Indledning

Denne maskine er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Maskinens skal primært bruges til at fjerne kernematerialer fra store plæneområder. Den bevægelige anhængertrækstang giver en forskudt position til fejning.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scanne QR-koden på serienummerpladen (hvis maskinen er udstyret hermed) med din mobilenhed [eller gå til www.Toro.com] for at få adgang til garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g247966

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger 2 ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Elektromagnetisk kompatibilitet
Indenlandsk: Denne enhed overholder paragraf 15 i FCC-reglerne. Drift er med forbehold af følgende to forhold: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere interferens, herunder interferens der kan forårsage uønsket drift.
Dette udstyr genererer og bruger radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges korrekt, dvs. i nøje overensstemmelse med producentens anvisninger, kan det forårsage interferens på radio- og tv-modtagelse. Det er blevet typetestet og overholder grænserne for computerudstyr i FCC-klasse B i henhold til specifikationerne i stykke J, paragraf 15 i FCC-reglerne, som angivet ovenfor. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i en installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio- og tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen med en af følgende foranstaltninger:Drej modtagerantennen, flyt styreenhedsmodtageren i forhold til radio-/tv-antennen, eller slut styreenheden til en anden stikkontakt, så styreenhed og radio/tv er koblet til forskellige grenledninger.Brugeren skal om nødvendigt kontakte forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker med henblik på yderligere afhjælpningsforslag.Brugeren kan eventuelt drage nytte af følgende brochure, der er udarbejdet af Federal Communications Commission (amerikansk standardiseringsorgan): "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" (Sådan identificeres og løses problemer med radio-/tv-interferens). Denne brochure kan fås hos U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. Varenr. 004-000-00345-4.
FCC ID: W7OMRF24J40MDME-basis, OA3MRF24J40MA-håndholdt
IC: 7693A-24J40MDME-basis, 7693A-24J40MA-håndholdt
Drift er med forbehold af følgende to forhold: (1) enheden forårsager muligvis ikke interferens, og (2) denne enhed skal acceptere interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Certificering for elektromagnetisk kompatibilitet i Japan
Håndholdt:Graphic
RF2CAN:Graphic
Certificering for elektromagnetisk kompatibilitet i Mexico
Håndholdt:Graphic
RF2CAN:Graphic
Certificering for elektromagnetisk kompatibilitet i Korea(mærkat leveres i separat sæt)
Håndholdt:Graphic
RF2CAN:Graphic
Certificering for elektromagnetisk kompatibilitet i Singapore
Håndholdt:TWM240007_IDA_N4022-15
RF2CAN:TWM-240005_IDA_N4024–15
Certificering for elektromagnetisk kompatibilitet i Marokko
AGREE PAR L’ANRT MAROC
  
Numero d’agrement: MR 14093 ANRT 2017
Delivre d’agrement:29/05/2017

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan forårsage personskade. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i betjeningsvejledningen til både maskinen og bugseringskøretøjet, før denne maskine tages i brug. Sørg for, at alle, der anvender produktet, er fortrolige med betjeningen af både maskinen og bugseringskøretøjet samt at de forstår advarslerne.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold omkringstående på sikker afstand af maskinen, når den er i bevægelse.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stands maskinen, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før maskinen efterses, fyldes med brændstof eller renses for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan der være risiko for personskade. For at nedsætte risikoen for personskade skal operatøren altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – "personlig sikkerhedsanvisning." Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i denne vejledning.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

decal93-9899
decal58-6520
decal108-0868
decal108-0870
decal108-0872
decal108-0863
decal108-0873
decal108-0865
decal108-0866
decal110-7999
decal131-6766
decal93-9852
decal108-0861
decal108-0862

Opsætning

Gennemgang af maskinkrav

 • Maskinen kan trækkes af de fleste transporttraktorer, som er udstyret med en hydraulik, der producerer 26,5 til 30 l/min (7 til 8 gpm) ved 137,9 bar, og som har dæk med stor bæreflade til kørsel på golfgreens. Sørg for, at traktoren har tilstrækkelig bremse- og bugseringspunktkapacitet til at håndtere en anhænger på 1.587 kg. Se bugseringskøretøjets betjeningsvejledning for at få oplysninger om bugsering og forholdsregler.

 • Workman-køretøjet skal have hydrauliksættet med høj flydeevne monteret. På Workman-køretøjer med serienumre før 900000001 skal den kraftige trækstang (model 44212 eller 44213) monteres.

  Note: Workmans firhjulstrækmodel er bedst til kørsel på greens med bakker og rabatter.

  Important: Forsøg ikke at trække maskinen med standard Workman-trækkrogen på ældre Workman-køretøjer, der er lastet med materiale. Den er kun beregnet til 680 kg, og den kan bøje eller beskadige krydsrørets akselstøtte eller de bageste fjederspændskruer. Brug altid trækstangssættet til højtydende Workman-køretøjer (model 44212) eller trækramme- og trækstangssættet til højtydende Workman-køretøjer (model 44213).

  Important: Forsøg ikke at trække en lastet maskine med et let arbejdskøretøj eller en tosædet sportsvogn. Disse maskiner har ikke tilstrækkelig bremse-, ophængs- eller stelstyrke til at håndtere maskinens vægt.

 • Når maskinen bruges i bakket terræn, anbefales det at anvende anhængerbremser. Når maskinen er fuldt lastet, kan den veje op til 1.588 kg (bruttovægt). Denne vægt er højere end den anbefalede grænse for bugsering og bremsning for de fleste arbejdskøretøjer. Et anhængerbremsesæt er tilgængeligt til direkte montering sammen med Workman-køretøjet.

  Note: Anhængerbremsesættet kan tilpasses andre køretøjer med en bremselyskilde på 12 volt.

Afmontering af anhængertrækstangen og hydraulikcylinderen i forsendelsespositionen

Note: To personer skal afmontere bugsertræksamlingen.

 1. Fjern pinden, bolten og møtrikken, der fastholder hydraulikcylinderen og slanger til anhængertrækstangen til forsendelse. Frakobl desuden kabelbåndet. Sænk forsigtigt cylinderen og slangerne fra anhængertrækstangen. Opbevar pinden og fastspændingsanordningerne til senere brug.

 2. Fjern låseclipsen og koblingstappen, der fæstner anhængertrækstangen til køretøjets øvre leveringsbeslag. Anhængertrækstangen er meget tung. Vær derfor forsigtig, når trækstangen fjernes fra leveringsbeslagene.

 3. Drej ved den nedre forsendelsesstift, og drej trækstangen ned.

 4. Fjern pinden, bolten og møtrikken, der fæstner anhængertrækstangen til de nedre leveringsbeslag.

  Note: Maskinen flytter sig opad ved den laveste stift på leveringsbeslaget.

 5. Fjern fastgørelsesanordningerne, der fastgør leveringsbeslagene til maskinen. Fjern og bortskaf leveringsbeslagene.

Montering af anhængertrækstangens trækkrog

Dele, der skal bruges til dette trin:

Anhængertrækstangens trækkrog1
Koblingstap1
Bolt (⅜" x 1¼")1
Møtrik (3/8-16)1
Stor spændeskive1
Stor møtrik1
Sætskrue med firkantet hoved1

Note: Denne procedure kræver 2 personer.

 1. Sæt den bageste ende af anhængertrækstangens trækkrog ind mellem monteringspladerne på maskinen, og kontroller, at monteringshullerne flugter (Figur 3).

  Note: Slangestyrene skal placeres oven på anhængertrækstangens trækkrog.

 2. Isæt koblingstappen gennem monteringspladerne og anhængertrækstangens trækkrog (Figur 3).

 3. Fastgør toppen af koblingstappen på monteringspladen med en bolt (⅜" x 1¼") og en låsemøtrik (⅜") som vist i Figur 3.

 4. Fastgør bunden af koblingstappen med en stor spændeskive, en stor møtrik og en sætskrue med firkantet hoved (Figur 3).

  g011255
 5. Løsn kontramøtrikkerne, der holder nærhedsafbryderen fast til stellet, og sænk kontakten, indtil den er 2,6 til 4,0 mm fra følepladen på anhængertrækstangen (Figur 4). Stram kontramøtrikkerne for at sikre justeringen.

  g011587

Montering af hydraulikcylinderen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Bageste aktuatortap 1
Bolt (½" x 2")4
Flad spændeskive (0.531" x 0.063")8
Låsemøtrik (½")4
Bolt (⅜" x 1¼")2
Pind 2
Flangemøtrik (⅜")2
 1. Monter den bageste aktuatortap på maskinstellet med 4 bolte (½" x 2"), 8 flade spændeskiver (0,531 x 0,063) og 4 låsemøtrikker (½"). Placer komponenterne som vist i Figur 5.

  g011261
 2. Fastgør hver af hydraulikcylinderens ender til en aktuatortap med en pind, en bolt (⅜" x 1¼") og en flangemøtrik (⅜") (Figur 6).

  Note: Sørg for, at cylinderens stangende (arbejdsenden) er sluttet til den forreste aktuatortap.

  g011260

Montering af ledningsnettet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Ledningsnet1
Kabelbånd2
Sikring1
 1. Kobl batteriet af køretøjet.

 2. Slut ledningsnettets ringklemme til jordbolten ved køretøjets sikringsblok.

 3. Stik netledningen ind i den røde ledning på sikringsblokkens bagside.

  Note: Hvis Workman-køretøjet ikke har en åben sikringsindgang, skal du bestille og installere en Toro-sikringsblok (reservedelsnr. 92–2641).

 4. Sæt 20 A-sikringen i åbningen i sikringsblokken (Figur 7).

  g248241
 5. Før ledningsnettet langs med hovedkøretøjets ledningsnet til køretøjets bagende (Figur 8).

  g010992
 6. Fastgør ledningsnettet til køretøjet adskillige steder med kabelbånd. Hold ledningsnettet på afstand af varme eller roterende komponenter.

  Note: Ledningsnettet er udstyret med et stik til det valgfrie bremsekontrolsæt.

 7. Tilslut køretøjets batteri. Se køretøjets betjeningsvejledning.

Montering af maskinen til bugseringskøretøjet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Koblingstap 1
Låseclips 1

For at sikre korrekt affaldsopsamling skal du sørge for, at maskinens stel er parallelt med jorden.

 1. Placer maskinen på en flad, plan overflade.

 2. Bak bugseringskøretøjet op til maskinen.

 3. Fjern fjederpinden, drej donkraften nedad, og monter fjederpinden (Figur 9).

  g011257
 4. Løft anhængertrækstangen, indtil den står parallelt med jorden.

 5. Juster maskinbugsertrækkets gaffelbolt til det samme niveau som bugseringskøretøjets bugsertræk som følger:

  • Fjern de bolte og låsemøtrikker, der fastgør bugsertrækkets gaffelbolt (Figur 10) til anhængertrækstangen.

   g011256
  • Hæv eller sænk bugsertrækkets gaffelbolt til en position, der er nogenlunde på niveau med bugseringskøretøjets bugsertræk.

  • Fastgør gaffelbolten til bugsertrækket med de bolte og låsemøtrikker, du fjernede tidligere.

   Note: Sørg for, at maskinen er parallel med jorden.

 6. Kobl maskinbugsertrækkets gaffelbolt til bugseringskøretøjets bugsertræk med koblingstappen og låseclipsen.

 7. Fjern fjederpinden, drej donkraften opad til opbevaringspositionen, og monter fjederpinden.

Placering og fastgørelse af hydraulikslangerne og ledningsnettet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Kabelbånd8
 1. Før hydraulikslangerne og ledningsnettet gennem slangestyrene på forsiden af anhængertrækstangens trækkrog (Figur 11).

  g010996
 2. Fastgør hydraulikslangerne og ledningsnettet som vist i Figur 12 og Figur 13.

  g010997
  g011048

Tilslutning af hydraulikslangerne

Tilslut hydraulikslangerne fra maskinen til bugseringskøretøjets lynkoblinger (Figur 14).

g030511

Important: Sørg for, at børsten roterer i den rigtige retning (når den betragtes fra motorenden, skal børsten rotere med uret). Hvis børsten roterer mod uret, skal hydraulikslangeforbindelserne vendes om.

Note: Afmærk højtryksslangen med et kabelbånd for at kunne identificere den korrekte slangeinstallation (Figur 15).

g011010

Indkobling af ledningsnettet

Tilslut ledningsnettet fra maskinen til bugseringskøretøjets ledningsnet (Figur 14).

Note: Sørg for, at ledningsnettet ikke kommer i klemme i bugsertrækket, og at det ikke er ovenpå eller rundt om koblingstappen.

Monter skårlægningsknivene

Dele, der skal bruges til dette trin:

Knivenhed1
Bolt (7/16" x 3¼")2
Lille spændeskive (½")4
Stor spændeskive1
Afstandsklods1
Låsemøtrik (7/16")2
Kæde1
Bolt (⅜" x 1¼")1
Flangemøtrik (⅜")1
Låsering1
 1. Fastgør knivenheden på maskinstellets venstre ende med en bolt (7/16" x 3¼"), 2 små spændeskiver, en stor spændeskive og en låsemøtrik (7/16").

  Note: Placer komponenterne som vist i Figur 16.

 2. Fastgør skårlægningskniven på monteringsenheden med en bolt (7/16" x 3¼"), 2 flade spændeskiver, en afstandsklods og en låsemøtrik (7/16"). Saml komponenterne som vist i Figur 16.

  Note: Placer den længste ende af skærekniven væk fra maskinen.

 3. Fastgør kæden til knivenheden med en bolt (⅜" x 1¼") og en flangemøtrik (⅜") (Figur 16).

 4. Fastgør den anden ende af kæden til rillen i stellet med låseringen (Figur 16).

  Note: Der bør være noget slæk i kæden, når den er tilsluttet.

 5. Smør fittingen på knivenheden og skårlægningsknivens nav med lithiumbaseret universalfedt nr. 2.

  Note: Når skårlægning ikke er påkrævet, skal kæden løsnes fra låseringen, skårlægningsenheden skal drejes opad, og kæden skal fastgøres på det hævede niveau.

  g030462

Samling af den håndholdte fjernbetjening

Dele, der skal bruges til dette trin:

Håndholdt styreenhed1
Batteri (AAA)4
Små skruer6
 1. Afmonter de gummibånd, der samler styreenhedens to dele, og afmonter bagdækslet.

 2. Placer hvert batteri i batterirummet, og sørg for korrekt polaritet (Figur 17).

  Note: Det beskadiger ikke maskinen, hvis du monterer batterierne forkert, men den vil ikke være driftsdygtig. I batterirummet findes der mærkater, der viser batteriernes poler.

  g029817
 3. Sørg for, at stålpakningen og gummipakningen er placeret i kanalen i fjernbetjeningen, og sæt bagdækslet på plads (Figur 17).

 4. Fastgør dækslet med seks skruer (Figur 17), og tilspænd dem til et moment på 1,5 til 1,7 N·m.

  Note: Spænd ikke skruerne for hårdt.

Produktoversigt

Tragtbeholderens aflæsningsknap

For at aflæsse tragtbeholderens skal du trykke på tragtbeholderens aflæsningsknap 2 gange (Figur 18).

Important: Maskinen skal være placeret lige bag bugseringskøretøjet og i transporthøjde, før aflæsningssekvensen kan aktiveres.

g030468

Fejemaskinens ned-knap

Tryk på fejemaskinens ned-knap for at sænke tragtbeholderen (Figur 18). Du kan sænke tragtbeholderen, når den er ved en af følgende positioner:

 • Tragtbeholderens aflæsningshøjde

 • Transporthøjde

 • Drejehøjde

  Note: Når tragtbeholderen sænkes fra aflæsningspositionen, kan den lavere tragtbeholderfunktion stoppes når som helst ved at slippe fejemaskinens ned-knap.

  Note: Når maskinen er i transport- eller drejepositionen, kan du standse funktionen til sænkning af tragtbeholderen ved at trykke på fejemaskinens op-knap.

Fejemaskinens op-knap – standardtilstand

Tryk på fejemaskinens op-knap for at hæve maskinen i standard tilstand. Tragtbeholderen stopper i den forudindstillede højde (Figur 18).

 • Transporthøjde (udgangspositionen) er 33,7 cm til 38,7 cm.

 • Drejehøjden (forskudt position) er 21,6 cm til 26,7 cm.

Fejemaskinens op-knap – valgfri tilstand

I denne tilstand kan du justere maskinen til enhver ønsket højde, og den stopper ved de forudindstillede højder.

Note: Se Skift af fejemaskinens op-tilstand for at skifte til valgfri tilstand.

Tryk på fejemaskinens op-knap, og hold den nede, indtil tragtbeholderen når den ønskede højde eller stopper i den forudindstillede højde for at hæve maskinen i valgfri tilstand (Figur 18).

 • Transporthøjde (udgangspositionen) er 33,7 til 38,7 cm.

 • Drejehøjden (forskudt position) er 21,6 cm til 26,7 cm.

Knap til venstreforskydning

Maskinen placeres forskudt til venstre ved at trykke på knappen til venstreforskydning og holde den nede (Figur 18). Når knappen slippes, stopper bevægelsen mod venstre.

Knap til højreforskydning

Maskinen placeres forskudt til højre ved at trykke på knappen til højreforskydning og holde den nede (Figur 18). Når knappen slippes, stopper bevægelsen mod højre.

Stopknap

Et tryk på stopknappen deaktiverer alle aktive funktioner.

Note: Der er en forsinkelse på cirka 3 sekunder.

Fejlfindingslampe

Fejlfindingslampen (Figur 19) er placeret på fordækslet og angiver maskinens fejlkoder. Når du drejer nøglen til positionen RUN (kør), lyser fejlfindingslampen i 5 sekunder og slukker i 5 sekunder, hvorefter den begynder at blinke 3 gange i sekundet, indtil du trykker på en knap på den håndholdte fjernbetjening. Hvis lampen lyser i 5 sekunder og derefter begynder at blinke 10 gange i sekundet (med eller uden en 5 sekunders pause), er der tale om en maskinfejl. Se Kontrol af fejlkoder.

Note: Fejlfindingslampen lyser, når der trykkes på en knap på den håndholdte fjernbetjening.

Note: Hvis en knap trykkes ned på den håndholdte fjernbetjening, når du starter maskinen, blinker lampen ikke 3 gange i sekundet, når den har været slukket i 5 sekunder.

g030471

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Mål og vægt

Bredde221 cm
Højde202 cm
Godkendt aflæssehøjde173 cm
Længde Tragtbeholder sænket – 173 cm Tragtbeholder hævet – 229 til 249 cm
Vægt, når tom680 kg
Køretøjets bruttovægt1588 kg

Radiospecifikationer

Frekvens2,4 GHz
Maks. udgangseffekt19,59 dBm

Udstyr/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Sikkerhedshensyn før drift

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for traktionsenhedens motor.

 • Kontroller, at dødemandsgrebene, sikkerhedskontakterne og afskærmningerne er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis disse ikke fungerer korrekt.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan ramme.

 • Når du bruger en Workman-maskine som bugseringskøretøj, anbefales det at lægge en vægt på 227 kg på køretøjets lad ved kørsel på skråninger.

 • Sørg for, at din traktionsenhed er egnet til brug med et redskab af denne vægt, ved at rådføre dig med leverandøren eller producenten af traktionsenheden.

 • Sluk for motoren, tag traktionsenhedens nøgle ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før der udføres justeringer på maskinen.

Betjening af maskinen

Maskinen skal primært bruges til at feje restmateriale op fra store plæneområder.

Maskinen betjenes ved brug af fjernbetjeningen. Se Betjeningsanordninger for den korrekte brug af styreknapperne.

Når maskinen transporteres og drejes skal den indstilles i følgende højder:

 • Transporthøjden (udgangspositionen) er 33,7 til 38,7 cm.

 • Drejehøjden (den forskudte position) er 21,6 til 26,7 cm.

Advarsel

Roterende dele kan forårsage alvorlig personskade.

 • Hold hænder, fødder, hår og tøj væk fra bevægelige dele for at forhindre personskader.

 • Betjen ikke maskinen uden skærme, beskyttelsesplader og sikkerhedsafskærmninger.

Justering af børstens højde

Maskinen skal justeres, så børsten berører overfladen let, men ikke trænger gennem plænen.

Se diagrammerne nedenfor for at få oplysning om de anbefalede maskinindstillinger.

TilstandJustering af rulle/børsteJustering af frontflapBemærkninger
Greens/Tee-steder2 til 4 positioner fra bunden6 til 13 mm fra jordenBørsten skal gribe let fat i plænen
Fairways3 til 5 positioner fra bunden13 til 25 mm fra jordenBørsten skal gribe fat i den øverste 1/3 af græssets højde
Sportsbaner5 til 7 positioner fra bunden25 til 76 mm fra jordenBørsten skal gribe fat i den øverste 1/3 af græssets højde
Blade5 til 9 positioner fra bundenFjern frontpaneletBørsten skal gribe fat i den øverste 1/3 af græssets højde
ABC
Åbne hakNøgletap opNøgletap ned 
05,500 6,000
 5,6256,125
15,750 6,250
 5,8756,375
26,000 6,500
 6,1256,625
36,250 6,750
 6,3756,875
46,500 7,000
 6,6257,125
56,750 7,250
 6,8757,375
67,000 7,500
 7,1257,625
77,250 7,750
 7,3757,875
87,500 8,000
 7,6258,125
97,750 8,250
 7,8758,375
108,000 8,500
 8,1258,625
118,250 8,750
 8,3758,875
128,500 9,000
 8,6259,125
138,750 9,250
 8,8759,375
g011012
 1. Parker maskinen på en plan overflade.

 2. Hæv tragtbeholderen, og monter tragtbeholderens sikkerhedsstøtte. Se Brug af tragtbeholderens sikkerhedsstøtte.

 3. Løsn låsemøtrikken på højdejusteringsrigelen (Figur 21), så den kan trækkes ca. 13 mm ud.

  g011013
 4. Løsn møtrikkerne til justering af rullens højde (Figur 21).

 5. Træk højdejusteringsrigelen ud, og flyt den bageste rulle op eller ned ved at indstille højdejusteringspladen til den ønskede højde (Figur 21).

 6. Stram låsemøtrikkerne for at fastgøre justeringen.

 7. Gentag fremgangsmåden på børstens modsatte ende. Sørg for, at de justeringer, der foretages, er ens.

Justering af rulleskraberen

Kontroller og sørg for, at rulleskraberen (Figur 21) er justeret med en frihøjde på 2 mm mellem skraberen og rullen. Løsn justeringsmøtrikkerne til rulleskraberen, placer rullen i den ønskede position, og stram møtrikkerne.

Justering af frontflappens højde

For at opnå de bedste affaldsopsamlingsresultater skal frontflappen (Figur 22) justeres, så der er en afstand på 6 mm og 13 mm mellem bunden af flappen og overfladen.

Note: Når du opsamler større genstande eller affald i langt græs, skal du muligvis hæve frontflappen helt eller afmontere den.

g011014
 1. Løsn de møtrikker, der fastgør metalskinnen og frontflappen til børstehuset (Figur 23).

  g011015
 2. Juster frontflappen til den ønskede betjeningshøjde, og stram møtrikkerne.

Kontrol af dæktrykket

Kontroller dæktrykket dagligt for at sikre, at dækkene er pumpet korrekt.

Korrekt dæktryk: 0,862 bar

Maks. dæktryk: 1,24 bar

Note: Ventilspindlen er placeret bag på fælgen.

Kontrol af hjullåsemøtrikkernes tilspændingsmoment

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Efter de første 10 timer
 • Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.
 • For hver 200 timer
 • Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.
 • Advarsel

  Hvis ikke det korrekte tilspændingsmoment opretholdes, kan det medføre svigt eller tab af hjulet, hvilket kan medføre personskade.

  Sørg for, at hjullåsemøtrikkerne spændes til det korrekte moment.

  Kontroller og tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 95 til 122 N·m.

  g011016

  Aktivering af styreenheden

  Styreenheden (Figur 25) aktiveres, når maskinens ledningsnet sluttes til bugseringskøretøjets ledningsnet.

  • På Workman-modeller med serienumre før 899999999 forsynes ledningsnettet med strøm.

  • På Workman-modeller med serienumre fra 900000001 og op, skal tændingsnøglen drejes hen til positionen KøR for at strømføre ledningsnettet.

   g030472

  Brug af styreenhedens time-out-funktion

  Maskinen er udstyret med en time-out-funktion til styremodulet. Time-out-funktionen aktiveres, når fjerntransmitteren har været inaktiv i 2½ time uden afbrydelse.

  • Når fjerntransmitteren befinder sig i time-out-tilstand, styrer den ikke nogen funktioner.

  • Sådan vækkes styreenheden i time-out-tilstand:

   • På Workman-modeller med serienumre før 899999999 skal stikket til maskinens ledningsnet først tages ud og derefter sættes i køretøjets ledningsnet igen.

   • På Workman-modeller med serienumre fra 900000001 og op skal tændingsnøglen drejes hen til positionen OFF (fra) og tilbage til positionen RUN (kør).

  • For at undgå at styreenheden sættes i time-out under betjeningen, skal fjerntransmitteren bruges til at forskyde maskinen min. hver 2½ time.

  Brug af tragtbeholderens sikkerhedsstøtte

  Når arbejde skal udføres under den hævede tragtbeholder, skal det sikres, at tragtbeholderens sikkerhedsstøtte er monteret på den udstrakte løftecylinder.

  1. Hæv tragtbeholderen, indtil løftecylinderen er helt udstrakt.

  2. Fjern låseclipsen og tappen, der fastgør sikkerhedsstøtten til opbevaringsbeslaget på maskinens stel (Figur 26). Fjern sikkerhedsstøtten.

   g011020
  3. Sæt tragtbeholderens sikkerhedsstøtte på cylinderstangen, og sørg for, at støtteenden hviler på enden af cylinderløbet og cylinderstangen (Figur 27).

   Note: Fastgør tragtbeholderens sikkerhedsstøtte til cylinderstangen med låseclipsen og tappen.

   g011021
  4. Fjern sikkerhedsstøtten fra cylinderen, og fastgør den til opbevaringsbeslaget på maskinens stel for at opbevare sikkerhedsstøtten.

  5. Monter altid, eller fjern sikkerhedsstøtten på bagsiden af tragtbeholderen.

  Important: Forsøg ikke at sænke tragtbeholderen med sikkerhedsstøtten placeret på cylinderen.

  Sikkerhed under drift

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, der kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, skridsikkert, kraftigt fodtøj, lange bukser og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løsthængende smykker.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Medtag aldrig passagerer på maskinen, og hold omkringstående og kæledyr væk fra maskinen under drift.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

  • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Stands maskinen, sluk for motoren, tag nøglen ud, vent, til alle bevægelige dele er standset, og efterse maskinen, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Oprethold altid det korrekte tryk i dækkene.

  • Sørg for, at alle regler er overholdt, før transport af udstyr på offentlig vej og motorvej. Sørg for, at alle påkrævede reflektorer og lys er på plads samt rene og synlige for overhalende og modkørende trafik.

  • Sænk hastigheden på ujævne veje og overflader

  • Maskinen skal være i transportpositionen (direkte bag bugseringskøretøjet), før aflæsningen aktiveres.

  • Aflæsning af affald kan forårsage alvorlig personskade. Hold sikker afstand til tragtbeholderen, mens maskinen bakker eller læsser af.

  • I sjældne tilfælde kan vådt, sammenpresset, afklippet græs generere varme. Tøm altid tragtbeholderen, før du opbevarer maskinen.

  • Når du hæver og sænker tragtbeholderens dør, kan du forårsage skade på omkringstående personer eller kæledyr. Hold omkringstående og kæledyr på sikker afstand, mens du betjener tragtbeholderen.

  • Tragtbeholderen må kun tømmes på et område, der er fri for luftledninger og andre forhindringer, for at undgå risiko for elektrisk stød.

  • Aflæs aldrig tragtbeholderen på en skråning. Aflæs altid tragtbeholderen på en plan overflade.

  • Parker maskinen på en plan overflade, tøm tragtbeholderen, og sænk den, indtil rullen står på jorden, og bloker hjulene, inden maskinen kobles fra bugseringskøretøjet.

  Sikkerhed på skråninger

  • Læs bugseringskøretøjets specifikationer, så du sikrer dig, at du ikke overstiger den maksimale ydeevne for betjening på skråninger.

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at operatøren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Gennemgå forholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Gennemlæs hældningsinstruktionerne nedenfor til betjening af maskinen på skråninger, og gennemgå forholdene for at afgøre, om maskinen kan betjenes under forholdene den pågældende dag og det pågældende sted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige skift i hastighed eller retning. Drej maskinen langsomt og gradvist.

  • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

  • Fjern eller afmærk forhindringer, såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

  • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan medføre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol.

  • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

  Kontrol af sikkerhedslåsesystemet

  Forsigtig

  Sikkerhedskontakterne er beregnet til at beskytte dig. Et udkoblet eller defekt sikkerhedslåsesystem kan medføre, at maskinen betjenes på en uforsvarlig måde og kan forårsage personskade.

  • Frakobl ikke kontakterne til sikkerhedslåsesystemet.

  • Kontroller kontakterne dagligt for at sikre, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt.

  • Hvis en kontakt ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes, før du betjener maskinen.

  Sikkerhedslåsesystemet har følgende funktioner:

  • Det forhindrer børsten i at dreje, når tragtbeholderen befinder sig i hævet position.

  • Det forhindrer tragtbeholderen i at blive aflæsset, når maskinen befinder sig i den forskudte position.

  • Der lyder en akustisk alarm, når tragtbeholderen aflæsses. Flyt ikke bugseringskøretøjet, når tragtbeholderen aflæsses.

  Tip vedrørende betjening

  • Inden fejning påbegyndes skal området undersøges for at bestemme den bedste fejningsretning.

   Note: Fasthold blikket på en genstand foran dig i det fjerne for at bevare en lige fejelinje.

  • Forsøg altid at foretage en lang, ubrudt kørsel med et lille overlap på returkørslen.

  • På plæneområdet opsamler børsten græskerner, grene, afklippet græs, fyrretræsnåle og grankogler samt småpartikler.

  • Maskinen trimmer også plænen. Børsten kæmmer og løfter græs for at få et ensartet udsende efter, at plænen er klippet. Når den renser, øger den lette rivebevægelse gennemtrængningen af vand og pesticid, hvilket reducerer behovet for reparation.

   Important: Foretag ikke skarpe drejninger, når maskinen anvendes, da det kan beskadige plænen.

  • Når tragtbeholderen er fuld, opsamler maskinen ikke længere affald lige så effektivt, og den efterlader eller kaster materiale tilbage på jorden.

  Aflæsning af tragtbeholderen

  Fare

  Det kan forårsage alvorlig personskade eller død at vælte med maskinen, eller hvis den giver elektrisk stød.

  • Aflæs aldrig tragtbeholderen på en skråning. Aflæs altid tragtbeholderen på plan grund.

  • Aflæs kun tragtbeholderen på områder, der er fri for luftledninger eller andre forhindringer.

  Important: Sørg for, at maskinen under aflæsning er fastgjort til bugseringskøretøjets trækkrog med en koblingstap og en låseclips.

  Important: Før aflæsningssekvensen kan aktiveres, skal du sørge for, at maskinen er placeret direkte bag bugseringskøretøjet og er i transporthøjde.

  1. Placer maskinen på en plan overflade, og sørg for, at den er i transportposition før aflæsning.

  2. Tryk på knappen til aflæsning af tragtbeholderen i et sekund, slip knappen i et sekund, og tryk igen på knappen til aflæsning af tragtbeholderen (Figur 28).

   Note: Maskinen reagerer ikke, hvis du trykker på tragtbeholderens aflæsningsknap for hurtigt.

   g030468
   g030465

   Forsigtig

   Aflæsning af tragtbeholderen kan forårsage skade på omkringstående eller kæledyr.

   Hold omkringstående og kæledyr på sikker afstand af tragtbeholderen, når du aflæsser den.

  Sænkning af tragtbeholderen

  Tryk på fejemaskinens ned-knap for at sænke tragtbeholderen.

  Note: Sørg for, at tragtbeholderen er i sænket position, inden du begynder at bugsere maskinen.

  Eftersyn og rengøring af maskinen

  Efter fejning skal maskinen rengøres grundigt. Lufttør tragtbeholderen. Efter rengøring skal maskinen efterses for mulige beskadigelser af de mekaniske komponenter. Udførelse af disse procedurer sikrer, at maskinen fungerer tilfredsstillende under næste fejning.

  Bugsering af maskinen

  • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

  • Transporter aldrig maskinen, når transportalarmen og -lampen er aktiveret.

  • Når maskinen transporteres, skal bindepunkter bruges til at fastgøre maskinens forende (Figur 30) og akslen (Figur 31) til at fastgøre maskinens bagende til anhængeren.

   Note: Transport af maskinen uden brug af bindepunkterne kan beskadige maskinen.

   g011023
   g011024

  Betjening af maskinen i koldt vejr

  Hydraulikvæsken i maskinen skal nå en driftstemperatur på 82 °C for at maskinens flydehoved kan fungere korrekt.

  Skift af fejemaskinens op-tilstand

  Fejemaskinens op-knap kan indstilles til to tilstande: standard og valgfri.

  Standardtilstanden gør det muligt at hæve maskinen til de forudindstillede højder. Se Fejemaskinens op-knap – standardtilstand

  I den valgfrie tilstand kan du justere maskinen til enhver ønsket højde, og den stopper ved de forudindstillede højder. Se Fejemaskinens op-knap – valgfri tilstand.

  1. Fjern dækslet fra kontrolmodulet.

  2. Træk de 2 ledningsforbindelser ud af krøllestikket vist i Figur 32.

  3. Sæt de 2 ledningsforbindelser i det eksisterende krøllestik forankret i ledningsnettet.

  4. Monter dækslet på kontrolmodulet.

   g030597

   Note: For at vende tilbage til standard tilstand skal du sætte det originale krøllestik i.

  Sikkerhedshensyn efter drift

  • Lad maskinen køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

  • Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende mærkater.

  Vedligeholdelse

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 10 timer
 • Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.
 • For hver 25 timer
 • Rengør børsteområdet.
 • For hver 50 timer
 • Smør maskinen.Hvis maskinen anvendes under normale forhold, skal alle lejer og bøsninger smøres straks efter hver vask. Smør alle lejer og bøsninger dagligt ved støvede og snavsede driftsforhold.
 • For hver 100 timer
 • Efterse dækkenes tilstand.
 • Uskiftning af børsten.
 • For hver 200 timer
 • Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.
 • Udskiftning af frontflap.
 • For hver 600 timer
 • Eftersyn af tragtbeholderen for evt. beskadigelse.
 • Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til rutinemæssig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontrol af sikkerhedslåsesystemets funktion.       
  Kontroller for usædvanlige lyde under drift.       
  Kontroller dæktrykket.       
  Kontroller, om hydraulikslangerne er beskadigede.       
  Kontrol for væskelækager.       
  Afprøv kontrollens funktion.       
  Efterse tragtbeholderen.       
  Rengør børsten for eventuelt sammenfiltret materiale.       
  Undersøg børsten for slitage.1       
  Smør alle smørenipler.2       
  Reparation af beskadiget maling.       

  1 Udskift den, hvis den mangler eller er beskadiget

  2Umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval

  Bemærkninger om problemområder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
     
     
     
     
     
     
     

  Sikkerhed under vedligeholdelsesarbejde

  • Stands bugseringskøretøjet, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før der foretages serviceeftersyn eller justeringer på maskinen.

  • Udfør kun den vedligeholdelse, som er beskrevet i instruktionerne i denne vejledning. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det på noget tidspunkt skulle blive nødvendigt med større reparationer, eller hvis du har brug for anden hjælp.

  • Sørg for, at maskinen er i en sikker driftsmæssig stand ved at holde møtrikker, bolte og skruer tilspændte.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Understøt maskinen med blokke, donkrafte eller støtteben, når du arbejder under den. Stol aldrig på, at hydrauliksystemet understøtter maskinen.

  • Kontroller tinemonteringsboltene dagligt for at sikre, at de er strammet i henhold til specifikationerne.

  • Sørg for, at alle afskærmninger er monteret og forsvarligt lukket efter vedligeholdelse eller justering af maskinen.

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske, der er sprøjtet ind under huden, skal fjernes kirurgisk af en læge inden for få timer.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  • Hold din krop og dine hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Smøring af maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør maskinen.Hvis maskinen anvendes under normale forhold, skal alle lejer og bøsninger smøres straks efter hver vask. Smør alle lejer og bøsninger dagligt ved støvede og snavsede driftsforhold.
 • Maskinen er udstyret med 11 smørenipler, som skal smøres med lithiumbaseret fedt nr. 2.

  1. Smør følgende smørenipler:

   • Tragtbeholderens drejetap (øvre) (2) (Figur 33)

   • Styretap (2) (Figur 34)

   • Løftecylinder (2) (Figur 35)

   • Tragtbeholderens drejetap (nedre) (2) (Figur 36)

   • Drejeleddet på anhængertrækstangens trækkrog (1) (Figur 37)

   • Skårlægningskniv (Figur 38)

   • Skårlægningsknivens nav (Figur 38)

  2. Tør smøreniplerne af for at sikre, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i lejet eller bøsningen.

  3. Pump fedt ind i lejer eller bøsninger.

  4. Tør overskydende smørefedt op.

   g011025
   g011026
   g011027
   g011028
   g011029
   g011030

  Oprettelse af forbindelse mellem fjernbetjeningen og basisenheden

  Important: Læs hele proceduren igennem, inden du udfører proceduren.

  Fjernbetjeningen skal etablere kommunikation med basisenheden, før systemet kan bruges. Fjernbetjeningen er associeret med systemets basisenhed, før den forlader fabrikken, vha. associeringsproceduren. I situationer, hvor det er nødvendigt at genetablere kommunikationen mellem fjernbetjeningen og basisenheden (f.eks. ved introduktion af en ny eller ekstra fjernbetjening til en eksisterende basisenhed), skal du gøre følgende.

  Note: Når fjernbetjeningen forbindes til en anden basisenhed, adskilles den pågældende fjernbetjening fra den oprindelige basisenhed.

  1. Slå strømmen fra basisenheden.

  2. Stil dig i nærheden af basisenheden, med fuldt, uhindret udsyn og med fjernbetjeningen i hånden.

  3. Tryk på knapperne til VENSTREFORSKYDNING og HøJREFORSKYDNING, og hold dem nede. Lysdioden blinker ca. én gang i sekundet.

  4. Bliv ved med at holde begge knapper nede, indtil lysdioden begynder at blinke ca. to gange i sekundet.

  5. Slip knapperne.

  6. Tryk på knappen til VENSTREFORSKYDNING, og hold den nede. Lysdioden blinker ca. to gange i sekundet.

  7. Bliv ved med at holde knappen til VENSTREFORSKYDNING nede, og drej nøglestarten til positionen RUN (kør). Lysdioden lyser konstant, hvis proceduren er vellykket.

   Note: Dette kan tage op til 20 sekunder.

  8. Slip knappen til VENSTREFORSKYDNING.

   Systemet er klar til brug med den pågældende fjernbetjening.

   g030468

  Udskiftning af batterier til styreenheden

  Den håndholdte fjerbetjening tilføres strøm af 4 AAA-batterier. Når batterierne monteres, skal de anbringes korrekt iht. polariteten som angivet på indersiden af batterirummet, for at undgå at enheden påføres skade.

  1. Afmonter de seks skruer fra bagsiden af styreenheden, og afmonter dækslet (Figur 40).

   Note: Lad om muligt gummipakningen og stålpakningen sidde i kanalen, når dækslet og batterierne afmonteres.

   g029817
  2. Fjern de afladte batterier og bortskaf dem i overensstemmelse med den lokale lovgivning.

  3. Placer de nye batterier i batterirummet. Sørg for, at de forbindes rigtigt.

   Note: Hvis batterierne ikke installeres korrekt, vil det ikke beskadige enheden, men den vil ikke virke.

  4. Hvis du utilsigtet fjerner gummipakningen og stålpakningen, skal du forsigtigt sætte dem i kanalen igen i den håndholdte styreenhed.

  5. Udskift dækslet, og fastgør det med de seks skruer, du fjernede tidligere (Figur 40), og tilspænd dem til et moment på 1,5 til 1,7 N m.

   Note: Spænd ikke skruerne for hårdt.

  Opbevaring

  1. Rengør maskinen grundigt, så den er fri for snavs, blade og overskydende materiale.

  2. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  3. Kontroller alle fastgørelsesanordninger, og spænd dem efter behov.

  4. Smør alle smøreniplerne. Tør overskydende smøremiddel af.

  5. Efterse børstens tilstand, og udskift den om nødvendigt.

  Fejlfinding

  TilstandMulige årsagerAfhjælpning
  Maskinen samler ikke op.

  Børsten er beskadiget.

  Børstehøjden er for høj.

  Frontflappens højde er for lav eller for høj.

  Udskiftning af børsten.

  Juster børstens højde. Se Justering af børstens højde.

  Juster frontflappens højde. Se Justering af frontflappens højde.

  Maskinen vibrerer overdrevet.

  Kontroller lejerne på børstedrivremmen. Hvis de er meget varme, skal de kontrolleres for beskadigelse.

  Fremmedlegemer er viklet om børsten.

  Udskift eventuelt beskadigede lejer.

  Rengør for eventuelle fremmedlegemer.

  Fejlfindingslampen på maskinen tændes ikke, når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen.

  Der forekommer frekvensinterferens.

  Forbind fjernbetjeningen til basisenheden. Se Oprettelse af forbindelse mellem fjernbetjeningen og basisenheden .

  Kontrol af fejlkoder

  Hvis fejlfindingslampen angiver, at der er en systemfejl (se Fejlfindingslampe), skal fejlkoderne jævnføres for at afgøre, hvad der er galt med maskinen.

  Aktivering af fejlfindingstilstand og kontrol af koderne

  1. Drej tændingsnøglen til positionen KøR.

  2. Frakobl strømforsyningen ved at adskille køretøjets ledningsnet fra maskinens ledningsnet.

  3. Fjern fordækslet.

  4. Træk fastgørelseshætten af de 2 diagnostikparallelkonnektorer (Figur 41A).

  5. Tilslut diagnostikparallelkonnektorerne (Figur 41B).

   g030474
  6. Forbind køretøjets og maskinens ledningsnet med hinanden for at strømføre maskinen.

  7. Tæl antallet af blink for at bestemme fejlkoden, og brug følgende tabel:

   Note: Hvis der er flere fejl, blinker begge fejlindikatorer efterfulgt af en lang pause, hvorefter blinksekvenserne gentages.

   KodeBlinkmønster for lampeAdfærdDetaljer
   Maskinspecifikke fejl
   11Blinker én gang, pause, blinker én gang, lang pause, derefter gentagelseMistet kommunikation med BASISENHEDKonnektor er ikke tilsluttet. Find det løse eller frakoblede ledningsnetstik, og tilslut det.
   Der er noget galt med kabelføringen. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler.
   BASISENHEDEN er defekt. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler.
   12Blinker én gang, pause, blinker to gange, lang pause, derefter gentagelseVersion er inkompatibel med BASISENHEDEN og/eller håndholdt styreenhedForkert software (installer den korrekte software fra TORODIAG). Kontakt din autoriserede Toro-forhandler.
   13Blinker én gang, pause, blinker tre gange, lang pause, derefter gentagelseForkert håndholdt styreenhed – ikke implementeret på Rev ADer er en forkert produktassociering (f.eks. forsøg på at opdatere software på en MH-400 med en håndholdt ProPass-enhed)
  8. Monter fordækslet.

  Nulstilling af fejlkoderne

  Frakobl diagnostikkonnektorerne, og tilkobl dem igen, når problemet er løst. Diagnostiklampen blinker konstant én gang i sekundet.