Introduktion

Maskinen är en gräsklippare av gåmodell med cylinderknivar som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna parkgräsmattor, golfbanor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar. Den är inte avsedd för att klippa snår, gräs och annat längs med motorvägar eller för jordbruksändamål.

Important: För att öka säkerheten och prestandan samt säkerställa en korrekt hantering av maskinen ska du noggrant läsa och till fullo förstå innehållet i den här bruksanvisningen. Om du inte följer driftanvisningarna eller inte genomgår tillbörlig utbildning kan detta leda till personskador. Du hittar mer information om säker användning, bland annat i form av säkerhetsråd och utbildningsmaterial, på https://www.toro.com/sv-se.

Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare och ha produktens modell- och serienummer till hands när du behöver service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Modell- och serienummer finns på en platta på den bakre balken. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g235302

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som är värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhålls för att förhindra brand.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för utsläppssystem, underhåll och garanti. En extra bruksanvisning kan beställas från motortillverkaren.

Om denna maskin används på 1 500 till 2 400 meters höjd över havet krävs en höghöjdssats. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013 och ANSI B71.4-2017 och uppfyller dessa standarder om du har försett maskinen med en lämplig operatörskontrollsats och obligatoriska dekaler.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och förstå innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll avståndet till utkastaröppningen. Håll kringstående på säkert avstånd från maskinen.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn köra maskinen.

 • Stanna maskinen och stäng av motorn innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Vid behov finns ytterligare säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal93-9356
decal93-7346
decal93-6085
decal93-8064
decal115-1720
decal133-8062
decal120-2727
decal125-5245
decal130-8322
decal120-2769
decal120-2761

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Montera och justera handtaget

Delar som behövs till detta steg:

Handtag1
Kabelband4

Montera handtaget

 1. Ta bort de skruvar (5/16 tum), låsmuttrar, ringbultar och hårnålssprintar som håller fast styrarmarnas nedre delar på båda sidorna av maskinen (Figur 3).

  g240399
 2. Ta bort skruvarna (⅜ tum), brickorna och låsbrickorna från fäststiften på båda sidorna av maskinen (Figur 3).

 3. För in handtagets ändar genom hålen i styrarmarna och passa in hålen efter fäststiften (Figur 3).

 4. Kläm ihop handtagens ändar inåt och montera dem på fäststiften (Figur 4).

  g240404
 5. Sätt fast handtagen på fäststiften med de skruvar (⅜ tum), brickor och låsbrickor som du tog bort tidigare (Figur 4).

 6. Använd skruvarna (5/16 tum), låsmuttrarna, hårnålssprintarna och ringbultarna som du tog bort tidigare för att fästa styrarmarna bakpå ramen (Figur 3).

 7. Fäst kablarna och kablaget vid handtaget med kabelbanden (Figur 5).

  g017590

Justera handtaget

Detta förfarande beskrivs i Figur 6.

g240512
 1. Avlägsna hårnålssprintarna från ringbultarna på varje sida av maskinen.

 2. Medan du stöder handtaget avlägsnar du ringbultarna på varje sida och höjer eller sänker handtaget till önskat driftsläge.

 3. Montera ringbultarna och hårnålssprintarna.

Montera stödet

Endast modell 04054 och 04056

Delar som behövs till detta steg:

Stöd1
Fjäder1

Note: Maskinen levereras med fästelementen löst monterade på stödet.

 1. Endast på modell 04056: Anslut fjädertappen på den högra sidan av stödet (Figur 7) med den skruv, bricka och flänsmutter som medföljde.

  g017948
 2. Haka fast fjädern i hålet i fjäderfästet och på fjädertappen samtidigt som du passar in stödet efter monteringshålen i den bakre ramen (Figur 8).

  g007594
 3. Montera stödet på båda sidor om ramen med en skruv, låsbricka, distansbricka, planbricka och låsmutter (Figur 8).

 4. Distansbrickan ska sitta i stödets monteringshål.

Montera transporthjulens axlar

Endast modell 04055 och 04056

Delar som behövs till detta steg:

Höger hjulaxel1
Vänster hjulaxel1
 1. Tryck ned stödet med foten och dra upp handtaget för att stödja maskinen på stödet.

 2. Stryk på gänglåsningslim på hjulaxlarnas gängor.

 3. Trä på den högra hjulaxeln på drivskivan på maskinens högra sida (Figur 9).

  Note: Höger hjulaxel har vänstergängor.

  g007595
 4. Dra åt axeln till 88–101 N·m.

 5. Upprepa steg 2 till 4 för att montera vänster hjulaxel på maskinens vänstra sida.

Montera transporthjulen

Extra

Delar som behövs till detta steg:

Transporthjul2
 1. Tryck ned stödet med foten och dra upp handtaget för att stödja maskinen på stödet.

 2. Skjut på ett hjul på en axel.

 3. Sväng hjullåsklämman bort från hjulets mitt så att det kan glida längre in på axeln (Figur 10).

  g017591
 4. Vrid hjulet bakåt och framåt tills det sitter helt och hållet på axeln och låsklämman är fäst i gängan på axeln.

 5. Upprepa proceduren på maskinens andra sida.

 6. Pumpa däcken till 0,83–1,03 bar.

 7. Sänk försiktigt ned maskinen från stödet.

Sätta fast CE-dekalerna

Delar som behövs till detta steg:

Dekal med uppgift om tillverkningsår1
Dekal med CE-märkning1

Om du använder den här maskinen i ett land som följer CE-standarderna så ska du fästa dekalen med uppgift om tillverkningsår och dekalen med CE-märkning nära serienummerplåten. Se Figur 11.

g235301

Montera gräskorgen

Delar som behövs till detta steg:

Gräskorg1

Fatta tag i korgens övre kant och för på den på korgens monteringsfästen (Figur 12).

g007609

Note: Endast modell 04056 – när du justerar klippenheten till en högre klipphöjd kan du sänka korgen genom att avlägsna alla korgens monteringsstänger och sätta tillbaka dem på maskinens motsatta sida.

Köra in maskinen

Det tar bara åtta klipptimmar att köra in maskinen.

De första körtimmarna är mycket viktiga för maskinens framtida driftssäkerhet. Du måste övervaka maskinens resultat noga så att eventuella mindre problem, som kan leda till större problem, upptäcks och kan korrigeras. Inspektera maskinen ofta under de första körtimmarna och leta efter tecken på oljeläckage, lösa fästanordningar och andra fel.

Information om rekommenderat oljebyte och underhållsprocedurer under inkörsperioden finns i motorns bruksanvisning.

Produktöversikt

g232664
g017592

Hjuldrivningsspak

Hjuldrivningsspaken (Figur 14) sitter till höger på kontrollpanelens framsida. Den har två lägen: NEUTRALLäGE och FRAMåT. När du trycker spaken framåt kopplas hjuldrivningen in.

Gasreglage

Gasreglaget (Figur 14) sitter till höger på kontrollpanelens baksida. Spaken ansluter till och reglerar gasreglagelänkarna till förgasaren. I Specifikationer visas motorhastigheten.

Strömbrytare

Strömbrytaren (Figur 14) sitter längst upp på kontrollpanelen. Flytta brytaren till läget ON (På) för att starta motorn och till läget OFF (Av) för att stanna motorn.

Driftsbroms

Driftsbromsen (Figur 15) sitter till vänster överst på kontrollpanelens framsida. Du kan använda bromsen till att sakta in eller stanna maskinen.

g016976

Parkeringsbroms

Parkeringsbromsen (Figur 16) sitter längst ned på driftsbromsen. Ansätt driftsbromsen helt och tryck på knoppen på parkeringsbromsen så att driftsbromsen vilar på parkeringsbromsstiftet. Ansätt driftsbromsen för att frigöra parkeringsbromsen. Du måste frigöra bromsen innan du kopplar in hjuldrivningen.

g016977

Förarkontroll

Extra

Om maskinen har utrustats med en förarkontroll (Figur 14) sitter den på handtagets baksida. Tryck förarkontrollen mot handtaget. Du måste koppla in förarkontrollen innan du flyttar hjuldrivningsspaken. Motorn stängs av om du släpper förarkontrollen.

Cylinderdrivningsspak

Cylinderdrivningsspaken (Figur 17) sitter i det högra hörnet på maskinens framsida. Spaken har två lägen:

 • KOPPLA IN – för spaken framåt för att koppla in cylindern.

 • KOPPLA UR – för spaken bakåt för att koppla ur cylindern.

g016978

Chokereglage

Chokereglaget (Figur 18) sitter framtill till vänster på motorn. Spaken har två lägen: KöR och CHOKE. För spaken till läget CHOKE innan du startar en kall motor. Flytta spaken till läget KöR när motorn startar.

g024364

Bränslekran

Bränslekranen (Figur 18 och Figur 19) sitter framtill till vänster på motorn, nära chokereglaget. Kranen har två lägen: STäNGD och öPPEN. För spaken upp till det STäNGDA läget när du ska ställa maskinen i förvaring eller transporterar den. Öppna kranen innan du startar motorn genom att vrida spaken nedåt.

g196011

Startsnörets handtag

Starta motorn genom att dra i startsnöret (Figur 20).

g027896

Stöd

Stödet (Figur 20) är monterat baktill på maskinen. Använd stödet när du monterar eller tar bort transporthjulen eller klippenheten.

 Modell 04054Modell 04055Modell 04056
Bredd84 cm91 cm104 cm
Höjd114 cm114 cm122 cm
Längd med korg122 cm122 cm150 cm
Torrvikt (med korg och Wiehle-rulle, utan hjul eller trimningscylinder)97 kg100 kg105 kg
Klippbredd46 cm53 cm66 cm
Klipphöjd1,6–31,8 mm1,6–31,8 mm3,1–31,7 mm
Klämma3,3 mm4,3 mm5,8 mm
MotorvarvtalLåg tomgångshastighet: 1 565 ±150 varv per minut, hög tomgångshastighet: 3 375 ±100 varv per minutLåg tomgångshastighet: 1 565 ±150 varv per minut, hög tomgångshastighet: 3 375 ±100 varv per minutLåg tomgångshastighet: 1 565 ±150 varv per minut, hög tomgångshastighet: 3 375 ±100 varv per minut

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad Toro-distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Parkera maskinen på ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa användarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar. Lär dig att stänga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontrollen (i förekommande fall), säkerhetsbrytarna och skydden sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som kan störa användningen av maskinen eller som maskinen kan slunga iväg.

 • Undersök terrängen för att avgöra vilka tillbehör och redskap som krävs för att utföra arbetet på ett bra och säkert sätt.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll inte på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll inte på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka att starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Utföra dagligt underhåll

Utför det dagliga underhållet. Se Kontrollista för dagligt underhåll.

Kontrollera oljenivån i motorn

Kontrollera oljenivån i motorn före varje användningstillfälle eller var 8:e körtimme. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

Bränslespecifikationer

Bränsletankens kapacitet:2,7liter

Rekommenderat bränsle: blyfri bensin med oktantal 87 eller högre (klassificeringsmetod (R+M)/2)

Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas.

 • Använd aldrig bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol).

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en bränsledunk under vintern om inte en stabiliserare används.

 • Tillför inte olja i bensinen.

 • Använd endast rent och färskt bränsle (mindre än 30 dagar gammalt) för bästa resultat.

 • Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

Fylla på bränsletanken

Fara

Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

 • Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

 • Fyll aldrig på bränsletanken i en sluten släpvagn.

 • Fyll inte bränsletanken helt full. Fyll på bränsle i tanken tills det återstår 6–13 mm till påfyllningsrörets underkant. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

 • Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor.

 • Förvara bränslet i en godkänd dunk och förvara den utom räckhåll från barn. Köp aldrig mer bränsle än vad som går åt inom en månad.

 • Kör inte maskinen utan att ha hela avgassystemet på plats och i gott fungerande skick.

Fara

Under vissa förhållanden kan statisk elektricitet frigöras vid tankning och orsaka gnistor som kan antända bensinångorna. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

 • Ställ alltid bränsledunkar på marken en bit bort från ditt fordon före påfyllning.

 • Fyll inte på bränsledunkar inne i ett fordon eller på lastbilsflak eller släp, eftersom plastmattor och liknande kan isolera dunken och förlänga urladdningstiden för statisk elektricitet.

 • När det passar, lasta av maskinen från lastbilen eller släpet och fyll på bensin när den står på marken. Fyll hellre på maskinen från en dunk än med munstycket på en bensinpump om det inte är möjligt att lasta av maskinen från släpet.

 • Om tankning måste ske från en bensinpump ska munstycket hela tiden vara i kontakt med kanten på bränsletankens eller dunkens öppning tills tankningen är klar.

Varning

Bränsle är skadligt eller dödligt om det förtärs. Längre exponering för bränsleångor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.

 • Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.

 • Håll ansiktet borta från munstycket och bränsletankens eller stabilisatorflaskans öppning.

 • Undvik hudkontakt och tvätta bort spill med tvål och vatten.

 1. Rengör omkring tanklocket och avlägsna locket från tanken (Figur 21). Fyll inte på bränsletanken högre upp än till filterinsatsens nedersta del.

  Important: Fyll inte på för mycket bränsle i tanken.

  g017594
 2. Skruva på tanklocket och torka upp eventuellt bränslespill.

Ställa in maskinen efter gräsförhållandet

Använd följande tabell för att ställa in maskinen efter gräsförhållandet.

Inställningsmatris för Greensmower-klippenheten
Underknivsstänger: standard och tillval
ArtikelnummerBeskrivningKlippareIntensitetKommentarer
120-2682-03StandardGreensmaster 800MindreGreensmaster 800 av standardtyp
112-9281-01Standard Greensmaster 1000MindreStandard Greensmaster 1000
112-9279-03Intensiv Greensmaster 1000Mer 
112-9280-01Standard Greensmaster 1600MindreStandard Greensmaster 1600
110-9278-03Intensiv Greensmaster 1600Mer 
 
Underknivar: Standard och tillval
ArtikelnummerBeskrivningKlippareKlipphöjdsintervallKommentarer
98-7261MikroklippningGreensmaster 8001,57–3,1 mm 
117-1530EdgeMax MicrocutGreensmaster 8001,57–3,1 mmStandard Greensmaster 800
98-7260RoterandeGreensmaster 8003,1–6,0 mm  
117-1532EdgeMax TournamentGreensmaster 8003,1–6,0 mm Slitstarkare
110-2300Utökad mikroklippningGreensmaster 8001,57–3,1 mmSvagare effekt
110-2301Låg klipphöjdGreensmaster 8006,0 mm och uppåt 
93-4262MikroklippningGreensmaster 10001,57–3,1 mm 
115-1880EdgeMax MicrocutGreensmaster 10001,57–3,1 mmStandard Greensmaster 1000
93-4263RoterandeGreensmaster 10003,1–6,0 mm  
115-1881EdgeMax TournamentGreensmaster 10003,1–6,0 mm Slitstarkare
93-4264Låg klipphöjdGreensmaster 10006,0 mm och uppåt 
108-4303Utökad mikroklippningGreensmaster 10001,57–3,1 mmSvagare effekt
112-9275MikroklippningGreensmaster 1600Mindre än 3,1 mm 
94-5885RoterandeGreensmaster 16003,1–6,0 mm 
104-2646Hög klipphöjdGreensmaster 16006,0 mm och uppåtUtslagsplatser
93-9015Låg klipphöjdGreensmaster 16006,0 mm och uppåtGreensmaster 1600 av standardtyp
117-1548EdgeMax MicrocutGreensmaster 16001,52 till 3,1 mmSlitstarkare – Standard Greensmaster 1610
Rullar: Standard och tillval
ArtikelnummerBeskrivningKlippareDiameter/materialKommentarer
99-6240Smal WiehleGreensmaster 80050,8 mm aluminiumStandard, 5 mm mellanrum
99-6241Smal WiehleGreensmaster 100050,8 mm aluminiumStandard, 5 mm mellanrum
88-6790Bred WiehleGreensmaster 100050,8 mm aluminiumStörre penetrering, 11 mm mellanrum
104-2642Komplett rulleGreensmaster 100050,8 mm stålMinst penetrering
71-1550Wiehle-rulleGreensmaster 100050,8 mm gjutjärnStörre penetrering, 11 mm mellanrum
93-9045Wiehle-rulleGreensmaster 100063,5 mm aluminium61 cm bred för kantstöd
52-3590Böjd rulleGreensmaster 100063,5 mm aluminium 
93-9039Smal WiehleGreensmaster 160063,5 mm aluminiumStandard
95-0930Komplett rulleGreensmaster 160063,5 mm stålMinst penetrering
Klipptabell för manuella greenklippare med huvudlås
ModellStandardKlippsats 65–9000Traktorsats 115–1886Klipp- och traktorsatser
Standardcylinder TillvalscylinderStandardcylinderTillvalscylinderStandardcylinderTillvalscylinderStandardcylinderTillvalscylinder
0405414 knivar3,3 mm11 knivar4,1 mm 14 knivar4,8 mm11 knivar6,4 mm 14 knivar3,0 mm11 knivar3,8 mm 14 knivar4,3 mm11 knivar5,6 mm 
0405511 knivar4,1 mm14 knivar3,3 mm8 knivar5,8 mm11 knivar6,4 mm14 knivar4,8 mm8 knivar8,6 mm11 knivar3,8 mm14 knivar3,0 mm8 knivar5,1 mm11 knivar5,6 mm14 knivar4,3 mm8 knivar7,6 mm
040568 knivar5,8 mm11 knivar4,1 mm 8 knivar8,6 mm11 knivar6,4 mm 8 knivar5,1 mm11 knivar3,8 mm 8 knivar7,6 mm11 knivar5,6 mm 
Hastighet5,39 km/h4,80 km/h

Kontrollera säkerhetsbrytarens funktion

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetsströmbrytarna.
 • Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är urkopplade eller skadade kan maskinen starta oväntat och orsaka personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan maskinen körs.

  1. Tryck ned stödet med foten och dra handtaget uppåt och bakåt för att lyfta hjulen från marken.

  2. Lägg hjuldrivningsspaken i INKOPPLAT läge och motorreglagen i startläge.

  3. Försök att starta motorn.

   Motorn bör inte kunna startas. Om motorn startar behöver säkerhetsströmbrytaren servas. Åtgärda problemet innan du använder maskinen. Se Serva säkerhetsbrytaren för drivning

  4. Lyft försiktigt upp handtaget för att fälla upp stödet.

  Transportera maskinen till en arbetsplats

  Transportera maskinen med transporthjul

  Använd transporthjulen för att transportera maskinen en kortare sträcka.

  1. Montera transporthjulen. Se Montera transporthjulen

  2. Se till att hjuldrivnings- och cylinderdrivningsreglagen är i NEUTRALLäGET.

  3. Starta motorn, se Starta motorn

  4. Sätt gasreglaget i det LåNGSAMMA läget, luta maskinens främre del uppåt, koppla gradvis in hjuldrivningen och öka sakta motorhastigheten.

  5. Justera gasreglaget så att klipparen körs i önskad hastighet och transportera maskinen till önskad plats.

  Transportera maskinen med ett släp

  Använd ett släp för att transportera maskinen en längre sträcka. Var försiktig när maskinen lastas på eller av från släpet.

  1. Kör försiktigt upp maskinen på släpet.

  2. Stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och vrid bränsleventilen till det AVSTäNGDA läget.

  3. Säkra maskinen på släpet.

  Note: Du kan använda Toro TransPro-släpet för att transportera maskinen. Anvisningar om hur du lastar släpet finns i släpets bruksanvisning.

  Important: Låt inte motorn vara igång när motorn transporteras på ett släp, eftersom detta kan utsätta den för skada.

  Transportera maskinen

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Använd en ramp i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert.

  Ta bort transporthjulen

  1. För tillbaka hjuldrivningsspaken till NEUTRALLäGET, för gasreglaget till det LåNGSAMMA läget och stäng av motorn.

  2. Tryck ned stödet med foten och dra upp handtaget tills stödet har roterat framåt, över mitten.

  3. Ta bort transporthjulen genom att trycka ut hjullåsklämmorna ur spåren på sexkantsaxeln.

  4. Sänk försiktigt ner maskinen från stödet genom att sakta trycka framåt eller lyfta det nedre handtaget och låta stödet fjädra tillbaka till FöRVARINGSLäGET.

  Under arbetets gång

  Säkerhet vid användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, halkfria och ordentliga skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår, knyt fast löst sittande klädesplagg och använd inte lösa smycken.

  • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller materiella skador då kan uppstå.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel. Håll kringstående, i synnerhet små barn, borta från arbetsområdet. Stäng av motorn om någon kommer i närheten av området.

  • Kör inte motorn i ett slutet utrymme där avgaser kan ansamlas.

  • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Koppla ur klippaggregatet, lägg i neutralläget och koppla in parkeringsbromsen innan du startar motorn.

  • Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämna underlag kan ge upphov till halkning och fall.

  • Var extra försiktig i närheten av skymda hörn, buskage, träd eller andra föremål som kan försämra sikten.

  • Stå alltid på förarplatsen (bakom handtaget) när du startar och kör maskinen.

  • Kontrollera att gräskorgen sitter på plats under klippning. Stäng av motorn innan du tömmer korgen.

  • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Rör inte motorn, ljuddämparen eller avgasröret när motorn är igång eller strax efter att den har stängts av, eftersom dessa delar kan vara så varma att du bränner dig.

  • Stäng av motorn och koppla ur klippenhetens drivning i följande situationer:

   • Före tankning

   • Innan du rensar blockeringar

   • Innan du tar bort gräskorgen

   • Innan du kontrollerar, rengör eller underhåller klippenheten.

   • När du har kört på något främmande föremål eller om det uppstår onormala vibrationer. Kontrollera noga om klippenheten har skadats och reparera eventuella skador innan du startar och kör maskinen igen.

   • Innan du lämnar förarplatsen.

  • Koppla ur drivningen till klippenheten när du transporterar den eller när den inte används.

  • Se upp för trafik vid vägar och vid korsning av väg.

  • Stanna knivarna när du inte klipper gräs.

  • Ändra inte inställningarna för motorns varvtalshållare och övervarva inte motorn. Om motorn körs vid för hög hastighet kan risken för personskador öka.

  • Använd endast tillbehör och redskap som har godkänts av The Toro® Company.

  Säkerhet på sluttningar

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Det är föraren som är ansvarig för säker manövrering i sluttningar. Du måste vara extra försiktig när du kör maskinen i en sluttning.

  • Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för att köra maskinen i, bland annat genom att undersöka platsen. Använd alltid sunt förnuft och gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Gå igenom anvisningarna för körning av maskinen i sluttningar som anges i listan nedan och beakta aktuella förutsättningar för att fastställa om maskinen kan användas under de förhållanden som råder på platsen vid en viss dag. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

   • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

   • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

   • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan få maskinen att välta.

   • Observera att maskinen kan tappa drivkraft om maskinen körs på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning. Förlorad dragkraft kan leda till att maskinen glider och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

   • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om en del av drivningen kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

   • Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen.

  Starta motorn

  Note: Illustrationer och beskrivningar av reglagen som nämns i detta avsnitt finns i Reglage.

  Note: Se till att tändstiftskabeln sitter på tändstiftet.

  1. Se till att hjuldrivningsspaken och cylinderdrivningsspaken är i URKOPPLAT läge.

   Note: Motorn startar inte om drivningsspaken är i det INKOPPLADE läget.

  2. Kontrollera att bränslekranen är öppen.

  3. Flytta strömbrytaren till läget På.

  4. För gasreglaget till det SNABBA läget.

  5. Sätt chokereglaget halvvägs mellan lägena CHOKE och KöR när du ska starta en kall motor.

   Note: Choken behövs kanske inte när du startar en varm motor.

  6. Ta tag i startsnörets handtag och dra det utåt tills du känner ett motstånd. Dra sedan kraftigt för att starta motorn.

   Important: Dra inte startsnöret ända ut och släpp inte handtaget när snöret dras ut. Snöret kan gå av och enheten kan skadas.

  7. För choken till läget KöR när motorn värms upp.

  Stänga av motorn

  1. För hjul- och cylinderdrivningsspakarna till URKOPPLAT läge.

  2. För gasreglagekontrollen till det LåNGSAMMA läget.

  3. För strömbrytaren till AVSTäNGT läge.

  4. Stäng bränslekranen innan du ställer undan eller transporterar maskinen.

  Arbetstips

  Important: Gräsklippet fungerar som ett smörjmedel under klippning. Om klippenheten används mycket utan gräsklipp kan klippenheten skadas.

  • En green skall klippas i en rak fram och tillbaka-rörelse över gräset.

  • Undvik att klippa i cirklar eller vända maskinen på greenen för att minska slitage.

  • Sväng maskinen utanför greenen genom att höja klippcylindern (tryck ned handtaget) och svänga på drivtrumman.

  • Klippning ska göras i vanlig gånghastighet. Höga hastigheter sparar lite tid och ger ett dåligt klippresultat.

  • Använd inriktningsränderna på korgen som hjälp för att klippa i en rak linje tvärsöver greenen och hålla maskinen på samma avstånd från kanten på föregående klippning (Figur 22).

   g235613

  Köra maskinen i förhållanden med dåligt ljus

  Använd lysdiodssatsen om du kör maskinen i förhållanden med dåligt ljus. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Important: Använd inte andra belysningssystem med maskinen eftersom de inte fungerar korrekt tillsammans med motorns växelströmsmatning.

  Använda reglagen under klippning

  1. Starta motorn, ställ in gasreglaget på minskad hastighet, tryck ned handtaget för att höja klippenheten, tryck ned förarkontrollen, för hjul- och cylinderdrivningsspaken till FRAMåT-läget och kör maskinen till greenens kant (Figur 23).

  2. För spaken till NEUTRALLäGET (Figur 23).

   g000494
  3. För spaken till läget Körning –NEUTRALLäGE och Cylinderdrivning –KOPPLA UR läge (Figur 23).

  4. För spaken till läget Körning – FRAMåT och Cylinderdrivning – KOPPLA IN (Figur 23), öka gaspådraget tills maskinen färdas i önskad hastighet, kör maskinen till greenområdet, sänk ned klippenheten och påbörja arbetet.

  Använda reglagen efter klippning

  1. Kör bort från greenen, för cylinder- och hjuldrivningsspakarna till URKOPPLAT läge och stäng av motorn.

  2. Töm gräset som finns i gräskorgen, sätt tillbaka gräskorgen på klipparen och transportera maskinen till förvaringsplatsen.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Parkera maskinen på ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.

  • Minska gaspådraget innan du stänger av motorn. Om motorn har en bränslekran stänger du av bränsletillförseln.

  • Ta bort gräs och skräp från maskinen för att förebygga brand. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  Transportera maskinen

  Efter klippning kör du bort maskinen från arbetsplatsen. Se Montera transporthjulen eller Transportera maskinen med ett släp och Transportera maskinen.

  Underhåll

  Varning

  Dåligt underhållna maskiner kan gå sönder i förtid och eventuellt skada dig eller andra.

  Följ dessa anvisningar för att underhålla och hålla maskinen i gott bruksskick.

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Important: Luta inte maskinen mer än 25°. Om maskinen lutas mer än 25° tränger olja in i förbränningskammaren och/eller så läcker bränsle ut från tanklocket.

  Important: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 20 timmarna
 • Efter de första 200 körtimmarna – byt motorolja.
 • Byt oljan i motorn.
 • Rengör bränsletankens insats.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetsströmbrytarna.
 • Före varje användningstillfälle eller dagligen – kontrollera oljenivån i motorn.
 • Var 25:e timme
 • Smörj maskinen (Smörj nipplarna direkt efter varje tvätt, oavsett det intervall som anges.)
 • Var 50:e timme
 • Byt motoroljan (oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Byt oljan i motorn.
 • Rengör och smörj luftrenarens skumplastinsats(Oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden.)
 • Var 100:e timme
 • Byt ut luftfiltrets pappersinsats(Oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden.)
 • Kontrollera tändstiftet.
 • Rengör bränsletankens insats.
 • Var 1000:e timme
 • Kontrollera drivremmarna.
 • Kontrollera transmissionslagren.
 • Kontrollista för dagligt underhåll

  Important: Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion.       
  Kontrollera parkeringsbromsens funktion.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Kontrollera luftfiltret.       
  Rengör motorkylflänsarna.       
  Undersök ovanliga motorljud.       
  Kontrollera om det finns missljud vid körning/användning.       
  Kontrollera justeringen av cylinder mot underkniv.       
  Kontrollera klipphöjdsinställningen.       
  Smörj alla nipplar.       
  Bättra på skadad lack.       

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     
     
     
     
     
     

  Förberedelser för underhåll

  Säkerhet före underhåll

  • Koppla bort drivenheterna och klippenheten, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och lossa tändkabeln. Väntar tills alla rörelser har stannat innan någon justering, rengöring eller reparation utförs på maskinen.

  • Klädesplagg, händer, fötter och andra kroppsdelar måste hållas borta från klippenheten, redskapen och andra rörliga delar om motorn måste vara igång för att ett visst underhåll ska kunna utföras. Håll kringstående på behörigt avstånd.

  • Alla delar ska vara i gott bruksskick och alla hydraulkopplingar ska vara åtdragna. Byt ut slitna och skadade delar och dekaler, eller ersätt de som saknas. Tillförsäkra säkert bruksskick genom att se till att alla fästelement är åtdragna på maskinen.

  • Undersök gräsutkastarens komponenter ofta och byt ut dem vid behov.

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheten, drivhjulen, ljuddämparna, kylgallren och motorn för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

  • Byt ut trasiga ljuddämpare.

  • Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare vid eventuellt behov av större reparationer eller assistans.

  • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Smörjning

  Smörja maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Smörj maskinen (Smörj nipplarna direkt efter varje tvätt, oavsett det intervall som anges.)
 • Smörj klipparens tolv smörjnipplar med litiumfett nr 2. Använd en manuell fettspruta för bästa resultat.

  Smörjnipplarnas placering är som följer:

  • Två på den främre valsen (Figur 24)

  • Två på cylinderlagren (Figur 24)

  • Två på trumaxlarna (Figur 25)

  • Tre på differentialen (Figur 25)

  • Två på cylinderns överföringslager (Figur 26)

  • En på mellanremskivorna (Figur 27).

  1. Torka av alla smörjnipplar med en ren trasa.

  2. Pumpa in fett i varje nippel.

   Important: Tryck inte för hårt då detta kan orsaka permanent skada på smörjtätningarna.

  3. Torka av överflödigt fett.

  g007613
  g016993
  g016981
  g027900

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Bränslet är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador.

  • Kontrollera regelbundet att alla bränsleledningar är åtdragna och att de inte är slitna. Dra åt eller reparera dem efter behov.

  • Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Luta inte maskinen mer än 25°. Sätt tillbaka locket om bränsle kommer i kontakt med tanklocket.

  • Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hävert. Om du behöver tömma bränsletanken ska du göra det utomhus.

  Serva motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 20 timmarna
 • Efter de första 200 körtimmarna – byt motorolja.
 • Varje användning eller dagligen
 • Före varje användningstillfälle eller dagligen – kontrollera oljenivån i motorn.
 • Var 50:e timme
 • Byt motoroljan (oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Fyll vevhuset med ca 0,6 liter olja med rätt viskositet före start. En olja med API-serviceklassifikation på SE eller högre används i motorn. Välj lämplig viskositet för oljan (vikt) baserat på omgivningstemperatur. Figur 28 visar rekommenderad temperatur/viskositet.

  g000476

  Note: Oljeförbrukningen ökas om multigradeoljor (5W-20, 10W-30 och 10W-40) används. Kontrollera oljenivån i motorn oftare när du använder dessa oljor.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag och rengör området runt oljestickan (Figur 29).

   g027903
  2. Ta bort oljestickan genom att vrida den motsols.

  3. Torka av oljestickan och stick ned den i påfyllningsöppningen, men skruva inte i stickan.

  4. Ta ut oljestickan och kontrollera oljenivån.

  5. Tillsätt olja så att nivån ligger mellan markeringarna på stickan om oljenivån är låg (Figur 30).

   Important: Fyll inte på med för mycket olja i vevhuset.

   g016983
  6. Sätt tillbaka oljestickan och torka upp all eventuell utspilld olja.

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 20 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Var 50:e timme
 • Byt oljan i motorn.
  1. Starta och kör motorn ett par minuter för att värma upp motoroljan.

  2. Placera ett avtappningskärl under avtappningspluggen på maskinens bakre del (Figur 29). Lossa avtappningspluggen.

  3. Tryck ned handtaget för att tippa maskinen och motorn bakåt och därmed låta all olja rinna ned i avtappningskärlet.

   Important: Luta inte maskinen mer än 25°. Olja tränger in i förbränningskammaren och/eller bränsle läcker ut ur tanklocket om maskinen lutas mer än 25°.

  4. Sätt tillbaka avtappningspluggen och fyll på med angiven olja i vevhuset.

  5. Dra åt avtappningsplugg till 20–23 Nm.

  6. Torka upp eventuellt utspilld olja.

  7. Kasta bort den använda oljan på lämpligt sätt. Återvinn enligt lokala föreskrifter.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Rengör och smörj luftrenarens skumplastinsats(Oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden.)
 • Var 100:e timme
 • Byt ut luftfiltrets pappersinsats(Oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden.)
 • Important: Serva luftrenaren oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden.

  1. Se till att tändstiftskabeln kopplas bort från tändstiftet.

  2. Ta bort vingmuttern som håller fast luftrenarkåpan och demontera kåpan (Figur 31).

   g016984
  3. Rengör kåpan.

  4. Om skumplastinsatsen är smutsig ska du ta bort den från pappersinsatsen (Figur 32) och rengöra den på följande vis:

   1. Tvätta skumplastinsatsen i en lösning av flytande tvål och varmt vatten. Krama ur den för att avlägsna smuts, men vrid inte eftersom det kan skada skumgummit.

   2. Torka skumplastinsatsen genom att linda in den i en ren trasa. Krama ur trasan och skumplastinsatsen för att torka den, men vrid inte eftersom detta kan skada skumplasten.

   3. Dränk skumplastinsatsen i ren motorolja. Krama insatsen så att oljan fördelas jämnt i insatsen och överflödig olja avlägsnas.

    Note: Skumplastinsatsen ska vara fuktig av olja.

    g016985
  5. Kontrollera pappersinsatsens skick. Rengör den genom att försiktigt knacka på den eller byt ut den vid behov.

   Important: Använd inte tryckluft för att rengöra pappersinsatsen.

  6. Sätt tillbaka skumplastinsatsen, pappersinsatsen och luftrenarkåpan.

   Important: Kör inte motorn utan luftrenaren, eftersom det kan leda till omfattande motorslitage och skada motorn.

  Utföra service på tändstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera tändstiftet.
 • Använd ett tändstift av typen NGK BR6HS eller motsvarande. Luftgapet ska vara 0,6–0,7 mm.

  1. Dra av den gjutna kabeln från tändstiftet (Figur 33).

   g016986
  2. Rengör området runt tändstiftet och avlägsna stiftet från cylinderhuvudet.

   Important: Ett sprucket, skadat eller smutsigt tändstift måste bytas ut. Elektroderna får inte sandblästras, skrapas eller rengöras, eftersom partiklar då kan ta sig in i cylindern och orsaka skador på motorn.

  3. Ställ in luftgapet på 0,6–0,7 mm enligt Figur 34. Montera tändstiftet med korrekt luftgap och dra åt ordentligt till 23 N·m.

   g019300

  Underhålla bränslesystemet

  Rengöra bränsletankens insats

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 20 timmarna
 • Rengör bränsletankens insats.
 • Var 100:e timme
 • Rengör bränsletankens insats.
  1. Skruva loss och ta bort tanklocket från bränsletanken (Figur 35).

   g016857
  2. Ta bort insatsen som sitter inuti bränsletanken.

  3. Rengör insatsen i rent bränsle och sätt tillbaka den i tanken.

  4. Sätt tillbaka tanklocket på bränsletanken.

  Underhålla elsystemet

  Serva säkerhetsbrytaren för drivning

  Gör på följande sätt om säkerhetsbrytaren för drivning behöver justeras eller bytas ut:

  1. Se till att motorn är avstängd och att hjuldrivningsspaken är urkopplad och vilar mot neutralstoppet (Figur 36).

   g027905
  2. Lossa fästelementen på säkerhetsbrytaren (Figur 36).

  3. Placera ett 0,8 mm tjockt mellanlägg mellan hjuldrivningsspaken och säkerhetsbrytaren (Figur 36).

  4. Dra åt fästelementen på säkerhetsbrytaren och kontrollera avståndet igen.

   Note: Hjuldrivningsspaken får inte vidröra brytaren.

  5. Koppla in hjuldrivningsspaken och kontrollera att brytaren mister kontinuiteten.

   Note: Byt brytaren vid behov.

  Underhålla bromsarna

  Justera drifts-/parkeringsbromsen

  Justera drifts-/parkeringsbromsen om den slirar under drift.

  1. Koppla in driftsbromsen, tryck in knoppen på parkeringsbromsen och låt driftsbromsen vila på parkeringsbromsstiftet (Figur 37).

   g016990
  2. Tryck baktill på driftsbromsspaken med en fjädervåg (Figur 38). Parkeringsbromsen ska frigöras när en kraft på 13,5–18 kg har uppnåtts. Om parkeringsbromsen frigörs innan en kraft på 13,5–18 kg har uppnåtts ska bromskabeln justeras.

   g008215
  3. Lossa den hållare som håller fast kilremskåpan och öppna kåpan genom att vrida den (Figur 39).

   g016991
  4. Så här justerar du bromskabelns spänning:

   • Minska kabelns spänning genom att lossa kabelns främre kontramutter och dra åt den bakre kontramuttern (Figur 40). Upprepa steg 1 och 2 och justera vid behov spänningen på nytt.

   • Öka kabelns spänning genom att dra åt kabelns främre kontramutter och lossa den bakre kontramuttern (Figur 40). Upprepa steg 1 och 2 och justera vid behov spänningen på nytt.

    Note: Du kan justera kabeln vid kontramutterfästena vid kontrollpanelen eller vid fästet längst ned på motorn.

   g007627
  5. Stäng kåpan och fäst hållaren.

  Underhålla remmarna

  Justera remmarna

  Se till att alla remmar är ordentligt spända för att säkerställa korrekt maskindrift och undvika onödigt slitage. Kontrollera remmarna ofta.

  Justera cylinderdrivremmen

  1. Ta bort fästskruvarna på remkåpan och sedan remkåpan så att remmen blir synlig (Figur 41).

   g007618
  2. Kontrollera spänningen genom att trycka ned remmen mellan de två skivorna (Figur 42) med en kraft på 18–22 Nm. Remmen ska böjas ned 6 mm.

   g007619
  3. Utför följande steg för att justera remspänningen:

   1. Lossa fästmuttern på mellanremskivan och sväng mellanremskivan medsols mot remmens baksida tills önskad remspänning erhålls (Figur 42).

    Important: Spänn inte remmarna för hårt.

   2. Dra åt muttern för att säkra justeringen.

  4. Sätt tillbaka remkåpan genom att placera den i rätt läge.

  5. Montera alla skruvar tills gängorna greppar i mellanlägget, samtidigt som en liten springa upprätthålls mellan kåpans fog och sidoplåten.

   Note: Springan gör det möjligt att se skruvarnas inriktning mot de gängade mellanläggen.

  6. När du har monterat alla skruvar ska du dra åt dem tills samtliga avståndsstycken inuti kåpan kommer i kontakt med sidoplåten.

   Note: Dra inte åt skruvarna för hårt.

  Justera drivremmen för hjuldrivningen

  1. Ta bort fästskruvarna på remkåpan och sedan remkåpan så att remmen blir synlig (Figur 43).

   g007598
  2. Kontrollera spänningen genom att trycka ned remmen mellan de två skivorna (Figur 44) med en kraft på 18–22 N·m.

   Note: Remmen ska böjas ned 6 mm.

   g007621
  3. Gör följande för att justera remspänningen:

   1. Lossa fästmuttern på mellanremskivan och sväng mellanremskivan medsols mot remmens baksida tills önskad remspänning erhålls (Figur 44).

    Important: Spänn inte remmarna för hårt.

   2. Dra åt muttern för att säkra justeringen.

  4. Sätt tillbaka remkåpan genom att placera den i rätt läge.

  5. Montera alla skruvar tills gängorna greppar i mellanlägget, samtidigt som en liten springa upprätthålls mellan kåpans fog och sidoplåten.

   Note: Springan gör det möjligt att se skruvarnas inriktning mot de gängade mellanläggen.

  6. När du har monterat alla skruvar ska du dra åt dem tills samtliga avståndsstycken inuti kåpan kommer i kontakt med sidoplåten.

   Note: Dra inte åt skruvarna för hårt.

  Justering av differentialremmen

  1. Ta bort de skruvar som håller fast den främre och bakre delen av differentialkåpan på differentialhuset, och skjut bort kåpdelarna så att remmen syns.

  2. Kontrollera spänningen genom att trycka ned remmen mellan de två skivorna (Figur 45) med en kraft på 22–26 N·m.

   Note: Remmen ska böjas ned 6 mm.

   g007622
  3. Gör följande för att justera remspänningen:

   1. Lossa fästmuttern på mellanremskivan och sväng mellanremskivan medsols mot remmens baksida tills önskad remspänning erhålls (Figur 45).

    Important: Spänn inte remmarna för hårt.

   2. Dra åt muttern för att säkra justeringen.

  4. Sätt tillbaka remkåpan genom att placera den i rätt läge.

  5. Montera alla skruvar tills gängorna greppar i mellanlägget, samtidigt som en liten springa upprätthålls mellan kåpans fog och sidoplåten. Springan gör det möjligt att se skruvarnas inriktning mot de gängade mellanläggen.

  6. När du har monterat alla skruvar ska du dra åt dem tills samtliga avståndsstycken inuti kåpan kommer i kontakt med sidoplåten. Dra inte åt skruvarna för hårt.

  Justera primärkilremmarna

  1. Justera remspänningen på primärkilremmarna genom att först kontrollera hjuldrivningsspakens inställning. Se Justera hjuldrivningen. Gå vidare till nästa steg om det inte går att få den kraft på 27–32 Nm som krävs för att justera hjuldrivningen.

  2. Lossa den hållare som håller fast kilremskåpan och öppna kåpan genom att vrida den (Figur 46).

   g016991
  3. Öka remspänningen genom att lossa motorns fästskruvar och flytta motorn bakåt stegvis.

   Important: Spänn inte remmarna för hårt.

  4. Dra åt fästskruvarna.

   Note: Avståndet mellan mitten på drivskivan och mitten på den drivna skivan ska vara ca 12,9 cm när de nya kilremmarna har monterats.

  5. När primärkilremmarna är spända ska du kontrollera inriktningen mellan motorns utgående axelskiva och överföringsskivan med en riktskena.

  6. Om skivorna inte är i linje lossar du de skruvar som håller fast motorns sockel på maskinens ram. Skjut sedan motorn från ena sidan till den andra tills skivorna befinner sig i linje inom 0,7 mm.

   g027906
  7. Dra åt skruvarna och kontrollera inriktningen.

  8. Justera remstyrningen så att det går lättare att skjuta eller dra maskinen utan att starta motorn (Figur 47, infällning) på följande sätt:

   1. Lägg i kopplingen.

   2. Lossa den låsmutter som håller fast mellanremskivan och remstyrningen på mellandrevsarmen.

   3. Vrid remstyrningen medsols tills ett gap på ca 1,5 mm erhålls mellan styrfingret och drivremmarnas baksida.

   4. Dra åt den låsmutter som håller fast mellanremskivan och remstyrningen på mellandrevsarmen.

  9. Stäng kåpan och fäst hållaren.

  Byta differentialremmen

  1. Ta bort de skruvar som håller fast remkåporna för hjuldrivning och cylinderdrivning på den högra sidoplåten, och ta bort remkåporna.

  2. Lossa fästbulten på varje mellanremskiva och sväng sedan varje mellanremskiva motsols iväg från varje rems undersida för att lätta på remspänningen.

  3. Ta bort remmarna.

  4. Ta bort de skruvar som håller fast den främre och bakre delen av differentialkåpan på differentialhuset, och skjut bort kåpdelarna så att remmen blir synlig (Figur 48).

   g007625
  5. Lossa fästmuttern på mellanremskivorna till differentialremmen och sväng mellanremskivan motsols iväg från remmens baksida för att lätta på remspänningen.

  6. Ta bort de två skruvar och de två låsmuttrar som håller fast det främre kopplingshuset på sidoplåten (Figur 48).

  7. Vrid huset 180° så att dess botten riktas uppåt.

  8. Ta bort de två skruvar och låsmuttrar som håller fast det högra lagerhuset på sidoplåten (Figur 48).

  9. Vrid huset 180° så att dess botten riktas uppåt.

  10. Ta bort den gamla remmen.

  11. Dra den nya remmen över de roterade huskåporna, differentialkåpdelarna och på differentialskivorna.

  12. Se till att mellanremskivan är placerad mot remmens baksida.

  13. Vrid tillbaka bägge husen till upprätt läge och fäst dem på sidoplåten med de skruvar och muttrar som du tog bort tidigare.

  14. Justera differentialremmens spänning. Se Justering av differentialremmen.

  15. Justera remspänningen för hjuldrivnings- och cylinderdrivremmarna. Se Justera drivremmen för hjuldrivningen och Justera cylinderdrivremmen.

  16. Montera differentialkåpan samt hjul- och cylinderdrivningens remkåpor.

  Underhålla styrsystemet

  Justera hjuldrivningen

  Om hjuldrivningen inte kopplas in eller om den slirar under arbetet krävs en justering.

  1. För hjuldrivningsreglaget till URKOPPLAT läge.

  2. Lossa den hållare som håller fast kilremskåpan och öppna kåpan genom att vrida den (Figur 46).

  3. Öka kabelspänningen genom att lossa kabelns främre kontramutter och dra åt dess bakre kontramutter (Figur 49) tills en kraft på 8–9 Nm uppnås för att koppla in hjuldrivningen.

   Note: Mät kraften vid reglageknoppen.

   g027907
  4. Dra åt kabelns främre kontramutter.

  5. Stäng kåpan och fäst hållaren.

  6. Kontrollera gaspedalens funktion.

  Underhålla klippenheterna

  Knivsäkerhet

  Var försiktig när du undersöker klippenhetscylindern. Använd skyddshandskar och var försiktig när du underhåller cylindern.

  Utjämna nivån mellan den bakre trumman och cylindern

  1. Parkera maskinen på ett plant och jämnt underlag, gärna en arbetsplatta av precisionsstål.

  2. Lägg en ca 73,6 cm lång plan stålremsa med måtten 0,6 x 2,5 cm under cylinderknivarna och mot underknivens främre kant för att förhindra att underkniven vilar på arbetsytan.

  3. Lyft den främre valsen så att den bakre trumman och cylindern vilar på ytan.

  4. Tryck ordentligt på maskinen ovanför cylindern så att alla cylinderbladen kommer i kontakt med stålremsan.

  5. Samtidigt som du trycker på cylindern för du på ett bladstål under en ände på trumman. Kontrollera därefter den andra änden.

   Note: Om avståndet mellan trumman och arbetsytan är större än 0,25 mm i någon ände ska du justera trumman (gå vidare till steg 6). Om avståndet är mindre än 0,25 mm behövs ingen justering.

  6. Ta bort den bakre remkåpan på maskinens högra sida (Figur 50).

   g007598
  7. Vrid drivskivan tills hålen passar in med de fyra rullagrens flänsskruvar (Figur 51).

   g007599
  8. Lossa de fyra rullagerskruvarna och den skruv som fäster mellanremskivan.

  9. Höj eller sänk rullens högra sida tills avståndet är mindre än 0,25 mm.

  10. Dra åt rullvalsens skruvar.

  11. Justera remspänningen och dra åt mellanremskivans fästskruv (Figur 51).

  Justera underkniven mot cylindern

  Justera underkniven mot cylindern efter fräsning, slipning eller demontering av klippenheten. Proceduren är inte avsedd för daglig justering.

  1. Parkera maskinen på en plan och jämn arbetsyta.

  2. Luta maskinen bakåt på handtaget så att underkniven och cylindern blir synliga.

   Important: Luta inte maskinen mer än 25°. Om maskinen lutas mer än 25° tränger olja in i förbränningskammaren och/eller så läcker bränsle ut från tanklocket.

  3. Rotera cylindern så att ett knivblad korsar underknivens egg mellan underknivens första och andra skruvhuvud på högra sidan av klippenheten (Figur 52).

   g014840
  4. Rotera cylindern så att ett knivblad korsar underknivens egg mellan underknivens första och andra skruvhuvud på högra sidan av klippenheten.

  5. För in mellanlägget (0,05 mm) mellan det markerade knivbladet och underknivens egg vid den punkt där det markerade knivbladet korsar underknivens egg.

  6. Vrid den högra underknivsstångens justerskruv tills du känner ett lätt tryck (dvs. motstånd) i mellanlägget genom att skjuta det från sida till sida (Figur 52).

  7. Ta bort mellanlägget.

  8. Rotera långsamt cylindern så att det närmaste knivbladet korsar underknivens egg mellan det första och andra skruvhuvudet på vänstra sidan av klippenheten.

  9. Upprepa steg 4 till 7 för vänster sida av klippenheten och den vänstra underknivsstångens justerskruv.

  10. Upprepa steg 5 till 7 tills ett lätt motstånd har erhållits på både höger och vänster sida av klippenheten genom att använda samma kontaktpunkter.

  11. För att cylindern och underkniven precis ska vidröra varandra ska du vrida respektive underknivsstångs justerskruv tre klick medsols.

   Note: För varje klick på underknivens justerskruv flyttas underkniven 0,018 mm. Genom medsols rotation förs underknivens egg närmare cylindern och genom motsols rotation förs den bort från cylindern.

  12. Testa klipprestandan genom att föra in en lång remsa av klipprestandapapper mellan cylindern och underkniven, i rät vinkel mot underkniven (Figur 53). Rotera cylindern långsamt framåt. Den ska klippa papperet.

   g007602

   Note: Om du ser att kontakten/cylindern släpar för mycket kan det bli nödvändigt att antingen slipa, slipa om framsidan av underkniven eller fräsa klippenheten för att få de vassa eggar som krävs för finklippning.

  Justera klipphöjden

  1. Kontrollera att den bakre valsen står plant och att kontakten mellan underkniven och cylindern är korrekt. Luta maskinen bakåt på handtaget så att de främre och bakre rullarna och underkniven blir synliga.

   Important: Luta inte maskinen mer än 25°. Om maskinen lutas mer än 25° tränger olja in i förbränningskammaren och/eller så läcker bränsle ut från tanklocket.

  2. Lossa de låsmuttrar som håller fast klipphöjdsarmarna på klipphöjdsfästena (Figur 54).

   g007603
  3. Lossa muttern på mätstången (Figur 55) och ställ in justerskruven på önskad klipphöjd. Avståndet mellan skruvhuvudets nedersta del och stångens ovansida är lika med klipphöjden.

   g000489
  4. Haka på skruvhuvudet på underknivens skäregg och vila stångens bakände på den bakre valsen (Figur 56).

   g007605
  5. Vrid justeringsskruven tills valsen kommer i kontakt med den främre delen av mätstången.

  6. Justera båda ändar av rullen tills hela rullen är parallell med underkniven.

   Important: Vid korrekt inställning är de bakre och främre rullarna i kontakt med mätstången och skruven sitter tätt mot underkniven. På så sätt blir klipphöjden identisk i båda ändar av underkniven.

  7. Dra åt muttrarna för att säkra justeringen.

   Important: För att undvika skalning på kuperade gräsmattor, ska du se till att rullstöden är i det främre läget (valsen närmre cylindern).

   Note: Den främre valsen kan sättas i tre olika lägen (Figur 57), beroende på användarens användning och behov.

   • Använd det främre läget när en trimsats har monterats.

   • Använd mellanläget när ingen trimsats används.

   • Använd den tredje positionen vid extremt kuperade gräsförhållanden.

   g007596

  Justera grässkyddets höjd

  Justera skyddet så att gräsklippet hamnar i korgen.

  1. Mät avståndet från den övre delen av den främre stödstången till skyddets framkant vid varje ände av klippenheten (Figur 58).

   g007607
  2. Skyddets höjd från stödstången vid normala klippförhållanden bör vara 10 cm. Lossa de skruvar och muttrar som håller fast varje ände av skyddet på sidoplåten, och justera skyddet till rätt höjd.

  3. Dra åt fästdonen.

   Note: Skyddet kan sänkas vid torrt gräs (klipp flyger över korgens övre kant) eller höjas för vått och tungt gräs (klipp ansamlas i den bakre delen av korgen).

  Justera klippstången

  Justera klippstången så att gräsklippet matas ut ordentligt från cylindern.

  1. Lossa de skruvar som håller fast den övre stången (Figur 59) på klippenheten.

   g027395
  2. För in ett bladstål på 1,5 mm mellan cylinderns översta del och stången och dra åt skruvarna.

  3. Kontrollera att stången och cylindern sitter på samma avstånd från varandra längs hela cylindern.

   Note: Stången kan justeras för att kompensera för förändringar i gräsförhållanden. När gräset är extremt vått bör staven flyttas närmare cylindern. Vid torra gräsförhållanden ska staven däremot flyttas längre bort från cylindern. Staven ska vara parallell mot cylindern för att säkerställa optimal prestanda. Justera alltid stången när du justerar skyddens höjd eller vässar cylindern på en cylindervässare.

  Identifiera underknivsstången

  Kontrollera den vänstra underknivsstångens fästhandtag för att avgöra om underknivsstången är av standardmodell eller mer intensiv. Om fästhandtagen är rundade är underknivsstången av standardmodell. Om det är en skåra i fästhandtagen är underknivsstången intensiv (Figur 60).

  g008800

  Serva underknivsstången

  Ta bort underknivsstången

  1. Vrid underknivsstångens justerskruv motsols så att underkniven förs bort från cylindern (Figur 61).

   g007631
  2. För fjäderspänningsmuttern bakåt, tills brickan inte längre är spänd mot underknivsstången (Figur 61).

  3. Lossa kontramuttern som håller fast skruven på underknivsstången på vardera sidan av maskinen (Figur 62).

   g014780
  4. Ta bort bulten till underknivsstången så att denna kan dras nedåt och avlägsnas från maskinen. Spara de två nylonbrickorna och de två stansade brickorna av stål på vardera änden av underknivsstången (Figur 62).

  Montera underknivsstången

  1. Montera underknivsstången genom att placera fästhandtagen mellan brickan och underknivsstångens justerare.

  2. Fäst underknivsstången på båda sidoplåtarna med skruvarna (kontramuttrar på skruvarna) och åtta brickor.

   Note: Sätt en nylonbricka på var sida om sidoplåtens nav. Placera en stålbricka på utsidan av varje nylonbricka.

  3. Dra åt skruvarna till 27–36 N·m.

  4. Dra åt kontramuttrarna tills de yttre tryckbrickorna nätt och jämnt roterar fritt.

  5. Dra åt fjäderspänningsmuttern tills fjädern pressas ihop och vrid sedan ut den ett halvt varv.

  6. Justera underknivsstången. Se Justera underkniven mot cylindern.

  Slipa cylindern

  1. Ta bort locket på den högra cylinderdrivningens kåpa (Figur 63).

   g007633
  2. Sätt in en hylsförlängning på 13 mm, som är ansluten till slipmaskinen, i det fyrkantiga hålet mitt på cylinderskivan.

  3. Utför slipningen i enlighet med förfarandet i Toros bruksanvisning för vässning av cylinder- och rotorklippare, formulärnr 80-300 PT.

   Fara

   Att vidröra cylindrarna eller andra rörliga delar kan orsaka personskador.

   • Kom inte nära cylindern när du slipar.

   • En borste med kort skaft får inte användas vid slipning. Artikelnr 29-9100, komplett handtagsenhet eller enskilda delar, kan köpas hos en lokal auktoriserade Toro-återförsäljare.

   Note: Dra en fil över underknivens framsida när slipningen avslutats så blir skäreggen bättre. Detta avlägsnar eventuella grader (skägg) eller ojämna kanter som kan uppstå på skäreggen.

  4. Sätt tillbaka locket på kåpan när du är klar med proceduren.

  Förvaring

  Säker förvaring

  • Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, reparerar eller ställer den i förvaring.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller ett kontrolljus, som t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  • Låt motorn svalna innan du ställer undan maskinen i ett slutet utrymme.

  Ställa maskinen i förvar

  1. Avlägsna gräs, smuts och smörja från maskinens utvändiga delar, särskilt motorn. Rensa bort smuts och skräp från utsidan av motorns kylflänsar och fläkthuset.

   Important: Tvätta maskinen med ett milt rengöringsmedel och vatten. Högtryckstvätta inte maskinen. Undvik att använda alltför mycket vatten, särskilt nära växelspaksplattan och motorn.

  2. Tillsätt en bränslestabiliserare/konditionerare till bränslet i tanken när gräsklipparen ska förvaras under en längre tid (mer än 30 dagar).

   1. Kör motorn så att det stabiliserade bränslet fördelas i bränslesystemet (5 minuter).

   2. Du kan antingen stänga av motorn, låta den svalna och tappa ur bränslet, eller också köra motorn tills den stängs av.

   3. Starta motorn och kör den tills den stängs av. Starta motorn igen, med choken stängd, tills det inte går att starta motorn.

   4. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

   5. Kassera bränslet på lämpligt sätt. Återvinn det enligt lokala föreskrifter.

    Note: Förvara inte bränsle som innehåller stabiliserare/konditionerare under längre tid än vad som rekommenderas av stabiliserartillverkaren.

  3. Kontrollera och dra åt alla skruvar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut utslitna och skadade delar.

  4. Måla i lackskador och bara metallytor. Färg finns att köpa hos auktoriserade Toro-återförsäljare.

  5. Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme. Täck över maskinen för att skydda den och hålla den ren.