Indledning

Dette er en greensklipper med knivcylindre, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner i parker, golfbaner, på sportsbaner og kommercielle områder. Den er ikke beregnet til at klippe krat, slå græs eller anden bevoksning langs motorveje eller til landbrugsformål.

Important: For at sikre maksimal sikkerhed, ydeevne og korrekt betjening af denne maskine skal du omhyggeligt læse og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning. Manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen eller manglende grundig undervisning kan medføre personskade. For at få flere oplysninger om sikker driftspraksis, herunder sikkerhedstip og uddannelsesmaterialer, henvises til www.Toro.com.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret Toro-forhandler samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scannne QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at tilgå garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g234995

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som vedligeholdes og er i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Den medfølgende motorvejledning indeholder information om U.S. Environmental Protection Agency (EPA) og California Emission Control Regulation for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dieselmotorens udstødningsgas og nogle af dens bestanddele er ifølge staten Californien kræftfremkaldende og kan medføre fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013 og ANSI B71.4-2017, når en ballast på 18 kg er blevet føjet til baghjulet, og det relevante vægtsæt er monteret på det bageste styrehjul. Et ekstra afskærmningssæt er påkrævet for at opnå overensstemmelse med EN ISO 5395:2013. Se afsnittet Opsætning for at sikre korrekt overensstemmelse.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold afstand til udblæsningsåbninger. Hold omkringstående og kæledyr på sikker afstand af maskinen.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stop maskinen, og sluk motoren, før den efterses, fyldes med brændstof eller ryddes for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan det medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet (Figur 2), der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – "personlig sikkerhedsanvisning" for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger, hvor det er nødvendigt, forskellige steder i denne betjeningsvejledning.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal121-9500
decal93-8068
decal93-6686
decal93-6681
decal93-6689
decal127-6114
decal127-6115
decal104-7729
decal115-8155
decal106-5976
decal93-8062
decal136-8506
decal136-8505
decal133-8062
decalbatterysymbols
decal115-8226
decal115-8156

Opsætning

Note: Fastgørelsesbolte til klippeenhederne til Greensmaster 3250-D følger med klippeenhederne.

Montering af sædet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Sæde 1
Møtrik (5/16") 4

Note: Monter sædets slæder på de forreste monteringshuller for at få ekstra 7,6 cm til justering i fremadgående retning eller i de bageste monteringshuller for at få ekstra 7,6 cm til justering i bagudgående retning.

 1. Fjern låsemøtrikkerne, der fastgør sædets slæder til leveringsunderlagets remme. Kasser låsemøtrikkerne.

 2. Forbind sædets kontakt med ledningsnettet.

 3. Fastgør sædets slæder til sædets bærende konstruktion med låsemøtrikkerne (5/16"), der er leveret som løsdele (Figur 3).

  g008408

Aktivering og opladning af batteriet

Benyt kun elektrolyt (specifik vægtfylde 1,265) til at fylde batteriet første gang.

Advarsel

Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod maskinens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

 • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

 • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

 1. Fjern fastgørelsesanordningerne og batteriklemmen, og løft batteriet ud.

  Important: Påfyld ikke elektrolyt, mens batteriet sidder i maskinen. Du kan risikere at spilde og dermed forårsage korrosion.

 2. Rengør batteriet ovenpå, og fjern ventilationshætterne (Figur 4).

  g005080
 3. Fyld forsigtigt hver celle med elektrolyt, indtil pladerne er dækket med ca. 6 mm væske (Figur 5).

  g001197
 4. Vent ca. 20 til 30 minutter, mens elektrolytten trænger ind i pladerne. Fyld efter behov for at bringe elektrolytstanden op til ca. 6 mm fra bunden af påfyldningshullet (Figur 5).

 5. Slut en 2-4 A batterioplader til batteripolerne. Oplad batteriet i mindst to timer ved 4 A eller i mindst fire timer ved 2 A, indtil vægtfylden er 1,250 eller derover, og temperaturen er mindst 16 °C, og lad gasserne fra alle celler spredes frit.

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

  Important: Hvis du ikke lader batteriet i den ovenfor angivne tidsperiode, kan du nedsætte batteriets levetid.

 6. Når batteriet er opladet, tages opladeren ud af stikkontakten og frakobles batteripolerne.

  Note: Når batteriet er blevet aktiveret, må kun destilleret vand påfyldes for at erstatte normalt tab. Vedligeholdelsesfri batterier bør dog ikke kræve vand under normale driftsforhold.

  Important: Hvis batteriet ikke aktiveres korrekt, kan det medføre batterigasning og/eller for tidligt batterisvigt.

 7. Monter ventilationshætterne.

 8. Placer batteriet på batteribakken, og fastgør det med batteriklemmen og fastgørelsesanordningerne, der blev fjernet tidligere.

 9. Slut pluskablet (rødt) til pluspolen (+) og minuskablet (sort) til minuspolen (-) på batteriet, og fastgør dem med bolte og møtrikker (Figur 6). Skyd gummikappen ind over pluspolen for at forhindre eventuel kortslutning.

Advarsel

Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

 • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

 • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

g005098

Montering af styrtbøjlen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Styrtbøjle1
Bolt (⅝" x 4½") 4
Låsemøtrik (⅝") 4
 1. Anbring styrtbøjlen således, at rørets top er buet mod maskinens front (Figur 7).

  g019975
 2. Sænk styrtbøjlen ned på stellet, således at den flugter med monteringshullerne (Figur 7).

 3. Fastgør hver side af styrtbøjlen til stellet med 2 bolte (5/8" x 4½") og låsemøtrikker som vist i Figur 7.

 4. Tilspænd fastgørelsesanordningerne til et moment på 183-223 Nm.

Reducering af dæktrykket

Dækkene er for hårdt oppumpede med henblik på forsendelse. Reducer trykket til det rette niveau, før maskinen startes. Se Kontrol af dæktrykket.

Montering af de forreste bærerammer

Dele, der skal bruges til dette trin:

Bæreramme2
Afstandsbøsning2
Bolt (½" x 3¼")2
Låsemøtrik (½")2
 1. Monter en bærerammeenhed på hver gaffelbolt med en afstandsbøsning, bolt (½" x 3¼") og låsemøtrik (½"). Se Figur 8. Tilspænd til et moment på 91 til 113 N·m.

  g016465
 2. Smør bøsningerne i hver bæreramme med litiumbaseret fedt nr. 2.

Justering af bærerrammens ruller

 1. Parker maskinen på en plan overflade, og sænk klippeenhedens bærerrammer til gulvniveau.

 2. Bekræft, at der er en afstand på 13 mm mellem bærerammens ruller og underlaget.

 3. Sørg for, at bærerrammens ruller løber parallelt med jorden. Hvis de ikke løber parallelt, skal der indsættes et stykke langt værktøj i enden af bærerrammen og påføres tryk, indtil rullerne løber parallelt.

 4. Hvis afstanden skal justeres, skal du løsne kontramøtrikken på bærerammens stopskrue (Figur 9) og dreje skruen op eller ned for at hæve eller sænke bærerrammen. Stram kontramøtrikken for at sikre justeringen.

  g008412

Montering af oliekøleren

Ekstraudstyr

Hvis du betjener maskinen i et område, hvor omgivelsestemperaturerne ligger mellem 20 og 49 °C, eller hvis maskinen anvendes til ekstremt krævende opgaver (klipning af andet end greens, f.eks. fairways eller vertikal klipning), skal du montere det hydrauliske oliekølersæt (delnr. 104-7701) på maskinen.

Montering af klippeenhederne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Forskudt løftekrog (se betjeningsvejledningen til klippeenheden for at få monteringsvejledning) 3
Skrue (leveres med klippeenheden) 6
Bolt (nr. 10 x ⅝") 1
Møtrik nr. 101
Klippeenhed (sælges separat) 3
Kugletapskrue (leveres med klippeenheden) 6
Græsopsamler 3

Note: Opbevar klippeenhedens knivcylindermotorer i støtterør for at undgå at beskadige slangerne, når du sliber, indstiller klippehøjden eller udfører andre vedligeholdelsesprocedurer på klippeenhederne.

Important: Hæv ikke ophænget til transportposition, når cylindermotorerne er i holderne på maskinens stel. Dette kan resultere i beskadigelse af motorerne eller slangerne.

 1. Tag klippeenhederne ud af papkasserne. Saml og juster dem som beskrevet i klippeenhedernes betjeningsvejledning.

 2. Skyd klippeenheden ind under trækrammen, samtidig med at du fastgør løftekrogen på løftearmen.

 3. Skyd manchetten tilbage på kugleleddet, og sæt modtageren på klippeenhedens kugletapskrue (Figur 10).

  g021274
 4. Monter opsamleren på bærerrammen.

 5. Juster trækleddene, indtil der er en afstand på 2 til 3 mm mellem opsamlerens kant og knivcylindrene. Sørg for, at opsamlerens kanter har samme afstand fra knivcylindrene på tværs af knivcylindrene.

 6. Juster mufferne i kugleleddene, så muffens åbne side centreres hen imod kugletapskruen. Tilspænd kontramøtrikkerne for at fastgøre muffen.

 7. Kontroller, at ca. 13 mm af gevindet er blotlagt på hver monteringsbolt på knivcylinderens drivmotor (Figur 11).

  g008420
 8. Indfedt motorens notaksel med rent fedt, og monter motoren ved at dreje motoren med uret, så motorflangerne går fri af tapskruerne. Drej motoren mod uret, indtil flangerne indeslutter tapskruerne (Figur 11).

 9. Tilspænd monteringsboltene (Figur 11).

Markering af de ydre græsopsamlere

For at rette maskinen ind efter tidligere kørte baner skal den følgende procedure udføres ved klippeenhedernes opsamlere nr. 2 og nr. 3:

 1. Mål ca. 12,7 cm fra yderkanten af hver opsamler.

 2. Placer enten et stykke hvidt tape, eller tegn en linje på hver enkelt opsamler parallelt med den ydre kant på hver enkelt opsamler (Figur 12).

  g005115

Justering af transporthøjden

Kontroller transporthøjden (Figur 14 og Figur 15), og juster om nødvendigt.

 1. Parker maskinen på en plan overflade.

 2. På klippeenheder med en forskudt løftekrog (Figur 13, indsat) skal det kontrolleres, at afstanden fra toppen af bærerammens justeringsskrue til bagsiden af bærerammen er 25 mm. Fortsæt til trin 4, hvis afstanden ikke er 25 mm.

  g008423
 3. På klippeenheder med et kædeled eller en lige løftekrog (Figur 14 og Figur 15, indsat) skal det kontrolleres, at afstanden fra toppen af bærerammens justeringsskrue til bagsiden af bærerammen er 22 mm. Fortsæt til trin 4, hvis afstanden ikke er 22 mm. Hvis klippeenheden er udstyret med et forskudt løfteled (Figur 13), skal du gå videre til næste trin.

  g008421
  g008422
 4. Løsn transportpladens monteringsskruer (Figur 14, Figur 15 og Figur 13).

 5. Hæv klippeenhederne til transportposition.

  Important: Hæv ikke ophænget til transportposition, når knivcylindermotorerne er i holderne på maskinens stel. Dette kan resultere i beskadigelse af motorerne eller slangerne.

 6. Sørg for, at hver enkelt bæreramme er indstillet til den samme højde fra jorden. Gå videre til punkt 8, hvis dette er tilfældet.

 7. Hvis bærerrammerne ikke har den samme højde, skal du løsne kontramøtrikken på bærerrammen, der justerer skruen (Figur 13, Figur 14 og Figur 15). Drej skruen udad for at hæve og indad for at sænke dem. Tilspænd kontramøtrikken, når du har opnået den rigtige højde.

 8. Drej transportpladen, indtil den låser trækrammen fast. Stram skruerne.

Tilføjelse af ballast bagtil

Dele, der skal bruges til dette trin:

Bagvægtsæt (delnr. 100-6442 eller delnr. 99-1645 – købes separat) 1
Kalciumklorid (købes separat) 18 kg

Denne enhed overholder EN ISO 5395:2013 og ANSI B71.4-2017, når den er udstyret med et af følgende:

 • Baghjulsvægtsæt (delnr. 100-6442) og ballast på 18 kg kalciumklorid er tilføjet til baghjulene

 • Baghjulsvægtsæt (delnr. 99-1645) og 18 kg kalciumklorid (hvis et sæt med trehjulstræk er monteret på maskinen)

Important: Fjern maskinen fra græsområdet så hurtigt som muligt, hvis et dæk med kalciumklorid punkterer. Overhæld omgående det pågældende område med vand for at forhindre eventuelle skader på grønsværen.

Montering af CE-afskærmningssættet

Dele, der skal bruges til dette trin:

CE-afskærmningssæt (delnr. 04441 – købes separat)1

Monter CE-afskærmningssættet (delnr. 04441). Se sættets monteringsvejledning.

Denne maskine overholder EN ISO 5395:2013, når den er udstyret med afskærmningssættet.

Montering af CE-mærkaterne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Advarselsmærkat (delnr. 136-8505)1
CE-mærkat1

Hvis du bruger maskinen i et land, der overholder CE-standarderne, skal du udføre følgende trin, når du har monteret vægtsættet og afskærmningssættet på maskinen:

 • Sæt CE-advarselsmærkaten på (delnr. 136-8505) over det eksisterende advarselsmærkat (delnr. 136-8506). SeFigur 16.

  g235881
 • Sæt CE-mærkaten på ved siden af serienummerpladen (Figur 17).

  g234996
 • Sæt CE-mærkaten med produktionsår på ved siden af CE-mærkaten (Figur 17).

Trykpolering af bremserne

Bremserne skal trykpoleres. Se Trykpolering af bremserne.

Produktoversigt

Traktionspedal

Traktionspedalen (Figur 18) har 3 funktioner: at få maskinen til at køre fremad, bakke og stoppe. Træd den øverste del af pedalen ned for at køre fremad og den nederste del af pedalen ned for at bakke eller som hjælp til at stoppe, når maskinen kører fremad. Du kan også lade pedalen gå til den NEUTRALE position for at standse maskinen. Undlad at hvile fodens hæl på bakpedalen, når der køres fremad (Figur 19).

g008430
g005105

Bremsepedal

Træd på bremsepedalen (Figur 18) for at standse maskinen ved at aktivere bremserne på forhjulet.

Parkeringsbremsens tap

Du aktiverer parkeringsbremsen ved at træde på bremsepedalen, og derefter trykke på parkeringsbremsens tap (Figur 18) for aktivere bremserne. Udkobl tappen ved at træde ned på bremsepedalen. Aktiver parkeringsbremsen, før du forlader maskinen.

Gashåndtag

Gashåndtaget (Figur 20) lader dig styre motorens hastighed. Ved at flytte gashåndtaget til positionen FAST (hurtig) øges motorhastigheden. Ved at flytte gashåndtaget til positionen SLOW (langsom) reduceres motorens omdrejningstal. Kørselshastighederne er som følger:

 • Klippehastighed i fremadgående retning 3,2 til 8 km/t

 • Maksimum transporthastighed 14,1 km/t

 • Hastighed ved bakning 4 km/t

Note: Du kan ikke slukke motoren med gashåndtaget.

g008431

Funktionsbevægelseshåndtag

Funktionsbevægelseshåndtaget (Figur 20) giver 2 traktionsvalg plus en neutral position. Du kan skifte fra klipning til transport eller fra transport til klipning (ikke til neutral), mens maskinen er i bevægelse. Dette medfører ikke nogen skader.

 • BAGESTE position – neutral position, der anvendes ved baglapning af knivcylindrene

 • MIDTERSTE position – anvendes, når der klippes græs

 • FORRESTE position – anvendes, når maskinen køres mellem arbejdssteder

Timetæller

Timetælleren (Figur 20) angiver samlet antal timer, hvor maskinen har været i brug. Den starter, når du drejer tændingsnøglen til positionen ON (til).

Tændingskontakt

Sæt nøglen i tændingen (Figur 20), og drej den med uret, indtil STARTPOSITIONEN nås, for at starte motoren. Slip nøglen, så snart motoren starter. Nøglen flytter sig til positionen ON (til). Drej nøglen mod uret til STOPPOSITIONEN for at slukke for motoren.

Styrearmens låsegreb

Drej håndtaget (Figur 20) bagud for at løsne justeringen, og hæv eller sænk styrearmen af hensyn til din komfort. Drej herefter håndtaget fremad for at låse justeringen.

Advarselslampe for vandtemperatur

Lampen (Figur 20) lyser, og motoren slukkes automatisk, når kølevæsken når op på en for høj temperatur.

Olietrykslampe

Lampen (Figur 20) lyser, når olietrykket i motoren falder til under et sikkert niveau.

Batterilampe

Lampen (Figur 20) lyser, når batteriladningen er lav.

Gløderørskontrollampe

Kontrollampen for gløderør (Figur 20) lyser, når gløderørene er tændt.

Note: Kontrollampen for gløderøret lyser muligvis et øjeblik, efter at motoren er startet. Dette er normalt.

Håndtag til hævning/sænkning af klippeenheder

Hvis klippekontrolfunktionen (Figur 20) bevæges fremad under klipning, vil klippeenhederne sænkes, og knivcylindrene startes. Træk klippekontrolfunktionen bagud for at stoppe knivcylindrene og hæve klippeenhederne. For at stoppe knivcylindrene uden at løfte klippeenhederne skal du trække klippekontrolfunktionen kortvarigt tilbage og slippe den igen. Start knivcylindrene ved at bevæge håndtaget fremad.

Temperaturomgåelseskontakt

Hvis motoren slukkes pga. overophedning, skal du trykke på omgåelseskontakten (Figur 20) og hold den nede, indtil du kan flytte maskinen til et sikkert sted og herefter lade den afkøle.

Note: Når omgåelseskontakten anvendes, skal den konstant holdes nede for at fungere. Brug den ikke i længere perioder af gangen.

Baglapningsgreb

Brug baglapningsgrebet (Figur 21) sammen med håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne og knivcylinderens hastighedsregulator til baglapning af knivcylindrene.

g008432

Hastighedsregulator til knivcylindre

Brug hastighedsregulatoren til knivcylindre (Figur 21) til at justere knivcylindrenes hastighed.

Sædejusteringshåndtag

Sædejusteringshåndtaget på venstre side af sædet (Figur 22) gør det muligt at justere sædet 18 cm frem og tilbage.

g008433

Brændstofafbryderventil

Luk brændstofafbryderventilen (Figur 23) under brændstoftanken, når maskinen opbevares eller transporteres på en lastbil eller trailer.

g008434

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Klippebredde150 cm
Sporvidde128 cm
Akselafstand123 cm
Samlet længde (med opsamlere)238 cm
Samlet bredde173 cm
Samlet højde197 cm
MotorhastighedsindstillingerHøj tomgangshastighed: 2.710 ±50 o/min. Lav tomgangshastighed: 1.500 ±50 o/min.
Nettovægt m. knivcylindre 552 kg

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller en autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Før du klipper, skal du altid efterse maskinen for at sikre, at klippeenhederne er i god driftsmæssig stand.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

Brændstofsikkerhed

 • Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

 • Du må ikke påfylde eller tømme brændstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

Brændstofspecifikation

Brændstoftankens kapacitet: 26,6 liter.

Anbefalet brændstof: Blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode)

Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug.

 • Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol).

 • Anvend ikke brændstof, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofdunke hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzin.

 • For at opnå de bedste resultater skal du kun bruge ren og frisk brændstof (der er under 30 dage gammel).

 • Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

Important: Brug ikke andre brændstofadditiver end en brændstofstabilisator. Brug ikke alkoholbaserede brændstofstabilisatorer som f.eks. ethanol, metanol eller isopropanol.

Opfyldning af brændstoftanken

 • Brændstoftankens kapacitet: 22,7 l.

 • Anbefalet brændstof:

  • De bedste resultater opnås ved kun at bruge ren, frisk dieselolie eller biodieselbrændstoffer med lavt (<500 ppm) eller ekstra lavt (<15 ppm) svovlindhold. Det minimale cetantal bør være 40. Køb brændstof i mængder, der kan bruges inden for 180 dage for at sikre, at brændstoffet er friskt.

  • Brug sommerdieselolie (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og vinterdieselolie (nr. 1-D eller en blanding af nr. 1-D/2-D) under denne temperatur. Brug af vinterdieselolie ved lavere temperaturer giver et lavere flammepunkt og en kold flowkarakteristik, som letter start og minimerer tilstopning af brændstoffilteret.

   Note: Brug af sommerbrændstof ved over -7 °C bidrager til at forlænge brændstofpumpens levetid og giver øget kraft sammenlignet med vinterbrændstof.

  • Denne maskine kan også bruge et blandet biodieselbrændstof på op til B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Andelen af petrodiesel bør være lav eller have et ekstra lavt svovlindhold. Træf følgende forholdsregler:

   • Andelen af biodiesel skal opfylde specifikationen anført i ASTM D6751 eller EN 14214.

   • Brændstofsammensætningen skal opfylde ASTM D975 eller EN 590.

   • Malede overflader kan beskadiges af biodieselblandinger.

   • Brug B5 (biodieselindhold på 5 %) eller blandinger med et lavere biodieselindhold under kolde vejrforhold.

   • Efterse tætninger, slanger og pakninger, der kommer i berøring med brændstoffet, da de kan forringes over tid.

   • Tilstopning af brændstoffilteret kan forventes i tiden efter, at du er gået over til at bruge biodieselblandinger.

   • Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger om biodiesel.

 1. Rengør området omkring brændstofdækslet og afmonter det (Figur 24).

  g005112
 2. Fyld brændstof på, indtil niveauet er 6 til 13 mm under bunden af påfyldningsstudsen.

  Important: Fyld ikke for meget på.

 3. Sæt dækslet på.

 4. Tør eventuel spildt brændstof op.

Udførelse af daglig vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse sikkerhedsselen/-erne for slid, revner og anden skade. Udskift sikkerhedsselen/-erne, hvis en komponent ikke fungerer korrekt.
 • Følgende procedurer bør udføres hver dag før opstart af maskinen:

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løsthængende smykker.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Kør aldrig med passagerer på maskinen, og hold omkringstående personer og kæledyr væk fra maskinen under drift.

  • Betjen kun maskinen ved god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

  • Undgå at klippe vådt græs. Nedsat traktion kan få maskinen til at skride ud.

  • Før du starter motoren, skal du sørge for, at alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

  • Hold dine hænder og fødder væk fra klippeenhederne. Hold dig altid på afstand af udkaståbningen.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for dit udsyn.

  • Klip ikke i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller hvis en kant giver efter.

  • Stop klippeenhederne, når du ikke klipper.

  • Stop maskinen, og efterse skæreknivene, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår en unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Udkobl klippeenhedernes drev, og sluk motoren før justering af klippehøjden (medmindre du kan justere den fra betjeningspositionen).

  • Lad aldrig motoren køre i et område, hvor udstødningsgasser er lukket inde.

  • Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader betjeningspositionen (også hvis det er for at tømme fangene eller rense slisken), skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan flade.

   • Udkobl kraftudtaget, og sænk redskaberne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til alle bevægelige dele standser.

  • Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Anvend ikke maskinen som et bugseringskøretøj.

  • Brug kun tilbehør, redskaber og reservedele, der er godkendt af Toro® Company.

  Styrtbøjlesystem (ROPS) – Sikkerhed

  • Du må ikke fjerne styrtbøjlesystemet fra maskinen.

  • Sørg for, at sikkerhedsselen er spændt, og at du kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde.

  • Brug altid sikkerhedssele, hvis maskinen er udstyret med en fast styrtbøjle.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er forhindringer oven over dig, og sørg for, at du i så fald ikke kommer i kontakt med dem.

  • Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og tilspænde alle fastspændingsanordninger.

  • Udskift et beskadiget styrtbøjlesystem. Du må ikke reparere eller ændre den.

  Sikkerhed på skråninger

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Gennemgå anlægsforholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Gennemgå hældningsinstruktionerne, der er anført nedenfor, for at betjene maskinen på skråninger. Inden du betjener maskinen, skal du gennemgå forholdene på arbejdsstedet for at afgøre, om maskinen kan betjenes under forholdene på den pågældende dag og på det pågældende arbejdssted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

   • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej maskinen langsomt og gradvist.

   • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

   • Fjern eller afmærk forhindringer såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

   • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan medføre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol.

   • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

   • Identificer farerne ved bunden af skråningen. Hvis der identificeres farer, skal skråningen klippes med en håndstyret maskine.

   • Hvis det er muligt, skal klippeenhederne holdes sænket til jorden, mens maskinen betjenes på skråninger. Hævning af klippeenhederne under betjening på skråninger kan gøre maskinen ustabil.

   • Vær yderst forsigtig ved brug af græssamlersystemer og andre redskaber. Disse kan ændre maskinens stabilitet og forårsage mistet herredømme.

  Tilkøring af maskinen

  Se i den medfølgende motorvejledning for at få oplysninger om anbefalede procedurer for olieskift og vedligeholdelse i løbet af tilkørselsperioden.

  Kun otte timers drift er nødvendigt som indkøringsperiode.

  Eftersom de første timers brug er afgørende for maskinens fremtidige pålidelighed, skal funktioner og ydelse overvåges nøje, så mindre problemer, der kan føre til større problemer, bliver opdaget og kan udbedres. Efterse maskinen hyppigt under indkøringen for at se tegn på olietab, løse monteringsskruer eller andre fejl.

  Start af motoren

  Important: Brug ikke ether eller anden type startvæske.

  Note: Du skal udlufte brændstofsystemet, før du starter motoren, hvis noget af følgende er sket:

  • Første gang en ny motor startes.

  • Motoren er gået i stå på grund af brændstofmangel.

  • Vedligeholdelse er udført på brændstofsystemets komponenter.

  Se motorens betjeningsvejledning.

  1. Sæt dig i sædet, lås parkeringsbremsen, udkobl håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne, og flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL.

  2. Tag foden væk fra traktionspedalen, og sørg for, at pedalen er i positionen NEUTRAL.

  3. Flyt gashåndtaget til positionen SLOW (Langsom).

  4. Sæt nøglen i kontakten, og drej den til positionen TIL. Hold den i positionen TIL, indtil kontrollampen for gløderøret slukkes (ca. 6 sekunder).

  5. Drej tændingsnøglen til positionen START.

   Important: Aktiver ikke starteren længere end 10 sekunder for at forhindre overophedning af startermotoren. Efter 10 sekunders fortsat tørning skal du vente i 60 sekunder, før startermotoren aktiveres igen.

  6. Slip nøglen med det samme, når motoren starter, og lad den vende tilbage til positionen TIL.

  7. Lad motoren varme op i nogle få minutter, før betjeningen påbegyndes.

   Important: Når motoren startes første gang eller efter et hovedeftersyn af motoren, skal maskinen betjenes i fremadgående og baglæns retning i 1 til 2 minutter. Drej rattet til højre og venstre for at kontrollere styretøjet. Sluk derefter for motoren, og vent, indtil alle bevægelige dele er standset. Se Slukning af motoren. Kontroller for olielækager, løse dele og andre tegn på funktionsfejl.

  Kontrol af maskinen efter motorstart

  1. Flyt gashåndtaget til positionen FAST (hurtig).

  2. Flyt håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne kortvarigt fremad.

   Klippeenhederne bør sænkes, og alle knivcylindrene bør dreje.

   Note: Funktionshåndtaget skal være i midterste position (til klipning), så knivcylindrene kører, når klippeenhederne sænkes

  3. Flyt klippekontrolhåndtaget for hæv/sænk bagud.

   Knivcylindrene bør stoppe med at rotere, og klippeenhederne skal hæve sig til fuld transportposition.

  4. Aktiver bremsen for at forhindre maskinen i at bevæge sig, og bevæg traktionspedalen gennem positionerne for fremad og bakning.

  5. Fortsæt ovenstående procedure i 1-2 minutter. Flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL, lås parkeringsbremsen, og sluk for motoren.

  6. Kontroller for væskelækager, og tilspænd hydraulikfittingsene, hvis det er nødvendigt.

   Note: Når maskinen er ny, og lejerne og knivcylindrene er stramme, er det nødvendigt at bruge gashåndtagspositionen HURTIG til denne kontrol. En hurtigindstilling af gashåndtaget er måske ikke nødvendig efter tilkørselsperioden.

   Note: Hvis væskelækagerne varer ved, skal du kontakte en autoriseret Toro-forhandler for at få hjælp og, om nødvendigt, reservedele.

   Important: Det er normalt at se en lille smule væske på motoren eller hjulforseglingerne. Forseglingerne kræver let smøring for at fungere ordentligt.

  Slukning af motoren

  1. Flyt gashåndtaget til positionen SLOW (langsom), træk håndtaget til sænkning/hævning af klippeenhederne tilbage, og sæt funktionsbevægelseshåndtaget i positionen NEUTRAL.

  2. Drej tændingsnøglen til positionen OFF (fra) for at slukke for motoren. Fjern nøglen fra tændingen for at forhindre utilsigtet start.

  3. Luk brændstofafbryderventilen, før maskinen stilles til opbevaring.

  Kontrol af sikkerhedslåsesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet
 • Forsigtig

  Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen uventet gå i gang og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

  Formålet med sikkerhedslåsesystemet er at forhindre drift af maskinen i tilfælde, hvor der er risiko for skade på dig eller maskinen.

  Sikkerhedslåsesystemet forhindrer motoren i at starte, medmindre:

  • Traktionspedalen er i NEUTRAL.

  • Funktionsbevægelseshåndtaget er i positionen NEUTRAL.

  Sikkerhedslåsesystemet forhindrer maskinen i at bevæge sig, medmindre:

  • Parkeringsbremsen er deaktiveret.

  • Du sidder i førersædet.

  • Funktionsbevægelseshåndtaget er i positionen KLIP eller TRANSPORT.

  Sikkerhedslåsesystemet forhindrer knivcylindrene i at fungere, medmindre funktionsbevægelseshåndtaget er i positionen KLIP.

  Kontrol af traktionspedalen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
 • Kontroller dagligt følgende systemer for at sikre, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt:

  1. Sæt dig i sædet, flyt traktionspedalen til positionen NEUTRAL, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Forsøg at flytte traktionspedalen fremad eller bagud.

   Pedalen bør ikke kunne flyttes, hvilket indikerer, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt. Afhjælp problemet, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.

  Kontrol af funktionsbevægelsen

  1. Sæt dig i sædet, flyt traktionspedalen til positionen NEUTRAL, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen KLIP eller TRANSPORT, og forsøg at starte motoren.

   Motoren bør ikke kunne tørne eller starte, hvilket indikerer, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt. Afhjælp problemet, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.

  3. Sæt dig i sædet, flyt traktionspedalen til positionen NEUTRAL, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL, og aktiver parkeringsbremsen.

  4. Start motoren, og flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen KLIP eller TRANSPORT.

   Motoren bør slukkes, hvilket indikerer, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt.

   Afhjælp problemet, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.

  Kontrol af dødemandskontakten

  1. Sæt dig i sædet, flyt traktionspedalen til positionen NEUTRAL, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Start motoren.

  3. Deaktiver parkeringsbremsen, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen KLIP, og rejs dig fra førersædet.

   Motoren bør slukkes, hvilket indikerer, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt. Afhjælp problemet, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.

  Kontrol af hævning/sænkning af klippeenhederne

  1. Sæt dig i sædet, flyt traktionspedalen til positionen NEUTRAL, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Start motoren.

  3. Flyt klippekontrollen for hæv/sænk fremad for at sænke klippeenhederne. Klippeenhederne bør sænkes, men bør ikke begynde at dreje.

   Hvis de begynde at dreje, fungerer sikkerhedslåsesystemet ikke korrekt. Udbedr problemet, inden maskinen betjenes.

  Kørsel med maskinen uden klipning

  • Kontroller, at klippeenhederne er helt hævet.

  • Flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen TRANSPORT.

  • Brug bremserne til at sænke maskinens hastighed, når du kører ned ad stejle bakker for at undgå at miste kontrollen over køretøjet.

  • Når du nærmer dig ujævnt terræn, skal du altid sænke farten og krydse meget bølget terræn med forsigtighed.

  • Gør dig fortrolig med maskinens bredde. Undgå at køre mellem genstande, der er placeret tæt på hinanden, så du forebygger bekostelig skade og nedetid.

  Klipning af green

  Important: Hvis lækagedetektoralarmen (hvis din model er udstyret hermed) lyder, eller du bemærker en olielækage, mens du klipper græs på en green, skal du straks hæve klippeenhederne, køre af greenen med det samme og standse maskinen på et område uden for greenen. Find årsagen til alarmen, og afhjælp problemet.

  Før du klipper greens, skal du finde et ryddet område og øve dig i maskinens grundlæggende funktioner (f.eks. at starte og stoppe maskinen, hæve og sænke klippeenhederne og dreje).

  Efterse greenen for affald, fjern flaget fra fordybningen, og find den bedste klipperetning. Baser klipperetningen på den forrige klipperetning. Klip altid skiftevis i forhold til den forrige klipning, så græsstråene er mindre tilbøjelige til at lægge sig ned, hvilket gør dem sværere at fange mellem cylinderknivene og underkniven.

  Klipning af green

  1. Du skal nærme dig greenen med funktionsbevægelseshåndtaget i KLIPPE-positionen og gashåndtaget indstillet på fuld hastighed.

  2. Start i kanten af greenen, så du kan bruge båndproceduren ved klipningen.

   Note: Dette holder kompakteringen på et minimumniveau, og efterlader et pænt, attraktivt mønster på greenen.

  3. Skub håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne fremad i takt med, at forkanterne på græsopsamlerne krydser greenens ydre kant.

   Note: Denne procedure lader klippeenhederne falde ned på plænen og starter knivcylindrene.

   Important: Den midterste klippeenhed sænkes og hæves lidt, når de forreste klippeenheder er blevet sænket/hævet. Du bør derfor øve dig i at opnå den nødvendige afpasning for at minimere rengøringsklipningen.

   Note: Forsinkelsen ved hævning og sænkning af den midterste klippeenhed afhænger af temperaturen på hydraulikvæsken. Kold hydraulikvæske resulterer i en længere forsinkelse. Når væsketemperaturen stiger, bliver forsinkelsestiden kortere.

  4. Sørg for at overlappe minimalt med den tidligere klipning ved tilbagekørsler.

   Note: Forestil dig en lige sigtelinje ca. 1,8-3 m foran maskinen frem til kanten af den uklippede del af greenen (Figur 26) som hjælp til at bevare en lige linje på tværs af greenen og for at holde maskinen i en tilsvarende afstand fra kanten af den tidligere klipning. Medtag rattets ydre kant som en del af sigtelinjen, dvs. hold rattets kant på linje med et punkt, der altid holdes i samme afstand fra maskinens forende.

  5. Når opsamlernes forende krydser greenens kant, skal du trække håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne tilbage og holde det, indtil alle klippeenheder er hævet. Dette stopper knivcylindrene og løfter klippeenhederne.

   Important: Det er vigtigt at afpasse dette trin korrekt, så du ikke klipper i kantområdet, men samtidigt klipper så meget af greenen som muligt for at minimere den mængde af græs, der er tilbage at klippe omkring den ydre periferi.

  6. Reducer klippetiden og let trimningen for den næste bane ved kortvarigt at vende maskinen i den modsatte retning og herefter dreje i retning af den uklippede del. Denne bevægelse er en dråbeformet vending (Figur 25), så du hurtigt er klar til næste omgang.

   g229671

   Note: Forsøg at foretage så korte sving som muligt, undtagen i varmt vejr, hvor en større bue minimerer risikoen for at ødelægge plænen.

   g005116

   Note: Rattet vender ikke tilbage til sin oprindelige position, når du har udført en drejning.

   Important: Du bør aldrig stoppe maskinen på en green med klippeenheden i drift, da det kan medføre skade på plænen. At stoppe maskinen på en våd green kan efterlade mærker eller fordybninger fra hjulene.

  Klipning af periferien og afslutning

  1. Afslut klipning af greenen ved at klippe den ydre periferi. Skift klipperetningen i forhold til den tidligere klipning.

   Note: Brug gashåndtaget til at justere maskinens hastighed, når du klipper periferien. Dette matcher klipningen med greenen og kan reducere tripleksringen.

   Note: Husk altid at tænke på vejr og plæneforhold, og sørg for at ændre klipperetningen i forhold til den tidligere klipning.

  2. Når du er færdig med at klippe den ydre periferi, skal du banke klippekontrolhåndtaget for hæv/sænk bagud for at stoppe knivcylindrene. Kør derefter væk fra greenen. Når alle klippeenhederne er uden for greenen, skal du hæve dem.

   Note: Dette trin mindsker forekomsten af efterladte græsklumper på greenen.

  3. Sæt flaget på plads igen.

  4. Tøm græsopsamlerne for al afklippet græs, inden du flytter maskinen til den næste green.

   Note: Tungt og vådt afklippet græs giver en unødvendig belastning på opsamlerne og føjer unødvendig vægt til maskinen, hvilket øger belastningen på maskinens systemer (f.eks. motoren, hydrauliksystemet og bremserne).

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Sluk for motoren, og tag nøglen ud. Vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af inden justering, rengøring, opbevaring eller reparation.

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne, drevene, lydpotterne, køleskærmene og motoren for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Luk for brændstoftilførslen, når maskinen opbevares eller transporteres.

  • Udkobl drevet til redskabet, når du transporterer eller ikke bruger maskinen.

  • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

  • Vedligehold og rengør sikkerhedsselen/-erne efter behov.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus, som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  Sikkerhedsoplysninger om bugsering

  • Bugser kun med en maskine, der har et træk, der er beregnet til bugsering. Det udstyr, der skal bugseres, må kun fastgøres ved bugseringspunktet.

  • Følg anbefalingerne fra producenten om vægtgrænser for udstyr, der bugseres, og bugsering på skråninger. På skråninger er der risiko for, at udstyr, der bugseres, forårsager tab af trækkraft og mistet herredømme.

  • Lad aldrig børn eller andre sidde i eller på udstyr, der bugseres.

  • Kør langsomt, og tillad ekstra stoplængde under bugsering.

  Eftersyn og rengøring efter klipning

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse og rengør efter brug.
 • Efter klipning skal du vaske maskinen grundigt med en haveslange uden dyse, så forseglingerne og lejerne ikke kontamineres og beskadiges af for stort vandtryk. Varme motorer og elektriske forbindelser må ikke vaskes med vand.

  Efter rengøring af maskinen skal du gøre følgende:

  • Efterse maskinen for eventuelle hydraulikvæskelækager, skader eller slitage på hydrauliske og mekaniske komponenter.

  • Efterse klippeenhedernes skarphed.

  • Sørg for at smøre bremseakselsamlingen med SAE 30-olie eller spraysmøremiddel for at hindre korrosion og medvirke til, at maskinen kører tilfredsstillende under næste klipning.

  Bugsering af maskinen

  • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.

  • Brug en rampe i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler eller reb. Både de forreste og bageste stropper bør føres ned og udad fra maskinen.

  Trækning af maskinen

  I nødstilfælde kan maskinen bugseres over en afstand på op til 0,4 km.

  Important: For at undgå beskadigelse af drivsystemet må maskinen ikke bugseres ved hastigheder højere end 3–5 km/t. Hvis maskinen skal flyttes længere end 0,4 km, skal den transporteres på en lastbil eller anhænger.

  1. Find omløbsventilen på pumpen, og drej den 2 hele omgange mod uret (Figur 27).

   g016421
  2. Luk omløbsventilen ved at dreje den 2 hele omgange med uret, før du starter motoren (Figur 27).

   Important: Start ikke motoren, mens ventilen er åben.

  Vedligeholdelse

  Advarsel

  Hvis maskinen ikke vedligeholdes korrekt, kan det føre til for tidligt maskinsystemsvigt og muligvis til skade på dig eller omkringstående.

  Hold maskinen i god vedligeholdelses- og driftsmæssig stand som angivet i disse anvisninger.

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Note: Hent en gratis kopi af ledningsdiagrammet eller hydraulikskemaet ved at besøge www.Toro.com og søge efter din maskine via vejledningslinket på hjemmesiden.

  Important: Se motorens betjeningsvejledning for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Fjern nøglen fra tændingen, og tag tændrørskablet af tændrørene, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. Læg tændrørskablerne til side, så de ikke kommer i berøring med tændrørene ved et uheld.

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Gør følgende før justering, rengøring eller reparation af maskinen, eller før maskinen forlades:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Indstil gasreguleringskontakten til den lave tomgangshastighed.

   • Deaktiver klippeenhederne.

   • Sænk klippeenhederne.

   • Sørg for, at traktionen er i neutral.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til alle bevægelige dele standser.

   • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse.

  • Hvis klippeenhederne er i transportpositionen, skal du anvende den mekaniske sikkerhedslås (hvis tilgængelig), inden du efterlader maskinen uden opsyn.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Brug donkrafte til at understøtte maskinen eller komponenter efter behov.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • Efter de første 8 timer
 • Kontroller spændingen på generatorremmen.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • Udskift hydraulikvæskefilteret.
 • Kontrol af motorhastigheden (ved tomgang og fuld gas).
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse sikkerhedsselen/-erne for slid, revner og anden skade. Udskift sikkerhedsselen/-erne, hvis en komponent ikke fungerer korrekt.
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
 • Efterse og rengør efter brug.
 • Kontroller motorolien.
 • Tøm brændstoffilteret for vand.
 • Kontroller dæktrykket.
 • Rengør kølergitteretRens det hver time, hvis forholdene er meget snavsede og beskidte.
 • Kontrollér motorvæskestanden.
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Kontroller hydraulikrør og slanger
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • For hver 50 timer
 • Smøring af maskinen.(Påfør også fedt efter hver afvaskning.)
 • Kontrol af batteriets elektrolytstand.(Hvis maskinen er taget ud af drift, skal elektrolytstanden kontrolleres en gang om måneden).
 • Smør lejerne og bøsningerne.
 • Kontrollér batterikabelforbindelserne.
 • For hver 150 timer
 • Udskift motorolie og filter.
 • For hver 200 timer
 • Efterse luftfilteret (oftere ved brug under støvede eller beskidte forhold).
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • For hver 800 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Skift hydraulikvæsken, filteret og tankens ånderør.
 • Kontrol af motorhastigheden (ved tomgang og fuld gas).
 • Kontroller ventilafstanden.
 • Hvert 2. år
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Tøm og gennemskyl kølesystemet.
 • Udskift evt. løse slanger.
 • Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til daglig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontroller sikkerhedslåsbetjeningen.       
  Kontrol af instrumenternes funktion       
  Kontroller bremsefunktionen.       
  Kontrol af brændstoffilteret/vandudskilleren.       
  Kontroller brændstofstanden.       
  Kontrollér motoroliestanden.       
  Kontroller hydraulikvæskestanden.       
  Rengøring af gitteret og køleren.       
  Eftersyn af luftfilteret.       
  Kontroller for usædvanlige motorlyde.       
  Kontroller afstanden mellem knivcylinderen og bundkniven.       
  Kontroller, om hydraulikslangerne er beskadigede.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontroller dæktrykket.       
  Kontroller justeringen af klippehøjden.       
  Smør alle fedtfittings.1       
  Smøring af traktions- og bremseleddet.       
  Reparation af beskadiget maling.       

  1. Umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval.

  Bemærkninger om problemområder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
     
     
     
     
     

  Smøring

  Smøring af maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smøring af maskinen.(Påfør også fedt efter hver afvaskning.)
 • Maskinen har smørenipler, som skal smøres jævnligt med litiumbaseret universalfedt nr. 2. Hvis maskinen anvendes under normale forhold, skal alle lejer og bøsninger smøres for hver 50. driftstime. Smør fittings umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval.

  De lejer og bøsninger i traktionsenheden, der skal smøres, er:

  • Bageste hjulnav (1) (Figur 28)

   g008439
  • Styrehjulets leje (1) (Figur 28)

  • Styretøjscylinderen (2) (Figur 28)

  • Løftearme (3) (Figur 29)

   g008440
  • Traktionspedaldrejeled (1) (Figur 30)

   g008441
  • Bærerammens akserør (3) (Figur 31)

   g016483
  1. Tør smøreniplen ren, så der ikke kan komme fremmedlegemer ind i lejet eller bøsningen.

  2. Pump fedt ind i lejer eller bøsninger.

  3. Tør overskydende fedt af.

  4. Indfedt cylindermotorens notaksel og løftearmen, når klippeenheden afmonteres med henblik på eftersyn.

  5. Påfør nogle få dråber SAE 30-motorolie, eller spray smøremiddel (WD 40) på alle drejepunkter dagligt efter rengøring.

  Note: Se betjeningsvejledningen til klippeenheden for at få oplysninger om kravene til smøring af klippeenheden.

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Sluk motoren, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

  • Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren med for høj hastighed.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Efterse luftfilteret (oftere ved brug under støvede eller beskidte forhold).
  • Kontroller luftfilterhuset for skader, som kan medføre en luftlækage. Udskift, hvis det er beskadiget. Kontroller hele indsugningssystemet for lækager, beskadigelse eller løse slangeklemmer.

  • Hvis du udskifter luftfilteret, før det er nødvendigt, øger du risikoen for, at der kommer snavs ind i motoren, når filteret afmonteres.

  • Sørg for, at dækslet sidder korrekt og slutter tæt sammen med luftfilterelementet.

  1. Åbn låsene, der fastgør luftfilterdækslet til luftfilterhuset (Figur 32).

   g008442
  2. Fjern dækslet fra luftfilterhuset.

  3. Før du afmonterer filteret, skal du ved hjælp af trykluft med lavt tryk (2,75 bar ren og tør luft) fjerne større ansamlinger af snavs, der har hobet sig op mellem ydersiden af primærfilteret og filterdåsen. Denne rengøringsmetode forhindrer, at der trænger snavs ind i indsugningen, når primærfilteret afmonteres.

   Important: Undgå at bruge trykluft med højt tryk, som evt. kan presse snavs gennem filteret og ind i indsugningsrøret.

  4. Afmonter og udskift primærfilteret på følgende måde:

   Important: Rengør ikke det brugte filterelement.

   1. Efterse det nye filter for forsendelsesskader. Brug ikke et beskadiget filterelement.

   2. Træk forsigtigt det gamle filter ud af filterhuset, og bortskaf det.

   3. Isæt det nye filter ved at trykke på den udvendige kant af filterelementet og skubbe det på plads i filterskålen, og kontroller filterets forseglingsende og filterhuset.

    Important: Tryk ikke på den bløde del i midten af filteret.

  5. Rengør åbningen til udblæsning af snavs i det aftagelige dæksel. Afmonter gummiudløbsventilen i dækslet, rengør fordybningen, og udskift udløbsventilen.

  6. Monter dækslet således, at gummiudløbsventilen vender nedad – i en position mellem ca. klokken 5 og klokken 7 set fra enden.

  7. Sørg for, at låsene fastgør dækslet på huset (Figur 32).

  Eftersyn af motorolien

  Kontrol af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motorolien.
 • Motoren leveres med 3.7 l (med filter) olie i krumtaphuset, men oliestanden skal alligevel kontrolleres, før og efter motoren startes første gang.

  Brug motorolie af høj kvalitet, der overholder følgende specifikationer:

  • Krævet API-klassifikationsniveau: CH–4, CI–4 eller højere.

  • Anbefalet olie: SAE 10W-30

  • Alternativ olie: SAE 15W-40

  Toro Premium-motorolie kan købes hos forhandleren med en viskositet på 10W-30. Reservedelsnumrene kan findes i reservedelskataloget.

  Note: Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien på er, når motoren er kold, og inden den startes første gang på en dag. Hvis motoren allerede har kørt, skal olien drænes tilbage i sumpen ca. 10 minutter før, der udføres kontrol. Hvis oliestanden er på eller under mærket Add (påfyld) på målepinden, skal du tilsætte olie for at bringe oliestanden op på mærket FULL (fuld). Fyld ikke for meget på.

  Important: Hold motoroliestanden mellem den øvre og nedre grænse på oliemåleren. Motoren kan svigte, hvis du kører med for meget eller for lidt olie.

  1. Parkér maskinen på en plan flade, sluk motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern målepinden, og aftør den med en ren klud (Figur 34).

   Important: Fjern målepinden, mens der fyldes olie på motoren. Når der tilsættes motorolie eller fyldes olie på, skal der være afstand mellem oliepåfyldningsenheden og påfyldningshullet i ventildækslet som vist i Figur 33. Denne afstand er nødvendig af hensyn til udluftning under påfyldningen, hvilket forhindrer olie i at løbe over og ned i ånderøret.

   g016415
   g016419
  3. Sæt målepinden ned i røret, og sørg for, at den sidder helt i bund.

  4. Tag målepinden ud af røret igen, og kontroller oliestanden.

   Note: Hvis oliestanden er lav, skal du fjerne påfyldningsdækslet fra ventildækslet og langsomt påfylde så meget olie, at oliestanden stiger til Full-mærket på målepinden.Hæld langsomt olie på, og kontroller niveauet ofte under denne proces. Fyld ikke for meget på.

  5. Udskift målepinden.

  6. Start og lad motoren gå i tomgang i 30 sekunder. Sluk herefter motoren. Vent 30 sekunder, og gentag derefter trin 2 til 5.

  7. Sæt oliepåfyldningsdækslet og målepinden forsvarligt på plads.

  Udskiftning af motorolie og filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • For hver 150 timer
 • Udskift motorolie og filter.
  1. Fjern aftapningsproppen (Figur 35), og lad olien flyde over i aftapningsbeholderen. Monter aftapningsproppen igen, når olien holder op med at løbe.

   g016422
  2. Fjern oliefilteret. Påfør et let lag ren olie på den nye filterpakning.

  3. Skru filteret på med hånden, indtil pakningen berører filteradapteren, og stram dernæst yderligere 1/2 til 3/4 omgang. Overspænd ikke.

  4. Fyld olie på krumtaphuset. Se Udskiftning af motorolie og filter.

  5. Olie og filteret skal bortskaffes på forsvarlig vis.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Tømning af vand fra brændstoffilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Tøm brændstoffilteret for vand.
  1. Stil maskinen på en plan flade, og sluk motoren.

  2. Anbring en dræningsbakke under filteret.

  3. Åbn aftapningsproppen på brændstoffilteret ca. en omgang, og aftap eventuelt ansamlet vand (Figur 36).

   g007367
  4. Spænd proppen efter aftapning.

   Note: Da det akkumulerede vand vil blive blandet med dieselolien, skal brændstoffilteret drænes i en passende beholder og bortskaffes på sikker vis.

  Udskiftning af brændstoffilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
  1. Luk brændstofafbryderventilen (Figur 37) under brændstoftanken.

   g008434
  2. Rengør området, hvor filterdåsen monteres.

  3. Anbring en dræningsbakke under filteret.

  4. Åbn filteraftapningsventilen og ånderørsventilen (Figur 38).

   g254461
  5. Afmonter filterdåsen, og rengør monteringsfladen.

  6. Smør pakningen på filterdåsen med ren olie.

  7. Monter filterskålen med hånden, indtil pakningen berører monteringsoverfladen. Drej dernæst endnu 1/2 omgang.

  8. Stram aftapningsproppen i bunden af filterdåsen og åbn brændstofafbryderventilen.

  9. Bortskaf brændstoffet og filteret iht. lokale retningslinjer.

  Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hvert 2. år
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Efterse brændstofslangerne for slitage, skader eller løse forbindelser.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontrol af batteriets elektrolytstand.(Hvis maskinen er taget ud af drift, skal elektrolytstanden kontrolleres en gang om måneden).
 • Oprethold batterielektrolytstanden, og hold den øverste del af batteriet ren. Opbevar maskinen et køligt sted for at forhindre batteriet i at blive fladt.

  Batterikablerne skal være strammet til på polerne for at sikre god elektrisk kontakt.

  Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, der er dødbringende, hvis det indtages, og som forårsager alvorlige forbrændinger.

  • Drik ikke elektrolyt, og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

  • Fyld batteriet op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.

  1. Kontroller elektrolytstanden i batteriets celler.

  2. Hvis det er nødvendigt, kan du hælde destilleret eller demineraliseret vand ind i batteriets celler.

   Note: Elektrolytstanden må kun hæves til bunden af splitringen i hver celle.

  3. Rengør oversiden af batteriet ved at vaske det periodisk med en børste dyppet i ammoniak eller en opløsning af tvekulsurt natron.

  4. Skyl overfladen på batteriet med vand efter rengøring.

   Important: Fjern ikke påfyldningsdækslerne under rengøring af batteriet.

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

  • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

  Hvis der opstår korrosion ved polerne, skal du frakoble kablerne – minuskablet (-) først – og skrabe klemmerne og polerne af separat. Tilslut ledningerne, pluskablet (+) først, og smør polerne med vaseline.

  Sikringernes placering

  Sikringerne i maskinens elektriske system er placeret under sædet (Figur 39).

  g008454

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Varier dæktrykket på forhjulene, så det passer til plæneforholdene, fra mindst 0,55 bar til højst 0,83 bar.

  Varier dæktrykket på baghjulet fra mindst 0,55 bar til højst 1,03 bar.

  Kontrol af hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • For hver 200 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • Advarsel

  Hvis du ikke opretholder det rette tilspændingsmoment på hjulmøtrikkerne, kan det medføre personskade.

  Tilspænd hjulmøtrikkerne til det angivne tilspændingsmoment med de angivne intervaller.

  Tilspændingsspecifikation for hjulmøtrikkerne: 95-122 Nm

  Note: For at sikre jævn fordeling skal hjulmøtrikkerne tilspændes i et krydsmønster.

  Justering af transmission til neutral

  Hvis maskinen kryber, når traktionspedalen er i NEUTRAL position, skal den neutrale returneringsmekanisme justeres.

  1. Klods maskinens ramme op, så det ene af forhjulene slipper jorden.

   Note: Hvis maskinen er udstyret med et 3-hjulstræksæt, skal du hæve og klodse op under baghjulet.

  2. Start motoren, flyt gashåndtaget til positionen SLOW (langsom) og kontroller, at forhjulet, som slipper jorden, ikke drejer.

  3. Hvis hjulet drejer, skal du slukke motoren og gøre følgende:

   1. Løsn begge kontramøtrikker, der fastgør traktionskontrolkablet til kantpladen på hydrostaten (Figur 40). Sørg for, at kontramøtrikkerne er løsnet lige meget og kan justeres tilstrækkeligt.

    g016466

    Note: Løsn den bolt, der fastgør den excentriske bolt til den øverste del af hydrostaten (Figur 40).

   2. Flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL og gashåndtaget til positionen SLOW (langsom).

   3. Start motoren.

   4. Drej den excentriske bolt, indtil der ikke forekommer krybning i nogen retning.

   5. Når hjulet holder op med at dreje, skal den møtrik, der låser den excentriske bolt og justeringen, tilspændes (Figur 40).

   6. Kontroller indstillingen med gashåndtaget i positionen SLOW (langsom) og FAST (hurtig).

   7. Låsemøtrikkerne skal tilspændes lige meget fra hver side af kantpladen for at fastgøre traktionskablet til kantpladen (Figur 40). Vrid ikke kablet.

    Note: Hvis der er kabelstramning, når funktionsbevægelseshåndtaget er i positionen NEUTRAL, kan maskinen krybe, når håndtaget flyttes til positionen MOW (klip) eller positionen TRANSPORT.

  Justering af transporthastighed

  Opnåelse af den maksimale transporthastighed

  Traktionspedalen er justeret til maksimal transporthastighed fra fabrikken, men en justering kan være nødvendig, hvis pedalen når fuld vandringslængde, før den når stoppet, eller hvis en reduktion af transporthastigheden ønskes.

  For at opnå maksimal transporthastighed skal du sætte funktionsbevægelseshåndtaget i TRANSPORT-positionen og trykke ned på traktionspedalen. Hvis pedalen berører stoppet (Figur 41), inden du mærker stramningen på kablet, skal du udføre følgende justeringsprocedure:

  g005520
  1. Sæt funktionsbevægelseshåndtaget i TRANSPORT-positionen, og løsn den låsemøtrik, der holder pedalstoppet på gulvpladen (Figur 41).

  2. Stram pedalstop, indtil den ikke længere er i kontakt med traktionspedalen.

  3. Fortsæt med at trykke let på transportpedalen, og juster pedalstoppet, så det får kontakt med pedalstangen, og stram så møtrikkerne.

   Important: Sørg for, at spændingen på kablet ikke er overskredet, ellers reducerer du kablets levetid.

  Reduktion af transporthastigheden

  1. Tryk ned på traktionspedalen, og løsn den låsemøtrik, der holder pedalstoppet på gulvpladen.

  2. Løsn pedalstoppet, indtil den ønskede transporthastighed opnås.

  3. Stram den låsemøtrik, der holder pedalstoppet.

  Justering af klippehastigheden

  Maskinen justeres på fabrikken, men hastigheden kan varieres efter behov.

  1. Løsn kontramøtrikken på trækbøjlen (Figur 42).

  2. Løsn den møtrik, der fastgør låse- og klippebeslagene på pedalens drejetap.

   g008451
  3. Drej tappens maskinskrue med uret for at sænke klippehastigheden og mod uret for at øge klippehastigheden.

  4. Tilspænd kontramøtrikken på tappens maskinskrue og møtrikken på pedalens drejetap for at låse justeringen (Figur 42). Kontroller justeringen, og juster som påkrævet.

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Kølesystem – Sikkerhed

  • Indtagelse af motorkølervæske kan forårsage forgiftning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

  • Udslip af varm kølervæske under tryk eller berøring af den varme køler og de omgivende dele kan forårsage alvorlige forbrændinger.

   • Lad altid motoren køle af i mindst 15 minutter, før kølerdækslet tages af.

   • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  Rengøring af kølergitter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør kølergitteretRens det hver time, hvis forholdene er meget snavsede og beskidte.
 • Kølergitteret og køleren skal holdes rene for at forhindre systemet i at overophede. Kontroller, og rens gitteret og køleren hver dag eller – om nødvendigt – hver time. Rens disse komponenter oftere under støvede og snavsede forhold.

  1. Afmonter kølergitteret (Figur 43).

  2. Arbejd fra kølerens ventilatorside, og blæs køleren med trykluft.

   g008426
  3. Rengør gitteret, og monter det igen.

  Kontroller motorkølevæskestanden.

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér motorvæskestanden.
 • Kølesystemets kapacitet er ca. 3,2 l.

  Kølesystemet skal fyldes med en 50/50-opløsning af vand og permanent ethylenglycol-frostvæske. Kontroller kølevæskestanden ved dagens begyndelse hver dag, før motoren startes.

  Forsigtig

  Hvis motoren har kørt, kan varm kølevæske under tryk slippe ud og forårsage forbrændinger.

  • Tag ikke kølerdækslet af, når motoren kører.

  • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Kontroller kølervæskestanden (Figur 44).

   Kølevæsken skal være mellem linjerne på reservetanken, når motoren er kold.

   g008427
  3. Hvis kølervæskestanden er lav, tilsættes der en 50/50 blanding af vand og permanent ethylenglykolfrostvæske. Fyld ikke for meget på.

  4. Sæt reservetankens dæksel på.

  Vedligeholdelse af bremser

  Trykpolering af bremserne

  Brems godt og kør maskinen ved klippehastighed, indtil bremserne er varme som indikeret ved lugten. Bremserne skal muligvis justeres efter tilkøring. Se Justering af bremserne.

  Justering af bremserne

  Der sidder en bremsejusteringsstang på hver side af maskinen, så bremserne kan justeres ligeligt.

  1. Kør forlæns med transporthastigheden, og tryk på bremsepedalen. Begge hjul skal låse lige meget.

   Forsigtig

   Kontrol af bremserne på et afgrænset område, hvor omkringstående personer er til stede, kan forårsage personskade.

   Før og efter justering skal du altid kontrollere bremserne på et bredt og fladt område, som er fri for omkringstående og andre forhindringer.

  2. Hvis bremserne ikke låser lige meget, skal bremserne justeres som følger:

   1. Afmonter bremsestængerne ved at fjerne låseclipsen og gaffelbolten (Figur 45).

    g008448
   2. Løsn kontramøtrikken, og juster gaffelstykket tilsvarende (Figur 45).

   3. Monter gaffelstykket på bremseakslen (Figur 45).

   4. Kontroller bremsepedalens frie vandring. Der bør være 13–26 mm vandring, før bremseskoene berører bremsetromlerne. Juster om nødvendigt for at opnå denne indstilling.

   5. Kør forlæns med transporthastigheden, og tryk på bremsepedalen. Begge bremse skal låse lige meget. Juster dem om nødvendigt.

  Important: Bremserne skal trykpoleres årligt. Se afsnittet Trykpolering af bremserne.

  Vedligeholdelse af remme

  Justering af generatorremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Kontroller spændingen på generatorremmen.
 • Sørg for, at remmen er strammet ordentligt for at sikre korrekt maskindrift og undgå unødvendig slitage.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  2. Tryk moderat med tommelfingeren på remmen mellem remskiverne (10 kg). Remmen skal afbøje 7 til 9 mm. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du bruge den følgende fremgangsmåde for at justere remspændingen:

   g014755
   1. Løsn boltene, der fastgør generatoren til motoren og den justerbare strop.

   2. Efterse remmen for slid eller beskadigelse og udskift den, hvis den er slidt.

   3. Træk generatoren ud for at opnå den korrekte remspænding og stram boltene vha. et greb placeret mellem generatoren og motorblokken.

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Justering af klippeenhedsløftet/-sænkningen

  Klippeenhedsløftets/-sænkningens kredsløb er udstyret med en strømreguleringsventil (Figur 47). Denne ventil er fabriksindstillet til ca. tre omdrejninger åben, men det kan være nødvendigt at justere den af hensyn til forskellige hydraulikvæsketemperaturer, klippehastigheder osv.

  Note: Lad hydraulikvæsken nå fuld driftstemperatur, før strømreguleringsventilen justeres.

  1. Hæv sædet, og find strømreguleringsventilen til den midterste trækramme (Figur 47), som sidder på siden af hydraulikmanifolden.

   g033382
  2. Løsn kontramøtrikken på justeringsknappen på strømreguleringsventilen.

  3. Drej knappen mod uret, hvis den midterste klippeenhed sænkes for sent, eller drej med uret, hvis den midterste klippeenhed sænkes for tidligt. Det bør ikke være nødvendigt at dreje den mere end 1/32 til 1/16 omgang.

  4. Afprøv justeringen, og gentag trin 3 efter behov. Når du er færdig, skal du tilspænde kontramøtrikken.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske sprøjtet ind under huden skal fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Eftersyn af hydraulikvæsken

  Important: Uanset hvilken hydraulikvæsketype du bruger, skal alle maskiner, der bruges uden for greenen, til vertikal klipning eller anvendes ved omgivelsestemperaturer over 29 °C, have et oliekølersæt (delnr. 104-7701) installeret. Se Montering af oliekøleren.

  Hydraulikvæskespecifikationer

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Hydraulikvæskebeholderen fyldes på fabrikken med ca. 20,8 l hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller dagligt hydraulikvæskens niveau, inden maskinen betjenes. Hvis væskestanden er lav, skal du hælde en passende væske på som beskrevet i de følgende afsnit:

   Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (Fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l. Du kan finde reservedelsnumrene i din maskines reservedelskatalog eller hos en autoriseret Toro-forhandler)

  Alternative væsker: Hvis Toro-væsken ikke er tilgængelig, kan andre væsker anvendes, forudsat at de overholder alle følgende materialeegenskaber og branchespecifikationer. Brugen af syntetisk væske anbefales ikke. Spørg din smøremiddelforhandler til råds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Slidhæmmende hydraulikvæske med højt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISO VG 46
  Materialeegenskaber:
  Viskositet, ASTM D445cSt ved 40° C 44 til 48cSt ved 100° C 7,9 til 8,5
  Viskositetsindeks ASTM D2270140:160
  Flydepunkt, ASTM D97-37 °C til -45 °C
  Branchespecifikationer:
  Vickers I-286-S (kvalitetsniveau), Vickers M-2950-S (kvalitetsniveau), Denison HF-0

  Important: ISO VG 46 Multigrade-væsken har vist sig at give den optimale ydeevne under meget forskellige temperaturforhold. Til drift ved konstant høje omgivende temperaturer, 18 °C til 49 °C, kan ISO VG 68 hydraulikvæske give en bedre ydeevne.

  Premium bionedbrydelig hydraulikvæske – Mobil EAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H er den eneste syntetiske bionedbrydelige væske godkendt af Toro. Væsken er kompatibel med elastomerne anvendt i Toro-hydrauliksystemer og egnet til en lang række temperaturforhold. Denne væske er kompatibel med traditionelle mineralolier, men til maksimal bionedbrydelighed og ydeevne skal hydrauliksystemet skylles grundigt igennem med traditionel væske. Olien fås i beholdere med 19 l eller tromler med 208 l fra Mobil-forhandleren.

  Note: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, og det kan derfor være svært at få øje på lækager. Et rødt tilsætningsstof til hydrauliksystemets olie fås i flasker med 20 ml. En flaske er nok til 15 til 22 l hydraulikvæske. Bestil delnr. 44-2500 fra en autoriseret Toro-forhandler. Denne røde farve anbefales ikke til brug med bionedbrydelige væsker. Brug farvestoffer til fødevarer.

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  1. Parker maskinen på en plan flade. Sørg for, at maskinen er nedkølet, så væsken er kold.

  2. Fjern hætten fra beholderen, og kontroller væskestanden. Væskestanden skal nå op til bunden af påfyldningsfilteret i påfyldningstudsen (Figur 48).

   g008428
  3. Hvis væskeniveauet er lavt, skal der langsomt påfyldes hydraulikvæske i beholderen, indtil niveauet når bunden af påfyldningsfilteret. Fyld ikke for meget på.

   Important: For at forhindre forurening i systemet skal hydraulikvæskebeholdernes låg renses før punktering. Sørg for, at hældetuden og tragten er ren.

  4. Sæt beholderens dæksel på. Tør eventuel spildt benzin op.

   Important: Kontroller hydraulikvæskestanden, før motoren startes første gang, og derefter dagligt.

  Udskiftning af hydraulikvæsken og -filteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Udskift hydraulikvæskefilteret.
 • For hver 800 timer
 • Skift hydraulikvæsken, filteret og tankens ånderør.
 • Hydraulikvæskekapacitet: 25,7 l

  Hvis væsken bliver forurenet, skal din autoriserede Toro-forhandler gennemskylle systemet. Forurenet væske ser mælkeagtigt eller sort ud sammenlignet med ren væske.

  1. Rengør det område, hvor filteret monteres (Figur 49). Anbring en drænbakke under filteret, og afmonter filteret.

   g008447

   Note: Hvis du ikke aftapper væsken, skal du frakoble hydraulikrøret, der fører hen til filteret.

  2. Fyld det nye filter op med den korrekte hydraulikvæske, smør forseglingspakningen, og drej med hånden, indtil pakningen berører filterhovedet. Stram dernæst endnu ¾ omgang.

  3. Fyld hydraulikbeholderen med hydraulikvæske. Se Hydraulikvæskespecifikationer og Kontrol af hydraulikvæskestanden.

  4. Start maskinen, og kør den i tomgang i 3 til 5 minutter for at cirkulere væsken og fjerne luft, som er fanget i systemet. Sluk motoren, og kontroller væskestanden.

  5. Væsken og filteret skal bortskaffes på forsvarlig vis.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikrør og slanger
 • Efterse dagligt hydraulikrør og -slanger for lækager, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, forringelser på grund af vejrlig og kemisk forringelse. Foretag alle nødvendige udbedringer før drift.

  Vedligeholdelse af klippeenhederne

  Skæreknivssikkerhed

  Se og gennemfør proceduren i Sikkerhed ved vedligeholdelse.

  En slidt eller beskadiget skærekniv eller bundkniv kan gå itu, og et stykke kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller død.

  • Efterse regelmæssigt skære- og bundknivene for kraftig slitage eller skader.

  • Vær forsigtig, når du efterser knivene. Brug handsker, og vær forsigtig, når du udfører service på dem. Du må kun udskifte eller baglappe skære- og bundknivene. De må aldrig rettes ud eller svejses.

  • På maskiner med flere klippeenheder skal du være forsigtig, når du drejer en knivcylinder – det kan få knivcylindrene i de andre klippeenheder til at rotere.

  Kontrol af kontakt mellem knivcylinder og bundkniv

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • Kontroller kontakten mellem knivcylindre og bundkniven dagligt, før maskinen tages i brug, uanset om kvaliteten af klipningen tidligere har været acceptabel. Der skal være let kontakt i hele knivcylinderens og bundknivens længde. Se klippeenhedens betjeningsvejledning.

  Indstilling af knivcylinderhastigheden

  For at opnå en konstant klipning af høj kvalitet og et ensartet udseende efter klipningen skal du indstille knivcylinderens hastighedsregulator korrekt (placeret på manifoldblokken under dækslet til venstre for sædet). Juster knivcylinderens hastighedsregulator som følger:

  1. Bestem den klippehøjde, som klippeenhederne er indstillet til.

  2. Vælg den ønskede kørehastighed, der er bedst egnet til forholdene.

  3. Brug følgende tabel til at bestemme knivcylinderhastigheden til dine klippeenheder med 5, 8, 11 eller 14 skæreknive (Figur 50).

   g014736
  4. Vip førersædet fremad, og fastgør det med støttepinden (Figur 51).

   g229847
  5. Juster knivcylinderhastigheden ved at dreje knappen på hastighedsregulatoren til knivcylindre (Figur 52), indtil indikatorpilene er på linje med det fastslåede tal fra trin 3.

   g229849g229880

   Note: Du kan øge eller sænke knivcylindrenes hastighed for at kompensere for plæneforholdene.

  Baglapning af knivcylinderne

  Advarsel

  Berøring af knivcylindrene eller andre bevægelige dele kan medføre personskader.

  • Hold hænder og beklædningsgenstande væk fra knivcylindrene eller andre bevægelige dele.

  • Forsøg aldrig at dreje knivcylindrene med hænderne eller fødderne, mens motoren kører.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk for motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Vip førersædet fremad, og fastgør det med støttepinden (Figur 53).

   g229847
  3. Foretag de første justeringer af knivcylinder mod bundkniv for at tilpasse alle de klippeenheder, der baglappes. Se klippeenhedens betjeningsvejledning.

  4. Drej baglapningsgrebet til positionen R (Figur 54).

   g229849g229848
  5. Drej grebet til regulering af knivcylinderhastighed til indstilling 1 (Figur 54).

  6. Start motoren, og lad den køre ved lav tomgangshastighed.

   Important: Undlad at ændre motorhastigheden under baglapning, da dette kan få knivcylindrene til at sætte ud. Foretag kun baglapning, når motoren kører i tomgang.

  7. Når klippe-/transportgrebet er i NEUTRAL position, skal håndtaget til sænkning/hævning af klippeenhederne flyttes fremad for at starte baglapningen på knivcylinderen.

  8. Påsmør lappepasta med en langskaftet børste. Brug aldrig kortskaftede børster.

   • Hvis knivcylindrene går i stå eller kører uregelmæssigt under baglapningen, så vælg en højere hastighed for knivcylindrene, indtil hastigheden stabiliseres, og sæt så knivcylinderhastigheden tilbage til indstillingen 1 eller den ønskede hastighed.

   • Klippeenhederne justeres under baglapning ved at slå knivcylindrene fra, flytte håndtaget til sænkning/hævning af klippeenhederne bagud og slukke for motoren. Gentag trin 4 til og med 8, når justeringerne er foretaget.

  9. Gentag trin 4 til 8 for alle klippeenheder, der skal baglappes.

  10. Når du er færdig, sættes baglapningsgrebene tilbage til position F, grebet til justering af knivcylinderhastighed flyttes til den ønskede indstilling for knivcylinderhastighed, sædet sænkes, og al lappepasta vaskes af klippeenhederne. Juster klippeenhedernes knivcylindre i forhold til bundknivene efter behov.

   Important: Hvis baglapningsgrebet ikke returneres til positionen "F" efter baglapningen, kan klippeenhederne ikke hæves, og fungerer dermed ikke korrekt.

  Opbevaring

  Hvis du ønsker at stille maskinen til opbevaring i længere tid, skal du udføre følgende trin før opbevaring:

  1. Fjern ophobninger af snavs og gammelt græsaffald. Slib knivcylinderne og bundknivene om nødvendigt. Se betjeningsvejledningen til klippeenheden. Brug rustbeskytter på bundknive og cylinderknive. Smør alle smøringspunkter. Se Smøring af maskinen.

  2. Klods hjulene op for at tage vægten af dækkene.

  3. Tøm og udskift hydraulikvæsken og filteret, og efterse hydraulikrør og fittings. Udskift om nødvendigt. Se Kontrol af hydraulikrør og -slanger og Kontrol af hydraulikrør og -slanger.

  4. Fjern alt brændstof fra brændstoftanken. Lad motoren køre, indtil den slukkes grundet mangel på brændstof. Udskift brændstoffilteret. Se Udskiftning af brændstoffilteret.

  5. Aftap olien fra krumtaphuset, mens motoren stadig er varm. Genopfyld med frisk olie. Se Udskiftning af motorolie og filter.

  6. Fjern snavs og avner fra cylinderen, køleribberne og blæserhuset.

  7. Fjern batteriet, og oplad det helt. Opbevar det enten på hylden eller på maskinen. Lad kablerne være frakoblede, hvis det opbevares på maskinen. Opbevar batteriet et køligt sted for at forhindre, at batteriet aflades hurtigt..

  8. Opbevar maskinen på et varmt, tørt sted.