Bezpečnost

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpenostn ttky a pokyny jsou umstny na viditelnm mst vblzkosti kadho prostoru pedstavujcho potenciln nebezpe. Vppad ztrty nebo pokozen pvodn nlepky nahrate nlepku novou.

decal98-8688
decal98-8687
decal98-8676

Nastavení

Mont pvsu

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Ploina pvsu1
Montn celek oje1
Hlava npravy2
Montn celek kola2
Njezdov ploina pvsu1
roub ("x2")2
Nylonov pojistn matice (")2
Vratov rouby ("x1")8
Pojistn matice (")8
Upevovac matice8
Ty zvsu1
Drtov zvlaky2
 1. Pipevnte montn celek oje k montn konzole na spodn stran ploiny pvsu pomoc roub ("x2") a 2 pojistnch matic.Figure 1

  g233569
 2. Pomoc 4 vratovch roub a 4 pojistnch matic namontujte npravu k horn stran montnch konzol na kad stran ploiny pvsu, viz Figure 2.

  g246924
 3. Pipevnte montn celek kola ke kad hlav npravy pomoc 4 upevovacch matic (Figure 2) a uthnte matice na utahovac moment 108,5Nm.

 4. Snite tlak v pneumatikch na 0,34bar.

 5. Pipevnte njezdovou ploinu pvsu k zadn sti ploiny pvsu pomoc tye zvsu a 2 drtovch zvlaek (Figure 3).

  Note: Ped mont aplikujte na ty zvsu malou vrstvu maziva.

  g233570
 6. Otote njezdovou ploinu pvsu nahoru a zasute zpadku ploiny do otvoru v horn sti vodtka kol (Figure 3).

Sezen sbhavosti kol

Abyste pedeli pedasnmu opoteben pneumatik, kola by mla mt sbhavost 0 a 3mm.

Sbhavost seite nsledovn:

 1. Kolem stedu kad pneumatiky nakreslete ru.

 2. Zmte vzdlenost mezi stedy ve vce nboje na pedn a zadn stran pneumatik (Figure 4).

  g012164
 3. Seite polohu montnch konzol npravy tak, aby vzdlenost mezi stedy vpedu byla piblin o 3mm men ne vzdlenost mezi stedy vzadu (Figure 2).

Nastaven oje pvsu

Pemstte vymezovac desky do horn nebo spodn sti oje tak, aby byl pvs rovnobn se zem, respektive aby oj bylo mon pipojit k tanmu zvsu vozidla (Figure 5).

g012166

Naloen pvsu

 1. Uvolnte zpadku njezdov ploiny z vodtka kol a sklopte ploinu na zem.

 2. Prvn sadu ty na kola vyklopte nahoru.

 3. Sejmte koe z vleenho stroje a uvolnte pohon acho vetena.

 4. Posute ovldn akcelertoru do nejni polohy a pomalu najdjte se strojem na pvs dokud pepravn kola nepijdou do kontaktu s dorazy pvsu (Figure 1).

 5. Vypnte motor azathnte parkovac brzdu.

 6. Prvn sadu ty na kola sklopte dol za pepravn kola (Figure 1).

 7. Tento postup zopakujte, pokud chcete pevet 2 stroje.

  Note: Prvn sadu ty na kola pouijte jako doraz pro druh stroj (Figure 6).

  g216504
 8. Otote njezdovou ploinu pvsu nahoru a zasute zpadku ploiny do otvoru v horn sti vodtka kol (Figure 3).

 9. Ulote koe do vlenho vozidla.

Obsluha

Kompatibiln stroje

Tento pvs je vhodn pro rzn stroje ovldan za chze Greensmaster. Vce informac naleznete v nsledujcm seznamu.

Important: Tento pvs je uren pouze k peprav run vedench sekaek Greensmaster. Pi peven jinch vrobk me dojt k pokozen pvsu.

 • Stroje, kter lze vlci bez proveden prav.

  • Greensmaster 1000

  • Greensmaster 1010

  • Greensmaster 2000

  • Greensmaster Flex 21

  • Greensmaster Flex 2100

  • Greensmaster Flex 2120

  • Greensmaster eFlex 2100

  • Greensmaster eFlex 2120

 • Stroje, kter lze vlci jen s namontovanou 18palcovou soupravou pro pestavbu.

  • Greensmaster 800

  • Greensmaster Flex 18

  • Greensmaster Flex 1800

  • Greensmaster Flex 1820

  • Greensmaster eFlex 1800

  • Greensmaster eFlex 1820

 • Stroje, kter lze vlci jen s demontovanmi pepravnmi npravami.

  • Greensmaster 1600

  • Greensmaster 1610

  • Greensmaster 2600

  Important: Pouvejte pouze vlen vozidlo s odpovdajc kapacitou pro vleen. Pvs a 2 stroje v piblin 363kg. Podle doporuen vrobce vozidla se pesvdte, zda m brzdov systm a ovldn vlenho vozidla dostatenou kapacitu.

Provozn tipy

 • Ped naloenm nebo vyloenm stroj se pesvdte, e je pvs sprvn pipojen k vlenmu vozidlu, aby nedolo k nhlmu neoekvanmu pohybu nebo vymrtn oje nahoru.

 • Pvs zvyuje zaten vlenho vozidla. Jezdte s vozidlem bezpen.

  • Nejezdte se strojem na veejnch komunikacch nebo dlnicch.

  • Pi pibliovn k zatce a jejm projdn vdy tan vozidlo zpomalte.

  • Pi jzd v neznm oblasti nebo nronm ternu vdy tan vozidlo zpomalte.

  • Pi zmn smru jzdy nebo pprav k zastaven vdy vlen vozidlo zpomalte.

  • Pi zaten nebo jzd ve svazch vdy vlen vozidlo zpomalte.

  • Nezatejte nhle nebo prudce. Na svahu, njezdov ploin, ikmm povrchu, kopci nebo na obdobnm povrchu nemte nhle smr jzdy.

  • Pi vleen vdy pizpsobte rychlost jzdy vozidla stvajcm podmnkch povrchu, jako jsou mokr kluzk povrchy, psek i trk a podmnkm s nzkou viditelnost, jako je tlumen nebo ostr svtlo, mlha, mrholen nebo d.

  • Obzvlt opatrn si ponejte pi jzd s nadmrn zatenm vozidlem pi sjdn ze svahu dol. Po svahu, ikm ploe i v kopci jezdte s vozidlem ve smru nahoru nebo dol, kdykoli to je mon. Nejezdte nap svahem, je-li to mon. Hroz nebezpe pevren vozidla, co me vst k vnmu zrann nebo smrti.

 • Ped jzdou vzad se podvejte za sebe a pesvdte se, e se v prostoru nenachzej dn osoby a pedmty. Couvejte pomalu a peliv sledujte pohyb pvsu.

 • Pi couvn s tanm vozidlem a pvsem jezdte velmi pomalu a opatrn.

 • Pi pejdn silnic nebo vjejich blzkosti dvejte pozor na provoz. Vdy dejte pednost chodcm a jinm vozidlm.

 • Pokud pvs zane abnormln vibrovat, neprodlen zastavte vlen stroj. Vypnte motor tanho vozidla. Ped vleenm odstrate veker zvady.

 • Ped drbou nebo jakmkoli seizovnm pvsuprovete nsledujc:

  • zastavte vlen vozilo azathnte parkovac brzdu;

  • vypnte motor vlenho vozidla avyjmte kl.

 • Vechny upevovac prvky mjte bezpen utaen. Namontujte zpt vechny dly, je byly demontovny bhem drby nebo seizovn.