Úvod

Toto zazen (akumultor/nabjeka) je ureno pro soukrom majitele pozemk. Nabjeka akumultoru, model 88527, je urena pouze knabjen model akumultoru 88525 a88526. Nelze ji pout knabjen jinch typ akumultor.

Modely akumultoru 88525 a88526 jsou ureny pouze pro pouit ve vrobcch Power Plex ™.

Peliv si tuto pruku prostudujte, abyste se nauili zazen sprvn obsluhovat audrovat apedeli tak zrann apokozen zazen. Za dnou abezpenou obsluhu vrobku nesete odpovdnost vy.

Spolenost Toro mete kontaktovat pmo na adrese www.Toro.com. Zde najdete informace ovrobcch apsluenstv, mete vyhledat prodejce nebo zaregistrovat svj vrobek.

Bezpečnost

DLEIT BEZPENOSTN

POKYNY – TYTO POKYNY

TYTO POKYNY.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE. Tato pruka obsahuje dleit bezpenostn aprovozn pokyny pro modely akumultoru 88525/88526 amodel nabjeky akumultoru 88527.

Ped pouitm nabjeky akumultoru si pette vechny pokyny avarovn znaky na nabjece akumultoru, akumultoru avrobku, pro kter je akumultor uren.

UPOZORNN: Vzjmu snen nebezpe zrann pouvejte modely akumultoru 88525 a88526 pouze smodelem nabjeky akumultoru 88527. Jin typy akumultor mohou explodovat azpsobit zrann akody.

Toto zazen spluje ustanoven sti 15 pravidel komise FCC. Pouvn je omezeno nsledujcmi dvma podmnkami: (1) Toto zazen nesm zpsobovat kodliv ruen. (2) Toto zazen mus akceptovat jakkoli ruen, vetn takovho, kter me zpsobit jeho nedouc innost.

Varovn

 • Toto zazen (akumultor/nabjeka) je ureno pouze pro pouit uvnit budov.

 • Nenabjejte znovu akumultory, kter ktomu nejsou ureny.

 • Ped pouitm se pesvdte, zda jsou hodnoty napt aproudu nabjeky akumultoru vhodn knabjen akumultoru.

 • Nabjeku nepouvejte vppad, e polarita vstupu se neshoduje spolaritou zte.

 • Je-li pokozen napjec kabel, vzjmu pedchzen nebezpe mus bt vymnn vrobcem, jeho servisnm zstupcem nebo podobn kvalifikovanou osobou.

 • Za dnch okolnost neotevrejte kryt. Je-li kryt pokozen, adaptr nepouvejte.

 • Ped pipojovnm nebo odpojovnm akumultoru odpojte pvod napjen.

 • Tento spotebi mohou pouvat osoby se snenmi fyzickmi, smyslovmi nebo duevnmi schopnostmi i nedostatkem zkuenost aznalost, jestlie jsou pod dohledem nebo poueny obezpenm pouvn spotebie arozum monm souvisejcm nebezpem.

 • Se spotebiem si nesm hrt dti.

 • Dti bez dozoru nesm spotebi istit ani udrovat.

Nebezpečí

Zapojen nabjeky akumultoru do zsuvky, jej napt neodpovd hodnot 240V, me zpsobit por nebo raz elektrickm proudem.

 • Nepipojujte nabjeku akumultoru do zsuvky snaptm jinm ne 240V.

 • K nabjece akumultor pipojte napjec kabel, kter je vhodn pro pipojen do stvajc elektrick zsuvky.

Výstraha

Je-li sakumultorem nesprvn nakldno, hroz vznik poru nebo poplen chemickou ltkou.

 • Akumultor nedemontujte.

 • Akumultor nezahvejte nad 70°C ani jej nespalujte.

 • Akumultor lze nahradit pouze originlnm akumultorem Toro. Vppad pouit jinho akumultoru hroz vznik poru nebo exploze.

 • Uchovvejte akumultory mimo dosah dt avpvodnm obalu, dokud nebudou pipraveny kpouit.

Výstraha

Pouit akumultor neodkladn zlikvidujte.

Lithium-iontov akumultory likvidujte prostednictvm ktomu urenho recyklanho stediska.

Výstraha

Vppad peht akumultoru hroz nebezpe vzniku poru avnho poplen.

Neotevrejte, nedrte, nevystavujte teplot nad 70°C ani nevhazujte do ohn. Pi recyklaci akumultoru se ite pokyn.

NEBEZPE – VZJMU

SNEN NEBEZPE VZNIKU

PORU NEBO RAZU ELEKTRICKM PROUDEM

PELIV DODRUJTE

TYTO POKYNY.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpenostn ttky a pokyny jsou umstny na viditelnm mst v blzkosti kadho prostoru pedstavujcho potenciln nebezpe. Vppad ztrty nebo pokozen pvodnho ttku jej nahrate ttkem novm.

SymbolOznaen/vysvtlen
GraphicTdaII
GraphicPouze pro pouit uvnit budov.
GraphicPed nabjenm si pette pslun pokyny.
GraphicStvajc pojistka
GraphicSprvn likvidace tohoto vrobku
Toto oznaen znamen, e tato nabjeka akumultoru aakumultor nesm bt vrmci cel EU likvidovny sostatnm odpadem zdomcnosti. Vzjmu zabrnn monmu pokozen ivotnho prosted nebo lidskho zdrav vdsledku nekontrolovan likvidace odpadu provdjte likvidaci zodpovdn. Tm podpote udriteln vyuvn druhotnch surovin. Chcete-li pouit zazen vrtit, pouijte prosm systmy vracen asbru nebo se obrate na prodejce, unho byl vrobek zakoupen. Vrobce me pedat tento vrobek kekologick recyklaci.
decal136-2499
decal136-2500
decal136-2501
decal136-2504
decal136-2539

Nastavení

Upevnn nabjeky akumultoru (voliteln)

Vppad poteby nabjeku akumultoru bezpen pipevnte ke stn spouitm montnch otvor ve tvaru klov drky na zadn stran nabjeky.

Zazen mus bt namontovno vbudov (napklad vgari nebo jinm suchm mst), vblzkosti elektrick zsuvky amimo dosah dt.

Figure 1 slou jako pomcka pi monti nabjeky.

Note: Nasute nabjeku na vhodn umstn upevovac rouby ajejm otoenm ji upevnte vpoloze (upevovac rouby nejsou soust balen).

g194202

Součásti stroje

Nabjeka akumultoru
Model88527
TypNabjeka lithium-iontovch akumultor 40V MAX.
Vstup120 a 240V AC, 50/60Hz, max. 3,0A
Vstup41,8V MAX. DC, 2,5A
Hmotnost1,0kg (2,3lb)
Akumultor
Model8852588526
Napt na lnek3,6V3,6V
Poet lnk1020
Napt akumultoru40V maximln, 36V jmenovit
Kapacita akumultoru2,5Ah5,0Ah
Hmotnost1,0kg (2,2lb)1,6kg (3,5lb)

Jmenovit napt akumultoru dan vrobcem = 40V maximln, 36V jmenovit Aktuln napt se mn podle zaten.

Vhodn teplotn rozsah
Nabijte akumultor pi teplot0 °C a 40 °C *
Vrobky pouvejte pi teplot-15 °C a 60 °C
Vrobky skladujte pi teplot-15 °C a 60 °C
Odpojte nabjeku pi nsledujcch teplotchpod 0°C nebo nad 40°C

*Doba nabjen se zvyuje, pokud nabjen akumultoru neprobh vtomto teplotnm rozsahu.

Nad, akumultor anabjeku akumultor skladujte na uzavenm, istm asuchm mst.

Obsluha

Nabjen akumultoru

Important: Pi zakoupen nen akumultor pln nabit. Ped prvnm pouitm nad vlote akumultor do nabjeky anabjejte jej, dokud se na LED displeji nerozsvt indiktor plnho nabit akumultoru. Ujistte se, e jste si peetli vechna bezpenostn opaten.

Important: Akumultor nabjejte pouze pi teplotch ve vhodnm rozmez, viz Technické údaje.

Note: Stiskem tlatka ukazatele nabit na akumultoru mete kdykoli zkontrolovat aktuln stav nabit akumultoru (LED kontrolky).

 1. K nabjece akumultor pipojte napjec kabel, kter je vhodn pro pipojen do stvajc elektrick zsuvky.

 2. Pesvdte se, zda vtrac prduchy akumultoru nejsou zaneseny prachem aneistotami.

 3. Vyrovnejte dutinu vakumultoru (Figure 2) sjazykem na nabjece.

  g192748
  g192773

  Note: Chcete-li zapnout nebo vypnout svtilnu, dvakrt rychle stisknte tlatko ukazatele nabit akumultoru (pouze model akumultoru 88526). Po piblin 60minutch pouvn se svtilna automaticky vypne.

  Note: Prostednictvm USB portu mete pohodln nabjet mal elektronick zazen, jako je mobiln telefon nebo tablet (pouze model akumultoru 88526).

 4. Pesvdte se, zda vtrac prduchy nabjeky akumultoru nejsou zaneseny prachem aneistotami.

 5. Zasute akumultor do nabjeky, dokud zcela nezapadne na msto (Figure 4).

  g194423
 6. Chcete-li akumultor vyjmout, vysute jej znabjeky dozadu.

 7. Vysvtlen LED kontrolek na nabjece akumultoru naleznete vnsledujc tabulce.

Lev kontrolkaPrav kontrolkaVznam
ZhasnutaervenNabjeka je zapnuta, akumultor nen vloen.
ervenervenProbh nabjen akumultoru.
ZelenervenAkumultor je nabit.
OranovervenAkumultor je pli hork.
erven, blikervenVymte akumultor.

Mont baterie

Important: Akumultor pouvejte pouze pi teplotch ve vhodnm rozmez, viz Technické údaje.

 1. Pesvdte se, zda vtrac prduchy akumultoru nejsou zaneseny prachem aneistotami.

 2. Vyrovnejte dutinu vakumultoru sjazykem na nad.

 3. Uchopte rukoje se spout.

 4. Zasute akumultor do nad, dokud se nezajist na zpadku (Figure 5).

  g189881

Vyjmut akumultoru

Stiskem zpadky akumultoru na nad uvolnte akumultor avysute jej znad (Figure 6).

g192774

Údržba

drba aservis nejsou za bnch okolnost potebn.

Pokud istte povrch zazen, otete jej pouze suchm hadrem.

Zazen nerozebrejte. Je-li pokozeno, obrate se na dodavatele nebo vrobce.

Uskladnn

Important: Nad, akumultor anabjeku skladujte pouze pi teplotch ve vhodnm rozmez, viz Technické údaje.

Important: Pokud hodlte nad uloit na dobu del ne jeden rok, vyjmte znj akumultor anabijte jej tak, aby se na nm rozsvtily 2 nebo 3 modr LED kontrolky. Akumultor neskladujte, je-li zcela nabit nebo zcela vybit. Chcete-li nad zat znovu pouvat, nabijte akumultor tak, aby lev kontrolka na nabjece svtila zelen nebo aby na akumultoru svtily vechny 4 modr LED kontrolky.

 • Po pouit odpojte vrobek od napjen (tj. vythnte zstrku ze zsuvky nebo vyjmte akumultor) apesvdte se, zda nedolo kdnmu pokozen.

 • Oistte z vrobku vechny neistoty.

 • Pokud nad, akumultor anabjeku akumultoru nepouvte, ulote je mimo dosah dt.

 • Nad, akumultor anabjeku akumultoru nevystavujte vlivm korozivnch ltek, jako jsou zahradn chemiklie aposypov soli.

 • Vzjmu snen rizika vnho porann osob neskladujte zazen venku nebo ve vozidlech.

 • Nad, akumultor anabjeku akumultor skladujte na uzavenm, istm asuchm mst.

Pprava akumultoru pro recyklaci

Important: Po vyjmut akumultoru zakryjte jeho svorky vysoce odolnou lepic pskou. Nepokouejte se zniit nebo rozebrat akumultor nebo odstranit nkter zjeho soust. Lithium-iontov akumultory recyklujte nebo likvidujte pedepsanm zpsobem vnejbli provozovn pro recyklaci akumultor.

Graphic

Dal informace o recyklaci lithium-iontovch akumultor a o vyhledn nejbliho zazen pro recyklaci akumultor naleznete na adrese www.Call2Recycle.org (pouze USA a Kanada). Pokud se nachzte mimo USA a Kanadu, obrate se na autorizovanho prodejce spolenosti Toro.

Odstraňování závad

Postupujte pouze podle pokyn uvedench vtto pruce. Jestlie nejste schopni problm odstranit svpomoc, veker dal kony kontroly, drby aopravy me provdt pouze oprvnn servisn stedisko nebo kvalifikovan odbornk.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Svtilnu nelze zapnout (pouze model akumultoru 88526).
 1. Akumultor je vnabjece.
 2. Akumultor je pouvn mimo vhodn rozmez provozn teploty.
 3. Napt akumultoru je pli nzk.
 1. Vyjmte akumultor znabjeky.
 2. Ulote akumultor na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
 3. Vlote akumultor do nabjeky.
USB port nefunguje (pouze model akumultoru 88526).
 1. Akumultor je vnabjece.
 2. Akumultor je pouvn mimo vhodn rozmez provozn teploty.
 3. Napt akumultoru je pli nzk.
 4. Port USB nen kompatibiln se vemi malmi elektronickmi zazenmi.
 1. Vyjmte akumultor znabjeky.
 2. Ulote akumultor na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
 3. Vlote akumultor do nabjeky.
 4. Port USB pouijte k nabjen rznch malch elektronickch zazen.
Akumultor se rychle vybj.
 1. Akumultor je pouvn mimo vhodn rozmez provozn teploty.
 1. Ulote akumultor na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
Nabjeka akumultoru nefunguje.
 1. Nabjeka akumultoru je pouvna mimo vhodn rozmez provozn teploty.
 2. Zsuvka, ke kter je nabjeka akumultoru pipojena, nen pod naptm.
 1. Odpojte nabjeku akumultor a ulote ji na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
 2. Podejte kvalifikovanho elektrike oopravu zsuvky.
Nad nelze zapnout nebo nepracuje nepetrit.
 1. Na vvodech akumultoru je vlhkost.
 2. Akumultor nen do nad zcela zasunut.
 1. Nechejte akumultor vyschnout nebo jej vytete dosucha.
 2. Vyjmte akumultor, vlote jej zpt do nad apesvdte se, zda je zcela vloen azajitn na zpadku.
Na akumultoru svt pouze 3 LED kontrolky jen nkolik sekund po pouit pln nabitho akumultoru.
 1. To je bn.
 1. Vypnte nad astiskem tlatka nabit akumultoru nebo vyjmutm akumultoru znad zkontrolujte aktuln stav jeho nabit.
Jakmile stisknete tlatko ukazatele nabit akumultoru, na akumultoru se rozblikaj vechny 4 LED kontrolky azobraz se aktuln stav nabit (kdy se akumultor nepouv).
 1. Akumultor je pouvn mimo vhodn rozmez provozn teploty.
 1. Ulote akumultor na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
Po uvolnn spoutcho spnae se na akumultoru rozblikaj vechny 4 LED kontrolky (kdy se akumultor pouv).
 1. Akumultor je pouvn mimo vhodn rozmez provozn teploty.
 1. Ulote akumultor na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
Jakmile stisknete tlatko ukazatele nabit akumultoru, na akumultoru se rozblikaj 2 LED kontrolky azobraz se aktuln stav nabit (kdy se akumultor nepouv).
 1. Mezi lnky vakumultoru je rozdl vnapt.
 1. Vlote akumultor do nabjeky anechejte jej zcela nabt.
Po uvolnn spoutcho spnae se na akumultoru rozblikaj 2 LED kontrolky (kdy se akumultor pouv).
 1. Mezi lnky vakumultoru je rozdl vnapt.
 1. Vlote akumultor do nabjeky anechejte jej zcela nabt.
Na akumultoru blik jedna LED kontrolka.
 1. Napt akumultoru je pli nzk.
 1. Vlote akumultor do nabjeky.
Akumultor lze znad vyjmout jen sobtemi.
 1. Akumultor a/nebo nad jsou nov, nebo jsou vvody akumultoru a/nebo nad zkorodovan.
 1. Vyistte vvody na akumultoru anad. Vvody akumultoru pot potete nevodivm mazivem. Nepouvejte jin typ maziva, nebo me vvody pokodit.