Wprowadzenie

Ta maszyna to świder o napędzie hydraulicznym będący osprzętem do kompaktowych nośników narzędzi. Służy ona do wykonywania w glebie pionowych otworów niezbędnych przy budowie słupów, sadzeniu roślin, do innych celów budowlanych oraz związanych z kształtowaniem terenów zielonych. Nie jest ona przeznaczona do wiercenia otworów w nawierzchniach utwardzonych, betonowych lub warstwie lodu.

Należy przeczytać uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku.

Z firmą Toro można skontaktować się bezpośrednio poprzez stronę www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części firmy Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsługi klienta firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Rysunek 1 przedstawia położenie oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego na urządzeniu. Należy zapisać je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g244284

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Niniejszy produkt spełnia wymagania stosownych dyrektyw europejskich. Więcej informacji zawiera deklaracja włączenia na końcu niniejszej broszury.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

W obszarze roboczym mogą występować podziemne instalacje użytkowe. Dokopanie się do nich może doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu.

Na obszarze pracy należy oznaczyć instalacje podziemne i nie kopać w oznaczonych obszarach. Skontaktuj się z lokalną firmą wykonującą oznakowania lub przedsiębiorstwem komunalnym w celu oznakowania terenu (dla przykładu na terenie USA krajowa usługa wykonywania znakowań jest dostępna pod numerem 811, natomiast w Australii – pod numerem 1100).

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zawsze przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała lub śmierci.

 • Zawsze przewoź osprzęt blisko podłoża, patrz Pozycja transportowa.

 • Na obszarze pracy należy oznaczyć instalacje podziemne i inne obiekty i nie kopać w oznaczonych obszarach.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Użytkowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione.

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od ruchomych części i ruchomego osprzętu.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Osoby postronne i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub odblokowywaniem tunelu wyrzutowego należy zatrzymać maszynę, wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk.

Nieprawidłowe używanie tej maszyny może być przyczyną obrażeń. W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała postępuj zgodnie z niniejszymi zasadami bezpieczeństwa i zawsze zwracaj uwagę na ostrzegawcze symbole bezpieczeństwa, tj.: Uwaga, Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo – zasady bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub do śmierci.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

 • W górę i w dół zbocza należy jeździć z cięższą stroną maszyny skierowaną pod górę. Osprzęt wpływa na zmianę rozkładu ciężaru. Ten osprzęt sprawia, że przód maszyny jest jej cięższą stroną.

 • W czasie pracy na zboczach utrzymuj osprzęt w pozycji opuszczonej. Uniesienie osprzętu na zboczu wpływa na stabilność maszyny.

 • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych lub nierównych wymaga dodatkowej uwagi.

 • Wyznacz swoje własne procedury i zasady pracy na zboczach. Muszą one obejmować ocenę nachylenia stoku w celu określenia, na jak pochyłych zboczach da się bezpiecznie pracować. Podczas dokonywania takiej oceny należy kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

 • Podczas pracy na zboczach zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność. Stan podłoża może mieć wpływ na stabilność maszyny.

 • Unikaj uruchamiania i zatrzymywania maszyny na zboczu. Jeżeli maszyna straci przyczepność, zjedź powoli i prosto w dół zbocza.

 • Unikaj skręcania na zboczach. Jeśli musisz skręcić, zrób to powoli i ustaw cięższy koniec maszyny w kierunku pod górę.

 • Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposób powolny i stopniowy. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy.

 • Jeśli podczas pracy na zboczu czujesz się nieswojo, zaniechaj pracy.

 • Uważaj na dziury, koleiny i wyboje, ponieważ na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny. Wysoka trawa może zakrywać przeszkody.

 • Podczas pracy na mokrym podłożu zachowaj ostrożność. Zmniejszona przyczepność może powodować poślizg.

 • Nie używaj maszyny w pobliżu uskoków, rowów, wałów lub zbiorników wodnych. Nagłe przejechanie kołem lub gąsienicą przez obrzeże lub zapadnięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny. Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od wszelkich zagrożeń.

 • Nie przeprowadzaj podłączania ani odłączania osprzętu na pochyłości.

 • Nie parkuj maszyny na pochyłościach ani zboczach.

Bezpieczeństwo przy korzystaniu ze świdra

 • W maszynach kołowych podczas używania głowicy świdra z zamontowanym świdrem o średnicy od 30 do 76 cm należy zamontować przeciwwagę do zespołu jezdnego.

 • W maszynach kołowych podczas używania głowicy świdra bez świdra lub ze świdrem o średnicy mniejszej niż 30 cm nie należy stosować przeciwwagi.

 • Nie zbliżaj dłoni, stóp ani innych części ciała ani odzieży do świdra lub innych części, gdy są w ruchu.

Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji i przechowywania

 • Sprawdzaj w regularnych odstępach czasu elementy mocujące, aby upewnić się, że sprzęt jest w stanie umożliwiającym bezpieczną pracę.

 • Jeżeli osprzęt będzie przechowywany przez dłuższy czas, sprawdź w Instrukcji obsługi istotne informacje dotyczące przechowywania.

 • Konserwuj, a w razie potrzeby wymieniaj naklejki ostrzegawcze i instruktażowe.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal105-0326

Przegląd produktu

g004514

Note: Dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Model 22805
Szerokość62 cm
Długość40 cm
Wysokość59 cm
Masa83 kg
Model 22806
Szerokość62 cm
Długość42 cm
Wysokość59 cm
Masa89 kg

Działanie

Montaż i demontaż osprzętu

Procedura montażu i demontażu jest opisana w instrukcji obsługi zespołu jezdnego.

Important: Przed zainstalowaniem osprzętu ustaw maszynę na równym podłożu, upewnij się, że płyty montażowe są wolne od brudu i zanieczyszczeń, a sworznie mogą się swobodnie obracać. Jeśli sworznie nie obracają się swobodnie, nasmaruj je.

Note: Do podnoszenia i przenoszenia osprzętu należy zawsze używać zespołu jezdnego. W celu przeniesienia świdra odłączonego od głowicy napędowej należy przełożyć pasy pod obydwoma końcami świdra, unieść go i przenieść w docelowe miejsce.

Ostrzeżenie

Jeśli nie osadzisz prawidłowo sworzni szybkomocujących w płycie montażowej osprzętu, osprzęt może spaść z maszyny, przygniatając operatora lub osoby postronne.

Sprawdź, czy sworznie szybkomocujące zostały całkowicie osadzone w płycie montażowej osprzętu.

Ostrzeżenie

Płyn hydrauliczny wydostający się pod ciśnieniem może dostać się pod skórę i spowodować obrażenia. Płyn, który przedostał się przez skórę, musi być usunięty chirurgicznie w ciągu kilku godzin przez lekarza zaznajomionego z tego typu obrażeniami; w przeciwnym razie istnieje ryzyko wystąpienia zgorzeli.

 • Przed podaniem ciśnienia na układ hydrauliczny upewnij się, że wszystkie jego przewody i węże są w dobrym stanie, a połączenia/złączki – szczelne.

 • Trzymaj ciało i ręce z dala od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają płyn hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

 • Aby znaleźć wycieki płynu hydraulicznego, użyj kartonu lub papieru; nigdy nie używaj rąk do wykonania tej czynności.

Ostrożnie

Złącza hydrauliczne, przewody/zawory hydrauliczne oraz płyn hydrauliczny mogą być gorące. Dotknięcie gorących elementów może spowodować poparzenie.

 • Do pracy ze złączami hydraulicznymi używaj rękawic.

 • Przed dotknięciem elementów hydraulicznych zaczekaj, aż maszyna ostygnie.

 • Nie dotykaj rozlanego płynu hydraulicznego.

Instalowanie świdra

Ostrzeżenie

Głowica świdra jest zamocowana wahliwie do ramion jarzma. Uwięzienie dłoni lub palców między ramionami jarzma a swobodnie poruszającą się głowicą napędową może spowodować przytrzaśnięcie, poważne obrażenia lub amputację.

Nie należy zbliżać dłoni ani palców do ramion jarzma.

 1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, opuść ramiona ładowarki i załącz hamulec postojowy (jeżeli dotyczy).

 2. Przy instalacji świdra do głowicy napędowej model 22806 wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki. Ustaw głowicę napędową pionowo, przełóż śrubę (½ x 2½ cala) przez otwory w przedniej części jarzma, a następnie lekko przykręć nakrętkę kołnierzową (½ cala) w sposób pokazany na Rysunek 4.

  g004515
 3. Uruchom silnik i unieś ramiona ładowarki, aż głowica napędowa uniesie się ponad podłoże.

 4. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 5. Ręcznie obróć głowicę napędową do góry, aż da się włożyć śrubę (½ x 2½ cala) w otwór w ramieniu jarzma i zamocować głowicę napędową. Lekko zamocuj śrubę za pomocą nakrętki (½ cala) w sposób pokazany na Rysunek 5.

  g004516
 6. Jeżeli świder będzie używany z adapterem przedłużającym, wsuń końcówkę adaptera w zakończenie świdra i zamocuj świder do adaptera za pomocą śruby (7/8 x 4½ cala) z nakrętką (7/8 cala) w sposób pokazany na Rysunek 6.

  g004517
 7. Uruchom silnik.

 8. Manewruj maszyną tak, aby umieścić wał napędowy w końcówce wału świdra lub adaptera przedłużającego (jeżeli jest stosowany) w sposób pokazany na Rysunek 7.

  g004518
 9. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 10. Zamocuj świder do głowicy napędowej za pomocą śruby (7/8 x 4½ cala) z nakrętką (7/8 cala) w sposób pokazany na Rysunek 8.

  g004519
 11. Odkręć od ramion jarzma śruby z nakrętkami przykręcone w punkcie 2 (jeżeli dotyczy) oraz 5.

 12. Uruchom silnik.

 13. Unieś świder z podłoża (Rysunek 9).

  g004520
 14. Gdy świder znajdzie się w pozycji pionowej, odchyl płytę osprzętu do tyłu aż głowica napędowa dotknie płyty montażowej, aby ustabilizować położenie świdra i zapobiec jego swobodnemu ruchowi (Rysunek 9).

Wiercenie otworu

Important: Przed rozpoczęciem wiercenia upewnij się, że podłoże jest oczyszczone ze śmieci lub gruzu.

 1. Opuść świder do podłoża w miejscu planowanego otworu.

 2. Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji SZYBKO.

 3. Jeżeli zespół jezdny posiada dźwignię wybieraka biegów, ustaw ją w położeniu NISKIEGO BIEGU.

 4. Jeżeli zespół jezdny posiada dźwignię rozdzielacza przepływu, ustaw ją w położeniu na godzinę 10.

 5. Aby rozpocząć wiercenie, przyciągnij dźwignię hydrauliki pomocniczej do chwytu operatora lub drążka wzorcowego.

 6. W miarę rozluźniania gleby powoli opuszczaj świder. W miarę pogłębiania się wykopu przejedź zespołem jezdnym do przodu lub do tyłu, aby utrzymać pionowe ustawienie świdra (Rysunek 10).

  g004521
 7. Gdy świder napełni się glebą, zatrzymaj napęd świdra i wyciągnij go z otworu. Załącz napęd świdra, aby strząsnąć glebę, a następnie kontynuuj wiercenie.

  Important: Aby wspomóc strząsanie gleby ze świdra, można szybko przełączyć dźwignię hydrauliki pomocniczej z położenia do przodu do położenia do tyłu.

Niebezpieczeństwo

W przypadku modelu 22806 przyłożenie nadmiernej siły dociskającej świder do dna otworu może spowodować niekontrolowane drgania świdra mogące doprowadzić do przewrócenia zespołu jezdnego. Może to spowodować przygniecenie lub poważne zranienie operatora lub osób postronnych.

Nie należy używać nadmiernej siły dociskającej świder do podłoża. Należy umożliwić świdrowi samodzielne wgryzienie się w glebę.

Odłączanie świdra

 1. Wyłącz układ hydrauliki pomocniczej.

 2. Unieś ramiona ładowarki, aż świder wysunie się z otworu.

  Note: W przypadku używania między głowicą napędową a świdrem adaptera przedłużającego o długości 600 mm konieczne może być uniesienie świdra możliwie wysoko, a następnie cofnięcie zespołu jezdnego w celu całkowitego wyciągnięcia świdra z otworu.

 3. Przejedź maszyną do miejsca przechowywania świdra.

 4. Podczas opuszczania ramion jedź powoli do tyłu, aż świder ułoży się poziomo.

 5. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 6. Odkręć śrubę z nakrętką mocujące świder lub adapter przedłużający do głowicy napędowej.

 7. Uruchom silnik i odjedź zespołem jezdnym od świdra.

 8. Jeżeli używany był adapter, odkręć mocującą go śrubę z nakrętką i zdejmij ze świdra.

Pozycja transportowa

 • Podczas transportu świdra o dowolnej wielkości na krótkie odległości lub świdra o średnicy większej niż 51 cm na dłuższe odległości wykonaj następujące czynności:

  1. Podnieś świder, aż uniesie się nad podłoże i przyjmie pozycję pionową (Rysunek 9).

   g004520
  2. Odchyl płytę osprzętu do tyłu, aż głowica napędowa dotknie płyty montażowej, aby ustabilizować położenie świdra i zapobiec jego swobodnemu ruchowi.

 • Podczas transportu świdra o średnicy mniejszej niż 51 cm na dłuższe odległości lub po pochyłościach wykonaj następujące czynności:

  1. Podczas opuszczania ramion jedź powoli do tyłu, aż świder ułoży się poziomo, po czym załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje).

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Ręcznie obróć głowicę napędową do góry, aż da się włożyć śrubę (½ x 2½ cala) w otwór w ramieniu jarzma i zamocować głowicę napędową. Lekko zamocuj śrubę za pomocą nakrętki (½ cala) w sposób pokazany na Rysunek 5.

  4. Podczas transportowania świdra utrzymuj go możliwie blisko podłoża, nie wyżej niż 15 cm powyżej najniższej pozycji.

   g244918

Konserwacja

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień olej w przekładni planetarnej.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Nasmaruj osie obrotu w ramionach jarzma.Zaaplikuj smar do wszystkich smarowniczek po każdym myciu.
 • Sprawdź zęby świdra i wymień je, jeśli są uszkodzone lub zużyte.
 • Co 1000 godzin
 • Wymień olej w przekładni planetarnej.
 • Przed składowaniem
 • Sprawdź zęby świdra i wymień je, jeśli są uszkodzone lub zużyte.
 • Pomaluj odpryski na powierzchni.
 • Ostrożnie

  Jeśli pozostawisz kluczyk we włączniku, silnik może zostać przypadkowo uruchomiony przez osobę postronną, co może grozić poważnymi obrażeniami ciała operatora lub innych osób.

  Przez przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyciągnij kluczyk z włącznika.

  Smarowanie osi obrotu w ramionach jarzma

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Nasmaruj osie obrotu w ramionach jarzma.Zaaplikuj smar do wszystkich smarowniczek po każdym myciu.
 • Typ smaru: Smar ogólnego zastosowania

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli dotyczy) i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Oczyść smarowniczki za pomocą szmatki.

  4. Podłączyć smarownicę do każdej smarowniczki.

  5. Następnie wtłocz smar do smarowniczek, aż zacznie wyciekać z łożysk.

  6. Wytrzyj nadmiar smaru.

  Wymiana oleju w przekładni planetarnej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień olej w przekładni planetarnej.
 • Co 1000 godzin
 • Wymień olej w przekładni planetarnej.
 • Typ: Łagodny olej na skrajnie wysokie naciski klasy API-GL-5, numer 80 lub 90

  Pojemność: 0,4 litra

  1. Umieść głowicę napędową nad pojemnikiem na olej (Rysunek 13).

   g004522
  2. Odkręć 4 śruby mocujące silnik i zdejmij silnik, a następnie odczekaj, aż olej spłynie do pojemnika.

  3. Po całkowitym spuszczeniu oleju ustaw głowicę napędową otworem do góry.

  4. Wlej olej do przekładni.

  5. Umieść silnik na swoim miejscu i przykręć go za pomocą czterech uprzednio wykręconych śrub. Dokręć śruby z momentem 142 N·m.

  Przechowywanie

  1. Przed długoterminowym przechowywaniem umyj osprzęt roztworem łagodnego środka myjącego w wodzie, aby usunąć ziemię i zanieczyszczenia.

  2. Sprawdź i dokręć wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Napraw lub wymień wszystkie uszkodzone lub zużyte części.

  3. Upewnij się, że wszystkie złącza hydrauliczne są podłączone i spięte, aby zapobiec dostaniu się zanieczyszczeń do układu hydraulicznego.

  4. Pomaluj wszystkie porysowane i gołe powierzchnie metalowe. Lakier jest do zakupu w autoryzowanym zakładzie serwisowym.

  5. Osprzęt należy przechowywać w czystym, suchym garażu lub pomieszczeniu. Przykryj go w sposób, który pozwoli go ochronić i utrzymać w czystości.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Głowica napędowa nie obraca się.
  1. Złącze hydrauliczne nie zostało poprawnie podłączone.
  2. Złącze hydrauliczne wymaga wymiany.
  3. Przewód hydrauliczny jest zatkany.
  4. Przewód hydrauliczny jest załamany.
  5. Przekładnia jest zanieczyszczona.
  1. Sprawdź i dociśnij wszystkie złącza.
  2. Sprawdź złącza i wymień wszystkie, które wykazują zużycie lub uszkodzenie.
  3. Znajdź i usuń przyczynę zatkania.
  4. Wymień załamany przewód hydrauliczny.
  5. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.