Inleiding

Deze trimmer is bedoeld voor het trimmen van gras door particulieren. Dit product mag alleen worden gebruikt met accu's Model 88525 (meegeleverd met Model 51132) of 88526.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om letsel en schade aan de machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

U kunt via www.Toro.com rechtstreeks contact met Toro opnemen om informatie over producten en accessoires te verkrijgen, een dealer te vinden of uw product te registreren.

Model 51132T wordt geleverd zonder accu of een lader.

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen. Voor nadere informatie wordt u verwezen naar de afzonderlijke conformiteitsverklaring.

Veiligheid

WAARSCHUWING: Bij het gebruik van elektrisch tuingereedschap dient u veiligheidsmaatregelen te nemen om het risico op brand, elektrische schokken en letsel te verminderen. Deze maatregelen omvatten onder andere:

Waarschuwing

Als u nalaat om de waarschuwingen en voorschriften in acht te nemen, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften zodat u deze later nog kunt raadplegen.

De term 'elektrisch gereedschap' in de waarschuwingen verwijst naar uw elektrisch apparaat met elektriciteitskabel of met accu (draadloos).

 1. Veiligheid van het werkgebied.

  1. Hou het werkgebied schoon en goed verlicht.Rommelige of donkere omgevingen lokken ongevallen uit.

  2. Gebruik geen elektrisch gereedschap in omgevingen met ontploffingsgevaar, bijvoorbeeld in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.Elektrisch gereedschap produceert vonken die stof of dampen kunnen doen ontbranden.

  3. Hou kinderen en omstanders uit de buurt wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt.Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle verliest.

  4. Niet gebruiken in een gevaarlijke omgeving.Niet gebruiken in een vochtige of natte omgeving.

 2. Persoonlijke veiligheid

  1. Wees alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder de invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent.Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

  2. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.Beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met antislipzool, veiligheidshelm of gehoorbescherming zullen bij juist gebruik het risico op lichamelijk letsel verkleinen.

  3. Voorkom dat u het gereedschap onbedoeld inschakelt. Zorg ervoor dat de schakelaar in de UIT-STAND staat voordat u het gereedschap aansluit op de voeding en/of de accu, of voordat u het gereedschap vastpakt of gaat dragen.Elektrisch gereedschap dragen met uw vinger op de schakelaar, of elektrisch gereedschap in werking stellen terwijl de schakelaar aan staat lokt ongevallen uit.

  4. Reik niet te ver. Zorg dat u te allen tijde stevig en evenwichtig staat.Zo hebt u meer controle over het elektrisch gereedschap als zich onverwachte situaties voordoen.

  5. Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw handen, kleren en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen.Losse kleding, sieraden en lang haar kunnen gegrepen worden door bewegende onderdelen.

  6. Houd uw handen en voeten uit de buurt van het snijbereik.

 3. Gebruik van en zorg voor elektrisch gereedschap

  1. Belast het elektrisch gereedschap niet te zwaar. Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor het werk dat u wilt verrichten.Het juiste elektrische gereedschap doet het werk beter, veiliger en in het tempo waarvoor het bedoeld is.

  2. Gebruik het elektrisch gereedschap niet als u het niet in en uit kunt schakelen met de schakelaar.Elektrisch gereedschap dat niet kan worden bediend met de schakelaar is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

  3. Verwijder de accu uit het gereedschap voordat u instellingen doet, accessoires omwisselt of het gereedschap opbergt.Zulke preventieve veiligheidsmaatregelen verkleinen de kans dat u het elektrisch gereedschap per ongeluk inschakelt.

  4. Bewaar elektrisch gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten het bereik van kinderen, en voorkom dat personen die het elektrisch gereedschap of deze voorschriften niet kennen het elektrisch gereedschap gebruiken.Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van gebruikers die niet bekend zijn met de instructies.

  5. Als gereedschap niet in gebruik is berg het dan binnenshuis op.Als gereedschap niet in gebruik is moet het binnenshuis op een droge plek worden bewaard, hoog of achter slot, buiten bereik van kinderen.

  6. Onderhoud van elektrisch gereedschap. Controleer op slechte uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, defecte onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het elektrisch gereedschap nadelig kunnen benvloeden. In geval van schade dient u het elektrisch gereedschap te laten repareren voordat u het weer in gebruik neemt.Veel ongelukken zijn te wijten aan slecht onderhoud van elektrisch gereedschap.

  7. Onderhoud het gereedschap zorgvuldig. Hou de snijrand scherp en schoon voor de beste prestaties en om het risico op lichamelijk letsel te verkleinen. Volg de aanwijzingen voor het smeren en omwisselen van accessoires. Hou de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.

  8. Hou snoeimachines scherp en schoon.Goed onderhouden snoeimachines met scherpe snijranden lopen minder snel vast en zijn eenvoudiger te bedienen.

  9. Gebruik elektrisch gereedschap in overeenstemming met deze instructies en op de manier waar dat type elektrisch gereedschap voor bedoeld is, rekening houdend met de werkomstandigheden en het uit te voeren werk.Gebruik van het elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan die waarvoor het bedoeld is kan leiden tot een gevaarlijke situatie.

  10. Zorg dat afschermingen op hun plaats zitten en goed werken.

  11. Controleer de onderdelen op beschadiging.Voor gebruik van het gereedschap: controleer of eventuele beschadigde afschermingen of andere onderdelen nog steeds goed werken en hun functie vervullen. Controleer op slechte uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, beschadigde onderdelen, de juiste montage, en andere omstandigheden die de werking nadelig kunnen benvloeden. Een beschadigde afscherming of ander onderdeel moet door een geautoriseerd service-centrum worden gerepareerd of vervangen, tenzij er elders in deze handleiding andere aanwijzingen worden gegeven.

 4. Onderhoud

  Laat uw elektrisch gereedschap onderhouden door een erkende reparateur die alleen identieke vervangonderdelen gebruikt.Dit waarborgt veilig gebruik van het elektrisch gereedschap.

 5. Veiligheid van de accu

  1. Het apparaat niet opladen in de regen of in een natte omgeving.

  2. Gebruik een apparaat met accu niet in de regen.

  3. Gebruik uitsluitend het volgende type/maat accu's: Toro accu Model 88525 of 88526.

  4. Verwijder de accu of koppel deze los voordat u onderhoud uitvoert, materiaal verwijdert of de tuinmachine te reinigen.

  5. Probeer nooit accu's te verbranden. De cel kan ontploffen. Controleer of er plaatselijke voorschriften gelden voor het afvoeren van accu's.

  6. Probeer nooit een accu open te maken of te wijzigen Elektrolyt die vrijkomt is bijtend en kan ogen en huid aantasten. Het is mogelijk giftig bij het inslikken.

  7. Wees voorzichtig bij het hanteren van accu's en zorg ervoor dat u geen kortsluiting maakt met geleidende materialen zoals ringen, armbanden en sleutels. De accu of geleider kunnen oververhitten en brandwonden veroorzaken.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Geluidsdruk

Deze machine oefent een gemeten geluidsdruk van 77,6dB(A) uit bij het oor van de gebruiker, met een onzekerheidswaarde (K) van 3dB(A).

De geluidsdruk werd bepaald volgens de procedures van ENISO11201.

Geluidsniveau

Deze machine heeft een gegarandeerd geluidsvermogensniveau van 96dBA met een onzekerheidswaarde (K) van 1dBA.

Het geluidsvermogensniveau werd bepaald volgens de procedures van ENISO11094.

Hand-armtrillingen

Gemeten trillingsniveau voor de rechterhand = 1,54m/s2

Gemeten trillingsniveau voor de linkerhand = 1,23m/s2

Onzekerheidswaarde (K) = 1,5m/s2

De gemeten waarden zijn bepaald volgens de procedures beschreven in ENISO20643.

Important: De trillingsemissie tijdens feitelijk gebruik van het elektrisch gereedschap kan afwijken van de aangegeven totale waarde, afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt. De gebruiker dient veiligheidsmaatregelen te nemen op basis van de geschatte blootstelling in de werkelijke gebruiksomstandigheden.

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende veiligheidsstickers.

decal136-2491
decal136-2492
decal136-2499
decal136-2501
decal136-2504
decal136-2534
decal136-2535
decal136-2537
decal136-2539

Montage

Note: Bij levering is de accu niet volledig geladen. Voor het eerste gebruik van het gereedschap zie De accu opladen.

De acculader ophangen (optioneel)

Indien gewenst: hang de acculader op de wand met gebruik van de ophangogen aan de achterkant van de acculader.

Hang deze binnenshuis op (b.v. in een garage of andere droge plek), bij een stopcontact, en buiten het bereik van kinderen.

Zie Figure 1 voor informatie over het ophangen.

Note: Schuif en draai de lader over de bevestigingsmiddelen om de lader op te hangen.

g194202

De handgreep uitklappen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Verbindingsknop1
Moer1
 1. Klap de handgreep (A in Figure 2) uit.

 2. Monteer de verbindingsknop en moer om de handgreep vast te zetten (B in Figure 2).

  Note: De moer van de verbindingsknop wordt op zijn plaats in de behuizing gehouden door een stuk plakband. Verwijder de tape na het monteren van de verbindingsknop.

g210597

De hulphandgreep monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Hulphandgreep1
 1. Lijn de groef van de handgreep uit met de groef van de hulphandgreep en schuif de hulphandgreep op de handgreep (A in Figure 3).

 2. Klik deze op zijn plaats (B in Figure 3).

g195362

De beschermkap monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Beschermkap1
Kruiskopschroef4

Verwijder de 4 schroeven die met plakband op de beschermkap zitten en gebruik ze om de beschermkap (Figure 4) te monteren.

g207324

Algemeen overzicht van de machine

Gewicht
Gewicht van de machine zonder accu3,2kg
Gewicht van de machine met accu 885254,2kg
Gewicht van de machine met accu 885264,8kg
Temperatuurbereik
Accu opladen bij0°C tot 40°C
Producten gebruiken bij-15°C tot 60°C
Producten stallen bij-15°C tot 60°C
Trek de lader uit het stopcontact bijtemperaturen onder 0°C of boven 40°C

*Het opladen zal langer duren als de omgevingstemperatuur buiten dit bereik valt.

Bewaar het apparaat, het accupack en de acculader op een afgesloten, schone en droge plaats.

Gebruiksaanwijzing

De trimmer aanzetten

 1. Verzeker dat de ventilatie-openingen van de trimmer niet verstopt zijn door stof en vervuiling.

  g207326
 2. Lijn de uitsparing in de accu uit met het uitsteeksel van de handgreep (Figure 6).

 3. Duw de accu in de handgreep tot de accu op zijn plaats klikt (Figure 6).

  g189881
 4. Om de trimmer aan te zetten drukt u op de vergrendelingsknop en dan op de snelheidsregeling-trekker (Figure 7).

  g189886

De trimmer uitzetten

Om de trimmer uit te zetten, laat u de trekker los.

Verwijderen van de accu uit de trimmer

Druk op de accuvergrendeling van de machine om de accu te ontgrendelen, schuif de accu dan uit de machine (Figure 8).

g192774

De accu opladen

Important: Lees alle voorzorgsmaatregelen.

Important: Laad de accu alleen op binnen het aangegeven temperatuurbereik, zie Specificaties

Note: Om de ladingstoestand te controleren kunt u altijd op de ladingstoestand-knop op de accu drukken (LED-indicators).

 1. Sluit een elektriciteitssnoer dat geschikt is voor uw stopcontacten aan op de acculader.

 2. Verzeker dat de ventilatie-openingen van de accu niet verstopt zijn door stof en vervuiling.

 3. Lijn de uitsparing in de accu (Figure 10) uit met het uitsteeksel van de lader.

  g192748
 4. Verzeker dat de ventilatie-openingen van de acculader niet verstopt zijn door stof en vervuiling.

 5. Schuif de accu in de lader tot deze geheel op zijn plaats zit (Figure 10).

  g194423
 6. Verwijder de accu door deze uit de lader te schuiven.

 7. De tabel geeft aan wat de LED-indicators op de acculader betekenen.

Indicator linksIndicator rechtsBetekenis:
UitRoodLader ingeschakeld, geen accu aanwezig
RoodRoodAccu wordt geladen
GroenRoodAccu is geladen
OranjeRoodAccu is te heet
Rood, knipperendRoodVervang de accu

De maaidraad voeden met de voedingsknop

 1. Laat het gereedschap op volle snelheid draaien.

 2. Druk de voedingsknop op de grond om de maaidraad te voeden. Iedere keer dat de knop op de grond wordt gedrukt wordt de maaidraad een stukje afgewikkeld. Hou de knop niet lang op de grond.

  Note: Het draadsnijmes van de grasgeleider snijdt de maaidraad af op de juiste lengte.

  Note: Als de maaidraad te ver is afgesleten is het soms niet mogelijk de maaidraad te voeden door de knop op de grond te drukken. In dat geval moet u de trekker loslaten en doorgaan met Maaidraad handmatig voeden.

g194633

Maaidraad handmatig voeden

Verwijder de accu van de draadtrimmer en druk op de voedingsknop onderaan de spoelhouder en trek gelijktijdig aan de trimmerdraad om deze handmatig te voeden.

De hulphandgreep instellen

 1. Zet de vergrendeling van de hulphandgreep los (A in Figure 12).

 2. Schuif de hulphandgreep naar de gewenste positie (B in Figure 12).

  Important: Verwijder de rubber buffer niet.

 3. Zet de vergrendeling van de hulphandgreep vast (C in Figure 12).

g189875

Trimmen

g207329

Tips voor bediening en gebruik

 • Hou de trimmer enigszins gekanteld naar het bewerkte oppervlak voor een optimale werking.

 • De draadtrimmer maait als u deze van links naar rechts beweegt. Dit voorkomt dat de trimmer materiaal naar u toe werpt.

 • Zorg dat het uiteinde van de draad het werk doet, duw de kop niet in ongemaaid gras.

 • Draadhekken en afrasteringen zorgen voor extra slijtage of zelfs breuk van de maaidraad. Stenen, bakstenen muren, stoepranden en hout kunnen het slijtageproces versnellen.

 • Vermijd bomen en struiken. Boomschors, houten sierlijsten, gevelbeplating en afrasteringspalen kunnen beschadigd worden door de maaidraad.

g207327

Onderhoud

Doe het volgende telkens als u de trimmer hebt gebruikt:

 1. Verwijder de accu van de trimmer.

 2. Veeg de trimmer met een vochtige doek schoon. Spuit de trimmer niet schoon, en dompel hem niet onder in water.

  Voorzichtig

  Het draadsnijmes van de grasgeleider is scherp en kan u verwonden.

  Gebruik nooit uw handen om de grasgeleider en het mes schoon te maken.

 3. Veeg of schraap de omgeving van de maaikop schoon telkens als u aangekoekt vuil ziet.

 4. Controleer alle bevestigingen en draai deze vast. Als een onderdeel beschadigd of verloren is geraakt, dient u het te herstellen of te vervangen.

 5. Verwijder vuil van de ingaande en uitgaande ventilatie-opening van de motor om oververhitting te voorkomen.

De spoel vervangen

Gebruik uitsluitend monofilament draad met een doorsnede van 2mm. Gebruik originele vervangdraad voor de beste prestaties (Toro onderdeelnummer88546TE).

Important: Het gebruik van een dikkere draad zal leiden tot overbelasting en schade van de motor.

 1. Verwijder de accu.

 2. Druk de lip aan de zijkant van de spoelhouder in (Figure 15).

  g203887
 3. Trek de spoelhouder omhoog zodat deze uit de weg is en verwijder de spoel.

 4. Let er bij de montage van de nieuwe spoel op dat de maaidraad door n van de geleidersleuven van de nieuwe spoel loopt. Zorg dat de draad ongeveer 15cm uitsteekt.

 5. Monteer de nieuwe spoel zo dat de maaidraad uitgelijnd is met het oog in de draadkop. Steek de maaidraad door het oog.

 6. Trek aan de draad die uit de kop steekt, zodat de draad uit de gleuf in spoel wordt getrokken.

 7. Plaats de spoelhouder terug door de lipjes in de sleuven te drukken en naar beneden te duwen tot de spoelhouder op zijn plaats klikt.

De maaidraad vervangen

 1. Verwijder de accu.

 2. Verwijder de spoel, zie De spoel vervangen.

  g203888

  Note: Verwijder oude maaidraad die achtergebleven is op de spoel.

 3. Er kan ongeveer 3,7m maaidraad worden gewikkeld op elk deel van de spoel. Gebruik uitsluitend monofilament draad met een doorsnede van 2mm.

  Note: Gebruik geen andere diktes of types maaidraad; dit kan de trimmer beschadigen.

 4. Steek de maaidraad in de ankergleuf in het bovenste gedeelte van de spoel (Figure 16). Wind de maaidraad op de spoel in de richting die de pijlen op de spoel aangeven.

 5. Plaats de maaidraad in de sleuf van de bovenste spoelflens. Laat de draad ongeveer 15cm uitsteken voorbij de sleuf.

  Note: Niet te vol vullen. Nadat u de maaidraad op de spoel hebt gewonden, moet er minstens 6mm ruimte zijn tussen de opgewonden maaidraad en de buitenrand van de spoel.

 6. Monteer de spoel en de spoelhouder, zie De spoel vervangen.

Opbergen

Important: Berg het gereedschap, de accu en de lader alleen op binnen het aangegeven temperatuurbereik, zie Specificaties.

Important: Als u het gereedschap een jaar of langer opbergt verwijder de accu dan uit het gereedschap en laad de accu op tot er 2 of 3 LED-indicators op de accu blauw oplichten. Berg de accu niet geheel geladen of geheel ontladen op. Als het gereedschap weer nodig is laad u de accu op totdat de indicator links op de lader groen oplicht of alle 4 de LED-indicators op de accu blauw oplichten.

 • Verwijder al het vuil van het product.

 • Berg het gereedschap, de accu en lader op een goed geventileerde plek op die niet bereikbaar is voor kinderen.

 • Hou het gereedschap, de accu en acculader uit de buurt van corrosieve materialen zoals chemische middelen voor in de tuin en straatzout.

 • Om het risico op ernstig lichamelijk letsel te verkleinen mag u de accu niet buiten of in een voertuig opbergen.

 • Bewaar het apparaat, het accupack en de acculader op een afgesloten, schone en droge plaats.

Het accu klaarmaken voor recycling

Important: Neem de accu van het gereedschap en bedek de contacten met stevig plakband. Probeer niet om het accupack te vernietigen of te demonteren, of onderdelen ervan te verwijderen. Lithium-ion-accu's moeten volgens de gepaste procedure worden gerecycled of afgevoerd naar het plaatselijke recyclingcenter.

Graphic

Voor meer informatie over het recycleren van lithium-ion accu's en om de dichtsbijzijnde recyclingvoorziening voor accu's te vinden, ga naar www.Call2Recycle.org (enkel VS en Canada). Neem contact op met uw erkende Toro dealer als u zich buiten de VS of Canada bevindt.

Problemen, oorzaak en remedie

Voer alleen de hieronder genoemde handelingen uit. Indien u het probleem zelf niet kunt oplossen moeten de verdere inspectie, onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerd service-centrum of een vergelijkbare specialist.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Het gereedschap start niet.
 1. De accu is niet volledig in het gereedschap geplaatst.
 2. De accu is niet geladen.
 3. De accu is defect.
 4. Het gereedschap heeft een elektrische storing.
 1. Verwijder de accu en plaats deze opnieuw, verzeker dat de accu goed op zijn plaats zit en vergrendeld is.
 2. Verwijder de accu en laad deze op.
 3. Vervang de accu.
 4. Neem contact op met een erkende servicedealer.
Het gereedschap bereikt het volledige vermogen niet.
 1. De accu is niet voldoende geladen.
 2. De ventilatie-openingen zijn verstopt.
 1. Verwijder de accu en laad deze volledig op.
 2. Maak de ventilatie-openingen schoon.
Overmatige trilling of geluid van het gereedschap.
 1. Het gebied rond de spoel is vervuild.
 2. De spoel is niet goed gewikkeld.
 1. Maak het gebied rond de spoel schoon.
 2. Voed de draad met de voedingsknop onderaan de kop en/of neem de draad van de spoel en wikkel deze opnieuw op.
De accu verliest snel de lading.
 1. De accu is boven of onder het geschikte temperatuurgebied.
 1. Verplaats het accupack naar een locatie waar het droog is en de temperatuur tussen 0 en 40°C ligt.
De acculader werkt niet.
 1. De acculader is boven of onder het geschikte temperatuurgebied.
 2. Er staat geen stroom op het stopcontact waar de acculader op is aangesloten.
 1. Koppel de acculader af en verplaats deze naar een locatie waar het droog is en de temperatuur tussen 0 en 40°C ligt.
 2. Laat een deskundige elektricien het stopcontact repareren.
Nadat een volledig geladen accu enkele seconden gebruikt is lichten er maar 3 LED-indicators van de accu op.
 1. Dit is normaal.
 1. Stop het gereedschap en druk dan op de ladingstoestand-knop, of neem de accu uit het gereedschap om de werkelijke ladingstoestand te zien.
Alle 4 LED-indicators van de accu knipperen als u de ladingstoestand-knop van de accu indrukt en de huidige ladingstoestand getoond wordt (terwijl de accu niet in gebruik is).
 1. De accu is boven of onder het geschikte temperatuurgebied.
 1. Verplaats het accupack naar een locatie waar het droog is en de temperatuur tussen 0 en 40°C ligt.
Alle 4 LED-indicators van de accu knipperen nadat u de trekker loslaat (terwijl de accu in gebruik is).
 1. De accu is boven of onder het geschikte temperatuurgebied.
 1. Verplaats het accupack naar een locatie waar het droog is en de temperatuur tussen 0 en 40°C ligt.
2 LED-indicators van de accu knipperen als u de ladingstoestand-knop van de accu indrukt en de huidige ladingstoestand getoond wordt (terwijl de accu niet in gebruik is).
 1. De cellen in de accu hebben verschillende spanningen.
 1. Plaats de accu in de lader tot deze volledig is geladen.
2 LED-indicators van de accu knipperen nadat u de trekker loslaat (terwijl de accu in gebruik is).
 1. De cellen in de accu hebben verschillende spanningen.
 1. Plaats de accu in de lader tot deze volledig is geladen.
1 LED van de accu knippert.
 1. De accu heeft een lage spanning.
 1. Plaats de accu op de lader.
Er klinkt een toon bij het voeden van de maaidraad met de voedingsknop onderaan de kop.
 1. Dit is normaal.
 1. Stop het gereedschap door de trekker los te laten, en start het dan weer.
Het is moeilijk om de accu van het gereedschap te verwijderen.
 1. De accu of het gereedschap is nieuw, of er is corrosie van de accucontacten, en/of de contacten van het gereedschap.
 1. Maak de contacten van de accu en het gereedschap schoon. Breng dan dilektrisch vet aan op de contacten. Gebruik geen andere soort vet, dat kan de contacten beschadigen.