Johdanto

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti. Tämän käyttöoppaan tiedoilla sinä ja muut käyttäjät pystytte välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Vaikka Toro suunnittelee ja valmistaa turvallisia tuotteita, olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin.

g023031

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Multi-Pro-ruiskutuslaite on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, golfkenttien, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruiskutukseen.

Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian laki (California Public Resource Code, pykälät 4442 ja 4443) kieltää tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Tämä kipinäsytytysjärjestelmä on Kanadan ICES-002-standardin mukainen

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluelimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen moottorin tuottamat pakokaasut sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Laitteen epäasianmukainen käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon tai kuoleman.

Kone arvioitiin SAE J2258 -standardin vaatimusten mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset ja lemmikit turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä koskaan anna lasten käyttää tätä laitetta.

 • Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä ja tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän käyttöoppaan eri kohdissa.

Turvalliset käyttötavat

Important: Tämä kone on tarkoitettu ensisijaisesti maastoajoon, ei laajamittaiseen käyttöön julkisilla teillä. Jos ajat koneella julkisilla teillä, noudata liikennesääntöjä ja käytä kaikkia lain määräämiä lisävarusteita, kuten valoja, suuntavilkkuja ja hitaan ajoneuvon merkkiä.

Multi Pro 1750 -ruiskutuslaite on suunniteltu ja testattu toimimaan turvallisesti, kun sitä käytetään ja huolletaan oikein. Vaikka vaarojen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy riippuu osittain koneen suunnittelusta ja kokoonpanosta, siihen vaikuttaa myös koneen käytössä, kunnossapidossa ja säilytyksessä mukana olevan henkilökunnan valppaus, huolenpito ja asianmukainen koulutus. Koneen virheellinen käyttö tai huolto voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

Kaikkia Multi Pro 1750 -ruiskutuslaitteeseen soveltuvia lisälaitteita ei käsitellä tässä käyttöoppaassa. Katso lisää turvallisuusohjeita kunkin lisälaitteen omasta käyttöoppaasta. Lue nämä käyttöoppaat.

Tapaturmien ja hengenvaaran riskiä voidaan vähentää noudattamalla näitä turvaohjeita:

Työnvalvojan velvollisuudet

 • Varmista, että käyttäjät ovat saaneet perusteellisen koulutuksen ja tutustuneet käyttöoppaaseen, moottorin käyttöoppaaseen sekä kaikkiin koneessa oleviin kilpiin.

 • Laadi omat erityistoimintatavat ja työskentelyohjeet epätavallisiin käyttöolosuhteisiin (jos esim. rinteet ovat liian jyrkkiä ajettaviksi).

Ennen käyttöä

 • Käytä konetta vasta, kun olet tutustunut perusteellisesti tämän käyttöoppaan sisältöön.

 • Älä koskaan anna lasten käyttää tätä laitetta.

 • Tämä kone on suunniteltu kuljettamaan vain laitteen käyttäjää. Koneessa ei saa kuljettaa matkustajia.

 • Älä käytä ruiskutuslaitetta sairaana, väsyneenä tai huumausaineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

 • Perehdy kaikkiin ohjauslaitteisiin sekä siihen, kuinka moottori pysäytetään nopeasti.

 • Älä poista suojuksia, turvalaitteita tai tarroja. Jos jokin suojus, turvalaite tai kilpi on vahingoittunut, epäselvä tai kadonnut, korjaa tai vaihda se ennen laitteen käyttämistä.

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä suojalaseja, pitkiä housuja, tukevia ja liukastumisen estäviä kenkiä, käsineitä sekä kuulosuojaimia. Älä käytä koruja tai väljiä vaatteita. Pitkät hiukset eivät saa roikkua vapaina.

  Varoitus

  Tämä kone tuottaa 85 dB(A):n ylittävän äänitason kuljettajan korvan korkeudella ja voi aiheuttaa kuulovamman pitkäaikaisessa käytössä.

  Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi konetta.

 • Käytä konetta vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.

 • Älä ruiskuta, kun lähistöllä on sivullisia.

 • Älä ruiskuta, kun lähistöllä on ihmisiä (varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.

 • Varmista aina ennen koneen käyttöä Käynnistystä edeltävät tarkistukset -kohdassa mainitut kohteet. Jos kone ei toimi oikein tai jos se on vahingoittunut jollain tavalla, älä käytä ruiskutuslaitetta. Varmista, että kaikki viat on korjattu, ennen kuin ruiskutuslaitetta tai lisälaitetta käytetään.

 • Varmista, että käyttäjän alue on puhdas ja että siellä ei ole kemikaalijäämiä tai roskia.

 • Varmista ennen järjestelmän paineen lisäämistä, että kaikki nesteputkien liittimet ovat tiukalla ja että kaikki letkut ovat hyvässä kunnossa.

Kemikaaliturvallisuus

Vaara

 • Ruiskutusjärjestelmässä käytetyt kemikaalit voivat olla vaarallisia tai myrkyllisiä käyttäjälle, sivullisille, eläimille, kasveille, maaperälle tai muulle ympäristölle.

 • Tutustu huolellisesti kaikkien käytettyjen kemikaalien varoitusmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin ja suojaudu kemikaalin valmistajan suositusten mukaisesti. Suojaa ihosi mahdollisimman tarkasti käyttäessäsi kemikaaleja. Suojaa itsesi kemikaaleilta käyttämällä asianmukaisia henkilönsuojaimia:

  • suojalasit ja/tai kasvonsuojus

  • hengityssuojain tai suodatinsuojain

  • kemikaaleja kestävät käsineet

  • kumisaappaat tai muut tukevat kengät

  • kuulonsuojain

  • puhtaat vaihtovaatteet, saippua ja kertakäyttöisiä pyyhkeitä on oltava saatavilla kemikaaliroiskeiden varalta.

Important: Muista, että käytettyjä kemikaaleja voi olla useita, ja jokaisen tietoihin on tutustuttava.Älä käytä tai huolla ruiskutuslaitetta, jos näitä tietoja ei ole käytettävissä.Varmista ennen ruiskujärjestelmän huoltoa, että järjestelmä on huuhdeltu kolme kertaa ja neutraloitu kemikaalin valmistajan suositusten mukaisesti ja että kaikki venttiilit ovat käyneet läpi kolme kierrosta.Varmista, että lähettyvillä on riittävästi puhdasta vettä ja saippuaa ja pese heti pois kaikki iholle päässeet kemikaalit.

 • Hanki riittävästi tietoa ennen kemikaalien käyttöä ja käsittelyä.

 • Käytä työhön sopivaa kemikaalia.

 • Noudata kemikaalin valmistajan ohjeita kemikaalin turvallisesta käytöstä. Älä ylitä suositeltua järjestelmän käyttöpainetta.

 • Älä täytä, kalibroi tai puhdista yksikköä, jos alueella on henkilöitä (varsinkin lapsia).

 • Käsittele kemikaaleja hyvin tuuletetussa tilassa.

 • Pidä puhdasta vettä lähettyvillä etenkin, kun täytät ruiskutussäiliötä.

 • Älä syö, juo äläkä tupakoi käyttäessäsi kemikaaleja.

 • Älä puhdista ruiskutussuuttimia puhaltamalla niihin tai asettamalla niitä suuhun.

 • Pese kätesi ja muut paljaat kohdat mahdollisimman pian kemikaalien parissa työskentelyn jälkeen.

 • Säilytä kemikaaleja niiden alkuperäisissä pakkauksissaan turvallisessa paikassa.

 • Hävitä käyttämättömät kemikaalit ja kemikaaliastiat kemikaalin valmistajan ohjeiden ja paikallisten säännösten mukaan.

 • Kemikaalit ja höyryt ovat vaarallisia. Älä työnnä mitään ruumiinosia säiliöön äläkä pidä päätäsi säiliön aukon lähettyvillä.

 • Noudata kaikkia kemikaalien levitystä ja ruiskutusta koskevia paikallisia ja kansallisia määräyksiä.

Käytön aikana

Vaara

Moottorin pakokaasu sisältää hiilimonoksidia, joka on hajuton ja myrkyllinen kaasu ja voi aiheuttaa hengenvaaran.

Älä käytä moottoria sisällä tai suljetussa tilassa.

 • Istu aina ruiskutuslaitteen ollessa liikkeessä. Pidä molemmat kädet ohjauspyörällä aina kun mahdollista. Pidä kätesi ja jalkasi aina ohjaamon sisäpuolella.

 • Jos laitetta ei käytetä turvallisesti, seurauksena voi olla onnettomuus, ruiskutuslaitteen kaatuminen, vakava tapaturma tai kuolema. Aja varovasti. Toimi seuraavasti, jotta et menettäisi ajoneuvon hallittavuutta ja jotta se ei kaatuisi:

  • Ole erittäin varovainen, vähennä nopeutta ja pidä riittävä turvaetäisyys ajaessasi lähellä hiekkavalleja, ojia, poukamia, kaltevilla pinnoilla, vieraassa ympäristössä tai alueella, jolla on yllättäviä maaston muutoksia tai nousuja.

  • Varo kuoppia tai muita kätkössä olevia vaaranpaikkoja.

  • Aja erityisen varovaisesti märillä alustoilla, huonolla ilmalla, suurilla nopeuksilla ja täydellä kuormalla. Pysähtymiseen tarvittava aika ja matka kasvavat täydellä kuormalla.

  • Vältä äkkilähtöjä ja -pysäytyksiä. Älä vaihda peruutukselta eteenpäin ajoon tai päinvastoin pysähtymättä ensin kokonaan.

  • Hidasta ennen kääntymistä. Älä tee jyrkkiä käännöksiä tai äkkinäisiä ohjausliikkeitä tai muita vaarallisia ajoliikkeitä, jotka voivat aiheuttaa ruiskutuslaitteen hallinnan menetyksen.

  • Katso ennen peruuttamista taaksesi, jotta voit olla varma, että takanasi ei ole ketään. Peruuta hitaasti.

  • Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien lähistöllä. Väistä aina jalankulkijoita ja muita ajoneuvoja. Tätä ruiskutuslaitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi yleisillä kaduilla tai teillä. Anna aina kääntymis- tai pysähtymismerkki tarpeeksi ajoissa, jotta muut tietävät aikeesi. Noudata kaikkia liikennesääntöjä.

  • Ruiskutuslaitteen sähkö- ja pakokaasujärjestelmät voivat aiheuttaa kipinöitä, jotka voivat sytyttää räjähtäviä materiaaleja. Älä koskaan käytä ruiskutuslaitetta lähellä paikkaa, jonka ilmassa on pölyä tai höyryjä, jotka voivat räjähtää.

  • Jos epäilet vähääkään toimenpiteen turvallisuutta, keskeytä työ ja kysy asiaa työnvalvojalta.

 • Älä koske moottoriin tai äänenvaimentimeen moottorin ollessa käynnissä tai heti sen sammuttamisen jälkeen. Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja.

 • Jos kone tärisee epänormaalisti, pysäytä se välittömästi. Odota, että liike on pysähtynyt ja tarkista ruiskutuslaite vaurioiden varalta. Korjaa kaikki viat, ennen kuin jatkat käyttämistä.

 • Ennen kuin nouset istuimelta:

  1. Pysäytä kone.

  2. Aseta vaihdetanko VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  3. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  4. Irrota avain virtalukosta.

   Important: Älä pysäköi laitetta rinteeseen.

 • Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

Jarrutus

 • Hidasta, kun lähestyt estettä. Näin saat lisäaikaa joko pysähtyä tai kääntyä. Esteeseen osuminen voi vahingoittaa laitetta ja kuormaa. Lisäksi kuljettaja voi loukkaantua.

 • Ajoneuvon kokonaispaino vaikuttaa merkittävästi kykyysi pysähtyä ja/tai kääntyä. Painavat kuormat ja lisälaitteet vaikeuttavat laitteen pysäyttämistä tai kääntämistä. Mitä painavampi kuorma on, sitä kauemmin pysähtyminen kestää.

 • Ruoho ja kestopäällyste ovat paljon liukkaampia märkinä. Pysähtymismatka voi olla 2–4 kertaa pitempi märällä pinnalla kuin kuivalla. Jos ajat niin syvässä vedessä, että jarrut kastuvat, ne eivät toimi kunnolla, ennen kuin ne ovat kuivuneet. Kun olet ajanut vedessä, testaa jarrut, jotta voit olla varma, että ne toimivat kunnolla. Jos ne eivät toimi kunnolla, aja hitaasti ja paina samalla jarrupoljinta kevyesti. Näin jarrut kuivuvat.

Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) turvallisuus

Note: Kaikissa tämän käyttöoppaan käsittelemissä koneissa Toron asentama ohjaamo on kaatumissuojausjärjestelmä.

 • Älä irrota kaatumissuojausjärjestelmää koneesta.

 • Kiinnitä turvavyö ja varmista, että se on nopeasti avattavissa hätätilanteessa. Käytä aina turvavyötä, kun turvakaari on yläasennossa tai kun käytössä on Toron asentamalla ohjaamolla varustettu kone.

 • Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta esteisiin.

 • Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

 • Vaihda kaikki vialliset kaatumissuojausjärjestelmän osat. Älä korjaa tai muuta sitä.

Mäkikäyttö ja käyttö epätasaisessa maastossa

Ruiskutuslaitteen käyttö mäessä voi aiheuttaa sen kaatumisen tai kallistumisen, tai moottori voi sammua ja kone vieriä mäkeä alaspäin. Tästä voi olla seurauksena loukkaantuminen.

 • Älä kiihdytä nopeasti tai paina jarrupoljinta nopeasti pohjaan, kun peruutat mäkeä alas, etenkin, jos ajoneuvossa kuormaa.

 • Älä koskaan aja jyrkkää mäkeä poikittain, vaan aja mäki aina joko suoraan ylös tai alas tai kierrä se.

 • Jos moottori sammuu tai ajoneuvo alkaa vieriä alaspäin ylämäkeen ajettaessa, paina jarrua vähän kerrallaan ja peruuta mäki hitaasti suoraan alaspäin.

 • Kääntyminen ajettaessa mäkeä ylös tai alas voi olla vaarallista. Jos sinun on käännyttävä mäessä, tee se hitaasti ja varovasti. Älä koskaan tee jyrkkiä tai nopeita käännöksiä.

 • Raskaat kuormat vaikuttavat vakauteen. Vähennä kuormaa ja nopeutta, kun käytät ruiskutuslaitetta mäissä.

 • Vältä pysähtymistä mäkeen, etenkin jos ajoneuvossa on kuormaa. Pysähtyminen alamäkeen kestää kauemmin kuin pysähtyminen tasaisella alustalla. Jos laite on pysäytettävä, vältä äkkinäisiä nopeuden muutoksia, joiden seurauksena laite voi kaatua tai kallistua. Älä paina jarrupoljinta nopeasti pohjaan vieriessäsi taaksepäin, koska kone voi kaatua.

 • Käytä turvavyötä ja varmista, että se on nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

 • Älä irrota tai muuta kaatumissuojausjärjestelmää (ROPS).

 • Pidä vaihde kytkettynä aina, kun ajat rinnettä alas.

 • Vähennä nopeutta ja kuormaa, kun käytät ajoneuvoa karkealla maaperällä, epätasaisella alustalla, lähellä reunakiviä, kuoppia ja muita äkkinäisiä maaperän muutoksia. Kuorma voi siirtyä, mikä voi heikentää laitteen vakautta.

  Vaara

  Yhtäkkiset maastonmuutokset voivat aiheuttaa äkkinäisiä ohjauspyörän liikkeitä, mistä voi aiheutua vammoja käsiin tai käsivarsiin.

  Tartu ohjauspyörään kevyesti pyörän kehältä. Älä pidä kiinni ohjauspyörän puolista

Lastaus

Kuorman paino voi muuttaa koneen painopistettä ja käsiteltävyyttä. Noudata seuraavia ohjeita, jotta hallittavuus säilyy ja tapaturmat voidaan välttää.

 • Nestekuormat voivat siirtyä. Kuorma siirtyy yleisimmin käännyttäessä, ajettaessa ylä- tai alamäkeen, äkkinäisissä nopeuden muutoksissa tai ajettaessa epätasaisella maaperällä. Kun kuorma siirtyy, laite voi kaatua.

 • Kun käytössä on raskas kuorma, vähennä nopeutta ja jätä riittävä jarrutusetäisyys. Älä tee äkkijarrutuksia. Ole erityisen varovainen kaltevilla pinnoilla.

 • Muista, että raskas kuorma lisää pysähtymismatkaa ja vähentää kykyä kääntyä nopeasti kaatumatta.

Kunnossapito

 • Vain pätevä ja valtuutettu henkilökunta saa kunnostaa, korjata, säätää ja tarkistaa koneen.

 • Ennen kuin huollat tai säädät konetta, pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain, jotta kukaan ei voi käynnistää moottoria vahingossa.

 • Varmista, että koko kone on hyvässä kunnossa pitämällä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit kunnolla kiristettyinä.

 • Palovaara pienenee, kun moottoritila pidetään puhtaana liiallisesta rasvasta, ruohosta, lehdistä ja kerääntyvästä liasta.

 • Älä tarkista polttoainemäärää tai -vuotoa tai akkunestettä avoliekillä.

 • Jos moottorin on oltava käynnissä huoltosäädön aikana, pidä kädet, jalat, vaatteet ja kaikki kehon osat kaukana moottorista ja liikkuvista osista. Älä päästä ulkopuolisia lähelle.

 • Älä käytä avointa polttoainesäiliötä tai syttyviä puhdistusnesteitä osien puhdistamiseen.

 • Älä säädä ajonopeuden säädintä. Turvallisuus- ja tarkkuussyistä vain valtuutettu Toro-jälleenmyyjä saa tarkistaa ajonopeuden.

 • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista nestettä. Käytä pahvia tai paperia vuotojen etsimiseen. Paineella suihkuava neste saattaa läpäistä ihon ja aiheuttaa vamman, joka vaatii pätevän kirurgin hoitoa muutaman tunnin kuluessa tai muuten seurauksena saattaa olla kuolio.

 • Jos ajoneuvo vaatii suurempaa korjausta tai jos tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

 • Käytä aina alkuperäisiä Toro-varaosia ja -lisävarusteita parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi. Koneen muuttaminen siten, että sillä on vaikutusta ruiskutuslaitteen toimintaan, suorituskykyyn, kestävyyteen tai käyttöön, voi aiheuttaa tapaturman tai kuoleman. Tämän johdosta ajoneuvon takuu voi raueta.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal106-9206
decal117-2718
decal120-0616
decal120-0617
decal120-0622
decal125-4125
decal125-4128
decal125-4129
decal125-6694
decal125-8113
decal125-8114
decal127-3935
decal127-3937
decal127-3939
decal127-3942
decal127-6976
decal127-6979
decal127-6981
decal127-6982
decal127-6984
decal130-8293
decal133-0382
decal127-3941

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Takaiskuventtiililiittimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

90 asteen liitin1
Pikaliitin1
Letkusovitin1
Liittimen kannatin1
Laippakantapultti (5/16 × 3/4 tuumaa)1
Takaiskuletku1
 1. Asenna liittimen kannatin säiliön kierteisen aukon päälle ja kiinnitä se laippakantapultilla (5/16 × 3/4 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 3).

  g001488
 2. Aseta 90 asteen kulmaliittimen kierteinen pää kannattimen läpi ja ruuvaa pikaliitin siihen kiinni, jolloin kulmaliitin on kiinni kannattimessa (Kuva 3).

  Note: Asenna kulmaliitin siten, että avoin pää osoittaa kannattimen isoa aukkoa ja säiliön suuta kohti, jolloin vesi kaartuu säiliöön kaadettaessa.

 3. Asenna letkusovitin pikaliittimeen (Kuva 3).

 4. Kiinnitä sovitin paikalleen kiertämällä säätimiä sovitinta kohti ja kiinnittämällä ne sokilla (Kuva 3).

 5. Asenna takaiskuletku kannattimen ison aukon läpi ja 90 asteen kulmaliittimeen (Kuva 3).

  Important: Älä pidennä letkua siten, että se pääsee kosketuksiin säiliön nesteiden kanssa.

Puomiosan saranajousien tarkistus

Important: Ruiskutusjärjestelmän käyttö puomiosan saranajousien kokoonpuristuksen ollessa virheellinen voi vaurioittaa puomiasennelmaa. Mittaa jouset ja purista ne tarvittaessa vastamutterin avulla mittaan 3.96 cm.

Ruiskutuslaite toimitetaan jatkopuomiosat etuasennossa, jotta koneen toimitus on helpompaa. Jousia ei ole kiristetty kokonaan tehtaalla, jotta puomiosat voivat olla tässä asennossa kuljetuksen ajan. Ennen koneen käyttöä jousien puristus on säädettävä oikeaksi.

 1. Poista tarvittaessa pakkausmateriaali, joilla vasen ja oikea jatkopuomiosa on kiinnitetty kuljetuksen ajaksi.

 2. Tue puomiosia, kun ne avataan ruiskutusasentoon.

 3. Mittaa ylemmän ja alemman jousen puristus puomiosan saranan kohdalta osien ollessa avattuina (Kuva 4).

  1. Jousien oikea puristus on 3.96 cm.

  2. Purista yli 3,96 cm:n mittaiset jouset vastamutterin avulla kokoon.

  g035648
 4. Toista vaiheet puomiosien molempien saranoiden kaikkien jousien kohdalla.

 5. Siirrä puomiosat kuljetusasentoon ”X”. Katso lisätietoja kohdasta Puomien kuljetustelineen käyttö.

Laitteen osat

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Virta-avain1
Käyttöopas1
Moottorin käyttöopas1
Osaluettelo1
Käyttäjän koulutusmateriaali1
Rekisteröintikortti1
Valmistajan tarkistuslomake1
 1. Lue käyttöoppaat.

 2. Tutustu käyttäjän koulutusmateriaaliin.

 3. Täytä rekisteröintikortti ja palauta se Torolle.

 4. Pidä oppaat tallessa.

Laitteen yleiskatsaus

g033285
g033286
g204239

Kaasupoljin

Kaasupolkimen (Kuva 8) avulla voidaan säädellä ruiskutuslaitteen ajonopeutta. Poljinta painamalla ajonopeus kasvaa. Kun poljin vapautetaan, ruiskutuslaite hidastaa ja moottori siirtyy joutokäyntiin.

g023035

Kytkinpoljin

Paina kytkinpoljin (Kuva 8) pohjaan, jotta kytkin on vapaa moottorin käynnistyksen tai vaihteenvaihdon aikana. Vapauta poljin hitaasti silloin, kun vaihde on kytkettynä, jotta vaihteiston ja siihen liittyvät osat eivät kulu tarpeettomasti.

Important: Älä pidä jalkaa kytkinpolkimella tarpeettomasti käytön aikana. Kytkinpolkimen täytyy olla kokonaan ylhäällä. Muutoin kytkin luistaa aiheuttaen kuumenemista ja kulumista. Älä koskaan pidätä ajoneuvoa rinteessä käyttäen kytkintä. Kytkin saattaa vaurioitua.

Jarrupoljin

Jarrun avulla ruiskutuslaite voidaan pysäyttää tai hidastaa sen vauhtia (Kuva 8).

Varoitus

Kuluneet tai väärin säädetyt jarrut voivat aiheuttaa henkilövahingon.

Jos jarrupoljin voidaan painaa alle 2,5 cm:n päähän ruiskutuslaitteen lattialevystä, jarrut on säädettävä tai korjattava.

Seisontajarru

Seisontajarru on isokokoinen vipu istuimen vasemmalla puolella (Kuva 9). Kytke seisontajarru aina, kun aiot poistua istuimelta, jotta ruiskutuslaite ei pääse liikkumaan tahattomasti. Seisontajarru kytketään vetämällä vipua ylös ja taaksepäin. Seisontajarru vapautetaan työntämällä sitä eteenpäin ja alas. Jos ruiskutuslaite pysäköidään jyrkkään paikkaan, kytke seisontajarru ja aseta pyörien taakse kiilat alamäen suuntaan.

g023036

Mäkiavustin

Mäkiavustin estää ruiskutuslaitetta vierimästä tai nytkähtämästä taaksepäin pitämällä laitetta hetkellisesti paikoillaan mäkisessä maastossa, kun siirrät jalan jarrupolkimelta kaasupolkimelle. Kytke mäkiavustin käyttöön painamalla kytkintä ja painamalla jarrupoljin alas tukevasti. Kun mäkiavustin on käytössä, tietokeskukseen ilmestyy mäkiavustimen kuvake. Katso kohta Multi-Pro 1750 -ruiskutuslaitteen ohjelmisto-opas. Mäkiavustin pitää laitteen paikallaan kahden sekunnin ajan jarrupolkimen vapauttamisen jälkeen.

Note: Koska mäkiavustin pitelee konetta paikoillaan vain hetken, sitä ei voi käyttää seisontajarrun sijasta.

Tasauspyörästön lukko

Tasauspyörästön lukolla voidaan lukita taka-akseli, mikä lisää pitoa. Tasauspyörästön lukko (Kuva 7) voidaan kytkeä, kun ruiskutuslaite liikkuu. Siirrä vipua eteenpäin ja oikealle, kun haluat kytkeä lukon.

Note: Tasauspyörästön lukitseminen tai vapauttaminen voi edellyttää, että konetta ajetaan eteenpäin ja käännetään hieman.

Varoitus

Kääntyminen tasauspyörästön lukko kytkettynä voi aiheuttaa koneen hallinnan menettämisen.

Älä käytä laitetta tasauspyörästön lukko kytkettynä, kun käännyt jyrkästi tai ajat suurella nopeudella. Katso Tasauspyörästön lukon vaijerin säätö.

Rikastimen vipu

Rikastimen vipu on pieni nuppi, joka sijaitsee vaihdetangon takana (Kuva 7). Jos moottori on kylmä, vedä rikastinnuppi ylös. Kun moottori on käynnistynyt, pidä moottorin käynti tasaisena rikastinta säätämällä. Paina vipu POIS-ASENTOON niin pian kuin mahdollista. Lämmin moottori vaatii vain vähän tai ei ollenkaan rikastinta.

Vaihdetanko

Vaihdetangolla (Kuva 7) on viisi asentoa: kolme vaihdetta eteenpäin, VAPAA ja PERUUTUS. Moottori käynnistyy vain, kun vaihdetanko on VAPAA-asennossa.

Virtalukko

Virtalukossa (Kuva 7) on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä ja KäYNNISTYS. Käynnistä moottori kääntämällä avainta myötäpäivään KäYNNISTYS-ASENTOON ja vapauta se käynnistymisen jälkeen KäYNNISSä-ASENTOON. Pysäytä moottori kääntämällä avain PYSäYTYS-ASENTOON.

Ajovalojen kytkin

Ajovaloihin kytketään virta kytkimestä (Kuva 7). Valot kytketään painamalla kytkintä eteenpäin ja sammutetaan painamalla kytkintä taaksepäin.

Kaasun/käyntinopeuden lukituskytkin

Kun vaihdetanko on VAPAA-asennossa, moottorin kierrosnopeutta voidaan nostaa kaasupolkimella ja asettaa moottorin tyhjäkäynti tälle kierrosnopeudelle työntämällä tietokeskuksen alapuolella olevaa säädintä eteenpäin. Tämä on tarpeen säiliön kierron käyttämiseksi ajoneuvon ollessa pysähtyneenä tai käytettäessä lisälaitteita, kuten käsiruiskutinta (Kuva 7).

Important: Kytkin toimii vain, kun vaihdetanko on VAPAA-asennossa ja seisontajarru kytkettynä.

Polttoainemittari

Polttoainemittari sijaitsee polttoainesäiliön päällä koneen vasemmalla puolella. Siitä näkyy, paljonko säiliössä on polttoainetta.

Puomiosien pääkytkin

Puomiosien pääkytkin (Kuva 7) sijaitsee konsolin sivulla kuljettajan oikealla puolella. Sen avulla voidaan aloittaa ja lopettaa ruiskutustoiminnon käyttö. Ruiskutusjärjestelmä otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä kytkintä painamalla.

Vasemman, keskimmäisen ja oikean puomiosan kytkimet

Vasemman, keskimmäisen ja oikean puomiosan kytkimet ovat ohjauspaneelissa (Kuva 7). Kukin puomiosa kytketään käyttöön painamalla sitä vastaava kytkin eteen ja pois käytöstä painamalla sitä vastaava kytkin taakse. Kun kytkin on käytössä, kytkimen valo syttyy. Nämä kytkimet vaikuttavat ruiskutusjärjestelmään ainoastaan silloin, kun puomiosien pääkytkin on kytkettynä.

Pumpun kytkin

Pumpun kytkin sijaitsee ohjauspaneelissa istuimen oikealla puolella (Kuva 7). Pumppu kytketään käyttöön painamalla kytkin eteen ja pois käytöstä painamalla kytkin taakse.

Important: Pumpun kytkin voidaan kytkeä vain moottorin ollessa alhaisella joutokäyntinopeudella, jotta pumpun käyttö ei vaurioidu.

Ruiskutusmäärän kytkin

Ruiskutusmäärän kytkin sijaitsee ohjauspaneelissa istuimen oikealla puolella (Kuva 7). Ruiskutusjärjestelmän painetta voidaan lisätä pitämällä kytkintä eteenpäin painettuna. Painetta voidaan vähentää pitämällä kytkintä taaksepäin painettuna.

Valvontatilan kytkin (ruiskutusmäärän lukitus)

Valvontatilan kytkin sijaitsee ohjauspaneelissa istuimen oikealla puolella (Kuva 7). Ruiskutusmäärän kytkin saadaan pois päältä kääntämällä avainta vastapäivään LUKITTU-asentoon. Tällöin ruiskutusmäärää ei voi muuttaa vahingossa. Ruiskutusmäärän kytkimen saa takaisin LUKITSEMATON-asentoon kääntämällä avainta myötäpäivään.

Puomiosien nostokytkimet

Puomien nostokytkimet sijaitsevat ohjauspaneelissa, ja niillä nostetaan ulompia puomiosia.

Tuntilaskuri

Tuntilaskuri ilmaisee moottorin kokonaiskäyttötuntimäärän. Arvo näytetään tietokeskuksen ensimmäisessä näytössä. Tuntilaskuri käynnistyy aina, kun avain käännetään KäYNNISSä-ASENTOON.

Vaahtomerkitsimen kytkimen sijainti (lisävaruste)

Jos asennat vaahtomerkitsimen, sen ohjausta varten asennetaan kytkimet ohjauspaneeliin. Ruiskutuslaitteessa on kytkimien paikalla muovitulpat.

Ruiskutuksen säädinventtiili

Säiliön takana oleva venttiili (Kuva 10) säätää puomiosiin menevän tai säiliöön palautuvan nesteen määrää.

g204247

Puomiosien pääventtiili

Puomiosien pääventtiili (Kuva 10) säätää virtausta virtausmittariin ja puomiosien venttiileihin.

Virtausmittari

Virtausmittari mittaa nesteen virtausmäärän tietokeskusjärjestelmää varten (Kuva 10).

Puomiosien ohitusventtiilit

Näillä venttiileillä vasen, keskimmäinen ja oikea puomiosa otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä (Kuva 10).

Puomiosien ohituksen sulkuventtiili

Puomiosan ohitusventtiili ohjaa puomiosaan kulkevan nestevirran säiliöön, kun puomiosa kytketään pois käytöstä. Puomiosan ohitusta voidaan säätää siten, että puomiosan paine pysyy aina samana riippumatta siitä, kuinka monta puomiosaa on käytössä. Katso kohta Puomiosien pääohitusventtiilin säätö.

Säiliön kierron venttiili

Venttiili sijaitsee säiliön takaosassa (Kuva 10). Kun säiliön kierto on käynnissä, virtaus suunnataan säiliössä olevien kierron suuttimien kautta. Kun säiliön kierto ei ole käytössä, virtaus suunnataan pumpun imun kautta.

Painemittari

Painemittari sijaitsee ohjauspaneelissa (Kuva 7). Tämä mittari näyttää nestepaineen psi- ja kPa-yksikköinä.

Tietokeskuksen LCD-näyttö

Tietokeskuksen LCD-näyttö näyttää tietoja koneesta ja akkuyksiköstä. Näitä tietoja ovat esimerkiksi akun latausaste, nopeus ja vianmääritystiedot (Kuva 7).

Lisätietoja on kohdassa Multi Pro 1750 -ohjelmisto-opas.

Säiliön kierron kuristusventtiili

Säiliön kierron kuristusventtiilillä vähennetään säiliön kiertoon tulevaa virtausta. Se lisää virtausta puomiosiin.

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Paino vakioruiskutusjärjestelmän kanssa, tyhjänä, ilman käyttäjää953 kg
Paino vakioruiskutusjärjestelmän kanssa, täynnä, ilman käyttäjää1 678 kg
Ajoneuvon enimmäiskokonaispaino (tasaisella alustalla)1 814 kg
Kokonaispituus vakioruiskutusjärjestelmän kanssa343 cm
Kokonaiskorkeus vakioruiskutusjärjestelmän kanssa191 cm
Ajoneuvon kokonaiskorkeus puomiosien yläreunaan vakioruiskutusjärjestelmän kanssa, kun puomiosat ovat X-asennossa246 cm
Ajoneuvon kokonaisleveys vakioruiskutusjärjestelmän kanssa, kun puomiosat ovat X-asennossa178 cm
Maavara14 cm
Akseliväli155 cm
Säiliön tilavuus (mukaan lukien CE:n mukainen 5 %:n ylivuoto)662 L

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.

Käyttämällä alkuperäisiä Toro-varaosia suojaat investointisi parhaiten ja ylläpidät Toro-laitteen erinomaista suorituskykyä. Toro toimittaa alkuperäisiä varaosia, jotka on suunniteltu erityisen tarkasti laitteidemme teknisten määritysten mukaisesti. Vaadi alkuperäisiä Toro-varaosia ja voit olla huoletta.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Muista aina turvallisuus

Lue huolellisesti kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua ja sivullisia loukkaantumiselta.

Koneen ajon valmistelu

Moottoriöljyn tarkistus

Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä. Öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja käytön jälkeen.

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

 2. Irrota mittatikku ja pyyhi se puhtaalla liinalla (Kuva 11).

 3. Työnnä mittatikku putkeen ja varmista, että se työntyy täysin paikalleen. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä.

  g023037
 4. Jos öljyä on vähän, irrota täyttöaukon korkki venttiilikopasta (Kuva 11) JA KAADA öLJYä AUKKOON, KUNNES öLJYä ON MITTATIKUN FULL-MERKKIIN SAAKKA. KATSO OIKEA öLJYTYYPPI JA VISKOSITEETTI KOHDASTA .Moottoriöljyn huolto

  Note: Lisää öljyä hitaasti ja tarkista määrä useamman kerran täyttämisen aikana. Älä täytä liikaa.

 5. Asenna mittatikku tukevasti paikalleen.

Rengaspaineen tarkistus

Varmista oikea rengaspaine tarkastamalla rengaspaine 8 tunnin välein tai päivittäin. Täytä renkaat paineeseen 1,38 bar. Tarkista myös, etteivät renkaat ole kuluneet tai vaurioituneet.

Polttoaineen lisäys

Hengenvaara

Tietyissä oloissa polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

 • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa perävaunussa.

 • Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää polttoainetta säiliöön, kunnes pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen laajenemisen.

 • Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

 • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta. Älä osta polttoainetta enempää kuin 30 päivän tarpeeseen.

 • Käytä laitetta vain, kun pakokaasujärjestelmä on kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.

Hengenvaara

Tietyissä olosuhteissa polttoainesäiliön täytön aikana saattaa purkautua staattista sähköä, joka voi sytyttää polttoainehöyryt. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

 • Aseta polttoaineastiat aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

 • Polttoaineastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön purkautumista.

 • Siirrä polttoainekäyttöinen laite alas kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista.

 • Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite kuljetusajoneuvon tai perävaunun lavalla mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

 • Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

 • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

 • ETANOLI: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään 85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

 • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

 • Älä säilytä polttoainetta talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

 • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

Polttoainesäiliön täyttö

Polttoainesäiliön tilavuus on noin 19 litraa.

Note: Polttoainesäiliön korkissa on mittari, joka näyttää polttoaineen määrän. Tarkasta se usein.

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 2. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö (Kuva 12).

  g023038
 3. Irrota polttoainesäiliön korkki.

 4. Täytä säiliö noin 2,5 cm säiliön yläreunan alapuolelle (täyttökaulan alareunaan).

  Note: Säiliöön jäävä ilmatila sallii polttoaineen laajenemisen. Älä ylitäytä säiliötä.

 5. Asenna polttoainesäiliön korkki säiliöön huolellisesti.

 6. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

Käynnistystä edeltävät tarkistukset

Tarkista seuraavat kohdat aina päivän alussa, ennen kuin ryhdyt käyttämään ruiskutuslaitetta:

 • Tarkista rengaspaine.

  Note: Ajoneuvon renkaat eroavat auton renkaista; käytettävä rengaspaine on alhaisempi, jotta nurmi painuu vähemmän ja vauriot jäävät vähäisemmiksi.

 • Tarkista kaikki nestemäärät. Jos jonkin nesteen määrä on alhainen, lisää nestettä sopiva määrä.

 • Tarkista jarrupolkimen toiminta.

 • Tarkista valojen toiminta.

 • Tarkista ohjauksen toiminta kääntämällä ohjauspyörää vasemmalle ja oikealle.

 • Tarkista, ettei öljyvuotoja, irtonaisia osia tai muita havaittavia vikoja ole. Varmista, että moottori on sammunut ja kaikki liikkuvat osat pysähtyneet, ennen kuin tarkistat öljyvuodot, irtonaiset osat ja muut viat.

Jos jokin yllämainituista kohdista ei ole kunnossa, kerro siitä mekaanikolle tai työnvalvojalle, ennen kuin ryhdyt käyttämään ruiskutuslaitetta. Työnvalvoja voi edellyttää, että tarkistat muitakin kohtia päivittäin, joten ota selvää velvoitteistasi.

Laitteen käyttö

Moottorin käynnistys

 1. Istuudu kuljettajan istuimelle, aseta avain virtalukkoon ja käännä avainta myötäpäivään KäYNNISSä-ASENTOON.

 2. Paina kytkintä ja siirrä vaihdetanko VAPAA-asentoon.

 3. Varmista, että pumpun kytkin on POIS-ASENNOSSA.

 4. Jos moottori on kylmä, vedä rikastinnuppi ylös.

  Important: Älä käytä rikastinta, jos moottori on lämmin.

 5. Käännä avainta KäYNNISTYS-ASENTOON, kunnes moottori käynnistyy.

  Important: Älä pidä avainta KäYNNISTYS-ASENNOSSA yli 10 sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty 10 sekunnin aikana, odota minuutin ajan ennen kuin yrität uudelleen. Älä yritä käynnistää moottoria työntämällä tai vetämällä ruiskutuslaitetta.

 6. Kun moottori on käynnistynyt, paina rikastinnuppi hitaasti alas.

Koneella ajo

 1. Vapauta seisontajarru.

 2. Paina kytkinpoljin pohjaan.

 3. Siirrä vaihdevipu ykkösvaihteelle.

 4. Vapauta kytkinpoljin tasaisesti ja paina samalla kaasupoljinta.

 5. Kun ajoneuvolla on tarpeeksi nopeutta, nosta jalka kaasupolkimelta, paina kytkinpoljin pohjaan, siirrä vaihdevipu seuraavaan vaihteeseen, paina kaasupoljinta ja vapauta samalla kytkinpoljin. Toista toimenpide, kunnes haluttu nopeus on saavutettu.

  Important: Pysäytä ajoneuvo, ennen kuin vaihdat peruutusvaihteelle ajovaihteelta tai ajovaihteelle peruutusvaihteelta.

  Note: Älä anna moottorin käydä joutokäyntiä pitkään.

  Alla olevan taulukon avulla voidaan määrittää tyhjän ajoneuvon ajonopeus käyntinopeuden ollessa 3 400 kierr./min.

  VaihdeSuhdeNopeus (km/h)Nopeus (mph)
  166,4:15,63,5
  238,1:19,86,1
  319,6:119,211,9
  R80,7:14,72,9

  Note: Jos virtalukko jätetään pitkäksi aikaa KäYNNISSä-ASENTOON käyttämättä moottoria, akku tyhjenee.

  Important: Älä yritä käynnistää ajoneuvoa työntämällä tai vetämällä sitä. Tämä saattaa vaurioittaa voimansiirtoa.

Kaasun lukituksen käyttöönotto

Note: Kaasun lukitus voidaan ottaa käyttöön, kun seisontajarru ja ruiskutuspumppu ovat käytössä ja vaihdetanko VAPAA-asennossa.

 1. Paina kaasupoljinta, kunnes haluttu nopeus on saavutettu.

 2. Kytke kaasun lukituskytkin PääLLE-ASENTOON ohjauspaneelista.

 3. Vapauta kaasun lukituskytkin siirtämällä kytkin POIS-ASENTOON tai painamalla jarrua tai kytkinpoljinta.

Käyntinopeuden lukituksen käyttöönotto

Note: Jotta käyntinopeuden lukitus voidaan ottaa käyttöön, käyttäjän on istuttava istuimella, seisontajarrun on oltava vapautettuna, pumpun käytössä ja vaihdetangon kytkettynä.

 1. Paina kaasupoljinta, kunnes haluttu nopeus on saavutettu.

 2. Kytke käyntinopeuden lukituskytkin PääLLE-ASENTOON ohjauspaneelista.

 3. Vapauta käyntinopeuden lukituskytkin siirtämällä kytkin POIS-ASENTOON tai painamalla jarrua tai kytkinpoljinta.

Moottorin sammutus

 1. Pysäytä ruiskutuslaite painamalla kytkintä ja jarrua.

 2. Kytke seisontajarru vetämällä vipua ylös ja taaksepäin.

 3. Siirrä vaihdetanko vaihteelta VAPAALLE.

 4. Käännä virta-avain PYSäYTYS-ASENTOON.

 5. Irrota avain virtalukosta, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

Uuden ruiskutuslaitteen sisäänajo

HuoltoväliHuoltotoimenpide
100 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Noudata näitä ohjeita 100 ensimmäisen käyttötunnin aikana, jotta ruiskutuslaitteen suorituskyky olisi kunnollinen ja ajoneuvo kestäisi pitkään:
  • Tarkista moottoriöljyn ja muiden nesteiden määrä säännöllisesti ja tarkkaile, näkyykö merkkejä ruiskutuslaitteen jonkin osan ylikuumenemisesta.

  • Kun olet käynnistänyt kylmän moottorin, anna sen lämmetä noin 15 sekuntia ennen liikkeellelähtöä.

  • Optimoi jarrujärjestelmän toiminta ajamalla jarrut sisään seuraavasti:

   1. Kaada säiliöön 454 litraa vettä.

   2. Siirrä kone avoimelle alueelle.

   3. Aja konetta täydellä nopeudella.

   4. Tee äkkijarrutus.

    Note: Pysäytä kone suorassa linjassa lukitsematta renkaita.

   5. Anna jarrujen jäähtyä yhden minuutin ajan.

   6. Toista vaiheet 3–5 vielä yhdeksän kertaa.

  • Vältä moottorin kovaa käyttöä.

  • Vaihtele ruiskutuslaitteen nopeutta käytön aikana. Vältä äkkilähtöjä ja -pysäytyksiä.

  • Katso kohdasta kaikki sisäänajon aikaiset erityistarkistukset.

  Ruiskutuslaitteen käytön valmistelu

  Imusuodattimen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista imusuodatin.Puhdista imusuodatin (useammin, jos käytetään ruiskutejauheita).
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke pumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota ruiskutuslaitteen säiliön yläosassa oleva kiinnike, joka kiinnittää letkun liittimen suodattimen kotelosta tulevaan isoon letkuun (Kuva 13).

   g033577
  3. Irrota letku ja letkun liitin suodattimen kotelosta (Kuva 13).

  4. Vedä imuputken sihti ulos säiliössä olevasta suodattimen kotelosta (Kuva 14).

   g033578
  5. Puhdista imusuodatin puhtaalla vedellä.

   Important: Suodatin tulee vaihtaa, jos se on vaurioitunut tai jos sitä ei voida puhdistaa.

  6. Aseta imusuodatin suodattimen koteloon niin, että se on kokonaan paikallaan.

  7. Kohdista letku ja letkun liitin suodattimen koteloon säiliön yläosassa ja kiinnitä liitin ja kotelo kiinnikkeellä, joka irrotettiin vaiheessa 2.

  Painesuodattimen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista painesuodatin.Puhdista painesuodatin (useammin, kun käytetään ruiskutejauheita).
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke ruiskutuspumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Aseta tyhjennysastia painesuodattimen alle (Kuva 15).

   g033293
  3. Kierrä tyhjennyskorkkia vastapäivään ja irrota se painesuodattimen kammiosta (Kuva 15).

   Note: Anna kammion tyhjentyä kokonaan.

  4. Kierrä kammiota vastapäivään ja irrota suodatinpää (Kuva 15).

  5. Irrota painesuodatinpanos (Kuva 15).

  6. Puhdista painesuodatinpanos puhtaalla vedellä.

   Important: Suodatin tulee vaihtaa, jos se on vaurioitunut tai jos sitä ei voida puhdistaa.

  7. Tarkista, etteivät tyhjennystulpan tiiviste (sijaitsee kammion sisällä) ja kammion tiiviste (sijaitsee suodatinpään sisällä) ole vaurioituneet tai kuluneet (Kuva 15).

   Important: Jos tulpan tai kammion tiiviste on vaurioitunut, vaihda tiiviste.

  8. Asenna painesuodatinpanos suodatinpäähän (Kuva 15).

   Note: Varmista, että suodatinpanos asettuu kunnolla paikalleen suodatinpäähän.

  9. Asenna kammio suodatinpäähän ja kiristä käsin (Kuva 15).

  10. Kiinnitä tyhjennyskorkki kammion pohjassa olevaan liittimeen ja kiristä korkki käsin (Kuva 15).

  Suuttimen suodattimen puhdistus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke ruiskutuspumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota suutin ruiskukannattimesta (Kuva 16).

   g209504
  3. Irrota suuttimen suodatin (Kuva 16).

  4. Puhdista suuttimen suodatin puhtaalla vedellä.

   Important: Suodatin tulee vaihtaa, jos se on vaurioitunut tai jos sitä ei voida puhdistaa.

  5. Asenna suuttimen suodatin (Kuva 16).

   Note: Varmista, että suodatin on kokonaan paikallaan.

  6. Asenna suutin ruiskukannattimeen (Kuva 16).

  Säiliön kiinnitysliuskojen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta säiliön kiinnitysliuskat.
 • Important: Säiliön kiinnitysliuskojen kiinnikkeiden liiallinen kiristäminen saattaa johtaa säiliön ja liuskojen vääntymiseen ja vaurioihin.

  1. Täytä pääsäiliö vedellä.

  2. Tarkista, esiintyykö liuskojen ja säiliön välillä liikettä (Kuva 17).

   g028263
  3. Jos liuskat ovat löysällä, kiristä liuskojen yläpään laippalukkomuttereita ja pultteja, kunnes liuskat ovat tiukasti kiinni säiliössä (Kuva 17).

   Note: Älä kiristä säiliön kiinnitysliuskojen kiinnikkeitä liikaa.

  Ruiskutuslaitteen käyttö

  Multi-Pro-ruiskutuslaitetta käytetään täyttämällä ensin ruiskutussäiliö, levittämällä sitten ainetta työskentelyalueelle ja puhdistamalla lopuksi säiliö. Suorita kaikki kolme vaihetta peräkkäin, jotta ruiskutuslaite ei vaurioituisi. Kemikaaleja ei esimerkiksi saa sekoittaa ja lisätä ruiskutussäiliöön illalla ja suihkuttaa aamulla. Tällöin seurauksena on kemikaalien rikastuminen ja mahdollisesti ruiskutuslaitteen osien vaurioituminen.

  Varoitus

  Kemikaalit ovat vaarallisia ja saattavat aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Lue kemikaalien etikettien ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia valmistajan suosituksia ja varoituksia.

  • Vältä kemikaalien joutumista iholle. Jos kemikaaleja joutuu iholle, pese kyseinen kohta huolellisesti saippualla ja puhtaalla vedellä.

  • Käytä suojalaseja ja muita suojavarusteita kemikaalin valmistajan antamien suositusten mukaan.

  Multi-Pro-ruiskutuslaite on suunniteltu erityisesti kestävyyttä ja pitkää käyttöikää silmällä pitäen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ruiskutuslaitteen eri osiin on tarkoituksella valittu erilaisia materiaaleja. Valitettavasti ei ole olemassa sellaisia materiaaleja, jotka soveltuisivat kaikkiin mahdollisiin käyttötilanteisiin.

  Jotkin kemikaalit ovat voimakkaampia kuin toiset, ja kukin kemikaali reagoi eri tavalla eri materiaalien kanssa. Jotkin koostumukset (esim. ruiskutejauheet, hiili) ovat erityisen hankaavia ja aiheuttavat tavallista nopeampaa kulumista. Jos kemikaalia on saatavana ruiskutuslaitteen käyttöikää pidentävänä vaihtoehtoisena valmisteena, käytä sitä.

  Puhdista ruiskutuslaite huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Tällä toimenpiteellä on kaikkein suurin vaikutus ruiskutuslaitteen käyttöiän kannalta.

  Tasauspyörästön lukon käyttö

  Tasauspyörästön lukko lisää laitteen pyörien pitoa lukitsemalla takapyörät niin, että kumpikaan pyörä ei pääse luistamaan. Tämä voi auttaa kuljetettaessa painavia kuormia märällä nurmella tai liukkailla alustoilla, rinnettä noustaessa tai hiekkaisilla alustoilla. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tämä lisäpito on tarkoitettu vain väliaikaiseen ja rajoitettuun käyttöön. Tasauspyörästön lukon käyttö ei korvaa turvallista toimintaa, josta kerrottiin jyrkkien rinteiden ja raskaiden kuormien yhteydessä.

  Tasauspyörästön lukko saa takapyörät pyörimään samalla nopeudella. Tasauspyörästön lukon käyttö rajoittaa jonkin verran jyrkkien käännösten tekemistä, ja renkaat saattavat jättää jälkiä nurmikkoon. Käytä tasauspyörästön lukkoa ainoastaan tarvittaessa, pienillä nopeuksilla ja ainoastaan ensimmäisellä tai toisella vaihteella.

  Vaara

  Ruiskutuslaitteen kaatuminen kyljelleen tai kokonaan ympäri rinteessä aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjälle.

  • Tasauspyörästön lukon aikaansaama lisääntynyt vetokyky voi varomattomasti käytettynä saada aikaan vaarallisia tilanteita, kuten nousemisen liian jyrkkiin rinteisiin, joissa ei voi kääntyä. Ole varovainen käyttäessäsi konetta tasauspyörästön lukko kytkettynä, erityisesti jyrkemmissä rinteissä.

  • Jos tasauspyörästön lukko on kytkettynä tehdessäsi jyrkän käännöksen suurella nopeudella ja sisempi takapyörä nousee ylös maasta, laitteen hallinta voidaan menettää, jolloin laite alkaa luisua. Käytä tasauspyörästön lukkoa ainoastaan alhaisilla nopeuksilla.

  Puhdasvesisäiliön täyttö

  Täytä puhdasvesisäiliö aina puhtaalla vedellä ennen kemikaalien käsittelyä tai sekoittamista.

  Puhdasvesisäiliö sijaitsee kaatumissuojausjärjestelmän tangon vasemmalla puolella. Säiliön vedellä voit pestä kemikaalit pois iholta, silmistä tai muilta pinnoilta, mikäli kemikaaleja joutuu vahingossa kosketuksiin kehon kanssa.

  Avaa puhdasvesisäiliön tulppa kääntämällä tulpan vipua.

  Ruiskutussäiliön täyttö

  Optimaalinen sekoitus ja säiliön ulkoinen puhtaus saavutetaan asentamalla kemikaalien esisekoitussarja.

  Important: Varmista, että käyttämäsi kemikaalit sopivat VitonTM-tuotteen kanssa käytettäväksi (valmistajan etiketissä pitäisi olla maininta, jos se ei ole yhteensopiva). VitonTM-tuotteen kanssa yhteensopimattomat kemikaalit heikentävät ruiskutuslaitteen O-rengastiivisteitä, ja se aiheuttaa vuotoja.

  Important: Varmista, että oikea ruiskutusmäärä on asetettu ennen säiliön täyttämistä kemikaaleilla.

  1. Pysäytä ruiskutuslaite vaakasuoralle alustalle, siirrä vaihdetanko VAPAA-asentoon, sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

  2. Varmista, että säiliön tyhjennysventtiili on suljettu.

  3. Laske kemikaalin valmistajan ohjeiden mukaan vesimäärä, joka tarvitaan halutun kemikaalimäärän sekoittamiseen.

  4. Avaa ruiskutussäiliön kansi.

   Note: Säiliön kansi sijaitsee säiliön yläosan keskellä. Avaa se kääntämällä kannen etupuoliskoa vastapäivään ja avaa kansi. Sisällä oleva sihti voidaan irrottaa puhdistamista varten. Säiliö suljetaan asettamalla kansi paikalleen ja kiertämällä etupuoliskoa myötäpäivään.

  5. Lisää 3/4 tarvittavasta vedestä ruiskutussäiliöön käyttämällä takaiskuventtiililiitintä.

   Important: Käytä aina puhdasta ja tuoretta vettä ruiskutussäiliöön. Älä kaada kemikaalitiivistettä tyhjään säiliöön.

  6. Käynnistä moottori ja aseta säiliön kierron kytkin PääLLä-ASENTOON.

  7. Paina kaasupoljin pohjaan ja aseta kaasun lukituskytkin PääLLä-ASENTOON.

  8. Aseta puomiosien pääkytkin POIS-asentoon.

  9. Käännä säiliön kierron venttiili PääLLä-ASENTOON.

  10. Lisää kemikaalin valmistajan ohjeiden mukainen määrä kemikaalitiivistettä.

   Important: Jos käytät ruiskutejauhetta ilman säiliön kiertoa, sekoita jauhe pieneen määrään vettä ennen sen lisäämistä säiliöön.

  11. Lisää loput vedestä säiliöön.

  Puomiosien käyttö

  Ruiskutuslaitteen ohjauspaneelissa olevilla puomiosien nostokytkimillä voidaan siirtää puomiosat KULJETUS-asennosta RUISKUTUS-asentoon poistumatta käyttäjän istuimelta. Puomiosien asentoa kannattaa muuttaa koneen ollessa paikoillaan.

  Puomiosan asennon vaihto

  1. Pysäytä ruiskutuslaite tasaiselle maalle.

  2. Laske puomiosat puomiosien nostokytkimillä.

   Note: Odota, kunnes puomit ovat avautuneet kokonaan RUISKUTUS-asentoon.

  3. Kun haluat vetää puomiosat sisään, pysäytä ruiskutuslaite tasaiselle alustalle.

  4. Nosta puomiosia puomiosien nostokytkimillä, kunnes ne ovat siirtyneet kokonaan X-kirjaimen muotoiseen kuljetusasentoon puomien kuljetustelineeseen ja puomiosien sylinterit ovat vetäytyneet kokonaan sisään.

   Important: Varmista, että ohjaimet ovat vetäytyneet kokonaan sisään ennen kuljetusta, jotta puomiosan ohjaimen sylinteri ei vaurioidu.

  Puomien kuljetustelineen käyttö

  Ruiskutuslaite on varustettu puomien kuljetustelineellä, jossa on ainutlaatuinen turvatoiminto. Jos puomiosat osuvat KULJETUS-asennossa ollessaan matalalla olevaan esteeseen, puomiosat voidaan työntää pois kuljetustelineestä. Jos näin tapahtuu, puomiosat pysähtyvät melkein vaakasuoraan asentoon ajoneuvon taakse. Puomiosat eivät vahingoitu, mutta ne on kuitenkin heti siirrettävä takaisin kuljetustelineeseen.

  Important: Puomiosat voivat vahingoittua, jos niitä kuljetetaan missä tahansa muussa asennossa kuin X-kirjaimen muotoisessa kuljetusasennossa puomien kuljetustelineessä.

  Siirrä puomiosat takaisin kuljetustelineeseen laskemalla ne RUISKUTUS-asentoon ja nostamalla ne sitten takaisin KULJETUS-asentoon. Varmista, että puomiosien sylinterit ovat vetäytyneet kokonaan sisään, jotta ohjausvarsi ei vahingoitu.

  Ruiskutus

  Important: Jotta seos pysyisi hyvin sekoitettuna, käytä säiliön kiertoa aina, kun säiliössä on seosta. Jotta säiliön kierto toimisi, pumpun on oltava käynnissä ja moottorin täytyy käydä tyhjäkäyntiä korkeammilla kierroksilla. Jos pysäytät ajoneuvon ja tarvitset säiliön kiertoa, kytke seisontajarru, käynnistä pumppu, paina kaasupoljin pohjaan ja kytke kaasun lukitus PääLLä-asentoon.

  Note: Tämä toimenpide edellyttää, että pumppu on käynnistetty kohdan Ruiskutuslaitteen käyttö ohjeiden mukaisesti.

  1. Laske puomiosat paikoilleen.

  2. Kun puomiosien pääkytkin on POIS-asennossa, aseta kolme puomiosien kytkintä PääLLä-asentoon.

  3. Aja kohtaan, jossa aiot ruiskuttaa.

  4. Aloita ruiskutus asettamalla puomiosien pääkytkin PääLLä-asentoon.

   Note: Tietokeskus näyttää, missä puomiosissa ruiskutus on käytössä.

   Note: Kun säiliö on melkein tyhjä, kierto saattaa aiheuttaa vaahtoamista säiliössä. Tämä voidaan estää sulkemalla säiliön kierron venttiili. Vaihtoehtoisesti säiliössä voidaan käyttää vaahtoamisen estoon tarkoitettua ainetta.

  5. Säädä ja aseta tavoitteet ruiskutusmäärän kytkimellä.

  6. Kun olet lopettanut ruiskuttamisen, kytke kaikki puomiosat pois käytöstä kääntämällä puomiosien pääkytkin POIS-asentoon. Käännä sen jälkeen pumpun kytkin POIS-asentoon.

  Ruiskutusvinkkejä

  • Älä ruiskuta osittain aiemmin ruiskuttamillesi alueille.

  • Tarkkaile suuttimien mahdollista tukkeutumista. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet suuttimet.

  • Sammuta ruiskutus puomiosien pääkytkimellä ennen ruiskutuslaitteen pysäyttämistä. Kun ruiskutuslaite on pysähdyksissä, aseta vaihdetanko VAPAA-asentoon ja pidä moottorin kierrosnopeus tarpeeksi korkeana tyhjäkäynnin kierrosnopeuden lukitsimen avulla, jotta säiliön kierto jatkuu.

  • Paremmat tulokset saadaan, jos ruiskutuslaite on liikkeessä, kun puomiosat kytketään päälle.

  • Tarkkaile ruiskutusmäärän muutoksia, jotka saattavat olla merkkinä siitä, että ajonopeus on muuttunut suuttimille sopimattomaksi tai että ruiskutusjärjestelmässä on ongelma.

  Ruiskutuksen säätö

  Säädä ruiskutus ennen ruiskutuslaitteen ensimmäistä käyttöä, suuttimien vaihdon yhteydessä ja tarpeen mukaan.

  Käyttäjälle toimitetut varusteet: ± 1/10 sekunnin mittaamiseen käytettävä sekuntikello ja 50 ml:n asteikolla varustettu astia.

  Ruiskutuksen säädön valmistelu

  1. Täytä ruiskutussäiliö puhtaalla vedellä.

   Note: Varmista, että säiliössä on riittävästi vettä säätöä varten.

  2. Kytke seisontajarru ja käynnistä moottori.

  3. Aseta pumpun kytkin PääLLä-ASENTOON ja käynnistä säiliön kierto.

  4. Paina kaasupoljinta, kunnes moottorin nopeus on huipussaan, ja siirrä kaasun lukituskytkin PääLLä-ASENTOON.

  Keräystestin suoritus

  1. Aseta kaikkien kolmen puomiosan kytkimet sekä puomiosien pääkytkin PääLLä-asentoon.

  2. Käännä valvontatilan kytkin (ruiskutusmäärän lukitus) AVATTU-ASENTOON.

  3. Valmistaudu suorittamaan keräystesti asteikolla varustettuun astiaan.

  4. Aloita 2,75 baarin paineella ja säädä ruiskutuspainetta ruiskutusmäärän kytkimellä, jotta keräystestillä saadaan alla olevassa taulukossa esitetyt määrät.

   Note: Tee testi kolme kertaa ja käytä keskiarvoa.

   Suuttimen väriKertymä millilitroina 15 sekunnin aikanaKertymä unsseina 15 sekunnin aikana
   Keltainen1896,4
   Punainen37812,8
   Ruskea47316,0
   Harmaa56719,2
   Valkoinen75725,6
   Sininen94632,0
   Vihreä1 41948,0
  5. Kun keräystestillä on saatu taulukossa esitetyt määrät, aseta valvontatilan kytkin (ruiskutusmäärän lukitus) LUKITTU-ASENTOON.

  6. Aseta puomiosien pääkytkin Pois-asentoon.

  Ruiskutuksen säätö

  1. Siirry tietokeskuksessa Calibration (Säätö) -valikkoon ja valitse FLOW CAL (Virtaussäätö) seuraavasti:

   Note: Säädöt voi peruuttaa milloin tahansa valitsemalla alkunäytön kuvakkeen.

   1. Siirry valikkoihin painamalla tietokeskuksen keskimmäistä valintapainiketta kaksi kertaa.

   2. Siirry säätövalikkoon painamalla tietokeskuksen oikeanpuoleista valintapainiketta.

   3. Valitse FLOW CAL (Virtaussäätö) korostamalla se ja paina tietokeskuksen oikeanpuoleista valintapainiketta.

   4. Anna seuraavassa näytössä se vesimäärä, joka ruiskutetaan puomiosista säätöä varten. Katso alla olevaa taulukkoa.

   5. Paina tietokeskuksen oikeaa valintapainiketta.

  2. Anna virtausmäärä seuraavan taulukon mukaisesti käyttämällä plus- ja miinusmerkkejä (+ ja –):

   Suuttimen väriLitraaYhdysvaltain gallonaa
   Keltainen4211
   Punainen8322
   Ruskea10628
   Harmaa12533
   Valkoinen16744
   Sininen20855
   Vihreä31483
  3. Aseta puomiosien pääkytkin Päällä-asentoon viiden minuutin ajaksi.

   Note: Ruiskutuksen aikana tietokeskuksessa näytetään laskettava nestemäärä.

  4. Viiden minuutin ruiskutuksen jälkeen napsauta valintamerkkiä painamalla tietokeskuksen keskipainiketta.

   Note: Säätöprosessin aikana näytetyt määrät voivat erota tietokeskukseen syötetyistä vesimääristä.

  5. Aseta puomiosien pääkytkin Pois-asentoon viiden minuutin jälkeen ja valitse tietokeskuksessa valintamerkki.

   Note: Säätö on nyt valmis.

  Ruiskutuslaitteen nopeuden säätö

  Säädä ruiskutusnopeus ennen ruiskutuslaitteen ensimmäistä käyttöä, suuttimien vaihdon yhteydessä ja tarpeen mukaan.

  1. Täytä säiliö uudella vedellä.

  2. Siirrä kone avoimelle ja tasaiselle alueelle ja rajaa 45–152 metrin pituinen etäisyys.

   Note: Toron suositus rajaukselle on 152 metrin etäisyys, jos tarkempi tulos on tarpeen.

  3. Käynnistä moottori ja aja rajatun etäisyyden alkuun.

   Note: Kohdista eturenkaiden keskus aloitusviivaan, jotta mittaus olisi mahdollisimman tarkka.

  4. Siirry tietokeskuksessa Calibration (Säätö) -valikkoon ja valitse SPEED CAL (Nopeuden säätö).

   Note: Säädöt voi peruuttaa milloin tahansa valitsemalla alkunäytön kuvakkeen.

  5. Valitse tietokeskuksessa Seuraava-nuoli (→).

  6. Anna rajattu etäisyys tietokeskukseen käyttämällä plus- ja miinusmerkkejä (+ ja –).

  7. Siirrä vaihdevipu ykkösvaihteelle ja aja merkitty etäisyys suorassa linjassa täydellä kaasulla.

  8. Pysäytä kone toisen rajan kohdalla ja valitse tietokeskuksessa valintamerkki.

   Note: Hidasta ja pysäytä ajoneuvo siten, että eturenkaiden keskus kohdistuu lopetusviivaan, jotta mittaus olisi mahdollisimman tarkka.

   Note: Säätö on nyt valmis.

  Puomiosien ohitusventtiilien säätö

  Säädä ruiskutuksen ohitusventtiili ennen ruiskutuslaitteen ensimmäistä käyttöä, suuttimien vaihdon yhteydessä ja tarpeen mukaan.

  Important: Etsi avoin ja tasainen alue, jolla tämän toimenpiteen voi suorittaa.

  Puomiosien ohitusventtiilien säädön valmistelu

  1. Täytä ruiskutussäiliö puoleenväliin asti puhtaalla vedellä.

  2. Laske ruiskutuslaitteen puomiosat.

  3. Aseta vaihdetanko VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  4. Aseta kolmen puomiosan kytkimet PääLLä-asentoon, mutta jätä puomiosien pääkytkin Pois-asentoon.

  5. Aseta pumpun kytkin PääLLä-ASENTOON ja käynnistä säiliön kierto.

  6. Paina kaasupoljinta, kunnes moottorin nopeus on huipussaan, ja siirrä kaasun lukituskytkin PääLLä-ASENTOON.

  7. Siirry tietokeskuksessa Calibration (Säätö) -valikkoon ja valitse TEST SPEED (Testinopeus).

   Note: Säädön voi peruuttaa milloin tahansa valitsemalla alkunäytön kuvakkeen.

  8. Anna testinopeudeksi 5,6 km/h käyttämällä plus- ja miinusmerkkejä (+ ja –) ja valitse sitten kotikuvake.

  9. Käännä valvontatilan kytkin (ruiskutusmäärän lukitus) AVATTU-asentoon ja aseta puomiosien pääkytkin PääLLä-asentoon.

  Ohitusventtiilien säätö

  1. Säädä ruiskutusmäärä ruiskutusmäärän kytkimellä alla olevan taulukon mukaisesti.

   Suuttimen väriSI (metrijärjestelmä)EnglantilainenTurf
   Keltainen159 l/ha17 gal./eek.0,39 gal./1000 neliöj.
   Punainen319 l/ha34 gal./eek.0,78 gal./1000 neliöj.
   Ruskea394 l/ha42 gal./eek.0,96 gal./1000 neliöj.
   Harmaa478 l/ha51 gal./eek.1,17 gal./1000 neliöj.
   Valkoinen637 l/ha68 gal./eek.1,56 gal./1000 neliöj.
   Sininen796 l/ha85 gal./eek.1,95 gal./1000 neliöj.
   Vihreä1 190 l/ha127 gal./eek.2,91 gal./1000 neliöj.
  2. Kytke vasen puomiosa pois käytöstä ja säädä puomiosan ohitusnuppia (Kuva 18), kunnes painelukema on aiemmin säädetyllä tasolla (yleensä 2,75 bar).

   Note: Ohitusnupin ja osoittimen numeroidut ilmaisimet on tarkoitettu vain viitteeksi.

   g028047
  3. Kytke vasen puomiosa käyttöön ja kytke oikea puomiosa pois käytöstä.

  4. Säädä oikean puomiosan ohitusnuppia (Kuva 18), kunnes painelukema on aiemmin säädetyllä tasolla (yleensä 2,75 bar).

  5. Kytke oikeanpuoleinen puomiosa käyttöön ja keskimmäinen puomiosa pois käytöstä.

  6. Säädä keskimmäisen puomiosan ohitusnuppia (Kuva 18), kunnes painelukema on aiemmin säädetyllä tasolla (yleensä 2,75 bar).

  7. Kytke jokainen puomiosa pois käytöstä.

  8. Kytke pumppu pois käytöstä.

   Note: Säätö on nyt valmis.

  Säiliön kierron ohitusventtiilin nupin asento

  • Säiliön kierron ohitusventtiili on täysin auki-asennossa (Open) ruudussa A (Kuva 19).

  • Säiliön kierron ohitusventtiili on kiinni-asennossa (0) ruudussa B (Kuva 19).

  • Säiliön kierron ohitusventtiili on väliasennossa (säädetty suhteessa ruiskutusjärjestelmän painemittariin) kuvassa C (Kuva 19).

  g214029

  Säiliön kierron ohitusventtiilin säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Säädä säiliön kierron ohitusventtiili.
 • Etsi avoin ja tasainen alue, jolla tämän toimenpiteen voi suorittaa.

  1. Täytä ruiskutussäiliö puhtaalla vedellä.

  2. Varmista, että säiliön kierron säädinventtiili on auki. Jos sitä on säädetty, avaa se kokonaan tällä kertaa.

  3. Kytke seisontajarru ja käynnistä moottori.

  4. Siirrä vaihdetanko VAPAA-asentoon.

  5. Siirrä pumpun kytkin PääLLä-asentoon.

  6. Käytä moottoria suurimmalla nopeudella painamalla kaasupoljin pohjaan ja aseta kaasun lukituskytkin Päällä-asentoon.

  7. Aseta kolme puomiosien venttiiliä POIS-asentoon.

  8. Aseta puomiosien pääkytkin PääLLä-asentoon.

  9. Aseta järjestelmän paine SUURIMPAAN arvoon.

  10. Paina säiliön kierron kytkin POIS-ASENTOON ja tarkasta painemittari.

   • Jos lukema on edelleen 6,9 bar, säiliön kierron ohitusventtiili on säädetty oikein.

   • Jos painemittari näyttää eri lukeman, siirry seuraavaan vaiheeseen.

  11. Säädä säiliön kierron ohitusventtiiliä (Kuva 20), joka on säiliön kierron venttiilin takaosassa, kunnes mittarin painelukema on 6,9 bar.

   g028049
  12. Paina pumpun kytkin POIS-asentoon, siirrä kaasuvipu JOUTOKäYNTI-asentoon ja käännä virtalukko POIS-asentoon.

  Puomiosien pääohitusventtiilin säätö

  Note: Puomiosien pääohitusventtiili pienentää tai suurentaa säiliön kierron suuttimiin ohjattavaa virtausmäärää, kun puomiosien pääkytkin on asetettu POIS-asentoon.

  1. Täytä ruiskutussäiliö puoleenväliin asti puhtaalla vedellä.

  2. Siirrä kone tasaiselle alustalle.

  3. Kytke seisontajarru.

  4. Aseta vaihdetanko VAPAA-asentoon.

  5. Siirrä pumpun kytkin PääLLä-asentoon.

  6. Aseta säiliön kierron kytkin PääLLä-ASENTOON.

  7. Aseta puomiosien pääkytkin POIS-asentoon.

  8. Nosta moottorin nopeus täydelle kaasulle ja aseta kaasun lukituskytkin PääLLä-ASENTOON.

  9. Säädä säiliössä tapahtuvaa kiertoa säätämällä puomiosien pääohitusventtiilin kahvaa (Kuva 20).

  10. Pienennä kaasu joutokäynnille.

  11. Aseta säiliön kierron kytkin ja pumpun kytkin POIS-ASENTOON.

  12. Sammuta moottori.

  Ruiskutuspumpun sijainti

  Ruiskutuspumppu sijaitsee istuimen alla (Kuva 21).

  g216323

  Koneen kuljetus

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

  • Kiinnitä kone tiukasti.

  Ruiskutuslaitteen kuljetus

  Käytä perävaunua, kun ruiskutuslaitetta kuljetetaan pitkiä matkoja.

  • Kiinnitä ruiskutuslaite perävaunuun tukevasti.

   • Käytä rungon etuosassa olevaa kiinnityssilmukkaa (Kuva 22 A).

   • Käytä rungon takaosassa olevaa kahta kiinnityssilmukkaa (Kuva 22 B).

  • Varmista, että ulommat puomiosat on kiinnitetty tiukasti paikoilleen.

  g216272

  Ruiskutuslaitteen hinaus

  Hätätapauksessa laitetta voidaan hinata lyhyen matkaa. Tämä ei kuitenkaan ole tavanomainen käytäntö.

  Vaara

  Hinaaminen liian kovalla nopeudella voi heikentää ohjattavuutta, mistä voi olla seurauksena henkilövahinko.

  Ruiskutuslaitteen hinausnopeus saa olla korkeintaan 8 km/h.

  Hinaamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Jos konetta on siirrettävä pidempi matka, käytä kuljetukseen kuorma-autoa tai perävaunua. Katso kohta Ruiskutuslaitteen kuljetus.

  1. Kiinnitä hinausköysi runkoon.

  2. Aseta vaihdetanko VAPAA-asentoon ja vapauta seisontajarru.

  3. Ruiskutuslaitteen hinausnopeus saa olla korkeintaan 8 km/h.

  Ruiskutussuodatinta koskevat suositukset

  Imusuodattimen valinta

  Vakiovaruste: imusuodatin, silmäkoko 50 (sininen)

  Selvitä imusuodatintaulukosta käytettäviin ruiskutussuuttimiin sopiva sihdin silmäkoko, joka perustuu kemikaaleihin ja liuoksiin, joiden viskositeetti on sama kuin vedellä.

  Imusuodatintaulukko

  Ruiskutussuuttimen värikoodi (virtausnopeus)Sihdin silmäkoko*Suodattimen värikoodi
  Keltainen (0,8 l/min)50Sininen
  Punainen (1,5 l/min)50Sininen
  Ruskea (1,9 l/min)50 (tai 30)Sininen (tai vihreä)
  Harmaa (2,3 l/min)30Vihreä
  Valkoinen (3,0 l/min)30Vihreä
  Sininen (3,8 l/min)30Vihreä
  Vihreä (5,7 l/min)30Vihreä
  *Tämän taulukon imusuodattimien silmäkoot perustuvat ruiskutettaviin kemikaaleihin ja liuoksiin, joiden viskositeetti on sama kuin vedellä.

  Important: Kun ruiskutat suuremman viskositeetin (paksumpia) kemikaaleja tai kostutettavia jauheita sisältäviä liuoksia, saatat tarvita karkeamman sihdin lisävarusteena saatavalle imusuodattimelle. Katso Kuva 23.

  g214212

  Jos ruiskutusmäärä on suurempi, harkitse lisävarusteena saatavan karkeamman imusuodattimen sihdin käyttämistä. Katso Kuva 24.

  g214214

  Painesuodattimen valinta

  Saatavilla olevia sihtikokoja:

  Vakiovaruste: imusuodatin, silmäkoko 50 (sininen)

  Selvitä painesuodatintaulukosta käytettäviin ruiskutussuuttimiin sopiva sihdin silmäkoko, joka perustuu kemikaaleihin ja liuoksiin, joiden viskositeetti on sama kuin vedellä.

  Painesuodatintaulukko

  Ruiskutussuuttimen värikoodi (virtausnopeus)Sihdin silmäkoko*Suodattimen värikoodi
  Tarpeen mukaan pienemmän viskositeetin kemikaaleille tai liuoksille tai pienemmille ruiskutusmäärille100Vihreä
  Keltainen (0,8 l/min)80Keltainen
  Punainen (1,5 l/min)50Sininen
  Ruskea (1,9 l/min)50Sininen
  Harmaa (2,3 l/min)50Sininen
  Valkoinen (3,0 l/min)50Sininen
  Sininen (3,8 l/min)50Sininen
  Vihreä (5,7 l/min)50Sininen
  Tarpeen mukaan suuremman viskositeetin kemikaaleille tai liuoksille tai suuremmille ruiskutusmäärille30Punainen
  Tarpeen mukaan suuremman viskositeetin kemikaaleille tai liuoksille tai suuremmille ruiskutusmäärille16Ruskea
  *Tämän taulukon painesuodattimien silmäkoot perustuvat ruiskutettaviin kemikaaleihin ja liuoksiin, joiden viskositeetti on sama kuin vedellä.

  Important: Kun ruiskutat suuremman viskositeetin (paksumpia) kemikaaleja tai kostutettavia jauheita sisältäviä liuoksia, saatat tarvita karkeamman sihdin lisävarusteena saatavalle painesuodattimelle. Katso Kuva 25.

  g214211

  Jos ruiskutusmäärä on suurempi, harkitse lisävarusteena saatavan karkeamman painesuodattimen sihdin käyttämistä. Katso Kuva 26.

  g214240

  Suutinkappaleen suodattimen valinta (lisävaruste)

  Note: Suojaa suutinkappaletta ja lisää sen käyttöikää käyttämällä lisävarusteena saatavaa suutinkappaleen suodatinta.

  Selvitä suutinkappaleen suodatintaulukosta käytettäviin ruiskutussuuttimiin sopiva sihdin silmäkoko, joka perustuu kemikaaleihin ja liuoksiin, joiden viskositeetti on sama kuin vedellä.

  Suutinkappaleen suodatintaulukko

  Ruiskutussuuttimen värikoodi (virtausnopeus)Sihdin silmäkoko*Suodattimen värikoodi
  Keltainen (0,8 l/min)100Vihreä
  Punainen (1,5 l/min)50Sininen
  Ruskea (1,9 l/min)50Sininen
  Harmaa (2,3 l/min)50Sininen
  Valkoinen (3,0 l/min)50Sininen
  Sininen (3,8 l/min)50Sininen
  Vihreä (5,7 l/min)50Sininen
  *Tämän taulukon suutinkappaleiden suodattimien silmäkoot perustuvat ruiskutettaviin kemikaaleihin ja liuoksiin, joiden viskositeetti on sama kuin vedellä.

  Important: Kun ruiskutat suuremman viskositeetin (paksumpia) kemikaaleja tai kostutettavia jauheita sisältäviä liuoksia, saatat tarvita karkeamman sihdin lisävarusteena saatavalle suutinkappaleen suodattimelle. Katso Kuva 27.

  g214246

  Jos ruiskutusmäärä on suurempi, harkitse karkeamman suutinkappaleen suodattimen sihdin käyttämistä. Katso Kuva 28.

  g214245

  Kunnossapito

  Note: Kaavion voi tarvittaessa ladata maksuttomasti osoitteesta www.Toro.com etsimällä oman laitteen kotisivulla olevasta opaslinkistä.Lisätietoa ruiskutusjärjestelmästä on ruiskutusjärjestelmän kytkentäkaaviossa kohdassa .

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Tarkista hiilisäiliön ilmansuodatin.
 • Hiilisäiliön suodattimen vaihto
 • 100 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Noudata näitä ohjeita 100 ensimmäisen käyttötunnin aikana, jotta ruiskutuslaitteen suorituskyky olisi kunnollinen ja ajoneuvo kestäisi pitkään:
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista imusuodatin.Puhdista imusuodatin (useammin, jos käytetään ruiskutejauheita).
 • Puhdista painesuodatin.Puhdista painesuodatin (useammin, kun käytetään ruiskutejauheita).
 • Tarkasta säiliön kiinnitysliuskat.
 • Tarkista moottorin pyörivä sihti.
 • Tarkista moottoriöljy.
 • Tarkista rengaspaine.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Voitele pumppu.
 • Puhdista ja öljyä ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkista akkukaapelien kytkennät.
 • Tarkista akkunesteen määrä.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Voitele kaikki rasvanipat.
 • Voitele puomiosien saranat.
 • Puhdista moottorin pyörivä sihti(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Vaihda moottoriöljy(useammin, jos moottoria käytetään raskaalla kuormalla tai korkeissa lämpötiloissa).
 • Vaihda moottorin öljynsuodatin.
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Tarkista renkaiden kunto ja kuluneisuus.
 • Tarkista etupyörien aurauskulma.
 • Tarkista jarrut.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda ilmanpuhdistimen paperipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Vaihda sytytystulpat.
 • Tarkista hiilisäiliön ilmansuodatin.
 • Hiilisäiliön suodattimen vaihto
 • Tarkista tasauspyörästön lukon vaijerin säätö.
 • Tarkista seisontajarru.
 • Tarkista vaihteisto-/hydrauliöljy.
 • Tarkasta kaikki letkut ja liitokset vaurioiden varalta ja oikean kiinnityksen varmistamiseksi.
 • Puhdista virtausmittari(useammin, jos käytetään ruiskutejauheita).
 • 400 käyttötunnin välein
 • Tee kaikki moottorin käyttöoppaassa mainitut vuosittaiset huoltotoimenpiteet.
 • Tarkista polttoaineletkut.
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Vaihda imusuodatin.
 • Vaihda painesuodatin.
 • Tarkista pumpun kalvot ja vaihda tarvittaessa(ota yhteys valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen).
 • Tarkista pumpun sulkuventtiilit ja vaihda tarvittaessa(Ota yhteys valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen.)
 • Tarkasta nailoniset tappiholkit.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda vaihteisto-/hydrauliöljy ja puhdista sihti.
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • Vuosittain
 • Säädä säiliön kierron ohitusventtiili.
 • Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaTiKeToPeLaSu
  Tarkista jarrujen ja seisontajarrun toiminta.       
  Tarkista vaihdevivun/vapaan toiminta.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Tarkista vaihteistoöljyn määrä.       
  Tarkista ilmansuodatin.       
  Tarkista moottorin jäähdytysrivat.       
  Tarkista, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.       
  Tarkista, kuuluuko epätavallisia käyntiääniä.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Tarkista kaasupolkimen toiminta.       
  Puhdista imuputken sihti.       
  Tarkista aurauskulma.       
  Voitele kaikki rasvanipat.1       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       

  1Välittömästi jokaisen pesun jälkeen luettelon mukaisesta huoltovälistä huolimatta

  Todetut viat

  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  

  Varoitus

  Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Ota avain pois virtalukosta ja irrota sytytystulppien johdot, ennen kuin ryhdyt kunnossapitotöihin. Työnnä johto/johdot sivuun, jottei se vahingossa kosketa sytytystulppaa/-tulppia.

  decal133-0382

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Ruiskutuslaitteen nosto

  Aina kun moottoria käytetään kunnossapidon tai moottorin vianmäärityksen vuoksi, ruiskutuslaitteen takapyörät on nostettava 2,5 cm:n korkeudelle maasta asettamalla pukit taka-akselin tueksi.

  Hengenvaara

  Pukilla oleva ruiskutuslaite voi olla epävakaa ja pudota ja vahingoittaa siten ruiskutuslaitteen alla olevaa henkilöä.

  • Älä käynnistä moottoria, kun ruiskutuslaite on nostettu tunkeille.

  • Ota aina virta-avain pois virtalukosta ennen kuin nouset pois ruiskutuslaitteesta.

  • Aseta pyöriin vierimisen estävät kiilat, kun ruiskutuslaite on nostettu tunkeille.

  Ruiskutuslaitteen etunostopiste on etummaisen poikittaistangon alla (Kuva 30 A). Takanostopiste sijaitsee rungon tuen takaosassa takakiinnityssilmukoiden takana (Kuva 30 B).

  g028108

  Voitelu

  Laitteen voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Voitele kaikki rasvanipat.
 • Rasvatyyppi: litiumrasva nro 2

  Rasvauskohdat on esitetty kuvassa (Kuva 31).

  g216476
  1. Pyyhi rasvanippa puhtaaksi, ettei likaa ja roskia pääse laakeriin tai holkkiin.

  2. Pumppaa laakeriin tai holkkiin rasvaa.

  3. Pyyhi pois ylimääräinen rasva.

  Ruiskutuspumpun voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Voitele pumppu.
 • Rasvatyyppi: Mobil XHP 461

  1. Nosta ruiskutuslaite. Katso kohta Ruiskutuslaitteen nosto.

  2. Paikanna ruiskutuspumppu.

   Note: Pumppu sijaitsee istuimen alla. Katso kohta Ruiskutuspumpun sijainti.

  3. Pyyhi kaksi etärasvanippaa puhtaaksi (Kuva 32 A ja Kuva 32 B).

   g216324g216325
  4. Pumppaa rasvaa kuhunkin etärasvanippaan (Kuva 32 A ja Kuva 32 B).

  5. Pyyhi pois ylimääräinen rasva.

  Puomiosien saranoiden voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Voitele puomiosien saranat.
 • Important: Jos puomiosan sarana pestään vedellä, vesi ja roskat on poistettava saranakokoonpanosta ja saranoihin on lisättävä rasvaa.

  Rasvatyyppi: litiumrasva nro 2

  1. Pyyhi rasvanipat puhtaaksi, ettei epäpuhtauksia pääse laakeriin tai holkkiin.

  2. Pumppaa laakeriin tai holkkiin rasvaa kunkin nipan kohdalla, (Kuva 33).

   g002014
  3. Pyyhi pois ylimääräinen rasva.

  4. Toista vaiheet kunkin puomiosan nivelen kohdalla.

  Moottorin huolto

  Ilmanottoritilän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottorin pyörivä sihti.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Puhdista moottorin pyörivä sihti(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkista ja puhdista tarvittaessa moottorin edessä oleva ilmanottoritilä jokaisen käytön jälkeen tai päivittäin.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Puhdista ja öljyä ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda ilmanpuhdistimen paperipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Vaahtomuovi- ja paperipanosten irrotus

  1. Kytke seisontajarru, pysäytä pumppu, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Vapauta istuimen takaosan salpa ja nosta istuinta eteenpäin.

  3. Puhdista ilmanpuhdistimen ympäristö, jotta likaa ei pääse moottoriin aiheuttamaan vahinkoa (Kuva 34).

   g001980
  4. Löysää ilmanpuhdistimen suojuksen nuppia ja irrota ilmanpuhdistimen suojus (Kuva 34).

  5. Liu’uta vaahtomuovipanos varovasti irti paperipanoksesta (Kuva 34).

  6. Kierrä suojuksen mutteri auki ja irrota suojus ja paperipanos (Kuva 34).

  Vaahtomuovipanoksen puhdistus

  1. Pese vaahtomuovipanos nestesaippualla ja lämpimällä vedellä.

  2. Kun panos on puhdas, huuhtele se perusteellisesti.

  3. Kuivaa panos puristamalla sitä puhtaaseen riepuun.

  4. Levitä panoksen pintaan 30–59 ml öljyä (Kuva 35).

   Important: Vaihda vaahtomuovipanos, jos se on repeytynyt tai kulunut.

   g001981
  5. Purista panosta, jotta öljy leviää.

  Paperipanoksen tarkistus

  Tarkasta paperipanos repeämien, rasvakalvon, kumitiivisteen vaurioitumisen, lian tai muiden vaurioiden varalta (Kuva 36). Jos havaitset vaurioita, vaihda suodatin.

  Important: Älä puhdista paperipanosta paineilmalla tai nesteillä, kuten liuotinaineella, bensiinillä tai paloöljyllä.

  g001982

  Important: Moottoria tulee käyttää vain silloin, kun ilmanpuhdistimen vaahtomuovi- ja paperipanokset on kunnolla asennettu, jotta moottori ei pääse vaurioitumaan.

  Vaahtomuovi- ja paperipanosten asennus

  1. Liu’uta vaahtomuovipanos varovasti paperipanokseen (Kuva 34).

  2. Liu’uta ilmanpuhdistin ja suojus pitkään tankoon.

  3. Asenna suojuksen mutteri suojukseen kiinni sormitiukkuuteen (Kuva 34).

   Note: Varmista, että kumitiiviste on tiiviisti ilmanpuhdistimen runkoa ja suojusta vasten.

  4. Asenna ilmanpuhdistimen suojus ja nuppi (Kuva 34).

  5. Sulje ja salpaa istuin.

  Moottoriöljyn huolto

  Kampikammion öljytilavuus on 2 L suodattimen kanssa.

  Käytä seuraavien määritysten mukaista korkealaatuista moottoriöljyä:

  • Vaadittu API-luokitus: SJ, JK, SL tai korkeampi.

  • Suositus: SAE 10W-30 (yli -18° C)

  • Vaihtoehto: SAE 5W-30 (alle 0° C)

  Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana jälleenmyyjältä (viskositeetti 10W-30 tai 5W-30). Lisätietoja osanumeroista on osaluettelossa.

  Moottorin öljymäärän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljy.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Tee kaikki moottorin käyttöoppaassa mainitut vuosittaiset huoltotoimenpiteet.
 • Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä. Öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja käytön jälkeen.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Irrota mittatikku ja pyyhi se puhtaalla liinalla (Kuva 37). Työnnä mittatikku putkeen ja varmista, että se työntyy täysin paikalleen. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä.

   g023037
  3. Jos öljyä on vähän, irrota täyttöaukon korkki venttiilikopasta (Kuva 37) ja kaada öljyä aukkoon, kunnes öljyä on mittatikun Full-merkkiin saakka. Lisää öljyä hitaasti ja tarkista määrä useamman kerran täyttämisen aikana. Älä täytä liikaa.

  4. Asenna mittatikku tukevasti paikalleen.

  Moottoriöljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy(useammin, jos moottoria käytetään raskaalla kuormalla tai korkeissa lämpötiloissa).
  1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä viisi minuuttia. Näin öljy lämpenee ja tulee juoksevammaksi.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke ruiskutuspumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Vapauta istuimen takaosan salpa ja nosta istuinta eteenpäin.

   Varoitus

   Istuimen alapuolella olevat osat ovat kuumia, jos ruiskutuslaite on ollut käynnissä. Kuumien osien koskettaminen saattaa aiheuttaa palovammoja.

   Anna ruiskutuslaitteen jäähtyä, ennen kuin suoritat huoltotoimenpiteitä tai kosketat konepellin alla olevia osia.

  4. Aseta astia öljynpoistoaukon alapuolelle.

  5. Irrota tyhjennystulppa (Kuva 38).

   g023045
  6. Kun öljy on valunut kokonaan tyhjennysastiaan, asenna tyhjennystulppa takaisin ja kiristä se momenttiin 13,6 N·m.

  7. Toimita käytetty öljy valtuutetun jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

  8. Kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä öljyn täyttöputkeen (Kuva 37).

  9. Tarkista polttoaineen määrä.

  10. Lisää öljyä hitaasti, kunnes mittatikun FULL-merkki osoittaa säiliön olevan täynnä.

   Important: Kampikammion ylitäyttäminen saattaa vaurioittaa moottoria.

  Moottorin öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljynsuodatin.
  1. Tyhjennä öljy moottorista. Katso kohdan Moottoriöljyn vaihto vaiheet 1–7.

  2. Irrota öljynsuodatin (Kuva 38).

  3. Pyyhi suodattimen istukan tiivisteen pinta.

  4. Sivele ohut kerros uutta öljyä uuden suodattimen kumitiivisteelle.

  5. Asenna uusi öljynsuodatin suodattimen istukkaan. Käännä öljynsuodatinta myötäpäivään, kunnes kumitiiviste koskettaa suodattimen istukkaa. Kiristä sitten vielä 1/2 kierrosta (Kuva 38).

  6. Täytä kampikammio sopivalla, uudella öljyllä. Katso kohta Moottoriöljyn vaihto, vaiheet 8–10.

  7. Toimita käytetty öljynsuodatin valtuutetun jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

  Sytytystulppien vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Vaihda sytytystulpat.
 • Tyyppi: Champion RC-12YC (tai vastaava)

  Kärkiväli: 0,76 mm

  Varmista, että keski- ja sivuelektrodien kärkiväli on oikea, ennen kuin asennat sytytystulpat. Irrota ja asenna sytytystulpat sytytystulpan avaimella. Tarkista ja säädä kärkiväliä kärkivälin työkalulla tai rakotulkilla.

  Sytytystulppien irrotus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke ruiskutuspumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Vapauta istuimen takaosan salpa ja nosta istuinta eteenpäin.

  3. Vedä sytytystulppien johdot irti (Kuva 39).

  4. Puhdista sytytystulppien ympäristö, jotta likaa ei pääse moottoriin ja aiheuttamaan näin mahdollisesti vahinkoa.

  5. Irrota sytytystulpat ja metalliset aluslaatat.

   g001985

  Sytytystulppien tarkastus

  1. Tarkastele sytytystulppien keskikohtaa (Kuva 40).

   Note: Jos näet eristeessä vaaleanruskean tai -harmaan kerroksen, moottori toimii moitteettomasti. Jos eriste on mustunut, ilmanpuhdistin on yleensä likainen.

   Important: Älä puhdista sytytystulppia. Sytytystulppa tulee vaihtaa aina, kun eriste on mustunut, kun elektrodit ovat kuluneet tai kun tulpassa on öljykalvo tai murtumia.

  2. Tarkista keski- ja sivuelektrodien kärkiväli (Kuva 40) ja taivuta sivuelektrodia, jos kärkiväli ei ole oikea.

   g000533

  Sytytystulppien asennus

  1. Asenna sytytystulpat ja metalliset aluslaatat.

  2. Kiristä sytytystulpat momenttiin 24,4–29,8 N·m.

  3. Asenna sytytystulppien johdot (Kuva 39).

  4. Sulje ja salpaa istuin.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainesuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Tarkista polttoaineletkut.
  1. Kytke seisontajarru, pysäytä pumppu, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Vapauta istuimen takaosan salpa ja nosta istuinta eteenpäin.

  3. Kiristä letku polttoainesuodattimen kummaltakin puolelta, ettei polttoainetta pääse valumaan letkuista, kun irrotat suodattimen.

  4. Aseta tyhjennysastia suodattimen alle.

  5. Purista letkuliittimien päitä yhteen ja liu’uta niitä poispäin suodattimesta (Kuva 41).

  6. Irrota suodatin polttoaineletkuista.

   g001986
  7. Asenna uusi suodatin ja siirrä letkuliittimet lähelle suodatinta.

   Varmista, että kulkusuunnan nuoli osoittaa moottoriin päin.

  Hiilisäiliön huolto

  Hiilisäiliön ilmansuodattimen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista hiilisäiliön ilmansuodatin.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkista hiilisäiliön ilmansuodatin.
 • Tarkista hiilisäiliön ilmansuodattimen pohjan aukko ja varmista, että se on puhdas ja ettei siinä ole roskia tai tukoksia (Kuva 42).

  g033149

  Hiilisäiliön suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Hiilisäiliön suodattimen vaihto
 • 200 käyttötunnin välein
 • Hiilisäiliön suodattimen vaihto
  1. Irrota hiilisäiliön suodattimen liitin hiilisäiliön pohjan letkusta ja irrota suodatin (Kuva 42).

   Note: Hävitä vanha suodatin.

  2. Asenna uuden hiilisäiliön suodattimen liitin syvälle hiilisäiliön pohjan letkuun.

  Polttoainesäiliön tyhjennys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö, jos polttoainejärjestelmä likaantuu tai kone on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa. Huuhtele säiliö tuoreella, puhtaalla polttoaineella.

  1. Siirrä polttoaine säiliöstä hyväksyttyyn polttoaineastiaan käyttämällä lappopumppua tai irrota säiliö koneesta ja kaada polttoaine säiliön täyttösuuttimen kautta polttoaineastiaan.

   Note: Jos polttoainesäiliö irrotetaan, polttoaine- ja paluuletkut on irrotettava säiliöstä ennen säiliön irrotusta.

  2. Vaihda polttoainesuodatin. Katso kohta Polttoainesuodattimen vaihto.

  3. Huuhtele säiliö tarvittaessa tuoreella, puhtaalla polttoaineella.

  4. Asenna säiliö, jos se irrotettiin aiemmin.

  5. Täytä säiliö tuoreella, puhtaalla polttoaineella.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sulakkeiden sijainti

  Sähköjärjestelmässä on kaksi sulakerasiaa ja yksi tyhjä paikka. Ne sijaitsevat istuimen alla (Kuva 43).

  g023046

  Akun huolto

  Important: Älä käynnistä ruiskutuslaitetta kaapeleilla.

  Pidä akku aina puhtaana ja täysin ladattuna. Puhdista akku ja akkukotelo paperipyyhkeellä. Jos akun navat ovat syöpyneet, puhdista ne liuoksella, jossa on neljä osaa vettä ja yksi osa ruokasoodaa. Sivele akun napoihin ohut rasvakerros, jotta ne eivät syöpyisi.

  Jännite: 12 V, kylmäkäynnistysvirta 280 A lämpötilassa –18 °C

  Akun irrotus

  1. Pysäköi ruiskutuslaite tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke ruiskutuspumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Akku sijaitsee koneen oikealla puolella pumpun takana (Kuva 43).

  3. Irrota negatiivinen (musta) maakaapeli akun navasta.

   Vaara

   Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa laitetta ja kaapeleita sekä aiheuttaa kipinöintiä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

   • Irrota aina akun (musta) miinuskaapeli ennen (punaisen) pluskaapelin irrottamista.

   • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

   Vaara

   Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

   • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa ruiskutuslaitteen metalliosia.

   • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja ruiskutuslaitteen metalliosien välille.

   • Pidä akun hihna aina paikallaan suojaamassa ja kiinnittämässä akkua.

  4. Irrota positiivinen (punainen) kaapeli akun navasta.

  5. Irrota akun pidike ja kiristimet (Kuva 43).

  6. Irrota akku.

  Akun asennus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkukaapelien kytkennät.
  1. Aseta akku akun koteloon siten, että akun navat ovat kohti ruiskutuslaitteen etuosaa.

  2. Asenna akun pidike ja kiinnitä se paikalleen aiemmin irrotetuilla kiristimillä (Kuva 43).

   Important: Pidä akun pidike aina paikallaan suojaamassa ja kiinnittämässä akkua.

  3. Kytke positiivinen (punainen) kaapeli akun positiiviseen (+) napaan ja negatiivinen (musta) kaapeli akun negatiiviseen (–) napaan pulttien ja siipimutterien avulla. Vedä kumisuojus akun positiivisen navan päälle.

  4. Asenna akun suojus ja kiinnitä se kahdella nupilla (Kuva 43).

  Akkunesteen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä.
 • Note: Tarkista akkuneste koneen ollessa varastoituna 30 päivän välein.

  1. Löysää akun kotelon nupit ja irrota akun suojus (Kuva 43).

  2. Irrota täyttöaukkojen korkit. Jos akkunestettä on alle täyttöviivan, lisää tarpeellinen määrä tislattua vettä. Katso kohta Veden lisääminen akkuun.

   Hengenvaara

   Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappava myrkky ja aiheuttaa vakavia syövytysvammoja.

   • Älä juo akkunestettä, äläkä anna sen joutua iholle, silmiin tai vaatteisiin. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

   • Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

  Veden lisääminen akkuun

  Akkuun kannattaa lisätä tislattua vettä juuri ennen koneen käyttämistä. Näin vesi sekoittuu akkunesteliuokseen kunnolla.

  1. Puhdista akun yläosa paperipyyhkeellä.

  2. Irrota täyttöaukkojen korkit akusta ja täytä hitaasti kaikki kennot tislatulla vedellä, kunnes akkunesteen pinta ulottuu täyttöviivaan saakka. Asenna täyttöaukkojen korkit.

   Important: Älä ylitäytä akkua. Akkuneste pääsee valumaan ruiskutuslaitteen muihin osiin, mistä on seurauksena vakavia ruostevaurioita ja muita vaurioita.

  Akun lataus

  Vaara

  Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akun kanssa.

  Important: Pidä akku aina täysin ladattuna (ominaispaino 1,260). Tämä on erityisen tärkeää siksi, että näin ehkäistään akun vahingoittuminen, kun lämpötila on alle 0 °C.

  1. Irrota akku alustasta. Katso kohta Akun irrotus.

  2. Tarkista akkunesteen määrä. Katso kohta Akkunesteen tarkistus.

  3. Kytke 3–4 A:n akkulaturi akun napoihin. Lataa akkua 3–4 A:n virralla 4–8 tunnin ajan (12 V).

   Important: Älä lataa akkua liikaa.

  4. Asenna akku alustaan. Katso kohta Akun asennus.

  Akun säilytys

  Jos kone laitetaan säilytykseen yli 30 päivän ajaksi, irrota akku ja lataa se täysin. Säilytä sitä hyllyllä tai koneessa. Älä kytke kaapeleita, jos akkua säilytetään koneessa. Varastoi akku viileään tilaan, jotta sen lataus purkautuu mahdollisimman hitaasti. Varmista, että akku on ladattu täyteen, jotta se ei jäädy.

  Vetojärjestelmän huolto

  Pyörien ja renkaiden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Tarkista renkaiden kunto ja kuluneisuus.
 • Tarkasta rengaspaine 8 tunnin välein tai päivittäin oikean rengaspaineen varmistamiseksi. Täytä renkaat paineeseen 1,38 bar. Tarkista myös, etteivät renkaat ole kuluneet tai vaurioituneet.

  Tarkista, että pyörät ovat kunnolla kiinni kahdeksan ensimmäisen käyttötunnin jälkeen sekä myöhemmin jokaisen 100 käyttötunnin välein. Kiristä etu- ja takapyörien mutterit momenttiin 102–108 N·m.

  Tarkista renkaiden kunto vähintään 100 käyttötunnin välein. Reunakiveykseen tai vastaavaan osuminen voi vaurioittaa rengasta tai vannetta ja aiheuttaa sen, ettei pyörien suuntaus ole enää oikein, joten tarkista renkaiden kunto pienenkin onnettomuuden jälkeen.

  Tasauspyörästön lukon vaijerin säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista tasauspyörästön lukon vaijerin säätö.
  1. Siirrä tasauspyörästön lukon vipu POIS-ASENTOON.

  2. Löysää vastamuttereita, jotka kiinnittävät tasauspyörästön lukon vaijerin vaihteiston kannakkeeseen (Kuva 44).

   g002425
  3. Säädä vastamuttereita siten, että jousikoukun ja vaihteistovivun aukon ulkoreunan välillä on 0,25–1,5 mm:n rako.

  4. Kiristä vastamutterit, kun säätö on valmis.

  Etupyörien aurauskulman säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista etupyörien aurauskulma.
 • Aurauskulman pitäisi olla 0–6 mm.

  1. Kaada säiliöön noin 331 L vettä.

  2. Tarkista ja täytä kaikki renkaat. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  3. Aja ruiskutuslaitteella edestakaisin muutaman kerran, jotta kolmiotukivarret höllentyvät. Aja sitten eteenpäin ainakin kolme metriä.

  4. Mittaa eturenkaiden välinen etäisyys akselin korkeudelta eturenkaiden edestä ja takaa (Kuva 45).

   Note: Pidikettä tai kohdistusmittaa tarvitaan mittaukseen eturenkaiden takaa akselin korkeudelta. Käytä samaa pidikettä tai kohdistusmittaa mitatessasi eturenkaiden edestä akselin korkeudelta (Kuva 45).

   Renkaiden etuosan pitäisi olla 0–6 mm lähempänä kuin eturenkaiden takaosa.

   g002006
  5. Jos mittaustulos ei ole määritetyllä alueella, löysää raidetangon molemmissa päissä olevia vastamuttereita (Kuva 46).

   g002007
  6. Pyöritä molempia raidetankoja, jolloin renkaiden etupuoli liikkuu sisään- tai ulospäin.

   Note: Raidetangot ovat samanpituiset.

  7. Kiristä raidetangon vastamutterit, kun säätö on oikea.

  8. Varmista, että ohjauspyörä kääntyy kunnolla molempiin suuntiin.

  Jarrujen huolto

  Jarrunesteen tarkistus

  Jarrunestesäiliö on täytetty tehtaalla DOT 3 -jarrunesteellä. Tarkista jarrunesteen taso joka päivä ennen moottorin käynnistämistä.

  g023047
  1. Sijoita ruiskutuslaite vaakasuoralle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta pumppu, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

  2. Nesteen pinnan tulisi olla säiliön FULL-VIIVAN kohdalla.

  3. Jos nestettä on liian vähän, puhdista säiliön korkkia ympäröivä alue, irrota korkki ja täytä säiliö oikealle tasolle. Älä täytä liikaa.

  Jarrujen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista jarrut.
 • Jarrut ovat erittäin tärkeät ruiskutuslaitteen turvallisuuden kannalta. Tarkasta ne seuraavasti:

  • Tarkista jarrukenkien kuluneisuus ja vauriot. Jos päällysteen (jarrupalan) paksuus on alle 1,6 mm, vaihda jarrukengät.

  • Tarkista jarrulevy ja muut osat liiallisen kuluneisuuden ja vääntymien varalta. Jos huomaat minkäänlaisia vikoja, vaihda vioittuneet osat.

  Seisontajarrun säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista seisontajarru.
  1. Irrota muovinen kahva.

  2. Löysää säätöruuvia, joka kiinnittää nupin seisontajarrun vipuun (Kuva 48).

   g023036
  3. Kierrä nuppia, kunnes vivun käyttämiseen tarvitaan 18–23 kg:n voima.

  4. Kiristä säätöruuvi.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Vaihteisto-/hydrauliöljyn tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista vaihteisto-/hydrauliöljy.
  1. Pysäköi ruiskutuslaite tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke ruiskutuspumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota vaihteiston mittatikku ja pyyhi se puhtaalla liinalla (Kuva 49).

   g002002

   Important: Varo erityisesti, ettei aukkoon pääse epäpuhtauksia, kun tarkistat vaihteistoöljyn.

  3. Työnnä mittatikku putkeen ja varmista, että se työntyy täysin paikalleen. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä.

  4. Vaihteistoöljyn tason pitää olla mittatikun tasaisen osan yläosan kohdalla. Jos näin ei ole, täytä säiliö sopivalla nesteellä. Katso kohta Vaihteisto-/hydrauliöljyn vaihto.

  5. Asenna mittatikku tukevasti paikalleen.

  Vaihteisto-/hydrauliöljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Vaihda vaihteisto-/hydrauliöljy ja puhdista sihti.
  1. Sijoita ruiskutuslaite vaakasuoralle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta pumppu, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

  2. Aseta tyhjennysastia säiliön tyhjennystulpan alle.

  3. Irrota öljyn tyhjennystulppa säiliön sivusta ja anna hydrauliöljyn valua tyhjennysastiaan (Kuva 50).

   g002003
  4. Huomaa hydrauliletkun suunta ja sihtiin kiinnitetty 90 asteen kulmaliitin.

  5. Irrota hydrauliletku ja 90 asteen liitin (Kuva 51).

   g002004
  6. Irrota sihti ja puhdista huuhtelemalla vastavirtaan puhtaalla rasvanpoistoaineella.

  7. Anna sihdin kuivua.

  8. Asenna sihti öljyn valuessa.

  9. Asenna hydrauliletku ja 90 asteen liitin sihtiin.

  10. Asenna ja kiristä tyhjennystulppa.

  11. Lisää säiliöön noin 7 litraa Dexron III ATF -öljyä.

   Important: Käytä vain ohjeissa mainittuja hydraulinesteitä. Muut nesteet saattavat vahingoittaa järjestelmää.

  12. Käynnistä moottori ja aja ruiskutuslaitetta hydrauliikkajärjestelmän täyttämiseksi.

  13. Tarkasta öljymäärä ja lisää tarvittaessa.

  Hydraulisuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • Käytä Toron vaihtosuodatinta (osanro 54-0110).

  Important: Muiden suodattimien käyttö saattaa mitätöidä joidenkin osien takuun.

  1. Sijoita ruiskutuslaite vaakasuoralle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta pumppu, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

  2. Puhdista suodattimen kiinnitysalueen ympäristö.

  3. Aseta tyhjennysastia suodattimen alle.

  4. Irrota suodatin (Kuva 52).

   g204330
  5. Voitele uusi suodattimen tiiviste.

  6. Tarkista, että suodattimen asennusalue on puhdas.

  7. Kierrä suodatinta, kunnes tiiviste koskettaa kiinnityslevyä, ja kiristä sitten suodatin kääntämällä puoli kierrosta.

  8. Käynnistä moottori ja anna sen käydä noin kaksi minuuttia, jotta kaikki ilma purkautuu järjestelmästä.

  9. Sammuta moottori ja tarkista hydrauliöljyn taso sekä mahdolliset vuodot.

  Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

  Tarkista päivittäin, ettei hydrauliletkuissa ja -putkissa ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja etteivät letkut ole kiertyneet eivätkä kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttämistä.

  Vaara

  Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät järjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  Ruiskutusjärjestelmän huolto

  Vaara

  Ruiskutusjärjestelmässä käytetyt kemikaalit voivat olla vaarallisia tai myrkyllisiä käyttäjälle, sivullisille, eläimille, kasveille, maaperälle tai muulle ympäristölle.

  • Tutustu huolellisesti kaikkien käytettyjen kemikaalien varoitusmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin ja suojaudu kemikaalin valmistajan suositusten mukaisesti. Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia, kuten kasvo- ja silmäsuojaimia, käsineitä ja muita kemikaaleilta suojaavia varusteita.

  • Muista, että käytettyjä kemikaaleja voi olla useita, ja jokaisen tietoihin on tutustuttava.

  • Älä käytä tai huolla ruiskutuslaitetta, jos näitä tietoja ei ole käytettävissä.

  • Varmista ennen ruiskutusjärjestelmän huoltoa, että järjestelmä on huuhdeltu kolme kertaa ja neutraloitu kemikaalin valmistajan suositusten mukaisesti ja että kaikki venttiilit ovat käyneet läpi kolme kierrosta.

  • Varmista, että lähettyvillä on riittävästi puhdasta vettä ja saippuaa ja pese heti pois kaikki iholle joutuneet kemikaalit.

  Letkujen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkasta kaikki letkut ja liitokset vaurioiden varalta ja oikean kiinnityksen varmistamiseksi.
 • Tarkasta kaikki ruiskutusjärjestelmän letkut halkeamien, vuotojen ja muiden vaurioiden varalta. Tarkasta samalla liitokset ja kiinnitykset vastaavien vaurioiden varalta. Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet letkut ja kiinnikkeet.

  Imusuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda imusuodatin.
 • Note: Määritä työhön sopiva imusuodattimen silmäkoko kohdan Imusuodattimen valinta avulla.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke pumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota ruiskutuslaitteen säiliön yläosassa oleva kiinnike, joka kiinnittää letkun liittimen suodattimen kotelosta tulevaan isoon letkuun (Kuva 53).

   g033577
  3. Irrota letku ja letkun liitin suodattimen kotelosta (Kuva 53).

  4. Irrota vanha imusuodatin säiliössä olevasta suodattimen kotelosta (Kuva 54).

   Note: Hävitä vanha suodatin.

   g033578
  5. Asenna uusi imusuodatin suodattimen koteloon.

   Note: Varmista, että suodatin on kokonaan paikallaan.

  6. Kohdista letku ja letkun liitin suodattimen koteloon säiliön yläosassa ja kiinnitä liitin ja kotelo kiinnikkeellä, joka irrotettiin vaiheessa 2.

  Painesuodattimen vaihtaminen

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda painesuodatin.
  1. Siirrä kone vaakasuoralle alustalle, kytke ruiskutuslaitteen pumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota avain virtakytkimestä.

  2. Aseta tyhjennysastia painesuodattimen alle (Kuva 55).

   g033293
  3. Kierrä tyhjennystulppaa vastapäivään ja irrota se painesuodattimen kammiosta (Kuva 55).

   Note: Anna kammion tyhjentyä kokonaan.

  4. Kierrä kammiota vastapäivään ja irrota se suodatinpäästä (Kuva 55).

  5. Irrota vanha painesuodatinpanos (Kuva 55).

   Note: Hävitä vanha suodatin.

  6. Tarkista, etteivät tyhjennystulpan O-rengas (sijaitsee kammion sisällä) ja kammion O-rengas (sijaitsee suodatinpään sisällä) ole vaurioituneet tai kuluneet (Kuva 55).

   Note: Jos tulpan tai kammion O-rengas on vaurioitunut, vaihda rengas.

  7. Asenna uusi painesuodatinpanos suodatinpäähän (Kuva 55).

   Note: Varmista, että suodatinpanos asettuu kunnolla paikalleen suodatinpäähän.

  8. Asenna kammio suodatinpäähän ja kiristä käsin (Kuva 55).

  9. Asenna tulppa kammioon ja kiristä se käsin (Kuva 55).

  Suuttimen suodattimen vaihto

  Note: Määritä työhön sopiva suuttimen suodattimen sihtikoko kohdan Suutinkappaleen suodattimen valinta (lisävaruste) avulla..

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke ruiskutuspumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota suutin ruiskukannattimesta (Kuva 56).

   g209504
  3. Irrota vanha suuttimen suodatin (Kuva 56).

   Note: Hävitä vanha suodatin.

  4. Asenna uusi suuttimen suodatin (Kuva 56).

   Note: Varmista, että suodatin on kokonaan paikallaan.

  5. Asenna suutin ruiskukannattimeen (Kuva 56).

  Pumpun tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista pumpun kalvot ja vaihda tarvittaessa(ota yhteys valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen).
 • Tarkista pumpun sulkuventtiilit ja vaihda tarvittaessa(Ota yhteys valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen.)
 • Note: Seuraavat laitteen osat katsotaan kuluviksi osiksi, ellei niitä havaita viallisiksi. Ne eivät kuulu laitteen takuun piiriin.

  Valtuutetun Toro-huoltoliikkeen on tarkastettava seuraavat pumpun sisäosat vaurioiden varalta:

  • Pumpun kalvot

  • Pumpun sulkuventtiilikokoonpanot

  Vaihda osat tarpeen vaatiessa.

  Nailonisten tappiholkkien tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkasta nailoniset tappiholkit.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke pumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Avaa ulommat puomiosat ruiskutusasentoon ja tue puomit pukeilla tai hihnoilla ja nostolaitteella.

  3. Puomin ollessa tuettuna irrota pultti ja mutteri, joilla saranatappi on kiinnitetty puomiasennelmaan (Kuva 57).

   g022367
  4. Irrota pultti ja mutteri, joilla saranatappi on kiinni, ja irrota tappi (Kuva 57).

  5. Irrota puomi ja kääntökannatin keskirungosta, jotta pääset käsiksi nailonholkkeihin.

  6. Irrota ja tarkasta nailonholkit kääntökannattimen etu- ja takaosista (Kuva 57).

   Note: Vaihda kuluneet tai vaurioituneet holkit.

  7. Öljyä nailonholkit kevyesti ja asenna ne kääntökannattimeen (Kuva 57).

  8. Asenna puomi ja kääntökannatin keskirunkoon niin, että reiät ovat kohdakkain (Kuva 57).

  9. Asenna saranatappi ja kiinnitä se paikalleen vaiheessa 4 irrotetulla pultilla ja mutterilla.

  10. Toista vaiheet 2–9 toisen ulomman puomiosan kohdalla.

  Puomien säätö vaaka-asentoon

  Säädä vasen ja oikea puomiosa vaaka-asentoon toimimalla seuraavasti, kun puomiosat ovat ruiskutusasennossa.

  1. Avaa puomit ruiskutusasentoon.

  2. Irrota sokka saranatapista (Kuva 58).

   g013780
  3. Nosta puomia ja irrota tappi (Kuva 58). Laske puomi sitten varovasti maahan.

  4. Tarkasta tappi vaurioiden varalta ja vaihda se tarvittaessa.

  5. Estä ohjausvarren liike tarttumalla sen tasaiseen osaan vääntötyökalulla ja löysää sitten vastamutteria, jotta silmukkavartta voidaan säätää (Kuva 59).

   g014220
  6. Lyhennä tai pidennä laajennettu ohjausvarsi haluttuun asentoon kääntämällä silmukkavartta ohjausvarressa (Kuva 59).

   Note: Silmukkavartta on käännettävä puolikkaita tai kokonaisia kierroksia, jotta varsi voidaan asentaa puomiin.

  7. Kun haluttu asento on saavutettu, kiinnitä ohjausvarsi ja silmukkavarsi kiristämällä vastamutteri.

  8. Aseta nivel ja ohjausvarsi kohdakkain nostamalla puomia.

  9. Pitele puomia ja työnnä tappi sekä puomin nivelen että ohjausvarren läpi (Kuva 58).

  10. Kun tappi on paikallaan, vapauta puomi ja varmista tappi aikaisemmin irrotetulla sokalla.

  11. Toista vaiheet tarvittaessa kunkin ohjausvarren laakerin kohdalla.

  Puhdistus

  Virtausmittarin puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Puhdista virtausmittari(useammin, jos käytetään ruiskutejauheita).
  1. Huuhtele ja tyhjennä koko ruiskutusjärjestelmä perusteellisesti.

  2. Irrota virtausmittari ruiskutuslaitteesta ja huuhtele se puhtaalla vedellä.

  3. Irrota pidätinrengas sisääntulopuolelta (Kuva 60).

   g012934
  4. Puhdista turbiini ja turbiinin napa metallilastuista ja ruiskutejauheesta.

  5. Tarkista turbiinin siivet kulumien varalta.

   Note: Pidä turbiinia kädessä ja pyöritä sitä. Sen pitäisi pyöriä vapaasti ilman huomattavaa vastusta. Jos se ei pyöri vapaasti, vaihda se.

  6. Asenna virtausmittari.

  7. Käytä ilmasuutinta alhaisella paineella (0,34 bar) ja varmista, että turbiini pyörii vapaasti.

   Note: Jos se ei pyöri vapaasti, löysää turbiinin navan pohjassa olevaa kuusiotappia 1/16 kierrosta, kunnes turbiini pyörii vapaasti.

  Ruiskutusventtiilien puhdistus

  Venttiilin ohjaimen irrottaminen

  1. Pysäköi ruiskutuslaite tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke pumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota venttiilin ohjaimen 3-nastainen liitin ruiskutuslaitteen johdinsarjan 3-istukkaisesta sähköliittimestä.

  3. Irrota kiinnike, jolla ohjain on kiinnitetty ruiskutuksen säädinventtiilin, säiliön kierron venttiilin, puomiosien pääventtiilin tai puomiosien venttiilin jakoputkeen (Kuva 61).

   Note: Purista kiinnikkeen tappeja yhteen ja työnnä sitä samalla alas.

   Note: Säilytä ohjain ja kiinnike asennusta varten kohdassa Venttiilin ohjaimen asennus.

   g028237
  4. Irrota ohjain venttiilin jakoputkesta.

  Ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputken irrotus

  1. Irrota kiristimet ja tiivisteet, joilla ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputki (Kuva 62) on kiinnitetty.

   Note: Säilytä kiristimet ja tiivisteet asennusta varten kohdassa Ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputken asennus.

   g033304
  2. Irrota kiinnike, jolla lähtöliitin on kiinnitetty ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputkeen (Kuva 63).

   g033313
  3. Irrota kaksi laippakantapulttia ja kaksi laippalukkomutteria, jotka kiinnittävät ruiskutuksen säädinventtiilin venttiilin asennuskannattimeen, ja irrota venttiilin jakoputki koneesta (Kuva 63).

   Note: Ruiskutuksen säädinventtiilin irrotusta voi tarvittaessa helpottaa löysäämällä painesuodattimen pään kiinnitysosia.

  Säiliön kierron venttiilin jakoputken irrotus

  1. Irrota kiristimet ja tiivisteet, joilla säiliön kierron venttiilin jakoputki (Kuva 64) on kiinnitetty säiliön kierron ohitusventtiiliin, ruiskutuksen säädinventtiiliin, puomiosien pääventtiiliin ja sovitinliittimeen (säiliön kierron kuristusventtiili).

   Note: Säilytä kiristimet ja tiivisteet asennusta varten kohdassa Säiliön kierron venttiilin jakoputken asennus.

  2. Irrota kiinnike, jolla lähtöliitin on kiinnitetty säiliön kierron venttiilin jakoputkeen (Kuva 64).

   g033327
  3. Irrota laippakantapultti ja laippalukkomutteri, jotka kiinnittävät säiliön kierron venttiilin venttiilin asennuskannattimeen ja irrota venttiilin jakoputki koneesta (Kuva 65).

   g033307

  Puomiosien pääventtiilin jakoputken irrotus

  1. Irrota kiristimet ja tiivisteet, joilla puomiosien pääventtiilin jakoputki (Kuva 66) on kiinnitetty puomiosien pääohitusventtiiliin, säiliön kierron venttiiliin ja puomiosien pääventtiiliin (virtausmittarin letkun päässä).

   Note: Säilytä kiristimet ja tiivisteet asennusta varten kohdassa Puomiosien pääventtiilin jakoputken asennus.

  2. Irrota kiinnike, jolla lähtöliitin on kiinnitetty puomiosien pääventtiilin jakoputkeen (Kuva 66).

   g033328
  3. Irrota laippakantapultti ja laippalukkomutteri, jotka kiinnittävät puomiosien pääventtiilin venttiilin asennuskannattimeen, ja irrota venttiilin jakoputki koneesta (Kuva 67).

   g033309

  Puomiosan venttiilin jakoputken irrotus

  1. Irrota kiristimet ja tiivisteet, joilla puomiosan venttiilin jakoputki (Kuva 68) on kiinnitetty viereisen puomiosan venttiiliin (jos irrotat vasemmanpuoleisen puomiosan venttiilin, irrota se supistusliittimestä ja viereisen puomiosan venttiilistä).

   g028236
  2. Irrota kiinnikkeet, joilla lähtöliitin on kiinnitetty puomiosan venttiilin jakoputkeen ja venttiilin jakoputki on kiinnitetty ohitusliittimeen (Kuva 69).

   g028238
  3. Vasemman tai oikean puomiosan venttiilit: irrota laippakantapultit ja laippalukkomutterit, jotka kiinnittävät puomiosien venttiilit venttiilin asennuskannattimeen, ja irrota venttiilien jakoputket koneesta. Keskimmäisen puomiosan venttiili: irrota puomiosan venttiilin jakoputki koneesta (Kuva 70).

   g028239

  Venttiilin jakoputken puhdistaminen

  1. Aseta venttiilinvarsi kiinni-asentoon (ruutu B, Kuva 71).

   g027562
  2. Irrota päätysuojuksen liitinkokoonpanot jakoputken rungon molemmista päistä (Kuva 72 ja Kuva 73).

   g028243
   g028240
  3. Käännä venttiilinvartta niin, että kuula on auki-asennossa (Kuva 71 A).

   Note: Kun venttiilinvarsi on linjassa venttiilin virtauksen kanssa, kuula liukuu ulos.

  4. Irrota varren kiinnike jakoputken varren portissa olevista koloista (Kuva 72 ja Kuva 73).

  5. Irrota varren kiinnike ja venttiilinvarren istukka jakoputkesta (Kuva 72 ja Kuva 73).

  6. Vedä venttiilinvarsikokoonpano ulos jakoputken rungosta (Kuva 72 ja Kuva 73).

  7. Puhdista jakoputken sisäpuoli ja kuulaventtiilin ulkopuoli, venttiilinvarsikokoonpano, venttiilinvarren pidike ja päätyliittimet.

  Venttiilin jakoputken kokoaminen

  1. Tarkista, etteivät lähtöliittimen O-renkaat (vain puomiosan venttiilin jakoputkessa), päätysuojuksen O-renkaat, istukan O-renkaan tukirenkaat tai kuulan istukka ole vaurioituneet tai kuluneet (Kuva 72 ja Kuva 73).

   Note: Vaihda kaikki vaurioituneet tai kuluneet O-renkaat.

  2. Levitä rasvaa venttiilinvarteen ja aseta se venttiilinvarren istukkaan (Kuva 72 ja Kuva 73).

  3. Asenna venttiilinvarsi ja istukka jakoputkeen ja kiinnitä ne varren kiinnikkeellä (Kuva 72 ja Kuva 73).

  4. Varmista, että istukan O-renkaan tukirengas ja kuulan istukka ovat kohdallaan ja asettuvat kunnolla päätysuojuksen liittimeen (Kuva 72 ja Kuva 73).

  5. Asenna päätysuojuksen liitinkokoonpano jakoputken runkoon niin, että päätysuojuksen liittimen laippa koskettaa jakoputken runkoa (Kuva 72 ja Kuva 73). Käännä sen jälkeen päätysuojuksen liitintä vielä 1/8–1/4 kierrosta. Kiristä liitin momenttiin 2,25–2,82 N·m.

   Note: Varo vahingoittamasta liittimen päätä.

  6. Aseta kuula venttiilin runkoon (Kuva 74).

   Note: Venttiilinvarren pitäisi sopia kuulan aukkoon. Jos venttiilinvarsi ei sovi, säädä kuulan asentoa (Kuva 74).

   g027565
  7. Käännä venttiilinvarsikokoonpanoa niin, että venttiili on kiinni-asennossa (Kuva 71 B).

  8. Toista vaiheet 4 ja 5 toisen päätysuojuksen liitinkokoonpanon kohdalla.

  Ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputken asennus

  1. Aseta tiiviste ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputken ja painesuodattimen pään laippojen väliin (Kuva 75 A).

   Note: Saat tarvittaessa lisää tilaa löysäämällä painesuodattimen pään kiinnitysosia.

   g033311
  2. Kiinnitä ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputki, tiiviste ja painesuodattimen pää laippakiristimellä ja kiristä käsin (Kuva 75 A).

  3. Aseta tiiviste ruiskutuksen säädinventtiilin ja säiliön kierron venttiilin jakoputken laippojen väliin (Kuva 75 A).

  4. Kiinnitä ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputki, tiiviste ja säiliön kierron venttiilin jakoputki laippakiristimellä ja kiristä käsin (Kuva 75 A).

  5. Liitä ruiskutuksen säädinventtiili venttiilin asennuskannattimeen kahdella laippakantapultilla ja kahdella laippalukkomutterilla (Kuva 75 A), jotka irrotettiin kohdan Ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputken irrotusvaiheessa 3, ja kiristä mutteri ja pultti momenttiin 10–12 N·m.

  6. Liitä lähtöliitin ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputken pohjassa olevaan liittimeen (Kuva 75 B).

  7. Kiinnitä lähtöliitin liittimeen asettamalla kiinnike lähtöliittimen istukkaan (Kuva 75 B).

  8. Jos löysäsit painesuodattimen pään kiinnitysosia, kiristä mutteri ja pultti momenttiin 10–12 N·m.

  Säiliön kierron venttiilin jakoputken asennus

  1. Aseta säiliön kierron venttiilin jakoputken laippa, yksi tiiviste ja säiliön kierron ohitusventtiilin laippa kohdakkain (Kuva 76 A).

   Note: Saat tarvittaessa lisää tilaa löysäämällä puomiosien pääventtiilin kiinnitysosia.

   g033329
  2. Liitä säiliön kierron ohitusventtiili, tiiviste ja säiliön kierron venttiilin jakoputki kiristimellä ja kiristä käsin (Kuva 76 A).

  3. Aseta tiiviste ruiskutuksen säädinventtiilin ja säiliön kierron venttiilin jakoputken laippojen väliin (Kuva 76 B).

  4. Liitä tiiviste ja säiliön kierron venttiilin jakoputki kiristimellä ja kiristä käsin (Kuva 76 B).

  5. Aseta tiiviste säiliön kierron venttiilin jakoputken ja puomiosien pääventtiilin laippojen väliin (Kuva 76 B).

  6. Liitä säiliön kierron venttiilin jakoputki, tiiviste ja puomiosien pääventtiili kiristimellä ja kiristä käsin (Kuva 76 B).

  7. Liitä säiliön kierron venttiilin jakoputki ja istukka kiristimellä ja kiristä käsin (Kuva 76 C).

  8. Kiinnitä päätysuojuksen liitin lähtöliittimeen asettamalla kiinnike lähtöliittimen istukkaan (ruutu C, Kuva 76).

  9. Liitä säiliön kierron venttiili venttiilin asennuskannattimeen laippakantapultilla ja laippalukkomutterilla, jotka irrotettiin kohdan Säiliön kierron venttiilin jakoputken irrotus vaiheessa 3, ja kiristä mutteri ja pultti momenttiin 1 017 – 1 243 N·cm.

  10. Jos löysäsit puomiosien pääventtiilin kiinnitysosia, kiristä mutteri ja pultti momenttiin 19,78 – 25,42 N·m.

  Puomiosien pääventtiilin jakoputken asennus

  1. Aseta puomiosien pääventtiilin jakoputken laippa, yksi tiiviste ja puomiosien pääohitusventtiilin laippa kohdakkain (Kuva 77 A).

   g033330
  2. Liitä puomiosien pääventtiilin jakoputki, tiiviste ja puomiosien pääohitusventtiili kiristimellä ja kiristä käsin (Kuva 77 A).

  3. Aseta puomiosien pääventtiilin jakoputken laippa, tiiviste ja säiliön kierron venttiilin jakoputki kohdakkain (Kuva 77 B).

  4. Liitä puomiosien pääventtiilin jakoputki, tiiviste ja säiliön kierron venttiilin jakoputki kiristimellä ja kiristä käsin (Kuva 77 B).

  5. Aseta puomiosien pääventtiilin jakoputken laippa, tiiviste ja puomiosien pääkotelo kohdakkain (Kuva 77 B).

  6. Liitä puomiosien pääventtiilin jakoputki ja istukka kiristimellä ja kiristä käsin (Kuva 77 B).

  7. Kiinnitä päätysuojuksen liitin lähtöliittimeen asettamalla kiinnike lähtöliittimeen (Kuva 77 B).

  8. Liitä säiliön kierron venttiili venttiilin asennuskannattimeen laippakantapultilla ja laippalukkomutterilla, jotka irrotettiin kohdan Puomiosien pääventtiilin jakoputken irrotus vaiheessa 3, ja kiristä mutteri ja pultti momenttiin 10,17 – 12,43 N·m.

  Puomiosan venttiilin jakoputken asennus

  1. Aseta venttiilin jakoputken ylempi päätysuojuksen liitin ohitusliittimeen (ruutu A, Kuva 78).

   Note: Saat tarvittaessa lisää tilaa löysäämällä ohitusliittimen kiinnitysosia.

   g028245
  2. Kiinnitä päätysuojuksen liitin ohitusliittimeen asettamalla kiinnike ohitusliittimen istukkaan (ruutu A, Kuva 78).

  3. Kiinnitä lähtöliitin venttiilin jakoputken alempaan päätysuojuksen liittimeen (ruutu A, Kuva 78).

  4. Kiinnitä päätysuojuksen liitin lähtöliittimeen asettamalla kiinnike lähtöliittimen istukkaan (ruutu A, Kuva 78).

  5. Aseta tiiviste supistusliittimen ja puomiosan venttiilin jakoputken laippojen väliin (ruutu B, Kuva 78).

  6. Liitä supistusliitin, tiiviste ja puomiosan venttiilin jakoputki kiristimellä ja kiristä käsin (ruutu B, Kuva 78).

  7. Jos asennat kahden vasemmanpuoleisen puomiosan venttiileitä, aseta tiiviste kahden vierekkäisen puomiosan venttiilin jakoputken laippojen väliin (ruutu B, Kuva 78).

  8. Liitä kaksi vierekkäistä puomiosan venttiilin jakoputkea ja tiiviste kiristimellä ja kiristä käsin (ruutu B, Kuva 78).

  9. Vasemman tai oikean puomiosan venttiilit: liitä venttiilit venttiilin asennuskannattimeen laippakantapultilla ja laippalukkomutterilla, jotka irrotettiin vaiheessa 3 kohdassa Puomiosan venttiilin jakoputken irrotus, ja kiristä mutterit ja pultit momenttiin 10–12 N·m.

  10. Jos löysäsit ohitusliittimen kiinnitysosia, kiristä mutteri ja pultti momenttiin 10–12 N·m.

  Venttiilin ohjaimen asennus

  1. Kohdista ohjain venttiilin jakoputkeen ja (Kuva 61).

  2. Kiinnitä ohjain ja venttiili kiinnikkeellä, joka irrotettiin kohdan 3 vaiheessa Venttiilin ohjaimen irrottaminen.

  3. Kytke venttiilin ohjaimen johdinsarjan 3-nastainen liitin ruiskutuslaitteen johdinsarjan 3-istukkaiseen liittimeen.

  Varastointi

  1. Pysäköi ruiskutuslaite tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke pumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Puhdista lika ja rasva koko koneesta, myös moottorin sylinterinkannen rivoista ja tuulettimen kotelosta.

   Important: Laite voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Painepesu voi vahingoittaa sähköjärjestelmää tai huuhtoa pois tarpeellisen rasvan kitkakohdista. Älä käytä liian paljon vettä etenkään kojetaulun, valojen, moottorin ja akun läheisyydessä.

  3. Puhdista ruiskutusjärjestelmä. Katso kohta .

  4. Puhdista venttiilikokoonpanon männät. Katso kohta Ruiskutusventtiilien puhdistus.

  5. Valmistele ruiskutusjärjestelmä seuraavasti:

   1. Tyhjennä puhdasvesisäiliö.

   2. Tyhjennä ruiskutusjärjestelmä niin hyvin kuin mahdollista.

   3. Valmista ruostetta ehkäisevää alkoholitonta jäänestoainetta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

   4. Lisää jäänestoainetta puhdasvesisäiliöön ja ruiskutuslaitteen säiliöön.

   5. Pidä ruiskutuslaitteen pumppua käynnissä muutaman minuutin ajan, jotta jäänestoaine pääsee kiertämään koko ruiskutusjärjestelmään ja asennettuihin ruiskutuslisälaitteisiin.

   6. Tyhjennä puhdasvesisäiliö ja ruiskutusjärjestelmä niin hyvin kuin mahdollista.

  6. Nosta ulommat puomiosat puomiosien nostokytkimillä. Nosta puomiosia, kunnes ne ovat siirtyneet kokonaan X-kirjaimen muotoiseen kuljetusasentoon puomiosien kuljetustelineeseen ja puomiosien sylinterit ovat vetäytyneet kokonaan sisään.

   Note: Varmista, että puomiosien sylinterit ovat vetäytyneet kokonaan sisään, jotta ohjausvarsi ei vahingoitu.

  7. Tarkista jarrut. Katso kohta Jarrujen tarkistus.

  8. Huolla ilmanpuhdistin. Katso kohta Ilmanpuhdistimen huolto.

  9. Voitele ruiskutin. Katso kohta Voitelu.

  10. Vaihda kampikammioöljy. Katso kohta Moottoriöljyn vaihto.

  11. Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  12. Yli 30 vuorokauden varastointia varten polttoainejärjestelmä on valmisteltava seuraavasti:

   1. Lisää polttoainesäiliöön öljypohjaista stabilointi-/lisäainetta.

    Noudata stabilointiaineen valmistajan sekoitusohjeita. Älä käytä alkoholipohjaista stabilointiainetta (etanolia tai metanolia).

    Note: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin ja kun sitä käytetään jatkuvasti.

   2. Käytä moottoria, jotta lisäaineinen polttoaine kiertää koko polttoainejärjestelmässä (5 minuuttia).

   3. Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä polttoainesäiliö.

   4. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes se sammuu.

   5. Käytä rikastinta.

   6. Käynnistä moottori ja käytä sitä, kunnes se ei käynnisty enää uudelleen.

   7. Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Noudata paikallisten viranomaisten ohjeita.

    Important: Älä säilytä lisäaineistettua polttoainetta kauempaa kuin 90 päivää.

  13. Irrota sytytystulpat ja tarkasta niiden kunto. Katso kohta Sytytystulppien vaihto.

  14. Kun sytytystulpat on irrotettu moottorista, kaada kaksi ruokalusikallista moottoriöljyä sytytystulpan reikään.

  15. Käynnistä moottori sähkökäynnistimellä ja kierrätä öljy sylinterin sisään.

  16. Asenna sytytystulpat ja kiristä suosituksen mukaisesti. Katso kohta Sytytystulppien asennus.

   Note: Älä asenna sytytystulppien johtoa.

  17. Irrota akku alustasta, tarkista akkunesteen määrä ja lataa akku täyteen. Katso kohta Akun irrotus.

   Note: Älä kytke akkukaapeleita akun napoihin varastoinnin ajaksi.

   Important: Akun on oltava täyteen ladattu, jotta se ei jäädy ja vaurioidu alle 0 °C:n lämpötilassa. Täysin ladattu akku säilyttää latauksen noin 50 päivää alle 4 °C:n lämpötilassa. Jos lämpötila on yli 4 °C, tarkista akkunesteen määrä ja lataa akku 30 päivän välein.

  18. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneet osat.

  19. Tarkista kaikkien ruiskuletkujen kunto ja vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat.

  20. Kiristä kaikki letkukiinnikkeet.

  21. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat. Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  22. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan.

  23. Irrota virta-avain ja laita se turvalliseen paikkaan lasten ulottumattomiin.

  24. Peitä kone suojataksesi sen ja pitääksesi sen puhtaana.

  Vianetsintä

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Käynnistin ei pyöritä.
  1. Vaihdetanko ei ole Vapaa-asennossa.
  2. Sähköliitännät ovat ruostuneet tai löystyneet.
  3. Sulake on palanut tai löystynyt.
  4. Akussa ei ole latausta.
  5. Turvajärjestelmä ei toimi kunnolla.
  6. Rikkinäinen käynnistin tai käynnistimen solenoidi.
  7. Moottorin osa tai osat leikkautuneet kiinni.
  1. Paina jarrupoljinta ja siirrä vaihdetanko Vapaa-asentoon.
  2. Tarkista, että sähköliitäntöjen kosketus on kunnossa.
  3. Kiristä tai vaihda sulake.
  4. Lataa tai vaihda akku.
  5. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  Moottori pyörii, mutta ei käynnisty.
  1. Polttoainesäiliö on tyhjä.
  2. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  3. Polttoaineletku on tukossa.
  4. Sytytystulpan johto on irti.
  5. Sytytystulppa on vaurioitunut tai likainen.
  6. Estoreleessä ei ole jännitettä.
  7. Sytytysjärjestelmä on rikki.
  1. Täytä säiliö tuoreella polttoaineella.
  2. Tyhjennä ja huuhtele polttoainejärjestelmä. Lisää tuoretta polttoainetta.
  3. Puhdista polttoainejärjestelmä tai vaihda se.
  4. Kytke sytytystulpan johto.
  5. Vaihda sytytystulppa.
  6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  Moottori käynnistyy, mutta sammuu.
  1. Polttoainesäiliön ilmareikä on tukossa.
  2. Polttoainejärjestelmässä on likaa tai vettä.
  3. Polttoainesuodatin on tukossa.
  4. Sulake on palanut tai löystynyt.
  5. Polttoainepumppu on rikki.
  6. Kaasutin on rikki.
  7. Irralliset johdot tai huonot kytkennät.
  8. Sylinterinkannen tiiviste on rikki.
  1. Vaihda polttoainesäiliön korkki.
  2. Tyhjennä ja huuhtele polttoainejärjestelmä. Lisää tuoretta polttoainetta.
  3. Vaihda polttoainesuodatin.
  4. Kiristä tai vaihda sulake.
  5. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  7. Tarkista ja kiristä johtojen kiinnitykset.
  8. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  Moottori käy, mutta se nakuttaa tai käy katkonaisesti.
  1. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  2. Sytytystulpan johto on löyhällä.
  3. Sytytystulppa on rikki.
  4. Irralliset johdot tai huonot kytkennät.
  5. Moottori kuumenee liikaa.
  1. Tyhjennä ja huuhtele polttoainejärjestelmä. Lisää tuoretta polttoainetta.
  2. Kytke sytytystulpan johto.
  3. Vaihda sytytystulppa.
  4. Tarkista ja kiristä johtojen kiinnitykset.
  5. Katso kohta Moottori ylikuumenee.
  Moottori ei käy joutokäynnillä.
  1. Polttoainesäiliön ilmareikä on tukossa.
  2. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  3. Sytytystulppa on vaurioitunut tai rikki.
  4. Kaasuttimen joutokäyntikanavat ovat tukossa.
  5. Joutokäynnin kierrosnopeuden säätöruuvi on asetettu väärin.
  6. Polttoainepumppu on rikki.
  7. Alhainen puristuspaine.
  8. Ilmanpuhdistimen panos on likainen.
  1. Vaihda polttoainesäiliön korkki.
  2. Tyhjennä ja huuhtele polttoainejärjestelmä. Lisää tuoretta polttoainetta.
  3. Vaihda sytytystulppa.
  4. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  5. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  8. Puhdista tai vaihda panos.
  Moottori ylikuumenee.
  1. Kampikammion öljytaso on väärä.
  2. Kone on ylikuormitettu.
  3. Ilmanottoritilät ovat likaiset.
  4. Moottorin puhallinkotelon alla olevat jäähdytysrivat ja ilmakanavat ja/tai pyörivät ilmanottoritilät ovat tukossa.
  5. Polttoaineseos on laihaa.
  1. Täytä tai tyhjennä Full-merkkiin asti.
  2. Vähennä kuormitusta. Alenna ajonopeutta.
  3. Puhdista jokaisen käyttökerran jälkeen.
  4. Puhdista jokaisen käyttökerran jälkeen.
  5. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  Moottori menettää tehoaan.
  1. Kampikammion öljytaso on väärä.
  2. Ilmanpuhdistimen panos on likainen.
  3. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  4. Moottori kuumenee liikaa.
  5. Sytytystulppa on vaurioitunut tai likainen.
  6. Polttoainesäiliön korkin tuuletusaukko on tukkeutunut.
  7. Alhainen puristuspaine.
  1. Täytä tai tyhjennä Full-merkkiin asti.
  2. Puhdista tai vaihda.
  3. Tyhjennä ja huuhtele polttoainejärjestelmä. Lisää tuoretta polttoainetta.
  4. Katso kohta Moottori ylikuumenee.
  5. Vaihda sytytystulppa.
  6. Vaihda polttoainesäiliön korkki.
  7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  Epänormaali värinä tai ääni.
  1. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
  2. Moottorissa on jotain vialla.
  1. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
  2. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  Kone ei toimi tai toimii hitaasti jompaankumpaan suuntaan, koska moottori jumiutuu tai sammuu.
  1. Seisontajarru on kytkettynä.
  1. Vapauta seisontajarru.
  Kone ei toimi kumpaankaan suuntaan.
  1. Vaihdetanko on Vapaa-asennossa.
  2. Seisontajarru ei ole vapaana tai seisontajarru ei vapaudu.
  3. Vaihteisto on rikki.
  4. Ohjausvivusto tarvitsee säätöä tai se pitää vaihtaa.
  5. Vetoakseli tai pyörän napa on vaurioitunut.
  1. Paina jarrua ja kytke vaihde.
  2. Vapauta seisontajarru tai tarkista vivusto.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  4. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  5. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Jokin puomiosa ei ruiskuta.
  1. Puomiosien venttiilin sähköliitäntä on likainen tai irronnut.
  2. Sulake on palanut.
  3. Letku on puristuksissa.
  4. Puomiosan ohitus on säädetty väärin.
  5. Puomiosan venttiili on vaurioitunut.
  6. Sähköjärjestelmä on vahingoittunut.
  1. Sulje venttiili manuaalisesti. Irrota venttiilin sähköliitäntä ja puhdista kaikki johdot. Kiinnitä sitten johdot takaisin.
  2. Tarkista sulakkeet ja vaihda ne tarvittaessa.
  3. Korjaa tai vaihda letku.
  4. Säädä puomiosan ohitusta.
  5. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  Jokin puomiosa ei kytkeydy pois käytöstä.
  1. Puomiosan venttiili on vaurioitunut.
  1. Pura puomiosan venttiili. Katso kohta Ruiskutusventtiilien puhdistus. Tarkista kaikki osat ja vaihda vaurioituneet osat.
  Jokin puomiosan venttiili vuotaa.
  1. Tiiviste on kulunut tai vaurioitunut.
  1. Pura venttiili ja vaihda tiivisteet käyttämällä Venttiilin korjaussarjaa. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Paine alenee, kun puomiosa kytketään käyttöön.
  1. Puomiosan ohitus on säädetty väärin.
  2. Puomiosan venttiilin rungossa on tukos.
  3. Suuttimen suodatin on vaurioitunut tai tukossa.
  1. Säädä puomiosan ohitusta.
  2. Poista puomiosan venttiilin tulo- ja poistoaukon liittimet ja poista tukokset.
  3. Irrota ja tarkasta kaikki suuttimet.

  Kaaviot

  Ruiskutusjärjestelmän kaavio

  g028078