Indledning

Dette er en universalmaskine, som er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til græsslåning på velholdte plæner i parker, på golfbaner, sportsbaner og kommercielle områder.

Important: For at sikre maksimal sikkerhed, ydeevne og korrekt betjening af denne maskine skal du omhyggeligt læse og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning. Manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen eller manglende grundig undervisning kan medføre personskade. For at få flere oplysninger om sikker driftspraksis, herunder sikkerhedstip og uddannelsesmaterialer, henvises til www.Toro.com.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scannne QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at tilgå garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g243944

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som vedligeholdes og er i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Den medfølgende motorvejledning indeholder information om U.S. Environmental Protection Agency (EPA) og California Emission Control Regulation for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dieselmotorens udstødningsgas og nogle af dens bestanddele er ifølge staten Californien kræftfremkaldende og kan medføre fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med CEN-standarden ANSI B71.4-2017 og EN ISO 5395:2013, når de korrekte CE-sæt er blevet installeret i henhold til overensstemmelseserklæringen.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold afstand til udblæsningsåbninger. Hold omkringstående og kæledyr på sikker afstand af maskinen.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stands maskinen, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før maskinen efterses, fyldes med brændstof eller renses for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan der være risiko for personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – ”personlig sikkerhedsanvisning” for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger, hvor det er nødvendigt, forskellige steder i denne betjeningsvejledning.

Motoremissionscertificering

Emissionen fra motoren i denne maskine overholder EPA Tier 4 Final og EU Stage 3b.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal58-6520
decal93-6674
decal93-7272
decal93-7275
decal93-7818
decal100-5622
decal100-5623
decal100-6578
decal104-3579
decal106-4250
decal106-4251
decal106-6754
decal106-6755
decal114-0849
decal120-6604
decal120-4159
decal120-8947
decal121-3884
decal121-3887
decal125-9688
decal127-3700
decal130-0594
decal130-0611
decal130-5355
decal130-5357
decal130-5733
decal130-5980
decal136-4436
decal114-0846
decalbatterysymbols
decal121-8378
decal130-6042
decal130-6048
decal132-3600
decal133-5618
decal120-0250
decal117-2754

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Smøring af maskinen

Smør maskinen før brug. Se Smøring.

Important: Hvis maskinen ikke smøres ordentligt, kan det føre til for tidligt svigt i vigtige dele.

Kontrol af dæktrykket

Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

Important: Oprethold trykket i alle dæk for at sikre en klipning af god kvalitet og korrekt maskindrift. Pump ikke for lidt luft i dækkene.

Kontrol af olie- og væskestande

 1. Kontroller motoroliestanden. Se Kontrol af motoroliestanden.

 2. Kontroller hydraulikvæskestanden. Se Kontrol af hydraulikvæsken.

 3. Kontroller kølesystemet. Se Kontrol af kølesystemet.

 4. Kontroller gearolien i planetdrevet. Se Kontrol af gearolien i planetdrevet.

 5. Kontroller olien i bagakslen. Se Kontrol af olien i bagakslen..

 6. Kontroller olien i bagakslens gearkasse. Se Kontrol af olien i plæneklipperskjoldets bagaksel.

Produktoversigt

Note: Maskinens venstre og højre side bestemmes ud fra den normale betjeningsposition.

g203048

Traktionspedal

Du standser maskinen ved at lette foden fra traktionspedalen, indtil pedalen vender tilbage til positionen NEUTRAL (Figur 3).

Bremsepedaler

Der er 2 fodpedaler, som aktiverer de individuelle hjulbremser, der bruges til at hjælpe med at vende maskinen, ved parkering og for at få bedre trækkraft på bakkeskråninger. Ved betjening af parkeringsbremsen og under transport sammenkobles pedalerne med en låsepind (Figur 3).

Pedallåsepind

Pedallåsepinden kobler pedalerne sammen og aktiverer parkeringsbremsen (Figur 3).

Ratindstillingshåndtag

Tryk ratindstillingshåndtaget ned for at vippe rattet til den ønskede position. Slip derefter håndtaget for at låse indstillingen (Figur 3).

Parkeringsbremselås

En knap på konsollens venstre side aktiverer parkeringsbremselåsen (Figur 3).

Parkeringsbremsen aktiveres ved at sammenkoble pedalerne med låsepinden, træde begge pedaler ned og trække parkeringsbremselåsen ud. Deaktiver parkeringsbremsen ved at træde på begge pedaler, indtil parkeringsbremselåsen trækkes tilbage.

Tændingskontakt

Tændingskontakten (Figur 4) har tre positioner: FRA, TæNDT/FORVARM og START.

g028453

Kontakt til motorhastighed

Kontakten til motorhastighed (Figur 4) har 2 tilstande til ændring af motorhastigheden. Tryk på kontakten for at øge eller mindske motorhastigheden i intervaller på 100 o/min. Hold kontakten nede for automatisk at skifte motoren til høj eller lav tomgang, afhængigt af hvilken ende af kontakten, der trykkes ned.

Kraftudtagskontakt

Kraftudtagskontakten har to positioner: UD (START) og IND (STOP). Træk kraftudtagsknappen ud for at indkoble plæneklipperskjoldets skæreknive. Skub knappen ind for at udkoble plæneklipperskjoldets skæreknive (Figur 4).

Kontakt til hastighedskontrol

Kontakten til hastighedskontrol giver dig mulighed for at øge hastighedsområdet med henblik på transport af maskinen (Figur 4).

Plæneklipperskjoldene kan ikke betjenes ved den højeste hastighed. For at skifte mellem HøJ og LAV hastighed skal skjolddækslerne være hævet, kraftudtaget udkoblet, fartpiloten deaktiveret, traktionspedalen i positionen NEUTRAL, og maskinen skal bevæge sig ved lav hastighed.

Løftegreb

Løftegrebene hæver og sænker plæneklipperskjoldene (Figur 4). Skub grebene fremad for at sænke plæneklipperskjoldene og bagud for at hæve dem. Når maskinen startes med plæneklipperskjoldene i sænket position, skal løftekontakten trykkes ned for at give plæneklipperskjoldene plads til at flyde og klippe.

Note: Skjoldene kan ikke sænkes, når der køres ved høj kørselshastighed, og de kan hverken hæves eller sænkes, hvis du ikke sidder i sædet, mens motoren kører. Skjoldene sænkes også, når tændingsnøglen er i positionen ON (til), og du sidder i sædet.

Fartpilotkontakt

Fartpilotkontakten låser i pedalpositionen for at opretholde den ønskede kørselshastighed (Figur 5). Fartpiloten slukkes ved at trykke bagest på kontakten, midterpositionen aktiverer fartpilotfunktionen, og kontaktens forreste position indstiller den ønskede kørselshastighed.

Note: Pedalpositionen deaktiveres også, hvis bremsepedalen trædes ned, eller traktionspedalen flyttes til positionen BAK i ét sekund.

g028454

Stikkontakt

Brug stikkontakten til at strømføde ekstra elektrisk tilbehør (Figur 5).

Sædebetjeningsanordninger

Sædejusteringshåndtag

Flyt sædejusteringshåndtaget på siden af sædet udad, skub sædet til den ønskede position, og slip håndtaget for at låse sædet på plads (Figur 6).

g037412

Justeringsknap til armlæn

Drej knappen for at indstille armlænets vinkel (Figur 6).

Justeringshåndtag til sædets ryglæn

Flyt håndtaget for at indstille sæderyglænets vinkel (Figur 6).

Vægtmåler

Vægtmåleren angiver, hvornår sædet er justeret til førerens vægt (Figur 6). Juster højden ved at placere affjedringen inden for det grønne område.

Vægtjusteringshåndtag

Brug dette håndtag til at justere efter operatørens korrekte vægt (Figur 6). Træk op i håndtaget for at øge lufttrykket, og tryk det ned for at reducere lufttrykket. Den korrekte justering opnås, når vægtmåleren befinder sig i det grønne område.

Betjeningsanordninger i førerhus

g028431

Luftregulering

Indstiller luftreguleringen til enten at recirkulere luften i førerhuset eller til at trække luft ind i førerhuset udefra (Figur 7).

 • Indstil luftreguleringen til at recirkulere, når aircondition anvendes.

 • Indstil luftreguleringen til at trække luft ind, når varmeenheden eller ventilatoren anvendes.

Ventilatorstyringsgreb

Drej på ventilatorstyringsgrebet for at regulere ventilatorhastigheden (Figur 7).

Temperaturreguleringsgreb

Drej på temperaturreguleringsgrebet for at regulere lufttemperaturen i førerhuset (Figur 7).

Forrudeviskerkontakt

Brug denne kontakt til at tænde og slukke for vinduesviskerne (Figur 7).

Kontakt til aircondition

Brug denne kontakt til at tænde og slukke for airconditionanlægget (Figur 7).

Strømkilde

Brug denne 15 A, 12 V DC strømkilde til at strømføde kompatible enheder (Figur 7).

Lygtekontakt

Brug denne kontakt til at tænde og slukke for- og baglygterne (Figur 7).

Blinklyskontakt

Brug denne kontakt til at tænde og slukke for blinklysene (katastrofelysene) (Figur 7).

Forrudelås

Løft op i låsene for at åbne forruden (Figur 8). Tryk låsen ind for at låse forruden i den åBNE position. Træk ud og ned på låsen for at lukke og fastgøre forruden.

g196911

Bagrudelås

Løft op i låsene for at åbne bagruden. Tryk ind på låsen for at låse ruden i den åBNE position. Træk ud og ned på låsen for at lukke og fastgøre ruden (Figur 8).

Important: Luk bagruden, inden motorhjelmen åbnes, da der ellers kan forekomme skader på motorhjelmen eller bagruden.

g203228
BeskrivelseFigur 9 referenceMål og vægt
Højde med førerhus A237 cm
Højde med hævet styrtbøjleI217 cm
Højde med sænket styrtbøjleK173 cm
Samlet længdeH186 cm
Længde til opbevaringG184 cm
Klippebredde   
 samletD315 cm
 forreste klippeenhed 137 cm
 sideklippeenhed 94 cm
 forreste og en sideklippeenhed 226 cm
Samlet bredde   
 klippeenheder nedeE323 cm
 klippeenheder oppe (transportposition)C180 cm
Akselafstand F141 cm
Dækslidbane (midterlinje til midterlinje)   
 frontB114 cm
 bagJ107 cm
Afstand fra jorden 15 cm
Nettovægt med førerhus 2.165 kg
Nettovægt med styrtbøjle 1.922 kg

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Før du klipper, skal du altid efterse maskinen for at sikre, at skæreknivene, skæreknivsboltene og klippeenhederne er i god driftsmæssig stand. Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

Brændstofsikkerhed

 • Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

 • Du må ikke påfylde eller tømme brændstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

Kontrol af motoroliestanden

Før du starter motoren og bruger maskinen, skal du kontrollere oliestanden i motorens krumtaphus. Se Kontrol af motoroliestanden.

Kontrol af kølesystemet

Før du starter motoren og bruger maskinen, skal du kontrollere kølesystemet. Se Kontrol af kølesystemet.

Kontrol af hydrauliksystemet

Før du starter motoren og bruger maskinen, skal du kontrollere hydrauliksystemet. Se Kontrol af hydraulikvæsken.

Tømning af vandudskilleren

For at tømme vandudskilleren for vand eller andre forureningsstoffer henvises til Serviceeftersyn af vandudskilleren.

Opfyldning af brændstoftanken

Brændstoftankens kapacitet

Brændstoftankens kapacitet: 79 l

Brændstofspecifikation

Important: Brug kun dieselbrændstof med ultralavt svovlindhold. Brændstof med et højere svovlindhold nedbryder dieseloxidationskatalysatoren (DOC), hvilket medfører driftsproblemer og forkorter motorkomponenternes brugslevetid.Manglende iagttagelse af følgende advarsler kan beskadige motoren.

 • Brug aldrig petroleum eller benzin i stedet for dieselbrændstof.

 • Bland aldrig petroleum eller brugt motorolie med dieselbrændstoffet.

 • Opbevar aldrig brændstof i indvendigt forzinkede beholdere.

 • Brug ikke brændstofadditiver.

Petroleumdiesel

Cetantal: 45 eller højere

Svovlindhold: Ultralavt svovlindhold (<15 ppm)

Brændstoftabel

DieselbrændstofspecifikationSted
ASTM D975USA
Nr. 1-D S15
Nr. 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternational
JIS K2204 klasse nr. 2Japan
KSM-2610Korea
 • Brug kun rent, frisk dieselbrændstof eller biodieselbrændstoffer.

 • Køb brændstof i mængder, der kan bruges inden for 180 dage for at sikre, at brændstoffet er frisk.

Brug sommerdieselolie (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og vinterdieselolie (nr. 1-D eller en blanding af nr. 1-D/2-D) under denne temperatur.

Note: Brug af vinterbrændstof ved lavere temperaturer giver et lavere flammepunkt og en kold flowkarakteristik, som letter start og minimerer tilstopning af brændstoffilteret.Brug af sommerbrændstof ved en temperatur på over -7 °C bidrager til at forlænge brændstofpumpens levetid og giver øget kraft sammenlignet med vinterbrændstof.

Brug af biodiesel

Denne maskine kan også bruge et blandet biodieselbrændstof på op til B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel).

Svovlindhold: Ultralavt svovlindhold (<15 ppm)

Specifikation for biodieselbrændstof: AASTM D6751 eller EN 14214

Specifikationen for blandet brændstof: ASTM D975, EN 590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelen skal have ekstra lavt svovlindhold.

Træf følgende forholdsregler:

 • Biodieselblandinger kan beskadige lakerede overflader.

 • Brug B5 (biodieselindhold på 5 %) eller blandinger med et lavere biodieselindhold under kolde vejrforhold.

 • Efterse tætninger, slanger og pakninger, der kommer i berøring med brændstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Tilstopning af brændstoffilteret kan forekomme i et vist stykke tid efter, at du er gået over til at bruge biodieselblandinger.

 • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få flere oplysninger om biodiesel.

Påfyldning af brændstof

g203191

Fyld tanken op til ca. 6-13 mm under toppen af tanken, ikke påfyldningsstudsen, med dieselbrændstof nr. 2-D.

Note: Fyld om muligt brændstoftanken helt op efter hver anvendelse. Dette vil minimere muligheden for akkumulering af kondens i brændstoftanken.

Kontrol af dæktrykket

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Fare

  Lavt dæktryk forringer maskinens stabilitet på bakkeskråninger. Dette kan forårsage væltning, der kan medføre personskade eller død.

  Pump ikke for lidt luft i dækkene.

  Det korrekte lufttryk i dækkene er 1,72-2,07 bar.

  Important: Oprethold det anbefalede tryk i alle dæk for at sikre en klipning af god kvalitet og korrekt maskinydeevne. Pump ikke for lidt luft i dækkene.Kontroller dæktrykket i alle dækkene, før maskinen betjenes.

  g001055

  Kontrol af hjullåsemøtrikkernes tilspændingsmoment

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • For hver 200 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Advarsel

  Hvis du ikke opretholder det rette tilspændingsmoment på hjullåsemøtrikkerne, kan det medføre personskade.

  Tilspænd hjullåsemøtrikkerne til den korrekte tilspændingsværdi.

  Tilspænd hjullåsemøtrikkerne til 115 til 136 Nm i rækkefølgen vist i Figur 12 og Figur 13.

  g033358
  g033359

  Justering af spejle

  Kun model med førerhus

  Bakspejl

  For at opnå det bedste udsyn ud af bagruden skal du justere bakspejlet, mens du sidder i førersædet (Figur 14). Træk håndtaget bagud for at vippe spejlet og derved reducere skarpt lys og blænding.

  Sidespejle

  Få en anden person til at justere sidespejlene, mens du sidder i sædet, for at få det bedste udsyn langs maskinens sider (Figur 14).

  g008870

  Justering af forlygter

  Valgfrit tilbehør
  1. Løsn monteringsmøtrikkerne, og placer hver forlygte, så den peger lige ud.

   Note: Spænd monteringsmøtrikken lige nok til, at den kan holde forlygten på plads.

  2. Anbring et fladt stykke plademetal over forlygtens forside.

  3. Monter en magnetisk gradmåler på pladen.

  4. Mens samlingen holdes på plads, vippes forlygten forsigtigt 3 ° nedad, hvorefter møtrikken spændes.

  5. Gentag proceduren på den anden forlygte.

  Justering af styrtbøjlen (ROPS)

  Advarsel

  Undgå personskade eller død pga. væltning: Hold styrtbøjlen i den hævede låseposition, og brug sikkerhedsselen.

  Sørg for, at sædet er forsvarligt fastgjort med sædelåsen.

  Advarsel

  Du er ikke beskyttet af styrtbøjlen, når styrtbøjlen er i sænket position.

  • Betjen ikke maskinen i ujævnt terræn eller på en bakkeskråning, mens styrtbøjlen er i sænket position.

  • Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt.

  • Spænd ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i sænket position.

  • Kør langsomt og forsigtigt.

  • Hæv styrtbøjlen, lige så snart der er plads til, at den kan hæves.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er fri højde over dit hoved, dvs. om der er fri for grene, døråbninger, elektriske ledninger, før du kører under nogen genstand, og kom ikke i berøring med sådanne.

  Sænkning af styrtbøjlen

  g221650

  Hævning af styrtbøjlen

  g221651

  Justering af klippehøjden

  Midterste plæneklipperskjold

  Klippehøjden kan justeres fra 25 til 127 mm i intervaller i trin à 13 mm. Sådan justeres klippehøjden på det midterste plæneklipperskjold: Anbring styrehjulsakslerne i de øverste eller nederste huller på rullegaflerne, tilføj eller fjern et lige antal afstandsbøsninger fra rullegaflerne, og fastgør den bageste kæde til det ønskede hul.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Start motoren, og hæv plæneklipperskjoldene for at ændre klippehøjden.

  3. Sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingen, når du har hævet plæneklipperskjoldet.

  4. Placer styrehjulsakslerne i de samme huller i alle rullegafler.

   g008866

   Note: Når der arbejdes med en klippehøjde på 64 mm eller højere, skal akselbolten sættes i nederste styrehjulsgaffelhul for at forhindre ophobning af græs mellem hjulet og gaflen. Når du betjener maskinen ved en klippehøjde på mindre end 64 mm og konstaterer ophobning af græs, skal du køre maskinen baglæns for at trække det afklippede græs væk fra området ved hjulet/gaflen.

  5. Fjern strammehætten fra spindelakslen, og lad spindlen glide ud af styrehjulsarmen (Figur 17).

  6. Fastgør de to afstandsstykker på spindelakslen, som de sad oprindeligt.

   Note: Disse afstandsstykker kræver et vandret plan på tværs af hele bredden af plæneklipperskjoldene. Sæt det passende antal 13 mm afstandsbøsninger (se diagrammet herunder) på spindelakslen for at opnå den ønskede klippehøjde. Sæt derefter spændeskiven på akslen.

   Se nedenstående diagram for at bestemme kombinationerne af afstandsklodser til indstillingen (Figur 18):

   decal100-5622nc
  7. Skub styrehjulsspindlen gennem den forreste styrehjulsarm.

  8. Monter afstandsstykkerne (som de sad oprindeligt) og de resterende afstandsklodser på spindelakslen.

  9. Monter strammehætten for at fastgøre enheden.

  10. Fjern låseclipsen og gaffelbolten, som fastgør klippehøjdekæderne til plæneklipperskjoldets bageste del (Figur 19).

   g020968
  11. Monter klippehøjdekæderne i det ønskede klippehøjdehul med gaffelbolten og låseclipsen (Figur 20).

   decal106-4251nc

   Note: Når der benyttes en klippehøjde på 25 mm, 38 mm eller lejlighedsvis på 51 mm, skal gliderne og dybdehjulene flyttes til den højeste position.

  Udvendige plæneklipperskjolde

  Sådan justeres klippehøjden på de udvendige plæneklipperskjolde: Tilføj eller fjern et lige antal afstandsbøsninger fra rullegaflerne, placer styrehjulsakslerne i de øverste eller nederste klippehøjdehuller i rullegaflerne, og fastgør drejearmene til de valgte klippehøjdebeslagshuller.

  1. Placer styrehjulsakslerne i de samme huller i alle rullegafler (Figur 21 og Figur 23).

  2. Fjern strammehætten fra spindelakslen, og lad spindlen glide ud af styrehjulsarmen (Figur 21).

   g008866
  3. Fastgør de to afstandsstykker på spindelakslen, som de sad oprindeligt.

   Note: Disse afstandsstykker skal opnå et vandret plan på tværs af hele bredden af plæneklipperskjoldene. Sæt det passende antal 13 mm afstandsbøsninger (se diagrammet herunder) på spindelakslen for at opnå den ønskede klippehøjde. Sæt derefter spændeskiven på akslen.

   Se nedenstående diagram for at bestemme kombinationerne af afstandsklodser til indstillingen (Figur 22).

   decal100-5622nc
  4. Skub styrehjulsspindlen gennem den forreste styrehjulsarm.

  5. Monter afstandsstykkerne (som de sad oprindeligt) og de resterende afstandsklodser på spindelakslen.

  6. Fjern låseclipsen og gaffelboltene fra styrehjulsdrejearmene (Figur 23).

  7. Drej spændstangen for at hæve eller sænke drejearmen, indtil hullerne er placeret ud for de valgte klippehøjdebeslagshuller i plæneklipperskjoldets ramme (Figur 23 og Figur 24).

   g004676
   decal100-5623nc
  8. Indsæt gaffelboltene, og monter låseclipsene.

  9. Drej spændstangen mod uret (kun fingerstramt) for at stramme justeringen.

  Justering af gliderne

  Monter gliderne i den nederste position, når du anvender klippehøjder på over 64 mm, og i den øverste position, når du anvender klippehøjder på under 64 mm.

  g033110

  Justering af plæneklipperskjoldsrullerne

  Plæneklipperskjoldets ruller skal monteres i den nederste position, når du anvender en klippehøjde på over 64 mm, og i den øverste position, når du anvender en klippehøjde på under 64 mm.

  g033113

  Justering af kniven

  For at sikre korrekt drift af plæneklipperskjoldet skal der være en afstand på 10 til 16 mm mellem spidserne på de udvendige og det midterste plæneklipperskjolds skæreknive (Figur 27).

  1. Hæv plæneklipperskjoldet, så skæreknivene kan ses, og understøt midterskjolddelen, så den ikke falder ved et uheld.

   Note: De udvendige klippeskjolde skal være vandrette i forhold til det midterste plæneklipperskjold.

  2. Drej en skærekniv på det midterste plæneklipperskjold og en tilstødende skærekniv på et udvendigt plæneklipperskjold, så knivspidserne står lige over for hinanden. Mål afstanden mellem knivspidserne (Figur 27).

   Note: Afstanden bør være ca. 10 til 16 mm

   g223264
  3. Juster afstanden ved hjælp af justeringsbolten på plæneklipperskjoldets bageste drejeled (Figur 28).

  4. Løsn kontramøtrikken på justeringsbolten.

  5. Løsn eller stram justeringsboltene, indtil du opnår en afstand på 10 til 16 mm, og tilspænd derefter kontramøtrikken.

  6. Gentag proceduren på den modsatte side af plæneklipperskjoldet.

   g009439

  Korrektion af en forskydning mellem plæneklipperskjoldene

  Du bør på grund af forskelle i græsforholdene og traktionsenhedens modvægtsindstillinger testklippe et græsområde og kontrollere dets udseende, før du begynder den formelle klipning.

  1. Indstil alle plæneklipperskjolde i den ønskede klippehøjde. Se Justering af klippehøjden.

  2. Kontroller lufttrykket i maskinens forreste og bageste dæk, og juster det til 1,72 til 2,07 bar.

  3. Kontroller lufttrykket i alle plæneklipperskjoldets styrehjulsdæk, og juster det til 3,45 bar.

  4. Kontroller lade- og modvægtstryk med motoren i HøJ TOMGANGSHASTIGHED ved hjælp af de hydrauliske testporte.

   Note: Juster modvægtstrykket til 22,41 bar.

  5. Kontroller, om der er bøjede skæreknive. Se Kontrol for bøjet kniv.

  6. Klip et testområde for at se, om alle plæneklipperskjolde er indstillet til den samme klippehøjde.

  7. Hvis der stadig er behov for at justere plæneklipperskjoldene, skal du finde en plan overflade ved hjælp af et retholt på 2 m eller længere.

  8. For at lette målingen af skæreknivsniveauet skal du hæve klippehøjden til 7,6 til 10,1 cm. Se Justering af klippehøjden.

  9. Sænk plæneklipperskjoldene ned på en plan overflade, og fjern skærmene fra oversiden af plæneklipperskjoldene.

  10. Løsn den flangemøtrik, som fastholder styreremskiven, så remspændingen løsnes på hvert plæneklipperskjold.

  Opsætning af det midterste plæneklipperskjold

  Note: Det er bedst at bruge Toro-værktøj (delnr. 121-3874) til at spænde strammehætten.

  1. Drej skærekniven på hver spindel, indtil enderne vender henholdsvis fremad og bagud.

  2. Mål afstanden fra gulvet og op til den forreste spids af skæret.

  3. Juster afstandsstykkerne (3 mm) på den/de forreste styrehjulsgaffel/styrehjulsgafler, så de afpasses efter klippehøjdemærkaten (Figur 29). Se Justering af klippehøjden.

   g008866

  Klargøring af sideplæneklipperskjoldene

  1. Drej skærekniven på hver spindel, indtil enderne vender henholdsvis fremad og bagud.

  2. Mål afstanden fra gulvet og op til den forreste spids af skæret.

  3. Juster afstandsstykkerne (3 mm) på den/de forreste styrehjulsarm/styrehjulsarme, så de afpasses efter klippehøjdemærkaten (Figur 30).

   Note: For kun at få oplysninger om den yderste knivspindel skal du se Justering af plæneklipperskjoldets hældning.

   g011561

  Tilpasning af klippehøjden mellem plæneklipperskjolde

  1. Placer skærekniven på tværs af den yderste spindel på begge sideplæneklipperskjolde.

   Note: Mål afstanden fra gulvet til spidsen af skæret på begge enheder, og sammenhold dem. Disse afstande skal ligge inden for 3 mm fra hinanden. Foretag ingen justeringer på nuværende tidspunkt.

  2. Placer skærekniven på tværs af den inderste spindel på begge sideplæneklipperskjolde og den tilsvarende yderste spindel på det forreste plæneklipperskjold.

   Note: Mål afstanden fra gulvet til spidsen af skæret på sideplæneklipperskjoldets indvendige kant til den tilsvarende udvendige kant på det forreste plæneklipperskjold, og sammenlign afstanden. Målingen af sideplæneklipperskjoldet skal ligge inden for 3 mm fra det forreste plæneklipperskjold.

   Note: Alle tre styrehjul på plæneklipperskjoldene skal forblive på jorden med modvægten aktiveret.

   Note: Hvis der er behov for at justere klipningen mellem det forreste plæneklipperskjold og sideplæneklipperskjoldene, skal der kun foretages justeringer på sideplæneklipperskjoldene.

  3. Hvis den inderste kant på sideplæneklipperskjoldet er for høj i forhold til den yderste kant på det forreste plæneklipperskjold, skal du fjerne et afstandsstykke fra bunden af den forreste, inderste styrehjulsarm på sideplæneklipperskjoldet (Figur 30).

   Note: Kontroller igen afstandene mellem de yderste kanter på begge sideplæneklipperskjolde og den indvendige kant på sideplæneklipperskjoldet til den yderste kant på det forreste plæneklipperskjold.

  4. Hvis den inderste kant stadig er for høj, skal du fjerne et ekstra afstandsstykke fra bunden af den forreste, inderste styrehjulsarm på sideplæneklipperskjoldet og et afstandsstykke fra den forreste, yderste styrehjulsarm på sideplæneklipperskjoldet.

  5. Hvis den inderste kant på sideplæneklipperskjoldet er for lav i forhold til den yderste kant på det forreste plæneklipperskjold, skal du tilføje et afstandsstykke på bunden af den forreste, inderste styrehjulsarm på sideplæneklipperskjoldet.

   Note: Kontroller igen afstanden mellem de yderste kanter på begge sideplæneklipperskjolde og den indvendige kant på sideplæneklipperskjoldet til den yderste kant på det forreste plæneklipperskjold.

  6. Hvis den inderste kant stadig er for lav, skal du indsætte endnu et afstandsstykke på bunden af forreste, inderste styrehjulsarm på sideplæneklipperskjoldet ogindsætte et afstandsstykke på forreste, yderste styrehjulsarm på sideplæneklipperskjoldet.

  7. Når klippehøjden svarer til kanterne på front- og sideplæneklipperskjoldene, skal du kontrollere, at sideplæneklipperskjoldets hældning stadig er 8 til 11 mm.

   Note: Juster efter behov.

  Kontrol af sikkerhedskontakterne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedslåsesystemet.
 • Maskinen har sikkerhedskontakter i det elektriske system. Disse kontakter deaktiverer enten traktionsenheden eller udkobler kraftudtaget, når du forlader sædet. Hvis du udkobler kraftudtaget og aktiverer parkeringsbremsen, inden du forlader sædet, fortsætter motoren med at køre.

  1. Kør langsomt maskinen til et stort, åbent område. Sænk plæneklipperskjoldet, sluk motoren, og træk parkeringsbremsen.

  2. Tag plads i sædet, og træd traktionspedalen ned. Forsøg at starte motoren. Motoren bør ikke starte. Hvis motoren starter, er der en fejlfunktion i sikkerhedslåsesystemet, som bør rettes, før maskinen benyttes.

  3. Tag plads i sædet, start motoren, og indkobl kraftudtaget. Rejs dig fra sædet med kraftudtaget indkoblet. Kraftudtaget bør udkoble efter et øjebliks forsinkelse. Hvis kraftudtaget indkobles, er der en fejlfunktion i sikkerhedslåsesystemet, som bør rettes, før maskinen benyttes.

  4. Tag plads i sædet, aktiver parkeringsbremsen, og start motoren. Flyt traktionspedalen ud af positionenNEUTRAL. Infocenteret bør vise en meddelelse om, at traktion ikke er tilladt, og maskinen må ikke bevæge sig. Hvis motoren bevæger sig, er der en fejlfunktion i sikkerhedslåsesystemet, som bør rettes, før maskinen benyttes.

  Brug af infocenteret

  Infocenterets LCD-display viser oplysninger om maskinen, som f.eks. driftsstatus og diverse diagnostikoplysninger (Figur 31). Infocenteret har et velkomstbillede og en hovedinformationsskærm. Du kan til enhver tid skifte mellem velkomstbilledet og hovedinformationsskærmen ved at trykke på en vilkårlig infocenter-knap og derefter vælge den vedkommende retningspil.

  g020650
  • Venstre knap, menuadgangs-/tilbage-knap – tryk på denne knap for at gå ind på infocenterets menuer. Brug den til at afslutte en menu, der i øjeblikket er i brug.

  • Midterste knap – brug denne knap til at rulle ned i menuer.

  • Højre-knap – brug denne knap til at åbne en menu, hvor en pil til højre viser, at der er yderligere indhold.

  • Alarm – aktiveres, når skjolddækslerne sænkes eller ved rådgivningsmeddelelser og fejl.

  Note: Hver knaps funktion ændres afhængigt af, hvad der er påkrævet på et givet tidspunkt. For hver knap er der et ikon, der viser dens aktuelle funktion.

  Ikonbeskrivelse for InfoCenter

  SERVICE DUEAngiver, når planlagt serviceeftersyn skal udføres
  GraphicOmdrejningstal/status for motor – viser motorens omdrejningstal
  GraphicTimetæller
  GraphicInfoikon
  GraphicIndstiller den maksimale traktionshastighed
  GraphicHurtig
  GraphicLangsom
  GraphicOmstyring af ventilator – angiver, at ventilatoren kører baglæns
  GraphicBrændstofstand
  GraphicStationær regenerering påkrævet
  GraphicLuftindtagsforvarmer er aktiv
  GraphicHæv venstre skjolddæksel
  GraphicHæv midterskjoldet
  GraphicHæv højre skjolddæksel
  GraphicOperatøren skal sidde på sædet
  GraphicIndikator for parkeringsbremse – angiver, når parkeringsbremsen er aktiveret
  GraphicIdentificerer hastigheden som High (Høj)
  GraphicNeutral
  GraphicIdentificerer hastigheden som Low (Lav)
  GraphicKølevæskens temperatur – viser motorens kølevæskes temperatur i enten °C eller °F
  GraphicTemperatur (varm)
  GraphicTraktion eller traktionspedal
  GraphicAfvist eller ikke tilladt
  GraphicMotorstart
  GraphicKraftudtag – viser, at kraftudtaget er indkoblet
  GraphicStop eller afbryd
  GraphicMotor
  GraphicTændingskontakt
  GraphicAngiver, når plæneklipperskjoldene sænkes
  GraphicAngiver, når plæneklipperskjoldene hæves
  GraphicPIN-kode
  GraphicHydraulikvæsketemperatur – viser hydraulikvæskens temperatur
  GraphicCAN-bus
  GraphicInfoCenter
  GraphicDårlig eller mislykkedes
  GraphicMidtfor
  GraphicHøjre
  GraphicVenstre
  GraphicPære
  GraphicTEC-styreenhedens eller kontrolkablets udgangsstik i ledningsnettet
  GraphicHøj: over tilladt område
  GraphicLav: under tilladt område
  Graphic/GraphicUdenfor interval
  GraphicKontakt
  GraphicOperatøren skal slippe kontakten.
  GraphicOperatøren skal skifte til den tilstand, der er vist.
  Symboler kombineres ofte for at danne sætninger. Der vises nogle eksempler nedenfor 
  GraphicOperatøren skal sætte maskinen i frigear
  GraphicMotorstart afvist
  GraphicStandsning af motor
  GraphicMotorkølevæske for varm
  GraphicHydraulikvæske for varm.
  GraphicSid ned, eller aktiver parkeringsbremsen

  Brug af menuerne

  For at gå ind på infocenterets menusystem skal du trykke på menuknappen, når du er på hovedskærmen. Det bringer dig til hovedmenuen. I disse tabeller kan du se en oversigt over de muligheder, der er tilgængelige i menuerne:

  Hovedmenu
  MenuelementBeskrivelse
  FejlFejlmenuen indeholder en liste over de seneste maskinfejl. Se servicevejledningen, eller henvend dig til din autoriserede Toro-forhandler for flere oplysninger om fejlmenuen og disse oplysninger.
  ServiceServicemenuen indeholder oplysninger om maskinen, såsom antal timers drift og andre lignende tal.
  DiagnostikDiagnostikmenuen viser status for hver af maskinens kontroller, sensorer og styreenhedsudgange. Du kan bruge den til fejlfinding ved visse problemer, da den hurtigt kan fortælle dig, hvilke funktioner der er aktiveret, og hvilke der er deaktiveret.
  IndstillingerMenuen Indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse og ændre konfigurationsvariablerne på infocenterets display.
  OmMenuen Om viser maskinens modelnummer, serienummer og softwareversion.
  Service
  MenuelementBeskrivelse
  HoursViser det samlede antal timer, som maskinen, motoren og ventilatoren har været tændt, såvel som det antal timer, maskinen er blevet transporteret og overophedet
  CountsViser det antal forvarmninger og opstarter, som maskinen har oplevet
  Diagnostik
  MenuelementBeskrivelse
  Engine RunSe servicevejledningen, eller henvend dig til din autoriserede Toro-forhandler for flere oplysninger om menuen Engine Run og disse oplysninger.
  GløderørViser om følgende enheder er aktive: Nøglestart, timeoutgrænse og gløderør
  VentilatorViser om ventilatoren er aktiv i følgende tilfælde: Motor høj temp., olie høj temp., motor eller hydraulisk høj temp. og tændt ventilator
  Indstillinger
  MenuelementBeskrivelse
  EnhederStyrer enhederne, der anvendes på infocenteret (du kan vælge imellem britiske eller metriske enheder)
  SprogStyrer sprogene, der anvendes på infocenteret*
  LCD BacklightStyrer LCD-displayets lysstyrke
  LCD ContrastStyrer LCD-displayets kontrast
  Protected MenusGiver en person, der har fået tilladelse af din virksomhed sammen med PIN-koden, adgang til beskyttede menuer.
  Automatisk tomgangStyrer den tilladte tid, før motoren går i tomgang, når maskinen ikke er i brug
  KlippehastighedStyrer den maksimale hastighed, når der klippes (lav hastighed)
  Trans. hastighedStyrer den maksimale hastighed under transport (høj hastighed)
  Smart PowerSmart Power forhindrer, at maskinen kører fast i tunge plæner ved automatisk at styre maskinens hastighed og optimere klippeydelsen.

  *Kun den tekst, som vises til operatøren, er oversat. Fejl, service og diagnostik vises til serviceteknikere. Titlerne vises på det valgte sprog, men menupunkterne er på engelsk.

  Om
  MenuelementBeskrivelse
  ModelViser maskinens modelnummer
  SNViser maskinens serienummer
  Hovedstyreenhedens versionViser softwareversionen for hovedstyreenheden
  Infocenterets versionViser softwareversionen for infocenteret
  CAN-busViser status for maskinens kommunikationsbus

  Beskyttede menuer

  Der er 4 indstillinger for driftskonfiguration, der kan justeres i menuen Indstillinger i infocenteret: tidsforsinkelse ved automatisk tomgang, maksimal kørehastighed ved klipning, maksimal kørehastighed ved transport og Smart Power. Disse indstillinger befinder sig i Protected Menu (den beskyttede menu).

  Adgang til beskyttede menuer

  Note: Din maskines fabriksindstillede PIN-kode er enten 0000 eller 1234.Hvis du har ændret pinkoden og glemt den, skal du kontakte din autoriserede Toro-forhandler for at få hjælp.

  1. Brug den midterste knap på HOVEDMENUEN til at rulle ned til menuen INDSTILLINGER, og tryk på den højre knap (Figur 32).

   g028523
  2. Brug den midterste knap i menuen INDSTILLINGER til at rulle ned til den BESKYTTEDE MENU, og tryk på den højre knap (Figur 33A).

   g028522
  3. Indtast PIN-koden ved at trykke på den midterste knap, indtil det første tal vises, og tryk derefter på den højre knap for at gå videre til næste tal (Figur 33B og Figur 33C). Gentag dette trin, indtil det sidste tal er indtastet, og tryk på den højre knap en gang til.

  4. Tryk på den midterste knap for at indtaste PIN-koden (Figur 33D).

   Vent, indtil infocenterets røde indikatorlys lyser.

   Note: Hvis infocenteret accepterer PIN-koden, og den beskyttede menu låses op, vises ordet "PIN" i øverste højre hjørne af skærmen.

  Note: Drej tændingskontakten til positionen OFF (fra) og derefter til positionen ON (til) for at låse den beskyttede menu.

  Du kan se og ændre indstillingerne i den beskyttede menu. Åbn den beskyttede menu, og rul ned til funktionen Protect Settings (Beskyt indstillinger). Brug den højre knap til at ændre indstillingen. Når Protect Settings indstilles til OFF (fra), kan du se og ændre indstillingerne i den beskyttede menu uden at indtaste PIN-koden. Når Protect Settings indstilles til ON (til), skjules de beskyttede funktioner, og der skal indtastes PIN-kode for at ændre indstillingen i den beskyttede menu. Når du har indstillet PIN-koden, skal tændingskontakten drejes til OFF (fra) og tilbage til positionen ON (til) for at aktivere og gemme denne funktion.

  Justering af den automatiske tomgang

  1. Rul ned til Auto Idle (automatisk tomgang) fra menuen Settings.

  2. Tryk på den højre knap for at skifte tiden for automatisk tomgang mellem Off (fra), 8 sek., 10 sek., 15 sek., 20 sek. og 30 sek.

  Indstilling af den maksimale tilladte klippehastighed

  1. Rul ned til klippehastighed fra menuen Indstillinger, og tryk på den højre knap.

  2. Brug den højre knap til at hæve den maks. tophastighed under klipning (50 %, 75 % eller 100 %).

  3. Brug den midterste knap til at sænke den maks. tophastighed under klipning (50 %, 75 % eller 100 %).

  4. Tryk på den venstre knap for at forlade menuen.

  Indstilling af den maksimale tilladte transporthastighed

  1. Rul ned til transporthastighed fra menuen Indstillinger, og tryk på den højre knap.

  2. Brug den højre knap til at hæve den maks. tophastighed under transport (50 %, 75 % eller 100 %).

  3. Brug den midterste knap til at sænke den maks. tophastighed under transport (50 %, 75 % eller 100 %).

  4. Tryk på den venstre knap for at forlade menuen.

  Tryk på den venstre knap for at gå til hovedmenuen, når du er færdig med den beskyttede menu, og tryk derefter på den venstre knap for at gå til kørselsmenuen.

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løsthængende smykker.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Kør aldrig med passagerer på maskinen, og hold omkringstående personer og kæledyr væk fra maskinen under drift.

  • Betjen kun maskinen ved god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

  • Før du starter motoren, skal du sørge for, at alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

  • Hold hænder og fødder væk fra roterende dele. Hold dig altid på afstand af udkaståbningen.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for dit udsyn.

  • Stop altid skæreknivene, når du ikke klipper.

  • Stands maskinen, tag nøglen ud, og vent, indtil alle bevægelige dele er standset, før du efterser redskabet, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår en unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Udkobl klippeenhedernes drev, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, indtil alle bevægelige dele er standset, før klippehøjden justeres (medmindre du kan justere den fra betjeningspositionen).

  • Lad aldrig motoren køre i et område, hvor udstødningsgasser er lukket inde.

  • Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader betjeningspositionen (også hvis det er for at tømme fangene eller rense slisken), skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan flade.

   • Sørg for at udkoble kraftudtaget, og sænk redskaberne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til alle bevægelige dele standser.

  • Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Anvend ikke maskinen som et bugseringskøretøj.

  • Brug kun tilbehør, redskaber og reservedele, der er godkendt af Toro® Company.

  Styrtbøjlesystem (ROPS) – Sikkerhed

  • Du må ikke fjerne styrtbøjlesystemet fra maskinen.

  • Sørg for, at sikkerhedsselen er spændt, og at du kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er forhindringer oven over dig, og sørg for, at du i så fald ikke kommer i kontakt med dem.

  • Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og tilspænde alle fastspændingsanordninger.

  • Udskift en beskadiget styrtbøjlekomponent. Du må ikke reparere eller ændre dem.

  Maskiner med førerhus

  • Styrtbøjlesystemet er en integreret og effektiv sikkerhedsanordning.

  • Et førerhus, der er monteret af Toro, er forsynet med et styrtbøjlesystem.

  • Brug altid sikkerhedssele.

  Maskiner med en sammenklappelig styrtbøjle

  • Brug altid sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i den hævede position.

  • Styrtbøjlesystemet er en integreret sikkerhedsanordning. Hold en sammenklappelig styrtbøjle i den hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen, når du anvender maskinen med styrtbøjlen i hævet position.

  • En sammenklappelig styrtbøjle må kun sænkes midlertidigt, når det er nødvendigt. Spænd ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er foldet ned.

  • Husk, at styrtbøjlen ikke beskytter dig, når den er foldet ned.

  • Undersøg det område, du skal klippe, og fold aldrig styrtbøjlen ned i områder, hvor der er skråninger, bratte afsatser eller vand.

  Sikkerhed på skråninger

  Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Gennemgå forholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Gennemlæs hældningsinstruktionerne nedenfor til betjening af maskinen på skråninger, og gennemgå de forhold, du skal betjene maskinen under, for at afgøre, om maskinen kan betjenes under forholdene på den pågældende dag og det pågældende sted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej maskinen langsomt og gradvist.

  • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

  • Fjern eller afmærk forhindringer såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

  • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan medføre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol.

  • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

  • Identificer farerne ved bunden af skråningen. Hvis der identificeres farer, skal skråningen klippes med en håndstyret maskine.

  • Hvis det er muligt, skal klippeenheden/-erne forblive sænket til jorden, mens maskinen betjenes på skråninger. Hævning af klippeenheden/-erne ved betjening på skråninger kan gøre maskinen ustabil.

  • Vær yderst forsigtig, mens maskinen betjenes med græsopsamlingssystemer eller andre redskaber. Disse kan ændre maskinens stabilitet og forårsage mistet herredømme.

  Start af motoren

  Important: Brændstofsystemet udlufter sig selv automatisk, hvis en af følgende situationer opstår:

  • Start af en ny maskine.

  • Motoren er gået i stå på grund af brændstofmangel.

  • Vedligeholdelse er udført på brændstofsystemets komponenter.

  1. Tag foden væk fra traktionspedalen, og sørg for, at maskinen står i frigear. Sørg for, at parkeringsbremsen er aktiveret.

  2. Indstil kontakten til motorhastighed til den LAVE TOMGANGSHASTIGHED.

  3. Drej tændingsnøglen til positionen KøR.

   Note: Gløderørskontrollampen lyser.

  4. Drej tændingsnøglen til positionen START, når gløderørskontrollampens lys bliver svagere. Slip nøglen med det samme, når motoren starter, og lad den vende tilbage til positionen KøR.

   Important: Kør ikke startmotoren i mere end 30 sekunder ad gangen, da den ellers kan blive ødelagt. Hvis motoren ikke starter efter 30 sekunder, skal du dreje nøglen til positionen FRA, kontrollere betjeningsanordningerne og procedurerne, vente yderligere 30 sekunder og gentage startproceduren.

  5. Lad motoren varme op ved mellemhastighed (uden belastning), og flyt så gashåndtaget til den ønskede position.

  Important: Lad motoren køre i tomgang i 5 minutter, før du slukker den efter drift ved fuld belastning. Gøres dette ikke, kan der opstå problemer med turboladeren.

  Sluk motoren

  Important: Lad motoren køre i tomgang i 5 minutter, før du slukker den efter drift ved fuld belastning. Herved får turboladeren tid til at køle af, før motoren slukkes. Gøres dette ikke, kan der opstå problemer med turboladeren.

  Note: Sænk plæneklipperskjoldene ned på jorden, når maskinen er parkeret. Dette letter den hydrauliske belastning af systemet, forhindrer slid på systemets dele og forhindrer desuden, at plæneklipperskjoldene sænkes ved et uheld.

  1. Flyt gashåndtaget bagud til positionen SLOW (Langsom).

  2. Flyt kraftudtagshåndtaget til positionen OFF (Fra).

  3. Aktiver parkeringsbremsen.

  4. Drej tændingsnøglen til positionen OFF (Fra).

  5. Fjern nøglen fra tændingen for at forhindre utilsigtet start.

  Sådan fungerer Smart Power

  Med Smart Power®-funktionen behøver du ikke lytte til motorhastigheden under belastningstunge forhold. Denne funktion forhindrer, at maskinen kører fast i tunge plæner ved automatisk at styre maskinens hastighed og optimere klippeydelsen. Du kan indstille en behagelig maksimal kørehastighed og klippe uden at skulle sænke traktionshastigheden manuelt ved klipning under belastningstunge forhold.

  Udførelse af en ventilatoromstyring

  Maskinens ventilatorhastighed styres af hydraulikvæskens temperatur og kølevæskens temperatur. Når hydraulikvæsken eller kølevæsken når en vis temperatur, sættes der automatisk en omvendt ventilatorcyklus i gang. Denne cyklus blæser snavs af bagskærmen og sænker kølevæskens og hydraulikvæskens temperaturer.

  Du kan udføre en manuelt aktiveret omvendt cyklus ved at trykke på infocentrets højre og venstre knap samtidig. Det anbefales at indstille ventilatoren til at køre baglæns manuelt, inden du forlader arbejdsområdet eller kører ind i vedligeholdelses- eller opbevaringsområdet.

  Sådan fungerer automatisk tomgang

  Maskinen er udstyret med automatisk tomgang, som automatisk sætter motoren i tomgang, når ingen af de følgende funktioner er i brug i et forudbestemt tidsrum, som tidligere er blevet indstillet i infocenteret.

  • Traktionspedalen sættes tilbage i positionen NEUTRAL.

  • Kraftudtaget er udkoblet.

  • Ingen af løftekontakterne er aktiveret.

   Når du aktiverer en af ovenstående funktioner, vil maskinen automatisk sættes tilbage til gashåndtagets tidligere position.

  Brug af fartpiloten

  Fartpilotkontakten låser i pedalpositionen for at opretholde den ønskede kørselshastighed. Fartpiloten slukkes ved at trykke bagest på kontakten, midterpositionen aktiverer fartpilotfunktionen, og kontaktens forreste position indstiller den ønskede kørselshastighed.

  Note: Fartpiloten deaktiveres ved at træde bremsepedalen ned eller ved at flytte traktionspedalen til bakpositionen i 1 sekund.

  Regenerering af dieselpartikelfilter

  Dieselpartikelfilteret (DPF) er del af udstødningssystemet. DPF-enhedens dieseloxidationskatalysator reducerer skadelige gasser, og sodfilteret fjerner sod fra motorens udstødning.

  DPF-regenereringsprocessen bruger varme fra motorudstødningen til at afbrænde den sod, der ophobes på sodfilteret, så soden konverteres til aske, og renser sodfilterets kanaler, så filtreret motorudstødning lukkes ud af DPF-enheden.

  Motorens computer overvåger ophobningen af sod ved at måle modtrykket i DPF-enheden. Hvis modtrykket er for højt, forbrændes soden ikke i sodfilteret gennem normal betjening af motoren. Husk følgende for at holde DPF-enheden fri for sod:

  • Passiv regenerering finder sted konstant, mens motoren kører – kør motoren ved fuld motorhastighed, når det er muligt, for at fremme DPF-regenereringen.

  • Hvis modtrykket i DPF-enheden er for højt, eller der ikke er udført en nulstil-regenerering efter 100 driftstimer, giver motorcomputeren dig besked via infocenteret, når nulstil-regenereringen kører.

  • Lad maskinen fuldføre processen for nulstil-regenerering, før du slukker for motoren.

  Betjen og vedligehold maskinen med henblik på DPF-enhedens funktion. Motorbelastning ved høj tomgangshastighed (fuld gas) genererer normalt tilstrækkelig udstødningstemperatur til DPF-regenerering.

  Important: Minimer det tidsrum, du lader motoren køre i tomgang eller lader den køre ved lav hastighed, for at reducere ophobningen af sod i sodfilteret.

  DPF-sodophobning

  • Med tiden ophobes der sod i dieselpartikelfilterets sodfilter. Motorcomputeren overvåger sodniveauet i DPF-enheden.

  • Når der har ophobet sig tilstrækkeligt meget sod, giver computeren dig besked om, at det er tid til at regenerere DPF-enheden.

  • DPF-regenerering er en proces, der opvarmer DPF-enheden, så sod konverteres til aske.

  • Ud over advarselsmeddelelserne reducerer computeren den strøm, der produceres af motoren ved forskellige sodophobningsniveauer.

  Motorens advarselsmeddelelser – sodophobning

  IndikationsniveauFejlkodeMotorens effektAnbefalet handling
  Niveau 1: Motoradvarsel
  g213866
  Computeren nedsætter motoreffekten til 85 %.Udfør en parkeret regenerering så hurtigt som muligt. Se Parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.
  Niveau 2: Motoradvarsel
  g213867
  Computeren nedsætter motoreffekten til 50 %.Udfør en genopretningsregenerering så hurtigt som muligt. Se Parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.

  DPF-askeophobning

  • Den lettere aske udledes gennem udstødningssystemet, mens tungere aske samles i sodfilteret.

  • Aske er rester fra regenereringsprocessen. Med tiden opsamler dieselpartikelfilteret aske, der ikke udledes med motorens udstødning.

  • Computeren til motoren beregner mængden af ophobet aske i DPF-enheden.

  • Når der har ophobet sig tilstrækkeligt meget aske, sender motorcomputeren oplysninger til infocenteret i form af en meddelelse om motorfejl, der indikerer ophobning af aske i DPF-enheden.

  • Fejlmeddelelsen angiver, at det er tid til serviceeftersyn af DPF-enheden.

  • Ud over advarslerne reducerer computeren den strøm, der produceres af motoren ved forskellige askeophobningsniveauer.

  Rådgivnings- og motoradvarselsmeddelelser fra infocenteret – askeophobning

  IndikationsniveauFejlkodeMotorhastighedsreduktionMotorens effektAnbefalet handling
  Niveau 1: Motoradvarsel
  g213863
  IngenComputeren nedsætter motoreffekten til 85 % Efterse DPF-enheden. Se Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret
  Niveau 2: Motoradvarsel
  g213863
  IngenComputeren nedsætter motoreffekten til 50 %.Efterse DPF-enheden. Se Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret
  Niveau 3: Motoradvarsel
  g214715
  Motorhastighed ved maks. drejningsmoment +200 o/mComputeren nedsætter motoreffekten til 50 %.Efterse DPF-enheden. Se Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret

  Typer af regenerering af dieselpartikelfilter

  Typer af regenerering af dieselpartikelfilter, der udføres, mens maskinen er i drift:

  RegenereringstypeForhold, der forårsager DPF-regenereringDPF-beskrivelse af drift
  PassivFinder sted under normal betjening af maskinen ved høj motorhastighed eller høj motorbelastning• Infocenteret viser ikke et ikon, der angiver passiv regenerering.
  • Under passiv regenerering forarbejder DPF-enheden udstødningsgasser med høje temperaturer, oxiderer skadelige emissioner og forbrænder sod, så det omdannes til aske.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  AssisterFinder sted som følge af lav motorhastighed, lav motorbelastning, eller efter at computeren har registreret, at DPF-enheden er ved at blive blokeret af sod• Infocenteret viser ikke et ikon, der angiver assister-regenerering.
  • Under assister-regenerering justerer motorcomputeren motorens indstillinger, så udstødningstemperaturen øges.
  Se Assister-DPF-regenerering.
  NulstilFinder sted efter hver 100. driftstime• Når ikonet for høj udstødningstemperatur Graphic vises i infocenteret, er en regenerering i gang.
  Finder også sted efter assister-regenerering, hvis computeren registrerer, at assister-regenereringen ikke har reduceret sodniveauet tilstrækkeligt
   • Under nulstil-regenerering justerer motorcomputeren motorens indstillinger, så udstødningstemperaturen øges.
  Se Nulstil-regenerering.

  Typer af dieselpartikelfilterregenereringer, der kræver, at du parkerer maskinen:

  RegenereringstypeForhold, der forårsager DPF-regenereringDPF-beskrivelse af drift
  ParkeretFinder sted, fordi computeren registrerer et modtryk i DPF-enheden, der skyldes ophobning af sod• Når ikonet for nulstil-standby-/parkeret regenerering eller genopretningsregenerering Graphic eller RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 188 vises i infocenteret, anmoder maskinen om en regeneration.
  Finder også sted, fordi operatøren starter en parkeret regenerering
  Kan finde sted, hvis du har indstillet infocenteret til at blokere nulstil-regenerering og har fortsat betjeningen af maskinen. Dette medfører, at der ophobes yderligere sod, selvom DPF-enheden allerede tidligere havde behov for en nulstil-regenerering• Udfør parkeret regenerering så hurtigt som muligt for at undgå en genopretningsregenerering.
  Kan opstå som følge af forkert brændstof eller motorolie• En parkeret regenerering tager 30 til 60 minutter at gennemføre.
   • Du skal have mindst ¼ tank brændstof i tanken.
  • Du skal parkere maskinen for at udføre en parkeret regenerering.
  Se Parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.
  GenopretningFinder sted, hvis operatøren har ignoreret anmodninger om en parkeret regenerering og har fortsat betjeningen af maskinen, hvilket har medført yderlige sodophobning i DPF-enheden• Når ikonet for nulstil-standby-/parkeret regenerering eller genopretningsregenerering Graphic eller RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 190 vises i infocenteret, anmoder maskinen om en genopretningsregenerering.
  • En genopretningsregenerering tager op til 3 timer at gennemføre.
  • Du skal have mindst et ½ tank brændstof i maskinen.
  • Du skal parkere maskinen for at udføre en genopretningsregenerering.
  Se Parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.

  Adgang til menuerne for DPF-regenerering

  Adgang til menuerne for DPF-regenerering

  1. Gå til servicemenuen, og tryk på den midterste knap for at rulle ned til valgmuligheden DPF REGENERATION (DPF-regenerering) (Figur 39).

   g227667
  2. Tryk på den højre knap for at vælge posten DPF Regeneration (Figur 39).

  Tid siden sidste regenerering

  Gå til menuen DPF Regeneration (DPF-regenerering), og tryk på den midterste knap for at rulle ned til feltet LAST REGEN (sidste regenerering) (Figur 40).

  Brug feltet LAST REGEN til at afgøre, hvor mange driftstimer motoren har kørt siden sidste nulstil-, parkeret eller genopretningsregenerering.

  g224693

  Teknikermenu

  Important: Af driftspraktiske årsager kan du vælge at udføre en parkeret regenerering, inden sodbelastningen når 100 %, forudsat at motoren har kørt i mere end 50 timer siden sidste nulstil-, parkeret eller genopretningsregenerering.

  Brug teknikermenuen til at se den aktuelle status for motorens regenereringskontrol og til at se det rapporterede sodniveau.

  Gå til menuen DPF Regeneration (DPF-regenerering), og tryk på den midterste knap for at rulle ned til valgmuligheden TECHNICIAN (tekniker), og tryk derefter på den højre knap for at vælge posten Technician (Figur 41).

  g227348
  • Brug tabellen over DPF-enhedens drift til at forstå DPF-enhedens aktuelle driftsstatus (Figur 42).

   g227360

    

   Tabel over DPF-enhedens drift

   StatusBeskrivelse
   NormalDPF-enheden er i normal driftstilstand – passiv regenerering.
   Assist Regen (assister-regenerering)Motorcomputeren udfører en assister-regenerering.
   Reset Stby (nulstil-standby)Motorcomputeren forsøger at køre en nulstil-regenerering, men ét af følgende forhold forhindrer regenereringen:Indstillingen for blokering af regenerering (Inhibit Regen) er indstillet til ON (til).
   Udstødningstemperaturen er for lav til at udføre regenerering.
   Reset Regen (nulstil-regenerering)Motorcomputeren kører en nulstill-regenerering.
   Parked Stby (parkeret standby)Motorcomputeren anmoder om, at du kører en parkeret regenerering.
   Parked Regen (parkeret regenerering)Du har startet en anmodning om parkeret regenerering, og motorcomputeren behandler regenereringen.
   Recov. Stby (genopretningsstandby)Motorcomputeren anmoder om, at du kører en genopretningsregenerering.
   Recov. Regen (genopretningsregenerering)Du har efter en anmodning startet en genopretningsregenerering, og motorcomputeren behandler regenereringen.
  • Kontroller sodbelastningen, der måles som den procentmæssige sodmængde i DPF-enheden (Figur 43). Se tabellen over sodbelastning.

   Note: Sodbelastningsværdien varierer, når maskinen betjenes, og DPF-regenerering udføres.

   g227359

   Tabel over sodbelastning

   Vigtige sodbelastningsværdierStatus for regenerering
   0 % – 5 %Mindste sodbelastningsområde
   78 %Motorcomputeren udfører en assister-regenerering.
   100 %Motorcomputeren anmoder automatisk om en parkeret regenerering.
   122 %Motorcomputeren anmoder automatisk om en genopretningsregenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering udføres som led i en normal motordrift.

  • Mens maskinen betjenes, skal motoren, når det er muligt, køres ved fuld motorhastighed og stor belastning for at fremme DPF-regenereringen.

  Assister-DPF-regenerering

  • Motorcomputeren justerer motorens indstillinger, så udstødningstemperaturen øges.

  • Mens maskinen betjenes, skal motoren, når det er muligt, køres ved fuld motorhastighed og stor belastning for at fremme DPF-regenereringen.

  Nulstil-regenerering

  Forsigtig

  Udstødningstemperaturen er varm (ca. 600 °C) under en DPF-regenerering. Varm udstødningsgas kan skade dig eller andre personer.

  • Lad aldrig motoren køre i et indelukket område.

  • Sørg for, at der ikke befinder sig brændbare materialer omkring udstødningssystemet.

  • Rør aldrig ved en varm del af udstødningssystemet.

  • Stå aldrig tæt på maskinens udstødningsrør.

  g224417
  • Ikonet for høj udstødningstemperatur Graphic vises i infocenteret (Figur 44).

  • Motorcomputeren justerer motorens indstillinger, så udstødningstemperaturen øges.

   Important: Ikonet for høj udstødningstemperatur angiver, at temperaturen på den udstødning, der kommer ud af maskinen, kan være varmere end under almindelig drift.

  • Mens maskinen betjenes, skal motoren, når det er muligt, køres ved fuld motorhastighed og stor belastning for at fremme DPF-regenereringen.

  • Ikonet vises i infocenteret, mens nulstil-regenereringen er i gang.

  • Undlad om muligt at slukke motoren eller reducere motorhastigheden, mens nulstil-regenereringen er i gang.

   Important: Når det er muligt, skal du give maskinen mulighed for at fuldføre processen for nulstil-regenerering, inden du slukker for motoren.

  Periodisk nulstil-regenerering

  Hvis motoren ikke har gennemført en nulstil-, parkeret regenerering eller genopretningsregenerering inden for de seneste 100 driftstimer, forsøger motorcomputeren at udføre en nulstil-regenerering.

  Indstilling af funktion til blokering af regenerering (Inhibit Regen)

  Kun nulstil-regenerering

  Note: Hvis du indstiller infocenteret til at blokere regenerering, viser infocenteret RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 185 (Figur 45) hvert 15. minut, og motoren anmoder om en nulstil-regenerering.

  g224692

  En nulstil-regenerering genererer øget motorudstødning. Hvis du betjener maskinen rundt om træer, tæt krat, højt græs eller andre temperaturfølsomme planter eller materialer, kan du bruge indstillingen til blokering af regenerering (Inhibit Regen) til at forhindre, at motorcomputeren udfører en nulstil-regenerering.

  Important: Når du slukker motoren og starter den igen, indstilles funktionen til blokering af regeneration (Inhibit Regen) som standard til OFF (fra).

  1. Gå til menuen DPF Regeneration (DPF-regenerering), og tryk på den midterste knap for at rulle ned til valgmuligheden INHIBIT REGEN, og tryk derefter på den højre knap for at vælge posten Inhibit Regen (Figur 46).

   g227304
  2. Tryk på den højre knap for at ændre indstillingen for blokering af regenerering fra On (til) til Off (fra) (Figur 46) eller fra Off (fra) til On (til) (Figur 47).

   g224691

  Sådan tillades en nulstil-regenerering

  Infocenteret viser ikonet for høj udstødningstemperatur Graphic, når nulstil-regenereringen kører.

  Note: Hvis funktionen INHIBIT REGEN (blokering af regenerering) er indstillet til ON (til), viser infocenteret RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 185 (Figur 48). Tryk på knap 3 for at indstille funktionen til blokering af regeneration til OFF (fra) og fortsætte med nulstil-regenereringen.

  g224394

  Note: Hvis motorudstødningstemperaturen er for lav, viser infocenteret RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 186 (Figur 49), der informerer dig om, at du skal indstille motoren til fuld gas (høj tomgangshastighed).

  g224395

  Note: Når nulstil-regenereringen er gennemført, forsvinder meddelelsen om høj udstødningstemperatur Graphic fra infocenters skærm.

  Parkeret regenerering eller genopretningsregenerering

  • Når motorcomputeren anmoder om en parkeret regenerering eller en genopretningsregenerering, vises ikonet for regenereringsanmodning (Figur 50) i infocenteret.

   g224404
  • Maskinen udfører ikke automatisk en parkeret regenerering eller en genopretningsregenerering. Du skal starte regenereringen via infocenteret.

  Meddelelser om parkeret regenerering

  Når motorcomputeren anmoder om en parkeret regenerering, vises følgende meddelelser i infocenteret:

  Meddelelser om genopretningsregenerering

  Når motorcomputeren anmoder om en genopretningsregenerering, vises følgende meddelelser i infocenteret:

  • Motoradvarsel SPN 3719, FMI 0 (Figur 55)

   g213867
  • Genopretningsregenerering påkrævet – kraftudtag deaktiveret, RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 190 (Figur 56)

   g224399

  Important: Udfør en genopretningsregenerering for at genoprette kraftudtagets funktion. Se Klargøring til at udføre en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering og Udførelse af en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.

  Note: Startskærmen viser ikonet for deaktiveret kraftudtag. Se Figur 54 i Meddelelser om parkeret regenerering.

  DPF-statusbegrænsning

  • Hvis motorcomputeren anmoder om en genopretningsregenerering eller kører en genopretningsregenerering, og du ruller ned til valgmulighedenPARKED REGEN, låses parkeret regenerering, og ikonet med en lås (Figur 57) vises i nederste højre hjørne af infocenteret.

   g224625
  • Hvis motorcomputeren ikke har anmodet om en genopretningsregenerering, og du ruller ned til valgmuligheden RECOVERY REGEN, låses genopretningsregenerering, og ikonet med en lås (Figur 58) vises i nederste højre hjørne af infocenteret.

   g224628

  Klargøring til at udføre en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering

  1. Sørg for, at maskinen har tilstrækkeligt med brændstof i tanken til den type regenerering, du skal udføre:

   • Parkeret regenerering: Sørg for, at brændstofstanken er ¼ fyldt, inden du udfører den parkerede regenerering.

   • Genopretningsregenerering: Sørg for, at brændstofstanken er ½ fyldt, inden du udfører en genopretningsregenerering.

  2. Flyt maskinen udenfor til et område på afstand af brandfarlige materialer.

  3. Parker maskinen på en plan flade.

  4. Sørg for, at traktions- eller bevægelseshåndtagene er i positionen NEUTRAL.

  5. Hvis det er relevant, skal du slukke kraftudtaget og sænke klippeenhederne eller tilbehøret.

  6. Aktiver parkeringsbremsen.

  7. Indstil gashåndtaget til positionen langsom IDLE (tomgang).

  Udførelse af en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering

  Forsigtig

  Udstødningstemperaturen er varm (ca. 600 °C) under en DPF-regenerering. Varm udstødningsgas kan skade dig eller andre personer.

  • Lad aldrig motoren køre i et indelukket område.

  • Sørg for, at der ikke befinder sig brændbare materialer omkring udstødningssystemet.

  • Rør aldrig ved en varm del af udstødningssystemet.

  • Stå aldrig tæt på maskinens udstødningsrør.

  Important: Maskinens computer afbryder DPF-regenereringen, hvis du øger motorhastigheden fra lav tomgang eller deaktiverer parkeringsbremsen.

  1. Gå til menuen DPF Regeneration (DPF-regenerering), og tryk på den midterste knap for at rulle ned til valgmuligheden PARKED REGEN START (start parkeret regenerering) eller valgmuligheden RECOVERY REGEN START (start genopretningsregenerering) (Figur 59), og tryk derefter på den højre knap for at vælge at starte den pågældende regenerering (Figur 59).

   g224402g224629
  2. På skærmen VERIFY FUEL LEVEL (bekræft brændstofstand) skal du bekræfte, at du har ¼ tank brændstof, hvis du udfører den parkerede regenerering eller ½ tank brændstof, hvis du udfører genopretningsregenereringen, og derefter trykke på den højre knap for at fortsætte (Figur 60).

   g224414g227678
  3. På skærmen med kontrollisten for DPF-enheden skal du bekræfte, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at motorhastigheden er indstillet til lav tomgang (Figur 61).

   g224407g227679
  4. På skærmen INITIATE DPF REGEN (start DPF regenerering) skal du trykke på den højre knap for at fortsætte (Figur 62).

   g224626g224630
  5. Infocenteret viser meddelelsen INITIATING DPF REGEN (starter DPF-regenerering) (Figur 63).

   g224411g227681
  6. Infocenteret viser en meddelelse med den tid, det tager at gennemføre regenereringen (Figur 64).

   g224406g224406
  7. Motorcomputeren kontroller motorens status og oplysninger om motorfejl. Infocenteret kan vise følgende meddelelser fra nedenstående tabel:

   Tabel over kontrolmeddelelser og korrigerende handlinger

   Graphic
   Korrigerende handling: Afslut regenereringsmenuen, og kør maskinen, indtil tidsperioden siden sidste regenerering er større end 50 timer. Se Tid siden sidste regenerering.
   GraphicGraphic
   Korrigerende handling: Foretag fejlfinding af motorfejlen, og forsøg at køre DPF-regenereringen igen.
   GraphicGraphic
   Korrigerende handling: Start og kør motoren.
   GraphicGraphic
   Korrigerende handling: Kør motoren for at opvarme kølervæsketemperaturen til 60°C.
   GraphicGraphic
   Korrigerende handling: Skift motorhastigheden til lav tomgangshastighed.
   GraphicGraphic
   Korrigerende handling: Foretag fejlfinding af motorcomputerens tilstand, og forsøg at køre DPF-regenereringen igen.
  8. Infocenteret viser startskærmen, og ikonet for anerkendelse af regenerering (Figur 65) vises i nederste højre hjørne af skærmen, mens regenereringen kører.

   g224403

   Note: Mens DPF-regenereringen kører, viser infocenteret ikonet for høj udstødningstemperaturGraphic.

  9. Når motorcomputeren har gennemført en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering, viser infocenteret RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 183 (Figur 66). Tryk på den venstre knap for at afslutte og gå til startskærmen.

   g224392

   Note: Hvis regenereringen mislykkes, viser infocenteret rådgivningsmeddelelse nr. 184 (Figur 66). Tryk på den venstre knap for at afslutte og gå til startskærmen.

   g224393

  Brug af kontakten til motorhastighed

  Kontakten til motorhastighed har 2 tilstande til ændring af motorhastigheden. Ved midlertidigt at slå på kontakten kan motorhastigheden øges eller mindskes i intervaller på 100 o/min. Ved at holde kontakten nede skifter motoren automatisk til HøJ eller LAV TOMGANG, afhængig af hvilken side af kontakten der trykkes ned.

  Justering af klippehastigheden

  Tilsynsførende (beskyttede menu)

  Denne funktion giver den tilsynsførende mulighed for at indstille den maksimale klippehastighed i intervaller på 5 % mellem 30 % og 100 %, som operatøren kan anvende ved klipning (lav hastighed).

  Se Indstilling af den maksimale tilladte klippehastighed for proceduren til indstilling af klippehastigheden.

  Operatør

  Denne funktion giver operatøren mulighed for at justere den maksimale klippehastighed (lav hastighed) inden for den tilsynsførendes eksisterende indstillinger. Tryk på den midterste knap (Graphic-ikonet) for at justere hastigheden på infocenterets velkomstbillede eller hovedskærm.

  Note: Når der skiftes mellem lave og høje hastigheder, overføres indstillingerne baseret på den tidligere indstilling. Indstillingerne nulstilles, når maskinen slukkes.

  Note: Denne funktion kan også anvendes sammen med fartpiloten.

  Justering af transporthastighed

  Tilsynsførende (beskyttede menu)

  Denne funktion giver den tilsynsførende mulighed for at indstille den maksimale klippehastighed i intervaller på 5 % mellem 30 % og 100 %, som operatøren kan anvende ved klipning (høj hastighed).

  Se Indstilling af den maksimale tilladte transporthastighed for proceduren til indstilling af transporthastigheden.

  Operatør

  Denne funktion giver operatøren mulighed for at justere den maksimale transporthastighed (høj hastighed) inden for den tilsynsførendes eksisterende indstillinger. Tryk på den midterste knap (Graphic-ikonet) for at justere hastigheden på infocenterets velkomstbillede eller hovedskærm.

  Note: Når der skiftes mellem lave og høje hastigheder, overføres indstillingerne baseret på den tidligere indstilling. Indstillingerne nulstilles, når maskinen slukkes.

  Note: Du kan også anvende denne funktion sammen med fartpiloten.

  Oplysninger om maskinens driftsegenskaber

  Øv dig i at køre maskinen, da den er udstyret med en hydrostatisk transmission og derfor har egenskaber, der adskiller sig fra mange plænevedligeholdelsesmaskiner. Når traktionsenheden, plæneklipperskjoldet eller andre redskaber betjenes, skal der tages højde for, at transmissionen, motorhastigheden, belastningen på skæreknivene eller andre komponenter påvirker maskinens ydeevne.

  Med Toro Smart Power™ behøver du ikke at lytte til motorens hastighed under tunge forhold. Smart Power forhindrer, at maskinen kører fast i tunge plæner ved automatisk at styre maskinens hastighed og optimere klippeydelsen.

  Du kan bruge bremserne til at hjælpe med at dreje maskinen. Brug dem dog forsigtigt, især på blødt eller vådt græs, da plænen kan blive ødelagt ved et uheld. En anden fordel ved bremserne er, at de fastholder traktionen. For eksempel kan det hjul, der er øverst på bakken, begynde at glide og miste trækkraft i bakket terræn. Hvis denne situation opstår, skal bremsepedalen for hjulet øverst på bakken gradvist og rykvist trædes ned, indtil det pågældende hjul holder op med at glide. Derved øges traktionskraften på det hjul, der er nederst på bakken.

  Traktionsforstærkningen er automatisk og kræver ingen handling fra operatørens side. Når et hjul begynder at glide, bliver flowet automatisk delt mellem for- og baghjul for at minimere hjulspind og traktionstab.

  Vær ekstra forsigtig, når du betjener maskinen på skråninger. Sørg for, at styrtbøjlesystemet er i hævet position, at sædelåsen er korrekt fastgjort, og at sikkerhedsselen er spændt. Kør langsomt, og undgå skarpe drejninger på skråninger for at forhindre væltning. Plæneklipperskjoldet skal være sænket under kørsel ned ad bakker af hensyn til kontrollen med styringen.

  Udkobl alle betjeningsanordninger, og sæt gashåndtaget i positionen SLOW (langsom), før du standser motoren. Den høje motorhastighed, støjen og vibrationerne reduceres, når gashåndtaget flyttes til positionen SLOW (langsom). Drej nøglen til positionen OFF (Fra) for at slukke motoren.

  Før transport af maskinen: Hæv plæneklipperskjoldene, og fastlås transportlåsene (Figur 68).

  g028769

  Tip vedrørende betjening

  Betjening af maskinen

  • Start motoren, og lad den køre ved positionen HALF IDLE (halv gas i tomgang), indtil den varmer op. Flyt motorhastighedskontakten til positionen HIGH IDLE (høj tomgang), løft plæneklipperskjoldene, deaktiver parkeringsbremsen, tryk på traktionspedalen for fremadkørsel, og kør forsigtigt ud på et åbent område.

  • Øv dig i at køre fremad, bakke, starte og stoppe maskinen. Når du skal stoppe maskinen, skal du fjerne foden fra traktionspedalen og lade den gå i NEUTRAL igen eller trykke på bakpedalen.

   Note: Når der køres ned ad bakke i maskinen, skal du bruge bakpedalen for at stoppe.

  • Når det er muligt, klippes op og ned ad bakker i stedet for på tværs af dem. Sænk plæneklipperskjoldene for at bevare styrekontrollen, når du kører ned ad en bakke. Forsøg ikke at vende maskinen på en bakke.

  • Øv dig i at køre rundt om forhindringer med plæneklipperskjoldene oppe og nede. Vær forsigtig, når du kører gennem snævre passager, så du ikke beskadiger maskinen eller plæneklipperskjoldene.

  • Kør altid langsomt i ujævnt terræn.

  • Hvis der er en forhindring i vejen, skal du løfte plæneklipperskjoldene for at klippe rundt om den.

  • Når du transporterer maskinen fra ét arbejdsområde til et andet, skal du hæve plæneklipperskjoldene helt, slukke for kraftudtaget, flytte klippe-/transportskyderen til positionen TRANSPORT og sætte gashåndtaget i positionen FAST (Hurtig).

  Ændring af klippemønstre

  Skift ofte klippemønstre for at undgå et dårligt klipperesultat som følge af gentaget plæneklipning i den samme retning.

  Om modvægt

  Modvægtssystemet bevarer det hydrauliske kontratryk på skjoldløftecylindrene. Dette tryk forbedrer traktionen ved at overføre plæneklipperskjoldets vægt til plæneklipperens drivhjul. Modvægtstrykket er fabriksindstillet for at opnå et optimalt forhold mellem udseendet efter klipning og traktionsevne under de fleste plæneforhold.

  Reducering af modvægtsindstillingen kan resultere i et mere stabilt plæneklipperskjold, men kan også mindske traktionsevnen. Øgning af modvægtsindstillingen kan forbedre traktionsevnen, men kan også forringe udseendet efter klipning. Se servicevejledningen til din traktionsenhed for at få anvisninger i, hvordan modvægtstrykket justeres.

  Problemløsning for udseende efter klipning

  Se fejlfindingsguiden for udseende efter klipning på www.toro.com.

  Anvisninger i korrekte klippeteknikker

  • For at påbegynde græsslåningen skal du indkoble plæneklipperskjoldene og derefter langsomt nærme dig klippeområdet.

  • Lokaliser et træ eller en anden genstand inden for dit synsfelt, og kør lige hen imod det udvalgte objekt, så du opnår den lige, professionelle klippelinje og de striber, der er ønskværdige for nogle anvendelsesområder.

  • Så snart de forreste plæneklipperskjolde når kanten af klippeområdet, skal du udføre en tåreformet vending, så du hurtigt er klar til næste bane.

  • Fastboltede kværnskærmplader fås til plæneklipperskjoldene. Kværnskærmpladerne fungerer godt, når plænen vedligeholdes efter et regelmæssigt skema for at undgå at fjerne mere end 2,5 cm vækst pr. klipning. Når der afklippes for megen vækst med kværnskærmpladerne påmonteret, kan udseendet efter klipning være forringet, og den kraft, der bruges til at klippe plænen, øges mærkbart. Kværnskærmpladerne er ligeledes velegnede til finsnitning af blade om efteråret.

  Valg af den korrekte klippehøjde, som passer til forholdene

  Fjern højst ca. 1/3 af græsstrået, når du klipper. Du skal muligvis hæve klippehøjdeindstillingen i usædvanligt frodigt og tæt græs.

  Klipning med skarpe skæreknive

  En skarp skærekniv skærer rent uden at rive græsstråene over eller få dem til at flosse, som det kan være tilfældet med en sløv skærekniv. Sønderrivning får græsset til at blive brunt i kanterne, hvilket forringer væksten og øger modtageligheden for sygdomme. Sørg for, at skærekniven er i god stand, og at der er et fuldt sejl.

  Efter betjening

  Rengør undersiden af plæneklipperhuset efter hver brug for at sikre optimal ydeevne. Hvis der samler sig bundfald i plæneklipperhuset, forringes klippeydeevnen.

  Fjern snavs, der har ophobet sig mellem skjoldløftecylindrene og skumskjoldpladerne (Figur 69).

  g004825

  Plæneklipperskjoldets hældning

  Der anbefales en knivhældning på 8 til 11 mm. En hældning på mere end 8 til 11 mm vil medføre, at der kræves mindre drivkraft, at de afklippede græsstrå bliver længere, og at klippekvaliteten bliver dårligere. En hældning på mindre end 8 til 11 mm vil medføre, at der kræves mere drivkraft, at de afklippede græsstrå bliver kortere, og at klippekvaliteten bliver bedre.

  Maksimering af luftkonditioneringens ydelse

  • Parker maskinen i skyggen eller lad dørene stå åbne, når den står i direkte sollys, for at begrænse opvarmning fra solen.

  • Sørg for, at ribberne på airconditionens kondensator er rene.

  • Lad airconditionens blæser køre på mellemhastigheden.

  • Bekræft, at der er en helt tæt forsegling mellem tag og loftkonsol. Ret forseglingen efter behov.

  • Mål lufttemperaturen ved loftkonsollens forreste midterste ventilationsåbning.

   Note: Temperaturen stabiliseres normalt ved mindre end eller lig med 10° C.

  • Se servicevejledningen for at få yderligere oplysninger.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne, lydpotterne og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Hvis klippeenhederne er i transportpositionen, skal du anvende den mekaniske sikkerhedslås (hvis tilgængelig), inden du efterlader maskinen uden opsyn.

  • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

  • Tag nøglen ud, og luk for brændstoftilførslen (hvis udstyret hermed), før maskinen stilles til opbevaring eller transporteres.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt, især beslag til fastspænding af skæreknive.

  • Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  Skubning eller bugsering af maskinen

  I nødstilfælde kan du flytte maskinen fremad ved at aktivere omløbsventilen i hydraulikpumpen med variabel slagvolumen og skubbe eller bugsere maskinen.

  Important: Maskinen må ikke skubbes eller bugseres med en hastighed på over 3-4,8 km/t. Hvis du skubber eller bugserer ved en højere hastighed, kan der opstå skader i gearkassen.Når du bugserer eller trækker maskinen, skal omløbsventilerne være åbne.

  1. Hæv sædet, og fint omløbsventilerne. De er placeret under det forreste af brændstoftanken (Figur 70).

   g221674
  2. Drej hver ventil mod uret 3 omgange for at åbne og lade væsken løbe om internt.

   Note: Åbn ikke mere end 3 omgange. Eftersom væsken omløbes, kan maskinen flyttes langsomt, uden at gearkassen beskadiges.

  3. Skub eller bugser maskinen.

  4. Afslut skubning eller bugsering af maskinen, og luk omløbsventilerne. Tilspænd ventilen med et moment på 70 Nm.

   Important: Kontroller, at omløbsventilen er lukket, før du starter motoren. Hvis motoren kører med en åben omløbsventil, overophedes gearkassen.

  Important: Hvis du skal skubbe eller bugsere maskinen baglæns, skal du omløbe kontraventilen i 4-hjulstrækmanifolden.Sådan omløbes kontraventilen: Tilslut en slangeenhed til tryktestporten for omvendt traktion (placeret på hydrostaten) og på porten, der er placeret imellem portene M8 og P2 på den bageste traktionsmanifold (placeret bag forhjulet). Slangeenheden indeholder 1 slange (delnr. 95-8843), 2 koblerfittings (delnr. 95-0985) og 2 hydraulikfittings (delnr. 340-77).

  Donkraftpunkternes placering

  Fare

  Mekaniske eller hydrauliske donkrafte kan svigte og forårsage alvorlige skader.

  • Brug en donkraft til understøttelse af maskinen.

  • Brug ikke hydrauliske donkrafte.

  Donkraftpunkterne sidder foran og bag på maskinen.

  • På den indvendige side af hvert drivdæk på stellet

  • Midt på bagakslen

  Bugsering af maskinen

  • Tag nøglen ud, og luk for brændstoftilførslen (hvis udstyret hermed), før maskinen stilles til opbevaring eller transporteres.

  • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen forsvarligt.

  Identificering af surringspunkter

  Der er bindepunkter på maskinens forside og bagside (Figur 71).

  Note: Brug DOT-godkendte stropper, der er klassificeret korrekt, i fire hjørner for at fastgøre maskinen.

  • To forrest på operatørens platform

  • Bagkofanger

  g203193

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Important: Se motorens betjeningsvejledning for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Note: Hent en gratis kopi af ledningsdiagrammet eller hydraulikskemaet ved at besøge www.Toro.com og søge efter din maskine via vejledningslinket på hjemmesiden.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Kontroller spændingen af generatorremmen.
 • Kontroller kompressorremmens spænding.
 • Kontroller justeringen af skæreknivens drivrem.
 • Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • Efter de første 200 timer
 • Skift gearolien i forreste planetdrev.
 • Skift olien i bagakslen.
 • Udskift hydraulikfiltrene.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Kontroller sikkerhedslåsesystemet.
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Kontroller advarselslampen for luftfilteret.
 • Tøm vandudskilleren for vand eller andre forureningsstoffer.
 • Kontrol af kølervæskestanden.
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • For hver 25 timer
 • Kontroller elektrolytstanden(eller hver 30. dag, hvis maskinen er taget ud af drift).
 • For hver 50 timer
 • Smør alle lejer og bøsninger.
 • Eftersyn af luftfilteret.
 • Kontroller batteriets tilstand.
 • Kontroller justeringen af skæreknivens drivrem.
 • For hver 100 timer
 • Undersøg kølesystemslangerne og -klemmerne.
 • Kontroller spændingen af generatorremmen.
 • Kontroller kompressorremmens spænding.
 • For hver 200 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • For hver 250 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • Rengør førerhusets luftfiltre; udskift dem, hvis de er slidte eller meget beskidte.
 • Rengør airconditionanlæggets spole.(Rengør hyppigere under meget støvede eller snavsede forhold)
 • For hver 400 timer
 • Efterse luftfilteret (tidligere, hvis advarselslampen for luftfilter lyser rødt, og oftere under ekstremt snavsede eller støvede forhold).
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Udskift filterdåsen.
 • Kontroller gearolien i planetdrevet(kontroller, hvis du bemærker ekstern lækage).
 • Kontrol for endeslør i planetdrevene.
 • Kontroller olien i bagakslen.
 • Kontroller olien i plæneklipperskjoldets bagaksel.
 • For hver 800 timer
 • Tøm og rengør brændstoftanken(også hvis brændstofsystemet er forurenet).
 • Skift gearolien i forreste planetdrev.
 • Skift olien i bagakslen.
 • Kontroller baghjulenes spidsning.
 • Undersøg skæreknivenes drivrem.
 • Udskiftning af hydraulikvæsken.
 • Udskift hydraulikfiltrene.
 • Efterse plæneklipperskjoldenes styrehjulsenheder.
 • For hver 6000 timer
 • Skil, rengør og saml DPF-enhedens sodfilter.eller rengør sodfilteret, hvis de aktive fejl SPN 3251 high, SPN 3720 too high severe eller SPN 3720 high vises i infocenteret.
 • Hvert 2. år
 • Gennemskylning af kølesystemet, og udskiftning af væsken
 • Udskift slanger, der bevæger sig.
 • Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Fjern nøglen fra tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

  Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til daglig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
  Kontroller sikkerhedslåsbetjeningen.       
  Kontroller bremsefunktionen.       
  Kontroller motoroliestanden.       
  Kontroller kølesystemets væskestand.       
  Tøm vand-/brændstofudskilleren.       
  Kontroller luftfilteret, støvhætten og udluftningsventilen.       
  Kontroller, om der er usædvanlige motorlyde.1       
  Kontroller køleren og filteret for snavs       
  Kontroller for usædvanlige lyde under drift.       
  Kontroller hydraulikvæskestanden.       
  Kontroller, om hydraulikslangerne er beskadigede.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontroller brændstofstanden.       
  Kontroller dæktrykket.       
  Kontroller instrumenternes funktion.       
  Kontroller justeringen af klippehøjden.       
  Smør alle smørenipler.2       
  Reparation af beskadiget maling.       

  1Kontroller gløderør og indsprøjtningsdyser, hvis motoren er svær at starte, hvis der observeres for meget røg, eller hvis maskinen er svær at køre.

  2Umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval.

  Important: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få oplysninger om yderligere vedligeholdelsesprocedurer.

  Bemærkninger om problemområder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
     
     
     
     
     
     

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Gør følgende før justering, rengøring eller reparation af maskinen, eller før maskinen forlades:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Indstil gasreguleringskontakten til den lave tomgangshastighed.

   • Deaktiver klippeenhederne.

   • Sænk klippeenhederne.

   • Sørg for, at traktionen er i neutral.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til alle bevægelige dele standser.

   • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse.

  • Hvis klippeenhederne er i transportpositionen, skal du anvende den mekaniske sikkerhedslås (hvis tilgængelig), inden du efterlader maskinen uden opsyn.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Brug donkrafte til at understøtte maskinen eller komponenter efter behov.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  Åbning af motorhjelmen

  1. Luk førerhusets bagrude (Figur 72).

   g037228
  2. Lås de to låse op ved motorhjelmens forreste, nedre hjørner (Figur 73).

   g037226g037227
  3. Brug håndtagene ved siden af låsene til at løfte motorhjelmen opad og bagud, indtil de to støttepinde har sat sig i de to stangbeslag (Figur 73).

  Afmontering af motorhjelmen

  1. Åbn motorhjelmen, og løft den op.

  2. Fjern låseclipsen, der fastgør motorhjelmens drejetap til monteringskonsollerne (Figur 74).

   g031613
  3. Skyd motorhjelmen til højre, løft den anden side op, og træk den ud af konsollerne.

  Note: Gentag denne procedure for at montere motorhjelmen.

  Smøring

  Smøring af lejerne og bøsningerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør alle lejer og bøsninger.
 • Maskinen har smørenipler, som skal smøres jævnligt med litiumbaseret fedt nr. 2. Desuden skal maskinen smøres straks efter hver vask.

  Smøreniplernes placeringer og antal er som følger:

  Traktionsenhed

  • 2 aksellejer til bremsepedalens drejetap (Figur 75)

  • 2 for- og bagakseldrejebøsninger (Figur 76)

  • 2 styretøjscylinderens kugleled (Figur 77)

  • 2 forbindelsesstangs kugleled Figur 77

  • 2 styreboltsbøsninger (Figur 77).

   Note: Den øverste nippel på styrebolten bør kun smøres en gang om året (2 pumpeslag).

  g009246
  g004687
  g011499

  Midterste plæneklipperskjold

  Note: Det er muligvis nødvendigt at hæve skjoldet for at fritlægge smøreniplerne til låsedrejeleddet og det nedre drejeled.

  • 2 låsedrejeled (Figur 79)

   Note: Du er muligvis nødt til manuelt at åbne låsene for at få adgang til smøreniplerne (Figur 78). Brug en løftestang til at lukke og åbne låsen.

  • 2 styrehjulsgaflers akselbøsninger (Figur 80)

  • 3 spindelaksellejer (placeret under remskiven) (Figur 81)

  • 2 drejebøsninger til styrearme (Figur 81)

  g009440
  g009441
  g011557
  g244640

  Midterste skjolds løfteenheder

  • 2 (hver side) cylinderbøsninger til løftearme (Figur 82)

  • 2 løftearmens kugleled (Figur 83)

  g020455
  g011551

  Udvendige skjoldes løfteenheder

  De fire udvendige skjoldløftecylindere (Figur 84)

  g011502

  Udvendige plæneklipperskjolde

  • 1 akselbøsning til styrehjulsgaffel (Figur 85)

  • 2 (hver side) spindelaksellejer (placeret under remskiven)

  • 1 drejebøsning til styrearm (placeret på styrearmen)

  g011557

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Sluk for motoren, og tag nøglen ud, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

  • Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren med for høj hastighed.

  Serviceeftersyn af motorolien

  Oliespecifikation

  Brug motorolie af høj kvalitet med lavt askeindhold, der opfylder eller overstiger følgende specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller højere

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Brug af andre motorolier end API CJ-4 eller højere, ACEA E6 eller JASO DH-2 kan forårsage tilstopning af dieselpartikelfilteret eller beskadige motoren.

  Brug motorolie med følgende viskositetsgrad:

  • Foretrukken olie: SAE 15W-40 (over -18 °C) 

  • Alternativ olie: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolie kan købes hos din autoriserede Toro-forhandler med en viskositetsgrad på enten 15W-40 eller 10W-30. Se reservedelskataloget for at få vist reservedelsnumrene.

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Motoren leveres med olie i krumtaphuset, men oliestanden skal alligevel kontrolleres, før og efter motoren startes første gang.

  Important: Kontroller motorolien dagligt. Hvis motoroliestanden er over mærket "Full" (fuld) på målepinden, kan motorolien fortyndes med brændstof.Hvis motoroliestanden er over mærket "Full" (fuld), skal motorolien skiftes.

  Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien på er, når motoren er kold, og inden den startes første gang på en dag. Hvis motoren allerede har kørt, skal olien drænes tilbage i sumpen ca. 10 minutter før, der udføres kontrol. Hvis oliestanden er på eller under mærket ”Add” (påfyld) på målepinden, skal du tilsætte olie for at bringe oliestanden op på mærket ”Full” (fuld). Overfyld ikke motoren med olie.

  Important: Hold motoroliestanden mellem den øvre og nedre grænse på målepinden. Motoren kan svigte, hvis du kører med for meget eller for lidt olie.

  Kontroller motoroliestanden. Se Figur 86.

  g031256

  Note: Når der benyttes en anden olie, skal al den gamle olie tappes af krumtaphuset, før ny olie påfyldes.

  Krumtaphusets oliekapacitet

  Ca. 5,7 l med filteret.

  Udskiftning af motorolie og filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • For hver 250 timer
 • Skift motorolien og filteret.
  1. Start motoren, og lad den køre i 5 minutter for at varme olien op.

  2. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Skift af motorolien og oliefilteret (Figur 87).

   g031675
  4. Fyld olie på krumtaphuset.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller advarselslampen for luftfilteret.
 • For hver 50 timer
 • Eftersyn af luftfilteret.
 • For hver 400 timer
 • Efterse luftfilteret (tidligere, hvis advarselslampen for luftfilter lyser rødt, og oftere under ekstremt snavsede eller støvede forhold).
 • Kontroller luftfilterhuset for skader, som kan medføre en luftlækage. Udskift den, hvis den er beskadiget. Kontroller hele indsugningssystemet for lækager, beskadigelse eller løse slangeklemmer.

  Efterse kun luftfilteret, når serviceindikatoren viser, at det er nødvendigt (Figur 88). Hvis du udskifter luftfilteret, før det er nødvendigt, øger du blot risikoen for, at der kommer snavs ind i motoren, når filteret afmonteres.

  g009709

  Important: Sørg for, at dækslet sidder korrekt og slutter tæt sammen med luftfilterelementet.

  1. Udskift luftfilteret (Figur 89).

   g031861

   Note: Rengør ikke det brugte element på grund af risikoen for at beskadige filtermediet.

   Important: Forsøg aldrig at rense sikkerhedsfilteret (Figur 90). Udskift sikkerhedsfilteret efter hvert tredje primærfiltereftersyn.

   g009712
  2. Nulstil indikatoren (Figur 88), hvis den viser rødt.

  Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 6000 timer
 • Skil, rengør og saml DPF-enhedens sodfilter.eller rengør sodfilteret, hvis de aktive fejl SPN 3251 high, SPN 3720 too high severe eller SPN 3720 high vises i infocenteret.
 • Hvis motorfejlene , eller vises i infocenteret (Figur 91), skal du rengøre sodfilteret efter følgende fremgangsmåde:

  g214715
  g213864
  g213863
  1. Se afsnittet om motoren i servicevejledningen for at få oplysninger om afmontering og montering af DPF-enhedens dieseloxidationskatalysator og sodfilter.

  2. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler angående reservedele til eller serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren og sodfilteret.

  3. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at få nulstillet motorens ECU, efter at du har installeret en ren DPF-enhed.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Eftersyn af brændstofsystemet

  Tømning af brændstoftanken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Tøm og rengør brændstoftanken(også hvis brændstofsystemet er forurenet).
 • Brug rent brændstof til at skylle tanken med.

  Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Efterse brændstofslangerne og forbindelserne for slitage, skader eller løse forbindelser.

  Serviceeftersyn af vandudskilleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Tøm vandudskilleren for vand eller andre forureningsstoffer.
 • For hver 400 timer
 • Udskift filterdåsen.
 • Efterse vandudskilleren som vist i Figur 94.

  g031412

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  Advarsel

  Batteripoler, -klemmer og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger: kemikalier, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Kontroller elektrolytstanden(eller hver 30. dag, hvis maskinen er taget ud af drift).
 • For hver 50 timer
 • Kontroller batteriets tilstand.
 • Important: Før der foretages svejsninger på maskinen, skal det negative kabel frakobles batteriet for at forhindre, at det elektriske system beskadiges.

  Note: Polerne og hele batterikassen skal holdes rene, da et snavset batteri langsomt vil aflades. Batteriet rengøres ved at vaske hele kassen med en opløsning af tvekulsurt natron og vand. Skyl med rent vand. For at forebygge korrosion belægges batteriet og kabelforbindelserne med Grafo 112X-fedt (Toro delnr. 505-47) eller vaseline.

  1. Åbn batteridækslet på siden af afskærmningen (Figur 95).

   Note: Tryk ned på den flade overflade over batteridækslet for at gøre dækslet nemmere at fjerne (Figur 95).

   g036369
   g036370
  2. Fjern gummikappen fra pluspolen, og efterse batteriet.

   Advarsel

   Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

   • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

   • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

   Advarsel

   Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

   • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det (røde) pluskabel.

   • Tilkobl altid batteriets (røde) pluskabel, før du tilkobler det sorte minuskabel.

  3. Smør begge batteriforbindelser med Grafo 112X-fedt, Toro delnr. 505-47, vaseline eller let fedt for at forhindre korrosion.

  4. Skyd gummikappen hen over batteriets pluspol.

  5. Luk batteridækslet.

  Serviceeftersyn af sikringerne

  Traktionsenhedens sikringer (Figur 97 til Figur 99) sidder under strømcentrets låg.

  Fjern de to unbrakohovedskruer, der fastgør strømcentrets låg til stellet, og fjern låget (Figur 97).

  g020440
  g020439
  g221933

  Førerhusets sikringer (Figur 100 og Figur 101) sidder i sikringsdåsen i loftkonsollen i førerhuset (kun model med førerhus).

  g009239
  decal132-3600

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Justering af traktionspedalens vinkel

  1. Løsn de to bolte og møtrikker, som holder traktionspedalens venstre side fast på beslaget (Figur 102).

   g009745
  2. Drej pedalen hen i den ønskede driftsvinkel og stram boltene (Figur 102)˙.

  Kontrol af gearolien i planetdrevet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Kontroller gearolien i planetdrevet(kontroller, hvis du bemærker ekstern lækage).
 • Kontrol for endeslør i planetdrevene.
 • Anvend SAE 85W-140-gearolie af høj kvalitet til udskiftning.

  1. Anbring maskinen på et plant underlag, og placer hjulet, således at den ene kontrolprop står i klokken 12-positionen, og den anden står i klokken 3-positionen (Figur 103).

   g019500
  2. Fjern proppen i klokken 3-positionen (Figur 103).

   Note: Der skal stå olie op til bunden af kontrolprophullet

  3. Hvis oliestanden er lav, skal proppen i klokken 12-positionen fjernes, og olie skal påfyldes, indtil den begynder at flyde ud af hullet i klokken 3-positionen.

  4. Sæt begge propper i.

  Udskiftning af gearolien i planetdrevet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 200 timer
 • Skift gearolien i forreste planetdrev.
 • For hver 800 timer
 • Skift gearolien i forreste planetdrev.
  1. Når maskinen er parkeret på en plan flade, placeres et hjul, så en kontrolprop er i den lavest mulige position (klokken 6) (Figur 104).

   g008862
  2. Placer en drænbakke under planetnavet, fjern dækslet, og lad olien løbe ud.

  3. Placer en drænbakke under bremsehuset, fjern aftapningsproppen og dræn for olie (Figur 105).

   g020680
  4. Når begge steder er drænet helt for olie, skal du sætte proppen i bremsehuset.

  5. Drej hjulet indtil det åbne prophul i planetdrevet er placeret i klokken 12-positionen.

  6. Fyld langsomt planetdrevet med 0,65 liter SAE 85W-140-gearolie af høj kvalitet gennem det åbne hul.

   Important: Hvis planetdrevet fyldes, før der er fyldt 0,65 liter olie på, skal du vente 1 time eller montere proppen og flytte maskinen cirka 3 meter, så olien fordeles i bremsesystemet. Fjern derefter proppen, og hæld den resterende olie på.

  7. Skru proppen i.

  8. Gentag proceduren på modsatte planetgear/bremse.

  Kontrol af olien i bagakslen.

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Kontroller olien i bagakslen.
 • Bagakslen er fyldt med SAE 85W-140-gearolie. Kontroller væskestanden, inden motoren startes første gang og som anbefalet. Kapaciteten er 2,4 l. Kontroller dagligt for lækager.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Fjern en kontrolprop fra akslens ende, og sørg for, at væskestanden når op til bunden af hullet (Figur 106).

   Note: Hvis oliestanden er lav, fjernes påfyldningsproppen, og der hældes tilstrækkelig olie på, til den når op til bunden af kontrolprophullerne.

   g011487

  Kontrol af olien i plæneklipperskjoldets bagaksel

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Kontroller olien i plæneklipperskjoldets bagaksel.
 • Gearkassen er fyldt med SAE 85W-140-gearolie. Kapaciteten er 0,5 liter. Kontroller dagligt for lækager.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Fjern kontrol-/påfyldningsproppen fra venstre side af gearkassen, og sørg for, at oliestanden når op til bunden af hullet (Figur 107).

   Note: Hvis oliestanden er lav, skal der hældes tilstrækkelig olie på, til at den når op til bunden af hullet.

   g011488

  Skift af olien i bagakslen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 200 timer
 • Skift olien i bagakslen.
 • For hver 800 timer
 • Skift olien i bagakslen.
  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Rengør området rundt om de 3 aftapningspropper, 1 i hver ende og 1 i midten (Figur 108).

  3. Fjern kontrolpropperne for at lette aftapningen af olien.

  4. Fjern aftapningspropperne, og lad olien løbe ned i bakkerne.

   g011509
  5. Rengør området rundt om aftapningsproppen i bunden af gearkassen (Figur 109).

  6. Fjern aftapningsproppen fra gearkassen, og lad olien løbe ned i drænbakken.

   Note: Fjern påfyldningsproppen for at lette aftapningen af olien.

   g011558
  7. Påfyld nok olie til at bringe niveauet op til bunden af kontroldækselhullerne. Se Skift af olien i bagakslen og Kontrol af olien i plæneklipperskjoldets bagaksel.

  8. Skru propperne i.

  Kontrol af baghjulenes spidsning

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Kontroller baghjulenes spidsning.
  1. Mål afstanden fra midte til midte (i akselhøjden) på de styrende dæk, foran og bag akslen.

   Note: Målingen foran akslen skal være 6 mm mindre end målingen bag akslen.

  2. Juster ved at løsne klemmerne i hver ende af forbindelsesstængerne.

  3. Drej forbindelsesstangens ende for at flytte dækkets forside indad eller udad.

  4. Tilspænd forbindelsesstangens klemmer, når justeringen er korrekt.

  Justering af fordækkene

  1. Sænk de udvendige plæneklipperskjolde ned på jorden.

  2. Hæv maskinens forende en håndsbredde over underlaget, og understøt den med donkrafte.

  3. Se Drejning (vipning) af midterste plæneklipperskjold til lodret position.

  4. Drej plæneklipperskjoldet fremad, så du kan fjerne dækket.

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Kølesystem – Sikkerhed

  • Indtagelse af motorkølevæske kan forårsage forgiftning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

  • Udslip af varm kølevæske under tryk eller berøring af den varme køler og de omgivende dele kan forårsage alvorlige forbrændinger.

   • Lad altid motoren køle af i mindst 15 minutter, før kølerdækslet tages af.

   • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  • Betjen ikke maskinen, medmindre dækslerne er monteret.

  • Hold fingre, hænder og tøj væk fra den roterende ventilator og drivremmen.

  • Sluk for motoren, og tag nøglen ud, før der foretages vedligeholdelsesarbejde.

  Kontrol af kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrol af kølervæskestanden.
 • Kontroller kølervæskestanden ved hver dags start. Systemets kapacitet er på 8,5 l.

  1. Afmonter forsigtigt kølerens dæksel og ekspansionsbeholderens dæksel (Figur 110).

  2. Kontroller kølervæskestanden i køleren.

   Note: Køleren bør fyldes til toppen af påfyldningsstudsen, og ekspansionsbeholderen bør fyldes til Full-mærket.

   g020441
  3. Hvis kølervæskestanden er lav, tilsættes en 50/50-blanding af vand og ethylenglycol-frostvæske.

   Important: Brug ikke alkohol-/methanol-baserede kølervæsker eller vand alene, da det kan forårsage skade.

  4. Monter kølerens dæksel og ekspansionsbeholderens dæksel.

  Serviceeftersyn af motorkølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Undersøg kølesystemslangerne og -klemmerne.
 • Hvert 2. år
 • Gennemskylning af kølesystemet, og udskiftning af væsken
 • Fjern snavs fra køleren/oliekøleren dagligt. Rengør dem oftere under snavsede forhold.

  Denne maskine er udstyret med et hydraulisk drevet ventilatordrivsystem, som automatisk (eller manuelt) kører bagud for at reducere ophobning af snavs på køleren/oliekøleren og skærmen. Denne funktion kan hjælpe med at reducere den tid, der skal bruges til at rengøre køler/oliekøler, men den mindsker ikke behovet for rutinemæssig rengøring. Det er stadig nødvendigt at foretage regelmæssig rengøring og eftersyn.

  1. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og løft motorhjelmen.

  2. Rengør motorområdet grundigt for alt snavs.

  3. Rengør begge sider af køler-/oliekølerområdet grundigt med trykluft (Figur 111).

   Note: Start fra ventilatorsiden, og blæs snavs ud mod bagsiden. Rengør dernæst fra bagsiden, og blæs mod forenden. Gentag denne procedure adskillige gange, indtil snavs og avner er fjernet.

   Important: Rengøring af køleren/oliekøleren med vand kan medvirke til, at der for tidligt opstår korrosion og skader på komponenterne.

   g020452
  4. Luk motorhjelmen.

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af driftsbremserne

  Juster driftsbremserne, hvis bremsepedalen har mere end 25 mm fri vandring, eller når bremserne ikke virker effektivt. Fri vandring angiver den afstand, som bremsepedalen kan flyttes, før du mærker bremsemodstand.

  1. Løsn låsen fra bremsepedalerne, så begge pedaler fungerer uafhængigt af hinanden.

  2. Stram bremserne for at reducere bremsepedalernes frie vandring på følgende måde:

   1. Løsn den forreste møtrik på bremsekablets gevind-ende (Figur 112).

    g009721
   2. Tilspænd den bageste møtrik for at flytte kablet bagud, indtil bremsepedalerne har 13 til 25 mm fri vandring.

   3. Tilspænd de forreste møtrikker, når bremserne er justeret korrekt.

  Vedligeholdelse af remme

  Serviceeftersyn af generatorremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 10 timer
 • Kontroller spændingen af generatorremmen.
 • For hver 100 timer
 • Kontroller spændingen af generatorremmen.
 • Med den korrekte remspænding opnås 10 mm afbøjning, når en belastning på 44 N påføres remmen midtvejs mellem remskiverne.

  Hvis afbøjningen ikke er 10 mm, skal generatorens monteringsbolte løsnes (Figur 113).

  Note: Øg eller mindsk generatorremmens spænding, og tilspænd boltene. Kontroller remmens afbøjning igen for at sikre, at stramningen er korrekt.

  g020460

  Serviceeftersyn af airconditionkompressorremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 10 timer
 • Kontroller kompressorremmens spænding.
 • For hver 100 timer
 • Kontroller kompressorremmens spænding.
 • Kun model med førerhus

  Kontroller remmens tilstand og spænding (Figur 113) efter hver 100 driftstimer.

  1. Med den rigtige spænding opnås 10 mm afbøjning, når en belastning på 44 N påføres remmen midtvejs mellem remskiverne.

  2. Hvis afbøjningen ikke er 10 mm, skal styreremskivens monteringsbolt løsnes (Figur 113). Øg eller mindsk kompressorremmens stramhed, og tilspænd bolten. Kontroller remmens afbøjning igen for at sikre, at stramningen er korrekt.

  Spænding af skæreknivens drivremme

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 10 timer
 • Kontroller justeringen af skæreknivens drivrem.
 • For hver 50 timer
 • Kontroller justeringen af skæreknivens drivrem.
 • Ved korrekt tilspænding skal det indvendige mål på forlængerfjederen (krog til krog) være ca. 8,3 cm til 9,5 cm. Når der er opnået korrekt fjedertilspænding, skal stopbolten (bræddebolten) justeres, indtil der er ca. 2 til 5 mm mellemrum mellem boltens hoved og styrearmen (Figur 114).

  Note: Sørg for, at remmen er placeret på fjedersiden af remstyret (Figur 114).

  g037383

  Udskiftning af skæreknivenes drivrem

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Undersøg skæreknivenes drivrem.
 • Skæreknivens drivrem, der strammes af den fjederbelastede styreremskive, er særdeles holdbar. Efter mange timers drift vil remmen imidlertid begynde at vise tegn på slitage. Tegn på, at en rem er slidt, er, at remmen hviner, når den kører rundt, skæreknivene glider, når der klippes græs, flossede remkanter, brændemærker og revner. Udskift remmen, hvis nogen af disse forhold opstår.

  1. Sænk plæneklipperskjoldet ned på værkstedets gulv, afmonter remskærmene foroven på plæneklipperskjoldet, og sæt dem til side.

  2. Løsn øjebolten (Figur 114).

  3. Løsn den flangemøtrik, som fastholder stopbolten på monteringstappen, og flyt styreremskiven væk fra remmen (Figur 114).

   Note: Løsn møtrikken nok til, at styrearmen kan passere forbi stopbolten.

   Note: Hvis du på noget tidspunkt bliver nødt til at fjerne stopbolten fra monteringstappen, skal du sætte den tilbage i hullet, der får stopboltens hoved til at flugte med styrearmen.

  4. Fjern boltene, som fastholder hydraulikmotoren på plæneklipperskjoldet (Figur 115).

   g011511
  5. Løft motoren af plæneklipperskjoldet, og læg den oven på plæneklipperskjoldet.

  6. Fjern den gamle rem fra spindelremskiverne og styreremskiven.

  7. Før den nye rem rundt om spindelremskiverne og styreremskiven.

  8. Anbring hydraulikmotoren på plæneklipperskjoldet, når du har ført remmen rundt om remskiverne. Monter motoren på plæneklipperskjoldet med boltene, der blev fjernet tidligere.

   Note: Sørg for, at remmen er placeret på fjedersiden af remstyret (Figur 114).

  9. Sæt forlængerfjederen (Figur 114) på øjebolten, og spænd remmen som følger:

   • Ved korrekt tilspænding skal det indvendige mål på forlængerfjederen (krog til krog) være ca. 8,3 cm til 9,5 cm.

   • Når der er opnået korrekt fjedertilspænding, skal stopbolten (bræddebolten) justeres, indtil der er ca. 2 til 5 mm mellemrum mellem boltens hoved og styrearmen.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske sprøjtet ind under huden skal fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Kontrol af hydraulikvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Beholderen fyldes på fabrikken med ca. 29 liter hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller hydraulikvæskestanden, før motoren startes første gang, og derefter dagligt. Følgende udskiftningsvæske anbefales:

  Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (Fås i spande med 19 liter eller tromler med 208 liter. Reservedelsnumrene kan findes i reservedelskataloget eller fås hos din Toro-forhandler).

  Alternative væsker: Såfremt Toro-væsken ikke kan fås, kan man anvende andre gængse, mineraloliebaserede væsker, forudsat at de overholder alle følgende materialeegenskaber og branchespecifikationer. Spørg din olieleverandør, om olien overholder specifikationerne.

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Slidhæmmende hydraulikvæske med højt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISO VG 46

  Materialeegenskaber: 
   Viskositet, ASTM D445St ved 40 °C 44 til 50
   St ved 100 °C 7,9 til 8,5
   Viskositetsindeks ASTM D2270140:160
   Flydepunkt, ASTM D97-37 °C til -45 °C
  Branchespecifikationer:Vickers I-286-S (kvalitetsniveau), Vickers M-2950-S (kvalitetsniveau), Denison HF-0

  De rette hydraulikvæsker skal angives for mobile maskiner (dvs. maskiner, der ikke bruges i industrielle anlæg), multivægttype, med slidbeskyttende ZnDTP- eller ZDDP-tilsætningsstoffer (ikke en askefri væsketype).

  Toro Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid (Fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l. Reservedelsnumrene kan findes i reservedelskataloget eller fås hos din Toro-forhandler).

  Denne syntetiske, bionedbrydelige væske af høj kvalitet er blevet testet og fundet forenelig med denne Toro-model. Syntetisk væske af andre mærker kan give kompatibilitetsproblemer i forhold til forsegling, og Toro kan ikke påtage sig ansvaret for uautoriserede erstatningsprodukter.

  Important: Den syntetiske væske er ikke forenelig med den tidligere solgte bionedbrydelige væske fra Toro. Tal med en Toro-forhandler for at få flere oplysninger.

  Alternative bionedbrydelige væsker:

  Mobil EAL Envirosyn H 46 (USA)

  Mobil EAL Hydraulic Oil 46 (internationalt)

  Important: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, og det kan derfor være svært at få øje på lækager. Der kan fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikvæsken i flasker med 20 ml. 1 flaske er nok til 15 til 22 lhydraulikolie. Bestil delnr. 44-2500 fra din Toro-forhandler.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sænk plæneklipperskjoldene, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Kontroller hydraulikvæskestanden (Figur 116).

   g031863

  Udskiftning af hydraulikvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Udskiftning af hydraulikvæsken.
 • Hvis væsken bliver forurenet, skal du kontakte den lokale Toro-forhandler, eftersom systemet skal skylles ud. Forurenet væske ser mælkeagtig eller sort ud sammenlignet med ren olie.

  1. Placer maskinen på en plan flade, sænk plæneklipperskjoldene, sluk motoren, og tag nøglen ud af tændingen.

  2. Fjern aftapningsproppen nederst på forsiden af beholderen, og lad hydraulikvæsken løbe ned i en stor drænbakke.

  3. Fastgør proppen, og spænd den til, når hydraulikvæsken holder op med at løbe.

  4. Fyld beholderen (Figur 117) med hydraulikvæske. Se Kontrol af hydraulikvæsken.

   Important: Brug kun de angivne hydraulikolier. Andre væsker beskadiger systemet.

   g020456
  5. Fastgør beholderens dæksel, start motoren, og brug alle de hydrauliske betjeningsanordninger til at fordele hydraulikvæsken gennem hele systemet.

   Note: Kontroller også, om der er lækager, og sluk derefter motoren.

  6. Kontroller væskeniveauet, og påfyld nok til at hæve niveauet til Full-mærket på målepinden.

   Note: Fyld ikke for meget på.

  Udskiftning af hydraulikfiltrene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 200 timer
 • Udskift hydraulikfiltrene.
 • For hver 800 timer
 • Udskift hydraulikfiltrene.
 • Brug Toro-filtre med delnr. 94-2621 til den bageste del af maskinen (plæneklipperskjold) og delnr. 75-1310 til den forreste (lade) del af maskinen.

  Important: Brug af andre filtertyper kan gøre garantien på visse komponenter ugyldig.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sænk plæneklipperskjoldene, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Udskift hydraulikfiltrene (Figur 118).

   g031621
  3. Start motoren, og lad den køre i ca. to minutter for at lukke luft ud af systemet.

  4. Sluk motoren, og kontroller, om der er lækager.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hvert 2. år
 • Udskift slanger, der bevæger sig.
 • Efterse dagligt hydraulikrør og -slanger for lækager, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, forringelser på grund af vejrlig og kemisk forringelse. Foretag alle nødvendige udbedringer før drift.

  Justering af modvægtstryk

  Modvægtstestporten bruges til at teste trykket i modvægtskredsløbet (Figur 119). Det anbefalede modvægtstryk er 22,41 bar. Hvis du vil justere modvægtstrykket, skal du løsne låsemøtrikken, dreje justeringsskruen (Figur 119) med uret for at øge trykket eller mod uret for at mindske trykket og derefter spænde låsemøtrikken. Motoren skal køre, og skjoldet skal være sænket og i flydeposition for at kontrollere trykket.

  Note: Styrehjulene på alle tre plæneklipperskjolde skal forblive på jorden, imens modvægten justeres, og modvægten skal være aktiveret.

  g020446

  Vedligeholdelse af klippeenhederne

  Drejning (vipning) af midterste plæneklipperskjold til lodret position

  Note: Selvom dette ikke er nødvendigt, kan du dreje (vippe) det midterste plæneklipperskjold.

  1. Hæv midterste plæneklipperskjold en anelse fra gulvet, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern låseclipsen, der fastholder støddæmperne på løftearmene (Figur 120).

   g011514
  3. Drej støddæmperen mod skjoldhuset.

  4. Fjern låseclipsen og gaffelbolten, som fastgør klippehøjdekæderne til plæneklipperskjoldets bageste del (Figur 121).

   g020969
  5. Start motoren, og hæv langsomt det midterste plæneklipperskjold.

  6. Hæv langsomt hver af de udvendige klippeenheder, indtil tyngdepunktet skifter, og skjoldet begynder at dreje op i oprejst position.

  7. Sluk motoren, og fjern tændingsnøglen.

  Sådan drejes det midterste plæneklipperskjold nedad

  1. Sænk langsomt de udvendige plæneklipperskjolde, indtil tyngdepunktet skifter, og det midterste plæneklipperskjold drejer nedad.

  2. Tag plads i sædet, start motoren, og sænk det midterste plæneklipperskjold, indtil det er hævet lidt op fra gulvet.

  3. Sluk for motoren, vent, til alle bevægelige dele standser, og tag nøglen ud.

  4. Fastgør klippeenhedens kæder til den bageste del af plæneklipperskjoldet.

  5. Drej støddæmperne opad, så de sidder rigtigt, og fastgør dem med en gaffelbolt og låseclips.

  Justering af plæneklipperskjoldets hældning

  Måling af plæneklipperskjoldets hældning

  Plæneklipperskjoldets hældning er forskellen i klippehøjde fra den forreste del af skæreknivsniveauet til den bageste del af skæreknivsniveauet. Brug en skæreknivshældning på 8 til 11 mm. Det vil sige, at bagkanten af knivens skæreplan skal være 8 til 11 mm højere end forkanten.

  1. Placer maskinen på en plan flade på værkstedets gulv.

  2. Indstil plæneklipperskjoldet til den ønskede klippehøjde.

  3. Drej en skærekniv, indtil den peger lige fremad.

  4. Mål med en kort lineal afstanden fra gulvet og op til den forreste spids af skærekniven.

  5. Drej knivspidsen, så den peger bagud, og mål afstanden fra gulvet og op til knivspidsen.

  6. Træk det forreste mål fra det bageste mål for at beregne knivens hældning.

  Justering af det midterste plæneklipperskjolds hældning

  1. Løsn kontramøtrikkerne oven på eller under klippehøjdekædens bøjleskrue (Figur 122).

  2. Juster det andet sæt møtrikker for at hæve eller sænke bagenden af plæneklipperskjoldet og opnå den korrekte hældning på plæneklipperskjoldet.

  3. Spænd kontramøtrikkerne.

   g020969

  Justering af de udvendige plæneklipperskjolde

  1. Fjern maskinskruerne og møtrikkerne, der fastgør styrehjulsarmen på styrehjulsgaflen (Figur 123).

  2. Anbring afstandsstykkerne som påkrævet for at hæve eller sænke styrehjulet, indtil plæneklipperskjoldet har den korrekte hældning.

  3. Monter maskinskruerne og møtrikkerne.

   g011561

  Serviceeftersyn af styrehjulsarmenes bøsninger

  Afmontering af bøsningerne

  Styrehjulsarmene har bøsninger presset ind i den øverste og nederste del af røret. Efter mange driftstimer vil disse bøsninger blive slidt. Bøsningerne kontrolleres ved at flytte styrehjulsgaflen frem og tilbage og fra side til side. Hvis styrehjulsspindlen er løs inde i bøsningerne, skal bøsningerne udskiftes.

  1. Hæv plæneklipperskjoldet, så hjulene er fri af jorden, og understøt plæneklipperskjoldet, så det ikke kan falde ned.

  2. Fjern strammehætten, afstandsbøsningen/-bøsningerne og trykskiven fra den øverste del af styrehjulsspindlen.

  3. Træk styrehjulsspindlen ud af monteringsrøret.

   Note: Lad trykskiven og afstandsbøsningen/-bøsningerne sidde på bunden af spindlen.

  4. Sæt en uddriver ind i den øverste eller nederste del af monteringsrøret, og driv bøsningen ud af røret (Figur 124).

   g004737
  5. Før den anden bøsning ud af røret.

  6. Rengør rørene indvendigt for at fjerne snavs.

  Montering af bøsningerne

  1. Smør indersiden og ydersiden af de nye bøsninger med fedt.

  2. Driv bøsningerne ind i monteringsrøret med en hammer og en flad plade.

  3. Efterse styrehjulsspindlen for slid, og udskift den, hvis den er beskadiget.

  4. Skub styrehjulsspindlen gennem bøsningerne og monteringsrøret.

  5. Skub trykskiverne og afstandsbøsningen/afstandsbøsningerne ned på spindlen, og monter strammehætten på styrehjulsspindlen for at holde alle dele på plads.

  Eftersyn af styrehjulene og lejerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Efterse plæneklipperskjoldenes styrehjulsenheder.
  1. Skru låsemøtrikken af bolten, der holder styrehjulsenheden fast i styrehjulsgaflen (Figur 125) eller styrehjulsdrejearmen (Figur 126).

   Note: Tag fat i styrehjulet, og tag bolten ud af gaflen eller drejearmen.

   g004738
   g004739
  2. Fjern lejet fra hjulnavet, og lad lejeafstandsstykket falde ud (Figur 125 og Figur 126).

  3. Fjern lejet fra den modsatte side af hjulnavet.

  4. Kontroller lejerne, afstandsbøsningen og hjulnavets inderside for slid. Udskift evt. beskadigede dele.

  5. Saml styrehjulet ved at skubbe lejet ind i hjulnavet.

   Note: Tryk på lejets yderste overflade, når du monterer lejerne.

  6. Skub lejeafstandsklodsen ind i hjulnavet og tryk det andet leje ind i hjulnavets åbne ende, så lejeafstandsklodsen holdes fast inde i hjulnavet.

  7. Monter styrehjulsenheden i styrehjulsgaflen, og spænd den fast med bolten og låsemøtrikken.

  Udskiftning af plæneklipperskjoldets hængselafskærmning

  Hængselafskærmningen forhindrer snavs i at komme ud ved hængselpunkterne mellem plæneklipperskjoldene. Hvis dækslerne bliver beskadiget eller slidt, skal de udskiftes.

  g011516

  Vedligeholdelse af skæreknivene

  Skæreknivssikkerhed

  En slidt eller beskadiget skærekniv kan gå itu, og et stykke af den kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

  • Efterse jævnligt skærekniven for slid og skader.

  • Vær forsigtig, når du efterser skæreknivene. Pak skæreknivene ind, eller bær handsker, og vær forsigtig når du efterser skæreknivene. Du må kun udskifte eller slibe skæreknivene. De må aldrig rettes ud eller svejses.

  • På maskiner med mange skæreknive skal du være meget forsigtig, da én skæreknivs rotation kan få andre skæreknive til at rotere.

  Kontrol for bøjet kniv

  Hvis du rammer et fremmedlegeme, skal du efterse maskinen for skader og udbedre disse, før du starter og betjener udstyret. Spænd alle møtrikker på spindelremskiverne til 176 til 203 Nm.

  1. Stil maskinen på et plant underlag, hæv plæneklipperskjoldet, aktiver parkeringsbremsen, sæt traktionspedalen i positionen NEUTRAL, sæt kraftudtagshåndtaget i positionen FRA, sluk motoren, og tag tændingsnøglen ud.

   Note: Understøt plæneklipperskjoldet, så det ikke kan falde ned ved et uheld.

  2. Drej skærekniven, indtil enderne vender fremad og bagud, og mål afstanden fra indersiden af plæneklipperskjoldet til skæret foran på skærekniven (Figur 128).

   Note: Husk dette mål.

   g004740
  3. Drej den modsatte ende af skærekniven fremad, og mål mellem plæneklipperskjoldet og skæret på skærekniven samme sted som under trin 2.

   Note: Forskellen mellem målene fra trin 2 og 3 må ikke overskride 3 mm. Hvis dette mål overskrider 3 mm, er kniven bøjet og skal udskiftes. Se Afmontering og montering af plæneklipperens skærekniv(e).

  Afmontering og montering af plæneklipperens skærekniv(e)

  Udskift skærekniven, hvis den rammer en massiv genstand, er ude af balance, eller hvis den er bøjet. Brug altid originale Toro-knive ved udskiftning for at sikre sikkerheden og en optimal ydelse.

  1. Hæv plæneklipperskjoldet til øverste position, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og tag nøglen ud.

   Note: Afskærm plæneklipperskjoldet, så det ikke kan falde ned ved et uheld.

  2. Tag fat i enden af skærekniven med en klud eller en tyk handske.

  3. Fjern skæreknivsbolten, antiskalperingsskålen og skærekniven fra spindelakslen (Figur 129).

   g004741
  4. Monter skærekniven, antiskalperingsskålen og skæreknivsbolten, og spænd skæreknivsbolten til 115 til 149 Nm.

   Important: Den buede del af skærekniven skal pege mod indersiden af plæneklipperskjoldet for at sikre en god klipning.

   Note: Hvis du rammer et fremmedlegeme, skal alle møtrikker på spindelremskiverne spændes til 115 til 149 Nm.

  Eftersyn og slibning af plæneklipperens skærekniv(e)

  Både skærene og seglen – som er den del, der vender opad, modsat skæret – bidrager til en klipning af god kvalitet. Seglen løfter græsset lige op, hvilket giver en jævn klipning. Seglen slides dog gradvist ned under drift, hvilket forringer klippekvaliteten, selvom skærene er skarpe. Skæreknivens skær skal være skarpt, så græsset skæres snarere end rives af, og græsspidserne ikke efterlades brune og med et sønderrevet udseende. Slib skærene for at rette op på denne tilstand.

  1. Stil maskinen på et plant underlag, hæv plæneklipperskjoldet, aktiver parkeringsbremsen, sæt traktionspedalen i positionen NEUTRAL, sørg for, at kraftudtagskontakten er i positionen FRA, sluk motoren, og tag nøglen ud af tændingen.

  2. Undersøg omhyggeligt skæreknivens skær, især der hvor den flade side og den buede side mødes (Figur 130).

   Note: Da sand og slibematerialer kan slide det metal, der forbinder den flade og den buede del af skærekniven, væk, skal skærekniven kontrolleres, før plæneklipperen anvendes. Hvis du bemærker tegn på slid (Figur 130), skal skærekniven udskiftes.

   g004653
  3. Undersøg alle skæreknivenes skær og slib skærene, hvis de er sløve eller hakkede (Figur 131).

   Note: Slib kun toppen af skæret, og bevar den oprindelige klippevinkel for at sikre skarpheden (Figur 131). Skærekniven bevarer balancen, hvis der fjernes samme mængde metal på begge skær.

   g000276

   Note: Fjern skæreknivene, og slib dem på en slibemaskine. Når du har slebet skærene, skal kniven monteres igen sammen med antiskalperingskoppen og knivbolten. Se Afmontering og montering af plæneklipperens skærekniv(e).

  Rettelse af fejljusterede skæreknive på plæneklipperskjoldene

  Hvis der er en forskydning mellem skæreknivene på et enkelt plæneklipperskjold, vil græsset se stribet ud, når det klippes. Du kan løse problemet ved at sikre, at skæreknivene er lige.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Hæv klippehøjden til den højeste position. Se Justering af klippehøjden.

  3. Sænk plæneklipperskjoldet ned på den plane overflade, og fjern skærmene fra oversiden af plæneklipperskjoldet.

  4. Løsn den flangemøtrik, der fastgør styreremskiven, så remspændingen løsnes.

  5. Drej skæreknivene, indtil enderne vender fremad og bagud, og mål afstanden fra gulvet til spidsen af skæret. Husk dette mål.

  6. Drej den samme skærekniv, så den modsatte ende vender fremad, og mål igen. Forskellen mellem målene må ikke overskride 3 mm. Hvis målet overskrider 3 mm, skal skærekniven udskiftes, da den er bøjet. Mål alle skæreknive.

  7. Sammenlign målingerne af de yderste knive med den midterste kniv.

   Note: Den midterste kniv må ikke være mere end 10 mm lavere end de yderste knive. Hvis den midterste skærekniv er mere end 10 mm lavere end de yderste skæreknive, skal du gå videre til trin 8 og indsætte afstandsstykker mellem spindelhuset og bunden af plæneklipperskjoldet.

  8. Fjern boltene, de flade spændeskiver, låseskiverne og møtrikkerne fra den yderste spindel i det område, hvor du skal indsætte afstandsstykkerne.

   Note: Hvis du vil hæve eller sænke skærekniven, skal du indsætte et afstandsstykke (delnr. 3256-24) mellem spindelhuset og bunden af plæneklipperskjoldet. Fortsæt med at kontrollere knivenes tilretning, og indsæt afstandsstykker, indtil knivspidserne er inden for det påkrævede mål.

   Important: Brug ikke mere end tre afstandsstykker ved samme hul. Brug et faldende antal afstandsstykker i hullerne ved siden af, hvis der indsættes mere end ét afstandsstykke i et af hullerne.

  9. Juster styreremskiven, og monter remskærmene.

  Vedligeholdelse af førerhus

  Rengøring af førerhuset

  Important: Vær forsigtig omkring førerhusets forseglinger og lygter (Figur 132). Hvis du bruger en højtryksrenser, så hold højtryksrenserpistolen mindst 0,6 m væk fra maskinen. Brug ikke højtryksrenser direkte på førerhusets forseglinger og lys eller under bageste udhæng.

  g034330

  Rengøring af førerhusets luftfiltre

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 250 timer
 • Rengør førerhusets luftfiltre; udskift dem, hvis de er slidte eller meget beskidte.
  1. Afmonter skruerne og ristene fra luftfiltrene inde i førerhuset og bag førerhuset (Figur 133 og Figur 134).

   g028378
   g028379
  2. Rengør filtrene ved at blæse ren, oliefri trykluft gennem dem.

   Important: Hvis der konstateres huller, revner eller anden beskadigelse, udskiftes filteret.

  3. Monter filtrene og risten med fingerskruerne.

  Rengøring af førerhusets forfilter

  Førerhusets forfilter forhindrer affaldsstumper, såsom græs og blade, i at trænge ind i førerhusets filtre.

  1. Drej filterdækslet ned.

  2. Rengør filteret med vand.

   Important: Brug ikke højtryksrenser.

   Note: Hvis der konstateres huller, revner eller anden beskadigelse i filteret, skal det udskiftes.

  3. Lad forfilteret tørre, før det sættes i maskinen.

  4. Drej filtersigten omkring tapperne, indtil låsen låses fast i låsebeslagsamlingen (Figur 135).

   g032951

  Rengøring af airconditionanlæggets spole

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 250 timer
 • Rengør airconditionanlæggets spole.(Rengør hyppigere under meget støvede eller snavsede forhold)
  1. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern de seks møtrikker og spændeskiver fra bunden bagerst på førerhuset (Figur 136).

   g028380
  3. Afmonter førerhusets tag ved at afmontere de 22 bolte, der fastgør taget (Figur 137).

   g028378
  4. Afmonter luftfiltrene (Figur 137).

  5. Afmonter og rengør airconditionanlæggets kølespiraler (Figur 137).

  6. Sæt airconditionanlæggets kølespiraler, luftfiltre og førerhusets tag på igen.

  Opbevaring

  Forberedelse af traktionsenheden

  1. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Rengør traktionsenheden, plæneklipperskjolde og motoren grundigt.

   Important: Brug ikke en højtryksrenser med vand i nærheden af infocentret eller motorkontrolenheden (ECU), da dette kan forårsage skader.

  3. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  4. Kontroller, at der ikke er nogen fastspændingsanordninger, som sidder løse, og efterspænd dem om nødvendigt.

  5. Smør alle fittings og drejepunkter med fedt eller olie, og tør overskydende fedt eller olie af. Se Smøring.

  6. Slib let med sandpapir, og benyt pletreparationslak på lakerede områder, som er blevet ridsede, har været udsat for stenslag eller har rustpletter. Reparer eventuelle buler i metalkarrosseriet.

  7. Udfør service på batteriet og kablerne som beskrevet herunder:

   1. Fjern batteriklemmerne fra batteripolerne.

   2. Rengør batteriet, klemmerne og polerne med en stålbørste og en opløsning med tvekulsurt natron.

   3. For at forebygge korrosion skal batteriets poler og kabelforbindelserne smøres med Grafo 112X-fedt (Toro delnr. 505-47) eller vaseline.

   4. Oplad langsomt batteriet hver 60. dag i 24 timer for at forhindre blysulfatering af batteriet.

  Klargøring af motoren

  1. Aftap motorolien fra oliesumpen, og udskift bundproppen.

  2. Fjern og monter et nyt oliefilter.

  3. Fyld motoren med 10,4 l motorolie af typen SAE 15W-40 CJ-4.

  4. Start motoren, og lad den køre i tomgang i ca. 2 minutter.

  5. Sluk derefter motoren.

  6. Skyl brændstoftanken med frisk, rent brændstof.

  7. Spænd alle brændstofsystemfittinger igen.

  8. Rengør og efterse luftfilterenheden grundigt.

  9. Forsegl luftfilterindtaget og udstødningsåbningen med vejrbestandig tape.

  10. Kontroller frostvæskebeskyttelsen, og påfyld en 50/50-opløsning af vand og ætylenglycolfrostvæske som nødvendigt til den forventede minimumstemperatur i dit område.