Innledning

Denne plentraktoren med roterende kniver er beregnet på bruk av private boligeiere eller profesjonelle, innleide operatører. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eller kommersielle eiendommer. Den er ikke beregnet på å klippe kratt eller for jordbruksbruk.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

g027332

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Dette tenningssystemet etterkommer Canadas ICES-002.

Advarsel

Hvis du fjerner originalutstyr eller -tilbehør som er standard kan det ha innvirkning på maskinens garanti, trekkevne og sikkerhet. Bruk av andre deler enn originale Toro-deler kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall. Uautoriserte endringer av maskin, drivstoff- eller ventilasjonssystem kan være brudd på regelverket.

Alle deler, inkludert, men ikke begrenset til dekk, reimer, knivblader og drivstoffsystemkomponenter, skal erstattes med originale Toro-deler.

Se motorprodusentens informasjon som følger med maskinen.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren. Sørg for at alle som bruker dette produktet, vet hvordan de skal bruke det og forstår advarslene.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold deg unna alle åpninger på utløpssjakten. Hold andre på trygg avstand fra maskinen.

 • Hold barn borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.

 • Stopp maskinen og slå av motoren før du utfører service på, fyller drivstoff på eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Du finner mer sikkerhetsinformasjon i de respektive delene gjennom hele håndboken.

Hellingsindikator

g011841

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal58-6520
decal93-7818
decal99-8936
decal99-8939
decal106-2655
decal106-5517
decal107-3069
decal107-3969
decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal110-2067
decal110-2068
decal112-9028
decal114-4466
decal114-4470
decal116-1716
decal116-5988
decal117-0346
decal117-3811
decal117-3848
decal117-3864
decal120-5897
decal126-2055
decal136-5508
decal114-4468
decal125-9383
decal132-0871

Oversikt over produktet

g029631

Gjør deg kjent med alle kontroller før du starter motoren og bruker maskinen (Figur 4 og Figur 5).

g008951

Timeteller

Timemåleren registrerer antallet timer som motoren har vært i bruk. Den er i gang når motoren er i gang. Bruk tidene for å planlegge vanlig vedlikehold (Figur 6).

Drivstoffmåler

Drivstoffmåleren er plassert sammen med timetelleren, og strekene lyser opp når tenningsbryteren er i På-stilling (Figur 6).

Indikatorlampen vises når drivstoffnivået er lavt (ca. fire liter igjen på drivstofftanken).

Sikkerhetssperreindikatorer

Symboler på timetelleren indikerer med et svart triangel at sperrekomponentene er i riktig posisjon (Figur 6).

Batteriindikatorlys

Hvis du vrir tenningsnøkkelen til På-stillingen i noen få sekunder, vises batterispenningen i området der klokkeslettet vanligvis vises.

Batterilyset slår seg på når tenningen er slått på og når ladenivået er under riktig bruksnivå (Figur 6).

g008950

Gasskontroll

Gassen kontrollerer motorhastigheten og den har en kontinuerlig variabel innstilling fra SAKTE til HURTIG (Figur 5).

Chokekontroll

Bruk choken til å starte en kald motor. Dra i chokeknotten for å aktivere den. Skyv chokeknotten ned for å deaktivere den (Figur 5).

Knivkontrollbryter (kraftoverføring)

Knivkontrollbryteren (kraftuttaket, PTO) slår drivkraften til knivene av og på (Figur 5).

Tenningsbryter

Bruk denne bryteren for å starte gressklipperen. Den har tre stillinger: START, KJøR og AV.

Bevegelseskontrollspaker

Bruk bevegelseskontrollspakene til å kjøre maskinen fremover, rygge og svinge i alle retninger.

Nøytral, låst stilling

Bruk NøYTRAL, LåST stilling sammen med sikkerhetssperresystemet for å aktivere og avgjøre hva som er NøYTRAL stilling.

Drivstoffavstengingsventil

Steng av drivstoffavstengingsventilen (under setet) ved transport eller oppbevaring av gressklipperen.

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Bredde

 132 cm klippeenhet
Klippebredde132 cm
Uten klippeenhet116 cm
Avleder opp146 cm
Avleder ned172 cm

Lengde

 132 cm klippeenhet
Veltebøyle opp201 cm
Veltebøyle ned206 cm

Høyde

Veltebøyle oppVeltebøyle ned
179,1 cm119 cm

Vekt

ModellVekt
75969TE583 kg

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Kontroller at dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

 • Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenhetene er i god stand. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

 • Vurder terrenget for å avgjøre det passende utstyret og eventuelt tilbehør som er nødvendig for å bruke maskinen korrekt og sikkert.

Drivstoffsikkerhet

 • Håndter drivstoff svært forsiktig for å unngå skade på person eller eiendom. Drivstoffdamp er brannfarlig og eksplosivt.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ikke ta lokket av drivstofftanken eller fyll drivstoff på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll drivstoff på maskinen innendørs.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Ikke fyll opp kanner inne i en maskin, på en lastebil eller på en tilhenger med plastfôring. Sett alltid beholdere på bakken, vekk fra kjøretøyet, når det fylles på.

 • Fjern utstyret fra lastebilen eller tilhengeren, og fyll på drivstoff mens det er på bakken. Hvis dette ikke lar seg gjøre, fyll drivstoff fra en bærbar kanne i stedet for direkte fra en drivstoffpumpe.

 • Ikke bruk maskinen uten at hele eksossystemet er på plass og i fungerende tilstand.

 • Påfyllingstuten må være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning hele tiden, helt til du er ferdig med å fylle. Ikke bruk utstyr for låsing av munnstykket i åpen stilling.

 • Hvis du søler drivstoff på klærne dine, bytt klær umiddelbart. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

 • Aldri fyll for mye i drivstofftanken. Sett på igjen lokket på drivstofftanken og stram godt til.

 • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer drivstoff enn til 30 dagers forbruk.

 • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

  • Hold ansiktet unna dyse og drivstofftankåpning.

  • Unngå kontakt med huden, skyll bort evt. søl med såpe og vann.

Anbefalt drivstoff

 • For best resultat bør du kun bruke ren, fersk (mindre enn 30 dager gammel) og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2).

 • Etanol: Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter) i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i volum er ikke godkjent for bruk. Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol i volum, som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20 (inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder opptil 85 % etanol). Bruk av bensin som ikke er godkjent kan forårsake problemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

 • Ikke bruk metanolholdig bensin.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.

 • Ikke bland olje i drivstoffet.

Bruke stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel

Bruk et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel i maskinen for å oppnå følgende fordeler:

 • Holder drivstoffet ferskt i 90 dager eller mindre (tøm drivstofftanken hvis maskinen skal oppbevares i mer enn 90 dager)

 • Renser motoren mens den går

 • Forhindrer at det dannes gummiliknende avleiringer i drivstoffsystemet som forårsaker startvansker

  Important: Ikke bruk tilsettingsmidler som inneholder metanol eller etanol i drivstoffet.

  Bland riktig mengde drivstoffstabilisator/kondisjonsmiddel i drivstoffet.

  Note: Stabiliserings-/kondisjoneringsmidler er mest effektive når de blandes med ferskt drivstoff. Bruk stabiliseringsmiddel i bensinen til enhver tid for å beskytte mot lakkavleiringer i drivstoffsystemet.

Fylle tanken

 1. Parker maskinen på en jevn flate.

 2. Slå av motoren og koble inn parkeringsbremsen.

 3. Rengjør rundt drivstofflokket.

 4. Fyll drivstoff på tanken til nivået når opp til bunnen av påfyllingshalsen (Figur 7).

  Note: Tanken må ikke fylles helt opp. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  g027726

Kontrollere motoroljenivået

Før du starter motoren og bruker maskinen, må du sjekke oljenivået i veivhuset. Se Kontrollere motoroljenivået.

Kjøre inn et nytt kjøretøy

Nye motorer trenger tid til å utvikle full styrke. Klippeenheter og drivverk har høyere friksjon når de er nye, som fører til ekstra belastning på motoren. Beregn 40 til 50 timers innkjøringstid slik at nye maskiner kan utvikle full styrke og best mulig ytelse.

Bruke veltebøylebeskyttelsessystemet (ROPS)

Advarsel

For å unngå skader eller dødsfall ved velting: Hold veltebøylen i fullt hevet og låst stilling og bruk sikkerhetsbelte.

Kontroller at setet er godt festet på maskinen.

Advarsel

Det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når veltebøylen er nede.

 • Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

 • Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.

 • Kjør sakte og forsiktig.

 • Hev veltebøylen så fort klaringen tillater dette.

 • Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

Important: Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

Important: Kontroller at setet er godt festet på maskinen.

 1. Du senker veltebøylen ved å trykke forover på den øvre delen av den.

 2. Dra ut begge knottene og vri dem 90°, slik at de ikke låser (Figur 8).

 3. Senk veltebøylen til nedre stilling (Figur 8).

  g008943
 4. Hvis du vil sette opp veltebøylen, kan du dra opp veltebøylen til bruksstillingen og vri på knottene slik at de går delvis inn i rillene (Figur 8).

 5. Dra veltebøylen helt opp mens du skyver på den øvre veltebøylen. Da vil pinnene gå i lås når hullene stemmer overens med pinnene (Figur 8).

  Important: Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er i hevet stilling.

 6. Skyv på veltebøylen, og kontroller at begge pinnene sitter godt.

Sikkerhet først

Vi ber deg om å se nøye på alle sikkerhetsinstruksjoner og symboler i avsnittet om sikkerhet. Kunnskap om dette kan forhindre personskader.

Fare

Hvis du klipper på vått gress eller i bratte skråninger kan det føre til at maskinen sklir og at du mister kontrollen.

 • Kjøretøyet må ikke brukes i bakker som har en skråning på mer enn 15 grader.

 • Reduser hastigheten og vær svært forsiktig i skråninger.

 • Ikke bruk maskinen nær vann.

Fare

Hvis hjulene kjører over en kant, kan det føre til velt, som igjen kan resultere i alvorlig skade, dødsfall eller drukning.

Ikke bruk maskinen nær kanter.

Fare

Hvis maskinen brukes med veltebøylen nede, kan det føre til alvorlig skade eller dødsfall hvis maskinen velter.

Hold alltid veltebøylen i fullt hevet og låst stilling og bruk sikkerhetsbelte.

g000963

Forsiktig

Denne maskinen har en lydstyrke på over 85 dBa ved operatørens øre og kan føre til hørselsskade hvis du utsettes for denne lydstyrken i lengre perioder.

Bruk hørselsvern når du bruker denne maskinen.

Bruk beskyttelsesutstyr til øynene, ørene, hendene, føttene og hodet når du bruker denne maskinen.

g009027

Bruke sikkerhetssperresystemet

Advarsel

Hvis sikkerhetssperrebryterne frakobles eller ødelegges, kan maskinen fungere uventet og forårsake personskader.

 • Ikke rør sperrebryterne.

 • Kontroller sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

Forstå sikkerhetssperresystemet

Sikkerhetssperresystemet er konstruert slik at det forhindrer motoren i å starte, hvis ikke:

 • Parkeringsbremsen er tilkoblet.

 • Knivkontrollbryteren (kraftoverføring) er utkoblet.

 • Bevegelseskontrollspakene står i NøYTRAL, LåST stilling.

Sikkerhetssperresystemet stanser også motoren når du flytter trekkontrollspakene fra låst stilling med parkeringsbremsen på, eller hvis du reiser deg fra setet mens kraftuttaket er aktivert.

Timetelleren har symboler som varsler brukeren når sperrekomponenten er i riktig stilling. Når komponenten er i riktig stilling, lyser et triangel opp i tilsvarende felt.

g009181

Teste sikkerhetssperresystemet

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sikkerhetssystemet.
 • Sikkerhetssperresystemet må testes hver gang maskinen skal brukes. Hvis systemet ikke fungerer slik som beskrevet nedenfor, må du be et autorisert forhandlerverksted om å reparere det omgående.

  1. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, og flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til På-stillingen. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

  2. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, og flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til AV-stillingen. Flytt en av bevegelseskontrollspakene (ut av NøYTRAL, LåST stilling). Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte. Gjenta for den andre kontrollspaken.

  3. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til AV-stillingen, og lås bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL, LåST stilling. Start motoren. Koble fra parkeringsbremsen, aktiver knivkontrollbryteren (kraftuttak) og reis deg litt opp fra setet mens motoren er i gang. Motoren skal stoppe.

  4. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til AV-stillingen, og lås bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL, LåST stilling. Start motoren. Flytt kontrollspakene til den midtre, frie stillingen og beveg én av dem (forover eller revers) mens motoren går. Motoren skal stoppe. Gjenta for den andre kontrollspaken.

  5. Sitt på setet, deaktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til stillingen AV, og lås bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL, LåST stilling. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

  Frigjøre setelåsen

  Trykk setelåsen forover for å frigjøre setet (Figur 12).

  g204507

  Justere MyRide™-opphengssystem

  MyRide™-opphengssystemet kan justeres slik at kjøreturen er jevn og komfortabel. Du kan justere de to bakre støtdemperenhetene for å endre opphengsystemet på en rask og enkel måte. Plasser opphengsystemet der du er mest komfortabel.

  Justere de bakre støtdemperenhetene

  Sporene for de bakre støtdemperenhetene har stoppeposisjoner for referanse. Du kan plassere de bakre støtdemperenhetene hvor som helst i sporet, ikke bare i stoppeposisjonene.

  Illustrasjonen under viser posisjonen for myk eller hard kjøring og ulike stoppeposisjoner (Figur 13).

  g030065

  Note: Påse at venstre og høyre bakre støtdemperenhet alltid er justert til samme posisjoner.

  Juster de bakre støtdemperenhetene (Figur 14).

  g030024g030019

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår og ikke bruk smykker.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Ha aldri med passasjerer på maskinen, og hold mennesker og kjæledyr borte fra maskinen under drift.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er satt på og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Hold hendene og føttene borte fra klippeenhetene. Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

  • Ikke bruk gressklipperen i nærheten av kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter.

  • Stopp knivene når du ikke klipper.

  • Stopp maskinen og undersøk knivene hvis du har kjørt over gjenstander, eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Koble ut drivkraften til klippeenheten og slå av motoren før du justerer klippehøyden (med mindre du kan justere den fra driftsstillingen).

  • La aldri motoren gå i et lukket rom hvor eksosen ikke slipper ut.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Før du forlater førersetet (inkludert for å tømme gressoppsamlerene eller rense sjakten), gjør følgende:

   • Stans maskinen på jevnt underlag.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Ikke bruk maskinen til tauing.

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  • Bruk tilbehør og utstyr som er godkjent av Toro.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Ikke fjern veltebøylen fra maskinen.

  • Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.

  • Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er hevet.

  • Kontroller nøye om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.

  • Sørg for at veltebøylen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom, og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

  • Skift ut en ødelagt veltebøyle. Ikke reparer eller endre den.

  Sikkerhet i skråninger

  • Fastsett egne prosedyrer og regler for bruk i skråninger. Disse prosedyrene skal inkludere kontroll av området for å avgjøre hvilke skråninger som er trygge for maskindrift. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne kontrollen.

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting, og kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Kjør maskinen i en lavere hastighet når du kjører i en skråning.

  • Hvis du føler deg utrygg når du bruker maskinen i skråninger, skal du ikke gjøre det.

  • Vær oppmerksom på hull, steiner eller andre skjulte objekter. Maskinen kan velte i ujevnt terreng. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress.

  • Kjør med lav hastighet, slik at du slipper å stoppe eller gire mens du kjører i en skråning.

  • Velting kan oppstå før dekkene mister grepet.

  • Ikke bruk maskinen på vått gress. Dekk kan miste grepet, uavhengig av om bremsene er tilgjengelige og fungerer.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger.

  • Kjør sakte i skråninger, og øk og reduser hastigheten gradvis. Ingen brå endringer av maskinens hastighet eller retning.

  • Ikke bruk maskinen nær kanter, grøfter, voller eller vannmasser. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Fastsett et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle farer (to maskinbredder).

  Bruke parkeringsbremsen

  Parkeringsbremsen må alltid settes på når du stopper eller forlater maskinen.

  Sette på parkeringsbremsen

  Advarsel

  Hvis maskinen er parkert i en skråning er det ikke sikkert det er nok å bruke parkeringsbremsen for å hindre at maskinen flytter på seg og potensielt forårsaker personskader eller skade på eiendom.

  Ikke parker i skråninger, bortsett fra hvis hjulene kiles fast eller blokkeres.

  g029632

  Koble fra parkeringsbremsen

  g029829

  Bruke gressklipperens knivkontrollbryter (kraftuttak)

  Knivkontrollbryteren (kraftuttak) starter og stanser gressklipperens kniver og eventuelt strømdrevet tilleggutstyr.

  Koble inn knivkontrollbryteren (kraftuttak)

  Note: Hvis du aktiverer knivkontrollbryteren (kraftuttak) med gassen i halv eller mindre stilling, vil det føre til overdreven slitasje på drivremmene.

  g008945

  Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak).

  g009174

  Bruke gassen

  Du kan flytte gasskontrollen mellom HURTIG- og LANGSOM-stillingene (Figur 19).

  Bruk alltid HURTIG-stillingen når du slår på klippeenheten med knivkontrollbryteren (kraftuttaket).

  g008946

  Bruke choken

  Bruk choken til å starte en kald motor.

  1. Hvis motoren er kald, bruk choken til å starte motoren.

  2. Dra opp chokeknappen for å koble til choken før du bruker tenningsbryteren (Figur 20).

  3. Dra ned choken for å koble den fra når motoren har startet (Figur 20).

   g008959

  Bruke tenningsbryteren

  1. Vri tenningsnøkkelen til stillingen START (Figur 21).

   Note: Slipp nøkkelen straks motoren starter.

   Important: Ikke aktiver oppstart i mer enn fem sekunder om gangen. Hvis motoren ikke starter, må du vente i 15 sekunder før du gjør et nytt forsøk. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan startmotoren bli ødelagt.

   Note: Det kan være nødvendig med flere forsøk før du kan starte motoren igjen første gang etter at drivstoffsystemet har vært helt tomt for drivstoff.

   g008947
  2. Vri tenningsnøkkelen for å slå av motoren.

  Starte og slå av motoren

  Starte motoren

  1. Hev veltebøylen opp og lås den på plass, sitt i setet og fest sikkerhetsbeltet.

  2. Flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling.

  3. Sett på parkeringsbremsen. Se (Sette på parkeringsbremsen).

  4. Flytt knivkontrollbryteren (kraftuttaket) til stillingen AV (Figur 22).

  5. Flytt gasspaken til midtveis mellom stillingene SAKTE og HURTIG.

   g029634
  6. Vri tenningsnøkkelen til stillingen START (Figur 23).

   Note: Slipp nøkkelen straks motoren starter.

   Important: Ikke aktiver oppstart i mer enn fem sekunder om gangen. Hvis motoren ikke starter, må du vente i 15 sekunder før du gjør et nytt forsøk. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan startmotoren bli ødelagt.

   Note: Ekstra oppstartssykluser kan være nødvendig når du starter motoren for første gang etter at drivstoffsystemet har vært helt tomt for drivstoff.

   g008947

  Slå av motoren

  Forsiktig

  Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på eller prøver å kjøre maskinen uten oppsyn.

  Ta alltid ut tenningsnøkkelen og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen, selv om det gjelder bare noen få minutter.

  La motoren gå på tomgang med lav gass (skilpadde) i 60 sekunder før du slår tenningsbryteren til AV-posisjon.

  g027337

  Important: Kontroller at drivstoffavstengingsventilen er stengt før du transporterer eller lagrer maskinen, da det kan oppstå drivstofflekkasje. Sett på parkeringsbremsen før transport. Pass på å ta ut nøkkelen ettersom drivstoffpumpen kan være i gang og føre til at batteriet utlades.

  Bruke bevegelseskontrollspakene

  c:\data\documentum\checkout\g004532

  Kjøre maskinen

  Hjulene ruller uavhengig av hverandre, drevet av hydraulikkmotorer på hver aksel. Du kan sette én side i revers mens du kjører hjulene på den andre siden forover, noe som gjør at maskinen begynner å rotere i stedet for å snu. Dette gjør maskinen langt bedre å manøvrere, men det kan kreve litt tid å bli vant til hvordan den beveger seg.

  Gasskontrollen regulerer omdreiningstallet (o/min – omdreininger per minutt). Sett gasskontrollen i HURTIG-stillingen for best ytelse. Arbeid alltid med maksimal gass.

  Forsiktig

  Maskinen kan rotere svært hurtig. Føreren kan miste kontroll over maskinen og forårsake personskade eller skade på maskinen.

  • Vær forsiktig når du svinger.

  • Reduser hastigheten før du foretar skarpe svinger.

  Kjøre fremover

  Note: Motoren stanser når bevegelseskontrollen beveges når parkeringsbremsen er tilkoblet.

  Sett bevegelseskontrollspakene i den NøYTRALE stillingen for å stanse.

  1. Koble fra parkeringsbremsen. Se Koble fra parkeringsbremsen.

  2. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.

  3. Skyv bevegelsekontrollspakene forsiktig forover for å gå fremover (Figur 26).

   g008952

  Kjøre bakover

  1. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.

  2. Skyv bevegelseskontrollspakene forsiktig bakover for å gå bakover (Figur 27).

   g008953

  Stoppe maskinen

  Når du vil stoppe maskinen, flytter du bevegelseskontrollspakene til nøytral-stillingen og deretter til den låste stillingen, kobler ut knivkontrollbryteren (kraftuttak) og dreier tenningsnøkkelen til AV-stillingen.

  Sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen. Se Sette på parkeringsbremsen. Husk å ta nøkkelen ut av tenningen.

  Forsiktig

  Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på eller prøver å kjøre maskinen uten oppsyn.

  Ta alltid ut tenningsnøkkelen og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen, selv om det gjelder bare noen få minutter.

  Bruke sideutslipp

  Gressklipperen har en gressavleder med hengsler som sprer det klipte gresset ut fra siden og ned mot bakken.

  Fare

  Hvis ikke gressavlederen, utslippsdekselet eller hele gressoppsamleren sitter på plass, vil du selv eller andre risikere å komme i kontakt med kniven eller gjenstander som blir slengt opp i luften. Kontakt med gressklipperkniver som roterer og gjenstander som slynges opp i luften, kan føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

  • Fjern aldri gressavlederen fra gressklipperen fordi gressavlederen leder materiale ned mot bakken. Hvis gressavlederen blir skadet, må den skiftes ut omgående.

  • Hold hender og føtter borte fra undersiden av gressklipperen.

  • Prøv aldri å rengjøre utslippsområdet eller gressklipperknivene bortsett fra hvis du flytter kraftuttaket (knivkontrollbryter/kraftuttak) til AV-stillingen, vrir tenningsnøkkelen til AV-stillingen og tar ut nøkkelen.

  • Påse at gressavlederen er i den nedre stillingen.

  Justere klippehøyden

  Bruke transportsperren

  Transportsperren har to stillinger og brukes med løftepedalen for klippeenheten. Det finnes en LåST og en ULåST stilling for transportstillingen (Figur 28).

  g032377

  Justere klippehøydepinnen

  Klippehøyden justeres i trinn på 6 mm, fra 25 til 140 mm, ved å sette splittpinnen i forskjellige hull.

  1. Sett transportlåsen i låst stilling.

  2. Trykk på løftepedalen for klippeenheten for å heve denne til transportstillingen (samme som klippehøydestilling 140 mm) som vist i Figur 29.

  3. Drei pinnen 90 grader og ta den ut av klippehøydebraketten for å justere klippehøyden (Figur 29).

  4. Velg det hullet i klippehøydebraketten som svarer til ønsket klippehøyde, og sett inn pinnen (Figur 29).

  5. Skyv på klippeenheten, dra tilbake transportlåsen og senk klippeenheten sakte ned.

   g027343

  Justere antiskalperingsvalsene

  Når du endrer på klippehøyden, anbefales du alltid å justere høyden på antiskalperingsvalsene.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Juster antiskalperingsvalsene som vist i Figur 30, Figur 31 og Figur 32.

   g000942
   g000943
   g000944

  Justere kamlåsene for utløpsskjermen

  Denne prosedyren gjelder kun for maskiner med utstrømningsskjermlåser. Bestemte modeller har mutre og bolter i stedet for utstrømningsskjermlåser og kan justeres på samme måte.

  Du kan justere gressklipperens utslippsflyt for forskjellige typer klippeforhold. Plasser kamlåsene og skjermen så de gir den beste klippekvaliteten.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Sving spaken opp for å løsne kamlåsen for å justere kamlokkene (Figur 33).

  4. Juster skjermen og kamlåsene i sporene til ønsket utslippsflyt.

  5. Sving spaken tilbake over for å stramme til skjermen og kamlåsene (Figur 33).

  6. Hvis kamlåsene ikke låser skjermen på plass eller de er for stramme, kan du løsne spaken og deretter dreie på kamlåsen.

   Note: Juster kamlåsen til ønsket låsetrykk er oppnådd.

   g027727

  Plassere utløpsskjermen

  Følgende figurer er kun anbefalinger for bruk. Justeringene varierer etter gresstype, fuktinnhold og høyde på gresset.

  Note: Hvis motorkraften trekker ned og gressklipperens bakkehastighet er den samme kan du åpne skjermen.

  Stilling A

  Dette er full, bakre stilling. Foreslått bruk for denne stillingen er som følger:

  • Klippeforhold med kort, lett gress

  • Tørre forhold

  • Mindre avklippet gress

  • Driver gressrestene lengre vekk fra gressklipperen

   g005832

  Stilling B

  Bruk denne stillingen ved oppsamling. Innrett den alltid mot vifteåpningen.

  g005833

  Stilling C

  Dette er full, åpen stilling. Foreslått bruk for denne stillingen er som følger:

  • Klippeforhold med høyt, tett gress

  • Våte forhold

  • Reduserer motorens strømforbruk

  • Muliggjør høyere bakkehastighet under vanskelige forhold

   g005834

  Brukstips

  Bruke gassens hurtiginnstilling

  For best plenklipping og maksimal luftsirkulasjon, kjører du motoren i HURTIGSTILLINGEN. Luft er nødvendig for at gresset skal klippes grundig. Klippehøyden må derfor ikke være for lav, og gressklipperen skal heller ikke være omgitt av uklippet gress. Forsøk alltid å holde den ene siden av gressklipperen unna uklippet gress. Luften vil da kunne trekkes inn i gressklipperen.

  Klippe en plen for første gang

  Klipp gresset litt lengre enn vanlig for å sikre at plentraktoren ikke skalperer ujevne områder. Klippehøyden som ble brukt tidligere er som regel den beste å bruke. Hvis gresset som klippes er lengre enn 15 cm, kan det være lurt å klippe plenen to ganger for å få et bedre resultat.

  Klippe en tredjedel av gresstrået

  Det er best å bare klippe en tredjedel av gressets lengde. Kortere klipping anbefales ikke, bortsett fra hvis gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.

  Veksle klipperetningen

  Dersom du veksler på klipperetningen, holder gresset seg oppreist. Det bidrar også til å spre det klipte gresset, noe som gir bedre nedbryting og gjødsling.

  Klippe gresset med riktig tidsintervall

  Gress vokser med varierende hastighet til forskjellige tider på året. For å opprettholde samme klippehøyde, må du klippe gresset oftere tidlig på våren. Midt på sommeren begynner det å vokse saktere, derfor trenger du ikke å klippe det så ofte da. Hvis du er ute av stand til å klippe plenen i en lengre periode, klipper du først med en høy klippehøyde. Vent i 2 dager, og klipp deretter på nytt med en lavere høyde.

  Bruke en redusert klippehastighet

  Hvis du ønsker forbedret klippekvalitet, kan du redusere bakkehastigheten.

  Unngå å klippe for kort

  Når du klipper ujevnt, hev klippehøyden for å unngå skalpering av gresset.

  Stoppe maskinen

  Hvis maskinens bevegelse forover må stoppes under klippingen, kan det falle en gressklump ned på plenen. Gå til et tidligere klippet område med knivene koblet inn eller koble ut klippeenheten mens du beveger deg framover for å unngå dette.

  Holde gressklipperens underside ren

  Fjern gressrester og skitt fra gressklipperens underside etter hver bruk. Hvis det er et tykt belegg av gress og smuss under gressklipperen, vil klipperesultatet bli dårlig.

  Montere kniven(e)

  Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen, fordi en skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren. Sjekk at knivene på klipperen er skarpe og ikke slitte eller ødelagte etter bruk. Fil ned eventuelle hakk og kvess knivene etter behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Steng drivstofftilførselen før oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Koble ut drivkraften til utstyret når du transporterer eller ikke bruker maskinen.

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt med stropper, kjetting, kabel eller tau. Både de fremre og bakre stroppene må ledes nedover og utover fra maskinen.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Bruke drivstoffavstengingsventilen

  Drivstoffavsteningsventilen er plassert under setet. Flytt setet frem for å få tilgang til den.

  Lukk bensinkranen ved transport, vedlikehold og oppbevaring.

  Pass på at drivstoffavstengingsventilen er åpen når du starter motoren.

  g008948

  Bruke drivhjulets løseventiler

  Advarsel

  Hendene kan komme inn i roterende drivkomponenter under klippeenheten, og dette kan føre til alvorlig personskade.

  Slå av motoren, ta ut nøkkelen og sørg for at alle bevegelige deler har stanset før du tar på drivhjulets løseventiler.

  Advarsel

  Motoren og de hydrauliske drivverkene kan bli veldig varme. Du kan få alvorlige brannskader av å ta på en varm motor eller de hydrauliske drivverkene.

  La motoren og de hydrauliske drivverkene kjøle seg helt ned før du tar på drivhjulets løseventiler.

  Drivhjulets løseventiler befinner seg bak på hver enkelt hydrauliske drivenhet, under setet.

  Note: Pass på at løseventilene er i helt horisontal stilling når du bruker maskinen. Hvis ikke, kan det oppstå alvorlig skade på hydraulikksystemet.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), vri tenningsnøkkelen til AV-posisjon, flytt spakene til NøYTRAL, LåST stilling, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøkkelen.

  2. Vri løseventilspakene vertikalt for å skyve maskinen (Figur 38).

   Note: Dette gjør at hydraulikkvæsken kan gå utenom pumpen, og at hjulene kan rulle.

  3. Koble ut parkeringsbremsen før du dytter maskinen.

   g008957
  4. Vri løseventilspakene horisontalt for å kjøre maskinen (Figur 38).

  Transportere maskinen

  Bruk en kraftig tilhenger eller lastebil for å transportere maskinen. Sikre at tilhengeren eller lastebilen har alle nødvendige bremser, lys og markeringer som kreves ved lov. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye. Denne informasjonen kan hjelpe deg, din familie, kjæledyr eller andre i nærheten med å unngå ulykker.

  Advarsel

  Det å kjøre i trafikken uten blinklys, lys, reflekser eller merking for saktegående kjøretøy er farlig og kan føre til ulykker som igjen forårsaker personskader.

  Ikke bruk maskinen på offentlige veier.

  1. Hvis du bruker en tilhenger, koble den til tauekjøretøyet og sett på sikkerhetskjettingene.

  2. Koble til tilhengerbremsene, hvis aktuelt.

  3. Last maskinen på tilhengeren eller lastebilen.

  4. Stopp motoren, ta ut nøkkelen, aktiver parkeringsbremsen og lukk drivstoffventilen.

  5. Bruk festebøylene på maskinen for å feste den sikkert til tilhengeren eller lastebilen med stropper, kjettinger, vaier eller tau (Figur 39).

   g029641

  Laste maskinen

  Vær svært forsiktig når du laster på eller av maskinen på en tilhenger eller lastebil. Bruk en rampe som er bredere enn maskinen for denne prosedyren. Rygg opp på rampen og kjør fremover av den (Figur 40).

  g028043

  Important: Ikke bruk smale individuelle ramper for hver side av maskinen.

  Advarsel

  Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter og kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker.

  • Vær svært forsiktig når du kjører maskinen på en rampe.

  • Kontroller at veltebøylen står oppe, og bruk sikkerhetsbeltet under lasting på eller av maskinen. Kontroller at veltebøylen ikke vil nå opp i taket på en lukket tilhenger.

  • Bruk en rampe med full bredde. Ikke bruk individuelle ramper for hver side av maskinen.

  • Ikke overgå en 15 graders vinkel mellom rampen og bakken eller mellom rampen og tilhengeren eller lastbilen.

  • Påse at rampen er minst fire ganger så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken. Dette sikrer at rampevinkelen ikke overskrider 15 grader på flatt underlag.

  • Rygg maskinen opp rampen, og kjør den fremover ned rampen.

  • Unngå plutselig akselerasjon eller bremsing mens du kjører maskinen på en rampe da det kan føre til tap av kontroll eller en situasjon der maskinen velter.

  g027996

  Bruke Z Stand

  Z Stand hever den fremre delen av maskinen slik at du kan rengjøre gressklipperen og fjern knivene.

  Advarsel

  Maskinen kunne falle på noen og forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen på Z Stand.

  • Bruk Z Stand kun til å rengjøre gressklipperen og fjerne knivene.

  • Ikke la maskinen være plassert på Z Stand over lengre tid.

  • Du må alltid stanse motoren, sette på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du utfører noe vedlikehold på gressklipperen.

  Kjøre opp på Z Stand

  Important: Bruk Z Stand på en jevn flate.

  1. Hev klippeenheten til transportstilling.

  2. Monter brakettpinnen (Figur 42).

   g010172
  3. Hev spaken.

  4. Sving stativets fot ut og skyv det mot maskinen, inn i bunnen av slissen (Figur 42 og Figur 43).

   g001812
  5. Plasser stativets fot på bakken og hvil spaken på dreietappen (Figur 43).

  6. Start motoren og sett den på halv gass.

   Note: For best resultat, plasser stativets fot i skjøter i fortauet eller ned i gressmatten (Figur 43).

  7. Kjør maskinen opp på støttene. Stopp når spaken faller ned over tappen i låst stilling (Figur 43).

  8. Aktiver parkeringsbremsen og slå av motoren.

  9. Kil fast eller blokker drivhjulene med klosser.

   Advarsel

   Parkeringsbremsen holder kanskje ikke maskinen parkert på Z Stand og kan føre til personskader eller skade på eiendom.

   Ikke parker på Z Stand hvis ikke hjulene er kilt fast eller er blokkert.

  10. Utfør vedlikehold.

  Kjøre ned fra Z Stand

  1. Fjern kilene eller blokkene.

  2. Hev spaken til ulåst stilling (Figur 44).

   g001813
  3. Start motoren og sett den på halv gass. Koble fra parkeringsbremsen.

  4. Rygg sakte ned fra stativet.

  5. Plasser stativet i hvilestilling igjen (Figur 42).

  Vedlikehold

  Fastslå hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Etter de 100 første timene
 • Kontroller momentet for hjulenes hakemuttere.
 • Kontroller dreiemomentet til hjulnavmutter med riller.
 • Kontroller justeringen av parkeringsbremsen.
 • Etter de 250 første timene
 • Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkolje når du benytter enhver slags væske.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sikkerhetssystemet.
 • Sjekk motoroljenivået.
 • Kontroller sikkerhetsbeltet.
 • Kontroller knottene på veltebøylebeskyttelsessystemet (ROPS).
 • Rengjør motorskjermen og oljekjøleren.
 • Kontroller og rengjør hydraulikkenhetsdekslene.
 • Undersøk knivene.
 • Rengjør klippeenheten.
 • Hver 50. driftstime
 • Smør klippeenhetens spindler og lederullarm (hvis aktuelt).
 • Kontroller gnistfangeren (hvis utstyrt med dette).
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Sjekk remmene for slitasje/sprekker.
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Hver 100. driftstime
 • Smør klippeenhetens løftetapper.
 • Skift motoroljen(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Kontroller, rengjør og sett på plass igjen tennpluggen.
 • Kontroller og rengjør motorens kjøleribber og deksler.
 • Hver 200. driftstime
 • Skift motoroljefilteret.
 • Hver 250. driftstime
 • Skift hovedluftfilteret.
 • Kontroller hjelpeluftfilteret.
 • Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske når du benytter Mobil® 1-væske (oftere under skitne og støvete arbeidsforhold).
 • Hver 500. driftstime
 • Skift ut hjelpeluftfilteret.
 • Skift drivstoffilter(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Kontroller momentet for hjulenes hakemuttere.
 • Kontroller dreiemomentet til hjulnavmutter med riller.
 • Juster styrehjulslageret.
 • Kontroller justeringen av parkeringsbremsen.deretter
 • Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske når du benytter Toro® HYPR-OIL™ 500-væske (oftere under skitne og støvete arbeidsforhold).
 • én gang månedlig
 • Sjekk batteriladingen.
 • Årlig
 • Smør lederullarmen på pumpedrivremmen.
 • Smør de fremre styresvingarmene(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Pakk de fremre styrehjullagrene på nytt(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Smør styrehjulnavene.
 • Årlig eller før lagring
 • Lakker avskallede overflater.
 • Utfør alle vedlikeholdsprosedyrene nevnt ovenfor før lagring.
 • Important: Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.

  Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Fjern nøkkelen fra tenningen før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

  Forberedelse for vedlikehold

  Vedlikeholds- og oppbevaringssikkerhet

  • Før du reparerer maskinen, må du gjøre følgende:

   • Koble fra drivverket.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Koble fra tennpluggledningen.

  • Parker maskinen på en jevn flate.

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motoren for å unngå at det begynner å brenne.

  • Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • La motoren bli kald før lagring av maskinen.

  • Ikke oppbevar maskinen eller drivstoff i nærheten av flammer eller tapp av drivstoff innendørs.

  • Ikke la personer uten opplæring vedlikeholde eller reparere maskinen.

  • Bruk jekkstøtter for å støtte maskinen og/eller komponenter når det er nødvendig.

  • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

  • Koble fra batteriet, eller ta ledningen av tennpluggen, før du foretar reparasjoner. Koble kabelen fra den negative polen først, og koble deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt kniven(e), eller bruk tykke hansker, og vær forsiktig når du håndterer dem. Knivene må kun erstattes, og må aldri rettes ut eller sveises.

  • Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Du må aldri foreta justeringer mens motoren går hvis du kan unngå det.

  • Hold alle delene i god stand, og sørg for at de er godt festet, spesielt boltene som fester knivene. Skift ut slitte eller skadde merker.

  • Du må aldri forstyrre den tiltenkte funksjonen til en sikkerhetsenhet eller redusere beskyttelsen som en sikkerhetsenhet gir. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.

  • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

  • Kontroller regelmessig at parkeringsbremsen virker. Juster og vedlikehold etter behov.

  Frigjøre klippeenhetsforhenget

  Løsne den nedre bolten på forhenget for å frigjøre klippeenhetsforhenget og få tilgang til toppen på klippeenheten (Figur 45). Etter vedlikehold, monter forhenget og stram til bolten.

  g027945

  Fjerne skydd i platemetall

  Løsne de to fremre boltene og fjern skyddet i platemetall for å få tilgang til klipperremmene og spindlene (Figur 46). Etter vedlikehold, sett på skyddet i platemetall og stram til boltene.

  g027946

  Smøring

  Den må smøres oftere hvis den brukes på steder med mye støv eller sand.

  Smørefettype: Bruk litiumbasert smørefett nr. 2 eller molybdenbasert smørefett

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Tørk av smøreniplene med en fille.

   Note: Pass på at du ikke skraper av lakken foran på anordningen(e).

  4. Sett en fettsprøyte på anordningen.

  5. Påfør smørefett i smøreniplene til det tyter ut av lagrene.

  6. Tørk opp overflødig fett.

  Påføre tynn olje eller spraysmøring

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Smør klippeenhetens løftetapper.
 • Smør klippeenhetens løftetapper.

  g017050

  Smøre klippeenheten

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør klippeenhetens spindler og lederullarm (hvis aktuelt).
 • Important: Påse at klippeenhetsspindlene er fulle med fett hver uke.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST-stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Smør klippeenhetens lederulltapp til det kommer fett ut fra bunnen (Figur 48).

  4. Hvis maskinen har smørbare spindler smører du de tre spindellagrene til fett kommer ut av de nedre forseglingene (Figur 48).

   g009029

  Smøre lederullarmen på pumpedrivremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Smør lederullarmen på pumpedrivremmen.
 • Smør lederullarmen på pumpedrivremmen (Figur 49).

  g009030

  Smøre styrehjullagrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Smør de fremre styresvingarmene(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Pakk de fremre styrehjullagrene på nytt(oftere under skitne og støvete forhold).
  1. Fjern støvkoppen og juster styrehjulet.

   Note: Hold støvkoppen av inntil smøringen er utført.

  2. Fjern kontrollpluggen.

  3. Skru en smørenippel inn i hullet.

  4. Pump fett inn i smørenippelen til det flyter ut rundt topplageret.

  5. Fjern smørenippelen fra hullet.

  6. Sett på plass sekskantpluggen og støvdekslet (Figur 50).

   g029643
  7. Smør styrehjullagrene på nytt (Figur 50).

  Smøre styrehjulsnavene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Smør styrehjulnavene.
  1. Stopp motoren, vent til alle bevegelige deler har stanset, ta ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen.

   g006115
  2. Hev gressklipperen for tilgang.

  3. Fjern styrehjulet fra styrehjulsgaflene.

  4. Fjern beskyttelsespakningene fra hjulnavet.

  5. Fjern en avstandsmutter fra akselenheten i styrehjulet.

   Note: Det er brukt gjengeforseglingslim for å låse avstandsmutrene til akselen.

  6. Fjern akselen (med den andre avstandsmutteren fortsatt montert på den) fra hjulenheten.

  7. Lirk ut pakninger og se etter slitasje eller skade på lagrene, og bytt ut ved behov.

  8. Fyll lagrene med et universalsmøremiddel.

  9. Sett ett lager og én ny pakning inn i hjulet.

   Note: Skift ut pakningene.

  10. Hvis akselenheten mangler begge avstandsmutrene, må du bruke gjengeforseglingslim på én avstandsmutter og gjenge den på akselen med anleggene for skrunøkkelen vendende utover.

   Note: Ikke skru avstandsmutteren helt inn på enden av akselen. La det være igjen ca. 3 mm fra avstandsmutterens ytre overflate til enden av akselen inne i mutteren.

  11. Sett den sammenmonterte bolten og akselen inn på hjulet på den siden av hjulet hvor den nye pakningen og lageret står.

  12. Fyll området inne i hjulet rundt akselen fullt med universalsmørefett mens den åpne enden på hjulet vender opp.

  13. Sett det andre lageret og en ny pakning på hjulet.

  14. Bruk gjengeforseglingslim på den andre avstandsmutteren, og gjeng den inn på akselen med anleggene for skrunøkkelen vendende utover.

  15. Trekk til mutteren med et moment på 8–9 N·m, løsne mutteren og trekk den til igjen med et moment på 2–3 N·m.

   Note: Pass på at akselen ikke stikker ut lengre enn noen av mutrene.

  16. Sett på igjen beskyttelsespakningene over hjulnavet, og sett hjulet inn på styrehjulsgaffelen.

  17. Sett på igjen styrehjulsbolten og stram til mutteren helt.

  Important: Kontroller lagerjusteringen ofte for å forhindre skade på pakning og lager. Snurr styrehjulet rundt. Hjulet skal ikke snurre fritt (mer enn 1 eller 2 omdreininger) eller vise tegn til sideslark. Hvis hjulet snurrer helt fritt, må du justere momentet på avstandsmutteren til det blir litt motstand. Påfør ytterligere et lag med gjengeforseglerlim.

  Vedlikehold av motor

  Advarsel

  Kontakt med varme overflater kan føre til personskader.

  Hold hender, føtter, ansiktet, klær og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen og andre varme overflater.

  Motorsikkerhet

  Slå av motoren før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Skift hovedluftfilteret.
 • Kontroller hjelpeluftfilteret.
 • Hver 500. driftstime
 • Skift ut hjelpeluftfilteret.
 • Note: Overhal luftrenseren oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete.

  Fjerne filtrene

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Skyv ned for å åpne låsene på luftrenserdekslet, og trekk luftrenserdekslet av luftrenserkroppen (Figur 52).

  4. Rengjør innsiden av luftrenserdekslet med trykkluft.

  5. Skyv hovedfilteret forsiktig ut av luftrenserkroppen (Figur 52). Pass på at filteret ikke slår bort i luftrenserkroppen.

  6. Fjern kun hjelpefilteret hvis du skal skifte det ut.

   Important: Ikke prøv å rengjøre hjelpefilteret. Hvis hjelpefilteret er skittent, betyr dette at hovedfilteret er skadet og du må skifte ut begge filtrene.

  7. Inspiser hovedfilteret for skader ved å se inn i filteret mens du lyser med en lykt på utsiden av filteret.

   Note: Hull i filteret vises som lyse flekker.

   Note: Kontroller filteret, og kast det hvis det er ødelagt.

   g009031

  Overhale hovedfilteret

  1. Rengjør ikke papirfilteret, erstatt det (Figur 52).

  2. Undersøk om elementet har skader, et oljet belegg eller om gummitetningen er skadet.

  3. Papirelementet må skiftes ut hvis det er skadet.

  Overhale hjelpefilteret

  Rengjør ikke hjelpeluftfilteret, erstatt det.

  Important: Ikke prøv å rengjøre hjelpefilteret. Hvis hjelpefilteret er skittent, betyr dette at hovedfilteret er skadet og du må skifte ut begge filtrene.

  Montere filtrene

  Important: For å unngå at motoren skades må alltid begge luftfiltrene og dekselet sitte på plass under bruk.

  1. Hvis du installerer nye filtre, kontroller at de ikke har blitt skadet i frakten.

   Note: Ikke bruk et ødelagt filter.

  2. Hvis du skifter ut hjelpefilteret, skyv det forsiktig inn i filterkroppen (Figur 52).

  3. Skyv hovedfilteret forsiktig inn over hjelpefilteret (Figur 52).

  4. Påse at det sitter godt ved å trykke på den ytre kanten av filteret mens du installerer det.

   Important: Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  5. Monter luftrenserdekslet med ventilatorlokket ned og vri det slik at låsene låser dekslet på plass (Figur 52).

  Sjekke motoroljenivået

  Oljetype: Renseolje (API service SG, SH, SJ eller høyere)

  Oljekapasitet: 1,9 l ved skifte av filter, 1,7 l uten skifte av filter

  Viskositet: Se tabellen nedenfor.

  g037096

  Note: Hvis du bruker multigradsoljer (5W-20, 10W-30 eller 10W-40), vil oljeforbruket øke. Sjekk oljenivået oftere når du bruker slike oljer.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk motoroljenivået.
 • Note: Sjekk oljen når motoren er kald.

  Advarsel

  Kontakt med varme overflater kan føre til personskader.

  Hold hender, føtter, ansiktet, klær og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen og andre varme overflater.

  Important: Veivhuset må ikke overfylles med olje, da dette kan skade motoren. Ikke kjør motoren med oljenivået under lavmerket, da dette kan føre til skade på motoren.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille (Figur 54).

   g035392g194611

  Skifte motorolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Note: Den gamle oljen må kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

  1. Start motoren, og la den gå i fem minutter.

   Note: Oljen vil da varmes opp slik at den flyter lettere.

  2. Parker maskinen slik at baksiden står litt lavere enn forsiden, for å være sikker på at all olje tømmes ut.

  3. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  4. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille (Figur 55).

   g035392g027734
  5. Slå langsomt cirka 80 % av den spesifiserte oljen ned i påfyllingsrøret, og tilfør sakte resten av oljen til den når Full-merket (Figur 56).

   g194610
  6. Start motoren og kjør til et flatt område.

  7. Kontroller oljenivået på nytt.

  Skifte motoroljefilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Skift motoroljefilteret.
 • Note: Bytt ut motoroljefilteret oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete.

  1. Tapp olje fra motoren. Se Skifte motorolje.

  2. Skift motoroljefilteret (Figur 57).

   g035392g027477

   Note: Pass på at oljefilterpakningen berører motoren, og utfør en ekstra 3/4 omdreining.

  3. Fyll på ny olje av riktig sort i veivhuset. Se Skifte motorolje.

  Overhale tennpluggen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller, rengjør og sett på plass igjen tennpluggen.
 • Pass på at elektrodeavstanden (avstanden mellom elektroden på midten og elektroden på siden) er korrekt før pluggen settes inn. Tennpluggen(e) monteres/demonteres ved hjelp av en tennpluggnøkkel, og elektrodeavstanden justeres ved hjelp av et spesialverktøy/følerblad. Monter ny(e) tennplugg(er) dersom det er nødvendig.

  Type: NGK® BPR4ES eller tilsvarende

  Luftgap: 0,76 mm

  Demontere tennpluggen

  1. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  2. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Fjern hydraulikkenhetsdekselet og de to boltene som sitter fast til det (Figur 58).

   Note: Da får du tilgang til den fremre tennpluggen.

   g012432
  4. Fjern tennpluggen.

   g035393g027478
  5. Monter hydraulikkenhetsdekselet (Figur 58).

  Sjekke tennpluggen

  Important: Ikke rens tennpluggen(e). Sjekk alltid tennpluggen når den har: et svart belegg, slitte elektroder, et oljebelegg eller sprekker.

  Hvis du ser en lysebrun eller grå farge på isolatoren, fungerer motoren som den skal. Et svart belegg på isolatoren betyr som regel at luftfilteret er skittent.

  Still avstanden til 0,76 mm.

  g027479

  Montere tennpluggen

  Trekk til tennpluggen(e) med et moment mellom 24,4 og 29,8 N·m.

  g027735

  Kontrollere gnistfangeren

  For modeller med gnistfanger
  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller gnistfangeren (hvis utstyrt med dette).
 • Advarsel

  Varme komponenter i eksosanlegget kan antenne drivstoffdamp selv om du slår av motoren. Varme partikler som kommer ut fra eksosanlegget mens motoren går kan antenne brennbare materialer. Brann kan føre til personskade eller skade på eiendom.

  Ikke fyll drivstoff eller kjør motoren uten at det er montert en gnistfanger.

  1. Stopp motoren, vent til alle bevegelige deler har stanset, ta ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen.

  2. Vent til lyddemperen har blitt nedkjølt.

  3. Hvis det er sprekker i skjermen eller sveiseskjøtene, bytt ut gnistfangeren.

  4. Hvis skjermen er tilstoppet, må du fjerne gnistfangeren og riste løs partikler fra gnistfangeren og rengjøre skjermen med en stålbørste (bløt opp med løsningsmiddel ved behov).

  5. Sett gnistfangeren på eksosåpningen igjen.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Skifte drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Skift drivstoffilter(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Bensinfilteret er plassert i nærheten av motoren foran eller bak på motoren.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. La motoren kjøle seg ned.

  4. Lukk drivstoffavstengingsventilen under setet (Figur 62).

   g008963
  5. Klem sammen endene på slangeklemmene, og skyv dem bort fra filteret (Figur 62).

  6. Ta filteret av bensinslangene.

  7. Monter et nytt filter, og skyv slangeklemmene nær opptil filteret (Figur 62).

  8. Åpne drivstoffavstengingsventilen.

  Important: Monter drivstoffslangene på nytt og sikre med samme type plastikksnorer som de som opprinnelig fulgte med fra fabrikken, for å holde drivstoffslangene unna komponenter som kan forårsake skade.

  Vedlikeholde drivstofftanken

  Forsøk aldri å tappe drivstofftanken. Påse at en autorisert forhandler tapper drivstofftanken og overhaler eventuelle komponenter for drivstoffsystemet.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Advarsel

  Batteripoler, klemmer og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blyforbindelser: kjemikalier som er kjente i staten California for å føre til kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter at du har håndtert et batteri.

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  én gang månedlig
 • Sjekk batteriladingen.
 • Fare

  Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en gift som er dødelig ved inntak og som kan forårsake alvorlige brannskader.

  Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihansker for å beskytte hendene.

  Fjerne batteriet

  Advarsel

  Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

  • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

  Advarsel

  Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern batteriet, som vist i Figur 63.

   g027728

  Installere batteriet

  Note: Plasser batteriet med polene vendt bort fra den hydrauliske tanken (Figur 63).

  g032526

  Lade batteriet

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Røyk aldri i nærheten av batteriet, og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  Important: Batteriet skal alltid være fulladet (1265 egenvekt). Dette er spesielt viktig for å forhindre at batteriet blir ødelagt når temperaturen er under 0° C.

  1. Lad opp batteriet i 10 til 15 minutter ved 25 til 30 A, eller i 30 minutter ved 10 A.

  2. Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket, og deretter laderledningene fra batteripolene (Figur 65).

  3. Monter batteriet i maskinen og koble til batterikablene, se Installere batteriet.

   Note: Kjør ikke traktoren med batteriet frakoblet da dette kan føre til elektrisk skade.

   g000960

  Vedlikeholde sikringene

  Det elektriske systemet er beskyttet av sikringer. Dette er vedlikeholdsfritt. Hvis en sikring imidlertid går, kontrollerer du om det er kortslutning i en av ledningene.

  1. Sikringene er plassert på konsollen til høyre for setet (Figur 66).

  2. For å bytte sikring, trekk den ut for å fjerne den.

  3. Sett inn en ny sikring (Figur 66).

   g008966

  Vedlikehold av drivsystem

  Kontrollere sikkerhetsbeltet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sikkerhetsbeltet.
 • Inspiser sikkerhetsbeltet og se etter slitasje, hakk og at selvopprulleren og spennen fungerer som de skal. Bytt før bruk dersom ødelagt.

  Kontrollere knottene på veltebøylebeskyttelsessystemet (ROPS)

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller knottene på veltebøylebeskyttelsessystemet (ROPS).
 • Advarsel

  For å unngå skader eller dødsfall ved velting: Hold veltebøylen i fullt hevet og låst stilling og bruk sikkerhetsbelte.

  Kontroller at setet er godt festet på maskinen.

  Kontroller at både det monterte utstyret og knottene fungerer som de skal. Kontroller at knottene låser ordentlig når veltebøylen er i hevet stilling. Den øvre bøylen på veltebøylen må kanskje skyves litt fremover eller trekkes bakover for å få begge knottene til å låse (Figur 67).

  g008943

  Justere sporingen

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak).

  2. Kjør ut på et åpent, flatt område, og sett bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL, LåST stilling.

  3. Flytt gassen slik at den står midt mellom HURTIG og LANGSOMT.

  4. Flytt begge bevegelseskontrollspakene fremover til de begge stopper i T-sporet.

  5. Kontroller hvilken vei maskinen trekker.

  6. Hvis den trekker til høyre, må du løsne boltene og justere den venstre stopplaten bakover på det venstre T-sporet til maskinen går rett fremover (Figur 68).

  7. Hvis den trekker til venstre, må du løsne boltene og justere den høyre stopplaten bakover på det høyre T-sporet til maskinen går rett fremover (Figur 68).

  8. Stram til stopplaten (Figur 68).

   g035394

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Oppretthold korrekt lufttrykk i bakhjulene på 90 kPa. Forskjellig trykk i hjulene kan føre til ujevn klipping. Sjekk dekkene når de er kalde, for å få en mest mulig nøyaktig avlesning av trykket.

  Note: Forhjulene har delvis luftfylte dekk som ikke trenger justering av lufttrykk.

  g001055

  Kontrollere hjulhakemutterne

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Kontroller momentet for hjulenes hakemuttere.
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller momentet for hjulenes hakemuttere.
 • Kontroller og stram hjulhakemutterne til 122–129 N·m.

  Kontrollere hjulnavmutter med riller

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Kontroller dreiemomentet til hjulnavmutter med riller.
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller dreiemomentet til hjulnavmutter med riller.
 • Kontroller og stram mutteren med riller til 286–352 N·m.

  Note: Ikke bruk glidemiddel på hjulnavet.

  g035395

  Justere styrehjulslageret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Juster styrehjulslageret.
  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern støvhetten fra styringen og trekk til låsemutteren (Figur 71).

  4. Trekk til låsemutteren inntil fjærskivene er flate og gå deretter tilbake 1/4 omdreining for å stille forbelastningen på lagrene korrekt (Figur 71).

   Important: Påse at fjærskivene er montert korrekt slik det vises i Figur 71.

  5. Sett på støvhetten (Figur 71).

   g001297

  Bruke clutchmellomlegget

  Noen nyere modeller har blitt bygget med clutcher som inneholder en et bremsemellomlegg. Når clutchbremsen er så slitt av clutchen ikke lenger har jevn kontakt, kan man fjerne mellomlegget for å forlenge clutchens levetid.

  g010869

  Fjerne clutchmellomlegget

  1. Stopp motoren, vent til alle bevegelige deler har stanset, ta ut nøkkelen, sett på parkeringsbremsen og la maskinen bli helt kaldt før du starter disse instruksjonene.

  2. Bruk en luftkompressor, blås ut rusk fra under bremsestangen og rundt bremseavstandsstykkene (Figur 73).

   g010868
  3. Kontroller tilstanden til ledningene, konnektorene og terminalene til ledningsfastspenneren.

   Note: Rengjør eller reparer etter behov.

  4. Kontroller at det finnes 12 V ved clutchkonnektoren når knivkontrollbryteren (kraftuttaket) er aktivert.

  5. Mål avstanden mellom rotoren og armaturen. Hvis avstanden er større enn 1 mm, fortsett med de følgende trinnene:

   1. Løsne begge bremsemonteringsboltene en halv til én full omdreining som vist i Figur 74.

    Note: Ikke fjern bremsestangen fra feltkledningen/armaturen. Bremsestangen har blitt slitt for å passe til armaturen og må fortsatt passe etter at du har fjernet mellomlegget for å sikre korrekt bremsemoment.

    g010870
   2. Bruk nebbtang, eller hendene, og hold tappen og fjern mellomlegget (Figur 75).

    Note: Ikke kast mellomlegget før du har fått bekreftet at clutchen fungerer som den skal.

    g010871
   3. Bruk en luftledning til å blåse ut ut ev. rusk fra under bremsestangen og rundt bremseavstandsstykkene.

   4. Trekk hver bolt (M6 x 1) til 13 N·m +/- 0,7 N·m.

   5. Bruk et 0,25 mm tykt følerblad til å bekrefte at det er et mellomrom mellom rotoren og armaturoverflaten på begge sider av bremsestangen, som vist i Figur 76 og Figur 77.

    Note: På grunn av måten rotoren og armaturoverflaten slites (forhøyninger og fordypninger), kan det være vanskelig å måle korrekt avstand.

    g010872
    g010873
    • Hvis avstanden er mindre enn 0,25 mm, skal du montere mellomlegget igjen, se .

    • Hvis det er stort nok mellomrom, fortsett til sikkerhetssjekken i trinn 6.

   6. Utfør følgende sikkerhetssjekk:

    1. Sitt i setet når du starter motoren.

    2. Påse at knivene ikke aktiveres når knivkontrollbryteren (kraftuttaket) er i AV-stilling og clutchen er utkoblet.

     Hvis clutchen ikke kobles ut, monter mellomlegget igjen. Se .

    3. Aktiver og deaktiver knivkontrollbryteren (kraftuttaket) ti etterfølgende ganger for å kontrollere at clutchen fungerer som den skal.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Rengjøre motorskjermen og motoroljekjøleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør motorskjermen og oljekjøleren.
 • Fjern eventuell oppsamling av gress, smuss eller andre fremmedlegemer fra oljekjøleren (Figur 78).

  g035392g009191

  Før all bruk må du fjerne eventuell oppsamling av gress, smuss eller andre fremmedlegemer fra motorskjermen. Dette vil bidra til å sørge for tilstrekkelig kjøling av motoren og riktig motorhastighet, og vil redusere muligheten for overoppheting og mekanisk skade på motoren (Figur 79).

  Rengjøre motorens kjøleribber og deksler

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller og rengjør motorens kjøleribber og deksler.
  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern luftinntaksskjermen, tilbakespolingsstarteren og viftehuset (Figur 79).

  4. Fjern rusk og gress fra motordelene.

  5. Monter luftinntaksskjermen, tilbakespolingsstarteren og viftehuset (Figur 79).

   g004218

  Kontrollere og rengjøre hydraulikkenhetsdekslene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller og rengjør hydraulikkenhetsdekslene.
 • Important: Festene på maskinens deksler er utformet for å sitte på dekselet når dekselet er fjernet. Løsne alle festene på hvert deksel noen omdreininger, slik at dekselet sitter løsere, men ikke er helt løst, og gå så tilbake og løsne dem helt slik at dekselet løsner. Dette forhindrer at du stripper boltene fra holderne.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Flytt setet fremover.

  4. Vent til motoren og hydraulikksystemet har kjølt seg ned.

  5. Fjern rusk og gress fra hydraulikkenhetsdekslene (Figur 80).

   g206809g010207
  6. Fjern dekselet over hver peilestav og bolten som sitter fast i dekselet. Rengjør rundt hver peilepinne og hydraulikkenhet (Figur 81).

   g012434
  7. Justere setet.

  Vedlikehold av bremser

  Justere parkeringsbremsen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Kontroller justeringen av parkeringsbremsen.
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller justeringen av parkeringsbremsen.deretter
 • Note: Følg denne prosedyren også når du fjerner eller skifter ut en bremsekomponent.

  1. Kjør maskinen inn på en jevn flate.

  2. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Stopp motoren, vent til alle bevegelige deler har stanset og ta ut nøkkelen.

  4. Hev maskinens bakende og støtt den med jekkstøtter.

   Fare

   Mekaniske eller hydrauliske jekker kan kanskje ikke støtte maskinen og dermed føre til alvorlige skader.

   • Bruk jekkstøtter når du støtter maskinen.

   • Ikke bruk hydrauliske jekker.

  5. Ta av bakhjulene på maskinen.

  6. Ta bort alt rusk fra bremseområdet.

  7. Vri drivhjulets løsehåndtak til utløst stilling. Se Bruke drivhjulets løseventiler.

  8. Sjekk for å se om det finnes synlig avstand mellom L-braketten og koblingsstoppet (Figur 82).

   g026961
  9. Koble fra parkeringsbremsen. Spaken skal være i nedre posisjon.

  10. Drei hjulnavet for hånd i begge retninger i forhold til kaliperen. Hjulnavet skal rotere fritt i kaliperen.

  11. Hvis det er nødvendig å skape avstand eller hjulnavet ikke kan rotere fritt:

   1. Koble fra parkeringsbremsen.

   2. Koble fra og finjuster den bakre koblingen:

    • Gjør koblingen kortere for å skape avstand.

    • Forleng koblingen for å gi rom for hjulnavrotasjon.

   3. Koble til den bakre koblingen igjen.

  12. Sett på parkeringsbremsen og sjekk avstanden.

  13. Gjenta trinn 9 til 13 inntil det finnes synlig avstand og hjulnavet kan rotere fritt.

  14. Gjenta prosedyren for bremsen på motsatt side.

  15. Vri drivhjulets løsehåndtak til driftsstilling. Se Bruke drivhjulets løseventiler.

  16. Sett på igjen bakdekkene og stram til hakemutterne. Se Kontrollere hjulhakemutterne.

  17. Ta bort jekkstøttene.

  Vedlikehold av remmer

  Sjekke remmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Sjekk remmene for slitasje/sprekker.
 • Skift ut remmen hvis den er slitt. Tegn på en slitt rem omfatter kvining mens remmen roterer, knivene sklir ved klipping av gress og slitte kanter, brente merker og sprekker på/i remmen.

  Skifte klipperremmen

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Senk gressklipperen til en klippehøyde på 76 mm.

  4. Løsne den nedre bolten som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  5. Fjern skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i platemetall

  6. Fjern remdekslene (Figur 83).

   g027729
  7. Bruk en skralle i det firkantede hullet i lederullarmen for å redusere spenningen på blindfjæren (Figur 84).

  8. Ta remmen av remskivene på klippeenheten.

  9. Fjern remføreren på den fjærbelastede lederullarmen (Figur 84).

  10. Fjern den eksisterende remmen.

  11. Monter den nye remmen rundt knivremskivene og clutchremskiven under motoren (Figur 84).

   g009038
  12. Monter remføreren på lederullarmen (Figur 84).

  13. Bruk skrallen i det firkantede hullet for å installere blindfjæren (Figur 84).

   Note: Pass på at fjærendene er anbrakt i forankringssporene.

  14. Monter remdekslene (Figur 85).

   g027730
  15. Monter skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i platemetall.

  16. Stram til bolten for klippeenhetsforhenget. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  Skifte ut den hydrauliske pumpedrivremmen

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern klipperremmen. Se Skifte klipperremmen.

  4. Løft opp maskinen og støtt den med jekkstøtter (Figur 86).

   g009039
  5. Bruk en skralle i det firkantede hullet i lederullarmen for å fjerne blindfjæren (Figur 86).

  6. Hekt fjæren av rammen (Figur 86).

  7. Fjern remmen fra hydraulikkenhetens drivremskiver og motorremskiven.

  8. Legg den nye remmen rundt motorremskiven og de to drivremskivene.

  9. Bruk en skralle i det firkantede hullet i lederullarmen for å montere ledefjæren til rammen (Figur 86).

  10. Monter klipperremmen. Se Skifte klipperremmen.

  Vedlikehold av kontrollsystem

  Justere kontrollhåndtaksstillingen

  Det er to høydestillinger for kontrollspakene – høy og lav. Fjern boltene for å justere høyden for føreren.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løsne boltene og flensmutrene som er installert i spakene (Figur 87).

  4. Innrett foran-til-bak-stilling for spakene ved å bringe dem sammen til NøYTRAL stilling og føre dem til de er innrettet. Stram deretter boltene (Figur 88).

   g009040
   g009195
  5. Dersom endene på spakene slår mot hverandre, se Justere kontrollhåndtaksstillingen.

  6. Gjenta for å justere kontrollspakene.

  Justere bevegelseskontrolleddene

  Pumpekontrolleddene befinner seg på én av drivstofftanksidene, under setet. Du kan finjustere ved å dreie på pumpeleddet med en skrunøkkel (1/2 tomme), slik at maskinen ikke beveger seg i nøytral stilling. Det skal kun gjøres justeringer for nøytralstillingen.

  Advarsel

  Motoren må gå og drivhjulene må rotere, slik at det kan utføres bevegelseskontrolljustering. Kontakt med bevegelige deler eller varme overflater kan føre til personskade.

  Hold fingre, hender og bekledning unna roterende komponenter og varme overflater.

  1. Før du starter motoren, må du tråkke på løftepedalen for klippeenheten og ta ut klippehøydepinnen.

  2. Senk klippeenheten ned på bakken.

  3. Løft opp bakenden av maskinen, og støtt den med jekkstøtter (eller lignende type støtte).

   Note: Hev maskinen akkurat høyt nok til at drivhjulene kan rotere fritt.

  4. Ta vekk den elektriske koblingen fra setesikkerhetsbryteren som er plassert under seteputen.

   Note: Bryteren er en del av seteenheten.

  5. Installer midlertidig en kaldstartsledning over terminalene i hovedledningsnettkonnektoren.

  6. Start motoren, kjør den på full gass, og koble fra bremsen.

   Note: Bremsen må være aktivert og bevegelseskontrollspakene utkoblet for å starte motoren. Føreren trenger ikke å sitte i setet da det blir brukt kaldstartsledning.

  7. Kjør enheten i minst fem minutter med drivspakene satt til full fart forover for å få hydraulikktemperaturen opp til driftstemperatur.

   Note: Bevegelseskontrollspakene må være i nøytral stilling mens du utfører eventuelle justeringer.

  8. Sett bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL stilling.

  9. Juster lengden på pumpestangen ved å vri på de doble mutterne på stangen i den aktuelle retningen til hjulene kryper noe i revers (Figur 89).

   g035397
  10. Flytt bevegelseskontrollspakene til Revers-stillingen, og bruk litt lett trykk på spaken mens du lar reversindikatorfjærene føre spakene tilbake til nøytral stilling.

   Note: Hjulene må ikke bevege seg eller krype noe i revers.

  11. Slå av enheten, fjern kaldstartsledningen fra ledningssatsen, og koble ledningssatsen inn i setebryteren.

  12. Ta bort jekkstøttene.

  13. Hev klippeenheten og sett inn igjen klippehøydepinnen.

  14. Kontroller at maskinen ikke beveger seg i fri når parkeringsbremsene er deaktivert.

  Justere bevegelseskontrolldemperen

  Den øvre dempermonteringsbolten kan justeres for å oppnå ønsket motstand for bevegelseskontrollspaken. Se Figur 90 for å finne monteringsalternativer.

  g008620

  Justere tapp for bevegelseskontroll – nøytral stilling

  Flensmutteren kan justeres for å oppnå ønsket motstand for bevegelseskontrollspaken når den flyttes til NøYTRAL, LåST stilling. Se Figur 91 for å finne justeringsalternativer.

  1. Løsne låsemutteren.

  2. Stram til eller løsne flensmutteren for å få ønsket følelse.

   Note: Hvis du ønsker mer motstand, strammer du til flensmutteren.

   Note: Hvis du ønsker mindre motstand, løsner du flensmutteren.

  3. Stram låsemutteren.

   g008621

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulisk system

  • Kontroller at alle hydraulikkvæskeslanger og -ledninger er i god stand, og at alle hydraulikkoblinger og -beslag er tette, før hydraulikksystemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulikkvæske under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på hydraulikksystemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  Overhale det hydrauliske systemet

  Hydraulikkvæsketype: Toro® HYPR-OIL 500 hydraulikkvæske eller Mobil® 1 15W-50.

  Important: Bruk spesifisert olje. Andre oljer kan skade det hydrauliske systemet.

  Væskekapasitet for hvert hydraulikksystem: 1,5 liter per side med filterbytte

  Kontrollere hydraulikkoljen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
  1. Sett maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  4. La motoren og hydraulikksystemet få kjøle seg ned i ti minutter.

   Note: Oljenivået på peilestaven er feil hvis oljen sjekkes når enheten er varm.

  5. Flytt setet fremover.

  6. Rengjør området rundt peilepinnene på hydraulikksystembeholderne (Figur 92).

  7. Fjern én peilepinne fra hydraulikkbeholderen (Figur 92).

  8. Tørk av peilepinnen og sett peilepinnen tilbake i beholderen.

  9. Dra ut peilestaven, og se på enden (Figur 92).

   Important: Ikke fyll for mye olje på hydraulikkenhetene, ettersom dette kan forårsake skade. Ikke kjør maskinen hvis oljen er under fyll på-merket.

  10. Hvis oljenivået er ved fyll på-merket, hell sakte nok olje i hydraulikkbeholderen for å fylle nivået til full- eller H-linjen.

  11. Sett peilestaven på plass igjen.

  12. Gjenta prosedyren med motsatt peilestav.

   g015459

   Advarsel

   Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

   • Væske som sprøytes inn under huden, må fjernes kirurgisk innen få timer av en doktor med kjennskap til denne typen skader. Hvis ikke, kan dette føre til koldbrann.

   • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

   • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

   • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

   • Kontroller at alle hydraulikkslanger og -ledninger er i god stand, og at alle hydraulikkoblinger og -beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  Skifte hydraulikkvæske og -filtre

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 250 første timene
 • Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkolje når du benytter enhver slags væske.
 • Hver 250. driftstime
 • Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske når du benytter Mobil® 1-væske (oftere under skitne og støvete arbeidsforhold).
 • Hver 500. driftstime
 • Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske når du benytter Toro® HYPR-OIL™ 500-væske (oftere under skitne og støvete arbeidsforhold).
 • For å bytte hydraulikkvæske må filtrene fjernes. Bytt begge samtidig. Se Overhale det hydrauliske systemet for væskespesifikasjoner.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løft opp maskinen og støtt den med jekkstøtter (Figur 93).

   g008970
  4. Fjern både klipperremmen og pumpedrivremmen. Se Skifte klipperremmen og Skifte ut den hydrauliske pumpedrivremmen.

   Note: Dette forhindrer at det kommer olje på remmene.

  5. Plasser et tappefat under filteret, fjern det gamle filteret og tørk av overflaten (Figur 94).

   g008968
  6. Påfør et tynt lag med hydraulisk væske på gummipakningen på det nye filteret (Figur 94).

  7. Sett inn det nye hydraulikkfilteret.

  8. Monter pumpedrivremmen og klipperremmen.

  9. Ta bort jekkstøttene, og senk maskinen ned (Figur 93).

  10. Fyll væske på hydraulikkbeholderen og se etter lekkasjer.

  11. Tørk opp væske som eventuelt ble sølt.

  12. Start motoren, og la den gå i omtrent to minutter for å blåse luft ut fra systemet.

  13. Stopp motoren og kontroller om det finnes lekkasjer.

  14. Kontroller væskenivået mens væsken er kald.

  15. Fyll på væske i den hydrauliske beholderen hvis det er nødvendig.

   Note: Ikke fyll på for mye.

  Vedlikehold av klippeenhet

  Rette opp klippeenheten

  Montere maskinen

  Note: Kontroller at klippeenheten er plan før du stiller inn klippehøyden.

  1. Sett gressklipperen på en jevn overflate.

  2. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  4. Kontroller dekktrykket for drivhjulene.

  5. Juster til 0,90 bar ved behov.

  6. Still inn gressklipperen til en klippehøyde på 76 mm.

  Nivellere klippeenheten

  1. Sett gressklipperen på en jevn overflate.

  2. Stopp motoren, vent til alle bevegelige deler har stanset, ta ut nøkkelen, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Kontroller dekktrykket for drivhjulene.

   Note: Riktig dekktrykk er 0,9 bar.

  4. Sett transportlåsen i låsestilling.

  5. Tråkk løftepedalen for klippeenheten helt fremover slik at klippeenheten låses i transportstillingen på 14 cm (Figur 95).

   g027343
  6. Sett klippehøydepinnen inn i 76 mm-posisjonen.

  7. Frigjør transportlåsen og la klippeenheten senkes ned til klippehøyden.

  8. Hev utløpssjakten.

  9. Mål fra den jevne overflaten til den fremre tuppen på kniven (posisjon A) på begge sider av klippeenheten, som vist i Figur 96.

   Note: Riktig avstand skal være 7,6 cm..

   g009196
  10. Finjuster justeringsmutteren på den fremre klippeenheten ved å vri på den (Figur 97).

   Note: Hvis du vil øke høyden, vrir du justeringsmutter med urviseren. Hvis du vil redusere høyden, vrir du mot urviseren.

   Note: Hvis de fremre klippeenhetsleddene ikke har nok justeringsmulighet til å oppnå riktig klippehøyde, kan du bruke ettrinnsjusteringsenheten for å øke justeringsmuligheten.

   g035398
  11. Hvis du vil justere ettrinnsjusteringsenheten, må du løsne de to boltene nederst på klippehøydeplaten (Figur 98).

   g027345
  12. Hvis klippeenheten er for lav, kan du stramme til ettrinnsjusteringsbolten ved å vri den med urviseren. Hvis klippeenheten er for høy, kan du løsne ettrinnsjusteringsbolten ved å vri den mot urviseren (Figur 99).

   Note: Løsne eller stram til ettrinnsjusteringsbolten nok til å flytte klippehøydeplatens monteringsbolter minst 1/3 av den tilgjengelige lengden i sporene. Dette gir litt opp- og nedjusteringsmuligheter for hver av de fire klippeenhetleddene.

   g017036
  13. Trekk til de to boltene nederst på klippehøydeplaten (Figur 98).

   Note: Vanligvis skal den bakre knivtuppen justeres 6,4 mm høyere enn den fremre.

  14. Trekk til de to boltene med et moment på 37–45 N m.

  15. Mål fra den jevne overflaten til den bakre tuppen på kniven (posisjon B) på begge sider av klippeenheten, som vist i Figur 96.

   Note: Riktig avstand skal være 8,3 cm.

  16. Finjuster skruejusteringen ved å vri den til 8,3 mm høyde (se Figur 97).

   Hvis du vil øke høyden, vrir du justeringsmutteren med urviseren. Hvis du vil redusere høyden, vrir du mutteren mot urviseren.

  17. Mål til alle de fire sidene har riktig høyde.

  18. Stram til alle mutterne på klippeenhetens løftearmenheter.

  19. Senk utløpssjakten.

  Overhale gressklipperknivene

  Sørg for å få best mulig klipperesultat ved å holde knivene skarpe. Det kan være praktisk å ha en ekstra kniv på for mer effektiv sliping og utskifting.

  Knivsikkerhet

  En slitt eller skadet kniv kan brekke, og en del av kniven kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke. Hvis man prøver å reparere en skadet kniv, kan det føre til at produktets sikkerhetssertifisering opphører å gjelde.

  • Inspiser knivene regelmessig for slitasje eller skade.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt knivene eller bruk hansker, og vær svært forsiktig når du håndterer knivene. Bare skift ut eller slip knivene. Du må aldri rette eller sveise dem.

  • Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.

  Før du inspiserer eller overhaler knivene

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Slå av motoren, ta ut nøkkelen, og koble tennpluggkablene fra tennpluggene.

  Inspisere knivene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Undersøk knivene.
  1. Undersøk kniveggene (Figur 100).

  2. Hvis kniven er sløv eller hvis det er hakk i den, må den tas av og slipes. Se Slipe knivbladene.

  3. Undersøk knivbladene, spesielt buen.

  4. Hvis du finner sprekker, slitasje eller ser at det begynner å dannes spor i denne delen av kniven, må den skiftes ut øyeblikkelig (Figur 100).

   g006530

  Sjekke om en kniv er bøyd

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Roter knivene til endene vender fremover og bakover.

  4. Mål fra en jevn overflate til kniveggen, posisjon A, på kniven (Figur 101).

   g000975
  5. Roter den motsatte enden av kniven fremover.

  6. Mål fra en jevn overflate til kniveggen i samme posisjon som i trinn 4 ovenfor.

   Note: Forskjellen mellom avstanden i trinn 4 og 6 må ikke være over 3 mm.

   Note: Hvis dette målet overskrider 3 mm, er kniven bøyd og må byttes ut.

   Advarsel

   En kniv som er bøyd eller ødelagt, kan brekke og forårsake alvorlig skade på eller drepe deg eller andre i nærheten.

   • Bytt alltid ut bøyde eller ødelagte kniver.

   • Du må ikke file eller lage skarpe hakk i kanten eller overflaten på kniven.

  Fjerne knivbladene

  Kniven må skiftes hvis den treffer en hard gjenstand, hvis den ikke er balansert eller hvis den er bøyd. For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Hvis du bruker reservedeler fra andre produsenter, kan det være i uoverensstemmelse med sikkerhetsstandardene.

  1. Hold knivenden ved hjelp av en fille eller en tykk hanske.

  2. Fjern knivbolten, bueskiven og kniven fra spindelakselen (Figur 102).

   g004536

  Slipe knivbladene

  1. Bruk en fil til å slipe eggen i begge ender av kniven (Figur 103).

   Note: Oppretthold den opprinnelige vinkelen.

   Note: Kniven opprettholder balansen hvis like mye materiale fjernes fra begge kniveggene.

   g000552
  2. Sjekk knivens balanse ved å legge den på en balanseringsinnretning (Figur 104).

   Note: Hvis kniven holder seg i horisontal stilling, har den riktig balanse og kan brukes.

   Note: Hvis kniven ikke er i balanse, filer du bort litt av metallet på enden av vingeområdet (Figur 103).

   g000553
  3. Fortsett med dette helt til kniven er balansert.

  Montere knivbladene

  1. Monter kniven på spindelakselen (Figur 105).

   Important: Buen på kniven må vende oppover, mot innsiden av gressklipperen, for å sikre riktig klipping.

  2. Monter fjærskiven og knivbolten (Figur 105).

   Note: Fjærskivekonusen må monteres mot bolthodet (Figur 105).

  3. Trekk til knivbolten til 115–150 N∙m.

   g004536

  Demontere klippeenheten

  Før du utfører service eller fjerner klippeenheten, må de fjærbelastede løftearmene for klippeenheten låses.

  Advarsel

  Klippeenhetens løftearmenheter har oppsamlet energi. Hvis du prøver å fjerne klippeenheten uten å frigjøre den oppsamlede energien, kan det forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.

  Ikke prøv å demontere klippeenheten fra frontrammen uten å låse den oppsamlede energien.

  1. Stopp motoren, vent til alle bevegelige deler har stanset, ta ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen.

  2. Fjern klippehøydepinnen, og senk klippeenheten ned på bakken.

  3. Sett klippehøydepinnen inn i 7,6 cm-posisjonen.

   Note: Dette låser løftearmene for klippeenheten i nedre stilling når klippeenheten er fjernet og den oppsamlede energien i fjæren frigjøres.

  4. Fjern remdekslene.

  5. Løft opp gulvpanelet og sett en skralle i det firkantede hullet i klippeenhetens lederull (Figur 106).

  6. Vri klippeenhetens lederull med urviseren og fjern klipperremmen (Figur 106).

   g009038
  7. Fjern og ta vare på delene på begge sider av klippeenheten (Figur 107).

   g009197
  8. Hev klippeenhetsavstiverne og fest dem i oppreist stilling.

  9. Skyv klippeenheten ut til høyre side på maskinen.

  Skifte gressavlederen

  Advarsel

  En utildekket utslippsåpning kan føre til at gressklipperen slynger objekter mot deg eller andre i nærheten, noe som kan resultere i alvorlig skade. Det kan også oppstå kontakt med kniven.

  Du må ikke bruke gressklipperen uten at du har montert en dekkplate, kvernplate, gressavleder eller gressoppsamler.

  1. Fjern låsemutteren, bolten, fjæren og avstandsstykket som holder avlederen festet til svingbrakettene (Figur 108).

  2. Fjern den skadde eller slitte gressavlederen (Figur 108).

   g015594
  3. Plasser avstandsstykket og fjæren på gressavlederen.

  4. Plasser J-enden av fjæren bak kanten på enheten.

   Note: Påse at J-enden av fjæren er montert bak enhetskanten før du monterer bolten som vist i Figur 108.

  5. Monter bolt og mutter.

  6. Plasser J-krokenden av fjæren rundt gressavlederen (Figur 108).

   Important: Gressavlederen må kunne rotere. Løft avlederen opp til helt åpen stilling og sørg for at den roterer helt til den nederste posisjonen.

  Rengjøring

  Rengjøre under klippeenheten

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør klippeenheten.
  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Hev klippeenheten til transportstilling.

  Rengjøring av opphengsystemet

  Note: Ikke rengjør støtdemperenhetene med trykkvann (Figur 109).

  g030538

  Avhending av avfall

  Motorolje, batterier, hydraulikkvæske og motorkjølemiddel er forurensende for miljøet. Avhend disse i henhold til nasjonale eller lokale regelverk.

  Lagring

  Rengjøre og lagre maskinen

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), sett på parkeringsbremsen, vri nøkkelen til AV-stillingen, og ta ut den av tenningen.

  2. Rengjør alle utvendige deler på hele maskinen for gress, smuss og skitt (spesielt motoren og det hydrauliske systemet). Fjern utvendige gressrester og smuss på motorens sylindertoppribber og viftehus.

   Important: Du kan vaske maskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Maskinen må ikke trykkvaskes. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær kontrollpanelet, motoren og de hydrauliske pumpene og motorene.

  3. Sjekk bremsen. Se Vedlikehold av bremser.

  4. Vedlikehold luftrenseren, se Overhale luftrenseren.

  5. Smør maskinen, se Smøring.

  6. Bytte veivhusolje, se Skifte motorolje.

  7. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  8. Skifte de hydrauliske filtrene. Se Skifte hydraulikkvæske og -filtre.

  9. Bytt ut batteriet, se Lade batteriet.

  10. Skrap bort oppsamlet gress og skitt fra gressklipperens underside, og spyl den med en hageslange.

   Note: Kjør maskinen med knivkontrollbryteren (kraftuttak) innkoblet og motoren på høy tomgang i to til fem minutter etter vask.

  11. Kontroller knivenes tilstand. Se Inspisere knivene.

  12. Gjør maskinen klar for oppbevaring når det er flere enn 30 dager til du skal bruke den igjen. Slik gjør du maskinen klar for lagring:

   1. Bland et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel med petroleumsbase i drivstoffet på tanken. Følg blandingsinstruksjonene fra produsenten av stabiliseringsmiddelet. Stabiliseringsmidler med alkoholbase (etanol eller metanol) må ikke brukes.

    Note: Et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel er mest effektivt når det blandes med ferskt drivstoff og brukes til enhver tid.

   2. Kjør motoren for å fordele det behandlede drivstoffet i drivstoffsystemet (fem minutter).

   3. Slå av motoren, la den kjøles ned og tøm drivstofftanken. Se Vedlikeholde drivstofftanken.

   4. Start motoren og kjør den til den stopper.

   5. Drivstoff må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Gjenvinn i henhold til lokale forskrifter.

    Important: Drivstoff som inneholder et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel, må ikke oppbevares i flere enn 90 dager.

  13. Sjekk og stram til alle bolter, mutrer og skruer. Alle skadde eller defekte deler må repareres eller skiftes ut.

  14. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken. Du kan kjøpe maling hos ditt autoriserte forhandlerverksted.

  15. Maskinen må oppbevares rent og tørt i en garasje eller på et lager.

  16. Ta nøkkelen ut av tenningen, og legg den på et sted utenfor rekkevidde for barn eller andre autoriserte brukere.

  17. Legg en presenning over maskinen for å beskytte den og holde den ren.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Startmotoren kjører ikke.
  1. Knivkontrollbryteren (kraftoverføring) er innkoblet.
  2. Parkeringsbremsen er frakoblet.
  3. Kontrollspakene står låst i nøytral, låst stilling.
  4. Føreren sitter ikke på plass.
  5. Batteriet er flatt.
  6. De elektriske forbindelsene er korroderte eller løse.
  7. En sikring har gått.
  8. Et relé eller en bryter er slitt eller skadet.
  1. Flytt spaken for knivkontroll (kraftuttak) til frakoblet stilling.
  2. Sett på parkeringsbremsen.
  3. Påse at bevegelseskontrollspakene står låst i nøytral, låst stilling.
  4. Sett deg på setet.
  5. Lad opp batteriet.
  6. Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt.
  7. Bytt ut sikringen.
  8. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren vil ikke starte, er vanskelig å starte eller går ikke.
  1. Drivstofftanken er tom.
  2. Drivstoffavstengningsventilen er stengt.
  3. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  4. Gassen står ikke i riktig stilling.
  5. Det er smuss på drivstoffilteret.
  6. Det finnes smuss, vann eller gammel bensin i drivstoffsystemet.
  7. Luftrenseren er skitten.
  8. Setebryteren fungerer ikke som den skal.
  9. De elektriske kontaktene er korroderte, løse eller skadede.
  10. Et relé eller en bryter er slitt eller skadet.
  11. Tennpluggen er skitten eller avstanden er feil.
  12. Tennpluggkabelen er ikke tilkoblet.
  1. Fyll drivstofftanken.
  2. Åpne drivstoffavstengingsventilen.
  3. Tilsett olje til veivhuset.
  4. Kontroller at gassen står midtveis mellom stillingene "SLOW" og "FAST".
  5. Bytt ut drivstoffilteret.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  7. Rengjør eller bytt ut luftrenserelementet.
  8. Sjekk setebryterindikatoren. Skift ut setet om nødvendig.
  9. Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt. Rengjør kontaktpolene grundig med spesielt rengjøringsmiddel, smør på dielektrisk fett og koble til på nytt.
  10. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  11. Juster eller skift ut tennpluggen.
  12. Sjekk at tennpluggkabelen sitter godt.
  Motoren mister kraft.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Luftrenseren er skitten.
  3. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  4. Kjøleribbene og luftpassasjene over motoren er tilstoppet.
  5. Utluftingshullet i drivstofflokket er tilstoppet.
  6. Det er smuss på drivstoffilteret.
  7. Det finnes smuss, vann eller gammel bensin i drivstoffsystemet.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Rengjør luftrenserelementet.
  3. Tilsett olje til veivhuset.
  4. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  5. Rengjør eller skift ut drivstofflokket.
  6. Bytt ut drivstoffilteret.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren overopphetes.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  3. Kjøleribbene og luftpassasjene over motoren er tilstoppet.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Tilsett olje til veivhuset.
  3. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  Klipperen trekker til høyre eller venstre (når spakene er satt rett fremover)
  1. Sporingen må justeres
  2. Trykket i drivhjulsdekkene er feil.
  1. Juster sporingen.
  2. Juster dekktrykket i drivhjulene.
  Maskinen kjører ikke.
  1. Omløpsventilene er ikke strammet nok til.
  2. Pumperemmen er slitt, løs eller ødelagt.
  3. Pumperemmen sitter ikke på en av remskivene.
  4. Ledefjæren er brukket eller mangler.
  5. For lite eller for varm hydraulikkvæske.
  1. Stram omløpsventilene.
  2. Skift ut remmen.
  3. Skift ut remmen.
  4. Skift ut fjæren.
  5. Fyll på hydraulisk olje, eller la den avkjøles.
  Maskinen vibrerer unormalt mye.
  1. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e) eller ubalansert(e).
  2. Knivmonteringsbolten er løs.
  3. Monteringsboltene i motoren er løse.
  4. En motorremskive, lederull eller knivremskive er løs.
  5. Motorremskiven er ødelagt.
  6. Knivspindelen er bøyd.
  7. Motormonteringen er løs eller utslitt.
  1. Monter ny(e) kniv(er).
  2. Stram til knivmonteringsbolten.
  3. Trekk til monteringsboltene.
  4. Stram til den aktuelle skiven.
  5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Maskinen klipper med ujevn høyde.
  1. Kniven(e) er ikke skarp(e).
  2. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e).
  3. Klippeenheten er ikke rettet opp.
  4. Gressklipperens underside er skitten.
  5. Trykket i dekkene er feil.
  6. Knivspindelen er bøyd.
  1. Slip kniven(e).
  2. Monter ny(e) kniv(er).
  3. Rett opp klippeenheten på tvers og på langs.
  4. Rengjør gressklipperens underside.
  5. Juster trykket i dekkene.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Knivbladene roterer ikke.
  1. Klipperremmen er slitt, løs eller ødelagt.
  2. Klipperremmen sitter ikke på remskiven.
  3. Pumpens drivrem er slitt, løs eller ødelagt.
  4. Ledefjæren er brukket eller mangler.
  1. Monter en ny klipperrem.
  2. Monter klipperremskiven og kontroller at lederullen, lederullarmen og fjæren befinner seg i korrekt stilling og fungerer som de skal.
  3. Sjekk remstrammingen eller sett på ny rem.
  4. Skift ut fjæren.
  Clutchen kobles ikke inn.
  1. En sikring har gått.
  2. Lav spenning ved clutchen.
  3. Coilen er skadet.
  4. Det er utilstrekkelig strømforsyning.
  5. Avstanden mellom rotor og armatur er for stor.
  1. Bytt ut sikringen. Kontroller spolemotstand, batterilading, ladesystem og ledningskoblinger og skift ut komponenter om nødvendig.
  2. Kontroller spolemotstand, batterilading, ladesystem og ledningskoblinger og skift ut deler om nødvendig.
  3. Skift ut clutchen.
  4. Reparer eller skift ut clutchledningen eller det elektriske systemet. Rengjør konnektorkontaktene.
  5. Fjern mellomlegget eller bytt ut clutchen.

  Skjemaer

  Koblingsskjema

  g009180