Innledning

Maskinen er en plentraktor med roterende kniver som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på allerede godt vedlikeholde parkplener, idrettsbaner og plener i kommersielle områder. Den er ikke beregnet på å klippe kratt, høyt gress og andre vekster langs motorveier eller til å brukes til landbruk.

Important: For å maksimere sikkerheten, ytelse og riktig bruk av denne maskinen må du lese og forstå innholdet av denne brukerhåndboken. Hvis du ikke følger disse driftsinstruksene eller ikke har korrekt opplæring, kan det føre til personskader. Ytterligere informasjon om regler for sikker bruk, deriblant sikkerhetstips og opplæringsmaterialer, finnes på www.Toro.com.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

Important: Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med den mobile enheten for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g241316

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Merk henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Den vedlagte brukerhåndboken for motoren inneholder informasjon om amerikanske miljømyndigheters (EPA) og Californias utslippskontrollreguleringer for utslippssystemer, vedlikehold og garanti. Du kan bestille nye brukerhåndbøker fra motorprodusenten.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blysammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Denne maskinen er designet i samsvar med CEN-standarden ANSI B71.4-2017 og ISO EN 5395:2013 når korrekte CE-sett er montert i henhold til samsvarserklæringen.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold deg unna alle åpninger på utløpssjakten. Hold tilskuere og kjæledyr på trygg avstand fra maskinen.

 • Hold barn borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.

 • Stopp maskinen, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du utfører service, fyller drivstoff eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Du finner mer sikkerhetsinformasjon når det trengs i brukerhåndboken.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal93-6696
decal93-6697
decal98-4387
decal106-6754
decal106-6755
decal106-9206
decal106-9290
decal107-1866
decal107-3069
decal110-8253
decal110-8254
decal110-9796
decal133-5618
decal110-8252
decal110-9781
decal120-9195
decal120-9196
decal127-6519

Montering

Heve veltebøylen

Hev veltebøylen. Se Heve veltebøylen.

Montere klippeenheten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Monteringsinstruksjoner for klippeenhet1

Monter klippeenheten i henhold til monteringsinstruksjonene for klippeenheten.

Justere venstre, fremre styrehjul

Juster venstre, fremre styrehjul til ytre posisjon for 183 cm klippeenheter og til indre posisjon for 152 cm og 158 cm klippeenheter.

Kontrollere trykket i dekkene

Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

Important: Oppretthold trykket i alle dekkene for å sikre god klippekvalitet og at maskinen fungerer riktig. Ikke pump for lite trykk i dekkene.

Montere vekter (for å overholde CE-standarden)

Maskiner med 183 cm klippeenhet uten annet utstyr, trenger ikke ekstra vekter for å overholde CE-standardene. Det kan imidlertid være nødvendig å kjøpe og å montere tilleggsvekter alt etter gressklipperens klippeenhet/-type og utstyret du monterer på maskinen. Følgende tabell viser ulike typer utstyrskonfigurasjon og fremre tilleggsvekt som trengs for hver modell:

UtstyrskonfigurasjonPåkrevd vekt med en basisklippeenhet på 157 cm (30457)Påkrevd vekt med en basisklippeenhet på 183 cm (30353)Påkrevd vekt med en klippeenhet med sideutslipp på 183 cm (30481)
Groundsmaster 7200/7210-trekkenhet uten tilleggsutstyr10 kg0 kg0 kg
Groundsmaster 7200/7210-trekkenhet med hard kalesje34 kg9,5 kg15 kg
Groundsmaster 7200/7210-trekkenhet med hard kalesje og veilyssett32,2 kg28,5 kg10 kg
Groundsmaster 7200/7210-trekkenhet med hard kalesje, veilyssett og jekkstøtter18 kg17 kg10 kg
Groundsmaster 7200/7210-trekkenhet med hard kalesje og jekkstøtter14 kg10 kg10 kg
Groundsmaster 7200/7210-trekkenhet med veilyssett og jekkstøtter0 kg0 kg0 kg
Groundsmaster 7200/7210-trekkenhet med veilyssett11,3 kg0 kg0 kg
Groundsmaster 7200/7210-trekkenhet med jekkstøtter0 kg0 kg0 kg

Kontakt din autoriserte Toro-distributør for å få tak i de aktuelle settene og vektene til din maskin.

Kontrollere væskenivåer

 1. Kontroller nivået på den hydrauliske væsken før du starter motoren. Se Vedlikehold av hydraulisk system.

 2. Kontroller motoroljenivået før du starter motoren. Se Kontrollere motoroljenivået.

 3. Sjekk kjølesystemet før du starter motoren. Se Kontrollere kjølesystemet .

Oversikt over produktet

g020877
g004492

Gjør deg kjent med alle kontroller før du starter motoren og bruker maskinen (Figur 3 og Figur 4).

Bevegelseskontrollspaker

Bevegelseskontrollspakene kontrollerer kjøring fremover og revers, i tillegg til svingingen av maskinen. Se Kjøre maskinen.

Parkeringsbremsespak

Når du slår av motoren, må du sette parkeringsbremsen på for å forhindre at kjøretøyet skal bevege seg ved et uhell. Når du vil sette på parkeringsbremsen, drar du parkeringsbremsespaken bakover og opp (Figur 5). Skyv parkeringsbremsespaken fremover og ned for å frigjøre parkeringsbremsen.

g020866

Tenningsbryter

Tenningsbryteren har tre stillinger: AV, På/FORVARME og START.

Gasspak

Gasspaken kontrollerer motorhastigheten, hastigheten til knivene og, sammen med bevegelseskontrollspakene, maskinens kjørehastighet. Skyv gasspaken fremover til HURTIG-stillingen for å øke motorhastigheten. Skyv gassen bakover til SAKTE-stillingen hvis du vil redusere motorhastigheten. Kjør alltid maskinen med gassen i HURTIG-stillingen når du klipper gress.

Kraftuttaksbryter

Bryteren for kraftuttaket (PTO) starter og stanser gressklipperens kniver.

Indikatorlampe for glødeplugg (oransje lys)

Indikatorlyset for glødepluggen (Figur 4) tennes når du vrir tenningsbryteren til På-stillingen. Det forblir på i seks sekunder. Når lyset slukker, kan du starte motoren.

Timeteller

Timemåleren registrerer antallet timer som du bruker maskinen med nøkkelbryteren i KJøR-posisjon. Bruk tidene for å planlegge vanlig vedlikehold.

Varsellampe for motorens kjølemiddeltemperatur

Denne lampen lyser og knivbladene stanser hvis motorens kjølemiddeltemperatur er høy. Hvis du ikke stopper maskinen og kjølevæsketemperaturen stiger med ytterligere 11 °C, slår motoren seg av.

Important: Hvis klippeenheten stopper og temperaturvarsellampen er slått på, trykk ned PTO-knotten, kjør til et trygt og flatt område, sett gasspaken til SAKTE-stilling, sett bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL LåSESTILLING og sett på parkeringsbremsen. La motoren gå på tomgang i noen minutter mens den kjøler seg ned til et trygt nivå. Slå av motoren og sjekk kjølesystemet. Se Kontrollere kjølesystemet .

Ladeindikatorlys

Ladeindikatorlyset lyser når det oppstår en feil i ladekretsen.

Varsellampe for oljetrykk

Varsellampen for oljetrykk lyser når oljetrykket i motoren synker til under et sikkert nivå (Figur 4). Hvis oljetrykket er lavt, slå av motoren og finn årsaken. Reparer motoroljesystemet før du starter motoren igjen.

Drivstoffmåler

Drivstoffmåleren (Figur 6) angir hvor mye drivstoff det er igjen på tanken.

g004637
g242892
BeskrivelseFigur 7 referanseMål eller vekt
Høyde med veltebøyle oppeC183 cm
Høyde med veltebøyle nedeD125 cm
Total lengdeF246 cm
Total breddeB145 cm
Hjulavstand E145 cm
Hjulets slitebane (midten til midten på dekkene) bakA114 cm
Bakkeklaring 15 cm
Vekt, med 183 cm SDD (modell 30354 eller 30481) 934 kg
Vekt, med 152 cm SDD (modell 30456) 900 kg
Vekt, med 183 cm basisklippeenhet (modell 30353) 876 kg
Vekt, med 158 cm basisklippeenhet (modell 30457) 855 kg

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Kontroller at dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

 • Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenhetene er i god stand. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

Drivstoffsikkerhet

 • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll eller tøm drivstofftanken i et innelukket rom.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

Fylle drivstoff

Anbefalt drivstoff

Bruk kun ren, frisk diesel med ultralavt svovelinnhold (<15 ppm) som oppfyller spesifikasjonene i ASTM D975 eller EN590. Minimumsklassifisering for cetan bør være 40. Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

Important: Bruk av drivstoff med ikke-ultralavt svovelinnhold vil skade motorens utslippssystem.

Drivstofftankkapasitet: 43,5 liter

Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D blanding) under den temperaturen. Når du bruker drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer, medfører det et lavere flammepunkt og kaldflytkarakteristika som gjør det lettere å starte, og som reduserer tetting av drivstoffilteret.

Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen og gir økt effekt sammenliknet med drivstoff av vintertype.

Important: Ikke bruk parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff. Dersom du unnlater å følge denne advarselen kan det skade motoren.

Bruke biodieseldrivstoff

Denne maskinen kan også bruke biodieselblandet drivstoff opptil B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel).

Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

Spesifikasjon for biodieseldrivstoff: ASTM D6751 eller EN 14214

Spesifikasjon for blandet drivstoff: ASTM D975, EN 590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelen må ha ultralavt svovelinnhold.

Ta følgende forholdsregler:

 • Biodieselblandinger kan skade lakkerte overflater.

 • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær.

 • Hold øye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Tett drivstoffilter kan forekomme i en periode etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

 • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis du vil ha mer informasjon om biodiesel.

Fylle drivstofftanken

Important: Drivstofftankene er koblet sammen, men drivstoffet overføres ikke raskt fra en tank til en annen. Det er viktig å parkere på en jevn flate når du fyller på tanken. Hvis du parkerer i en skråning kan du ved et uhell overfylle tankene.

Important: Ikke fyll for mye i drivstofftankene.

Important: Drivstofftankene må ikke åpnes når du er parkert i en bakke. Du kan komme til å søle drivstoff.

g031802

Note: Fyll på drivstofftankene etter hver bruk, hvis det er mulig. Dette vil minimere oppsamlingen av kondens inne i drivstofftanken.

Kontrollere motoroljenivået

Før du starter motoren og bruker maskinen, må du sjekke oljenivået i veivhuset. Se Kontrollere motoroljenivået.

Kontrollere kjølesystemet

Før du starter motoren og bruker maskinen, sjekk kjølesystemet. Se Kontrollere kjølesystemet.

Kontrollere det hydrauliske systemet

Før du starter motoren og bruker maskinen, sjekk hydraulikksystemet. Se Kontrollere det hydrauliske systemet.

Justere veltebøylen

Advarsel

For å unngå skader eller dødsfall ved velt: Hold veltebøylen i hevet og låst stilling, og bruk sikkerhetsbelte.

Påse at setet er låst med setelåsen.

Advarsel

Det finnes ingen veltebeskyttelse når veltebøylen er nede.

 • Du må ikke betjene maskinen på ujevnt underlag eller i en helling når veltebøylen er i senket posisjon.

 • Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

 • Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.

 • Kjør sakte og forsiktig.

 • Hev veltebøylen så fort klaringen tillater dette.

 • Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

Important: Bruk alltid sikkerhetsbelte når veltebøylen er i hevet og låst stilling. Bruk ikke sikkerhetsbelte når veltebøylen er i senket stilling.

Senke veltebøylen

Senk veltebøylen, som vist i Figur 9.

Note: Skyv veltebøylen fremover for å avlaste trykket på stiftene.

g031636g031635

Note: Fest veltebøyle slik at den ikke skader panseret.

Heve veltebøylen

Hev veltebøylen, som vist i Figur 10.

g031624g031631

Important: Bruk alltid sikkerhetsbelte når veltebøylen er i hevet og låst stilling. Bruk ikke sikkerhetsbelte når veltebøylen er i senket stilling.

Bruke sikkerhetssperresystemet

Forsiktig

Hvis sikkerhetssperrebryterne blir frakoblet eller skadet, kan det hende at maskinen virker på en uventet måte som forårsaker personskader.

 • Ikke rør sperrebryterne.

 • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

Forstå sikkerhetssperresystemet

Sikkerhetssperresystemet hindrer motoren i å starte, med mindre:

 • Du sitter på setet eller parkeringsbremsen er satt på.

 • Kraftuttaket (PTO) er frakoblet.

 • Bevegelseskontrollspakene står i NøYTRAL, LåST stilling.

 • Motortemperaturen er under den maksimale driftstemperaturen.

Sikkerhetssperresystemet er også utformet for å slå av motoren når trekkontrollene flyttes fra den NøYTRALE LåSESTILLINGEN med parkeringsbremsen på. Hvis du reiser deg fra setet og kraftuttaket er tilkoblet, er det en tidsforsinkelse på ett sekund før motoren slås av.

Teste sikkerhetssperresystemet

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Teste sikkerhetssperresystemet.
 • Sikkerhetssperresystemet må testes hver gang maskinen skal brukes. Hvis systemet ikke fungerer slik som beskrevet nedenfor, må du be et autorisert forhandlerverksted om å reparere det omgående.

  1. Sitt på setet, sett på parkeringsbremsen og flytt kraftuttaket til På-stillingen. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

  2. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen og flytt kraftuttaket til På-stillingen. Flytt en av bevegelseskontrollspakene ut av NøYTRAL LåSESTILLING. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte. Gjenta for den andre bevegelseskontrollspaken.

  3. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, flytt kraftuttaksbryteren til stillingen AV, og flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL LåSESTILLING. Start motoren. Når motoren er i gang, frigjør parkeringsbremsen, aktiver kraftuttaket og reis deg litt opp fra setet. Motoren skal stoppe innen to sekunder.

  4. Uten at du sitter på setet, aktiverer du parkeringsbremsen, flytter kraftuttaksbryteren til stillingen AV, og flytter bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL LåSESTILLING. Start motoren. Flytt en av kontrollspakene til midten når motoren er i gang. Motoren skal stoppe innen to sekunder. Gjenta for den andre bevegelseskontrollspaken.

  5. Uten at du sitter på setet, deaktiverer du parkeringsbremsen, flytter kraftuttaksbryteren til stillingen AV, og flytter bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL LåSESTILLING. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

  Bruke SCM til å diagnostisere systemproblemer

  Maskinen er utstyrt med et overvåkningssystem med en standard kontrollmodul (SCM – standard control module) som sporer funksjonene av forskjellige nøkkelsystemer. SCM-en er plassert under det høyre kontrollpanelet. Tilgang gjennom sidepaneldekselet (Figur 11). For å åpne sidepaneldekselet, åpne de to låsene og dra det ut.

  g004495

  På framsiden av SCM-en er det elleve LED-lamper som indikerer ulike systemtilstander. Du kan bruke sju av disse lampene til systemdiagnostikk. Se Figur 12 for beskrivelse av hva hvert lys betyr. For opplysninger om bruk av resten av SCM-funksjonene, se servicehåndboken, tilgjengelig fra din autoriserte Toro-distributør.

  g004927

  Justere setet

  Setet kan beveges både forover og bakover. Juster setet til en stilling som er behagelig for deg, og som gir deg best mulig kontroll over maskinen.

  Flytt spaken sidelengs for å låse opp setet for justering (Figur 13).

  g008962

  Justere seteopphenget

  Setet kan justeres for at kjøreturen skal være jevn og komfortabel. Still inn setet i den stillingen som gjør deg mest mulig komfortabel.

  Drei den fremre knotten enten til høyre eller venstre for å gi best mulig komfort (Figur 14).

  g019768

  Frigjøre setelåsen

  For å få tilgang til hydraulikken og andre system under setet må du frigjøre setet og vippe det fremover.

  1. Bruk justeringsspaken for setet for å skli setet helt fram.

  2. Dra låsehåndtakene forover og løft opp for å frigjøre setelåsen (Figur 15).

   g020871

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår og ikke bruk løstsittende smykker.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Ha aldri med passasjerer på maskinen, og hold mennesker og kjæledyr borte fra maskinen under drift.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er aktivert og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

  • Stopp knivene når du ikke klipper.

  • Stopp maskinen, ta nøkkelen ut av tenningen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du undersøker tilbehøret, hvis du har truffet gjenstander eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Koble ut drivkraften til klippeenheten, slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stanset før du justerer klippehøyden (med mindre du kan justere den fra driftsstillingen).

  • La aldri motoren gå i et lukket rom hvor eksosen ikke slipper ut.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Før du forlater førersetet (inkludert for å tømme gressoppsamlerene eller rense sjakten), gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Ikke bruk maskinen til tauing.

  • Bruk kun utstyr, tilbehør og reservedeler som er godkjent av The Toro® Company.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Ikke fjern veltebeskyttelsen fra maskinen.

  • Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.

  • Kontroller nøye om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.

  • Sørg for at veltebøylebeskyttelsen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

  • Skadde veltebeskyttelseskomponenter skal skiftes ut. Ikke reparer eller gjør endringer på dem.

  Maskiner med en sammenleggbar veltebøyle

  • Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er i hevet stilling.

  • Veltebøylebeskyttelsen er en integrert sikkerhetsenhet. Hold en sammenleggbar veltebøyle i hevet og låst stilling, og bruk sikkerhetsbelte når du bruker maskinen med veltebøylen i hevet stilling.

  • Senk en sammenleggbar veltebøyle midlertidig kun når nødvendig. Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er felt ned.

  • Vær oppmerksom på at det ikke finnes veltebøylebeskyttelse når en sammenleggbar veltebøyle er i senket stilling.

  • Kontroller området som du skal klippe, og ta aldri ned en sammenleggbar veltebøyle i områder med skråninger, kanter eller vann.

  Sikkerhet i skråninger

  Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Du er ansvarlig for trygg drift i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Vurder forholdene ved stedet, og inspisere området for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne inspeksjonen.

  • Les instruksjonene for bruk av maskinen i skråninger nedenfor, og vurder forholdene hvor du har tenkt å bruke maskinen, for å avgjøre om du kan bruke maskinen under forholdene på dagen og stedet. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Unngå brå endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

  • Ikke bruk en maskin i omstendigheter hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil.

  • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

  • Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet. Hvis drivhjulene mister taket, kan kjøretøyet begynne å skli og miste bruken av bremsing og styring.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen nær kanter, grøfter, voller, vann eller andre faremomenter. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Sett opp et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle faremomenter.

  • Identifiser faremomenter ved bunnen av skråningen. Klipp skråningen med en skyvemaskin hvis det finnes faremomenter.

  • Hvis det er mulig, må klippeenhetene holdes senket til bakken når maskinen brukes i skråninger. Hvis du hever klippeenhetene mens du kjører i skråninger, kan det gjøre maskinen ustabil.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen med gressoppsamlingssystemer eller annet tilbehør. Disse kan endre maskinens stabilitet og føre til tap av kontroll.

  Bruke parkeringsbremsen

  Parkeringsbremsen må alltid settes på når du stopper eller forlater maskinen.

  Sette på parkeringsbremsen

  Advarsel

  Hvis maskinen er parkert i en skråning er det ikke sikkert det er nok å bruke parkeringsbremsen for å hindre at maskinen flytter på seg og potensielt forårsaker personskader eller skade på eiendom.

  Ikke parker i skråninger, bortsett fra hvis hjulene kiles fast eller blokkeres.

  g027914

  Frigjøre parkeringsbremsen

  g027915

  Starte motoren

  Note: Glødeplugglyset tennes i 6 sekunder når du vrir tenningsnøkkelen til KJøR-stillingen. Vri tenningen til START-stillingen når lyset har slukket.

  Important: Ikke bruk startsykluser i mer enn 15 sekunder per minutt for å unngå å overopphete motoren.

  Important: Kjør maskinen med gasspaken i SAKTE-stillingen i både forover og revers i ett til to minutter etter du skifter motorolje, overhaler motoren, drivverket eller hjulmotoren og når du starter motoren for første gang. Bruk løftespaken og spaken for kraftuttaket for å sikre at de virker ordentlig. Slå av motoren, og kontroller oljenivåene. Kontroller om det er oljelekkasje, løse deler eller andre merkbare feil.

  g191137

  Note: Sett gasspaken til midtveis mellom stillingene SAKTE og HURTIG inntil motoren og det hydrauliske systemet varmer opp.

  Kjøre maskinen

  Gasskontrollen regulerer omdreiningstallet (o/min – omdreininger per minutt). Sett gasskontrollen i HURTIG-stillingen for best ytelse. Sett alltid gasspaken i HURTIG-stillingen når du bruker strømdrevet ekstrautstyr.

  Forsiktig

  Maskinen kan svinge svært hurtig. Du kan miste kontroll over den og forårsake personskade eller skade på maskinen.

  • Vær forsiktig når du svinger.

  • Reduser hastigheten før du foretar skarpe svinger.

  1. Frigjør parkeringsbremsen.

   Note: Motoren slås av dersom du flytter bevegelseskontrollspakene ut av den NøYTRALE LåSESTILLINGEN mens parkeringsbremsen er på.

  2. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.

  3. Kjør maskinen på følgende måte:

   • Skyv bevegelseskontrollspakene forsiktig forover for å kjøre rett forover (Figur 19).

   • Skyv bevegelseskontrollspakene forsiktig bakover for å kjøre rett bakover (Figur 19).

   • Sving ved å dra begge spakene tilbake og skyv så fremover den spaken som er på motsatt side av den veien du vil svinge (Figur 19).

   • Sett bevegelseskontrollspakene i den NøYTRALE stillingen for å stanse.

   Note: Jo lengre du beveger trekkontrollspakene i en av retningene, desto raskere beveger maskinen seg i den retningen.

   g004532

  Slå av motoren

  Forsiktig

  Barn og andre personer kan skade seg hvis de prøver å flytte på eller kjøre traktoren uten oppsyn.

  Ta alltid ut tenningsnøkkelen og aktiver parkeringsbremsen når du forlater maskinen, selv om det gjelder bare noen få minutter.

  g244208

  Bruke gressklipperen

  Bruke løftebryteren for klippeenheten

  Løftebryteren for klippeenheten hever og senker klippeenheten (Figur 21). Motoren må gå for at du skal kunne bruke denne spaken.

  g020873
  • For å senke klippeenheten, skyver du løftebryteren ned (Figur 21).

   Important: Når du senker klippeenheten, setter den seg i en flytende stilling / tomgangsstilling.

  • For å heve klippeenheten, skyver du løftebryteren opp (Figur 21).

  Important: Ikke fortsett å holde bryteren opp eller ned etter at klippeenheten har blitt fullstendig hevet eller senket. Dette skader det hydrauliske systemet.

  Koble inn kraftuttaket (PTO)

  Kraftuttaksbryteren starter og stanser gressklipperens kniver og noe strømdrevet tilbehør.

  Note: Hvis motoren er kald, må den varmes opp i 5–10 minutter før du kobler inn kraftuttaket.

  g243799

  Koble fra kraftuttaket

  g009174

  Justere klippehøyden

  Du kan justere klippehøyden i trinn på 6 mm, fra 2,5 til 15,8 cm, ved å flytte stoppebolten til forskjellige hull.

  1. Mens motoren er i gang, skyv løftebryteren for klippeenheten opp til klippeenheten er hevet helt opp, og slipp bryteren umiddelbart (Figur 21).

  2. Roter stoppebolten til valsetappen inni den er på linje med sporene i hullene i klippehøydebraketten og fjern den (Figur 24).

  3. Velg det hullet i klippehøydebraketten som svarer til ønsket klippehøyde, sett inn bolten og vri den ned for å låse den på plass (Figur 24).

   Note: Det er fire rader med hullposisjoner (Figur 24). Den øverste raden gir deg klippehøyden oppgitt over bolten. Den andre raden gir deg oppgitt høyde pluss 6 mm. Den tredje raden gir deg oppgitt høyde pluss 12 mm. Den nederste raden gir deg oppgitt høyde pluss 18 mm. For posisjonen for 15,8 cm er det bare ett hull, på andre rad. Dette legger ikke til 6 mm til posisjonen for 15,2 cm.

   g020870
  4. Juster høyden på antiskalperingsvalsene og støtteplatene etter behov.

  Brukstips

  Hurtig gassinnstilling/bakkehastighet

  Hvis du vil opprettholde tilstrekkelig kraft til maskinen og klippeenheten når du klipper, kjør motoren på den HURTIGE gassinnstillingen og juster bakkehastigheten etter forholdene. Reduser kjørehastigheten når belastningen på knivene øker, og øk kjørehastigheten når belastningen på knivene reduseres.

  Variere klipperetningen

  Varier klipperetningen for å unngå å lage hjulspor i gresset over tid. Dette bidrar også til å spre det klipte gresset, noe som gir bedre nedbryting og gjødsling.

  Klippehastighet

  Hvis du ønsker forbedret klippekvalitet, kan du redusere bakkehastigheten.

  Unngå en lav klippehøyde

  Hvis gressklipperen har en klippebredde som er bredere enn gressklipperen du brukte tidligere, må du øke klippehøyden for å sikre at ujevnheter i plenen ikke klippes for kort.

  Velg riktig klippehøyde etter forholdene

  Klipp omtrent 25 mm eller ikke mer enn en tredjedel av gresstrået når du klipper. I svært frodig og tett gress kan det hende at du må redusere hastigheten og/eller heve klippehøyden enda et hakk.

  Important: Hvis du klipper mer enn 1/3 av gresstrået, eller klipper i spredt langt gress eller under tørre forhold, anbefales det å bruke den flate vingen av kniven for å redusere luftbåret rusk og gressrester samt redusere belastningen på drivkomponentene i klippeenheten.

  Klippe langt gress

  Hvis du har latt gresset vokse litt mer enn normalt, eller hvis gresset er veldig fuktig, må klippehøyden justeres høyere før gresset klippes. Klipp deretter gresset på nytt med den vanlige klippehøyden.

  Holde gressklipperen ren

  Fjern gressrester og skitt fra gressklipperens underside etter hver bruk. Hvis det er et tykt belegg av gress og smuss under gressklipperen, vil klipperesultatet etter hvert bli dårlig.

  Unngå brannfare ved å holde motoren, lyddemperen, batterirommet, parkeringsbremsen, klippeenheter, drivenheter og området der drivstoff oppbevares fritt for gress, løv og overflødig fett. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  Vedlikeholde knivene

  • Sørg for å holde knivene skarpe i hele klippesesongen. Skarp kniver lager et jevnere kutt uten å rive eller trevle opp gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren.

  • Kontroller daglig at knivbladene er skarpe og ikke slitte eller ødelagte. Slip knivene ved behov.

  • Hvis en kniv er ødelagt eller slitt, må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv. Se brukerhåndboken for klippeenheten for veiledning angående bytte av kniven.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Hvis klippeenhetene er i transportstilling, bruk mekanisk lås (hvis tilgjengelig) før du forlater maskinen uten tilsyn.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Ta ut nøkkelen og steng drivstofftilførselen (hvis så utstyrt) før oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet, spesielt delene som fester knivene.

  • Skift ut slitte eller skadde merker.

  Skyve maskinen

  I nødstilfeller kan du flytte maskinen over svært korte avstander ved å aktivere omløpsventilen i hydraulikkpumpen og deretter skyve maskinen.

  Important: Skyv alltid maskinen for hånd, men ikke over en lengre strekning. Tau aldri maskinen, da dette kan føre til skade på hydraulikksystemet.

  Important: Omløpsventilene må være åpne når du skyver eller tauer maskinen. Steng ventilene når maskinen er skjøvet eller tauet til ønsket sted.

  1. Hev setet. Se Frigjøre setelåsen

  2. Finn omløpsventilene (Figur 25), og drei hver omløpsventil én omdreining mot klokken.

   Note: Dette gjør at hydraulikkvæsken kan gå utenom pumpen, og at hjulene kan rulle.

   Important: Ikke drei omløpsventilene mer enn én omdreining. Dette hindrer at ventilene kommer ut av enheten, og fører til at væsken renner ut.

   g004644
  3. Kontroller at parkeringsbremsen er deaktivert, og skyv maskinen til ønsket sted.

  4. Steng ventilene ved å dreie hver ventil én omdreining med klokken (Figur 25).

   Note: Ikke stram ventilene for mye.

  5. Trekk til ventilene med et moment på 8 Nm.

   Important: Påse at omløpsventilene er lukket før du starter motoren. Hvis motoren kjøres med åpne omløpsventiler, vil det føre til at drivverket overopphetes.

  Transportere maskinen

  Bruk en kraftig tilhenger eller lastebil for å transportere maskinen. Sikre at tilhengeren eller lastebilen har alle nødvendige bremser, lys og markeringer som kreves ved lov. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye. Denne informasjonen kan hjelpe deg, din familie, kjæledyr eller andre i nærheten med å unngå ulykker.

  Advarsel

  Det å kjøre i trafikken uten blinklys, lys, reflekser eller merking for saktegående kjøretøy er farlig og kan føre til ulykker som igjen forårsaker personskader.

  Ikke bruk maskinen på offentlige veier.

  1. Hvis du bruker en tilhenger, koble den til tauekjøretøyet og sett på sikkerhetskjettingene.

  2. Koble til tilhengerbremsene, hvis aktuelt.

  3. Last maskinen på tilhengeren eller lastebilen. Se Laste maskinen.

  4. Stopp motoren, ta ut nøkkelen, aktiver parkeringsbremsen og lukk drivstoffventilen.

  5. Bruk festebøylene på maskinen for å feste den sikkert til tilhengeren eller lastebilen med stropper, kjettinger, vaier eller tau (Figur 26).

   g191318

  Laste maskinen

  Vær svært forsiktig når du laster på eller av maskinen på en tilhenger eller lastebil. Bruk en rampe som er bredere enn maskinen for denne prosedyren. Kjør maskinen opp rampene i revers, og kjør den ned ramper i retning framover (Figur 27).

  g027995

  Important: Ikke bruk smale individuelle ramper for hver side av maskinen.

  Advarsel

  Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter, noe som kan føre til alvorlig skader eller dødsfall.

  • Vær svært forsiktig når du kjører maskinen på en rampe.

  • Bruk sikkerhetsbeltet når maskinen lastes på eller av, og kontroller at veltebøylen er hevet. Kontroller at veltebøylen ikke treffer taket på en lukket tilhenger.

  • Bruk en rampe med full bredde. Ikke bruk individuelle ramper for hver side av maskinen.

  • Ikke overstig en 15-graders vinkel mellom rampen og bakken eller mellom rampen og tilhengeren eller lastbilen.

  • Påse at rampen er minst fire ganger så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken. Dette sikrer at rampevinkelen ikke overskrider 15 grader på flatt underlag.

  • Kjør maskinen opp ramper i revers, og kjør den ned ramper i retning framover.

  • Unngå plutselig akselerasjon eller bremsing mens du kjører maskinen på en rampe, da det kan føre til tap av kontroll eller at maskinen velter.

  g027996

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Stram monteringsboltene for rammen.
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift klippeenhetens girkasseolje.
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Etter de 200 første timene
 • Skift hydraulisk væske og filtre.
 • For hver bruk eller daglig
 • Teste sikkerhetssperresystemet.
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Kontroller kjølemiddelnivået i motoren.
 • Rengjør radiatoren med trykkluft (oftere under skitne og støvete forhold).
 • Kontrollere nivået på den hydrauliske oljen.
 • Rengjør klippeenheten.
 • Hver 50. driftstime
 • Smør smøreniplene for lagrene og hylsene(oftere under skitne og støvete forhold og etter hver vask).
 • Kontroller koblingene til batteriledningene.
 • Kontrollere trykket i dekkene.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • Hver 150. driftstime
 • Kontroller oljen i klippeenhetens girkasse.
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 200. driftstime
 • Kontroller slangene og klemmene til kjølesystemet. Bytt ut hvis de er sprukne eller revet.
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift klippeenhetens girkasseolje.
 • Overhal luftrenseren.
 • Skift ut drivstoffilterboksen til vannutskilleren.
 • Tapp vann eller andre urenheter fra vannutskilleren.
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Hver 800. driftstime
 • Skift hydraulisk væske og filtre.
 • Undersøk motorens ventilklaring. Se maskinens brukerhåndbok for motoren.
 • Hver 1500. driftstime
 • Skift bevegelige slanger.
 • Annet hvert år
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Tøm og fyll på ny væske i kjølesystemet.
 • Important: Se eierhåndboken for motoren for mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer.

  Note: Last ned en gratis kopi av det elektriske eller hydrauliske skjemaet ved å gå til www.Toro.com, og søke etter maskinen fra koblingen Håndbøker på hjemmesiden.

  Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  Ma.Ti.On.To.Fr.Lø.Sø.
  Kontroller at sikkerhetssperresystemet virker.       
  Kontroller gressavlederen i senket stilling (hvis aktuelt).       
  Kontroller at parkeringsbremsen virker.       
  Kontroller drivstoffnivået.       
  Kontroller nivået på hydraulikkoljen.       
  Kontroller motoroljenivået.       
  Kontroller nivået på kjølevæsken.        
  Kontroller drivstoffilter/vannutskiller.       
  Kontroller luftfilterets filterbegrensning.1       
  Kontroller at det ikke er rusk i radiatoren eller på skjermen       
  Kontroller uvanlige motorlyder.2       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontroller om hydraulikkslangene er skadet       
  Kontroller om det har oppstått oljelekkasjer.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Kontroller tilstanden til knivene.       
  Smør alle smøreniplene.3       
  Lakker over ødelagt maling.       

  1. Hvis indikatoren er rød

  2. Kontroller glødepluggene og injektormunnstykkene hvis maskinen er vanskelig å starte, hvis det kommer ut mye røyk eller hvis motoren går ujevnt.

  3. Straks etter hver vask, uansett hva som står oppført.

  Bemerkninger om spesielle områder
  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
     
     
     
     
     

  Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Fjern nøkkelen fra tenningen før du begynner med vedlikeholdsarbeid.

  Forberedelse for vedlikehold

  Important: Festene på maskinens deksler er utformet for å sitte på dekselet når dekselet er fjernet. Løsne alle festene på hvert deksel noen omdreininger, slik at dekselet sitter løsere, men ikke er helt løst, og gå så tilbake og løsne dem helt slik at dekselet løsner. Dette forhindrer at du stripper boltene fra holderne.

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Før du justerer, rengjør, reparerer eller forlater maskinen, må du gjøre følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Flytt gassbryteren til stillingen for lavt tomgangsturtall.

   • Koble fra klippeenhetene.

   • Senk klippeenhetene.

   • Sjekk at trekkenheten er i fri.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

   • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  • Hvis klippeenhetene er i transportstilling, bruk mekanisk lås (hvis tilgjengelig) før du forlater maskinen uten tilsyn.

  • Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Bruk jekkstøtter for å støtte maskinen eller komponenter når det er nødvendig.

  • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

  Smøring

  Smøre lagrene og hylsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør smøreniplene for lagrene og hylsene(oftere under skitne og støvete forhold og etter hver vask).
 • Maskinen har smørenipler som må smøres regelmessig med litiumbasert smørefett nr. 2. Smør oftere under skitne og støvete forhold, fordi partikler kan komme inn i lagrene og hylsene og føre til økt slitasje.

  1. Tørk av smøreniplene slik at fremmedmateriale ikke kan komme inn i lagrene eller hylsene.

  2. Pump smørefett inn i smøreniplene.

  3. Tørk av overflødig fett.

  Note: Lagrenes levetid kan påvirkes i negativ retning av feil rengjøringsprosedyrer. Ikke rengjør maskinen når den fortsatt er varm, og unngå å rette inn høytrykks- eller høyvolumsspray mot lagrene eller tetningene.

  Vedlikehold av klippeenhetens girkasseolje

  Girkassen er lagd for å brukes med SAE EP90W-girolje. Selv om girkassen leveres med olje fra fabrikken, må du kontrollere oljenivået før du tar klippeenheten i bruk og som anbefalt i Kontrolliste for daglig vedlikehold.

  Kontrollere klippeenhetens girkasseolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 150. driftstime
 • Kontroller oljen i klippeenhetens girkasse.
  1. Plasser maskinen og klippeenheten på en jevn flate.

  2. Senk klippeenheten til en klippehøyde på 2,5 cm.

  3. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  4. Flytt gasspaken til SAKTE-stillingen, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du reiser deg.

  5. Løft fotstøtten for å eksponere toppen av klippeenheten.

  6. Ta ut peilestaven/fyllpluggen fra toppen av girkassen, og kontroller at oljenivået er mellom merkene på peilestaven (Figur 29).

   g004502
  7. Hvis oljenivået er lavt, fyll på nok olje til at nivået er mellom merkene på peilestaven.

   Important: Girkassen må ikke overfylles, den kan ta skade av det.

  Skifte klippeenhetens girkasseolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift klippeenhetens girkasseolje.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift klippeenhetens girkasseolje.
  1. Sett maskinen og klippeenheten på en jevn flate.

  2. Senk klippeenheten til en klippehøyde på 2,5 cm.

  3. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  4. Flytt gasspaken til SAKTE-stillingen, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du reiser deg.

  5. Løft fotstøtten for å eksponere toppen av klippeenheten.

  6. Fjern peilestaven/fyllpluggen fra toppen av girkassen (Figur 29).

  7. Plasser en trakt og et tappefat under tappepluggen som sitter under framsiden av girkassen. Fjern pluggen og tapp oljen ned i fatet.

  8. Sett tappepluggen tilbake.

  9. Fyll på nok olje, omtrent 283 ml, til nivået er mellom merkene på peilestaven.

   Important: Girkassen må ikke overfylles, den kan ta skade av det.

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Slå av motoren og fjern nøkkelen før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  Kontrollere luftrenseren

  1. Kontroller om luftrenserhuset er skadet, noe som kan forårsake en luftlekkasje. Skift en ødelagt luftrenser.

  2. Kontroller luftinntakssystemet for lekkasjer, skade eller løse slangeklemmer.

  3. Overhal filtrene i luftrenseren når luftrenserindikatoren viser rødt eller hver 400. time, og vedlikehold oftere under ekstremt støvete eller skitne forhold (Figur 30).

   Important: Ikke overhal luftfilteret for ofte.

   g243914
  4. Pass på at dekselet sitter korrekt på og er forseglet rundt luftrenserhuset.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Overhal luftrenseren.
 • Note: Hvis skumpakningen i dekselet er skadet, må du bytte det ut.

  Important: Unngå bruk av luft under høyt trykk, som kan presse smuss gjennom filteret og inn i inntakstrakten.

  Important: Rengjør ikke det brukte filteret, da filtermediet kan bli skadet.

  Important: Ikke bruk et ødelagt filter.

  Important: Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  g243913

  Vedlikeholde motoroljen

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid kontrolleres før og etter at motoren startes for første gang. Kontroller oljenivået før bruk av maskinen hver dag eller hver gang du bruker maskinen.

  Veivhusets kapasitet er på 3,8 liter med filter. Bruk motorolje av høy kvalitet som overholder følgende spesifikasjoner:

  • Påkrevd API-klassifisering: CH-4, CI-4 eller høyere.

  • Anbefalt olje: SAE 15W-40 (over -17 °C)

  • Alternativ olje: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Note: Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra din distributør med viskositet på enten 15W-40 eller 10W-30. Se delekatalogen for delenumre.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenheten, flytt gasspaken til SAKTE-stilling, slå av motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Åpne panseret.

  3. Ta ut peilestaven, tørk av den, sett den ned igjen i røret og ta den deretter ut igjen.

  4. Kontroller motoroljenivået.

   Hvis oljen er mellom merkene på peilestaven (F i Figur 32), er motoroljenivået tilstrekkelig. Hvis oljen er under det nederste merket på peilestaven (B i Figur 32), skal du fylle på mer olje til oljenivået er mellom merkene på peilestaven.

   g029301

  Skifte motorolje og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hvis det er mulig, kjør motoren like før du skifter oljen siden varm olje renner bedre og bærer med seg flere urenheter enn kald olje.

  1. Sett maskinen på en jevn flate.

  2. Åpne panseret.

  3. Skift oljen (Figur 33).

   g031623
  4. Skift ut oljefilteret (Figur 34).

   g027477
  5. Fyll veivhuset med olje. Se Kontrollere motoroljenivået.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Fare

  Under visse forhold er diesel og dampen fra drivstoff svært brannfarlig og eksplosivt. En brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff, kan påføre deg og andre brannskader og forårsake skade på eiendom.

  • Bruk en trakt når du fyller tanken, og fyll den utendørs på et åpent sted når motoren er slått av og kald. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er ved bunnen av påfyllingshalsen.

  • Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

  • Oppbevar drivstoffet i en ren, godkjent beholder, og pass på at lokket er skrudd på.

  Overhale vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Skift ut drivstoffilterboksen til vannutskilleren.
 • Tapp vann eller andre urenheter fra vannutskilleren.
 • g031412

  Rengjøre drivstofftanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Annet hvert år
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Fjern og rengjør sugefiltrene i ledningene etter at tanken er tømt. Bruk ren diesel til å spyle tanken.

  Important: Tøm og rengjør tanken hvis drivstoffsystemet blir forurenset eller hvis du oppbevarer maskinen over en lengre periode.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Kontroller om drivstoffslangene er slitte, ødelagte, tilsmussede eller løse.

  Tappe drivstoffsystemet

  1. Parker maskinen på en jevn flate. Sikre at drivstofftanken er minst halvfull.

  2. Lås opp og løft panseret.

  3. Plasser en fille under lufteskruen på pumpen for drivstoffinnsprøyting og åpne den (Figur 36).

   g007882
  4. Vri tenningsnøkkelen til På-stillingen.

   Note: Den elektriske drivstoffpumpen startes slik at luften kommer ut ved lufteskruen.

   Forsiktig

   Motoren kan starte under denne prosedyren. Bevegelige vifter og remmer i en motor som er i gang kan forårsake alvorlig personskade.

   Hold hender, fingre, løse klesplagg/pyntegjenstander og hår unna maskinens vifter og remmer under denne prosedyren.

  5. La nøkkelen stå i På-stillingen til det kommer en kraftig strøm av drivstoff ut rundt skruen.

  6. Stram til skruen, og vri nøkkelen til AV-stillingen.

   Note: Vanligvis starter motoren når du har tappet drivstoffsystemet. Hvis motoren ikke starter, kan det ha dannet seg en luftlomme mellom innsprøytingspumpen og injektorene. Se Tappe luft fra injektorene.

  Tappe luft fra injektorene

  Note: Bruk kun denne fremgangsmåten hvis drivstoffsystemet er tømt for luft ved bruk av vanlige fremgangsmåter for priming og motoren ikke starter. Se Tappe drivstoffsystemet.

  1. Plasser en fille under rørforbindelse fra innsprøytningspumpen til injektormunnstykke nummer 1, som vist i Figur 37.

   g007881
  2. Sett gassen til HURTIG-stilling.

  3. Vri tenningsnøkkelen til START, og se at drivstoffet renner rundt koblingen.

   Forsiktig

   Motoren kan starte under denne prosedyren. Bevegelige vifter og remmer i en motor som er i gang kan forårsake alvorlig personskade.

   Hold hender, fingre, løse klesplagg/pyntegjenstander og hår unna maskinens vifter og remmer under denne prosedyren.

  4. Stram rørforbindelsen forsvarlig når strømmen blir jevn.

  5. Vri nøkkelen til AV-stilling.

  6. Gjenta denne prosedyren for de gjenværende munnstykkene.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  Advarsel

  Batteripoler, klemmer og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blyforbindelser: kjemikalier som er kjente i staten California for å føre til kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter at du har håndtert et batteri.

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller koblingene til batteriledningene.
 • Hold batteriets overside ren. Dersom maskinen oppbevares på et sted der temperaturen er ekstremt høy, tappes batteriet raskere enn dersom den oppbevares på et kjølig sted.

  Hold toppen av batteriet ren ved å vaske den regelmessig med en børste dyppet i ammoniakk eller en oppløsning med natriumbikarbonat. Skyll overflaten med vann etter rengjøring. Ikke ta av påfyllingslokkene mens du rengjør batteriet.

  For å oppnå god elektrisk kontakt, må batterikablene sitte fast på batteripolene.

  Hvis det er rust på polene, kobler du fra kablene, den negative (-) kabelen først, og skraper av klemmene og polene hver for seg. Koble kablene til igjen, den positive (+) kabelen først, og smør deretter vaselin på polene.

  Advarsel

  Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

  • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

  Advarsel

  Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  Lagre batteriet

  Hvis maskinen lagres i mer enn 30 dager, skal batteriet fjernes og fullades. Lagre det enten på en hylle eller på maskinen. Ikke koble til kablene hvis du lagrer det på maskinen. Oppbevar maskinen et kjølig sted for å unngå at batteriet tappes raskt. Pass på at batteriet er fulladet for å forhindre at det fryser. Egenvekten til et fulladet batteri er mellom 1,265 og 1,299.

  Sjekke sikringene

  Sikringene er plassert under kontrollpanelet. Tilgang gjennom sidepaneldekselet (Figur 38). For å åpne sidepaneldekselet, åpne de to låsene og dra det ut.

  Hvis maskinen stopper eller har andre problemer med det elektriske systemet, sjekk sikringene. Sjekk hver sikring etter tur og fjern dem én om gangen for å se om noen av dem er gått.

  Important: Hvis du må erstatte en sikring, bruk alltid samme type og av samme strømstyrke som den du skal erstatte, ellers kan du skade det elektriske systemet. Se merket plassert ved siden av sikringene for et diagram over hver sikring og tilhørende strømstyrke (Figur 39).

  Note: Hvis en sikring går ofte, er det antageligvis en kortslutning i det elektriske systemet, og du bør få en kvalifisert servicetekniker til å utføre service på det.

  g004495
  decal110-9796nc

  Vedlikehold av drivsystem

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontrollere trykket i dekkene.
 • Kontroller trykket etter hver 50 driftstime eller én gang i måneden, avhengig av hva som kommer først (Figur 40).

  Oppretthold lufttrykket i for- og bakhjulene. Det korrekte lufttrykket er 1,24 bar i bakhjulene og 1,03 bar i styrehjulene. Forskjellig trykk i hjulene kan føre til ujevn klipping. Sjekk dekkene når de er kalde for å få en mest mulig nøyaktig avlesning av trykket.

  g001055

  Skifte styrehjulene og lagrene

  1. Skaff nye styrehjul, konuslager og lagerpakninger fra din autoriserte Toro-distributør.

  2. Fjern låsemutteren fra bolten (Figur 41).

   g004760
  3. Ta tak i styrehjulet og skyv bolten ut av gaffelen eller svingarmen.

  4. Kast det gamle styrehjulet og lagrene.

  5. Sett på plass styrehjulet ved å skyve konuslagrene og pakningene, fylt med smøringsfett, inn i hjulnavet, plassert som vist i Figur 41.

  6. Skyv avstandsstykket inn i hjulnavet gjennom lagrene, slik at avstandsstykket inni hjulnavet har to lageravstandsstykker.

   Important: Kontroller at pakningskantene ikke er brettet innover.

  7. Sett på plass styringshjulet i styregaffelen, og fest det med bolten og låsemutteren.

  8. Stram låsemutteren til hjulet ikke lenger ruller fritt, skru så forsiktig opp til punktet hvor hjulet begynner å rulle fritt.

  9. Fest en fettsprøyte til smøreniplene på styrehjulet, og fyll den med litiumbasert smørefett nr. 2.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Kjølesystemsikkerhet

  • Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølevæske. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  • Utslipp av varm kjølevæske under trykk, eller berøring av en varm radiator og omsluttende deler, kan føre til alvorlige brannsår.

   • La alltid motoren kjøle seg ned i minst 15 minutter før du fjerner radiatorlokket.

   • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  • Ikke bruk maskinen uten at dekslene er på plass.

  • Hold fingre, hender og bekledning unna roterende vifter og drivremmer.

  • Stans motoren og ta ut tenningsnøkkelen før du utfører vedlikehold.

  Kontrollere kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller kjølemiddelnivået i motoren.
 • Kjølesystemet er fylt med halvt om halvt med vann og permanent frostvæske med etylenglykol. Kapasiteten til kjølesystemet er 7,5 liter.

  1. Kontroller kjølemiddelnivået i ekspansjonstanken (Figur 42).

   Note: Kjølevæskenivået skal være mellom merkene på siden av tanken.

   g004649
  2. Hvis kjølevæskenivået er lavt, tar du av lokket på ekspansjonstanken og etterfyller systemet.

   Important: Ikke fyll på for mye.

  3. Sett på ekspansjonstanklokket.

  Rengjøre radiatoren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør radiatoren med trykkluft (oftere under skitne og støvete forhold).
 • Hver 200. driftstime
 • Kontroller slangene og klemmene til kjølesystemet. Bytt ut hvis de er sprukne eller revet.
 • Hver 1500. driftstime
 • Skift bevegelige slanger.
 • Annet hvert år
 • Tøm og fyll på ny væske i kjølesystemet.
 • Rengjør radiatoren for å unngå at motoren overopphetes.

  Note: Hvis klippeenheten eller motoren slår seg av på grunn av overoppheting, kontrollerer du om det er mye rusk på radiatoren.

  Rengjør radiatorene på følgende måte:

  1. Åpne panseret.

  2. Start fra viftesiden av radiatoren og blås ut rusk med luft med et lavt trykk på 3,45 bar. Gjenta fra forsiden av radiatoren og den andre viftesiden.

   Important: Ikke bruk vann.

  3. Når radiatoren er grundig rengjort, fjerner du rusk som kan ha samlet seg i kanalen ved foten av radiatoren.

  4. Lukk panseret.

  Vedlikehold av bremser

  Justere sperrebryteren for parkeringsbremsen

  1. Stopp maskinen, flytt bevegelseskontrollbryteren for klippeenheten til NøYTRAL, LåST stilling, aktiver parkeringsbremsen, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Fjern boltene som fester frontpanelet og fjern panelet (Figur 43).

   g020875
  3. Løsne de to låsemutrene som fester sperrebryteren for parkeringsbremsen til monteringsbraketten.

   g031811
  4. Flytt bryteren opp eller ned på braketten til avstanden mellom bremseakselsensoren og brytertappen er 4 mm som vist i Figur 44.

   Note: Kontroller at bremseakselsensoren ikke er i kontakt med brytertappen.

  5. Stram bryterens låsemutre.

  6. Test justeringen på følgende måte:

   1. Påse at parkeringsbremsen er på og at du ikke sitter på setet, start deretter motoren.

   2. Flytt kontrollspakene ut av NøYTRAL LåSESTILLING.

    Note: Motoren skal slå seg av. Hvis den ikke stopper, sjekk justeringene du foretok av bryteren.

  7. Monter frontpanelet.

  Vedlikehold av remmer

  Kontrollere spenningen til generatorremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
  1. Benytt 4,5 kg kraft til generatorremmen midt mellom lederullene.

  2. Hvis du ikke kan trykke den ned 10 mm, løsner du monteringsboltene for generatoren (Figur 45).

   g008932
  3. Øk eller reduser spenningen til generatorremmen.

  4. Stram monteringsboltene.

  5. Kontroller hvor langt ned du kan trykke beltet, for å kontrollere at spenningen er riktig.

  Vedlikehold av kontrollsystem

  Justere nøytralsperrebryteren for kontrollspakene

  1. Stopp maskinen, flytt bevegelseskontrollbryteren for klippeenheten til NøYTRAL, LåST stilling, aktiver parkeringsbremsen, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Fjern boltene som fester frontpanelet og fjern panelet (Figur 46).

   g020875
  3. Løsne de to skruene som fester sperrebryteren (Figur 47).

   g004763
  4. Mens du holder kontrollspaken mot rammen, flytt bryteren mot spaken til avstanden mellom spaken og bryterhuset er 0,4 til 1 mm, som vist i Figur 47.

  5. Fest bryteren.

  6. Gjenta trinn 3 til 5 for den andre spaken.

  7. Monter frontpanelet.

  Justere nøytral retur for kontrollspakene

  Hvis bevegelseskontrollspakene ikke er innrettet med de nøytrale sporene når de slippes fra REVERS-stillingen, må de justeres. Juster hver spak, fjær og stang separat.

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt kontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Flytt gasspaken til SAKTE-stillingen, stopp motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du reiser deg.

  3. Fjern boltene som fester frontpanelet og fjern panelet (Figur 48).

   g020875
  4. Flytt kontrollspaken til den NøYTRALE, men ikke den låste stillingen (Figur 50).

  5. Trekk spaken tilbake inntil ringstiften (på armen over svingakselen) er i kontakt med endene på sporet (begynner så vidt å legge press på fjæren) som vist i Figur 49.

   g004651
  6. Kontroller hvor det er mulig at kontrollspaken treffer hakket i konsollen (Figur 50).

   Note: Den bør sentreres for å gi den mulighet til å svinge utover til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN.

   g004918
  7. Hvis det er nødvendig med justering, må du løsne på mutteren og låsemutteren mot stangen (Figur 49).

  8. Legg på lett trykk bakover på bevegelseskontrollspakene, vri hodet på justeringsbolten i korrekt retning inntil kontrollspaken er sentrert i den NøYTRALE LåSESTILLINGEN (Figur 49).

   Note: Trykk bakover på spaken holder pinnen på enden av slissen og gjør det mulig for justeringsbolten å flytte spaken til korrekt stilling.

  9. Stram mutteren og låsemutteren (Figur 49).

  10. Gjenta trinn 4 til og med 9 for den andre spaken.

  11. Monter frontpanelet.

  Justere trekkdrivet for fri

  Utfør denne justeringen mens hjulene svinger.

  Fare

  Mekaniske eller hydrauliske jekker kan kanskje ikke støtte maskinen og dermed føre til alvorlige skader.

  • Bruk jekkstøtter når du støtter maskinen.

  • Ikke bruk hydrauliske jekker.

  Advarsel

  Motoren må gå for at du skal kunne utføre denne justeringen. Kontakt med bevegelige deler eller varme overflater kan føre til personskade.

  Hold klær, hender, føtter, ansikt og andre kroppsdeler borte fra knivbladene, roterende deler, lyddemperen og andre varme overflater.

  1. Hev rammen opp på jekkstøtter slik at kjørehjulene kan rulle seg fritt.

  2. Flytt setet fremover, frigjør det og sving det opp og fremover.

  3. Koble fra den elektriske konnektoren fra setets sikkerhetsbryter.

  4. Installer midlertidig en kaldstartledning over terminalene i ledningssatskonnektoren.

  5. Start motoren, sørg for at gasspaken er midt mellom HURTIG- og SAKTE-stillingen og frigjør parkeringsbremsen.

   Note: Bevegelseskontrollspakene må være i den NøYTRALE LåSESTILLINGEN når justeringer blir gjort.

  6. Juster lengden på pumpestangen på én side ved å dreie på sekskantakselen i korrekt retning inntil det aktuelle hjulet ikke beveger seg eller kryper noe i revers (Figur 51).

   g004488
  7. Flytt kontrollspaken fremover og i revers, deretter tilbake til nøytral stilling.

   Note: Hjulet må ikke bevege seg eller krype noe i revers.

  8. Flytt gasspaken til HURTIG-stillingen.

   Note: Pass på at hjulet fortsatt ikke beveger seg eller kryper lett i revers. Juster ved behov.

  9. Gjenta trinn 6 til 8 på motsatt side av maskinen.

  10. Stram til låsemutrene ved kuleleddene (Figur 49).

  11. Flytt gasspaken til SAKTE-stillingen og slå av motoren.

  12. Fjern kaldstartsledningen fra ledningssatskonnektoren og koble konnektoren inn i setebryteren.

   Advarsel

   Det elektriske systemet vil ikke utføre korrekt sikkerhetsavstengning hvis kaldstartledningen er montert.

   • Fjern kaldstartsledningen fra ledningssatskonnektoren og koble konnektoren inn i setebryteren når du fullfører justeringen.

   • Bruk aldri denne maskinen med en kaldstartsledning montert og setebryteren frakoblet.

  13. Senk setet på plass.

  14. Ta bort jekkstøttene.

  Justere maksimal bakkehastighet

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Flytt gasspaken til SAKTE-stillingen, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du reiser deg.

  3. Fjern boltene som fester frontpanelet og fjern panelet (Figur 52).

   g020875
  4. Løsne låsemutteren på stoppebolten for en kontrollspak (Figur 53).

   g004766
  5. Tre stoppebolten helt inn (vekk fra kontrollspaken).

  6. Skyv kontrollspaken helt frem til den stopper, og hold den der.

  7. Tre stoppebolten ut (mot kontrollspaken) til det er en avstand på 1,5 mm mellom hodet på stoppebolten og kontrollspaken.

   Note: Hvis du vil redusere maskinens maksimumshastighet, sett så hver stoppebolt tilbake en lik mengde mot kontrollspaken helt til du når den maksimale hastigheten du ønsker. Du må kanskje teste justeringene dine flere ganger.

  8. Trekk til låsemutteren for å feste stoppebolten på plass.

  9. Gjenta trinn 4 til og med 8 for den andre spaken.

  10. Monter frontpanelet.

  11. Påse at maskinen kjører rett fremover og ikke svinger når begge kontrollspakene skyves helt frem.

   Note: Hvis maskinen svinger, har du ikke satt stoppeboltene jevnt og du må justere dem mer nøyaktig.

  Justere sporingen

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Flytt gasspaken til SAKTE-stillingen, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du reiser deg.

  3. Løsne boltene som fester kontrollspakene (Figur 54).

   g004919
  4. Få noen til å skyve kontrollspakstengene (ikke kontrollspakene) helt frem til maksimal hastighet-posisjonen og holde dem der.

  5. Juster kontrollspakene slik at de står på linje og stram til boltene for å feste spakene til stengene (Figur 55).

   g001656

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Beholderen fylles på fabrikken med omtrent 4,7 l girolje/hydraulikkvæske av høy kvalitet. Anbefalte erstatningsvæsker er:

   Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (Tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter. Se delekatalogen eller kontakt Toro-distributør for å få oppgitt delenumre.)

  Alternative oljer: Hvis Toro-oljen ikke er tilgjengelig, kan man bruke Mobil® 424 hydraulisk olje.

  Note: Toro tar ikke ansvar for skade skjedd på grunn av uegnede erstatninger.

  Note: Mange hydrauliske væsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for den hydrauliske systemvæsken er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15–22 l med hydraulikkvæske. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

  Sikkerhet for hydraulikksystem

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Kontrollere det hydrauliske systemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontrollere nivået på den hydrauliske oljen.
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag.

  1. Sett maskinen på en jevn flate.

  2. Flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og start motoren.

   Note: Kjør motoren på lavest mulig turtall for å blåse ut luft av systemet.

   Important: Koble ikke til kraftuttaket.

  3. Hev klippeenheten for å trekke ut løftesylindrene, slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  4. Hev setet for å få tilgang til hydraulikkvæsketanken.

  5. Fjern det hydrauliske oljelokket fra påfyllingshalsen (Figur 56).

   g004494
  6. Ta ut peilestaven og tørk den med en ren fille (Figur 56).

  7. Plasser peilestaven i påfyllingshalsen før du tar den ut og kontroller væskenivået (Figur 56).

   Note: Hvis nivået ikke er innenfor det merkede området på peilestaven, fyller du på mer hydraulikkvæske av høy kvalitet til nivået når opp til det merkede området.

   Important: Ikke fyll på for mye.

  8. Sett tilbake peilestaven og tre påfyllingslokket fast på påfyllingshalsen med fingrene.

  9. Kontroller om det er lekkasjer i slangene og beslagene.

  Skifte hydraulikkvæske og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 200 første timene
 • Skift hydraulisk væske og filtre.
 • Hver 800. driftstime
 • Skift hydraulisk væske og filtre.
  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Flytt gasspaken til SAKTE-stillingen, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du reiser deg.

  3. Plasser et stort tappefat under den hydrauliske beholderen og girkassen og fjern pluggene, all hydraulikkvæske blir da tappet (Figur 57).

   g004652
  4. Rengjør rundt hydraulikkvæskefilteret, og fjern filteret (Figur 57).

  5. Sett inn et nytt hydraulikkvæskefilter umiddelbart.

  6. Monter hydraulikkvæsketanken slik og tappepluggene for girkassehuset.

  7. Fyll beholderen opp til riktig nivå (ca. 5.7 l). Se Kontrollere det hydrauliske systemet.

  8. Start motoren, og se etter oljelekkasjer. La motoren gå i ca. fem minutter, og slå den deretter av.

  9. Etter to minutter kan du kontrollere hydraulikkvæskenivået. Se Kontrollere det hydrauliske systemet.

  Rengjøring

  Rengjøre under klippeenheten

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør klippeenheten.
  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Flytt gasspaken til SAKTE-stillingen, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du reiser deg.

  3. Hev klippeenheten til transportstilling.

  4. Hev den fremre delen av maskinen med jekkstøtter.

  5. Rengjør grundig gressklipperens underside med vann.

  Avhendig av avfall

  Motorolje, batterier, hydraulikkvæske og motorkjølemiddel er forurensende. Avhend disse i henhold til nasjonale eller lokale regelverk.

  Lagring

  Maskin

  1. Slå av motoren og ta ut nøkkelen. Vent til alle bevegelige deler har stoppet, og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, rengjør, lagrer eller reparerer den.

  2. Rengjør maskinen, klippeenheten og motoren grundig, og vær spesielt oppmerksom på disse områdene:

   • Radiator og radiatorskjerm

   • Under klippeenheten

   • Under klippeenhetens remdeksler

   • Motvektsfjærene

   • PTO-akselenhet

   • Alle smørepunkt og omdreiningspunkt

   • Inni reléskapet

   • Under seteplaten og oppå drivverket

  3. Kontroller og juster trykket i for- og bakhjulene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  4. Ta av, slip og balanser klippeknivene. Monter knivene og trekk til knivboltene med et moment på 115–149 N·m.

  5. Kontroller alle festene. Stram dem om nødvendig. Trekk til de seks boltene som fester klippeenhetsrammen til trekkenheten (Figur 58) med et moment på 359 N·m.

   g004905
  6. Smør alle smørenipler og omdreiningspunkt, og drivverkets omløpspinne. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  7. Bruk litt sandpapir på og mal malte områder som har fått riper eller rust. Reparer alle hakk i metallet.

  8. Overhal batteriet og kablene:

   1. Ta batteriklemmene av batteripolene.

   2. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.

   3. Smør batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

   4. Lad batteriet sakte opp i 24 timer hver 60. dag for å forhindre blysulfatering av batteriet.

  Motor

  1. Tøm motoroljen fra bunnpannen, og sett tappepluggen tilbake.

  2. Skift ut oljefilteret.

  3. Fyll motoren med den anbefalte motoroljen.

  4. Start motoren, og la den gå på tomgang i to minutter.

  5. Tøm drivstofftanken, drivstoffslangene, pumpen, filteret og utskilleren fullstendig for alt drivstoff. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt dieseldrivstoff, og kople sammen alle drivstoffslangene.

  6. Rengjør og overhal luftrenseren grundig.

  7. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig maskeringsbånd.

  8. Kontroller at oljelokket og drivstofftanklokket er godt skrudd til.