Johdanto

Tämä kone on työnnettävä kelateräruohonleikkuri, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, golfkenttien, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen tai ruohon tai muun kasvuston leikkuuseen teiden varsilla eikä maatalouskäyttöön.

Important: Tämän käyttöoppaan sisältö on luettava huolellisesti ja ymmärrettävä täysin, jotta koneen paras mahdollinen turvallisuus, suorituskyky ja toiminta voidaan varmistaa. Näiden käyttöohjeiden tai asianmukaisen koulutuksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa onnettomuuden. Lisätietoja turvallisista käyttötavoista, mukaan lukien turvallisuusvihjeitä ja koulutusmateriaaleja, on osoitteessa www.Toro.com.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Malli- ja sarjanumerot löytyvät rungon takaosassa sijaitsevasta levystä. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaamalla sarjanumerokilvessä olevan QR-koodin (jos varusteena) mobiililaitteella saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g235302

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian laki (California Public Resource Code, pykälät 4442 ja 4443) kieltää tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluelimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Jos tätä konetta käytetään 1 500 – 2 400 metriä merenpinnan yläpuolella, on hankittava korkean ilmanalan sarja. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen moottorin tuottamat pakokaasut sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu EN ISO 5395:2013- ja ANSI B71.4-2017 -standardien mukaisesti ja täyttää nämä vaatimukset, kun siihen on asennettu oikea käyttäjän pitokytkin ja tarvittavat tarrat.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä koskaan anna konetta lasten käyttöön.

 • Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä ja tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän oppaan eri kohdissa.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal93-9356
decal93-7346
decal93-6085
decal93-8064
decal115-1720
decal133-8062
decal120-2727
decal125-5245
decal130-8322
decal120-2769
decal120-2761

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Kahvan asennus ja säätö

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kahva1
Nippuside4

Kahvan asennus

 1. Irrota pultit (5/16 tuumaa), lukkomutterit, rengastapit ja sokat, joilla kahvan varsien alaosa on kiinnitetty koneen molemmille puolille (Kuva 3).

  g240399
 2. Irrota pultit (⅜ tuumaa), aluslaatat ja varmistuslaatat koneen molemmilla puolilla olevista kiinnitystapeista (Kuva 3).

 3. Aseta kahvan päät varsissa olevien reikien läpi ja kohdista reiät kiinnitystappeihin (Kuva 3).

 4. Purista kahvan päitä sisään ja asenna ne kiinnitystappeihin (Kuva 4).

  g240404
 5. Kiinnitä kahva kiinnitystappeihin aikaisemmin irrotetuilla pulteilla (⅜ tuumaa), aluslaatoilla ja varmistuslaatoilla (Kuva 4).

 6. Kiinnitä kahvan varret rungon takaosaan aiemmin irrotetuilla pulteilla (5/16 tuumaa), lukkomuttereilla, sokilla ja rengastapeilla (Kuva 3).

 7. Kiinnitä vaijerit ja johdinsarja kahvaan nippusiteillä (Kuva 5).

  g017590

Kahvan säätö

Katso Kuva 6 tätä toimenpidettä varten.

g240512
 1. Irrota sokat ja rengastapit koneen kummaltakin puolelta.

 2. Tue kahvaa samalla kun irrotat rengastapit kummaltakin puolelta ja nosta tai laske kahva haluamaasi käyttöasentoon.

 3. Asenna rengastapit ja sokat.

Tukitelineen asennus

Vain mallit 04054 ja 04056

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Tukitelinekokoonpano1
Jousi1

Note: Koneen kiinnittimet toimitetaan löysästi tukitelinekokoonpanoon asennettuina.

 1. Vain malli 04056: kiinnitä jousitappi tukitelineen oikealle puolelle (Kuva 7) pultilla, aluslaatalla ja laippamutterilla.

  g017948
 2. Kiinnitä jousi jousikannattimen reikään ja jousitappiin kohdistaessasi tukitelineen rungon takaosassa oleviin asennusreikiin (Kuva 8).

  g007594
 3. Asenna tukiteline rungon molemmille puolille pultilla, varmistuslaatalla, välilevyllä, litteällä aluslaatalla ja lukkomutterilla (Kuva 8).

 4. Aseta välilevy tukitelineen asennusreikään.

Kuljetuspyörien akseleiden asennus

Vain mallit 04055 ja 04056

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Oikea pyörän akseli1
Vasen pyörän akseli1
 1. Tue kone tukitelinettä vasten painamalla tukiteline alas jalalla ja vetämällä kahvasta.

 2. Levitä kierrelukitusainetta pyörien akseleiden kierteisiin.

 3. Kierrä oikeanpuoleinen pyörän akseli koneen oikealla puolella sijaitsevaan käyttöpyörään (Kuva 9).

  Note: Oikeanpuoleisessa pyörän akselissa on vasenkätiset kierteet.

  g007595
 4. Kiristä akseli momenttiin 88–101 N·m.

 5. Asenna vasemmanpuoleinen pyörän akseli koneen vasemmalle puolelle toistamalla vaiheet 2–4.

Kuljetuspyörien asennus

Lisävaruste

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kuljetuspyörä2
 1. Tue kone tukitelinettä vasten painamalla tukiteline alas jalalla ja vetämällä kahvasta.

 2. Liu’uta pyörä akseliin.

 3. Käännä pyörän lukituspidike poispäin pyörän keskiöstä, jotta se pääsee liukumaan kauemmas akselille (Kuva 10).

  g017591
 4. Pyöritä pyörää edestakaisin, kunnes se liukuu kokonaan akselille ja lukituspidike kiinnittyy tukevasti akselin uraan.

 5. Tee samat toimenpiteet laitteen vastakkaisella puolella.

 6. Täytä renkaat paineeseen 0,83–1,03 bar.

 7. Laske laite varovasti tukitelineeltä.

CE-tarrojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Valmistusvuoden tarra1
CE-merkinnän tarra1

Jos tätä konetta käytetään maassa, jossa noudatetaan CE-standardeja, kiinnitä valmistusvuoden tarra ja CE-merkinnän tarra sarjanumerokilven lähelle. Katso Kuva 11.

g235301

Ruohonkeräimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Ruohonkeräin1

Tartu keräimeen yläkannesta ja liu’uta se keräimen asennustankoihin (Kuva 12).

g007609

Note: Vain malli 04056: kun leikkuuyksikkö säädetään korkeammalle leikkuukorkeudelle, ruohonkeräintä voidaan laskea irrottamalla asennustangot ja asentamalla ne koneen vastakkaiselle puolelle.

Koneen sisäänajo

Sisäänajoon tarvitaan vain kahdeksan leikkuutuntia.

Ensimmäiset käyttötunnit ovat erittäin tärkeitä koneen myöhemmän luotettavuuden kannalta. Seuraa koneen toimintaa tarkkaavaisesti, jotta mahdolliset pienet viat voidaan korjata, ennen kuin ne pahenevat. Tarkasta kone usein ensimmäisten käyttötuntien aikana öljyvuodon merkkien, löysien kiinnittimien tai muiden vikojen varalta.

Moottorin käyttöoppaassa on tiedot suositelluista sisäänajojakson öljynvaihto- ja huoltotoimista.

Laitteen yleiskatsaus

g232664
g017592

Vetopyörän vipu

Vetopyörän vipu (Kuva 14) sijaitsee ohjauspaneelin etuosassa oikealla. Sillä on kaksi asentoa: VAPAA ja ETEENPäIN. Paina vipua eteenpäin, jolloin vetopyörä kytkeytyy.

Kaasuvipu

Kaasuvipu (Kuva 14) on ohjauspaneelin takaosassa oikealla. Vipu on kytketty kaasutinta käyttävään kaasuvivustoon. Lisätietoja moottorin nopeudesta on kohdassa Tekniset tiedot.

Virtakytkin

Virtakytkin (Kuva 14) on ohjauspaneelin yläosassa. Käynnistä moottori asettamalla kytkin KäYNNISSä-asentoon ja sammuta moottori asettamalla kytkin PYSäYTYS-asentoon.

Käyttöjarru

Käyttöjarru (Kuva 15) on ohjauspaneelin etuosassa ylhäällä vasemmalla. Jarrulla voidaan hidastaa laitteen nopeutta tai pysäyttää laite.

g016976

Seisontajarru

Seisontajarru (Kuva 16) sijaitsee käyttöjarrun jalustassa. Kytke käyttöjarru kokonaan ja työnnä seisontajarrun nuppia, jotta käyttöjarru asettuu seisontajarrun tapin päälle. Vapauta seisontajarru kytkemällä käyttöjarru. Jarrun on oltava vapautettuna ennen kuin vetopyörä kytketään.

g016977

Käyttäjän pitokytkin

Lisävaruste

Jos käyttäjän pitokytkin (Kuva 14) on asennettu, se sijaitsee kahvan takaosassa. Paina käyttäjän pitokytkintä kahvaa vasten. Käyttäjän pitokytkin on kytkettävä ennen vetopyörän vivun siirtämistä. Jos käyttäjän pitokytkin vapautetaan, moottori pysähtyy.

Kelan kytkentävipu

Kelan kytkentävipu (Kuva 17) sijaitsee koneen etuosassa oikeassa nurkassa. Vivulla on kaksi asentoa:

 • KYTKE kela siirtämällä vipu eteenpäin.

 • VAPAUTA kela siirtämällä vipu taaksepäin.

g016978

Rikastinvipu

Rikastinvipu (Kuva 18) on moottorin etuosassa vasemmalla. Vivulla on kaksi asentoa: AJO ja RIKASTUS. Aseta vipu RIKASTUS-asentoon, kun käynnistät kylmää moottoria. Siirrä vipu moottorin käynnistyttyä AJO-asentoon.

g024364

Polttoaineen sulkuventtiili

Polttoaineen sulkuventtiili (Kuva 18 ja Kuva 19) on moottorin edessä vasemmalla puolella rikastinvivun lähellä. Venttiilissä on kaksi asentoa: KIINNI ja AUKI. Aseta vipu ylös KIINNI-asentoon koneen varastoinnin tai kuljetuksen ajaksi. Avaa venttiili siirtämällä vipu ala-asentoon ennen moottorin käynnistämistä.

g196011

Narukäynnistimen kahva

Käynnistä moottori vetämällä narukäynnistimen (Kuva 20) kahvasta.

g027896

Tukiteline

Tukiteline (Kuva 20) on asennettu koneen takaosaan. Käytä tukitelinettä, kun kuljetuspyörät tai leikkuuyksikkö asennetaan tai irrotetaan.

 Malli 04054Malli 04055Malli 04056
Leveys84 cm91 cm104 cm
Korkeus114 cm114 cm122 cm
Pituus keräin asennettuna122 cm122 cm150 cm
Kuivapaino (ruohonkeräin ja Wiehle-rulla asennettuna, ilman pyöriä tai tasauskelaa)97 kg100 kg105 kg
Leikkuuleveys46 cm53 cm66 cm
Leikkuukorkeus1,6–31,8 mm1,6–31,8 mm3,1–31,7 mm
Pidike3,3 mm4,3 mm5,8 mm
Moottorin nopeusAlhaisin joutokäyntinopeus: 1 565 ±150 kierr./min. Korkein joutokäyntinopeus: 3 375 ±100 kierr./minAlhaisin joutokäyntinopeus: 1 565 ±150 kierr./min. Korkein joutokäyntinopeus: 3 375 ±100 kierr./minAlhaisin joutokäyntinopeus: 1 565 ±150 kierr./min. Korkein joutokäyntinopeus: 3 375 ±100 kierr./min

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneen luota.

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin. Selvitä, miten moottorin saa sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkin (jos varusteena), turvakytkimet ja suojalevyt ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, jotka voivat haitata koneen käyttöä tai joita kone voi singota.

 • Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä lisälaitteita ja -varusteita työn turvallinen suorittaminen edellyttää.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Päivittäisen huollon suorittaminen

Tee päivittäiset huoltotoimenpiteet. Katso kohta Päivittäisen huollon tarkastuslista.

Moottoriöljyn määrän tarkistus

Tarkista moottoriöljyn määrä ennen jokaista käyttökertaa tai kahdeksan käyttötunnin välein. Katso kohta Moottorin öljymäärän tarkistus.

Polttoaineen tiedot

Polttoainesäiliön tilavuus: 2,7 l

Suositeltu polttoaine: Lyijytön bensiini, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta on enemmän kuin 15 % (E15) etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön.

 • Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään 85 % etanolia sisältävä E85).

 • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

 • Älä säilytä polttoainetta talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

 • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

 • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta, korkeintaan 30 päivää vanhaa polttoainetta.

 • Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei välttämättä kata.

Polttoainesäiliön täyttö

Hengenvaara

Tietyissä oloissa polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

 • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa perävaunussa.

 • Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää polttoainetta säiliöön, kunnes pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen laajenemisen.

 • Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

 • Polttoainetta on säilytettävä hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Älä osta polttoainetta enempää kuin 30 päivän tarpeeseen.

 • Käytä vain, kun pakokaasujärjestelmä on kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.

Hengenvaara

Polttoainesäiliön täytön aikana saattaa tietyissä olosuhteissa purkautua staattista sähköä, joka voi sytyttää polttoainehöyryt. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

 • Aseta polttoaineastiat aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

 • Polttoaineastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön purkautumista.

 • Poista laite kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista. Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

 • Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

Vaara

Polttoaine on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

 • Vältä höyryjen hengittämistä.

 • Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä tai lisäainepullon aukosta.

 • Vältä ihokosketusta. Pese roiskeet pois saippualla ja vedellä.

 1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota korkki (Kuva 21). Täytä polttoainesäiliö enintään sihdin alaosaan saakka.

  Important: Älä täytä säiliötä liian täyteen polttoainetta.

  g017594
 2. Asenna polttoainesäiliön korkki paikalleen ja pyyhi mahdollisesti roiskunut polttoaine.

Koneen varustelu nurmiolosuhteiden mukaan

Varustele kone nurmen mukaan seuraavan taulukon avulla.

Greensmower -leikkuuyksikön kokoonpanotaulukko
Runkopalkit: vakio ja lisävaruste
Osan numeroKuvausLeikkuriAggressiivisuusKommentteja
120-2682-03VakioGreensmaster 800VähemmänVakio Greensmaster 800
112-9281-01Vakio Greensmaster 1000VähemmänStandard Greensmaster 1000
112-9279-03Aggressiivinen Greensmaster 1000Enemmän 
112-9280-01Vakio Greensmaster 1600VähemmänStandard Greensmaster 1600
110-9278-03Aggressiivinen Greensmaster 1600Enemmän 
 
Kiinteät terät: vakio ja lisävaruste
Osan numeroKuvausLeikkuriLeikkuukorkeusalueKommentteja
98-7261MikroleikkuuGreensmaster 8001,57–3,1 mm 
117-1530EdgeMax MicrocutGreensmaster 8001,57–3,1 mmStandard Greensmaster 800
98-7260TournamentGreensmaster 8003,1–6,0 mm  
117-1532EdgeMax TournamentGreensmaster 8003,1–6,0 mm Kulutusta kestävä
110-2300Jatkettu mikroleikkuuGreensmaster 8001,57–3,1 mm Kevyempi
110-2301Matala leikkuukorkeusGreensmaster 8006,0 mm:stä alkaen 
93-4262MikroleikkuuGreensmaster 10001,57–3,1 mm  
115-1880EdgeMax MicrocutGreensmaster 10001,57–3,1 mm Standard Greensmaster 1000
93-4263TournamentGreensmaster 10003,1–6,0 mm  
115-1881EdgeMax TournamentGreensmaster 10003,1–6,0 mm Kulutusta kestävä
93-4264Matala leikkuukorkeusGreensmaster 10006,0 mm:stä alkaen 
108-4303Jatkettu mikroleikkuuGreensmaster 10001,57–3,1 mm Kevyempi
112-9275MikroleikkuuGreensmaster 1600Alle 3,1 mm  
94-5885TournamentGreensmaster 16003,1–6,0 mm 
104-2646Korkea leikkuukorkeusGreensmaster 16006,0 mm:stä alkaenTiiauspaikat
93-9015Matala leikkuukorkeusGreensmaster 16006,0 mm:stä alkaenVakio Greensmaster 1600
117-1548EdgeMax-mikroleikkuuGreensmaster 16001,52–3,1 mmKulutusta kestävä – vakio Greensmaster 1610
Rullat: vakio ja lisävaruste
Osan numeroKuvausLeikkuriHalkaisija/materiaaliKommentteja
99-6240Kapea WiehleGreensmaster 80050,8 mm, alumiiniVakio, 0,20" välit
99-6241Kapea WiehleGreensmaster 100050,8 mm, alumiiniVakio, 0,20" välit
88-6790Leveä WiehleGreensmaster 100050,8 mm, alumiiniEnemmän syvyyttä, 0,43" välit
104-2642Täysi rullaGreensmaster 100050,8 mm, teräsVähiten syvyyttä
71-1550Wiehle-rullaGreensmaster 100050,8 mm, valurautaEnemmän syvyyttä, 0,43" välit
93-9045Wiehle-rullaGreensmaster 100063,5 mm, alumiini61 cm leveä sivutukea varten
52-3590KeinurullaGreensmaster 100063,5 mm, alumiini 
93-9039Kapea WiehleGreensmaster 160063,5 mm, alumiiniVakio
95-0930Täysi rullaGreensmaster 160063,5 mm, teräsVähiten syvyyttä
Leikkuutaulukko: kiinteäpäiset työnnettävät viheriöleikkurit
MalliVakioLeikkuusarja 65–9000Ajosarja 115–1886Leikkuu- ja ajosarjat
Vakiokela Valinnainen kelaVakiokelaValinnainen kelaVakiokelaValinnainen kelaVakiokelaValinnainen kela
0405414-lehtinen3,3 mm11-lehtinen4,1 mm 14-lehtinen4,8 mm11-lehtinen6,4 mm 14-lehtinen3,0 mm11-lehtinen3,8 mm 14-lehtinen4,3 mm11-lehtinen5,6 mm 
0405511-lehtinen4,1 mm14-lehtinen3,3 mm8-lehtinen5,8 mm11-lehtinen6,4 mm14-lehtinen4,8 mm8-lehtinen8,6 mm11-lehtinen3,8 mm14-lehtinen3,0 mm8-lehtinen5,1 mm11-lehtinen5,6 mm14-lehtinen4,3 mm8-lehtinen7,6 mm
040568-lehtinen5,8 mm11-lehtinen4,1 mm 8-lehtinen8,6 mm11-lehtinen6,4 mm 8-lehtinen5,1 mm11-lehtinen3,8 mm 8-lehtinen7,6 mm11-lehtinen5,6 mm 
Ajonopeus5,39 km/h4,80 km/h

Turvakytkimen toiminnan tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta turvakytkimen toiminta.
 • Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, laite saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  1. Paina tukiteline alas jalalla ja nosta renkaat irti maasta vetämällä kahvaa ylös- ja taaksepäin.

  2. Aseta vetovipu KYTKETTY-asentoon ja moottorin ohjaimet käynnistysasentoon.

  3. Yritä käynnistää moottori.

   Moottori ei saa käynnistyä. Jos moottori käynnistyy, turvakytkimet on huollettava. Korjaa ongelma ennen koneen käyttöä. Katso kohta Vedon turvakytkimen huolto

  4. Vapauta tukiteline nostamalla kahvaa varovasti.

  Koneen kuljetus työalueelle

  Koneen kuljetus kuljetuspyörien avulla

  Kuljetuspyörien avulla konetta voidaan kuljettaa lyhyitä matkoja.

  1. Asenna kuljetuspyörät. Katso kohta Kuljetuspyörien asennus.

  2. Varmista, että vetovipu ja kelan käyttövipu ovat VAPAA-asennossa.

  3. Käynnistä moottori. Katso Moottorin käynnistys

  4. Aseta kaasuvipu HIDAS-asentoon. Kallista koneen etuosaa hitaasti ylöspäin, jotta vetopyörä kytkeytyy, ja lisää hitaasti moottorin pyörimisnopeutta.

  5. Käytä leikkuria halutulla ajonopeudella säätämällä kaasua ja kuljeta kone haluamaasi määränpäähän.

  Koneen kuljetus perävaunun avulla

  Käytä koneen kuljetukseen perävaunua, jos sitä kuljetetaan pitkiä matkoja. Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai poistaessasi konetta perävaunusta.

  1. Aja kone varovasti perävaunuun.

  2. Sammuta moottori, kytke seisontajarru ja käännä polttoaineventtiili POIS-asentoon.

  3. Kiinnitä kone tukevasti perävaunuun.

  Note: Konetta voidaan kuljettaa Toro Trans Pro -perävaunulla. Perävaunun käyttöoppaassa on ohjeet perävaunun lastaukseen.

  Important: Älä käytä moottoria perävaunussa kuljetuksen aikana, sillä se saattaa vahingoittaa konetta.

  Koneen kuljetus

  • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

  • Kiinnitä kone tiukasti.

  Kuljetuspyörien irrotus

  1. Palauta vetovipu VAPAA-ASENTOON, aseta kaasuvipu HIDAS-asentoon ja sammuta moottori.

  2. Paina tukiteline alas jalalla ja vedä kahvan tukea ylös, kunnes tukiteline on kääntynyt eteenpäin keskikohdan yli.

  3. Irrota kuljetuspyörät työntämällä pyörien lukituspidikkeet ulos akselin urista.

  4. Laske laite varovasti tukitelineeltä työntämällä laitetta hitaasti eteenpäin tai nostamalla laitteen alempaa kahvaa, jolloin tukiteline ponnahtaa takaisin SIVUUN.

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkälahkeisia housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset ja varmista, etteivät vaatteet roiku. Älä käytä riippuvia koruja.

  • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Älä päästä sivullisia ja erityisesti lapsia käyttöalueelle. Sammuta moottori, jos alueelle tulee sivullisia.

  • Älä käytä moottoria suljetussa tilassa, johon voi kertyä pakokaasuja.

  • Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Vapauta kaikki terien kiinnikkeet, siirrä vaihde vapaalle ja kytke seisontajarru, ennen kuin käynnistät moottorin.

  • Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Epätasaisessa maastossa on helppo kompastua ja kaatua.

  • Ole erityisen varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita esteitä, jotka voivat haitata näkyvyyttä.

  • Seiso aina käyttäjän paikalla (kahvan takana), kun käynnistät tai käytät konetta.

  • Varmista, että ruohonkeräin on paikallaan leikkuun aikana. Sammuta moottori ennen keräimen tyhjennystä.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Älä koske moottoriin, äänenvaimentimeen tai pakoputkeen moottorin ollessa käynnissä tai pian sen sammuttamisen jälkeen, sillä nämä osat voivat olla polttavan kuumia.

  • Sammuta moottori ja kytke leikkuuyksikön käyttö pois seuraavissa tilanteissa:

   • ennen polttoainesäiliön täyttämistä

   • ennen tukkeuman poistamista

   • ennen ruohonkeräimen irrottamista

   • ennen leikkuuyksikön tarkistusta, puhdistusta tai huoltoa

   • jos laite osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti. tarkasta, onko leikkuuyksikössä vaurioita, ja korjaa ne ennen koneen käynnistämistä ja käyttämistä

   • ennen käyttäjän paikalta poistumista.

  • Kytke leikkuuyksikön käyttö pois, kun kuljetat konetta tai kun sitä ei käytetä.

  • Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien lähistöllä.

  • Pysäytä terät, jos et leikkaa ruohoa.

  • Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla. Moottorin käyttäminen ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.

  • Käytä vain The Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita.

  Turvallisuus rinteissä

  • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

  • Käyttäjän on arvioitava käyttöpaikan olosuhteet ja tarkastettava käyttöpaikka ja määritettävä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Käyttäjän on tutustuttava alla lueteltuihin rinneohjeisiin koneen käytöstä rinteissä, tarkastettava koneen käyttöolosuhteet ja määritettävä niiden perusteella, voidaanko konetta käyttää kyseisellä paikalla ja vallitsevissa olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

   • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

   • Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus on kyseenalainen.

   • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

   • Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen. Pidon menetys vetopyörissä saattaa aiheuttaa luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen hallinnan menetyksen.

   • Käytä konetta erityisen varovasti pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos jokin ajoyksikön osa menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille.

   • Tunnista vaarat rinteen juurella.

  Moottorin käynnistys

  Note: Tässä osassa käsiteltävien ohjauslaitteiden kuvat ja kuvaukset ovat kohdassa Ohjauslaitteet.

  Note: Varmista, että sytytystulpan johto on kiinnitetty sytytystulppaan.

  1. Varmista, että vetovipu ja kelan käyttövipu ovat VAPAUTETTU-asennossa.

   Note: Moottori ei käynnisty, jos vetovipu on KYTKETTY-asennossa.

  2. Varmista, että polttoaineen sulkuventtiili on avoinna.

  3. Siirrä virtakytkin KäYNNISSä-asentoon.

  4. Siirrä kaasuvipu NOPEA-asentoon.

  5. Aseta rikastinvipu RIKASTUS- ja KäYNNISSä-asentojen puoliväliin käynnistäessäsi kylmää moottoria.

   Note: Rikastusta ei ehkä tarvita, kun käynnistetään lämmintä moottoria.

  6. Vedä narukäynnistimen kahvaa ulospäin, kunnes se kytkeytyy, ja käynnistä sitten moottori vetämällä kahvaa voimakkaasti.

   Important: Älä vedä narukäynnistimen narua ääriasentoon tai päästä irti käynnistimen kahvasta narun ollessa ulkona, sillä naru voi katketa ja käynnistin voi vaurioitua.

  7. Siirrä rikastinvipu KäYNNISSä-asentoon, kun moottori lämpenee.

  Moottorin sammutus

  1. Aseta vetovipu ja kelan käyttövipu VAPAUTETTU-asentoon.

  2. Siirrä kaasuvipu HIDAS-asentoon.

  3. Siirrä virtakytkin PYSäYTYS-asentoon.

  4. Sulje polttoaineen sulkuventtiili ennen koneen varastoimista tai kuljettamista.

  Käyttövihjeitä

  Important: Leikkuujäte toimii leikkuun aikana voiteluaineen tavoin. Leikkuuyksikön liiallinen käyttö ilman leikkuujätteitä saattaa vaurioittaa leikkuuyksikköä.

  • Leikkaa ruohoa suoraan eteen ja taaksepäin viheriön poikki.

  • Vältä pyörivää liikettä tai koneen kääntämistä viheriöllä, jotta nurmi ei vaurioidu.

  • Käännä kone viheriön ulkopuolella nostamalla leikkuukelaa (paina kahva alas) ja kytkemällä vetorumpu käyttöön.

  • Leikkaa normaalilla kävelynopeudella. Nopea vauhti säästää vain hieman aikaa, ja tuloksena on huonolaatuinen leikkuujälki.

  • Suora linja ja sopiva etäisyys edellisen leikkuuradan reunasta on helpompi säilyttää ruohonkeräimessä olevien ohjausviivojen avulla (Kuva 22).

   g235613

  Koneen käyttö heikossa valaistuksessa

  Jos konetta käytetään heikossa valaistuksessa, käytä LED-valosarjaa. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  Important: Älä käytä tässä koneessa muita valojärjestelmiä, sillä ne eivät toimi oikein moottorin tuottaman vaihtovirran kanssa.

  Ohjauslaitteiden käyttö ruohonleikkuun aikana

  1. Käynnistä moottori, aseta kaasuvipu alhaiselle nopeudelle, nosta leikkuuyksikkö painamalla kahva alas, paina käyttäjän pitokytkin alas, aseta vetovipu ja kelan käyttövipu ETEENPäIN (kuljetus) -asentoon ja kuljeta kone nurmen reunalle (Kuva 23).

  2. Siirrä vipu VAPAA-asentoon (Kuva 23).

   g000494
  3. Siirrä vipu asentoon: Vetovipu – VAPAA ja kelan käyttövipu – VAPAUTETTU (Kuva 23).

  4. Siirrä vipu asentoon: Vetovipu – ETEENPäIN ja kelan käyttövipu – KYTKETTY (Kuva 23). Lisää kaasua, kunnes kone liikkuu haluamallasi nopeudella, aja kone viheriölle, laske leikkuuyksikkö maahan ja aloita leikkuu.

  Ohjauslaitteiden käyttö ruohonleikkuun jälkeen

  1. Aja leikkuri pois nurmelta, aseta kelan käyttövipu ja vetovipu VAPAUTA-asentoon ja sammuta moottori.

  2. Tyhjennä ruohonkeräin leikkuujätteestä, asenna keräin takaisin paikalleen leikkuriin ja siirrä kone säilytykseen.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneen luota.

  • Pienennä kaasuasetusta ennen moottorin sammuttamista. Jos moottorissa on polttoaineen sulkuventtiili, kytke venttiili pois käytöstä leikkuun jälkeen.

  • Ehkäise tulipalovaara puhdistamalla kone ruohosta ja leikkuujätteistä. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  Koneen kuljetus

  Siirrä kone leikkuun jälkeen pois työalueelta. Katso kohta Kuljetuspyörien asennus tai Koneen kuljetus perävaunun avulla ja Koneen kuljetus.

  Kunnossapito

  Vaara

  Koneen kunnossapidon laiminlyönti voi aiheuttaa koneen järjestelmien ennenaikaisen vioittumisen, mikä voi johtaa käyttäjän tai sivullisten loukkaantumiseen.

  Pidä kone hyvin huollettuna ja hyvässä toimintakunnossa näiden ohjeiden mukaisesti.

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Important: Älä kallista konetta yli 25:tä astetta. Jos konetta kallistetaan yli 25 astetta, öljyä alkaa vuotaa palotilaan ja/tai polttoainetta alkaa vuotaa polttoainesäiliön korkista.

  Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  20 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • 20 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen: vaihda moottoriöljy.
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Puhdista polttoainesäiliön sihti.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta turvakytkimen toiminta.
 • Ennen jokaista käyttökertaa tai päivittäin: tarkista moottoriöljyn määrä.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Rasvaa kone. (Voitele rasvanipat välittömästi jokaisen pesun jälkeen luettelon mukaisesta huoltovälistä riippumatta.)
 • 50 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy (useammin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Puhdista ja öljyä ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanos(useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda paperinen ilmansuodatinpanos(useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • Tarkista sytytystulppa.
 • Puhdista polttoainesäiliön sihti.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Tarkasta vaihteiston käyttöhihnat.
 • Tarkasta vaihteiston laakerit.
 • Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Important: Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaTiKeToPeLaSu
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Tarkista seisontajarrujen toiminta.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Tarkista ilmansuodatin.       
  Puhdista moottorin jäähdytysrivat.       
  Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.       
  Kuuntele, kuuluuko käytettäessä outoja ääniä.       
  Tarkista kelan ja kiinteän terän kohdistus.       
  Tarkista leikkuukorkeussäätö.       
  Rasvaa kaikki nipat.       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       

  Todetut viat

  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräTiedot
     
     
     
     
     
     
     
     

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Turvallisuus ennen huoltoa

  • Vapauta käytöt ja leikkuuyksikkö, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto. Odota ennen koneen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista, että kaikki osat pysähtyvät kokonaan.

  • Jos moottorin on oltava käynnissä huoltosäädön aikana, pidä kätesi, jalkasi, vaatteesi ja kaikki kehosi osat kaukana leikkuuyksiköstä, lisälaitteista, moottorista ja liikkuvista osista. Sivulliset on pidettävä työskentelyalueen ulkopuolella.

  • Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikki hydrauliosien kiinnitykset tiukalla. Vaihda kuluneet, vaurioituneet tai puuttuvat osat ja tarrat. Huolehdi, että kaikki kiinnitysosat ovat tiukasti kiinni, jotta laitetta on turvallista käyttää.

  • Tarkista ruohonkerääjän osat säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa.

  • Poista ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköstä, käyttöpyöristä, äänenvaimentimista, jäähdytyssäleiköistä ja moottorista tulipalon estämiseksi. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  • Vaihda vialliset äänenvaimentimet.

  • Jos ajoneuvo vaatii suurempaa korjausta tai jos tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  • Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

  Voitelu

  Koneen voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Rasvaa kone. (Voitele rasvanipat välittömästi jokaisen pesun jälkeen luettelon mukaisesta huoltovälistä riippumatta.)
 • Rasvaa ruohonleikkurin 12 rasvanippaa litiumpohjaisella rasvalla nro 2. Parhaan tuloksen saat käyttämällä käsikäyttöistä voitelupistoolia.

  Rasvanipat sijaitsevat seuraavasti:

  • 2 eturullassa (Kuva 24)

  • 2 kelan laakereissa (Kuva 24)

  • 2 rummun akseleissa (Kuva 25)

  • 3 tasauspyörästössä (Kuva 25)

  • 2 kelan väliakselin laakereissa (Kuva 26)

  • 1 kiristinpyörän tapeissa (Kuva 27).

  1. Pyyhi kukin rasvanippa puhtaalla kankaalla.

  2. Pumppaa rasvaa kuhunkin nippaan.

   Important: Älä käytä liikaa painetta, koska muutoin rasvatiivisteet saattavat vaurioitua pysyvästi.

  3. Pyyhi pois ylimääräinen rasva.

  g007613
  g016993
  g016981
  g027900

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Polttoaine on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa henkilövahingon.

  • Tarkista kaikkien polttoaineletkujen liitännät ja kunto säännöllisesti. Kiristä tai korjaa tarvittaessa.

  • Konetta kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Älä kallista konetta yli 25:tä astetta. Jos polttoainetta pääsee polttoainesäiliön korkkiin, vaihda korkki.

  • Käytä moottoria, kunnes polttoaine loppuu, tai poista polttoaine käsipumpulla, älä koskaan lapolla. Jos joudut tyhjentämään polttoainesäiliön, tee se ulkona.

  Moottoriöljyn huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  20 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • 20 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen: vaihda moottoriöljy.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Ennen jokaista käyttökertaa tai päivittäin: tarkista moottoriöljyn määrä.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy (useammin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • Täytä kampikammio noin 0,6 litralla viskositeetiltaan oikeaa öljyä ennen käynnistystä. Moottorissa voidaan käyttää korkealaatuista öljyä, jonka API-huoltoluokitus (American Petroleum Institute) on vähintään SE. Valitse sopiva öljyn viskositeetti (paino) ympäristön lämpötilan mukaan. Kuva 28 näyttää lämpötilan mukaiset viskositeettisuositukset.

  g000476

  Note: Moniasteöljyt (5W-20, 10W-30 ja 10W-40) lisäävät öljyn kulutusta. Jos käytät näitä öljyjä, tarkista moottoriöljyn määrä useammin.

  Moottorin öljymäärän tarkistus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja puhdista mittatikun ympärillä oleva alue (Kuva 29).

   g027903
  2. Irrota mittatikku kääntämällä sitä vastapäivään.

  3. Pyyhi mittatikku puhtaaksi ja aseta se täyttöaukkoon, mutta älä kierrä mittatikkua kiinni täyttöaukkoon.

  4. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä.

  5. Jos öljyä on vähän, lisää öljyä vain sen verran, että öljyn pinta nousee mittatikun merkkien väliin (Kuva 30).

   Important: Älä täytä kampikammiota liian täyteen.

   g016983
  6. Asenna mittatikku paikalleen ja pyyhi mahdollisesti roiskunut öljy pois.

  Moottoriöljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  20 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy.
  1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä muutama minuutti, jotta öljy lämpiää.

  2. Aseta tyhjennysastia tyhjennystulpan alapuolelle koneen takaosaan (Kuva 29). Avaa tyhjennystulppa.

  3. Kallista konetta ja moottoria taaksepäin painamalla kahvaa, jolloin kaikki öljy valuu tyhjennysastiaan.

   Important: Älä kallista konetta yli 25:tä astetta. Jos konetta kallistetaan yli 25 astetta, öljyä alkaa vuotaa palotilaan ja/tai polttoainetta alkaa vuotaa polttoainesäiliön korkista.

  4. Asenna tyhjennystulppa ja täytä kampikammio määrityksen mukaisella öljyllä.

  5. Kiristä tyhjennystulppa momenttiin 20–23 N·m.

  6. Pyyhi läikkynyt öljy pois.

  7. Hävitä käytetty öljy asianmukaisesti. Noudata paikallisten viranomaisten ohjeita.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Puhdista ja öljyä ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanos(useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda paperinen ilmansuodatinpanos(useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • Important: Puhdista ilmanpuhdistin useammin, mikäli olosuhteet ovat likaiset tai pölyiset

  1. Varmista, että sytytystulpan johto on irrotettu sytytystulpasta.

  2. Avaa ilmanpuhdistimen suojuksen kiinnittävä siipimutteri ja irrota suojus (Kuva 31).

   g016984
  3. Puhdista suojus.

  4. Jos vaahtomuovipanos on likainen, irrota se paperipanoksesta (Kuva 32) ja puhdista se seuraavalla tavalla:

   1. Pese vaahtomuovipanos lämpimässä veden ja nestesaippuan liuoksessa. Purista lika pois, mutta älä väännä panosta, sillä vaahtomuovi saattaa repeytyä.

   2. Kuivaa vaahtomuovipanos käärimällä se puhtaaseen rättiin. Purista liinaa ja vaahtomuovipanosta kuivaksi, mutta älä väännä, sillä vaahtomuovi saattaa repeytyä.

   3. Kyllästä vaahtomuovipanos puhtaalla moottoriöljyllä. Purista panosta, jotta liika öljy poistuu ja jotta öljy jakautuu joka puolelle.

    Note: Öljynkostea vaahtomuovipanos on sopiva.

    g016985
  5. Tarkista paperielementin kunto. Puhdista se napauttamalla sitä varovasti tai vaihda se tarvittaessa.

   Important: Älä puhdista paperipanosta paineilmalla.

  6. Aseta vaahtomuovipanos, paperipanos ja ilmanpuhdistimen suojus takaisin paikoilleen.

   Important: Älä käytä konetta ilman ilmanpuhdistinta, sillä se todennäköisesti kuluttaa liikaa moottoria ja voi vahingoittaa sitä.

  Sytytystulpan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista sytytystulppa.
 • Käytä NGK BR6HS -sytytystulppaa tai vastaavaa. Oikea kärkiväli on 0,6–0,7 mm.

  1. Irrota sytytystulpan johto (Kuva 33).

   g016986
  2. Puhdista sytytystulpan ympäristö ja irrota tulppa sylinterinkannesta.

   Important: Vaihda halkeillut, nokeentunut tai likainen sytytystulppa. Älä hiekkapuhalla, raaputa tai puhdista elektrodeja, sillä tulpasta saattaa irrota karstaa sylinteriin, mikä voi vaurioittaa moottoria.

  3. Aseta kärkiväliksi 0,6–0,7 mm kuvan mukaisesti (Kuva 34). Asenna sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea, ja kiristä momenttiin 23 N·m.

   g019300

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainesäiliön sihdin puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  20 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Puhdista polttoainesäiliön sihti.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Puhdista polttoainesäiliön sihti.
  1. Irrota polttoainesäiliön korkki polttoainesäiliöstä (Kuva 35).

   g016857
  2. Irrota polttoainesäiliön sihti polttoainesäiliöstä.

  3. Puhdista sihti puhtaalla polttoaineella ja asenna se säiliöön.

  4. Asenna polttoainesäiliön korkki polttoainesäiliöön.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Vedon turvakytkimen huolto

  Toimi seuraavasti, jos vedon turvakytkintä on säädettävä tai jos se on vaihdettava.

  1. Varmista, että moottori on sammutettu ja että vetovipu on vapautettu ja vapaa-asennon pysäytintä vasten (Kuva 36).

   g027905
  2. Löysää turvakytkimen kiinnittimiä (Kuva 36).

  3. Aseta vetovivun ja turvakytkimen väliin välilevy, jonka paksuus on 0,8 mm (Kuva 36).

  4. Kiristä turvakytkimen kiinnittimet ja tarkasta väli uudelleen.

   Note: Vetovipu ei saa koskettaa kytkintä.

  5. Kytke vetovipu ja tarkista, että turvakytkimessä ei kulje sähkövirtaa.

   Note: Vaihda kytkin tarvittaessa.

  Jarrujen huolto

  Käyttö- ja seisontajarrun säätö

  Jos käyttö- tai seisontajarru luistaa käytön aikana, säädä sitä.

  1. Kytke käyttöjarru ja työnnä seisontajarrun nuppia sisään, jotta käyttöjarru asettuu seisontajarrun tapin päälle (Kuva 37).

   g016990
  2. Paina käyttöjarrun vipua taaksepäin jousivaa’alla (Kuva 38). Seisontajarrun on vapauduttava, kun voima on 13,5–18 kg. Jos seisontajarru vapautuu ennen kuin voima on 13,5–18 kg, jarruvaijeria on säädettävä.

   g008215
  3. Löysää kiilahihnan suojuksen kiinnike ja käännä suojus auki (Kuva 39).

   g016991
  4. Jarruvaijerin kireys säädetään seuraavasti.

   • Löysää vaijeria löysäämällä etummaista vaijerin vastamutteria ja kiristämällä takimmaista vastamutteria (Kuva 40). Toista vaiheet 1 ja 2 ja säädä kireyttä tarvittaessa.

   • Kiristä vaijeria kiristämällä etummaista vaijerin vastamutteria ja löysäämällä takimmaista vastamutteria (Kuva 40). Toista vaiheet 1 ja 2 ja säädä kireyttä tarvittaessa.

    Note: Vaijeri voidaan säätää ohjauspaneelin viereisten vastamutterien kannattimien kohdalla tai moottorin jalustassa olevan kannattimen kohdalla.

   g007627
  5. Sulje suojus ja asenna kiinnike.

  Hihnan huolto

  Hihnojen säätö

  Varmista, että hihnat on kiristetty oikein. Tämä varmistaa koneen oikean toiminnan ja estää turhan kulumisen. Tarkista hihnat säännöllisesti.

  Kelan käyttöhihnan säätö

  1. Irrota hihnasuojuksen kiinnittimet ja hihnasuojus, jotta saat hihnan näkyviin (Kuva 41).

   g007618
  2. Tarkista hihnan kireys painamalla hihnaa hihnapyörien keskeltä 18–22 N:n voimalla (Kuva 42). Hihnan täytyy painua 6 mm.

   g007619
  3. Säädä hihnan kireys seuraavasti:

   1. Löysää kiristinpyörän kiinnitysmutteria ja kierrä pyörää myötäpäivään hihnan takaosaa kohden, kunnes hihnan kireys on oikea (Kuva 42).

    Important: Älä kiristä hihnaa liikaa.

   2. Lukitse säätö kiristämällä mutteri.

  4. Asenna hihnan suojus paikoilleen.

  5. Säilytä pieni rako suojuksen tiivisteen ja sivulevyn välissä samalla, kun asennat kaikki kiinnityspultit siten, että kierteet tavoittavat holkit.

   Note: Raon kautta voit myös silmämääräisesti kohdistaa pultit kierteillä varustettuihin holkkeihin.

  6. Kun kaikki pultit on asennettu, kiristä niitä, kunnes suojuksen sisäpuoliset pidikkeet koskettavat sivulevyyn.

   Note: Älä kuitenkaan kiristä pultteja liiaksi.

  Vetopyörän käyttöhihnan säätö

  1. Irrota hihnasuojuksen kiinnittimet ja hihnasuojus, jotta saat hihnan näkyviin (Kuva 43).

   g007598
  2. Tarkista hihnan kireys painamalla hihnaa hihnapyörien keskeltä 18–22 N:n voimalla (Kuva 44).

   Note: Hihnan täytyy painua 6 mm.

   g007621
  3. Säädä hihnan kireys seuraavasti:

   1. Löysää kiristinpyörän kiinnitysmutteria ja kierrä pyörää myötäpäivään hihnan takaosaa kohden, kunnes hihnan kireys on oikea (Kuva 44).

    Important: Älä kiristä hihnaa liikaa.

   2. Lukitse säätö kiristämällä mutteri.

  4. Asenna hihnan suojus paikoilleen.

  5. Säilytä pieni rako suojuksen tiivisteen ja sivulevyn välissä samalla, kun asennat kaikki kiinnityspultit siten, että kierteet tavoittavat holkit.

   Note: Raon kautta voit myös silmämääräisesti kohdistaa pultit kierteillä varustettuihin holkkeihin.

  6. Kun kaikki pultit on asennettu, kiristä niitä, kunnes suojuksen sisäpuoliset pidikkeet koskettavat sivulevyyn.

   Note: Älä kuitenkaan kiristä pultteja liiaksi.

  Tasauspyörästön hihnan säätö

  1. Irrota pultit, jotka kiinnittävät tasauspyörästön suojuksen etu- ja takaosat tasauspyörästön koteloon, ja liu’uta suojuksen osat pois paikoiltaan saadaksesi hihnan esiin.

  2. Tarkista hihnan kireys painamalla hihnaa hihnapyörien keskeltä 22–26 N:n voimalla (Kuva 45).

   Note: Hihnan pitäisi painua 6 mm.

   g007622
  3. Säädä hihnan kireys seuraavasti:

   1. Löysää kiristinpyörän kiinnitysmutteria ja kierrä pyörää myötäpäivään hihnan takaosaa kohden, kunnes hihnan kireys on oikea (Kuva 45).

    Important: Älä kiristä hihnaa liikaa.

   2. Lukitse säätö kiristämällä mutteri.

  4. Asenna hihnan suojus paikoilleen.

  5. Säilytä pieni rako suojuksen tiivisteen ja sivulevyn välissä samalla, kun asennat kaikki kiinnityspultit siten, että kierteet tavoittavat holkit. Raon kautta voit myös silmämääräisesti kohdistaa pultit kierteillä varustettuihin holkkeihin.

  6. Kun kaikki pultit on asennettu, kiristä niitä, kunnes suojuksen sisäpuoliset pidikkeet koskettavat sivulevyyn. Älä kuitenkaan kiristä pultteja liiaksi.

  Kiilahihnojen säätö

  1. Tarkista vetovivun säädöt ennen kiilahihnojen kireyden säätämistä; katso Vedon käyttövivun säätö. Jos vetovivun säätämisessä tarvittavaa 27–32 N:n voimaa ei voida toteuttaa, siirry seuraavaan kohtaan.

  2. Löysää kiilahihnan suojuksen kiinnike ja käännä suojus auki (Kuva 46).

   g016991
  3. Kiristä hihnaa löysäämällä moottorin kiinnityspultit ja siirtämällä moottoria taaksepäin rei’issä.

   Important: Älä kiristä hihnaa liikaa.

  4. Kiristä kiinnityspultit.

   Note: Käytettävän ja käyttävän pyörän keskikohtien etäisyyden on oltava noin 12,9 cm uusien kiilahihnojen asennuksen jälkeen.

  5. Tarkista kiilahihnojen kiristyksen jälkeen moottorin ulostuloakselin hihnapyörän ja väliakselin hihnapyörän kohdistus suoralla kulmalla.

  6. Jos hihnapyörät on kohdistettu väärin, löysää moottorin asennusalustan koneen runkoon kiinnittäviä ruuveja ja liu’uta moottoria sivulta sivulle, kunnes hihnapyörät kohdistuvat 0,7 mm:n tarkkuudella.

   g027906
  7. Kiristä kiinnitysruuvit ja tarkista kohdistus.

  8. Jotta voit helpommin vetää tai työntää konetta moottoria käynnistämättä, säädä hihnanohjain (kuvaKuva 47, pikkukuva) seuraavasti:

   1. Kytke kytkin päälle.

   2. Löysää lukkomutteria, jolla kiristinpyörä ja hihnanohjain on kiinnitetty kiristinpyörän varteen.

   3. Pyöritä hihnanohjainta myötäpäivään, kunnes ohjaintapin ja käyttöhihnojen takaosien välinen rako on noin 1,5 mm.

   4. Kiristä lukkomutteri, jolla kiristinpyörä ja hihnanohjain on kiinnitetty kiristinpyörän varteen.

  9. Sulje suojus ja asenna kiinnike.

  Tasauspyörästön hihnan vaihto

  1. Irrota pultit, joilla vetopyörän ja kelan käyttöhihnan suojukset on kiinnitetty oikeanpuoleiseen levyyn, ja irrota sitten hihnasuojukset.

  2. Löysää hihnaa löysäämällä jokaisen kiristinpyörän kiinnitysmutteria ja käännä jokaista kiristinpyörää vastapäivään poispäin hihnojen takaosasta.

  3. Irrota hihnat.

  4. Irrota pultit, joilla tasauspyörästön suojuksen etu- ja takaosat on kiinnitetty tasauspyörästön koteloon, ja liu’uta suojuksen osat pois paikoiltaan, jotta saat hihnan esiin (Kuva 48).

   g007625
  5. Löysää hihnaa löysäämällä tasauspyörästön kiristinpyörän kiinnitysmutteria ja käännä kiristinpyörää vastapäivään poispäin hihnojen takaosasta.

  6. Irrota kaksi pulttia ja kaksi lukkomutteria, joilla kytkimen etukotelo on kiinnitetty sivulevyyn (Kuva 48).

  7. Kierrä koteloa 180 °, jotta kotelon alaosa osoittaa ylöspäin.

  8. Irrota kaksi pulttia ja kaksi lukkomutteria, joilla oikean laakerin takakotelo on kiinnitetty sivulevyyn (Kuva 48).

  9. Kierrä koteloa 180 °, jotta kotelon alaosa osoittaa ylöspäin.

  10. Irrota vanha hihna.

  11. Liu’uta uusi hihna kotelonsuojusten ja tasauspyörästön suojusten yli ja edelleen tasauspyörästön hihnapyörille.

  12. Varmista, että kiristinpyörä on asetettu hihnan takaosaa vasten.

  13. Kierrä molemmat kotelot takaisin pystyasentoon ja kiinnitä ne sivulevyyn aikaisemmin irrotetuilla pulteilla ja muttereilla.

  14. Säädä tasauspyörästön hihnan kireys; katso Tasauspyörästön hihnan säätö.

  15. Säädä vetopyörän ja kelan käytön hihnojen kireys; katso Vetopyörän käyttöhihnan säätö ja Kelan käyttöhihnan säätö.

  16. Asenna tasauspyörästön, vetopyörän ja kelan käyttöpyörän suojukset paikoilleen.

  Ohjausjärjestelmän huolto

  Vedon käyttövivun säätö

  Jos vetovipu ei kytkeydy tai jos se luistaa käytön aikana, sitä on säädettävä.

  1. Aseta vedon käyttövipu VAPAUTETTU-asentoon.

  2. Löysää kiilahihnan suojuksen kiinnike ja käännä suojus auki (Kuva 46).

  3. Kiristä vaijeria löysäämällä vaijerin etummaista vastamutteria ja kiristämällä vaijerin takimmaista vastamutteria (Kuva 49), kunnes vetovivun kytkeytymiseen saadaan 8–9 N·m:n voima.

   Note: Mittaa voimaa ohjausnupista.

   g027907
  4. Kiristä vaijerin etummainen vastamutteri.

  5. Sulje suojus ja asenna kiinnike.

  6. Tarkista vetovivun toiminta.

  Leikkuuyksikön huoltaminen

  Terän turvallinen käyttö

  Ole varovainen, kun tarkastat leikkuuyksikön keloja. Käytä kelojen huollon aikana käsineitä ja noudata varovaisuutta.

  Takarummun tasaaminen kelaan

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, mielellään teräslevyn päälle.

  2. Aseta 0,6 × 2,5 cm:n pala litteää teräslistaa, pituudeltaan noin 73,6 cm, kelan terien alle ja kiinteän terän etureunaa vasten estääksesi runkopalkkia nojaamasta työskentelypintaan.

  3. Nosta eturullaa siten, että vain takarumpu ja kela ovat työskentelypinnalla.

  4. Paina konetta alaspäin kelan yläpuolelta, jotta kaikki kelan terät koskettavat teräslistaan.

  5. Paina kelaa alaspäin ja liu’uta samalla rakotulkki rummun toisen pään alle ja tarkista sitten rummun toinen pää.

   Note: Jos rummun ja työskentelypinnan välissä on yli 0,25 mm:n rako jommassakummassa päässä, säädä rumpua (siirry vaiheeseen 6). Jos rako on pienempi kuin 0,25 mm, säätämistä ei tarvita.

  6. Irrota takahihnan suojus koneen oikealta puolelta (Kuva 50).

   g007598
  7. Pyöritä käytettävää hihnapyörää, kunnes reiät kohdistuvat neljän rullalaakerin laipan ruuveihin (Kuva 51).

   g007599
  8. Irrota neljä rullalaakerin ruuvia sekä ruuvi, jolla kiristinpyörä on kiinnitetty paikoilleen.

  9. Nosta tai laske rullien oikeaa puolta, kunnes rako on alle 0,25 mm.

  10. Kiristä rullalaakerin ruuvit.

  11. Säädä hihnan kireyttä ja kiristä kiristinpyörän asennusruuvi (Kuva 51).

  Kiinteän terän kohdistus kelaan

  Säädä kiinteä terä kelaan hionnan, läppäyksen tai leikkuuyksikön purkamisen jälkeen. Tätä toimenpidettä ei ole tarkoitettu päivittäisiä säätötoimenpiteitä varten.

  1. Pysäköi kone tasaiselle työskentelyalustalle.

  2. Kallista konetta taaksepäin kahvasta saadaksesi kiinteän terän ja kelan näkyviin.

   Important: Älä kallista konetta yli 25:tä astetta. Jos konetta kallistetaan yli 25 astetta, öljyä alkaa vuotaa palotilaan ja/tai polttoainetta alkaa vuotaa polttoainesäiliön korkista.

  3. Käännä kelaa siten, että terä ylittää kiinteän terän särmän ensimmäisen ja toisen kiinteän terän ruuvin kannan välissä leikkuuyksikön oikealla puolella (Kuva 52).

   g014840
  4. Käännä kelaa siten, että terä ylittää kiinteän terän särmän ensimmäisen ja toisen kiinteän terän ruuvin kannan välissä leikkuuyksikön oikealla puolella.

  5. Aseta 0,05 mm:n välilevy merkityn terän ja kiinteän terän särmän väliin kohdassa, jossa merkitty terä ylittää kiinteän terän särmän.

  6. Käännä runkopalkin oikeanpuoleista säätöruuvia, kunnes tunnet kevyen paineen (vastuksen) välilevyssä, kun liikutat sitä sivulta toiselle (Kuva 52).

  7. Irrota välilevy.

  8. Siirry leikkuuyksikön vasemmalle puolelle ja käännä kelaa hitaasti siten, että lähin terä ylittää kiinteän terän särmän ensimmäisen ja toisen ruuvin kannan välistä.

  9. Toista vaiheet 4–7 leikkuuyksikön vasemmalla puolella ja runkopalkin vasemmanpuoleiselle säätöruuville.

  10. Toista vaiheet 5–7 käyttämällä samoja kontaktikohtia, kunnes kevyt vastus on saavutettu leikkuuyksikön oikealla ja vasemmalla puolella.

  11. Luo kelan ja kiinteän terän välille kevyt kosketus kääntämällä kumpaakin runkopalkin säätöruuvia myötäpäivään kolme pykälää.

   Note: Yksi runkopalkin säätöruuvin pykälä liikuttaa kiinteää terää 0,018 mm. Myötäpäivään kääntäminen siirtää kiinteän terän reunaa lähemmäksi kelaa ja vastapäivään kääntäminen siirtää kiinteän terän reunaa kauemmaksi kelasta.

  12. Testaa leikkuutulos asettamalla pitkä liuska leikkaustuloksen testauspaperia kelan ja kiinteän terän väliin kohtisuoraan kiinteän terän suhteen (Kuva 53). Kierrä kelaa hitaasti eteenpäin. Sen pitäisi leikata paperi.

   g007602

   Note: Jos kosketus / kelan vastus on voimakas, voidaan läpätä, hioa kiinteän terän etureuna tai hioa leikkuuyksikkö, kunnes saadaan tarkassa leikkuussa tarvittavat terävät särmät.

  Leikkuukorkeuden säätö

  1. Varmista, että takarulla on suorassa ja että kiinteän terän kosketus kelaan on säädetty oikein. Kallista konetta taaksepäin kahvasta saadaksesi etu- ja takarullat sekä kiinteän terän näkyviin.

   Important: Älä kallista konetta yli 25:tä astetta. Jos konetta kallistetaan yli 25 astetta, öljyä alkaa vuotaa palotilaan ja/tai polttoainetta alkaa vuotaa polttoainesäiliön korkista.

  2. Löysää lukkomuttereita, joilla leikkuukorkeusvarret on kiinnitetty leikkuukorkeuskannattimiin (Kuva 54).

   g007603
  3. Löysää mittapalkin mutteria (Kuva 55) ja aseta säätöruuvi haluamaasi leikkuukorkeuteen. Ruuvin kannan alaosan ja palkin etupuolen välinen etäisyys ilmaisee leikkuukorkeuden.

   g000489
  4. Kiinnitä ruuvin kanta kiinteän terän leikkuureunaan ja aseta palkin takapää takarullalle (Kuva 56).

   g007605
  5. Pyöritä säätöruuvia, kunnes rulla koskettaa mittapalkin etuosaa.

  6. Säädä rullan molempia päitä, kunnes koko rulla on yhdensuuntainen kiinteän terän kanssa.

   Important: Kun asetus on oikein, etu- ja takarullat koskettavat mittapalkkia ja ruuvi on tiiviisti kiinteää terää vasten. Näin varmistetaan, että leikkuukorkeus on sama kiinteän terän kummassakin päässä.

  7. Lukitse säätö kiristämällä mutterit.

   Important: Jotta kumpuilevia kohtia ei ajeta paljaiksi, on varmistettava, että telojen tuet on asetettu taaksepäin (rulla lähempänä kelaa).

   Note: Eturulla voidaan asettaa kolmeen asentoon (Kuva 57) riippuen olosuhteista ja käyttäjän tarpeista.

   • Käytä etuasentoa, kun koneeseen on asennettu tasaaja.

   • Käytä keskiasentoa, kun tasaajaa ei ole asennettu.

   • Käytä kolmatta asentoa erittäin kumpuilevassa maastossa.

   g007596

  Ruohosuojuksen korkeuden säätö

  Säädä suojusta varmistaaksesi, että leikkuujäte ohjautuu kunnolla ruohosäiliöön.

  1. Mittaa etäisyys etutukitangon yläosasta suojuksen etureunaan leikkuuyksikön molemmissa päissä (Kuva 58).

   g007607
  2. Suojuksen korkeus tukitangosta normaaleissa leikkuuolosuhteissa on 10 cm. Löysää pultit ja mutterit, joilla suojuksen päät on kiinnitetty sivulevyyn ja joilla säädetään suojuksen oikea korkeus.

  3. Kiristä kiinnikkeet.

   Note: Suojus voidaan laskea kuivissa olosuhteissa (leikkuujätteet lentävät ruohonkeräimen yli) tai nostaa erittäin märissä ja raskaissa olosuhteissa (leikkuujätteet kertyvät keräimen takaosaan).

  Leikkuutangon säätö

  Säädä leikkuutanko ja varmista, että leikkuujätteet poistuvat siististi kelan alueelta.

  1. Löysää ruuveja, joilla ylätanko (Kuva 59) on kiinnitetty leikkuuyksikköön.

   g027395
  2. Aseta 1,5 mm:n rakotulkki kelan yläosan ja tangon väliin ja kiristä ruuvit.

  3. Varmista, että tanko ja kela ovat yhtä etäällä toisistaan koko kelan matkalta.

   Note: Tankoa voidaan säätää vastaamaan nurmen olosuhteissa tapahtuvia muutoksia. Tanko on säädettävä lähemmäs kelaa, kun nurmi on erittäin märkää. Toisaalta tanko on säädettävä kauemmas kelasta, kun nurmi on kuivaa. Tangon on oltava yhdensuuntainen kelan kanssa, jotta lopputulos olisi paras mahdollinen. Säädä tanko, kun säädät suojuksen korkeutta tai kun teroitat kelaa hiomalla.

  Runkopalkin tunnistus

  Kun haluat määrittää, onko runkopalkki normaali vai aggressiivinen, tarkista runkopalkin vasemmat asennuskorvakkeet. Jos asennuskorvakkeet ovat pyöristetyt, runkopalkki on normaali. Jos asennuskorvakkeissa on lovi, runkopalkki on aggressiivinen (Kuva 60).

  g008800

  Runkopalkin huolto

  Runkopalkin irrotus

  1. Käännä runkopalkin säätöruuvia vastapäivään, jotta kiinteä terä siirtyy etäämmälle kelasta (Kuva 61).

   g007631
  2. Löysää jousen kiristysmutteria, kunnes aluslaatta ei ole enää painunut runkopalkkia vasten (Kuva 61).

  3. Löysää runkopalkin pultin vastamutteria koneen molemmilta puolilta (Kuva 62).

   g014780
  4. Irrota kaikki runkopalkin pultit, jotta runkopalkkia voidaan vetää alaspäin ja irrottaa koneesta. Aseta sivuun kaksi nailonista ja kaksi stanssattua teräksistä aluslaattaa runkopalkin kummastakin päästä (Kuva 62).

  Runkopalkin asennus

  1. Asenna runkopalkki asettamalla asennuskorvakkeet aluslaatan ja runkopalkin säätimen väliin.

  2. Kiinnitä runkopalkki kummaltakin puolelta pulteilla (pulteissa vastamutterit) ja kahdeksalla aluslaatalla.

   Note: Aseta nailoninen aluslaatta sivulevyn keskiön kummallekin puolelle. Aseta teräksinen aluslaatta jokaisen nailonisen aluslaatan ulkopuolelle.

  3. Kiristä pultit momenttiin 27–36 N·m.

  4. Kiristä vastamuttereita, kunnes ulommat aluslaatat pääsevät juuri ja juuri pyörimään vapaasti.

  5. Kiristä jousen kiristysmutteria, kunnes jousi on painunut kokoon, ja löysää sitten mutteria puoli kierrosta.

  6. Säädä runkopalkkia; katso Kiinteän terän kohdistus kelaan.

  Kelan läppäys

  1. Irrota tulppa oikeanpuoleisesta kelan käyttöpyörän suojuksesta (Kuva 63).

   g007633
  2. Aseta läppäyskoneeseen liitetty 1/2 tuuman hylsysarjan jatkovarsi kelan hihnapyörän keskellä olevaan neliömäiseen reikään.

  3. Läppäysohjeet löytyvät oppaasta Toro Sharpening Reel and Rotary Mowers Manual, Form 80-300 PT.

   Hengenvaara

   Kelan tai muiden liikkuvien osien koskettaminen saattaa johtaa loukkaantumiseen.

   • Pysy etäällä kelasta, kun läppäät.

   • Älä käytä läppäykseen lyhytvartista pensseliä. Osanro 29-9100 kahvakokoonpano kokonaisuudessaan tai yksittäisinä osina on saatavana valtuutetuilta Toro-jälleenmyyjiltä.

   Note: Saat paremman leikkuusärmän, jos pyyhkäiset kiinteän terän etusivua viilalla läppäyksen jälkeen. Tämä poistaa mahdolliset jäysteet ja särmät, joita on saattanut muodostua leikkuusärmään.

  4. Asenna tulppa suojukseen toimenpiteen jälkeen.

  Varastointi

  Turvallisuus varastoinnin aikana

  • Sammuta moottori, odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ja anna koneen jäähtyä ennen sen säätämistä, puhdistamista, varastoimista tai korjaamista.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  Koneen varastointi

  1. Irrota ruohon jäämät, lika ja rasva koneen kaikista ulkoisista osista, etenkin moottorista. Puhdista lika ja roskat moottorin sylinterinkannen rivoista ja tuulettimen kotelosta.

   Important: Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin etenkään vaihdevivun laatan ja moottorin läheisyydessä.

  2. Lisää stabilointi-/lisäainetta polttoainesäiliöön, jos kone varastoidaan yli 30 päivän ajaksi.

   1. Käytä moottoria viiden minuutin ajan, jotta lisäainetta sisältävä polttoaine kiertää koko polttoainejärjestelmässä.

   2. Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä polttoainesäiliö tai anna moottorin käydä, kunnes se sammuu.

   3. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes se sammuu. Käynnistä moottori uudelleen rikastin suljettuna, kunnes moottori ei käynnisty.

   4. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta.

   5. Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se paikallisten asetusten mukaisesti.

    Note: Stabilointiainetta/-lisäainetta sisältävää polttoainetta ei saa säilyttää polttoaineen stabilointiaineen valmistajan suositusta kauempaa.

  3. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa tai vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat.

  4. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat. Maalia on saatavissa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  5. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan. Peitä kone suojataksesi sen ja pitääksesi sen puhtaana.