Úvod

Toto dmychadlo je ureno pro soukrom majitele pozemk, kte chtj podle poteby odstraovat neistoty jako list apod. Je napjeno pouze modely akumultoru 88525 (dodvan smodelem 51134) nebo 88526.

Peliv si tuto pruku prostudujte, abyste se nauili stroj sprvn obsluhovat audrovat, apedeli tak zrann apokozen stroje. Za dnou abezpenou obsluhu vrobku nesete odpovdnost vy.

Spolenost Toro mete kontaktovat pmo na adrese www.Toro.com. Zde najdete informace ovrobcch apsluenstv, mete vyhledat prodejce nebo zaregistrovat svj vrobek.

Model 51134T nezahrnuje akumultor ani nabjeku akumultoru.

Bezpečnost

VSTRAHA: Pi pouvn elektrickch zazen pro zahradnick prce vdy dodrujte zkladn bezpenostn opaten, abyste snili riziko poru, razu elektrickm proudem aporann osob, vetn nsledujcch opaten:

Důležité upozornění

Nedodrovn vech bezpenostnch pokyn avstrah me mt za nsledek raz elektrickm proudem, por a/nebo vn porann osob.

Pette si vechny bezpenostn vstrahy aveker pokyny.

Ulote vechna varovn a bezpenostn pokyny pro budouc pouit.

Pojem elektrick nad “ ve vech pokynech avstrahch se tk elektrickho nad napjenho ze st (pomoc kabelu) nebo elektrickho nad napjenho zakumultoru (bez kabelu).

 1. Bezpenost pracovnho prostoru

  1. Udrujte pracovn prostor ist adobe osvtlen.Nepodek v pracovnm prostoru nebo nedostatek osvtlen me vst k razm.

  2. Nepracujte selektrickm nadm ve vbunm prosted, napklad vptomnosti holavch kapalin, plyn nebo prachu.Elektrick nad je zdrojem jisken, kter me zpsobit vzncen prachu nebo vpar.

  3. Pi prci s elektrickm nadm udrujte dti a kolemjdoucosoby v bezpen vzdlenosti.Odveden pozornosti me zpsobit, e ztratte kontrolu nad strojem.

 2. Bezpenost osob

  1. Pi prci selektrickm nadm bute neustle vpohotovosti, sledujte, co dlte, aite se zdravm rozumem. Elektrick nad nepouvejte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu i lk.Chvilka nepozornosti pi prci s elektrickm nadm me vst k vnmu zrann.

  2. Pouvejte osobn ochrann pomcky. Vdy pouvejte ochrann brle.Ochrann prostedky jako maska proti prachu, neklouzav bezpenostn obuv, ochrann pilba nebo chrnie sluchu sniuj riziko porann osob, pokud jsou pouvny vpslunch podmnkch.

  3. Zabrate nhodnmu sputn zazen. Ujistte se, e ped pipojenm ke zdroji napt a/nebo akumultoru aped zvednutm nebo penenm nad je spna ve VYPNUT poloze.Penen nad s prstem na hlavnm spnai nebo pipojen napjecho kabelu k nad, kter maj spna v poloze zapnuto, me vst k nehodm.

  4. Nenatahujte se. Vdy dbejte na sprvn postoj arovnovhu.To umouje lep kontrolu nad elektrickm nadm v neoekvanch situacch.

  5. Pracujte ve vhodnm obleen. Nenoste voln odv aperky. Mjte vlasy staen vzadu audrujte je, stejn jako odv arukavice, vdostaten vzdlenosti od pohybujcch se st stroje.Voln odv, perky nebo dlouh vlasy mohou bt zachyceny pohybujcmi se stmi stroje.

  6. Mjte ruce anohy vdostaten vzdlenosti od msta sekn.

 3. Pouit a pe o elektrick nad

  1. Na elektrick nad netlate silou. Zvolte sprvn typ elektrickho nad pro vae pouit.Sprvn elektrick nad bude pracovat lpe a bezpenji pi rychlosti, pro kterou bylo navreno.

  2. Nepouvejte elektrick nad, pokud spna nebude nad zapnat a vypnat.Jakkoliv elektrick nad, kter nelze kontrolovat pomoc vypnae, je nebezpen a mus bt opraveno.

  3. Ped jakmkoliv seizovnm, vmnou psluenstv nebo ped uskladnnm elektrickho nad znj vyjmte akumultor.Tato preventivn bezpenostn opaten sniuj riziko nhodnho sputn nad.

  4. Ulote elektrick nad mimo dosah dt a nedovolte ostatnm osobm, kter nejsou seznmeny elektrickm nadm nebo s tmto nvodem, aby s nadm pracovaly.Elektrick nad je nebezpen v rukou nekvalifikovanch osob.

  5. Pokud nad nepouvte, skladujte jej vbudov.Pokud spotebie nejsou pouvny, mly by bt skladovny vbudov na suchm achrnnm nebo uzamenm mst mimo dosah dt.

  6. drba elektrickho nad. Zkontrolujte nesprvn vyrovnn nebo zaden pohybujcch se st stroje, pokozen jednotlivch dl a jin okolnosti, kter mohou ovlivnit chod elektrickho nad. Je-li pokozeno, nechejte elektrick nad ped pouitm opravit.Mnoho nehod je zpsobeno nedostatenou drbou elektrickho nad.

  7. ezn nstroje udrujte ostr a ist.dn udrovan ezn nstroje s ostrmi eznmi bity jsou mn nchyln k uvznut zpsobenmu neistotami a lpe se ovldaj.

  8. Pouvejte elektrick nad vsouladu stmito pokyny azpsobem urenm pro konkrtn typ elektrickho nad. Vdy pitom berte vvahu pracovn podmnky ael prce.Pouit elektrickho nad kjin innosti, ne kjak je ureno, me vst knebezpenm situacm.

  9. Udrujte kryty na mst avprovozuschopnm stavu.

 4. Servis

  Servis tohoto elektrickho nad mus provdt kvalifikovan osoba za pouit pouze originlnch nhradnch dl.Tm bude zajitna bezpenost elektrickho nad.

 5. Bezpenost akumultor

  1. Nepouvejte nabjeku akumultoru v deti nebo ve vlhkm prosted.

  2. Nepouvejte zazen napjen z akumultoru v deti.

  3. Pouvejte pouze nsledn uveden typy avelikosti akumultor: akumultor Toro, model 88525 nebo 88526.

  4. Ped provdnm servisu, itnm nebo odstraovnm materilu ze zahradnickho nad vyjmte nebo odpojte akumultor.

  5. Akumultory nelikvidujte vohni. Akumultorov lnek me explodovat. Informujte se o mstnch vyhlkch a pedpisech se specilnmi pokyny pro likvidaci bateri.

  6. Akumultory neotevrejte ani nepokozujte. Uvolnn elektrolyt je ravina a me zpsobit pokozen o nebo ke. Elektrolyt me bt pi poit toxick.

  7. Bute opatrn pi manipulaci s bateri. Zamezte zkratovn baterie vodivmi materily, jako jsou prsteny, nramky a kle. Baterie nebo vodi se mohou peht a zpsobit popleniny.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

Akustick tlak

Hladina akustickho tlaku utohoto zazen vblzkosti ucha obsluhy in 81,3dBA sodchylkou (K) 3dBA.

Hladina akustickho tlaku byla urena podle postup stanovench normou EN ISO 11201.

Akustick vkon

Zazen garantuje hladinu akustickho vkonu 96 dBA, kter zahrnuje i hodnotu nejistoty (K) 3 dBA.

Hladina akustickho vkonu byla urena podle postup stanovench normou EN ISO 11094.

Vibrace rukou/pa

Namen rove vibrac pro pravou ruku = 3,28m/s2

Namen rove vibrac pro levou ruku = 1,8m/s2

Hodnota nejistoty (K) = 1.5m/s2

Namen hodnoty byly zskny vsouladu spostupy uvedenmi vnorm EN ISO 20643.

Important: rove vibrac pi konkrtnm pouit elektrickho nad se me liit od deklarovan celkov hodnoty v zvislosti na zpsobu, jakm je nad pouvno. Provozovatel by ml pijmout bezpenostn opaten na zklad odhadu expozice ve skutench podmnkch pouit.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpenostn ttky a pokyny jsou umstny na viditelnm mst v blzkosti kadho prostoru pedstavujcho potenciln nebezpe. Vppad ztrty nebo pokozen pvodnho ttku jej nahrate ttkem novm.

decal136-2493
decal136-2494
decal136-2499
decal136-2501
decal136-2504
decal136-2534
decal136-2536
decal136-2537
decal136-2539

Nastavení

Note: Pi zakoupen nen akumultor zcela nabit. Ped prvnm pouitm nad se ite pokyny vsti Nabjen akumultoru.

Upevnn nabjeky akumultoru (voliteln)

Vppad poteby nabjeku akumultoru bezpen pipevnte ke stn spouitm montnch otvor ve tvaru klov drky na zadn stran nabjeky.

Zazen mus bt namontovno vbudov (napklad vgari nebo jinm suchm mst), vblzkosti elektrick zsuvky amimo dosah dt.

Figure 1 slou jako pomcka pi monti nabjeky.

Note: Nasute nabjeku na vhodn umstn upevovac rouby ajejm otoenm ji upevnte vpoloze (upevovac rouby nejsou soust balen).

g194202

Mont dmychadla

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Trubice dmychadla1
 1. Nasute trubici dmychadla na pl dmychadla. Kzajitn trubice dmychadla vpoloze me bt nutn stisknout pojistku (Figure 2).

  g190102
 2. Vyrovnejte dutinu vakumultoru sjazykem vplti rukojeti, uchopte rukoje azatlate akumultor do rukojeti tak, aby se zpadka zajistila vpoloze (Figure 3)

  g194149

Součásti stroje

Hmotnost
Hmotnost zazen bez akumultoru2,8kg (6,2lb)
Hmotnost zazen sakumultorem 885253,8kg (8,4lb)
Hmotnost zazen sakumultorem 885264,4kg (9,7lb)
Vhodn teplotn rozsah
Nabijte akumultor pi teplot0 °C a 40 °C *
Vrobky pouvejte pi teplot-15 °C a 60 °C
Vrobky skladujte pi teplot-15 °C a 60 °C
Odpojte nabjeku pi nsledujcch teplotchpod 0°C nebo nad 40°C

*Doba nabjen se zvyuje, pokud nabjen akumultoru neprobh vtomto teplotnm rozsahu.

Nad, akumultor anabjeku akumultor skladujte na uzavenm, istm asuchm mst.

Obsluha

Důležité upozornění

Dmychadlo me vrhat neistoty a zpsobit obsluze i okolostojcm osobm vn zrann.

 • Pomoc dmychadla se nesnate odstraovat tvrd pedmty, jako napklad hebky, rouby i kameny.

 • Dmychadlo nepouvejte vblzkosti osob nebo zvat.

 • Bute obzvlt opatrn pi itn neistot ze schod nebo jinch tsnch oblast.

 • Pracujte vochrannch brlch nebo s jinou vhodnou ochranou zraku, vdlouhch kalhotch a dnm obut.

Zapnut dmychadla

 1. Pesvdte se, zda vtrac prduchy dmychadla nejsou zaneseny prachem aneistotami.

 2. Chcete-li dmychadlo zapnout, stisknte spou variabilnho nastaven rychlosti (Figure 4).

  Note: Zapnutm rychlostn pojistky zajistte nepetrit chod zazen, ani by bylo nutn dret spou variabilnho nastaven rychlosti stisknutou (Figure 4).

  g194437

Nastaven rychlosti proudn vzduchu dmychadla

Chcete-li zvit rychlost proudn vzduchu, stisknte apodrte na poadovanou dobu tlatko naven vkonu (Figure 4).

Vypnut dmychadla

Chcete-li dmychadlo vypnout, vypnte rychlostn pojistku (je-li pouita) auvolnte spou variabilnho nastaven rychlosti (Figure 4).

Important: Jakmile se dmychadlo zastav, nenechvejte rychlostn pojistku vzapnut poloze, je-li do dmychadla vloen akumultor.

Odpojen trubice dmychadla

Chcete-li oddlit trubici od dmychadla, stisknte pojistku (Figure 5).

g190104

Vyjmut akumultoru zdmychadla

Chcete-li oddlit akumultor od dmychadla, stisknte zpadku akumultoru (Figure 6).

g194150

Pouit pdavnch zazen

Pdavn zazen pouvejte podle poteby.

Note: Souprava kitn okap (model 51667) se prodv samostatn.

g244381

Nabjen akumultoru

Important: Pette si informace ovech bezpenostnch opatench.

Important: Akumultor nabjejte pouze pi teplotch ve vhodnm rozmez, viz Technické údaje.

Note: Stiskem tlatka ukazatele nabit na akumultoru mete kdykoli zkontrolovat aktuln stav nabit akumultoru (LED kontrolky).

 1. K nabjece akumultor pipojte napjec kabel, kter je vhodn pro pipojen do stvajc elektrick zsuvky.

 2. Pesvdte se, zda vtrac prduchy akumultoru nejsou zaneseny prachem aneistotami.

 3. Vyrovnejte dutinu vakumultoru (Figure 8) sjazykem na nabjece.

  g244370
 4. Pesvdte se, zda vtrac prduchy nabjeky akumultoru nejsou zaneseny prachem aneistotami.

 5. Zasute akumultor do nabjeky, dokud zcela nezapadne na msto (Figure 9).

  g194423
 6. Chcete-li akumultor vyjmout, vysute jej znabjeky dozadu.

 7. Vysvtlen LED kontrolek na nabjece akumultoru naleznete vnsledujc tabulce.

Lev kontrolkaPrav kontrolkaVznam
ZhasnutaervenNabjeka je zapnuta, akumultor nen vloen.
ervenervenProbh nabjen akumultoru.
ZelenervenAkumultor je nabit.
OranovervenAkumultor je pli hork.
erven, blikervenVymte akumultor.

Uskladnn

Important: Nad, akumultor anabjeku skladujte pouze pi teplotch ve vhodnm rozmez, viz Technické údaje.

Important: Pokud hodlte nad uloit na dobu del ne jeden rok, vyjmte znj akumultor anabijte jej tak, aby se na nm rozsvtily 2 nebo 3 modr LED kontrolky. Akumultor neskladujte, je-li zcela nabit nebo zcela vybit. Chcete-li nad zat znovu pouvat, nabijte akumultor tak, aby lev kontrolka na nabjece svtila zelen nebo aby na akumultoru svtily vechny 4 modr LED kontrolky.

 • Po pouit odpojte vrobek od napjen (tj. vythnte zstrku ze zsuvky nebo vyjmte akumultor) apesvdte se, zda nedolo kdnmu pokozen.

 • Oistte z vrobku vechny neistoty.

 • Pokud nad, akumultor anabjeku akumultoru nepouvte, ulote je mimo dosah dt.

 • Nad, akumultor anabjeku akumultoru nevystavujte vlivm korozivnch ltek, jako jsou zahradn chemiklie aposypov soli.

 • Vzjmu snen rizika vnho porann osob neskladujte zazen venku nebo ve vozidlech.

 • Nad, akumultor anabjeku akumultor skladujte na uzavenm, istm asuchm mst.

Pprava akumultoru pro recyklaci

Important: Po vyjmut akumultoru zakryjte jeho svorky vysoce odolnou lepic pskou. Nepokouejte se zniit nebo rozebrat akumultor nebo odstranit nkter zjeho soust. Lithium-iontov akumultory mus bt recyklovny nebo likvidovny pedepsanm zpsobem vnejbli provozovn pro recyklaci akumultor.

Graphic

Dal informace o recyklaci lithium-iontovch akumultor a o vyhledn nejbliho zazen pro recyklaci akumultor naleznete na adrese www.Call2Recycle.org (pouze USA a Kanada). Pokud se nachzte mimo USA a Kanadu, obrate se na autorizovanho prodejce spolenosti Toro.

Odstraňování závad

Postupujte pouze podle pokyn uvedench vtto pruce. Jestlie nejste schopni problm odstranit svpomoc, veker dal kony kontroly, drby aopravy me provdt pouze oprvnn servisn stedisko nebo kvalifikovan odbornk.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Akumultor se rychle vybj.
 1. Akumultor je pouvn mimo vhodn rozmez provozn teploty.
 1. Ulote akumultor na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
Nabjeka akumultoru nefunguje.
 1. Nabjeka akumultoru je pouvna mimo vhodn rozmez provozn teploty.
 2. Zsuvka, ke kter je nabjeka akumultoru pipojena, nen pod naptm.
 1. Odpojte nabjeku akumultor a ulote ji na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
 2. Podejte kvalifikovanho elektrike oopravu zsuvky.
Nad nelze zapnout nebo nepracuje nepetrit.
 1. Na vvodech akumultoru je vlhkost.
 2. Akumultor nen do nad zcela zasunut.
 3. Akumultor m nzk napt.
 1. Nechejte akumultor vyschnout nebo jej vytete dosucha.
 2. Vyjmte akumultor, vlote jej zpt do nad apesvdte se, zda je zcela vloen azajitn na zpadku.
 3. Akumultor nabijte.
Na akumultoru svt pouze 3 LED kontrolky jen nkolik sekund po pouit pln nabitho akumultoru.
 1. To je bn.
 1. Vypnte nad astiskem tlatka nabit akumultoru nebo vyjmutm akumultoru znad zkontrolujte aktuln stav jeho nabit.
Jakmile stisknete tlatko ukazatele nabit akumultoru, na akumultoru se rozblikaj vechny 4 LED kontrolky azobraz se aktuln stav nabit (kdy se akumultor nepouv).
 1. Akumultor je pouvn mimo vhodn rozmez provozn teploty.
 1. Ulote akumultor na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
Po uvolnn spoutcho spnae se na akumultoru rozblikaj vechny 4 LED kontrolky (kdy se akumultor pouv).
 1. Akumultor je pouvn mimo vhodn rozmez provozn teploty.
 1. Ulote akumultor na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
Jakmile stisknete tlatko ukazatele nabit akumultoru, na akumultoru se rozblikaj 2 LED kontrolky azobraz se aktuln stav nabit (kdy se akumultor nepouv).
 1. Mezi lnky vakumultoru je rozdl vnapt.
 1. Vlote akumultor do nabjeky anechejte jej zcela nabt.
Po uvolnn spoutcho spnae se na akumultoru rozblikaj 2 LED kontrolky (kdy se akumultor pouv).
 1. Mezi lnky vakumultoru je rozdl vnapt.
 1. Vlote akumultor do nabjeky anechejte jej zcela nabt.
Na akumultoru blik jedna LED kontrolka.
 1. Napt akumultoru je pli nzk.
 1. Vlote akumultor do nabjeky.
Akumultor lze znad vyjmout jen sobtemi.
 1. Akumultor a/nebo nad jsou nov, nebo jsou vvody akumultoru a/nebo nad zkorodovan.
 1. Vyistte vvody na akumultoru anad. Vvody akumultoru pot potete nevodivm mazivem. Nepouvejte jin typ maziva, nebo me vvody pokodit.
Rychlostn pojistka nedr v zapnut poloze.
 1. Je uvolnn roub rychlostn pojistky.
 1. Uthnte roub rychlostn pojistky jeho otoenm o otky. Pokud rychlostn pojistka stle nedr v zapnut poloze, otote roubem rychlostn pojistky o dal otky.