Úvod

Tento vyna je vhodn pro soukrom majitele pozemk, kte chtj podle poteby vysekvat trvu. Je napjen pouze modelem akumultoru 88525 (dodvanm smodelem 51130) nebo 88526.

Peliv si tuto pruku prostudujte, abyste se nauili stroj sprvn obsluhovat audrovat, apedeli tak zrann apokozen stroje. Za dnou abezpenou obsluhu vrobku nesete odpovdnost vy.

Spolenost Toro mete kontaktovat pmo na adrese www.Toro.com. Zde najdete informace ovrobcch apsluenstv, mete vyhledat prodejce, zskat pln informace o zruce nebo zaregistrovat svj vrobek.

Model 51130T nezahrnuje akumultor ani nabjeku akumultoru.

Tento vrobek spluje vechny pslun smrnice Evropsk unie. Podrobn informace naleznete vProhlen oshod ktomuto vrobku.

Bezpečnost

VSTRAHA: Pi pouvn elektrickch zazen pro zahradnick prce vdy dodrujte zkladn bezpenostn opaten, abyste snili riziko poru, razu elektrickm proudem aporann osob, vetn nsledujcch opaten:

Důležité upozornění

Nedodrovn vech bezpenostnch pokyn avstrah me mt za nsledek raz elektrickm proudem, por a/nebo vn porann osob.

Pette si vechny bezpenostn vstrahy aveker pokyny.

Ulote vechna varovn a bezpenostn pokyny pro budouc pouit.

Pojem elektrick nad “ se ve vech pokynech avstrahch tk elektrickho nad napjenho ze st (pomoc kabelu) nebo elektrickho nad napjenho zakumultoru (bez kabelu).

 1. Bezpenost pracovnho prostoru

  1. Udrujte pracovn prostor ist adobe osvtlen.Nepodek v pracovnm prostoru nebo nedostatek osvtlen me vst k razm.

  2. Nepracujte selektrickm nadm ve vbunm prosted, napklad vptomnosti holavch kapalin, plyn nebo prachu.Elektrick nad je zdrojem jisker, kter mohou zpsobit vzncen prachu nebo vpar.

  3. Pi prci s elektrickm nadm udrujte dti a kolemjdoucosoby v bezpen vzdlenosti.Odveden pozornosti me zpsobit, e ztratte kontrolu nad strojem.

  4. Nepracujte vprosted, kde hroz jakkoli nebezpe.Nepouvejte zazen na mokrch nebo vlhkch mstech.

 2. Bezpenost osob

  1. Pi prci selektrickm nadm bute neustle vpohotovosti, sledujte, co dlte, aite se zdravm rozumem. Elektrick nad nepouvejte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu i lk.Chvilka nepozornosti pi prci s elektrickm nadm me vst k vnmu zrann.

  2. Pouvejte osobn ochrann pomcky. Vdy pouvejte ochrann brle.Ochrann prostedky jako maska proti prachu, neklouzav bezpenostn obuv, ochrann pilba nebo chrnie sluchu sniuj riziko porann osob, pokud jsou pouvny vpslunch podmnkch.

  3. Zabrate nhodnmu sputn zazen. Ujistte se, e ped pipojenm ke zdroji napt a/nebo akumultoru aped zvednutm nebo penenm nad je spna ve VYPNUT poloze.Penen nad sprstem na hlavnm spnai nebo pipojen napjecho kabelu knad, kter m spna vzapnut poloze, me vst knehodm.

  4. Nenatahujte se. Vdy dbejte na sprvn postoj arovnovhu.To umouje lep kontrolu nad elektrickm nadm v neoekvanch situacch.

  5. Pracujte ve vhodnm obleen. Nenoste voln odv aperky. Udrujte vlasy, odv arukavice vdostaten vzdlenosti od pohybujcch se st stroje.Voln odv, perky nebo dlouh vlasy mohou bt zachyceny pohybujcmi se stmi stroje.

  6. Mjte ruce anohy vdostaten vzdlenosti od msta sekn.

 3. Pouit a pe o elektrick nad

  1. Na elektrick nad netlate silou. Zvolte sprvn typ elektrickho nad pro vae pouit.Sprvn elektrick nad bude pracovat lpe a bezpenji pi rychlosti, pro kterou bylo navreno.

  2. Nepouvejte elektrick nad, pokud spna nebude nad zapnat a vypnat.Jakkoliv elektrick nad, kter nelze kontrolovat pomoc vypnae, je nebezpen a mus bt opraveno.

  3. Ped jakmkoliv seizovnm, vmnou psluenstv nebo ped uskladnnm elektrickho nad znj vyjmte akumultor.Tato preventivn bezpenostn opaten sniuj riziko nhodnho sputn nad.

  4. Ulote elektrick nad mimo dosah dt a nedovolte ostatnm osobm, kter nejsou seznmeny elektrickm nadm nebo s tmto nvodem, aby s nadm pracovaly.Elektrick nad je nebezpen v rukou nekvalifikovanch osob.

  5. Pokud nad nepouvte, skladujte jej vbudov.Pokud spotebie nejsou pouvny, mly by bt skladovny vbudov na suchm achrnnm nebo uzamenm mst mimo dosah dt.

  6. drba elektrickho nad. Pesvdte se, zda jsou pohybliv sousti sprvn vyrovnny ani se nezadraj, zda nejsou pokozeny jednotliv dly, azkontrolujte, zda funkci elektrickho nad nemohou ovlivnit jin poruchy. Je-li pokozeno, nechejte elektrick nad ped pouitm opravit.Mnoho nehod je zpsobeno nedostatenou drbou elektrickho nad.

  7. Zazen vnujte patinou pi.Vzjmu zajitn co nejlepho vkonu asnen nebezpe zrann udrujte eznou hranu ostrou aistou. Dodrujte pokyny pro mazn avmnu psluenstv. Udrujte rukojeti such, ist abez oleje amaziva.

  8. ezn nstroje udrujte ostr a ist.dn udrovan ezn nstroje s ostrmi eznmi bity jsou mn nchyln k uvznut zpsobenmu neistotami a lpe se ovldaj.

  9. Pouvejte elektrick nad vsouladu stmito pokyny azpsobem urenm pro konkrtn typ elektrickho nad. Vdy pitom berte vvahu pracovn podmnky ael prce.Pouit elektrickho nad kjin innosti, ne kjak je ureno, me vst knebezpenm situacm.

  10. Udrujte kryty na mst avprovozuschopnm stavu.

  11. Pesvdte se, zda nejsou pokozeny njak sousti.Ped pouitm zazen je nutn peliv zkontrolovat kryt adal sousti aujistit se, e nejsou pokozeny, e budou sprvn pracovat aslouit urenmu elu. Pesvdte se, zda jsou pohybliv sousti sprvn vyrovnny ani se nezadraj, zda nejsou pokozeny jednotliv dly achyty azkontrolujte, zda funkci nad nemohou ovlivnit jin poruchy. Pokud dojde kpokozen krytu nebo jinho dlu, mus bt kryt nebo dl dn opraven nebo vymnn vautorizovanm servisnm stedisku, pokud nen vtto pruce uvedeno jinak.

 4. Servis

  Servis tohoto elektrickho nad mus provdt kvalifikovan osoba za pouit pouze originlnch nhradnch dl.Tm bude zajitna bezpenost elektrickho nad.

 5. Bezpenost akumultor

  1. Nepouvejte nabjeku akumultoru vdeti nebo na mokrch mstech.

  2. Nepouvejte zazen napjen z akumultoru v deti.

  3. Pouvejte pouze nsledn uveden typy avelikosti akumultor: akumultor Toro, modely 88525 nebo 88526.

  4. Ped provdnm servisu, itnm nebo odstraovnm materilu ze zahradnickho nad vyjmte nebo odpojte akumultor.

  5. Akumultory nelikvidujte vohni. Akumultorov lnek me explodovat. Informujte se o mstnch vyhlkch a pedpisech se specilnmi pokyny pro likvidaci bateri.

  6. Akumultory neotevrejte ani nepokozujte. Uvolnn elektrolyt je ravina a me zpsobit pokozen o nebo ke. Elektrolyt me bt pi poit toxick.

  7. Bute opatrn pi manipulaci s bateri. Zamezte zkratovn baterie vodivmi materily, jako jsou prsteny, nramky a kle. Baterie nebo vodi se mohou peht a zpsobit popleniny.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

Akustick tlak

Hladina akustickho tlaku utohoto zazen vblzkosti ucha obsluhy in 83,1dBA sodchylkou (K) 3dBA.

Hladina akustickho tlaku byla urena podle postup stanovench normou EN ISO 11201.

Akustick vkon

Zazen garantuje hladinu akustickho vkonu 96 dBA, kter zahrnuje i hodnotu nejistoty (K) 1.02 dBA.

Hladina akustickho vkonu byla urena podle postup stanovench normou EN ISO 11094.

Vibrace rukou/pa

Namen rove vibrac pro pravou ruku = 2,19m/s2

Namen rove vibrac pro levou ruku = 2,06m/s2

Hodnota nejistoty (K) = 1.5m/s2

Namen hodnoty byly zskny vsouladu spostupy uvedenmi vnorm EN ISO 20643.

Important: rove vibrac pi konkrtnm pouit elektrickho nad se me liit od deklarovan celkov hodnoty v zvislosti na zpsobu, jakm je nad pouvno. Provozovatel by ml pijmout bezpenostn opaten na zklad odhadu expozice ve skutench podmnkch pouit.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpenostn ttky a pokyny jsou umstny na viditelnm mst v blzkosti kadho prostoru pedstavujcho potenciln nebezpe. Vppad ztrty nebo pokozen pvodnho ttku jej nahrate ttkem novm.

decal136-2482
decal136-2484
decal136-2489
decal136-2490
decal136-2499
decal136-2501
decal136-2504
decal136-2534
decal136-2539
decal136-2535
decal136-2537

Nastavení

Note: Pi zakoupen nen akumultor zcela nabit. Ped prvnm pouitm nad se ite pokyny vsti Nabjen akumultoru.

Upevnn nabjeky akumultoru (voliteln)

Vppad poteby nabjeku akumultoru bezpen pipevnte ke stn spouitm montnch otvor ve tvaru klov drky na zadn stran nabjeky.

Zazen mus bt namontovno vbudov (napklad vgari nebo jinm suchm mst), vblzkosti elektrick zsuvky amimo dosah dt.

Figure 1 slou jako pomcka pi monti nabjeky.

Note: Nasute nabjeku na vhodn umstn upevovac rouby aotoenm ji upevnte vpoloze (upevovac rouby nejsou soust balen).

g194202

Rozloen rukojeti

 1. Rozlote rukoje (pole A, Figure 2).

 2. Stisknte apodrte blokovac tlatko na hornm hdeli, vyrovnejte blokovac tlatko spodlnm otvorem na spodnm hdeli azasute oba hdele do sebe. Jakmile je podln otvor na spodnm hdeli za blokovacm tlatkem, uvolnte toto tlatko azasute spodn hdel do hornho hdele tak, aby byl vyna nastaven na poadovanou vku (pole B, Figure 2).

  Note: Blokovac tlatko pouvejte pouze pro mont ademont. Tlatko nepouvejte knastaven rukojeti.

 3. Utaenm spojky spodnho hdele upevnte rukoje vpoadovan vce (pole C, Figure 2).

g195351

Mont pomocn rukojeti

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Pomocn rukoje1
 1. Vyrovnejte drku podl rukojeti sdrkou na pomocn rukojeti aposute pomocnou rukoje smrem krukojeti vynae (pole A, Figure 3).

 2. Zacvaknte rukoje bezpen do pslun polohy (pole B, Figure 3).

g195362

Mont ochrannho krytu

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Ochrann kryt1
roub s kovou hlavou3
 1. Sejmte 3 rouby skovou hlavou, je jsou upevnny pskou ke krytu, anasute kryt na zkladn st vynae (Figure 4).

 2. Pomoc 3 roub skovou hlavou pipevnte kryt kzkladn sti vynae (pole B, Figure 4).

g195743

Mont okrajovho ochrannho krytu

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Drtn okrajov ochrann kryt1

Zlehka rozthnte konce drtnho okrajovho krytu apot je zasute do otvor vpouzdru vynae, viz Figure 5.

g189882

Součásti stroje

Hmotnost
Hmotnost zazen bez akumultoru3,2kg (7,0lb)
Hmotnost zazen sakumultorem 885254,2kg (9,2lb)
Hmotnost zazen sakumultorem 885264,8kg (10,5lb)
Vhodn teplotn rozsah
Nabijte akumultor pi teplot0 °C a 40 °C *
Vrobky pouvejte pi teplot-15 °C a 60 °C
Vrobky skladujte pi teplot-15 °C a 60 °C
Odpojte nabjeku pi nsledujcch teplotchpod 0°C nebo nad 40°C

*Doba nabjen se zvyuje, pokud nabjen akumultoru neprobh vtomto teplotnm rozsahu.

Nad, akumultor anabjeku akumultor skladujte na uzavenm, istm asuchm mst.

Obsluha

Sputn strunov sekaky

 1. Pesvdte se, zda vtrac prduchy vynae nejsou zaneseny prachem aneistotami.

  g194612
 2. Vyrovnejte dutinu vakumultoru sjazykem na plti rukojeti (Figure 7).

 3. Zasute akumultor do rukojeti, dokud se nezajist na zpadku (Figure 7).

  g189881
 4. Chcete-li vyna zapnout, stisknte blokovac tlatko apak spou variabilnho nastaven rychlosti (Figure 8).

  g189886

Vypnut vynae

Chcete-li vyna vypnout, uvolnte vypna.

Pokad, kdy nky nepouvte nebo je pepravujete (napklad zpracovit nebo na pracovit), sejmte akumultor.

Vyjmut akumultoru zvynae

Stiskem zpadky akumultoru na nad uvolnte akumultor avysute jej znad (Figure 9).

g192774

Nabjen akumultoru

Important: Ujistte se, e jste si peetli vechna bezpenostn opaten.

Important: Akumultor nabjejte pouze pi teplotch ve vhodnm rozmez, viz Technické údaje.

Note: Stiskem tlatka ukazatele nabit na akumultoru mete kdykoli zkontrolovat aktuln stav nabit akumultoru (LED kontrolky).

 1. K nabjece akumultor pipojte napjec kabel, kter je vhodn pro pipojen do stvajc elektrick zsuvky.

 2. Pesvdte se, zda vtrac prduchy akumultoru nejsou zaneseny prachem aneistotami.

 3. Vyrovnejte dutinu vakumultoru (Figure 10) sjazykem na nabjece.

  g228487
 4. Pesvdte se, zda vtrac prduchy nabjeky akumultoru nejsou zaneseny prachem aneistotami.

 5. Zasute akumultor do nabjeky, dokud zcela nezapadne na msto (Figure 11).

  g194423
 6. Chcete-li akumultor vyjmout, vysute jej znabjeky dozadu.

 7. Vysvtlen LED kontrolek na nabjece akumultoru naleznete vnsledujc tabulce.

Lev kontrolkaPrav kontrolkaVznam
ZhasnutaervenNabjeka je zapnuta, akumultor nen vloen.
ervenervenProbh nabjen akumultoru.
ZelenervenAkumultor je nabit.
OranovervenAkumultor je pli hork.
erven, blikervenVymte akumultor.

Podvn struny

Note: Strunov sekaka je vybavena hlavou s automatickm podvnm sekac struny.

 1. Uvolnte spou, zatmco je sekaka sputna.

 2. Pokejte nkolik sekund, pot stisknte blokovac tlatko apak spou.

  Note: Pi kadm zastaven asputn vynae se struna vysune piblin o6mm, dokud nedoshne bitu deflektoru trvy.

 3. Pokraujte v sekn.

Manuln podvn struny

Vyjmte akumultor ze strunovho vynae, stisknte tlatko na spodn sti drku cvky asouasn run vytahujte strunu zcvky.

g203810

Nastaven vky rukojeti

 1. Povolte spojku spodnho hdele (pole A, Figure 13).

 2. Posute teleskopick hdel do poadovan polohy (pole B, Figure 13).

  Important: Neposunujte horn hdel pes otvory na spodnm hdeli aneodstraujte pryov doraz.

 3. Utaenm spojky rukojeti rukoje upevnte (pole C, Figure 13).

g189876

Nastaven pomocn rukojeti

 1. Uvolnte zpadku pomocn rukojeti (pole A, Figure 14).

 2. Posute pomocnou rukoje nahoru nebo dol do poadovan vky (pole B, Figure 14).

  Important: Neodstraujte pryov doraz.

 3. Uzavenm zpadky pomocn rukojeti zajistte pomocnou rukoje vpslun poloze (pole C, Figure 14).

g189875

Sekn

g189888

prava okraj trvnk

Chcete-li vyna pout kprav okraj trvnk, postupujte nsledovn:

 1. Stisknte tlatko otonho mechanismu, otote hlavu o90° azajistte ji vpslun poloze (pole A, Figure 16).

 2. Postavte sekaku na kolo azahajte pravu okraj trvnku (pole B, Figure 16).

g189885

Provozní tipy

 • Drte strunov vyna naklonn smrem ksekan oblasti; jedn se ooptimln plochu sekn.

 • Sekejte pejdnm strunovm vynaem zleva doprava. Tm pedejdete odhazovn sekan trvy od vynae smrem kvm.

 • Ksekn pouvejte piku struny; hlavu se strunou netlate do posekan trvy silou.

 • Drtn a lakov ploty zpsobuj nadmrn opoteben struny a mohou zpsobit i jej petren. Kamenn a cihlov zdi, obrubnky a devo mohou zpsobit rychl opoteben struny.

 • Vyhbejte se stromm a kem. Stromov kra, devn lity, obklady a plotov sloupky mohou bt strunami snadno pokozeny.

g189887

Údržba

Po kadm pouit strunovho vynae provete nsledujc drbu:

 1. Vyjmte akumultor zvynae.

 2. Strunov vyna oistte vlhkm hadkem. Nepostikujte jej vodou ani jej neponoujte do vody.

  Výstraha

  Odezvac bit struny na deflektoru vynae je velmi ostr amete se onj poezat.

  Neistte tt deflektoru a bit rukama.

 3. Kdykoliv se v oblasti ac hlavy nashromd neistoty, otete je nebo okrbejte.

 4. Zkontrolujte a dothnte vechny upevovac prvky. Pokud se nkter soustka stroje pokodila nebo ztratila, opravte ji nebo namontujte novou.

 5. Abyste zabrnili pehvn motoru, oistte kartem pvodn avstupn otvory vzduchu na krytu motoru.

Vmna cvky se strunou

Pouvejte pouze monofiln struny oprmru 2mm. Vzjmu dosaen co nejlepho vkonu pouvejte pouze originln nhradn struny (slo dlu Toro88545TE).

Important: Vppad pouit struny ovtm prmru dojde kpeht apokozen motoru.

 1. Vyjmte akumultor.

 2. Zatlate chytky na stran pdrnho krytu cvky smrem dovnit (Figure 17).

  g194053
 3. Zathnte za pdrn kryt cvky, vyjmte jej avysute znj cvku.

 4. Namontujte novou cvku tak, aby byla struna vyrovnan sotvorem vac hlav. Strunu prostrte otvorem.

 5. Ujistte se, e konec struny pesahuje cca 152mm za otvor.

 6. Zathnte za strunu vynvajc zac hlavy tak, aby se uvolnila zpdrn drky vcvce.

 7. Znovu nainstalujte drk cvky zatlaenm chytek do drek astlaenm drku dol, dokud drk cvky nezapadne na sv msto.

Vmna struny

 1. Vyjmte akumultor.

 2. Sejmte cvku, viz Vmna cvky se strunou.

  g015662

  Note: Odstrate vechny zbytky star struny na cvce.

 3. Cvka pojme piblin 3,9m struny. Pouvejte pouze monofiln struny oprmru 2mm.

  Note: Nepouvejte dn jin rozmr nebo typ struny; mohlo dojt k pokozen sekaky.

 4. Vlote strunu do upevovacho otvoru (Figure 19). Navite strunu na cvku ve smru, kter je uren ipkami na cvce.

 5. Umstte strunu do drky na horn prub cvky tak, aby asi 152mm struny pesahovalo za drku.

  Note: Cvku nepeplujte. Po navinut struny by ml mezi navinutou strunou avnjm okrajem cvky zstat prostor alespo 6mm.

 6. Znovu nainstalujte cvku adrk cvky na msto, viz Vmna cvky se strunou.

Uskladnn

Important: Nad, akumultor anabjeku skladujte pouze pi teplotch ve vhodnm rozmez, viz Technické údaje.

Important: Pokud hodlte nad uloit na dobu del ne jeden rok, vyjmte znj akumultor anabijte jej tak, aby se na nm rozsvtily 2 nebo 3 modr LED kontrolky. Akumultor neskladujte, je-li zcela nabit nebo zcela vybit. Chcete-li nad zat znovu pouvat, nabijte akumultor tak, aby lev kontrolka na nabjece svtila zelen nebo aby na akumultoru vechny 4 LED kontrolky svtily mode.

 • Po pouit odpojte vrobek od napjen (tj. vythnte zstrku ze zsuvky nebo vyjmte akumultor) apesvdte se, zda nedolo kdnmu pokozen.

 • Oistte z vrobku vechny neistoty.

 • Pokud nad, akumultor anabjeku akumultoru nepouvte, ulote je mimo dosah dt.

 • Nad, akumultor anabjeku akumultoru nevystavujte vlivm korozivnch ltek, jako jsou zahradn chemiklie aposypov soli.

 • Vzjmu snen rizika vnho porann osob neskladujte zazen venku nebo ve vozidlech.

 • Nad, akumultor anabjeku akumultor skladujte na uzavenm, istm asuchm mst.

Pprava akumultoru pro recyklaci

Important: Po vyjmut akumultoru zakryjte jeho svorky vysoce odolnou lepic pskou. Nepokouejte se zniit nebo rozebrat akumultor nebo odstranit nkter zjeho soust. Lithium-iontov akumultory recyklujte nebo likvidujte pedepsanm zpsobem vnejbli provozovn pro recyklaci akumultor.

Graphic

Dal informace o recyklaci lithium-iontovch akumultor a o vyhledn nejbliho zazen pro recyklaci akumultor naleznete na adrese www.Call2Recycle.org (pouze USA a Kanada). Pokud se nachzte mimo USA a Kanadu, obrate se na autorizovanho prodejce spolenosti Toro.

Odstraňování závad

Postupujte pouze podle pokyn uvedench vtto pruce. Jestlie nejste schopni problm odstranit svpomoc, veker dal kony kontroly, drby aopravy me provdt pouze oprvnn servisn stedisko nebo kvalifikovan odbornk.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Nad nelze zapnout.
 1. Akumultor nen do nad zcela zasunut.
 2. Akumultor nen nabit.
 3. Akumultor je pokozen.
 4. Vnad vznikla jin zvada elektrickho systmu.
 1. Vyjmte akumultor, vlote jej zpt do nad apesvdte se, zda je zcela vloen azajitn na zpadku.
 2. Vyjmte akumultor znad anabijte jej.
 3. Akumultor vymte.
 4. Kontaktujte autorizovan servisn stedisko.
Nad nedosahuje plnho vkonu.
 1. Kapacita akumultoru je pli nzk.
 2. Vtrac prduchy jsou zablokovny.
 1. Vyjmte akumultor znad apln jej nabijte.
 2. Vtrac prduchy vyistte.
Nad nadmrn vibruje nebo je pli hlun.
 1. Vprostoru bubnu na vynai jsou neistoty.
 2. Cvka nen sprvn navinuta.
 1. Odstrate veker neistoty zprostoru bubnu.
 2. Spouitm spoutcho spnae strunu vysute a/nebo sejmte strunu zcvky anavite cvku znovu.
Akumultor se rychle vybj.
 1. Akumultor je pouvn mimo vhodn rozmez provozn teploty.
 1. Ulote akumultor na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
Nabjeka akumultoru nefunguje.
 1. Nabjeka akumultoru je pouvna mimo vhodn rozmez provozn teploty.
 2. Zsuvka, ke kter je nabjeka akumultoru pipojena, nen pod naptm.
 1. Odpojte nabjeku akumultor a ulote ji na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
 2. Podejte kvalifikovanho elektrike oopravu zsuvky.
Na akumultoru svt pouze 3 LED kontrolky jen nkolik sekund po pouit pln nabitho akumultoru.
 1. To je bn.
 1. Vypnte nad astiskem tlatka nabit akumultoru nebo vyjmutm akumultoru znad zkontrolujte aktuln stav jeho nabit.
Jakmile stisknete tlatko ukazatele nabit akumultoru, na akumultoru se rozblikaj vechny 4 LED kontrolky azobraz se aktuln stav nabit (kdy se akumultor nepouv).
 1. Akumultor je pouvn mimo vhodn rozmez provozn teploty.
 1. Ulote akumultor na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
Po uvolnn spoutcho spnae se na akumultoru rozblikaj vechny 4 LED kontrolky (kdy se akumultor pouv).
 1. Akumultor je pouvn mimo vhodn rozmez provozn teploty.
 1. Ulote akumultor na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
Jakmile stisknete tlatko ukazatele nabit akumultoru, na akumultoru se rozblikaj 2 LED kontrolky azobraz se aktuln stav nabit (kdy se akumultor nepouv).
 1. Mezi lnky vakumultoru je rozdl vnapt.
 1. Vlote akumultor do nabjeky anechejte jej zcela nabt.
Po uvolnn spoutcho spnae se na akumultoru rozblikaj 2 LED kontrolky (kdy se akumultor pouv).
 1. Mezi lnky vakumultoru je rozdl vnapt.
 1. Vlote akumultor do nabjeky anechejte jej zcela nabt.
Na akumultoru blik jedna LED kontrolka.
 1. Akumultor m nzk napt.
 1. Vlote akumultor do nabjeky.
Akumultor lze znad vyjmout jen sobtemi.
 1. Akumultor a/nebo nad jsou nov, nebo jsou vvody akumultoru a/nebo nad zkorodovan.
 1. Vyistte vvody na akumultoru anad. Vvody akumultoru pot potete nevodivm mazivem. Nepouvejte jin typ maziva, nebo me vvody pokodit.