Indledning

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt. Oplysningerne i denne vejledning kan hjælpe dig og andre med at undgå person- og produktskade. Selvom Toro udvikler og fremstiller sikre produkter, er du selv ansvarlig for korrekt og sikker betjening af produktet.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice og have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet.

g023031

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger 2 ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Multi Pro-plænesprøjten er et dedikeret sprøjtekøretøj, som bør bruges af professionelle, ansatte operatører på kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til sprøjtning af græs på velholdte plæner i parker, golfbaner, på sportsbaner og kommercielle områder.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som holdes i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Dette gnisttændingssystem er i overensstemmelse med de canadiske ICES-002

Den medfølgende motorvejledning indeholder information om U.S. Environmental Protection Agency (EPA) og California Emission Control Regulation for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Udstødningsgassen fra dette produkt indeholder kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende samt giver fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Hvis operatøren eller ejeren anvender eller vedligeholder maskinen forkert, kan det medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis forskrifterne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller død.

Maskinen blev evalueret i henhold til kravene i SAE J2258.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold afstand til udblæsningsåbninger. Hold omkringstående og kæledyr på sikker afstand af maskinen.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stop maskinen, og sluk for motoren, før den efterses, fyldes med brændstof eller ryddes for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan der være risiko for personskade. For at nedsætte risikoen for personskade skal operatøren altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – "personlig sikkerhedsanvisning." Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i denne betjeningsvejledning.

Sikker betjeningspraksis

Important: Maskinen er primært beregnet til at være et offroad-køretøj og er ikke beregnet til omfattende brug på offentlige veje. Når maskinen bruges på offentlige veje, skal alle færdselsregler følges og yderligere tilbehør, der muligvis er påkrævet ved lov, skal anvendes, som lys, drejesignaler, skilt til langsomtgående køretøj og andet som måtte være påkrævet.

Multi Pro 1750-plænesprøjten er konstrueret og testet til sikker drift ved korrekt betjening og vedligeholdelse. Selvom risikostyring og forebyggelse af ulykker delvist afhænger af køretøjets konstruktion og udformning, afhænger disse faktorer endvidere af, at det personale, der skal betjene, vedligeholde og opbevare maskinen, er uddannet i brugen af maskinen og udviser den fornødne opmærksomhed. Forkert brug eller vedligeholdelse af maskinen kan medføre personskade eller dødsfald.

Ikke alle redskaber, der kan tilsluttes Multi Pro 1750-plænesprøjten, beskrives i denne vejledning. Se den specifikke betjeningsvejledning, der følger med det enkelte redskab, for at få yderligere sikkerhedsanvisninger. Læs disse vejledninger.

Følg nedenstående sikkerhedsanvisninger for at mindske risikoen for personskade eller død:

Den tilsynsførendes ansvar

 • Du skal sikre dig, at operatørerne er fuldt uddannede og fortrolige med betjeningsvejledningen, motorvejledningen og alle mærkater på maskinen.

 • Sørg for at fastlægge dine egne specielle procedurer og arbejdsregler ved usædvanlige driftsforhold (f.eks. skråninger, der er for stejle til kørsel med sprøjten).

Før betjening

 • Betjen først maskinen, når du har læst og forstået indholdet i denne vejledning.

 • Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Denne maskine er konstrueret til kun at bære operatøren. Medtag aldrig passagerer på maskinen.

 • Sprøjten må aldrig betjenes af personer, som er trætte, sygdomsramte eller påvirket af medicin eller alkohol.

 • Lær betjeningsanordningerne at kende, og vid, hvordan du stopper motoren hurtigt.

 • Hold alle afskærmninger, sikkerhedsanordninger og mærkater i orden og på plads. Hvis en afskærmning, sikkerhedsanordning eller mærkat ikke fungerer efter hensigten, er ulæselig eller beskadiget, skal den repareres eller udskiftes, før maskinen betjenes.

 • Bær korrekt beklædning, herunder sikkerhedsbriller, lange benklæder, kraftigt, skridsikkert fodtøj, handsker og høreværn. Bær ikke smykker eller løs beklædning. Sæt langt hår op.

  Forsigtig

  Denne maskine afgiver støj på mere end 85 dBA ved operatørens ører og kan give nedsat hørelse ved længere tids anvendelse.

  Brug høreværn, når du betjener denne maskine.

 • Anvend kun maskinen i dagslys eller i godt, kunstigt lys.

 • Betjen aldrig sprøjten, når der er omkringstående til stede.

 • Sprøjt aldrig, når der er mennesker, især børn, eller husdyr i nærheden.

 • Kontroller altid de udpegede områder på maskinen, som er angivet i afsnittet om kontrol før start i betjeningsafsnittet, før du betjener sprøjten. Hvis sprøjtemaskinen ikke fungerer korrekt, eller hvis den er beskadiget, må den ikke betjenes. Sørg for, at problemet afhjælpes, før sprøjten eller påmonteret udstyr betjenes.

 • Sørg for, at operatørens område er rent og frit for rester af kemikalier og ophobet restmateriale.

 • Sørg for, at alle olieslangeforbindelser er skruet stramt til, og at alle slanger er i god stand, før der sættes tryk på systemet.

Sikkerhed i forbindelse med kemikalier

Advarsel

 • De kemiske stoffer, der bruges i sprøjtesystemet, kan være farlige og giftige for dig, omkringstående, dyr, planter, jord og lignende.

 • Læs nøje og følg advarselsetiketter og materialesikkerhedsdatablade for de anvendte kemikalier, og beskyt dig i henhold til kemikalieproducentens anbefalinger. Sørg for, at så lidt hud som muligt er ubeskyttet, mens du bruger kemikalier. Brug de relevante personlige værnemidler som beskyttelse mod kontakt med kemikalier såsom:

  • sikkerhedsbriller, beskyttelsesbriller og/eller ansigtsvisir

  • åndedrætsværn eller maske

  • handsker, der er modstandsdygtige over for kemikalier

  • gummistøvler eller andet robust fodtøj

  • høreværn

  • rent tøj, sæbe og håndklæder til engangsbrug, der skal være ved hånden i tilfælde af kemisk udslip.

Important: Husk, at det kan være, at der bruges mere end 1 kemikalie, og at oplysningerne for hvert kemikalie skal vurderes.Afslå at betjene eller arbejde på sprøjten, hvis sådanne oplysninger ikke er tilgængelige.Før der udføres arbejde på et sprøjtesystem, skal det sikres, at systemet er blevet skyllet tre gange og neutraliseret i henhold til kemikalieproducentens/-ernes anbefalinger, og at alle ventiler har gennemgået 3 cyklusser.Kontroller, at der er tilstrækkeligt med rent vand og sæbe i nærheden, og vask omgående de områder, hvor du har været i kontakt med kemikalier.

 • Sørg for tilstrækkelig uddannelse, før du bruger eller håndterer kemikalier.

 • Brug det rigtige kemikalie til den forhåndenværende opgave.

 • Følg kemikalieproducentens brugsvejledning til sikker brug af kemikaliet. Overskrid ikke det anbefalede systemtryk.

 • Undlad at fylde, kalibrere eller rengøre enheden, når der er personer, herunder især børn, eller dyr i nærheden.

 • Håndter kun kemikalierne på et godt ventileret sted.

 • Hav altid rent vand ved hånden – især når du fylder sprøjtens tank.

 • Undgå at spise, drikke eller ryge, mens du arbejder med kemikalier.

 • Undlad at rengøre sprøjtedyserne ved at puste igennem dem eller tage dem i munden.

 • Vask altid hænderne og andre udækkede områder hurtigst muligt efter arbejdet med kemikalier.

 • Opbevar kemikalier i deres originale emballage på et sikkert sted.

 • Bortskaf ubrugte kemikalier og kemikaliebeholdere i overensstemmelse med kemikalieproducentens vejledning og den lokale lovgivning.

 • Kemikalier og dampe er farlige. Du må aldrig kravle ind i tanken eller placere hovedet over eller i åbningen.

 • Overhold alle lokale og nationale bestemmelser for spredning eller sprøjtning af kemikalier.

Under drift

Advarsel

Motorudstødningen indeholder kulilte, som er en lugtfri, dødbringende gift.

Lad ikke motoren køre indendørs eller på et lukket område.

 • Bliv siddende, når sprøjtemaskinen er i bevægelse. Hold begge hænder på rattet, hvor det er muligt. Hold til enhver tid arme og ben inden for operatørhuset.

 • Hvis ikke maskinen betjenes på forsvarlig vis, kan det medføre ulykker, at sprøjten vælter samt alvorlig personskade eller død. Kør forsigtigt. Sådan forhindres det, at maskinen vælter, eller at operatøren mister kontrollen over den:

  • Vær ekstremt forsigtig, sænk farten, og hold sikker afstand rundt om bunkere, grøfter, vandløb, ramper, steder du ikke kender eller ethvert sted, hvor forholdene skifter pludseligt, hvad angår jordbundsforholdene eller forhøjninger i terrænet.

  • Hold øje med huller eller andre skjulte farer.

  • Vær ekstra forsigtig, når du betjener maskinen på våde overflader, i dårligt vejr, ved højere hastigheder eller med fuld last. Standsningstiden og bremselængden øges med fuld last.

  • Undgå at stoppe og starte pludseligt. Skift ikke fra bak til fremadkørsel eller fremadkørsel til bak uden først at standse helt op.

  • Sænk farten, før du drejer. Forsøg ikke at dreje skarpt eller udføre pludselige manøvrer eller andre usikre kørselshandlinger, som kan medføre, at du mister herredømmet over sprøjten.

  • Før du bakker, skal du se bagud og sikre dig, at der ikke er nogen bag dig. Bak langsomt.

  • Hold øje med trafikken, når du er i nærheden af eller krydser veje. Hold altid tilbage for fodgængere og andre køretøjer. Denne sprøjtemaskine er ikke beregnet til brug på gader eller motorveje. Vis altid af, når du skal dreje, eller stop tidsnok til, at andre mennesker ved, hvad din hensigt er. Overhold alle færdselsregler og -bestemmelser.

  • Sprøjtemaskinens el- og udstødningssystemer kan fremkalde gnister, som kan antænde eksplosive materialer. Betjen aldrig sprøjten i eller i nærheden af et område, hvor der er støv eller røggasser i luften, som er eksplosive.

  • Hvis du er usikker på, hvorvidt betjeningen er sikker, skal du standse arbejdet og spørge din tilsynsførende.

 • Berør ikke motoren eller lydpotten, mens motoren kører, heller ikke lige efter, at den er blevet slukket. Disse områder kan være varme nok til at forårsage forbrændinger.

 • Hvis maskinen vibrerer unormalt, skal du omgående standse og vente på, at al bevægelse standser, og efterse sprøjtemaskinen for skader. Reparer alle skader, før du genoptager brugen af maskinen.

 • Før du forlader sædet:

  1. Stands maskinen.

  2. Flyt gearstangen til positionen NEUTRAL (frigear), og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Drej tændingsnøglen til positionen OFF (fra).

  4. Fjern tændingsnøglen.

   Important: Parker ikke maskinen på en hældning.

 • Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn eller høres torden i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly.

Bremsning

 • Sænk farten, før du nærmer dig en forhindring. Således får du ekstra tid til at standse eller undvige. Hvis du rammer en forhindring, kan maskinen og dens indhold blive beskadiget. Og hvad vigtigere er, du kan komme til skade.

 • Køretøjets bruttovægt har stor indflydelse på din evne til at standse og/eller dreje. Tung last og påmonteret udstyr gør, at maskinen er sværere at standse eller dreje. Jo tungere lasten er, jo længere tid tager det at standse.

 • Plæner og kørebaner er langt glattere, når det er vådt. Det kan tage 2 til 4 gange længere at standse på våde overflader end på tørre overflader. Hvis du kører gennem stillestående vand, der er dybt nok til at gøre bremserne våde, vil de ikke fungere ordentligt, før de er tørre. Når du er kørt gennem vand, bør du teste bremserne for at sikre dig, at de fungerer korrekt. Hvis de ikke gør det, skal du køre langsomt, mens du trykker let på bremsepedalen. Så vil bremserne tørre.

Styrtbøjlesikkerhed

Note: For alle maskiner, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, er et førerhus, der er monteret af Toro, et styrtbøjlesystem (ROPS).

 • Du må ikke fjerne styrtbøjlesystemet fra maskinen.

 • Spænd sikkerhedsselen, og sørg for, at du kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde. Brug altid sikkerhedssele, når styrtbøjlen er oppe eller på en maskine med et førerhus, der er monteret af Toro.

 • Kontroller omhyggeligt, om der er forhindringer oven over dig, og sørg for, at du i så fald ikke kommer i kontakt med dem.

 • Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og sørge for, at alle fastspændingsanordninger er forsvarligt tilspændt.

 • Udskift altid beskadigede styrtbøjlesystemer. Foretag ikke reparation eller modifikation på det.

Kørsel på bakker og i ujævnt terræn

Betjening af sprøjten på en skråning kan medføre, at den vælter eller ruller, eller at motoren sætter ud, og du kan risikere at miste fart på bakken. Dette kan medføre personskade.

 • Accelerer ikke hurtigt, og brems ikke pludseligt hårdt op, når du bakker ned ad en bakke, især ikke med last.

 • Kør aldrig på tværs af en stejl bakke. Kør altid lige op eller ned, eller kør rundt om bakken.

 • Hvis motoren sætter ud, eller du begynder at miste fart, mens du kører op ad en bakke, skal du gradvist bremse ned og langsomt bakke lige ned ad bakken.

 • Det kan være farligt at dreje, mens du kører op eller ned ad bakker. Hvis du er nødt til at dreje på en bakke, skal du gøre det langsomt og forsigtigt. Foretag aldrig skarpe eller hurtige drejninger.

 • Tung last påvirker stabiliteten. Reducer belastningen og farten, når du betjener sprøjten på bakker.

 • Undgå at standse på bakker, især med last på. Det tager længere tid at standse under kørsel ned ad bakke end på plant terræn. Hvis du skal standse maskinen, skal du undgå pludselige hastighedsskift, som kan forårsage, at den vælter eller ruller. Brems ikke pludseligt hårdt op, mens du ruller baglæns ned ad bakke, da dette kan få maskinen til at vælte.

 • Brug sikkerhedsselen, når maskinen betjenes, og sørg for, at den kan åbnes hurtigt i nødstilfælde.

 • Styrtbøjlesystemet må ikke fjernes eller ændres.

 • Hold altid transmissionen i gear, når du kører maskinen ned ad en skråning.

 • Sænk farten og mindsk lasten, når du kører i ujævnt terræn og i nærheden af kantsten, huller og andre pludselige forandringer i terrænet. Lasten kan forrykke sig, så maskinen bliver ustabil.

  Advarsel

  Pludselige forandringer i terrænet kan give pludselige ratbevægelser, som kan medføre skader på hænder og arme.

  Hold løst fast i ratkransen. Hold hænderne fri af rattets eger

Læsning

Lastens vægt kan ændre maskinens tyngdepunkt og håndtering. Følg disse retningslinjer for at undgå at miste herredømmet og blive udsat for personskade:

 • Flydende læs kan forskyde sig. Disse forskydninger sker hyppigst under drejning, kørsel op eller ned ad bakke, ved pludseligt skiftende hastigheder, eller når du kører hen over ujævne overflader. Læs, der flytter sig, kan få maskinen til at vælte.

 • Når du kører med et tungt læs, skal du sænke farten og tage højde for tilstrækkelig bremselængde. Brems ikke pludseligt op. Vær ekstra forsigtig på bakker.

 • Vær opmærksom på, at en tung last øger bremselængden og mindsker maskinens evne til at dreje hurtigt uden at vælte.

Vedligeholdelse

 • Det er kun tilladt kvalificeret og autoriseret personale at vedligeholde, reparere, justere eller efterse maskinen.

 • Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud, inden du udfører service eller vedligeholdelse af maskinen for at forhindre, at nogen kommer til at starte motoren utilsigtet.

 • Hold alle møtrikker, bolte og skruer korrekt tilspændt for at sikre, at hele maskinen er i god stand.

 • Undgå brand: Hold motorområdet fri for for meget fedt, græs, blade og ophobet snavs.

 • Brug aldrig åben ild til at kontrollere niveauet eller lækage af brændstof eller batterielektrolyt.

 • Hvis det er nødvendigt at holde motoren kørende for at udføre en vedligeholdelsesjustering, skal du holde hænder, fødder, tøj og alle kropsdele væk fra motoren og alle bevægelige dele. Hold alle personer på afstand.

 • Brug ikke åbne brændstofbeholdere eller brændbare rensevæsker til rengøring af dele.

 • Juster ikke traktionskontrolhastigheden. Få en autoriseret Toro-forhandler til at kontrollere kørehastigheden af hensyn til sikker og præcis drift.

 • Hold krop og hænder væk fra små lækager og dyser, der sprøjter højtryksvæske ud. Brug pap eller papir til at finde eventuelle lækager. Olie, der trænger ud under tryk, kan trænge gennem huden og forårsage skader, der kræver kirurgisk behandling inden for få timer af en kvalificeret kirurg, da der ellers kan opstå koldbrand.

 • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det nogen sinde skulle være nødvendigt med større reparationer, eller du har brug for anden hjælp.

 • Køb altid originale Toro-reservedele og originalt tilbehør for at være sikker på optimal ydeevne og sikkerhed. Reservedele og tilbehør fremstillet af andre producenter kan være farlige. Enhver form for ændring af denne maskine kan påvirke sprøjtens drift, ydeevne, holdbarhed eller brug og kan medføre personskade eller død. Sådan brug kan gøre garantien ugyldig.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

decal106-9206
decal117-2718
decal120-0616
decal120-0617
decal120-0622
decal125-4125
decal125-4128
decal125-4129
decal125-6694
decal125-8113
decal125-8114
decal127-3935
decal127-3937
decal127-3939
decal127-3942
decal127-6976
decal127-6979
decal127-6981
decal127-6982
decal127-6984
decal130-8293
decal133-0382
decal127-3941

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Montering af påfyldningskobling (med antihævertfunktion)

Dele, der skal bruges til dette trin:

90°-beslag1
Hurtigkobler1
Slangeadapter1
Beslag til påfyldningsbeholder1
Flangehovedbolt (5/16" x ¾")1
Påfyldningsslange1
 1. Placer beslaget til påfyldningskoblingen på hullet med gevind i tanken, og fastgør det med en flangehovedbolt (5/16" x ¾") som vist i Figur 3.

  g001488
 2. Før 90°-knærørets gevindende gennem beslaget, og skru hurtigkobleren på beslaget (Figur 3).

  Note: Monter knærøret, så den åbne ende peger mod den store åbning i beslaget og mod tankåbningen, således at vandet løber ind i tanken, når du fylder den.

 3. Monter slangeadapteren på hurtigkobleren (Figur 3).

 4. Fastlås adapteren ved at svinge håndtagene mod adapteren og derefter fastgøre dem med låseclipsene (Figur 3).

 5. Monter antihævertslangen gennem den store åbning i beslaget og på modhageenden af 90°-knærøret (Figur 3).

  Important: Forlæng ikke slangen, så den kommer i kontakt med væsken i tanken.

Kontrol af sektionshængslernes fjedre

Important: Hvis sprøjtesystemet anvendes, når sektionshængslernes fjedre er under forkert tryk, kan det beskadige bommen. Mål fjedrene, og brug kontramøtrikken til om nødvendigt at sammentrykke fjedrene til 3,96 cm.

Sprøjtemaskinen leveres med sektionsforlængerne drejet fremad for at gøre det nemmere at forsende maskinen. For at sektionerne kan være i denne position under transporten, strammes fjedrene ikke helt til på produktionstidspunktet. Før maskinen betjenes, skal fjedrene justeres til den korrekte sammentrykning.

 1. Fjern om nødvendigt de emballeringskomponenter, der fastgør den højre og venstre forlængersektion under forsendelsen.

 2. Understøt sektionerne, mens de er forlænget til sprøjtepositionen.

 3. Mål kompressionen af den øverste og nederste fjeder ved sektionshængslet, mens sektionerne er i forlænget position (Figur 4).

  1. Alle fjedre skal trykkes sammen, indtil de måler 3,96 cm.

  2. Brug kontramøtrikken til at trykke alle fjedre sammen, der måler mere end 3,96 cm.

  g035648
 4. Gentag proceduren for hver fjeder på begge sektionshængsler.

 5. Flyt sektionerne til transportpositionen "X". Se Brug af bomtransportholderen for at få flere oplysninger.

Lær mere om produktet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Tændingsnøgle1
Betjeningsvejledning1
Betjeningsvejledning til motor1
Reservedelskatalog1
Uddannelsesmateriale til operatøren1
Registreringskort1
Skema til kontrol før levering1
 1. Læs vejledningerne.

 2. Se uddannelsesmaterialet til operatøren.

 3. Udfyld registreringskortet, og send det til Toro.

 4. Opbevar al dokumentation på et sikkert sted.

Produktoversigt

g033285
g033286
g204239

Gaspedal

Gaspedalen (Figur 8) giver mulighed for at variere sprøjtens kørselshastighed. Når du træder pedalen længere ned, øges kørselshastigheden. Når du slipper pedalen, sænkes sprøjtemaskinens hastighed, og motorhastigheden reduceres til tomgang.

g023035

Koblingspedal

Tryk koblingspedalen helt i bund (Figur 8) for at deaktivere koblingen, når motoren startes, eller når der skiftes gear. Slip pedalen jævnt, når transmissionen er i gear, for at forebygge unødig slitage af transmissionen og andre tilknyttede dele.

Important: Hvil ikke foden på koblingspedalen under kørsel. Koblingspedalen skal være sluppet helt, da koblingen ellers ikke tager rigtigt ved, hvilket medfører opvarmning og slitage. Lad ikke køretøjet stå stille på en bakke ved brug af koblingspedalen. Det kan medføre beskadigelse af koblingen.

Bremsepedal

Brug bremsepedalen til at stoppe sprøjten eller sænke hastigheden (Figur 8).

Forsigtig

Bremserne kan blive slidte eller kan justeres forkert, hvilket kan medføre personskade.

Hvis bremsepedalen vandrer til inden for 2,5 cm fra sprøjtens gulvbræt, skal bremserne justeres eller repareres.

Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen er et stort håndtag til venstre for førersædet (Figur 9). Aktiver parkeringsbremsen, før du forlader førersædet, så du forhindrer, at den bevæger sig ved et uheld. Træk håndtaget op og tilbage for at aktivere parkeringsbremsen. Parkeringsbremsen deaktiveres ved at skubbe håndtaget fremad og ned. Hvis sprøjten er parkeret på en stejl hældning, skal parkeringsbremsen aktiveres og stopklodser placeres bag hjulene.

g023036

Bjergkørselshjælp

Bjergkørselshjælp modvirker, at sprøjtemaskinen ruller eller bevæger sig rykvist, ved midlertidigt at fastholde sprøjtemaskinen i bakket terræn, når du flytter foden fra bremsepedalen til gaspedalen. Bjergkørselshjælp tilkobles ved at aktivere koblingen og træde hårdt ned på bremsepedalen. Når bjergkørselshjælp er aktiveret, vises funktionens ikon på infocenteret. Se softwarevejledningen til Multi Pro 1750-plænesprøjten. Bjergkørselshjælp holder maskinen i 2 sekunder, efter du har sluppet bremsepedalen.

Note: Bjergkørselshjælp fastholder kun maskinen midlertidigt og kan ikke bruges i stedet for parkeringsbremsen.

Differentialelås

Differentialelåsen giver dig mulighed for at låse bagakslen for at opnå øget traktion. Du kan aktivere differentialelåsen (Figur 7), mens sprøjten er i bevægelse. Flyt håndtaget fremad og til højre for at aktivere låsen.

Note: Det kan være nødvendigt at køre maskinen fremad, mens du drejer en smule, for at aktivere eller deaktivere differentialelåsen.

Forsigtig

Hvis maskinen drejes med differentialelåsen slået til, kan det medføre, at operatøren mister kontrollen.

Kør ikke med differentialelåsen slået til ved høje hastigheder, eller når der drejes skarpt. Se Justering af differentialelåsens kabel.

Chokerhåndtag

Chokerhåndtaget er et lille greb bag gearstangen (Figur 7). En kold motor kan startes ved at trække chokeren op. Når motoren starter, skal du regulere chokeren for at holde motoren jævnt kørende. Så snart det er muligt, skal du trykke grebet ned til positionen OFF (fra). En varm motor kræver ingen eller kun lidt choker.

Gearstang

Gearstangen (Figur 7) har 5 positioner: 3 fremadgående gear, NEUTRAL (frigear) og REVERSE (bakgear). Motoren kan kun starte, når gearstangen er indstillet til positionen NEUTRAL (frigear).

Tændingskontakt

Tændingskontakten (Figur 7) har 3 positioner: STOP, RUN (kør) og START. Drej nøglen med uret til positionen START for at starte motoren, og lad den blive i positionen RUN (kør), når den er startet. Drej nøglen til positionen STOP for at slukke motoren.

Forlygtekontakt

Tryk på kontakten for at betjene forlygterne (Figur 7). Skub den fremad for at tænde lygterne og tilbage for at slukke dem.

Gas-/hastighedslåsekontakt

Når gearstangen er i positionen NEUTRAL (frigear), kan du bruge gaspedalen til at give motoren gas. Skub derefter kontakten under infocenteret fremad for at indstille motoren til den ønskede hastighed. Det er nødvendigt for at køre den kemiske omrøringsfunktion, mens sprøjten holder stille, eller når der betjenes udstyr som f.eks. håndsprøjten (Figur 7).

Important: Gearstangen skal være i positionen NEUTRAL (frigear), og parkeringsbremsen skal være indstillet, for at kontakten fungerer.

Brændstofmåler

Brændstofmåleren er placeret oven på brændstoftanken på venstre side af maskinen og viser mængden af brændstof i tanken.

Hovedsektionskontakt

Hovedsektionskontakten (Figur 7) er placeret på siden af konsollen og til højre for føreren. Den gør det muligt at starte eller stoppe sprøjtningen. Tryk på kontakten for at aktivere eller deaktivere sprøjtesystemet.

Venstre, midterste og højre sektionskontakter

Venstre, midterste og højre sektionskontakt er placeret på kontrolpanelet (Figur 7). Skub hver kontakt fremad for at aktivere den tilsvarende sektion og tilbage for at deaktivere dem. Når kontakten er aktiveret, tændes en lampe på kontakten. Disse kontakter påvirker kun sprøjtesystemet, når hovedsektionskontakten er aktiveret.

Pumpekontakt

Pumpekontakten er placeret på kontrolpanelet til højre for sædet (Figur 7). Skub denne kontakt fremad for at køre pumpen eller tilbage for at standse pumpen.

Important: Pumpekontakten indkobles kun, når motoren kører i lav tomgangshastighed for at undgå at beskadige pumpedrevet.

Doseringskontakt

Doseringskontakten er placeret på kontrolpanelet til højre for sædet (Figur 7). Tryk på og hold kontakten fremad for at øge sprøjtesystemets tryk, eller tryk på og hold den tilbage for at mindske trykket.

Overvågningskontakt (hastighedsspærrekontakt)

Overvågningskontakten er placeret på kontrolpanelet til højre for sædet (Figur 7). Drej nøglen mod uret til positionen LOCK (låst) for at deaktivere doseringskontakten. Herved kan doseringen ikke ændres ved et uheld. Drej nøglen med uret til positionen UNLOCKED (ulåst) for at aktivere doseringskontakten.

Bomsektionens løftekontakter

Bomsektionens løftekontakter er placeret på kontrolpanelet og anvendes til at hæve de ydre bomsektioner.

Timetæller

Timetælleren angiver det samlede antal timer, som motoren har kørt. Dette tal vises på infocenterets første skærm. Timetælleren begynder at tælle, når nøglen drejes til positionen RUN (kør).

Kontaktplaceringer for skummarkøren (ekstraudstyr)

Hvis du monterer skummarkørsættet, tilføjes der også kontakter til kontrolpanelet til styring af deres funktioner. Sprøjten leveres med plastpropper på disse steder.

Reguleringsventil (doseringskontrol)

Denne ventil, der er placeret bag tanken (Figur 10), styrer mængden af væske, der føres til sektionerne, eller den dosering, der returneres til tanken.

g204247

Hovedsektionsventil

Hovedsektionsventilen (Figur 10) styrer gennemstrømningen til gennemstrømningsmåleren og sektionsventilerne.

Gennemstrømningsmåler

Gennemstrømningsmåleren måler væskens gennemstrømningshastighed ved brug af infocenteret (Figur 10).

Sektionsomløbsventiler

Disse ventiler tænder eller slukker for højre, midterste og venstre sektion (Figur 10).

Sektionsomløbsafbryderventil

Sektionens omløbsafbryderventil omdirigerer væskegennemstrømningen for en sektion til tanken, når du frakobler sektionen. Du kan nu justere sektionsomløbet for at sikre, at sektionstrykket forbliver konstant, uanset hvor mange sektioner der er tændt. Se Justering af hovedsektionens omløbsventil.

Omrøringsventil

Denne ventil er placeret på tankens bagside (Figur 10). Når omrøring er slået til, føres flowet gennem omrøringsdyserne i tanken. Når omrøring er slået fra, føres flowet gennem pumpesugningen.

Trykmåler

Trykmåleren er placeret på kontrolpanelet (Figur 7). Måleren viser væsketrykket i systemet i psi og kPa.

Infocenter, LCD-display

Infocenterets LCD-display viser oplysninger om din maskine og batteripakke, f.eks. batteriets aktuelle opladning, hastigheden, diagnostikoplysninger m.m. (Figur 7).

Se Multi Pro 1750-softwarevejledningen for at få flere oplysninger.

Omrøringens drosselventil

Omrøringens drosselventil bruges til at reducere den tilgængelige gennemstrømning til omrøringens kredsløb. Det yder ekstra gennemstrømning til sektionerne.

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Vægt med standardsprøjtesystem, tom, uden operatør953 kg
Vægt med standardsprøjtesystem, fuld, uden operatør1.678 kg
Køretøjets maksimale bruttovægt (på plant terræn)1.814 kg
Samlet længde med standardsprøjtesystem343 cm
Samlet højde med standardsprøjtesystem191 cm
Samlet højde med standardsprøjtesystem til toppen af sektionerne opbevaret i X-positionen246 cm
Den samlede bredde med standardsprøjtesystemsektioner opbevaret i X-positionen178 cm
Afstand fra jorden14 cm
Akselafstand155 cm
Tankkapacitet (omfatter CE-fastsat overløb på 5%)662 l

Udstyr/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt din autoriserede serviceforhandler.

Sørg for at bruge originale Toro-reservedele for at beskytte din investering og sikre optimal ydelse fra dit Toro-udstyr. Med hensyn til driftsikkerhed leverer Toro reservedele, der opfylder den nøjagtige tekniske specifikation for vores udstyr. Originale Toro-dele – kvalitet du kan stole på.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Sikkerheden kommer først

Læs alle sikkerhedsforskrifterne nøje, og gør dig bekendt med de symboler, der findes i afsnittet om sikkerhed. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade.

Klargøring til kørsel med maskinen

Kontrol af motorolien

Motoren leveres med olie i krumtaphuset, men oliestanden skal alligevel kontrolleres, før og efter motoren startes første gang.

 1. Parker maskinen på en plan flade.

 2. Fjern målepinden, og aftør den med en ren klud (Figur 11).

 3. Sæt målepinden i røret, og sørg for, at den er helt i bund. Fjern målepinden, og kontroller oliestanden.

  g023037
 4. Hvis oliestanden er lav, skal påfyldningsdækslet tages af ventildækslet (Figur 11), OG OLIE HæLDES I åBNINGEN, INDTIL OLIESTANDEN NåR FULL-MæRKET På MåLEPINDEN. SE for at få oplysninger om den korrekte olietype og viskositet.Serviceeftersyn af motorolien

  Note: Hæld langsomt olie på, og kontroller niveauet ofte under denne proces. Fyld ikke for meget på.

 5. Sæt målepinden helt på plads.

Kontrol af dæktrykket

Kontroller dæktrykket hver 8. time eller dagligt for at sikre, at niveauerne er korrekte. Pump dækkene op til 1,38 bar. Kontroller også dækkene for slitage og beskadigelse.

Påfyldning af brændstof

Fare

Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

 • Fyld brændstoftanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

 • Fyld aldrig brændstoftanken op i en lukket anhænger.

 • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet er 6-13 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum giver brændstoffet i tanken plads til at udvide sig.

 • Ryg aldrig, når du håndterer brændstof, og hold dig på afstand af åben ild eller steder, hvor brændstofdampene kan antændes af gnister.

 • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn. Køb aldrig benzin til mere end 30 dages forbrug.

 • Betjen ikke maskinen uden hele udstødningssystemet på plads og i god driftsmæssig stand.

Fare

Under visse omstændigheder kan der under påfyldning af brændstof udvikle sig statisk elektricitet, der kan antænde brændstofdampene. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

 • Anbring altid brændstofbeholdere på jorden et stykke fra køretøjet, før påfyldningen påbegyndes.

 • Fyld ikke brændstofbeholdere inde i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger, da indvendige tæpper eller plastikforinger i lastbiler kan isolere dunken og forsinke tabet af eventuel statisk elektricitet.

 • Når det er praktisk muligt, skal brændstofdrevet udstyr fjernes fra lastbilen eller anhængeren og fyldes op igen, mens hjulene står på jorden.

 • Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen af udstyret finde sted på en lastbil eller anhænger med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

 • Hvis det er nødvendigt at benytte benzinstanderen, skal mundstykket hele tiden være i kontakt med kanten af brændstoftankens eller dunkens åbning, indtil påfyldningen afsluttes.

 • Du opnår de bedste resultater ved kun at bruge ren og frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • ETHANOL: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre driftsproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofdunke hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzin.

Opfyldning af brændstoftanken

Brændstoftankens kapacitet er cirka 19 l.

Note: Brændstoftankens dæksel indeholder en måler, som viser brændstofstanden. Kontroller den jævnligt.

 1. Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

 2. Rengør området omkring brændstoftankens dæksel (Figur 12).

  g023038
 3. Fjern brændstofdækslet.

 4. Fyld tanken op til ca. 2,5 cm under toppen af tanken (bunden af påfyldningsstudsen).

  Note: Dette luftlag i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig. Fyld ikke for meget på tanken.

 5. Monter brændstofdækslet forsvarligt til brændstoftanken.

 6. Tør eventuel spildt brændstof op.

Udførelse af kontrol før start

Kontroller følgende ting hver gang, inden du begynder at bruge køretøjet:

 • Kontroller dæktrykket.

  Note: Disse dæk er anderledes end bildæk. De kræver mindre tryk for at minimere plænekompaktering og skader.

 • Kontroller alle væskestande, og påfyld den rette mængde angivne væske, hvis der mangler noget.

 • Kontroller bremsepedalens funktion.

 • Kontroller, om lygterne fungerer.

 • Drej rattet til højre og venstre for at kontrollere styretøjet.

 • Efterse for olielækager, løse dele og andre tegn på fejlfunktioner. Sørg for, at motoren er slukket, og at alle bevægelige dele er standset, før du kontrollerer, om der er olielækager, løse dele eller andre fejl.

Hvis nogen af ovenstående elementer ikke er korrekte, skal mekanikeren eller den tilsynsførende underrettes, før sprøjtemaskinen tages i brug. Den tilsynsførende vil muligvis have dig til at kontrollere andre elementer dagligt. Spørg derfor, hvad dit ansvarsområde omfatter.

Betjening af maskinen

Start af motoren

 1. Tag plads i førersædet, sæt nøglen i tændingen, og drej nøglen med uret til positionen RUN (kør).

 2. Træd på bremsepedalen, og flyt gearstangen til positionen NEUTRAL (frigear).

 3. Kontroller, at pumpekontakten er indstillet til positionen OFF (fra).

 4. Hvis motoren er kold, skal chokerhåndtaget trækkes op.

  Important: Brug ikke chokeren, hvis motoren er varm.

 5. Drej nøglen til STARTPOSITIONEN, indtil motoren starter.

  Important: Hold ikke nøglen i positionen START i mere end 10 sekunder. Hvis motoren ikke er startet efter 10 sekunder, skal du vente 1 minut, før du prøver igen. Forsøg ikke at skubbe eller bugsere sprøjten for at starte den.

 6. Når motoren starter, skal du langsomt skubbe chokerhåndtaget i bund.

Kørsel med maskinen

 1. Deaktiver parkeringsbremsen.

 2. Tryk koblingspedalen helt i bund.

 3. Sæt gearstangen i første gear.

 4. Slip koblingspedalen roligt, og træd samtidig på gaspedalen.

 5. Når køretøjet får tilstrækkelig fart, fjernes foden fra gaspedalen, koblingspedalen trykkes helt i bund, gearstangen sættes i næste gear, og koblingspedalen slippes, mens der trædes på gaspedalen. Gentag proceduren, indtil den ønskede hastighed er opnået.

  Important: Stop altid køretøjet, før der skiftes mellem at bakke og køre fremad.

  Note: Undgå lange perioder med motoren i tomgang.

  Brug skemaet herunder til at bestemme det tomme køretøjs kørselshastighed ved 3.400 o/min.

  GearForholdHastighed (km/t.)Hastighed (mph)
  166,4:15,63,5
  238,1:19,86,1
  319,6:119,211,9
  B80,7:14,72,9

  Note: Hvis tændingsnøglen efterlades i positionen ON (til) i længere perioder, uden at motoren kører, aflades batteriet.

  Important: Forsøg ikke at skubbe eller bugsere køretøjet for at starte det. Det kan beskadige motor/gearkasse.

Indstilling af gaslåsen

Note: Du skal have slået parkeringsbremsen og sprøjtepumpen til og gearstangen i positionen NEUTRAL (frigear) for at indstille gaslåsen.

 1. Træd ned på gaspedalen for at opnå den ønskede motoromdrejningshastighed.

 2. Slå gaslåsekontakten på kontrolpanelet til positionen ON (til).

 3. Slå kontakten til positionen OFF (fra), eller tryk på bremse- eller koblingspedalen for at udløse gaslåsen.

Indstilling af hastighedslåsen

Note: Inden hastighedslåsen indstilles, skal du sidde i førersædet med parkeringsbremsen deaktiveret, pumpen tændt og gearstangen i gear.

 1. Tryk gaspedalen ned, indtil du opnår den ønskede motorhastighed.

 2. Slå hastighedslåsekontakten på kontrolpanelet til positionen ON (TIL).

 3. Slå kontakten til positionen OFF (FRA), eller tryk på bremse- eller koblingspedalen for at udløse hastighedslåsen.

Standsning af motoren

 1. Tryk på koblingen, og aktivér bremsen for at stoppe sprøjten.

 2. Træk parkeringsbremsehåndtaget opad og tilbage for at aktivere parkeringsbremsen.

 3. Sæt gearstangen i positionen NEUTRAL (frigear).

 4. Drej tændingsnøglen til positionen STOP.

 5. Fjern nøglen fra tændingen for at forhindre utilsigtet start.

Indkøring af en ny sprøjte

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Efter de første 100 timer
 • Følg disse retningslinjer i de første 100 driftstimer for at opnå korrekt ydeevne og lang levetid for sprøjten:
  • Kontroller motorolie- og væskestanden regelmæssigt, og vær opmærksom på tegn på overophedning i sprøjtens dele.

  • Når du har startet en kold motor, skal du lade den varme op i ca. 15 sekunder, før du accelererer.

  • For at optimere bremsesystemet skal bremserne trykpoleres (tilkøres) som følger:

   1. Fyld 454 l vand i tanken.

   2. Flyt maskinen til et åbent og plant område.

   3. Kør maskinen ved fuld hastighed.

   4. Brems hurtigt op.

    Note: Stands maskinen i en lige linje uden at låse hjulene.

   5. Vent 1 minut for at lade bremserne køle af.

   6. Gentag trin 3 til 5 yderligere 9 gange.

  • Undgå at speede motoren op i tomgang.

  • Varier sprøjtens hastighed under betjening. Undgå hurtig start og standsning.

  • Se for at få oplysninger om særlige kontrolforanstaltninger efter få timers kørsel.

  Klargøring til anvendelse af sprøjtemaskinen

  Rengøring af sugefilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør sugefilteret.Rengør sugefilteret (oftere ved brug af opløselige pulverstoffer).
  1. Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk pumpen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern holderen, som sidder øverst på sprøjtetanken og som fastgør slangefittingen, der er monteret på den store slange fra filterhuset (Figur 13).

   g033577
  3. Fjern slangen og slangefittingen fra filterhuset (Figur 13).

  4. Træk sugefilteret ud af filterhuset i tanken (Figur 14).

   g033578
  5. Rengør sugefilteret med rent vand.

   Important: Udskift filteret, hvis det er beskadiget, eller hvis det ikke kan rengøres ordentligt.

  6. Indsæt sugefilteret i filterhuset, indtil filteret sidder helt på plads.

  7. Juster slangen og slangefittingen efter filterhuset øverst på tanken, og fastgør fittingen og huset med den holder, du fjernede i trin 2.

  Rengøring af trykfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør trykfilteret.Rengør trykfilteret (oftere ved brug af opløselige pulverstoffer).
  1. Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk sprøjtepumpen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Anbring en dræningsbakke under trykfilteret (Figur 15).

   g033293
  3. Drej aftapningsdækslet mod urets retning, og tag den ud af trykfilterets skål (Figur 15).

   Note: Lad al væske løbe ud af skålen.

  4. Drej skålen mod urets retning, og fjern filterhovedet (Figur 15).

  5. Fjern trykfilterelementet (Figur 15).

  6. Rengør trykfilterelementet med rent vand.

   Important: Udskift filteret, hvis det er beskadiget, eller hvis det ikke kan rengøres ordentligt.

  7. Kontroller aftapningsproppens pakning (inden i skålen) og skålens pakning (inden i filterhovedet) for skader og slid (Figur 15).

   Important: Udskift proppens, skålens eller begges eventuelt beskadigede eller slidte pakninger.

  8. Monter trykfilterelementet i filterhovedet (Figur 15).

   Note: Sørg for, at filterelementet sidder godt fast i filterhovedet.

  9. Monter skålen på filterhovedet, og stram med hånden (Figur 15).

  10. Monter aftapningsdækslet på fittingen i bunden af skålen, og stram dækslet med hånden (Figur 15).

  Rengøring af dysefilteret

  1. Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk sprøjtepumpen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern dysen fra sprøjtedysehovedet (Figur 16).

   g209504
  3. Fjern dysefilteret (Figur 16).

  4. Rengør dysefilteret med rent vand.

   Important: Udskift filteret, hvis det er beskadiget, eller hvis det ikke kan rengøres ordentligt.

  5. Monter dysefilteret (Figur 16).

   Note: Kontroller, at filteret sidder helt på plads.

  6. Monter dysen på sprøjtedysehovedet (Figur 16).

  Eftersyn af tankremmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller tankremmene.
 • Important: Hvis tankremmenes fastspændingsanordninger strammes for hårdt, kan det medføre deformering og beskadigelse af tanken og remmene.

  1. Fyld hovedtanken med vand.

  2. Kontroller, om der er bevægelse mellem tankremmene og tanken (Figur 17).

   g028263
  3. Hvis tankremmene sidder løst fast på tanken, skal flangelåsemøtrikkerne og boltene øverst på remmene strammes, indtil remmene flugter med tankens overflade (Figur 17).

   Note: Overspænd ikke tankremmenes beslag.

  Betjening af sprøjten

  For at betjene Multi Pro-sprøjten skal du først fylde sprøjtetanken, herefter sprøjte opløsningen på arbejdsområdet og til sidst rengøre tanken. Gennemfør alle 3 trin i rækkefølge for at undgå at beskadige sprøjten. Bland og fyld f.eks. ikke kemikalier i sprøjtetanken om aftenen for derefter først at sprøjte om morgenen. Dette medfører nemlig udskillelse af kemikalierne og mulig beskadigelse af sprøjtens dele.

  Forsigtig

  Kemikalier er farlige og kan forårsage personskader.

  • Læs vejledningen på kemikaliernes etiketter, før de håndteres, og følg producentens anbefalinger og forholdsregler.

  • Få ikke kemikalier på huden. Skulle det alligevel ske, skal det påvirkede område vaskes grundigt med sæbe og vand.

  • Bær beskyttelsesbriller og andet beskyttelsesudstyr i overensstemmelse med producentens anbefalinger.

  Multi Pro-sprøjten er specielt udviklet med henblik på slidstyrke, hvilket giver dig den lange holdbarhed, som du har brug for. Der er valgt forskellige materialer af specifikke årsager på forskellige steder på sprøjten for at opfylde dette mål. Desværre findes der ikke et enkelt materiale der er perfekt til alle anvendelsesområder.

  Visse kemikalier er mere aggressive end andre, og alle kemikalier reagerer forskelligt på forskellige materialer. Visse konsistenser (f.eks. opløselige pulverstoffer, kul) virker mere slibende og medfører et højere omfang af slitage end normalt. Hvis det er muligt at købe et kemikalie i en opløsning, der giver sprøjten en længere levetid, bør dette alternative stof bruges.

  Husk som altid at rengøre sprøjtemaskinen grundigt efter brug. Det er med til at sikre, at sprøjten får en lang levetid uden problemer.

  Brug af differentialelåsen

  Differentialelåsen forøger sprøjtens traktion ved at låse baghjulene, så ét hjul ikke laver hjulspind. Det er en hjælp ved transport af tunge læs på våde plæner eller i glatte områder, ved kørsel op ad bakke og på sandede overflader. Det er dog vigtigt at huske på, at denne ekstra traktion kun er beregnet til midlertidig eller begrænset brug. Brug af funktionen erstatter ikke sikker drift, der allerede er beskrevet i forbindelse med bakker og tunge læs.

  Differentialelåsen får baghjulene til at dreje rundt med samme hastighed. Når differentialelåsen anvendes, er køretøjet i en vis grad begrænset mht. at dreje skarpt, og grønsværen kan blive beskadiget. Brug kun differentialelåsen, når det er nødvendigt, ved lavere hastigheder og kun i første eller andet gear.

  Advarsel

  Hvis sprøjten vælter eller ruller rundt på en bakke, medfører det alvorlig personskade.

  • Den ekstra traktion, der kan opnås med differentialelåsen, kan være tilstrækkelig til at udsætte operatøren for farlige situationer, f.eks. køre op ad skråninger, der er for stejle til at vende på. Vær ekstra forsigtig, når differentialelåsen er slået til, især på stejle skråninger.

  • Hvis differentialelåsen er slået til i skarpe sving med høj hastighed, og det indvendige baghjul løftes fra jorden, kan operatøren miste kontrollen, og sprøjten kan skride ud. Brug kun differentialelåsen med lav hastighed.

  Fyldning af vandtanken

  Fyld altid vandtanken med rent vand, før du håndterer eller blander kemikalier.

  Tanken til rent vand er placeret på venstre side af styrtbøjlen. Den indeholder vand, der kan bruges til at vaske kemikalier af huden, øjnene eller andre kropsdele, hvis du ved et uheld skulle få kemikalier på dig.

  Vandtankens taphane åbnes ved at dreje håndtaget på taphanen.

  Påfyldning af sprøjtetanken

  Monter sættet til forblanding af kemikalier, så optimal blanding sikres, og tankens ydre holdes rent.

  Important: Kontroller, at de kemikalier, du skal bruge, er kompatible til brug med VitonTM (se producentens mærkat. Den bør angive, om produktet er kompatibelt). Hvis du bruger et kemikalie, som ikke er kompatibelt med VitonTM, nedbrydes O-ringene i sprøjten, hvilket forårsager lækager.

  Important: Kontroller, at den korrekte dosering er indstillet, før tanken påfyldes med kemikalier.

  1. Stands sprøjten på en plan overflade, flyt gearstangen til positionen NEUTRAL (frigear), sluk for motoren og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Kontroller, at tankens aftapningsventil er lukket.

  3. Kontroller, hvor meget vand du skal bruge til at blande den ønskede mængde kemikalie i henhold til kemikalieproducentens anbefalinger.

  4. Åbn tankdækslet på sprøjtetanken.

   Note: Tankdækslet er placeret midt på toppen af tanken. Det åbnes ved at skrue den forreste halvdel af dækslet mod uret og åbne det. Du kan tage filteret ud, hvis det trænger til rengøring. Tanken lukkes ved at lukke dækslet og dreje den forreste halvdel af dækslet med uret.

  5. Kom 3/4 af det påkrævede vand på sprøjtetanken ved hjælp af påfyldningskoblingen (med antihævertfunktion).

   Important: Brug altid frisk, rent vand i sprøjtetanken. Hæld ikke koncentrat i en tom tank.

  6. Start motoren, og indstil pumpekontakten til positionen ON (til).

  7. Tryk gaspedalen ned til gulvet, og indstil gaslåsen til positionen ON (til).

  8. Indstil hovedsektionskontakten til positionen OFF (fra).

  9. Drej omrøringsventilen til positionen ON (til).

  10. Tilsæt den korrekte mængde kemisk koncentrat til tanken som foreskrevet af kemikalieproducenten.

   Important: Hvis du bruger et pulver uden fuld omrøring, skal det blandes med en lille mængde vand for at danne en slamlignende masse, før du hælder det på tanken.

  11. Hæld den resterende mængde vand på tanken.

  Betjening af sektionerne

  Bomsektionens løftekontakter på sprøjtens kontrolpanel gør det muligt at flytte sektionerne mellem positionen TRANSPORT og positionen SPRAY (sprøjt) uden at forlade førersædet. Det anbefales at skifte sektionsposition, mens maskinen holder stille.

  Ændring af sektionens position

  1. Stop sprøjten på plant terræn.

  2. Brug bomsektionens løftekontakter til at sænke sektionerne.

   Note: Vent, indtil sektionerne når positionen SPRAY (sprøjt) i fuldt udstrakte længde.

  3. Når sektionerne skal trækkes tilbage igen, skal sprøjten standses på plant terræn.

  4. Brug bomsektionens løftekontakter til at hæve sektionerne, indtil de er trukket helt tilbage i bomtransportholderen og danner "X"-transportpositionen, og sektionscylindrene er trukket helt tilbage.

   Important: Beskadigelse af sektionens aktuatorcylinder kan forhindres ved at sørge for, at aktuatorerne er trukket helt tilbage før transport.

  Brug af bomtransportholderen

  Sprøjten er udstyret med en bomtransportholder med en unik sikkerhedsfunktion. I tilfælde af at sektionen ved et uheld får kontakt med et lavt nedhængende objekt, mens den er i positionen TRANSPORT, kan sektionen/-erne skubbes ud af transportholderne. Hvis dette sker, vil sektionerne standse i en næsten vandret position bag på køretøjet. Selv om sektionerne ikke tager skade af denne bevægelse, skal de alligevel flyttes tilbage i transportholderen med det samme.

  Important: Sektionerne kan påføres skade, hvis de transporteres i andre positioner end "X"-transportpositionen vha. bomtransportholderen.

  Sådan flyttes sektionerne tilbage i transportholderen: Sænk sektionen/-erne til positionen SPRAY (sprøjte), og hæv den/dem derefter tilbage til positionen TRANSPORT. Sørg for, at sektionscylindrene er trukket helt tilbage, så aktuatorstangen ikke beskadiges.

  Sprøjtning

  Important: For at sikre at opløsningen forbliver godt blandet skal du bruge omrøringsfunktionen, når du har fyldt en opløsning på tanken. Omrøringen fungerer kun, når pumpen er slået til, og motoren kører hurtigere end tomgang. Hvis du standser køretøjet og har brug for at have omrøringsfunktionen aktiveret, skal du aktivere parkeringsbremsen, slå pumpen til, træde gaspedalen helt i bund og slå gaslåsen over i positionen ON (til).

  Note: Denne procedure antager, at pumpen er slået til fra proceduren Betjening af sprøjten.

  1. Sænk sektionerne i stilling.

  2. Med hovedsektionskontakten i positionen OFF (fra) skal de 3 sektionskontakter sættes positionen ON (til).

  3. Kør hen til det sted, hvor du ønsker at sprøjte.

  4. Sæt hovedsektionskontakten i positionen ON (til) for at gå i gang med at sprøjte.

   Note: Infocenteret viser sektionerne med sprøjten slået til.

   Note: Når tanken næsten er tom, kan omrøringsfunktionen forårsage skumdannelse i tanken. Sørg for, at omrøringsventilen er slukket, så du undgår dette. Du kan også som alternativ bruge et stof, der forhindrer skumdannelse i tanken.

  5. Brug doseringskontakten til at justere og indstille et mål.

  6. Når du er færdig med at sprøjte, skal du sætte hovedsektionskontakten i positionen OFF (fra) for at deaktivere alle sektionerne. Sæt derefter pumpekontakten i positionen OFF.

  Sprøjtetips

  • Overlap ikke områder, som du allerede har sprøjtet.

  • Hold øje med om dyser tilstoppes. Udskift alle slidte eller beskadigede dyser.

  • Brug hovedsektionskontakten til at standse gennemstrømningen til sprøjten, før selve sprøjten standses. Når den er standset, skal du sætte gearstangen i positionen NEUTRAL (frigear) og bruge låsen til neutral motorhastighed for at holde motorhastigheden oppe, så omrøringen bliver ved med at køre.

  • Du får bedre resultater, hvis sprøjten er i bevægelse, når du aktiverer sektionerne.

  • Vær opmærksom på forandringer i doseringen. De kan angive, at din hastighed har ændret sig og overskredet dysernes kapacitet, eller der er måske opstået et problem med sprøjtesystemet.

  Kalibrering af sprøjtegennemstrømningen

  Før sprøjten bruges første gang, hvis dyserne udskiftes, eller hvis der er behov for det, skal du kalibrere sprøjtens gennemstrømning.

  Udstyr, der medbringes af operatøren: Stopur, der kan måle ned til ±1/10 af et sekund, og en beholder med måleangivelser på 50 ml.

  Forberedelse til kalibrering af sprøjtegennemstrømningen

  1. Fyld sprøjtetanken med rent vand.

   Note: Sørg for, at der er tilstrækkeligt med vand i tanken til at gennemføre kalibreringen.

  2. Aktiver parkeringsbremsen, og start motoren.

  3. Indstil pumpekontakten til positionen ON (til), og aktiver omrøringen.

  4. Tryk gaspedalen ned, indtil du når den maksimale motorhastighed, og flyt gaslåsekontakten til positionen ON (til).

  Foretagelse af en opsamlingstest

  1. Sæt alle 3 sektionskontakter og hovedsektionskontakten i positionen ON (til).

  2. Flyt overvågningskontakten (hastighedsspærre) til positionen UNLOCK (låst op).

  3. Gør klar til at udføre en opsamlingstest med beholderen med måleangivelserne.

  4. Start ved 2,75 bar, og brug doseringskontakten til at justere sprøjtetrykket, så opsamlingstesten giver de mængder, der er anført i tabellen nedenfor.

   Note: Gentag testen 3 gange, og brug gennemsnittet.

   DysefarveMilliliter opsamlet på 15 sekunderUnser opsamlet på 15 sekunder
   Gul1896,4
   Rød37812,8
   Brun47316,0
   Grå56719,2
   Hvid75725,6
   Blå94632,0
   Grøn1.41948,0
  5. Når opsamlingstesten giver de ovenfor anførte mængder, skal hastighedsspærren til overvågningskontakten sættes i positionen LOCK (låst).

  6. Sluk for hovedsektionskontakten.

  Udførelse af sprøjtens gennemstrømningskalibrering

  1. Naviger til kalibreringsmenuen i infocenteret, og vælg FLOW CAL (Gennemstrømningskalibrering) som følger:

   Note: Du kan til enhver tid annullere en kalibrering ved at vælge ikonet Startskærm.

   1. Tryk to gange på den midterste valgknap i infocenteret for at gå ind i menuerne.

   2. Gå ind i kalibreringsmenuen ved at trykke på den højre valgknap i infocenteret.

   3. Vælg FLOW CAL (gennemstrømningskalibrering) ved at fremhæve FLOW CAL og trykke på den højre valgknap i infocenteret.

   4. På den næste skærm skal du indtaste den kendte mængde vand, som bliver sprøjtet ud af sektionerne til kalibreringsproceduren. Se oversigten nedenfor.

   5. Tryk på den højre valgknap i infocenteret.

  2. Indtast gennemstrømningsvolumen ved hjælp af symbolerne plus (+) og minus (-) i overensstemmelse med følgende tabel:

   DysefarveLiterAmerikanske gallons
   Gul4211
   Rød8322
   Brun10628
   Grå12533
   Hvid16744
   Blå20855
   Grøn31483
  3. Tænd for hovedsektionskontakten i 5 minutter.

   Note: Efterhånden som maskinen sprøjter, viser infocenteret mængden af væske, som det tæller.

  4. Efter 5 minutters sprøjtning skal du klikke på fluebenet ved at trykke på det midterste knap i infocenteret.

   Note: Det er ok, hvis det antal gallons, der vises under kalibreringen, ikke svarer til den kendte mængde vand, der blev indtastet i infocenteret.

  5. Sluk for hovedsektionskontakten efter 5 minutter, og vælg fluebenet i infocenteret.

   Note: Kalibrering er nu gennemført.

  Kalibrering af sprøjtehastigheden

  Før sprøjten bruges første gang, hvis dyserne udskiftes, eller hvis der er behov for det, skal du kalibrere sprøjtehastigheden.

  1. Fyld frisk vand på tanken.

  2. Afmærk en afstand på 45-152 m i et åbent, plant område.

   Note: Toro anbefaler afmærkning af 152 m, hvis du vil have mere nøjagtige resultater.

  3. Start motoren, og kør til startstedet i det afmærkede område.

   Note: Placer midten af forhjulene, så de flugter med startlinjen, for at få det mest nøjagtige måleresultat.

  4. Naviger til kalibreringsmenuen i infocenteret, og vælg SPEED CAL (Hastighedskalibrering).

   Note: Du kan til enhver tid annullere en kalibrering ved at vælge ikonet Startskærm.

  5. Vælg pilen Næste (→) i infocenteret.

  6. Indtast den afmærkede afstand ved hjælp af symbolerne plus (+) og minus (-) i infocenteret.

  7. Sæt maskinen i første gear, og kør hele den afmærkede afstand i en lige linje ved fuld gas.

  8. Stop maskinen ved afslutningen på den afmærkede afstand, og vælg fluebenet i infocenteret.

   Note: Tag farten af, og foretag en rullende standsning ved at placere midten af forhjulene, så de flugter med mållinjen, for at få det mest nøjagtige måleresultat.

   Note: Kalibrering er nu gennemført.

  Kalibrering af sektionsomløbsventilerne

  Før sprøjten bruges første gang, hvis dyserne udskiftes, eller hvis der er behov for det, skal du kalibrere sprøjtens sektionsomløb

  Important: Vælg et åbent, fladt område til udførelse af denne procedure.

  Forberedelse til kalibrering af sektionsomløbsventilerne

  1. Fyld sprøjtetanken halvt op med rent vand.

  2. Sænk sprøjtesektionerne.

  3. Flyt gearstangen til positionen NEUTRAL (frigear), og aktiver parkeringsbremsen.

  4. Flyt de 3 sektionskontakter til positionen ON (til), men lad hovedsektionskontakten være slået fra.

  5. Indstil pumpekontakten til positionen ON (til), og aktiver omrøringen.

  6. Tryk gaspedalen ned, indtil du når den maksimale motorhastighed, og flyt gaslåsekontakten til positionen ON (til).

  7. Naviger til kalibreringsmenuen i infocenteret, og vælg TEST SPEED (Testhastighed).

   Note: Du kan til enhver tid annullere kalibreringen ved at trykke på ikonet Startskærm.

  8. Indtast testhastigheden 5,6 km/t ved hjælp af symbolerne plus (+) og minus (–), og vælg derefter ikonet Startskærm.

  9. Flyt overvågningskontakten (hastighedsspærre) til positionen UNLOCK (låst op), og drej hovedsektionskontakten til positionen ON (til).

  Justering af omløbsventilerne

  1. Indstil doseringen ved hjælp af doseringskontakten i overensstemmelse med tabellen nedenfor.

   DysefarveSI (metrisk)EngelskPlæne
   Gul159 l/ha17 gpa0,39 gpk
   Rød319 l/ha34 gpa0,78 gpk
   Brun394 l/ha42 gpa0,96 gpk
   Grå478 l/ha51 gpa1,17 gpk
   Hvid637 l/ha68 gpa1,56 gpk
   Blå796 l/ha85 gpa1,95 gpk
   Grøn1.190 l/ha127 gpa2,91 gpk
  2. Sluk for venstre sektion, og juster sektionens omløbsknap (Figur 18), indtil trykmålingen er på det tidligere justerede niveau (typisk 2,75 bar).

   Note: De nummererede indikatorer på omløbsknappen og nålen er kun til reference.

   g028047
  3. Slå den venstre sektion til, og slå den højre sektion fra.

  4. Juster den højre sektions omløbsknap (Figur 18), indtil trykmålingen er på det tidligere justerede niveau (typisk 2,75 bar).

  5. Slå den højre sektion til, og slå midtersektionen fra.

  6. Juster midtersektionens omløbsknap (Figur 18), indtil trykmålingen er på det tidligere justerede niveau (typisk 2,75 bar).

  7. Sluk for hver sektion.

  8. Sluk for pumpen.

   Note: Kalibrering er nu gennemført.

  Placering af knap til omrøringsomløbsventil

  • Omrøringsomløbsventilen er i den helt åbne position som vist i Figur 19A.

  • Omrøringsomløbsventilen er i den lukkede position (0) som vist i Figur 19B.

  • Omrøringsomløbsventilen er i en midterposition (justeret i forhold til trykmåleren til sprøjtesystemet) som vist i Figur 19C.

  g214029

  Kalibrering af omrøringsomløbsventilen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Kalibrer omrøringsomløbsventilen.
 • Vælg et åbent, fladt område til udførelse af denne procedure.

  1. Fyld sprøjtetanken med rent vand.

  2. Kontroller, at omrøringskontrolventilen er åben. Hvis der er stillet på den, skal den åbnes helt nu.

  3. Aktiver parkeringsbremsen, og start motoren.

  4. Indstil gearstangen til positionen NEUTRAL (frigear).

  5. Indstil pumpekontakten til positionen ON (til).

  6. Tryk gaspedalen til den maksimale motorhastighed, og aktiver gaslåsen.

  7. Indstil de 3 sektionsventiler til positionen OFF (fra).

  8. Sæt hovedsektionskontakten i positionen ON (til).

  9. Indstil systemtrykket til MAXIMUM (maksimum).

  10. Tryk omrøringskontakten til positionen OFF (fra), og aflæs trykmåleren.

   • Hvis den fortsat står på 6,9 bar, er omrøringsomløbsventilen korrekt kalibreret.

   • Hvis trykmåleren står på noget andet, skal du fortsætte til næste trin.

  11. Indstil omrøringsomløbsventilen (Figur 20) på bagsiden af omrøringsventilen, indtil trykmåleren står på 6,9 bar.

   g028049
  12. Tryk pumpekontakten til positionen OFF (fra), flyt gashåndtaget til positionen IDLE (tomgang), og drej tændingen til positionen OFF (fra).

  Justering af hovedsektionens omløbsventil

  Note: Ved at justere hovedsektionens omløbsventil mindskes eller øges gennemstrømningen, der sendes til omrøringsdyserne i tanken, når hovedsektionskontakten befinder sig i positionen OFF (fra).

  1. Fyld sprøjtetanken halvt op med rent vand.

  2. Flyt maskinen til et åbent, plant område.

  3. Aktiver parkeringsbremsen.

  4. Indstil gearstangen til positionen NEUTRAL (frigear).

  5. Indstil pumpekontakten til positionen ON (til).

  6. Indstil omrøringskontakten til positionen ON (til).

  7. Sæt hovedsektionskontakten i positionen OFF (fra).

  8. Øg motorhastigheden til fuld kraft, og indstil gaslåsen til positionen ON (til).

  9. Juster grebet til hovedsektionens omløbsventil for at styre omrøringen i tanken (Figur 20).

  10. Sænk hastigheden til tomgang.

  11. Indstil omrøringskontakten og pumpekontakten til positionen OFF (fra).

  12. Sluk for maskinen.

  Sprøjtepumpens placering

  Sprøjtepumpen er placeret under sædet (Figur 21).

  g216323

  Bugsering af maskinen

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses i en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen forsvarligt.

  Transport af sprøjten

  Brug en anhænger, når sprøjten skal flyttes over lange afstande.

  • Fastgør sprøjten på anhængeren.

   • Brug bindepunktsøjerne foran på stellet. Se Figur 22A.

   • Brug de 2 bindepunktsøjer på bagsiden af stellet. Se Figur 22B.

  • Sørg for, at de ydre bomsektioner er bundet forsvarligt fast.

  g216272

  Bugsering af sprøjten

  I nødstilfælde kan sprøjten bugseres over en kort afstand. Dette bør imidlertid ikke anvendes som standardprocedure.

  Advarsel

  Bugsering ved høje hastigheder kan forårsage tab af styrekontrollen og medføre personskade.

  Bugser aldrig sprøjten med en hastighed, som er højere end 8 km/t.

  Bugsering af sprøjten skal udføres af 2 personer. Hvis maskinen skal flyttes over en betydelig afstand, skal den transporteres på en lastbil eller anhænger. Se Transport af sprøjten.

  1. Fastgør et slæbetov på stellet.

  2. Flyt gearstangen til positionen NEUTRAL (frigear), og deaktiver parkeringsbremsen.

  3. Bugser sprøjten ved en hastighed på under 8 km/t.

  Anbefalinger for sprøjtefiltre

  Valg af sugefilter

  Standardudstyr: sugefilter med en maskevidde på 50 (blå)

  Brug tabellen over sugefiltre til at bestemme skærmmasken for de sprøjtedyser, du bruger, baseret på kemikalieprodukter eller opløsninger med en viskositet tilsvarende vand.

  Tabel over sugefiltre

  Farvekode for sprøjtedyser (kapacitet)Skærmens maskestørrelse*Farvekode for filter
  Gul (0,76 l/m)50Blå
  Rød (1,5 l/m)50Blå
  Brun (1,9 l/m)50 (eller 30)Blå (eller grøn)
  Grå (2,27 l/m)30Grøn
  Hvid (3,03 l/m)30Grøn
  Blå (3,79 l/m)30Grøn
  Grøn (5,68 l/m)30Grøn
  *Sugefiltrenes maskestørrelse er i denne tabel baseret på sprøjtekemikalier eller opløsninger med en viskositet tilsvarende vand.

  Important: Hvis du sprøjter med kemiske produkter af højere viskositet (dvs. tykkere) eller opløsninger med opløselige pulverstoffer, skal du muligvis bruge en grovere skærmmaske til det valgfrie sugefilter. Se Figur 23.

  g214212

  Hvis du sprøjter med en højere dosering, kan du overveje at anvende en grovere, valgfri sugefiltermaske. Se Figur 24.

  g214214

  Valg af trykfilter

  Tilgængelige skærmstørrelser omfatter:

  Standardudstyr: sugefilter med en maskevidde på 50 (blå)

  Brug tabellen over trykfiltre til at bestemme skærmmasken for de sprøjtedyser, du bruger, baseret på kemikalieprodukter eller opløsninger med en viskositet tilsvarende vand.

  Trykfiltertabel

  Farvekode for sprøjtedyser (kapacitet)Skærmens maskestørrelse*Farvekode for filter
  Efter forholdene for kemikalier eller opløsninger med lav viskositet eller ved lave doseringer100Grøn
  Gul (0,76 l/m)80Gul
  Rød (1,5 l/m)50Blå
  Brun (1,9 l/m)50Blå
  Grå (2,27 l/m)50Blå
  Hvid (3,03 l/m)50Blå
  Blå (3,79 l/m)50Blå
  Grøn (5,68 l/m)50Blå
  Efter forholdene for kemikalier eller opløsninger med høj viskositet eller ved høje doseringer30Rød
  Efter forholdene for kemikalier eller opløsninger med høj viskositet eller ved høje doseringer16Brun
  *Trykfiltrenes maskestørrelse er i denne tabel baseret på sprøjtekemikalier eller opløsninger med en viskositet tilsvarende vand.

  Important: Hvis du sprøjter med kemiske produkter af højere viskositet (dvs. tykkere) eller opløsninger med opløselige pulverstoffer, skal du muligvis bruge en grovere skærmmaske til det valgfrie trykfilter. Se Figur 25.

  g214211

  Hvis du sprøjter med en højere dosering, kan du overveje at anvende en grovere, valgfri trykfiltermaske. Se Figur 26.

  g214240

  Valg af dysespidsfilter (valgfrit)

  Note: Brug det valgfri dysespidsfilter til at beskytte sprøjtedysespidsen og øge dets driftstid.

  Brug tabellen over dysespidsfiltre til at bestemme skærmmasken for de sprøjtedyser, du bruger, baseret på kemikalieprodukter eller opløsninger med en viskositet tilsvarende vand.

  Tabel over dysespidsfiltre

  Farvekode for sprøjtedyser (kapacitet)Filtermaskestørrelse*Farvekode for filter
  Gul (0,76 l/m)100Grøn
  Rød (1,5 l/m)50Blå
  Brun (1,9 l/m)50Blå
  Grå (2,27 l/m)50Blå
  Hvid (3,03 l/m)50Blå
  Blå (3,79 l/m)50Blå
  Grøn (5,68 l/m)50Blå
  *Dysefiltrenes maskestørrelse er i denne tabel baseret på sprøjtekemikalier eller opløsninger med en viskositet tilsvarende vand.

  Important: Hvis du sprøjter med kemiske produkter af højere viskositet (dvs. tykkere) eller opløsninger med opløselige pulverstoffer, skal du muligvis bruge en grovere skærmmaske til det valgfrie spidsfilter. Se Figur 27.

  g214246

  Hvis du sprøjter med en højere dosering, kan du overveje at anvende en grovere spidsfiltermaske. Se Figur 28.

  g214245

  Vedligeholdelse

  Note: Hent en gratis kopi af skemaet ved at besøge www.Toro.com og søge efter din maskine via vejledningslinket på hjemmesiden.Du kan finde yderligere oplysninger om sprøjtesystemet i diagrammet over sprøjtesystemet .

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Udskiftning af hydraulikfilteret.
 • Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien.
 • Kontroller luftfilteret til kulfilterbeholderen.
 • Udskift kulfilterbeholderens filter.
 • Efter de første 100 timer
 • Følg disse retningslinjer i de første 100 driftstimer for at opnå korrekt ydeevne og lang levetid for sprøjten:
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør sugefilteret.Rengør sugefilteret (oftere ved brug af opløselige pulverstoffer).
 • Rengør trykfilteret.Rengør trykfilteret (oftere ved brug af opløselige pulverstoffer).
 • Kontroller tankremmene.
 • Kontroller motorens roterende-skærmen.
 • Kontroller motorolien.
 • Kontroller dæktrykket.
 • For hver 50 timer
 • Smør pumpen.
 • Rengør og smør luftfilterets skumindsats(oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Kontroller batterikabelforbindelserne.
 • Kontroller batteriets elektrolytstand.
 • For hver 100 timer
 • Smør alle smørenipler.
 • Smør sektionshængslerne.
 • Rengør motorens roterende-skærmen(oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Skift motorolien(oftere ved tung belastning eller ved betjening ved høje temperaturer).
 • Udskift motoroliefilteret.
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Eftersyn af dækkenes tilstand og slid.
 • Kontroller forhjulenes spidsning.
 • Eftersyn af bremserne.
 • For hver 200 timer
 • Udskift papirfilterindsatsen(oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Udskiftning af tændrør.
 • Kontroller luftfilteret til kulfilterbeholderen.
 • Udskift kulfilterbeholderens filter.
 • Kontroller justeringen af differentialelåsens kabel.
 • Kontrol af parkeringsbremsen.
 • Kontroller gearkasse-/hydraulikvæsken.
 • Efterse alle slangerne og tilslutningerne for beskadigelse og korrekt påsætning.
 • Rengør gennemstrømningsmåleren(oftere ved brug af pulverstoffer).
 • For hver 400 timer
 • Gennemfør hele den årlige vedligeholdelsesprocedure, der er angivet i betjeningsvejledningen til motoren.
 • Eftersyn af brændstofslangerne.
 • Tøm og rengør brændstoftanken.
 • Skift sugefilteret.
 • Udskift trykfilteret.
 • Efterse pumpemembranerne, og udskift dem efter behov(kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler).
 • Efterse pumpens kontraventiler, og udskift dem efter behov(kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler).
 • Efterse nylondrejebøsningerne.
 • For hver 800 timer
 • Udskiftning af gearkasse-/hydraulikvæsken og rengøring af filteret.
 • Udskiftning af hydraulikfilteret.
 • Årlig
 • Kalibrer omrøringsomløbsventilen.
 • Se motorens betjeningsvejledning for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til rutinemæssig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Efterse bremsens og parkeringsbremsens funktion.       
  Efterse gearskiftets/frigearets funktion.       
  Kontroller brændstofstanden.       
  Kontroller motoroliestanden.       
  Kontrol af gearkassens oliestand.       
  Eftersyn af luftfilteret.       
  Eftersyn af motorens køleribber.       
  Kontroller for usædvanlige motorlyde.       
  Kontroller for usædvanlige driftslyde.       
  Kontroller dæktrykket.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontroller instrumenternes funktion.       
  Kontroller gaspedalens funktion.       
  Rengør sugefilteret.       
  Kontroller spidsningen.       
  Smør alle smørenipler.1       
  Pletreparationsmaling.       

  1Umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval

  Bemærkninger om problemområder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående personer.

  Fjern nøglen fra tændingen, og tag tændrørskablet af tændrøret/-ene, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. Flyt tændrørskablet/-erne til side, så de(t) ikke kommer i berøring med tændrøret/-ene ved et uheld.

  decal133-0382

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Hævning af sprøjten

  Når motoren køres med henblik på rutinevedligeholdelse og/eller motordiagnostik, skal sprøjtens baghjul løftes 2,5 cm over jorden, og bagakslen skal hvile på donkraftstøtter.

  Fare

  En sprøjte på en donkraft kan være ustabil og glide ned af donkraften, hvorved personer neden under den vil komme til skade.

  • Start ikke motoren, mens sprøjten står på en donkraft.

  • Fjern altid nøglen fra tændingen, før du stiger af sprøjtemaskinen.

  • Bloker hjulene, når sprøjten står på en donkraft.

  Donkraftpunktet foran på sprøjten er placeret under forreste tværstiver (Figur 30A). Donkraftpunktet på bagsiden af sprøjten er på støtten bag på stellet, bag de bageste bindepunktsøjer (Figur 30B).

  g028108

  Smøring

  Smøring af maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Smør alle smørenipler.
 • Fedttype:Lithiumbaseret fedt nr. 2

  Se Figur 31 for placeringen af smørepunktsteder.

  g216476
  1. Tør smøreniplen af, så der ikke presses snavs eller affaldspartikler ind i lejet eller bøsningen.

  2. Pump fedt ind i lejer eller bøsninger.

  3. Tør overskydende fedt af.

  Smøring af sprøjtepumpen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør pumpen.
 • Fedttype: Mobil XHP 461

  1. Hæv sprøjten. Se Hævning af sprøjten.

  2. Find sprøjtepumpen.

   Note: Pumpen er placeret under sædet. Se Sprøjtepumpens placering.

  3. Tør de 2 fjernsmørenipler af (Figur 32A og Figur 32B).

   g216324g216325
  4. Pump fedt ind i hver fjernsmørenippel (Figur 32A og Figur 32B).

  5. Tør overskydende fedt af.

  Smøring af sektionshængslerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Smør sektionshængslerne.
 • Important: Hvis sektionshængslet vaskes med vand, skal du fjerne alt vand og snavs fra hængslet og påføre nyt smørefedt.

  Fedttype:Lithiumbaseret fedt nr. 2

  1. Tør smøreniplerne rene, så der ikke kan komme fremmedlegemer ind i lejet eller bøsningen.

  2. Pump fedt ind i lejet eller bøsningen ved hver nippel (Figur 33).

   g002014
  3. Tør overskydende fedt af.

  4. Gentag proceduren for hver sektions drejetap.

  Motorvedligeholdelse

  Kontrol af luftindtagsskærmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motorens roterende-skærmen.
 • For hver 100 timer
 • Rengør motorens roterende-skærmen(oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Kontroller, og rengør om nødvendigt luftindtagsskærmen på motorens forside før brug eller dagligt.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Rengør og smør luftfilterets skumindsats(oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • For hver 200 timer
 • Udskift papirfilterindsatsen(oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Afmontering af skum- og papirindsatser

  1. Aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, sluk for motoren, og tag tændingsnøglen ud.

  2. Udløs låsen bag på sædet, og skub sædet fremad.

  3. Rengør området omkring luftfilteret for at forhindre snavs i at trænge ind i motoren og forårsage beskadigelse (Figur 34).

   g001980
  4. Løsn skruen på luftfilterdækslet, og fjern dækslet (Figur 34).

  5. Skub forsigtigt skubelementet af papirelementet (Figur 34).

  6. Skru dækslets møtrik af, og fjern dækslet og papirelementet (Figur 34).

  Rengøring af skumindsatsen

  1. Vask skumindsatsen med flydende sæbe og varmt vand.

  2. Når indsatsen er ren, skal den skylles omhyggeligt.

  3. Tør indsatsen ved at klemme den i en ren klud.

  4. Påfør 30 til 59 ml olie på indsatsen (Figur 35).

   Important: Udskift skumindsatsen, hvis den er slidt eller beskadiget.

   g001981
  5. Klem på indsatsen for at fordele olien.

  Kontrol af papirindsatsen

  Efterse papirindsatsen for flænger, oliefilm, beskadigelse af gummipakningen, for meget snavs eller andre skader (Figur 36). Hvis sådanne forhold er til stede, skal den udskiftes.

  Important: Undlad at rengøre papirindsatsen med trykluft eller væske som f.eks. opløsningsmiddel, benzin eller petroleum.

  g001982

  Important: For at undgå motorskade skal der altid være monteret et komplet skum- og papirluftfilter, når motoren betjenes.

  Montering af skum- og papirindsatser

  1. Skub forsigtigt skubelementet på papirluftfilterelementet (Figur 34).

  2. Skyd luftfiltersamlingen og dækslet på den lange stang.

  3. Monter dækselmøtrikken fingerstramt mod dækslet (Figur 34).

   Note: Du skal sikre dig, at gummipakningen ligger fladt mod luftfilterets bundplade og dækslet.

  4. Monter luftfilterdækslet og skruen (Figur 34).

  5. Luk og fastlås sædet.

  Serviceeftersyn af motorolien

  Krumtaphusets kapacitet er 2,0 l med filteret.

  Brug motorolie af høj kvalitet, der overholder følgende specifikationer:

  • Krævet API-klassificeringsniveau: SJ, JK, SL eller højere.

  • Anbefalet olie: SAE 10W30 (over -18 °C)

  • Alternativ olie: SAE 5W30 (under 0 °C)

  Toro Premium-motorolie fås hos din leverandør med en viskositet på enten 10W30 eller 5W30. Se reservedelskataloget for at få vist reservedelsnumrene.

  Kontrol af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motorolien.
 • For hver 400 timer
 • Gennemfør hele den årlige vedligeholdelsesprocedure, der er angivet i betjeningsvejledningen til motoren.
 • Motoren leveres med olie i krumtaphuset, men oliestanden skal alligevel kontrolleres, før motoren startes og efter drift.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Fjern målepinden, og aftør den med en ren klud (Figur 37). Sæt målepinden i røret, og sørg for, at den er helt i bund. Fjern målepinden, og kontroller oliestanden.

   g023037
  3. Hvis oliestanden er lav, skal påfyldningsdækslet fjernes fra ventildækslet (Figur 37) og olie hældes i åbningen, indtil oliestanden når op til Full-mærket på målepinden. Hæld langsomt olie på, og kontroller niveauet ofte under denne proces. Fyld ikke for meget på.

  4. Sæt målepinden helt på plads.

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien(oftere ved tung belastning eller ved betjening ved høje temperaturer).
  1. Start motoren, og lad den køre i 5 minutter. På denne måde opvarmes olien, så den bliver lettere at aftappe.

  2. Anbring maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for sprøjtepumpen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  3. Udløs låsen bag på sædet, og skub sædet fremad.

   Forsigtig

   Delene under sædet bliver varme, hvis sprøjten har kørt. Hvis du rører ved varme dele, kan du blive forbrændt.

   Lad sprøjten køle af først, før du udfører vedligeholdelsesarbejde, eller før du rører ved dele under motorhjelmen.

  4. Placer en bakke under olieaftapningsproppen.

  5. Fjern aftapningsproppen (Figur 38).

   g023045
  6. Når olien er tappet helt af, skal aftapningsproppen sættes på igen og tilspændes til 13,6 N·m.

  7. Bortskaf den brugte olie på et godkendt genbrugsanlæg.

  8. Hæld langsomt cirka 80 % af den specificerede mængde olie i oliepåfyldningsrøret (Figur 37).

  9. Kontrol af oliestanden.

  10. Hæld langsomt olie på for at bringe oliestanden op til mærket FULL (fuld) på målepinden.

   Important: Fylder du for meget olie på krumtaphuset, kan det beskadige motoren.

  Skift af motoroliefilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Udskift motoroliefilteret.
  1. Dræn olien fra motoren. Se Skift af motorolien, trin 1 til og med 7.

  2. Fjern oliefilteret (Figur 38).

  3. Aftør filteradapterens pakningsoverflade.

  4. Påfør gummipakningen på det nye filter et tyndt lag ny olie.

  5. Monter det nye oliefilter på filteradapteren. Drej oliefilteret med uret, indtil gummipakningen berører filteradapteren. Spænd derefter filteret yderligere 1/2 omgang (Figur 38).

  6. Fyld krumptaphuset med den korrekte type nye olie. Se Skift af motorolien, trin 8 til 10.

  7. Bortskaf den brugte olie på et godkendt genbrugsanlæg.

  Skift af tændrør

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Udskiftning af tændrør.
 • Type: Champion RC-12YC (eller tilsvarende)

  Gnistgab: 0,76 mm

  Sørg for, at gnistgabet mellem midter- og sideelektroderne er korrekt, før tændrørene monteres. Brug en tændrørsnøgle til at afmontere og montere tændrørene og en søgelære til at kontrollere og justere gnistgabet.

  Afmontering af tændrørene

  1. Anbring maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for sprøjtepumpen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Udløs låsen bag på sædet, og skub sædet fremad.

  3. Træk ledningerne af tændrørene (Figur 39).

  4. Rengør området omkring tændrørene for at forhindre snavs i at trænge ind i motoren og forårsage beskadigelse.

  5. Afmonter tændrørene og metalspændeskiverne.

   g001985

  Kontrol af tændrørene

  1. Se på midten af tændrørene (Figur 40).

   Note: Hvis du ser en lysebrun eller grå belægning på isoleringen, fungerer motoren korrekt. En sort belægning på isolatoren betyder normalt, at luftfilteret er snavset.

   Important: Rengør aldrig tændrørene. Udskift altid et tændrør, når det har en sort belægning, slidte elektroder, oliefilm eller revner.

  2. Kontroller gabet mellem elektroderne i midten og ved siden (Figur 40), og bøj sideelektroden, hvis gabet ikke er korrekt.

   g000533

  Montering af tændrørene

  1. Monter tændrørene og metalspændeskiverne.

  2. Tilspænd tændrørene med et moment på 24,4 til 29,8 N·m.

  3. Sæt ledningerne på tændrørene (Figur 39).

  4. Luk og fastlås sædet.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Udskiftning af brændstoffiltrene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
 • For hver 400 timer
 • Eftersyn af brændstofslangerne.
  1. Aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, sluk for motoren, og tag tændingsnøglen ud.

  2. Udløs låsen bag på sædet, og skub sædet fremad.

  3. Sæt klemmer på slangen på hver side af brændstoffilteret for at forhindre, at der flyder benzin ud af slangerne, når du fjerner filteret.

  4. Anbring en dræningsbakke under filteret.

  5. Klem slangeklemmernes ender sammen, og skub dem væk fra filteret (Figur 41).

  6. Fjern filteret fra brændstofrørene.

   g001986
  7. Monter et nyt filter, og flyt slangeklemmerne hen til filteret.

   Kontroller, at pilen, som angiver gennemstrømningsretningen, peger mod motoren.

  Service af kulfilterbeholderen

  Kontrol af luftfilteret til kulfilterbeholderen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Kontroller luftfilteret til kulfilterbeholderen.
 • For hver 200 timer
 • Kontroller luftfilteret til kulfilterbeholderen.
 • Kontroller åbningen i bunden af luftfilteret til kulfilterbeholderen for at sikre, at den er ren og fri for snavs og blokeringer (Figur 42).

  g033149

  Udskiftning af kulfilterbeholderens filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Udskift kulfilterbeholderens filter.
 • For hver 200 timer
 • Udskift kulfilterbeholderens filter.
  1. Afmonter fittingen med modhager på kulfilterbeholderens filter fra slangen i bunden af kulfilterbeholderen, og afmonter filteret (Figur 42).

   Note: Bortskaf det gamle filter.

  2. Sæt fittingen med modhager på den nye kulfilterbeholders filter helt ind i slangen i bunden af kulfilterbeholderen.

  Tømning af brændstoftanken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Tøm og rengør brændstoftanken.
 • Tøm og rengør brændstoftanken, hvis brændstofsystemet forurenes, eller hvis du planlægger at opbevare maskinen i en længere periode. Skyl tanken med rent og nyt brændstof.

  1. Overfør brændstoffet fra tanken til en godkendt brændstofbeholder vha. en hævertpumpe, eller tag tanken af maskinen og hæld brændstoffet ud af tankens påfyldningstud og ned i brændstofbeholderen.

   Note: Hvis du fjerner brændstoftanken, skal du også tage brændstof- og returslangerne af tanken, før den fjernes.

  2. Udskift brændstoffilteret. Se Udskiftning af brændstoffiltrene.

  3. Skyl om nødvendig tanken med nyt og rent brændstof.

  4. Monter tanken, hvis du har afmonteret den.

  5. Fyld nyt og rent brændstof på tanken.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Sikringernes placering

  Der er 2 sikringsblokke og 1 tom plads i det elektriske system. De er placeret under sædet (Figur 43).

  g023046

  Serviceeftersyn af batteriet

  Important: Start ikke sprøjten med startkabler.

  Batteriet skal altid holdes rent, og det skal altid være fuldt opladet. Brug et stykke køkkenrulle til at rengøre batteriet og batterikassen. Hvis batteripolerne er rustne, skal de rengøres med en opløsning bestående af 4 dele vand og 1 del tvekulsurt natron. Smør et fint lag fedt på batteripolerne for at forhindre, at de ruster.

  Spænding:12 volt med 280 amp. til koldstart ved -18 °C

  Afmontering af batteriet

  1. Anbring sprøjten på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for sprøjtepumpen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Batteriet er placeret i maskinens højre side bag pumpen (Figur 43).

  3. Tag det sorte minusjordkabel af batteriets pol.

   Advarsel

   Forkert batterikabelføring kan forårsage gnister og beskadige sprøjten og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

   • Frakobl altid batteriets sorte minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

   • Tilkobl altid batteriets (røde) pluskabel, før du tilkobler det (sorte) minuskabel.

   Advarsel

   Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod sprøjtemaskinen metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

   • Når du fjerner eller monterer batteriet, må batteripolerne ikke få kontakt med metaldele på sprøjten.

   • Lad ikke metalværktøjer kortslutte mellem batteripolerne og sprøjtens metaldele.

   • Lad altid batteristroppen sidde på plads for at beskytte og fastgøre batteriet.

  4. Tag det røde pluskabel af batteriets pol.

  5. Fjern batteriholderen og fastgørelsesenhederne (Figur 43).

  6. Fjern batteriet.

  Montering af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller batterikabelforbindelserne.
  1. Sæt batteriet på batterikassen, så batteripolerne vender mod sprøjtens forende.

  2. Monter batteriholderen, og fastgør den med de tre bolte, der tidligere blev fjernet (Figur 43).

   Important: Lad altid batteriholderen sidde på plads for at beskytte og fastgøre batteriet.

  3. Slut det røde pluskabel til batteriets positive (+) pol og det sorte minuskabel til batteriets negative (–) pol vha. boltene og vingemøtrikkerne. Skyd gummikappen hen over batteriets positive pol.

  4. Påsæt batteridækslet, og fastgør det med de 2 skruer (Figur 43).

  Kontrol af elektrolytstanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller batteriets elektrolytstand.
 • Note: Når maskinen opbevares, skal batteriets elektrolytstand kontrolleres hver 30. dag.

  1. Løsn skruerne på siden af batterikassen, og fjern batteridækslet (Figur 43).

  2. Fjern påfyldningsdækslerne. Hvis elektrolytstanden ikke når op til påfyldningslinjen, skal den påkrævede mængde destilleret vand tilføjes. Se Påfyldning af vand på batteriet.

   Fare

   Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, som er en dødelig gift, der forårsager alvorlige forbrændinger.

   • Drik ikke elektrolyt, og undgå at få det på huden, i øjnene og på tøjet. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

   • Fyld batteriet op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.

  Påfyldning af vand på batteriet

  Det er bedst at fylde destilleret vand på batteriet, lige før du skal bruge maskinen. På denne måde blandes vandet grundigt med elektrolytopløsningen.

  1. Rengør toppen af batteriet med et stykke køkkenrulle.

  2. Fjern påfyldningsdækslerne fra batteriet, og fyld langsomt hver celle op med destilleret vand, indtil elektrolytstanden når op til påfyldningslinjen. Monter påfyldningsdækslerne igen.

   Important: Fyld ikke for meget på batteriet. Elektrolyt vil løbe over, ramme andre dele af sprøjten og medføre alvorlig korrosion og beskadigelse.

  Opladning af batteriet

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

  Important: Batteriet skal altid være fuldt opladet (en vægtfylde på 1,260). Det er særlig vigtigt for at forhindre, at batteriet bliver beskadiget, når temperaturen er under 0 °C.

  1. Fjern batteriet fra chassiset. Se Afmontering af batteriet.

  2. Kontroller elektrolytstanden. Se Kontrol af elektrolytstanden.

  3. Slut en 3-4 A batterioplader til batteripolerne. Oplad batteriet ved 3-4 A i 4 til 8 timer (12 V).

   Important: Batteriet må ikke overoplades.

  4. Monter batteriet i chassisset. Se Montering af batteriet.

  Opbevaring af batteriet

  Hvis maskinen skal opbevares i mere end 30 dage, skal batteriet fjernes og oplades helt. Opbevar det enten på hylden eller på maskinen. Lad kablerne være frakoblede, hvis det opbevares på maskinen. Opbevar batteriet et køligt sted for at undgå hurtig afladning af batteriet. Sørg for, at batteriet er helt opladet, så det ikke fryser til.

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Eftersyn af hjulene og dækkene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • For hver 100 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Eftersyn af dækkenes tilstand og slid.
 • Kontroller dæktrykket for hver 8. time eller dagligt for at sikre, at niveauerne er korrekte. Pump dækkene op til 1,38 bar. Kontroller også dækkene for slitage og beskadigelse.

  Kontroller efter de første 8 timer og derefter for hver 100 driftstimer hjulene for at sikre dig, at de er sikkert påsat. Kontroller og tilspænd de forreste og bageste låsemøtrikker med et moment på 102 til 108 N·m.

  Efterse dækkenes stand for mindst hver 100. driftstime. Uheld, som f.eks. kollision med en kantsten, kan beskadige et dæk eller en fælg samt bringe hjulsporingen ud af balance. Dækkenes stand skal derfor kontrolleres efter sådanne uheld.

  Justering af differentialelåsens kabel

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Kontroller justeringen af differentialelåsens kabel.
  1. Flyt differentialelåsehåndtaget til positionen OFF (fra).

  2. Løsn de kontramøtrikker, der fastgør differentialelåsens kabel til beslaget på gearkassen (Figur 44).

   g002425
  3. Juster kontramøtrikkerne til et mellemrum på 0,25 til 1,5 mm mellem fjederkrogen og hullets udvendige diameter i gearkassehåndtaget.

  4. Spænd kontramøtrikkerne, når du er færdig.

  Justering af forhjulenes spidsning

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller forhjulenes spidsning.
 • Spidsningen skal være 0 til 6 mm.

  1. Fyld tanken med cirka 331 l vand.

  2. Kontrollér og pump alle dæk. Se Kontrol af dæktrykket.

  3. Kør sprøjten frem og tilbage et par gange for at løsne A-armene, og kør den derefter mindst 3 m frem.

  4. Mål afstanden mellem begge fordækkene ved akselhøjden ved både forsiden og bagsiden af fordækkene (Figur 45).

   Note: Der skal bruges en opspændingsanordning eller justeringsmåler til måling bag på fordækkene ved akselhøjde. Brug den samme opspændingsanordning eller justeringsmåler til at foretage en præcis måling foran på fordækkene ved akselhøjde (Figur 45).

   Forsiden af dækkene skal være 0 til 6 mm tættere på hinanden end bagsiden af fordækkene.

   g002006
  5. Hvis målingen ikke falder inden for de specificerede mål, skal kontramøtrikkerne løsnes i begge ender af forbindelsesstængerne (Figur 46).

   g002007
  6. Drej begge forbindelsesstænger for at flytte dækkets forside indad eller udad.

   Note: Forbindelsesstængerne er lige lange.

  7. Tilspænd forbindelsesstangens kontramøtrikker, når justeringen er korrekt.

  8. Sørg for, at rattet har fuld vandring i begge retninger.

  Vedligeholdelse af bremser

  Kontrol af bremsevæske

  Bremsevæskebeholderen er ved afsendelse fra fabrikken fyldt med DOT 3-bremsevæske. Kontroller standen hver dag, før motoren startes.

  g023047
  1. Anbring sprøjten på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, sluk for motoren, og tag tændingsnøglen ud.

  2. Væskestanden skal være op til linjen FULL (FULD) på beholderen.

  3. Hvis væskestanden er lav, skal du rengøre området omkring dækslet, tage dækslet af, og derefter efterfylde til det korrekte niveau. Fyld ikke for meget på.

  Eftersyn af bremserne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Eftersyn af bremserne.
 • Bremser er en vigtig sikkerhedskomponent i sprøjten. Efterse dem som følger:

  • Efterse bremseskoene for slid eller skader. Hvis belægningstykkelsen (bremsebelægning) er mindre end 1,6 mm tyk, skal bremseskoene udskiftes.

  • Efterse bagpladen og andre dele for tegn på for stor slitage eller deformering. Hvis der konstateres deformering, skal de pågældende dele udskiftes.

  Justering af parkeringsbremsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Kontrol af parkeringsbremsen.
  1. Fjern plastikgrebet.

  2. Løsn sætskruen, der fastgør skruen til parkeringsbremsehåndtaget (Figur 48).

   g023036
  3. Drej skruen, indtil der kræves en kraft på 18 til 23 kg for at aktivere håndtaget.

  4. Stram sætskruen.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Kontrol af gearkasse-/hydraulikvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Kontroller gearkasse-/hydraulikvæsken.
  1. Anbring sprøjten på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for sprøjtepumpen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern målepinden fra gearkassen, og aftør den med en ren klud (Figur 49).

   g002002

   Important: Pas på, at der ikke trænger snavs og andre kontaminanter ned i åbningen, når du kontrollerer olien i gearkassen.

  3. Sæt målepinden i røret, og sørg for, at den er helt i bund. Fjern målepinden, og kontroller oliestanden.

  4. Oliestanden i gearkassen bør nå op til den flade del af målepinden. Hvis det ikke er tilfældet, skal beholderen fyldes med den passende væske. Se Udskiftning af gearkasse-/hydraulikvæske.

  5. Sæt målepinden helt på plads.

  Udskiftning af gearkasse-/hydraulikvæske

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Udskiftning af gearkasse-/hydraulikvæsken og rengøring af filteret.
  1. Anbring sprøjten på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, sluk for motoren, og tag tændingsnøglen ud.

  2. Placer en drænbakke under beholderens aftapningsprop.

  3. Fjern aftapningsproppen fra siden af beholderen, og lad hydraulikvæsken løbe ud i drænbakken (Figur 50).

   g002003
  4. Lær mærke til retningen af hydraulikslangen og 90°-beslaget, som er tilsluttet filteret.

  5. Fjern hydraulikslangen og 90°-beslaget (Figur 51).

   g002004
  6. Fjern oliesien, og rengør den ved at skylle den fra den rene side mod den snavsede med et rent affedtningsmiddel.

  7. Lad sien lufttørre.

  8. Monter filteret, når olien er løbet ud.

  9. Monter hydraulikslangen og 90°-beslaget på filteret.

  10. Monter aftapningsproppen igen, og spænd den til.

  11. Fyld beholderen med cirka 7 l Dexron III ATF.

   Important: Brug kun de angivne hydraulikvæsker. Andre væsker kan beskadige systemet.

  12. Start motoren, og lad sprøjten køre for at fylde hydrauliksystemet op.

  13. Kontroller oliestanden igen, og påfyld om nødvendigt mere.

  Udskiftning af hydraulikfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Udskiftning af hydraulikfilteret.
 • For hver 800 timer
 • Udskiftning af hydraulikfilteret.
 • Brug Toro-erstatningsfilteret (reservedelsnr. 54-0110).

  Important: Brug af andre filtertyper kan gøre garantien på visse komponenter ugyldig.

  1. Anbring sprøjten på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, sluk for motoren, og tag tændingsnøglen ud.

  2. Rengør det område, hvor filteret monteres.

  3. Anbring en dræningsbakke under filteret.

  4. Fjern filteret (Figur 52).

   g204330
  5. Smør den nye filterpakning.

  6. Sørg for, at området omkring det sted, hvor filteret skal monteres, er rent.

  7. Skru filteret på, indtil pakningen berører monteringspladen, og spænd derefter filteret 1/2 omgang.

  8. Start motoren, og lad den køre i ca. 2 minutter for at lukke luft ud af systemet.

  9. Sluk for motoren, og kontroller hydraulikoliestanden, og om der er lækager.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  Efterse dagligt hydraulikrør og -slanger for lækager, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, forringelser på grund af vejrlig og kemisk forringelse. Foretag alle nødvendige udbedringer før drift.

  Advarsel

  Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og dine hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  • Søg straks lægehjælp, hvis væske sprøjtes ind under huden. Væske, der er sprøjtet ind under huden, skal fjernes kirurgisk af en læge inden for få timer.

  Vedligeholdelse af sprøjtesystemet

  Advarsel

  De kemiske stoffer, der bruges i sprøjtesystemet, kan være farlige og giftige for dig, omkringstående, dyr, planter, jord og lignende.

  • Læs nøje og følg advarselsetiketter og materialesikkerhedsdatablade for de anvendte kemikalier, og beskyt dig i henhold til kemikalieproducentens anbefalinger. Brug f.eks. passende personlige værnemidler, herunder øjen- og ansigtsbeskyttelse, handsker og andet udstyr, der kan beskytte dig mod kontakt med kemikalier.

  • Husk, at det kan være, at der bruges mere end ét kemikalie, og oplysningerne for hvert kemikalie skal vurderes.

  • Afslå at betjene eller arbejde på sprøjten, hvis sådanne oplysninger ikke er tilgængelige.

  • Før der udføres arbejde på et sprøjtesystem, skal det sikres, at systemet er blevet skyllet tre gange og neutraliseret i henhold til kemikalieproducentens(-ernes) anbefalinger, og at alle ventiler har gennemgået 3 cyklusser.

  • Kontroller, at der er tilstrækkeligt med rent vand og sæbe i nærheden, og vask omgående de områder, hvor du har været i kontakt med kemikalier.

  Eftersyn af slangerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Efterse alle slangerne og tilslutningerne for beskadigelse og korrekt påsætning.
 • Undersøg slangerne i sprøjtesystemet for revner, lækager eller anden skade. Efterse samtidig forbindelserne og beslagene for tilsvarende beskadigelse. Udskift slidte eller beskadigede slanger og fittings.

  Skift af sugefilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Skift sugefilteret.
 • Note: Bestem, hvilken sugefiltermaskestørrelse der kræves til opgaven. Se Valg af sugefilter.

  1. Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk pumpen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern holderen, som sidder øverst på sprøjtetanken og som fastgør slangefittingen, der er monteret på den store slange fra filterhuset (Figur 53).

   g033577
  3. Fjern slangen og slangefittingen fra filterhuset (Figur 53).

  4. Fjern det gamle sugefilter fra filterhuset i tanken (Figur 54).

   Note: Bortskaf det gamle filter.

   g033578
  5. Monter det nye sugefilter i filterhuset.

   Note: Kontroller, at filteret sidder helt på plads.

  6. Juster slangen og slangefittingen efter filterhuset øverst på tanken, og fastgør fittingen og huset med den holder, du fjernede i trin 2.

  Udskiftning af trykfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskift trykfilteret.
  1. Parker maskinen på en plan flade, sluk for sprøjtepumpen, sluk for motoren og tag nøglen ud.

  2. Anbring en dræningsbakke under trykfilteret (Figur 55).

   g033293
  3. Drej aftapningsproppen mod uret, og tag den ud af trykfilterets skål (Figur 55).

   Note: Lad al væske løbe ud af skålen.

  4. Drej skålen mod uret, og fjern fra filterhovedet (Figur 55).

  5. Fjern det gamle trykfilterelement (Figur 55).

   Note: Bortskaf det gamle filter.

  6. Kontroller O-ringen til aftapningsproppen (inden i skålen) og O-ringen til skålen (inden i filterhovedet) for skader og slid (Figur 55).

   Note: Udskift eventuelle beskadigede eller slidte O-ringe til proppen, skålen eller begge.

  7. Monter det nye trykfilterelement i filterhovedet (Figur 55).

   Note: Sørg for, at filterelementet sidder godt fast i filterhovedet.

  8. Monter skålen på filterhovedet, og stram med hånden (Figur 55).

  9. Monter proppen i skålen, og tilspænd den med hånden (Figur 55).

  Skift af dysefilteret

  Note: Bestem, hvilken dysefiltermaskestørrelse der kræves til opgaven. Se Valg af dysespidsfilter (valgfrit).

  1. Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk sprøjtepumpen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern dysen fra sprøjtedysehovedet (Figur 56).

   g209504
  3. Fjern det gamle dysefilter (Figur 56).

   Note: Bortskaf det gamle filter.

  4. Monter det nye dysefilter (Figur 56).

   Note: Kontroller, at filteret sidder helt på plads.

  5. Monter dysen på sprøjtedysehovedet (Figur 56).

  Eftersyn af pumpen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Efterse pumpemembranerne, og udskift dem efter behov(kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler).
 • Efterse pumpens kontraventiler, og udskift dem efter behov(kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler).
 • Note: Følgende maskinkomponenter betragtes som reservedele, der forbruges ved brug, medmindre de skønnes at være defekte, eller ikke er omfattet af garantien for denne maskine.

  Få en autoriseret Toro-serviceforhandler til at kontrollere følgende interne pumpekomponenter for skader:

  • Pumpemembraner

  • Pumpens kontraventiler

  Udskift om nødvendigt komponenter.

  Eftersyn af nylondrejebøsningerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Efterse nylondrejebøsningerne.
  1. Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk pumpen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Forlæng de ydre bomsektioner til sprøjteposition, og understøt dem ved hjælp af støtter eller remme og løfteudstyr.

  3. Når bommens vægt er understøttet, kan du fjerne den bolt og møtrik, der fastholder drejetappen på bommen (Figur 57).

   g022367
  4. Fjern bolten og møtrikken, der fastgør drejetappen, og fjern tappen (Figur 57).

  5. Fjern bommen og drejebeslaget fra stellet i midten, så der er adgang til nylonbøsningerne.

  6. Fjern og efterse nylonbøsningerne fra drejebeslagets for- og bagside (Figur 57).

   Note: Udskift slidte eller beskadigede bøsninger.

  7. Kom en lille smule olie på nylonbøsningerne, og monter dem på drejebeslaget (Figur 57).

  8. Monter bommen og drejebeslaget på midterstellet, og placer hullerne korrekt (Figur 57).

  9. Monter drejetappen, og fastgør den med den bolt og møtrik, som du fjernede i trin 4.

  10. Gentag trin 2 til 9 for de ydre bomsektioner.

  Justering af bommene, så de er vandrette

  Brug følgende procedure til at justere niveauet for venstre og højre bomsektion, når de er i sprøjteposition.

  1. Forlæng bommene til sprøjteposition.

  2. Fjern splitten fra drejetappen (Figur 58).

   g013780
  3. Løft op på bommen, fjern splitten (Figur 58), og sænk langsomt bommen ned på jorden.

  4. Efterse tappen for skader, og udskift den om nødvendigt.

  5. Brug en skruenøgle på de flade sider af aktuatorstangen for at immobilisere den, og løsn derefter kontramøtrikken, så øjestangen kan justeres (Figur 59).

   g014220
  6. Drej øjestangen i aktuatorstangen, så den forlængede aktuator forkortes eller forlænges til den ønskede position (Figur 59).

   Note: Du skal dreje øjestangen halve eller hele omgange, så du kan montere stangen på bommen.

  7. Når den ønskede position er opnået, skal kontramøtrikken strammes, så aktuator- og øjestangen fastgøres.

  8. Hæv bommen for at tilpasse drejetappen til aktuatorstangen.

  9. Mens du holder bommen, skal du føre stiften gennem bommens drejetap og aktuatorstangen (Figur 58).

  10. Når stiften er på plads, skal bommen slippes og stiften fastgøres med splitten, som tidligere blev afmonteret.

  11. Gentag proceduren for hvert aktuatorstangleje om nødvendigt.

  Rengøring

  Rengøring af gennemstrømningsmåleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Rengør gennemstrømningsmåleren(oftere ved brug af pulverstoffer).
  1. Skyl og dræn hele sprøjtesystemet grundigt.

  2. Tag gennemstrømningsmåleren af sprøjten, og skyl den igennem med rent vand.

  3. Fjern låseringen fra opstrømssiden (Figur 60).

   g012934
  4. Rens turbinen og turbinenavet for at kunne fjerne filspåner og evt. pulverstoffer.

  5. Efterse turbinebladene for slid.

   Note: Hold turbinen i hånden og drej den rundt. Den bør kunne dreje frit med meget lidt modstand. I modsat fald skal den udskiftes.

  6. Saml gennemstrømningsmåleren.

  7. Brug en luftdyse med et lavt tryk (0,50 bar) for at sikre, at turbinen drejer frit.

   Note: Hvis turbinen ikke drejer frit, skal den sekskantede tap i bunden af turbinenavet løsnes med 1/16 omgang, indtil den drejer frit.

  Rengøring af sprøjtens ventiler

  Afmontering af ventilaktuatoren

  1. Anbring sprøjten på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for pumpen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern 3-benskonnektoren på ventilaktuatoren fra den elektriske 3-sokkelkonnektor på sprøjtens ledningsnet.

  3. Fjern den holder, der fastgør aktuatoren til manifoldventilen til hastighedsregulering, omrøring, hovedsektionen eller sektionsventilen (Figur 61).

   Note: Tryk de 2 ben på holderen sammen, imens du trykker den ned.

   Note: Behold aktuatoren og holderen til montering i Montering af ventilaktuatoren.

   g028237
  4. Fjern aktuatoren fra manifoldventilen.

  Afmontering af hastighedsreguleringens manifoldventil

  1. Afmonter de klemmer og pakninger, der fastgør manifolden til hastighedsreguleringsventilen (Figur 62).

   Note: Behold klemmen/-erne og pakningen/-erne til montering i Montering af hastighedsreguleringens manifoldventil.

   g033304
  2. Afmonter den holder, der fastgør udgangsstudsen til hastighedsreguleringsventilens manifold (Figur 63).

   g033313
  3. Afmonter de 2 flangehovedbolte og 2 flangelåsemøtrikker, der fastgør hastighedsreguleringsventilen til ventilbeslaget, og afmonter ventilmanifolden fra maskinen (Figur 63).

   Note: Løsn om nødvendigt monteringsbolte og -møtrikker til trykfilterhovedet for at lette fjernelsen af hastighedsreguleringsventilen.

  Afmontering af omrøringsmanifoldventilen

  1. Fjern de klemmer og pakninger, der fastgør omrøringsventilens manifold (Figur 64) til omrøringsomløbsventilen, hastighedsreguleringsventilen, hovedsektionsventilen og adapterfittingen (omrøringens drosselventil).

   Note: Behold klemmen/-erne og pakningen/-erne til montering i Montering af omrøringsmanifoldventilen.

  2. Afmonter den holder, der fastgør udgangsstudsen til omrøringsventilens manifold (Figur 64).

   g033327
  3. Afmonter flangehovedbolten og flangelåsemøtrikken, der fastgør omrøringsventilen til ventilbeslaget, og afmonter ventilmanifolden fra maskinen (Figur 65).

   g033307

  Afmontering af hovedsektionsmanifoldventilen

  1. Afmonter de klemmer og pakninger, der fastgør hovedsektionsventilen (Figur 66) til hovedsektionens omløbsventil, omrøringsventilen og hovedsektionsmanifoldventilen (for enden af gennemstrømningsmålerens slange).

   Note: Behold klemmen/-erne og pakningen/-erne til montering i Montering af hovedsektionsmanifoldventilen.

  2. Afmonter den holder, der fastgør udgangsstudsen til hovedsektionsventilens manifold (Figur 66).

   g033328
  3. Afmonter flangehovedbolten og flangelåsemøtrikken, der fastgør hovedsektionsventilen til ventilbeslaget, og afmonter ventilmanifolden fra maskinen (Figur 67).

   g033309

  Afmontering af sektionsmanifoldventilen

  1. Fjern de klemmer og pakninger, der fastgør manifolden til sektionsventilen (Figur 68) til sektionsventilen ved siden af (hvis det er venstre sektionsventil) og reduktionskoblingen.

   g028236
  2. Afmonter de holdere, der fastgør udgangsstudsen til sektionsventilmanifolden og ventilmanifolden til omløbsfittingen (Figur 69).

   g028238
  3. For venstre eller højre sektionsventiler skal flangehovedboltene og flangelåsemøtrikkerne, der fastgør sektionsventilen/-erne til ventilbeslaget, afmonteres, og ventilmanifolden/-erne skal afmonteres fra maskinen. For den midterste sektionsventil skal sektionsventilmanifolden afmonteres fra maskinen (Figur 70).

   g028239

  Rengøring af manifoldventilen

  1. Placer ventilspindelen, så den er i lukket position (Figur 71 B).

   g027562
  2. Fjern de 2 endedækselfittinger fra hver ende af manifoldhuset (Figur 72 og Figur 73).

   g028243
   g028240
  3. Drej ventilspindelen, så kuglen er i positionen Open (Åben) (Figur 71A).

   Note: Kuglen glider ud, når ventilspindelen er parallel med ventilgennemstrømningen.

  4. Fjern spindelholderen fra åbningerne i spindelporten i manifolden (Figur 72 og Figur 73).

  5. Fjern spindelholderen og ventilspindelsædet fra manifolden (Figur 72 og Figur 73).

  6. Tag ventilspindelenheden ud af manifoldhuset (Figur 72 og Figur 73).

  7. Rengør den indvendige side af manifolden og den udvendige side af kugleventilen, ventilspindelenheden, spindelopsamlingen og endefittingerne.

  Samling af manifoldventilen

  1. Kontroller udgangsstudsens O-ringe (kun sektionsventilmanifold), endedækslets O-ringe, kontrasædets O-ringe og kuglesædet for skader eller slid (Figur 72 og Figur 73).

   Note: Udskift eventuelle beskadigede eller slidte O-ringe eller sæder.

  2. Smør ventilspindelen, og placer den i ventilspindelsædet (Figur 72 og Figur 73).

  3. Monter ventilspindelen og sædet i manifolden, og fastgør spindelen og sædet med spindelholderen (Figur 72 og Figur 73).

  4. Sørg for, at kontrasædets O-ring og kuglesædet flugter med hinanden og er placeret i endedækselfittingen (Figur 72 og Figur 73).

  5. Monter endedækselfittingen på manifoldhuset, indtil flangen på endedækselfittingen berører manifoldhuset (Figur 72 og Figur 73), og drej derefter endedækselfittingen yderligere 1/8 til 1/4 omgang. Tilspænd fittingen til 225 til 282 Ncm.

   Note: Vær forsigtig, så fittingens ende ikke beskadiges.

  6. Indsæt kuglen i ventilhuset (Figur 74).

   Note: Ventilspindelen skal passe i kugledrevsåbningen. Hvis ventilspindelen ikke passer, justeres kuglens placering (Figur 74).

   g027565
  7. Drej ventilspindelenheden, så ventilen er lukket (Figur 71B)

  8. Gentag trin 4 og 5 for den anden endedækselfittingssamling.

  Montering af hastighedsreguleringens manifoldventil

  1. Ret en pakning ind mellem flangerne på hastighedsreguleringens ventilmanifold og trykfilterhovedet (Figur 75A).

   Note: Løsn om nødvendigt monteringsbolte og -møtrikker til trykfilteret efter behov for at opnå frigang.

   g033311
  2. Saml hastighedsreguleringens ventilmanifold, pakning og trykfilterhoved med en flangeklemme, og spænd med hånden (Figur 75A).

  3. Ret en pakning ind mellem flangerne på hastighedsreguleringsventilen og omrøringsventilmanifolden (Figur 75A).

  4. Saml hastighedsreguleringens ventilmanifold, pakning og omrøringsventilmanifold med en flangeklemme, og spænd med hånden (Figur 75A).

  5. Saml hastighedsreguleringsventilen til ventilbeslaget med de 2 flangehovedbolte og 2 flangelåsemøtrikker (Figur 75A), som du afmonterede i trin 3 af Afmontering af hastighedsreguleringens manifoldventil, og tilspænd møtrikken og bolten til mellem 10 og 12 N·m.

  6. Saml udgangsfittingen på koblingsfittingen nederst på manifolden til hastighedsreguleringsventilen (Figur 75B).

  7. Fastgør udgangsfittingen på koblingsfittingen ved at indsætte en holder i udgangsfittingens stik (Figur 75B).

  8. Hvis du har løsnet monteringsboltene og -møtrikkerne til trykfilterhovedet, skal du spænde dem med et moment på 10 til 12 N·m.

  Montering af omrøringsmanifoldventilen

  1. Skab overensstemmelse mellem flangen på omrøringsventilmanifolden, 1 pakning og flangen på omrøringsomløbsventilen (Figur 76A).

   Note: Løsn om nødvendigt monteringsbolte og -møtrikker til hovedsektionsventilen efter behov for at opnå frigang.

   g033329
  2. Saml omrøringsomløbsventilen, pakningen og omrøringsventilmanifolden ved hjælp af en klemme, der tilspændes med håndkraft (Figur 76A).

  3. Ret en pakning ind mellem flangerne på hastighedsreguleringsventilen og omrøringsventilmanifolden (Figur 76B).

  4. Saml pakningen og omrøringsventilmanifolden med en klemme, og tilspænd med håndkraft (Figur 76B).

  5. Ret en pakning ind mellem flangerne i omrøringsventilmanifolden og hovedsektionsventilen (Figur 76B).

  6. Saml omrøringsventilmanifolden, pakningen og hovedsektionsventilen med en klemme, og tilspænd med håndkraft (Figur 76B).

  7. Saml omrøringsventilmanifolden og soklen med en klemme, og tilspænd med håndkraft (Figur 76C).

  8. Fastgør endedækselfittingen på udgangsfittingen ved at indsætte en holder i udgangsfittingens sokkel (Figur 76C).

  9. Saml omrøringsventilen til ventilbeslaget med flangehovedbolten og flangelåsemøtrikken, som du fjernede i trin 3 af Afmontering af omrøringsmanifoldventilen, og tilspænd møtrikken og bolten med et moment på 1.017 til 1.243 Ncm.

  10. Hvis du har løsnet hovedsektionsventilens monteringsbeslag, skal du tilspænde møtrikken og bolten med et moment på 1.978 til 2.542 Ncm.

  Montering af hovedsektionsmanifoldventilen

  1. Skab overensstemmelse mellem flangen på hovedsektionsventilmanifolden, 1 pakning og flangen på hovedsektionens omløbsventil (Figur 77A).

   g033330
  2. Saml hovedsektionsventilmanifolden, pakningen og hovedsektionens omløbsventil med en klemme, og tilspænd med håndkraft (Figur 77A).

  3. Skab overensstemmelse mellem flangen på hovedsektionsventilmanifolden, en pakning og omrøringsventilmanifolden (Figur 77B).

  4. Saml hovedsektionsventilmanifolden, pakningen og omrøringsventilmanifolden med en klemme, og tilspænd med håndkraft (Figur 77B)

  5. Skab overensstemmelse mellem flangen på hovedsektionsventilmanifolden, en pakning og hovedsektionshuset (Figur 77B).

  6. Saml hovedsektionsventilmanifolden og soklen med en klemme, der er tilspændt med håndkraft (Figur 77B).

  7. Fastgør endedækselfittingen på udgangsfittingen ved at indsætte en holder i udgangsfittingen (Figur 77B).

  8. Saml omrøringsventilen til ventilbeslaget med flangehovedbolten og flangelåsemøtrikken, som du fjernede i trin 3 af Afmontering af hovedsektionsmanifoldventilen, og tilspænd møtrikken og bolten med et moment på 1.017 til 1.243 Ncm.

  Montering af sektionsmanifoldventilen

  1. Sæt manifoldventilens øvre endedækselfitting ind i omløbsfittingen (Figur 78A).

   Note: Løsn om nødvendigt omløbsfittingens monteringsbolte og -møtrikker for at opnå frigang.

   g028245
  2. Fastgør endedækselfittingen på omløbsfittingen ved at indsætte en holder i omløbsfittingens sokkel (Figur 78A).

  3. Saml udgangsfittingen på manifoldventilens nedre endedækselfitting (Figur 78A).

  4. Fastgør endedækselfittingen på udgangsfittingen ved at indsætte en holder i udgangsfittingens sokkel (Figur 78A).

  5. Ret en pakning ind mellem flangerne på reduktionskoblingen og sektionsventilmanifolden (Figur 78B).

  6. Monter reduktionskoblingen, pakningen og sektionsventilmanifolden med en klemme, og spænd til med håndkraft (Figur 78B).

  7. Hvis du monterer de 2 sektionsventiler yderst til venstre, skal du rette en pakning ind mellem flangerne på de 2 tilstødende sektionsventilmanifolder (Figur 78B).

  8. Saml de 2 tilstødende sektionsventilmanifolder og pakningen med en klemme, og spænd til med håndkraft (Figur 78B).

  9. Saml ventilerne til ventilbeslaget til venstre og højre bomsektionsventiler ved hjælp af flangehovedbolten og flangelåsemøtrikken, som du fjernede i trin 3 af Afmontering af sektionsmanifoldventilen, og spænd møtrikkerne og boltene med et moment på 10 til 12 N·m.

  10. Hvis du løsnede monteringsboltene og -møtrikkerne til omløbsfittingen, skal du spænde dem med et moment på mellem 10 og 12 N·m.

  Montering af ventilaktuatoren

  1. Ret aktuatoren ind efter manifoldventilen (Figur 61).

  2. Fastgør aktuatoren og ventilen ved hjælp af den holder, som du fjernede i trin 3 under Afmontering af ventilaktuatoren.

  3. Tilslut 3-benskonnektoren til ventilaktuatorens ledningsnet til 3-sokkelkonnektoren på sprøjtens ledningsnet.

  Opbevaring

  1. Anbring sprøjten på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for pumpen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern snavs og skidt fra hele maskinen, herunder ydersiden af ribberne på motorens topstykke og blæserhuset.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Brug ikkehøjtryksvand til at vaske maskinen. Hvis maskinen højtryksrenses, kan det beskadige det elektriske system og fjerne nødvendigt smørefedt fra friktionssteder. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, lygter, motoren og batterierne.

  3. Rengør sprøjtesystemet. Se .

  4. Rengør stemplerne i ventilenheden. Se Rengøring af sprøjtens ventiler.

  5. Forbered sprøjtesystemet, som følger:

   1. Tøm vandtanken.

   2. Tøm sprøjtesystemet så fuldstændigt, som det er muligt.

   3. Forbered en rusthæmmende antifrostopløsning, som ikke er baseret på alkohol, i henhold til producentens anvisninger.

   4. Hæld antifrostopløsningen ned i tanken til rent vandt og sprøjtetanken.

   5. Lad sprøjtepumpen køre i et par minutter for at lade antifrostopløsningen cirkulerer rundt i sprøjtesystemet og eventuelt sprøjttilbehør, der er monteret.

   6. Tøm tanken til rent vand og sprøjtesystemet så fuldstændigt, som det er muligt.

  6. Brug bomsektionens løftekontakter til at hæve de ydre bomsektioner. Hæv sektionerne, indtil de er trukket helt tilbage i bomtransportholderen og danner "X"-transportpositionen, og sektionscylinderne er trukket helt tilbage.

   Note: Sørg for, at sektionscylindrene er trukket helt tilbage, så aktuatorstangen ikke beskadiges.

  7. Kontroller, om bremserne virker. Se Eftersyn af bremserne.

  8. Udfør serviceeftersyn af luftfilteret. Se Eftersyn af luftfilteret.

  9. Smør sprøjten. Se Smøring.

  10. Skift krumptaphusolien. Se Skift af motorolien.

  11. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  12. Ved opbevaring i mere end 30 dage skal brændstofsystemet forberedes på følgende måde:

   1. Tilsæt en petroleumsbaseret stabilisator til brændstoffet i tanken.

    Følg blandingsvejledningen fra stabilisatorfabrikanten. Anvend ikke alkoholbaseret stabilisator (ethanol eller methanol).

    Note: Brændstofstabilisator er mest effektiv, når den blandes med frisk benzin og altid anvendes.

   2. Lad motoren køre for at fordele brændstoffet, der er tilsat stabilisator, i brændstofsystemet (5 minutter).

   3. Sluk for motoren, lad den køle af, og tøm brændstoftanken.

   4. Start motoren igen, og lad den køre, indtil den stopper.

   5. Giv motoren choker.

   6. Start motoren, og lad den køre, indtil den ikke starter igen.

   7. Bortskaf brændstoffet på forsvarlig vis. Det kan genbruges i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

    Important: Stabilisator/brændstof tilsat stabilisator må ikke opbevares i mere end 90 dage.

  13. Fjern tændrørene, og kontroller deres tilstand. Se Skift af tændrør.

  14. Når tændrørene er afmonteret fra motoren, hældes der 2 spiseskefulde motorolie ned i tændrørshullet.

  15. Brug den elektriske starter til at tørne motoren for at fordele olien i cylinderen.

  16. Monter tændrørene, og tilspænd dem til det anbefalede moment. Se Montering af tændrørene.

   Note: Monter ikke kablet på tændrøret/-ene.

  17. Fjern batteriet fra chassiset, kontrollér elektrolytstanden og lad batteriet helt op. Se Afmontering af batteriet.

   Note: Batterikabler må ikke være sluttet til batteripolerne under opbevaring.

   Important: Batteriet skal være fuldt opladet for at undgå, at det fryser og beskadiges ved temperaturer på under 0 °C. Et fuldt opladet batteri bevarer opladningen i cirka 50 dage ved temperaturer under 4 °C. Hvis temperaturerne er over 4 °C, skal vandstanden i batteriet kontrolleres, og batteriet skal oplades for hver 30 dage.

  18. Kontroller og tilspænd alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.

  19. Kontroller alle sprøjteslangernes tilstand, og udskift dem, der er beskadigede eller slidte.

  20. Stram alle slangefittingerne.

  21. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.

  22. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted.

  23. Fjern tændingsnøglen, og læg den et sikkert sted, der er utilgængeligt for børn.

  24. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Starteren tørner ikke.
  1. Gearstangen er i et andet gear end Neutral (frigear).
  2. De elektriske forbindelser er rustne eller løse.
  3. Der er sprunget en sikring, eller den sidder løst.
  4. Batteriet er afladet.
  5. Sikkerhedslåsesystemet fungerer ikke korrekt.
  6. En startmotor eller magnetventil i startmotoren er defekt.
  7. De indvendige motorkomponenter er brændt sammen.
  1. Træd på bremsepedalen, og flyt gearstangen til positionen Neutral (frigear).
  2. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse.
  3. Fastgør eller udskift sikringen.
  4. Oplad eller udskift batteriet.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren tørner, men starter ikke.
  1. Brændstoftanken er tom.
  2. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  3. Brændstofslangen er tilstoppet.
  4. Tændrørskablet er ikke tilsluttet.
  5. Et tændrør er beskadiget eller snavset.
  6. Afbryderrelæet er ikke koblet til.
  7. Tændingen er i stykker.
  1. Fyld frisk benzin på tanken.
  2. Dræn og skyl brændstofsystemet, og hæld frisk brændstof på.
  3. Rens, eller udskift brændstofsystemet.
  4. Tilslut tændrøret.
  5. Udskift tændrøret.
  6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren startet, men bliver ikke ved med at køre.
  1. Brændstoftankens aftræk er begrænset.
  2. Der er snavs eller vand i brændstofsystemet.
  3. Brændstoffilteret er tilstoppet.
  4. Der er sprunget en sikring, eller den sidder løst.
  5. Brændstofpumpen er i stykker.
  6. Karburatoren er i stykker.
  7. Der er løse ledninger eller dårlige forbindelser.
  8. Topstykkets pakning er i stykker.
  1. Udskift brændstofdækslet.
  2. Dræn og skyl brændstofsystemet, og hæld frisk brændstof på.
  3. Udskift brændstoffilteret.
  4. Sæt sikring rigtigt, eller udskift den.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  7. Kontroller og stram ledningsforbindelserne.
  8. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren kører, men banker eller sætter ud.
  1. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  2. Et tændrørskabel er løst.
  3. Et tændrør er i stykker.
  4. Der er løse ledninger eller dårlige forbindelser.
  5. Motoren er overophedet.
  1. Dræn og skyl brændstofsystemet, og hæld frisk brændstof på.
  2. Tilslut tændrørskablet.
  3. Udskift tændrøret.
  4. Kontroller og stram ledningsforbindelserne.
  5. Se "Motoren overopheder" herunder.
  Motoren går ikke i tomgang.
  1. Brændstoftankens aftræk er begrænset.
  2. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  3. Et tændrør er beskadiget eller i stykker.
  4. Karburatorens tomgangskanaler er tilstoppede.
  5. Justeringsskruen til tomgangshastighed er ikke indstillet korrekt.
  6. Brændstofpumpen er i stykker.
  7. Der er lav kompression.
  8. Luftfilterelementet er snavset.
  1. Udskift brændstofdækslet.
  2. Dræn og skyl brændstofsystemet, og hæld frisk brændstof på.
  3. Udskift tændrøret.
  4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  8. Rengør, eller udskift elementet.
  Motoren overopheder.
  1. Krumtaphusets oliestand er ukorrekt.
  2. Der er for stor belastning.
  3. Luftindtagsskærmene er snavsede.
  4. Køleribberne og luftpassagerne under motorens blæserhus og/eller den roterende luftindtagsskærm er tilstoppet.
  5. Brændstofblandingen er for tynd.
  1. Påfyld eller tøm indtil olien når op til Full-mærket.
  2. Mindsk belastningen. Kør med lavere hastighed.
  3. Rengør ved hver anvendelse.
  4. Rengør ved hver anvendelse.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren mister kraft.
  1. Krumtaphusets oliestand er ukorrekt.
  2. Luftfilterelementet er snavset.
  3. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  4. Motoren er overophedet.
  5. Et tændrør er beskadiget eller snavset.
  6. Udluftningshullet i brændstoftanken er tilstoppet.
  7. Der er lav kompression.
  1. Påfyld eller tøm indtil olien når op til Full-mærket.
  2. Rengør eller udskift.
  3. Dræn og skyl brændstofsystemet, og hæld frisk brændstof på.
  4. Se Motoren overopheder.
  5. Udskift tændrøret.
  6. Udskift brændstofdækslet.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Der er en unormal vibration eller støj.
  1. Motorens monteringsbolte er løse.
  2. Der er et problem med motoren.
  1. Tilspænd motorens monteringsbolte.
  2. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Maskinen fungerer ikke eller kører trægt i begge retninger, da motoren går i stå eller sætter ud.
  1. Parkeringsbremsen er aktiveret.
  1. Deaktiver parkeringsbremsen.
  Maskinen fungerer ikke i nogen retninger.
  1. Gearstangen er i positionen Neutral (frigear).
  2. Parkeringsbremsen er ikke deaktiveret, eller den kan ikke deaktiveres.
  3. Gearkassen er i stykker.
  4. Ledforbindelsen kræver justering eller udskiftning.
  5. Drivakslen eller hjulnavskilen er blevet beskadiget.
  1. Træd på bremsen, og sæt gearstangen i gear.
  2. Deaktiver parkeringsbremsen, eller kontroller ledforbindelsen.
  3. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  En sektion sprøjter ikke.
  1. Den elektriske forbindelse på sektionsventilen er snavset eller frakoblet.
  2. Der er en sprunget sikring.
  3. En slange er blevet klemt.
  4. Et sektionsomløb er justeret forkert.
  5. Der er en beskadiget sektionsventil.
  6. Det elektriske system er beskadiget.
  1. Deaktiver ventilen manuelt. Frakobl den elektriske konnektor på ventilen, og rengør alle kabler. Tilslut den derefter.
  2. Kontroller sikringerne, og udskift dem om nødvendigt.
  3. Reparer eller udskift slangen.
  4. Juster sektionsomløbet.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  En sektion afbrydes ikke.
  1. Sektionsventilen er beskadiget.
  1. Demonter sektionsventilen. Se afsnittet Rengøring af sprøjtens ventiler. Inspicer alle dele, og udskift de dele, der er beskadiget.
  Der er en lækage i en sektionsventil.
  1. En pakning er slidt eller beskadiget.
  1. Demonter ventilen, og udskift pakningerne ved hjælp af ventilreparationssættet. Kontakt din autoriserede serviceforhandler.
  Trykket falder, når en sektion aktiveres.
  1. Sektionsomløbet er justeret forkert.
  2. Der sidder noget på tværs i sektionens ventilhus.
  3. Et dysefilter er beskadiget eller tilstoppet.
  1. Juster sektionsomløbet.
  2. Fjern indgangs- og udgangsforbindelserne til sektionsventilen, og fjern eventuelle forhindringer.
  3. Fjern og efterse alle dyser.

  Diagrammer

  Diagram over sprøjtesystemet

  g028078