Wprowadzenie

Kosa jest przeznaczona dla uytkownikw domowych do przycinania trawy wedug potrzeb. Jest ona zaprojektowana do zasilania za pomoc akumulatorw typu 88525 (dostarczany z modelem 51132) lub typu 88526.

Przeczytaj uwanie ponisze informacje, aby pozna zasady waciwej obsugi i konserwacji urzdzenia, nie uszkodzi go i unikn obrae ciaa. Odpowiedzialno za prawidowe i bezpieczne uytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Aby uzyska informacje na temat urzdzenia i akcesoriw, znale dealera, wprowadzi informacje dotyczce gwarancji lub zarejestrowa swoje urzdzenie, skontaktuj si bezporednio z firm Toro za pomoc witryny internetowej www.Toro.com.

Model 51132T jest dostarczany bez akumulatora i bez adowarki.

Ten produkt spenia wymagania wszystkich stosownych dyrektyw europejskich. Szczegowe informacje mona znale na osobnej deklaracji zgodnoci (DOC) doczonej do produktu.

Bezpieczeństwo

OSTRZEENIE: Podczas uytkowania elektrycznych narzdzi ogrodowych naley zawsze przestrzega podstawowych zalece bezpieczestwa, ktre pozwol ograniczy ryzyko powstania poaru, poraenia prdem i obrae ciaa. S to w szczeglnoci:

Ostrzeżenie

Niezastosowanie si do wszelkich ostrzee i instrukcji moe doprowadzi do poraenia prdem, powstania poaru i/lub powanych obrae ciaa.

Naley zwraca uwag na wszystkie ostrzeenia bezpieczestwa i wszystkie instrukcje.

Zachowaj wszelkie ostrzeenia i instrukcje do uycia w przyszoci.

Uywane w treci wszystkich ostrzee okrelenie narzdzie elektryczne oznacza urzdzenie o zasilaniu sieciowym (przewodowe) lub urzdzenie o zasilaniu bateryjnym (bezprzewodowe).

 1. Bezpieczestwo na obszarze wykonywania pracy

  1. Utrzymuj porzdek na obszarze roboczym i dbaj, aby by on dobrze owietlony.Zabaaganione lub sabo owietlone miejsca zwikszaj ryzyko wypadkw.

  2. Nie uytkuj narzdzi elektrycznych w obszarach zagroonych wybuchem, na przykad w pobliu atwopalnych cieczy, gazw lub pyw.Narzdzia elektryczne generuj iskry, ktre mog spowodowa zapon pyw lub oparw.

  3. Podczas pracy z uyciem narzdzia elektrycznego pilnuj, aby dzieci i osoby postronne znajdoway si w bezpiecznej odlegoci.Rozproszenie uwagi moe spowodowa utrat kontroli nad urzdzeniem.

  4. Unikaj niebezpiecznych miejsc.Nie uywaj urzdze w wilgotnych lub mokrych warunkach.

 2. Bezpieczestwo osobiste

  1. Podczas pracy z uyciem narzdzia elektrycznego bd czujny, zwracaj uwag na to co robisz i kieruj si zdrowym rozsdkiem. Nie uywaj narzdzia elektrycznego gdy jeste zmczony lub pod wpywem rodkw odurzajcych, alkoholu lub lekarstw.Moment nieuwagi podczas pracy z narzdziem elektrycznym moe doprowadzi do wypadku z powanymi obraeniami ciaa.

  2. Korzystaj ze sprztu ochrony osobistej. Zawsze chro wzrok.Sprzt ochronny, taki jak maska przeciwpyowa, bezpieczne obuwie z podeszw przeciwpolizgow, sztywny kask lub ochronniki suchu uywane w odpowiednich warunkach pozwol ograniczy ryzyko obrae ciaa.

  3. Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Przed podczeniem urzdzenia do rda zasilania i/lub akumulatora oraz przed podniesieniem lub przenoszeniem go upewnij si, e wycznik jest w pozycji WYCZENIA.Przenoszenie narzdzi elektrycznych z palcem na wczniku lub podczenie do zasilania urzdze, ktrych wcznik znajduje si w pooeniu wczonym moe doprowadzi do wypadkw.

  4. Nie sigaj zbyt daleko narzdziem. Zawsze utrzymuj stabiln postaw i rwnowag.Pozwoli to lepiej zapanowa nad narzdziem elektrycznym w niespodziewanych sytuacjach.

  5. No odpowiedni odzie. Nie uywaj lunej odziey ani biuterii. Pilnuj, aby wosy, odzie i rkawice nie dostay si do czci ruchomych.Luna odzie, biuteria lub dugie wosy mog zosta pochwycone przez ruchome czci.

  6. Nie zbliaj doni ani stp do obszaru cicia.

 3. Uywanie i dbanie o narzdzie elektryczne

  1. Nie uywaj narzdzia elektrycznego na si. Uyj odpowiedniego narzdzia elektrycznego do danego zastosowania.Waciwie dobrane narzdzie elektryczne wykona zadanie lepiej i bezpieczniej z prdkoci, do ktrej zostao zaprojektowane.

  2. Nie uywaj narzdzia elektrycznego, jeeli nie daje si ono wczy i wyczy za pomoc wycznika.Kade narzdzie elektryczne, ktrego nie da si kontrolowa za pomoc wycznika stwarza zagroenie i naley je odda do naprawy.

  3. Przed przystpieniem do jakichkolwiek regulacji, wymiany akcesoriw lub przechowywania narzdzi elektrycznych odcz akumulator od narzdzia elektrycznego.Taki rodek zapobiegawczy moe zmniejszy ryzyko przypadkowego uruchomienia narzdzia elektrycznego.

  4. Przechowuj nieuywane narzdzia elektryczne poza zasigiem dzieci i nie pozwalaj na uywanie narzdzia elektrycznego osobom z nim nieobeznanym lub ktre nie zapoznay si z instrukcjami jego obsugi.Narzdzia elektryczne s niebezpieczne w rkach niewyszkolonych uytkownikw.

  5. Nieuywane urzdzenie przechowuj wewntrz pomieszcze.Jeeli urzdzenia nie s uywane, naley je przechowywa w pomieszczeniu, w suchym miejscu i wysoko albo pod zamkniciem, poza zasigiem dzieci.

  6. Utrzymuj narzdzia elektryczne w dobrym stanie. Sprawd, czy ruchome elementy s waciwie ustawione i czy nie blokuj si, zwr uwag na uszkodzone elementy lub inny ich stan mogcy mie wpyw na dziaanie narzdzia elektrycznego. W razie uszkodzenia oddaj urzdzenie elektryczne do naprawy przed kontynuowaniem jego uytkowania.Wiele wypadkw jest spowodowanych przez narzdzia elektryczne w kiepskim stanie technicznym.

  7. Konserwuj urzdzenie i dbaj o nie. Aby uzyska najlepsze osigi i zmniejszy ryzyko powstania obrae, utrzymuj ostrze tnce w stanie naostrzonym i czystym. Przestrzegaj instrukcji smarowania i wymiany akcesoriw. Uchwyty utrzymuj w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smarw.

  8. Pilnuj, aby narzdzia do cicia byy ostre i czyste.Waciwie utrzymywane narzdzia tnce o naostrzonych krawdziach tncych maj mniejsze szanse zablokowania si i s atwiejsze do kontrolowania.

  9. Uywaj narzdzia elektrycznego zgodnie z niniejszymi instrukcjami, i w sposb, do jakiego dany rodzaj narzdzia elektrycznego jest przeznaczony, uwzgldniajc warunki robocze oraz planowan prac.Uywanie narzdzi elektrycznych do czynnoci innych ni te, do ktrych s przeznaczone moe doprowadzi do niebezpiecznych sytuacji.

  10. Osony musz by zawsze zamontowane i w dobrym stanie technicznym.

  11. Sprawd, czy nie ma uszkodzonych czci.Przed kontynuowaniem uywania urzdzenia naley dokadnie sprawdzi oson lub inn uszkodzon cz w celu okrelenia, czy bdzie ona funkcjonowa prawidowo i spenia swoj funkcj. Sprawd czci ruchome pod ktem waciwego pooenia lub zablokowania si, a pozostae czci pod ktem uszkodze i zamocowania lub dowolnego innego stanu mogcego mie wpyw na uywanie. O ile nie wskazano inaczej w niniejszej instrukcji, uszkodzon oson lub inn cz naley naprawi lub wymieni w autoryzowanym punkcie serwisowym.

 4. Serwisowanie

  Narzdzie elektryczne oddawaj do serwisowania u wykwalifikowanego mechanika, a przy wymianie czci uywaj tylko identycznych czci zamiennych.Pozwoli to zagwarantowa bezpieczestwo narzdzia elektrycznego.

 5. Bezpieczestwo akumulatora

  1. Nie aduj urzdzenia w deszczu ani w miejscach naraonych na wilgo.

  2. Urzdze o zasilaniu bateryjnym nie uywaj w deszczu.

  3. Uywaj tylko nastpujcych typw i wielkoci akumulatorw: modele akumulatorw Toro typu 88525 lub typu 88526.

  4. Przed serwisowaniem, czyszczeniem lub usuwaniem materiau z urzdzenia ogrodowego odcz lub zdemontuj akumulator.

  5. Nie wrzucaj akumulatorw do ognia. Ogniwa mog wybuchn. Sprawd ewentualne specjalne wymagania dotyczce utylizacji wedug obowizujcych przepisw.

  6. Nie otwieraj ani nie naruszaj obudowy akumulatora. Mogcy si wydosta elektrolit jest rcy i stanowi zagroenie dla oczu lub skry. W razie poknicia moe dziaa toksycznie.

  7. Podczas posugiwania si akumulatorem zachowaj ostrono i uwaaj, aby nie zewrze stykw akumulatora za pomoc piercionkw, bransoletek lub kluczy. Akumulator lub przewodnik moe nagrza si do wysokiej temperatury i spowodowa poparzenia.

INSTRUKCJE NALEY ZACHOWA

Cinienie akustyczne

W tym urzdzeniu gwarantowany poziom cinienia akustycznego wynosi 77,6 dBA, ze wspczynnikiem niepewnoci (K) wynoszcym 3 dBA.

Poziom cinienia akustycznego zosta okrelony zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 11201.

Moc akustyczna

W tym urzdzeniu gwarantowany poziom mocy akustycznej wynosi 96 dBA z uwzgldnieniem wspczynnika niepewnoci (K) o wartoci 1 dBA.

Poziom mocy akustycznej zosta okrelony zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 11094.

Drgania przenoszone przez koczyny grne

Zmierzony poziom drga dla prawej rki = 1,54 m/s2

Zmierzony poziom drga dla lewej rki = 1,23 m/s2

Wspczynnik niepewnoci (K) = 1.5 m/s2

Zmierzone wartoci zostay okrelone zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 20643.

Important: W zalenoci od sposobu uycia narzdzia rzeczywisty poziom drga podczas uytkowania moe si rni od deklarowanej wartoci. Operator powinien podj rodki ostronoci w oparciu o szacowany poziom naraenia w rzeczywistych warunkach uytkowania.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczce bezpieczestwa oraz instrukcje s wyranie widoczne dla operatora i znajduj si w pobliu wszystkich miejsc potencjalnego zagroenia. Uszkodzone i brakujce etykiety naley wymieni.

decal136-2491
decal136-2492
decal136-2499
decal136-2501
decal136-2504
decal136-2534
decal136-2535
decal136-2537
decal136-2539

Montaż

Note: W momencie zakupu akumulator nie jest cakowicie naadowany. Przed pierwszym uyciem narzdzia postpuj zgodnie z adowanie akumulatora.

Monta adowarki akumulatora (opcjonalnie)

W razie potrzeby adowark mona zamocowa pewnie do ciany, uywajc do tego celu otwory do montau ciennego znajdujce si z tyu urzdzenia.

Miejsce montau musi by wewntrz budynku (na przykad w garau lub innych suchym pomieszczeniu), w pobliu gniazdka zasilania i poza zasigiem dzieci.

Informacje pomocne przy montau adowarki s podane na Figure 1.

Note: Nasu adowark na odpowiednio ustawione elementy montaowe i przekr j, aby zamocowa pewnie na swoim miejscu.

g194202

Rozkadanie uchwytu

Części potrzebne do tej procedury:

Pokrto mocujce1
 1. Roz uchwyt (ramka A na Figure 2).

 2. Za pomoc pokrta mocujcego zamocuj uchwyt (ramka B na Figure 2).

  Note: Nakrtka przytrzymujca pokrto mocujce uchwyt jest przytrzymywana przy obudowie zcza za pomoc kawaka tamy. Po przykrceniu pokrta mocujcego usu tam.

g228753

Monta uchwytu pomocniczego

Części potrzebne do tej procedury:

Uchwyt pomocniczy1
 1. Ustaw rowek biegncy wzdu uchwytu rwno z rowkiem na uchwycie pomocniczym i wsu uchwyt pomocniczy w kierunku uchwytu kosy (ramka A na Figure 3).

 2. Wcinij uchwyt na swoje miejsce, a zaskoczy zatrzask (ramka B na Figure 3).

g195362

Monta osony

Części potrzebne do tej procedury:

Osona1
ruba z bem krzyowym4

Odcz 4 ruby z bem krzyowym przyklejone tam do osony i uyj ich do zamontowania osony (Figure 4).

g207324

Przegląd produktu

Masy
Masa maszyny bez akumulatora3,2 kg
Masa maszyny z akumulatorem 885254,2 kg
Masa maszyny z akumulatorem 885264,8 kg
Zakresy dopuszczalnej temperatury
aduj akumulator w temperaturzeod 0°C do 40°C*
Uywaj produktu w temperaturzeod -15°C do 60°C
Przechowuj produkt w temperaturzeod -15°C do 60°C
Odcz wtyczk adowarki, jeli temperatura wyniesiePoniej 0°C lub powyej 40°C

*Czas adowania ulegnie zwikszeniu w przypadku adowania w temperaturze spoza tego zakresu.

Przechowuj narzdzie, akumulator i adowark w zamknitym, czystym i suchym miejscu.

Działanie

Uruchomienie kosy

 1. Upewnij si, e otwory wentylacyjne kosy s wolne od pyu i zanieczyszcze.

  g207326
 2. Ustaw wgbienie w akumulatorze rwno z wypustk na obudowie uchwytu (Figure 6).

 3. Wsu akumulator we wgbienie, a akumulator zostanie zablokowany w swoim miejscu (Figure 6).

  g189881
 4. Aby uruchomi kos, wcinij przycisk blokady, a nastpnie nacinij przycisk uruchamiajcy z regulacj prdkoci (Figure 7).

  g189886

Wyczanie kosy

Aby wyczy kos, zwolnij przycisk uruchamiajcy.

Wyjmuj akumulator zawsze, gdy nie uywasz kosy lub przewozisz kos do lub z obszaru roboczego.

Wyjmowanie akumulatora z kosy

Nacinij zatrzask akumulatora na urzdzeniu, aby zwolni zaczep akumulatora i wysun akumulator z urzdzenia (Figure 8).

g192774

adowanie akumulatora

Important: Przeczytaj wszelkie zalecenia bezpieczestwa.

Important: aduj akumulator tylko w podanym zakresie temperatur, patrz Specyfikacje.

Note: W dowolnym momencie moesz naciskajc przycisk wskanika stanu naadowania sprawdzi aktualny poziom naadowania (lampki LED).

 1. Podcz do adowarki przewd zasilajcy pasujcy do danego rodzaju gniazdka.

 2. Upewnij si, e otwory wentylacyjne akumulatora s wolne od pyu i zanieczyszcze.

 3. Ustaw wgbienie w akumulatorze (Figure 10) rwno z wypustk adowarki.

  g228487
 4. Upewnij si, e otwory wentylacyjne na adowarce s wolne od pyu i zanieczyszcze.

 5. Wsu akumulator w adowark do pooenia zamocowania (Figure 10).

  g194423
 6. Aby wyj akumulator, wysu go z adowarki.

 7. Ponisza tabela zawiera objanienie stanw lampek LED na adowarce.

Lewa lampkaPrawa lampkaZnaczenie:
ZgaszonaCzerwonaadowarka jest wczona, brak akumulatora
CzerwonaCzerwonaAkumulator jest adowany
ZielonaCzerwonaAkumulator jest naadowany
PomaraczowaCzerwonaAkumulator jest zbyt gorcy
Czerwona migajcaCzerwonaWymie akumulator na nowy

Wysuwanie yki za pomoc wysuwania przyciskowego

 1. Uruchom narzdzie z pen prdkoci obrotow.

 2. Stuknij przyciskiem wysuwania o podoe, aby wysun yk. yka jest wysuwana przy kadym stukniciem przycisku wysuwania. Nie dociskaj przyciskiem do podoa.

  Note: Na deflektorze trawy znajduje si ostrze odcinajce, ktre przycina yk na odpowiedni dugo.

  Note: Jeeli yka zuyje si za bardzo i jest zbyt krtka, wysunicie yki przez stuknicie przyciskiem moe nie by moliwe. W takim wypadku zwolnij przycisk uruchamiajcy i postpuj zgodnie z Rczne wysuwanie yki.

g194633

Rczne wysuwanie yki

Aby rcznie wysun yk, odcz akumulator od kosy, a nastpnie nacinij przycisk wysuwania u dou elementu mocujcego szpul z yk, jednoczenie pocigajc za yk kosy.

Regulacja uchwytu pomocniczego

 1. Zwolnij zatrzask uchwytu pomocniczego (ramka A na Figure 12).

 2. Przesu uchwyt pomocniczy w gr lub w d na podan wysoko (B na Figure 12).

  Important: Nie zdejmuj gumowego odbojnika.

 3. Zamknij zatrzask uchwytu pomocniczego, aby unieruchomi uchwyt w danym pooeniu (ramka C na Figure 12).

g189875

Wyrwnywanie koszonego obszaru

g207329

Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

 • Trzymaj kos przechylon w kierunku obszaru cinania, zapewni to najlepsz powierzchni cicia.

 • Kosa ykowa przycina traw w momencie przesuwania jej od lewej do prawej strony. Zapobiega to wyrzucaniu zanieczyszcze przez kos na operatora.

 • Do cicia uywaj kocwki yki. Nie wciskaj gowicy tncej na si w nieskoszon traw.

 • Ogrodzenia siatkowe i sztachetowe mog spowodowa szybkie zuycie, a nawet pknicie yki. Mury kamienne i murowane, krawniki i elementy drewniane mog spowodowa szybkie zuycie yki.

 • Unikaj drzew i krzeww. yka moe atwo uszkodzi kor, formy i panele drewniane oraz supki ogrodzeniowe.

g207327

Konserwacja

Po kadym uyciu kosy wykonaj nastpujce czynnoci:

 1. Zdemontuj akumulator z kosy.

 2. Wytrzyj kos wilgotn ciereczk do czysta. Nie myj kosy wem z wod ani nie zanurzaj jej w wodzie.

  Ostrożnie

  Ostrze odcinajce yk na deflektorze jest ostre i moe spowodowa zranienia.

  Nie uywaj rk do oczyszczenia osony deflektora i ostrza.

 3. Wytrzyj lub oskrob obszar gowicy tncej do czysta zawsze, gdy zauwaysz nagromadzenia zanieczyszcze.

 4. Sprawd i dokr wszystkie mocowania. Napraw lub wymie wszystkie uszkodzone lub zgubione czci.

 5. Zetrzyj zanieczyszczenia z obszarw wlotw i wylotw wentylacyjnych na obudowie silnika, aby zapobiec przegrzewaniu si silnika.

Wymiana szpuli z yk

Uywaj tylko pojedynczej yki o rednicy 2 mm. Dla najlepszych efektw uywaj oryginalnej yki producenta (cz Toro nr 88546TE).

Important: Uycie yki o wikszej rednicy spowoduje przegrzewanie si i awari silnika.

 1. Wyjmij akumulator.

 2. Nacinij wypustk z boku elementu mocujcego szpul z yk (Figure 15).

  g203887
 3. Pocignij element mocujcy szpul w gr, uwalniajc go i wyjmujc szpul.

 4. Aby zamontowa now szpul, upewnij si, e yka jest umieszczona w jednej ze szczelin mocujcych w nowej szpuli. Upewnij si, e yka jest wysunita na okoo 152 mm.

 5. Za now szpul w taki sposb, aby yka zrwnaa si z oczkiem w gowicy ykowej. Prze yk przez oczko.

 6. Pocignij yk wychodzc z gowicy ykowej, a yka zostanie uwolniona ze szczeliny w szpuli.

 7. Za element mocujcy szpul wciskajc wypustki w szczeliny i dociskajc go, a zatrzanie si na swoim miejscu.

Wymiana yki

 1. Wyjmij akumulator.

 2. Zdejmij szpul; patrz Wymiana szpuli z yk.

  g203888

  Note: Usu ze szpuli ca dotychczasow yk.

 3. Na kadej stronie szpuli moe zmieci si okoo 3,6 metra yki. Uywaj tylko pojedynczej yki o rednicy 2 mm.

  Note: Nie uywaj yki innej gruboci lub innego rodzaju, gdy mogoby to spowodowa uszkodzenie kosy.

 4. W yk w otwr mocujcy w grnej czci szpuli (Figure 16). Nawi yk na szpul w kierunku wskazanym przez strzaki na szpuli.

 5. Umie yk w wyciciu w grnym konierzu szpuli, pozostawiajc okoo 152 mm yki wystajcej poza szczelin.

  Note: Nie nawijaj zbyt duej iloci yki. Po nawiniciu yki powinno pozosta co najmniej 6 mm odstpu midzy nawojami yki a zewntrzn krawdzi szpuli.

 6. Zamontuj z powrotem szpul i element mocujcy szpul, patrz Wymiana szpuli z yk.

Przechowywanie

Important: Przechowuj narzdzie, akumulator i adowark tylko w podanym zakresie temperatur, patrz Specyfikacje.

Important: W przypadku przechowywania narzdzia przez okres roku lub duej naley odczy akumulator od narzdzia i naadowa akumulator do momentu, gdy 2 lub 3 lampki LED na akumulatorze zawiec si na niebiesko. Nie przechowuj cakowicie naadowanego lub cakowicie rozadowanego akumulatora. Przed ponownym uyciem narzdzia naaduj akumulator do momentu, gdy lewa lampka na adowarce zawieci si na zielono lub gdy wszystkie 4 lampki na akumulatorze zawiec si na niebiesko.

 • Oczy produkt z wszelkich substancji obcych.

 • Przechowuj narzdzie, akumulator i adowark w dobrze wentylowanym miejscu niedostpnym dla dzieci.

 • Trzymaj narzdzie, akumulator i adowark akumulatora z dala od agresywnych substancji, takich jak chemikalia ogrodowe lub sl do posypywania drg.

 • Aby ograniczy ryzyko powanych obrae, unikaj przechowywania akumulatora na zewntrz budynkw lub wewntrz pojazdw.

 • Przechowuj narzdzie, akumulator i adowark w zamknitym, czystym i suchym miejscu.

Przygotowanie akumulatora do recyklingu

Important: Po odczeniu zaklej styki akumulatora wytrzyma tam klejc. Nie prbuj zniszczy lub zdemontowa akumulatora ani nie demontuj adnego z jego podzespow. Akumulatory litowo-jonowe naley odda do recyklingu lub utylizacji w najbliszym punkcie przetwarzania zuytych akumulatorw.

Graphic

Dodatkowe informacje dotyczce recyklingu akumulatorw litowo-jonowych oraz adresy najbliszych punktw zbirki akumulatorw uzyskasz na stronie www.Call2Recycle.org (wycznie USA i Kanada). Jeli znajdujesz si poza terytorium USA i Kanady, skontaktuj si z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

Rozwiązywanie problemów

Wykonaj tylko czynnoci opisane w niniejszej instrukcji. Jeeli nie uda si rozwiza problemu samemu, wszelkie inne czynnoci kontrolne, konserwacyjne i naprawcze mog by wykonywane tylko przez autoryzowany punkt serwisowy lub wykwalifikowanego specjalist.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Narzdzie nie daje si uruchomi.
 1. Akumulator nie jest do koca wsunity w narzdzie.
 2. Akumulator nie jest naadowany.
 3. Akumulator jest uszkodzony.
 4. W narzdziu wystpuje inny problem natury elektrycznej.
 1. Wyjmij i ponownie w akumulator w narzdzie, upewniajc si, e jest on zamontowany do koca i zablokowany przez zatrzask.
 2. Odcz akumulator od narzdzia i naaduj go.
 3. Wymie akumulator.
 4. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
Narzdzie nie osiga penej mocy.
 1. Stan naadowania akumulatora jest zbyt niski.
 2. Otwory wentylacyjne s zablokowane.
 1. Odcz akumulator od narzdzia i naaduj go cakowicie.
 2. Udronij otwory wentylacyjne.
Narzdzie wytwarza nadmierne drgania lub nietypowe dwiki.
 1. W obszarze bbna kosy znajduj si zanieczyszczenia.
 2. yka nie jest prawidowo nawinita na szpul.
 1. Oczy obszar bbna z zanieczyszcze.
 2. Wysu yk za pomoc wysuwania przyciskowego i/lub odwi yk ze szpuli i nawi j ponownie.
Akumulator szybko si rozadowuje.
 1. Akumulator ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
 1. Przenie akumulator do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
adowarka nie dziaa.
 1. adowarka ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
 2. W gniazdku, do ktrego jest podczona adowarka nie ma napicia.
 1. Odcz adowark i przenie j do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
 2. Skontaktuj si z elektrykiem posiadajcym odpowiednie uprawnienia w celu naprawy gniazdka.
Po kilku sekundach uytkowania cakowicie naadowanego akumulatora zapalaj si tylko 3 lampki LED stanu naadowania.
 1. Jest to normalne zjawisko.
 1. Zatrzymaj narzdzie i wtedy nacinij przycisk sprawdzenia stanu naadowania lub odcz akumulator od narzdzia, aby wywietli rzeczywisty poziom naadowania.
Po naciniciu przycisku sprawdzenia stanu naadowania na akumulatorze migaj wszystkie 4 lampki LED i pojawia si rzeczywisty poziom naadowania (gdy akumulator nie jest uywany).
 1. Akumulator ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
 1. Przenie akumulator do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
Po zwolnieniu przycisku uruchamiajcego na akumulatorze migaj wszystkie 4 lampki LED (gdy akumulator jest uywany).
 1. Akumulator ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
 1. Przenie akumulator do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
Po naciniciu przycisku sprawdzenia stanu naadowania na akumulatorze migaj 2 lampki LED i pojawia si rzeczywisty poziom naadowania (gdy akumulator nie jest uywany).
 1. Wystpuje rnica w napiciu pomidzy ogniwami akumulatora.
 1. Umie akumulator w adowarce w celu cakowitego naadowania.
Po zwolnieniu przycisku uruchamiajcego na akumulatorze migaj 2 lampki LED (gdy akumulator jest uywany).
 1. Wystpuje rnica w napiciu pomidzy ogniwami akumulatora.
 1. Umie akumulator w adowarce w celu cakowitego naadowania.
Na akumulatorze miga 1 lampka LED.
 1. Niskie napicie akumulatora.
 1. Umie akumulator w adowarce.
Podczas wysuwania przyciskowego rozlega si syszalny dwik.
 1. Jest to normalne zjawisko.
 1. Zatrzymaj narzdzie zwalniajc przycisk uruchamiajcy i uruchom je ponownie.
Wyjcie akumulatora z narzdzia wymaga znacznej siy.
 1. Akumulator/narzdzie jest nowe lub styki akumulatora i/lub styki narzdzia s skorodowane.
 1. Oczy styki akumulatora i narzdzia. Nastpnie posmaruj styki akumulatora smarem dielektrycznym. Nie uywaj innego rodzaju smaru, gdy moe on spowodowa uszkodzenie stykw.