Úvod

Tato etzov pila je urena kezn vtv strom, kmen adevnch trm oprmru, kter nesm bt vt ne dlka vodic lity. Vrobek mohou pouvat pouze dospl osoby. Vrobek je napjen pouze modelem akumultoru 88525 (dodvan smodelem 51138) nebo 88526.

Peliv si tuto pruku prostudujte, abyste se nauili stroj sprvn obsluhovat audrovat, apedeli tak zrann apokozen stroje. Za dnou abezpenou obsluhu vrobku nesete odpovdnost vy.

Spolenost Toro mete kontaktovat pmo na adrese www.Toro.com. Zde najdete informace ovrobcch apsluenstv, mete vyhledat prodejce nebo zaregistrovat svj vrobek.

Model 51138T nezahrnuje akumultor ani nabjeku akumultor.

Bezpečnost

Pi pouvn elektrickho nad vdy dodrujte zkladn bezpenostn opaten apedpisy, aby se snilo riziko poru, razu elektrickm proudem aporann osob, vetn nsledujcch opaten:

Důležité upozornění

Nedodrovn vech bezpenostnch pokyn avstrah me mt za nsledek raz elektrickm proudem, por a/nebo vn porann osob.

Pette si vechny bezpenostn vstrahy aveker pokyny.

Ulote vechna varovn a bezpenostn pokyny pro budouc pouit.

Pojem elektrick nad “ ve vech pokynech avstrahch se tk elektrickho nad skabelem nebo elektrickho nad napjenho zakumultoru (bez kabelu).

 1. Bezpenost pracovnho prostoru

  1. Udrujte pracovn prostor ist a dobe osvtlen.Nepodek v pracovnm prostoru nebo nedostatek osvtlen me vst k razm.

  2. Nepracujte selektrickm nadm ve vbunm prosted, napklad vptomnosti holavch kapalin, plyn nebo prachu.Elektrick nad je zdrojem jisker, kter mohou zpsobit vzncen prachu nebo vpar.

  3. Pi prci s elektrickm nadm udrujte dti a kolemjdoucosoby v bezpen vzdlenosti.Odveden pozornosti me zpsobit, e ztratte kontrolu nad strojem.

 2. Bezpenost osob

  1. Pi prci s elektrickm nadm bute neustle v pohotovosti, sledujte, co dlte, a pouvejte zdrav rozum. Nepouvejte elektrick nad, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu i lk.Chvilka nepozornosti pi prci selektrickm nadm me vst kvnmu zrann.

  2. Pouvejte osobn ochrann pomcky. Vdy pouvejte ochrann brle.Ochrann prostedky jako maska proti prachu, neklouzav bezpenostn obuv, ochrann pilba nebo chrnie sluchu sniuj riziko porann osob, pokud jsou pouvny vpslunch podmnkch.

  3. Zabrate nhodnmu sputn zazen. Ujistte se, e ped pipojenm ke zdroji napt a/nebo akumultoru aped zvednutm nebo penenm nad je spna ve VYPNUT poloze.Penen nad s prstem na hlavnm spnai nebo pipojen napjecho kabelu k nad, kter maj spna v poloze zapnuto, me vst k nehodm.

  4. Ped zapnutm elektrickho nad odstrate jakkoliv pouit stavc kln nebo maticov kl.Maticov kl nebo stavc kln, kter jsou ponechan pipojen k elektrickmu nad, mou mt za nsledek porann osob.

  5. Nenatahujte se. Vdy dbejte na sprvn postoj arovnovhu.To umouje lep kontrolu nad elektrickm nadm v neoekvanch situacch.

  6. Pracujte ve vhodnm obleen. Nenoste voln odv aperky. Udrujte vlasy, obleen a rukavice mimo dosah pohybujcch se st stroje.Pohybujc se sti stroje mohou zachytit voln odv, perky nebo dlouh vlasy.

  7. Pokud je zazen vybaveno systmy odsvn prachu asbrnm zazenm, zajistte jejich sprvn pipojen adnou funkci.Pouit tchto zazen me snit nebezpe spojen svskytem prachu.

  8. Mjte ruce anohy vdostaten vzdlenosti od msta sekn.

 3. Pouit a pe o elektrick nad

  1. Na elektrick nad netlate silou. Zvolte sprvn typ elektrickho nad pro vae pouit.Sprvn elektrick nad bude pracovat lpe a bezpenji pi rychlosti, pro kterou bylo navreno.

  2. Nepouvejte elektrick nad, pokud spna nebude nad zapnat a vypnat.Jakkoliv elektrick nad, kter nelze kontrolovat pomoc vypnae, je nebezpen a mus bt opraveno.

  3. Ped jakmkoliv seizovnm, vmnou psluenstv nebo ped uskladnnm odpojte zstrku od zdroje energie a/nebo vyjmte zelektrickho nad akumultor.Tato preventivn bezpenostn opaten sniuj riziko nhodnho sputn nad.

  4. Ulote elektrick nad mimo dosah dt a nedovolte ostatnm osobm, kter nejsou seznmeny s elektrickm nadm nebo s tmto nvodem, aby s nadm pracovaly.Elektrick nad je nebezpen v rukou nekvalifikovanch osob.

  5. Pokud nad nepouvte, skladujte jej vbudov.Pokud spotebie nejsou pouvny, mly by bt skladovny vbudov na suchm achrnnm nebo uzamenm mst mimo dosah dt.

  6. drba elektrickho nad. Pesvdte se, zda jsou pohybliv sousti sprvn vyrovnny ani se nezadraj, zda nejsou pokozeny dn dly, azkontrolujte, zda funkci elektrickho nad nemohou ovlivnit jin poruchy. Je-li pokozeno, nechejte elektrick nad ped pouitm opravit.Mnoho nehod je zpsobeno nedostatenou drbou elektrickho nad.

  7. ezn nstroje udrujte ostr a ist.dn udrovan ezn nstroje s ostrmi eznmi bity jsou mn nchyln k uvznut zpsobenmu neistotami a lpe se ovldaj.

  8. Pouvejte elektrick nad, psluenstv, vsazen ezn nstroje apod. vsouladu stmito pokyny azpsobem urenm pro konkrtn typ elektrickho nad. Vdy pitom berte vvahu pracovn podmnky ael prce.Pouit elektrickho nad kjin innosti, ne kjak je ureno, me vst knebezpenm situacm.

  9. Udrujte kryty na mst avprovozuschopnm stavu.

  10. Pouvejte pouze nhradn vodic lity aetzy specifikovan vrobcem.Neodpovdajc nhradn vodic lity aetzy mohou zpsobit prasknut etzu a/nebo zptn rz.

  11. Pi brouen adrb etzu pily dodrujte pokyny vrobce.Snen vky omezovac patky me vst kzeslenmu zptnmu rzu.

 4. Bezpenost pi prci setzovou pilou

  1. Drte elektrick nad pouze za izolovan rukojeti, protoe etz pily me pijt do kontaktu se skrytmi elektrickmi vodii nebo svlastnm napjecm kabelem.etz pily, kter pijde do kontaktu svodii pod naptm, me pivst proud do kovovch dl elektrickho nad azpsobit tak obsluze raz elektrickm proudem.

  2. Noste ochrann brle achrnie sluchu apouvejte ochranu hlavy, rukou anohou.Odpovdajc ochrann odv sniuje monost zrann odletujcmi lomky nebo nhodnm kontaktem setzem.

  3. ezn strom me bt nebezpen avyaduje zkuenosti.Nikdy nekcejte etzovou pilou velk stromy, jejich prmr kmene je vt ne dlka vodic lity.

  4. Neezejte setzovou pilou na strom.Pouvn motorov pily na strom me zpsobit raz.

  5. Pi prci setzovou pilou vdy udrujte stabiln postoj astjte na pevnm, bezpenm arovnm povrchu.Kluzk nebo nestabiln povrch (nap. ebk) me zpsobit ztrtu rovnovhy nebo kontroly nad etzovou pilou.

  6. Pi ezn vtve, na ni psob pnut, bute pipraveni na to, e se me vymrtit.Kdy se pnut vdevnch vlknech uvoln, vtev vs me zashnout a/nebo zpsobit, e nad etzovou pilou ztratte kontrolu.

  7. Pi ezn ke amladch stromk bute maximln opatrn.etz pily me zachytit tenk vtve avymrtit je proti vm. Vymrtn vtviky mohou tak naruit vai rovnovhu.

  8. etzovou pilu penejte za pedn rukoje, vypnutou avbezpen vzdlenosti od tla. Kdy etzovou pilu pente nebo uskladujete, vdy nasate kryt vodic lity.Sprvn zachzen setzovou pilou sniuje riziko nhodnho kontaktu srotujcm etzem.

  9. Dodrujte pokyny pro mazn, napnn etzu avmnu psluenstv.Nesprvn napnut nebo namazan etz se me petrhnout nebo zvit riziko zptnho rzu.

  10. Udrujte rukojeti such, ist a bez oleje a maziva.Mastn, olejem zneitn rukojeti jsou kluzk amohou vst ke ztrt kontroly.

  11. Pedchzejte zptnmu rzu.Ke zptnmu rzu me dojt, pokud se pika vodic lity dotkne njakho pedmtu, nebo kdy je bhem ezn etz seven ve devu. Dotyk pikou lity me zpsobit neekanou opanou reakci - prudk zvednut vodic lity proti obsluze. Pi zachycen etzu vhorn sti vodic lity me dojt kprudkmu odhozen lity dozadu proti obsluze. Ob tyto reakce mohou vst ke ztrt kontroly nad pilou azpsobit vn raz. Zptnmu rzu lze pedejt dodrovnm ne uvedench bezpenostnch opaten:

   • Pi prci setzovou pilou vdy pouvejte ob ruce. Pilu drte neustle pevn, palci aprsty objmejte rukojeti etzov pily, ob ruce mjte na pile atlem arameny zaujmte pozici, kter vm umon pekonat slu zptnho rzu. Slu zptnho rzu budete mt lpe pod kontrolou, pokud budete dbt bezpenostnch opaten. etzovou pilu nepoutjte!

   • Pi ezn se nenatahujte aneete nad vku ramen.Snze tak pedejdete nhodnmu dotyku pikou lity aumon vm to lpe si udret kontrolu nad etzovou pilou vnepedvdanch situacch.

 5. Servis

  Servis tohoto elektrickho nad mus provdt kvalifikovan osoba za pouit pouze originlnch nhradnch dl.Tm zajistte bezpenost pi prci selektrickm nadm.

 6. Bezpenost akumultor

  1. Nenabjejte elektrick nad vdeti nebo na mokrch mstech.

  2. Nepouvejte akumultorem napjen nad vdeti.

  3. Pouvejte pouze nsledn uveden typy avelikosti akumultor: akumultory firmy Toro, model 88525 nebo 88526, anabjeku akumultoru, model 88527.

  4. Ped provdnm drby, itnm nebo odstraovnm materilu zelektrickho nad znj vyjmte akumultor nebo jej odpojte.

  5. Nelikvidujte akumultor vohni, nebo jeho lnky mohou explodovat. Informujte se o mstnch vyhlkch a pedpisech se specilnmi pokyny pro likvidaci bateri.

  6. Baterie neotevrejte ani nepokozujte. Uvolnn elektrolyt je ravina a me zpsobit pokozen o nebo ke. Elektrolyt me bt pi poit toxick.

  7. Akumultor neotevrejte ani nepokozujte. Uvolnn elektrolyt je holav a me zpsobit por, pokud je vystaven ohni.

  8. Pi manipulaci sakumultory si ponejte opatrn, abyste nezpsobili zkratovn akumultoru vodivmi materily, jako jsou prsteny, nramky akle. Akumultor nebo vodi se me peht azpsobit popleniny.

  9. Pokud nen akumultor nabjen vdoporuenm teplotnm rozmez, doba nabjen se prodluuje.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

Akustick tlak

Hladina akustickho tlaku utohoto zazen vblzkosti ucha obsluhy in 85dBA sodchylkou (K) 3dBA.

Hladina akustickho tlaku byla urena podle postup stanovench normou EN ISO 11201.

Akustick vkon

Zazen garantuje hladinu akustickho vkonu 105 dBA, kter zahrnuje i hodnotu nejistoty (K) 1 dBA.

Hladina akustickho vkonu byla urena podle postup stanovench normou EN ISO 22868.

Vibrace rukou/pa

Namen rove vibrac pro pravou ruku = 1,65m/s2

Namen rove vibrac pro levou ruku = 1,65m/s2

Hodnota nejistoty (K) = 1.5m/s2

Namen hodnoty byly zskny vsouladu spostupy uvedenmi vnorm EN ISO 20643.

Important: rove vibrac pi konkrtnm pouit elektrickho nad se me liit od deklarovan celkov hodnoty v zvislosti na zpsobu, jakm je nad pouvno. Provozovatel by ml pijmout bezpenostn opaten na zklad odhadu expozice ve skutench podmnkch pouit.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpenostn ttky a pokyny jsou umstny na viditelnm mst v blzkosti kadho prostoru pedstavujcho potenciln nebezpe. Vppad ztrty nebo pokozen pvodnho ttku jej nahrate ttkem novm.

decal136-2497
decal136-2498
decal136-2499
decal136-2501
decal136-2504
decal136-2534
decal136-2537
decal136-2538
decal136-2539

Nastavení

Note: Pi zakoupen nen akumultor zcela nabit. Ped prvnm pouitm nad se ite pokyny vsti Nabjen akumultoru.

Plnn etzov pily olejem na litu aetz

Important: Pouvejte pouze olej uren pro lity aetzy.

 1. Polote etzovou pilu na rovn povrch.

 2. Oistte prostor kolem uzvru oleje (Figure 1).

  Note: Dvejte pozor, aby do olejov ndre nepronikly neistoty nebo devn tsky.

  g192110
 3. Sejmte uzvr analijte do etzov pily olej tak, aby se jm kontroln okno naplnilo (Figure 1).

  Neplte etzovou pilu nad spodn okraj plnicho hrdla.

 4. Oistte veker rozlit olej anamontujte zpt uzvr.

Upevnn nabjeky akumultoru (voliteln)

Vppad poteby nabjeku akumultoru bezpen pipevnte ke stn spouitm montnch otvor ve tvaru klov drky na zadn stran nabjeky.

Zazen mus bt namontovno vbudov (napklad vgari nebo jinm suchm mst), vblzkosti elektrick zsuvky amimo dosah dt.

Figure 2 slou jako pomcka pi monti nabjeky.

Note: Nasute nabjeku na vhodn umstn upevovac rouby ajejm otoenm ji upevnte vpoloze (upevovac rouby nejsou soust balen).

g194202

Součásti stroje

g192115
g192114
Hmotnost
Hmotnost zazen bez akumultoru5,4kg
Hmotnost zazen s akumultorem 885256,4kg
Hmotnost zazen s akumultorem 885267,0kg
Vhodn teplotn rozsah
Nabijte akumultor pi teplot0 °C a 40 °C *
Vrobky pouvejte pi teplot-15 °C a 60 °C
Vrobky skladujte pi teplot-15 °C a 60 °C
Odpojte nabjeku pi nsledujcch teplotchpod 0°C nebo nad 40°C

*Doba nabjen se zvyuje, pokud nabjen akumultoru neprobh vtomto teplotnm rozsahu.

Nad, akumultor anabjeku akumultor skladujte na uzavenm, istm asuchm mst.

Obsluha

Ped pouitm etzov pily

Ped pouitm etzov pily provete nsledujc kroky:

Sputn etzov pily

 1. Pesvdte se, zda nejsou vtrac prduchy etzov pily (Figure 5 aFigure 6) zaneseny prachem aneistotami.

  g197204
  g197205
 2. Polote etzovou pilu na rovn povrch.

 3. Vyrovnejte jazek akumultoru sdutinou pro akumultor vetzov pile (Figure 7).

  g192108
 4. Zasute akumultor do dutiny pro akumultor, dokud se nezajist na zpadku.

 5. Pesvdte se, zda je brzda etzu vPROVOZN poloze (Figure 8).

  g192111
 6. Jednou rukou drte pedn rukoje, druhou rukou uchopte zadn rukoje, stisknte blokovn vypnae apot vypna (Figure 9).

  g192113

Vypnut etzov pily

Chcete-li etzovou pilu vypnout, uvolnte vypna.

Pokad, kdy etzovou pilu nepouvte nebo ji pepravujete (napklad zpracovit nebo na pracovit), pesute brzdu do polohy STOP (Figure 8).

ezn setzovou pilou

Důležité upozornění

Nesprvn pouvn etzov pily me vst kvnmu zrann nebo smrti.

Vzjmu pedchzen monmu zrann si peliv pette vechny provozn pokyny aite se jimi.

Důležité upozornění

Zptn rz me zpsobit vn nebo smrteln zrann.

Ped pouitm etzov pily vdy zkontrolujte sprvnou funkci brzdovho systmu etzu.

Nedotkejte se ezanch pedmt pikou etzov pily.

Zptn rzy vznikaj dvma zpsoby:

 • Pokud se pikou nebo horn st vodic lity dotknete pedmtu, dojde krychlmu pohybu etzov pily nahoru.

 • Pokud je pika nebo horn st vodic lity sevena ezanm pedmtem, dojde krychlmu pohybu etzov pily dozadu.

Figure 10 znzoruje oblast vodic lity, kter vzjmu zabrnn vzniku zptnho rzu nesm pijt do styku sdnm pedmtem.

g026070
 1. Uchopte etzovou pilu obma rukama - levou rukou pedn rukoje apravou rukou zadn rukoje, viz Figure 11.

  Note: inek zptnho rzu mete snit tm, e budete mt levou ruku vlokti propnutou.

  g025213
 2. Pi ezn stjte po lev stran etzov pily, nikoli vjej ose, audrujte vyven, stabiln postoj.

 3. Stjte na pevnm rovnm povrchu ped ezanm kusem deva.

 4. Pi ezn mjte devo uhlavy etzov pily, vmst odkryt sti bliho konce vodic lity.

  Kvytvoen vtho tlaku je mon pout oprn zuby (Figure 12), pila vak nejlpe pracuje soste nabrouenm etzem.

  g200720
 5. Zlehka pitlate etzovou pilu ke devu arychlost zahlubovn nechejte ovlivovat jej vhou.

 6. Bhem ezn vyvjejte na etzovou pilu rovnomrn tlak; uvolnte jej a ukonce ezu.

Proezvn strom

Důležité upozornění

Pi ezn vtv vysoko nad zem mete ztratit rovnovhu api manipulaci setzovou pilou se dostat do nebezpen situace, co me pro vs apihlejc osoby pedstavovat riziko vnho nebo smrtelnho zrann.

Pi oezvn vtv ze stojcho stromu se ite nsledujcmi postupy:

 • Neplhejte setzovou pilou na slab ani siln vtve.

 • Nenatahujte se pli daleko api ezn drte etzovou pilu obma rukama.

 • Ujistte se, e vichni pihlejc jsou mimo oblast, kam mohou spadnout vtve.

 1. etzovou pilu uchopte tak, jak to znzoruje Figure 11.

 2. Pi ezn malch vtv na n mrn tlate.

 3. Pi ezn vtch vtv provete mal podznut, apot dokonete ez zhorn strany vtve.

  1. Ze spodn strany vtve ete piblin 15cm od kmene stromu. ez provete do jedn tetiny vtve.

  2. Zhorn strany vtev uznte o5,0 a 10,0cm dle. Vtev ezejte, dokud nespadne.

  3. Naznte pahl vtve piblin do jedn tetiny jeho prmru ze spodn strany, co nejble ke kmeni stromu.

  4. Odznte pahl vtve zhorn strany naproti pedchozmu ezu, co nejble ke kmeni stromu.

Kcen strom

Důležité upozornění

ezn stojcch strom vyaduje odborn znalosti, inavzdory nim vak me pedstavovat nebezpe.

 • Ped pokusem oskcen velkho stromu si ez vyzkouejte na nkolika vtch i mench vtvch nebo mench kmenech, abyste se setzovou pilou obeznmili.

 • Nikdy nekcejte touto etzovou pilou velk stromy, jejich prmr kmene je vt ne dlka vodic lity.

Sprvn postoj obsluhy setzovou pilou pi kcen strom je zachycen na Figure 13.

g195831
 1. Urete smr, kterm bude strom padat. Zvate smr vtru askutenost, zda na jedn stran stromu nejsou t vtve, atedy tak pirozen nklon stromu (pokud vbec jak).

 2. Stanovte prchodnou, bezpenou nikovou cestu zmsta ohroen, viz Figure 14.

  g024800
 3. etzovou pilu uchopte tak, jak to znzoruje (Figure 11).

 4. Provete prvn ez do tetiny prmru kmene stromu na t stran, na kterou m strom spadnout (Figure 15).

  Note: Tmto ezem zabrnte tomu, aby pi provdn druhho ezu dolo kseven etzov pily.

  g212420
 5. Druh ez provete tak, aby vzniklo sedlo. Zante pitom alespo 5cm nad prvnm ezem (Figure 15).

 6. Zprotilehl strany sedla provete zadn ez, ato piblin 5cm nad spodn st sedla, viz Figure 15.

  Important: Dleit: Tet ez ukonete 2,5 a 5,0cm od sedla, aby mezi ezy vznikl zvs “ (Figure 15), kter zamez pdu stromu nesprvnm smrem nebo stoen stromu bhem pdu.

  Note: Strom by ml zat padat vokamiku, kdy se zadn ez pibliuje kzvsu “ (Figure 15).

 7. Jakmile se strom zane kcet, vyjmte etzovou pilu, vypnte ji, polote ji na zem aopuste prostor nikovou cestou, kterou jste si stanovili vkroku 2.

  Important: Jestlie se strom zane kcet nedoucm smrem, neprodlen pestate ezat, vypnte etzovou pilu, polote ji na zem, spouitm klnu ez otevete azatlate strom poadovanm smrem.

Odvtvovn poraenho stromu

 1. etzovou pilu uchopte tak, jak to znzoruje Figure 11.

 2. Odznte ze stromu men vtve, kter nenesou hmotnost stromu anedr jej nad zem.

  g194824
  g194825
 3. Odznte vt vtve, je nesou hmotnost stromu, ze spodn strany smrem nahoru tak, aby vtve etzovou pilu nesevely (Figure 18).

  g194822

Krcen kmene

 • Pokud odezvte vtve zporaenho stromu nebo krtte kmen na uritou dlku, umstte jej nad zem (nejlpe na kozy pro ezn dv), viz Figure 19.

  g194820
 • Vppad, e je kmen na jednom konci podloen, odezvejte jej shora. Dojde-li kuvznut etzov pily vezu, nepokouejte se ji uvolnit sputnm motoru. Pilu vypnte, spouitm klnu ez rozthnte apilu uvolnte.

 • Je-li kmen podepen na obou koncch, ez zahajte zhorn strany aukonete piblin vjedn tetin prmru kmene (pole A, Figure 19). Provete druh ez ze spodn strany kmene tak, aby se ez setkal sprvnm ezem (pole B Figure 19 apole C Figure 19). Tm zabrnte seven etzov pily kmenem.

 • Je-li kmen podepen po cel dlce, peznte jej zcela zhorn strany.

 • Je-li kmen podepen na obou koncch, nikoli vak uprosted, provete ez zhorn strany do jedn tetiny prmru. Pot bu kmen uznte ze spodn strany, nebo jej otote, piem ez se mus setkat sprvnm ezem (Figure 20).

  g194819
 • Jestlie se kmen nachz ve svahu, vdy stjte na svahu nad kmenem (Figure 21).

  g024807

Vyjmut akumultoru

 1. Polote etzovou pilu na ploch povrch.

 2. Zatlate na zpadku avyjmte akumultor zdutiny.

  g192109

Nabjen akumultoru

Important: Ujistte se, e jste si peetli vechna bezpenostn opaten.

Important: Akumultor nabjejte pouze pi teplotch ve vhodnm rozmez, viz Technické údaje.

Note: Stiskem tlatka ukazatele nabit na akumultoru mete kdykoli zkontrolovat aktuln stav nabit akumultoru (LED kontrolky).

 1. K nabjece akumultor pipojte napjec kabel, kter je vhodn pro pipojen do stvajc elektrick zsuvky.

 2. Pesvdte se, zda vtrac prduchy akumultoru nejsou zaneseny prachem aneistotami.

 3. Vyrovnejte dutinu vakumultoru (Figure 23) sjazykem na nabjece.

  g192748
 4. Pesvdte se, zda vtrac prduchy nabjeky akumultoru nejsou zaneseny prachem aneistotami.

 5. Zasute akumultor do nabjeky, dokud zcela nezapadne na msto (Figure 24).

  g194423
 6. Chcete-li akumultor vyjmout, vysute jej znabjeky dozadu.

 7. Vysvtlen LED kontrolek na nabjece akumultoru naleznete vnsledujc tabulce.

Lev kontrolkaPrav kontrolkaVznam
ZhasnutaervenNabjeka je zapnuta, akumultor nen vloen.
ervenervenProbh nabjen akumultoru.
ZelenervenAkumultor je nabit.
OranovervenAkumultor je pli hork.
erven, blikervenAkumultor je pokozen.

Mont baterie

 1. Polote etzovou pilu na rovn povrch.

 2. Vyrovnejte jazek akumultoru sdutinou pro akumultor vetzov pile (Figure 25).

  g192108
 3. Zasute akumultor do dutiny pro akumultor, dokud se nezajist na zpadku.

Údržba

Doporučený harmonogram údržby

Servisní intervalPostup při údržbě
Before each use or daily
 • Zkontrolujte hladinu oleje avppad poteby doplte olej na litu aetz.
 • Zkontrolujte brzdu etzu.
 • Zkontrolujte napnut etzu avppad poteby je upravte.
 • Zkontrolujte ostrost etzu. Onaosten nebo vmnu etzu podejte autorizovan servisn stedisko.
 • After each battery cycle
 • Zkontrolujte hladinu oleje avppad poteby doplte olej na litu aetz.
 • Zkontrolujte brzdu etzu.
 • Zkontrolujte napnut etzu avppad poteby je upravte.
 • Yearly or before storage
 • Provete drbu vodic lity, etzu ahnacho etzovho kola.
 • Zkontrolujte ostrost etzu. Onaosten nebo vmnu etzu podejte autorizovan servisn stedisko.
 • Kontrola hladiny oleje adoplovn oleje na litu aetz

  1. Polote etzovou pilu na rovn povrch avyjmte akumultor; viz Vyjmut akumultoru.

  2. Zkontrolujte hladinu oleje vkontrolnm oknu. Pokud vkontrolnm oknu olej nevidte, doplte do etzov pily olej na litu aetz (Figure 26).

   g192110
  3. Oistte prostor kolem uzvru oleje (Figure 26).

   Note: Dvejte pozor, aby do olejov ndre nepronikly neistoty nebo devn tsky.

  4. Sejmte uzvr analijte olej do etzov pily tak, aby se jm kontroln okno naplnilo (Figure 26).

   Note: Neplte etzovou pilu nad spodn okraj plnicho hrdla.

  5. Oistte veker rozlit olej anamontujte zpt uzvr.

  Kontrola brzdy etzu

  1. Polote etzovou pilu na rovn povrch avyjmte akumultor; viz Vyjmut akumultoru.

  2. Zathnte brzdu etzu pesunutm do polohy STOP (Figure 27).

   g192111
  3. Nasate si rukavice, uchopte etz apokuste se jej posunout po vodic lit. etz by se neml po vodic lit pohybovat. Pokud se posunuje, podejte autorizovan servisn stedisko oopravu.

  4. Uvolnte brzdu etzu pesunutm do PROVOZN polohy (Figure 27).

  5. Nasate si rukavice, uchopte etz apokuste se jej posunout po vodic lit. etz by se nyn ml po vodic lit pohybovat. Pokud se neposunuje, podejte autorizovan servisn stedisko oopravu.

  Nastaven napnut etzu

  Pesvdte se, zda je etz sprvn napnut. Voln etz nejen zkracuje ivotnost hnacho etzovho kola avodic lity, navc tak me prasknout. Nadmrn utaen etz zpsobuje pehvn vodic lity aetzu, co vede krychlmu opoteben amonmu splen motoru. Napnut etzu zkontrolujte tak po nkolika ezech. Nov etz se obvykle mrn prodlou apo prvnm pouit je nutn provst jeho sezen.

  Napnut etzu je sprvn, pokud jste schopni srukou vrukavici hladce posunovat etz po vodic lit. etz by ml zstat ve styku se spodn hranou vodic lity.

  Nebezpečí

  Kontakt se zuby etzov pily me zpsobit vn zrann.

  • Ped seizovnm nebo drbou etzov pily vyjmte akumultor.

  • Pi seizovn nebo drb etzov pily vdy pouvejte ochrann rukavice.

  1. Polote etzovou pilu na rovn povrch avyjmte akumultor; viz Vyjmut akumultoru.

  2. Povolte, avak nedemontujte kdlovou matici na krytu (Figure 27).

  3. piku vodic lity pidrujte nahoe (Figure 28).

   g192117
  4. Seite etz.

   • Chcete-li etz uthnout, otejte napnacm knoflkem etzu ve smru hodinovch ruiek.

   • Chcete-li etz povolit, otejte napnacm knoflkem etzu proti smru hodinovch ruiek.

   Seite etz tak, aby se dotkal spodn hrany vodic lity, pot uthnte knoflk odal 1/8 a 1/4otky.

  5. Pevn uthnte kdlovou matici (Figure 29).

  6. Zkontrolujte napnut etzu. Jestlie je etz voln, tento postup zopakujte.

  drba vodic lity, etzu ahnacho etzovho kola

  Nebezpečí

  Kontakt se zuby etzov pily me zpsobit vn zrann.

  • Ped seizovnm nebo drbou etzov pily vyjmte akumultor.

  • Pi seizovn nebo drb etzov pily vdy pouvejte ochrann rukavice.

  1. Polote etzovou pilu na rovn povrch avyjmte akumultor; viz Vyjmut akumultoru.

  2. Demontujte kdlovou matici, je upevuje kryt (Figure 29).

   g196534
  3. Povolte etz otenm napnacho roubu etzu proti smru hodinovch ruiek (Figure 29).

  4. Oddlte etz od vodic lity aodlote oba prvky stranou.

  5. Zetzov pily demontujte pojistn krouek, vymezovac podloku ahnac etzov kolo (Figure 30).

   g192116
  6. Zkontrolujte hnac etzov kolo. Je-li nadmrn opotebeno nebo pokozeno, vymte je.

  7. Zkontroluje, zda volejovm kanlu (Figure 30) nejsou dn neistoty, avppad poteby prostor vyistte.

  8. Namontujte hnac etzov kolo, vymezovac podloku apojistn krouek.

  9. Vyistte vodic litu aetz. Kodstrann neistot zdrky podl okraje vodic lity pouijte drt nebo mal ploch roubovk. Zante uetzovho kola na pednm konci apostupujte smrem dozadu.

   Je-li vodic lita nebo drka pokozena nebo se etzov kolo na pednm konci voln neot, vodic litu vymte. Je-li nadmrn opoteben nebo pokozen etz, vymte jej.

  10. Nasate etz na etzov kolo na pednm konci vodic lity tak, aby ost zub etzu vhorn sti vodic lity smovalo dopedu, jak je znzornno na schmatu na stran etzov pily (pole C, Figure 31).

   g192112
  11. Navete etz kolem vodic lity azasate zuby etzu do drky lity.

  12. Otevenou smyku etzu (st, kter nen na vodic lit) navete kolem hnacho etzovho kola na etzov pile avodic litu snasazenm etzem umstte na etzovou pilu, viz Figure 31.

   Important: Zajistte, aby byl stavc kolk etzu zasunut votvoru oznaenm ipkou, viz Figure 31, pole C. Mon bude nutn otoit napnacm knoflkem etzu, aby se stavc kolk do otvoru ve vodic lit sprvn zasunul.

  13. Namontujte kryt akdlovou matici, tu vak zcela neutahujte (Figure 31, pole D).

  14. Zkontrolujte napnut etzu; viz st Nastaven napnut etzu.

  Osten etzu

  etz vyaduje osten nebo vmnu, pokud jej muste pi ezn silou tlait do deva nebo pokud vytv men devn tsky ve srovnn se situac, kdy byl nov.

  Onaosten nebo vmnu etzu podejte autorizovan servisn stedisko.

  Pprava akumultoru pro recyklaci

  Important: Po vyjmut akumultoru zakryjte jeho svorky vysoce odolnou lepic pskou. Nepokouejte se zniit nebo rozebrat akumultor nebo odstranit nkter zjeho soust. Lithium-iontov akumultory recyklujte nebo likvidujte pedepsanm zpsobem vnejbli provozovn pro recyklaci akumultor.

  Graphic

  Dal informace o recyklaci lithium-iontovch akumultor a o vyhledn nejbliho zazen pro recyklaci akumultor naleznete na adrese www.Call2Recycle.org (pouze USA a Kanada). Pokud se nachzte mimo USA a Kanadu, obrate se na autorizovanho prodejce spolenosti Toro.

  Servis

  Pokud etzov pila vyaduje opravu, pedejte ji do autorizovanho servisnho stediska.

  Uskladnění

  Important: Nad, akumultor anabjeku skladujte pouze pi teplotch ve vhodnm rozmez, viz Technické údaje.

  Important: Pokud hodlte nad uloit na dobu del ne jeden rok, vyjmte znj akumultor anabijte jej tak, aby se na nm rozsvtily 2 nebo 3 modr LED kontrolky. Akumultor neskladujte, je-li zcela nabit nebo zcela vybit. Chcete-li nad zat znovu pouvat, nabijte akumultor tak, aby lev kontrolka na nabjece svtila zelen nebo aby na akumultoru svtily vechny 4 modr LED kontrolky.

  • Oistte z vrobku vechny neistoty.

  • Nad, akumultor anabjeku akumultoru skladujte na dobe vtranm mst mimo dosah dt.

  • Nad, akumultor anabjeku akumultoru nevystavujte vlivm korozivnch ltek, jako jsou zahradn chemiklie aposypov soli.

  • Vzjmu snen rizika vnho porann osob neskladujte zazen venku nebo ve vozidlech.

  • Nad, akumultor anabjeku akumultor skladujte na uzavenm, istm asuchm mst.

  Odstraňování závad

  Postupujte pouze podle pokyn uvedench vtto pruce. Jestlie nejste schopni problm odstranit svpomoc, veker dal kony kontroly, drby aopravy me provdt pouze oprvnn servisn stedisko nebo kvalifikovan odbornk.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motor nelze zapnout nebo m peruovan chod.
  1. Brzda etzu je zataena.
  2. Akumultor m nzk napt.
  3. Akumultor nen zcela zasunut.
  4. Akumultor je pli hork.
  5. Uakumultoru byla pekroena jeho mezn proudov hodnota.
  6. Pod krytem jsou neistoty.
  1. Uvolnte brzdu etzu pesunutm brzdy dozadu.
  2. Akumultor nabijte.
  3. Ujistte se, e je akumultor do pouzdra zcela zasunut.
  4. Nechejte akumultor vychladnout.
  5. Uvolnte vypna apot jej znovu stisknte.
  6. Sejmte kryt aveker neistoty vyistte.
  Motor b, ale etz se neot.
  1. etz nen na hnacm etzovm kole sprvn usazen.
  1. Nainstalujte etz aujistte se, e lnky jsou vhnacm etzovm kole sprvn usazeny.
  Brzdu etzu nelze zathnout.
  1. Brzda etzu je pokozen.
  1. Neprodlen pedejte etzovou pilu do autorizovanho servisnho stediska.
  etzov pila neee sprvn.
  1. etz nen sprvn napnut.
  2. etz je tup.
  3. etz je nasazen obrcen.
  4. etz je such.
  1. Nastavte sprvn napnut etzu.
  2. etz vymte.
  3. Nasate etz sprvn.
  4. Zkontrolujte hladinu oleje.
  etzov olej nezajiuje sprvn mazn.
  1. Olejov kanl je ucpan.
  2. Olejov drka vlit je zanesena.
  3. Stko volejov ndri (je-li ve vbav) je ucpan.
  1. Odstrate zolejovho kanlu neistoty.
  2. Odstrate zlity neistoty.
  3. Ze stka volejov ndri (je-li ve vbav) odstrate neistoty.
  Akumultor se rychle vybj.
  1. Akumultor je pouvn mimo vhodn rozmez provozn teploty.
  1. Ulote akumultor na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
  Nabjeka akumultoru nefunguje.
  1. Nabjeka akumultoru je pouvna mimo vhodn rozmez provozn teploty.
  2. Zsuvka, ke kter je nabjeka akumultoru pipojena, nen pod naptm.
  1. Odpojte nabjeku akumultor a ulote ji na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
  2. Podejte kvalifikovanho elektrike oopravu zsuvky.
  etzovou pilu nelze zapnout nebo nepracuje nepetrit.
  1. Na vvodech akumultoru je vlhkost.
  2. Akumultor nen do etzov pily zcela zasunut.
  1. Nechejte akumultor vyschnout nebo jej vytete dosucha.
  2. Vyjmte akumultor, vlote jej zpt do etzov pily apesvdte se, zda je zcela zasunut azajitn na zpadku.
  Na akumultoru svt pouze 3 LED kontrolky jen nkolik sekund po pouit pln nabitho akumultoru.
  1. To je bn.
  1. Nad vypnte astiskem tlatka nabit akumultoru nebo vyjmutm akumultoru znad zkontrolujte aktuln stav jeho nabit.
  Jakmile stisknete tlatko ukazatele nabit akumultoru, na akumultoru se rozblikaj vechny 4 LED kontrolky azobraz se aktuln stav nabit (kdy se akumultor nepouv).
  1. Akumultor je pouvn mimo vhodn rozmez provozn teploty.
  1. Ulote akumultor na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
  Po uvolnn spoutcho spnae se na akumultoru rozblikaj vechny 4 LED kontrolky (kdy se akumultor pouv).
  1. Akumultor je pouvn mimo vhodn rozmez provozn teploty.
  1. Ulote akumultor na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
  Jakmile stisknete tlatko ukazatele nabit akumultoru, na akumultoru se rozblikaj 2 LED kontrolky azobraz se aktuln stav nabit (kdy se akumultor nepouv).
  1. Mezi lnky vakumultoru je rozdl vnapt.
  1. Vlote akumultor do nabjeky anechejte jej zcela nabt.
  Po uvolnn spoutcho spnae se na akumultoru rozblikaj 2 LED kontrolky (kdy se akumultor pouv).
  1. Mezi lnky vakumultoru je rozdl vnapt.
  1. Vlote akumultor do nabjeky anechejte jej zcela nabt.
  Na akumultoru blik jedna LED kontrolka.
  1. Napt akumultoru je pli nzk.
  1. Vlote akumultor do nabjeky.
  Akumultor lze znad vyjmout jen sobtemi.
  1. Akumultor a/nebo nad jsou nov, nebo jsou vvody akumultoru a/nebo nad zkorodovan.
  1. Vyistte vvody na akumultoru anad. Vvody akumultoru pot potete nevodivm mazivem. Nepouvejte jin typ maziva, nebo me vvody pokodit.