Indledning

Denne plænetraktor med roterende blade er beregnet til brug af boligejere eller professionelle, ansatte operatører. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på private eller kommercielle ejendomme. Den er ikke beregnet til at klippe krat eller til landbrugsformål.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

g027332

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Dette gnisttændingssystem er i overensstemmelse med de canadiske ICES-002

Advarsel

Fjernelse af standarddele og -tilbehør, der er originaludstyr, kan ændre maskinens garanti, traktion og sikkerhed. Hvis der ikke anvendes originale Toro-dele, kan det medføre alvorlig personskade eller død. Uautoriserede ændringer af motoren eller brændstof- eller udluftningssystemet kan være i strid med bestemmelser.

Udskift alle dele, herunder, men ikke begrænset til, dæk, remme, skæreknive og komponenter i brændstofsystemet, med originale Toro-dele.

Se de oplysninger fra motorproducenten, som følger med maskinen.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren. Sørg for, at alle produktets brugere er fortrolige med betjeningen af det og forstår advarslerne.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold afstand til udblæsningsåbninger. Hold omkringstående på sikker afstand af maskinen.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stop maskinen, og sluk motoren, før den efterses, fyldes med brændstof eller ryddes for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan der være risiko for personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – ”personlig sikkerhedsanvisning” for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i de relevante sektioner i denne manual.

Hældningsindikator

g011841

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal58-6520
decal93-7818
decal99-8936
decal99-8939
decal106-2655
decal106-5517
decal107-3069
decal107-3969
decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal110-2067
decal110-2068
decal112-9028
decal114-4466
decal114-4470
decal116-1716
decal116-5988
decal117-0346
decal117-3811
decal117-3848
decal117-3864
decal120-5897
decal126-2055
decal136-5508
decal114-4468
decal125-9383
decal132-0871

Produktoversigt

g029631

Før du starter motoren og anvender maskinen, er det vigtigt, at du er fortrolig med alle maskinens betjeningsanordninger (Figur 4 og Figur 5).

g008951

Timetæller

Timetælleren registrerer, hvor mange timer motoren har kørt. Den kører, når motoren er i gang. Brug disse tal til planlægning af regelmæssig vedligeholdelse (Figur 6).

Brændstofmåler

Brændstofmåleren er placeret sammen med timetælleren, og bjælkerne lyser, når tændingskontakten er AKTIVERET (Figur 6).

Kontrollampen vises, når brændstofniveauet er lavt (ca. 3,8 l tilbage i brændstoftanken).

Kontrollamper for sikkerhedslås

Der er symboler på timetælleren, som angiver med en sort trekant, at sikkerhedslåsekomponenten befinder sig i den korrekte position (Figur 6).

Batteriindikatorlampe

Når tændingsnøglen drejes til positionen ON (tændt) i nogle få sekunder, vises batterispændingen i det område, hvor timerne normalt vises.

Batterilampen tænder, når tændingen slås til, og når ladningen er under det korrekte driftsniveau (Figur 6).

g008950

Gashåndtag

Gashåntaget kontrollerer motorhastigheden, og den har en trinløst regulerbar indstilling fra positionen LANGSOM til HURTIG (Figur 5).

Choker

Brug chokeren, før du starter en kold motor. Træk op i chokerhåndtaget for at aktivere chokeren. Skub chokerhåndtaget i bund for at deaktivere den (Figur 5).

Kontakt til regulering af skærekniv (kraftudtag)

Kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) indkobler og udkobler strømmen til skæreknivene (Figur 5).

Tændingskontakt

Denne kontakt bruges til at starte plæneklipperens motor. Den har tre positioner: START, RUN (kør) og OFF (fra).

Bevægelseshåndtag

Bevægelseshåndtagene bruges til at køre maskinen frem og tilbage og dreje den fra side til side.

Neutral låseposition

Brug den NEUTRALE LåSEPOSITION med sikkerhedslåsesystemet til at aktivere og finde den NEUTRALE position.

Brændstofafbryderventil

Luk brændstofafbryderventilen (under sædet), når plæneklipperen transporteres eller stilles til opbevaring.

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Bredde

 132 cm Skjold
Klippebredde132 cm
Uden skjold116 cm
Deflektor – oppe146 cm
Deflektor – nede172 cm

Længde

 132 cm Skjold
Styrtbøjle – oppe201 cm
Styrtbøjle – nede206 cm

Højde

Styrtbøjle – oppeStyrtbøjle – nede
179,1 cm119 cm

Vægt

ModelVægt
75969TE583 kg

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Før du klipper, skal du altid efterse maskinen for at sikre, at skæreknivene, skæreknivsboltene og klippeenhederne er i god driftsmæssig stand. Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

 • Vurder terrænet for at fastsætte det mest passende udstyr og relevante redskaber eller tilbehør, der kræves for at betjene maskinen korrekt og sikkert.

Brændstofsikkerhed

 • For at undgå person- eller tingsskade skal du være yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Brændstofdampe er brandfarlige og eksplosive.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet eller fyld brændstof på brændstoftanken, mens motoren kører, eller mens den er varm.

 • Påfyld ikke maskinen indendørs.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

 • Fyld ikke beholdere i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger med plastikforing. Stil altid beholdere på jorden med afstand fra køretøjet før påfyldning.

 • Fjern udstyr fra lastbilen eller anhængeren, og fyld brændstof på, mens den er på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen foregå vha. en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

 • Betjen ikke maskinen, medmindre hele udstødningssystemet er på plads og i god driftsmæssig stand.

 • Påfyldningsdysen skal altid være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -beholderen, indtil påfyldningen er afsluttet. Brug ikke låseenhed for slangespidsen.

 • Hvis du spilder brændstof på dit tøj, skal du straks skifte tøj. Tør eventuelt spildt brændstof op.

 • Overfyld aldrig brændstoftanken. Sæt brændstofdækslet på igen, og stram det.

 • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn. Køb aldrig benzin til mere end 30 dages forbrug.

 • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet er 6–13 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum giver brændstoffet i tanken plads til at udvide sig.

  • Undgå længere tids indånding af dampe.

  • Hold ansigtet væk fra dysen og brændstoftankens åbning.

  • Undgå kontakt med huden, og vask spildte væsker af med sæbe og vand.

Anbefalet brændstof

 • For at opnå de bedste resultater skal du kun bruge ren, frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofdunke hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzin.

Brug af brændstofstabilisator

Brug af brændstofstabilisator i traktoren giver følgende fordele:

 • Holder brændstoffet frisk ved opbevaring i op til 90 dage eller derunder (tøm brændstoftanken, hvis maskinen skal stilles til opbevaring i mere end 90 dage)

 • Renser motoren, når den kører.

 • Forhindrer opbygning af gummiagtige lakaflejringer i brændstofsystemet, som medfører startvanskeligheder.

  Important: Tilsæt aldrig brændstofadditiver, der indeholder metanol eller etanol.

  Tilsæt den korrekte mængde brændstofstabilisator til brændstoffet.

  Note: En brændstofstabilisator er mest effektiv, når den blandes med frisk brændstof. Brug altid brændstofstabilisator for at minimere risikoen for lakaflejringer i brændstofsystemet.

Opfyldning af brændstoftanken

 1. Parker maskinen på en plan flade.

 2. Sluk for motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

 3. Rengør området rundt om brændstoftankens dæksel.

 4. Fyld brændstoftanken op til bunden af påfyldningsstudsen (Figur 7).

  Note: Fyld ikke brændstoftanken helt op. Tomrummet i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig.

  g027726

Kontrol af motoroliestanden

Før du starter motoren og bruger maskinen, skal du kontrollere oliestanden i motorens krumtaphus. Se anvisning under Kontrol af motoroliestanden.

Indkøring af en ny maskine

Det tager tid, før nye motorer kommer op på fuld kraft. Der er større friktion ved nye plæneklipperskjolde og drivsystemer, hvilket betyder større motorbelastning. Giv nye maskiner en indkøringstid på 40 til 50 timer for at komme op på fuld kraft for at opnå den bedste ydelse.

Anvendelse af styrtbøjlen (ROPS)

Advarsel

Undgå personskade eller død pga. væltning: Hold styrtbøjlen i den fuldt hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen.

Sørg for, at sædet er fastgjort til maskinen.

Advarsel

Du er ikke beskyttet af styrtbøjlen, når styrtbøjlen er i sænket position.

 • Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt.

 • Spænd ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i sænket position.

 • Kør langsomt og forsigtigt.

 • Hæv styrtbøjlen, lige så snart der er plads til, at den kan hæves.

 • Kontroller omhyggeligt, om der er fri højde over dit hoved, dvs. om der er fri for grene, døråbninger, elektriske ledninger, før du kører under nogen genstand, og kom ikke i berøring med sådanne.

Important: Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt.

Important: Sørg for, at sædet er fastgjort til maskinen.

 1. Skub frem på den øverste del af styrtbøjlen for at sænke den.

 2. Træk begge greb ud, og drej dem 90°, så de ikke sidder fast (Figur 8).

 3. Sænk styrtbøjlen til sænket position (Figur 8).

  g008943
 4. Hæv styrtbøjlen til betjeningsposition, og drej grebene, så de skubbes delvist ind i rillerne, for at hæve styrtbøjlen (Figur 8).

 5. Løft styrtbøjlen til helt oprejst position, samtidig med at der skubbes på den øverste del af styrtbøjlen. Derefter springer stifterne på plads, når hullerne placeres ud for stifterne (Figur 8).

  Important: Brug altid sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i den hævede position.

 6. Tryk på styrtbøjlen, og kontroller, at begge stifter sidder fast.

Sæt sikkerheden i højsædet

Læs alle sikkerhedsforskrifterne grundigt igennem, og gør dig bekendt med de symboler, der findes i afsnittet om sikkerhed. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade.

Fare

Betjening af maskinen på vådt græs eller stejle skråninger kan forårsage udskridning og mistet herredømme.

 • Betjen aldrig maskinen på skråninger med en større hældning end 15 grader.

 • Sænk hastigheden, og vær yderst forsigtig på skråninger.

 • Betjen ikke maskinen i nærheden af vand.

Fare

Hjul, der kører ud over kanter, kan forårsage, at maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, død eller drukning.

Betjen ikke sneslyngen i nærheden af stejle skråninger.

Fare

Betjening af maskinen, mens styrtbøjlen er nede, kan medføre alvorlige kvæstelser eller død, hvis maskinen vælter.

Hold altid styrtbøjlen i den fuldt hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen.

g000963

Forsigtig

Denne maskine afgiver støj på mere end 85 dBA ved operatørens ører og kan give nedsat hørelse ved længere tids anvendelse.

Brug høreværn, når du betjener denne maskine.

Brug beskyttelsesudstyr til øjne, ører, hænder, fødder og hoved.

g009027

Anvendelse af sikkerhedslåsesystemet

Advarsel

Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet udkobles eller beskadiges, kan maskinen reagere uventet og forårsage personskade.

 • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

 • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet

Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på at forhindre motoren i at starte, medmindre:

 • Parkeringsbremsen er aktiveret.

 • Kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) er koblet fra.

 • Bevægelseshåndtagene er placeret i den NEUTRALE LåSEPOSITION.

Sikkerhedslåsesystemet er også konstrueret til at slukke motoren, når traktionsgrebene flyttes fra låst position med parkeringsbremsen aktiveret, eller hvis du rejser dig fra sædet, når kraftudtaget er indkoblet.

Timetælleren har symboler, som angiver over for brugeren, hvornår låsekomponenten er i den korrekte position. Når komponenten er i den korrekte position, lyser en trekant i den tilhørende firkant.

g009181

Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedssystemet.
 • Kontroller altid sikkerhedslåsesystemet, før du betjener maskinen. Hvis sikkerhedssystemet ikke fungerer som beskrevet i det følgende, skal der straks tilkaldes en autoriseret forhandler til at reparere sikkerhedssystemet.

  1. Aktiver parkeringsbremsen, mens du sidder i sædet, og flyt kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) til positionen ON (til). Prøv at starte motoren: Motoren bør ikke starte.

  2. Aktiver parkeringsbremsen, mens du sidder i sædet, og flyt kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) til positionen OFF (fra). Flyt et af bevægelseshåndtagene (væk fra den NEUTRALE LåSEPOSITION). Prøv at starte motoren: Motoren bør ikke starte. Gentag for det andet bevægelseshåndtag.

  3. Aktiver parkeringsbremsen, mens du sidder i sædet, og flyt kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) til positionen OFF (fra), og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION. Start derefter motoren. Deaktiver parkeringsbremsen, indkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag), og rejs dig derefter let fra sædet, mens motoren kører. Motoren bør nu slukke.

  4. Aktiver parkeringsbremsen, mens du sidder i sædet, og flyt kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) til positionen OFF (fra), og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION. Start derefter motoren. Mens motoren kører, skal et af bevægelseshåndtagene centreres og flyttes (frem eller tilbage). Motoren bør nu slukke. Gentag fremgangsmåden for det andet bevægelseshåndtag.

  5. Deaktiver parkeringsbremsen, mens du sidder i sædet, og flyt kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) til positionen OFF (fra), og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION. Prøv at starte motoren: Motoren bør ikke starte.

  Løsning af sædet

  Skub sædelåsen fremad for at løsne sædet (Figur 12).

  g204507

  Justering af MyRide™-ophængningssystemet

  MyRide™-ophængningssystemet kan justeres for at opnå en jævn og behagelig kørsel. Du kan justere de to bageste støddæmpere, så du hurtigt og nemt kan skifte affjedringssystemet. Indstil ophængningssystemet til den position, hvor det er mest behageligt.

  Justering af de bageste støddæmpere

  Rillerne til de bageste støddæmpere har låsepositioner til reference. Du kan placere de bageste støddæmpere overalt i rillen, blot ikke i låsepositionen.

  Den følgende illustration viser positionen for en blød eller fast kørsel og de forskellige låsepositioner (Figur 13).

  g030065

  Note: Sørg for, at venstre og højre bageste støddæmpere altid er justeret til samme position.

  Juster bageste støddæmpere (Figur 14).

  g030024g030019

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke smykker.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Kør aldrig med passagerer på maskinen, og hold omkringstående personer og kæledyr væk fra maskinen under drift.

  • Betjen kun maskinen ved god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

  • Undgå at klippe vådt græs. Nedsat traktion kan få maskinen til at skride ud.

  • Sørg for, at alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen, inden motoren startes.

  • Hold dine hænder og fødder væk fra klippeenhederne. Hold dig altid på afstand af udkaståbningen.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for dit udsyn.

  • Klip ikke i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller hvis en kant giver efter.

  • Stop altid skæreknivene, når du ikke klipper.

  • Stop maskinen, og efterse skæreknivene, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår en unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Udkobl klippeenhedernes drev, og sluk motoren før justering af klippehøjden (medmindre du kan justere den fra betjeningspositionen).

  • Lad aldrig motoren køre i et område, hvor udstødningsgasser indespærres.

  • Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader betjeningspositionen (også hvis det er for at tømme fangene eller rense slisken), skal du gøre følgende:

   • Stop maskinen på plant terræn.

   • Udkobl kraftudtaget, og sænk redskaberne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til alle bevægelige dele standser.

  • Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Anvend ikke maskinen som et bugseringskøretøj.

  • Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren med for høj hastighed.

  • Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af Toro.

  Styrtbøjle (ROPS) – Sikkerhed

  • Du må ikke fjerne styrtbøjlen fra maskinen.

  • Sørg for, at sikkerhedsselen er spændt, og at du kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde.

  • Bær altid sikkerhedssele, når styrtbøjlen er oppe.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er forhindringer oven over dig, og sørg for, at du i så fald ikke kommer i kontakt med dem.

  • Hold styrtbøjlen i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og tilspænde alle fastspændingsanordninger.

  • Udskift styrtbøjlen, hvis den er beskadiget. Du må ikke reparere eller ændre den.

  Sikkerhed på skråninger

  • Fastlæg dine egne procedurer og regler i forbindelse med arbejde på skråninger. Disse procedurer bør inkludere en besigtigelse af stedet for at fastslå, hvilke skråninger der er sikre at betjene maskinen på. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Skråninger er væsentlige årsager til kontroltabs- og vælteulykker, som kan medføre alvorlige personskader eller dødsfald. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Betjen maskinen ved en lavere hastighed, når du arbejder på en skråning.

  • Hvis du føler dig utryg ved det, skal du undlade at betjene maskinen på en skråning.

  • Vær opmærksom på huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte. Højt græs kan skjule forhindringer.

  • Vælg en lav kørehastighed, så du ikke behøver at standse eller skifte gear, når du kører på en skråning.

  • Maskinen kan vælte, inden dækkene mister traktion.

  • Undgå at betjene maskinen på vådt græs. Dæk kan miste traktion, uanset om bremserne er tilgængelige og fungerer eller ej.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på en skråning.

  • Udfør al bevægelse på skråninger langsomt og gradvis. Undlad pludseligt at ændre maskinens hastighed eller retning.

  • Betjen ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde eller vandområder. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter (2 x maskinens bredde).

  Betjening af parkeringsbremsen

  Aktiver altid parkeringsbremsen, når du standser maskinen eller efterlader den uden opsyn.

  Aktivering af parkeringsbremsen

  Advarsel

  Det er ikke sikkert, at parkeringsbremsen kan holde maskinen parkeret på en skråning, og den kan derfor forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

  Parker ikke på skråninger, medmindre hjulene klodses op eller blokeres.

  g029632

  Deaktivering af parkeringsbremsen

  g029829

  Betjening af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag)

  Kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) starter og stopper skæreknivene og eventuelle motordrevne redskaber.

  Indkobling af kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag)

  Note: Indkobling af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) med gashåndtaget i "midtvejs" position eller mindre, forårsager overdrevent stort slid på drivremmene.

  g008945

  Udkobling af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag)

  g009174

  Betjening af gashåndtaget

  Du kan flytte gashåndtaget mellem positionerne FAST (hurtig) og SLOW (langsom) (Figur 19).

  Brug altid positionen FAST (hurtig), når plæneklipperskjoldet tændes med kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag).

  g008946

  Betjening af chokeren

  Brug chokeren, før du starter en kold motor.

  1. Hvis motoren er kold, skal chokeren bruges for at starte motoren.

  2. Træk op i chokerhåndtaget for at aktivere chokeren, før tændingskontakten tages i brug (Figur 20).

  3. Tryk chokeren ned for at deaktivere chokeren, når motoren er startet (Figur 20).

   g008959

  Betjening af tændingskontakten

  1. Drej tændingsnøglen til positionen START (Figur 21).

   Note: Slip nøglen, når motorerne starter.

   Important: Aktiver ikke starteren i mere end 5 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke starter, skal du lade den køle af i 15 sekunder mellem startforsøgene. Følges disse instruktioner ikke, kan startermotoren brænde sammen.

   Note: Der skal muligvis flere forsøg til at starte motoren, når du starter den første gang, efter at brændstofsystemet har været helt uden brændstof.

   g008947
  2. Drej tændingsnøglen for at stoppe motoren.

  Start og slukning af motoren

  Start af motoren

  1. Hæv styrtbøjlen, og lås den på plads. Tag plads i sædet, og fastgør sikkerhedsselen.

  2. Flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION.

  3. Aktiver parkeringsbremsen. Se Aktivering af parkeringsbremsen.

  4. Flyt kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) til positionen OFF (fra) (Figur 22).

  5. Sæt gashåndtaget midtvejs mellem positionen SLOW (langsom) og FAST (hurtig).

   g029634
  6. Drej tændingsnøglen til positionen START (Figur 23).

   Note: Slip nøglen, når motorerne starter.

   Important: Aktiver ikke starteren i mere end 5 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke starter, skal du lade den køle af i 15 sekunder mellem startforsøgene. Følges disse instruktioner ikke, kan startermotoren brænde sammen.

   Note: Der kan være behov for yderligere startcyklusser ved start af motoren første gang, når brændstofsystemet har været helt tømt for brændstof.

   g008947

  Sluk af motoren

  Forsigtig

  Børn eller andre omkringstående kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.

  Fjern altid tændingsnøglen, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn, selv hvis det blot er i nogle få minutter.

  Lad motoren gå i tomgang med gashåndtaget på langsom (skildpadde) i 60 sekunder, før tændingskontakten SLUKKES.

  g027337

  Important: Kontroller, at brændstofafbryderventilen er lukket, før maskinen transporteres eller opbevares, da der kan ske brændstoflækage. Aktiver parkeringsbremsen før transport. Sørg for at fjerne nøglen, da brændstofpumpen kan køre og dermed forårsage, at batteriet aflades.

  Brug af bevægelseshåndtagene

  c:\data\documentum\checkout\g004532

  Kørsel med maskinen

  Drivhjulene drejer uafhængigt af hinanden og drives af hydraulikmotorer på hver aksel. Du kan dreje en side baglæns, mens du drejer den anden forlæns, hvilket får maskinen til at rotere i stedet for at dreje. Dette forbedrer maskinens manøvredygtighed væsentligt, men der kan muligvis gå et stykke tid, før du vænner dig til, hvordan den bevæger sig.

  Gashåndtaget styrer motorens omdrejningstal målt i omdrejninger pr. minut. Indstil gashåndtaget til positionen HURTIG for at opnå den bedste ydelse. Kør altid med fuld kraft ved plæneklipning.

  Forsigtig

  Maskinen kan dreje meget hurtigt. Operatøren kan miste herredømmet over maskinen og forårsage personskade eller skade på maskinen.

  • Udvis forsigtighed, når du drejer.

  • Sæt farten ned, før du foretager skarpe sving.

  Kørsel fremad

  Note: Motoren standser, når du flytter traktionsgrebet, mens parkeringsbremsen er aktiveret.

  Du kan stoppe maskinen ved at flytte bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL.

  1. Deaktiver parkeringsbremsen. Se Deaktivering af parkeringsbremsen.

  2. Flyt håndtagene til den midterste, ulåste position.

  3. Kør fremad ved langsomt at skubbe bevægelseshåndtagene fremad (Figur 26).

   g008952

  Bakning

  1. Flyt håndtagene til midterpositionen – ulåst position.

  2. Bak ved langsomt at trække bevægelseshåndtagene bagud (Figur 27).

   g008953

  Standsning af maskinen

  Maskinen stoppes ved at flytte traktionsgrebene til neutral og derefter til låsepositionen, udkoble kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) og dreje tændingsnøglen til positionen FRA.

  Aktiver parkeringsbremsen, hver gang du forlader maskinen. Se Aktivering af parkeringsbremsen. Husk at tage nøglen ud af tændingen.

  Forsigtig

  Børn eller andre omkringstående kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.

  Fjern altid tændingsnøglen, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn, selv hvis det blot er i nogle få minutter.

  Brug af sideudblæsning

  Plæneklipperen er udstyret med en hængslet græsdeflektor, der blæser det afklippede græs til siden og ned mod plænen.

  Fare

  Hvis ikke der er monteret græsdeflektor, udblæsningsdæksel eller komplet græsopsamler, udsætter du dig selv og andre for kontakt med skæreknivene og udslyngede genstande. Kontakt med plæneklipperens roterende skærekniv(e) og udslyngede genstande vil medføre personskade eller død.

  • Fjern aldrig græsdeflektoren fra plæneklipperen, da deflektoren leder materialerne ned mod plænen. Hvis græsdeflektoren beskadiges, skal den straks udskiftes.

  • Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperen.

  • Forsøg aldrig at rense udblæsningsområdet eller skæreknivene, før du har sat kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) i positionen OFF (fra), drejet tændingsnøglen til positionen OFF og taget nøglen ud.

  • Sørg for, at græsdeflektoren er i sænket position.

  Justering af klippehøjden

  Brug af transportlåsen

  Transportlåsen har to positioner og bruges med pedalen til skjoldløft. Transportpositionen har to positioner: positionen LOCK (låst) og positionen UNLOCK (ulåst) (Figur 28).

  g032377

  Justering af klippehøjdesplit

  Klippehøjden justeres fra 25 til 140 mm i trin a 6 mm ved at flytte gaffelbolten til forskellige hulplaceringer.

  1. Flyt transportlåsen til låst position.

  2. Træd på pedalen til skjoldløft med foden, og hæv plæneklipperskjoldet til transportpositionen (også klippehøjdepositionen på 140 mm) som vist i Figur 29.

  3. Du kan justere højden ved at rotere splitten 90 grader og fjerne splitten fra klippehøjdebeslaget (Figur 29).

  4. Vælg et hul i klippehøjdebeslaget, som svarer til den ønskede klippehøjde, og sæt splitten i (Figur 29).

  5. Skub til skjoldløftet, træk transportlåsen tilbage, og sænk plæneklipperskjoldet langsomt.

   g027343

  Justering af antiskalperingsruller

  Hver gang klippehøjden ændres, anbefales det at justere antiskalperingsrullernes højde.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Juster antiskalperingsrullerne som vist i Figur 30, Figur 31 og Figur 32.

   g000942
   g000943
   g000944

  Justering af udblæsningsskærmens knastlåse

  Denne procedure anvendes kun på maskiner med udblæsningsskærmlåse. Visse modeller har møtrikker og bolte i stedet for udblæsningsskærmlåse og kan justeres på samme måde.

  Plæneklipperens udblæsning kan justeres til forskellige typer klippeforhold. Placer knastlåse og skærm, så den bedste klippekvalitet opnås.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Knastlåsene justeres ved at svinge grebet op, så knastlåsen løsnes (Figur 33).

  4. Juster skærm og knastlåse i rillerne, så den ønskede udblæsning opnås.

  5. Sving grebet tilbage for at stramme skærm og knastlåse (Figur 33).

  6. Hvis knastlåsene ikke låser skærmen på plads, eller den er for stram, skal grebet løsnes, og knastlåsen drejes.

   Note: Juster knastlåsen, indtil det ønskede låsetryk er opnået.

   g027727

  Placering af udblæsningsskærmen

  Nedenstående tal er kun anbefalinger. Justeringerne vil variere i henhold til græstype, fugtindhold og græssets højde.

  Note: Hvis motoreffekten falder, og plæneklipperens hastighed er den samme, skal skærmen åbnes.

  Position A

  Dette er den allerbageste position. Den anbefalede anvendelse af denne position er som følger:

  • Klipning af kort, tyndtvoksende græs

  • Klipning under tørre forhold

  • Til mindre afklippede græsstykker.

  • Blæser det afklippede græs længere væk fra plæneklipperen

   g005832

  Position B

  Benyt denne position ved opsamling i pose. Placer den altid ud for blæserens åbning.

  g005833

  Position C

  Dette er den helt åbne position. Den anbefalede anvendelse af denne position er som følger:

  • Klipning af højt, tæt græs

  • Klipning under våde forhold

  • Sænker motorens strømforbrug

  • Giver mulighed for øget hastighed ved tunge forhold

   g005834

  Tip vedrørende betjening

  Brug af hurtigindstilling af gashåndtaget

  For at opnå den bedste græsslåning og maksimal luftcirkulation skal motoren betjenes ved indstillingen HURTIG. Luft er nødvendigt for at kunne klippe græsset ordentligt, og derfor skal du ikke indstille klippehøjden for lavt eller lade plæneklipperen være helt omgivet af uklippet græs. Forsøg altid at holde den ene side af plæneklipperen fri for uklippet græs, så plæneklipperen kan få den nødvendige luft.

  Klipning af en græsplæne for første gang

  Klip ikke græsset helt så kort som normalt, så du kan sikre dig, at plæneklipperens klippehøjde ikke fjerner græsset helt i ujævnt terræn. Den tidligere anvendte klippehøjde er dog tit den bedste. Når du klipper græs, der er længere end 15 cm, kan det være en fordel at klippe græsset to gange for at sikre en acceptabel klippekvalitet.

  Klip af en tredjedel af græsstråets længde

  Du opnår det bedste resultat ved kun at klippe en tredjedel af græsstråets længde. Det anbefales ikke at klippe mere end dette, medmindre græsbevoksningen er spredt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset ikke længere vokser så hurtigt.

  Skift klipperetning

  Skift mellem klipperetningen for at sikre, at græsset fortsætter med at vokse lodret. Dette medvirker også til at sprede det afklippede græs, hvilket øger nedbrydningen og gødningseffekten.

  Slå græs med de korrekte intervaller

  Græs vokser med forskellig hastighed på forskellige tider af året. Hvis du vil bevare den samme klippehøjde, skal græsset slås oftere i det tidlige forår. Når græssets væksthastighed falder midt på sommeren, skal du ikke slå græsset så tit. Hvis du ikke har mulighed for at slå græs over en længere periode, skal du først slå det med en høj klippehøjde og derefter igen to dage senere med en lavere højdeindstilling.

  Brug af en langsommere klippehastighed

  Klipningskvaliteten kan forbedres ved at køre langsommere under visse forhold.

  Undgå at klippe græsset for kort

  Når du klipper en ujævn plæne, skal du hæve klippehøjden for at undgå at skalpere plænen.

  Standsning af maskinen

  Hvis fremdriften af maskinen standses, mens græsslåningen er i gang, kan du risikere, at der falder en klump afklippet græs ned på plænen. Dette kan undgås ved at flytte maskinen hen til et tidligere klippet område, mens knivene er aktiveret, eller du kan deaktivere plæneklipperskjoldet, mens du kører fremad.

  Sådan holdes undersiden af plæneklipperen ren

  Fjern afklippet græs og snavs fra undersiden af plæneklipperen efter hver anvendelse. Hvis græs og snavs ophober sig i plæneklipperen, bliver kvaliteten af græsslåningen utilfredsstillende med tiden.

  Vedligeholdelse af kniven(e)

  Hold skærekniven(e) skarp(e) gennem hele græsslåningssæsonen, da en skarp skærekniv skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom. Kontroller skæreknivene for skarphed hver gang efter brug samt for slid og beskadigelse. Fil eventuelle hakker ned, og slib skæreknivene, hvis det er nødvendigt. Hvis en skærekniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-kniv.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne, lydpotterne og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Luk for brændstoftilførslen, inden maskinen opbevares eller transporteres.

  • Udkobl drevet til redskabet, når du transporterer eller ikke bruger maskinen.

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler eller reb. Både de forreste og bageste stropper bør føres ned og udad fra maskinen.

  • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus, som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  Brug af brændstofafbryderventilen

  Brændstofafbryderventilen er placeret under sædet. Ryk sædet frem for at få adgang til den.

  Luk brændstofafbryderventilen ved transport, vedligeholdelse og opbevaring.

  Kontroller, at brændstofafbryderventilen er åben, når motoren startes.

  g008948

  Brug af drivhjulets udløsningsventiler

  Advarsel

  Hænderne kan blive viklet ind i de roterende drivkomponenter under motorskjoldet, hvilket kan medføre alvorlig personskade.

  Sluk motoren, fjern nøglen, og afvent, at alle bevægelige dele standser, før drivhjulets udløsningsventiler berøres.

  Advarsel

  Motoren og de hydrauliske drivenheder kan blive meget varme. Berøring af en varm motor eller hydrauliske drivenheder kan medføre alvorlige forbrændinger.

  Lad motoren og de hydrauliske drivenheder køle helt ned, før du berører drivhjulets udløsningsventiler.

  Drivhjulets udløsningsventiler er placeret bag hver hydraulisk drivenhed, under sædet.

  Note: Sørg for, at udløsningsventilerne er helt i vandret i position, når maskinen er i brug, da det hydrauliske system ellers kan tage alvorligt skade.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), drej tændingsnøglen til positionen OFF (fra), flyt håndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

  2. Drej udløsningsventilernes greb lodret for at skubbe maskinen (Figur 38).

   Note: Derved får hydraulikvæsken mulighed for at løbe uden om pumpen, hvilket gør hjulene i stand til at dreje.

  3. Deaktiver parkeringsbremsen, inden maskinen skubbes.

   g008957
  4. Drej udløsningsventilernes greb vandret for at køre maskinen (Figur 38).

  Transport af maskinen

  Brug en robust anhænger eller lastbil til at transportere maskinen. Kontroller, at anhængeren eller lastbilen er udstyret med alle de nødvendige bremser, lys og de nødvendige skilte i henhold til lovgivningen. Læs alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt. Disse oplysninger kan hjælpe dig, din familie, husdyr eller personer, der befinder sig i nærheden, med at undgå at komme til skade.

  Advarsel

  Kørsel på gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgående køretøj kan føre til ulykker og forårsage personskade.

  Kør ikke maskinen på offentlige gader og veje.

  1. Hvis du bruger en anhænger, skal du fastgøre den til trækkøretøjet og sætte sikkerhedskæderne på.

  2. Tilslut om nødvendigt anhængerens bremser.

  3. Sæt maskinen op på anhængeren eller lastvognen.

  4. Sluk for motoren, fjern nøglen, aktiver parkeringsbremsen, og luk brændstofventilen.

  5. Brug bindepunktsøjerne af på maskinen til at fastgøre maskinen til anhængeren eller lastbilen med stropper, kæder, kabler eller reb (Figur 39).

   g029641

  Læsning af maskinen

  Vær yderst forsigtig, når du læsser maskiner på eller af en anhænger eller lastbil. Brug en rampe med fuld bredde, der er bredere end maskinen, under udførslen af denne procedure. Bak op ad rampen, og kør fremad ned ad rampen (Figur 40).

  g028043

  Important: Brug ikke smalle, individuelle ramper til hver side af maskinen.

  Advarsel

  Pålæsning af en maskine på en anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe og kan forårsage alvorlig personskade eller død.

  • Vær ekstra forsigtig, når maskinen køres på en rampe.

  • Sørg for, at styrtbøjlen er oppe, og brug sikkerhedsselen, mens maskinen på- og aflæsses. Kontroller, at styrtbøjlen ikke støder på toppen af en lukket anhænger.

  • Brug kun en rampe med fuld bredde. Brug ikke individuelle ramper til hver side af maskinen.

  • Overskrid ikke en vinkel på 15 grader mellem rampen og jorden eller mellem rampen og anhænger eller lastbil.

  • Sørg for, at rampen er mindst fire gange så lang som anhængerens højde eller lastbilens ladhøjde og ned til jorden. Dette sikrer, at rampens vinkel ikke overstiger 15 grader på plan grund.

  • Bak maskinen op ad rampen, og kør den fremad ned ad rampen.

  • Undgå pludselig acceleration eller deceleration når maskinen køres op på en rampe. Dette kan forårsage, at man mister kontrollen eller øge risikoen for at vælte.

  g027996

  Brug af Z Stand

  Zstanden hæver maskinens forende, så du kan rengøre plæneklipperen og tage knivene af.

  Advarsel

  Maskinen kan falde ned på en person og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald.

  • Vær meget forsigtig, når du betjener maskinen på Z Stand.

  • Brug kun Z Stand til rengøring af plæneklipperen og fjernelse af skæreknivene.

  • Lad ikke maskinen stå på Z Stand i længere tid.

  • Sluk altid for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingen, inden du foretager vedligeholdelse af plæneklipperen.

  Kørsel op på Z Standen

  Important: Brug Z Standen på en plan flade.

  1. Hæv plæneklipperskjoldet til transportpositionen.

  2. Fjern beslagpinden (Figur 42).

   g010172
  3. Hæv låsen.

  4. Sving standens fod ud fortil, og skub den mod maskinen, ind nederst i rillen (Figur 42 og Figur 43).

   g001812
  5. Placer standens fod på jorden, og lad låsen hvile på drejetappen (Figur 43).

  6. Start motoren, og giv den halv gas.

   Note: Det bedste resultat opnås, hvis standens fod placeres i en revne i fortovet eller i plænen (Figur 43).

  7. Kør maskinen op på standen. Stands, når låsen falder over tappen i låst position (Figur 43).

  8. Aktiver parkeringsbremsen, og sluk motoren.

  9. Spær eller bloker kørselshjulene.

   Advarsel

   Det er ikke sikkert, at parkeringsbremsen kan holde maskinen, der er parkeret på Z Stand, hvilket kan forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

   Parker aldrig på Z Stand, medmindre hjulene er spærrede eller blokerede.

  10. Udfør vedligeholdelsesarbejdet.

  Kørsel ned af Z Stand

  1. Fjern spærring eller blokke.

  2. Løft klinken til ulåst position (Figur 44).

   g001813
  3. Start motoren, og giv den halv gas. Deaktiver parkeringsbremsen.

  4. Kør langsomt baglæns ned af standen.

  5. Sæt den tilbage til hvileposition (Figur 42).

  Vedligeholdelse

  Maskinens venstre og højre side bestemmes ud fra den normale betjeningsposition.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Skift motorolien.
 • Efter de første 100 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkernes tilspænding.
 • Kontroller tilspændingen af hjulnavets møtrik med udskæring.
 • Kontroller justeringen af parkeringsbremsen.
 • Efter de første 250 timer
 • Udskift hydraulikfiltrene og hydraulikvæsken, uanset hvilken væsketype der anvendes.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedssystemet.
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Kontroller sikkerhedsselen.
 • Kontroller styrtbøjlegrebene.
 • Rengør motorskærmen og oliekøleren.
 • Kontroller og rengør hydraulikenhedens afskærmninger.
 • Eftersyn af skæreknivene.
 • Rengør plæneklipperens skjold.
 • For hver 50 timer
 • Smør plæneklipperskjoldets spindler og styrearm (hvis relevant).
 • Kontroller gnistskærmen (hvis der er en monteret).
 • Kontroller dæktrykket.
 • Kontroller remmene for revner og slitage.
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • For hver 100 timer
 • Smør plæneklipperskjoldløftets drejeled.
 • Skift motorolien(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Efterse og rengør tændrøret, og juster gnistgabet.
 • Kontroller og rengør motorkøleribber og -afskærmninger.
 • For hver 200 timer
 • Skift motoroliefilteret.
 • For hver 250 timer
 • Udskift primærluftfilteret.
 • Kontroller sekundærluftfilteret.
 • Udskift hydraulikfiltrene og hydraulikvæsken, når der anvendes Mobil® 1-væske (oftere under snavsede eller støvede forhold).
 • For hver 500 timer
 • Udskift sekundærluftfilteret.
 • Udskiftning af brændstoffilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Kontroller hjullåsemøtrikkernes tilspænding.
 • Kontroller tilspændingen af hjulnavets møtrik med udskæring.
 • Juster styrehjulets tapleje.
 • Kontroller justeringen af parkeringsbremsen.derefter
 • Udskift hydraulikfiltrene og hydraulikvæsken, når der anvendes Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikvæske (oftere under snavsede eller støvede forhold).
 • En gang om måneden
 • Kontroller batteriopladningen.
 • Årlig
 • Smør pumperemmens styrearm.
 • Smør de forreste styrehjuls drejeled(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Fyld de forreste styrehjuls lejer med fedt(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Smør de styrehjulsnav.
 • Årlig eller før opbevaring
 • Maling af beskadigede overflader.
 • Kontroller alle ovennævnte vedligeholdelsesprocedurer før opbevaring.
 • Important: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få yderligere oplysninger om procedurer for vedligeholdelse.

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Fjern nøglen fra tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Vedligeholdelses- og opbevaringssikkerhed

  • Før reparation af maskinen skal du gøre følgende:

   • Udkobl drevene.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Frakobl tændrørskablet.

  • Parker maskinen på en plan flade.

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenheden, drevene, lydpotterne og motoren for at forhindre brand.

  • Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Lad motoren køle af før opbevaring af maskinen.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstof i nærheden af åben ild, og tøm ikke brændstoftanken indendørs.

  • Lad ikke personer, som ikke er uddannet dertil, udføre service på maskinen.

  • Brug donkrafte til at understøtte maskinen og/eller komponenter efter behov.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Frakobl batteriet eller afmonter tændrørskablet, før der foretages nogen form for reparation. Frakobl minus-polen først og plus-polen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Vær forsigtig, når du efterser skæreknivene. Pak skærekniven(e) ind, eller bær tykke handsker, og vær forsigtig, når du efterser den/dem. Skæreknivene må kun udskiftes. De må ikke rettes ud eller svejses.

  • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. Undgå om muligt at foretage justeringer, mens motoren kører.

  • Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt, ikke mindst knivbefæstelsesboltene. Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  • Gør aldrig noget, der forstyrrer den tilsigtede funktion af en sikkerhedsanordning, og modvirk ikke den beskyttelse, som sikkerhedsanordningen yder. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt.

  • Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

  • Kontroller parkeringsbremsens funktion hyppigt. Udfør justering og eftersyn efter behov.

  Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin

  Løsn gardinets nederste bolt for at udløse plæneklipperskjoldets gardin og få adgang til den øverste del af plæneklipperskjoldet (Figur 45). Når du har udført vedligeholdelsen, skal du montere gardinet og tilspænde bolten.

  g027945

  Afmontering af plademetalafskærmningen

  Løsn de 2 forreste bolte, og afmonter plademetalafskærmningen for at få adgang til plæneklipperremmene og -spindlerne (Figur 46). Monter plademetalafskærmningen, og spænd boltene efter udførsel af vedligeholdelse.

  g027946

  Smøring

  Maskinen skal smøres oftere under meget støvede eller sandede forhold.

  Fedttype: Lithiumbaseret universalfedt nr. 2 eller molybdænbaseret fedt

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør smøreniplerne med en klud.

   Note: Sørg for at skrabe eventuel maling af forsiden på niplen(-erne).

  4. Slut en smørepistol til niplen.

  5. Pump fedt ind i delene, indtil der begynder at løbe fedt ud af lejerne.

  6. Tør overskydende smørefedt op.

  Anvendelse af let olie eller smøringsspray

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Smør plæneklipperskjoldløftets drejeled.
 • Smør skjoldløftets drejeled.

  g017050

  Smøring af plæneklipperskjoldet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør plæneklipperskjoldets spindler og styrearm (hvis relevant).
 • Important: Sørg ugentligt for, at klippeenhedens spindler er fulde af fedt.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Smør drejeleddet på plæneklipperskjoldets styreremskive, indtil der kommer fedt ud af bunden (Figur 48).

  4. Hvis din maskine er udstyret med smørbare spindler, skal du smøre de 3 spindellejer, indtil der kommer fedt ud af de nederste tætninger (Figur 48).

   g009029

  Smøring af pumperemmens styrearm

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Smør pumperemmens styrearm.
 • Smør pumperemmens styrearm (Figur 49).

  g009030

  Smøring af styrehjulslejerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Smør de forreste styrehjuls drejeled(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Fyld de forreste styrehjuls lejer med fedt(oftere under støvede eller snavsede forhold).
  1. Fjern støvhætten, og juster styrehjulenes drejeled.

   Note: Lad støvhætten være taget af, indtil smøringen er fuldført.

  2. Fjern den sekskantede prop.

  3. Skru en fedtfitting ind i hullet.

  4. Pump fedt ind i fittingen, indtil det begynder at løbe ud omkring det øverste leje.

  5. Fjern fedtfittingen fra hullet.

  6. Monter den sekskantede prop og støvhætte (Figur 50).

   g029643
  7. Smør styrehjulslejerne (Figur 50).

  Smøring af styrehjulnavene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Smør de styrehjulsnav.
  1. Sluk motoren, og vent på, at alle bevægelige dele stopper, tag nøglen ud, og aktiver parkeringsbremsen.

   g006115
  2. Hæv plæneklipperen med henblik på vedligeholdelse.

  3. Afmonter styrehjulet fra styrehjulsgaflerne

  4. Fjern pakningsafskærmningerne fra hjulnavet.

  5. Fjern en afstandsbøsning fra akselenheden i styrehjulet.

   Note: Der er påført gevindlåseklæbemiddel for at låse afstandsmøtrikkerne til akslen.

  6. Fjern akslen (mens den anden afstandsmøtrik stadig er monteret på den) fra hjulsamlingen.

  7. Lirk pakningerne ud, efterse lejerne for slid eller beskadigelse, og udskift dem efter behov.

  8. Pak lejerne med universalfedt.

  9. Sæt ét leje og én ny pakning i hjulet.

   Note: Udskift forseglingerne.

  10. Hvis begge afstandsmøtrikker mangler fra akselsamlingen, skal der påføres gevindlåseklæbemiddel på en af afstandsmøtrikkerne, som skrues på akslen med nøglefladerne udad.

   Note: Skru ikke afstandsmøtrikken hele vejen ned på akslen. Efterlad et mellemrum på cirka 3 mm fra afstandsmøtrikkens udvendige overflade til enden af akslen inde i møtrikken.

  11. Sæt den samlede møtrik og aksel i hjulet på siden af hjulet med den ny pakning og lejet.

  12. Med den åbne side af hjulet opad fyldes det indvendige område af hjulet rundt om akslen med universalfedt.

  13. Sæt det andet leje og den ny pakning i hjulet.

  14. Påfør gevindlåseklæbemiddel på den anden afstandsmøtrik, og sæt den på akslen med nøglefladerne udad.

  15. Tilspænd møtrikken med et moment på 8-9 N·m, løsn, og tilspænd den derefter til 2-3 N·m.

   Note: Sørg for, at akslen ikke rager ud over møtrikkerne.

  16. Sæt pakningsafskærmningerne over hjulnavet, og sæt hjulet i styrehjulsgaflen.

  17. Sæt styrehjulsbolten på, og spænd møtrikken helt.

  Important: Efterse lejejusteringen ofte for at forhindre skader på pakninger og lejer. Drej styrehjulsdækket. Dækket må ikke dreje frit (i mere end 1-2 omgange) eller have sidelæns spil. Hvis hjulet drejer frit, skal afstandsmøtrikkens tilspændingsmoment justeres, indtil der opstår en anelse modstand. Påfør endnu et lag gevindlåseklæbemiddel.

  Motorvedligeholdelse

  Advarsel

  Kontakt med varme overflader kan forårsage personskade.

  Hold dine hænder og fødder, dit ansigt og tøj samt andre kropsdele væk fra lydpotten og andre varme overflader.

  Motorsikkerhed

  Sluk motoren, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 250 timer
 • Udskift primærluftfilteret.
 • Kontroller sekundærluftfilteret.
 • For hver 500 timer
 • Udskift sekundærluftfilteret.
 • Note: Udfør service på luftfilteret hyppigere, hvis maskinen anvendes under meget støvede eller sandede forhold.

  Afmontering af filtrene

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Skub ned for at åbne holdeklemmerne på luftfilteret, og træk luftfilterdækslet af luftfilterhuset (Figur 52).

  4. Rens luftfilterdækslet indvendigt med trykluft.

  5. Skub forsigtigt primærfilteret ud af luftfilterhuset (Figur 52). Undgå at ramme husets side med filteret.

  6. Fjern kun sekundærfilteret, hvis du har til hensigt at udskifte det.

   Important: Forsøg aldrig at rense sekundærfilteret. Hvis sekundærfilteret er snavset, er primærfilteret beskadiget, og du skal udskifte begge filtre.

  7. Efterse primærfilteret for skader ved at kigge ind i filteret, mens du lyser med skarpt lys på filterets udvendige side.

   Note: Huller i filteret ses som lyse pletter.

   Note: Hvis filteret er beskadiget, skal det kasseres.

   g009031

  Serviceeftersyn af primærfilteret

  1. Rengør ikke papirfilteret. Det skal udskiftes (Figur 52).

  2. Undersøg indsatsen for revner, oliefilm eller beskadigelse af gummipakningen.

  3. Udskift papirindsatsen, hvis den er beskadiget.

  Serviceeftersyn af sekundærfilteret

  Rengør ikke sekundærfilteret. Det skal udskiftes.

  Important: Forsøg ikke at rense sekundærfilteret. Hvis sekundærfilteret er snavset, er primærfilteret beskadiget, og du skal udskifte begge filtre.

  Montering af filtrene

  Important: For at undgå motorskade skal begge luftfiltre og dækslet altid være monteret, når motoren betjenes.

  1. Hvis der installeres nye filtre, skal hvert filter kontrolleres for beskadigelse opstået under forsendelsen.

   Note: Benyt ikke et beskadiget filter.

  2. Hvis sekundærfilteret skal udskiftes, skal det forsigtigt skubbes ind i filterhuset (Figur 52).

  3. Skub forsigtigt primærfilteret over sekundærfilteret (Figur 52).

  4. Sørg for, at det er helt på plads ved at skubbe på filterets yderste kant, mens det installeres.

   Important: Tryk ikke på den bløde del i midten af filteret.

  5. Monter luftfilterdækslet med ånderørshætten nedad, og drej det, så holdeklemmerne låser dækslet på plads (Figur 52).

  Serviceeftersyn af motorolien

  Olietype: Selvrensende olie (API-service SG, SH, SJ eller højere)

  Oliekapacitet: med filterskift, 1,9 l. Uden filterskift, 1,7 l

  Viskositet: Se nedenstående tabel.

  g037096

  Note: Brug af multigrade-olier (5W-20, 10W-30 eller 10W-40) øger olieforbruget. Kontroller oliestanden hyppigere, når der benyttes multigrade-olier.

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Note: Kontroller olien, mens motoren er kold.

  Advarsel

  Kontakt med varme overflader kan forårsage personskade.

  Hold hænder og fødder, ansigt og tøj samt andre kropsdele væk fra lydpotten og andre varme overflader.

  Important: Undgå at fylde for meget olie på krumtaphuset, da dette kan medføre beskadigelse af motoren. Lad ikke motoren køre med olien under mærket Low (lav), da dette kan beskadige motoren.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen (Figur 54).

   g035392g194611

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Note: Bortskaf den brugte olie på et genbrugsanlæg.

  1. Start motoren, og lad den køre i fem minutter.

   Note: På denne måde opvarmes olien, så den bliver lettere at aftappe.

  2. Parker maskinen så bagenden er placeret lidt lavere end forenden, så al olien drænes.

  3. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  4. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen (Figur 55).

   g035392g027734
  5. Hæld langsomt ca. 80 % af den angivne olie i påfyldningsrøret, og tilsæt langsomt ekstra olie, så oliestanden når op til mærket Full (fuld) (Figur 56).

   g194610
  6. Start motoren, og kør til et plant område.

  7. Kontroller oliestanden igen.

  Skift af motoroliefilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Skift motoroliefilteret.
 • Note: Skift motoroliefilteret hyppigere ved anvendelse under meget støvede eller sandede forhold.

  1. Dræn olien fra motoren. Se Skift af motorolien.

  2. Skift motoroliefilteret (Figur 57).

   g035392g027477

   Note: Sørg for, at oliefilterpakningen berører motoren, og drej derefter en ekstra 3/4 omgang.

  3. Fyld krumtaphuset med den korrekte nye type olie. Se anvisning under Skift af motorolien.

  Serviceeftersyn af tændrøret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Efterse og rengør tændrøret, og juster gnistgabet.
 • Sørg for, at gnistgabet mellem midter- og sideelektroderne er korrekt, før tændrøret monteres. Brug en tændrørsnøgle til at afmontere og montere tændrøret/tændrørene og en søgelære til at kontrollere og justere gnistgabet. Monter om nødvendigt et nyt/nye tændrør.

  Type: NGK® BPR4ES eller tilsvarende

  Gnistgab: 0,76 mm

  Afmontering af tændrøret

  1. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  2. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Fjern hydraulikenhedens afskærmning og de to bolte, der sidder på den (Figur 58).

   Note: Dette giver dig adgang til det forreste tændrør.

   g012432
  4. Fjern tændrøret.

   g035393g027478
  5. Monter hydraulikenhedens afskærmning (Figur 58).

  Kontrol af tændrøret

  Important: Rengør aldrig tændrøret/-ene. Udskift altid tændrøret/tændrørene, når det/de har: en sort belægning, slidte elektroder, oliefilm eller revner.

  Hvis der kan ses en lys brun eller grå farve på isolatoren, fungerer motoren korrekt. En sort belægning på isoleringen betyder normalt, at luftfilteret er snavset.

  Indstil gnistgabet til 0,76 mm.

  g027479

  Montering af tændrøret

  Tilspænd tændrøret/-ene med et moment på 24,4 til 29,8 N·m.

  g027735

  Kontrol af gnistskærmen

  Modeller med gnistskærm
  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller gnistskærmen (hvis der er en monteret).
 • Advarsel

  Varme komponenter i udstødningssystemet kan antænde brændstofdampe, også selvom motoren slukkes. Varme partikler, der udstødes under motordriften, kan antænde brandfarlige materialer. Ildebrand kan medføre personskade eller skader på ejendom.

  Påfyld ikke og kør ikke motoren, hvis der ikke er monteret en gnistskærm.

  1. Sluk motoren, og vent på, at alle bevægelige dele stopper, tag nøglen ud, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Vent på, at lydpotten er kølet ned.

  3. Hvis der konstateres skader på gitteret eller svejsningerne, skal gnistskærmen udskiftes.

  4. Hvis gitteret er tilstoppet, skal gnistskærmen fjernes, og løse partikler skal rystes ud af gnistskærmen, hvorefter gitteret rengøres med en stålbørste (læg det om nødvendigt i blød i et opløsningsmiddel).

  5. Monter gnistskærmen på udstødningsåbningen.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Udskiftning af brændstoffiltrene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Udskiftning af brændstoffilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Brændstoffilteret er placeret i nærheden af motoren foran eller bag på motoren.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Lad maskinen køle af.

  4. Luk brændstofafbryderventilen under sædet (Figur 62).

   g008963
  5. Klem slangeklemmernes ender sammen, og skub dem væk fra filteret (Figur 62).

  6. Fjern filteret fra brændstofrørene.

  7. Monter et nyt filter, og flyt slangeklemmerne hen til filteret (Figur 62).

  8. Åbn brændstofafbryderventilen.

  Important: Monter brændstofslangerne, og fastgør dem med plastikbånd på samme måde, som de oprindeligt var monteret fra fabrikken, så brændstofslangen holdes væk fra komponenter, der kan forårsage brændstofslangeskader.

  Serviceeftersyn af brændstoftanken

  Forsøg ikke at tømme brændstoftanken. Sørg for, at en autoriseret serviceforhandler tømmer brændstoftanken og efterser komponenterne i brændstofsystemet.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Advarsel

  Batteripoler, -klemmer og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger: kemikalier, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  En gang om måneden
 • Kontroller batteriopladningen.
 • Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, der er dødbringende, hvis det indtages, og forårsager alvorlige forbrændinger.

  Drik ikke elektrolyt, og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

  Afmontering af batteriet

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod maskinens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

  • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter batteriet som vist i Figur 63.

   g027728

  Montering af batteriet

  Note: Placer batteriet i bakken, så polerne vender væk fra hydrauliktanken (Figur 63).

  g032526

  Opladning af batteriet

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

  Important: Batteriet skal altid være fuldt opladet (en vægtfylde på 1.265). Dette er særlig vigtigt for at forhindre, at batteriet bliver beskadiget, når temperaturen er under 0 °C.

  1. Oplad batteriet i 10 til 15 minutter ved 25 til 30 A eller 30 minutter ved 10 A.

  2. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af stikkontakten og dernæst frakoble opladningskablerne fra batteriets poler (Figur 65).

  3. Monter batteriet i maskinen, og tilslut batterikablerne. Se Montering af batteriet.

   Note: Kør ikke maskinen med batteriet frakoblet – der kan opstå elektriske skader.

   g000960

  Serviceeftersyn af sikringerne

  Det elektriske system er beskyttet af sikringer. Det kræver ingen vedligeholdelse, men hvis en sikring springer, skal du dog kontrollere komponenten og kredsløbet for fejl eller kortslutning.

  1. Sikringerne er placeret på konsollen til højre for sædet (Figur 66).

  2. En sikring udskiftes ved at trække den ud og fjerne den.

  3. Isæt en ny sikring (Figur 66).

   g008966

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Kontrol af sikkerhedsselen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedsselen.
 • Efterse sikkerhedsselen visuelt for slid og flænger, og kontroller, at oprulleren og spændet fungerer korrekt. Udskift, før maskinen tages i brug, hvis den er beskadiget.

  Kontrol af styrtbøjlegrebene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller styrtbøjlegrebene.
 • Advarsel

  Undgå personskade eller død pga. væltning: Hold styrtbøjlen i den fuldt hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen.

  Sørg for, at sædet er fastgjort til maskinen.

  Kontroller, at både monteringsboltene/-møtrikkerne og grebene er i god driftsmæssig stand. Sørg for, at grebene er fuldt tilkoblet styrtbøjlen i den hævede position. Den øvre bøjle på styrtbøjlen skal muligvis skubbes fremad eller trækkes bagud for at få begge greb helt i (Figur 67).

  g008943

  Justering af sporingen

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag).

  2. Kør til et åbent, plant område, og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION.

  3. Placer gashåndtaget midtvejs mellem HURTIG og LANGSOM position.

  4. Flyt begge bevægelseshåndtag frem, indtil de begge rammer stoppene i T-rillen.

  5. Kontroller, hvilken vej maskinen sporer.

  6. Hvis den sporer mod højre, skal boltene løsnes, og den venstre stopplade på venstre T-rille skal justeres bagud, indtil maskinen sporer lige (Figur 68).

  7. Hvis den sporer mod venstre, skal boltene løsnes, og den højre stopplade på højre T-rille skal justeres bagud, indtil maskinen sporer lige (Figur 68).

  8. Stram stoppladen (Figur 68).

   g035394

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller dæktrykket.
 • Oprethold et lufttryk i bagdækkene på 0,9 bar. Ujævnt dæktryk kan forårsage ujævn klipning. Dæktrykket skal kontrolleres, når dækkene er kolde. På denne måde fås den mest præcise trykmåling.

  Note: Fordækkene er halvpneumatiske dæk, som ikke kræver vedligeholdelse af dæktrykket.

  g001055

  Kontrol af hjullåsemøtrikkerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkernes tilspænding.
 • For hver 500 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkernes tilspænding.
 • Kontroller og tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 122 til 129 N·m.

  Kontrol af hjulnavets møtrik med udskæring

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Kontroller tilspændingen af hjulnavets møtrik med udskæring.
 • For hver 500 timer
 • Kontroller tilspændingen af hjulnavets møtrik med udskæring.
 • Kontroller og sørg for, at møtrikken med udskæring er spændt til 286 til 352 N·m.

  Note: Brug ikke anti-seize-middel på hjulnavet.

  g035395

  Justering af styrehjulets tapleje

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Juster styrehjulets tapleje.
  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern støvhætten fra styrehjulet, og spænd låsemøtrikken (Figur 71).

  4. Stram låsemøtrikken, indtil fjederskiverne er flade, og skru derefter 1/4 omgang ud for at indstille forspændingen på lejerne korrekt (Figur 71).

   Important: Sørg for, at fjederskiverne monteres korrekt som vist i Figur 71.

  5. Monter støvdækslet (Figur 71).

   g001297

  Brug af koblingsafstandsstykket

  Nogle modeller fra senere år er konstrueret med koblinger, der indeholder et bremseafstandsstykke. Når koblingsbremsen er blevet slidt i en grad, så koblingen ikke længere altid griber fat, kan afstandsstykket fjernes med henblik på at forlænge koblingens levetid.

  g010869

  Afmontering af koblingsafstandsstykket

  1. Sluk for motoren, vent, til de bevægelige dele er stoppet, tag nøglen ud, aktiver parkeringsbremsen, og lad maskinen køle helt ned, før du begynder på denne vejledning.

  2. Brug en luftkompressor til at blæse snavs ud under bremsestangen og omkring bremseafstandsbøsningerne (Figur 73).

   g010868
  3. Kontroller ledningsnettets, stikkenes og klemmernes tilstand.

   Note: Rengør eller udskift efter behov.

  4. Kontroller, at der er 12 V ved koblingsstikket, når kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) er indkoblet.

  5. Mål gabet mellem rotoren og armaturet. Hvis gabet er større end 1 mm, skal følgende trin gennemføres:

   1. Løsn begge bremsemonteringsbolte en halv til en hel omgang som vist i Figur 74.

    Note: Fjern ikke bremsestangen fra kappen/armaturet. Bremsestangen er blevet slidt, så den passer til armaturet og skal fortsat passe, efter at afstandsstykket fjernes for at sikre korrekt bremsemoment.

    g010870
   2. Brug en spidstang eller hånden til at holde tappen og fjerne afstandsstykket (Figur 75).

    Note: Vent med at smide afstandsstykket væk, indtil du har kontrolleret, at koblingen virker korrekt.

    g010871
   3. Brug trykluft til at blæse snavs ud under bremsestangen og omkring bremseafstandsklodserne.

   4. Tilspænd hver bolt (M6 x 1) til 13 N·m +/-0,7 N·m.

   5. Brug en søgelære på 0,25 mm til at kontrollere, at der er et gab mellem rotor- og armaturoverfladen på begge sider af bremsestangen som vist i Figur 76 og Figur 77.

    Note: På grund af den måde, som rotor- og armaturoverfladerne slides på (rundinger og udhulninger), er det nogle gange svært at måle gabet nøjagtigt.

    g010872
    g010873
    • Hvis gabet er mindre end 0,25 mm, skal afstandsstykket monteres. Læs derefter anvisninger under .

    • Gå til sikkerhedskontrolanvisningerne i trin 6, hvis gabet er, som det skal være.

   6. Udfør følgende sikkerhedskontrol:

    1. Tag plads i sædet, og start motoren.

    2. Kontroller, at skæreknivene ikke indkobles med kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) er i positionen OFF (fra), og koblingen er udkoblet.

     Hvis koblingen ikke udkobler, skal afstandsstykket monteres igen. Se .

    3. Indkobl og udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) ti gange i træk for at sikre, at koblingen fungerer korrekt.

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Rengøring af motorskærmen og motoroliekøleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør motorskærmen og oliekøleren.
 • Fjern eventuel ophobning af græs, snavs eller andet affald fra oliekøleren (Figur 78).

  g035392g009191

  Før hver idriftsættelse skal eventuelt ophobet græs, snavs eller andet affald fjernes fra motorgitteret. Dette sikrer tilstrækkelig køling samt korrekt motoromdrejningstal og mindsker risikoen for overophedning og mekanisk beskadigelse af motoren (Figur 79).

  Rengøring af motorkøleribber og -afskærmninger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller og rengør motorkøleribber og -afskærmninger.
  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern luftindtagsskærmen, tilbageslagsstarteren og ventilatorhuset (Figur 79).

  4. Fjern snavs og græs fra motordelene.

  5. Monter luftindtagsskærmen, tilbageslagsstarteren og ventilatorhuset (Figur 79).

   g004218

  Kontrol og rengøring af hydraulikenhedens afskærmninger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller og rengør hydraulikenhedens afskærmninger.
 • Important: Fastgørelsesanordningerne på dækslerne til denne maskine er designet til at blive på dækslet, når det fjernes. Løsn alle fastgørelsesanordningerne på hvert dæksel et par omgange, så dækslet sidder løst, men ikke falder af, og start derefter forfra, og løsn dem, indtil dækslet kan komme af. På denne måde kommer du ikke til at trække boltene fri af holderne.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Ryk sædet frem.

  4. Afvent, at motoren og hydrauliksystemet køles af.

  5. Fjern snavs og græs fra hydraulikenhedens afskærmninger (Figur 80).

   g206809g010207
  6. Fjern dækslet og bolten på dækslet over hver målepind. Rengør omkring hver målepind og hydraulikenhed (Figur 81).

   g012434
  7. Indstil sædet.

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af parkeringsbremsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Kontroller justeringen af parkeringsbremsen.
 • For hver 500 timer
 • Kontroller justeringen af parkeringsbremsen.derefter
 • Note: Følg også denne procedure, når du har fjernet eller udskiftet en bremsekomponent.

  1. Kør maskinen hen på en plan flade.

  2. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, vent på, at alle bevægelige dele standser, og fjern nøglen.

  4. Hæv maskinens bagende, og understøt maskinen med donkrafte.

   Fare

   Mekaniske eller hydrauliske donkrafte kan svigte og forårsage alvorlige skader.

   • Brug støttebukke til understøttelse af maskinen.

   • Brug ikke hydrauliske donkrafte.

  5. Tag bagdækkene af maskinen.

  6. Fjern eventuelt snavs fra bremseområdet.

  7. Drej drivhjulets udløsningshåndtag til udløst position. Se Brug af drivhjulets udløsningsventiler.

  8. Kontroller, at der er et synligt mellemrum mellem L-bøjlen og forbindelsesstoppet (Figur 82).

   g026961
  9. Deaktiver parkeringsbremsen. Grebet skal være sænket.

  10. Drej hjulnavet med hånden i begge retninger i forhold til kaliberen. Hjulnavet skal bevæge sig frit mellem kaliberen.

  11. Hvis der mangler et mellemrum, eller hjulnavet ikke bevæger sig frit:

   1. Deaktiver parkeringsbremsen.

   2. Afmonter og finindstil den bageste forbindelsessamling:

    • Forkort forbindelsesleddet, så der opstår et mellemrum.

    • Forlæng forbindelsesleddet for at gøre plads til, at hjulnavet kan bevæge sig.

   3. Monter den bageste forbindelsessamling.

  12. Aktiver parkeringsbremsen, og kontroller mellemrummet.

  13. Gentag trin 9 til 13, indtil der opnås et synligt mellemrum, og hjulnavet bevæger sig frit.

  14. Gentag denne procedure for bremsen på modsatte side.

  15. Drej drivhjulets udløsningshåndtag til betjeningspositionen. Se Brug af drivhjulets udløsningsventiler.

  16. Monter bagdækkene, og spænd låsemøtrikkerne. Se Kontrol af hjullåsemøtrikkerne.

  17. Fjern støttebukkene.

  Vedligeholdelse af remme

  Eftersyn af remmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller remmene for revner og slitage.
 • Udskift remmen, hvis den er slidt. Tegnene på en slidt rem omfatter en hvinende lyd, når remmen roterer, glidende skæreknive under plæneklipning og flossede kanter, brændemærker og revner på remmen.

  Udskiftning af plæneklipperremmen

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Sænk plæneklipperen til en klippehøjde på 76 mm.

  4. Løsn den nederste bolt, der fastholder plæneklipperskjoldets gardin på plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  5. Afmonter plademetalafskærmningen. Se Afmontering af plademetalafskærmningen

  6. Fjern remskærmene (Figur 83).

   g027729
  7. Brug en skralde i det firkantede hul i styrearmen for at fjerne spændingen på styrefjederen (Figur 84).

  8. Fjern remmen fra plæneklipperskjoldets remskiver.

  9. Fjern remstyret på den fjederbelastede styrearm (Figur 84).

  10. Fjern den eksisterende rem.

  11. Før den nye rem rundt om plæneklipperens remskiver og koblingsremskiven under motoren (Figur 84).

   g009038
  12. Monter remstyret på styrearmen (Figur 84).

  13. Monter styrefjederen ved at bruge skralden i det firkantede hul (Figur 84).

   Note: Sørg for at fjederenderne er placeret i forankringsrillerne.

  14. Monter remskærmene (Figur 85).

   g027730
  15. Monter plademetalafskærmningen. Se Afmontering af plademetalafskærmningen.

  16. Stram bolten på plæneklipperskjoldets gardin. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  Udskiftning af den hydrauliske pumpedrivrem

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern plæneklipperremmen. Se Udskiftning af plæneklipperremmen.

  4. Løft maskinen, og understøt den med donkrafte (Figur 86).

   g009039
  5. Brug en skralde i det firkantede hul i styrearmen for at fjerne styrefjederen (Figur 86).

  6. Tag styrefjederen af stellet (Figur 86).

  7. Tag remmen af hydraulikenhedens drivremskiver og motorremskiven.

  8. Monter den nye rem omkring motorremskiven og de to drivremskiver.

  9. Brug en skralde i det firkantede hul i styrearmen for at montere styrefjederen på stellet (Figur 86).

  10. Monter plæneklipperremmen. Se anvisning under (Udskiftning af plæneklipperremmen).

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Justering af styrehåndtagenes position

  Bevægelseshåndtagene har to højdeindstillinger, høj og lav. Tag boltene ud for at justere højden for operatøren.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løsn boltene og de flangemøtrikker, der er monteret i håndtagene (Figur 87).

  4. Juster håndtagenes position på langs ved at sætte håndtagene sammen i NEUTRAL position, skubbe til dem, indtil de er placeret korrekt, og stramme boltene (Figur 88).

   g009040
   g009195
  5. Se Justering af styrehåndtagenes position, hvis håndtagenes ender slår imod hinanden.

  6. Gentag proceduren for at justere bevægelseshåndtagene.

  Justering af bevægelseshåndtagenes forbindelse

  Bevægelseshåndtagenes pumpeforbindelse er placeret på hver side af brændstoftanken under sædet. Der kan foretages finjusteringer ved at dreje pumpeforbindelsen med en 1/2-tommes skruenøgle, så maskinen ikke bevæger sig i neutral position. Justeringer må kun foretages for neutral position.

  Advarsel

  Motoren skal køre, og drivhjulene skal dreje, justeringen af bevægelseshåndtagene kan udføres. Kontakt med bevægelige dele eller varme overflader kan forårsage personskader.

  Hold fingre, hænder og tøj væk fra roterende komponenter og varme overflader.

  1. Før motoren startes, skal pedalen til skjoldløft trædes ned, og klippehøjdesplitten fjernes.

  2. Sænk skjoldet ned på jorden.

  3. Løft maskinens bagende op, og understøt den med donkrafte (eller lignende understøttelse).

   Note: Hæv maskinen netop så højt op, at drivhjulene kan dreje frit.

  4. Tag den elektriske forbindelse ud af sædesikkerhedskontakten, der er placeret under den nederste sædehynde.

   Note: Kontakten er en del af sædeenheden.

  5. Monter midlertidigt en kortslutningsledning mellem klemmerne i hovedledningsnetstikket.

  6. Start motoren, sæt den til fuld gas, og deaktiver bremsen.

   Note: Bremsen skal aktiveres og bevægelseshåndtagene skal være ude for at starte motoren. Operatøren behøver ikke sidde i sædet, eftersom kortslutningsledningen anvendes.

  7. Lad maskinen køre i mindst 5 minutter med drivhåndtagene placeret i positionen til fuld fart for at bringe hydraulikvæsken op på driftstemperatur.

   Note: Bevægelseshåndtagene skal være i neutral position, når der foretages nødvendige justeringer.

  8. Flyt bevægelseshåndtagene til NEUTRAL position.

  9. Juster pumpestyrestangens længde ved at dreje dobbeltmøtrikkerne på stangen i den relevante retning, indtil hjulene kryber en smule i bakgear (Figur 89).

   g035397
  10. Flyt bevægelseshåndtagene til bakpositionen, mens der påføres et let tryk på håndtaget, så omstyringsindikatorfjedrene kan bringe håndtagene tilbage til neutral position.

   Note: Hjulene skal holde op med at dreje eller krybe en smule i bakgear.

  11. Sluk for maskinen, fjern kortslutningsledningen fra ledningsnettet, og sæt stikket i sædekontakten.

  12. Fjern støttebukkene.

  13. Hæv skjoldet og monter klippehøjdesplitten.

  14. Kontroller, at maskinen ikke kryber i neutral, mens parkeringsbremserne er deaktiveret.

  Justering af bevægelseskontrollens støddæmper

  Den øverste monteringsbolt på støddæmperen kan justeres, så bevægelseshåndtaget får en bedre modstand. Se Figur 90 for at få oplysninger om monteringsmulighederne.

  g008620

  Justering af bevægelseshåndtagets drejeled til neutral låseposition

  Flangemøtrikken kan justeres, så bevægelseshåndtaget får en bedre modstand, når det flyttes til den NEUTRALE LåSEPOSITION. Se Figur 91 for at få oplysninger om justeringsmulighederne.

  1. Løsn kontramøtrikken.

  2. Stram eller løsn flangemøtrikken til den ønskede fasthed.

   Note: Stram flangemøtrikken for at få mere modstand.

   Note: Løsn flangemøtrikken for at få mindre modstand.

  3. Stram kontramøtrikken.

   g008621

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og dine hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske sprøjtet ind under huden skal fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge.

  Serviceeftersyn af hydrauliksystemet

  Hydraulikvæsketype: Toro® HYPR-OIL 500-hydraulikolie eller Mobil® 1 15W-50.

  Important: Anvend den angivne væske. Hvis der bruges en anden olie, kan det beskadige hydrauliksystemet.

  Det enkelte hydrauliksystems væskekapacitet: 1,5 l pr. side med filterskift

  Kontrol af hydraulikvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
  1. Placer maskinen på en plan flade.

  2. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Lad motoren og hydrauliksystemet køle af i 10 minutter.

   Note: Oliestanden på målepinden bliver forkert, hvis olien kontrolleres, når enheden er varm.

  5. Ryk sædet frem.

  6. Rengør området omkring målepindene i hydrauliksystembeholderne (Figur 92).

  7. Tag én målepind ud af hydraulikbeholderen (Figur 92).

  8. Tør målepinden af, og skru målepinden ind i beholderen.

  9. Tag målepinden ud, og se på enden (Figur 92).

   Important: Fyld ikke for meget olie på hydraulikenhederne, da dette kan medføre beskadigelse. Lad ikke maskinen køre, hvis oliestanden er under påfyldningsmærket.

  10. Hvis oliestanden er ved påfyldningsmærket, skal der langsomt fyldes nok olie ned i hydraulikbeholderen til at oliestanden hæves til linjen for fuld eller H.

  11. Sæt målepinden i.

  12. Gentag proceduren for den modsatte målepind.

   g015459

   Advarsel

   Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader.

   • Hvis der sprøjtes hydraulikvæske ind i huden, skal det fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge, der er bekendt med denne type skader. Hvis dette ikke gøres, kan der opstå koldbrand.

   • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

   • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

   • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

   • Sørg for, at alle hydraulikslanger og -rør er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  Udskiftning af hydraulikvæske og -filtre

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 250 timer
 • Udskift hydraulikfiltrene og hydraulikvæsken, uanset hvilken væsketype der anvendes.
 • For hver 250 timer
 • Udskift hydraulikfiltrene og hydraulikvæsken, når der anvendes Mobil® 1-væske (oftere under snavsede eller støvede forhold).
 • For hver 500 timer
 • Udskift hydraulikfiltrene og hydraulikvæsken, når der anvendes Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikvæske (oftere under snavsede eller støvede forhold).
 • Filtrene skal fjernes, før hydraulikvæsken udskiftes. Skift begge dele samtidigt. Se væskespecifikationerne under Serviceeftersyn af hydrauliksystemet.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løft maskinen, og understøt den med donkrafte (Figur 93).

   g008970
  4. Fjern både plæneklipperremmen og pumpens drivrem. Se Udskiftning af plæneklipperremmen og Udskiftning af den hydrauliske pumpedrivrem.

   Note: Dette forhindrer, at der kommer olie på remmene.

  5. Stil et aftapningskar under filteret, fjern det gamle filter, og tør overfladen ren (Figur 94).

   g008968
  6. Påfør et tyndt lag hydraulikvæske på gummipakningen på det nye filter (Figur 94).

  7. Monter det nye hydraulikfilter.

  8. Monter pumpedrivremmen og plæneklipperremmen.

  9. Fjern donkraftene, og sænk maskinen (Figur 93).

  10. Fyld væske på hydraulikbeholderen, og kontroller, om der er lækager.

  11. Tør eventuel spildt væske op.

  12. Start motoren, og lad den køre i ca. to minutter for at lukke luft ud af systemet.

  13. Sluk motoren, og kontroller, om der er lækager.

  14. Kontroller væskestanden, mens væsken er kold.

  15. Fyld om nødvendigt mere væske på hydraulikbeholderen.

   Note: Fyld ikke for meget på.

  Vedligeholdelse af plæneklipperskjoldet

  Nivellering af plæneklipperskjoldet

  Klargøring af maskinen

  Note: Sørg for, at plæneklipperskjoldet er nivelleret, før klippehøjden tilpasses.

  1. Parker plæneklipperen på en plan overflade.

  2. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Kontroller dæktrykket på drivdækkene.

  5. Hvis det er nødvendigt, justeres trykket til 0,9 bar.

  6. Placer plæneklipperen i en klippehøjdeposition på 76 mm.

  Nivellering af skjoldet

  1. Parker plæneklipperen på en plan overflade.

  2. Sluk motoren, og vent på, at alle bevægelige dele stopper, tag nøglen ud, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Kontroller dæktrykket på drivdækkene.

   Note: Det korrekte dæktryk er 9,0 bar.

  4. Placer transportlåsen i låst position.

  5. Skub pedalen til skjoldløft hele vejen frem, hvorefter skjoldet låses i transportpositionen på 14 cm (Figur 95).

   g027343
  6. Sæt højdejusteringssplitten i klippehøjdeplaceringen på 7,6 cm.

  7. Åbn transportlåsen, og lad skjoldet blive sænket til klippehøjde.

  8. Hæv udblæsningsslisken.

  9. Mål fra den plane overflade til skæreknivens forreste spids (position A) på begge sider af skjoldet som vist i (Figur 96).

   Note: Afstanden skal være 7,6 cm..

   g009196
  10. Finindstil justermøtrikken på forreste skjoldløfteenhed ved at dreje den (Figur 97).

   Note: Drej justermøtrikken med uret for at øge højden, og drej den mod uret for at mindske højden.

   Note: Hvis de forreste skjoldforbindelser ikke har tilstrækkelig justering til at opnå korrekt klippehøjde, kan enkeltpunktsjusteringen benyttes for at opnå yderligere justering.

   g035398
  11. Løsn de 2 bolte nederst på klippehøjdepladen (Figur 98) for at justere enkeltpunktssystemet.

   g027345
  12. Hvis skjoldet er for lavt, skal bolten til enkeltpunktsjusteringen drejes med uret, så den strammes. Hvis skjoldet er for højt, skal bolten til enkeltpunktsjusteringen drejes mod uret, så den løsnes (Figur 99).

   Note: Løsn eller stram bolten til enkeltpunktsjusteringen så meget, at klippehøjdepladens monteringsbolte kan flyttes mindst 1/3 af længden af den tilgængelige vandring i deres riller. Dette genetablerer en del op- og nedjustering på hver af de fire skjoldforbindelser.

   g017036
  13. Stram de to bolte nederst på klippehøjdepladen (Figur 98).

   Note: I de fleste tilfælde skal den bageste skæreknivspids indstilles 6,4 mm højere end den forreste.

  14. Tilspænd de to bolte med et moment på 37 til 45 N·m.

  15. Mål fra den plane overflade til skæreknivens bageste spids på begge sider af skjoldet (position B) som vist i Figur 96.

   Note: Afstanden skal være 8,3 cm.

  16. Finjuster justeringsskruen ved at dreje den til en højde på 8,3 mm (Figur 97).

   Drej justermøtrikken med uret for at øge højden, og drej den mod uret for at mindske højden.

  17. Mål, indtil alle fire sider har den korrekte højde.

  18. Tilspænd alle møtrikkerne på skjoldløftearmsenhederne.

  19. Sænk udblæsningsslisken.

  Serviceeftersyn af skæreknivene

  For at sikre en god klippekvalitet skal skæreknivene holdes skarpe. Det kan være praktisk at have en eller flere ekstra skæreknive ved hånden i forbindelse med slibning og udskiftning.

  Skærekniv – Sikkerhed

  En slidt eller beskadiget skærekniv kan gå itu, og et stykke af den kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser. Forsøg på at reparere en beskadiget skærekniv kan medføre annullering af produktets sikkerhedscertificering.

  • Efterse jævnligt skæreknivene for slid og skader.

  • Vær forsigtig, når du efterser knivene. Pak skæreknivene ind, eller bær handsker, og vær forsigtig når du efterser skæreknivene. Du må kun udskifte eller slibe skæreknivene. De må aldrig rettes ud eller svejses.

  • På maskiner med mange skæreknive skal du være meget forsigtig, da én skæreknivs rotation kan få andre skæreknive til at rotere.

  Før besigtigelse eller eftersyn af skæreknivene

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, fjern nøglen, og tag tændrørskablerne fra tændrørene.

  Eftersyn af skæreknivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Eftersyn af skæreknivene.
  1. Efterse skærekanterne (Figur 100).

  2. Hvis kanterne ikke er skarpe, eller hvis de har hakker, skal skæreknivene afmonteres og slibes. Se Slibning af skæreknivene.

  3. Efterse skæreknivene, især det buede område.

  4. Hvis skæreknivene er beskadiget eller slidt, eller hvis der er antydning af en revne i dette område, skal der straks monteres nye skæreknive (Figur 100).

   g006530

  Kontrol for bøjede skæreknive

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Drej skæreknivene, indtil enderne vender fremad og bagud.

  4. Mål fra en plan overflade til skæreknivenes skærekant, position A (Figur 101).

   g000975
  5. Drej de modsatte ender af knivene fremad.

  6. Mål fra en plan overflade til knivenes skærekant ved samme punkt som i trin 4 ovenfor.

   Note: Forskellen mellem målene fra trin 4 og 6 må ikke overskride 3 mm.

   Note: Hvis dette mål overskrider 3 mm, er skærekniven bøjet og skal udskiftes.

   Advarsel

   En bøjet eller beskadiget skærekniv kan gå i stykker og skade dig eller omkringstående alvorligt eller endda medføre døden.

   • Udskift altid en bøjet eller beskadiget skærekniv med en ny skærekniv.

   • Fil eller lav ikke skarpe hakker i skæreknivens kanter eller flader.

  Afmontering af skæreknivene

  Skæreknivene skal udskiftes, hvis de rammer en fast genstand, eller hvis de er ude af balance eller bøjet. Brug kun originale Toro-knive for at sikre optimal ydelse og sikker overensstemmelse med maskinen. Brug af knive fremstillet af andre producenter kan medføre, at maskinen ikke opfylder sikkerhedsstandarderne.

  1. Hold på skæreknivens ende med en klud eller en tyk handske.

  2. Fjern knivbolten, den buede skive og skærekniven fra spindelakslen (Figur 102).

   g004536

  Slibning af skæreknivene

  1. Anvend en fil til at slibe begge ender af skærekniven (Figur 103).

   Note: Bevar den oprindelige vinkel.

   Note: Skærekniven bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mængde materiale på begge skærekanter.

   g000552
  2. Kontroller knivens balance ved at placere den på en afbalanceringsenhed (Figur 104).

   Note: Hvis skærekniven forbliver i en vandret position, er kniven afbalanceret og kan benyttes.

   Note: Hvis kniven ikke er afbalanceret, skal der slibes lidt mere metal af sejlområdet (Figur 103).

   g000553
  3. Gentag denne procedure, indtil skærekniven er afbalanceret.

  Montering af skæreknivene

  1. Monter skærekniven på spindelakslen (Figur 105).

   Important: Den buede del af skærekniven skal pege opad mod indersiden af plæneklipperen for at sikre en god klipning.

  2. Monter fjederskiven og knivbolten (Figur 105).

   Note: Fjederskivens konus skal installeres mod boltens hoved (Figur 105).

  3. Tilspænd skæreknivsbolten med et moment på 115 til 150 N·m.

   g004536

  Afmontering af plæneklipperskjoldet

  Før der foretages servicering af plæneklipperskjoldet, eller før det fjernes, skal de fjederbelastede skjoldarme låses.

  Advarsel

  Skjoldløftearmsenhederne har oplagret energi. Hvis skjoldet fjernes, uden at den oplagrede energi frigøres, kan det resultere i alvorlig personskade eller død.

  Forsøg ikke at tage skjoldet af det forreste stel uden at frigøre den oplagrede energi.

  1. Sluk motoren, og vent på, at alle bevægelige dele stopper, tag nøglen ud, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Fjern højdejusteringssplitten, og sænk skjoldet ned til jorden.

  3. Sæt højdejusteringssplitten i klippehøjdeplaceringen på 7,6 cm.

   Note: Dette låser skjoldløftearmene i den laveste position, når skjoldet fjernes, så den oplagrede energi i skjoldfjederen frigøres.

  4. Fjern remskærmene.

  5. Løft vognbunden op, og stik en skralde i det firkantede hul i skjoldstyrearmen (Figur 106).

  6. Drej skjoldstyrearmen med uret, og tag plæneklipperremmen af (Figur 106).

   g009038
  7. Fjern boltene/møtrikkerne på begge sider af skjoldet, og læg dem til side (Figur 107).

   g009197
  8. Hæv skjoldafstivningerne, og fastgør dem i øverste position.

  9. Skub skjoldet ud til højre side af maskinen.

  Udskiftning af græsdeflektoren

  Advarsel

  En utildækket udblæsningsåbning kan resultere i, at der udkastes genstande mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade. Der kan også opstå kontakt med skærekniven.

  Betjen ikke plæneklipperen uden at have monteret en dækplade, kværnafskærmning, græsdeflektor eller opsamler.

  1. Fjern låsemøtrikken, bolten, fjederen og afstandsbøsningen, som fastholder græsdeflektoren til akselbeslagene (Figur 108).

  2. Fjern den beskadigede eller slidte græsdeflektor (Figur 108).

   g015594
  3. Placer afstandsbøsningen og fjederen på græsdeflektoren.

  4. Placer fjederens J-formede ende bag skjoldets kant.

   Note: Sørg for, at fjederens J-formede ende monteres bag skjoldets kant, før bolten monteres som vist i Figur 108.

  5. Monter bolten og møtrikken.

  6. Placer fjederens J-formede krogende omkring græsdeflektoren (Figur 108).

   Important: Græsdeflektoren skal kunne dreje. Løft deflektoren op, så den kan åbnes helt, og sørg for, at den drejer, så den kan sænkes helt ned.

  Rengøring

  Rengøring under plæneklipperen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør plæneklipperens skjold.
  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Hæv plæneklipperen til transportposition.

  Rensning af ophængningssystemet

  Note: Rengør ikke støddæmperne med vand under tryk (Figur 109).

  g030538

  Bortskaffelse af affald

  Motorolie, batterier, hydraulikvæske og motorkølervæske forurener miljøet. Bortskaf dem i henhold til den lokale gældende lovgivning.

  Opbevaring

  Rengøring og opbevaring af maskinen

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtaget), aktiver parkeringsbremsen, drej tændingsnøglen til positionen OFF (fra), og tag nøglen ud.

  2. Fjern afklippet græs og snavs fra alle maskinens ydre dele (særligt motoren og det hydrauliske system). Fjern snavs og avner fra ydersiden af motorens køleribber og blæserhuset.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, motoren og hydraulikpumperne.

  3. Kontroller, om bremsen virker. Se Vedligeholdelse af bremser.

  4. Udfør serviceeftersyn af luftfilteret. Se Eftersyn af luftfilteret.

  5. Smør maskinen. Se Smøring.

  6. Skift krumtaphusolien. Se Skift af motorolien.

  7. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  8. Skift hydraulikfiltrene. Se Udskiftning af hydraulikvæske og -filtre.

  9. Oplad batteriet. Se Opladning af batteriet.

  10. Skrab enhver større ophobning af græs og snavs af plæneklipperens underside, og vask derefter plæneklipperen med en haveslange.

   Note: Kør maskinen med kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) indkoblet og motoren ved høj tomgangshastighed i to til fem minutter efter vask.

  11. Kontroller skæreknivenes tilstand. Se Eftersyn af skæreknivene.

  12. Klargør maskinen til opbevaring, hvis den ikke skal bruges i mere end 30 dage. Klargør maskinen til opbevaring på følgende måde.

   1. Tilsæt en petroleumbaseret stabilisator til brændstoffet i tanken. Følg blandingsvejledningen fra stabilisatorfabrikanten. Anvend ikke alkoholbaseret stabilisator (ethanol eller metanol).

    Note: Brændstofstabilisator er mest effektivt, når det blandes med frisk brændstof og altid anvendes.

   2. Lad motoren køre for at fordele brændstoffet, der er tilsat stabilisator, i brændstofsystemet (5 minutter).

   3. Sluk for motoren, lad den køle af, og dræn brændstoftanken. Se Serviceeftersyn af brændstoftanken.

   4. Start motoren igen, og lad den køre, indtil den stopper.

   5. Brændstof skal bortskaffes på forsvarlig vis. Det kan genbruges i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

    Important: Stabilisator/brændstof tilsat stabilisator må ikke opbevares i mere end 90 dage.

  13. Kontroller og stram alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.

  14. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.

  15. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller et rent, tørt opbevaringsområde.

  16. Tag nøglen ud af tændingen, og opbevar den utilgængeligt for børn og andre uautoriserede brugere.

  17. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Starteren tørner ikke.
  1. Kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget) er indkoblet.
  2. Parkeringsbremsen er deaktiveret.
  3. Bevægelseshåndtagene er ikke placeret i den neutrale låseposition.
  4. Føreren sidder ikke på sædet.
  5. Batteriet er fladt.
  6. De elektriske forbindelser er rustne eller løse.
  7. Sprunget sikring.
  8. Relæet eller kontakten er slidt eller defekt.
  1. Flyt skæreknivenes kraftudtag til udkoblet position.
  2. Aktiver parkeringsbremsen.
  3. Sørg for, at bevægelseshåndtagene er placeret i den neutrale låseposition.
  4. Tag plads i sædet.
  5. Oplad batteriet.
  6. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse.
  7. Udskift sikringen.
  8. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren starter ikke, er svær at starte eller sætter ud.
  1. Brændstoftanken er tom.
  2. Brændstofafbryderventilen er lukket.
  3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  4. Gashåndtaget er ikke i den korrekte position.
  5. Der er snavs i brændstoffilteret.
  6. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  7. Luftfilteret er snavset.
  8. Sædekontakten fungerer ikke korrekt.
  9. De elektriske forbindelser er korroderede, løse eller defekte.
  10. Relæet eller kontakten er slidt eller defekt.
  11. Tændrøret er snavset eller har det forkerte gab.
  12. Tændrørskablet er ikke tilsluttet.
  1. Fyld brændstoftanken op.
  2. Åbn brændstofafbryderventilen.
  3. Fyld olie på krumtaphuset.
  4. Sørg for, at gashåndtaget er placeret midt imellem positionerne "slow" (langsom) og "fast" (hurtig).
  5. Udskift brændstoffilteret.
  6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  7. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  8. Kontroller sædekontaktlampen. Udskift sædet om nødvendigt.
  9. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse. Rengør tilslutningsklemmerne omhyggeligt med et rengøringsmiddel til elektriske kontakter, påfør dielektrisk fedt og foretag de korrekte tilslutninger.
  10. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  11. Juster eller udskift tændrøret.
  12. Kontroller tændrørskablets tilslutning.
  Motoren mister kraft.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Luftfilteret er snavset.
  3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  4. Køleribberne og luftkanalerne over motoren er tilstoppede.
  5. Udluftningshullet i brændstoftankdækslet er tilstoppet.
  6. Der er snavs i brændstoffilteret.
  7. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Rens luftfilterindsatsen.
  3. Fyld olie på krumtaphuset.
  4. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  5. Rens, eller udskift brændstoftankdækslet.
  6. Udskift brændstoffilteret.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren overopheder.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  3. Køleribberne og luftkanalerne over motoren er tilstoppede.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Fyld olie på krumtaphuset.
  3. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  Plæneklipperen trækker til venstre eller højre (med håndtagene helt fremad)
  1. Sporingen skal justeres
  2. Dæktrykket i drivdækkene er ikke korrekt.
  1. Juster sporingen.
  2. Juster dæktrykket på drivdækkene.
  Maskinen kører ikke.
  1. Omløbsventilerne lukker ikke tæt.
  2. Pumperemmen er slidt, løs eller sprunget.
  3. Pumperemmen er hoppet af en remskive.
  4. Styrefjederen er gået itu eller mangler.
  5. Hydraulikvæskestanden er lav eller for varm.
  1. Stram omløbsventilerne.
  2. Udskift remmen.
  3. Udskift remmen.
  4. Sæt fjederen på igen.
  5. Fyld hydraulikvæske på beholderne, eller lad væsken køle af.
  Maskinen vibrerer unormalt.
  1. Skærekniven(e) er bøjede eller ude af balance.
  2. Skæreknivenes monteringsbolt er løs.
  3. Motorens monteringsbolte er løse.
  4. Der er en løs motorremskive, styreremskive, eller en af skæreknivenes remskiver er løs.
  5. Motorremskiven er beskadiget.
  6. Skæreknivspindlen er bøjet.
  7. Motorophænget sidder løst eller er slidt.
  1. Monter en eller flere nye skæreknive.
  2. Tilspænd skæreknivenes monteringsbolt.
  3. Tilspænd motorens monteringsbolte.
  4. Tilspænd den løse remskive.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Maskinens klippehøjden er ujævn.
  1. Skærekniven/-knivene er ikke skarp(e).
  2. Skærekniven(e) er bøjet/-ede.
  3. Plæneklipperskjoldet er ikke nivelleret.
  4. Undersiden af plæneklipperen er snavset.
  5. Dæktrykket er ikke korrekt.
  6. Knivspindlen er bøjet.
  1. Slib skærekniven/skæreknivene.
  2. Monter en eller flere nye skæreknive.
  3. Niveller plæneklipperskjoldet på tværs og på langs.
  4. Rengør undersiden af plæneklipperen.
  5. Tilpas dæktrykket.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Knivene roterer ikke.
  1. Plæneklipperskjoldets rem er slidt, løs eller sprunget.
  2. Plæneklipperskjoldets rem er hoppet af remskiven.
  3. Pumpens drivrem er slidt, løs eller sprunget.
  4. Styrefjederen er gået itu eller mangler.
  1. Monter en ny plæneklipperskjoldrem.
  2. Monter plæneklipperskjoldets remskive, og kontroller, at styreremskiven, styrearmen og fjederen er placeret korrekt og fungerer.
  3. Kontroller remspændingen, eller monter en ny rem.
  4. Sæt fjederen på igen.
  Koblingen indkobler ikke.
  1. Sprunget sikring.
  2. Lav spændingsforsyning ved koblingen.
  3. Fjederen er beskadiget.
  4. Der er utilstrækkelig strømforsyning.
  5. Rotor/armatur-gnistgabet er for stort.
  1. Udskift sikringen. Kontroller spolemodstanden, batteriopladningen, opladningssystemet og ledningsforbindelserne, og udskift komponenter om nødvendigt.
  2. Kontroller spolemodstanden, batteriopladningen, opladningssystemet og ledningsforbindelserne, og udskift dele om nødvendigt.
  3. Udskift koblingen.
  4. Reparer eller udskift koblingens ledning eller elektriske system. Rengør tilslutningskontakterne.
  5. Fjern afstandsstykket, eller udskift koblingen.

  Diagrammer

  Ledningsdiagram

  g009180