Indledning

Dette er en håndplæneklipper med knivcylindere, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner i parker, golfbaner, på sportsbaner og kommercielle områder. Den er ikke beregnet til at klippe krat, slå græs eller anden bevoksning langs motorveje eller til landbrugsformål.

Important: For at sikre maksimal sikkerhed, ydeevne og korrekt betjening af denne maskine skal du omhyggeligt læse og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning. Manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen eller manglende grundig undervisning kan medføre personskade. For at få flere oplysninger om sikker driftspraksis, herunder sikkerhedstip og uddannelsesmaterialer, henvises til www.Toro.com.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret Toro-forhandler samt have produktets model- og serienummer parat. Model- og serienummeret sidder på en plade på bagstellet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden (hvis der er en) på serienummermærkaten med din mobilenhed for at få adgang til oplysninger om garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g235302

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af §4442 eller §4443 i California Public Resource Code at bruge eller betjene denne motor på et skovklædt, busk- eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i §4442, der holdes i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt med henblik på brandforebyggelse.

Den medfølgende motorbetjeningsvejledning indeholder information om det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (Environmental Protection Agency, EPA) og Californiens bestemmelser vedrørende kontrol af motoremission for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Hvis maskinen skal anvendes i højder på mellem 1.500 m og 2.400 m over havets overflade, skal sættet til brug i højder monteres. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Udstødningsgassen fra dette produkt indeholder kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende samt giver fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013 og ANSI B71.4-2017 og opfylder disse standarder, når du monterer dødemandssættet og påkrævede mærkater.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold afstand til udblæsningsåbninger. Hold omkringstående på sikker afstand af maskinen.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stop maskinen, og sluk motoren, før den efterses, fyldes med brændstof eller ryddes for tilstopninger.

Ukorrekt brug eller vedligeholdelse af denne plæneklipper kan medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – ”personlig sikkerhedsanvisning” for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i denne vejledning.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren, og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal93-9356
decal93-7346
decal93-6085
decal93-8064
decal115-1720
decal133-8062
decal120-2727
decal125-5245
decal130-8322
decal120-2769
decal120-2761

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Montering og justering af håndtaget

Dele, der skal bruges til dette trin:

Håndtag1
Kabelbånd4

Montering af håndtaget

 1. Fjern boltene (5/16"), låsemøtrikkerne, ringpindene og låseclipsene, der fastgør bunden af håndtagsarmene til hver side af maskinen (Figur 3).

  g240399
 2. Fjern boltene (⅜"), spændeskiverne og låseskiverne fra monteringstapperne på hver side af maskinen (Figur 3).

 3. Sæt håndtagets ender gennem hullerne i håndtagsarmene, og juster hullerne ind efter monteringstapperne (Figur 3).

 4. Klem håndtagets ender indad, og monter dem på monteringstapperne (Figur 4).

  g240404
 5. Fastgør håndtaget til monteringstapperne med de bolte (⅜"), spændeskiver og låseskiver, som du fjernede tidligere (Figur 4).

 6. Brug de bolte (5/16"), låsemøtrikker, låseclips og ringpinde, som du fjernede tidligere, til at fastgøre håndtagets arme til stellets bagende (Figur 3).

 7. Fastgør kablerne og ledningsnettet til håndtaget med kabelbåndene (Figur 5).

  g017590

Justering af håndtaget

Se Figur 6 for denne procedure.

g240512
 1. Fjern låseclipsene fra ringpindene på hver side af maskinen.

 2. Fjern ringpindene fra hver side, mens du understøtter håndtaget, og hæv eller sænk håndtaget til den ønskede betjeningsposition.

 3. Monter ringpindene og låseclipsene.

Montering af støttebenet

Kun model 04054 og 04056

Dele, der skal bruges til dette trin:

Støtteben1
Fjeder1

Note: Maskinen leveres med fastgørelsesanordningerne løst monteret på støttebenet.

 1. Kun på model 04056:Tilslut fjedertappen på højre side af støttebenet (Figur 7) med den medfølgende bolt, spændeskive og flangemøtrik.

  g017948
 2. Sæt fjederen i hullet i fjederbeslaget og på fjedertappen, mens støttebenet justeres ind efter monteringshullerne i bagstellet (Figur 8).

  g007594
 3. Monter støttebenet på hver side af stellet med en bolt, låseskive, afstandsbøsning, flad spændeskive og låsemøtrik (Figur 8).

 4. Placer afstandsbøsningen i støttebenets monteringshul.

Montering af transporthjulakslerne

Kun model 04055 og 04056

Dele, der skal bruges til dette trin:

Højre hjulaksel1
Venstre hjulaksel1
 1. Skub støttebenet ned med foden, og træk op i håndtaget for at stille maskinen på støttebenet.

 2. Påfør gevindlåseklæbemiddel på hjulakslernes gevind.

 3. Skru den højre hjulaksel ind i drivremskiven på højre side af maskinen (Figur 9).

  Note: Den højre hjulaksel har venstregevind.

  g007595
 4. Tilspænd akslen med et moment på 88 til 101 N·m.

 5. Gentag trin 2 til 4 for at montere den venstre hjulaksel på venstre side af maskinen.

Montering af transporthjulene

Ekstraudstyr

Dele, der skal bruges til dette trin:

Transporthjul2
 1. Skub støttebenet ned med foden, og træk op i håndtaget for at stille maskinen på støttebenet.

 2. Skub et hjul på en aksel.

 3. Drej hjulets låseclips væk fra hjulets midte, så det kan glide længere ind på akslen (Figur 10).

  g017591
 4. Drej hjulet frem og tilbage, indtil det glider helt over på akslen, og låseclipsen fastgøres i rillen på drivakslen.

 5. Gentag proceduren på den modsatte side af maskinen.

 6. Pump dækkene op til 0,82 til 1,03 bar.

 7. Sænk forsigtigt maskinen ned fra støttebenet.

Montering af CE-mærkaterne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Mærkat med produktionsår1
Mærkat med CE-mærke1

Hvis du anvender maskinen i et land, der efterkommer CE-standarderne, skal du påsætte mærkaten med produktionsår og mærkaten med CE-mærke i nærheden af serienummerpladen. Se Figur 11.

g235301

Montering af græsopsamler

Dele, der skal bruges til dette trin:

Græsopsamler1

Grib fat i græsopsamlerens overkant, og skub den på monteringsstængerne til opsamleren (Figur 12).

g007609

Note: Kun model 04056 – Når du justerer klippeenheden til en højere klippehøjde, kan du sænke græsopsamleren ved at afmontere begge opsamlerens monteringsstænger og derefter montere dem igen på den modsatte side af maskinen.

Tilkøring af maskinen

En indkøringsperiode på 8 timers klipning er tilstrækkelig.

De første timers drift er afgørende for maskinens fremtidige pålidelighed. Du skal holde nøje øje med maskinens ydeevne, så mindre problemer, der kan føre til større problemer, kan opdages og udbedres. I løbet af indkøringsperioden anbefales det at efterse maskinen hyppigt for tegn på olietab, løse fastgørelsesanordninger eller andre fejl.

Find oplysninger om olieskift og vedligeholdelsesprocedurer i tilkørselsperioden i motorens betjeningsvejledning.

Produktoversigt

g232664
g017592

Traktionsdrevgreb

Traktionsdrevgrebet (Figur 14) er placeret på forreste, højre side af kontrolpanelet. Det har to positioner: NEUTRAL og FORWARD (frem). Hvis håndtaget skubbes fremad, aktiveres traktionsdrevet.

Gashåndtag

Gashåndtaget (Figur 14) er placeret bagest til højre på kontrolpanelet. Regulatorarmen er forbundet med og aktiverer ledforbindelsen til karburatoren. Se Specifikationer for motorens hastighed.

Tænd-/slukkontakt

Tænd-/slukkontakten (Figur 14) er placeret øverst på kontrolpanelet. Flyt kontakten til positionen ON (til) for at starte motoren og til positionen OFF (fra) for at slukke motoren.

Driftsbremse

Driftsbremsen (Figur 15) er placeret øverst i kontrolpanelets forreste venstre side. Du kan bruge bremsen til at sænke maskinens hastighed eller standse den.

g016976

Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen (Figur 16) er placeret nederst på driftsbremsen. Indkobl driftsbremsen helt, og skub parkeringsbremseknappen, så driftsbremsen kan hvile på parkeringsbremsestiften. Indkobl driftsbremsen for at udløse parkeringsbremsen. Du skal udløse bremsen, før du indkobler traktionsdrevet.

g016977

Dødemandsgreb

Ekstraudstyr

Hvis maskinen er udstyret med et dødemandsgreb (Figur 14), findes dette bag på grebet. Skub dødemandsgrebet mod håndtaget. Du skal aktivere dødemandsgrebet, før du flytter traktionsdrevgrebet. Hvis du udløser dødemandsgrebet, slukkes motoren.

Knivcylinderdrevgreb

Knivcylinderdrevgrebet (Figur 17) er placeret på maskinens forreste højre hjørne. Grebet har 2 positioner:

 • INDKOBLING – flyt grebet fremad for at indkoble knivcylinderen.

 • UDKOBLING – flyt grebet bagud for at udkoble knivcylinderen.

g016978

Chokergreb

Chokergrebet (Figur 18) er placeret forrest til venstre på motoren. Grebet har to positioner: RUN (kør) og CHOKE (choker). Flyt grebet til positionen CHOKE (choker), når du starter en kold motor. Når motoren starter, skal grebet flyttes til positionen RUN (kør).

g024364

Brændstofafbryderventil

Brændstofafbryderventilen (Figur 18 og Figur 19) er placeret forrest til venstre på motoren i nærheden af chokergrebet. Ventilen har 2 positioner: LUKKET og åBEN. Flyt grebet op til den LUKKEDE position, når du opbevarer eller transporterer maskinen. Åbn ventilen ved at flytte grebet ned, før du starter motoren.

g196011

Startsnorens håndtag

Træk i startsnorens håndtag (Figur 20) for at starte motoren.

g027896

Støtteben

Støttebenet (Figur 20) er monteret bag på maskinen. Brug støttebenet, når du på- eller afmonterer transporthjulene eller klippeenheden.

 Model 04054Model 04055Model 04056
Bredde84 cm91 cm104 cm
Højde114 cm114 cm122 cm
Længde med opsamler122 cm122 cm150 cm
Tørvægt (med opsamler og Wiehle-rulle, uden hjul eller trimmerknivcylinder)97 kg100 kg105 kg
Klippebredde46 cm53 cm66 cm
Klippehøjde1,6 mm til 31,8 mm1,6 mm til 31,8 mm3,1 mm til 31,7 mm
Klipning3,3 mm4,3 mm5,8 mm
MotorhastighedLav tomgang: 1.565 ±150 o/min, Høj tomgang: 3.375 ±100 o/minLav tomgang: 1.565 ±150 o/min, Høj tomgang: 3.375 ±100 o/minLav tomgang: 1.565 ±150 o/min, Høj tomgang: 3.375 ±100 o/min

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-distributør, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader maskinen.

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne. Du skal vide, hvordan man hurtigt slukker for motoren.

 • Kontroller, at dødemandsgrebet (hvis udstyret hermed), sikkerhedskontakterne og afskærmningerne er monteret korrekt og fungerer efter hensigten. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som kan forstyrre betjeningen af maskinen, eller som maskinen kan risikere at udslynge.

 • Bedøm terrænet, så du kan vælge det nødvendige tilbehør og udstyr til korrekt og sikker udførelse af opgaven.

Brændstofsikkerhed

 • Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, tines og andre antændingskilder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

 • Du må ikke påfylde eller aftappe brændstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus, som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene har spredt sig.

Udførelse af daglig vedligeholdelse

Udfør de daglige vedligeholdelsesprocedurer. Se Kontrolliste for daglig vedligeholdelse.

Kontrol af motoroliestanden

Kontrollér motoroliestanden før hver brug eller for hver 8 driftstimer. Se Kontrol af motoroliestanden.

Brændstofspecifikationer

Brændstoftankens kapacitet: 2,7l

Anbefalet brændstof: Blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode)

Ethanol: Benzin med op til 10% ethanol (gasohol) eller 15% MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen er acceptabelt. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug.

 • Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol).

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofdunke hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzin.

 • For at opnå de bedste resultater skal du kun bruge rent og frisk brændstof, der er under 30 dage gammelt.

 • Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

Opfyldning af brændstoftanken

Fare

Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

 • Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

 • Fyld aldrig brændstoftanken op inde i en lukket anhænger.

 • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet er 6-13 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum giver brændstoffet i tanken plads til at udvide sig.

 • Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist.

 • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn. Køb aldrig benzin til mere end 30 dages forbrug.

 • Betjen ikke maskinen, medmindre hele udstødningssystemet er på plads og i god driftsmæssig stand.

Fare

Under visse omstændigheder kan der under påfyldning af brændstof udvikle sig statisk elektricitet, hvilket kan antænde brændstofdampene. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

 • Anbring altid brændstofbeholdere på jorden et stykke fra køretøjet, før påfyldningen påbegyndes.

 • Fyld ikke brændstofbeholdere inden i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger, da indvendige tæpper eller plastikforinger i lastbiler kan isolere dunken og forsinke tabet af eventuel statisk elektricitet.

 • Fjern, om muligt, udstyr fra lastbilen eller anhængeren, og påfyld nede på jorden. Hvis ikke dette er muligt, skal påfyldningen af udstyret finde sted med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

 • Hvis det er nødvendigt at benytte benzinstanderen, skal mundstykket hele tiden være i kontakt med kanten af åbningen i benzintanken eller dunken, indtil påfyldningen afsluttes.

Advarsel

Brændstof er farligt og kan være dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme.

 • Undgå længere tids indånding af dampe.

 • Hold ansigtet væk fra spidsen af slangen og brændstoftankens eller stabilisatorens åbning.

 • Undgå kontakt med huden, og vask spildte væsker af med sæbe og vand.

 1. Rengør området omkring brændstoftankens dæksel, og fjern dækslet fra tanken (Figur 21). Fyld ikke brændstoftanken højere op end til bunden af filteret.

  Important: Fyld ikke for meget brændstof på tanken.

  g017594
 2. Fastgør dækslet til brændstoftanken, og tør eventuelt spildt brændstof op.

Indstilling af maskinen til at passe til plæneforhold

Brug følgende tabel til at indstille maskinen til at passe til plæneforholdene.

Greensmower klippeenheds opsætningsmatrix
Bundtværstænger: Standard og ekstra
ReservedelsnummerBeskrivelsePlæneklipperAggressivitetKommentarer
120-2682-03StandardGreensmaster 800MindreStandard Greensmaster 800
112-9281-01Standard Greensmaster 1000MindreStandard Greensmaster 1000
112-9279-03aggressivt Greensmaster 1000Mere 
112-9280-01Standard Greensmaster 1600MindreStandard Greensmaster 1600
110-9278-03aggressivt Greensmaster 1600Mere 
 
Bundknive: Standard og ekstra
ReservedelsnummerBeskrivelsePlæneklipperKlippehøjderKommentarer
98-7261MikroklipningGreensmaster 8001,57–3,1 mm 
117-1530EdgeMax MicrocutGreensmaster 8001,57–3,1 mmStandard Greensmaster 800
98-7260TurneringGreensmaster 8003,1–6,0 mm  
117-1532EdgeMax TournamentGreensmaster 8003,1–6,0 mm Bedre holdbarhed
110-2300Udvidet mikroklipningGreensmaster 8001,57–3,1 mmMindre aggressiv
110-2301Lav klippehøjdeGreensmaster 8006,0 mm og højere 
93-4262MikroklipningGreensmaster 10001,57–3,1 mm 
115-1880EdgeMax MicrocutGreensmaster 10001,57–3,1 mmStandard Greensmaster 1000
93-4263TurneringGreensmaster 10003,1–6,0 mm  
115-1881EdgeMax TournamentGreensmaster 10003,1–6,0 mm Bedre holdbarhed
93-4264Lav klippehøjdeGreensmaster 10006,0 mm og højere 
108-4303Udvidet mikroklipningGreensmaster 10001,57–3,1 mmMindre aggressiv
112-9275MikroklipningGreensmaster 1600Mindre end 3,1 mm 
94-5885TournamentGreensmaster 16003,1–6,0 mm 
104-2646Høj klippehøjdeGreensmaster 16006,0 mm og højereTees
93-9015Lav klippehøjdeGreensmaster 16006,0 mm og højereStandard Greensmaster 1600
117-1548Edgemax MicrocutGreensmaster 16001,52 til 3,1 mmBedre holdbarhed – Standard Greensmaster 1610
Ruller: Standard og ekstra
ReservedelsnummerBeskrivelsePlæneklipperDiameter/materialeKommentarer
99-6240Smal WiehleGreensmaster 80050,8 mm aluminiumStandard, 5 mm mellemrum
99-6241Smal WiehleGreensmaster 100050,8 mm aluminiumStandard, 5 mm mellemrum
88-6790Bred WiehleGreensmaster 100050,8 mm aluminiumMere nedramning, 10 mm mellemrum
104-2642Fuld rulleGreensmaster 100050,8 mm stålMindst nedramning
71-1550Wiehle-rulleGreensmaster 100050,8 mm støbejernMere nedramning, 10 mm mellemrum
93-9045Wiehle-rulleGreensmaster 100063,5 mm aluminium61 cm bred til kantstøtte
52-3590Sænksmedet rulleGreensmaster 100063,5 mm aluminium 
93-9039Smal WiehleGreensmaster 160063,5 mm aluminiumStandard
95-0930Fuld rulleGreensmaster 160063,5 mm stålMindst nedramning
Klippetabel – Hånd-/greensklippere med fast hoved
ModelStandardKlippesæt 65–9000Traktionssæt 115–1886Klippe- og traktionssæt
Standardcylinder Valgfri cylinderStandardcylinderValgfri cylinderStandardcylinderValgfri cylinderStandardcylinderValgfri cylinder
0405414 skæreknive3,3 mm11 skæreknive4,1 mm 14 skæreknive4,8 mm11 skæreknive6,4 mm 14 skæreknive3,0 mm11 skæreknive3,8 mm 14 skæreknive4,3 mm11 skæreknive5,6 mm 
0405511 skæreknive4,1 mm14 skæreknive3,3 mm8 skæreknive5,8 mm11 skæreknive6,4 mm14 skæreknive4,8 mm8 skæreknive8,6 mm11 skæreknive3,8 mm14 skæreknive3,0 mm8 skæreknive5,1 mm11 skæreknive5,6 mm14 skæreknive4,3 mm8 skæreknive7,6 mm
040568 skæreknive5,8 mm11 skæreknive4,1 mm 8 skæreknive8,6 mm11 skæreknive6,4 mm 8 skæreknive5,1 mm11 skæreknive3,8 mm 8 skæreknive7,6 mm11 skæreknive5,6 mm 
Kørehastighed5,39 km/t4,80 km/t

Kontrol af sikkerhedskontakternes funktion

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedskontakterne.
 • Forsigtig

  Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen uventet gå i gang og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

  1. Skub støttebenet ned med foden, og træk opad og bagud i håndtaget for at hæve hjulene op fra jorden.

  2. Sæt traktionsgrebet i positionen ENGAGE (indkoblet) og motorens betjeningsanordninger i startposition.

  3. Forsøg at starte motoren.

   Motoren bør ikke starte. Hvis motoren starter, skal sikkerhedskontakten serviceres. Afhjælp problemet, før maskinen betjenes. Se Serviceeftersyn af traktionssikkerhedskontakten

  4. Løft forsigtigt op i håndtaget for at udløse støttebenet.

  Transport af maskinen til et arbejdsområde

  Transport af maskinen ved hjælp af transporthjul

  Brug transporthjulene til at transportere maskinen over en kortere strækning.

  1. Monter transporthjulene. Se Montering af transporthjulene

  2. Sørg for, at traktions- og knivcylindergrebene befinder sig i positionen NEUTRAL.

  3. Start motoren. Se Start af motoren

  4. Indstil gashåndtaget til LANGSOM, vip maskinens forende op, aktiver gradvist traktionsdrevet, og øg langsomt motorhastigheden.

  5. Juster gasregulatoren for at betjene plæneklipperen ved den ønskede kørselshastighed og transportere den til den ønskede destination.

  Transport af maskinen ved hjælp af en anhænger

  Brug en anhænger til at transportere maskinen over en større afstand. Udvis forsigtighed, når maskinen læsses på og af anhængeren.

  1. Kør forsigtigt maskinen op på anhængeren.

  2. Sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og drej brændstofventilen til positionen OFF (fra).

  3. Fastgør maskinen forsvarligt til anhængeren.

  Note: Maskinen kan transporteres med Toros Trans Pro-anhænger. Se din anhængers betjeningsvejledning for at få anvisninger i, hvordan anhængeren læsses.

  Important: Lad ikke motoren køre, mens den transporteres på en anhænger, da der er risiko for, at maskinen beskadiges.

  Bugsering af maskinen

  • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.

  • Brug en rampe i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen forsvarligt.

  Afmontering af transporthjulene

  1. Sæt traktionskontrolgrebet tilbage i positionen NEUTRAL og gasregulatoren i den LANGSOMME position, og sluk for motoren.

  2. Skub støttebenet ned med din fod, og træk op i håndtagsstøtten, indtil støttebenet er drejet fremad over midten.

  3. Fjern transporthjulene ved at skubbe hjullåseclipsene ud af de sekskantede akselriller.

  4. Sænk forsigtigt maskinen ned fra støttebenet ved at skubbe langsomt fremad eller ved at løfte støtten på nederste håndtag, så støttebenet kan springe tilbage til OPBEVARINGSPOSITIONEN.

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, fastgør løstsiddende tøj, og bær ikke løsthængende smykker.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Betjen ikke maskinen samtidig med andre distraherende aktiviteter, da dette kan medføre personskade eller tingsskade.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin. Hold omkringstående, især små børn, væk fra arbejdsområdet. Sluk for motoren, hvis nogen træder ind i området.

  • Lad ikke motoren køre på et lukket område, hvor der kan ophobes udstødningsgas.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Før du starter motoren, skal du udkoble alle koblinger til fastspændte skæreknivanordninger, sætte maskinen i frigear og aktivere parkeringsbremsen.

  • Hold udkig efter huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan medføre en faldulykke.

  • Vær ekstremt forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere dit udsyn.

  • Stå altid i betjeningspositionen (bag håndtaget), når du starter og betjener maskinen.

  • Sørg for, at græsopsamleren er på plads under græsslåningen. Sluk for motoren, inden opsamleren tømmes.

  • Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

  • Rør ikke ved motoren, lydpotten eller udstødningsrøret, mens motoren kører, eller kort tid efter den er slukket, da disse områder kan være så varme, at de kan forårsage brandsår.

  • Sluk for motoren, og udkobl klippeenhedens drev i følgende situationer:

   • Før brændstoftilførsel

   • Inden du fjerner tilstopninger

   • Inden græsopsamleren fjernes

   • Før eftersyn, rengøring eller vedligeholdelse af klippeenheden

   • Efter at du har ramt et fremmedlegeme, eller hvis der forekommer en unormal vibration. Efterse klippeenheden for skader, og foretag udbedringer, før du starter og betjener maskinen

   • Før du forlader betjeningspositionen

  • Udkobl klippeenhedens drev, når maskinen transporteres, eller når maskinen ikke er i brug.

  • Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje.

  • Stop altid skæreknivene, når du ikke klipper.

  • Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kør ikke motoren ved for høj hastighed. Hvis motoren betjenes ved for høj hastighed, kan risikoen for personskade øges.

  • Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af Toro® Company.

  Sikkerhed på skråninger

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at operatørren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Operatøren er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Gennemgå forholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Læs nedenstående instruktionerne til betjening af maskinen på skråninger, og gennemgå de forhold, maskinen skal betjenes under, med henblik på at afgøre, om maskinen bør betjenes under de pågældende forhold på den pågældende dag og det pågældende sted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

   • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej maskinen langsomt og gradvist.

   • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

   • Fjern eller afmærk forhindringer såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

   • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion kan medføre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol.

   • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre fareområder. Maskinen kan pludselig vælte, hvis en del af traktionen kommer ud over kanten, eller hvis kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

   • Identificer farerne ved bunden af skråningen.

  Start af motoren

  Note: Du kan finde illustrationer og beskrivelser af de betjeningsanordninger, der er henvist til i dette afsnit, i afsnittet Betjeningsanordninger.

  Note: Sørg for, at tændrørskablet er monteret på tændrøret.

  1. Sørg for, at traktions- og knivcylinderdrevgrebene befinder sig i den UDKOBLEDE position.

   Note: Motoren starter ikke, hvis traktionshåndtaget er i positionen ENGAGED (indkoblet).

  2. Sørg for, at brændstofafbryderventilen er åben.

  3. Flyt tænd-/slukkontakten til positionen ON (tændt).

  4. Flyt gashåndtaget til positionen HURTIG.

  5. Flyt chokergrebet til midt mellem positionerne CHOKER og KøR, når du starter en kold motor.

   Note: Det er muligvis ikke nødvendigt at bruge choker, når du starter en varm motor.

  6. Træk startsnorens håndtag ud, indtil du opnår positiv indkobling. Træk dernæst hårdt i det for at starte motoren.

   Important: Træk ikke startsnoren til den yderste grænse, og slip ikke starthåndtaget, når snoren er trukket ud. Snoren kan gå itu, og rekylmekanismen kan blive beskadiget.

  7. Flyt chokergrebet til positionen KøR, mens motoren varmes op.

  Slukning af motoren

  1. Flyt traktions- og knivcylindergrebene til denUDKOBLEDE position.

  2. Flyt gashåndtaget til positionen SLOW (langsom).

  3. Tænd-/slukkontakten til positionen OFF (fra).

  4. Luk brændstofafbryderventilen, før maskinen transporteres eller stilles til opbevaring

  Tip vedrørende betjening

  Important: Græsafklip virker på samme måde som et smøremiddel ved græsklipning. Overdreven brug af klippeenheden uden græsafklip kan beskadige klippeenheden.

  • Klip greenen i lige baner frem og tilbage på tværs af greenen.

  • For at forhindre opkradsning skal du undgå at udføre cirkulære bevægelser eller dreje maskinen på greenområder.

  • Drej maskinen uden for greenen ved at løfte klippeenheden (skubbe håndtaget ned) og aktivere traktionstromlen.

  • Klip ved normal ganghastighed. Højere hastighed sparer ikke megen tid, men resulterer i en dårligere klipning.

  • Brug justeringsstriberne på opsamleren for at hjælpe med at opretholde en lige linje på tværs at greenen og til at holde maskinen ved en tilsvarende afstand fra kanten af den forrige klipning (Figur 22).

   g235613

  Betjening af maskinen under dårlige lysforhold

  Brug lysdiodelygtesættet, når du betjener maskinen under dårlige lysforhold. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler.

  Important: Anvend ikke andre lygtesystemer på denne maskine, da de ikke vil fungere korrekt med motorens vekselstrømsudgang.

  Anvendelse af betjeningsanordningerne under klipningen

  1. Start motoren, sæt gashåndtaget til nedsat hastighed, skub håndtaget ned for at hæve klippeenheden, tryk dødemandsgrebet ned, flyt traktions- og knivcylinderdrevgrebet til positionen FREMAD (transport), og transporter maskinen til greenens kant (Figur 23).

  2. Flyt grebet til positionen NEUTRAL (Figur 23).

   g000494
  3. Flyt traktionshåndtaget til positionen – NEUTRAL og knivcylinderdrevet til positionen – UDKOBLING(Figur 23).

  4. Flyt traktionshåndtaget til positionen – FREMAD og knivcylinderdrevet til positionen – INDKOBLING (Figur 23), sæt farten op, indtil maskinen kører med den ønskede kørselshastighed, kør maskinen ud på greenen, sænk klippeenheden til jorden, og start klipningen.

  Anvendelse af betjeningsanordningerne efter klipningen

  1. Forlad greenen, flyt knivcylinderdrev- og traktionskontrolhåndtagene til UDKOBLET position, og stop motoren.

  2. Tøm græsopsamleren for græsafklip, sæt den tilbage på plæneklipperen, og transporter maskinen til opbevaring.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader maskinen.

  • Reducer motorens hastighed, inden du slukker for motoren, og hvis motoren er udstyret med en brændstofafbryderventil, skal du lukke for ventilen efter græsslåning.

  • Rengør græs og affald fra maskinen for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  Transport af maskinen

  Transporter maskinen væk fra arbejdsstedet efter græsslåning. Se Montering af transporthjulene eller Transport af maskinen ved hjælp af en anhænger og Bugsering af maskinen.

  Vedligeholdelse

  Advarsel

  Hvis maskinen ikke vedligeholdes korrekt, kan det føre til for tidligt maskinsystemsvigt og muligvis til skade på dig eller omkringstående.

  Hold maskinen i god vedligeholdelses- og driftsmæssig stand som angivet i disse anvisninger.

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Important: Vip ikke maskinen i en vinkel på mere end 25°. Vipning af maskinen i en vinkel på mere end 25° medfører olielækage i forbrændingskammeret og/eller brændstofudslip fra brændstofdækslet.

  Important: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få oplysninger om yderligere vedligeholdelsesprocedurer.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 20 timer
 • Efter de første 20 timer – Udskift motorolien.
 • Skift motorolien.
 • Rengør brændstoftankens filter.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedskontakterne.
 • Før hver anvendelse eller dagligt – Kontroller motoroliestanden.
 • For hver 25 timer
 • Smør maskinen. (Smør alle fittings umiddelbart efter hver vask uanset det angivne interval.)
 • For hver 50 timer
 • Skift motorolien (oftere i støvede eller snavsede omgivelser).
 • Skift motorolien.
 • Rengør og smør luftfilterets skumindsats(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 100 timer
 • Udskift papirluftfilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Kontrol af tændrør.
 • Rengør brændstoftankens filter.
 • For hver 1000 timer
 • Kontrol af transmissionsdrivremmene.
 • Kontroller transmissionslejerne.
 • Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Important: Kopier denne side til rutinemæssig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontroller sikkerhedslåsesystemets funktion.       
  Kontroller parkeringsbremsefunktionen.       
  Kontroller brændstofstanden.       
  Kontroller motoroliestanden.       
  Kontroller luftfilteret.       
  Rengør motorens køleribber.       
  Kontroller, om der er usædvanlige motorlyde.       
  Kontroller for usædvanlige lyde under drift.       
  Kontroller afstanden mellem knivcylinderen og bundkniven.       
  Kontroller justeringen af klippehøjden.       
  Smør alle fittings.       
  Reparer beskadiget maling.       

  Bemærkninger om problemområder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
     
     
     
     
     
     
     
     

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Sikkerhed før vedligeholdelse

  • Udkobl drevene og klippeenheden, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og frakobl tændrørskablet. Vent på, at al bevægelse standser, før du justerer, rengør eller reparerer maskinen.

  • Hvis motoren skal køre med henblik på en vedligeholdelsesjustering, skal du holde tøj, hænder og fødder samt alle andre kropsdele væk fra klippeenhederne, redskaber og bevægelige dele. Hold omkringstående på afstand.

  • Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag og hydraulikfittinger tilspændt. Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende dele og mærkater. Hold alle fastgørelsesanordninger tilspændte for at sikre, at maskinen er i sikker driftsmæssig stand.

  • Efterse græsopsamlerens komponenter hyppigt, og udskift dem, når det er nødvendigt.

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenheden, drevene, lydpotterne, køleskærmene og motoren for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Udskift defekte lydpotter.

  • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det bliver nødvendigt med større reparationer, eller hvis du har brug for anden hjælp.

  • Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

  Smøring

  Smøring af maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Smør maskinen. (Smør alle fittings umiddelbart efter hver vask uanset det angivne interval.)
 • Smør de 12 smørenipler på plæneklipperen med litiumfedt nr. 2. Det bedste resultat opnås med en manuel fedtpistol.

  Smøreniplerne er placeret som følger:

  • 2 på frontrullen (Figur 24)

  • 2 på knivcylinderens lejer (Figur 24)

  • 2 på tromleakslerne (Figur 25)

  • 3 på differentialet (Figur 25)

  • 2 på knivcylinderens mellemaksellejer (Figur 26)

  • 1 på styreremskivernes drejetapper (Figur 27).

  1. Tør hver fedtfitting af med en ren klud.

  2. Pump fedt ind i hver nippel.

   Important: Tryk ikke for hårdt, da fedttætningerne ellers kan blive permanent beskadigede.

  3. Tør overskydende fedt af.

  g007613
  g016993
  g016981
  g027900

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Brændstof er brandfarligt og eksplosivt og kan forårsage personskade.

  • Kontroller regelmæssigt alle brændstofrørs tæthed og tilstand. Tilspænd eller reparer dem som nødvendigt.

  • Når du tipper maskinen, kan der løbe brændstof ud. Vip ikke maskinen i en vinkel på mere end 25°. Hvis brændstof kommer i kontakt med brændstofdækslet, skal dækslet udskiftes.

  • Lad motoren køre tør, eller fjern brændstoffet med en håndpumpe. Tøm aldrig tanken med en hævert. Hvis du skal tappe brændstoftanken, skal det foregå udendørs.

  Serviceeftersyn af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 20 timer
 • Efter de første 20 timer – Udskift motorolien.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Før hver anvendelse eller dagligt – Kontroller motoroliestanden.
 • For hver 50 timer
 • Skift motorolien (oftere i støvede eller snavsede omgivelser).
 • Fyld krumtaphuset med ca. 0,6 l olie med den rette viskositet før start. Motoren kan anvende oliemærker af høj kvalitet, som bærer American Petroleum Institutes (API) "service classification" (serviceklassifikation) på SE eller højere. Vælg den rette olieviskositet (vægt) i henhold til omgivelsestemperaturen. Figur 28 illustrerer den anbefalede temperatur/viskositet.

  g000476

  Note: Multigrade-olier (5W-20, 10W-30 og 10W-40) øger olieforbruget. Kontroller motoroliestanden hyppigere, når du bruge disse olier.

  Kontrol af motoroliestanden

  1. Parker maskinen på en plan flade, og rengør området rundt om oliestandsmåleren (Figur 29).

   g027903
  2. Drej oliestandsmåleren med uret, og tag den ud.

  3. Tør oliestandsmåleren af, og sæt den i påfyldningshullet, men undlad at skrue måleren ind i hullet.

  4. Fjern oliestandsmåleren, og kontroller oliestanden.

  5. Hvis oliestanden er lav, skal du fylde så meget olie på, at standen er mellem mærkerne på målepinden (Figur 30).

   Important: Fyld ikke for meget på krumtaphuset.

   g016983
  6. Sæt oliestandsmåleren i igen, og tør evt. spildt olie op.

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 20 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 50 timer
 • Skift motorolien.
  1. Start motoren og lad den køre i nogle få minutter for at varme olien op.

  2. Anbring en drænbakke under maskinens bagende, direkte under aftapningsproppen (Figur 29). Løsn aftapningsproppen.

  3. Tryk ned på håndtaget, så maskinen og motoren vippes bagud, og lad al olien løbe ud i drænbakken.

   Important: Vip ikke maskinen i en vinkel på mere end 25°. Vipning af maskinen i en vinkel på mere end 25° medfører olielækage i forbrændingskammeret og/eller brændstofudslip fra brændstofdækslet.

  4. Monter aftapningsproppen, og fyld krumtaphuset op igen med den angivne olie.

  5. Tilspænd aftapningsproppen med et moment på 20 til 23 Nm.

  6. Tør eventuelt spildt olie op.

  7. Brugt olie skal bortskaffes på forsvarlig vis. Det kan genbruges i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Rengør og smør luftfilterets skumindsats(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 100 timer
 • Udskift papirluftfilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Important: Udfør service på luftfilteret hyppigere under støvede eller snavsede forhold.

  1. Sørg for, at tændrørskablet er fjernet fra tændrøret.

  2. Afmonter vingemøtrikken, der fastgør luftfilterdækslet, og fjern dækslet (Figur 31).

   g016984
  3. Rengør dækslet.

  4. Hvis skumindsatsen er snavset, skal den fjernes fra papirindsatsen (Figur 32) og rengøres grundigt som følger:

   1. Vask skumelementet i en opløsning af flydende sæbe og varmt vand. Tryk den sammen for at fjerne snavset, men vrid den ikke, da skummet derved kan rives i stykker.

   2. Tør skumelementet ved at pakke det ind i en ren klud. Klem kluden og skumindsatsen, så den tørrer, men vrid den ikke, da der er risiko for, at skummet rives i stykker.

   3. Gennemvæd skumelementet med ren motorolie. Tryk indsatsen sammen for at fjerne overskydende olie og fordele olien.

    Note: Det er bedst, hvis skumindsatsen er fugtet med olie.

    g016985
  5. Kontroller papirindsatsens tilstand. Rengør den ved at banke let på den, eller udskift den om nødvendigt.

   Important: Brug ikke trykluft til at rengøre papirelementet.

  6. Monter skumelementet, papirelementet og luftfilterhætten.

   Important: Betjen aldrig motoren uden luftfilterindsatsen, eftersom dette kan medføre ekstrem motorslitage og beskadigelse.

  Serviceeftersyn af tændrøret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontrol af tændrør.
 • Brug et NGK BR6HS-tændrør eller tilsvarende. Det korrekte gnistgab er 0,6 til 0,7 mm.

  1. Tag den støbte tændrørsledning af tændrøret (Figur 33).

   g016986
  2. Rengør området omkring tændrøret, og fjern tændrøret fra topstykket.

   Important: Udskift tændrøret, hvis det er revnet, beskadiget eller snavset. Elektroderne må ikke sandblæses, skrabes eller renses, da motoren kan påføres skade af partikler, som trænger ind i cylinderen.

  3. Indstil gnistgabet til 0,6 til 0,7 mm som vist i (Figur 34). Monter tændrøret med det korrekte gnistgab, og spænd det til 23 N·m.

   g019300

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Rengøring af brændstoftankens filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 20 timer
 • Rengør brændstoftankens filter.
 • For hver 100 timer
 • Rengør brændstoftankens filter.
  1. Skru brændstofdækslet af brændstoftanken, og afmonter det. (Figur 35).

   g016857
  2. Tag filteret op af brændstoftanken.

  3. Rengør filteret i rent brændstof, og monter det i tanken.

  4. Monter dækslet til brændstoftanken på brændstoftanken.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Serviceeftersyn af traktionssikkerhedskontakten

  Følg nedenstående fremgangsmåde, hvis traktionssikkerhedskontakten skal justeres eller udskiftes.

  1. Sørg for, at motoren er slukket, og at traktionshåndtaget er udkoblet og har kontakt med neutralstoppet (Figur 36).

   g027905
  2. Løsn sikkerhedskontaktens fastgørelsesanordninger (Figur 36).

  3. Placer et 0,8 mm tykt afstandsstykke mellem traktionshåndtaget og sikkerhedskontakten (Figur 36).

  4. Stram sikkerhedskontaktens monteringsbolte, og kontroller afstanden igen.

   Note: Traktionshåndtaget må ikke røre ved kontakten.

  5. Aktiver traktionshåndtaget, og kontroller, at kontakten mister kontinuitet.

   Note: Udskift om nødvendigt kontakten.

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af drifts-/parkeringsbremsen

  Hvis drifts-/parkeringsbremsen glider under drift, skal den justeres.

  1. Indkobl driftsbremsen, og tryk parkeringsbremseknappen ind, så driftsbremsen kan hvile på parkeringsbremsestiften (Figur 37).

   g016990
  2. Brug en fjedervægt, og tryk bagud på driftsbremsegrebet (Figur 38). Parkeringsbremsen bør udløses, når der nås en kraft på 13,5 til 18 kg. Hvis parkeringsbremsen udløses, før en kraft på 13,5 til 18 kg er opnået, skal bremsekablet justeres.

   g008215
  3. Løsn holderen, som fastgør kileremskærmen, og drej skærmen for at åbne den (Figur 39).

   g016991
  4. Følg nedenstående metode for at justere bremsekabelspændingen:

   • For at mindske bremskabelspændingen skal du løsne kablets forreste kontramøtrik og stramme den bageste kontramøtrik (Figur 40). Gentag trin 1 og 2, og juster spændingen om nødvendigt.

   • For at øge kabelspændingen skal du stramme kablets forreste kontramøtrik og løsne den bageste kontramøtrik (Figur 40). Gentag trin 1 og 2, og juster spændingen om nødvendigt.

    Note: Du kan justere kablet ved kontramøtrikkernes beslag ved kontrolpanelet eller ved beslaget nederst på motoren.

   g007627
  5. Luk skærmen, og fastgør holderen.

  Vedligeholdelse af remme

  Justering af remmene

  Sørg for, at remmene har den rigtige spænding for at sikre korrekt maskindrift og undgå unødvendig slitage. Kontroller remmene hyppigt.

  Justering af knivcylinderens drivrem

  1. Afmonter remskærmens fastgørelsesanordninger og remskærmen for at frilægge remmen (Figur 41).

   g007618
  2. Kontroller spændingen ved at trykke remmen ned midtvejs mellem remskiverne (Figur 42) med en kraft på 18 til 22 N. Remmen bør nedbøje sig med 6 mm.

   g007619
  3. Udfør de følgende trin for at justere remspændingen:

   1. Løsn styreremskivens monteringsmøtrik, og drej styreremskiven med uret mod bagsiden af remmen, indtil du opnår den ønskede remspænding (Figur 42).

    Important: Stram ikke remmen for meget.

   2. Spænd møtrikken for at låse justeringen.

  4. Monter remskærmen ved at sætte den på plads.

  5. Bevar et lille mellemrum mellem skærmens tætning og sidepladen, og skru hver monteringsbolt i, indtil gevindene griber fast i indsatsen.

   Note: Mellemrummet gør det muligt at se, når boltene rammer gevindindsatserne.

  6. Når alle boltene er skruet i, spændes de, indtil afstandsstykkerne inde i skærmen berører sidepladen.

   Note: Stram ikke boltene for meget.

  Justering af traktionsdrivremmen

  1. Afmonter remskærmens monteringsskruer og remskærmen for at frilægge remmen (Figur 43).

   g007598
  2. Kontroller spændingen ved at trykke remmen ned midtvejs mellem remskiverne (Figur 44) med en kraft på 18 til 22 N.

   Note: Remmen skal gi' sig 6 mm.

   g007621
  3. Udfør den følgende justering af remspændingen:

   1. Løsn styreremskivens monteringsmøtrik, og drej styreremskiven med uret mod bagsiden af remmen, indtil den ønskede remspænding opnås (Figur 44).

    Important: Stram ikke remmen for meget.

   2. Spænd møtrikken for at låse justeringen.

  4. Monter remskærmen ved at sætte den på plads.

  5. Bevar et lille mellemrum mellem skærmens tætning og sidepladen, og skru hver monteringsbolt i, indtil gevindene griber fast i indsatsen.

   Note: Mellemrummet gør det muligt at se, når boltene rammer gevindindsatserne.

  6. Når alle boltene er skruet i, spændes de, indtil afstandsstykkerne inde i skærmen berører sidepladen.

   Note: Stram ikke boltene for meget.

  Justering af differentialeremmen

  1. Afmonter boltene, som fastgør differentialeskærmens forreste og bageste del på differentialehuset, og skub skærmdelene væk for at frilægge remmen.

  2. Kontroller spændingen ved at trykke remmen ned midtvejs mellem remskiverne (Figur 45) med en kraft på 22 til 26 N.

   Note: Remmen skal gi' sig 6 mm.

   g007622
  3. Udfør den følgende justering af remspændingen:

   1. Løsn styreremskivens monteringsmøtrik, og drej styreremskiven med uret mod bagsiden af remmen, indtil den ønskede remspænding opnås (Figur 45).

    Important: Stram ikke remmen for meget.

   2. Spænd møtrikken for at låse justeringen.

  4. Monter remskærmen ved at sætte den på plads.

  5. Bevar et lille mellemrum mellem skærmens tætning og sidepladen, og skru hver monteringsbolt i, indtil gevindene griber fast i indsatsen. Mellemrummet gør det muligt at se, når boltene rammer gevindindsatserne.

  6. Når alle boltene er skruet i, spændes de, indtil afstandsstykkerne inde i skærmen berører sidepladen. Stram ikke boltene for meget.

  Justering af primærkileremmene

  1. Primærkileremmenes spænding justeres ved først at kontrollere traktionskontrollens indstilling. Se Justering af traktionskontrollen. Hvis ikke det er muligt at påføre den kraft på 27 til 32 N, der kræves for at justere traktionskontrollen, skal du gå videre til næste trin.

  2. Løsn holderen, som fastgør kileremskærmen, og drej skærmen for at åbne den (Figur 46).

   g016991
  3. Øg remspændingen ved at løsne motorens monteringsbolte og flytte motoren bagud i rillerne.

   Important: Stram ikke remmen for meget.

  4. Spænd monteringsboltene.

   Note: Afstanden mellem midten af remskiven og midten af den drevne remskive skal være ca. 12,9 cm, efter at der er blevet monteret nye kileremme.

  5. Når primærkileremmene er blevet strammet, kontrolleres tilretningen af remskiven til motorens udgangsaksel og mellemakslens remskive med en lineal.

  6. Hvis remskiverne ikke er på linje, skal du løsne skruerne, der fastgør motorsoklen til maskinstellet, og skubbe motoren fra side til side, indtil remskiverne er på linje med en maksimal afvigelse på 0,7 mm.

   g027906
  7. Spænd monteringsskruerne, og kontroller justeringen igen.

  8. Juster remstyret (Figur 47, indsats) som følger for at gøre det nemmere at trække eller skubbe maskinen uden at starte motoren:

   1. Aktiver koblingen.

   2. Løsn låsemøtrikken, der fastgør styreremskiven og remstyret til styrearmen.

   3. Drej remstyret med uret, indtil der opnås et mellemrum på ca. 1,5 mm mellem styrefingeren og bagsiden af drivremmene.

   4. Stram låsemøtrikken, der fastgør styreremskiven og remstyret til styrearmen.

  9. Luk skærmen, og fastgør holderen.

  Udskiftning af differentialeremmen

  1. Afmonter de bolte, der fastgør traktionsdrevet og knivcylinderens drivremskærme til højre sideplade, og afmonter remskærmene.

  2. Løsn styreremskivens monteringsmøtrik på hver styreremskive, og drej hver styreremskive mod uret væk fra bagsiden af hver rem for at slække remspændingen.

  3. Fjern remmene.

  4. Afmonter boltene, der fastgør differentialeskærmens forreste og bageste dele til differentialehuset, og skub skærmdelene væk for at blotlægge remmen (Figur 48).

   g007625
  5. Løsn styreremskivens monteringsmøtrik på differentialets styreremskive, og drej styreremskiven mod uret væk fra bagsiden af remmen for at slække remspændingen.

  6. Afmonter de 2 bolte og 2 låsemøtrikker, der fastgør det forreste koblingshus til sidepladen (Figur 48).

  7. Drej huset 180°, så bunden af huset vender opad.

  8. Afmonter de 2 bolte og 2 låsemøtrikker, der fastgør det bageste højre lejehus til sidepladen (Figur 48).

  9. Drej huset 180°, så bunden af huset vender opad.

  10. Fjern den gamle rem.

  11. Skub den nye rem over de drejede husskærme, differentialeskærmdelene og på differentialets remskiver.

  12. Kontroller, at styreremskiven er placeret mod remmens bagside.

  13. Drej begge huse tilbage i lodret position, og fastgør dem til sidepladen med de bolte og møtrikker, du fjernede tidligere.

  14. Juster differentialeremmens spænding. Se Justering af differentialeremmen.

  15. Juster remspændingen på traktionsdrivremmen samt knivcylinderens drivremme. Se Justering af traktionsdrivremmen og Justering af knivcylinderens drivrem.

  16. Monter differentialet, traktionsdrevet og knivcylinderskærmene.

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Justering af traktionskontrollen

  Hvis traktionskontrollen ikke indkobles, eller hvis den glider under drift, skal der foretages en justering.

  1. Flyt traktionskontrollen til positionen DISENGAGED (udkoblet).

  2. Løsn holderen, som fastgør kileremskærmen, og drej skærmen for at åbne den (Figur 46).

  3. Kabelspændingen øges ved at løsne kablets forreste kontramøtrik og spænde kablets bageste kontramøtrik (Figur 49), indtil der opnås en kraft på 8 til 9 Nm til at aktivere traktionskontrollen.

   Note: Mål belastningen ved betjeningsknappen.

   g027907
  4. Stram kablets forreste kontramøtrik.

  5. Luk skærmen, og fastgør holderen.

  6. Kontroller, at traktionskontrollen fungerer korrekt.

  Vedligeholdelse af klippeenhederne

  Skæreknivssikkerhed

  Vær forsigtig, når du efterser klippeenhedens knivcylinder. Brug handsker, og vær forsigtig, når der foretages eftersyn af knivcylinderen.

  Nivellering af bagtromlen i forhold til knivcylinderen

  1. Parker maskinen på en flad, plan overflade, helst en præcisionsfremstillet arbejdsplade af stål.

  2. Placer et 0,6 x 2,5 cm fladt stålbånd med en længde på ca. 73,6 cm under cylinderknivene og mod forkanten af underkniven for at forhindre, at bundtværstangen hviler på arbejdsfladen.

  3. Hæv den forreste rulle, så det kun er den bageste tromle og knivcylinderen, der hviler på arbejdsfladen.

  4. Tryk kraftigt ned på maskinen over knivcylinderen, så alle dens knive berører stålbåndet.

  5. Mens knivcylinderen trykkes ned, skydes en søgelære ind under den ene ende af tromlen, hvorefter den anden ende af tromlen kontrolleres.

   Note: Hvis mellemrummet mellem tromlen og arbejdsfladen er på mere end 0,25 cm i en af enderne, skal tromlen justeres (gå til trin 6). Hvis mellemrummet er mindre end 0,25 cm, er justering ikke påkrævet.

  6. Fjern den bageste remskærm på højre side af maskinen (Figur 50).

   g007598
  7. Drej drivremskiven, indtil hullerne står ud for rullelejets 4 flangeskruer (Figur 51).

   g007599
  8. Løsn rullelejets 4 skruer samt skruen, der fastgør styreremskiven.

  9. Hæv eller sænk den højre side af rullesamlingen, indtil mellemrummet er mindre end 0,25 mm.

  10. Spænd rullelejets skruer.

  11. Juster remspændingen, og spænd styreremskivens monteringsskrue (Figur 51).

  Justering af bundkniven mod knivcylinderen

  Juster bundkniven mod knivcylinderen efter slibning, baglapning eller demontering af klippeenheden. Denne procedure er ikke beregnet til daglig justering.

  1. Parker maskinen på en flad, plan arbejdsflade.

  2. Vip maskinen bagover på håndtaget, så bundkniven og knivcylinderen kommer til syne.

   Important: Vip ikke maskinen i en vinkel på mere end 25°. Vipning af maskinen i en vinkel på mere end 25° medfører olielækage i forbrændingskammeret og/eller brændstofudslip fra brændstofdækslet.

  3. Drej knivcylinderen, så skærekniven krydser bundknivens kant mellem det første og det andet bundknivsskruehoved på højre side af klippeenheden (Figur 52).

   g014840
  4. Drej knivcylinderen, så skærekniven krydser bundknivens kant mellem det første og det andet bundknivsskruehoved på højre side af klippeenheden.

  5. Sæt afstandsstykket på 0,05 mm mellem den mærkede skærekniv og bundknivens kant på det punkt, hvor den mærkede skærekniv krydser bundknivens kant.

  6. Juster den højre bundtværstangs justeringsskrue, indtil du føler et let tryk (dvs. modstand) på afstandsstykket, når det bevæges fra side til side (Figur 52).

  7. Fjern afstandsstykket.

  8. I venstre side af klippeenheden skal du langsomt dreje knivcylinderen, så den skærekniv, der er tættest på, krydser bundknivens kant mellem første og anden hovedskrue.

  9. Gentag trin 4 til 7 for venstre side af klippeenheden og venstre bundtværstangs justeringsskrue.

  10. Gentag trin 5 til 7, indtil der mærkes en let modstand i både venstre og højre side af klippeenheden, hvor de samme kontaktpunkter anvendes.

  11. Drej hver bundtværstangs justeringsskrue tre klik med uret for at opnå let kontakt mellem knivcylinderen og bundkniven.

   Note: Hvert klik, der drejes på bundtværstangens justeringsskrue, bevæger bundkniven 0,018 mm. Rotation med uret bevæger bundknivens kant tættere på knivcylinderen, og rotation mod uret bevæger bundknivens kant væk fra knivcylinderen.

  12. Afprøv klippeydelsen ved at indsætte en lang stribe klippeydelsespapir mellem knivcylinderen og bundkniven, vinkelret med bundkniven (Figur 53). Drej langsomt knivcylinderen fremad. Den bør klippe papiret.

   g007602

   Note: Hvis du bemærker for stor kontakt-/knivcylindermodstand, er det enten nødvendigt at baglappe, slibe bundknivens front eller slibe klippeenheden for at opnå de skarpe kanter, der er påkrævede med henblik på præcis klipning.

  Justering af klippehøjden

  1. Kontroller, at bagrullen er plan, og at kontakten mellem bundkniv og cylinder er korrekt. Vip maskinen bagover på håndtaget, så front- og bagrullerne samt bundkniven kommer til syne.

   Important: Vip ikke maskinen i en vinkel på mere end 25°. Vipning af maskinen i en vinkel på mere end 25° medfører olielækage i forbrændingskammeret og/eller brændstofudslip fra brændstofdækslet.

  2. Løsn de låsemøtrikker, der fastgør klippehøjdearmene til klippehøjdebeslagene (Figur 54).

   g007603
  3. Løsn møtrikken på målestangen (Figur 55), og indstil justeringsskruen på den ønskede klippehøjde. Afstanden mellem bunden af skruehovedet og stangens flade udgør klippehøjden.

   g000489
  4. Hægt skruehovedet på bundknivens æg, og lad den bageste ende af stangen hvile på bagrullen (Figur 56).

   g007605
  5. Drej justeringsskruen, indtil rullen rører ved målestangens forside.

  6. Juster begge rullens ender, indtil hele rullen er parallel med bundkniven.

   Important: Når indstillingen er korrekt, vil bag- og frontrullerne berøre målestangen, og skruen ligger tæt op ad bundkniven. Således sikres det, at klippehøjden er den samme i begge ender af bundkniven.

  7. Spænd møtrikkerne for at fastlåse justeringen.

   Important: Sørg for, at rullestøtterne peger bagud (rullen kommer tættere på knivcylinderen) for at undgå skalpering på kuperet plæne.

   Note: Frontrullen kan sættes i tre forskellige stillinger (Figur 57), afhængigt af brugerens anvendelsesformål og behov.

   • Brug den forreste stilling, når en trimmer er monteret.

   • Brug midterstillingen uden trimmeren.

   • Brug den tredje stilling, hvis plænen er ekstremt kuperet.

   g007596

  Justering af græsafskærmningens højde

  Juster afskærmningen, så græsafklippet kastes korrekt ind i græsopsamleren.

  1. Mål afstanden fra toppen af den forreste støttestang til forkanten af afskærmningen i hver ende af klippeenheden (Figur 58).

   g007607
  2. Højden på afskærmningen fra støttestangen skal under normale klippeforhold være på 10 cm. Løsn boltene og møtrikkerne, der fastgør hver ende af afskærmningen til sidepladen, og juster afskærmningen til den korrekte højde.

  3. Tilspænd fastgørelsesanordningerne.

   Note: Du kan sænke afskærmningen i tørre omgivelser (græsafklippet flyver hen over toppen af græsopsamleren) og hæve den under forhold med tungt og vådt græs (græsafklippet hober sig op på græsopsamlerens bagkant).

  Justering af klippestangen

  Juster klippestangen for at sikre, at græsafklippet kastes ordentligt ud af knivcylinderen.

  1. Løsn de skruer, der fastgør den øverste stang (Figur 59) på klippeenheden.

   g027395
  2. Indsæt en søgelære på 1,5 mm mellem den øverste del af knivcylinderen og tværstangen, og stram skruerne.

  3. Sørg for, at afstanden mellem tværstangen og cylinderen er lige stor i hele cylinderens længde.

   Note: Tværstangen kan justeres for at kompensere for forandringer i grønsværforholdene. Juster stangen, så den kommer tættere på cylinderen, når græsset er ekstremt vådt. Ved tørre grønsværforhold skal tværstangen derimod flyttes længere væk fra cylinderen. Stangen skal være parallel med cylinderen for at sikre en optimal ydeevne. Juster tværstangen, når du justerer afskærmningens højde, eller når du sliber knivcylinderen på en knivcylindersliber.

  Identifikation af bundtværstangen

  For at afgøre, om bundtværstangen er standard eller aggressiv, skal monteringsørerne på den venstre bundtværstang kontrolleres. Hvis monteringsørerne er afrundede, er der tale om en standardbundtværstang. Hvis monteringsørerne er forsynet med et hak, er det en aggressiv bundtværstang (Figur 60).

  g008800

  Serviceeftersyn af bundtværstangen

  Afmontering af bundtværstangen

  1. Drej bundtværstangens justeringsskrue mod uret for at føre bundkniven væk fra knivcylinderen (Figur 61).

   g007631
  2. Før fjederspændingsmøtrikken bagud, indtil spændeskiven ikke længere sidder stramt mod bundtværstangen (Figur 61).

  3. Løsn den kontramøtrik, der fastgør bundtværstangens bolt, på hver side af maskinen (Figur 62).

   g014780
  4. Afmonter bundtværstangens bolte, så bundtværstangen kan trækkes nedad og fjernes fra maskinen. Gem de 2 nylonskiver og 2 prægede stålskiver på hver ende af bundtværstangen (Figur 62).

  Montering af bundtværstangen

  1. Monter bundtværstangen, idet monteringsørerne placeres mellem spændeskiven og bundtværstangens justeringsanordning.

  2. Fastgør bundtværstangen på hver sideplade med boltene (kontramøtrikker på bolte) og 8 spændeskiver.

   Note: Placer en nylonspændeskive på hver side af sidepladens nav. Anbring en stålskive på ydersiden af hver nylonskive.

  3. Tilspænd boltene med et moment på 27 til 36 N·m.

  4. Spænd kontramøtrikkerne, indtil de udvendige trykskiver lige netop drejer frit.

  5. Stram fjederspændingsmøtrikken, indtil fjederen er trykket sammen, og derefter ud igen med en halv omgang.

  6. Juster bundtværstangen. Se Justering af bundkniven mod knivcylinderen.

  Baglapning af knivcylinderen

  1. Afmonter proppen i højre knivcylinderskærm (Figur 63).

   g007633
  2. Indsæt en 13 mm forlængerstang, der er forbundet med baglapningsmaskinen, i det firkantede hul i midten af knivcylinderens remskive.

  3. Baglap i henhold til fremgangsmåden i Toros håndbog om slibning af knivcylindre og roterende plæneklippere, form 80-300 PT.

   Fare

   Berøring af knivcylinderen eller andre bevægelige dele kan medføre personskader.

   • Hold afstand til knivcylinderen under baglapningen.

   • Der må ikke bruges en kortskaftet børste til baglapning. Delnr. 29-9100 håndtagsenhed, samlet eller som enkeltdele, kan fås hos din lokale, autoriserede Toro-forhandler.

   Note: For at få et bedre skær skal der føres en fil hen over forsiden af bundkniven, når baglapningen er afsluttet. Derved fjernes eventuel grat eller ru kanter, som kan være blevet dannet på skæret.

  4. Monter proppen i skærmen, når du har gennemført denne procedure.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Sluk for motoren, vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af inden justering, rengøring, opbevaring eller reparation.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

  Opbevaring af maskinen

  1. Fjern eventuelt græsaffald, snavs og skidt fra maskinens eksterne dele, især motoren. Fjern snavs og avner fra ydersiden af motorens topstykke og blæserhuset.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af skiftegrebspladen og motoren.

  2. Ved længere tids opbevaring af maskinen (mere end 30 dage) skal brændstoffet i tanken tilsættes brændstofstabilisator.

   1. Lad motoren køre i 5 minutter for at fordele brændstoffet i brændstofsystemet.

   2. Du kan enten slukke for motoren, lade den køle af og dræne brændstoftanken eller lade motoren køre, til den slår fra.

   3. Start motoren, og lad den køre, indtil den slår fra. Start motoren igen, mens chokeren er slukket, indtil motoren ikke starter.

   4. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.

   5. Brændstoffet skal bortskaffes på forsvarlig vis. Genbrug den i henhold til gældende retningslinjer.

    Note: Opbevar ikke brændstof med stabilisator længere tid end anbefalet af brændstofstabilisatorens producent.

  3. Kontroller og stram alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle slidte og beskadigede dele.

  4. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret Toro-forhandler.

  5. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.