Introduktion

Det här är en maskin med flera funktioner som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att klippa gräs på välunderhållna parkgräsmattor, golfbanor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar.

Important: För att öka säkerheten och prestandan samt säkerställa en korrekt hantering av maskinen ska du noggrant läsa och till fullo förstå innehållet i den här bruksanvisningen. Underlåtenhet att följa driftanvisningarna eller genomgå lämplig utbildning kan leda till personskador. Du hittar mer information om säker användning, bland annat i form av säkerhetsråd och utbildningsmaterial, på https://www.toro.com/sv-se.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g243944

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för emissionssystem, underhåll och garanti. Extra bruksanvisningar kan beställas från motortillverkaren.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Maskinen uppfyller kraven i CEN-standarden ANSI B71.4-2017 och EN ISO 5395:2013 när lämpliga CE-satser har monterats i enlighet med försäkran om överensstämmelse.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll avstånd till utkastaröppningen. Håll kringstående och husdjur på säkert avstånd från maskinen.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stanna maskinen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du tankar, rensar eller utför underhåll på maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Ytterligare säkerhetsinformation finns i den här bruksanvisningen.

Intyg om motoremission

Maskinens motor uppfyller kraven i EPA Tier 4 Final samt EU:s utsläppskrav steg 3b.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal58-6520
decal93-6674
decal93-7272
decal93-7275
decal93-7818
decal100-5622
decal100-5623
decal100-6578
decal104-3579
decal106-4250
decal106-4251
decal106-6754
decal106-6755
decal114-0849
decal120-6604
decal120-4159
decal120-8947
decal121-3884
decal121-3887
decal125-9688
decal127-3700
decal130-0594
decal130-0611
decal130-5355
decal130-5357
decal130-5733
decal130-5980
decal136-4436
decal114-0846
decalbatterysymbols
decal121-8378
decal130-6042
decal130-6048
decal132-3600
decal133-5618
decal120-0250
decal117-2754

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Smörja maskinen

Smörj maskinen före användning. Se Smörjning.

Important: Om du inte smörjer maskinen på rätt sätt kommer viktiga komponenter att gå sönder i förtid.

Kontrollera däcktrycket

Kontrollera lufttrycket i däcken, se Kontrollera däcktrycket.

Important: Se till att ha rätt tryck i alla däck så att du får en bra klippkvalitet och maskinen fungerar som den ska. Däcken får inte vara för löst pumpade.

Kontrollera vätskenivåerna

 1. Kontrollera motoroljenivån, se Kontrollera oljenivån i motorn.

 2. Kontrollera hydraulvätskenivån, seKontrollera hydraulvätskan.

 3. Kontrollera kylsystemet, se Kontrollera kylsystemet.

 4. Kontrollera planetväxeloljan, se Kontrollera planetväxeloljan.

 5. Kontrollera oljan i bakaxeln, se Kontrollera oljan i bakaxeln.

 6. Kontrollera smörjmedlet i den bakre axelns växellåda, se Kontrollera smörjmedlet i den bakre axelns växellåda.

Produktöversikt

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

g203048

Gaspedal

Du stannar maskinen genom att försiktigt lyfta foten från gaspedalen och låta pedalen återgå till NEUTRALLäGET (Figur 3).

Bromspedaler

De finns två fotpedaler som styr separata hjulbromsar och gör det lättare att svänga, parkera och köra i backar. En låspinne kopplar ihop pedalerna vid parkeringsbromsning och transport (Figur 3).

Pedallåsspärr

Pedallåsspärren kopplar samman pedalerna så att parkeringsbromsen kan läggas i (Figur 3).

Rattlutningsspak

Tryck ned rattlutningsspaken för att luta ratten till önskat läge, och släpp sedan upp spaken för att låsa fast ratten i det läget (Figur 3).

Parkeringsbromsspärr

En knopp på vänstra sidan på konsolen aktiverar parkeringsbromsspärren (Figur 3).

Lägg i parkeringsbromsen genom att koppla ihop pedalerna med låsspärren, trampa ned båda pedalerna och dra ut parkeringsbromsspärren. Frigör parkeringsbromsen genom att trampa ned båda pedalerna tills parkeringsbromsspärren går tillbaka.

Tändningslås

Tändningslåset (Figur 4) har tre lägen: AV, På/FöRVäRMNING och START.

g028453

Motorhastighetsknapp

Motorhastighetsknappen (Figur 4) har två lägen för ändring av motorhastigheten. Tryck kort på knappen för att öka eller minska motorhastigheten i steg om 100 varv/minut. Håll knappen nedtryckt om du vill växla till hög eller låg tomgång automatiskt (beroende på vilken ände av knappen som hålls nedtryckt).

Kraftuttagsbrytare

Kraftuttagsbrytaren har två lägen: UTDRAGEN (START) och INTRYCKT (STOPP). Dra ut kraftuttagsbrytaren för att koppla in klippdäckets knivar. Tryck in knappen för att koppla ur klippdäckets knivar (Figur 4).

Reglage för hög/låg hastighet

Reglaget för hög/låg hastighet tillåter ett högre hastighetsläge vid förflyttning av maskinen (Figur 4).

Klippdäcken fungerar inte i högt läge. För att du ska kunna växla mellan det HöGA och LåGA läget måste däcken vara uppfällda, kraftuttaget och farthållaren vara urkopplade, gaspedalen vara i NEUTRALLäGET och maskinen måste röra sig i en låg hastighet.

Lyftbrytare

Lyftbrytarna används för att höja och sänka klippdäcken (Figur 4). Tryck brytarna framåt för att sänka klippdäcken och bakåt för att höja klippdäcken. När du startar maskinen med klippdäcken i det nedre läget ska du trycka ned lyftbrytaren så att klippdäcken kan flyta och klippa.

Note: Det går inte att sänka däcken i det höga hastighetsläget, och det går varken att höja eller sänka dem om du inte sitter i sätet när motorn är igång. Däcken sänks när nyckeln är i läget På och du sitter i sätet.

Omkopplare för farthållaren

Omkopplaren för farthållaren låses i pedalläget så att önskad hastighet bibehålls (Figur 5). Om du trycker baktill på omkopplaren stängs farthållaren av, om omkopplaren är i mittläget aktiveras farthållaren och om du trycker framtill på omkopplaren ställs den önskade hastigheten in.

Note: Pedalläget avaktiveras också om du trycker på någon av bromspedalerna eller för gaspedalen till BACKLäGET i en sekund.

g028454

Kraftuttagsport

Använd kraftuttagsporten för att driva extra elektriska tillbehör (Figur 5).

Sätesreglage

Sätesjusteringsspak

För spaken på sidan om sätet utåt, skjut sätet till önskat läge och släpp sedan spaken för att låsa sätet i det läget (Figur 6).

g037412

Justeringsratt för armstöd

Vrid på ratten för att justera armstödets vinkel (Figur 6).

Ryggstödsjusteringsspak

Flytta spaken för att justera ryggstödets vinkel (Figur 6).

Viktmätare

Viktmätaren anger när sätet har anpassats efter förarens vikt (Figur 6). Justera höjden genom att ställa in fjädringen i det gröna området.

Viktjusteringsspak

Använd den här spaken för att göra justeringar efter förarens vikt (Figur 6). Dra upp spaken för att öka lufttrycket och tryck ner spaken för att minska lufttrycket. Sätet är korrekt justerat när viktmätaren är i det gröna området.

Hyttreglage

g028431

Reglage för luftcirkulation

Ställer in cirkulation av befintlig luft i hytten eller luftintag utifrån (Figur 7).

 • Ställ in reglaget på luftcirkulation när luftkonditioneringen används.

 • Ställ in reglaget på luftintag när värmaren eller fläkten används.

Fläktreglage

Vrid fläktreglaget för att reglera fläktens hastighet (Figur 7).

Temperaturreglage

Vrid temperaturreglaget för att reglera lufttemperaturen i hytten (Figur 7).

Omkopplare till vindrutetorkare

Använd den här omkopplaren för att slå på och av vindrutetorkarna (Figur 7).

Luftkonditioneringsbrytare

Använd den här brytaren för att slå på och av luftkonditioneringen (Figur 7).

Eluttag

Använd det här eluttaget på 15 A och 12 V DC för att strömsätta kompatibla enheter (Figur 7).

Ljusomkopplare

Använd den här omkopplaren för att slå på och av strålkastarna och bakljusen (Figur 7).

Omkopplare för varningsblinkers

Använd den här omkopplaren för att slå på och av varningsblinkers (Figur 7).

Vindrutespärr

Lyft upp spärrarna för att öppna vindrutan (Figur 8). Tryck in spärren så att vindrutan låses i öPPET läge. Dra spärren utåt och nedåt för att stänga och säkra vindrutan.

g196911

Spärr till bakrutan

Lyft upp spärrarna för att öppna bakrutan. Tryck på spärren för att låsa fönstret i det öPPNA läget. Dra spärren utåt och nedåt för att stänga och säkra rutan (Figur 8).

Important: Stäng bakrutan innan du öppnar motorhuven, annars kan det bli skador på motorhuven eller fönstret.

g203228
BeskrivningFigur 9 referensMått och vikt
Höjd med hytt A237 cm
Höjd med störtbågen uppfälldI217 cm
Höjd med störtbågen nedfälldK173 cm
Total maskinlängdH186 cm
Längd för förvaringG184 cm
Klippbredd   
 totalD315 cm
 främre klippenhet 137 cm
 sidoklippenhet 94 cm
 främre klippenhet och en sidoklippenhet 226 cm
Total maskinbredd   
 med klippenheterna nereE323 cm
 med upphöjda klippenheter (transportläge)C180 cm
Hjulbas F141 cm
Spårvidd (däck mitt till mitt)   
 framB114 cm
 bakJ107 cm
Markfrigång 15 cm
Nettovikt med hytt 2 165 kg
Nettovikt med störtbåge 1 922 kg

Note: Specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivskruvarna och klippenheterna är i gott fungerande skick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll inte på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll inte på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Kontrollera oljenivån i motorn

Innan du startar motorn och använder maskinen ska du kontrollera oljenivån i motorns vevhus. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

Kontrollera kylsystemet

Innan du startar motorn och börjar använda maskinen bör du kontrollera kylsystemet; se Kontrollera kylsystemet.

Kontrollera hydraulsystemet

Innan du startar motorn och börjar använda maskinen bör du kontrollera hydraulsystemet; se Kontrollera hydraulvätskan.

Tömma vattenseparatorn

Töm ut vatten eller andra föroreningar från vattenseparatorn. Se Utföra service på vattenseparatorn.

Fylla på bränsletanken

Bränsletankens kapacitet

Bränsletankens kapacitet:79 liter

Bränslespecifikation

Important: Använd endast dieselbränsle med mycket låg svavelhalt. Bränsle med högre svavelhalt försämrar dieseloxideringskatalysatorn (DOC), vilket orsakar funktionsproblem och förkortar livslängden på motorkomponenterna.Underlåtenhet att följa nedanstående försiktighetsåtgärder kan skada motorn.

 • Använd aldrig fotogen eller bensin istället för dieselbränsle.

 • Blanda aldrig fotogen eller använd motorolja med dieselbränslet.

 • Förvara aldrig bränsle i behållare med zinkplätering på insidan.

 • Använd inte bränsletillsatser.

Petroleumdiesel

Cetantal: 45 eller högre

Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

Bränsletabell

Specifikationer för dieselbränslePlats
ASTM D975USA
Nr 1-D S15
Nr 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternationell
JIS K2204 klass nr 2Japan
KSM-2610Korea
 • Använd endast ren, färsk diesel eller biogasbränslen.

 • Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 180 dagar så att det garanterat är färskt.

Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över −7 °C och bränsle för vinterbruk (nr 1-D eller en blandning av nr 1-D/2-D) under −7 °C.

Note: Användning av bränsle för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gör att maskinen startar lättare och att inte bränslefiltret sätts igen i lika hög grad.Om diesel för sommarbruk används vid temperaturer över −7 °C bidrar det till att pumpen håller längre och har större effekt jämfört med bränsle för vinterbruk.

Använda biodieselbränsle

Maskinen kan också använda ett biodieselbränsle, upp till B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel).

Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

Specifikation för biodieselbränsle: ASTM D6751 eller SS-EN 14214

Specifikation för blandat bränsle: ASTM D975, SS-EN 590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelens svavelhalt måste vara mycket låg.

Vidta följande säkerhetsåtgärder:

 • Biodieselblandningar kan skada målade ytor.

 • Använd B5 (andel biodiesel är 5 %) eller blandningar med mindre biodieselandel vid kallt väder.

 • Kontrollera tätningar, slangar och packningar som kommer i kontakt med bränsle, eftersom de kan försämras över tiden.

 • Vid byte till biodieselblandningar kan bränslefiltret sättas igen i början.

 • Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information om biodieselbränsle.

Fylla på bränsle

g203191

Fyll på tanken med dieselbränsle (nr 2-D) till ungefär 6–13 mm under tankens, inte påfyllningsrörets, övre kant.

Note: Fyll om möjligt på tanken varje gång maskinen har använts. Detta minskar eventuell ansamling av kondens i bränsletanken.

Kontrollera däcktrycket

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Fara

  Ett lågt däcktryck minskar maskinens stabilitet på lutande underlag. Detta kan göra så att maskinen välter, vilket i sin tur kan leda till personskador eller dödsfall.

  Däcken får inte vara för löst pumpade.

  Lufttrycket i däcken ska vara 1,72–2,07 bar.

  Important: Upprätthåll rekommenderat tryck i alla däck för att få god klippkvalitet och korrekt maskindrift. Däcken får inte vara för löst pumpade.Kontrollera lufttrycket i samtliga däck innan du kör maskinen.

  g001055

  Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt med korrekt åtdragningsmoment kan det leda till personskador.

  Dra åt hjulmuttrarna till rätt momentvärde.

  Dra åt hjulmuttrarna till 115–136 N·m i den ordning som visas i Figur 12 och Figur 13.

  g033358
  g033359

  Justera speglarna

  Endast modeller med hytt

  Backspegel

  Sitt på sätet när du justerar backspegeln, så att du får en så bra sikt som möjligt genom bakrutan (Figur 14) Dra spaken bakåt för att luta spegeln och minska ljusstyrkan och risken att bli bländad.

  Sidospeglar

  Sitt på sätet och be någon att hjälpa dig att justera sidospeglarna så att du ser sidorna av maskinen så bra som möjligt (Figur 14).

  g008870

  Rikta in strålkastarna

  Tillval
  1. Lossa monteringsmuttrarna och rikta in strålkastarna så att de pekar rakt framåt.

   Note: Dra inte åt monteringsmuttern hårdare än vad som krävs för att hålla strålkastaren i rätt position.

  2. Lägg en platt plåt över strålkastarens framsida.

  3. Montera en magnetisk gradskiva på plåten.

  4. Håll enheten på plats, luta försiktigt strålkastaren nedåt med 3° och dra sedan åt muttern.

  5. Upprepa proceduren med den andra strålkastaren.

  Justera vältskyddssystemet

  Varning

  Undvik vältolyckor som kan leda till livshotande personskador genom att hålla vältskyddet i upprätt låst läge och använda säkerhetsbältet.

  Kontrollera att sätesspärren håller sätet på plats.

  Varning

  Det finns inget vältskydd om störtbågen är nedfälld.

  • Kör inte maskinen på ojämn mark eller i en sluttning med störtbågen nedfälld.

  • Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt.

  • Använd inte säkerhetsbältet om störtbågen är nedfälld.

  • Kör långsamt och försiktigt.

  • Fäll upp störtbågen så snart som det finns tillräckligt med utrymme.

  • Var mycket uppmärksam på utrymmen ovanför dig (dvs. grenar, dörrar, elektriska sladdar) innan du kör under ett föremål och vidrör dem inte.

  Fälla ned störtbågen

  g221650

  Fälla upp störtbågen

  g221651

  Justera klipphöjden

  Mittklippdäcket

  Det går att justera klipphöjden från 25 till 127 mm i steg om 13 mm. Justera klipphöjden på mittklippdäcket genom att placera svänghjulsaxlarna i svänghjulsgafflarnas övre eller nedre hål, lägga till eller ta bort ett jämnt antal distansbrickor från svänghjulsgafflarna och fästa den bakre kedjan i önskat hål.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Starta motorn och höj klippdäcken för att ändra klipphöjd.

  3. Stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset när klippdäcket har höjts.

  4. Sätt svänghjulsaxlarna i samma hål i alla svänghjulsgafflar.

   g008866

   Note: Om du använder en klipphöjd på 64 mm eller mer måste du montera axelbulten i det nedre svänghjulsgaffelhålet för att undvika att gräs ansamlas mellan hjulet och gaffeln. Om gräs ansamlas när du använder en klipphöjd på under 64 mm ska du köra maskinen baklänges så att gräsklippet dras bort från hjulet och gaffeln.

  5. Ta bort spännlocket från spindelaxeln och skjut ut spindeln ur svänghjulsarmen (Figur 17).

  6. Placera de två mellanläggen på spindelaxeln såsom de satt från början.

   Note: Mellanläggen krävs för att man ska få jämn höjd över hela klippdäckens bredd. Skjut på ett lämpligt antal 13 mm distansbrickor (enligt tabellen nedan) på spindelaxeln för att få önskad klipphöjd. Skjut sedan på brickan på axeln.

   Ta hjälp av tabellen nedan för att kontrollera vilka distansbrickor som bör kombineras för inställningen (Figur 18):

   decal100-5622nc
  7. För svänghjulsspindeln genom den främre svänghjulsarmen.

  8. Montera mellanläggen (såsom de satt från början) och de återstående distansbrickorna på spindelaxeln.

  9. Sätt tillbaka spännlocket så att allt sitter stadigt.

  10. Ta bort hårnålssprinten och sprintbulten som fäster klipphöjdskedjorna på klippdäckets bakre del (Figur 19).

   g020968
  11. Montera klipphöjdskedjorna i önskat klipphöjdshål med hjälp av sprintbulten och hårnålssprinten (Figur 20).

   decal106-4251nc

   Note: Om du vill ha en klipphöjd på 25 mm, 38 mm eller ibland 51 mm, ska du flytta medarna och klipphöjdshjulen till det högsta läget.

  Vingklippdäcken

  Om du vill justera klipphöjden på vingklippdäcken ska du lägga till eller ta bort ett jämnt antal distansbrickor från hjulgafflarna, sätta svänghjulsaxlarna i de höga eller låga klipphöjdshålen i svänghjulsgafflarna och säkra svängarmarna i de utvalda fästhålen för klipphöjdsinställningen.

  1. Sätt svänghjulsaxlarna i samma hål i alla svänghjulsgafflar (Figur 21 och Figur 23).

  2. Ta bort spännlocket från spindelaxeln och skjut ut spindeln ur svänghjulsarmen (Figur 21).

   g008866
  3. Placera de två mellanläggen på spindelaxeln såsom de satt från början.

   Note: Mellanläggen krävs för att man ska få jämn höjd över hela klippdäckens bredd. Skjut på ett lämpligt antal 13 mm distansbrickor (enligt tabellen nedan) på spindelaxeln för att nå önskad klipphöjd. Skjut sedan på brickan på axeln.

   Ta hjälp av tabellen nedan för att kontrollera vilka distansbrickor som bör kombineras för inställningen (Figur 22).

   decal100-5622nc
  4. För svänghjulsspindeln genom den främre svänghjulsarmen.

  5. Montera mellanläggen (såsom de satt från början) och de återstående distansbrickorna på spindelaxeln.

  6. Ta bort hårnålssprinten och sprintbulten från svänghjulsarmarna (Figur 23).

  7. Vrid spännstången för att höja eller sänka svängarmen tills hålen befinner sig i linje med de utvalda fästhålen för klipphöjdsinställning i klippdäckens ram (Figur 23 och Figur 24).

   g004676
   decal100-5623nc
  8. Sätt i sprintbultarna och hårnålssprintarna.

  9. Vrid spännstången moturs och dra åt med handen för att spänna justeringen.

  Justera medarna

  Montera medarna i det nedre läget när du använder klipphöjder över 64 mm och i det övre läget när du använder klipphöjder under 64 mm.

  g033110

  Justera klippdäckets valsar

  Montera klippdäckets valsar i det nedre läget vid en klipphöjd över 64 mm och i det övre läget vid en klipphöjd under 64 mm.

  g033113

  Justera kniven

  För att klippdäcket ska fungera optimalt måste det vara ett spel på 10 till 16 mm mellan sidospetsarna och mittklippdäckets knivar (Figur 27).

  1. Lyft klippdäcket så att knivarna är synliga och palla upp mittdäckdelen så att den inte kan falla ned av en olyckshändelse.

   Note: Vingdäcken måste vara horisontella med mittklippdäcket.

  2. Vrid en mittkniv och en intilliggande sidokniv så att knivspetsarna befinner sig i linje. Mät avståndet mellan knivspetsarna (Figur 27).

   Note: Avståndet ska vara cirka 10 till 16 mm.

   g223264
  3. Använd justerbulten på klippdäckets bakre svänglänk för att justera avståndet (Figur 28).

  4. Lossa kontramuttern på justeringsbulten.

  5. Lossa eller dra åt justeringsbultarna tills du når ett spel på 10 till 16 mm och dra sedan åt kontramuttern.

  6. Upprepa proceduren på klippdäckets andra sida.

   g009439

  Korrigera en felpassning mellan klippdäcken

  På grund av varierande gräsförhållanden och olika motviktsinställningar på traktorenheten ska du provklippa en bit av gräsmattan och kontrollera utseendet innan den riktiga klippningen påbörjas.

  1. Ställ in alla klippdäck på önskad klipphöjd. Se Justera klipphöjden.

  2. Kontrollera och justera lufttrycket i maskinens fram- och bakdäck till mellan 1,72 och 2,07 bar.

  3. Kontrollera och justera lufttrycket i alla klippdäckets svänghjul till 3,45 bar.

  4. Kontrollera laddningen och motviktstrycket med motorn på HöG TOMGåNG och använd hydrauliska testportar.

   Note: Justera motvikten till 22,41 bar.

  5. Kontrollera att knivarna inte är böjda. Se Kontrollera om någon kniv är böjd.

  6. Klipp gräset på ett provområde och kontrollera att alla klippdäck klipper med samma höjd.

  7. Om det behövs ytterligare klippdäcksjusteringar ska du välja ut en plan yta med en rak kant på minst två meter.

  8. Öka klipphöjden till 7,6–10,1 cm för att göra det lättare att mäta knivplanet. Se Justera klipphöjden.

  9. Sänk ned klippdäcken på ett plant underlag och ta bort de kåpor som sitter ovanpå klippdäcken.

  10. Lossa flänsmuttern som fäster mellanremskivan för att minska remspänningen på respektive klippdäck.

  Ställa in mittklippdäcket

  Note: Använd helst Toro-verktyget (artikelnr 121–3874) för att dra åt spännlocket.

  1. Rotera kniven på varje spindel tills ändarna vetter framåt/bakåt.

  2. Mät från golvet till längst fram på skäreggen.

  3. Justera mellanläggen (3 mm) på de främre svänghjulsgafflarna så att de stämmer överens med klipphöjdsdekalen (Figur 29). Se Justera klipphöjden.

   g008866

  Montera sidoklippdäcken

  1. Rotera kniven på varje spindel tills ändarna är riktade framåt/bakåt.

  2. Mät från golvet till längst fram på skäreggen.

  3. Justera mellanläggen (3 mm) på de främre svänghjulsarmarna så att de stämmer överens med klipphöjdsdekalen (Figur 30).

   Note: När det endast gäller utsidesknivens spindel hänvisas till Justera klippdäckets lutning.

   g011561

  Anpassa klipphöjden mellan klippdäck

  1. Placera kniven i sidled på den yttre spindeln på båda sidoklippdäcken.

   Note: Mät från golvet till spetsen på skäreggen på båda enheterna och jämför måtten. Måtten får inte skilja sig åt med mer än 3 mm. Gör inga inställningar just nu.

  2. Placera kniven i sidled på sidoklippdäckets inre spindel och motsvarande yttre spindel på det främre klippdäcket.

   Note: Mät från golvet till skäreggens spets på innerkanten av sidoklippdäcket och till motsvarande ytterkant på det främre klippdäcket, och jämför måtten. Sidoklippdäckets mått ska vara inom 3 mm från det främre klippdäcket.

   Note: Alla klippdäckets tre svänghjul ska stå kvar på marken när en motvikt används.

   Note: Om en justering krävs för att klippningen ska bli likadan med främre klippdäcket och sidoklippdäcken ska du enbart justera sidoklippdäcken.

  3. Om innerkanten på sidoklippdäcket är för hög i förhållande till ytterkanten på det främre klippdäcket tar du bort ett mellanlägg nedtill på sidoklippdäckets främre inre svänghjulsarm (Figur 30).

   Note: Kontrollera måtten mellan ytterkanterna på båda sidoklippdäcken och mellan innerkanten på sidoklippdäcket och ytterkanten på det främre klippdäcket igen.

  4. Om innerkanten fortfarande är för hög tar du bort ytterligare ett mellanlägg nedtill från sidoklippdäckets främre inre svänghjulsarm och ett mellanlägg från sidoklippdäckets främre yttre svänghjulsarm.

  5. Om innerkanten på sidoklippdäcket är för låg i förhållande till ytterkanten på det främre klippdäcket lägger du till ett mellanlägg nedtill på sidoklippdäckets främre inre svänghjulsarm.

   Note: Kontrollera måttet mellan ytterkanterna på båda sidoklippdäcken och mellan innerkanten på sidoklippdäcket till ytterkanten på det främre klippdäcket igen.

  6. Om innerkanten fortfarande är för låg lägger du till ytterligare ett mellanlägg nedtill på sidoklippdäckets främre inre svänghjulsarm och ett mellanlägg på sidoklippdäckets främre yttre svänghjulsarm.

  7. När klipphöjden är densamma vid det främre klippdäckets och sidoklippdäckens kanter ska du kontrollera att sidoklippdäckens lutning fortfarande är 8–11 mm.

   Note: Justera vid behov.

  Kontrollera säkerhetsbrytarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetsbrytarna.
 • Maskinen har säkerhetsbrytare i det elektriska systemet. De här brytarna kopplar antingen ur traktorenheten eller kraftuttaget när du kliver ur sätet. Om du kopplar ur kraftuttaget och kopplar in parkeringsbromsen innan du lämnar sätet fortsätter motorn att gå.

  1. Kör maskinen sakta till ett stort och öppet område. Sänk ned klippdäcket, stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Sitt på sätet och tryck på gaspedalen. Försök att starta motorn. Motorn ska inte starta. Om motorn startar finns det ett funktionsfel i säkerhetssystemet som måste åtgärdas innan arbetet återupptas.

  3. Sitt på sätet, starta motorn och koppla in kraftuttaget. Res dig ur sätet när kraftuttaget är inkopplat. Kraftuttaget bör kopplas ur efter en liten fördröjning. Om kraftuttaget startar ändå finns det ett funktionsfel i säkerhetssystemet som bör åtgärdas innan arbetet återupptas.

  4. Sitt på sätet, lägg i parkeringsbromsen och starta motorn. Flytta gaspedalen så att den inte ligger i NEUTRALLäGET. InfoCenter bör visa ”traction not allowed” (hjuldrivning ej tillåten) och maskinen bör stå stilla. Om motorn inte står stilla föreligger ett funktionsfel i säkerhetssystemet som bör åtgärdas innan arbetet återupptas.

  Använda InfoCenter

  På LCD-skärmen InfoCenter visas information om din maskin, t.ex. driftsstatus och diagnostik (Figur 31). En startbild och en huvudinformationsbild visas på InfoCenter. Du kan växla mellan startbilden och huvudinformationsbilden när som helst genom att trycka på någon av InfoCenter-knapparna och sedan välja lämplig riktningspil.

  g020650
  • Vänster knapp, menyåtkomst-/tillbakaknapp – tryck på den här knappen för att öppna InfoCenter-menyerna. Du kan använda den för att stänga den meny som är aktiv just nu.

  • Mittenknapp – använd den här knappen för att bläddra nedåt i menyerna.

  • Högerknapp – använd den här knappen för att öppna en meny där en högerpil visar att det finns mer innehåll.

  • Pip – aktiveras när du sänker ned däcken eller för meddelanden och fel.

  Note: Varje knapps funktion kan ändras beroende på vad tillfället kräver. Vid varje knapp visas en ikon som förklarar den aktuella funktionen.

  Ikonbeskrivning InfoCenter

  SERVICE DUEAnger när schemalagd service bör utföras
  GraphicMotorvarvtal/-status – visar motorns varvtal
  GraphicTimmätare
  GraphicInfoikon
  GraphicAnger den högsta hjuldrivningshastigheten
  GraphicSnabbt
  GraphicLångsamt
  GraphicÄndring av fläktens blåsriktning – anger när fläktens blåsriktning ändras
  GraphicBränslenivå
  GraphicStationär regenerering krävs
  GraphicLuftintagsvärmaren är aktiv
  GraphicHöj vänster däck
  GraphicHöj mittdäcket
  GraphicHöj höger däck
  GraphicFöraren måste sitta på stolen
  GraphicParkeringsbromsindikator – anger när parkeringsbromsen är åtdragen
  GraphicIdentifierar området som högt
  GraphicNeutralläge
  GraphicIdentifierar området som lågt
  GraphicKylvätsketemperatur – visar temperaturen på motorns kylvätska i antingen °C eller °F
  GraphicTemperatur (hög)
  GraphicHjuldrivning eller gaspedal
  GraphicNekas eller ej tillåtet
  GraphicMotor, start
  GraphicKraftuttaget – anger att kraftuttaget är inkopplat
  GraphicStopp eller avstängning
  GraphicMotor
  GraphicTändningslås
  GraphicAnger när klippdäcken sänks ned
  GraphicAnger när klippdäcken höjs upp
  GraphicPIN-kod
  GraphicHydraulvätsketemperatur – visar hydraulvätsketemperaturen
  GraphicCAN-buss
  GraphicInfoCenter
  GraphicOgiltig eller misslyckad
  GraphicMitten
  GraphicHöger
  GraphicVänster
  GraphicLampa
  GraphicUtmatning från TEC-styrenheten eller styrkabel i kablage
  GraphicHögt: över tillåtet intervall
  GraphicLågt: under tillåtet intervall
  Graphic/GraphicUtanför området
  GraphicBrytare
  GraphicFöraren måste frisläppa brytaren
  GraphicFöraren ska ändra till det angivna läget
  Symbolerna kombineras ofta och skapar meningar. Vissa av exemplen visas nedan. 
  GraphicFöraren ska ställa maskinen i neutralläget
  GraphicMotorstart nekad
  GraphicMotorn stängs av
  GraphicMotorns kylvätska är för varm
  GraphicHydraulvätskan är för varm
  GraphicSitt ned eller lägg i parkeringsbromsen

  Använda menyerna

  Tryck på menyåtkomstknappen i huvudskärmen för att få åtkomst till InfoCenters menysystem. Då kommer du till huvudmenyn. Se följande tabeller för en sammanfattning av vilka alternativ som finns tillgängliga från menyerna:

  Huvudmeny
  MenyobjektBeskrivning
  FelFelmenyn innehåller en lista med de senaste maskinfelen som uppstått. Läs servicehandboken eller kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare för mer information om felmenyn och informationen som finns där.
  ServiceServicemenyn innehåller information om maskinen som t.ex. antal brukstimmar och andra liknande siffror.
  DiagnostikDiagnostikmenyn visar statusen för alla brytare, givare och styruteffekt på maskinen. Den kan användas för att felsöka vissa problem eftersom den snabbt visar vilka av maskinens reglage som är på och av.
  InställningarMed hjälp av inställningsmenyn kan du anpassa och ändra konfigurationsvariabler på InfoCenter-skärmen.
  OmI menyn Om står maskinens modellnummer, artikelnummer och programvaruversion.
  Service
  MenyobjektBeskrivning
  HoursAnger det totala antal timmar som maskinen, motorn och fläkten har varit på samt antalet timmar som maskinen har transporterats och överhettats.
  CountsVisar antalet förvärmningar och starter som har gjorts på maskinen.
  Diagnostik
  MenyobjektBeskrivning
  Engine RunLäs servicehandboken eller kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare för mer information om menyn Motor – Kör och informationen som finns där.
  GlödstiftAnger om något av följande är aktivt: nyckelstart, begränsad timeout och glödstift
  FläktVisar om fläkten är aktiv i följande fall: hög temperatur i motorn, hög temperatur för oljan, hög motor- eller hydraultemperatur och fläkt på
  Inställningar
  MenyobjektBeskrivning
  EnheterStyr vilka enheter som används på InfoCenter. Det går att välja brittiska eller metriska.
  SpråkStyr språken som används på InfoCenter*
  BakgrundsbelysningStyr LCD-skärmens ljusstyrka
  KontrastStyr LCD-skärmens kontrast
  Låsta menyerMed en PIN-kod kan en person som har godkänts av företaget få åtkomst till låsta menyer.
  Auto. tomgångStyr den tid det tar innan motorn går på tomgång när maskinen inte används
  Klipphast.Styr den maximala hastigheten under klippning (lågt område)
  Trans. hastStyr den maximala hastigheten under transport (högt område)
  Smart PowerTack vare Smart Power-drivningen kör inte maskinen fast vid tufft gräs genom att den automatiskt styr maskinhastigheten och optimerar klipprestandan.

  *Endast text som är riktad mot föraren är översatt. Skärmarna Fel, Service och Diagnostik visas vid service. Rubrikerna är på det valda språket, men menyobjekten är på engelska.

  Om
  MenyobjektBeskrivning
  ModellVisar maskinens modellnummer
  Art.nrVisar maskinens artikelnummer
  Maskinstyrenhetens versionsnummerVisar versionsnumret för masterstyrenheten
  InfoCenter-versionsnummerVisar versionsnumret för InfoCenter
  CAN-bussVisar status för maskinens kommunikationsbuss

  Låsta menyer

  Det finns fyra inställningar för driftskonfigurering som kan justeras på inställningsmenyn i InfoCenter: tidsfördröjning för auto. tomgång, maximal klippningshastighet, maximal transporthastighet och Smart Power. Dessa inställningar finns i den låsta menyn.

  Åtkomst till låsta menyer

  Note: Den fabriksinställda PIN-koden för maskinen är antingen 0000 eller 1234.Om du har ändrat PIN-koden och därefter glömt den nya koden kan du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp.

  1. På HUVUDMENYN bläddrar du ned till INSTäLLNINGSMENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen (Figur 32).

   g028523
  2. På INSTäLLNINGSMENYN bläddrar du ned till den LåSTA MENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen (Figur 33A).

   g028522
  3. Ange PIN-koden genom att trycka på mittknappen tills rätt första siffra visas. Tryck sedan på högerknappen för att gå till nästa siffra (Figur 33B och Figur 33C). Upprepa detta steg tills den sista siffran har skrivits in och tryck på högerknappen igen.

  4. Tryck på mittknappen för att ange PIN-koden (Figur 33D).

   Vänta tills den röda indikatorlampan på InfoCenter tänds.

   Note: Om InfoCenter bekräftar PIN-koden och den låsta menyn blir tillgänglig visas ordet ”PIN” i skärmens övre högra hörn.

  Note: Spärra den låsta menyn genom att vrida tändningslåset till läget AV och sedan till läget På.

  Du kan se och ändra på inställningarna i den låsta menyn. När du har fått åtkomst till den låsta menyn bläddrar du ned till alternativet Lås inställn. Tryck på högerknappen för att ändra inställningen. Om du ställer in Lås inställn. på AV kan du se och ändra inställningarna i den låsta menyn utan att ange PIN-koden. Om du ställer in Lås inställn. på På döljs de låsta alternativen och du måste ange PIN-koden för att ändra inställningarna i den låsta menyn. När du har angivit PIN-koden vrider du tändningslåset till läget AV och tillbaka till läget På för att aktivera och spara funktionen.

  Ställa in automatisk tomgång

  1. Bläddra ned till Auto. tomgång i inställningsmenyn.

  2. Tryck på högerknappen för att ändra tiden för automatisk tomgång mellan AV, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s och 30 s.

  Ställa in den maximala tillåtna klipphastigheten

  1. Bläddra ner till Klipphast. i inställningsmenyn och tryck på högerknappen.

  2. Använd högerknappen för att öka den maximala klipphastigheten (50 %, 75 % eller 100 %).

  3. Använd mittknappen för att minska den maximala klipphastigheten (50 %, 75 % eller 100 %).

  4. Tryck på vänsterknappen för att avsluta.

  Ställa in den maximala tillåtna transporthastigheten

  1. I huvudmenyn bläddrar du ned till Transporthastighet och trycker på högerknappen.

  2. Använd högerknappen för att öka den maximala transporthastigheten (50 %, 75 % eller 100 %).

  3. Använd mittknappen för att minska den maximala transporthastigheten (50 %, 75 % eller 100 %).

  4. Tryck på vänsterknappen för att avsluta.

  När du är klar med den låsta menyn trycker du på vänsterknappen för att stänga huvudmenyn och sedan på vänsterknappen för att stänga menyn Kör.

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

  • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Stanna knivarna när du inte klipper gräs.

  • Stanna maskinen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du undersöker redskapet om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Koppla ur klippenhetens drivenhet, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du justerar klipphöjden (såvida du inte kan justera den från arbetsläget).

  • Låt aldrig motorn gå i ett utrymme där avgaser inte kan komma ut.

  • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Innan du lämnar förarplatsen (till exempel för att tömma gräsuppsamlarna eller för att rensa utkastaren) ska du göra följande:

   • Ställ maskinen på en plan yta.

   • Koppla ur kraftuttaget och sänk ner redskapen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Använd inte maskinen som bogserfordon.

  • Använd endast tillbehör, redskap och reservdelar som har godkänts av Toro®.

  Säkerhet för vältskyddssystemet

  • Ta inte bort vältskyddet från maskinen.

  • Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.

  • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

  • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.

  • Byt ut skadade vältskyddsdelar. Reparera eller ändra dem inte.

  Maskiner med hytt

  • Vältskyddet är en integrerad och effektiv säkerhetsanordning.

  • En hytt som monteras av Toro har en störtbåge.

  • Använd alltid säkerhetsbältet.

  Maskiner med fällbar störtbåge

  • Använd alltid säkerhetsbältet när störtbågen är uppfälld.

  • Vältskyddet är en inbyggd säkerhetsanordning. Håll den fällbara störtbågen i upprätt låst läge, och använd säkerhetsbältet när du kör maskinen med störtbågen uppfälld.

  • Störtbågen ska endast fällas ned tillfälligt när så behövs. Använd inte säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld.

  • Tänk på att det inte finns något vältskydd när störtbågen är nedfälld.

  • Kontrollera området som ska klippas och ha aldrig störtbågen nedfälld i närheten av sluttningar, stup eller vattendrag.

  Säkerhet i sluttningar

  Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Om du kör maskinen i en sluttning måste du alltid vara extra försiktig.

  • Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för att köra maskinen i, bland annat genom att undersöka platsen. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttningar i bruksanvisningen och beakta de förhållanden som du ska köra maskinen under för att fastställa om maskinen kan användas under de förhållanden som råder på den platsen och den dagen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

  • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

  • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

  • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

  • Observera att maskinen kan tappa drivkraft om maskinen körs på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning. Drivhjul som tappar drivkraft kan leda till att maskinen glider och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

  • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

  • Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Klipp sluttningen med en handgräsklippare om det finns faror.

  • Om möjligt ska klippenheterna hållas nedsänkta mot marken när du kör maskinen i sluttningar. Om klippenheterna höjs vid körning i sluttningar kan maskinen bli ostadig.

  • Var mycket försiktigt när du kör maskinen med gräsuppsamlingssystem eller andra redskap. Dessa kan ändra maskinens stabilitet och leda till att du förlorar kontrollen.

  Starta motorn

  Important: Bränslesystemet kommer automatiskt att avluftas i följande fall:

  • Vid den första starten av en ny maskin.

  • Motorn har stannat till följd av att bränslet har tagit slut.

  • Underhåll har utförts på komponenter i bränslesystemet.

  1. Ta bort foten från gaspedalen och se till att pedalen är i neutralläge. Se till att parkeringsbromsen ligger i.

  2. Flytta motorhastighetsknappen till läget för LåG TOMGåNG.

  3. Vrid tändningsnyckeln till KöRLäGET.

   Note: Glödstiftslampan tänds.

  4. Vid tändningsnyckeln till STARTLäGET när glödindikatorn slocknar. Släpp nyckeln omedelbart när motorn startar och låt den gå tillbaka till KöRLäGET.

   Important: Kör inte startmotorn i mer än 30 sekunder åt gången, annars kan det uppstå fel på startmotorn i förtid. Om motorn inte startar efter 30 sekunder vrider du nyckeln till läget OFF. Undersök reglagen och procedurerna, vänta ytterligare 30 sekunder och upprepa startproceduren.

  5. Låt motorn bli varm på mellanhög hastighet (utan belastning), och flytta sedan gasreglaget till önskad position.

  Important: Låt motorn gå på tomgång i fem minuter innan du stänger av den efter arbete under full belastning. Om detta inte görs kan resultatet bli turboladdningsproblem.

  Stänga av motorn

  Important: Låt motorn gå på tomgång i fem minuter innan du stänger av den efter arbete under full belastning. Detta gör att turboladdaren hinner svalna innan motorn stängs av. Om detta inte görs kan det resultera i turboladdningsproblem.

  Note: Sänk ned klippdäcken till marken när maskinen har parkerats. Detta frigör systemet från den hydrauliska belastningen, förhindrar slitage på systemets delar och förebygger även att klippdäcken sänks ned av misstag.

  1. För gasreglaget bakåt till det LåNGSAMMA läget.

  2. För kraftuttagsbrytaren till URKOPPLAT läge.

  3. Koppla in parkeringsbromsen.

  4. Vrid tändningsnyckeln till läget AV.

  5. Ta ut nyckeln ur tändningslåset för att undvika oavsiktlig start.

  Förstå Smart Power

  Med Toro Smart Power™ behöver du inte lyssna på motorhastigheten när tung last dras. Tack vare den här funktionen kör maskinen inte fast vid tufft gräs eftersom den styr maskinhastigheten automatiskt och optimerar klipprestandan. Du kan ställa in en maxhastighet som är bekväm och klippa utan att behöva minska hjuldrivningshastigheten manuellt vid klippning i svåra förhållanden.

  Omvänd fläktfunktion

  Fläktens hastighet styrs av hydraulvätskans temperatur och motorkylvätskans temperatur. När hydraulvätskan eller kylvätsketemperaturen stiger till en viss temperatur startar en omvänd fläktcykel automatiskt. Denna funktion blåser bort skräp från den bakre skärmen och sänker kylvätskans och hydraulvätskan temperaturer.

  Du kan starta denna fläktfunktion manuellt genom att samtidigt trycka på höger- och vänsterknappen på InfoCenter. Vi rekommenderar att du startar den omvända fläktfunktionen manuellt innan du lämnar arbetsområdet eller kör in i underhålls- eller förvaringsutrymmen.

  Förstå automatisk tomgång

  Maskinen är utrustad med automatisk tomgång som automatiskt låter motorn gå på tomgång när nedanstående funktioner inte används under en förinställd tid som har ställts in på InfoCenter.

  • Gaspedalen återgår till NEUTRALLäGET.

  • Kraftuttaget (PTO) är urkopplat.

  • Ingen av lyftbrytarna aktiveras.

   När någon av funktionerna ovan initieras, återgår maskinen automatiskt till föregående gasläge.

  Använda farthållarreglaget

  Omkopplaren för farthållaren låses i pedalläget så att önskad hastighet bibehålls. Om du trycker baktill på omkopplaren stängs farthållaren av, om omkopplaren är i mittläget aktiveras farthållaren och om du trycker framtill på omkopplaren ställs den önskade hastigheten in.

  Note: Farthållaren avaktiveras om du trycker på någon av bromspedalerna eller för gaspedalen till backläget i en sekund.

  Regeneration av dieselpartikelfilter

  Dieselpartikelfiltret (DPF) ingår i avgassystemet. Katalysatorn för dieseloxidering i dieselpartikelfiltret minskar mängden skadliga gaser och tar bort sot från motorns avgasrör.

  Dieselpartikelfiltrets regenereringsprocess använder värme från avgasröret till att förbränna sot som ansamlats på sotfiltret, vilket omvandlar sotet till aska och rensar kanalerna i sotfiltret så att filtrerade avgaser från motorn flödar ut ur dieselpartikelfiltret.

  Motorns dator övervakar mängden sot genom att mäta baktrycket i dieselpartikelfiltret. Om baktrycket är för högt kan sotet inte förbrännas i sotfiltret då motorn går normalt. Tänk på följande för att hålla dieselpartikelfiltret fritt från sot:

  • Passiv regenerering förekommer kontinuerligt medan motorn är igång. Kör motorn på fullt motorvarvtal när det är möjligt för att främja DPF-regenerering.

  • Om baktrycket i dieselpartikelfiltret är för högt eller en återställningsregenerering inte har gjorts på 100 timmar visar motorns dator när en återställningsregenerering pågår via InfoCenter.

  • Låt processen för återställningsregenerering slutföras innan du stänger av motorn.

  Använd och underhåll maskinen med dieselpartikelfiltrets funktioner i åtanke. Motorbelastning på tomgång med högt motorvarvtal (full gas) producerar i allmänhet tillräcklig avgastemperatur för DPF-regenereringen.

  Important: Minimera tiden som du låter motorn gå på tomgång eller du kör motorn på ett lägre varvtal för att minska ansamlingen av sot i sotfiltret.

  Ansamling av sot i dieselpartikelfiltret

  • Med tiden ansamlas sot i dieselpartikelfiltrets sotfilter. Motorns dator övervakar sotnivån i dieselpartikelfiltret.

  • När tillräckligt med sot har ansamlats meddelar datorn dig att det är dags att regenerera dieselpartikelfiltret.

  • DPF-regenerering är en process som värmer upp dieselpartikelfiltret, vilket omvandlar sotet till aska.

  • Förutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn även motorns effekt vid olika nivåer av sotansamling.

  Motorns varningsmeddelanden – sotansamling

  IndikeringsnivåFelkodMotoreffektRekommenderad åtgärd
  Nivå 1: Motorvarning
  g213866
  Datorn minskar motoreffekten till 85 %Utför en parkerad regenerering så snart som möjligt. Se Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.
  Nivå 2: Motorvarning
  g213867
  Datorn minskar motoreffekten till 50 %Utför en återställningsregenerering så snart som möjligt. Se Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.

  Ansamling av aska i dieselpartikelfiltret

  • Lättare aska töms ut genom avgassystemet. Tyngre aska ansamlas i sotfiltret.

  • Aska är en biprodukt av regenereringsprocessen. Med tiden ansamlas aska i dieselpartikelfiltret, som inte töms ut genom motorns avgasrör.

  • Motorns dator beräknar mängden aska som har ansamlats i dieselpartikelfiltret.

  • När tillräckligt med aska har ansamlats skickar motorns dator information till InfoCenter i form av ett motorfel för att ange att det ansamlats aska i dieselpartikelfiltret.

  • Felmeddelandena anger att det är dags att serva dieselpartikelfiltret.

  • Förutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn även motorns effekt vid olika nivåer av askansamling.

  Systemmeddelanden och motorvarningsmeddelanden i InfoCenter – ansamling av aska

  IndikeringsnivåFelkodMinskning av motorvarvtalMotoreffektRekommenderad åtgärd
  Nivå 1: Motorvarning
  g213863
  IngenDatorn minskar motoreffekten till 85 %.Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
  Nivå 2: Motorvarning
  g213863
  IngenDatorn minskar motoreffekten till 50 %.Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
  Nivå 3: Motorvarning
  g214715
  Motorvarvtal vid högsta moment + 200 varv/min.Datorn minskar motoreffekten till 50 %.Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter som utförs när maskinen är igång:

  Typ av regenereringFörhållanden som leder till DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  PassivInträffar under normal användning av maskinen vid högt motorvarvtal eller hög motorbelastning• InfoCenter visar inte en symbol som anger passiv regenerering.
  • Under passiv regenerering bearbetar dieselpartikelfiltret mycket varma avgaser, oxiderar skadliga utsläpp och bränner sot till aska.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  StödInträffar till följd av låga motorvarvtal och låg motorbelastning, eller efter det att datorn har upptäckt att dieselpartikelfiltret är tilltäppt av sot• InfoCenter visar inte en symbol som anger stödregenerering.
  • Under stödregenereringen justerar motorns dator motorns inställningar för att höja avgastemperaturen.
  Se DPF-stödregenerering.
  ÅterställningInträffar var 100:e timme• När symbolen för hög avgastemperatur Graphic visas i InfoCenter pågår en regenerering.
  Inträffar även efter stödregenereringen utifall att datorn upptäcker att stödregenereringen inte minskade sotnivån tillräckligt
   • Under återställningsregenerering justerar motorns dator motorns inställningar för att höja avgastemperaturen.
  Se Återställningsregenerering.

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter där det är nödvändigt att parkera maskinen:

  Typ av regenereringFörhållanden som leder till DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  ParkeradInträffar till följd av att datorn upptäcker baktryck i dieselpartikelfiltret som orsakats av att sot har ansamlats• När en symbol för återställning-standby/parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering Graphic eller MEDDELANDE NR 188 visas i InfoCenter har en regenerering begärts.
  Inträffar även till följd av att föraren startar en parkerad regenerering
  Kan inträffa till följd av att du har ställt in att återställningsregenerering ska spärras i InfoCenter och sedan har fortsatt använda maskinen, vilket har lett till att mer sot har ansamlats när dieselpartikelfiltret redan behöver en återställningsregenerering• Genomför en parkerad regenerering så snart som möjligt så att du slipper behöva genomföra en återhämtningsregenerering.
  Detta kan inträffa som en följd av användning av fel bränsle eller motorolja• En parkerad regenerering tar 30–60 minuter.
   • Tanken måste vara minst ¼ full.
  • Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en parkerad regenerering.
  Se Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.
  ÅterställningInträffar till följd av att föraren har ignorerat förfrågningarna om parkerad regenerering och fortsatt att använda maskinen, vilket har lett till att mer sot har ansamlats i dieselpartikelfiltret• När en symbol för återställning-standby/parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering Graphic eller MEDDELANDE NR 190 visas i InfoCenter har en återhämtningsregenerering begärts.
  • En återhämtningsregenerering tar upp till tre timmar att slutföra.
  • Tanken måste vara minst halvfull.
  • Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en återställningsregenerering.
  Se Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.

  Gå till menyerna för DPF-regenerering

  Gå till menyerna för DPF-regenerering

  1. Gå till servicemenyn och tryck på mittknappen för att bläddra till alternativet DPF-REGENERERING (Figur 39).

   g227667
  2. Välj alternativet DPF-regenerering genom att trycka på högerknappen (Figur 39).

  Timmar sedan senaste regenereringen utfördes

  Gå till menyn för DPF-regenerering och tryck på mittknappen för att bläddra till alternativet LAST REGEN (Figur 40).

  Använd fältet LAST REGEN för att avgöra hur många timmar du har kört motorn sedan den senaste parkerade regenereringen eller återställnings- och återhämtningsregenereringen.

  g224693

  Menyn för tekniker

  Important: Av praktiska skäl är det möjligt att välja att utföra en parkerad regenerering innan sotnivån når 100 %, förutsatt att motorn har gått i mer än 50 timmar sedan den senaste genomförda parkerade regenereringen eller återställnings- och återhämtningsregenereringen.

  Använd menyn för tekniker för att se den aktuella statusen för reglaget för motorregenerering och den angivna sotnivån.

  Gå till menyn för DPF-regenerering, tryck på mittknappen för att bläddra till alternativet TECHNICIAN och tryck på den högra knappen för att välja alternativet för tekniker (Figur 41).

  g227348
  • Använd tabellen över dieselpartikelfiltrets drift för att se den aktuella statusen för dieselpartikelfiltrets drift (Figur 42).

   g227360

    

   Tabell över dieselpartikelfiltrets drift

   StatusBeskrivning
   NormalDieselpartikelfiltret är i normalt driftläge – passiv regenerering.
   Assist Regen (stödregenerering)Motorns dator utför en stödregenerering.
   Reset Stby (standby för återställning)Motorns dator försöker att utföra en återställningsregenerering, men något av följande villkor förhindrar regenereringen:Inställningen för att spärra regenerering är inställd på På.
   Avgastemperaturen är för låg för regenerering.
   Reset Regen (återställningsregenerering)Motorns dator utför en återställningsregenerering.
   Parked Stby (standby för parkerad regenerering)Motorns dator begär att du utför en parkerad regenerering.
   Parked Regen (parkerad regenerering)Du har initierat en regenereringsbegäran och motorns dator bearbetar nu regenereringen.
   Recov. (återhämtning) StbyMotorns dator begär att du utför en återhämtningsregenerering.
   Recov. (återhämtning) RegenDu har initierat en begäran för återhämtningsregenerering och motorns dator bearbetar nu regenereringen.
  • Se hur hög sotnivån är, beräknat som den procentuella andelen sot i dieselpartikelfiltret (Figur 43). Se tabellen över sotnivån.

   Note: Sotnivån varierar när maskinen används och DPF-regenerering utförs.

   g227359

   Tabell över sotnivån

   Viktiga sotnivåvärdenRegenereringsstatus
   0 till 5 %Minimiläge för sotnivån
   78 %Motorns dator utför en stödregenerering.
   100 %Motorns dator begär automatiskt en parkerad regenerering.
   122 %Motorns dator begär automatiskt en återhämtningsregenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering genomförs som en del av motorns vanliga drift.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal och hög belastning så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  DPF-stödregenerering

  • Motorns dator justerar motorns inställningar för att höja avgastemperaturen.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal och hög belastning så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  Återställningsregenerering

  Var försiktig

  Avgastemperaturen är mycket hög (ca 600 °C) under DPF-regenereringen. Heta avgaser kan skada dig eller andra människor.

  • Kör aldrig motorn i ett slutet utrymme.

  • Se till att det inte finns något brännbart material runt avgassystemet.

  • Rör aldrig vid en het avgassystemskomponent.

  • Stå aldrig vid eller i närheten av maskinens avgasrör.

  g224417
  • Symbolen för hög avgastemperatur Graphic visas i InfoCenter (Figur 44).

  • Motorns dator justerar motorns inställningar för att höja avgastemperaturen.

   Important: Symbolen för hög avgastemperatur visar att maskinens avgastemperatur kan vara varmare än under regelbunden drift.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal och hög belastning så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  • Symbolen visas i InfoCenter medan återställningsregenereringen pågår.

  • När så är möjligt bör du inte stänga av motorn eller minska motorns varvtal medan återställningsregenereringen pågår.

   Important: När så är möjligt ska du låta maskinen slutföra återställningsregenereringsprocessen innan du stänger av motorn.

  Regelbunden återställningsregenerering

  Om motorn inte har genomgått en parkerad regenerering eller återställnings- och återhämtningsregenerering under de senaste 100 timmarna av användning kommer motorn att försöka utföra en återställningsregenerering.

  Ställa in Inhibit Regen (spärra regenerering)

  Endast återställningsregenerering

  Note: Om du ställer in att regenerering ska spärras i InfoCenter visar InfoCenter MEDDELANDE NR 185 (Figur 45) var femtonde minut medan motorn begär en återställningsregenerering.

  g224692

  En återställningsregenerering leder till ökade motoravgaser. Om du använder maskinen i närheten av träd, buskar, högt gräs eller andra temperaturkänsliga växter eller material kan du använda inställningen Inhibit Regen för att hindra motorns dator från att utföra en återställningsregenerering.

  Important: När du stänger av motorn och startar den igen återgår inställningarna för Inhibit Regen automatiskt till AV.

  1. Gå till menyn för DPF-regenerering, tryck på mittknappen för att bläddra till alternativet INHIBIT REGEN och tryck på högerknappen för att välja alternativet Inhibit Regen (Figur 46).

   g227304
  2. Tryck på högerknappen för att ändra inställningen för spärra regenerering från På till Av (Figur 46) eller från Av till På (Figur 47).

   g224691

  Godkänna en återställningsregenerering

  InfoCenter visar symbolen för hög avgastemperatur Graphic när återställningsregenereringen pågår.

  Note: Om INHIBIT REGEN är inställd på På visas MEDDELANDE NR 185 (Figur 48) i InfoCenter. Tryck på knapp 3 för att ställa in inställningarna för spärra regenerering på AV och fortsätta med återställningsregenereringen.

  g224394

  Note: Om motorns avgastemperatur är för låg visas MEDDELANDE NR 186 (Figur 49) i InfoCenter för att informera dig om att köra motorn på full gas (hög tomgång).

  g224395

  Note: När återställningsregenereringen har slutförts försvinner symbolen för hög avgastemperatur Graphic från InfoCenter-skärmen.

  Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering

  • När motorns dator begär antingen en parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering visas symbolen för regenereringsförfrågan (Figur 50) i InfoCenter.

   g224404
  • Maskinen utför inte en parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering automatiskt, utan du måste köra regenereringen via InfoCenter.

  Meddelanden om parkerad regenerering

  När motorns dator begär en parkerad regenerering visas följande meddelanden i InfoCenter:

  Meddelanden om återhämtningsregenerering

  När motorns dator begär en återhämtningsregenerering visas följande meddelanden i InfoCenter:

  • Motorvarning SPN 3719, FMI 0 (Figur 55)

   g213867
  • Återhämtningsregenerering krävs – kraftuttaget avaktiverat MEDDELANDE NR 190 (Figur 56)

   g224399

  Important: Utför en återhämtningsregenerering för att återställa kraftuttagets funktion. Se Förbereda för en parkerad regenerering eller en återställningsregenerering och Utföra en parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering.

  Note: Symbolen för avaktiverat kraftuttag visas på startskärmen. Se Figur 54 i Meddelanden om parkerad regenerering.

  Statusbegränsning för dieselpartikelfiltret

  • Om motorns dator begär en återhämtningsregenerering eller utför en återhämtningsregenerering och du bläddrar till alternativet PARKED REGEN låses parkerad regenerering och låssymbolen (Figur 57) visas i det nedre högra hörnet av InfoCenter.

   g224625
  • Om motorns dator inte har begärt en återhämtningsregenerering och du bläddrar till alternativet RECOVERY REGEN låses återhämtningsregenerering och låssymbolen (Figur 58) visas i det nedre högra hörnet av InfoCenter.

   g224628

  Förbereda för en parkerad regenerering eller en återställningsregenerering

  1. Kontrollera att maskinen har tillräckligt med bränsle i tanken för den typ av regenerering du ska utföra:

   • Parkerad regenerering: Se till tanken är minst ¼ full.

   • Återställningsregenerering: Se till att tanken är minst halvfull.

  2. Flytta maskinen utomhus till ett område utan brandfarligt material.

  3. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  4. Kontrollera att gaspedalerna eller rörelsereglagespakarna är i NEUTRALLäGET.

  5. När så är möjligt bör du stänga av kraftuttaget och sänka klippenheterna eller tillbehören.

  6. Koppla in parkeringsbromsen.

  7. Ställ in gasreglaget på LåG TOMGåNG.

  Utföra en parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering

  Var försiktig

  Avgastemperaturen är mycket hög (ca 600 °C) under DPF-regenereringen. Heta avgaser kan skada dig eller andra människor.

  • Kör aldrig motorn i ett slutet utrymme.

  • Se till att det inte finns något brännbart material runt avgassystemet.

  • Rör aldrig vid en het avgassystemskomponent.

  • Stå aldrig vid eller i närheten av maskinens avgasrör.

  Important: Maskinens dator avbryter DPF-regenereringen om du ökar motorvarvtalet från låg tomgång eller kopplar ur parkeringsbromsen.

  1. Gå till menyn för DPF-regenerering, tryck på mittknappen för att bläddra till antingen alternativet PARKED REGEN START eller RECOVERY REGEN START (Figur 59) och tryck på högerknappen för att starta regenereringen (Figur 59).

   g224402g224629
  2. Kontrollera via skärmen KONTROLLERA BRäNSLENIVå att minst en fjärdedel av tanken är fylld om du ska utföra en parkerad regenerering eller att den är minst halvfull om du ska utföra en återhämtningsregenerering och tryck sedan på högerknappen för att fortsätta (Figur 60).

   g224414g227678
  3. Kontrollera att parkeringsbromsen är inkopplad och att motorvarvtalet är inställt på låg tomgång via skärmen för kontrollistan för dieselpartikelfiltret (Figur 61).

   g224407g227679
  4. Tryck på högerknappen för att fortsätta när du är på skärmen INITIATE DPF REGEN (starta DPF-regenerering) (Figur 62).

   g224626g224630
  5. Meddelandet INITIATING DPF REGEN (startar DPF-regenerering) visas i InfoCenter (Figur 63).

   g224411g227681
  6. Ett meddelande om tidsspannet för slutföring visas i InfoCenter (Figur 64).

   g224406g224406
  7. Motorns dator kontrollerar motorns status och felinformation. De meddelanden som anges i tabellen nedan kan komma att visas i InfoCenter:

   Tabell över kontrollering av meddelanden och åtgärder

   Graphic
   Åtgärd: Stäng menyfältet för regenerering och kör maskinen tills det har gått mer än 50 timmar sedan den senaste regenereringen. Se Timmar sedan senaste regenereringen utfördes.
   GraphicGraphic
   Åtgärd: Felsök motorfelet och prova att utföra DPF-regenereringen igen.
   GraphicGraphic
   Åtgärd: Starta och kör motorn.
   GraphicGraphic
   Åtgärd: Låt motorn gå tills kylmedelstemperaturen har nått 60 °C.
   GraphicGraphic
   Åtgärd: Ändra motorvarvtalet till låg tomgång.
   GraphicGraphic
   Åtgärd: Felsök motorns dator och prova att utföra DPF-regenereringen igen.
  8. Startskärmen visas i InfoCenter och symbolen för bekräftad regenerering (Figur 65) visas i det nedre högra hörnet allt eftersom regenereringen fortlöper.

   g224403

   Note: Medan DPF-regenereringen pågår visas symbolen för hög avgastemperatur Graphic i InfoCenter.

  9. När motorns dator har slutfört en parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering visas MEDDELANDE NR 183 i InfoCenter (Figur 66). Tryck på vänsterknappen för att gå tillbaka till huvudskärmen.

   g224392

   Note: Om regenereringen inte slutförs visas Meddelande nr 184 i InfoCenter (Figur 66). Tryck på vänsterknappen för att gå tillbaka till huvudskärmen.

   g224393

  Använda motorhastighetsknappen

  Motorhastighetsknappen har två lägen för ändring av motorhastigheten. Om du trycker kort på knappen kan motorhastigheten ökas eller minskas i steg om 100 varv/minut. Om du håller knappen intryckt går maskinen automatiskt till HöG eller LåG TOMGåNG, beroende på vilken sida av knappen du trycker in.

  Justera klipphastigheten

  Arbetsledare (låst meny)

  Med den här funktionen kan arbetsledaren ställa in den högsta klipphastigheten som föraren kan klippa vid (lågt område) i steg om 5 % på mellan 30 % och 100 %.

  Mer information om hur du ställer in klipphastigheten finns i Ställa in den maximala tillåtna klipphastigheten.

  Operatör

  Med den här funktionen kan föraren justera den maximala klipphastigheten (lågt område) inom arbetsledarens förinställda inställningar. När du är på InfoCenters startskärm eller huvudskärm trycker du på mittknappen (ikonen Graphic) för att justera hastigheten.

  Note: När du växlar mellan låga och höga områden överförs inställningarna baserat på den tidigare inställningen. Inställningarna återställs när maskinen stängs av.

  Note: Den här funktionen kan även användas tillsammans med farthållaren.

  Justera transporthastigheten

  Arbetsledare (låst meny)

  Med den här funktionen kan arbetsledaren ställa in den högsta transporthastigheten som föraren kan transportera vid (högt område) i steg om 5 % på mellan 30 % och 100 %.

  Mer information om hur du ställer in transporthastigheten finns i Ställa in den maximala tillåtna transporthastigheten.

  Operatör

  Med den här funktionen kan föraren justera den maximala transporthastigheten (högt område) inom arbetsledarens förinställda inställningar. När du är på InfoCenters startskärm eller huvudskärm trycker du på mittknappen (ikonen Graphic) för att justera hastigheten.

  Note: När du växlar mellan låga och höga områden överförs inställningarna baserat på den tidigare inställningen. Inställningarna återställs när maskinen stängs av.

  Note: Du kan även använda denna funktion tillsammans med farthållaren.

  Om maskinens driftegenskaper

  Öva på att köra maskinen eftersom den har en hydrostatisk transmission och dess egenskaper skiljer sig från många gräsunderhållningsmaskiner. Faktorer att tänka på vid manövrering av traktorenheten, klippdäcken eller andra redskap är att transmissionen, motorvarvtalet och belastningen på knivarna eller andra arbetsredskap påverkar maskindriften.

  Med Toro Smart Power™ behöver du inte lyssna på motorhastigheten vid svåra förhållanden. Tack vare Smart Power-drivningen kör inte maskinen fast vid tufft gräs genom att den automatiskt styr maskinhastigheten och optimerar klipprestandan.

  Bromsarna kan användas för att svänga med maskinen. De ska dock användas med försiktighet, i synnerhet på mjukt eller vått gräs eftersom gräsmattan kan få revor av misstag. En annan fördel med bromsarna är att de upprätthåller drivningen. Under vissa lutningsförhållanden slirar motlutshjulet och förlorar fästet. Om denna situation skulle uppstå, trycker du ner motlutspedalen gradvis och med jämna mellanrum tills motlutshjulet slutar att slira, vilket ökar drivningen på medlutshjulet.

  Drivhjälp aktiveras automatiskt och kräver ingen åtgärd från föraren. När hjulet börjar slira delas flödet automatiskt mellan fram- och bakhjulen för att minimera hjulslirning och friktionsförlust.

  Var extra försiktig när du kör maskinen på lutande underlag. Kontrollera att vältskyddet är i det uppfällda läget, att säteslåset är ordentligt säkrat och att säkerhetsbältet är fastsatt. Kör sakta och undvik tvära svängar i sluttningar så att du inte välter. Klippdäcket måste sänkas vid körning nedför backar för att du ska kunna kontrollera styrningen.

  Koppla ur samtliga reglage och flytta gasreglaget till det LåNGSAMMA läget innan du stänger av motorn. Om du flyttar gasreglaget till det LåNGSAMMA läget sänks motorvarvtalet och bullernivån samtidigt som vibrationerna minskas. Vrid nyckeln till läget OFF för att stänga av motorn.

  Innan du transporterar maskinen höjer du upp klippdäcken och säkrar transportspärrarna (Figur 68).

  g028769

  Arbetstips

  Använda maskinen

  • Starta motorn och kör den på HALV TOMGåNG tills den är uppvärmd. Flytta motorhastighetsknappen till läget för HöG TOMGåNG, lyft upp klippdäcken, koppla ur parkeringsbromsen, tryck på gaspedalen för att köra framåt och kör försiktigt till en öppen plats.

  • Öva på att köra framåt och backa samt starta och stanna maskinen. Stanna maskinen genom att ta bort foten från gaspedalen och låta pedalen återgå till NEUTRALLäGE, eller trampa ned backningspedalen.

   Note: När du kör nedför en sluttning med maskinen kan du behöva använda backningspedalen för att stanna.

  • Klipp sluttningar uppifrån och ned snarare än tvärs över när så är möjligt. Ha alltid klippdäcken sänkta när du kör nedför sluttningar för bättre manövrering. Sväng inte med maskinen i sluttningar.

  • Öva dig på att köra runt hinder med klippdäcken uppe och nere. Var försiktig när du kör i trånga utrymmen, så att inte maskinen eller klippdäcken skadas.

  • Kör alltid långsamt på ojämnt underlag.

  • Om det finns ett hinder i vägen höjer du klippdäcken så att du kan klippa runt hindret.

  • När maskinen transporteras från ett arbetsområde till ett annat ska klippdäcken höjas upp helt och hållet, kraftuttaget kopplas ur, skjutreglaget för klippning/transport föras till TRANSPORTLäGET och gasreglaget föras till det SNABBA läget.

  Ändra klippmönster

  Byt klippmönster ofta för att undvika ett dåligt klippresultat till följd av upprepad klippning i en och samma riktning.

  Motviktssystemets funktion

  Motviktssystemet bevarar det hydrauliska baktrycket på däcklyftcylindrarna. Detta tryck förbättrar drivkraften genom att överföra klippdäckets vikt till gräsklipparens drivhjul. Motviktstrycket har ställts in på fabriken för optimal jämvikt mellan klippresultat och dragkraft vid de flesta gräsförhållanden.

  Om du sänker motviktsinställningen kan du få ett stabilare klippdäck, men dragkraften kan minska. Om du ökar motviktsinställningen kan dragkraften öka, men klippresultatet kan bli sämre. Mer information om hur du justerar motviktstrycket finns i servicehandboken till traktorenheten.

  Lösa problem med klippresultatet

  Se felsökningsguiden för klippresultatsproblem på www.Toro.com.

  Använda rätt klippmetoder

  • Börja klippningen genom att koppla in klippdäcken och därefter köra långsamt mot det område som ska klippas.

  • Om du vill klippa vissa områden i ett randigt mönster med räta linjer letar du reda på ett träd eller något annat föremål längre bort och kör rakt emot det.

  • Gör en droppformad sväng för att snabbt komma i läge för nästa klippsträcka så snart de främre klippdäcken når klippområdets kant.

  • Samlarskärmar som skruvas fast finns tillgängliga för klippdäcken. Samlarskärmarna fungerar utmärkt om du underhåller gräset regelbundet så att inte mer än 2,5 cm avlägsnas vid varje klippning. Om för mycket av gräsets längd klipps av när samlarskärmarna är monterade kan slutresultatet efter klippning försämras och behovet av större motoreffekt märkas. Samlarskärmarna fungerar även bra till att sönderdela löv på hösten.

  Välja rätt klipphöjdsinställning för förhållandena

  Klipp högst av ungefär en tredjedel av grässtrået när du klipper. Vid klippning av ovanligt frodigt och tätt gräs kan du behöva höja klipphöjdsinställningen ytterligare ett steg.

  Klippa med slipade knivar

  En slipad kniv klipper rent utan att slita och rycka av grässtråna som ett slött knivblad. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna, vilket försämrar tillväxten och ökar risken för sjukdomar. Kontrollera att kniven hålls i gott skick och att seglet är helt.

  Efter användning

  Rengör undersidan av gräsklipparkåpan efter varje användningstillfälle för bästa möjliga prestanda. Om beläggning bildas i gräsklipparkåpan försämras klipprestandan.

  Ta också bort eventuellt skräp som har ansamlats mellan däcklyftcylindrarna och däckets skumgummidynor (Figur 69).

  g004825

  Klippdäckets lutning

  En lutning på 8–11 mm rekommenderas. En lutning som överstiger 8–11 mm medför minskat effektbehov, större gräsklipp och sämre klippkvalitet. En lutning som är mindre än 8–11 mm medför ökat kraftbehov, mindre gräsklipp och bättre klippkvalitet.

  Maximera luftkonditioneringens prestanda

  • Begränsa solens påverkan genom att parkera maskinen i skugga. Lämna dörrarna öppna i direkt solljus.

  • Kontrollera att luftkonditioneringens kondensorflänsar är rena.

  • Kör luftkonditioneringens fläkt på halvfart.

  • Kontrollera att tätningen mellan taket och takklädseln är hel. Korrigera tätningen vid behov.

  • Mät lufttemperaturen vid den främre mittenventilen i takklädseln.

   Note: Lufttemperaturen ska vanligtvis ligga på 10 °C eller kallare.

  • Se servicehandboken för mer information.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, ljuddämparna och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (om så utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Ta ut nyckeln och stäng av bränsletillförseln (om tillämpligt) vid förvaring och transport.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna, i synnerhet knivens fästelement.

  • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  Knuffa eller bogsera maskinen

  I nödfall kan du skjuta maskinen framåt genom att aktivera förbikopplingsventilen i den varierbara hydraulpumpen och sedan knuffa eller bogsera maskinen.

  Important: Knuffa eller bogsera inte maskinen snabbare än 3–4,8 km/h eftersom transmissionen kan skadas.Förbikopplingsventilen måste alltid vara öppen när maskinen knuffas eller bogseras.

  1. Höj sätet och lokalisera förbikopplingsventilerna som är placerade under bränsletankens framsida (Figur 70).

   g221674
  2. Vrid varje ventil tre varv moturs för att öppna ventilen och låta oljan avledas internt.

   Note: Öppna inte mer än tre varv. Eftersom vätskan avleds kan maskinen flyttas långsamt utan att transmissionen skadas.

  3. Knuffa eller bogsera maskinen.

  4. Sluta knuffa eller bogsera maskinen och stäng förbikopplingsventilerna. Dra åt ventilen till 70 Nm.

   Important: Kontrollera att förbikopplingsventilen är stängd innan du startar motorn. Om motorn körs med öppen förbikopplingsventil överhettas transmissionen.

  Important: Om du måste knuffa eller bogsera maskinen bakåt måste även backventilen i fyrhjulsdrivningens grenrör förbikopplas.För att förbikoppla backventilen ska en slang kopplas till tryckkontrollporten för backdrift på hydrostaten och till porten mellan portarna M8 och P2 på bakhjulsdrivningens grenrör, som sitter bakom framhjulet. Slangpaketet innefattar en slang (artikelnr 95–8843), två kopplingar (artikelnr 95–0985) och två hydraulkopplingar (artikelnr 340–77).

  Hitta domkraftspunkterna

  Fara

  Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte stödja maskinen utan kan orsaka allvarliga skador.

  • Använd domkraft för att stötta maskinen.

  • Använd inte hydrauliska domkrafter.

  Det finns domkraftspunkter i fram och bak på maskinen.

  • På ramen på båda framhjulens insida

  • Mitt på bakaxeln

  Transportera maskinen

  • Ta ut nyckeln och stäng av bränsletillförseln (om tillämpligt) vid förvaring och transport.

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert.

  Hitta fästpunkterna

  Det finns fästpunkter fram och bak på maskinen (Figur 71).

  Note: Använd DOT-godkända spännband med korrekt märkvärde i de fyra hörnen när maskinen ska fästas.

  • Två framtill på förarplattformen

  • Bakre stötdämpare

  g203193

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Important: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Note: Hämta en kostnadsfri kopia av elschemat eller hydraulschemat på www.Toro.com. Klicka på länken Manuals och sök efter din maskin.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Kontrollera kompressorremmens spänning.
 • Kontrollera knivdrivremmens spänning.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Efter de första 200 timmarna
 • Byt olja i den främre planetväxeln.
 • Byt olja i bakaxeln.
 • Byt hydraulfiltret.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera säkerhetsbrytarna.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Kontrollera luftrenarindikatorn
 • Töm vatten eller andra föroreningar från vattenseparatorn.
 • Kontrollera kylvätskenivån.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Var 25:e timme
 • Kontrollera elektrolytnivån(eller en gång i månaden om maskinen står i förvaring.)
 • Var 50:e timme
 • Smörj alla lager och bussningar.
 • Kontrollera luftrenaren.
 • Kontrollera batteriets tillstånd.
 • Kontrollera knivdrivremmens spänning.
 • Var 100:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar och klämmor.
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Kontrollera kompressorremmens spänning.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 250:e timme
 • Byt motorolja och oljefilter.
 • Rengör hyttens luftfilter. Byt ut dem om de är trasiga eller mycket smutsiga.
 • Rengör luftkonditioneringsspolen.(Rengör det oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden)
 • Var 400:e timme
 • Serva luftrenaren (tidigare om indikatorn är röd, och oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Byt ut filterskålen.
 • Kontrollera planetväxeloljan(kontrollera om du upptäcker externa läckor).
 • Kontrollera planetväxlarnas ändspelrum.
 • Kontrollera oljan i bakaxeln.
 • Kontrollera smörjmedlet i den bakre axelns växellåda.
 • Var 800:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken(även om bränslesystemet är förorenat).
 • Byt olja i den främre planetväxeln.
 • Byt olja i bakaxeln.
 • Kontrollera bakhjulens skränkning.
 • Inspektera knivdrivremmen.
 • Byt hydraulvätskan.
 • Byt hydraulfiltret.
 • Kontrollera klippdäckets svänghjulsenheter.
 • Var 6000:e timme
 • Ta i sär, rengör och sätt ihop sotfiltret i dieselpartikelfiltret,eller rengör sotfiltret om de aktiva felen spn 3251 hög, spn 3720 allvarligt hög eller SPN 3720 hög visas i InfoCenter.
 • Vartannat år
 • Spola kylsystemet och byt ut kylvätskan.
 • Byt ut rörliga slangar.
 • Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLördagSöndag
  Kontrollera att säkerhetssystemet fungerar.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Kontrollera vätskenivån i kylsystemet.       
  Töm vatten-/bränsleseparatorn.       
  Kontrollera luftfiltret, dammkåpan och luftningsventilen.       
  Undersök ovanliga motorljud.1       
  Undersök om det finns skräp i kylaren eller gallret.       
  Kontrollera om det finns missljud vid körning/användning.       
  Kontrollera hydraulvätskenivån.       
  Kontrollera att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Kontrollera att systemet inte har några oljeläckor.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera klipphöjdsinställningen.       
  Smörj alla smörjnipplarna.2       
  Bättra på skadad lack.       

  1 Undersök glödstift och insprutningsmunstycken om motorn är svårstartad, om den avger överdrivet mycket rök eller vid ojämn gång.

  2 Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan.

  Important: Information om ytterligare underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     
     
     
     

  Förberedelser för underhåll

  Säkerhet vid underhåll

  • Gör följande innan du justerar, rengör eller reparerar maskinen, eller när du lämnar den utan uppsikt:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Flytta gasreglaget till läget för låg tomgång.

   • Koppla ur klippenheterna.

   • Sänk klippenheterna.

   • Se till att drivningen är i neutralläge.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (om så utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen eller dess komponenter med domkrafter när så behövs.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

  Öppna motorhuven

  1. Stäng hyttens bakruta (Figur 72).

   g037228
  2. Lossa de två spärrarna på motorhuvens främre nedre hörn (Figur 73).

   g037226g037227
  3. Lyft upp handtagen intill spärrarna och använd dem för att stötta upp motorhuven tills de två stöttorna sitter ordentligt i de två stångbeslagen (Figur 73).

  Demontera motorhuven

  1. Lossa och öppna motorhuven.

  2. Ta bort hårnålssprinten som fäster motorhuvstappen till fästskivorna (Figur 74).

   g031613
  3. Skjut motorhuven åt höger, lyft den andra sidan och drag ut den ur fästena.

  Note: Montera motorhuven genom att utföra stegen i omvänd ordning.

  Smörjning

  Smörja lager och bussningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj alla lager och bussningar.
 • Maskinen har smörjnipplar som måste smörjas regelbundet med fett nr 2 på litiumbas. Smörj även maskinen omedelbart efter varje tvätt.

  Smörjnipplarnas placering och antal:

  Traktorenhet

  • 2 axellager för bromspedalstappen (Figur 75)

  • 2 främre och bakre axeltappsbussningar (Figur 76)

  • 2 kulleder för styrcylindern (Figur 77)

  • 2 kulleder för dragstången (Figur 77)

  • 2 axeltappsbussningar (Figur 77).

   Note: Smörj endast den översta nippeln på axeltappen en gång om året (2 pumpningar).

  g009246
  g004687
  g011499

  Mittklippdäcket

  Note: Du kan behöva höja upp däcket för att komma åt smörjnipplarna för spärrtappen och den nedre svänglänken.

  • 2 spärrtappar (Figur 79)

   Note: Du kan behöva slå till spärrarna manuellt för att få tillgång till smörjnipplarna (Figur 78). Använd en bändare för att stänga och öppna spärren.

  • 2 bussningar för hjulgaffelaxeln (Figur 80)

  • 3 spindelaxellager – sitter under skivan (Figur 81)

  • 2 vridfästebussningar för mellandrevsarmen (Figur 81)

  g009440
  g009441
  g011557
  g244640

  Lyftenheter för mittdäcket

  • 2 lyftarmcylinderbussningar (vardera sida) (Figur 82)

  • 2 lyftarmskulleder (Figur 83)

  g020455
  g011551

  Lyftenheter för vingdäcket

  De fyra vingdäcklyftcylindrarna (Figur 84)

  g011502

  Vingklippdäcken

  • 1 bussning för hjulgaffelaxeln (Figur 85)

  • 2 spindelaxellager (vardera sida) – sitter under skivan

  • 1 vridfästebussning för mellandrevsarmen – sitter på mellandrevsarmen

  g011557

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Serva motoroljan

  Oljespecifikationer

  Använd högkvalitativ motorolja med låg askhalt som uppfyller eller överträffar följande specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller högre

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Om motorolja av annan typ än API CJ-4 eller högre, ACEA E6 eller JASO DH-2 används kan detta orsaka att dieselpartikelfiltret täpps igen eller att motorn skadas.

  Använd motorolja med följande viskositetsgrad:

  • Rekommenderad olja: SAE 15W-40 (över -18 °C) 

  • Alternativ olja: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

  Toro Premium-motorolja med en oljeviskositet på 15W-40 eller 10W-30 kan köpas hos auktoriserade Toro-återförsäljare. Artikelnummer hittar du i reservdelskatalogen.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Motorn levereras med olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras innan och efter motorn startas första gången.

  Important: Kontrollera motoroljan dagligen. Om oljenivån är ovanför markeringen Full på oljestickan kan motoroljan vara utspädd med bränsle.Om oljenivån är ovanför markeringen Full ska du byta motoroljan.

  Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall, innan den har startats för dagen. Om motorn redan har varit igång, ska du låta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den. Fyll på olja tills nivån når upp till markeringen ”Full” på oljestickan om nivån ligger på eller under markeringen ”Add”.Fyll inte på för mycket olja i motorn.

  Important: Motoroljenivån ska ligga mellan den övre och den nedre markeringen på oljestickan. Motorn kan gå sönder om du kör den med för mycket eller för lite olja.

  Kontrollera motoroljenivån, se Figur 86.

  g031256

  Note: När du använder annan olja bör du tappa ut all gammal olja ur vevhuset innan du fyller på ny olja.

  Vevhusvolym

  Cirka 5,7 liter med filtret.

  Byta motoroljan och filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 250:e timme
 • Byt motorolja och oljefilter.
  1. Starta motorn och låt den gå i fem minuter så att oljan värms upp.

  2. Parkera maskinen på ett jämnt underlag, stäng av motorn, ta ur nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  3. Byt motorns olja och filter (Figur 87).

   g031675
  4. Fyll på olja i vevhuset.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera luftrenarindikatorn
 • Var 50:e timme
 • Kontrollera luftrenaren.
 • Var 400:e timme
 • Serva luftrenaren (tidigare om indikatorn är röd, och oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Undersök om luftrenarhuset har skador som skulle kunna orsaka en luftläcka. Byt ut den om den är skadad. Kontrollera hela intagssystemet och leta efter läckor, skador eller lösa slangklämmor.

  Utför service på luftrenarfiltret bara när serviceindikatorn anger att det krävs (Figur 88). Om du byter luftfiltret tidigare ökar det risken för att smuts kommer in i motorn när filtret tas bort.

  g009709

  Important: Försäkra dig om att kåpan sitter som den ska och sluter tätt runt luftrenarhuset.

  1. Byt ut luftrenaren (Figur 89).

   g031861

   Note: Rengör inte det använda filtret eftersom det då finns risk för att filtret skadas.

   Important: Försök aldrig att rengöra säkerhetsfiltret (Figur 90). Byt ut säkerhetsfiltret mot ett nytt var tredje gång huvudfiltret servas.

   g009712
  2. Nollställ indikatorn (Figur 88) om den är röd.

  Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 6000:e timme
 • Ta i sär, rengör och sätt ihop sotfiltret i dieselpartikelfiltret,eller rengör sotfiltret om de aktiva felen spn 3251 hög, spn 3720 allvarligt hög eller SPN 3720 hög visas i InfoCenter.
 • Om motorfelen , eller visas i InfoCenter (Figur 91) ska du rengöra sotfiltret genom att följa stegen nedan:

  g214715
  g213864
  g213863
  1. I avsnittet om motorn i servicehandboken finns information om demontering och montering av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret i dieselpartikelfiltret.

  2. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare om du behöver reservdelar eller service av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret.

  3. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att låta dem återställa motorns styrenhet när du har monterat ett rent dieselpartikelfilter.

  Underhålla bränslesystemet

  Serva bränslesystemet

  Tömma bränsletanken

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken(även om bränslesystemet är förorenat).
 • Använd rent bränsle för att spola ur tanken.

  Kontrollera bränsleledningar och anslutningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Undersök om bränsleledningarna och anslutningarna har skador eller har försämrats på annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar.

  Utföra service på vattenseparatorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Töm vatten eller andra föroreningar från vattenseparatorn.
 • Var 400:e timme
 • Byt ut filterskålen.
 • Serva vattenseparatorn enligt Figur 94.

  g031412

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  Varning

  Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehör till dessa innehåller bly och blykomponenter: kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna när du har hanterat batteriet.

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Utföra service på batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Kontrollera elektrolytnivån(eller en gång i månaden om maskinen står i förvaring.)
 • Var 50:e timme
 • Kontrollera batteriets tillstånd.
 • Important: Lossa minuskabeln från batteriet innan svetsning företas på maskinen så att skador på det elektriska systemet kan undvikas.

  Note: Se till att hålla kabelanslutningarna och batterilådan rena eftersom ett smutsigt batteri långsamt laddas ur. Rengör batteriet genom att tvätta hela lådan med en lösning bestående av natriumbikarbonat och vatten. Skölj med rent vatten. Fetta in batteripoler och kabelskor med smörjfett av typen Grafo 112X (skinover) (Toro artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

  1. Öppna batterikåpan på sidan av höljet (Figur 95).

   Note: Tryck ned den plana ytan ovanför batterikåpan för att göra det enklare att ta bort kåpan (Figur 95).

   g036369
   g036370
  2. Ta bort gummiskon från plusterminalen och inspektera batteriet.

   Varning

   Batteriets kabelanslutningar eller verktyg av metall kan orsaka kortslutning mot metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.

   • Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

   Varning

   Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan pluskabeln (röd) lossas.

   • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  3. Fetta in båda batterianslutningar med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over), (Toro-artikelnr 505-47), vaselin eller ett lättare fett för att förhindra korrosion.

  4. Trä gummiskon över den positiva anslutningen.

  5. Stäng batterikåpan.

  Serva säkringarna

  Traktorenhetens säkringar (Figur 97 till Figur 99) sitter under elcentralens lock.

  Ta bort de två insexskruvarna som håller fast elcentralens lock vid ramen och ta bort locket (Figur 97).

  g020440
  g020439
  g221933

  Hyttsäkringarna (Figur 100 och Figur 101) sitter i säkringsdosan i hyttens takklädsel (endast modell med hytt).

  g009239
  decal132-3600

  Underhålla drivsystemet

  Justera gaspedalens vinkel

  1. Lossa de två skruvarna och muttrarna som fäster gaspedalens vänstra sida vid fästet (Figur 102).

   g009745
  2. Justera pedalen till önskad funktionsvinkel och dra åt muttrarna (Figur 102).

  Kontrollera planetväxeloljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera planetväxeloljan(kontrollera om du upptäcker externa läckor).
 • Kontrollera planetväxlarnas ändspelrum.
 • Använd en högkvalitativ olja av typen SAE 85W-140 när du byter ut oljan.

  1. Ställ maskinen på en plan yta och placera hjulen så att en kontrollplugg är i läget klockan 12 och den andra är i läget klockan 3 (Figur 103).

   g019500
  2. Ta bort pluggen som sitter i läget klockan 3 (Figur 103).

   Note: Oljenivån ska vara vid botten av kontrollplugghålet.

  3. Om oljenivån är låg ska du ta bort pluggen som är i läget klockan 12 och fylla på med olja tills den rinner ut ur hålet som är i läget klockan 3.

  4. Sätt i båda pluggarna.

  Byta planetväxeloljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 200 timmarna
 • Byt olja i den främre planetväxeln.
 • Var 800:e timme
 • Byt olja i den främre planetväxeln.
  1. Ställ maskinen på ett jämnt underlag och placera hjulen så att en kontrollplugg befinner sig i det lägsta läget (klockan 6) (Figur 104).

   g008862
  2. Placera kärlet under planetnavet, ta bort pluggen och låt oljan rinna ner i kärlet.

  3. Placera ett kärl under bromshuset, ta bort pluggen och låt oljan rinna ned i kärlet (Figur 105).

   g020680
  4. Sätt i pluggen i bromshuset när all olja har tappats av från båda ställena.

  5. Rotera hjulet tills det öppna plugghålet i planetväxlen är i läget klockan 12.

  6. Fyll långsamt på planetväxeln med 0,65 liter högkvalitativ olja av typen SAE 85W-140 genom det öppna hålet.

   Important: Om planetväxeln blir full innan 0,65 liter olja har tillsatts ska du vänta i en timme, eller sätta tillbaka pluggen och flytta maskinen cirka tre meter så att oljan fördelas i bromssystemet. Ta sedan bort pluggen och fyll på resterande olja.

  7. Montera pluggen igen.

  8. Upprepa proceduren på den motsatta planetväxeln/bromsen.

  Kontrollera oljan i bakaxeln

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera oljan i bakaxeln.
 • Bakaxeln är fylld med olja av typen SAE 85W-140. Kontrollera oljenivån innan motorn startas för första gången och enligt rekommendationen. Kapaciteten är 2,4 liter. Gör en visuell läckagekontroll varje dag.

  1. Ställ maskinen på en plan yta.

  2. Ta bort en kontrollplugg från axelns ena sida och se till att oljan når upp till botten av hålet (Figur 106).

   Note: Ta bort påfyllningspluggen om nivån är låg, och tillsätt tillräckligt med olja så att nivån når botten av kontrollhålet.

   g011487

  Kontrollera smörjmedlet i den bakre axelns växellåda

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera smörjmedlet i den bakre axelns växellåda.
 • Växellådan är fylld med växelolja av typen SAE 85W-140. Kapaciteten är 0,5 liter. Gör en visuell läckagekontroll varje dag.

  1. Ställ maskinen på en plan yta.

  2. Ta bort kontroll-/påfyllningspluggen på växellådans vänstra sida, och kontrollera att oljan når upp till botten av hålet (Figur 107).

   Note: Fyll på tillräckligt med olja så att den når botten av hålet om nivån är för låg.

   g011488

  Byta oljan i bakaxeln

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 200 timmarna
 • Byt olja i bakaxeln.
 • Var 800:e timme
 • Byt olja i bakaxeln.
  1. Ställ maskinen på en plan yta.

  2. Gör rent runt de tre avtappningspluggarna; en på varje ände och en i mitten (Figur 108).

  3. Ta bort kontrollpluggarna så går det lättare att tömma ut oljan.

  4. Ta bort avtappningspluggarna så att oljan kan rinna ned i kärlen.

   g011509
  5. Gör rent omkring avtappningspluggen på botten av växellådan (Figur 109).

  6. Ta bort avtappningspluggen från växellådan och låt oljan rinna ner i ett kärl.

   Note: Ta bort påfyllningspluggen så går det lättare att tömma ut oljan.

   g011558
  7. Fyll på tillräckligt med olja så att nivån når till botten av kontrollhålet. Se Byta oljan i bakaxeln och Kontrollera smörjmedlet i den bakre axelns växellåda.

  8. Montera pluggarna.

  Kontrollera bakhjulens skränkning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Kontrollera bakhjulens skränkning.
  1. Mät avståndet från mitt till mitt (vid axelhöjd) framtill och baktill på styrhjulen.

   Note: Det främre måttet ska vara 6 mm mindre än det bakre måttet.

  2. Lossa klämmorna på dragstängernas bägge ändar för att justera avståndet.

  3. Vrid dragstångens ände för att flytta däckets främre del inåt eller utåt.

  4. Dra åt dragstängernas klämmor när justeringen är korrekt.

  Byta framdäck

  1. Sänk ned vingklippdäcken till marken.

  2. Hissa upp maskinens främre del en bra bit över marken och stötta med domkrafter.

  3. Se Vrida (luta) mittklippdäcket till upprätt läge.

  4. Vrid klippdäcket framåt så att du kan ta av däcket.

  Underhålla kylsystemet

  Säkerhet för kylsystemet

  • Motorns kylvätska kan orsaka förgiftning vid förtäring. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

  • Het kylvätska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brännskador, och detsamma gäller om man vidrör den heta kylaren eller närliggande delar.

   • Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan du öppnar kylarlocket.

   • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  • Kör inte maskinen om inte kåporna sitter på plats.

  • Håll fingrar, händer och kläder borta från den roterande fläkten och drivremmen.

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du utför något underhåll.

  Kontrollera kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylvätskenivån.
 • Kontrollera kylvätskenivån varje dag. Systemet rymmer 8,5 liter.

  1. Ta av kylarlocket locket till expansionstanken försiktigt (Figur 110).

  2. Kontrollera kylvätskenivån i kylaren.

   Note: Kylaren ska fyllas upp till påfyllningsrörets översta del och expansionstanken ska fyllas upp till ”Full”-markeringen.

   g020441
  3. Tillsätt en 50/50-blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om kylmedelnivån är låg.

   Important: Använd inte enbart vatten och inte heller alkohol-/metanolbaserade kylvätskor eftersom skador kan uppstå.

  4. Sätt tillbaka kylarlocket och locket till expansionstanken.

  Serva motorns kylsystem

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar och klämmor.
 • Vartannat år
 • Spola kylsystemet och byt ut kylvätskan.
 • Ta bort skräp från kylaren/oljekylaren dagligen. Rengör dem oftare vid smutsiga förhållanden.

  Den här maskinen är försedd med ett hydrauldrivet fläktsystem som automatiskt (eller manuellt) körs bakåt när skräp behöver avlägsnas från kylaren/oljekylaren och gallret. Med den här funktionen går det snabbare att rengöra maskinens kylare/oljekylare, men den eliminerar inte behovet av rutinrengöring. Regelbunden rengöring och kontroll måste fortfarande utföras på kylaren/oljekylaren.

  1. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Rengör motorområdet noga och ta bort allt skräp.

  3. Rengör på båda sidor om kylaren/oljekylaren ordentligt med tryckluft (Figur 111).

   Note: Börja från fläktsidan och blås skräpet bakåt. Rengör sedan bakifrån och blås framåt. Upprepa detta flera gånger tills alla beläggningar och allt skräp är borta.

   Important: Om du rengör kylaren/oljekylaren med vatten, kan det medföra att rost uppkommer tidigt och att delar skadas.

   g020452
  4. Stäng huven.

  Underhålla bromsarna

  Justera fotbromsarna

  Justera fotbromsarna om bromspedalens rörelseavstånd överstiger 25 mm eller om bromsarna inte fungerar effektivt. Det fria spelet är det avstånd bromspedalen förflyttar sig innan bromsmotståndet känns av.

  1. Koppla ur låsspärren från bromspedalen så att båda pedalerna fungerar oberoende av varandra.

  2. För att minska bromspedalernas fria spel ska du dra åt bromsarna som följer:

   1. Lossa frontmuttern på den gängade änden av bromsvajern (Figur 112).

    g009721
   2. Dra åt den bakre muttern för att dra vajern bakåt tills bromspedalernas rörelseavstånd är mellan 13 och 25 mm.

   3. Dra åt de främre muttrarna efter att bromsarna har justerats korrekt.

  Underhålla remmarna

  Serva generatorremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Om remmen är korrekt spänd kan den böjas ned 10 mm med en kraft på 44 N mitt emellan remskivorna.

  Om nedböjningen inte är 10 mm lossar du generatorns fästbultar (Figur 113).

  Note: Öka eller minska generatorremmens spänning och dra åt bultarna. Kontrollera remmens nedböjning igen för att säkerställa att spännkraften är korrekt.

  g020460

  Serva luftkonditioneringens kompressorrem

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera kompressorremmens spänning.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera kompressorremmens spänning.
 • Endast modeller med hytt

  Kontrollera remmens skick och spännkraft (Figur 113) var 100:e körtimme.

  1. Om remmen är korrekt spänd kan den böjas ned 10 mm med en kraft på 44 N mitt emellan remskivorna.

  2. Om nedböjningen inte är 10 mm ska du lossa mellanremskivans fästbult (Figur 113). Öka eller minska kompressorremmens spänning och dra åt bulten. Kontrollera remmens nedböjning igen för att säkerställa att spännkraften är korrekt.

  Spänna knivdrivremmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera knivdrivremmens spänning.
 • Var 50:e timme
 • Kontrollera knivdrivremmens spänning.
 • Vid korrekt spänning ska förlängningsfjäderns inre mått (från krok till krok) vara cirka 8,3 till 9,5 cm. När fjäderspänningen är korrekt ska du justera stoppskruven (vagnsskruven) tills det finns ett spel på cirka 2 till 5 mm mellan skruvens huvud och mellandrevsarmen (Figur 114).

  Note: Kontrollera att remmen sitter på fjädersidan av remstyrningen (Figur 114).

  g037383

  Byta ut knivdrivremmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Inspektera knivdrivremmen.
 • Knivdrivremmen spänns av en fjäderbelastad remskiva, och remmen är mycket hållbar. Efter många timmars användning kan dock remmen visa tecken på slitage. Tecken på remslitage är: gnissel när remmen roterar, slirande knivar vid gräsklippning, fransiga remkanter, brännmärken och sprickor. Byt ut remmen om något av dessa tillstånd uppkommer.

  1. Sänk ned klippdäcket till verkstadsgolvet och ta bort remkåporna från klippdäckets ovansida och lägg dem åt sidan.

  2. Lossa öglebulten (Figur 114).

  3. Lossa flänsmuttern som håller fast stoppskruven på monteringsfliken och flytta mellanremskivan bort från remmen (Figur 114).

   Note: Lossa muttern tillräckligt för att mellandrevsarmen ska kunna passera stoppskruven.

   Note: Om du måste ta bort stoppbulten från monteringsfliken ska du se till att sätta tillbaka den i det hål som medför att stoppbultens huvud riktas in efter mellandrevsarmen.

  4. Avlägsna de bultar som fäster hydraulmotorn på klippdäcket (Figur 115).

   g011511
  5. Lyft av motorn från klippdäcket och lägg den ovanpå klippdäcket.

  6. Ta bort den gamla remmen runt spindelskivorna och mellanremskivan.

  7. Dra den nya remmen runt spindelskivorna och mellanremskiveenheten.

  8. Sätt tillbaka hydraulmotorn på klippdäcket när du har dragit remmen runt skivorna. Montera motorn på klippdäcket med de bultar som du tog bort tidigare.

   Note: Kontrollera att remmen sitter på fjädersidan av remstyrningen (Figur 114).

  9. Sätt fast förlängningsfjädern (Figur 114) i öglebulten och spänn remmen på följande sätt:

   • Vid korrekt spänning ska förlängningsfjäderns inre mått (från krok till krok) vara cirka 8,3 till 9,5 cm.

   • När du har uppnått korrekt fjäderspänning ska du justera stoppskruven (vagnsskruven) tills det finns ett spel på cirka 2 till 5 mm mellan skruvens huvud och mellandrevsarmen.

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Sök omedelbart läkare om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Kontrollera hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Hydraultanken fylls på fabriken med cirka 29 liter högkvalitativ hydraulvätska. Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen. Rekommenderad utbytesvätska:

  Hydraulvätska av typen Toro Premium All Season (Finns i spannar om 19 liter eller fat om 208 liter. Se reservdelskatalogen eller kontakta en Toro-återförsäljare för artikelnummer).

  Alternativa vätskor: Om du inte har tillgång till Toro-vätskan kan du använda andra konventionella och petroleumbaserade vätskor, under förutsättning att de uppfyller följande materialegenskaper och branschspecifikationer. Kontrollera med din oljeleverantör att oljan uppfyller dessa specifikationer.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska, med låg flytpunkt, av typen ISO VG 46

  Materialegenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445St vid 40 °C: 44 till 50
   St vid 100 °C: 7,9 till 8,5
   Viskositetsindex, ASTM D2270140 till 160
   Flytpunkt, ASTM D97–37 °C till –45 °C
  Branschspecifikationer:Vickers I-286-S (kvalitetsnivå), Vickers M-2950-S (kvalitetsnivå), Denison HF-0

  Lämpliga hydraulvätskor måste vara angivna för mobila maskiner (i motsats till användning på en industriell anläggning), av flerviktstyp, med nötningsförhindrande ZnDTP- eller ZDDP-tillsatspaket (inte en askfri vätsketyp).

  Hydraulvätska av typen Toro Synthetic Biodegradable (Finns i 19 liters spannar eller 208 liters fat. Se reservdelskatalogen eller kontakta en Toro-återförsäljare för artikelnummer)

  Den här syntetiska, biologiskt nedbrytbara vätskan av hög kvalitet har testats och anses vara kompatibel för denna Toro-modell. Syntetiska vätskor av andra märken kan ha problem med förseglingen och Toro ansvarar inte för icke godkända vätskor.

  Important: Denna syntetiska hydraulvätska är inte kompatibel med den biologiskt nedbrytbara hydraulvätskan från Toro som tidigare såldes. Kontakta din Toro-återförsäljare för mer information.

  Alternativa biologiskt nedbrytbara vätskor:

  Mobil EAL Envirosyn H 46 (USA)

  Mobil EAL Hydraulic Oil 46 (internationell)

  Important: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillsats till hydraulvätskan i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22liter hydraulolja. Beställ artikelnr 44-2500 hos en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippdäcken, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Kontrollera hydraulvätskenivån (Figur 116).

   g031863

  Byta hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt hydraulvätskan.
 • Om den är förorenad, kontakta din lokala Toro-återförsäljare eftersom systemet måste spolas. Förorenad hydraulvätska är mjölkaktig eller svart jämfört med ren olja.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippdäcken, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningen.

  2. Ta bort avtappningspluggen från tankens framsida och låt hydraulvätskan rinna ner i ett stort uppsamlingstråg.

  3. Sätt tillbaka och dra åt pluggen när hydraulvätskan har slutat rinna.

  4. Fyll tanken (Figur 117) med hydraulvätska. Se Kontrollera hydraulvätskan.

   Important: Använd endast specificerade hydrauloljor. Andra vätskor skadar systemet.

   g020456
  5. Sätt på tanklocket, starta motorn och använd samtliga hydraulreglage så att hydraulvätskan sprids i hela systemet.

   Note: Kontrollera även att det inte finns några läckor och stäng sedan av motorn.

  6. Kontrollera vätskenivån och fyll på tillräckligt så att nivån når upp till markeringen ”Full” på oljestickan.

   Note: Fyll inte på för mycket.

  Byta hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 200 timmarna
 • Byt hydraulfiltret.
 • Var 800:e timme
 • Byt hydraulfiltret.
 • Använd Toro-ersättningsfilter med artikelnr 94-2621 på maskinens baksida (klippdäck) och artikelnr 75-1310 på dess framsida (laddning).

  Important: Om något annat filter används kan garantin för några av komponenterna bli ogiltig.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippdäcken, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Byt ut hydraulfiltren (Figur 118).

   g031621
  3. Starta motorn och låt den gå i ca två minuter så att systemet luftas.

  4. Stäng av motorn och undersök om det finns några läckor.

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Vartannat år
 • Byt ut rörliga slangar.
 • Undersök hydraulledningarna och slangarna dagligen och kontrollera om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage och kemiskt slitage. Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.

  Justera motviktstrycket

  Kontrollporten för motvikt används för testning av trycket i motviktskretsen (Figur 119). Det motviktstryck som rekommenderas är 22,41 bar. Om du vill justera motviktstrycket lossar du låsmuttern, vrider ställskruven (Figur 119) medurs för att öka trycket eller moturs för att minska trycket och drar åt låsmuttern. Motorn måste vara igång, däcket vara nedsänkt och i det rörliga läget för att trycket ska kunna kontrolleras.

  Note: Alla tre klippdäckens svänghjul ska stå kvar på marken när motvikten justeras och en motvikt ska användas.

  g020446

  Underhålla klippenheten

  Vrida (luta) mittklippdäcket till upprätt läge

  Note: Du kan vända (luta) mittklippdäcket. Detta är dock inte nödvändigt.

  1. Lyft upp mittklippdäcket en aning från golvet, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort den hårnålssprint som håller fast dämparna på lyftarmarna (Figur 120).

   g011514
  3. Vänd dämparen mot däckhuset.

  4. Ta bort hårnålssprinten och sprintbulten som fäster klipphöjdskedjorna på klippdäckets bakre del (Figur 121).

   g020969
  5. Starta motorn och höj långsamt upp mittklippdäcket.

  6. Höj långsamt upp varje sidoklippenhet tills tyngdpunkten flyttas och däcket börjar rotera i det upprätta läget.

  7. Stäng av motorn och ta ur tändningsnyckeln.

  Vända mittklippdäcket nedåt

  1. Sänk långsamt ned vingklippdäcken tills tyngdpunkten flyttas och mittklippdäcket roterar nedåt.

  2. Sitt på förarsätet, starta motorn och sänk ned mittklippdäcket tills det är strax över golvet.

  3. Stäng av motorn, vänta tills alla delar har stannat och ta ut nyckeln.

  4. Fäst klipphöjdskedjorna baktill på klippdäcket.

  5. Vänd dämparna uppåt till önskat läge och säkra dem med en sprintbult och en hårnålssprint.

  Justera klippdäckets lutning

  Mäta klippdäckets lutning

  Klippdäckets lutning är skillnaden i klipphöjd mellan knivplanets främre del och knivplanets bakre del. Använd en lutning på 8–11 mm. Det innebär att knivbladets bakkant är 8–11 mm högre än dess framkant.

  1. Placera maskinen på en jämn yta på verkstadsgolvet.

  2. Ställ in klippdäcket på önskad klipphöjd.

  3. Rotera en kniv så att den är riktad rakt framåt.

  4. Använd en kort linjal och mät från golvet till längst fram på knivbladet.

  5. Rotera knivspetsen så att den pekar bakåt och mät avståndet från golvet till knivens spets.

  6. Subtrahera frammåtten med bakmåtten för att räkna ut knivens lutning.

  Justera mittklippdäckets lutning

  1. Lossa kontramuttrarna överst eller underst på klipphöjdskedjans U-bult (Figur 122).

  2. Justera den andra mutteruppsättningen för att höja eller sänka klippdäckets bakre del och få rätt lutning.

  3. Dra åt kontramuttrarna.

   g020969

  Justera vingklippdäcken

  1. Ta bort de sexkantskruvar och muttrar som håller fast svänghjulsarmen på hjulgaffeln (Figur 123).

  2. Lägg till eller ta bort mellanlägg efter behov för att höja eller sänka svänghjulet tills klippdäcket har korrekt lutning.

  3. Montera sexkantskruvarna och muttrarna.

   g011561

  Serva svänghjulsarmarnas bussningar

  Ta bort bussningarna

  På svänghjulsarmarna har bussningar pressats in i den övre och nedre delen av röret, och efter många körtimmar slits dessa bussningar. Kontrollera bussningarna genom att flytta hjulgafflarna bakåt och framåt och från ena sidan till den andra. Om svänghjulsspindeln är lös inuti bussningarna ska bussningarna bytas ut.

  1. Lyft upp klippdäcket så att hjulen lyfter från golvet och palla upp klippdäcket så att det inte kan falla.

  2. Ta bort spännlocket, distansbrickan eller -brickorna och tryckbrickan från svänghjulsspindelns ovansida.

  3. Dra ut svänghjulsspindeln ur monteringsröret.

   Note: Låt tryckbrickan och distansbrickan eller -brickorna sitta kvar längst ned på spindeln.

  4. Skjut in ett pinndorn upptill eller nedtill i monteringsröret och skjut ut bussningen ur röret (Figur 124).

   g004737
  5. Skjut ut den andra bussningen ur röret.

  6. Rengör insidan på rören och ta bort all smuts.

  Montera bussningarna

  1. Stryk på fett på insidan och utsidan av de nya bussningarna.

  2. Skjut in bussningarna i monteringsröret med hjälp av en hammare och en platt skiva.

  3. Undersök om svänghjulsspindeln är sliten och byt ut den om den är skadad.

  4. Skjut svänghjulsspindeln genom bussningarna och monteringsröret.

  5. Skjut på tryckbrickan och distansbrickan/-brickorna på spindeln och montera spännlocket på svänghjulsspindeln så att alla delar sitter stadigt.

  Serva svänghjulen och lagren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Kontrollera klippdäckets svänghjulsenheter.
  1. Lossa låsmuttern från den skruv som håller fast svänghjulet mellan svänghjulsgaffeln (Figur 125) eller svänghjulsarmen (Figur 126).

   Note: Fatta tag i svänghjulet och skjut ut skruven ur gaffeln eller svängarmen.

   g004738
   g004739
  2. Ta bort lagret från hjulnavet och låt lagerdistansbrickan falla ut (Figur 125 och Figur 126).

  3. Ta bort lagret från hjulnavets motsatta sida.

  4. Kontrollera om lagren, distansbrickan eller insidan av hjulnavet är slitna och byt ut skadade delar.

  5. Montera ihop svänghjulet igen genom att skjuta in lagret i hjulnavet.

   Note: Tryck på lagrets yttre yta när du monterar lagren.

  6. För in lagerdistansbrickan i hjulnavet och skjut in det andra lagret i den öppna änden på hjulnavet så att lagerdistansbrickan sitter fast inuti hjulnavet.

  7. Sätt svänghjulet i hjulgaffeln och fäst det med skruven och låsmuttern.

  Byta ut klippdäckets gångjärnsskydd

  Gångjärnsskyddet förhindrar att skräp frigörs från gångjärnspunkterna mellan klippdäcken. Byt ut kåpan/kåporna om de skadas eller blir slitna.

  g011516

  Knivunderhåll

  Knivsäkerhet

  En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

  • Kontrollera om kniven är sliten eller skadad med jämna mellanrum.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Linda in knivarna i något eller ta på dig handskar, och var försiktig när du servar knivarna. Knivarna får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig när en kniv roteras på maskiner med flera knivar, eftersom den kan få även andra knivar att börja rotera.

  Kontrollera om någon kniv är böjd

  Om du kör på något föremål ska nu noga kontrollera om maskinen har skadats och reparera eventuella skador innan du startar och kör maskinen. Dra åt samtliga muttrar på spindelskivorna till 176–203 N·m.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, höj upp klippdäcket, lägg i parkeringsbromsen, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för kraftuttagsspaken till AVSTäNGT läge, stäng av motorn och ta ut tändningsnyckeln.

   Note: Palla upp klippdäcket för att förhindra att det oavsiktligt faller ned.

  2. Rotera kniven tills ändarna är riktade framåt och bakåt, och mät från klippdäckets insida till knivseggens spets (Figur 128).

   Note: Notera måttet.

   g004740
  3. Vrid motsatt ände på kniven framåt och mät avståndet mellan klippdäcket och knivseggen på samma ställe som i steg 2.

   Note: Skillnaden mellan måtten i steg 2 och 3 får inte överstiga 3 mm. Om detta mått överstiger 3 mm är kniven böjd och måste bytas ut. Se Demontera och montera klipparknivarna.

  Demontera och montera klipparknivarna

  Byt ut kniven om den har stött emot ett hårt föremål, är i obalans eller böjd. Använd alltid originalknivar från Toro för att garantera säkerhet och optimal prestanda.

  1. Note: Palla upp klippdäcket för att förhindra att det oavsiktligt faller ned.

  2. Fatta tag i knivens ände med en trasa eller en tjockt vadderad handske.

  3. Ta bort knivskruven, antiskalbehållaren och kniven från spindelaxeln (Figur 129).

   g004741
  4. Montera kniven, knivtallriken och knivskruven och dra åt knivskruven till 115–149 N·m.

   Important: Knivens böjda del måste alltid peka mot klippdäckets insida för ordentlig klippning.

   Note: Om du har kört på något föremål ska du dra åt samtliga muttrar på spindelskivorna till 115–149 N·m.

  Kontrollera och vässa klipparknivarna

  Både eggar och segel (den uppåtvända delen mittemot eggen) bidrar till en god klippkvalitet. Seglet lyfter gräset rakt upp och bidrar därmed till en jämn klippning. I takt med att seglet slits försämras dock klippkvaliteten något, trots att eggarna är vassa. Knivens egg måste vara vass så att gräset klipps snarare än slits av. Om grässpetsarna ser bruna och avslitna ut tyder det på att eggarna är slöa. Slipa dem i så fall för att åtgärda problemet.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, höj upp klippdäcket, lägg i parkeringsbromsen, för gaspedalen till NEUTRALLäGET, för kraftuttagsspaken till AVSTäNGT läge, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Undersök knivseggarna noggrant, i synnerhet där knivens flata och böjda del möts (Figur 130).

   Note: Kontrollera kniven innan du använder gräsklipparen, eftersom sand och slipande material kan slita bort metallen mellan knivens flata och böjda delar. Byt ut kniven om den är sliten (Figur 130).

   g004653
  3. Kontrollera samtliga knivseggar och vässa dem om de är slöa eller har fått hack (Figur 131).

   Note: Slipa endast knivseggens översta del och behåll den ursprungliga skärvinkeln för bästa skärpa (Figur 131). Kniven förblir balanserad om lika mycket metall avlägsnas från båda eggarna.

   g000276

   Note: Demontera knivarna och slipa dem med en slipmaskin. När du har slipat knivseggarna monterar du kniven med antiskalbehållaren och knivskruven. Se Demontera och montera klipparknivarna.

  Korrigera en felpassning mellan klippdäcken

  Om knivarna är felpassade på en av klippenheterna ser gräset randigt ut efter klippningen. Du kan korrigera problemet genom att se till att knivarna är raka.

  1. Parkera maskinen på en plan yta.

  2. Öka klipphöjden till det högsta läget. Se Justera klipphöjden.

  3. Sänk ned klippdäcket på ett plant underlag och ta bort de kåpor som sitter ovanpå klippdäcket.

  4. Lossa den flänsmutter som håller fast mellanremskivan för att lätta på remspänningen.

  5. Rotera knivarna tills ändarna är riktade framåt och bakåt, och mät från golvet till knivseggens spets. Notera måttet.

  6. Rotera sedan samma kniv så att dess motsatta ände är riktad framåt, och mät avståndet på nytt. Skillnaden mellan måtten får inte överstiga 3 mm. Om skillnaden är större än 3 mm är kniven böjd och måste bytas ut. Mät alla knivarna.

  7. Jämför de yttre knivarnas mått med mittkniven.

   Note: Mittkniven får inte vara mer än 10 mm lägre än de yttre knivarna. Om mittkniven är mer än 10 mm lägre än de yttre knivarna ska du gå vidare till steg 8 och lägga till mellanlägg mellan spindelhuset och klippdäckets underdel.

  8. Ta bort bultarna, planbrickorna, låsbrickorna och muttrarna från den yttre spindeln på den plats där mellanlägg måste läggas till.

   Note: Lägg till ett mellanlägg (artikelnr 3256–24) mellan spindelhuset och klippdäckets underdel för att höja upp eller sänka ned kniven. Fortsätt att kontrollera knivarnas inriktning och lägg till mellanlägg tills knivspetsarna befinner sig inom de mått som krävs.

   Important: Använd inte mer än tre mellanlägg vid något av hålen. Om fler än ett mellanlägg läggs till vid något av hålen, måste färre mellanlägg monteras vid de intilliggande hålen.

  9. Justera mellanremskivan och montera remkåporna.

  Underhåll av hytten

  Rengöra hytten

  Important: Var försiktig runt hyttens tätningar och lampor (Figur 132). Om du använder en högtryckstvätt, håll sprutan på minst 60 cm avstånd från maskinen. Använd inte högtryckstvätten direkt på hyttens tätningar, lampor och på det bakre överhänget.

  g034330

  Rengöra hyttens luftfilter

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Rengör hyttens luftfilter. Byt ut dem om de är trasiga eller mycket smutsiga.
  1. Ta bort de skruvar och galler som sitter över luftfiltren både i och bakom hytten (Figur 133 och Figur 134).

   g028378
   g028379
  2. Rengör filtren genom att blåsa ren, oljefri tryckluft genom dem.

   Important: Om något filter har ett hål, en reva eller någon annan skada ska filtret i fråga bytas ut.

  3. Montera filtren och gallren igen med vingskruvarna.

  Rengöra hyttens förfilter

  Hyttens förfilter förhindrar att större skräp som gräs och löv kommer in i hyttens filter.

  1. Vrid skärmskyddet nedåt.

  2. Rengör filtret med vatten.

   Important: Använd inte en högtryckstvätt.

   Note: Om filtret har ett hål, en reva eller någon annan skada ska filtret i fråga bytas ut.

  3. Låt förfiltret torka innan du monterar det i maskinen.

  4. Vrid filterenheten runt flikarna tills spärren låser fast i spärrenheten (Figur 135).

   g032951

  Rengöra luftkonditioneringsspolen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Rengör luftkonditioneringsspolen.(Rengör det oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden)
  1. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort de sex muttrarna och brickorna i hyttens bakre nedre del (Figur 136).

   g028380
  3. Ta bort hyttaket genom att avlägsna de 22 bultar som håller taket på plats (Figur 137).

   g028378
  4. Ta bort luftfiltren (Figur 137).

  5. Ta bort och rengör luftkonditioneringsspolarna (Figur 137).

  6. Byt ut luftkonditioneringsspolarna, luftfiltren och hyttaket.

  Förvaring

  Förbereda traktorenheten

  1. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Rengör traktorenheten, klippdäcken och motorn noggrant.

   Important: Använd inte högtrycksvatten nära InfoCenter eller motorstyrenheten (ECU), eftersom detta kan orsaka skador.

  3. Kontrollera lufttrycket i däcken; se Kontrollera däcktrycket.

  4. Kontrollera om något av fästelementen är löst och dra åt om det behövs.

  5. Smörj eller olja samtliga smörjnipplar och svängpunkter och torka bort överflödigt fett. Se Smörjning.

  6. Sandpappra lätt och måla i områden där färgen har skrapats av, flagat eller rostat och reparera eventuella bucklor i metallchassit.

  7. Serva batteriet och kablarna på följande sätt:

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar från batteripolerna.

   2. Rengör batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stålborste och bakpulverlösning.

   3. Fetta in kabelanslutningarna och batteriposterna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

   4. Ladda långsamt upp batteriet i 24 timmar var 60:e dag för att förhindra att det blysulfateras.

  Motorpreparering

  1. Töm motoroljan från kärlet och sätt tillbaka avtappningspluggen.

  2. Ta bort och montera ett nytt oljefilter.

  3. Fyll motorn med 10,4 liter motorolja av typen SAE 15W-40 CJ-4.

  4. Starta motorn och kör den på tomgång i cirka två minuter.

  5. Stäng av motorn.

  6. Spola bränsletanken med färskt, rent bränsle.

  7. Dra åt alla anslutningar i bränslesystemet.

  8. Rengör och serva luftrenaren ordentligt.

  9. Täta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med väderbeständig tejp.

  10. Kontrollera frostskyddsmedlet och fyll på med en 50/50 blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om så behövs, så att du klarar de förväntade lägsta temperaturerna i ditt område.