Wprowadzenie

Urządzenie to jest kosiarką do trawy pchaną, wirnikową przeznaczoną do użytku przez profesjonalnych operatorów do zastosowań komercyjnych. Jest ono przeznaczone głównie do cięcia trawy w dobrze utrzymanych trawnikach w parkach, polach golfowych, boiskach sportowych oraz na terenach komercyjnych. Nie jest ono przeznaczone do cięcia zarośli, koszenia trawy i innej roślinności wzdłuż dróg ani do zastosowań rolniczych.

Important: Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem niniejszą instrukcję obsługi, gdyż pozwoli to uzyskać najwyższy poziom bezpieczeństwa, wydajności i poprawną pracę tej maszyny. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi lub brak odpowiedniego szkolenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała. Dodatkowe informacje dotyczące bezpiecznej obsługi wraz z poradami dotyczącymi bezpieczeństwa i materiałami szkoleniowymi dostępne są na stronie www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części firmy Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Model i numery seryjne znajdują się na tabliczce znamionowej na tylnej ramie. Należy zapisać je w przewidzianym do tego miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR (jeśli występuje) na tabliczce z numerem seryjnym, aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g235302

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Opisywane urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej; szczegółowe informacje zamieszczone są w odpowiedniej deklaracji zgodności, w oddzielnym arkuszu.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

Dołączona instrukcja obsługi silnika zawiera informacje dotyczące wymagań amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) oraz prawa stanu Kalifornia dotyczącego kontroli emisji w systemach emisji, konserwacji i gwarancji. Części zamienne mogą być zamawiane u producenta silnika.

W przypadku eksploatacji tego urządzenia na wysokości od 1500 do 2400 metrów nad poziomem morza konieczne będzie zastosowanie zestawu wysokościowego. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy tego urządzenia zawiera substancje chemiczne, które mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normami EN ISO 5395:2013 oraz ANSI B71.4-2017 i spełnia wymagania tych norm po zamontowaniu zestawu obecności operatora i niezbędnych etykiet.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Produkt ten może spowodować amputację dłoni i stóp oraz wyrzucać obiekty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie zbliżać się do wyrzutnika. Osoby postronne powinny przebywać w bezpiecznej odległości od maszyny.

 • Nie zezwalać dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub odblokowywaniem tunelu wyrzutowego należy zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

Niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja maszyny może spowodować obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa, który oznacza UWAGA, OSTRZEŻENIE lub NIEBEZPIECZEŃSTWO – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal93-9356
decal93-7346
decal93-6085
decal93-8064
decal115-1720
decal133-8062
decal120-2727
decal125-5245
decal130-8322
decal120-2769
decal120-2761

Montaż

Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Montaż i regulacja uchwytu

Części potrzebne do tej procedury:

Uchwyt1
Opaska zaciskowa4

Instalacja uchwytu

 1. Zdemontuj śruby (5/16 cala), nakrętki zabezpieczające, sworznie z pierścieniami i sworznie z zawleczkami mocujące dolne końce ramion uchwytu do każdej ze stron maszyny (Rysunek 3).

  g240399
 2. Odkręć śruby (⅜ cala) i zdejmij podkładki i podkładki blokujące z trzpieni mocujących po każdej stronie kosiarki (Rysunek 3).

 3. Wsuń końce uchwytu w otwory w ramionach uchwytu i wyrównaj otwory za pomocą trzpieni mocujących (Rysunek 3).

 4. Ściśnij końce uchwytu do wewnątrz i zamontuj je na trzpieniach mocujących (Rysunek 4).

  g240404
 5. Zamocuj uchwyt do trzpieni mocujących przy pomocy wcześniej usuniętych śrub (⅜ cala), podkładek i podkładek blokujących (Rysunek 4).

 6. Zamocuj ramiona uchwytu do tylnej części ramy za pomocą wcześniej usuniętych śrub (5/16 cala), nakrętek zabezpieczających, sworzni z zawleczką i sworzni pierścieniowych (Rysunek 3).

 7. Zamocuj przewody i wiązkę przewodów do uchwytu za pomocą opasek kablowych (Rysunek 5).

  g017590

Regulacja uchwytu

Przy tej procedurze należy odnieść się do Rysunek 6.

g240512
 1. Zdejmij zawleczki z trzpieni pierścieniowych po każdej stronie kosiarki.

 2. Podtrzymując uchwyt, usuń trzpienie pierścieniowe z każdej strony i podnieś lub opuść uchwyt w wymagane położenie robocze.

 3. Zamocuj trzpienie pierścieniowe i zawleczki.

Montaż podpórki

Tylko modele 04054 i 04056

Części potrzebne do tej procedury:

Zespół podpórki1
Sprężyna1

Note: Maszyna jest dostarczana z elementami mocującymi zamontowanymi luźno na zespole podpórki.

 1. Tylko w przypadku modelu 04056, połącz kołek sprężyny z podpórką po prawej stronie (Rysunek 7) za pomocą dostarczonej śruby, podkładki i nakrętki kołnierzowej.

  g017948
 2. Zahacz sprężynę w otworze we wsporniku sprężynowym oraz w sworzniu sprężynowym, wyosiowując równocześnie podpórkę względem otworów montażowych w tylnej części ramy (Rysunek 8).

  g007594
 3. Zamocuj podpórkę do obu stron ramy za pomocą śruby, podkładki zabezpieczającej, elementu dystansowego, podkładki płaskiej, i nakrętki zabezpieczającej (Rysunek 8).

 4. Ustaw element dystansowy w otworze montażowym podpórki.

Montaż wałów kół transportowych

Tylko modele 04055 i 04056

Części potrzebne do tej procedury:

Prawy wał koła1
Lewy wał koła1
 1. Używając stopy, popchnij podpórkę w dół i podciągnij uchwyt, aby oprzeć kosiarkę na podpórce.

 2. Nałóż klej do zabezpieczania gwintów na gwinty wałów kół.

 3. Wkręć prawy wał koła w pasowe koło napędowe po prawej stronie urządzenia (Rysunek 9).

  Note: Prawy wał koła posiada gwinty lewostronne.

  g007595
 4. Dokręć wał z momentem od 88 do 102 N·m.

 5. Potwórz kroki od 2 do 4, aby zamontować lewy wał koła po lewej stronie maszyny.

Montaż kół transportowych

opcjonalnie

Części potrzebne do tej procedury:

Koło transportowe2
 1. Używając stopy, popchnij podpórkę w dół i podciągnij uchwyt, aby oprzeć kosiarkę na podpórce.

 2. Nasuń koło na oś.

 3. Odwróć zacisk blokujący koło od środka koła, umożliwiając jego dalsze wsunięcie na oś (Rysunek 10).

  g017591
 4. Obracaj koło do przodu i do tyłu, aż zostanie wsunięte do oporu na oś, a zacisk blokujący zostanie unieruchomiony w rowku na wale osi.

 5. Powtórz tę procedurę po przeciwnej stronie urządzenia.

 6. Napompuj wszystkie opony do ciśnienia 0,83-1,03 bar.

 7. Ostrożnie opuść maszynę z podpórki.

Montaż naklejek CE

Części potrzebne do tej procedury:

Etykieta z rokiem produkcji1
Etykieta ze znakiem CE1

Jeżeli ta maszyna będzie używana w kraju, w którym obowiązują normy CE, przyklej etykietę z rokiem produkcji i etykietę ze znakiem CE w pobliżu tabliczki znamionowej, patrz Rysunek 11.

g235301

Montaż kosza na trawę

Części potrzebne do tej procedury:

Kosz na trawę1

Chwyć kosz za górną krawędź i zsuń go na drążki mocujące kosz (Rysunek 12).

g007609

Note: Dotyczy tylko modelu 04056 – Podczas cięcia przy wyższych wysokościach cięcia można obniżyć kosz poprzez usunięcie każdego z drążków mocowania kosza i zainstalowanie ich po przeciwnej stronie maszyny.

Docieranie maszyny

Okres docierania wymaga jedynie 8 godzin koszenia.

Pierwsze godziny pracy mają kluczowe znaczenie dla przyszłej niezawodności maszyny. Z tego powodu należy uważnie obserwować jej sprawność, tak aby można było zauważyć i skorygować drobne problemy, które mogłyby prowadzić do poważnych trudności. W ciągu pierwszych kilku godzin pracy należy często kontrolować urządzenie pod kątem oznak wycieku oleju, poluzowanych elementów mocujących i innych usterek.

Informacje o zalecanej zmianie oleju w okresie docierania i o procedurach konserwacji zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

Przegląd produktu

g232664
g017592

Dźwignia napędu jezdnego

Dźwignia napędu jazdy (Rysunek 14) znajduje się w prawej przedniej części panelu sterowania. Posiada ona 2 położenia: NEUTRAL (neutralne) i FORWARD (jazda do przodu). Ustawienie dźwigni w położeniu jazda do przodu powoduje załączenie napędu jazdy.

Element sterujący przepustnicą

Element sterujący przepustnicą (Rysunek 14) znajduje się w prawej tylnej części panelu sterowania. Dźwignia jest połączona z i steruje przepustnicą połączoną z gaźnikiem. Ustawianie prędkości obrotowej opisano w Specyfikacje.

Przełącznik On/Off (wł./wył.)

Przełącznik wł./wył. (Rysunek 14) znajduje się w górnej części panelu sterowania. Ustaw przełącznik w położenie ON (wł.), aby uruchomić silnik, lub w położenie OFF (wył.), aby wyłączyć silnik.

Hamulec roboczy

Hamulec roboczy (Rysunek 15) znajduje się w górnej lewej przedniej stronie panelu sterowania. Można użyć hamulca, aby zwolnić lub zatrzymać urządzenie.

g016976

Hamulec postojowy

Hamulec postojowy (Rysunek 16) znajduje się u podstawy hamulca roboczego. Całkowicie załącz hamulec roboczy i dociśnij pokrętło hamulca postojowego, aby hamulec roboczy mógł oprzeć się na trzpieniu hamulca postojowego. Włącz hamulec roboczy, aby zwolnić hamulec postojowy. Aby załączyć napęd jezdny, konieczne jest zwolnienie hamulca.

g016977

Czujnik obecności operatora

opcjonalnie

Element sterujący obecności operatora (Rysunek 14), o ile znajduje się na wyposażeniu, znajduje się w tylnej części uchwytu. Dosuń dźwignię obecności operatora do uchwytu. Załączenie dźwigni obecności operatora jest konieczne do przesunięcia dźwigni napędu jezdnego. Zwolnienie dźwigni obecności operatora spowoduje zatrzymanie silnika.

Dźwignia napędu wirnika

Dźwignia napędu wirnika (Rysunek 17) znajduje się w prawym przednim rogu urządzenia. Dźwignia ma 2 położenia:

 • ZAłąCZENIE - Przesuń dźwignię do przodu w celu załączenia wirnika.

 • ROZłąCZENIE - Przesuń dźwignię do tyłu w celu wyłączenia wirnika.

g016978

Dźwignia ssania

Dźwignia ssania (Rysunek 18) znajduje się w lewej przedniej części silnika. Dźwignia posiada 2 położenia: RUN (praca) i CHOKE (ssanie). Podczas uruchamiania zimnego silnika ustaw dźwignię w położeniu SSANIA. Po uruchomieniu silnika ustaw dźwignię w położeniu PRACA.

g024364

Zawór odcięcia paliwa

Zawór odcinający paliwo (Rysunek 18 oraz Rysunek 19) znajduje się w lewej przedniej części silnika w pobliżu dźwigni ssania. Zawór posiada 2 położenia: CLOSED (zamknięty) i OPEN (otwarty). Podczas przechowywania lub transportowania urządzenia ustaw dźwignię do góry w położeniu ZAMKNIęTYM. Otwórz zawór przed uruchomieniem silnika poprzez przekręcenie dźwigni w dół.

g196011

Uchwyt rozrusznika linkowego

Pociągnij uchwyt rozrusznika mechanicznego (Rysunek 20) w celu uruchomienia silnika.

g027896

Podpórka

Podpórka (Rysunek 20) jest zamontowana w tylnej części urządzenia. Jest ona używana przy montażu lub demontażu kół transportowych lub jednostki tnącej.

 Model 04054Model 04055Model 04056
Szerokość84 cm91 cm104 cm
Wysokość114 cm114 cm122 cm
Długość z koszem122 cm122 cm150 cm
Masa sucha (z koszem i rolką Wiehle; bez kół i wirnika zamiatającego)97 kg100 kg105 kg
Szerokość cięcia46 cm53 cm66 cm
Wysokość cięciaod 1,6 do 31,8 mmod 1,6 do 31,8 mmod 3,1 do 31,7 mm
Przycinanie3,3 mm4,3 mm5,8 mm
Prędkość silnikaNiskie obroty biegu jałowego – 1565±150 obr./min., wysokie obroty biegu jałowego – 3375±100 obr./min.Niskie obroty biegu jałowego – 1565±150 obr./min., wysokie obroty biegu jałowego – 3375±100 obr./min.Niskie obroty biegu jałowego – 1565±150 obr./min., wysokie obroty biegu jałowego – 3375±100 obr./min.

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toro przeznaczonych do stosowania z urządzeniem i zwiększających jego możliwości. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu, dystrybutorem lub wejdź na stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę zatwierdzonego osprzętu i zatwierdzonych akcesoriów.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny należy stosować wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Działanie

Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Before Operation

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Przed opuszczeniem maszyny zaparkują ją na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

 • Użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione. Wiek operatora może być ograniczony przez lokalne przepisy. Za szkolenie operatorów i mechaników odpowiada właściciel.

 • Należy zapoznać się z bezpieczną obsługą urządzeń, elementami sterującymi operatora i znakami bezpieczeństwa. Należy dowiedzieć się, jak szybko wyłączyć silnik.

 • Należy sprawdzić, czy czujnik obecności operatora (jeżeli jest na wyposażeniu), wyłączniki bezpieczeństwa, a także osłony są zamontowane i działają prawidłowo. Nie wolno używać maszyny, jeśli nie działa ona prawidłowo.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby wpłynąć na pracę maszyny lub zostać podrzucone przez maszynę.

 • Dokonaj oceny terenu, aby określić, jakie akcesoria i osprzęt będą niezbędne w celu prawidłowego i bezpiecznego wykonania pracy.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Podczas posługiwania się paliwem zachowaj szczególną ostrożność. Paliwo jest wysoce palne, a jego opary mają właściwości wybuchowe

 • Zgaś papierosy, cygara, fajki i inne źródła zapłonu.

 • Nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

 • Nie dolewaj ani nie spuszczaj paliwa w zamkniętym pomieszczeniu.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

 • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika, unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

Wykonywanie codziennych czynności konserwacyjnych

Wykonaj procedury konserwacji codziennej, patrz Lista kontrolna codziennych czynności konserwacyjnych.

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Sprawdzaj poziom oleju silnikowego przed każdym użyciem lub co 8 godzin pracy, patrz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku.

Informacje dotyczące paliwa

Pojemność zbiornika paliwa: 2,7 litra

Zalecany rodzaj paliwa: Benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda szacowania (R+M)/2).

Etanol: Benzyna o zawartości do 10% etanolu (gasohol) lub 15% MTBE (etyl metylowo-tert-butylowy) zgodnie z objętością jest dopuszczalna. Etanol i MTBE to nie to samo. Benzyna o zawartości 15% etanolu (E15) nie może być stosowana.

 • Zabrania się stosowania benzyny o zawartości powyżej 10% etanolu (zgodnie z objętością), na przykład E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu) lub E85 (zawiera do 85% etanolu).

 • Nie używaj benzyny zawierającej metanol.

 • Nie przechowuj paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, chyba że używasz stabilizatora paliwa.

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny.

 • Zastosowanie nieprawidłowego rodzaju benzyny może skutkować problemami z wydajnością lub uszkodzeniem silnika, które może nie być objęte gwarancją

Uzupełnianie paliwa

Niebezpieczeństwo

W określonych warunkach paliwo jest łatwopalne i silnie wybuchowe. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

 • Uzupełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest zimny. Wytrzyj paliwo, które się rozlało.

 • Nigdy nie uzupełniaj zbiornika paliwa, gdy urządzenie jest umieszczone w zabudowanej naczepie.

 • Nie uzupełniaj zbiornika paliwa do pełna. Uzupełniaj paliwo w zbiorniku paliwa do poziomu od 6 do 13 mm poniżej dolnej krawędzi szyjki wlewu. Wolna przestrzeń w zbiorniku umożliwia rozszerzanie się paliwa.

 • Nigdy nie pal papierosów podczas przelewania paliwa i przebywaj w bezpiecznej odległości od otwartego płomienia lub miejsc, gdzie opary paliwowe mogą zapalić się od iskry.

 • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci. Zapas paliwa nigdy nie powinien starczać na więcej niż 30 dni.

 • Nie należy rozpoczynać pracy bez przygotowania i sprawdzenia układu wydechowego.

Niebezpieczeństwo

W niektórych sytuacjach podczas uzupełniania paliwa może nastąpić wyzwolenie się elektryczności statycznej, powstanie iskry i zapłon oparów. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

 • Przed napełnieniem zawsze stawiaj kanistry z paliwem na podłożu, w bezpiecznej odległości od pojazdu.

 • Nie napełniaj kanistrów na paliwo wewnątrz pojazdu lub na przyczepie. Wewnętrzne wykładziny albo inne osłony mogą spowolnić rozładowywanie się elektryczności statycznej zgromadzonej na pojemniku, odizolowując go.

 • Jeśli to możliwe, zdejmij urządzenie z ciężarówki lub przyczepy i uzupełnij paliwo, gdy stoi na ziemi. Jeśli to niemożliwe, zatankuj urządzenie za pomocą przenośnego kanistra, a nie za pomocą pistoletu dystrybutora paliwa.

 • Jeśli musisz zatankować, używając pistoletu, zwróć uwagę na to, aby przez cały czas tankowania jego dysza dotykała krawędzi otworu zbiornika lub kanistra.

Ostrzeżenie

W przypadku połknięcia paliwo jest szkodliwe dla zdrowia i może prowadzić do śmierci. Długotrwałe wystawienie na działanie oparów może wywołać poważne obrażenia i choroby.

 • Unikaj długotrwałego wdychania oparów paliwa.

 • Nie zbliżaj twarzy do otworu dyszy, zbiornika paliwa lub butli ze środkiem uszlachetniającym.

 • Unikaj kontaktu ze skórą; rozlane paliwo należy usunąć za pomocą wody z mydłem.

 1. Oczyść obszar wokół korka wlewu paliwa i odkręć korek (Rysunek 21). Napełnij zbiornik paliwa do wysokości nie wyższej niż poziom dna sita filtra.

  Important: Nie wlewaj nadmiernej ilości paliwa do zbiornika.

  g017594
 2. Dokręć korek zbiornika i wytrzyj wszelkie rozlane paliwo.

Regulacja urządzenia względem uwarunkowań murawy

Aby ustawić urządzenie według uwarunkowań murawy, zastosuj następującą tabelę.

Matryca regulacji zespołu tnącego Greensmower
Noże dolne: standardowy i opcjonalny
Numer częściOpisKosiarkaAgresywnośćUwagi
120-2682-03StandardGreensmaster 800MniejStandard Greensmaster 800
112-9281-01Standard Greensmaster 1000MniejStandard Greensmaster 1000
112-9279-03Agresywna Greensmaster 1000Więcej 
112-9280-01Standard Greensmaster 1600MniejStandard Greensmaster 1600
110-9278-03Agresywna Greensmaster 1600Więcej 
 
Noże dolne: standardowy i opcjonalny
Numer częściOpisKosiarkaZakres wysokości cięciaUwagi
98-7261MicrocutGreensmaster 8001,57–3,1 mm 
117-1530EdgeMax MicrocutGreensmaster 8001,57–3,1 mmStandard Greensmaster 800
98-7260TournamentGreensmaster 8003,1–6,0 mm  
117-1532EdgeMax TournamentGreensmaster 8003,1–6,0 mm Dłuższe zużycie
110-2300Extended Microcut (rozszerzony Microcut)Greensmaster 8001,57–3,1 mm Mniej agresywna
110-2301Niskie cięcieGreensmaster 8006,0 mm i więcej 
93-4262MicrocutGreensmaster 10001,57–3,1 mm  
115-1880EdgeMax MicrocutGreensmaster 10001,57–3,1 mm Standard Greensmaster 1000
93-4263TournamentGreensmaster 10003,1–6,0 mm  
115-1881EdgeMax TournamentGreensmaster 10003,1–6,0 mm Dłuższe zużycie
93-4264Niskie cięcieGreensmaster 10006,0 mm i więcej 
108-4303Extended Microcut (rozszerzony Microcut)Greensmaster 10001,57–3,1 mm Mniej agresywna
112-9275MicrocutGreensmaster 1600Mniej niż 3,1 mm  
94-5885TournamentGreensmaster 16003,1–6,0 mm  
104-2646Wysokie cięcieGreensmaster 16006,0 mm i więcejTees
93-9015Niskie cięcieGreensmaster 16006,0 mm i więcejStandard Greensmaster 1600
117-1548EdgeMax MicrocutGreensmaster 1600od 1,52 do 3,1 mmZwiększona trwałość – Standard Greensmaster 1610
Rolki: standardowa i opcjonalna
Numer częściOpisKosiarkaŚrednica/materiałUwagi
99-6240Narrow Wiehle (wąska Wiehle)Greensmaster 80050,8 mm/aluminiumStandardowy, odstęp co 0,20 cala
99-6241Narrow Wiehle (wąska Wiehle)Greensmaster 100050,8 mm/aluminiumStandardowy, odstęp co 0,20 cala
88-6790Wide Wiehle (szeroka Wiehle)Greensmaster 100050,8 mm/aluminiumWięcej penetracji, odstęp co 0,43 cala
104-2642Pełna rolkaGreensmaster 100050,8 mm/stalNajmniejszy stopień penetracji
71-1550Rolka WiehleGreensmaster 100050,8 mm/żeliwoWięcej penetracji, odstęp co 0,43 cala
93-9045Rolka WiehleGreensmaster 100063,5 mm/aluminiumO szerokości 24 cali dla wsparcia krawędzi
52-3590Rolka kształtowaGreensmaster 100063,5 mm/aluminium 
93-9039Narrow Wiehle (wąska Wiehle)Greensmaster 160063,5 mm/aluminiumStandard
95-0930Pełna rolkaGreensmaster 160063,5 mm/stalNajmniejszy stopień penetracji
Tabela długości przycinania dla kosiarek ręcznych samojezdnych o stałej wysokości cięcia
ModelStandardZestaw do przycinania 65-9000Zespół trakcyjny 115-1886Zespoły do przycinania i zespoły trakcyjne
Wirnik standardowy Wirnik opcjonalnyWirnik standardowyWirnik opcjonalnyWirnik standardowyWirnik opcjonalnyWirnik standardowyWirnik opcjonalny
0405414 ostrzy3,3 mm11 ostrzy4,1 mm 14 ostrzy4,8 mm11 ostrzy6,4 mm 14 ostrzy3,0 mm11 ostrzy3,8 mm 14 ostrzy4,3 mm11 ostrzy5,6 mm 
0405511 ostrzy4,1 mm14 ostrzy3,3 mm8 ostrzy5,8 mm11 ostrzy6,4 mm14 ostrzy4,8 mm8 ostrzy8,6 mm11 ostrzy3,8 mm14 ostrzy3,0 mm8 ostrzy5,1 mm11 ostrzy5,6 mm14 ostrzy4,3 mm8 ostrzy7,6 mm
040568 ostrzy5,8 mm11 ostrzy4,1 mm 8 ostrzy8,6 mm11 ostrzy6,4 mm 8 ostrzy5,1 mm11 ostrzy3,8 mm 8 ostrzy7,6 mm11 ostrzy5,6 mm 
Prędkość jazdy5,39 km/h4,80 km/h

Sprawdzenie działania przełącznika blokady

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź działanie wyłącznika blokady.
 • Ostrożnie

  Jeżeli przełączniki blokad bezpieczeństwa są odłączone lub uszkodzone, maszyna może nieoczekiwanie uruchomić się, co może doprowadzić do obrażeń ciała.

  • Nie manipuluj przy wyłącznikach blokad.

  • Codziennie przed przystąpieniem do obsługi urządzenia sprawdzaj działanie wyłączników blokad i wymieniaj wszystkie uszkodzone wyłączniki.

  1. Używając stopy, popchnij podpórkę w dół i pociągnij uchwyt w górę i wstecz, aby unieść koła nad ziemię.

  2. Ustaw dźwignię jazdy w położeniu ZAłąCZONYM, a elementy sterujące silnikiem w położeniu uruchomienia.

  3. Spróbuj uruchomić silnik.

   Silnik nie powinien się uruchomić. Jeżeli następuje uruchomienie silnika, wyłącznik blokady wymaga serwisowania. Usuń tę usterkę przed przystąpieniem do użytkowania maszyny. Patrz Serwisowanie wyłącznika blokady napędu jezdnego

  4. Ostrożnie podnieś uchwyt, aby zwolnić podpórkę.

  Transportowanie maszyny do miejsca pracy

  Transportowanie urządzenia na kołach transportowych

  Za pomocą kół transportowych można przewieźć maszynę na krótkie odległości.

  1. Zainstaluj koła transportowe; patrz Montaż kół transportowych

  2. Upewnij się, że dźwignie napędu jezdnego i wirnika znajdują się w położeniu NEUTRALNYM.

  3. Uruchom silnik; patrz Uruchamianie silnika

  4. Ustaw element sterujący przepustnicy w położeniu SLOW (wolno), przechyl przód urządzenia do góry, stopniowo załącz napęd jazdy i powoli zwiększ prędkość silnika.

  5. Ustaw przepustnicę tak, aby kosiarka pracowała z wymaganą prędkością naziemną i przejedź maszyną do docelowej lokalizacji.

  Transportowanie maszyny na przyczepie

  Do transportu maszyny na znaczne odległości należy używać przyczepy. Podczas załadunku i rozładunku maszyny z przyczepy zachowaj ostrożność.

  1. Ostrożnie wjedź maszyną na przyczepę.

  2. Wyłącz silnik, załącz hamulec postojowy i ustaw zawór paliwa w położeniu ODłąCZONYM.

  3. Zamocuj bezpiecznie maszynę do przyczepy.

  Note: Do transportu maszyny można użyć przyczepy Toro Trans Pro. Instrukcje załadunku kosiarki na przyczepę można znaleźć w instrukcji obsługi przyczepy.

  Important: Nie uruchamiaj silnika podczas transportowania jej na przyczepie, ponieważ może dojść do uszkodzenia kosiarki.

  Przewożenie maszyny na przyczepie

  • Zachowaj ostrożność podczas ładowania maszyny na przyczepę i zdejmowania jej z przyczepy.

  • Do ładowania maszyny na przyczepę używaj najazdu o pełnej szerokości.

  • Zamocuj maszynę w pewny sposób.

  Demontaż kół transportowych

  1. Przywróć dźwignię sterowania napędem jezdnym do położenia ROZłąCZENIA, przepustnicę do położenia WOLNO i zatrzymaj silnik.

  2. Pchnij podpórkę nogą w dół i pociągnij wspornik uchwytu, aż podpórka obróci się do przodu i znajdzie się nad środkiem maszyny.

  3. Zdejmij koła transportowe naciskając zaciski blokujące kół tak, aby wysunęły się z rowków w wałach sześciokątnych.

  4. Ostrożnie opuść urządzenie z podpórki poprzez powolne popchnięcie do przodu lub poprzez uniesienie dolnego środkowego wspornika uchwytu, umożliwiając przestawienie się podpórki z powrotem w jej położenie ZłOżONE.

  Before Operation

  Bezpieczeństwo w czasie pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Właściciel/operator może zapobiegać wypadkom i jest odpowiedzialny za obrażenia ciała innych osób i uszkodzenia mienia wynikłe wskutek wypadków.

  • Należy nosić odpowiedni ubiór, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie ochronne z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, zabezpiecz luźne ubranie, i nie noś luźnej biżuterii.

  • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

  • Nie używaj maszyny, będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Nie zezwalaj osobom postronnym, a w szczególności małym dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. W przypadku wejścia kogokolwiek w obszar pracy zatrzymaj silnik.

  • Nie uruchamiaj silnika w zamkniętych przestrzeniach, w których mogą zbierać się spaliny.

  • Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności i odpowiednich warunkach pogodowych. Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

  • Przed uruchomieniem silnika zwolnij wszystkie sprzęgła zespołu tnącego, umieść dźwignię sprzęgła w położeniu neutralnym i załącz hamulec postojowy.

  • Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Praca na nierównym terenie może spowodować ześlizgnięcie się i upadek.

  • Zachowaj szczególną ostrożność, zbliżając się do zakrętów z ograniczoną widocznością, krzewów, drzew lub innych obiektów, które mogą ograniczać widoczność.

  • Podczas uruchamiania i obsługi urządzenia zawsze stój w pozycji roboczej (za uchwytem).

  • Upewnij się, że podczas koszenia kosz na trawę jest na swoim miejscu. Przed opróżnieniem kosza wyłącz silnik.

  • Nie wolno pozostawiać działającej maszyny bez nadzoru.

  • Nie dotykaj silnika, tłumika ani rury wydechowej, gdy silnik jest włączony lub krótko po jego zatrzymaniu, ponieważ elementy te mogą być na tyle gorące, aby spowodować oparzenia.

  • W następujących sytuacjach konieczne jest wyłączenie silnika i odłączenie napędu jednostki tnącej:

   • Przed tankowaniem paliwa

   • przed usunięciem niedrożności,

   • przed zdemontowaniem kosza na trawę,

   • Przed przeprowadzeniem przeglądu, czyszczenia lub czynności konserwacyjnych przy jednostce tnącej

   • po uderzeniu obiektu obcego lub w przypadku pojawienia się nieprawidłowych wibracji. Sprawdzaj jednostkę tnącą pod kątem uszkodzeń i naprawiaj uszkodzone elementy przed jego ponownym uruchomieniem i przystąpieniem do obsługi

   • Przed opuszczeniem stanowiska operatora

  • Na czas transportu lub przerwy w użytkowaniu maszyny odłącz napęd jednostki tnącej.

  • Rozglądaj się podczas przejeżdżania przez jezdnię lub poruszania się w jej pobliżu.

  • Zatrzymaj ostrza zawsze, gdy nie wykonujesz koszenia.

  • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika ani nie stosuj nadmiernej prędkości obrotowej. Obsługa urządzenia ze zbyt dużą prędkością może zwiększyć niebezpieczeństwo doznania obrażeń.

  • Używaj wyłącznie akcesoriów i osprzętu zatwierdzonych przez firmę The Toro® Company.

  Bezpieczeństwo pracy na zboczu

  • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Operator odpowiada za bezpieczną pracę na zboczach. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych i zboczach wymaga dodatkowej uwagi.

  • Oceń warunki miejscowe w danym dniu, w tym zbadaj lokalizację, aby określić, czy praca maszyny na zboczu jest bezpieczna. Podczas dokonywania takiej oceny należy kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

  • Aby określić, czy maszynę można obsługiwać w warunkach występujących danego dnia w danym miejscu, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi użytkowania maszyny na zboczach oraz z warunkami, w których maszyna ma być użytkowana. Zmiany terenowe mogą skutkować zmianą kierunku zbocza dla maszyny.

   • Unikaj ruszania, zatrzymywania i skręcania na zboczach. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy. Skręcaj powoli i stopniowo.

   • Nie używaj maszyny w warunkach, w których przyczepność, sterowanie lub stabilność są niepewne.

   • Usuń lub oznacz przeszkody takie jak rowy, dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte zagrożenia. Przeszkody mogą być ukryte w wysokiej trawie. Na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny.

   • Pamiętaj, że używanie maszyny na mokrej trawie, w poprzek lub w dół zbocza może skutkować utratą przyczepności przez maszynę. Utrata przyczepności może skutkować poślizgiem i utratą możliwości hamowania lub sterowania.

   • Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania maszyny w pobliżu stromych zboczy, rowów, nasypów, wody i innych miejsc niebezpiecznych. Nagłe przejechanie bębnem jezdnym przez obrzeże lub zapadnięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny. Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od wszelkich zagrożeń.

   • Zidentyfikować zagrożenia przy podstawie zbocza.

  Uruchamianie silnika

  Note: Ilustracje i opisy elementów sterowania, do których nawiązuje niniejszy rozdział instrukcji, znajdują się w części Elementy sterowania.

  Note: Upewnij się, że przewód świecy zapłonowej jest założony na świecę zapłonową.

  1. Upewnij się, że dźwignie napędu jezdnego i wirnika są w położeniu ROZłąCZENIA.

   Note: Silnik się nie uruchomi, jeżeli dźwignia jazdy jest w położeniu ENGAGED (załączonym).

  2. Upewnij się, że zawór odcięcia paliwa jest otwarty.

  3. Ustaw włącznik silnika w położeniu WłąCZONYM.

  4. Przesuń dźwignię przepustnicy do położenia SZYBKIEJ JAZDY.

  5. Podczas uruchamiania zimnego silnika ustaw dźwignię ssania w połowie odległości między położeniami SSANIE a PRACA.

   Note: Jeżeli silnik jest rozgrzany, ssanie może nie być wymagane.

  6. Pociągnij za uchwyt rozrusznika mechanicznego aż dojdzie do pozytywnego załączenia, następnie pociągnij go energicznie w celu uruchomienia silnika.

   Important: Nie wyciągaj linki do końca ani nie puszczaj uchwytu po maksymalnym wysunięciu linki, gdyż linka może się zerwać lub może dojść do uszkodzenia zespołu rozrusznika.

  7. W trakcie rozgrzewania się silnika ustaw dźwignię ssania w położeniu PRACA.

  Zatrzymywanie silnika

  1. Ustaw elementy sterujące jazdą i napędem wirnika w położeniu ROZłąCZONYM.

  2. Ustaw dźwignię sterowania przepustnicy w pozycji NISKICH OBROTóW.

  3. Ustaw przełącznik w położeniu WYłąCZONYM.

  4. Zamknij zawór odcinający paliwo podczas magazynowania lub transportowania urządzenia.

  Wskazówki dotyczące obsługi

  Important: Ścinki trawy działają w trakcie koszenia jak środek smarny. Nadmiernie intensywna eksploatacja zespołu tnącego przy braku ścinków trawy może uszkodzić zespół tnący.

  • Trawę należy kosić po linii prostej do przodu i do tyłu.

  • Unikaj koszenia kołowego lub zawracania kosiarką na obszarach trawiastych z uwagi na ryzyko zdarć.

  • Skręcaj kosiarką poza obszarem zieleni, podnosząc wirnik tnący (popychając uchwyt w dół) oraz załączając bęben jezdny.

  • Koś z zachowaniem normalnej prędkości chodu. Duża prędkość przynosi bardzo małą oszczędność czasu i pogarsza jakość koszenia.

  • Aby ułatwić sobie utrzymanie prostej linii koszenia na trawie oraz utrzymać urządzenie w stałej odległości od krawędzi poprzedniego skoszenia, użyj pasów kontrolnych na koszu (Rysunek 22).

   g235613

  Eksploatacja urządzenia w warunkach słabego oświetlenia

  Podczas eksploatacji urządzenia w warunkach słabego oświetlenia zaleca się stosowanie zestawu oświetleniowego LED, który można nabyć u autoryzowanego dealera marki Toro.

  Important: Nie używaj do tej maszyny żadnych innych systemów oświetleniowych, gdyż nie będą one prawidłowo współpracować z prądem przemiennym generowanym przez silnik.

  Obsługa elementów sterujących w trakcie koszenia

  1. Uruchom silnik, ustaw przepustnicę na zredukowaną prędkość, pchnij uchwyt w dół w celu uniesienia zespołu tnącego, naciśnij element sterujący obecności operatora, przesuń dźwignię napędu jezdnego i napędu wirnika w położenie DO PRZODU (transportowe) i przejedź kosiarką na obszar wokół terenu zielonego (Rysunek 23).

  2. Przestaw dźwignię w położenie NEUTRALNE (Rysunek 23).

   g000494
  3. Ustaw dźwignię napędu jezdnego w położeniu NEUTRALNYM, a dźwignię napędu wirnika - w pozycji ODłąCZONEJ (Rysunek 23).

  4. Przesuń dźwignię napędu jezdnego w położenie DO PRZODU i dźwignię napędu wirnika - do pozycji ZAłąCZENIA (Rysunek 23), zwiększ prędkość przepustnicy do momentu, gdy kosiarka będzie jechała z pożądaną prędkością, wjedź kosiarką na obszar zieleni, opuść jednostkę tnącą na podłoże i rozpocznij koszenie.

  Obsługa elementów sterujących po koszeniu

  1. Zjedź z obszaru trawiastego, ustaw dźwignię napędu wirnika i sterowania jazdą w położeniu DISENGAGED (odłączone), a następnie zatrzymaj silnik.

  2. Opróżnij kosz na trawę ze ścinków, zamontuj kosz na trawę w kosiarce i przewieź maszynę do magazynowania.

  After Operation

  Bezpieczeństwo po pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Przed opuszczeniem maszyny zaparkuj ją na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  • Przed wyłączeniem silnika należy zmniejszyć jego obroty, a jeśli maszyna ma zawór odcięcia paliwa, ustawić zawór w pozycji zamkniętej natychmiast po zakończeniu koszenia.

  • Oczyść maszynę z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

  Transport urządzenia

  Po zakończeniu koszenia przewieź maszynę z obszaru pracy, patrz Montaż kół transportowych lub Transportowanie maszyny na przyczepie oraz Przewożenie maszyny na przyczepie.

  Konserwacja

  Ostrzeżenie

  Niewłaściwa konserwacja maszyny może doprowadzić do przedwczesnego uszkodzenia jej układów, co może stanowić zagrożenie dla operatora lub osób postronnych.

  Maszynę należy regularnie konserwować i utrzymywać w dobrym stanie technicznym zgodnie ze wskazówkami w niniejszej instrukcji.

  Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  Important: Nie przechylaj maszyny pod kątem większym niż 25°. Przechylenie maszyny o więcej niż 25° spowoduje spływanie oleju do komory spalania i/lub wycieki paliwa przez korek zbiornika paliwa.

  Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 20 godzinach
 • Po pierwszych 20 godzinach—wymień olej silnikowy.
 • Wymień olej silnikowy.
 • Oczyść osłonę zbiornika paliwa.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź działanie wyłącznika blokady.
 • Każdorazowo przed użyciem lub raz dziennie—sprawdź poziom oleju silnikowego.
 • Co 25 godzin
 • Nasmaruj urządzenie. (Nasmaruj elementy mocujące niezwłocznie po każdym myciu, niezależnie od przedstawionej częstości.)
 • Co 50 godzin
 • Wymieniaj olej silnikowy (częściej podczas pracy w warunkach znacznego zapylenia lub zabrudzenia).
 • Wymień olej silnikowy.
 • Oczyść i nasmaruj olejem gąbkowy wkład filtra powietrza(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Co 100 godzin
 • Wymień papierowy wkład filtra powietrza(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Sprawdź świecę zapłonową.
 • Oczyść osłonę zbiornika paliwa.
 • Co 1000 godzin
 • Sprawdź paski napędowe przekładni.
 • Sprawdź łożyska przekładni.
 • Lista kontrolna codziennych czynności konserwacyjnych

  Important: Skopiuj te stronę, aby wykorzystać ją do rutynowych czynności kontrolnych.

  Sprawdzany elementTydzień:
  Pn.Wt.Śr.Czw.Pt.Sb.Nd.
  Sprawdź działanie blokady bezpieczeństwa.       
  Sprawdź działanie hamulca postojowego.       
  Sprawdź poziom paliwa.       
  Sprawdź poziom oleju w silniku.       
  Sprawdź filtr powietrza.       
  Oczyść żeberka chłodzące silnika.       
  Sprawdź, czy z silnika nie dobiegają nietypowe odgłosy.       
  Sprawdź, czy podczas eksploatacji nie słychać żadnych nietypowych odgłosów.       
  Sprawdź regulację wirnika względem noża dolnego.       
  Sprawdź ustawienie wysokości cięcia.       
  Nasmaruj wszystkie elementy mocujące.       
  Zamaluj miejsca z uszkodzonym lakierem.       

  Wytyczne dotyczące obszarów wymagających szczególnej uwagi

  Osoba przeprowadzająca przegląd:
  PozycjaDataInformacje
     
     
     
     
     
     
     
     

  Przed wykonaniem konserwacji

  Zasady bezpieczeństwa podczas przygotowań do konserwacji

  • Odłącz napędy i zespół tnący, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i odłącz przewód świecy zapłonowej. Przed regulacją, czyszczeniem lub naprawą odczekaj, aż wszystkie elementy się zatrzymają.

  • Jeżeli istnieje konieczność uruchomienia silnika w celu wykonania prac konserwacyjnych, trzymaj ręce, stopy, odzież i części ciała z dala od zespołu tnącego, akcesoriów i ruchomych części. Osoby postronne powinny się odsunąć.

  • Utrzymuj wszystkie części w nienagannym stanie, a wszystkie złącza hydrauliczne dobrze dokręcone. Wszystkie zużyte, uszkodzone lub brakujące części i naklejki należy wymienić/uzupełnić. Dokładnie dokręcaj wszystkie elementy mocujące, aby zachować pewność, że urządzenie będzie pracować bezpiecznie.

  • Sprawdzaj często elementy wychwytywacza trawy i w razie potrzeby wymieniaj.

  • Oczyść jednostkę tnącą, napędy, tłumiki, osłony elementów chłodzących i silnik z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

  • Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z podzespołów magazynujących energię.

  • Wymieniaj uszkodzone tłumiki.

  • W razie konieczności przeprowadzenia poważnych napraw lub uzyskania pomocy skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Toro.

  • Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny należy stosować wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

  Smarowanie

  Smarowanie urządzenia

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Nasmaruj urządzenie. (Nasmaruj elementy mocujące niezwłocznie po każdym myciu, niezależnie od przedstawionej częstości.)
 • Wtłocz smar nr 2 na bazie litu do 12 smarowniczek maszyny. W celu uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie smarownicy ręcznej.

  Lokalizacje smarowniczek są następujące:

  • 2 na przedniej rolce (Rysunek 24)

  • 2 na tylnych łożyskach (Rysunek 24)

  • 2 na osiach bębnowych (Rysunek 25)

  • 3 na mechanizmie różnicowym (Rysunek 25)

  • 2 na łożyskach wału pośredniego wirnika (Rysunek 26)

  • 1 na czopach koła pasowego luźnego (Rysunek 27).

  1. Przetrzyj każdą smarowniczkę czystą szmatką.

  2. Wpompuj smar do każdej smarowniczki.

   Important: Nie zwiększaj nadmiernie ciśnienia, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenie uszczelek smarnych.

  3. Usuń nadmiar smaru.

  g007613
  g016993
  g016981
  g027900

  Konserwacja silnika

  Zalecenia bezpieczeństwa dotyczące silnika

  • Paliwo jest łatwopalne, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała.

  • Regularnie sprawdzaj wszystkie przewody paliwowe pod kątem szczelności i zużycia. W razie potrzeby dokręć je i napraw.

  • Wywrócenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Nie przechylaj maszyny pod kątem większym niż 25°. Jeżeli paliwo dotknie korka paliwa, należy wymienić korek.

  • Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń je pompką ręczną; nigdy nie odciągaj paliwa za pomocą lewara. Ewentualne opróżnianie zbiornika paliwa należy przeprowadzać na zewnątrz.

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 20 godzinach
 • Po pierwszych 20 godzinach—wymień olej silnikowy.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Każdorazowo przed użyciem lub raz dziennie—sprawdź poziom oleju silnikowego.
 • Co 50 godzin
 • Wymieniaj olej silnikowy (częściej podczas pracy w warunkach znacznego zapylenia lub zabrudzenia).
 • Przed uruchomieniem wlej do skrzyni korbowej około 0,6 litra oleju o właściwej lepkości. Silnik jest przystosowany do oleju wysokiej jakości posiadającego klasyfikację roboczą SE lub wyższą wg Amerykańskiego Instytutu Petrochemicznego (API). Właściwą lepkość oleju (gęstość”) należy dobrać w zależności od temperatury otoczenia. Rysunek 28 ilustruje zalecenia odnośnie do temperatury/lepkości.

  g000476

  Note: Zastosowanie olejów uniwersalnych (5W-20, 10W-30 oraz 10W-40) zwiększy zużycie oleju. W przypadku stosowania takich olejów należy częściej sprawdzać poziom oleju.

  Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu i oczyść obszar wokół wskaźnika poziomu oleju (Rysunek 29).

   g027903
  2. Usuń wskaźnik poziomu oleju poprzez obrócenie go w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

  3. Przetrzyj wskaźnik poziomu oleju do czysta i włóż go do otworu wlewu, jednak nie wkręcaj go w otwór.

  4. Wyjmij wskaźnik poziomu oleju i sprawdź poziom oleju.

  5. Jeżeli poziom jest niski, dodaj tylko tyle oleju, ile potrzeba do podniesienia poziomu tak, aby znalazł się on pomiędzy oznaczeniami kreskowymi na wskaźniku (Rysunek 30).

   Important: Nie należy wlewać nadmiernej ilości oleju do skrzyni korbowej.

   g016983
  6. Dokręć wskaźnik poziomu oleju i usuń rozlany olej.

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 20 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co 50 godzin
 • Wymień olej silnikowy.
  1. Uruchom silnik na kilka minut, aby rozgrzać olej silnikowy.

  2. Z tyłu urządzenia umieść miskę spustową pod korkiem spustowym (Rysunek 29). Poluzuj korek spustowy.

  3. Naciśnij uchwyt w dół w celu przechylenia maszyny i silnika do tyłu, umożliwiając spłynięcie całości oleju do miski spustowej.

   Important: Nie przechylaj maszyny pod kątem większym niż 25°. Przechylenie maszyny o więcej niż 25° spowoduje spływanie oleju do komory spalania i/lub wycieki paliwa przez korek zbiornika paliwa.

  4. Zamocuj korek spustowy i ponownie napełnij skrzynię korbową podanym rodzajem oleju.

  5. Dokręć korek spustowy z momentem od 20 do 23 N·m.

  6. Usuń rozlany olej.

  7. Odpowiednio zutylizuj zużyty olej. Dokonaj recyklingu zgodnie z miejscowymi przepisami.

  Konserwacja filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Oczyść i nasmaruj olejem gąbkowy wkład filtra powietrza(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Co 100 godzin
 • Wymień papierowy wkład filtra powietrza(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Important: Konserwuj filtr powietrza z większą częstością w warunkach zabrudzenia lub zapylenia

  1. Upewnij się, że przewód świecy zapłonowej jest zdjęty ze świecy zapłonowej.

  2. Usuń nakrętkę motylkową mocującą pokrywę filtra powietrza i zdejmij pokrywę (Rysunek 31).

   g016984
  3. Wyczyść pokrywę.

  4. Jeżeli wkład piankowy jest zabrudzony, wyjmij go z wkładu papierowego (Rysunek 32) i dokładnie oczyść w następujący sposób:

   1. Umyj wkład piankowy w roztworze ciepłej wody i mydła w płynie. Wyciśnij go, aby usunąć zabrudzenia, ale nie wykręcaj, gdyż może dojść do porwania pianki.

   2. Osusz wkład piankowy poprzez owinięcie go w czystą tkaninę. Ściśnij tkaninę i wkład piankowy w celu osuszenia, ale nie wykręcaj, gdyż gąbka mogłaby się rozedrzeć.

   3. Nasącz wkład piankowy czystym olejem silnikowym. Ściśnij element, aby dokładnie rozprowadzić olej i usunąć jego nadmiar.

    Note: Pożądane jest lekkie nawilżenie wkładu piankowego olejem.

    g016985
  5. Sprawdź stan wkładu papierowego. Oczyść go poprzez delikatne ostukanie lub, w razie potrzeby, wymień.

   Important: Nie stosuj sprężonego powietrza do czyszczenia wkładu papierowego.

  6. Zamontuj wkład piankowy, wkład papierowy i pokrywę filtra powietrza.

   Important: Zabrania się uruchamiania silnika bez zainstalowanego filtra powietrza, ponieważ spowoduje to ekstremalne jego zużycie i uszkodzenie.

  Serwisowanie świecy zapłonowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź świecę zapłonową.
 • Należy korzystać ze świec zapłonowych NGK BR6HS lub ich zamiennika. Prawidłowa szczelina powietrza wynosi od 0,6 do 0,7 mm.

  1. Wyciągnij moduł przewodu ze świecy zapłonowej (Rysunek 33).

   g016986
  2. Oczyść obszar wokół świecy zapłonowej i wyjmij ją z głowicy cylindra.

   Important: Wymień, jeśli świeca jest pęknięta lub zanieczyszczona. Nie piaskuj, nie oskrobuj ani nie czyść elektrod, gdyż piach wnikający do cylindra może uszkodzić silnik.

  3. Ustaw szczelinę na poziomie od 0,6 do 0,7 mm w sposób pokazany na rysunku Rysunek 34. Zamontuj świecę zapłonową o prawidłowej wielkości szczeliny i dokręć ją mocno z momentem o wartości 23 N·m.

   g019300

  Konserwacja układu paliwowego

  Czyszczenie osłony zbiornika paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 20 godzinach
 • Oczyść osłonę zbiornika paliwa.
 • Co 100 godzin
 • Oczyść osłonę zbiornika paliwa.
  1. Odkręć i zdejmij korek zbiornika paliwa ze zbiornika paliwa (Rysunek 35).

   g016857
  2. Zdemontuj sito zbiornika paliwa z wnętrza zbiornika paliwa.

  3. Oczyść siatkę w czystym paliwie i umieść ją na zbiorniku.

  4. Zamocuj korek zbiornika paliwa na zbiornik paliwa.

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Serwisowanie wyłącznika blokady napędu jezdnego

  Jeżeli wyłącznik wymaga regulacji lub wymiany, zastosuj następującą procedurę.

  1. Upewnij się, że silnik jest wyłączony, a dźwignia jazdy odłączona i ustawiona w położeniu zatrzymania neutralnego (Rysunek 36).

   g027905
  2. Poluzuj elementy mocujące wyłącznika blokady (Rysunek 36).

  3. Umieść podkładkę o grubości 0,8 mm między dźwignią jazdy a włącznikiem blokady (Rysunek 36).

  4. Dokręć elementy złączne mocujące włącznik blokady i ponownie sprawdź odstęp.

   Note: Dźwignia jazdy nie może stykać się z wyłącznikiem.

  5. Załącz dźwignię jazdy i upewnij się, że wyłącznik stracił ciągłość.

   Note: W razie potrzeby wymień przełącznik.

  Konserwacja hamulców

  Regulacja hamulca roboczego/postojowego

  Jeżeli hamulec roboczy/postojowy ślizga się podczas pracy, należy go wyregulować.

  1. Załącz hamulec roboczy, naciśnij pokrętło hamulca postojowego i pozwól, aby hamulec roboczy mógł oprzeć się na trzpieniu hamulca postojowego (Rysunek 37).

   g016990
  2. Używając wagi sprężynowej, naciśnij wstecz dźwignię hamulca roboczego (Rysunek 38). Zwolnienie hamulca postojowego powinno nastąpić wówczas, gdy osiągnięta zostanie siła pomiędzy 13,5 a 18 kg. Jeżeli zwolnienie hamulca postojowego następuje przed przyłożeniem siły o wartości pomiędzy 13,5 a 18 kg, należy wyregulować linkę hamulca.

   g008215
  3. Poluzuj element ustalający mocujący pokrywę paska klinowego i otwórz pokrywę poprzez jej obrócenie (Rysunek 39).

   g016991
  4. Aby wyregulować napięcie linki hamulca, postępuj w następujący sposób.

   • Aby zmniejszyć napięcie linki, poluzuj przednią przeciwnakrętkę linki i dokręć tylną przeciwnakrętkę (Rysunek 40). W razie potrzeby powtórz kroki 1 i 2 i ponownie wyreguluj napięcie.

   • Aby zwiększyć napięcie linki, dokręć przednią przeciwnakrętkę linki i poluzuj tylną przeciwnakrętkę (Rysunek 40). W razie potrzeby powtórz kroki 1 i 2 i ponownie wyreguluj napięcie.

    Note: Regulację linki można wykonać przy wspornikach przeciwnakrętek przy panelu sterowania lub przy wsporniku u podstawy silnika.

   g007627
  5. Zamknij pokrywę i zamocuj element ustalający.

  Konserwacja pasków napędowych

  Regulacja pasków

  Dopilnuj, żeby paski były odpowiednio napięte, aby zapewnić prawidłową pracę maszyny i zapobiec niepotrzebnemu zużyciu. Często sprawdzaj paski.

  Regulacja paska napędu wirnika

  1. Usuń elementy mocujące pokrywę paska oraz pokrywę paska w celu jego odsłonięcia (Rysunek 41).

   g007618
  2. Sprawdź napięcie, naciskając pas w połowie rozpiętości między kołami (Rysunek 42) z siłą od 18 do 22 N. Ugięcie paska powinno wynosić 6 mm.

   g007619
  3. Wykonaj następujące czynności w celu wyregulowania napięcia paska:

   1. Poluzuj nakrętkę mocującą koło pasowe luźne i obróć je w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara w stronę tylnej części paska aż do uzyskania wymaganego napięcia paska (Rysunek 42).

    Important: Nie napinaj paska zbyt mocno.

   2. Dokręć nakrętkę w celu zablokowania regulacji.

  4. Zamontuj pokrywę paska poprzez umieszczenie jej na swoim miejscu.

  5. Zachowując niewielką szczelinę między uszczelką pokrywy a płytą boczną, zamontuj każdą śrubę mocującą, aż gwinty złapią wkładkę.

   Note: Szczelina umożliwia wizualne wyrównanie śrub do gwintowanych wkładek.

  6. Po zamontowaniu wszystkich śrub, dokręć je do momentu, aż kołki wewnątrz pokrywy zetkną się z płytą boczną.

   Note: Nie dokręcaj śrub zbyt mocno.

  Regulacja paska napędu jezdnego

  1. Usuń elementy mocujące pokrywę paska oraz pokrywę paska w celu jego odsłonięcia (Rysunek 43).

   g007598
  2. Sprawdź napięcie, naciskając pas w połowie rozpiętości między kołami (Rysunek 44) z siłą od 18 do 22 N.

   Note: Ugięcie paska powinno wynosić 6 mm.

   g007621
  3. Wykonaj następujące czynności w celu wyregulowania napięcia paska:

   1. Poluzuj nakrętkę mocującą koło pasowe luźne i obróć je w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara w stronę tylnej części paska aż do uzyskania wymaganego napięcia paska (Rysunek 44).

    Important: Nie napinaj paska zbyt mocno.

   2. Dokręć nakrętkę w celu zablokowania regulacji.

  4. Zamontuj pokrywę paska poprzez umieszczenie jej na swoim miejscu.

  5. Zachowując niewielką szczelinę między uszczelką pokrywy a płytą boczną, zamontuj każdą śrubę mocującą, aż gwinty złapią wkładkę.

   Note: Szczelina umożliwia wizualne wyrównanie śrub do gwintowanych wkładek.

  6. Po zamontowaniu wszystkich śrub, dokręć je do momentu, aż kołki wewnątrz pokrywy zetkną się z płytą boczną.

   Note: Nie dokręcaj śrub zbyt mocno.

  Regulacja paska mechanizmu różnicowego

  1. Usuń śruby mocujące przednie i tylne sekcje pokrywy mechanizmu różnicowego do obudowy mechanizmu różnicowego i rozsuń sekcje pokrywy, aby odsłonić pasek.

  2. Sprawdź napięcie, wywierając nacisk na pasek w połowie rozpiętości między kołami (Rysunek 45) o sile w zakresie od 22 do 26 N.

   Note: Ugięcie paska powinno wynosić 6 mm.

   g007622
  3. Wykonaj następujące czynności w celu wyregulowania napięcia paska:

   1. Poluzuj nakrętkę mocującą koło pasowe luźne i obróć je w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara w stronę tylnej części paska aż do uzyskania wymaganego napięcia paska (Rysunek 45).

    Important: Nie napinaj paska zbyt mocno.

   2. Dokręć nakrętkę w celu zablokowania regulacji.

  4. Zamontuj pokrywę paska poprzez umieszczenie jej na swoim miejscu.

  5. Zachowując niewielką szczelinę między uszczelką pokrywy a płytą boczną, zamontuj każdą śrubę mocującą, aż gwinty złapią wkładkę. Szczelina umożliwia wizualne wyrównanie śrub do gwintowanych wkładek.

  6. Po zamontowaniu wszystkich śrub, dokręć je do momentu, aż kołki wewnątrz pokrywy zetkną się z płytą boczną. Nie dokręcaj śrub zbyt mocno.

  Regulacja głównych pasków klinowych

  1. Aby wyregulować napięcie głównych pasków klinowych, najpierw sprawdź regulację sterowania jazdy, patrz Regulacja elementu sterującego jazdą. Jeżeli nie możesz przyłożyć siły w zakresie od 27 do 32 N wymaganej w trakcie regulacji elementu sterującego jazdą, przejdź do kolejnego kroku.

  2. Poluzuj element ustalający mocujący pokrywę paska klinowego i otwórz pokrywę poprzez jej obrócenie (Rysunek 46).

   g016991
  3. Aby zwiększyć napięcie paska, poluzuj śruby mocujące silnik i przesuń silnik do tyłu w szczelinach.

   Important: Nie napinaj paska zbyt mocno.

  4. Dokręć śruby mocujące.

   Note: Po zainstalowaniu nowych pasów klinowych odległość między środkami koła napędowego a koła napędzanego powinna wynosić około 12,9 cm.

  5. Po napięciu głównych pasków klinowych, sprawdź wyosiowanie koła wału odbiorczego silnika oraz koła wału pośredniego do prostej krawędzi.

  6. Jeżeli koła nie są wzajemnie wyrównane, poluzuj śruby mocujące podstawę silnika do ramy maszyny i przesuń silnik z jednej strony w drugą aż do wyrównania kół z dokładnością do 0,7 cm.

   g027906
  7. Dokręć śruby mocujące i sprawdź wyosiowanie.

  8. Aby móc łatwiej popchnąć lub pociągnąć urządzenie bez uruchamiania silnika, wyreguluj prowadnicę paska (Rysunek 47, odsadzenie) w sposób następujący:

   1. Załącz sprzęgło.

   2. Dokręć przeciwnakrętkę mocującą koło pasowe luźne i prowadnicę paska do ramienia koła pasowego luźnego.

   3. Przekręć prowadnicę paska w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do uzyskania szczeliny wynoszącej około 1,5 mm między palcem prowadnicy a tylną stroną pasków napędowych.

   4. Dokręć przeciwnakrętkę mocującą koło pasowe luźne i prowadnicę paska do ramienia koła pasowego luźnego.

  9. Zamknij pokrywę i zamocuj element ustalający.

  Wymiana paska mechanizmu różnicowego

  1. Wykręć śruby mocujące pokrywy pasków napędu jezdnego i napędu wirnika do prawej płyty, a następnie zdejmij pokrywy pasków.

  2. Poluzuj nakrętkę mocującą koło pasowe luźne na każdym kole pasowym luźnym i obróć każde je w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara od tyłu każdego paska w celu zwolnienia napięcia paska.

  3. Usuń paski.

  4. Usuń śruby mocujące przednie i tylne sekcje pokrywy mechanizmu różnicowego do obudowy mechanizmu różnicowego i rozsuń sekcje pokrywy, aby odsłonić pasek (Rysunek 48).

   g007625
  5. Poluzuj nakrętkę mocującą koło pasowe luźne na kole pasowym luźnym mechanizmu różnicowego i obróć je w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara od tyłu paska w celu zwolnienia napięcia paska.

  6. Usuń 2 śruby i 2 nakrętki zabezpieczające mocujące obudowę przedniego sprzęgła do płyty bocznej (Rysunek 48).

  7. Obróć obudowę o 180°, tak aby spód obudowy był skierowany do góry.

  8. Usuń 2 śruby i 2 nakrętki zabezpieczające mocujące obudowę tylnego prawego łożyska do płyty bocznej (Rysunek 48).

  9. Obróć obudowę o 180°, tak aby spód obudowy był skierowany do góry.

  10. Usuń stary pasek.

  11. Wsuń nowy pasek przez obrócone pokrywy obudowy i sekcje pokrywy mechanizmu różnicowego na koła pasowe mechanizmu różnicowego.

  12. Dopilnuj, aby koło pasowe luźne było ustawione naprzeciw tylnej strony paska.

  13. Obróć obie obudowy z powrotem do położenia pionowego i zamocuj je do płyty bocznej za pomocą wcześniej zdemontowanych śrub i nakrętek.

  14. Wyreguluj napięcie paska mechanizmu różnicowego; patrz Regulacja paska mechanizmu różnicowego.

  15. Wyreguluj napięcie pasków napędowych jazdy i napędowych wirnika; patrz Regulacja paska napędu jezdnego oraz Regulacja paska napędu wirnika.

  16. Zamontuj pokrywy mechanizmu różnicowego, napędu jezdnego i napędu wirnika.

  Konserwacja elementów sterowania

  Regulacja elementu sterującego jazdą

  Jeżeli element sterujący jazdą nie załącza się lub ślizga w czasie pracy, konieczne jest przeprowadzenie regulacji.

  1. Ustaw element sterujący jazdą w położeniu DISENGAGED (odłączono).

  2. Poluzuj element ustalający mocujący pokrywę paska klinowego i otwórz pokrywę poprzez jej obrócenie (Rysunek 46).

  3. Aby zwiększyć napięcie linki, poluzuj przednią przeciwnakrętkę linki i dokręć tylną przeciwnakrętkę linki (Rysunek 49) aż siła załączenia dźwigni napędu jezdnego wyniesie od 8 do 9 N·m.

   Note: Zmierz siłę przy pokrętle sterowania.

   g027907
  4. Dociągnij przeciwnakrętkę przedniej linki.

  5. Zamknij pokrywę i zamocuj element ustalający.

  6. Sprawdź działanie napędu jezdnego.

  Konserwacja zespołu tnącego

  Zachowanie bezpieczeństwa w przypadku postępowania z ostrzami

  Zachowaj ostrożność podczas sprawdzania wirnika. Używaj rękawic i zachowaj ostrożność podczas serwisowania wirnika.

  Poziomowanie tylnego bębna względem wirnika

  1. Zaparkuj urządzenie na płaskiej, poziomej powierzchni; jeśli to możliwe – na roboczym stalowym blacie do prac precyzyjnych.

  2. Umieść płaski pasek stalowy o rozmiarze 0,6 x 2,5 cm, o długości wynoszącej około 73,6 cm pod nożami wirnika i naprzeciw przedniej krawędzi noża dolnego, aby zapobiec opieraniu się noża dolnego o powierzchnię roboczą.

  3. Podnieś rolkę przednią tak, aby tylko tylny bęben i wirnik znajdowały się na powierzchni.

  4. Mocno naciśnij na urządzenie ponad wirnikiem, tak aby wszystkie noże wirnika zetknęły się ze stalowym paskiem.

  5. Naciskając w dół na wirnik, wsuń szczelinomierz pod jeden koniec bębna, a następnie sprawdź drugi koniec bębna.

   Note: Jeżeli między bębnem a powierzchnią roboczą występuje szczelina większa niż 0,25 mm na którymkolwiek końcu, wyreguluj bęben (postępuj według kroku 6). Jeżeli szczelina jest mniejsza niż 0,25 mm, regulacja nie jest konieczna.

  6. Zdemontuj pokrywę paska tylnego z prawej strony urządzenia (Rysunek 50).

   g007598
  7. Obróć koło napędzane do momentu, aż nastąpi zrównanie otworów z 4 śrubami kołnierzowymi łożyska rolki (Rysunek 51).

   g007599
  8. Poluzuj 4 śruby łożyska rolkowego oraz śrubę mocującą koło pasowe luźne.

  9. Unieś lub obniż prawą stronę zespołu rolki tak, aby szczelina była mniejsza niż 0,25 mm.

  10. Dokręć śruby łożyska rolki.

  11. Wyreguluj napięcie paska i dokręć śrubę mocującą koło pasowe luźne (Rysunek 51).

  Regulacja noża dolnego względem wirnika

  Po szlifowaniu, ostrzeniu na obrotach wstecznych lub demontażu jednostki tnącej należy wyregulować nóż dolny. Procedura ta nie powinna być stosowana jako codzienna metoda regulacji.

  1. Zaparkuj urządzenie na płaskiej, poziomej powierzchni roboczej.

  2. Przechyl maszynę do tyłu na uchwycie, aby odsłonić nóż dolny i wirnik.

   Important: Nie przechylaj maszyny pod kątem większym niż 25°. Przechylenie maszyny o więcej niż 25° spowoduje spływanie oleju do komory spalania i/lub wycieki paliwa przez korek zbiornika paliwa.

  3. Obróć wirnik, aby ostrze przechodziło między łbami pierwszej i drugiej śruby noża dolnego po prawej stronie zespołu tnącego (Rysunek 52).

   g014840
  4. Obróć wirnik, aby ostrze przechodziło między łbami pierwszej i drugiej śruby noża dolnego po prawej stronie zespołu tnącego.

  5. Wsuń podkładkę o wymiarze 0,05 mm między oznaczone ostrze a krawędź noża dolnego w punkcie, w którym oznaczone ostrze przechodzi przez krawędź noża dolnego.

  6. Obracaj prawą śrubę regulacyjną listwy noża dolnego do momentu, aż poczujesz lekki opór (tj. ściąganie) na podkładce poprzez przesuwanie jej z jednej strony na drugą (Rysunek 52).

  7. Zdemontuj podkładkę.

  8. Odnośnie do lewej strony zespołu tnącego, powoli obróć wirnik tak, aby najbliższe ostrze przechodziło przez krawędź noża dolnego między łbami pierwszej i drugiej śruby.

  9. Powtórz kroki od 4 do 7 dla lewej strony zespołu tnącego i lewej śruby regulacyjnej listwy noża dolnego.

  10. Powtórz kroki od 5 do 7 aż do osiągnięcia lekkiego oporu ruchu zarówno po prawej jak i lewej stronie zespołu tnącego z wykorzystaniem tych samych punktów stycznych.

  11. Aby uzyskać lekką styczność między wirnikiem a nożem dolnym, obróć każdą śrubę regulacyjną noża dolnego w prawo o 3 kliknięcia.

   Note: Każde kliknięcie śruby regulacyjnej listwy noża dolnego przesuwa nóż dolny o 0,018 mm. Obracanie w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara przesuwa krawędź noża dolnego bliżej wirnika, a obracanie w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara odsuwa krawędź noża dalej od wirnika.

  12. Przetestuj efektywność cięcia poprzez wsunięcie długiego paska papieru do testu cięcia między wirnik a nóż dolny, prostopadle do noża dolnego (Rysunek 53). Powoli obracaj bęben do przodu - powinien on przeciąć papier.

   g007602

   Note: Jeżeli wyraźnie występuje nadmiernie intensywna styczność/ściąganie wirnika, konieczne będzie ostrzenie wsteczne, zlicowanie przedniej części noża dolnego lub oszlifowanie zespołu tnącego w celu uzyskania ostrych krawędzi koniecznych do uzyskania precyzyjnego cięcia.

  Regulacja wysokości cięcia

  1. Sprawdź, czy tylna rolka jest wypoziomowana oraz czy styczność noża dolnego i wirnika jest prawidłowa. Przechyl maszynę do tyłu na uchwycie, aby odsłonić przednią i tylną rolkę oraz nóż dolny.

   Important: Nie przechylaj maszyny pod kątem większym niż 25°. Przechylenie maszyny o więcej niż 25 ° spowoduje spływanie oleju do komory spalania i/lub wycieki paliwa przez korek zbiornika paliwa.

  2. Poluzuj nakrętki zabezpieczające mocujące ramiona wysokości cięcia do wsporników wysokości cięcia (Rysunek 54).

   g007603
  3. Poluzuj nakrętkę na pręcie wskaźnika (Rysunek 55) i ustaw śrubę regulacyjną na wymaganą wysokość cięcia. Odległość między spodem łba śruby a czołem pręta stanowi wysokość cięcia.

   g000489
  4. Zahacz łeb śruby o krawędź tnącą noża dolnego i oprzyj tylny koniec drążka na rolce tylnej (Rysunek 56).

   g007605
  5. Obróć śrubę regulacyjną aż do uzyskania styczności rolki z przednią częścią drążka wskaźnika.

  6. Wyreguluj oba końce rolki aż do uzyskania równoległości całej rolki względem noża dolnego.

   Important: Przy prawidłowym ustawieniu rolki tylna i przednia będą się stykać z drążkiem wskaźnika, a śruba będzie dociśnięta do noża dolnego. Pozwala to na upewnienie się, że wysokość koszenia jest identyczna po obu końcach noża dolnego.

  7. Dokręć nakrętki w celu zablokowania regulacji.

   Important: Aby zapobiec efektowi zdzierania falistej murawy, upewnij się, że wsporniki rolki są ustawione do tyłu (rolka znajdująca się bliżej wirnika).

   Note: Rolka przednia może być ustawiona w trzech różnych położeniach (Rysunek 57), zależnie od zastosowania i potrzeb użytkownika.

   • W przypadku zamontowania szczotki, zastosuj położenie przednie.

   • Gdy szczotka nie występuje, zastosuj położenie środkowe.

   • W przypadku skrajnej falistości murawy, zastosuj położenie trzecie.

   g007596

  Regulacja wysokości osłony trawy

  Wyreguluj osłonę, aby zapewnić właściwy wyrzut ścinków trawy do kosza.

  1. Zmierz odległość od góry przedniego drążka wsporczego do przedniej krawędzi osłony na obu końcach zespołu tnącego (Rysunek 58).

   g007607
  2. Wysokość osłony względem drążka wsporczego w normalnych warunkach cięcia powinna wynosić 10 cm. Poluzuj śruby i nakrętki mocujące każdy koniec osłony do płyty bocznej i wyreguluj osłonę do uzyskania prawidłowej wysokości.

  3. Dokręć elementy mocujące.

   Note: Osłonę można obniżyć w warunkach suchej trawy (ścinki przelatują ponad koszem) lub podwyższyć, aby uwzględnić specyfikę ciężkiej i mokrej trawy (ścinki gromadzą się w tylnej części kosza).

  Regulacja noża odcinającego

  Wyreguluj nóż odcinający tak, aby zapewnić równy strumień wyrzutu ścinków z obszaru wirnika.

  1. Poluzuj śruby mocujące belkę górną (Rysunek 59) do zespołu tnącego.

   g027395
  2. Wsuń szczelinomierz o wymiarze 1,5 mm między górną część wirnika a listwę noża i dokręć śruby.

  3. Upewnij się, że nóż i wirnik znajdują się w równej odległości od siebie na długości całego wirnika.

   Note: Nóż można regulować w celu dostosowania do zmian w ukształtowaniu murawy. W przypadku gdy murawa jest szczególnie mokra, przybliż nóż do wirnika. I odwrotnie, w przypadku gdy murawa jest sucha, oddal nóż od wirnika. Aby zapewnić optymalną efektywność, nóż powinien być równoległy do wirnika. Wyreguluj nóż za każdym razem po regulacji wysokości osłony lub po ostrzeniu wirnika na szlifierce do wirników.

  Identyfikacja noża dolnego

  W celu ustalenia, czy nóż dolny działa w sposób standardowy, czy agresywny, sprawdź lewe ucha mocowania noża dolnego. Jeżeli ucha mocujące są zaokrąglone, jest to nóż dolny standardowy. Jeżeli ucha mocujące posiadają wewnątrz nacięcie, jest to nóż dolny agresywny (Rysunek 60).

  g008800

  Serwisowanie noża dolnego

  Demontaż noża dolnego

  1. Obróć śrubę regulacyjną listwy noża dolnego w lewo, aby odsunąć nóż dolny od wirnika (Rysunek 61).

   g007631
  2. Odkręcaj nakrętkę naciągu sprężyny do momentu, gdy podkładka nie będzie już dociśnięta do listwy noża dolnego (Rysunek 61).

  3. Po każdej stronie urządzenia poluzuj przeciwnakrętkę mocującą śrubę noża dolnego (Rysunek 62).

   g014780
  4. Zdemontuj każdą śrubę noża dolnego, umożliwiając tym samym usunięcie i demontaż noża dolnego z urządzenia. Pozostaw 2 nylonowe i 2 tłoczone stalowe podkładki na każdym końcu noża dolnego (Rysunek 62).

  Montaż noża dolnego

  1. Zamontuj nóż dolny, ustawiając ucha mocujące między podkładką a regulatorem noża dolnego.

  2. Zamocuj nóż dolny do każdej płyty bocznej za pomocą śrub noża dolnego (przeciwnakrętki na śrubach) i 8 podkładek.

   Note: Załóż podkładkę nylonową na każdej stronie wypukłości płyty bocznej. Załóż podkładkę stalową na zewnątrz każdej z podkładek nylonowych.

  3. Dokręć śruby z momentem od 27 do 36 N·m.

  4. Dokręć przeciwnakrętki do momentu, gdy zewnętrzne podkładki oporowe będą się swobodnie obracać.

  5. Dokręć nakrętkę regulacyjną naprężenia sprężyny do momentu ściśnięcia sprężyny, a następnie cofnij ją o ½ obrotu.

  6. Wyreguluj nóż dolny; patrz Regulacja noża dolnego względem wirnika.

  Ostrzenie wsteczne wirnika

  1. Zdemontuj zatyczkę w prawej pokrywie napędu wirnika (Rysunek 63).

   g007633
  2. Wsuń pręt przedłużający ½-calowy, połączony z maszyną do ostrzenia wstecznego, w kwadratowy otwór pośrodku koła pasowego wirnika.

  3. Wykonaj ostrzenie wsteczne zgodnie z procedurą zawartą w Instrukcji ostrzenia kosiarek wirnikowych i obrotowych Toro, Formularz nr 80-300 PT.

   Niebezpieczeństwo

   Kontakt z głowicami tnącymi oraz innymi częściami tnącymi może spowodować obrażenia ciała.

   • Podczas ostrzenia wstecznego trzymaj się z dala od wirnika.

   • Nigdy nie używaj do ostrzenia wstecznego pędzla malarskiego na krótkim uchwycie. Kompletny zespół uchwytu, część nr 29-9100, lub poszczególne części są dostępne u autoryzowanego dystrybutora Toro.

   Note: Aby uzyskać lepszą jakość krawędzi tnącej, przejedź pilnikiem w poprzek przedniej powierzchni noża dolnego, gdy czynność ostrzenia zostanie zakończona. Pozwoli to usunąć wszelkie zadziory lub chropowatości krawędzi, które mogły powstać na krawędzi tnącej.

  4. Po zakończeniu tej operacji zamontuj zatyczkę w pokrywie.

  Przechowywanie

  Bezpieczeństwo przy przechowywaniu

  • Przed przystąpieniem do regulacji, czyszczenia, naprawy lub przed przechowywaniem sprzętu należy wyłączyć silnik i zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.

  • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

  • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  Przechowywanie maszyny

  1. Usuń skoszoną trawę i zabrudzenia z zewnętrznych części całego urządzenia, a w szczególności z silnika. Usuń zanieczyszczenia i ścinki znajdujące się na żeberkach chłodzących cylindrów i głowicy silnika oraz obudowie dmuchawy.

   Important: Urządzenie można myć łagodnym detergentem i wodą. Nie myć urządzenia wodą pod wysokim ciśnieniem. Należy unikać zbyt długiego kontaktu z wodą, szczególnie w pobliżu płyty dźwigni zmiany biegów oraz silnika.

  2. W przypadku dłuższego przechowywania (powyżej 30 dni) należy wlać do zbiornika paliwa stabilizator / środek kondycjonujący.

   1. Uruchom silnik na 5 minut w celu rozprowadzenia paliwa z dodatkiem uszlachetniającym w układzie paliwowym.

   2. Wyłącz silnik, odczekaj aż ostygnie, po czym spuść zawartość zbiornika paliwa lub pozostaw silnik uruchomiony aż do jego samoczynnego wyłączenia.

   3. Uruchom silnik i pozwól, aby pracował aż do wyłączenia. Ponownie uruchom silnik z wyłączonym ssaniem, aż uruchomienie silnika nie będzie możliwe.

   4. Odłącz przewód od świecy zapłonowej.

   5. Odpowiednio zutylizuj paliwo. Utylizacja powinna zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    Note: Paliwa z dodatkiem środka stabilizującego/uszlachetniającego nie przechowuj dłużej niż okres zalecany przez producenta środka stabilizującego.

  3. Sprawdź i dokręć wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Napraw lub wymień wszystkie uszkodzone lub zużyte elementy.

  4. Pomaluj wszystkie porysowane lub niepokryte powierzchnie metalowe. Lakier można kupić u autoryzowanego dealera marki Toro.

  5. Przechowuj urządzenie w czystym, suchym garażu lub magazynie. Przykryj urządzenie w celu jego zabezpieczenia i utrzymania w czystości.