Wprowadzenie

Ta maszyna jest kompaktowym nonikiem narzdzi przeznaczonym do wykonywania rnorodnych zada zwizanych z robotami ziemnymi i przenoszeniem materiaw podczas prac budowlanych i prac zwizanych z ksztatowaniem terenw zielonych. Zaprojektowana zostaa do pracy z rnorodnymi typami osprztu, z ktrych kady wykonuje okrelon funkcj.

Naley przeczyta uwanie ponisze informacje, aby pozna zasady waciwej obsugi i konserwacji urzdzenia, nie uszkodzi go i unikn obrae ciaa. Odpowiedzialno za prawidowe i bezpieczne uytkowanie produktu spoczywa na uytkowniku.

Z firm Toro moesz skontaktowa si bezporednio poprzez stron www.Toro.com w kwestiach dotyczcych materiaw szkoleniowych z zakresu bezpieczestwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriw, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urzdzenia.

Aby skorzysta z serwisu, zakupi oryginalne czci firmy Toro lub uzyska dodatkowe informacje, naley skontaktowa si z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsugi klienta firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Figure 1 przedstawia pooenie oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego na urzdzeniu. Naley zapisa je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urzdzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeli wystpuje), aby uzyska informacje o gwarancji, czciach zamiennych i innych kwestiach zwizanych z produktem.

g239557

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagroe, a zawarte w niej ostrzeenia zostay oznaczone symbolem ostrzegawczym (Figure 2), ktry sygnalizuje niebezpieczestwo mogce spowodowa powane obraenia lub mier w razie zlekcewaenia zalecanych rodkw ostronoci.

g000502

W niniejszej instrukcji wystpuj dwa sowa podkrelajce wag informacji. Wane zwraca uwag na szczeglne informacje techniczne, a Uwaga podkrela informacje oglne wymagajce szczeglnej uwagi.

Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami europejskimi. Szczegowe informacje mona znale w osobnej deklaracji zgodnoci produktu (DOC) dotyczcej tego wyrobu.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez dziaajcego tumika z iskrochronem wedug punktu 4442 kodeksu dotyczcego ochrony dbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myl o ochronie przeciwpoarowej i odpowiednio wyposaonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tego kodeksu.

Doczona instrukcja obsugi silnika zawiera informacje dotyczce wymaga amerykaskiej Agencji Ochrony rodowiska (EPA) oraz prawa stanu Kalifornia dotyczcego kontroli emisji w systemach emisji, konserwacji i gwarancji. Egzemplarze zastpcze zamwi mona u producenta silnika.

Ostrzeżenie

CALIFORNIA

Proposition 65 Warning

Układ wydechowy silnika wysokoprężnego i niektóre jego elementy mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i podobne elementy zawierają ołów i związki ołowiu, substancje chemiczne uznane przez stan Kalifornia za rakotwórcze i powodujące zaburzenia rozrodu. Myj ręce po kontakcie z nimi.

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

W obszarze roboczym mog wystpowa podziemne instalacje uytkowe. Dokopanie si do nich moe doprowadzi do poraenia prdem lub wybuchu.

Na obszarze pracy naley oznaczy instalacje podziemne i nie kopa w oznaczonych obszarach. Skontaktuj si z lokaln firm wykonujc oznakowania lub przedsibiorstwem komunalnym w celu oznakowania terenu (dla przykadu na terenie USA krajowa usuga wykonywania znakowa jest dostpna pod numerem 811, natomiast w Australii – pod numerem 1100).

Oglne wskazwki dotyczce bezpieczestwa

Zawsze przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczestwa, aby zapobiec powanym obraeniom ciaa lub mierci. Uywanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem moe okaza si niebezpieczne dla operatora i dla osb postronnych.

 • Nie przewo adunku z uniesionymi ramionami maszyny; zawsze przewo adunki blisko podoa.

 • Zbocza s gwnym czynnikiem powodujcym utrat kontroli i przewracanie si maszyny, co moe skutkowa powanymi obraeniami ciaa lub mierci. Uytkowanie maszyny na terenach pochyych lub nierwnych wymaga szczeglnej uwagi.

 • W gr i w d zbocza naley jedzi maszyn tak, aby jej cisza strona bya skierowana pod gr, a lejsza znajdowaa si bliej ziemi. Osprzt wpywa na zmian rozkadu ciaru. Pusta yka sprawia, e tylna cz maszyny jest stron cisz, a pena sprawia, e cisz stron jest przednia cz maszyny. Wikszo pozostaego osprztu sprawia, e przd maszyny jest ciszy ni jej ty.

 • Na obszarze pracy naley oznaczy instalacje podziemne i inne obiekty i nie kopa w oznaczonych obszarach.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika naley zapozna si z niniejsz instrukcj obsugi.

 • Podczas obsugi maszyny zachowaj pene skupienie. Nie podejmuj adnych rozpraszajcych czynnoci, w przeciwnym razie moesz spowodowa obraenia lub wyrzdzi szkody w mieniu.

 • Uytkowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione.

 • Rce i nogi operatora musz znajdowa si w bezpiecznej odlegoci od ruchomych czci i ruchomego osprztu.

 • Zabronione jest uywanie maszyny bez zaoonych i dziaajcych oson oraz innych urzdze ochronnych.

 • Osoby postronne i zwierzta powinny znajdowa si w bezpiecznej odlegoci od maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub odblokowywaniem tunelu wyrzutowego naley zatrzyma maszyn, wyczy silnik i wyj kluczyk.

Nieprawidowe uywanie tej maszyny moe by przyczyn obrae. W celu zmniejszenia ryzyka obrae ciaa postpuj zgodnie z tymi zasadami bezpieczestwa i zawsze zwracaj uwag na ostrzegawczy symbol bezpieczestwa (Figure 2), ktry oznacza: Uwaga, Ostrzeenie lub Niebezpieczestwo – zasady bezpieczestwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyszych zasad moe doprowadzi do obrae ciaa lub do mierci.

Dodatkowe informacje dotyczce bezpieczestwa mona znale w odpowiednich rozdziaach niniejszej instrukcji.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczce bezpieczestwa oraz instrukcje s wyranie widoczne dla operatora i znajduj si w pobliu wszystkich miejsc potencjalnego zagroenia. Uszkodzone i brakujce etykiety naley wymieni.

decalbatterysymbols
decal93-6681
decal93-7814
decal93-9084
decal115-2047
decal115-4855
decal115-4858
decal115-4865
decal117-3276
decal120-0625
decal130-2836
decal130-7637
decal131-0709
decal131-0711
decal131-8026
decal136-5750
decal137-9030
decal133-8056
decal131-0597
decal131-0708
decal131-0710
decal136-5824

Przegląd produktu

g031208g031209

Zanim uruchomisz silnik i rozpoczniesz prac z zespoem jezdnym, zapoznaj si ze wszystkimi elementami sterowania (Figure 4).

Panel sterowania

g240876

Przecznik kluczykowy

Przecznik kluczykowy, uywany do uruchamiania i wyczania silnika, ma trzy pozycje: WYCZENIE, PRACAi ROZRUCH. Patrz Uruchamianie silnika.

Dwignia przepustnicy

Przestaw do przodu, aby zwikszy obroty silnika lub do tyu, aby zmniejszy.

Drek wzorcowy

Podczas kierowania zespoem jezdnym naley skorzysta z drka wzorcowego jako uchwytu i punktu podparcia, aby sterowa dwigni sterujc zespoem jezdnym oraz dwigni hydrauliki pomocniczej. Aby zapewni pynn, kontrolowan prac, podczas obsugiwania maszyny nie naley zdejmowa doni z drkw wzorcowych.

Dwignia sterowania zespoem jezdnym

g029289
 • Aby jecha do przodu, ustaw dwigni sterowania zespoem jezdnym do przodu (Figure 6).

  g029285
 • Aby jecha do tyu, ustaw dwigni sterowania zespoem jezdnym do tyu (Figure 7).

  Important: Podczas cofania spogldaj do tyu, zwracajc uwag na przeszkody, i trzymaj obie donie na drku wzorcowym.

  g029286
 • Aby skrci w prawo, obr dwigni sterowania zespoem jezdnym w prawo (Figure 8).

  g029288
 • Aby skrci w lewo, obr dwigni sterowania zespoem jezdnym w lewo (Figure 9).

  g029287
 • Aby zatrzyma maszyn, zwolnij dwigni sterowania jazd (Figure 5).

Note: Im dalej przesuniesz dwigni sterowania jazd w danym kierunku, tym szybciej zesp jezdny bdzie jecha w tym kierunku.

Drek wzorcowy dwigni sterujcych adowarki

Drek wzorcowy sterowania adowark pomaga ustabilizowa pozycj doni podczas obsugiwania dwigni unoszenia ramion/przechyu osprztu adowarki (Figure 3).

Dwignia uniesienia ramion/przechyu osprztu

 • Aby przechyli osprzt do przodu, powoli przesu dwigni w prawo (Figure 10).

 • Aby przechyli osprzt do tyu, powoli przesu dwigni w lewo (Figure 10).

 • Aby opuci ramiona adowarki, powoli przesu dwigni do przodu (Figure 10).

 • Aby unie ramiona adowarki, powoli przesu dwigni do tyu (Figure 10).

 • Aby opuci ramiona adowarki do pozycji zapadki (pywajcej), przesu dwigni do oporu do przodu (Figure 10).

  Note: Dziki temu osprzt taki, jak lemiesz poziomujcy lub lemiesz hydrauliczny, bd podczas wyrwnywania poda za ksztatem podoa (tzw. pozycja pywajca).

g029293

Przesuwajc dwigni do pozycji poredniej (na przykad do przodu i w lewo), moesz jednoczenie unosi ramiona adowarki i przechyla osprzt.

Blokada zaworu adowarki

Blokada zaworu adowarki zabezpiecza dwigni uniesienia ramion/przechyu osprztu, przez co nie mona popchn ich do przodu. Dziki temu nikt nie opuci przypadkowo ramion adowarki w czasie przeprowadzania czynnoci konserwacyjnych. Zabezpiecz ramiona adowarki za pomoc blokady w kadym momencie, gdy chcesz zatrzyma maszyn z uniesionymi ramionami.

Aby zaczy blokad, naley j unie do momentu, a ukae si otwr w panelu sterowania, a nastpnie przesun w lewo przed dwigni unoszenia ramion adowarki, po czym docisn do pozycji zablokowania (Figure 11).

g029981

Dwignia hydrauliki pomocniczej

 • Aby wczy osprzt hydrauliczny w kierunku do przodu, przesu dwigni hydrauliki pomocniczej do przodu (Figure 12).

 • Aby uruchomi osprzt hydrauliczny w kierunku do tyu, przesu dwigni hydrauliki pomocniczej do tyu (Figure 12).

Note: Jeeli zwolnisz dwigni w pozycji DO PRZODU lub DO TYU, automatycznie powrci ona do pozycji NEUTRALNEJ (Figure 12).

g029294

Przecznik blokady hydrauliki pomocniczej

Nacinij praw stop przecznik blokady hydrauliki pomocniczej, aby zablokowa dwigni hydrauliki pomocniczej w pozycji DO PRZODU lub DO TYU i umoliwi obsug rkoma innych elementw sterujcych (Figure 4).

g205234

Dwignia hamulca postojowego

 • Aby zaczy hamulec postojowy, przekr dwigni w lewo (Figure 14).

  Note: Przed zaczeniem hamulca na kole napdowym zesp jezdny moe si nieznacznie przemieci.

 • Aby zwolni hamulec, przekr dwigni hamulca w prawo.

  Note: Konieczne moe by lekkie przesunicie dwigni napdu jezdnego w celu zwolnienia sworzni hamulca i przekrcenia dwigni.

g030721

Wskanik poziomu paliwa

Ten wskanik pokazuje ilo paliwa w zbiorniku/ach paliwa.

Wywietlacz komunikatw

Lampka temperatury pynu chodzcego silnik

Jeeli ciecz chodzca osignie zbyt wysok temperatur, lewa lampka kontrolna zacznie miga i rozlegnie si sygna dwikowy (Figure 15). W takiej sytuacji naley wyczy ukad hydrauliki pomocniczej i pozostawi silnik pracujcy na wysokich obrotach biegu jaowego, aby ukad chodzenia mg obniy temperatur maszyny. Po cakowitym ostygniciu silnika sprawdzi poziom pynu chodzcego.

Important: Nie wyczaj silnika, gdy moe to spowodowa przegrzanie si maszyny.

g029666

Lampka cinienia oleju silnikowego

Jeeli cinienie oleju silnikowego bdzie zbyt niskie, lampka kontrolna po lewej zapali si na stae (Figure 16). W takiej sytuacji natychmiast wycz silnik i sprawd poziom oleju. Jeli poziom jest niski, dolej oleju i obejrzyj ukad pod ktem ewentualnych wyciekw.

g029665

Kontrolka wiecy arowej

Prawa lampka kontrolna zaczyna miga, gdy wiece arowe s zasilane w celu rozgrzania silnika (Figure 17).

g029668

Lampka adowania akumulatora

Gdy poziom naadowania akumulatora bdzie zbyt niski, prawa lampka kontrolna zapali si na stae (Figure 18). W takiej sytuacji wycz silnik, a nastpnie naaduj lub wymie akumulator. Patrz Serwisowanie akumulatora.

g029667

Licznik godzin

Licznik motogodzin wywietla liczb godzin pracy zapisan w zespole jezdnym i zawiera nastpujce wskaniki:

 • Silnik pracuje – zapala si po uruchomieniu silnika

  g029974
 • Hamulec postojowy – zapala si, gdy hamulec postojowy jest wyczony

  g030520
 • Pooenie neutralne napdu jezdnego – zapala si, gdy dwignia napdu jezdnego jest w pozycji NEUTRALNEJ

  g029211
 • Pooenie neutralne dwigni hydrauliki pomocniczej – zapala si, gdy dwignia hydrauliki pomocniczej jest w pozycji NEUTRALNEJ

  g029975

Note: Specyfikacje i konstrukcja mog ulec zmianie bez koniecznoci powiadamiania.

Model 22327
Szeroko85cm
Dugo256cm
Wysoko138cm
Masa1234kg
Udwig roboczy (z operatorem o masie ciaa 75 kg i standardow yk)454kg)
Udwig wywracajcy (z operatorem o masie ciaa 75 kg i standardow yk)1296kg
Rozstaw osi104cm
Wysoko zrzutu (ze standardow yk)155cm
Wysig – cakowicie uniesiona (ze standardow yk)62cm
Wysoko do sworznia zawiasu (ze standardow yk w najwyszej pozycji)206cm
Model 22328
Szeroko103cm
Dugo256cm
Wysoko138cm
Masa1297kg
Udwig roboczy (z operatorem o masie ciaa 75 kg i standardow yk)454kg)
Udwig wywracajcy (z operatorem o masie ciaa 75 kg i standardow yk)1296kg
Rozstaw osi104cm
Wysoko zrzutu (ze standardow yk)155cm
Wysig – cakowicie uniesiona (ze standardow yk)62cm
Wysoko do sworznia zawiasu (ze standardow yk w najwyszej pozycji)206cm

Osprzt/akcesoria

Dostpna jest szeroka gama osprztu i akcesoriw zatwierdzonych przez firm Toro i przeznaczonych do stosowania z urzdzeniem oraz zwikszajcych jego moliwoci. Skontaktuj si z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub odwied stron www.Toro.com, aby uzyska list wszystkich zatwierdzonych akcesoriw i osprztu.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny stosuj wycznie czci zamienne/akcesoria zalecane przez firm Toro. Czci zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentw mog by niebezpieczne. Stosowanie ich mogoby uniewani gwarancj na produkt.

Działanie

Note: Naley ustali lew i praw stron maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Before Operation

Bezpieczestwo przed rozpoczciem pracy

Oglne wskazwki dotyczce bezpieczestwa

 • Uytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione. Przepisy lokalne mog ogranicza wiek operatora lub nakada obowizek certyfikowanego szkolenia dla operatora. Za szkolenie operatorw i mechanikw odpowiada waciciel.

 • Naley zapozna si z zasadami bezpiecznego uytkowania sprztu, elementami sterujcymi oraz naklejkami bezpieczestwa.

 • Operator musi umie szybko zatrzyma maszyn i wyczy silnik.

 • Naley sprawdzi czy elementy wykrywajce obecno operatora, wyczniki bezpieczestwa i osony znajduj si na swoim miejscu i dziaaj prawidowo. Nie uywa maszyny, jeli nie dziaa ona prawidowo.

 • Znajd punkty stwarzajce ryzyko zmiadenia na zespole jezdnym i osprzcie; nie zbliaj do nich rk i stp.

 • Przed rozpoczciem uytkowania maszyny z osprztem upewnij si, e uyty jest oryginalny osprzt marki Toro i e zosta on prawidowo zainstalowany. Przeczytaj wszystkie instrukcje obsugi osprztu.

 • Naley dokona oceny terenu w celu okrelenia, jakie akcesoria i osprzt bd potrzebne do prawidowego i bezpiecznego wykonywania pracy.

 • Na obszarze pracy naley oznaczy instalacje podziemne i inne obiekty i nie kopa w oznaczonych obszarach. Naley rwnie odnotowa lokalizacj obiektw i struktur, ktre nie zostay oznaczone, takich jak podziemne zbiorniki, studnie i szamba.

 • Naley dokadnie sprawdzi teren, na ktrym sprzt ma by uywany i usun wszystkie mieci.

 • Przed uruchomieniem maszyny sprawd, czy w pobliu nie znajduj si osoby postronne. Zatrzymaj maszyn, jeli ktokolwiek wejdzie w obszar pracy.

Bezpieczestwo zwizane z paliwem

 • Zachowaj szczegln ostrono podczas obchodzenia si z paliwem. Jest ono atwopalne, a jego opary maj waciwoci wybuchowe.

 • Zga wszelkie rda ognia, takie jak papieros, cygaro lub fajka.

 • Uywaj wycznie odpowiednich pojemnikw na paliwo.

 • Nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupeniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

 • Nie dolewaj ani nie spuszczaj paliwa w zamknitym pomieszczeniu.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach wystpowania otwartego ognia, tam gdzie wystpuje iskrzenie lub stosowany jest pomyk dyurny, na przykad przy piecykach gazowych lub innych urzdzeniach.

 • W przypadku rozlania paliwa nie prbuj wcza silnika, unikaj moliwoci spowodowania zaponu do czasu rozproszenia oparw paliwa.

Dolewanie paliwa

Zalecane paliwo

Naley uywa wycznie czystego, wieego oleju napdowego lub oleju ekologicznego o niskiej (<500ppm) albo bardzo niskiej (<15ppm) zawartoci siarki. Minimalna liczba cetanowa to40. Olej napdowy naley kupowa w ilociach, ktre mona zuy w cigu 180 dni, co zagwarantuje jego wieo.

W temperaturach powyej -7°C uywa letniego oleju napdowego (nr2-D), a poniej tej temperatury – zimowego (nr1-D lub mieszanki 1-D/2-D). Stosowanie zimowego oleju napdowego w niskich temperaturach powoduje, e temperatura zaponu jest nisza, a charakterystyka przepywu dostosowana jest do niskich temperatur, co uatwia uruchamianie i zmniejsza czstotliwo zatykania si filtra paliwa.

Stosowanie letniego oleju napdowego w temperaturze wyszej ni -7°C przyczynia si do wyduenia trwaoci pompy paliwowej i zwikszenia mocy w porwnaniu z olejem zimowym.

Important: Nie naley zamiast oleju napdowego uywa nafty ani benzyny. Nieprzestrzeganie tego ostrzeenia spowoduje uszkodzenie silnika.

Silnik dostosowany do oleju napdowego biodiesel

Do napdu maszyny mona uywa mieszanki oleju napdowego zawierajcej do 20% oleju napdowego bio (i 80% standardowego oleju napdowego). Zawarto siarki w konwencjonalnym oleju napdowym powinna by niska lub bardzo niska. Naley pamita o nastpujcych zastrzeeniach:

 • Komponent bio musi spenia norm ASTM D6751 lub EN14214.

 • Zmieszane paliwo musi spenia norm ASTM D975 lub EN590.

 • Powierzchnie z powok malarsk mog zosta uszkodzone przez mieszank biodiesla.

 • Przy niskiej temperaturze naley uywa paliwa B5 (o 5% lub mniejszej zawartoci biooleju).

 • Naley sprawdza uszczelki i przewody majce styczno z paliwem, bowiem ich stan moe ulec pogorszeniu.

 • Przez pewien czas po przejciu na mieszank paliwow z udziaem olejw rolinnych mona oczekiwa zatkania filtra paliwa.

 • Aby uzyska wicej informacji o oleju napdowym typu biodiesel, skontaktuj si z jego dystrybutorem.

Uzupenianie paliwa w zbiornikach

Pojemno zbiornika paliwa: 41litrw

Napenij zbiorniki paliwa w sposb pokazany na Figure 23.

Note: Po bezpiecznym zamkniciu korka wlewu paliwa sycha kliknicie. Uyj wspornika do zablokowania zbiornikw paliwa.

g029669

Wykonywanie codziennych czynnoci konserwacyjnych

Kadego dnia przed uruchomieniem maszyny wykonuj wymienione w rozdziale czynnoci kontrolne wykonywane codzienne lub przy kadym uyciu.

Important: Przed pierwszym uruchomieniem silnika sprawd poziom oleju hydraulicznego i wykonaj odpowietrzenie ukadu paliwowego, zapoznaj si z Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego i Odpowietrzanie ukadu paliwowego.

Before Operation

Bezpieczestwo w czasie pracy

Oglne wskazwki dotyczce bezpieczestwa

 • Nie przewo adunku z uniesionymi ramionami maszyny. Zawsze przewo adunki blisko podoa.

 • Nie przekraczaj zalecanej znamionowej wartoci obcienia, poniewa maszyna moe sta si niestabilna, co moe spowodowa utrat panowania nad ni.

 • Uywaj jedynie osprztu i akcesoriw zatwierdzonych przez Toro. Osprzt moe zmieni stabilno i charakterystyk pracy maszyny.

 • Dla maszyn z platform:

  • Opu ramiona adowarki przed zejciem z platformy.

  • Nie prbuj stabilizowa maszyny poprzez ustawienie stopy na ziemi. Jeli stracisz panowanie nad maszyn, zejd z platformy i oddal si od maszyny.

  • Nie wsuwaj stopy pod platform.

  • Nie jed maszyn, dopki nie staniesz obiema stopami na platformie, a rkami nie zapiesz dwigni.

 • Podczas obsugi maszyny zachowaj pene skupienie. Nie podejmuj adnych rozpraszajcych czynnoci, w przeciwnym razie moesz spowodowa obraenia lub wyrzdzi szkody w mieniu.

 • Zanim rozpoczniesz cofanie, popatrz za siebie oraz w d, aby upewni si, e teren za maszyn jest pusty.

 • Nigdy nie szarp elementw sterujcych; stosuj jednostajny ruch.

 • Waciciel/uytkownik moe zapobiega wypadkom i jest odpowiedzialny za obraenia ciaa innych osb i uszkodzenia mienia wynike wskutek wypadkw.

 • No odpowiedni odzie, w tym rkawice, ochron oczu, dugie spodnie, pene obuwie robocze z podeszw antypolizgow i ochronniki suchu. Zwi wosy, jeli s dugie, i nie no lunej odziey ani zwisajcej biuterii.

 • Uywanie maszyny przez operatora, ktry jest zmczony, chory, nietrzewy lub pod wpywem narkotykw, jest zabronione.

 • Nigdy nie przewo pasaerw i trzymaj zwierzta oraz osoby postronne z dala od maszyny.

 • Uywaj maszyny tylko przy dobrym owietleniu, z dala od dziur i ukrytych zagroe.

 • Zanim uruchomisz silnik upewnij si, e wszystkie napdy s w pozycji neutralnej i zacz hamulec postojowy (jeli wystpuje). Uruchamiaj silnik tylko z pozycji operatora.

 • Zachowaj ostrono przy zblianiu si do lepych zaukw, krzeww, drzew i innych obiektw, ktre mog utrudnia widoczno.

 • Podczas skrcania i przejedania przez drogi i chodniki zwolni i zachowa ostrono. Uwaaj na ruch.

 • Zatrzymaj osprzt zawsze, gdy nie wykonujesz pracy.

 • Jeli uderzysz w jakikolwiek przedmiot, zatrzymaj maszyn, wycz silnik, wyjmij kluczyk i sprawd maszyn. Przed ponownym uruchomieniem wykonaj wszystkie niezbdne czynnoci naprawcze.

 • Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamknitej przestrzeni.

 • Nie zostawiaj maszyny bez nadzoru.

 • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

  • Zaparkuj maszyn na rwnej powierzchni.

  • Opu ramiona adowarki i wycz ukad hydrauliki pomocniczej.

  • Zacignij hamulec postojowy (jeli wystpuje).

  • Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 • Nie uywaj maszyny, jeeli wystpuje ryzyko wystpienia wyadowa atmosferycznych.

 • Maszyny mona uywa jedynie w obszarach, w ktrych jest dostatecznie duo miejsca na bezpieczne manewrowanie. Uwaaj na przeszkody znajdujce si w bliskiej odlegoci. Niezachowanie odpowiedniej odlegoci od drzew, murw i innych przeszkd moe spowodowa obraenia ciaa, gdy maszyna moe cofn si podczas pracy, jeeli operator nie zwraca uwagi na otoczenie.

 • Przed przejechaniem pod jakimikolwiek obiektami (na przykad przewodami elektrycznymi, gaziami lub przez drzwi) sprawd woln przestrze nad maszyn i unikaj kontaktu z nimi.

 • Unikaj przepeniania osprztu i zawsze utrzymuj adunek w pozycji poziomej w czasie unoszenia ramion adowarki. Przedmioty znajdujce si w osprzcie mog spa i spowodowa obraenia.

Bezpieczestwo pracy na zboczu

 • W gr i w d zbocza naley jedzi z cisz stron maszyny skierowan pod gr. Osprzt wpywa na zmian rozkadu ciaru. Pusta yka sprawia, e tylna cz maszyny jest stron cisz, a pena sprawia, e cisz stron jest przednia cz maszyny. Wikszo pozostaego osprztu sprawia, e przd maszyny jest jej cisz stron.

 • Unoszenie ramion adowarki na zboczu wpywa na stabilno maszyny. W czasie pracy na zboczach utrzymuj ramiona adowarki w pozycji opuszczonej.

 • Zbocza s gwnym czynnikiem powodujcym utrat kontroli i przewracanie si maszyny, co moe skutkowa powanymi obraeniami ciaa lub mierci. Uytkowanie maszyny na terenach pochyych lub nierwnych wymaga dodatkowej uwagi.

 • Wyznacz swoje wasne procedury i zasady pracy na zboczach. Musz one obejmowa ocen nachylenia stoku w celu okrelenia, na jak pochyych zboczach da si bezpiecznie pracowa. Podczas dokonywania takiej oceny naley kierowa si zdrowym rozsdkiem i umiejtnoci oceny sytuacji.

 • Podczas pracy na zboczach zwolnij i zachowaj szczegln ostrono. Stan podoa moe mie wpyw na stabilno maszyny.

 • Unikaj uruchamiania i zatrzymywania maszyny na zboczu. Jeeli maszyna straci przyczepno, zjed powoli i prosto w d zbocza.

 • Unikaj skrcania na zboczach. Jeli musisz skrci, zrb to powoli i ustaw ciszy koniec maszyny w kierunku pod gr.

 • Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposb powolny i stopniowy. Nie dokonuj nagych zmian prdkoci i kierunku jazdy.

 • Jeli podczas pracy na zboczu czujesz si nieswojo, zaniechaj pracy.

 • Uwaaj na dziury, koleiny i wyboje, poniewa na nierwnym terenie istnieje ryzyko przewrcenia si maszyny. Wysoka trawa moe zakrywa przeszkody.

 • Podczas pracy na mokrym podou zachowaj ostrono. Zmniejszona przyczepno moe powodowa polizg.

 • Nie uywaj maszyny w pobliu uskokw, roww, waw lub zbiornikw wodnych. Nage przejechanie koem lub gsienic przez obrzee lub zapadnicie si obrzea mogoby spowodowa wywrcenie si maszyny. Zachowuj bezpieczn odlego maszyny od wszelkich zagroe.

 • Nie przeprowadzaj podczania ani odczania osprztu na pochyoci.

 • Nie parkuj maszyny na pochyociach ani zboczach.

Uruchamianie silnika

 1. Sprawd, czy rozcznik akumulatora jest WCZONY.

 2. Upewnij si, e dwignia hydrauliki pomocniczej i dwignie jazdy znajduj si w pooeniu NEUTRALNYM.

 3. Ustaw dwigni przepustnicy w poowie midzy pozycjami WOLN a SZYBK.

 4. Wsu kluczyk do wycznika zaponu i obr go do pooenia WCZENIA (On).

 5. Odczekaj, a wskanik wiecy arowej przestanie miga.

 6. Obr kluczyk do pozycji ROZRUCH. Gdy silnik uruchomi si, pu kluczyk.

  Important: Przy rozruchu silnika nie kr rozrusznikiem duej ni przez 10 sekund. Jeli silnik nie daje si uruchomi, odczekaj 30 sekund, aby rozrusznik mg ostygn pomidzy kolejnymi prbami. Niezastosowanie si do powyszych zalece moe spowodowa spalenie rozrusznika.

 7. Ustaw dwigni przepustnicy w pozycji SZYBKO.

  Important: Praca silnika na wysokich obrotach, gdy ukad hydrauliczny jest zimny (tzn. gdy temperatura powietrza jest bliska zera lub nisza), moe spowodowa uszkodzenie ukadu hydraulicznego. Podczas uruchamiania silnika w niskich temperaturach pozwl silnikowi pracowa w pozycji rodkowego pooenia dwigni przepustnicy od 2 do 5 minut przed przestawieniem dwigni przepustnicy do ustawienia SZYBKIEGO.

  Note: Jeeli temperatura na zewntrz jest poniej zera, przechowuj zesp jezdny w garau. Dziki temu bdzie si atwiej uruchamia.

Kierowanie urzdzeniem

Dwignia jazdy suy do sterowania ruchem maszyny. Im dalej przesuniesz dwigni sterowania jazd w danym kierunku, tym szybciej zesp jezdny bdzie jecha w tym kierunku. Aby zatrzyma maszyn, zwolnij dwigni sterowania jazd.

Przepustnica kontroluje prdko obrotow silnika, wyraon w obr./min (obrotach na minut). Ustaw dwigni przepustnicy w pozycji SZYBKO dla uzyskania najwyszych osigw. Moliwo zmiany ustawienia przepustnicy moe by take wykorzystana do pracy przy niskich prdkociach.

Zatrzymywanie silnika

 1. Ustaw maszyn na rwnej powierzchni, zacz hamulec postojowy (jeeli maszyna jest w niego wyposaona) i opu ramiona adowarki.

 2. Upewnij si, e dwignia hydrauliki pomocniczej jest w pozycji NEUTRALNEJ.

 3. Przesu dwigni przepustnicy do pooenia WOLNEGO.

 4. Jeeli silnik ciko pracowa lub jest gorcy, przed przekrceniem kluczyka w stacyjce do pozycji WYCZENIA pozwl mu pracowa przez minut na biegu jaowym.

  Note: Pomaga to schodzi silnik przed jego wyczeniem. W sytuacji awaryjnej dopuszcza si natychmiastowe wyczenie silnika.

 5. Przekr przecznik z kluczykiem do pozycji WY. (Off) i wyjmij kluczyk.

Ostrożnie

Dziecko lub niewykwalifikowana osoba postronna moe prbowa wczy zesp jezdny i dozna obrae ciaa.

Kiedy opuszczasz zesp jezdny nawet na chwil, wyjmij kluczyk zaponu.

Uywanie osprztu

Instalowanie osprztu

Important: Uywaj jedynie osprztu zatwierdzonego przez Toro. Osprzt moe zmieni stabilno i charakterystyk pracy maszyny. Stosowanie maszyny wraz z niezatwierdzonym osprztem moe prowadzi do uniewanienia gwarancji na maszyn.

Important: Przed zainstalowaniem osprztu upewnij si, e pyty montaowe s wolne od brudu i zanieczyszcze, a sworznie obracaj si swobodnie. Jeli sworznie nie obracaj si swobodnie, nasmaruj je.

 1. Ustaw osprzt na rwnej powierzchni z wystarczajc iloci miejsca za nim, aby podpi go do maszyny.

 2. Uruchom silnik.

 3. Przechyl pyt montaow osprztu do przodu.

 4. Ustaw pyt montaow w grnej krawdzi pyty odbiornika osprztu (Figure 24).

  g003710
 5. Unie ramiona adowarki, jednoczenie przechylajc pyt montaow do tyu.

  Important: Unie osprzt na tyle, aby oderwa go od ziemi, a nastpnie przechyl pyt montaow cakowicie do tyu.

 6. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 7. Za sworznie szybkomocujce upewniajc si, e zostay cakowicie osadzone w pycie montaowej (Figure 25).

  Important: Jeli sworznie nie chc obrci si do pozycji zaczonej, oznacza to, e pyta montaowa nie zostaa dobrze wyrwnana z otworami w pycie odbiornika osprztu. Sprawd i w razie potrzeby wyczy pyt odbiornika.

  g003711

  Ostrzeżenie

  Jeli nie osadzisz prawidowo sworzni szybkomocujcych w pycie montaowej osprztu, osprzt moe spa z maszyny, przygniatajc operatora lub osoby postronne.

  Sprawd, czy sworznie szybkomocujce zostay cakowicie osadzone w pycie montaowej osprztu.

Podczanie przewodw hydraulicznych

Ostrzeżenie

Olej hydrauliczny wydostajcy si pod cinieniem moe dosta si pod skr i spowodowa obraenia. Pyn, ktry przedosta si przez skr, musi by usunity chirurgicznie w cigu kilku godzin przez lekarza zaznajomionego z tego typu obraeniami; w przeciwnym razie istnieje ryzyko wystpienia zgorzeli.

 • Przed podaniem cinienia na ukad hydrauliczny upewnij si, e wszystkie jego przewody i we s w dobrym stanie, a poczenia/zczki – szczelne.

 • Trzymaj ciao i rce z dala od wyciekw z otworw sworzni lub dysz, ktre wyrzucaj olej hydrauliczny pod duym cinieniem.

 • Aby znale wycieki oleju hydraulicznego, uyj kartonu lub papieru; nigdy nie uywaj rk do wykonania tej czynnoci.

Ostrożnie

Zcza hydrauliczne, przewody/zawory hydrauliczne oraz olej hydrauliczny mog by gorce. Dotknicie gorcych elementw moe spowodowa poparzenie.

 • Do pracy ze zczami hydraulicznymi uywaj rkawic.

 • Przed dotkniciem elementw hydraulicznych zaczekaj, a maszyna ostygnie.

 • Nie dotykaj rozlanego oleju hydraulicznego.

Jeli do dziaania osprztu potrzebny jest ukad hydrauliczny, podcz przewody hydrauliczne w nastpujcy sposb:

 1. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 2. Aby uwolni cinienie ze zczek hydraulicznych, przestaw dwigni hydrauliki pomocniczej do przodu, do tyu i z powrotem do pozycji NEUTRALNEJ.

 3. Zdejmij pokrywy ochronne ze zczek hydraulicznych maszyny.

 4. Upewnij si, e zcza hydrauliczne s wolne od zanieczyszcze i brudu.

 5. Wcinij zcze mskie osprztu do zcza eskiego w maszynie.

  Note: Podczenie mskiego zcza osprztu najpierw spowoduje uwolnienie cinienia z osprztu.

 6. Wcinij zcze eskie osprztu na zcze mskie w maszynie.

 7. Upewnij si, e poczenie jest mocne, pocigajc za przewody.

Demontowanie osprztu

 1. Zaparkuj maszyn na rwnej powierzchni.

 2. Opu osprzt na podoe.

 3. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 4. Rozcz sworznie szybkomocujce obracajc je na zewntrz.

 5. Jeeli osprzt wykorzystuje napd hydrauliczny, przestaw dwigni hydrauliki pomocniczej do przodu, do tyu i z powrotem do pozycji NEUTRALNEJ w celu uwolnienia cinienia ze zczek hydraulicznych.

 6. Jeli osprzt wykorzystuje hydraulik, wsu konierze z powrotem na zczki hydrauliczne i rozcz je.

  Important: Pocz ze sob przewody osprztu, aby zapobiec zanieczyszczeniu ukadu hydraulicznego w czasie przechowywania.

 7. Za pokrywy ochronne na zczki hydrauliczne maszyny.

 8. Uruchom silnik, przechyl pyt montaow do przodu i odjed maszyn od osprztu.

After Operation

Bezpieczestwo po pracy

 • Przed przystpieniem do regulacji, czyszczenia, obsugi technicznej lub przed przechowywaniem sprztu wycz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, a wszystkie elementy ruchome si zatrzymaj, a maszyna ostygnie.

 • Oczyszczenie osprztu, napdw, tumika i silnika z zanieczyszcze pozwoli unikn zagroenia poarem. Pamitaj, aby usun rozlany olej lub paliwo.

 • Utrzymuj wszystkie czci w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montaowe dobrze dokrcone.

 • Nie dotykaj czci, ktre mog rozgrza si podczas pracy. Przed wykonaniem czynnoci konserwacyjnych, regulacyjnych lub serwisowych w maszynie zaczekaj, a czci te si ochodz.

 • Zachowa ostrono podczas adowania maszyny na naczep lub ciarwk lub jej rozadowywania.

Przemieszczanie niesprawnej maszyny

Important: Nie holuj ani nie cignij maszyny bez uprzedniego otwarcia zaworw holowniczych; w przeciwnym razie ukad hydrauliczny zostanie uszkodzony.

 1. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 2. Otwrz mask i oprzyj j na podprce.

 3. Zdejmij osony boczne; patrz Zdejmowanie oson bocznych.

 4. Przy uyciu klucza przekr dwukrotnie zawory holownicze na pompach hydraulicznych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara (Figure 26).

  g031210g031211
 5. Teraz moesz holowa maszyn stosownie do potrzeb.

 6. Po naprawieniu maszyny zamknij zawory holownicze przed przystpieniem do jej uytkowania.

Transportowanie urzdzenia

Do transportu maszyny naley uy przyczepy lub ciarwki o duej nonoci. Stosuj najazd o penej szerokoci. Upewnij si, e przyczepa lub ciarwka wyposaone s w niezbdne hamulce, owietlenie i oznaczenia wymagane przez prawo. Dokadnie przeczytaj instrukcje dotyczce bezpieczestwa. Pomoe to unikn obrae ciaa operatora lub osb postronnych. Przestrzegaj lokalnych rozporzdze okrelajcych wymagania dotyczce przyczep i mocowa.

Ostrzeżenie

Jazda po ulicy lub drodze bez kierunkowskazw, owietlenia, oznacze odblaskowych lub symbolu pojazdu wolnobienego jest niebezpieczna i moe prowadzi do wypadkw powodujcych obraenia ciaa.

Maszyn nie wolno jecha po drogach publicznych.

Wybr przyczepy

Ostrzeżenie

adowanie maszyny na przyczep lub ciarwk zwiksza prawdopodobiestwo przewrcenia maszyny, co moe prowadzi do powanych obrae lub mierci (Figure 27).

 • Uywaj tylko pochylni o penej szerokoci. Nie uywaj oddzielnych pochylni z kadej strony maszyny.

 • Upewnij si, e pochylnia jest co najmniej 4 dusza ni wysoko platformy przyczepy lub ciarwki. Dziki temu kt pochylni wzgldem podoa nie przekroczy 15 stopni.

g229507

Zaadunek maszyny

Ostrzeżenie

adowanie maszyny na przyczep lub ciarwk zwiksza prawdopodobiestwo przewrcenia maszyny, co moe prowadzi do powanych obrae lub mierci.

 • Podczas obsugi maszyny na pochylni naley zachowa szczegln ostrono.

 • Zaadunek i wyadunek maszyny wykonuj tak, aby jej cisza strona znajdowaa si po wyszej stronie pochylni.

 • Podczas jazdy maszyn po pochylni unikaj nagego przyspieszania lub hamowania, gdy mogoby to spowodowa utrat kontroli lub przewrcenie si maszyny.

 1. Przed uyciem przyczepy zamocuj j do pojazdu holujcego i podcz acuchy zabezpieczajce.

 2. Podcz przewody hamulcw przyczepy, jeli s stosowane.

 3. Opu pochylni (Figure 27).

 4. Opu ramiona adowarki.

 5. Zaadunek maszyny na przyczep wykonuj tak, aby cisza jej strona bya po wyszej stronie pochylni, adunek przewo nisko (Figure 28).

  • Jeeli maszyna posiada zaadowany osprzt do przewozu adunku (na przykad yk lub regulowane widy) lub osprzt nie sucy do przewozu adunku (na przykad karczownic do pniakw), wjedaj po pochylni przodem.

  • Jeeli maszyna posiada oprniony osprzt do przewozu adunku lub nie posiada zamocowanego osprztu, wjedaj po pochylni tyem.

  g204457
 6. Opu do koca ramiona adowarki.

 7. Zatrzymaj silnik, wyjmij kluczyk zaponu i zacz hamulec postojowy.

 8. Zamocuj maszyn do przyczepy lub ciarwki za pomoc pasw, acuchw lub lin, mocujc je do metalowych uch na maszynie (Figure 29). Zastosuj si do obowizujcych przepisw okrelajcych wymogi dotyczce mocowania maszyny.

  g031331

Rozadunek urzdzenia

 1. Opu pochylni (Figure 28).

 2. Wyadunek maszyny wykonuj tak, aby cisza jej strona bya po wyszej stronie pochylni, adunek przewo nisko (Figure 30).

  • Jeeli maszyna posiada zaadowany osprzt do przewozu adunku (na przykad yk lub regulowane widy) lub osprzt nie sucy do przewozu adunku (na przykad karczownic do pniakw), zjedaj po pochylni tyem.

  • Jeeli maszyna posiada oprniony osprzt do przewozu adunku lub nie posiada zamocowanego osprztu, zjedaj po pochylni przodem.

  g204458

Podnoszenie maszyny

Maszyn mona unie za pomoc uch mocujcych/do podnoszenia, stanowicych punkty podnoszenia, patrz Figure 29.

Konserwacja

Note: Naley ustali lew i praw stron maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostay podane w instrukcji obsugi silnika.

Ostrożnie

Jeli pozostawisz kluczyk we wczniku, silnik moe zosta przypadkowo uruchomiony przez osob postronn, co moe grozi powanymi obraeniami ciaa operatora lub innych osb.

Przez przystpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynnoci konserwacyjnych wycignij kluczyk z wcznika.

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
After the first 8 operating hours
 • Sprawd i wyreguluj napicie gsienic.
 • Wymie filtr oleju hydraulicznego.
 • After the first 50 operating hours
 • Wymie olej silnikowy i filtr.
 • Sprawd i wyreguluj napicie gsienic.
 • Before each use or daily
 • Nasmaruj maszyn.(Nasmaruj niezwocznie po kadym myciu.)
 • Sprawd wskanik serwisowy filtra powietrza.
 • Sprawd poziom oleju w silniku.
 • Usu wod i inne zanieczyszczenia z filtra paliwa/separatora wody.
 • Oczy gsienice.
 • Sprawdzaj gsienice pod ktem nadmiernego zuycia i prawidowego naprenia.
 • Oczy oson, chodnic oleju oraz przedni stron chodnicy silnika (czciej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Naley sprawdza poziom pynu chodzcego w zbiorniku wyrwnawczym.
 • Sprawd i wyczy oson chodnicy
 • Sprawd hamulec postojowy..
 • Usu zanieczyszczenia z maszyny.
 • Sprawd poluzowane czniki.
 • Every 25 hours
 • Zdejmij pokryw filtra powietrza, usu zanieczyszczenia i sprawd wskanik serwisowy filtra powietrza.
 • Sprawd poziom pynu hydraulicznego.
 • Every 50 hours
 • Naley sprawdza stan akumulatora.
 • Sprawd i wyreguluj napicie gsienic.
 • Every 100 hours
 • Wymie olej silnikowy.(Filtr naley serwisowa czciej w niezwykle zakurzonych lub piaszczystych warunkach).
 • Sprawd przewody ukadu chodzenia.
 • Sprawd przewody hydrauliczne pod ktem wyciekw, lunych pocze, zagi, niedokrconych wspornikw montaowych, zuycia oraz uszkodze pod wpywem czynnikw rodowiskowych i chemicznych.Przed ponownym uruchomieniem wykonaj wszystkie niezbdne czynnoci naprawcze.
 • Sprawd, czy na podwoziu nie nagromadziy si zabrudzenia.
 • Sprawd napicie paska alternatora/wentylatora (skorzystaj z instrukcji w Podrczniku obsugi silnika).
 • Every 200 hours
 • Wymie filtr oleju.(Filtr naley serwisowa czciej w niezwykle zakurzonych lub piaszczystych warunkach).
 • Wymie filtr oleju hydraulicznego.
 • Every 400 hours
 • Wymie wkad filtra paliwa i przelotowy filtr paliwa.
 • Sprawd przewody i poczenia paliwowe pod ktem zuycia, uszkodze lub obluzowanych pocze.
 • Wymieni olej hydrauliczny.
 • Every 500 hours
 • Wymie pasek alternatora/wentylatora (skorzystaj z instrukcji w Podrczniku obsugi silnika).
 • Every 1,500 hours
 • Wymie wszystkie lune przewody hydrauliczne.
 • Yearly
 • Wymie pyn chodzcy silnik (tylko przedstawiciel autoryzowanego serwisu).
 • Wymie pyn chodzcy silnik.
 • Yearly or before storage
 • Sprawd i wyreguluj napicie gsienic.
 • Poprawki lakiernicze odpryskw.
 • Every 2 years
 • Oprnij i oczy zbiornik(i) paliwa – tylko autoryzowany serwis.
 • Wymie wszystkie lune przewody hydrauliczne.
 • Przed wykonaniem konserwacji

  Zasady bezpieczestwa podczas konserwacji

  • Zaparkuj maszyn na rwnej nawierzchni, odcz hydraulik pomocnicz, opu osprzt, zacz hamulec postojowy (jeli wystpuje), wycz silnik i wyjmij kluczyk. Przed przystpieniem do regulacji, czyszczenia, naprawy lub przed przechowywaniem sprztu naley zaczeka, a wszystkie elementy ruchome si zatrzymaj, a maszyna ostygnie.

  • Pamitaj, aby usun rozlany olej lub paliwo.

  • Nie pozwala nieprzeszkolonym osobom serwisowa maszyny.

  • Jeli zajdzie taka potrzeba, uyj podpr do podparcia elementw maszyny.

  • Ostronie uwalnia cinienie z ukadw ze zmagazynowan energi.

  • Przed przystpieniem do jakichkolwiek napraw odczy akumulator; patrz Korzystanie z odcznika akumulatora.

  • Rce i nogi operatora musz znajdowa si w bezpiecznej odlegoci od czci ruchomych. W miar moliwoci nie dokonywa adnych regulacji przy wczonym silniku.

  • Utrzymuj wszystkie czci w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montaowe dobrze dokrcone. Naley wymienia wszystkie zuyte lub uszkodzone naklejki.

  • Nie wolno manipulowa urzdzeniami zabezpieczajcymi.

  • Uywaj jedynie osprztu zatwierdzonego przez Toro. Osprzt moe zmieni stabilno i charakterystyk pracy maszyny. Uywanie z maszyn niezatwierdzonego osprztu moe skutkowa utrat gwarancji.

  • Uywaj wycznie oryginalnych czci zamiennych Toro.

  • Jeeli jakikolwiek rodzaj konserwacji lub naprawy wymaga uniesienia ramion adowarki, naley je zabezpieczy w pozycji uniesienia za pomoc blokad(y) siownika/w hydraulicznego/ych.

  Uywanie blokad siownikw

  Ostrzeżenie

  Podniesione ramiona adowarki mog si opuci, przygniatajc kadego, kto znajduje si pod nimi.

  Przed przeprowadzeniem czynnoci konserwacyjnych wymagajcych uniesienia ramion adowarki zainstaluj blokady siownikw.

  Instalowanie blokad siownikw

  1. Odcz osprzt.

  2. Unie ramiona adowarki do pozycji cakowicie podniesionej.

  3. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Wyjmij 2 sworznie mocujce blokad siownika do supkw po obu stronach maszyny.

  5. Na blokad siownika na toczysko siownika podnoszenia (Figure 31).

   g031214
  6. Powtrz kroki od 4 do 5 dla drugiej strony maszyny.

  7. Powoli opu ramiona adowarki, a blokady siownikw dotkn korpusw siownikw i gwek toczysk.

  Demonta i przechowywanie blokad siownikw

  Important: Przed przystpieniem do eksploatacji maszyny zdejmij blokady siownikw z toczysk i poprawnie zamocuj je w pooeniu przechowywania.

  1. Uruchom silnik.

  2. Unie ramiona adowarki do pozycji cakowicie podniesionej.

  3. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Wyjmij sworznie mocujce blokady siownikw.

  5. Na blokady siownikw na supki po obu stronach maszyny i zabezpiecz je zawleczkami.

  6. Opu ramiona adowarki.

  Dostp do elementw wewntrznych

  Ostrzeżenie

  Otwarcie lub zdjcie oson, pokryw i siatek przy pracujcym silniku umoliwi kontakt z ruchomymi czciami, powodujc powane obraenia.

  Przed zdjciem jakichkolwiek oson, pokryw i siatek wycz silnik, wyjmij kluczyk zaponu i zaczekaj, a silnik ostygnie.

  Otwieranie maski silnika

  1. Poluzuj rub blokujc mask (Figure 32).

   g031215
  2. Przekr zaczep maski w prawo (Figure 32).

  3. Unie mask do gry za ucha (Figure 32).

  4. Ustaw podprk maski.

  Zamykanie maski

  1. Unie za uchwyt zabezpieczajcy podprk (Figure 33)

   g031216
  2. Opu mask i zatrzanij j, naciskajc przedni cz maski do momentu penego zamknicia maski.

  3. Dokr rub mocujc mask, unieruchamiajc zaczep (Figure 32).

  Otwieranie tylnej pokrywy dostpowej

  1. Zdejmij element mocujcy (Figure 34).

   g031217
  2. Unie tyln pokryw dostpow, aby uzyska dostp do elementw wewntrznych (Figure 34).

  3. Opu tyln pokryw dostpow i za element mocujcy, aby j zablokowa.

  Zdejmowanie oson bocznych

  1. Otwrz mask i oprzyj j na podprce.

  2. Przesu osony boczne (Figure 35) do gry, wysuwajc z otworw w przedniej osonie i ramie.

   g030720

  Zdejmowanie przedniej osony

  1. Otwrz mask i oprzyj j na podprce.

  2. Poluzuj 2 grne ruby i 2 przednie ruby.

   g247902
  3. Zdejmij oson.

  Zdejmowanie przedniej osony

  1. Odkr 2 grne ruby ( x 1 cal), 2 podkadki oraz 2 dolne ruby (5/16 x cala) z przedniej pokrywy.

  2. Zdejmij przedni oson.

  g204032

  Smarowanie

  Smarowanie maszyny

  Typ smaru: Smar oglnego zastosowania.

  1. Ustaw maszyn na poziomej nawierzchni, zacz hamulec postojowy i opu ramiona adowarki.

  2. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Oczy smarowniczki za pomoc szmatki.

  4. Podcz smarownic do kadej ze smarowniczek (Figure 38, Figure 39 i Figure 40).

   Note: Przed wtoczeniem smaru w smarowniczki pokazane na Figure 40 unie ramiona adowarki.

   g031219
   g004209
   g029953
  5. Nastpnie pompowa smar do smarowniczek, a zacznie wycieka z oysk (w przyblieniu 3 wtoczenia).

  6. Wytrze nadmiar smaru.

  Konserwacja silnika

  Bezpieczestwo obsugi silnika

  • Przed sprawdzeniem poziomu oleju lub dolaniem oleju do skrzyni korbowej wycz silnik.

  • Nie zmieniaj ustawie regulatora silnika i nie stosuj nadmiernej prdkoci obrotowej silnika.

  • Trzymaj rce, stopy, twarz, inne czci ciaa i odzie w bezpiecznej odlegoci od tumika i innych gorcych powierzchni.

  Serwisowanie filtra powietrza

  Serwisowanie pokrywy i korpusu filtra powietrza

  Important: Filtr powietrza wymieniaj tylko wtedy, gdy wskanik serwisowy wskazuje kolor czerwony (Figure 41). Zbyt wczesna wymiana filtra powietrza moe jedynie zwikszy ryzyko wprowadzenia zanieczyszcze do silnika po zdjciu filtra.

  1. Ustaw maszyn na rwnej powierzchni, zacz hamulec postojowy (jeeli maszyna jest w niego wyposaona) i opu ramiona adowarki.

  2. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Otwrz mask i oprzyj j na podprce (jeeli maszyna jest w ni wyposaona).

  4. Sprawd korpus filtra powietrza pod ktem uszkodze mogcych by przyczyn nieszczelnoci i uchodzenia powietrza. Przejrzyj cay ukad dolotowy powietrza pod ktem nieszczelnoci, uszkodze, obluzowanych obejm przewodw.

   Wymie lub napraw wszelkie uszkodzone komponenty.

  5. Zwolnij zatrzaski znajdujce si na filtrze powietrza i zdejmij pokryw filtra powietrza z obudowy filtra (Figure 41).

   Important: Nie wyjmuj filtra powietrza.

   g031236
  6. cinij boki pokrywki przeciwpyowej, aby j otworzy; wytrzep py.

  7. Wyczy wntrze pokrywy filtra powietrza za pomoc spronego powietrza o cinieniu nieprzekraczajcym 2,05bar.

   Important: Nie stosuj spronego powietrza do czyszczenia korpusu filtra powietrza.

  8. Sprawd wskanik serwisowy.

   • Jeeli wskanik serwisowy jest przezroczysty, zamontuj pokryw filtra powietrza wraz z oson przeciwpyow, skierowan w d i zamocuj zatrzaski (Figure 41).

   • Jeeli wskanik serwisowy jest czerwony, wymie filtr powietrza zgodnie z procedur opisan w rozdziale Wymiana filtra.

  Wymiana filtra

  Important: Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, wczaj go tylko wtedy, gdy filtr powietrza i pokrywa s na swoich miejscach.

  1. Delikatnie wysu filtr powietrza z obudowy (Figure 41).

   Note: Nie wytrzepuj filtra o cianki obudowy.

   Important: Nie prbuj oczyszcza filtra.

  2. Sprawd nowy filtr pod ktem rozdar, warstwy oleju i uszkodzenia gumowej uszczelki. Sprawd filtr pod ktem uszkodze, zagldajc do wntrza filtra przy jego silnym owietleniu z zewntrz. Dziury w filtrze bd wyglda jak jasne plamki.

   Jeli filtr jest uszkodzony, nie uywaj go.

  3. Ostronie zamontuj filtr (Figure 41).

   Note: Upewnij si, e filtr zosta mocno osadzony, dociskajc zewntrzn krawd filtra podczas montau.

   Important: Nie naciskaj mikkiej, wewntrznej powierzchni filtra.

  4. Zamontuj pokryw filtra powietrza wraz z oson przeciwpyow skierowan w d i zamocuj zatrzaski (Figure 41).

  5. Zamknij mask.

  Wymiana oleju silnikowego

  Specyfikacja oleju silnikowego

  Typ oleju: Olej do silnikw Diesla z dodatkiem substancji czyszczcych (klasa API CH-4 lub wysza)

  Pojemno skrzyni korbowej: z filtrem – 5,7 litra

  Lepko: Patrz tabela poniej.

  g238048

  Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

  1. Ustaw maszyn na poziomej nawierzchni, zacz hamulec postojowy i opu ramiona adowarki.

  2. Wycz silnik, wyjmij kluczyk zaponu i odczekaj, a silnik ochodzi si.

  3. Otwrz mask i oprzyj j na podprce.

  4. Wyczy obszar wok wskanika poziomu oleju i korka wlewu oleju (Figure 43).

   g029940
  5. Sprawd poziom oleju; w razie potrzeby uzupenij jego poziom (Figure 44).

   Important: Nie napeniaj skrzyni korbowej zbyt du iloci oleju; Jeli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt wysoki, uruchomienie silnika moe spowodowa jego uszkodzenie.

   g029301

  Wymiana oleju silnikowego

  1. Uruchom silnik i pozwl mu pracowa przez pi minut.

   Note: Dziki temu olej zostanie podgrzany i atwiej spynie.

  2. Zaparkuj maszyn na rwnej powierzchni.

  3. Unie ramiona adowarki i zamocuj je za pomoc blokad siownikw; patrz Instalowanie blokad siownikw.

  4. Zacz hamulec postojowy, wycz silnik i wyjmij kluczyk.

  5. Spu olej pod platform (Figure 45).

   Ostrożnie

   Jeeli maszyna bya uruchomiona, elementy bd gorce. Dotknicie gorcych elementw moe spowodowa poparzenie.

   Uwaaj, aby podczas wymiany oleju i/lub filtra nie dotkn gorcych podzespow.

   g031212g029385
  6. Wykr korek wlewu oleju i powoli wlej okoo 80% podanej iloci oleju przez pokryw zaworw.

  7. Sprawd poziom oleju.

  8. Powoli dolewaj oleju, aby podnie jego poziom do otworu na wskaniku.

  9. Wkr korek wlewu oleju.

  Wymiana filtra oleju

  1. Unie ramiona adowarki i zamocuj je za pomoc blokad siownikw; patrz Instalowanie blokad siownikw.

  2. Zacz hamulec postojowy, wycz silnik i wyjmij kluczyk.

  3. Zdejmij oson przedni; patrz Zdejmowanie przedniej osony.

  4. Spu olej z silnika; patrz Wymiana oleju silnikowego.

  5. Umie pod filtrem pytk tack lub szmatk, aby zapobiec rozlaniu si wypywajcego oleju.

  6. Wymie filtr oleju (Figure 46).

   g029749
  7. Wykr korek wlewu oleju i powoli wlej okoo 80% podanej iloci oleju przez pokryw zaworw.

  8. Sprawd poziom oleju.

  9. Powoli dolewaj oleju, aby podnie jego poziom do otworu na wskaniku.

  10. Wkr korek wlewu oleju.

  11. Zamontuj oson przedni, patrz Zdejmowanie przedniej osony.

  Konserwacja układu paliwowego

  Niebezpieczeństwo

  W niektrych warunkach paliwo jest niezwykle atwopalne i wybuchowe. Zapon lub wybuch paliwa moe poparzy operatora i osoby postronne oraz spowodowa straty materialne.

  Pen list ostrzee dotyczcych paliwa mona znale w Bezpieczestwo zwizane z paliwem.

  Usuwanie wody z filtra paliwa/separatora wody

  1. Ustaw maszyn na poziomej nawierzchni, zacz hamulec postojowy i opu ramiona adowarki.

  2. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Otwrz tyln pokryw dostpow, patrz Otwieranie tylnej pokrywy dostpowej.

  4. Zlokalizuj filtr paliwa w tylnej czci silnika (Figure 47) i umie pod nim czysty pojemnik.

   g029408
  5. Odkr zawr spustowy na dole obudowy filtra i odczekaj, a woda spynie.

  6. Po zakoczeniu zakr zawr spustowy.

  7. Zamknij tyln pokryw dostpow i zamocuj elementem mocujcym.

  Wymiana wkadu filtra paliwa i przelotowego filtra paliwa

  1. Ustaw maszyn na poziomej nawierzchni, zacz hamulec postojowy i opu ramiona adowarki.

  2. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Otwrz tyln pokryw dostpow, patrz Otwieranie tylnej pokrywy dostpowej.

  4. Zlokalizuj filtry paliwa po prawej stronie silnika (Figure 47) i umie pod nimi czysty pojemnik.

  5. Wyczy obszar wok uchwytw wkadu filtra (Figure 47).

  6. Wyjmij wkad filtra i oczy jego powierzchni montaow (Figure 47).

  7. Nasmaruj uszczelk na obudowie nowego filtra wieym olejem.

  8. Napenij obudow paliwem.

  9. Przykrcaj rcznie wkad filtra, a uszczelka zetknie si z powierzchni montaow, a nastpnie obr o dodatkowe p obrotu (Figure 47).

  10. Zlokalizuj filtr przelotowy po lewej stronie obudowy filtra paliwa (Figure 47) i zwr uwag na kierunek przepywu wskazywany przez strzak z boku filtra przelotowego.

  11. Rozcz obejmy po obu kocach filtra przelotowego i zsu z niego przewody (Figure 47). Wyrzu filtr.

  12. Nasu przewody na krce nowego filtra (Figure 47), upewniajc si, e strzaka na filtrze jest skierowana w kierunku silnika lub elektrycznej pompy paliwa.

  13. Zamocuj przewody obejmami do filtra.

  14. Zamknij tyln pokryw dostpow i zamocuj elementami mocujcymi.

  Sprawdzanie przewodw i pocze paliwowych

  Sprawd przewody paliwowe i ich poczenia pod ktem zuycia, uszkodze lub obluzowanych pocze. Dokr wszelkie obluzowane poczenia i skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu w celu pomocy przy naprawie uszkodzonych przewodw paliwowych.

  Odpowietrzanie ukadu paliwowego

  Naley odpowietrzy ukad paliwowy przed uruchomieniem silnika, jeli zaistniaa ktra z nastpujcych sytuacji:

  • Pierwsze uruchomienie nowej maszyny

  • Silnik przesta pracowa z powodu braku paliwa.

  • Wykonane byy prace konserwacyjne zwizane z ukadem paliwowym, takie jak wymiana filtra paliwa itp.

  1. Obr kluczyk do pozycji PRACA.

  2. Przed uruchomieniem maszyny pozwl, aby pompa paliwa pracowaa przez 2 minuty.

  Oprnianie zbiornika(w) paliwa

  Oddaj maszyn do przedstawiciela autoryzowanego serwisu w celu oprnienia i oczyszczenia zbiornika(-w) paliwa.

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Bezpieczna praca przy instalacji elektrycznej

  • Przed przystpieniem do naprawiania maszyny odcz akumulator. W pierwszej kolejnoci odczy zacisk ujemny, a nastpnie dodatni. W pierwszej kolejnoci podcz zacisk dodatni, a nastpnie ujemny.

  • aduj akumulator na otwartym, dobrze wentylowanym obszarze, z dala od rde iskier i ognia. Naley odcza adowark od zasilania przed podczeniem lub odczeniem od akumulatora. Naley nosi odzie ochronn i uywaj narzdzi izolowanych.

  • Kwas z akumulatora jest trujcy i moe spowodowa poparzenia. Unikaj kontaktu ze skr, oczami i odzie. W czasie pracy z akumulatorem naley chroni twarz, oczy i odzie.

  • Gazy z akumulatora mog eksplodowa. Akumulator naley trzyma z dala od papierosw, rda iskier i ognia.

  Serwisowanie akumulatora

  Korzystanie z odcznika akumulatora

  Ostrzeżenie

  Dotykanie gorcych powierzchni moe powodowa obraenia ciaa.

  Trzymaj rce, stopy, twarz, inne czci ciaa i odzie w bezpiecznej odlegoci od tumika i innych gorcych powierzchni.

  1. Ustaw maszyn na poziomej nawierzchni, zacz hamulec postojowy i opu ramiona adowarki.

  2. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Otwrz mask, oprzyj j na podprce i zdejmij lew oson boczn.

  4. Przekr odcznik akumulatora do pozycji ON (w.) lub OFF (wy.), aby wykona nastpujc czynno:

   • Aby wczy zasilanie elektryczne maszyny, przekr odcznik akumulatora w prawo do pozycji ON (Figure 48).

   • Aby odczy zasilanie elektryczne maszyny, przekr odcznik akumulatora w lewo do pozycji OFF (Figure 48).

   g033901

  Demonta akumulatora

  1. Ustaw maszyn na poziomej nawierzchni, zacz hamulec postojowy i opu ramiona adowarki.

  2. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Wymontuj akumulator zgodnie z Figure 49.

  g204573

  adowanie akumulatora

  Ostrzeżenie

  W czasie adowania akumulator wytwarza gazy, ktre mog wybuchn.

  Nigdy nie pal tytoniu w pobliu akumulatora; utrzymuj akumulator z dala od rde iskier i pomieni.

  Important: Zawsze utrzymuj akumulator w peni napeniony (ciar waciwy elektrolitu 1,265). Jest to szczeglnie wane, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora, gdy temperatura spadnie poniej 0°C.

  1. Zdemontuj akumulator z maszyny; patrz Demonta akumulatora.

  2. aduj akumulator prdem o nateniu od 3 do 4 A przez 4 do 8 godzin (Figure 50). Nie dopuszcza do przeadowania akumulatora.

   g003792
  3. Gdy akumulator bdzie w peni naadowany, naley odczy adowark od gniazdka elektrycznego, a nastpnie odczy przewody adowarki od biegunw akumulatora (Figure 50).

  Czyszczenie akumulatora

  Note: Zaciski i obudowa akumulatora musz by czyste, poniewa zabrudzenia prowadz do jego powolnego wyadowania.

  1. Ustaw maszyn na rwnej powierzchni, zacz hamulec postojowy (jeeli maszyna jest w niego wyposaona) i opu ramiona adowarki.

  2. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Zdemontuj akumulator z maszyny; Demonta akumulatora.

  4. Ca obudow akumulatora przemyj roztworem wody z sod oczyszczon.

  5. Opucz akumulator czyst wod.

  6. Posmaruj styki akumulatora i zcza kabli smarem Grafo 112X (nr czci Toro 505-47) lub wazelin, aby zapobiec korozji.

  7. Zamontuj akumulator, patrz Instalacja akumulatora.

  Instalacja akumulatora

  Zamontuj akumulator zgodnie z Figure 51.

  g204572

  Konserwacja nowego akumulatora po wymianie

  Oryginalny akumulator jest bezobsugowy i nie wymaga prac konserwacyjnych. Odpowiednie informacje dotyczce konserwacji zamiennego akumulatora mona znale w instrukcji producenta.

  Uruchamianie silnika za pomoc kabli rozruchowych

  Ostrzeżenie

  Dotykanie gorcych powierzchni moe powodowa obraenia ciaa.

  Trzymaj rce, stopy, twarz, inne czci ciaa i odzie w bezpiecznej odlegoci od tumika i innych gorcych powierzchni.

  Ostrzeżenie

  Przy uruchamianiu silnika za pomoc kabli rozruchowych w akumulatorze powstaj wybuchowe gazy.

  Nigdy nie pal papierosw w pobliu akumulatora i dopilnuj, aby w pobliu akumulatora nie wystpoway iskry ani pomienie.

  1. Otwrz mask, oprzyj j na podprce i zdejmij lew oson boczn.

  2. Zdj oson z bieguna rozruchowego (Figure 52).

   g033902
  3. Podcz jeden koniec dodatniego (+) przewodu rozruchowego do bieguna rozruchowego (Figure 52).

  4. Drugi koniec dodatniego (+) przewodu rozruchowego podcz do dodatniego bieguna akumulatora w drugim pojedzie.

  5. Podcz jeden koniec ujemnego (-) przewodu rozruchowego do ujemnego bieguna akumulatora w drugim pojedzie.

  6. Drugi koniec ujemnego (-) przewodu rozruchowego podcz do masy pojazdu, na przykad do niemalowanej ruby lub elementu ramy.

  7. Uruchom silnik w drugim pojedzie. Pozwl mu pracowa przez kilka minut, a nastpnie uruchom silnik w uruchamianym pojedzie.

  8. Przewody odczaj w kolejnoci odwrotnej ni przy podczaniu.

  9. Za pokryw bieguna rozruchowego.

  Konserwacja bezpiecznikw

  Instalacja elektryczna jest zabezpieczona za pomoc bezpiecznikw. Nie wymaga ona konserwacji, jeli jednak przepali si bezpiecznik, sprawd element/obwd pod ktem uszkodze lub zwar. Figure 53 przedstawia widok skrzynki bezpiecznikw i lokalizacj poszczeglnych bezpiecznikw.

  g029409

  Note: Jeeli maszyna nie daje si uruchomi, bezpiecznik obwodu gwnego lub bezpiecznik panelu sterowania/przekanika mog by przepalone.

  Po prawej stronie maszyny znajduje si take bezpiecznik (50 A). Unie ramiona adowarki, za blokad siownika i zdejmij praw pokryw dostpow. Bezpiecznik znajduje si blisko, po wewntrznej stronie ramy.

  g205353

  Konserwacja układu napędowego

  Serwisowanie gsienic

  Czyszczenie gsienic

  1. Zaparkuj maszyn na paskim terenie i zacz hamulec postojowy.

  2. Gdy yka jest zamocowana i jest skierowana w d, opu j na podoe tak, aby przd zespou jezdnego unis si kilkanacie centymetrw nad podoe.

  3. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Korzystajc z wa z wod lub myjki cinieniowej, usu zabrudzenia z kadego systemu gsienic.

  Important: Upewnij si, e uywasz wody pod duym cinieniem jedynie do mycia obszaru gsienic. Nie uywaj wody pod duym cinieniem do mycia pozostaej czci zespou jezdnego. Nie polewaj obszaru midzy koem napdowym a zespoem jezdnym wod pod duym cinieniem, poniewa mogoby to spowodowa uszkodzenie uszczelnie silnika. Mycie pod wysokim cinieniem moe uszkodzi instalacj elektryczn i zawory hydrauliczne lub wypuka smar.

  Important: Pamitaj o dokadnym oczyszczeniu k jezdnych, koa przedniego oraz koa napdowego (Figure 55). Po oczyszczeniu koa jezdne powinny swobodnie si obraca.

  g029756

  Regulacja napicia gsienic

  Upewnij si, e blok napinajcy znajduje si rwno z zielon wskazwk na naklejce lub w odlegoci 1,3 cm od koca prowadnicy rury napinajcej (Figure 56). Jeeli tak nie jest, naley skorygowa napicie gsienicy w nastpujcy sposb:

  g203962
  1. Ustaw maszyn na poziomej nawierzchni, zacz hamulec postojowy i opu ramiona adowarki.

  2. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Odkr rub zabezpieczajc i nakrtk (Figure 57).

   g029758
  4. Uywajc klucza grzechotkowego z zabierakiem cala obracaj rub napinajc w lewo, a blok napinajcy zrwna si z zielon wskazwk na naklejce lub znajdzie si w odlegoci 1,3 cm od tylnej krawdzi rury (Figure 56).

  5. Ustaw najblisze nacicie na rubie napinajcej rwno z otworem ruby zabezpieczajcej i unieruchom rub za pomoc ruby zabezpieczajcej i nakrtki (Figure 57).

  6. Powtrz procedur dla drugiej gsienicy.

  7. Jed maszyn, a nastpnie zaparkuj j na rwnej nawierzchni, wcz hamulec postojowy, wycz silnik i wyjmij kluczyk.

  8. Upewnij si, e dla kadej z gsienic blok napinajcy zrwna si z zielonym zakresem na etykiecie lub znajdzie si w odlegoci 1,3cm od koca rury napinajcej (Figure 56). W razie potrzeby wyreguluj.

  Wymiana gsienic wskich

  Gsienice naley wymienia, jeli s nadmiernie zuyte.

  Note: Posiadany model ma gsienice wskie, jeeli szeroko wynosi mniej ni 15,5cm.

  1. Ustaw maszyn na poziomej nawierzchni, zacz hamulec postojowy i opu ramiona adowarki.

  2. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Unie/podeprzyj maszyn, przy ktrej bdziesz pracowa, aby gsienica uniosa si od 7,6 do 10 cm ponad powierzchni podoa.

  4. Odkr rub zabezpieczajc i nakrtk (Figure 57).

  5. Za pomoc klucza grzechotkowego z zabierakiem cala uwolnij napicie gsienicy, obracajc rub napinajc w prawo (Figure 57 oraz Figure 58).

   g029759
  6. Poluzuj tyln rub w pobliu koa napdzajcego (Figure 58).

   Note: Dziki temu koo napdzajce bdzie mogo si przesun do przodu i zwolni napicie gsienicy. Jeeli koo si nie przesunie, uruchom silnik i nieznacznie przejed maszyn do przodu.

  7. Zdejmij gsienic od gry przedniego koa, cigajc j z koa i jednoczenie obracajc j do przodu.

  8. Po zdjciu gsienicy z przedniego koa zdejmij j z koa napdowego oraz k jezdnych (Figure 58).

  9. Owi gsienic wok przedniego koa (Figure 58)

  10. Wepchnij gsienic pod oraz pomidzy koa jezdne (Figure 58).

  11. Owi gsienice wok koa acuchowego (Figure 58).

  12. Uruchom silnik i wcz napd do tyu, jednoczenie wpychajc zb w koo acuchowe.

  13. Uywajc klucza grzechotkowego z zabierakiem cala obracaj rub napinajc w lewo, a ruba napinajca zostanie odkrcona do koca (Figure 59).

   g203963
  14. Ustaw najblisze nacicie na rubie napinajcej rwno z otworem ruby zabezpieczajcej i unieruchom rub za pomoc ruby zabezpieczajcej i nakrtki.

  15. Dokr tyln rub z momentem od 108 do 122Nm.

  16. Opu maszyn na podoe.

  17. Powtrz procedur, aby wymieni gsienic po drugiej stronie maszyny.

  18. Jed maszyn, a nastpnie zaparkuj j na rwnej nawierzchni, wcz hamulec postojowy, wycz silnik i wyjmij kluczyk.

  19. Upewnij si, e blok napinajcy zosta odkrcony do koca.

   Note: Po pewnym czasie uytkowania gsienice stan si niewystarczajco naprone.

  20. Wyreguluj naprenie gsienic tak, aby blok napinajcy zrwna si z zielon wskazwk na naklejce lub znalaz si w odlegoci 1,3 cm od koca prowadnicy rury napinajcej, patrz Regulacja napicia gsienic.

  Wymiana gsienic szerokich

  Gsienice naley wymienia, jeli s nadmiernie zuyte.

  Note: Posiadany model ma gsienice szerokie, jeeli szeroko wynosi wicej ni 23cm.

  1. Ustaw maszyn na poziomej nawierzchni, zacz hamulec postojowy i opu ramiona adowarki.

  2. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Unie/podeprzyj stron maszyny, przy ktrej bdziesz pracowa, aby gsienica uniosa si od 7,6 do 10 cm ponad powierzchni podoa.

  4. Odkr rub zabezpieczajc i nakrtk (Figure 57).

  5. Za pomoc klucza grzechotkowego z zabierakiem cala uwolnij napicie gsienicy, obracajc rub napinajc w prawo (Figure 57 oraz Figure 58).

  6. Poluzuj tyln rub w pobliu koa napdzajcego (Figure 58).

  7. Odkr nakrtk mocujc zewntrzne koo przednie, a nastpnie zdejmij koo (Figure 60).

   g217640
  8. Zdejmij gsienic (Figure 60).

  9. Zdejmij dwie due podkadki z k zewntrznych, jedn po kadej stronie kadego z k (Figure 60).

  10. Usu stary smar i zanieczyszczenia z obszaru midzy lokalizacj podkadek a oyskami wewntrz k, nastpnie wypenij ten obszar po obu stronach kadego koa wieym smarem.

  11. Na due podkadki na obszar koa pokryty smarem.

  12. Za now gsienic (Figure 60).

   Note: Upewnij si, e zby gsienicy wpasoway si midzy przekadki w rodku koa napdowego.

  13. Za zewntrzne koo przednie i zabezpiecz je wczeniej odkrcon nakrtk (Figure 60).

  14. Dokr nakrtk z momentem 407Nm.

  15. Obracaj rub napinajc w lewo, a ruba napinajca zostanie odkrcona do koca.

  16. Ustaw najblisze nacicie na rubie napinajcej rwno z otworem ruby zabezpieczajcej i unieruchom rub za pomoc ruby zabezpieczajcej i nakrtki.

  17. Dokr tyln rub z momentem od 108 do 122Nm.

  18. Opu maszyn na podoe.

  19. Powtrz procedur, aby wymieni gsienic po drugiej stronie maszyny.

  20. Jed maszyn, a nastpnie zaparkuj j na rwnej nawierzchni, wcz hamulec postojowy, wycz silnik i wyjmij kluczyk.

  21. Upewnij si, e blok napinajcy zosta odkrcony do koca (Figure 59).

   Note: Po pewnym czasie uytkowania gsienice stan si niewystarczajco naprone.

  22. Wyreguluj naprenie gsienic tak, aby blok napinajcy zrwna si z zielon wskazwk na naklejce lub znalaz si w odlegoci 1,3 cm od koca prowadnicy rury napinajcej, patrz Regulacja napicia gsienic.

  Konserwacja układu chłodzenia

  Bezpieczestwo ukadu chodzenia

  • Poknicie pynu chodzcego silnik moe spowodowa zatrucie. Przechowuj go w miejscu niedostpnym dla dzieci i zwierzt.

  • Spuszczanie gorcego pynu chodzcego pod cinieniem lub dotykanie gorcej chodnicy i otaczajcych j czci moe spowodowa powane obraenia.

   • Przed odkrceniem korka chodnicy poczekaj co najmniej 15 minut, a silnik ostygnie.

   • Do odkrcania korka uyj szmatki i odkrcaj go powoli, pozwalajc wydosta si nagromadzonej parze.

  Serwisowanie ukadu chodzenia

  Czyszczenie osony chodnicy

  Za pomoc spronego powietrza usu z osony chodnicy traw, brud lub inne zanieczyszczenia.

  Sprawdzenie poziomu cieczy chodzcej silnik.

  Ukad chodzenia jest napeniony roztworem wody i trwaego rodka przeciw zamarzaniu na bazie glikolu etylenowego w proporcjach 50/50.

  1. Ustaw maszyn na rwnej nawierzchni, opu ramiona adowarki, zacz hamulec postojowy i wycz silnik.

  2. Wyjmij kluczyk zaponu i zaczekaj, a silnik ostygnie.

  3. Naley sprawdza poziom pynu w zbiorniku wyrwnawczym (Figure 61).

   Powierzchnia pynu chodzcego powinna znajdowa si na lub powyej oznaczenia na boku zbiornika.

   g029314
  4. W przypadku niskiego poziomu pynu chodzcego odkr korek zbiornika wyrwnawczego i dodaj mieszank wody i trwaego rodka przeciw zamarzaniu na bazie glikolu etylenowego w proporcji 50/50.

   Important: Nie wlewaj nadmiernej iloci pynu do zbiornika wyrwnawczego.

  5. Zakr korek zbiornika wyrwnawczego.

  Wymiana pynu chodzcego silnik

  Raz w roku naley odda maszyn do przedstawiciela autoryzowanego serwisu w celu wymiany pynu chodzcego silnik.

  W celu dolania pynu chodzcego silnik zapoznaj si z Sprawdzenie poziomu cieczy chodzcej silnik..

  Konserwacja hamulców

  Sprawdzanie hamulca postojowego

  1. Zacz hamulec postojowy; patrz Dwignia hamulca postojowego.

  2. Uruchomi silnik.

  3. Sprbuj powoli jecha maszyn do przodu lub do tyu.

  4. Jeli maszyna porusza si, skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu w celu przeprowadzenia naprawy.

  Konserwacja elementów sterowania

  Regulacja dwigni sterujcych

  Elementy sterujce s regulowane fabrycznie przed wysaniem maszyny. Jednake po wielu godzinach eksploatacji konieczne moe okaza si wyosiowanie dwigni sterowania zespoem jezdnym, POOENIA NEUTRALNEGO dwigni sterowania zespoem jezdnym oraz sprawdzenie zdolnoci jazdy zespou jezdnego na wprost przy ustawieniu dwigni sterowania zespoem jezdnym w pooeniu ruchu do przodu.

  Aby dokona regulacji elementw sterujcych w swojej maszynie, skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Konserwacja instalacji hydraulicznej

  Bezpieczestwo ukadw hydraulicznych

  • Jeli olej zostanie wstrzyknity w skr, naley niezwocznie skonsultowa si z lekarzem. Olej wstrzyknity pod skr musi zosta usunity chirurgicznie w cigu kilku godzin przez lekarza.

  • Przed podaniem cinienia na ukad hydrauliczny upewnij si, e wszystkie jego przewody i we s w dobrym stanie, a poczenia/zczki – szczelne.

  • Trzymaj ciao i rce z dala od wyciekw z otworw sworzni lub dysz, ktre wyrzucaj olej hydrauliczny pod duym cinieniem.

  • Wycieki oleju hydraulicznego mona zlokalizowa za pomoc kartonu lub papieru.

  • Przed wykonaniem czynnoci przy tym ukadzie naley dokona w sposb bezpieczny cakowitej dekompresji w ukadzie hydraulicznym.

  Specyfikacja oleju hydraulicznego

  Pojemno zbiornika oleju hydraulicznego: 37,9 litra

  Naley korzysta wycznie z jednego z poniszych rodzajw pynw hydraulicznych:

  • Toro Premium Transmission (pyn przekadniowy Toro)/Hydraulic Tractor Fluid (pyn hydrauliczny do cignika) (aby uzyska wicej informacji, skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu)

  • Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (wielosezonowy pyn hydrauliczny Toro) (aby uzyska wicej informacji, skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu)

  • Jeeli niedostpny jest ktrykolwiek z powyszych pynw Toro, moesz uy innego uniwersalnego oleju hydraulicznego do cignikw (UTHF), przy czym olej ten musi by standardowym produktem na bazie ropy naftowej. Specyfikacja oleju musi zgadza si z warunkami wymienionymi na licie (zgodno ze wszystkimi waciwociami oleju) oraz sam olej musi by zgodny z danymi standardami branowymi. Aby uzyska wicej informacji na temat zgodnoci z wymienionymi specyfikacjami, naley skontaktowa si z dostawc oleju hydraulicznego.

   Note: Firma Toro nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek uszkodzenia powstae na skutek wykorzystania niewaciwych zamiennikw, dlatego te naley korzysta wycznie z markowych produktw, ktrych producent gwarantuje ich prawidow prac.

   Waciwoci materiau
   Lepko, ASTM D445cSt w 40°C: od 55 do 62
   cSt w 100°C: od 9,1 do 9,8
   Wskanik lepkoci, ASTMD2270od 140 do 152
   Temperatura krzepnicia, ASTMD97od -37 do -43°C
   Standardy branowe
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 oraz Volvo WB-101/BM

   Note: Wikszo olejw hydraulicznych jest niemal bezbarwna, co utrudnia obserwacj potencjalnych nieszczelnoci. Czerwony barwnik do oleju ukadu hydraulicznego jest dostpny w butelkach 20ml (2/3 uncji objtoci). Jedna butelka wystarcza na 15 do 22 litrw oleju hydraulicznego. Zamw cz o numerze katalogowym Toro 44-2500 u autoryzowanego dealera Toro.

  Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego

  Important: Naley zawsze stosowa odpowiedni pyn hydrauliczny. Pyny o nieokrelonych waciwociach mog uszkodzi ukad hydrauliczny. Patrz Specyfikacja oleju hydraulicznego.

  1. Odcz cay osprzt.

  2. Zaparkuj maszyn na rwnej powierzchni.

  3. Unie ramiona adowarki i za blokady siownikw.

  4. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  5. Otwrz mask i oprzyj j na podprce.

  6. Zdejmij praw oson.

  7. Wyczy obszar wok szyjki wlewu zbiornika oleju hydraulicznego (Figure 62).

   g029748
  8. Odkr korek z szyjki wlewu i sprawd poziom oleju na wskaniku (Figure 63).

   Note: Poziom oleju hydraulicznego powinien znajdowa si pomidzy dwoma naciciami na wskaniku, gdy ramiona s opuszczone, lub przy dolnym naciciu, gdy ramiona s uniesione.

   g029729
  9. Jeli poziom jest niski, dolej tyle oleju, aby podnie go do odpowiedniego poziomu.

  10. Za korek na szyjk wlewu.

  11. Zamontuj oson boczn.

  12. Zamknij mask.

  13. Wymontuj i umie w bezpiecznym miejscu blokady siownikw i opu ramiona adowarki.

  Wymiana filtra oleju hydraulicznego

  Important: Nie stosuj samochodowych zamiennikw filtra oleju, poniewa moe doj do powanego uszkodzenia ukadu hydraulicznego.

  1. Ustaw maszyn na poziomej nawierzchni, zacz hamulec postojowy i opu ramiona adowarki.

  2. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Otwrz mask i oprzyj j na podprce.

  4. Umie misk spustow pod filtrem i wymie filtr (Figure 64).

   g205342
  5. Wytrzyj rozlany pyn.

  6. Uruchom silnik i pozwl mu pracowa przez okoo dwie minuty w celu usunicia powietrza z ukadu.

  7. Wycz silnik i sprawd, czy nie ma wyciekw.

  8. Sprawd poziom pynu w zbiorniku hydraulicznym (patrz Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego) i dolej pynu, a poziom dojdzie do oznaczenia na wskaniku.

   Important: Nie przepenij zbiornika.

  9. Zamknij mask.

  Wymiana pynu hydraulicznego

  1. Zaparkuj maszyn na rwnej powierzchni.

  2. Unie ramiona adowarki i za blokady siownikw.

  3. Wycz silnik, wyjmij kluczyk zaponu i odczekaj, a silnik ochodzi si.

  4. Otwrz mask i oprzyj j na podprce.

  5. Zdejmij praw oson; patrz Zdejmowanie oson bocznych.

  6. Wykr korek zbiornika oleju hydraulicznego i wskanik poziomu oleju (Figure 65).

   g029729
  7. Umie duy pojemnik o pojemnoci co najmniej 57 litrw pod korkiem spustowym z przodu maszyny (Figure 66).

   g031213
  8. Odkr korek spustowy i poczekaj, a olej cieknie do pojemnika (Figure 66).

  9. Po zakoczeniu spuszczania oleju za i dokr korek spustowy.

   Note: Oddaj zuyty olej do odpowiedniego centrum utylizacji.

  10. Napenij zbiornik olejem hydraulicznym; patrz Specyfikacja oleju hydraulicznego.

  11. Uruchom silnik i pozwl mu pracowa przez kilka minut.

  12. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  13. Sprawd poziom oleju hydraulicznego i w razie potrzeby dolej oleju do zbiornika; patrz Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego.

  14. Zamknij mask.

  Czyszczenie

  Usuwanie zanieczyszcze

  Important: Eksploatacja silnika z zablokowanymi osonami lub bez kanaw chodzcych spowoduje jego uszkodzenie z powodu przegrzania.

  1. Zaparkuj maszyn na rwnym podou i opu ramiona adowarki.

  2. Wycz silnik, wyjmij kluczyk zaponu i odczekaj, a silnik ochodzi si.

  3. Otwrz mask i oprzyj j na podprce.

  4. Usu zanieczyszczenia z przedniej i bocznych oson.

  5. Zetrzyj brud z filtra powietrza.

  6. Usu zanieczyszczenia nagromadzone na silniku oraz na eberkach chodnicy oleju szczotk lub dmuchaw.

   Important: Eksploatacja silnika z zatkanymi osonami i/lub bez kanaw chodzcych spowoduje uszkodzenie silnika z powodu przegrzania.

  7. Usu zanieczyszczenia z otworu maski, tumika, oson termicznych i osony chodnicy (jeeli wystpuje).

  8. Zamknij mask.

  Czyszczenie podwozia

  W miar upywu czasu na podwoziu pod silnikiem gromadz si zanieczyszczenia, ktre trzeba usuwa. Regularnie otwieraj mask i korzystajc z latarki sprawdzaj obszar pod silnikiem. Czyszczenie podwozia zespou jezdnego przeprowad, gdy grubo warstwy zanieczyszcze osignie od 2,5 do 5 cm.

  1. Ustaw maszyn na poziomej nawierzchni, zacz hamulec postojowy i opu ramiona adowarki.

  2. Podnie przd maszyny tak, aby odchyli j do tyu ukonie do podoa.

  3. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Wykr 2 ruby mocujce oson doln i zdejmij j (Figure 67).

   g031235
  5. Zdejmij oson przedni; patrz Zdejmowanie przedniej osony.

  6. Spukuj podwozie wod, aby oczyci je z pyu i zanieczyszcze.

   Note: Woda bdzie spywa z tyu maszyny.

   Important: Nie spryskuj wod silnika.

  7. Nasmaruj maszyn; patrz Smarowanie maszyny.

  8. Zamontuj oson doln (Figure 67).

  9. Zamontuj oson przedni.

  10. Opu maszyn.

  Przechowywanie

  Bezpieczestwo przy przechowywaniu

  • Przed przechowywaniem sprztu wycz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, a wszystkie elementy ruchome si zatrzymaj, a maszyna ostygnie.

  • Nie wolno przechowywa maszyny ani paliwa w pobliu ognia.

  Przechowywanie

  1. Ustaw maszyn na poziomej nawierzchni, zacz hamulec postojowy i opu ramiona adowarki.

  2. Wycz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Usun zanieczyszczenia i brud z caego urzdzenia.

   Important: Urzdzenie mona my agodnym detergentem i wod. Nie my urzdzenia wod pod wysokim cinieniem. Unika uycia nadmiernej iloci wody, zwaszcza w pobliu panelu sterowania, silnika, pomp hydraulicznych i silnikw elektrycznych.

  4. Wyczyci filtr powietrza (patrz Serwisowanie filtra powietrza).

  5. Nasmaruj wiertnic (patrz Smarowanie maszyny).

  6. Wymie olej silnikowy, patrz rozdzia Wymiana oleju silnikowego.

  7. Naadowa akumulator (patrz adowanie akumulatora.

  8. Sprawdzi i wyregulowa napicie gsienicy (patrz Regulacja napicia gsienic).

  9. Sprawd i dokr wszystkie mocowania. Napraw lub wymie wszystkie zuyte, uszkodzone lub brakujce czci.

  10. Pomaluj wszystkie zadrapane lub goe powierzchnie metalowe farb dostpn u autoryzowanego przedstawiciela serwisu.

  11. Maszyn przechowuj w czystym, suchym pomieszczeniu. Wyjmij kluczyk ze stacyjki i schowaj go w atwym do zapamitania miejscu.

  12. Przykryj urzdzenie w sposb, ktry pozwoli j ochroni i utrzyma w czystoci.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Rozrusznik nie dziaa.
  1. Poczenia elektryczne skorodoway lub poluzoway si.
  2. Bezpiecznik przepali si lub poluzowa.
  3. Akumulator rozadowa si.
  4. Przekanik lub przecznik jest uszkodzony.
  5. Doszo do uszkodzenia rozrusznika lub jego cewki elektromagnetycznej.
  6. Doszo do zatarcia wewntrznych elementw w silniku.
  7. Blokada bezpieczestwa jest zaczona.
  1. Sprawd poczenia elektryczne pod ktem prawidowego styku.
  2. Popraw lub wymie bezpiecznik.
  3. Naaduj lub wymie akumulator.
  4. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  5. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  6. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  7. Sprawd, czy dwignie napdu jezdnego i hydrauliki pomocniczej s w pooeniu neutralnym.
  Wa korbowy obraca si, ale silnik si nie uruchamia.
  1. Procedura rozruchu jest nieprawidowa.
  2. Zbiornik paliwa jest pusty.
  3. Zawr odcicia paliwa jest zamknity.
  4. W ukadzie paliwowym s zanieczyszczenia, woda, stare lub nieprawidowe paliwo.
  5. Filtr paliwa jest zatkany.
  6. Paliwo jest zapowietrzone.
  7. wiece arowe nie dziaaj.
  8. Wa korbowy obraca si wolno.
  9. Filtry powietrza s zanieczyszczone.
  10. Filtr paliwa jest zatkany.
  11. W maszynie znajduje si gatunek paliwa nieprawidowy do warunkw zimowych.
  12. Niskie spranie.
  13. Dysze wtryskowe s uszkodzone.
  14. Ustawienie synchronizacji pompy wtryskowej jest nieprawidowe.
  15. Pompa wtryskowa jest uszkodzona.
  16. Cewka elektrozaworu ETR jest uszkodzona.
  1. Patrz rozdzia Uruchamianie silnika.
  2. Napenij zbiornik paliwa wieym paliwem.
  3. Otwrz zawr odcicia paliwa.
  4. Spu paliwo i przepucz ukad paliwowy; dolej wieego paliwa.
  5. Wyczy lub wymie przewody paliwowe.
  6. Odpowietrz dysze i sprawd pod ktem wyciekw przy poczeniach przewodw paliwowych i zczach pomidzy zbiornikiem paliwa a silnikiem.
  7. Sprawd bezpiecznik, wiece arowe i okablowanie.
  8. Sprawd akumulator, lepko oleju i rozrusznik (skontaktuj si z autoryzowanym serwisem).
  9. Przeprowad serwisowanie filtrw powietrza.
  10. Wymie filtr paliwa.
  11. Spu paliwo z ukadu paliwowego i wymie filtr paliwa. Dolej wieego paliwa o jakoci odpowiedniej do temperatury otoczenia. Konieczne moe by podgrzanie caego zespou jezdnego.
  12. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  13. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  14. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  15. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  16. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik uruchamia si, ale po chwili ganie.
  1. Odpowietrznik zbiornika paliwa jest zatkany.
  2. W ukadzie paliwowym s zanieczyszczenia lub woda.
  3. Filtr paliwa jest zatkany.
  4. Paliwo jest zapowietrzone.
  5. W maszynie uyty zosta gatunek paliwa nieprawidowy do warunkw zimowych.
  6. Ekran iskrochronu jest zatkany.
  7. Pompa paliwowa jest uszkodzona.
  1. Poluzuj korek. Jeli silnik pracuje z odkrconym korkiem, wymie korek.
  2. Spu paliwo i przepucz ukad paliwowy; dolej wieego paliwa.
  3. Wymie filtr paliwa.
  4. Odpowietrz dysze i sprawd pod ktem wyciekw przy poczeniach przewodw paliwowych i zczach pomidzy zbiornikiem paliwa a silnikiem.
  5. Spu paliwo z ukadu paliwowego i wymie filtr paliwa. Dolej wieego paliwa o jakoci odpowiedniej do temperatury otoczenia.
  6. Wyczy lub wymie wkad iskrochronu.
  7. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik pracuje, ale stuka lub pracuje w sposb przerywany.
  1. W ukadzie paliwowym s zanieczyszczenia, woda, stare lub nieprawidowe paliwo.
  2. Silnik przegrzewa si.
  3. Paliwo jest zapowietrzone.
  4. Dysze wtryskowe s uszkodzone.
  5. Niskie spranie
  6. Wyprzedzenie pompy wtryskowej jest nieprawidowe.
  7. Wystpuje nadmierne nagromadzanie si wgla.
  8. Zuycie wewntrzne lub uszkodzenie.
  1. Spu paliwo i przepucz ukad paliwowy; dolej wieego paliwa.
  2. Patrz rozdzia Silnik przegrzewa si”.
  3. Odpowietrz dysze i sprawd pod ktem wyciekw przy poczeniach przewodw paliwowych i zczach pomidzy zbiornikiem paliwa a silnikiem.
  4. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  5. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  6. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  7. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  8. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik nie pracuje na jaowych obrotach.
  1. Odpowietrznik zbiornika paliwa jest zatkany.
  2. W ukadzie paliwowym s zanieczyszczenia, woda, stare lub nieprawidowe paliwo.
  3. Filtry powietrza s zanieczyszczone.
  4. Filtr paliwa jest zatkany.
  5. Paliwo jest zapowietrzone.
  6. Pompa paliwowa jest uszkodzona.
  7. Niskie spranie
  1. Poluzuj korek. Jeli silnik pracuje z odkrconym korkiem, wymie korek.
  2. Spu paliwo i przepucz ukad paliwowy; dolej wieego paliwa.
  3. Przeprowad serwisowanie filtrw powietrza.
  4. Wymie filtr paliwa.
  5. Odpowietrz dysze i sprawd pod ktem wyciekw przy poczeniach przewodw paliwowych i zczach pomidzy zbiornikiem paliwa a silnikiem.
  6. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  7. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik przegrzewa si.
  1. Potrzeba wicej pynu chodzcego.
  2. Ograniczony przepyw powietrza do chodnicy.
  3. Poziom oleju w skrzyni korbowej jest nieprawidowy.
  4. Zbyt wysokie obcienie silnika.
  5. W ukadzie paliwowym jest nieprawidowy rodzaj paliwa.
  6. Termostat jest uszkodzony.
  7. Pasek wentylatora jest luny lub zerwany.
  8. Czasy wtryskw s nieprawidowe.
  9. Pompa ukadu chodzcego jest uszkodzona.
  10. Obroty silnika s zbyt niskie.
  1. Sprawd poziom i dolej pynu chodzcego.
  2. Przed kadym uyciem maszyny sprawd i wyczy oson chodnicy.
  3. Dolej lub spu jego nadmiar do poziomu zaznaczenia Full (Peny).
  4. Zmniejsz obcienie, jed z nisz prdkoci.
  5. Spu paliwo i przepucz ukad paliwowy; dolej wieego paliwa.
  6. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  7. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  8. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  9. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  10. Sprawd prdko wysokich obrotw jaowych.
  Silnik traci moc.
  1. Zbyt wysokie obcienie silnika.
  2. Poziom oleju w skrzyni korbowej jest nieprawidowy.
  3. Filtry powietrza s zanieczyszczone.
  4. W ukadzie paliwowym s zanieczyszczenia, woda, stare lub nieprawidowe paliwo.
  5. Silnik przegrzewa si.
  6. Ekran iskrochronu jest zatkany.
  7. Paliwo jest zapowietrzone.
  8. Niskie spranie
  9. Odpowietrznik zbiornika paliwa jest zatkany.
  10. Wyprzedzenie pompy wtryskowej jest nieprawidowe.
  11. Pompa wtryskowa jest uszkodzona.
  12. Prdko obrotowa silnika na wysokich obrotach biegu jaowego jest zbyt niska.
  1. Zmniejsz obcienie, jed z nisz prdkoci.
  2. Dolej lub spu jego nadmiar do poziomu zaznaczenia Full (Peny).
  3. Przeprowad serwisowanie filtrw powietrza.
  4. Spu paliwo i przepucz ukad paliwowy; dolej wieego paliwa.
  5. Patrz rozdzia Silnik przegrzewa si”.
  6. Wyczy lub wymie wkad iskrochronu.
  7. Odpowietrz dysze i sprawd pod ktem wyciekw przy poczeniach przewodw paliwowych i zczach pomidzy zbiornikiem paliwa a silnikiem.
  8. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  9. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  10. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  11. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  12. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Z ukadu wydechowego wydziela si nadmierna ilo czarnego dymu.
  1. Zbyt wysokie obcienie silnika.
  2. Filtry powietrza s zanieczyszczone.
  3. W ukadzie paliwowym jest nieprawidowy rodzaj paliwa.
  4. Wyprzedzenie pompy wtryskowej jest nieprawidowe.
  5. Pompa wtryskowa jest uszkodzona.
  6. Dysze wtryskowe s uszkodzone.
  1. Zmniejsz obcienie, jed z nisz prdkoci.
  2. Przeprowad serwisowanie filtrw powietrza.
  3. Spu paliwo i przepucz ukad paliwowy; dolej wieego paliwa.
  4. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  5. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  6. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Z ukadu wydechowego wydziela si nadmierna ilo biaego dymu.
  1. Kluczyk zosta przekrcony do pozycji rozruchu zanim zgasa lampka wiecy arowej.
  2. Temperatura silnika jest za niska.
  3. wiece arowe nie dziaaj.
  4. Wyprzedzenie pompy wtryskowej jest nieprawidowe.
  5. Dysze wtryskowe s uszkodzone.
  6. Niskie spranie.
  1. Przed uruchomieniem silnika przekr kluczyk do pozycji pracy i zaczekaj, a lampka wiecy arowej zganie.
  2. Sprawd termostat.
  3. Sprawd bezpiecznik, wiece arowe i okablowanie.
  4. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  5. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  6. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Maszyna nie jedzie.
  1. Hamulec postojowy jest zacignity.
  2. Niski poziom oleju hydraulicznego.
  3. Ukad oleju hydraulicznego jest uszkodzony.
  4. Zawory holownicze s otwarte.
  5. Dwignia zaworu rozdzielacza przepywu jest w pozycji godziny 9.
  6. cznik napdu pompy jezdnej jest poluzowany lub uszkodzony.
  7. Pompa i/lub koo zamachowe jest uszkodzone.
  8. Zawr sterujcy jest uszkodzony.
  9. Zawr nadmiarowy jest uszkodzony.
  1. Wycz hamulec postojowy.
  2. Dolej oleju hydraulicznego do zbiornika.
  3. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  4. Zamknij zawory holownicze.
  5. Przestaw dwigni do pozycji midzy godzin 10 a 12.
  6. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  7. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  8. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  9. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.