Wprowadzenie

Te noyce do ywopotu s przeznaczone do pielgnacji krzeww i ywopotw przez uytkownikw domowych. S one zaprojektowane do zasilania za pomoc akumulatorw typu 88525 (dostarczany z modelem 51136) lub typu 88526.

Przeczytaj uwanie ponisze informacje, aby pozna zasady waciwej obsugi i konserwacji urzdzenia, nie uszkodzi go i unikn obrae ciaa. Odpowiedzialno za prawidowe i bezpieczne uytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Aby uzyska informacje na temat urzdzenia i akcesoriw, znale dealera, wprowadzi informacje dotyczce gwarancji lub zarejestrowa swoje urzdzenie, skontaktuj si bezporednio z firm Toro za pomoc witryny internetowej www.Toro.com.

Model 51136T jest dostarczany bez akumulatora i bez adowarki.

Bezpieczeństwo

OSTRZEENIE: Podczas uytkowania elektrycznych narzdzi ogrodowych naley zawsze przestrzega podstawowych zalece bezpieczestwa, ktre pozwol ograniczy ryzyko powstania poaru, poraenia prdem i obrae ciaa. S to w szczeglnoci:

Ostrzeżenie

Niezastosowanie si do wszelkich ostrzee i instrukcji moe doprowadzi do poraenia prdem, powstania poaru i/lub powanych obrae ciaa.

Naley zwraca uwag na wszystkie ostrzeenia bezpieczestwa i wszystkie instrukcje.

Zachowaj wszelkie ostrzeenia i instrukcje do uycia w przyszoci.

Uywane w treci ostrzee okrelenie narzdzie elektryczne oznacza urzdzenie o zasilaniu sieciowym (przewodowe) lub urzdzenie o zasilaniu bateryjnym (bezprzewodowe).

 1. Bezpieczestwo na obszarze wykonywania pracy

  1. Utrzymuj porzdek na obszarze roboczym i dbaj, aby by on dobrze owietlony.Zabaaganione lub sabo owietlone miejsca zwikszaj ryzyko wypadkw.

  2. Nie uytkuj narzdzi elektrycznych w obszarach zagroonych wybuchem, na przykad w pobliu atwopalnych cieczy, gazw lub pyw.Narzdzia elektryczne generuj iskry, ktre mog spowodowa zapon pyw lub oparw.

  3. Podczas pracy z uyciem narzdzia elektrycznego pilnuj, aby dzieci i osoby postronne znajdoway si w bezpiecznej odlegoci.Rozproszenie uwagi moe spowodowa utrat kontroli nad urzdzeniem.

  4. Unikaj niebezpiecznych miejsc.Nie uywaj urzdze w wilgotnych lub mokrych warunkach.

 2. Bezpieczestwo osobiste

  1. Podczas pracy z uyciem narzdzia elektrycznego bd czujny, zwracaj uwag na to co robisz i kieruj si zdrowym rozsdkiem. Nie uywaj narzdzia elektrycznego gdy jeste zmczony lub pod wpywem rodkw odurzajcych, alkoholu lub lekarstw.Moment nieuwagi podczas pracy z narzdziem elektrycznym moe doprowadzi do wypadku z powanymi obraeniami ciaa.

  2. Korzystaj ze sprztu ochrony osobistej. Zawsze chro wzrok.Sprzt ochronny, taki jak maska przeciwpyowa, bezpieczne obuwie z podeszw przeciwpolizgow, sztywny kask lub ochronniki suchu uywane w odpowiednich warunkach pozwol ograniczy ryzyko obrae ciaa.

  3. Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Przed podczeniem urzdzenia do rda zasilania i/lub akumulatora oraz przed podniesieniem lub przenoszeniem go upewnij si, e wycznik jest w pozycji WYCZENIA.Przenoszenie narzdzi elektrycznych z palcem na wczniku lub podczenie do zasilania urzdze, ktrych wcznik znajduje si w pooeniu wczonym moe doprowadzi do przykrych wypadkw.

  4. Przed wczeniem narzdzia elektrycznego odcz wszelkie klucze i narzdzia uywane do regulacji.Klucz lub narzdzie podczone do obracajcego si elementu narzdzia elektrycznego moe doprowadzi do obrae ciaa.

  5. Nie sigaj zbyt daleko narzdziem. Zawsze utrzymuj stabiln postaw i rwnowag.Pozwoli to lepiej zapanowa nad narzdziem elektrycznym w niespodziewanych sytuacjach.

  6. No odpowiedni odzie. Nie uywaj lunej odziey ani biuterii. Zwi dugie wosy i pilnuj, aby odzie i rkawice nie dostay si do czci ruchomych.Luna odzie, biuteria lub dugie wosy mog zosta pochwycone przez ruchome czci.

  7. Jeeli urzdzenia s wyposaone w zcza do odcigu lub zbierania pyu, dopilnuj ich prawidowego podczenia i uywania we waciwy sposb.Skorzystanie z moliwoci zbierania pyu pozwala ograniczy stwarzane przez py zagroenia.

 3. Uywanie i dbanie o narzdzie elektryczne

  1. Nie uywaj narzdzia elektrycznego na si. Uyj odpowiedniego narzdzia elektrycznego do danego zastosowania.Waciwie dobrane narzdzie elektryczne wykona zadanie lepiej i bezpieczniej z prdkoci, do ktrej zostao zaprojektowane.

  2. Nie uywaj narzdzia elektrycznego, jeeli nie daje si ono wczy i wyczy za pomoc wycznika.Kade narzdzie elektryczne, ktrego nie da si kontrolowa za pomoc wycznika stwarza zagroenie i naley je odda do naprawy.

  3. Przed przystpieniem do jakichkolwiek regulacji, wymiany akcesoriw lub przechowywania odcz wtyczk od rda zasilania i/lub odcz akumulator od narzdzia elektrycznego. Taki rodek zapobiegawczy moe zmniejszy ryzyko przypadkowego uruchomienia narzdzia elektrycznego.

  4. Przechowuj nieuywane narzdzia elektryczne poza zasigiem dzieci i nie pozwalaj na uywanie narzdzia elektrycznego osobom z nim nieobeznanym lub ktre nie zapoznay si z instrukcjami jego obsugi.Narzdzia elektryczne s niebezpieczne w rkach niewyszkolonych uytkownikw.

  5. Utrzymuj narzdzia elektryczne w dobrym stanie. Sprawd, czy ruchome elementy s waciwie ustawione i czy nie blokuj si, zwr uwag na uszkodzone elementy lub inny ich stan mogcy mie wpyw na dziaanie narzdzia elektrycznego. W razie uszkodzenia oddaj urzdzenie elektryczne do naprawy przed kontynuowaniem jego uytkowania.Wiele wypadkw jest spowodowanych przez narzdzia elektryczne w kiepskim stanie technicznym.

  6. Pilnuj, aby narzdzia do cicia byy ostre i czyste.Waciwie utrzymywane narzdzia tnce o naostrzonych krawdziach tncych maj mniejsze szanse zablokowania si i s atwiejsze do kontrolowania.

  7. Uywaj narzdzi elektrycznych, akcesoriw i elementw tncych itp. zgodnie z niniejszymi instrukcjami, uwzgldniajc warunki robocze oraz planowan prac. Uywanie narzdzi elektrycznych do czynnoci innych ni te, do ktrych s przeznaczone moe doprowadzi do niebezpiecznych sytuacji.

 4. Uywanie i dbanie o narzdzie akumulatorowe

  1. Do adowania naley uywa wycznie adowarki wskazanej przez producenta.adowarka przeznaczona do jednego typu akumulatorw moe przy uyciu z innym rodzajem akumulatora stwarza ryzyko wywoania poaru.

  2. Uywaj narzdzi elektrycznych tylko z przeznaczonymi do nich akumulatorami.Uywanie innych akumulatorw moe spowodowa ryzyko zranienia i poaru.

  3. Gdy akumulator nie jest uywany, trzymaj go z dala od metalowych przedmiotw, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwodzie, wkrty lub innych metalowych przedmiotw mogcych spowodowa zwarcie midzy biegunami.Zwarcie biegunw akumulatora moe spowodowa poparzenia lub poar.

  4. W warunkach niewaciwego uycia z akumulatora moe wytrysn ciecz. Naley unika z ni kontaktu. W razie dotknicia naley spuka j wod. W razie kontaktu z oczami naley uzyska pomoc medyczn.Ciecz wydostajca si z akumulatora moe powodowa podranienie lub poparzenie.

  5. W przypadku adowania poza waciwym zakresem temperatur czas adowania ulegnie wydueniu, zob. Specyfikacje.

 5. Serwisowanie

  Narzdzie elektryczne oddawaj do serwisowania u wykwalifikowanego mechanika, a przy wymianie czci uywaj tylko identycznych czci zamiennych.Pozwoli to zagwarantowa bezpieczestwo narzdzia elektrycznego.

Ostrzeenia bezpieczestwa dotyczce noyc do ywopotu

 • Nie zbliaj adnych czci ciaa do ostrza tncego. Nie usuwaj przecinanego materiau i nie przytrzymuj materiau do przecicia, gdy ostrza s w ruchu. Podczas uwalniania zablokowanego materiau upewnij si, e urzdzenie jest wyczone za pomoc wycznika. Zatrzymanie si ostrzy wymaga chwili czasu od momentu wyczenia narzdzia.Moment nieuwagi podczas uytkowania noyc elektrycznych moe doprowadzi do wypadku z powanymi obraeniami ciaa.

 • Przeno noyce do ywopotu za uchwyt i tylko przy zatrzymanym ostrzu tncym.Waciwe posugiwanie si noycami do ywopotu pozwoli ograniczy ryzyko obrae ciaa stwarzane przez ostrza tnce.

 • Poniewa ostrze tnce moe dotkn ukrytych kabli lub przewodu zasilajcego urzdzenia, przytrzymuj narzdzie elektryczne tylko za izolowane powierzchnie do chwytania.W razie kontaktu ostrza tncego z przewodem pod napiciem na odsonitych metalowych czciach narzdzia elektrycznego moe pojawi si napicie elektryczne groce poraeniem prdem.

 • NIEBEZPIECZESTWO — Trzymaj donie w bezpiecznej odlegoci od ostrza.Kontakt z ostrzem spowoduje powane obraenia ciaa.

Dodatkowe ostrzeenia bezpieczestwa

 • Nigdy nie zbliaj doni ani stp do zespou tncego, a w szczeglnoci w momencie wczania urzdzenia.

 • Nie prbuj chwyta lub zabiera odcinanych gazek przy pracujcym produkcie. Odcite gazki zabieraj dopiero po wyczeniu i odczeniu urzdzenia od zasilania.

 • Nie trzymaj produktu za oson.

 • Podczas uytkowania produktu zawsze przyjmuj bezpieczn pozycj robocz.

 • Nigdy nie uywaj produktu stojc na stopniach lub drabinie. Nie pracuj trzymajc urzdzenie wyej ni na wysokoci ramion.

 • Przed uywaniem produktu pamitaj o zaoeniu doczonej osony bezpieczestwa. Nigdy nie prbuj uywa produktu niekompletnego lub poddanego modyfikacjom niezatwierdzonym przez producenta.

 • Regularnie sprawdzaj urzdzenie tnce pod ktem uszkodze, a w razie ich stwierdzenia niezwocznie oddawaj do naprawy.

 • Nie przeciaj produktu.

 • Sprawd urzdzenie natychmiast, jeli zaczyna nietypowo drga. Nadmierne wibracje mog by przyczyn obrae.

 • Wycz urzdzenie, jeli elementy tnce zablokuj si. Odcz je od zasilania (na przykad odcz akumulator) i wtedy przystp do usuwania przyczyny zablokowania. Przed ponownym uyciem produktu sprawd elementy tnce pod ktem uszkodze.

 • Przestrzegaj instrukcji konserwacji i napraw dotyczcych tego produktu. W adnym wypadku nie dokonuj jakichkolwiek modyfikacji produktu. W niniejszej instrukcji znajduj si informacje o konserwacji i naprawach.

 • Upewnij si, e wiesz jak szybko zatrzyma produkt w sytuacji awaryjnej.

 • Nie wystawiaj produktu na dziaanie deszczu. Nie uywaj produktu do cinania mokrego ywopotu.

 • Uywaj produktu wycznie w dzie lub przy dobrym owietleniu sztucznym.

 • Przed przystpieniem do pracy sprawd, czy w ywopocie znajduj si przedmioty (na przykad siatka ogrodzeniowa). Uwaaj, aby nie dotyka elementami tncymi siatki ani innych przedmiotw metalowych.

 • Trzymaj noyce do ywopotu w prawidowy sposb (na przykad uywajc obu doni, jeli s one wyposaone w 2 uchwyty). Utrata kontroli moe spowodowa powane obraenia ciaa.

Dodatkowe ostrzeenia bezpieczestwa dotyczce adowarki

 • adowarka moe by uywana przez osoby o ograniczonej sprawnoci fizycznej, sensorycznej bd umysowej oraz nie posiadajce dowiadczenia i wiedzy, pod warunkiem, e s one pod nadzorem lub wykonuj polecenia w zakresie uytkowania adowarki w bezpieczny sposb i s w stanie zrozumie wystpujce zagroenia.

 • Nie wolno pozwala dzieciom na zabaw adowark.

 • Czyszczenie i konserwacja nie mog by wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

 • W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajcego, w celu uniknicia zagroe musi on zosta wymieniony na nowy przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub wykwalifikowan osob.

 • Przed czyszczeniem, konserwacj, przechowywaniem i transportowaniem odcz adowark od rda zasilania i zaczekaj, a ostygnie.

 • Przed uyciem adowarki naley przeczyta wszelkie instrukcje i oznaczenia ostrzegawcze na adowarce i akumulatorze.

 • Dostarczona adowarka i akumulator s przeznaczone do pracy ze sob. Uywaj adowarki do adowania tylko akumulatora przeznaczonego do tego narzdzia.

 • Akumulator aduj tylko wewntrz pomieszcze, gdy adowarka jest przeznaczona tylko do uytku wewntrznego.

 • Nie aduj akumulatorw jednorazowego uytku.

 • Chro adowark przed wilgoci i dostpem wody. Wystpuje niebezpieczestwo poraenia prdem.

 • Nie umieszczaj adnych przedmiotw na adowarce, gdy moe to spowodowa jej przegrzanie. Nie umieszczaj adowarki w pobliu jakiegokolwiek rda ciepa.

 • Jeeli nie jest to absolutnie niezbdne, nie naley stosowa przeduaczy do adowarki. Uycie niewaciwego przeduacza mogoby zwikszy ryzyko poaru lub poraenia prdem.

 • Jeeli adowarka zostaa mocno uderzona, upuszczona lub uszkodzona w inny sposb, nie uywaj jej. Oddaj adowark do sprawdzenia i naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Dodatkowe ostrzeenia bezpieczestwa dotyczce akumulatorw

 • Nie prbuj adowa akumulatora inn adowark ni dostarczona. Dostarczona adowarka i akumulator s przeznaczone do pracy ze sob.

 • Aby uzyska najdusz trwao akumulatora i jego najwysz wydajno, aduj i przechowuj akumulator tylko w podanym zakresie temperatur, patrz Specyfikacje. Nie aduj ani nie przechowuj akumulatora w temperaturach wykraczajcych poza wskazany zakres.

 • Przy cikim uytkowaniu lub skrajnych temperaturach pracy moe nastpi niewielki wyciek cieczy z akumulatora. Jeeli jednak plomba zewntrzna zostanie naruszona i wyciekajca ciecz wejdzie w kontakt ze skr, niezwocznie przemyj naraony obszar wod. Jeeli ciecz dostanie si do oczu, przemywaj oczy czyst wod przez co najmniej 10 minut i zwr si o pomoc medyczn.

 • Nie podejmuj prb otwarcia akumulatora. Jeeli obudowa akumulatora z tworzywa pknie lub rozpadnie si, natychmiast przesta uytkowania produktu i nie aduj akumulatora.

 • Nie przechowuj ani nie no zapasowego akumulatora w kieszeni lub w skrzynce z narzdziami, gdy moe wej w kontakt z metalowymi przedmiotami. Moe doj do zwarcia biegunw akumulatora, co spowoduje jego uszkodzenie, poparzenie lub poar.

 • Nie przebijaj akumulatora gwodziami, nie uderzaj go motkiem, nie nadeptuj na niego ani nie poddawaj w aden sposb dziaaniu uderze lub wstrzsw.

 • Nie wystawiaj akumulatora na dziaanie wysokich temperatur. Nie kad akumulatora w bezporednio nasonecznionym miejscu oraz nie uywaj ani nie przechowuj go wewntrz samochodu przy wysokiej temperaturze. Mogoby to spowodowa nagrzanie si akumulatora i jego wybuch lub zapalenie si.

 • Nie prbuj adowa akumulatora pknitego lub uszkodzonego w jakikolwiek inny sposb. Wystpuje niebezpieczestwo poraenia prdem.

INSTRUKCJE NALEY ZACHOWA

Cinienie akustyczne

W tym urzdzeniu gwarantowany poziom cinienia akustycznego wynosi 82,3 dBA, ze wspczynnikiem niepewnoci (K) wynoszcym 3 dBA.

Poziom cinienia akustycznego zosta okrelony zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 11201.

Moc akustyczna

W tym urzdzeniu gwarantowany poziom mocy akustycznej wynosi 95 dBA z uwzgldnieniem wspczynnika niepewnoci (K) o wartoci 3 dBA.

Poziom mocy akustycznej zosta okrelony zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 11094.

Drgania przenoszone przez koczyny grne

Zmierzony poziom drga dla prawej rki = 2,04 m/s2

Zmierzony poziom drga dla lewej rki = 1,83 m/s2

Wspczynnik niepewnoci (K) = 1.5 m/s2

Zmierzone wartoci zostay okrelone zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 20643.

Important: W zalenoci od sposobu uycia narzdzia rzeczywisty poziom drga podczas uytkowania moe si rni od deklarowanej wartoci. Operator powinien podj rodki ostronoci w oparciu o szacowany poziom naraenia w rzeczywistych warunkach uytkowania.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczce bezpieczestwa oraz instrukcje s wyranie widoczne dla operatora i znajduj si w pobliu wszystkich miejsc potencjalnego zagroenia. Uszkodzone i brakujce etykiety naley wymieni.

SymbolOznaczenie/objanienie
GraphicPrzeczytaj dokadnie instrukcje.
GraphicNo ochronniki suchu.
GraphicStosuj rodki ochrony wzroku.
GraphicNo mask przeciwpyow.
GraphicNo rkawice ochronne.
GraphicNo obuwie ochronne z antypolizgow podeszw.
GraphicNie wystawiaj produktu na dziaanie deszczu lub wilgoci.
GraphicTrzymaj palce z dala od urzdzenia tncego, gdy jest ono w ruchu.
GraphicSymbol oznaczajcy zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny. Zuytych produktw elektrycznych nie wolno wyrzuca z odpadkami gospodarczymi. Naley odda je do punktu zbirki w celu utylizacji. Informacje dotyczce utylizacji mona uzyska u organw wadzy lub w lokalnym punkcie sprzeday.
decal136-2495
decal136-2496
decal136-2499
decal136-2501
decal136-2504
decal136-2534
decal136-2537
decal136-2539

Montaż

Note: W momencie zakupu akumulator nie jest cakowicie naadowany. Przed pierwszym uyciem narzdzia postpuj zgodnie z adowanie akumulatora.

Monta adowarki akumulatora (opcjonalnie)

W razie potrzeby adowark mona zamocowa pewnie do ciany, uywajc do tego celu otwory do montau ciennego znajdujce si z tyu urzdzenia.

Miejsce montau musi by wewntrz budynku (na przykad w garau lub innych suchym pomieszczeniu), w pobliu gniazdka zasilania i poza zasigiem dzieci.

Informacje pomocne przy montau adowarki s podane na Figure 1.

Note: Nasu adowark na odpowiednio ustawione elementy montaowe i przekr j, aby zamocowa pewnie na swoim miejscu (elementy montaowe nie s doczane).

g194202

Przegląd produktu

g204357
Model5113651136T
Dugo czci tncej610 mm610 mm
Napicie znamionoweMaksymalne 40 V DC, nominalne 36 V DC
Prdko bez obcieniaMaksymalnie 3000 dwustronnych suww/min. przy 40 V
Szeroko cicia18 mm
Rodzaj adowarki88527
Rodzaj akumulatora88525 (doczany do 51136), 88526 (sprzedawany oddzielnie)
Masy
Masa maszyny bez akumulatora3,6 kg
Masa maszyny z akumulatorem 885254,6 kg
Masa maszyny z akumulatorem 885265,2 kg
Zakresy dopuszczalnej temperatury
aduj akumulator w temperaturzeod 0°C do 40°C*
Uywaj produktu w temperaturzeod -15°C do 60°C
Przechowuj produkt w temperaturzeod -15°C do 60°C
Odcz wtyczk adowarki, jeli temperatura wyniesiePoniej 0°C lub powyej 40°C

*Czas adowania ulegnie zwikszeniu w przypadku adowania w temperaturze spoza tego zakresu.

Przechowuj narzdzie, akumulator i adowark w zamknitym, czystym i suchym miejscu.

Działanie

Uruchomienie noyc do ywopotu

 1. Zdejmij pokryw ochronn z ostrzy tncych (Figure 3).

  Ostrzeżenie

  Ostrza noyc do ywopotu mog spowodowa zranienia lub odcicia koczyn.

  Uwaaj podczas posugiwania si noycami przy zdjtej pokrywie ochronnej.

  g203890
 2. Upewnij si, e otwory wentylacyjne noyc do ywopotu s wolne od pyu i zanieczyszcze.

 3. Przy wgbienie w akumulatorze do wypustki w obudowie uchwytu, po czym trzymajc za uchwyt wsu akumulator do wntrza uchwytu, dociskajc go a zaskoczy zapadka zatrzasku (Figure 4).

  g228569
 4. Po jedn do na uchwycie z przyciskiem uruchamiajcym. Drug do po na uchwycie pomocniczym (Figure 4).

 5. W celu uruchomienia noyc nacinij przycisk blokady, po czym wcinij przycisk uruchamiajcy jednoczenie uruchamiajc przecznik na uchwycie pomocniczym (Figure 4).

  Noyce bd pracowa tak dugo, jak dugo uruchomiony bdzie przecznik na uchwycie pomocniczym i nacinity bdzie przycisk uruchamiajcy. Przycisk blokady mona puci po uruchomieniu noyc (Figure 4).

Obrcenie uchwytu noyc do ywopotu

 1. Nacinij i przytrzymaj przycisk blokady obrotu (ramka A na Figure 5).

 2. Przekr uchwyt o 90° w prawo lub w lewo w zalenoci od wymaganego kierunku cicia, po czym zwolnij przycisk blokady obrotu, unieruchamiajc uchwyt w podanym pooeniu (ramka B na Figure 5).

g190070

Wyczenie noyc do ywopotu

Aby wyczy noyce do ywopotu, zwolnij przycisk uruchamiajcy lub przecznik na uchwycie pomocniczym, lub te zwolnij obydwa te przeczniki (Figure 4). Odczekaj co najmniej 5 sekund na zatrzymanie si ostrza tncego.

Wyjmuj akumulator zawsze, gdy nie uywasz noyc lub przewozisz noyce do lub z obszaru roboczego.

Wyjmowanie akumulatora

Nacinij zatrzask akumulatora na narzdziu, aby zwolni zaczep akumulatora i wysun akumulator z narzdzia (Figure 6).

g194190

adowanie akumulatora

Important: Przeczytaj wszelkie zalecenia bezpieczestwa.

Important: aduj akumulator tylko w podanym zakresie temperatur, patrz Specyfikacje.

Note: W dowolnym momencie moesz naciskajc przycisk wskanika stanu naadowania sprawdzi aktualny poziom naadowania (lampki LED).

 1. Podcz do adowarki przewd zasilajcy pasujcy do danego rodzaju gniazdka.

 2. Upewnij si, e otwory wentylacyjne akumulatora s wolne od pyu i zanieczyszcze.

 3. Ustaw wgbienie w akumulatorze (Figure 7) rwno z wypustk adowarki.

  g228487
 4. Upewnij si, e otwory wentylacyjne na adowarce s wolne od pyu i zanieczyszcze.

 5. Wsu akumulator w adowark do pooenia zamocowania (Figure 8).

  g194423
 6. Aby wyj akumulator, wysu go z adowarki.

 7. Ponisza tabela zawiera objanienie stanw lampek LED na adowarce.

Lewa lampkaPrawa lampkaZnaczenie
ZgaszonaCzerwonaadowarka jest wczona, brak akumulatora
CzerwonaCzerwonaAkumulator jest adowany
ZielonaCzerwonaAkumulator jest naadowany
PomaraczowaCzerwonaAkumulator jest zbyt gorcy
Czerwona migajcaCzerwonaWymie akumulator na nowy

Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

 • Uywaj narzdzia elektrycznego do przycinania w dowolnym kierunku, przesuwajc nim powolnym, szerokim ruchem od jednej strony do drugiej.

 • Naley sta stabilnie na obu stopach. Nie sigaj zbyt daleko narzdziem.

 • Sprawd obszar i oczy go z wszelkich ukrytych przedmiotw.

 • Nie uywaj noyc do ywopotu w pobliu przewodw elektrycznych, ogrodze, supkw, budynkw lub innych nieruchomych obiektw.

 • Nigdy nie uywaj ostrza po tym, jak uderzy w twardy przedmiot. Najpierw sprawd, czy nie zostao uszkodzone. Jeli zostao uszkodzone, nie uywaj go.

 • W adnym wypadku nie dotykaj ostrzy ani nie serwisuj urzdzenia przed odczeniem go od zasilania.

 • Nie uywaj noyc do ywopotu na si do cicia gstych zaroli. Moe to spowodowa zablokowanie si ostrzy i zwolnienie pracy noyc. W razie wyczucia wolniejszej prdkoci ruchu ostrzy zredukuj prdko przesuwania noyc przez krzewy.

 • Nie prbuj przecinania odyg i gazek o rednicy wikszej ni 18 mm oraz za duych, aby zmieci si midzy ostrzami tncymi. Do przycicia grubych odyg uyj piy rcznej lub elektrycznej piy szablastej.

 • W razie zablokowania si ostrzy zatrzymaj silnik i wyjmij akumulator zanim zaczniesz uwalnia zaklinowane noyce. UWAGA: Ze wzgldu na naprenie w napdzie ostrza mog si nieznacznie poruszy.

 • W razie potrzeby do przycicia ywopotu z zachowaniem poziomu moesz uy sznurka. Okrel wysoko ywopotu. Rozcignij wzdu ywopotu sznurek na podanej wysokoci. Przytnij ywopot tu powyej rozcignitego sznurka.

 • Podczas przycinania ciernistej lub kolczastej rolinnoci uywaj rkawic. Podczas przycinania wieych przyrostw wykonuj noycami szeroki, zamaszysty ruch w celu podawania odyg bezporednio do ostrzy tncych.

Konserwacja

Przed przystpieniem do prac konserwacyjnych lub czyszczenia odcz produkt od zasilania (tzn. odcz wtyczk z gniazdka lub wyjmij akumulator).

Stosuj tylko zalecane przez producenta czci zamienne i akcesoria.

Regularnie sprawdzaj i dbaj o urzdzenie. Produkt oddawaj do naprawy tylko w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Smarowanie ostrza noyc

Note: Ostrze noyc naley smarowa przed i po kadym uyciu.

 1. Zatrzymaj silnik i wyjmij akumulator.

 2. Za pomoc lekko zwilonej ciereczki z agodnym rodkiem czyszczcym usu py i zanieczyszczenia z obudowy noyc do ywopotu.

  Note: Nie uywaj silnych rodkw czyszczcych do czci obudowy lub uchwytu wykonanych z tworzyw. Mog one zosta naruszone przez pewne olejki aromatyczne, takie jak esencje sosnowe i cytrynowe, a take przez rozpuszczalniki takie jak nafta.

 3. Po noyce na paskiej powierzchni. Na olej maszynowy o rzadkiej konsystencji wzdu krawdzi grnego ostrza. W przypadku dugiego uytkowania noyc naley je smarowa w trakcie uytku.

  Note: Nie smaruj noyc, gdy s uruchomione.

Przechowywanie

Important: Przechowuj narzdzie, akumulator i adowark tylko w podanym zakresie temperatur, patrz Specyfikacje.

Important: W przypadku przechowywania narzdzia przez okres roku lub duej naley odczy akumulator od narzdzia i naadowa akumulator do momentu, gdy 2 lub 3 lampki LED na akumulatorze zawiec si na niebiesko. Nie przechowuj cakowicie naadowanego lub cakowicie rozadowanego akumulatora. Przed ponownym uyciem narzdzia naaduj akumulator do momentu, gdy lewa lampka na adowarce zawieci si na zielono lub gdy wszystkie 4 lampki na akumulatorze zawiec si na niebiesko.

 • Oczy produkt z wszelkich substancji obcych.

 • Przechowuj narzdzie, akumulator i adowark w dobrze wentylowanym miejscu niedostpnym dla dzieci.

 • Trzymaj narzdzie, akumulator i adowark akumulatora z dala od agresywnych substancji, takich jak chemikalia ogrodowe lub sl do posypywania drg.

 • Aby ograniczy ryzyko powanych obrae, unikaj przechowywania akumulatora na zewntrz budynkw lub wewntrz pojazdw.

 • Przechowuj narzdzie, akumulator i adowark w zamknitym, czystym i suchym miejscu.

Przygotowanie akumulatora do recyklingu

Important: Po odczeniu zaklej styki akumulatora wytrzyma tam klejc. Nie prbuj zniszczy lub zdemontowa akumulatora ani nie demontuj adnego z jego podzespow. Akumulatory litowo-jonowe naley odda do recyklingu lub utylizacji w najbliszym punkcie przetwarzania zuytych akumulatorw.

Graphic

Dodatkowe informacje dotyczce recyklingu akumulatorw litowo-jonowych oraz adresy najbliszych punktw zbirki akumulatorw uzyskasz na stronie www.Call2Recycle.org (wycznie USA i Kanada). Jeli znajdujesz si poza terytorium USA i Kanady, skontaktuj si z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

Rozwiązywanie problemów

Wykonaj tylko czynnoci opisane w niniejszej instrukcji. Jeeli nie uda si rozwiza problemu samemu, wszelkie inne czynnoci kontrolne, konserwacyjne i naprawcze mog by wykonywane tylko przez autoryzowany punkt serwisowy lub wykwalifikowanego specjalist.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Narzdzie nie daje si uruchomi.
 1. Akumulator nie jest do koca wsunity w narzdzie.
 2. Akumulator nie jest naadowany.
 3. Akumulator jest uszkodzony.
 4. W narzdziu wystpuje inny problem natury elektrycznej.
 1. Wyjmij i ponownie w akumulator w narzdzie, upewniajc si, e jest on zamontowany do koca i zablokowany przez zatrzask.
 2. Odcz akumulator od narzdzia i naaduj go.
 3. Wymie akumulator.
 4. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
Narzdzie nie osiga penej mocy.
 1. Stan naadowania akumulatora jest zbyt niski.
 2. Otwory wentylacyjne s zablokowane.
 1. Odcz akumulator od narzdzia i naaduj go cakowicie.
 2. Udronij otwory wentylacyjne.
Narzdzie wytwarza nadmierne drgania lub nietypowe dwiki.
 1. Ostrza s tpe lub uszkodzone.
 1. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
Akumulator szybko si rozadowuje.
 1. Akumulator ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
 1. Przenie akumulator do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
adowarka nie dziaa.
 1. adowarka ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
 2. W gniazdku, do ktrego jest podczona adowarka nie ma napicia.
 1. Odcz adowark i przenie j do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
 2. Skontaktuj si z elektrykiem posiadajcym odpowiednie uprawnienia w celu naprawy gniazdka.
Po kilku sekundach uytkowania cakowicie naadowanego akumulatora zapalaj si tylko 3 lampki LED stanu naadowania.
 1. Jest to normalne zjawisko.
 1. Zatrzymaj narzdzie i wtedy nacinij przycisk sprawdzenia stanu naadowania lub odcz akumulator od narzdzia, aby wywietli rzeczywisty poziom naadowania.
Po naciniciu przycisku sprawdzenia stanu naadowania na akumulatorze migaj wszystkie 4 lampki LED i pojawia si rzeczywisty poziom naadowania (gdy akumulator nie jest uywany).
 1. Akumulator ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
 1. Przenie akumulator do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
Po zwolnieniu przycisku uruchamiajcego na akumulatorze migaj wszystkie 4 lampki LED (gdy akumulator jest uywany).
 1. Akumulator ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
 1. Przenie akumulator do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
Po naciniciu przycisku sprawdzenia stanu naadowania na akumulatorze migaj 2 lampki LED i pojawia si rzeczywisty poziom naadowania (gdy akumulator nie jest uywany).
 1. Wystpuje rnica w napiciu pomidzy ogniwami akumulatora.
 1. Umie akumulator w adowarce w celu cakowitego naadowania.
Po zwolnieniu przycisku uruchamiajcego na akumulatorze migaj 2 lampki LED (gdy akumulator jest uywany).
 1. Wystpuje rnica w napiciu pomidzy ogniwami akumulatora.
 1. Umie akumulator w adowarce w celu cakowitego naadowania.
Na akumulatorze miga 1 lampka LED.
 1. Niskie napicie akumulatora.
 1. Umie akumulator w adowarce.
Wyjcie akumulatora z narzdzia wymaga znacznej siy.
 1. Akumulator/narzdzie jest nowe lub styki akumulatora i/lub styki narzdzia s skorodowane.
 1. Oczy styki akumulatora i narzdzia. Nastpnie posmaruj styki akumulatora smarem dielektrycznym. Nie uywaj innego rodzaju smaru, gdy moe on spowodowa uszkodzenie stykw.