Introduktion

Den här maskinen är avsedd att användas med Toros kompakta verktygsbärare för att fräsa och avlägsna stubbar och rötter ovanför marken. Den är inte gjord för att hugga sten eller något annat material än trä och jorden kring stubbar.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via www.toro.com/sv-se.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g245347

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information värd att notera.

Denna produkt uppfyller kraven i alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i försäkran om inbyggnad i slutet av det här dokumentet.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Fara

Det kan finnas nedgrävda ledningar i arbetsområdet. Om du gräver av dem kan du få en elstöt eller orsaka en explosion.

Markera de platser i arbetsområdet där det förekommer nedgrävda ledningar och gräv inte på de markerade platserna. Kontakta en lokal kabelanvisningstjänst eller något annat företag som kan märka upp området (till exempel kan du ringa 811 i USA och i Australien kan du kontakta den nationella kabelanvisningstjänsten på telefon 1100).

Allmän säkerhet

Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

 • Håll alltid redskapet nära marken, se Transportläge.

 • Markera de platser i arbetsområdet där det förekommer nedgrävda ledningar och andra föremål och gräv inte på de markerade platserna.

 • Läs och förstå innehållet i denna bruksanvisning innan du startar motorn.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Låt dig inte distraheras eftersom det kan leda till personskador eller skador på egendom.

 • Låt aldrig barn eller personer som saknar nödvändig utbildning använda maskinen.

 • Håll händer och fötter borta från rörliga delar och redskap.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående och husdjur på säkert avstånd från maskinen.

 • Stanna maskinen, stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. Följ dessa säkerhetsanvisningar för att minska risken för skada och uppmärksamma varningssymbolerna, som innebär ”Var försiktig”, ”Varning” eller ”Fara” – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Ytterligare säkerhetsinformation finns i den här bruksanvisningen.

Säkerhet i sluttningar

 • Kör uppför och nedför sluttningar med maskinens tunga ände riktad mot uppförsbacken. Viktfördelningen förändras beroende på vilket redskap som används. Det här redskapet gör maskinens framände till den tunga änden.

 • Håll redskapet i det nedfällda läget när du kör i sluttningar.Om du lyfter redskapet vid körning i sluttning påverkas maskinens stabilitet.

 • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller av tippning. Sådana olyckor kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Du måste vara extra försiktig när du kör maskinen i en sluttning eller i ojämn terräng.

 • Skapa egna rutiner och regler för körning i sluttningar. Rutinerna ska innehålla en kartläggning av arbetsplatsen för att avgöra vilka sluttningar som är säkra för maskindrift. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

 • Sakta ned och var extra försiktig vid körning på sluttande underlag. Markförhållandena kan påverka maskinens stabilitet.

 • Undvik att starta eller stanna på lutande underlag. Kör långsamt rakt nerför sluttningen om maskinen skulle förlora greppet.

 • Undvik att svänga i sluttningar. Om du måste svänga, gör det långsamt och håll maskinens tyngre ände mot uppförslutet.

 • Alla rörelser i sluttningar ska ske långsamt och gradvis. Gör inga plötsliga ändringar i hastighet eller riktning.

 • Om du känner dig osäker när du kör maskinen i sluttningar ska du undvika att göra det.

 • Se upp för gropar, fåror och gupp. Ojämn terräng kan välta maskinen. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs.

 • Var försiktig när du kör på vått underlag. Försämrad drivkraft kan leda till att maskinen glider.

 • Kör inte maskinen nära stup, diken, flodbäddar eller vattendrag. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul eller larvband kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

 • Ta inte bort eller koppla på redskap i en sluttning.

 • Parkera inte maskinen i en backe eller på en sluttning.

Säkerhetsföreskrifter för stubbfräs

 • Använd inte motvikten på traktorenheter med hjul vid användning av stubbfräsen.

 • Kör aldrig stubbfräsen utan att ha installerat skyddet på traktorenheten och flisskyddet på fräsen.

 • Se till att alla kringstående håller sig minst 9 m från arbetsområdet.

 • Stubbfräsen får endast användas för att avverka stubbar som är lägre än 91 cm.

Säkerhet vid underhåll och förvaring

 • Kontrollera med jämna mellanrum att fästelementen är korrekt åtdragna för att säkerställa att utrustningen är i säkert bruksskick.

 • Om du förvarar redskapet under en längre period bör du läsa bruksanvisningen eftersom den innehåller viktig information

 • Underhåll eller byt vid behov ut dekaler med säkerhetsanvisningar och instruktioner.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal136-5814
decal136-5817
decal136-5818

Montering

Förbereda traktorenheten

 1. Parkera maskinen på ett plant underlag.

 2. Sänk lastarmarna.

 3. Koppla in parkeringsbromsen (i förekommande fall).

 4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

Montera skyddsfästena

Delar som behövs till detta steg:

Höger skyddsfäste (tre hål) – 200-/300-serien eller endast TX 400-/500-serien1
Vänster skyddsfäste (tre hål) – 200-/300-serien eller endast TX 400-/500-serien1
Självgängad skruv (5/16 x 3/4 tum)4
Höger skyddsfäste (två hål) – endast TX 10001
Vänster skyddsfäste (två hål) – endast TX 10001
Skruv (1/4 x 3/4 tum) – endast TX 10004
Låsmutter (1/4 tum)– endast TX 10004

Endast traktorenhet i 200- eller 300-serien

Important: Använd skyddsfästena med tre hål.

 1. För in tappen på skyddsfästet i traktorenhetens lyftpunktshål och passa in hålet i fästet med det lilla hålet i traktorenhetens ram (Figur 3).

  Note: Det finns ett fäste till höger och ett till vänster. Se till att du monterar korrekt fäste på vardera sida. Tappen ska föras in i lyftpunktshålet och fästet ska vara utanför ramen (Figur 3).

  g013653
 2. Säkra fästet till ramen med en självgängande skruv (Figur 3).

 3. Upprepa steg 1 och 2 på traktorenhetens andra sida.

Endast traktorenhet i TX 400- eller 500-serien

Important: Använd skyddsfästena med tre hål.

 1. Mät från ramens kanter enligt anvisningarna i Figur 4 och markera lägena för hålen där skyddsfästet ska monteras.

  Note: Om hålens redan finns går du vidare till steg 3.

  g203568
 2. Borra ett hål (7,94 mm) genom ramen vid varje markering.

 3. Passa in tappen på skyddsfästet med ramens främre kant och med fästet innanför lastarmsfickan (Figur 5).

  Note: Det finns ett fäste till höger och ett till vänster. Se till att du monterar korrekt fäste på vardera sida. Tappen ska vara över ramkanten och fästet ska vara innanför lastarmsfickan, och de två mindre hålen i fästet ska vara i linje med hålen som du borrade i ramen (Figur 5).

  g013655
 4. Säkra fästet till ramen med två självgängande skruvar enligt anvisningarna i Figur 5.

 5. Upprepa steg 1 till 4 på traktorenhetens andra sida.

Endast TX 1000-traktorenhet

Important: Använd skyddsfästena med två hål.

 1. Mät från ramens kanter enligt anvisningarna i Figur 6 och markera lägena för hålen där skyddsfästet ska monteras.

  Note: Om hålens redan finns går du vidare till steg 3.

  g245655
 2. Borra ett hål (7,14 mm) genom ramen vid varje markering.

 3. Montera vänster skyddsfäste på den vänstra ramen med två skruvar (1/4 x 3/4 tum) och två låsmuttrar (1/4 tum) enligt Figur 7.

  g202825
 4. Montera höger skyddsfäste på höger ram med två skruvar (1/4 x 3/4 tum) och två låsmuttrar (1/4 tum), på ungefär samma sätt som i Figur 7.

Montera förarskyddet

Delar som behövs till detta steg:

Skyddsstöd (en böj) – 200-/300-eller TX 400-/500-serien2
Skyddsstöd (två böjar) – endast TX 10002
Skydd1
Skruv (1/4 x 1 1/2 tum)8
Bricka8
Låsmutter (1/4 tum)8

Montera skyddet

Note: Använd skyddsstöden med en böj för traktorenheter i 200-/300- eller TX 400-/500-serien. Använd skyddsstöden med två böjar för TX 1000-traktorenheter.

 1. Skjut in skyddsstöden i fickorna i traktorenhetens skyddsfästen (Figur 8 eller Figur 9).

  g202610
  g202842
 2. Montera skyddet och det rörliga skörtet på skyddsstöden enligt anvisningarna i Figur 8 eller Figur 9 med åtta skruvar (¼ x 1 ½ tum), åtta brickor och åtta låsmuttrar (¼ tum).

  Note: Skörtet ska gå ned över motorn eller huven.

Montera flisskyddet

Delar som behövs till detta steg:

Flisskydd1
Skyddsbult1
Hårnålssprint1

Stubbfräsen har fyra uppsättningar monteringshål för inställning av flisskyddet (Figur 10). Höj skyddet (de övre hålen) när du arbetar nära marken och sänk det (nedre hålen) när du fräser höga stubbar. Montera flisskyddet på följande sätt:

 1. Sätt monteringsröret på skyddet mellan 2 hål på fräsen (Figur 10).

  g202609
 2. Skjut in skyddsbulten genom hålen i fräsen och monteringsröret (Figur 10).

 3. Fäst bulten med en hårnålssprint (Figur 10).

Produktöversikt

g013651

Note: Specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

Bredd (med flisskydd)112 cm
Bredd (utan flisskydd)66 cm
Längd51 cm
Höjd79 cm
Vikt120 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad Toro-distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Montera och demontera redskapet

Information om monterings- och borttagningsförfarandet finns i traktorenhetens bruksanvisning.

Important: Före monteringen av redskapet placerar du maskinen på ett plant underlag och ser till att fästplattorna är rena från smuts och skräp och att stiften roterar fritt. Om stiften inte roterar fritt måste du smörja dem.

Note: Använd alltid traktorenheten när du lyfter och flyttar redskapet.

Varning

Om snabbkopplingsstiften inte är helt inskjutna i redskapets fästplatta kan redskapet falla av maskinen och krossa dig eller kringstående.

Se till att snabbkopplingsstiften sitter ordentligt i fästplattan.

Varning

Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada. Vätska som trängt in i huden vid en olycka måste opereras bort inom några få timmar av en läkare som känner till den här sortens skador, annars kan kallbrand uppstå.

 • Se till att alla hydraulvätskeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

 • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högt tryck.

 • Använd kartong eller papper för att finna hydraulläckor. Använd aldrig händerna.

Var försiktig

Hydraulkopplingar, hydraulledningar/ventiler och hydraulolja kan vara heta. Du kan bränna dig om du vidrör heta komponenter.

 • Bär handskar när du arbetar med hydraulkopplingarna.

 • Låt maskinen svalna innan du rör vid några hydrauliska komponenter.

 • Rör inte vid hydraulvätskespill.

Stubbfräsar

Varning

Under arbetets gång kan skräp flyga omkring i alla riktningar och orsaka skador på ögon och andra utsatta kroppsdelar.

 • Kör aldrig stubbfräsen utan att ha installerat skyddet på traktorenheten och flisskyddet på fräsen.

 • Bär skyddsglasögon, hörselskydd, långbyxor och rejäla, halkfria skor under drift.

 • Se till att alla kringstående håller sig minst 9 m från arbetsområdet.

 1. Om traktorenheten har en hastighetsväljare flyttar du den till det LåNGSAMMA läget.

 2. Starta motorn.

 3. Dra hjälphydraulspaken mot förarhandtaget för att aktivera stubbfräsen.

 4. Placera fräsen på vänster sida och bakom stubben (Figur 12).

  g013658
 5. Sväng fräsen mot dig med hjälp av redskapets lutningsspak och arbeta vid ett djup på 0,5 till 5 cm, beroende på träslagets hårdhet (Figur 12).

  Note: Om du fräser för djupt stannar fräsen. Vid motorstopp lyfter du den något och försöker på nytt.

 6. Sväng fräsen utåt igen (Figur 12), sänk den 0,5 till 5 cm och upprepa steg 4 till 6 tills du har fräst ned ett par centimeter.

 7. Höj lastarmarna till deras ursprungliga höjd.

 8. Flytta fräsen till höger (Figur 12).

 9. Upprepa steg 4 till 8 tills du kommer igenom till stubbens högra sida.

 10. Flytta tillbaka fräsen till stubbens vänstra sida, sänk den och upprepa steg 3 till 10 tills du har fräst ned stubben till marknivå.

  Note: Om du vill samla ihop flisorna kan du behöva stanna fräsen och skjuta upp flisskyddet medan du för ned fräsen.

 11. När arbetet är avslutat stannar du fräsen genom att flytta reglaget för det extra hydrauliksystemet till NEUTRALLäGET.

Fräsa rötter

 1. Stanna fräsen och häng den lodrätt från lastarmarna ett par centimeter ovanför marken.

 2. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 3. Lossa den stora bulten överst på fräsen (Figur 13).

  g013659
 4. Ta bort den främre bulten och muttern som håller ihop fräsen (Figur 13).

 5. Vrid fräsen 30 grader medsols (Figur 13).

 6. Dra åt den stora skruven högst upp på fräsen till 406 N·m enligt Figur 13.

 7. Montera skruven och muttern i det främre hålet och dra åt dem till 101 N·m enligt Figur 13.

 8. Starta traktorenheten och starta fräsen.

 9. Sänk ned fräsen till roten.

 10. För fräsen längs med roten genom att flytta traktorenheten över roten.

 11. När arbetet är avslutat stannar du fräsen genom att flytta reglaget för det extra hydrauliksystemet till NEUTRALLäGET.

 12. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 13. Lossa den stora bulten överst på fräsen (Figur 13).

 14. Ta bort den främre bulten och muttern som håller ihop fräsen (Figur 13).

 15. Vrid fräsen 30 grader motsols (Figur 13).

 16. Dra åt den stora skruven högst upp på fräsen till 406 N·m enligt Figur 13.

 17. Montera skruven och muttern i det främre hålet och dra åt dem till 101 N·m enligt Figur 13.

Transportläge

När du transporterar redskapet håller du det så nära marken som möjligt, högst 15 cm över det lägsta läget. Tippa det bakåt.

g245446

Transportera stubbfräsen på ett släp

Placera redskapet på ett släp eller en lastbil med tillräcklig lastkapacitet. Surra fast fräsen ordentligt på släpet eller lastbilen med spännband som lämpar sig för fräsens vikt och för motorvägar.

Important: Ta bort förarskyddet innan du transporterar traktorenheten så att traktorenhetens skydd inte skadas.

Arbetstips

 • Använd alltid full gas (högsta motorvarvtal).

 • Transportera aldrig redskapet med lastarmarna i upphöjt läge. Håll armarna sänkta och redskapet vänt uppåt.

 • Om din traktorenhet har en hastighetsväljare (finns på vissa hjuldrivna enheter) ställer du in den på det LåNGSAMMA läget (sköldpaddan).

 • Om traktorenheten har en flödesdelare (finns på vissa hjuldrivna enheter) ska du justera den till ett läge på ungefär klockan 10.

Underhåll

Rekommenderat underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Smörj maskinen.
 • Kontrollera tändernas skick och rotera eller byt ut dem som är slitna eller skadade.
 • Före förvaring
 • Smörj maskinen.
 • Måla i lackskador.
 • Smörja maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Smörj maskinen.
 • Före förvaring
 • Smörj maskinen.
 • Smörj nipplarna i Figur 15.

  g203602

  Typ av fett: Universalfett

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk lastarmarna och koppla in parkeringsbromsen (i förekommande fall).

  2. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  3. Torka av smörjnippeln med en trasa.

  4. Sätt på en fettspruta på nippeln.

  5. Pumpa in fett i nippeln tills det börjar tränga ut ur lagren.

  6. Torka bort överflödigt fett.

  Byta tänderna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera tändernas skick och rotera eller byt ut dem som är slitna eller skadade.
 • På grund av det höga slitage tänderna utsätts för behöver de roteras eller bytas ut med jämna mellanrum.

  Varje tand är markerad med tre lägen så att du kan rotera den två gånger och på så sätt få en ny vass kant innan tanden behöver bytas ut.

  g034325

  Rotera en tand genom att lossa muttern som fäster den (Figur 17). Tryck tanden framåt och rotera den en tredjedels varv så att en oanvänd kant vänds utåt. Dra åt muttern som fäster tanden till 37–45 N·m.

  g246708

  Vid byte av en enstaka tand lossar du först muttern som fäster tanden så att du kan ta bort den och monterar därefter den nya tanden och muttern på samma plats (Figur 17). Dra åt muttern som fäster tanden till 37–45 N·m.

  Förvaring

  1. Innan redskapet ställs undan för långtidsförvaring tvättar du bort smuts och avlagringar med vatten och ett milt rengöringsmedel.

  2. Kontrollera tändernas tillstånd. Rotera eller byt ut slitna eller skadade tänder.

  3. Kontrollera och dra åt alla bultar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut alla skadade och utslitna delar.

  4. Kontrollera att alla hydraulkopplingar är korrekt anslutna så att hydraulsystemet inte förorenas.

  5. Måla i lackskador och bara metallytor. Färg finns att köpa hos din närmaste auktoriserade återförsäljare.

  6. Förvara redskapet i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme. Täck över redskapet för att skydda det och hålla det rent.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Skärskivan stannar under arbetet.
  1. Du klipper för djupt.
  2. Tänderna är slitna, skadade eller trasiga.
  1. Höj lastarmarna 13 mm.
  2. Rotera eller byt ut slitna, skadade eller trasiga tänder.
  Skärskivan roterar inte eller roterar sakta.
  1. En hydraulkopplare är inte helt ansluten.
  2. Hydraulkopplaren är skadad.
  3. En hydraulslang är igensatt.
  4. Traktorenhetens hjälpventil öppnar sig inte
  5. Hydraulmotorn eller drivenheten har gått sönder.
  6. Backventilens broms är omvänd.
  1. Kontrollera och dra åt alla kopplare.
  2. Kontrollera/byt ut kopplare..
  3. Hitta föremålet som har fastnat och ta bort det.
  4. Reparera ventilen.
  5. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
  6. Ändra riktning på backventilen. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Fräsen skär för långsamt.
  1. Tänderna är utslitna.
  2. Fel inställning av flödesdelare och hastighetsreglage (gäller endast hjuldrivna enheter).
  3. Det finns en blockering i en snabbkoppling eller slang.
  4. Hydraulsystemet är för hett.
  5. Övertrycksventilens inställning ligger under specifikationen.
  1. Rotera eller byt ut slitna tänder.
  2. Ställ in flödesdelaren till läget för klockan 10 och hastighetsreglaget till det långsamma läget.
  3. Kontrollera slangar och kopplingar och reparera eventuella fel.
  4. Stäng av systemet och låt det svalna.
  5. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
  Skärskivan roterar åt fel håll..
  1. Hjälpventilsspaken är i fel läge.
  2. Hydraulslangarna är omvända.
  1. För hjälpventilsspaken till det bakre läget.
  2. Koppla från slangarna och växla positioner.