Wprowadzenie

Akumulator/adowarka s przeznaczone dla uytkownikw domowych. adowarka typu 88527 jest przeznaczona wycznie do adowania akumulatorw typu 88525 oraz typu 88526. Nie zostaa ona zaprojektowana do adowania jakichkolwiek innych akumulatorw.

Akumulatory typu 88525 oraz 88526 s przeznaczone do stosowania wycznie w produktach rodziny PowerPlex ™.

Przeczytaj uwanie ponisze informacje, aby pozna zasady waciwej obsugi i konserwacji urzdzenia, nie uszkodzi go i unikn obrae ciaa. Odpowiedzialno za prawidowe i bezpieczne uytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Aby uzyska informacje na temat urzdzenia i akcesoriw, znale dealera, wprowadzi informacje dotyczce gwarancji lub zarejestrowa swoje urzdzenie, skontaktuj si bezporednio z firm Toro za pomoc witryny internetowej www.Toro.com.

Bezpieczeństwo

WANE INSTRUKCJE

BEZPIECZESTWA — INSTRUKCJE

NALEY ZACHOWA.

INSTRUKCJE NALEY ZACHOWA - Niniejsza instrukcja zawiera wane informacje dotyczce bezpieczestwa i obsugi akumulatorw typu 88525/88256 oraz adowarki 88527.

Przed uyciem adowarki akumulatorw naley przeczyta wszelkie instrukcje i oznaczenia ostrzegawcze na adowarce akumulatorw, akumulatorze oraz produkcie zasilanym akumulatorem.

UWAGA - Aby ograniczy ryzyko obrae ciaa, adowarki typu 88527, uywaj wycznie do adowania akumulatorw typu 88525 i 88526. Akumulatory innych typw mog wybuchn, powodujc obraenia ciaa i uszkodzenia mienia.

Niniejsze urzdzenie spenia wymogi czci 15 przepisw FCC (Federalnej Komisji cznoci). Dziaanie urzdzenia ograniczone jest 2 warunkami: (1) urzdzenie nie moe powodowa szkodliwych zakce i (2) urzdzenie musi przyjmowa wszelkie zakcenia, ktre moe odebra, cznie z zakceniami mogcymi powodowa dziaanie niepodane.

Ostrzeenie

 • adowark mona stosowa wycznie wewntrz pomieszcze.

 • Nie aduj akumulatorw jednorazowego uytku.

 • Przed uyciem sprawd, czy napicie i natenie wyjciowe prdu dla adowarki s zgodne z parametrami akumulatora.

 • Nie uywaj adowarki, jeeli polaryzacja biegunw nie jest zgodna z polaryzacj obcienia.

 • W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajcego, w celu uniknicia zagroe musi on zosta wymieniony na nowy przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub wykwalifikowan osob.

 • W adnym wypadku nie otwieraj pokrywy urzdzenia. W przypadku uszkodzenia pokrywy nie uywaj adowarki.

 • Przed podczeniem lub odczeniem akumulatora odcz adowark od zasilania.

 • To urzdzenie moe by uywane przez osoby o ograniczonej sprawnoci fizycznej, sensorycznej bd umysowej oraz nie posiadajce dowiadczenia i wiedzy, pod warunkiem, e s one pod nadzorem lub wykonuj polecenia w zakresie uytkowania urzdzenia w bezpieczny sposb i s w stanie zrozumie wynikajce zagroenia.

 • Nie wolno pozwala dzieciom bawi si tym urzdzeniem.

 • Dzieci nie mog czycic ani wykonywa konserwacji urzdzenia bez nadzoru.

Niebezpieczeństwo

Podczenie adowarki do gniazdka o napiciu innym ni 240 V moe spowodowa poar lub poraenie prdem.

 • Nie podczaj adowarki akumulatorw do gniazdka o napiciu innym ni 240 V.

 • Podcz do adowarki przewd zasilajcy pasujcy do danego rodzaju gniazdka.

Ostrożnie

W razie niewaciwego obchodzenia si z akumulatorem wystpuje ryzyko poaru lub poparze chemicznych.

 • Nie demontuj akumulatora.

 • Nie wystawiaj akumulatora na dziaanie temperatury powyej 70°C i nie wrzucaj go do ognia.

 • Wymieniaj akumulator tylko na oryginalny akumulator marki Toro. Uycie akumulatora innego producenta moe spowodowa poar lub wybuch.

 • Trzymaj akumulatory poza zasigiem dzieci i przechowuj je w oryginalnym opakowaniu do momentu, gdy bd gotowe do uycia.

Ostrożnie

Zuyty akumulator niezwocznie przeka do utylizacji.

Zuyte akumulatory litowo-jonowe oddawaj do punktu recyklingowego specjalizujcego si w utylizacji akumulatorw.

Ostrożnie

Przegrzanie akumulatora grozi poarem i powanymi obraeniami.

Nie otwieraj, nie zgniataj i nie wystawiaj akumulatora na dziaanie temperatury powyej 70°C ani nie wrzucaj go do ognia. Przestrzegaj zalece dotyczcych recyklingu akumulatora.

NIEBEZPIECZESTWO - ABY OGRANICZY

RYZYKO POARU

LUB PORAENIA PRDEM

DOKADNIE PRZESTRZEGAJ

NINIEJSZYCH INSTRUKCJI.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczce bezpieczestwa oraz instrukcje s wyranie widoczne dla operatora i znajduj si w pobliu wszystkich miejsc potencjalnego zagroenia. Uszkodzone i brakujce etykiety naley wymieni.

SymbolOznaczenie/objanienie
GraphicKlasa II
GraphicWycznie do uytku wewntrz budynkw
GraphicPrzeczytaj dokadnie instrukcje przed adowaniem
GraphicBezpiecznik prdowy
GraphicPrawidowa utylizacja tego produktu
To oznaczenie informuje, e na terenie UE tej adowarki i akumulatora nie wolno wyrzuca z innymi odpadkami gospodarczymi. Aby zapobiec moliwemu szkodliwemu oddziaywaniu na rodowisko lub zdrowie ludzkie wskutek niekontrolowanej utylizacji odpadw, urzdzenie naley oddawa do recyklingu w odpowiedzialny sposb, aby promowa zrwnowaone wykorzystanie zasobw materiaowych. Aby odda zuyte urzdzenie, naley skorzysta z systemu zwrotu i zbirki lub skontaktowa si ze sprzedawc, od ktrego urzdzenie zostao zakupione. Odbior oni produkt w celu przetworzenia go w sposb bezpieczny dla rodowiska.
decal136-2499
decal136-2500
decal136-2501
decal136-2504
decal136-2539

Montaż

Monta adowarki akumulatora (opcjonalnie)

W razie potrzeby adowark mona zamocowa pewnie do ciany, uywajc do tego celu otwory do montau ciennego znajdujce si z tyu adowarki.

Zamontuj j wewntrz budynku (na przykad w garau lub innych suchym pomieszczeniu), w pobliu gniazdka zasilania i poza zasigiem dzieci.

Informacje pomocne przy montau adowarki s podane na Figure 1.

Note: Nasu adowark na odpowiednio ustawione elementy montaowe i przekr j, aby zamocowa pewnie na swoim miejscu (elementy montaowe nie s doczane).

g194202

Przegląd produktu

adowarka akumulatora
Model88527
Typadowarka do akumulatorw litowo-jonowych 40 V MAX
WejcieOd 120 do 240 V AC 50/60 Hz, maks. 3,0 A
Wyjcie41,8 V maks. DC 2,5 A
Masa1,0 kg
Akumulator
Model8852588526
Napicie ogniw3,6 V3,6 V
Liczba ogniw1020
Napicie akumulatoraMaksymalne 40 V, znamionowe 36 V
Pojemno akumulatora2,5 Ah5,0 Ah
Masa1,0 kg1,6 kg

Parametry znamionowe wg. producenta akumulatora = napicie maksymalne 40 V i znamionowe 36 V. Rzeczywiste napicie zmienia si zalenie od obcienia.

Zakresy dopuszczalnej temperatury
aduj akumulator w temperaturzeod 0°C do 40°C*
Uywaj produktu w temperaturzeod -15°C do 60°C
Przechowuj produkt w temperaturzeod -15°C do 60°C
Odcz wtyczk adowarki, jeli temperatura wyniesiePoniej 0°C lub powyej 40°C

*Czas adowania ulegnie zwikszeniu w przypadku adowania w temperaturze spoza tego zakresu.

Przechowuj narzdzie, akumulator i adowark w zamknitym, czystym i suchym miejscu.

Działanie

adowanie akumulatora

Important: W momencie zakupu akumulator nie jest cakowicie naadowany. Przed pierwszym uyciem narzdzia podcz akumulator do adowarki i aduj go, a wskanik LED wskae cakowite jego naadowanie. Przeczytaj wszelkie zalecenia bezpieczestwa.

Important: aduj akumulator tylko w podanym zakresie temperatur, patrz Specyfikacje.

Note: W dowolnym momencie moesz naciskajc przycisk wskanika stanu naadowania sprawdzi aktualny poziom naadowania (lampki LED).

 1. Podcz do adowarki przewd zasilajcy pasujcy do danego rodzaju gniazdka.

 2. Upewnij si, e otwory wentylacyjne akumulatora s wolne od pyu i zanieczyszcze.

 3. Ustaw wgbienie w akumulatorze (Figure 2) rwno z wypustk adowarki.

  g228487
  g228488

  Note: Nacinij dwukrotnie przycisk sprawdzenia stanu naadowania, aby wczy lub wyczy latark (tylko model 88526). Latarka samoczynnie si wyczy po okoo 60 minutach uytkowania.

  Note: Zcze USB suy dla wygodnego adowania wielu mniejszych urzdze elektronicznych, takich jak telefon komrkowy lub tablet (tylko model 88526).

 4. Upewnij si, e otwory wentylacyjne na adowarce s wolne od pyu i zanieczyszcze.

 5. Wsu akumulator w adowark do pooenia zamocowania (Figure 4).

  g194423
 6. Aby wyj akumulator, wysu go z adowarki.

 7. Ponisza tabela zawiera objanienie stanw lampek LED na adowarce.

Lewa lampkaPrawa lampkaZnaczenie:
ZgaszonaCzerwonaadowarka jest wczona, brak akumulatora
CzerwonaCzerwonaAkumulator jest adowany
ZielonaCzerwonaAkumulator jest naadowany
PomaraczowaCzerwonaAkumulator jest zbyt gorcy
Czerwona migajcaCzerwonaWymie akumulator na nowy

Podczenie akumulatora

Important: Uywaj akumulatora tylko w podanym zakresie temperatur, patrz Specyfikacje.

 1. Upewnij si, e otwory wentylacyjne akumulatora s wolne od pyu i zanieczyszcze.

 2. Ustaw wgbienie w akumulatorze rwno z wypustk narzdzia.

 3. Chwy za uchwyt z przyciskiem uruchamiajcym.

 4. Wsu akumulator w narzdzie, a akumulator zostanie zablokowany przez zatrzask (Figure 5).

  g189881

Wyjmowanie akumulatora

Nacinij zatrzask akumulatora na narzdziu, aby zwolni zaczep akumulatora i wysun akumulator z narzdzia (Figure 6).

g192774

Konserwacja

W normalnych warunkach konserwacja i serwisowanie nie s wymagane.

Do czyszczenia powierzchni urzdzenia uywaj tylko suchej ciereczki.

Nie rozmontowuj urzdzenia. jeeli jest ono uszkodzone, skontaktuj si z autoryzowanym punktem serwisowym.

Przechowywanie

Important: Przechowuj narzdzie, akumulator i adowark tylko w podanym zakresie temperatur, patrz Specyfikacje.

Important: W przypadku przechowywania narzdzia przez okres roku lub duej naley odczy akumulator od narzdzia i naadowa akumulator do momentu, gdy 2 lub 3 lampki LED na akumulatorze zawiec si na niebiesko. Nie przechowuj cakowicie naadowanego lub cakowicie rozadowanego akumulatora. Przed ponownym uyciem narzdzia naaduj akumulator do momentu, gdy lewa lampka na adowarce zawieci si na zielono lub gdy wszystkie 4 lampki na akumulatorze zawiec si na niebiesko.

 • Po uyciu odcz produkt od zasilania (tzn. odcz wtyczk z gniazdka lub wyjmij akumulator) i sprawd, czy nie zosta on uszkodzony.

 • Oczy produkt z wszelkich substancji obcych.

 • Narzdzie, akumulator i adowark, jeli nie s uywane, przechowuj poza zasigiem dzieci.

 • Przechowuj narzdzie, akumulator i adowark akumulatora z dala od agresywnych substancji, takich jak chemikalia ogrodowe lub sl do posypywania drg.

 • Aby ograniczy ryzyko powanych obrae, unikaj przechowywania akumulatora na zewntrz budynkw lub wewntrz pojazdw.

 • Przechowuj narzdzie, akumulator i adowark w zamknitym, czystym i suchym miejscu.

Przygotowanie akumulatora do recyklingu

Important: Po odczeniu zaklej styki akumulatora wytrzyma tam klejc. Nie prbuj zniszczy lub zdemontowa akumulatora ani nie demontuj adnego z jego podzespow. Akumulatory litowo-jonowe naley odda do recyklingu lub utylizacji w odpowiedni sposb do punktu przetwarzania zuytych akumulatorw.

Graphic

Dodatkowe informacje dotyczce recyklingu akumulatorw litowo-jonowych oraz adresy najbliszych punktw zbirki akumulatorw uzyskasz na stronie www.Call2Recycle.org (wycznie USA i Kanada). Jeli znajdujesz si poza terytorium USA i Kanady, skontaktuj si z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

Rozwiązywanie problemów

Wykonaj tylko czynnoci opisane w niniejszej instrukcji. Jeeli nie uda si rozwiza problemu samemu, wszelkie inne czynnoci kontrolne, konserwacyjne i naprawcze mog by wykonywane tylko przez autoryzowany punkt serwisowy lub wykwalifikowanego specjalist.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Latarka nie daje si wczy (dotyczy tylko modelu akumulatora 88526).
 1. Akumulator znajduje si w adowarce.
 2. Akumulator ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
 3. Niskie napicie akumulatora.
 1. Odcz akumulator od adowarki.
 2. Przenie akumulator do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
 3. Umie akumulator w adowarce.
Zcze USB nie dziaa (dotyczy tylko modelu akumulatora 88526).
 1. Akumulator znajduje si w adowarce.
 2. Akumulator ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
 3. Niskie napicie akumulatora.
 4. Zcze USB nie jest kompatybilne ze wszystkimi mniejszymi urzdzeniami elektronicznymi.
 1. Odcz akumulator od adowarki.
 2. Przenie akumulator do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
 3. Umie akumulator w adowarce.
 4. Uyj zcza USB do adowania rnych maych urzdze elektrycznych.
Akumulator szybko si rozadowuje.
 1. Akumulator ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
 1. Przenie akumulator do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
adowarka nie dziaa.
 1. adowarka ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
 2. W gniazdku, do ktrego jest podczona adowarka nie ma napicia.
 1. Odcz adowark i przenie j do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
 2. Skontaktuj si z elektrykiem posiadajcym odpowiednie uprawnienia w celu naprawy gniazdka.
Narzdzie nie daje si uruchomi lub nie pracuje w sposb cigy.
 1. Na stykach akumulatora znajduje si wilgo.
 2. Akumulator nie jest do koca wsunity w narzdzie.
 1. Odczekaj, a akumulator wyschnie lub wytrzyj do sucha.
 2. Wyjmij i ponownie w akumulator w narzdzie, upewniajc si, e jest on zamontowany do koca i przytrzymywany przez zatrzask.
Po kilku sekundach uytkowania cakowicie naadowanego akumulatora zapalaj si tylko 3 lampki LED stanu naadowania.
 1. Jest to normalne zjawisko.
 1. Zatrzymaj narzdzie i wtedy nacinij przycisk sprawdzenia stanu naadowania lub odcz akumulator od narzdzia, aby wywietli rzeczywisty poziom naadowania.
Po naciniciu przycisku sprawdzenia stanu naadowania na akumulatorze migaj wszystkie 4 lampki LED i pojawia si rzeczywisty poziom naadowania (gdy akumulator nie jest uywany).
 1. Akumulator ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
 1. Przenie akumulator do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
Po zwolnieniu przycisku uruchamiajcego na akumulatorze migaj wszystkie 4 lampki LED (gdy akumulator jest uywany).
 1. Akumulator ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
 1. Przenie akumulator do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
Po naciniciu przycisku sprawdzenia stanu naadowania na akumulatorze migaj 2 lampki LED i pojawia si rzeczywisty poziom naadowania (gdy akumulator nie jest uywany).
 1. Wystpuje rnica w napiciu pomidzy ogniwami akumulatora.
 1. Umie akumulator w adowarce w celu cakowitego naadowania.
Po zwolnieniu przycisku uruchamiajcego na akumulatorze migaj 2 lampki LED (gdy akumulator jest uywany).
 1. Wystpuje rnica w napiciu pomidzy ogniwami akumulatora.
 1. Umie akumulator w adowarce w celu cakowitego naadowania.
Na akumulatorze miga 1 lampka LED.
 1. Niskie napicie akumulatora.
 1. Umie akumulator w adowarce.
Wyjcie akumulatora z narzdzia wymaga znacznej siy.
 1. Akumulator/narzdzie jest nowe lub styki akumulatora i/lub styki narzdzia s skorodowane.
 1. Oczy styki akumulatora i narzdzia. Nastpnie posmaruj styki akumulatora smarem dielektrycznym. Nie uywaj innego rodzaju smaru, gdy moe on spowodowa uszkodzenie stykw.