Wprowadzenie

Niniejsza maszyna to samojezdna wirnikowa kosiarka do greenów przeznaczona do użytku przez profesjonalnych operatorów do zastosowań komercyjnych. Jej głównym przeznaczeniem jest koszenie trawy na dobrze utrzymanych trawnikach w parkach, na polach golfowych, boiskach sportowych i na terenach komercyjnych. Nie służy do koszenia żywopłotów, trawy i innych roślin wzdłuż dróg ani zastosowań rolniczych.

Important: Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem niniejszą instrukcję obsługi, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, wydajności i poprawną pracę tej maszyny. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi lub brak odpowiedniego szkolenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała. Dodatkowe informacje dotyczące bezpiecznej obsługi wraz z poradami dotyczącymi bezpieczeństwa i materiałami szkoleniowymi dostępne są na stronie www.Toro.com.

W kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia z firmą Toro można skontaktować się bezpośrednio poprzez stronę www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części firmy Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g234995

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne, wymagające szczególnej uwagi.

Niniejsze urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej; szczegółowe informacje zamieszczone są w odpowiedniej deklaracji zgodności, w oddzielnym arkuszu.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

Dołączona instrukcja obsługi silnika zawiera informacje dotyczące wymagań amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) oraz prawa stanu Kalifornia w zakresie kontroli emisji w systemach emisji, konserwacji i gwarancji. Części zamienne można zamówić u producenta silnika.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy silnika wysokoprężnego i niektóre jego elementy mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i podobne elementy zawierają ołów i związki ołowiu, substancje chemiczne uznane przez stan Kalifornia za rakotwórcze i powodujące zaburzenia rozrodu. Myj ręce po kontakcie z nimi.

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normami EN ISO 5395:2013 oraz ANSI B71.4-2017 po umieszczeniu obciążnika o masie 18 kg na tylnym kole i zamontowaniu odpowiedniego zestawu obciążników na tylnym kole samonastawnym. W celu uzyskania zgodności z normą EN ISO 5395:2013 wymagany jest zestaw dodatkowych osłon. Informacje o zachowaniu zgodności można znaleźć w rozdziale dotyczącym konfiguracji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Niniejszy produkt może obciąć dłonie lub stopy oraz wyrzucać przedmioty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie zbliżać się do wyrzutnika. Osoby postronne i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od maszyny.

 • Nie zezwalać dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub odblokowywaniem tunelu wyrzutowego należy zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowa konserwacja maszyny mogą spowodować obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa (Rysunek 2), który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w stosownych rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal121-9500
decal93-8068
decal93-6686
decal93-6681
decal93-6689
decal127-6114
decal127-6115
decal104-7729
decal115-8155
decal106-5976
decal93-8062
decal136-8506
decal136-8505
decal133-8062
decalbatterysymbols
decal115-8226
decal115-8156

Montaż

Note: Wraz z jednostkami tnącymi dostarczane są elementy mocujące dla kosiarki Greensmaster 3250-D.

Montaż fotela

Części potrzebne do tej procedury:

Fotel 1
Nakrętka (5/16 cala) 4

Note: Zamontuj prowadnice fotela do otworów montażowych znajdujących się bardziej z przodu, aby uzyskać dodatkowe 7,6 cm regulacji przesunięcia do przodu, lub do otworów montażowych bardziej z tyłu, aby uzyskać dodatkowe 7,6 cm regulacji przesunięcia do tyłu.

 1. Odkręć nakrętki zabezpieczające mocujące prowadnice fotela do płyty transportowej. Wyrzuć nakrętki zabezpieczające.

 2. Połącz wiązkę przewodów do czujnika pod fotelem.

 3. Zamocuj prowadnice fotela do zamocowania fotela używając nakrętek zabezpieczających (5/16 cala) dołączonych wraz z drobnymi elementami (Rysunek 3).

  g008408

Aktywowanie i ładowanie akumulatora

Do pierwszego napełnienia akumulatora używaj wyłącznie elektrolitu (o ciężarze właściwym 1,265).

Ostrzeżenie

Zaciski akumulatora i metalowe narzędzia mogą powodować zwarcie z komponentami metalowymi, wywołując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co grozi obrażeniami.

 • Podczas demontażu lub montażu akumulatora nie dopuść, aby doszło do zetknięcia się zacisków akumulatora z metalowymi częściami maszyny.

 • Nie dopuść, aby metalowe narzędzia spowodowały zwarcie między zaciskami akumulatora a metalowymi częściami maszyny.

 1. Odkręć elementy mocujące i zdejmij zaciski akumulatora, po czym wyjmij akumulator.

  Important: Nie dodawaj elektrolitu, gdy akumulator znajduje się wewnątrz maszyny. Elektrolit mógłby się rozlać, powodując korozję.

 2. Oczyść górną powierzchnię akumulatora i wyjmij korki odpowietrzające (Rysunek 4).

  g005080
 3. Ostrożnie napełnij każde ogniwo elektrolitem, tak aby płytki zostały przykryte warstwą płynu na wysokość około 6 mm (Rysunek 5).

  g001197
 4. Odczekaj około 20-30 minut, aby elektrolit wniknął w płytki. Zależnie od potrzeby uzupełnij elektrolit do poziomu około 6 mm od dna gniazda napełniania(Rysunek 5).

 5. Podłącz do biegunów akumulatora prostownik o prądzie ładowania od 2 do 4 A. Ładuj akumulator przez co najmniej 2 godziny prądem 4 A lub przez co najmniej 4 godziny prądem 2 A, aż elektrolit osiągnie gęstość 1250 lub wyższą w temperaturze co najmniej 16°C, a ze wszystkich ogniw będą swobodnie wydostawać się pęcherzyki gazu.

  Ostrzeżenie

  Podczas ładowania akumulatora wytwarzają się gazy mogące tworzyć mieszaninę wybuchową.

  Nigdy nie pal tytoniu w pobliżu akumulatora; trzymaj akumulator z dala od ognia i źródeł iskier.

  Important: Jeśli ładowanie nie zostanie wykonane w okresie podanym powyżej, żywotność akumulatora może być krótsza.

 6. Po naładowaniu akumulatora odłącz ładowarkę od gniazdka zasilającego i od akumulatora.

  Note: Po aktywowaniu akumulatora dodawaj tylko destylowaną wodę w celu uzupełnienia normalnych ubytków, jednak akumulatory bezobsługowe nie wymagają uzupełniania wody w normalnych warunkach pracy.

  Important: Nieprawidłowe aktywowanie akumulatora może spowodować emisję gazu z akumulatora i/lub jego uszkodzenie.

 7. Zakręć korki w otworach odpowietrzających.

 8. Umieść akumulator na jego płycie i zabezpiecz go za pomocą uprzednio zdjętych zacisków i elementów mocujących.

 9. Podłącz przewód dodatni (w kolorze czerwonym) do dodatniego (+) zacisku, a następnie przewód ujemny (w kolorze czarnym) do ujemnego (-) zacisku akumulatora i zamocuj zaciski przy użyciu śrub i nakrętek (Rysunek 6). Wsuń gumową tuleję na zacisk dodatni, aby nie dopuścić do ewentualnego zwarcia.

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe poprowadzenie przewodów może spowodować uszkodzenie maszyny i przewodów z powodu iskrzenia. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co będzie skutkowało obrażeniami ciała.

 • Przed odłączeniem dodatniego (czerwonego) przewodu należy zawsze odłączać ujemny (czarny) przewód akumulatora.

 • Przed podłączeniem ujemnego (czarnego) przewodu należy zawsze podłączyć dodatni (czerwony) przewód akumulatora.

g005098

Montaż pałąka zabezpieczającego

Części potrzebne do tej procedury:

Pałąk zabezpieczający1
Śruba (⅝ x 4½ cala) 4
Nakrętka zabezpieczająca (⅝ cala) 4
 1. Ustaw pałąk zabezpieczający tak, aby górna część jego rury była wygięta w kierunku przodu maszyny (Rysunek 7).

  g019975
 2. Opuść pałąk zabezpieczający na ramę, ustawiając go równo z otworami montażowymi (Rysunek 7).

 3. Zamocuj każdą stronę pałąka zabezpieczającego do ramy używając 2 śrub (⅝ x 4½ cala) i nakrętek zabezpieczających w sposób podany na Rysunek 7.

 4. Dokręć elementy mocujące z momentem od 183 do 223 N∙m.

Zmniejszanie ciśnienia w oponach

Z uwagi na potrzeby transportowe opony są w fabryce nadmiernie napompowane. Przed uruchomieniem maszyny obniż ciśnienie w oponach do właściwego poziomu. Patrz Sprawdzanie ciśnienia w oponach.

Montaż przednich ram nośnych

Części potrzebne do tej procedury:

Rama nośna2
Rozpórka2
Śruba (½ x 3¼ cala)2
Nakrętka zabezpieczająca (½ cala)2
 1. Zamontuj zespół ramy nośnej do każdego uchwytu widełkowego używając tulei dystansowej, śruby (½ x 3¼ cala) oraz nakrętki zabezpieczającej (½ cala), patrz Rysunek 8. Dokręć z momentem od 91 do 113 N·m.

  g016465
 2. Nasmaruj tuleje w każdej ramie nośnej smarem litowym nr 2.

Regulacja rolek ramy nośnej

 1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i opuść ramy nośne jednostek tnących na podłoże.

 2. Sprawdź, czy między rolkami ramy nośnej a podłożem jest 13 mm odstępu.

 3. Upewnij się, że rolki ramy nośnej są ustawione poziomo względem podłoża. Jeśli rolki nie są wypoziomowane, włóż długie narzędzie w koniec ramy nośnej i naciskaj aż do wypoziomowania rolek.

 4. W razie potrzeby wyregulowania odstępu poluzuj przeciwnakrętkę na śrubie ogranicznika ramy nośnej (Rysunek 9) i przekręcaj śrubę w górę lub w dół, aby unieść lub opuścić ramę nośną. Dokręć przeciwnakrętkę, aby zablokować regulację.

  g008412

Montaż chłodnicy oleju

Opcjonalnie

Jeśli korzystasz z maszyny na obszarze, na którym występuje temperatura otoczenia od 20 do 49°C lub używasz jej w ekstremalnych warunkach (koszenie innych powierzchni niż zwykłe trawniki, na przykład bieżni na polach golfowych, czy też usuwanie warstwy suchej ściętej trawy zalegającej na podłożu pomiędzy zdrowymi żywymi źdźbłami traw), zamontuj w maszynie zestaw chłodnicy oleju hydraulicznego o numerze części 104-7701.

Montaż zespołów tnących

Części potrzebne do tej procedury:

Hak podnoszenia z odsadzeniem (instrukcje instalacji znajdują się w instrukcji obsługi jednostki tnącej) 3
Śruba (dostarczana z jednostką tnącą) 6
Śruba (nr 10 x ⅝ cala) 1
Nakrętka kontrująca (nr 10)1
Jednostka tnąca (sprzedawana oddzielnie) 3
Kołek kulowy (dostarczany z jednostką tnącą) 6
Kosz na trawę 3

Note: Podczas ostrzenia, ustawiania wysokości cięcia lub wykonywania innych czynności konserwacyjnych przy zespołach tnących, w celu zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniami przechowuj silniki wirników zespołów tnących w rurach nośnych.

Important: Gdy silniki wirników znajdują się w uchwytach w ramie maszyny, nie unoś ramienia podwieszonego do położenia transportu. Silniki lub przewody mogą ulec uszkodzeniu.

 1. Wyjmij zespoły tnące z ich kartonów. Złóż i wyreguluj, jak przedstawiono w Instrukcji obsługi zespołów tnących.

 2. Wsuń jednostkę tnącą pod ramę ciągnącą, zaczepiając hak podnoszenia za ramię podnoszenia.

 3. Wysuń w tył tuleję każdej panewki przegubu kulowego i nasuń panewkę na kołek kulowy jednostki tnącej (Rysunek 10).

  g021274
 4. Zamontuj kosz na ramie nośnej.

 5. Wyreguluj łączniki ciągnące, aż odstęp między krawędzią kosza a ostrzami wirnika wyniesie od 2 do 3 mm. Upewnij się, że krawędzie kosza są w jednakowej odległości od ostrzy wirnika na całej ich długości.

 6. Ustaw gniazda w przegubach kulowych tak, aby gniazdo było wyśrodkowane otwartą stroną w stosunku do kołka kulowego. Dokręć przeciwnakrętki ustalając pozycję gniazd.

 7. Upewnij się, że na każdej ze śrub montażowych silnika napędu wirnika jest jeszcze około 13 mm wolnego gwintu (Rysunek 11).

  g008420
 8. Posmaruj wielowypust wału silnika świeżym smarem i załóż silnik przekręcając go lekko w prawo, aby kołnierze silnika minęły się z kołkami gwintowanymi. Przekręć silnik w lewo, aby kołnierze objęły kołki gwintowane (Rysunek 11).

 9. Dokręć śruby mocujące (Rysunek 11).

Oznaczanie zewnętrznych koszy na trawę.

Aby pomóc w ustawieniu maszyny do kolejnych przejść koszenia, wykonaj poniższe czynności przy koszach jednostek nr 2 i nr 3:

 1. Odmierz około 12,7 cm od krawędzi zewnętrznej każdego kosza.

 2. Naklej pasek białej taśmy lub namaluj białą linię na koszach biegnącą równolegle do zewnętrznej krawędzi kosza (Rysunek 12).

  g005115

Regulacja wysokości transportowej

Sprawdź ustawienie wysokości transportowej (Rysunek 14 oraz Rysunek 15) i w razie potrzeby skoryguj je.

 1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

 2. W przypadku jednostek tnących wyposażonych w hak podnoszenia z odsadzeniem (wstawka na Rysunek 13) upewnij się, że odległość od górnej krawędzi śruby regulacyjnej ramy nośnej do tylnej krawędzi ramy nośnej wynosi 25 mm. Przejdź do kroku 4, jeżeli ta odległość nie wynosi 25 mm.

  g008423
 3. W przypadku jednostek tnących wyposażonych w łącznik łańcuchowy lub prosty hak podnoszenia (wstawki na Rysunek 14 oraz Rysunek 15) upewnij się, że odległość od górnej krawędzi śruby regulacyjnej ramy nośnej do tylnej krawędzi ramy nośnej wynosi 22 mm. Przejdź do kroku 4, jeżeli ta odległość nie wynosi 22 mm. Przejdź do następnego kroku w przypadku jednostki tnącej wyposażonej w hak podnoszenia z odsadzeniem (Rysunek 13).

  g008421
  g008422
 4. Poluzuj śruby mocujące płytę transportową (Rysunek 14, Rysunek 15 oraz Rysunek 13).

 5. Unieś jednostki tnące do pozycji transportowej.

  Important: Gdy silniki wirników znajdują się w uchwytach w ramie maszyny, nie unoś ramienia podwieszonego do położenia transportu. Silniki lub przewody mogą ulec uszkodzeniu.

 6. Upewnij się, że każda z ram nośnych jest na takiej samej wysokości względem podłoża. Jeżeli tak jest, przejdź do kroku 8.

 7. Jeżeli ramy nośne nie są na takiej samej wysokości, poluzuj przeciwnakrętkę śruby regulacyjnej ramy nośnej (Rysunek 13, Rysunek 14 oraz Rysunek 15). Przekręć śrubę na zewnątrz, aby unieść ramę lub do wewnątrz, aby ją opuścić. Po uzyskaniu właściwej wysokości dokręć przeciwnakrętkę.

 8. Przekręć płytę transportową, aż do unieruchomienia przez nią ramy ciągnącej. Dokręć śruby.

Dodanie tylnej przeciwwagi

Części potrzebne do tej procedury:

Zestaw tylnego obciążnika (część nr 100-6442 lub część nr 99-1645, zamawiane osobno) 1
Chlorek wapnia (kupowany osobno) 18 kg

Niniejsza jednostka spełnia wymagania norm EN ISO 5395:2013 oraz ANSI B71.4-2017 w przypadku wyposażenia jej w jedno z poniższych:

 • Zestaw tylnego obciążnika (część nr 100-6442) i balast 18 kg chlorku wapnia dodany do tylnego koła

 • Zestaw tylnego obciążnika (część nr 99-1645) i balast 18 kg chlorku wapnia (jeżeli w maszynie zamontowany jest napęd na 3 koła)

Important: Jeżeli opona zawierająca chlorek wapnia zostanie przebita, usuń maszynę z terenu murawy tak szybko, jak to możliwe. Natychmiast zamocz narażone miejsce wodą, aby zapobiec uszkodzeniu murawy.

Montaż zestawu osłon CE

Części potrzebne do tej procedury:

Zestaw osłon CE (cześć nr 04441, kupowany osobno)1

Zamontuj zestaw osłon CE (część nr 04441), patrz Instrukcje instalacji zestawu

Ta maszyna spełnia wymagania norm EN ISO 5395:2013 w przypadku wyposażenia jej w zestaw osłon CE.

Montaż naklejek CE

Części potrzebne do tej procedury:

Etykieta ostrzegawcza (część nr 136-8505)1
Etykieta ze znakiem CE1

Jeżeli ta maszyna będzie używana w kraju, w którym obowiązują normy CE, po zamontowaniu zestawu obciążnika i zestawu osłon do maszyny wykonaj następujące czynności:

 • Naklej naklejkę ostrzegawczą CE (część nr 136-8505) na dotychczasową naklejkę ostrzegawczą (nr części 136-8506), patrz Rysunek 16.

  g235881
 • Przyklej etykietę ze znakiem CE obok tabliczki znamionowej (Rysunek 17).

  g234996
 • Przyklej etykietę z rokiem produkcji CE obok etykiety ze znakiem CE (Rysunek 17).

Docieranie hamulców

Wykonaj docieranie hamulców – patrz rozdział Docieranie hamulców.

Przegląd produktu

Pedał jazdy

Pedał jazdy (Rysunek 18) ma trzy funkcje: jazda naprzód, jazda do tyłu oraz zatrzymanie maszyny. Naciśnij górną część pedału w celu poruszania się maszyną do przodu, dolną część pedału w celu poruszania się maszyną do tyłu lub w celu wspomagania zatrzymania maszyny podczas jazdy do przodu. Aby zatrzymać maszynę, należy również przesunąć pedał do położenia NEUTRALNEGO. Nie opieraj pięty na pedale zmiany kierunku podczas jazdy do przodu (Rysunek 19).

g008430
g005105

Pedał hamulca

Naciśnij pedał hamulca (Rysunek 18), aby zatrzymać maszynę poprzez załączenie hamulców przednich kół.

Pedał hamulca postojowego

Aby załączyć hamulec postojowy, naciśnij pedał hamulca, a następnie naciśnij pedał hamulca postojowego (Rysunek 18). W celu zwolnienia hamulca postojowego naciśnij pedał hamulca. Załączaj hamulec postojowy przed opuszczeniem maszyny.

Regulator przepustnicy

Element sterujący przepustnicy (Rysunek 20) pozwala na sterowanie prędkością obrotową silnika. Ustawienie elementu sterującego przepustnicy w położeniu SZYBKIM powoduje zwiększenie prędkości obrotowej silnika, a ustawienie jej w położeniu WOLNYM powoduje zmniejszenie prędkości obrotowej silnika. Prędkości przemieszczania są następujące:

 • 3,2 do 8 km/h – prędkość podczas koszenia w kierunku do przodu

 • 14,1 km/h – maksymalna prędkość transportowa

 • 4,0 km/h – prędkość jazdy do tyłu

Note: Za pomocą elementu sterującego przepustnicy nie da się zatrzymać silnika.

g008431

Dźwignia sterowania pracy

Dźwignia sterowania funkcją (Rysunek 20) umożliwia wybór jednej z 2 pozycji napędzania oraz pozycji neutralnej. Możliwe jest przemieszczenie dźwigni z położenia koszenia do położenia transportu lub z położenia transportu do położenia koszenia, gdy maszyna jest w ruchu; nie spowoduje to uszkodzenia maszyny.

 • Położenie TYLNE – położenie neutralne; wykorzystywane podczas ostrzenia wirników

 • Położenie śRODKOWE – używane do koszenia trawy

 • Położenie PRZEDNIE – używane podczas jazdy maszyną

Licznik godzin

Licznik godzin (Rysunek 20) informuje o całkowitej liczbie przepracowanych godzin. Licznik godzin uruchamia się po przekręceniu kluczyka do położenia WłąCZENIA.

Wyłącznik zapłonu

Umieść kluczyk w stacyjce (Rysunek 20) i obróć nim w prawo do położenia WłąCZENIA, aby uruchomić silnik. Puść kluczyk, gdy tylko uruchomi się silnik. Kluczyk zostanie ustawiony w położeniu ZAPłONU. Aby wyłączyć silnik, przekręć kluczyk zapłonu w lewo do położenia WYłąCZENIA.

Dźwignia blokady wysięgnika z kierownicą

Obróć dźwignię (Rysunek 20) do tyłu, aby zwolnić możliwość regulacji, unieś lub opuść wysięgnik z kierownicą dopasowując go do pozycji komfortu, po czym obróć dźwignię do przodu, aby zablokować wysięgnik w tej pozycji.

Kontrolka temperatury wody

Kontrolka ta (Rysunek 20) świeci się i silnik automatycznie wyłącza się, gdy temperatura płynu chłodzącego silnika nadmiernie wzrośnie.

Lampka ciśnienia oleju silnikowego

Lampka (Rysunek 20) świeci się, gdy ciśnienie oleju silnikowego spada poniżej bezpiecznego poziomu.

Kontrolka ostrzegawcza akumulatora

Kontrolka ta (Rysunek 20) świeci się, gdy stan naładowania akumulatora jest niski.

Wskaźnik świecy żarowej

Świecąca się kontrolka wskaźnika świec żarowych (Rysunek 20) informuje, że są one włączone.

Note: Kontrolka wskaźnika świec żarowych może świecić się przez krótki czas po włączeniu silnika. Jest to zjawisko normalne.

Element sterujący wysokością koszenia

Przesunięcie elementu sterującego (Rysunek 20) do przodu podczas koszenia powoduje opuszczenie zespołów tnących i uruchomienie wirników. Aby zatrzymać wirniki i unieść zespoły tnące, przesuń element sterujący do tyłu. Aby zatrzymać wirniki bez unoszenia zespołów tnących, na chwilę pociągnij element sterujący do tyłu i zwolnij go. Uruchom wirniki, przesuwając element sterujący do przodu.

Przycisk obejścia wyłączenia przy wysokiej temperaturze

Jeżeli na skutek przegrzania silnik wyłącza się, naciśnij przycisk obejścia (Rysunek 20) i przytrzymaj go, aby móc przejechać maszyną w bezpieczne miejsce, w którym będzie można ją zostawić do ostygnięcia.

Note: W celu skorzystania z przycisku obejścia trzeba go trzymać naciśniętym. Nie wolno go stosować przez dłuższy czas.

Dźwignia ostrzenia

Do ostrzenia wirników użyj dźwigni ostrzenia (Rysunek 21) wraz z dźwignią sterowania wysokości koszenia i elementem sterującym prędkością wirników.

g008432

Element sterujący prędkością wirników

Element sterujący prędkością wirników (Rysunek 21) służy do regulacji prędkości wirników.

Dźwignia regulacji fotela

Dźwignia regulacji fotela po lewej stronie fotela (Rysunek 22) pozwala na regulację fotela w przód i w tył w zakresie 18 cm.

g008433

Zawór odcięcia paliwa

Podczas przechowywania lub transportowania maszyny na ciężarówce lub na przyczepie zamknij zawór odcięcia paliwa (Rysunek 23) pod zbiornikiem paliwa.

g008434

Note: Dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Szerokość koszenia150 cm
Bieżnik opony128 cm
Rozstaw osi123 cm
Długość całkowita (z koszami)238 cm
Szerokość całkowita173 cm
Wysokość całkowita197 cm
Ustawienia prędkości obrotowej silnikaWysokie obroty biegu jałowego: 2710 ± 50 obr./min. Niskie obroty biegu jałowego: 1500 ± 50 obr./min.
Masa netto z wirnikami 552 kg (1,216 funtów)

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama zatwierdzonego przez firmę Toro sprzętu i akcesoriów przeznaczonych do stosowania z maszyną, zwiększających jej możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę wszystkich zatwierdzonych akcesoriów i osprzętu.

Aby zapewnić maksymalną wydajność i zachować certyfikat bezpieczeństwa maszyny, używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów firmy Toro. Części zamienne i akcesoria pochodzące od innych producentów mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może spowodować utratę gwarancji maszyny.

Działanie

Note: Określaj lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Before Operation

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione. Przepisy lokalne mogą ograniczać wiek operatora. Za szkolenie operatorów i mechaników odpowiada właściciel.

 • Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz symbolami bezpieczeństwa.

 • Operator musi umieć szybko zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

 • Należy sprawdzić czujniki obecności operatora i właściwe działanie wyłączników bezpieczeństwa, a także osłony pod kątem prawidłowego zamocowania i działania. Nie używać maszyny, jeśli nie działa ona prawidłowo.

 • Przed rozpoczęciem koszenia sprawdź, czy jednostki tnące są w dobrym stanie technicznym.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Podczas posługiwania się paliwem zachowaj szczególną ostrożność. Paliwo jest wysoce palne, a jego opary mają właściwości wybuchowe.

 • Zgaś papierosy, cygara, fajki i wszelkie inne źródła zapłonu.

 • Używaj wyłącznie zatwierdzonego kanistra na paliwo.

 • Nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

 • Nie dolewaj ani nie spuszczaj paliwa w zamkniętym pomieszczeniu.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

 • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika, unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

Specyfikacja paliwa

Pojemność zbiornika paliwa:26,6 litra

Zalecany rodzaj paliwa: Benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda szacowania (R+M)/2)

Etanol: można stosować benzynę zawierającą do 10% etanolu (gazohol) lub 15% MTBE (eteru tert-butylowo-metylowego). Etanol i MTBE to nie to samo. Benzyna o zawartości 15% etanolu (E15) nie może być stosowana.

 • Nigdy nie należy stosować benzyny zawierającej w objętości ponad 10% etanolu, takiej jak E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu), czy E85 (zawiera do 85% etanolu).

 • Nie używaj paliwa zawierającego metanol.

 • Zabrania się przechowywania paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, jeżeli nie został użyty stabilizator paliwa.

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny.

 • Zastosowanie nieprawidłowego rodzaju benzyny może skutkować problemami z wydajnością lub uszkodzeniem silnika, które może nie być objęte gwarancją.

Important: Nie należy stosować dodatków innych niż środki stabilizujące/kondycjonujące paliwo. Nie należy dodawać stabilizatorów paliwa na bazie alkoholu, takiego jak etanol, metanol czy izopropanol.

Uzupełnianie paliwa

 • Pojemność zbiornika paliwa: 22,7 litra

 • Zalecane paliwo:

  • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać wyłącznie czystego, świeżego oleju napędowego lub oleju ekologicznego o niskiej (<500 ppm) albo bardzo niskiej (<15 ppm) zawartości siarki. Minimalna liczba cetanowa powinna wynosić 40. Aby zachować świeżość oleju, kupujemy go w ilościach, które zostaną zużyte w ciągu 180 dni.

  • Używaj letniego oleju napędowego (nr 2-D) przy temperaturze powyżej -7°C oraz zimowego (nr 1-D lub mieszanki paliw 1-D/2-D) poniżej tej temperatury. Stosowanie zimowego oleju napędowego w niskich temperaturach zapewnia obniżenie temperatury zapłonu oraz charakterystykę przepływu dostosowaną do niskich temperatur, co ułatwia uruchamianie i ogranicza zatykanie się filtra paliwa.

   Note: Stosowanie letniego oleju napędowego w temperaturze wyższej niż -7°C przyczynia się do wydłużenia trwałości pompy paliwowej i zwiększenia mocy w porównaniu z olejem zimowym.

  • Do napędu maszyny można używać mieszanki oleju napędowego zawierającej do 20% oleju napędowego bio (i 80% konwencjonalnego oleju napędowego). Zawartość siarki w konwencjonalnym oleju napędowym powinna być niska lub bardzo niska. Należy pamiętać o następujących zastrzeżeniach:

   • Komponent oleju napędowego bio musi spełniać normę ASTM D6751 lub EN14214.

   • Zmieszane paliwo musi spełniać normę ASTM D975 lub EN590.

   • Mieszanka paliwowa z dodatkiem olejów roślinnych może uszkadzać powłoki malarskie.

   • Przy niskich temperaturach udział olejów roślinnych nie powinien przekroczyć 5% (biodiesel B5).

   • Monitorujemy stan uszczelek, węży i podkładek uszczelniających stykających się paliwem, ponieważ z czasem mogą się one degradować.

   • Po przejściu na mieszaniny z olejem napędowym bio istnieje po pewnym czasie ryzyko zablokowania się filtra paliwa.

   • Więcej informacji o oleju napędowym bio może udzielić dystrybutor.

 1. Oczyść obszar wokół korka wlewu paliwa i odkręć korek (Rysunek 24).

  g005112
 2. Wlej paliwo do zbiornika, tak aby poziom paliwa znajdował się od 6 do 13 mm poniżej dolnej powierzchni szyjki wlewu.

  Important: Nie przepełniaj zbiornika.

 3. Zakręć korek.

 4. Wytrzyj rozlane paliwo.

Wykonywanie codziennych czynności konserwacyjnych

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź pas(y) bezpieczeństwa pod kątem zużycia, nacięć i innych uszkodzeń. Wymień pas(y) bezpieczeństwa, jeśli jakikolwiek element nie działa prawidłowo.
 • Każdego dnia przed uruchomieniem maszyny wykonuj następujące czynności kontrolne:

  Before Operation

  Bezpieczeństwo w czasie pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Właściciel/operator może zapobiegać wypadkom i jest odpowiedzialny za obrażenia ciała innych osób i uszkodzenia mienia wynikłe wskutek wypadków.

  • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś luźnej biżuterii.

  • Nie używaj maszyny będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  • W żadnym wypadku nie przewoź pasażerów na maszynie ani nie pozwalaj osobom postronnym i zwierzętom przebywać w pobliżu maszyny podczas pracy.

  • Aby uniknąć dziur lub niewidocznych zagrożeń, korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności.

  • Unikaj koszenia mokrej trawy. Pogorszona przyczepność może być przyczyną poślizgu.

  • Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że wszystkie napędy są w położeniu neutralnym, hamulec postojowy jest załączony i że siedzisz w fotelu operatora.

  • Nie zbliżaj dłoni ani stóp do zespołów tnących. Wylot wyrzutnika zawsze powinien być drożny.

  • Zanim rozpoczniesz cofanie obejrzyj się, aby upewnić się, że teren za kosiarką jest pusty.

  • Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do zakrętów, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą utrudniać widoczność.

  • Nie koś blisko zboczy, rowów ani skarp. Nagłe przejechanie kołem przez obrzeże lub obsunięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny.

  • Zatrzymuj jednostki tnące zawsze, gdy nie wykonujesz koszenia.

  • Jeśli przypadkowo uderzysz w przedmiot lub w razie wystąpienia odbiegających od normy drgań, zatrzymaj maszynę i sprawdź jednostki tnące. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  • Zwolnij i zachowaj ostrożność podczas skręcania i przejeżdżania przez jezdnie i chodniki. Zawsze ustępujemy drogi takim pojazdom.

  • Przed regulacją wysokości koszenia odłączaj napęd od jednostki tnącej i wyłączaj silnik (chyba że regulację można wykonać ze stanowiska operatora).

  • Nigdy nie uruchamiaj silnika w pomieszczeniu zamkniętym, bez ujścia spalin.

  • Nie wolno pozostawiać uruchomionej maszyny bez nadzoru.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora (dotyczy również opróżniania zestawu do zbierania trawy lub udrożnienia kanału) wykonaj następujące czynności:

   • Parkujemy maszynę wyłącznie na równym podłożu.

   • Odłącz odbiór mocy i opuść sprzęt.

   • Załącz hamulec postojowy.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

   • Zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

  • Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

  • Nie używaj maszyny do holowania innych pojazdów.

  • Stosuj wyłącznie akcesoria, osprzęt i części zamienne zatwierdzone przez firmę Toro®.

  Układ zabezpieczający przed przewróceniem (ROPS)

  • Nie demontuj pałąka ROPS z maszyny.

  • Upewnij się, że pas bezpieczeństwa jest pewnie zamontowany i sprawdź, czy możesz go szybko odpiąć w sytuacji awaryjnej.

  • Jeżeli maszyna posiada montowany na stałe pałąk bezpieczeństwa, operator musi mieć zawsze zapięty pas bezpieczeństwa.

  • Dokładnie sprawdź, czy nad głową operatora nie znajdują się nisko zawieszone przeszkody i unikaj dotykania ich.

  • Należy utrzymywać ROPS w dobrym stanie, przeprowadzając okresowe, dokładne kontrole układu pod kątem uszkodzeń i stanu dokręcenia łączników.

  • Wymieniać uszkodzone układy ROPS. Zabrania się naprawiania lub modyfikowania go.

  Bezpieczeństwo pracy na zboczu

  • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczną pracę na zboczach. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych i zboczach wymaga dodatkowej uwagi.

  • Oceń warunki miejscowe w danym dniu, w tym zbadaj lokalizację, aby określić, czy praca maszyny na zboczu będzie bezpieczna. Podczas dokonywania takiej oceny powinieneś zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

  • Aby użytkować maszynę na zboczach, powinieneś postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami dla pracy na zboczach. Zanim rozpoczniesz pracę, oceń warunki w danym miejscu, aby określić, czy możesz użytkować maszynę w warunkach występujących danego dnia w danym miejscu. Zmiany terenowe mogą skutkować zmianą kierunku zbocza dla maszyny.

   • Unikaj ruszania, zatrzymywania i skręcania na zboczach. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy. Skręcaj powoli i stopniowo..

   • Nie używaj maszyny w warunkach, w których przyczepność, sterowanie lub stabilność są niepewne.

   • Usuń lub oznacz przeszkody takie jak rowy, dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte zagrożenia. Przeszkody mogą być ukryte w wysokiej trawie. Na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny.

   • Pamiętaj, że używanie maszyny na mokrej trawie, w poprzek lub w dół zbocza może skutkować utratą przyczepności przez maszynę. Utrata przyczepności przez koła napędowe może skutkować poślizgiem i utratą możliwości hamowania lub sterowania.

   • Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania maszyny w pobliżu stromych zboczy, rowów, nasypów, wody i innych miejsc niebezpiecznych. Nagłe przejechanie kołem przez obrzeże lub zapadnięcie się obrzeża może spowodować wywrócenie się maszyny. Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od wszelkich zagrożeń.

   • Zidentyfikować zagrożenia przy podstawie zbocza. W przypadku występowania zagrożenia, zbocza należy kosić za pomocą kosiarki obsługiwanej przez stojącego operatora.

   • W miarę możliwości podczas pracy na zboczach, jednostki tnące maszyny powinny być obniżone. Podniesienie jednostek tnących podczas pracy na zboczu może powodować niestabilność maszyny.

   • Podczas używania systemów workowania trawy lub innego osprzętu należy zachować szczególną ostrożność. Mogą one spowodować zmianę stabilności maszyny i utratę kontroli.

  Docieranie maszyny

  Informacje na temat wymiany oleju i procedur konserwacyjnych zalecanych w okresie docierania znajdują się w instrukcji silnika dostarczonej wraz z urządzeniem.

  Okres docierania wymaga jedynie 8 godzin pracy.

  Ponieważ pierwsze godziny pracy są bardzo ważne dla przyszłej niezawodności całej maszyny, należy śledzić jej pracę i wydajność możliwie jak najdokładniej, aby umożliwić znalezienie i skorygowanie nawet niewielkich nieprawidłowości, które mogłyby prowadzić do poważnych problemów. Podczas przerw w pracy maszyny kontroluj ją często, sprawdzając, czy nie występują wycieki oleju, czy nie ma poluzowanych złączy ani czy nie występują inne nieprawidłowości.

  Uruchamianie silnika

  Important: Nie używaj eteru ani żadnego innego płynu rozruchowego.

  Note: Układ paliwowy należy odpowietrzyć przed uruchomieniem silnika, jeśli zaistniała któraś z następujących sytuacji:

  • Nowy silnik jest uruchamiany po raz pierwszy.

  • Silnik wyłączył się z powodu braku paliwa.

  • Dokonano konserwacji komponentów układu paliwowego.

  Patrz instrukcja obsługi silnika.

  1. Usiądź na fotelu, załącz hamulec postojowy, rozłącz dźwignię sterowania wysokością koszenia i ustaw dźwignię sterowania funkcją w położeniu NEUTRALNYM.

  2. Zdejmij stopę z pedału jazdy i upewnij się, że jest on w położeniu NEUTRALNYM.

  3. Przesuń dźwignię przepustnicy do położenia NISKICH OBROTóW.

  4. Wsuń kluczyk do stacyjki i obróć go do położenia ZAPłONU. Przytrzymaj kluczyk w położeniu ZAPłONU aż do zgaśnięcia lampki kontrolnej świec żarowych (około 6 sekund).

  5. Przekręć kluczyk zapłonu do położenia ROZRUCHU.

   Important: Aby nie dopuścić do przegrzania silnika rozrusznika, nie włączaj rozrusznika na dłużej niż 10 sekund. Po upływie 10 sekund ciągłego rozruchu odczekaj 60 sekund przed ponownym włączeniem silnika rozrusznika.

  6. Zwolnij nacisk na kluczyk, gdy tylko silnik zacznie pracować; kluczyk przemieści się do pozycji ZAPłONU.

  7. Przed rozpoczęciem pracy odczekaj kilka minut na rozgrzanie się silnika.

   Important: Po pierwszym uruchomieniu silnika, a także po remoncie silnika, jedź do przodu i do tyłu przez jedną do dwóch minut. Obróć kierownicą w lewo i w prawo, aby sprawdzić jej działanie. Następnie zatrzymaj silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się, patrz Zatrzymywanie silnika. Sprawdź, czy nie ma wycieków oleju, poluzowanych części i innych dostrzegalnych nieprawidłowości.

  Sprawdzenie maszyny po uruchomieniu silnika

  1. Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji SZYBKO.

  2. Na chwilę przesuń element sterujący wysokością koszenia do przodu.

   Zespoły tnące powinny się obniżyć, a wszystkie wirniki powinny się obracać.

   Note: Dźwignia sterowania funkcją powinna znajdować się w pozycji środkowej (koszenie), aby wirniki pracowały podczas opuszczania zespołów tnących.

  3. Przesuń element sterujący wysokością koszenia do tyłu.

   Wirniki tnące powinny zatrzymać się, a zespoły tnące powinny unieść się całkowicie do pozycji transportowej.

  4. Załącz hamulec, aby zapobiec przemieszczeniu się maszyny, po czym naciśnij pedał jazdy do pozycji jazdy do przodu i jazdy do tyłu.

  5. Powyższą czynność wykonuj jeszcze przez 1 do 2 minut. Ustaw dźwignię sterowania funkcją w położeniu NEUTRALNYM, załącz hamulec postojowy i wyłącz silnik.

  6. Sprawdź maszynę pod kątem wycieków oleju; w razie ich znalezienia dokręć mocniej złącza przewodów hydraulicznych.

   Note: Gdy maszyna jest nowa i łożyska oraz wirniki obracają się z pewnym oporem, wykonanie tej czynności sprawdzającej wymaga ustawienia dźwigni przepustnicy w pozycji SZYBKO. Po okresie dotarcia użycie szybkiej pozycji przepustnicy może nie być konieczne.

   Note: Jeżeli wycieki nadal występują, zwróć się do autoryzowanego dealera Toro w celu uzyskania pomocy, a w razie potrzeby także po części zamienne.

   Important: Śladowe ilości oleju na uszczelkach silnika lub kół nie są zjawiskiem nietypowym. Uszczelki wymagają niewielkiej ilości smarowania do prawidłowej pracy.

  Zatrzymywanie silnika

  1. Ustaw dźwignię przepustnicy w położeniu NISKICH OBROTóW, pociągnij do tyłu dźwignię sterowania wysokością koszenia i ustaw dźwignię sterowania funkcją w położeniu NEUTRALNYM.

  2. Aby wyłączyć silnik, przekręć kluczyk zapłonu do pozycji WYłąCZENIA. Wyjmij kluczyk ze stacyjki, aby nie dopuścić do przypadkowego uruchomienia maszyny.

  3. Przed przechowywaniem maszyny zamknij zawór odcięcia dopływu paliwa.

  Sprawdzanie układu blokad bezpieczeństwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa
 • Ostrożnie

  Jeśli wyłączniki blokad są odłączone lub uszkodzone, maszyna może nieoczekiwanie zostać uruchomiona, powodując obrażenia ciała.

  • Nie manipuluj przy przełącznikach blokad.

  • Codziennie, przed przystąpieniem do obsługi maszyny, sprawdzaj działanie przełączników blokad i wymieniaj wszystkie uszkodzone przełączniki.

  Układ blokad bezpieczeństwa blokuje maszynę, gdy istnieje ryzyko jej uszkodzenia lub odniesienia obrażeń przez operatora.

  Układ blokad bezpieczeństwa uniemożliwi uruchomienie silnika, chyba że:

  • Pedał jazdy znajduje się w położeniu NEUTRALNYM.

  • Dźwignia sterowania funkcją znajduje się w położeniu NEUTRALNYM.

  Układ blokad bezpieczeństwa nie dopuszcza do uruchomienia maszyny, o ile nie są spełnione następujące warunki:

  • Hamulec postojowy jest zwolniony.

  • Operator zajmuje fotel operatora.

  • Dźwignia sterowania funkcją jest w pozycji KOSZENIE lub pozycji TRANSPORT.

  Układ blokad bezpieczeństwa nie dopuszcza do pracy wirników, jeśli dźwignia sterowania funkcją nie znajduje się w położeniu KOSZENIA.

  Sprawdzanie pedału napędu jezdnego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa.
 • Wykonuj codziennie następujące kontrole systemu, aby upewnić się, że układ blokad bezpieczeństwa działa prawidłowo.

  1. Zajmij miejsce w fotelu, ustaw pedał jazdy w położeniu NEUTRALNYM, ustaw dźwignię sterowania funkcją w położeniu NEUTRALNYM i załącz hamulec postojowy.

  2. Spróbuj przesunąć pedał jazdy do przodu lub do tyłu.

   Pedał nie powinien przesunąć się, co oznacza, że układ blokad bezpieczeństwa działa prawidłowo. Usuń problem, jeśli układ działa nieprawidłowo.

  Sprawdzenie sterowania funkcją

  1. Zajmij miejsce w fotelu, ustaw pedał jazdy w położeniu NEUTRALNYM, ustaw dźwignię sterowania funkcją w położeniu NEUTRALNYM i załącz hamulec postojowy.

  2. Ustaw dźwignię sterowania funkcją w położeniu KOSZENIA lub TRANSPORTU i spróbuj uruchomić silnik.

   Rozrusznik silnika nie powinien zadziałać ani uruchomić silnika, co oznacza, że układ blokad bezpieczeństwa działa prawidłowo. Usuń problem, jeśli układ działa nieprawidłowo.

  3. Zajmij miejsce w fotelu, ustaw pedał jazdy w położeniu NEUTRALNYM, ustaw dźwignię sterowania funkcją w położeniu NEUTRALNYM i załącz hamulec postojowy.

  4. Uruchom silnik i ustaw dźwignię sterowania funkcją w położeniu KOSZENIA lub TRANSPORTU.

   Silnik powinien zgasnąć, co oznacza, że układ blokad bezpieczeństwa działa prawidłowo.

   Usuń problem, jeśli układ działa nieprawidłowo.

  Sprawdzenie czujnika obecności operatora

  1. Zajmij miejsce w fotelu, ustaw pedał jazdy w położeniu NEUTRALNYM, ustaw dźwignię sterowania funkcją w położeniu NEUTRALNYM i załącz hamulec postojowy.

  2. Uruchom silnik.

  3. Zwolnij hamulec postojowy, ustaw dźwignię sterowania funkcją w położeniu KOSZENIA i wstań z fotela.

   Silnik powinien zgasnąć, co oznacza, że układ blokad bezpieczeństwa działa prawidłowo. Usuń problem, jeśli układ działa nieprawidłowo.

  Sprawdzenie elementu sterującego wysokością koszenia

  1. Zajmij miejsce w fotelu, ustaw pedał jazdy w położeniu NEUTRALNYM, ustaw dźwignię sterowania funkcją w położeniu NEUTRALNYM i załącz hamulec postojowy.

  2. Uruchom silnik.

  3. Przesuń element sterujący wysokością koszenia do przodu w celu opuszczenia zespołów tnących. Zespoły tnące powinny zostać opuszczone, ale nie powinny zacząć obracać się.

   Jeśli się obracają, oznacza to, że układ blokad działa nieprawidłowo. Usuń problem przed użytkowaniem maszyny.

  Jazda maszyną bez koszenia

  • Upewnij się, że jednostki tnące są całkowicie uniesione.

  • Przestaw dźwignię sterowania funkcją do pozycji TRANSPORTU.

  • Użyj hamulców do zmniejszenia prędkości przemieszczania się maszyny przy zjazdach ze stromych pochyłości, aby nie utracić kontroli.

  • Do obszarów nierównych zawsze dojeżdżaj z małą prędkością i ostrożnie pokonuj teren pofałdowany.

  • Opanuj umiejętność wyczuwania szerokości maszyny. Nie próbuj przejeżdżać pomiędzy obiektami położonymi blisko siebie, aby nie dopuścić do kosztownych uszkodzeń ani przestojów.

  Koszenie trawy na obszarach greenów pól golfowych

  Important: Jeżeli podczas koszenia pola green rozlegnie się alarm wykrycia wycieku (jeżeli dany model jest w niego wyposażony), natychmiast unieś jednostki tnące, zjedź z koszonego obszaru i zatrzymaj maszynę z dala od pola green. Ustal przyczynę wycieku i usuń problem.

  Przed rozpoczęciem koszenia pól green znajdź wolny obszar i przećwicz wykonywanie podstawowych funkcji (na przykład ruszania i zatrzymywania się, podnoszenia i opuszczania jednostek tnących, skręcania itd.).

  Sprawdź, czy na trawniku nie ma odpadków i przeszkód, usuń chorągiewkę z dołka i wyznacz najlepszy kierunek koszenia. Dostosuj kierunek koszenia do poprzedniego kierunku. Zawsze ustalaj kierunek koszenia przeciwnie do poprzedniego koszenia, dzięki czemu źdźbła trawy będą mniej podatne na układanie się, co utrudnia uchwycenie ich pomiędzy ostrzami wirników a nożem dolnym.

  Koszenie trawy na obszarach greenów pól golfowych

  1. Dojedź do pola green z dźwignią sterowania funkcją w pozycji KOSZENIA i przepustnicą w pozycji maksymalnej prędkości.

  2. Rozpocznij koszenie od jednej krawędzi obszaru trawy, tak aby móc realizować procedurę wstęgową koszenia.

   Note: Pozwala ona ograniczyć ubijanie do minimum i umożliwia tworzenie starannych, atrakcyjnych motywów na trawnikach.

  3. Popchnij dźwignię regulacji wysokości koszenia do przodu w chwili gdy przednia krawędź koszy na trawę przekroczy zewnętrzną krawędź obszaru trawy.

   Note: Procedura ta powoduje opuszczenie zespołów tnących na murawę i uruchomienie wirników.

   Important: Środkowa jednostka tnąca jest opuszczana i podnoszona z opóźnieniem względem przednich jednostek tnących; uzyskanie synchronizacji potrzebnej do zminimalizowania czynności koszenia czyszczącego wymaga doświadczenia.

   Note: Opóźnienie podnoszenia i opuszczania środkowej jednostki tnącej zależy od temperatury oleju hydraulicznego. Opóźnienie jest dłuższe przy zimnym oleju hydraulicznym. Opóźnienie skraca się wraz ze wzrostem temperatury oleju.

  4. Przy nawrotach wykonuj małą zakładkę w stosunku do poprzedniego cięcia.

   Note: Aby ułatwić sobie utrzymywanie prostej linii jazdy po terenie trawiastym i utrzymywać równą odległość od krawędzi poprzedniego koszenia, wyobraź sobie linię docelową znajdującą się w odległości od 1,8 do 3 m przed maszyną do krawędzi nieskoszonej części trawnika (Rysunek 26). Zewnętrzną krawędź kierownicy potraktuj jako odcinek linii – utrzymuj krawędź kierownicy na jednej linii z punktem znajdującym się zawsze w tej samej odległości od przedniej części maszyny.

  5. W momencie gdy przednia krawędź koszy na trawę przekracza zewnętrzną krawędź koszonego obszaru, pociągnij dźwignię regulacji wysokości koszenia do tyłu i przytrzymaj ją, aż wszystkie jednostki tnące się uniosą. Spowoduje to zatrzymanie wirników i uniesienie jednostek tnących.

   Important: Należy prawidłowo wykonać tę czynność, aby uniknąć nadmiernego koszenia obszaru skrajnego i aby zminimalizować ilość trawy pozostawionej do koszenia wokół zewnętrznej granicy.

  6. Aby skrócić czas pracy i ułatwić sobie przejście do kolejnego przejazdu, wykonaj chwilowy skręt maszyny w przeciwnym kierunku, następnie skręt w kierunku nieskoszonej części. Taki manewr pozwoli wykonać zakręt w kształcie łzy (Rysunek 25) i szybciej ustawić się na kierunku kolejnego przejazdu.

   g229671

   Note: Spróbuj wykonywać skręty o możliwie najmniejszym promieniu. Wyjątkiem od tej reguły są cieplejsze dni, gdy szerszy łuk skrętu pozwoli zmniejszyć uszkodzenia murawy.

   g005116

   Note: Po wykonaniu skrętu kierownica nie wraca do położenia wyjściowego.

   Important: Nigdy nie zatrzymuj maszyny na nawierzchni trawiastej, gdy jednostki tnące pracują, gdyż grozi to uszkodzeniem darni. Zatrzymanie maszyny na mokrej nawierzchni trawiastej może powodować pozostawianie śladów lub zagłębień utworzonych przez koła.

  Koszenie zewnętrznego obrzeża i kończenie pracy

  1. Zakończ koszenie trawnika, kosząc zewnętrzne obrzeże. Przy kolejnym koszeniu zmieniaj kierunek w stosunku do koszenia poprzedniego.

   Note: Podczas koszenia na zewnętrznym obrzeżu wyreguluj prędkość jazdy maszyny za pomocą dźwigni przepustnicy. Pozwoli to uzyskać wielkość ścinków właściwą dla powierzchni trawnika i pomoże ograniczyć koncentryczne uszkodzenia w miejscach przejazdu kół kosiarki.

   Note: Zawsze uwzględniaj warunki pogodowe i stan murawy oraz przy kolejnym koszeniu zmieniaj kierunek w stosunku do koszenia poprzedniego.

  2. Po zakończeniu koszenia obszaru zewnętrznego pchnij lekko do tyłu dźwignię regulacji wysokości koszenia w celu zatrzymania wirników, a następnie zjedź z pola green. Unieś wszystkie jednostki tnące, gdy wszystkie opuszczą pole green.

   Note: Ten krok pozwoli ograniczyć ilość pozostawionych zlepków trawy.

  3. Ustaw z powrotem chorągiewkę.

  4. Opróżnij kosze na trawę ze wszystkich pozostałości przed przetransportowaniem maszyny na kolejny teren trawiasty.

   Note: Ciężkie i wilgotne fragmenty ściętej trawy stanowią niepotrzebne obciążenie koszy i samej maszyny, które powoduje większe obciążenie układów maszyny (takich jak silnik, układ hydrauliczny i hamulce).

  After Operation

  Bezpieczeństwo po skończonej pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki. Przed przystąpieniem do regulacji, czyszczenia, naprawy lub przed składowaniem sprzętu należy zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome zatrzymają się, a maszyna ostygnie.

  • Usuń trawę i pozostałości z jednostek tnących, napędów, tłumików, siatek układu chłodzenia i silnika, aby nie dopuścić do pożaru. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

  • Podczas magazynowania lub transportowania urządzenia należy odciąć dopływ paliwa.

  • Na czas transportu lub przerwy w użytkowaniu maszyny odłącz napęd sprzętu.

  • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu, zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  • Konserwację i czyszczenie pasów bezpieczeństwa przeprowadzaj wedle potrzeb.

  • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

  Bezpieczeństwo podczas holowania

  • Holować można tylko maszyny wyposażone w specjalny zaczep do holowania. Nie zaczepiaj holowanego sprzętu do miejsca innego niż punkt zaczepienia.

  • Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących maksymalnej masy holowanego sprzętu oraz holowania na pochyłościach. Na pochyłościach masa holowanego sprzętu może spowodować utratę przyczepności i utratę kontroli nad maszyną.

  • Nigdy nie pozwalaj dzieciom ani innym osobom na jazdę w lub na holowanym sprzęcie.

  • W trakcie holowania jedź powoli i uwzględnij dodatkową odległość wymaganą do zatrzymania pojazdu.

  Kontrola i czyszczenie maszyny po koszeniu

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Kontrola i czyszczenie po koszeniu.
 • Po zakończeniu koszenia należy starannie umyć maszynę wężem ogrodowym bez dyszy, tak aby zbyt wysokie ciśnienie wody nie spowodowało zanieczyszczenia ani nie uszkodziło uszczelek lub łożysk. Nigdy nie myj wodą rozgrzanego silnika ani połączeń elektrycznych.

  Po wyczyszczeniu maszyny wykonaj następujące czynności:

  • Przejrzyj maszynę w poszukiwaniu wycieków oleju hydraulicznego i śladów uszkodzeń/zużycia elementów hydraulicznych bądź mechanicznych.

  • Sprawdź, czy jednostki tnące są naostrzone.

  • Nasmaruj również zespół wału hamulcowego olejem o lepkości SAE 30 lub spryskaj go środkiem smarnym, aby uniemożliwić korozję i zapewnić zadowalającą wydajność maszyny podczas kolejnego koszenia.

  Nalewanie paliwa

  • Zachowaj ostrożność podczas załadunku urządzenia na przyczepę lub ciężarówkę i rozładunku z nich.

  • Do ładowania maszyny na przyczepę używaj najazdu o pełnej szerokości.

  • Bezpiecznie przywiąż maszynę za pomocą pasów, łańcuchów, kabli lub lin. Zarówno przednie, jak i tylne pasy powinny być skierowane w dół i na zewnątrz od maszyny.

  Holowanie maszyny

  W sytuacji awaryjnej dopuszczalne jest holowanie maszyny na odległość do 0,4 kilometra.

  Important: Pod groźbą uszkodzenia napędu jazdy zabrania się holowania kosiarki z prędkością większą niż 3 do 5 km/h. Pojazd wymagający przemieszczenia na odległości przekraczające 0,4 kilometra należy transportować na ciężarówce lub przyczepie.

  1. Odszukaj zawór obejścia na pompie i przekręć go o 2 pełne obroty w lewo (Rysunek 27).

   g016421
  2. Przed uruchomieniem silnika zamknij zawór obejścia obracając go o 2 pełne obroty w prawo (Rysunek 27).

   Important: Nie uruchamiaj silnika przy otwartym zaworze.

  Konserwacja

  Ostrzeżenie

  Niewłaściwa konserwacja maszyny może doprowadzić do przedwczesnego uszkodzenia jej układów, co może stanowić zagrożenie dla operatora lub osób postronnych.

  Maszynę należy regularnie konserwować i utrzymywać w dobrym stanie technicznym zgodnie ze wskazówkami w niniejszej instrukcji.

  Note: Określaj lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  Note: Pobierz darmową kopię schematu instalacji elektrycznej lub układu hydraulicznego, która znajduje się na stronie www.Toro.com. Aby znaleźć schematy odpowiednie dla danej maszyny, należy kliknąć łącze Manuals (Instrukcje) na stronie głównej.

  Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Ostrożnie

  Jeśli pozostawisz kluczyk w stacyjce, silnik może zostać przypadkowo uruchomiony przez osobę postronną, co może grozić poważnymi obrażeniami ciała operatora lub innych osób.

  Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyjmij kluczyk ze stacyjki i odłącz przewody od świec zapłonowych. Przewody nie mogą stykać się ze świecami zapłonowymi.

  Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  • Przed przystąpieniem do regulacji, czyszczenia, naprawy oraz przed opuszczeniem maszyny wykonaj następujące czynności:

   • Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

   • Ustaw dźwignię przepustnicy w położeniu niskie obroty/bieg jałowy.

   • Rozłącz napęd zespołów tnących.

   • Opuść zespoły tnące.

   • Upewnij się, że dźwignia jazdy jest w pozycji neutralnej.

   • Załącz hamulec postojowy.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

   • Zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

   • Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych poczekaj, aż maszyna ostygnie.

  • Jeżeli jednostki tnące są w pozycji transportowej, przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru użyj blokady mechanicznej (jeżeli jest dostępna).

  • W miarę możliwości nie wykonuj czynności serwisowych przy włączonym silniku. Nie zbliżaj się do ruchomych części.

  • W razie potrzeby do podparcia maszyny lub jej elementów użyj podpórek.

  • Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z podzespołów magazynujących energię.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszej godzinie
 • Dociągnij nakrętki kół.
 • Po pierwszych 8 godzinach
 • Sprawdź napięcie paska alternatora.
 • Po pierwszych 10 godzinach
 • Dociągnij nakrętki kół.
 • Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień olej i filtr silnikowy.
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Sprawdzić prędkość silnika (na biegu jałowym i przy całkowicie otwartej przepustnicy).
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź pas(y) bezpieczeństwa pod kątem zużycia, nacięć i innych uszkodzeń. Wymień pas(y) bezpieczeństwa, jeśli jakikolwiek element nie działa prawidłowo.
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa.
 • Kontrola i czyszczenie po koszeniu.
 • Sprawdź olej silnikowy.
 • Odprowadź wodę z filtra paliwa.
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Wyczyść osłonę chłodnicy.W warunkach znacznego zapylenia i zanieczyszczenia wykonuj jej czyszczenie co godzinę.
 • Sprawdź poziom cieczy chłodzącej silnik.
 • Sprawdź poziom oleju hydraulicznego.
 • Sprawdź przewody i węże hydrauliczne.
 • Sprawdź styk pomiędzy wirnikiem a nożem dolnym.
 • Co 50 godzin
 • Nasmaruj maszynę.(Nasmaruj również po każdym myciu.)
 • Sprawdź poziom elektrolitu akumulatora.(Jeśli maszyna jest składowana, sprawdzaj poziom elektrolitu co 30 dni).
 • Nasmaruj łożyska i tuleje.
 • Sprawdź połączenia przewodów akumulatorowych.
 • Co 150 godzin
 • Wymień olej i filtr silnikowy.
 • Co 200 godzin
 • Przeprowadź konserwację filtra powietrza (wykonuj ją częściej w warunkach dużego zapylenia i zanieczyszczenia środowiska pracy).
 • Dociągnij nakrętki kół.
 • Co 800 godzin
 • Wymień filtr paliwa.
 • Wymień olej hydrauliczny, filtr i odpowietrznik zbiornika.
 • Sprawdzić prędkość silnika (na biegu jałowym i przy całkowicie otwartej przepustnicy).
 • Sprawdź luz zaworu.
 • Co 2 lata
 • Sprawdź przewody i połączenia paliwowe.
 • Opróżnij i przepłucz układ chłodzenia.
 • Wymień wszelkie obluzowane przewody.
 • Lista kontrolna codziennych czynności konserwacyjnych

  Skopiuj te stronę, aby wykorzystać ją do rutynowych czynności kontrolnych.

  Sprawdzany elementTydzień:
  Pn.Wt.Śr.Czw.Pt.Sob.Niedz.
  Sprawdź działanie blokad bezpieczeństwa.       
  Sprawdź działanie przyrządów.       
  Sprawdź działanie hamulca.       
  Sprawdź filtr paliwa / separator wody.       
  Sprawdź poziom paliwa.       
  Sprawdź poziom oleju w silniku.       
  Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.       
  Oczyść osłonę i chłodnicę.       
  Sprawdź filtr powietrza.       
  Sprawdź przyczynę wszelkich nietypowych hałasów pochodzących z silnika.       
  Sprawdź ustawienie styku wirnika i ostrza dolnego.       
  Sprawdź, czy nie są uszkodzone przewody hydrauliczne.       
  Sprawdź maszynę pod kątem wycieków płynu.       
  Sprawdź ciśnienie w oponach.       
  Sprawdź ustawienie wysokości koszenia.       
  Nasmarować wszystkie smarowniczki.1       
  Nasmaruj układ przeniesienia napędu i układ hamulcowy.       
  Zamaluj miejsca z uszkodzonym lakierem.       

  1. Niezwłocznie po każdym myciu, niezależnie od przedstawionej częstotliwości.

  Notatki dotyczące obszarów wymagających szczególnej uwagi

  Osoba przeprowadzająca przegląd:
  Lp.DataInformacje
     
     
     
     
     

  Smarowanie

  Smarowanie maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Nasmaruj maszynę.(Nasmaruj również po każdym myciu.)
 • Maszyna wyposażona jest w smarowniczki, które należy regularnie smarować smarem litowym ogólnego przeznaczenia nr 2. W przypadku eksploatacji maszyny w normalnych warunkach, wszystkie łożyska i tuleje należy smarować po każdych 50 godzinach pracy. Smarowniczki powinny być uzupełnianie niezwłocznie po każdym myciu, niezależnie od przedstawionej częstotliwości.

  Należy smarować poniższe łożyska i tuleje:

  • Piasta tylnego koła (1) (Rysunek 28)

   g008439
  • Łożysko koła samonastawnego (1) (Rysunek 28)

  • Siłownik kierowniczy (2) (Rysunek 28)

  • Ramiona podnoszące (3) (Rysunek 29)

   g008440
  • Oś obrotu pedału jazdy (1) (Rysunek 30)

   g008441
  • Oś obrotu ramy nośnej (3) (Rysunek 31)

   g016483
  1. Smarowniczki należy wyczyścić, aby żadne ciała obce nie dostały się do łożysk lub tulei.

  2. Wpompuj smar do łożyska lub tulei.

  3. Wytrzyj nadmiar smaru.

  4. Po zdjęciu jednostki tnącej w celach serwisowych pokryj smarem wał wielowypustowy silnika wirnika i ramię podnoszenia.

  5. Po codziennym czyszczeniu, należy nałożyć kilka kropel oleju silnikowego SAE 30 lub środka smarowniczego w sprayu (WD 40) na wszystkie elementy obrotowe.

  Note: Wymogi dotyczące smarowania jednostek tnących są opisane w instrukcji obsługi jednostki tnącej.

  Konserwacja silnika

  Bezpieczeństwo obsługi silnika

  • Przed sprawdzeniem poziomu oleju lub przed jego uzupełnieniem w skrzyni korbowej wyłącz silnik.

  • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika ani nie ustawiaj nadmiernej prędkości obrotowej.

  Konserwacja oczyszczacza powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Przeprowadź konserwację filtra powietrza (wykonuj ją częściej w warunkach dużego zapylenia i zanieczyszczenia środowiska pracy).
  • Sprawdź, czy korpus filtra powietrza nie posiada oznak uszkodzeń mogących być przyczyną nieszczelności i uchodzenia powietrza. Przejrzyj cały układ zasysania powietrza poszukując przecieków, uszkodzeń, obluzowanych cybantów.

  • Wymiana filtra wcześniej niż gdy jest to konieczne zwiększa możliwość przedostania się zanieczyszczeń do silnika podczas demontażu filtra.

  • Należy upewnić się, czy pokrywa jest dobrze zassana na korpusie filtra.

  1. Zwolnij zaczepy mocujące pokrywę filtra powietrza do obudowy filtra powietrza (Rysunek 32).

   g008442
  2. Zdejmij pokrywę z obudowy filtra powietrza.

  3. Przed zdemontowaniem filtra zastosuj powietrze o niskim ciśnieniu (2,75 bar, czyste i suche), aby ułatwić oczyszczenie nagromadzonych pozostałości znajdujących się między zewnętrzną częścią filtra głównego a kanistrem. Po wykonaniu tej czynności zanieczyszczenia nie dostaną się do wnętrza układu po wyjęciu wkładu filtra.

   Important: Nie stosuj powietrza o wysokim ciśnieniu, które mogłoby spowodować przedostanie się zanieczyszczeń do przewodu wlotowego.

  4. Wyjmij i wymień wkład filtra głównego w następujący sposób:

   Important: Nie czyść zużytego wkładu filtra.

   1. Sprawdź nowy filtr pod kątem uszkodzeń powstałych podczas transportu; nie używaj wkładu filtra, jeśli jest on uszkodzony.

   2. Delikatnie wysuń dotychczasowy wkład filtra głównego z obudowy filtra powietrza i wyrzuć go.

   3. Włóż nowy filtr, naciskając na zewnętrzną krawędź wkładu w celu osadzenia go w pojemniku, po czym sprawdź, czy uszczelniony koniec wkładu filtra styka się z obudową filtra.

    Important: Nie naciskaj na elastyczny środek filtra.

  5. Oczyść otwór usuwania zanieczyszczeń znajdujący się w zdejmowanej pokrywie. Wyciągnij gumowy zawór wylotowy z pokrywy, oczyść wgłębienia i ponownie wprowadź zawór.

  6. Zamocuj pokrywę z gumowym zaworem wylotowym skierowanym w dół – w położeniu pomiędzy godziną 5 a 7, patrząc od końca.

  7. Upewnij się, że zatrzaski pewnie mocują pokrywę do obudowy (Rysunek 32).

  Wymiana oleju silnikowego

  Sprawdzenie oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź olej silnikowy.
 • Dostarczany silnik ma skrzynię korbową napełnioną olejem w ilości 3,7 litra (z filtrem). Przed pierwszym uruchomieniem silnika i po jego wyłączeniu konieczne jest jednak sprawdzenie poziomu oleju.

  Używaj oleju silnikowego wysokiej jakości, zgodnego z następującymi specyfikacjami:

  • Wymagany poziom klasyfikacji API: CH-4, CI-4 lub wyższy.

  • Zalecany olej: SAE 10W-30

  • Olej zamienny: SAE 15W-40

  U dystrybutora dostępny jest olej silnikowy Toro Premium o lepkości 10W-30. Numer części można znaleźć w katalogu części.

  Note: Olej najlepiej sprawdzać, gdy silnik jest zimny, przed uruchomieniem. Jeśli silnik został już włączony, zanim rozpoczniesz sprawdzanie, odczekaj co najmniej 10 minut, aż olej ścieknie do miski olejowej. Jeśli poziom oleju znajduje się równo lub poniżej oznaczenia Add (dolej) na wskaźniku poziomu, dolej go tyle, aby poziom sięgał oznaczenia FULL (pełny). Nie przepełniaj zbiornika.

  Important: Utrzymuj poziom oleju w silniku między górną a dolną kreską na wskaźniku poziomu. Praca przy zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomie oleju może doprowadzić do awarii silnika.

  1. Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Wyjmij wskaźnik poziomu i wytrzyj go czystą szmatką (Rysunek 34).

   Important: Przed nalewaniem oleju do silnika należy wyjąć wskaźnik poziomu. Podczas uzupełniania oleju silnikowego lub napełniania skrzyni korbowej olejem pomiędzy urządzeniem napełniającym olej a otworem wlewowym w pokrywie zaworu musi występować wolna przestrzeń, jak pokazano na Rysunek 33. Ta wolna przestrzeń jest konieczna do usuwania powietrza podczas nalewania i uniemożliwienia przelania się oleju do odpowietrznika.

   g016415
   g016419
  3. Wsuń wskaźnik poziomu do rurki i upewnij się, że został on całkowicie wsunięty.

  4. Wyjmij wskaźnik poziomu z rurki i sprawdź poziom oleju.

   Note: Jeśli poziom oleju jest niski, odkręć korek wlewu na pokrywie zaworu i powoli dodawaj olej aż do osiągnięcia poziomu oznaczenia Full (pełny) na wskaźniku poziomu.Dodawaj olej powoli i w trakcie tej czynności sprawdzaj jego poziom. Nie przepełniaj zbiornika.

  5. Ponownie zamocuj wskaźnik poziomu.

  6. Uruchom silnik na luzie na 30 sekund, po czym wyłącz silnik. Odczekaj 30 sekund, następnie powtórz kroki od 2 do 5.

  7. Zamocuj korek wlewu i wsuń wskaźnik poziomu na swoje miejsce.

  Wymiana oleju i filtra silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień olej i filtr silnikowy.
 • Co 150 godzin
 • Wymień olej i filtr silnikowy.
  1. Odkręć korek spustowy (Rysunek 35) i poczekaj, aż olej ścieknie do naczynia do spuszczania oleju. Zakręć korek, gdy olej przestanie wyciekać.

   g016422
  2. Wyciągnij filtr oleju. Nałóż cienką warstwę czystego oleju na uszczelkę nowego filtra.

  3. Wkręć filtr dłonią aż do zetknięcia się uszczelki z adapterem filtra, następnie wykonaj od ½ do ¾ obrotu w tym samym kierunku. Nie dokręcaj zbyt mocno.

  4. Dodaj oleju do skrzyni korbowej; patrz Wymiana oleju i filtra silnikowego.

  5. Odpowiednio zutylizuj zużyty olej i filtr.

  Konserwacja układu paliwowego

  Odprowadzanie wody z filtra paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Odprowadź wodę z filtra paliwa.
  1. Ustaw maszynę na płaskim, równym terenie i wyłącz silnik.

  2. Pod filtrem paliwa umieść miskę drenażową.

  3. Odkręć korek spustowy na filtrze paliwa, wykonując około jeden obrót, i zlej całą zgromadzoną wodę (Rysunek 36).

   g007367
  4. Zakręć korek po spuszczeniu wody.

   Note: Ponieważ usuwana woda będzie zmieszana z olejem napędowym, spuszczaj ją z filtra paliwa do odpowiedniego pojemnika i zutylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Wymiana filtra paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 800 godzin
 • Wymień filtr paliwa.
  1. Zamknij zawór odcinający dopływ paliwa (Rysunek 37) znajdujący się pod zbiornikiem paliwa.

   g008434
  2. Wyczyść obszar wokół obudowy filtra.

  3. Pod filtrem paliwa umieść miskę drenażową.

  4. Odkręć korek spustowy filtra i otwórz odpowietrznik (Rysunek 38).

   g254461
  5. Wyjmij filtr i oczyść powierzchnię montażową.

  6. Nasmaruj uszczelkę w obudowie filtra czystym olejem.

  7. Ręką nakręcaj obudowę filtra, aż uszczelka dotknie powierzchni uszczelniającej, następnie dokręć obudowę o dodatkowe pół obrotu.

  8. Dokręć korek spustowy pod spodem obudowy filtra i otwórz zawór odcięcia paliwa.

  9. Należy przekazać paliwo i filtr do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Sprawdzenie przewodów paliwowych i połączeń

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 2 lata
 • Sprawdź przewody i połączenia paliwowe.
 • Sprawdź, czy nie są nadwerężone, uszkodzone ani poluzowane przewody paliwowe ani ich połączenia.

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Bezpieczeństwo obsługi układu elektrycznego

  • Przed przystąpieniem do naprawy maszyny odłącz akumulator. W pierwszej kolejności odłącz zacisk ujemny, a następnie dodatni. W pierwszej kolejności podłącz zacisk dodatni, a następnie ujemny.

  • Ładuj akumulator na otwartym, dobrze wentylowanym obszarze, z dala od źródeł iskier i ognia. Przed podłączeniem lub odłączeniem od akumulatora odłącz ładowarkę od źródła zasilania. Używaj odzieży ochronnej oraz narzędzi z izolacją.

  Konserwacja akumulatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Sprawdź poziom elektrolitu akumulatora.(Jeśli maszyna jest składowana, sprawdzaj poziom elektrolitu co 30 dni).
 • Utrzymuj właściwy poziom elektrolitu w akumulatorze i zachowaj w czystości jego górną część. Przechowuj akumulator w chłodnym miejscu, aby zapobiec jego szybkiemu rozładowaniu.

  Przewody akumulatora muszą być zamocowane do zacisków, aby zapewnić dobry styk elektryczny.

  Niebezpieczeństwo

  Elektrolit akumulatora zawiera kwas siarkowy, którego spożycie może mieć śmiertelny skutek i który powoduje poważne poparzenia.

  • Nie pij elektrolitu i unikaj jego kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Noś okulary ochronne i gumowe rękawice.

  • Uzupełniaj akumulator w miejscu z ciągłym dostępem do wody, aby móc opłukać skórę.

  1. Sprawdź poziom elektrolitu w ogniwach akumulatora.

  2. W razie potrzeby do ogniwa akumulatora dolej wody destylowanej lub demineralizowanej.

   Note: Uzupełnij poziom elektrolitu tak, aby sięgał dolnej krawędzi rozciętego pierścienia wewnątrz każdego ogniwa.

  3. Czyść górną część akumulatora, oczyszczając ją regularnie szczotką zanurzoną w roztworze amoniaku lub wodorowęglanu sodu.

  4. Po oczyszczeniu górnej powierzchni akumulatora przemyj ją wodą.

   Important: Nie odkręcaj korków wlewu podczas oczyszczania akumulatora.

  Ostrzeżenie

  Nieprawidłowe poprowadzenie przewodów może spowodować uszkodzenie maszyny i przewodów z powodu iskrzenia. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co będzie skutkowało obrażeniami ciała.

  • Przed odłączeniem dodatniego (czerwonego) przewodu należy zawsze odłączać ujemny (czarny) przewód akumulatora.

  • Przed podłączeniem ujemnego (czarnego) przewodu należy zawsze podłączyć dodatni (czerwony) przewód akumulatora.

  W przypadku gdy na zaciskach pojawia się korozja, odłącz przewody, w pierwszej kolejności przewód ujemny (-), i oczyść klamry i zaciski oddzielnie. Podłącz kable z powrotem (najpierw czerwony dodatni) i pokryj bieguny oraz klemy warstwą wazeliny.

  Lokalizacja bezpieczników

  Bezpieczniki w instalacji elektrycznej maszyny znajdują się pod fotelem (Rysunek 39).

  g008454

  Konserwacja układu napędowego

  Sprawdzanie ciśnienia w oponach

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Zmieniaj ciśnienie w oponach przednich, dostosowując je do warunków podłoża, w zakresie od wartości minimalnej 0,55 bara do wartości maksymalnej 0,83 bara.

  Zmieniaj ciśnienie w oponach tylnych, dostosowując je do warunków podłoża, w zakresie od wartości minimalnej 0,55 bara do wartości maksymalnej 1,03 bara.

  Sprawdzenie momentu dokręcania nakrętek kół

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszej godzinie
 • Dociągnij nakrętki kół.
 • Po pierwszych 10 godzinach
 • Dociągnij nakrętki kół.
 • Co 200 godzin
 • Dociągnij nakrętki kół.
 • Ostrzeżenie

  Utrzymywanie nieprawidłowego momentu dokręcania nakrętek kół może spowodować obrażenia ciała.

  Zgodnie z zalecanymi okresami dokręcaj nakrętki kół z określonym momentem.

  Moment dokręcania nakrętek kół: od 95 do 122 N∙m

  Note: W celu równomiernego rozłożenia siły dokręcaj nakrętki kół w sposób krzyżowy.

  Regulacja przekładni w położeniu neutralnym

  Jeżeli kosiarka porusza się, gdy pedał jazdy ustawiony jest w pozycji NEUTRALNEJ, konieczne jest wyregulowanie mechanizmu powrotu do pozycji neutralnej.

  1. Podnieś ramę tak, aby jedno z kół przednich nie stykało się z podłożem.

   Note: Jeśli maszyna wyposażona jest w zestaw napędu na trzy koła, wówczas unieś i zablokuj również tylne koło.

  2. Uruchom silnik, przesuń dźwignię przepustnicy do położenia NISKICH OBROTóW i sprawdź, czy przednie koło uniesione nad podłoże się nie obraca.

  3. W przypadku gdy koło to się obraca, zatrzymaj silnik i postępuj według poniższych wskazówek:

   1. Poluzuj obie przeciwnakrętki mocujące linkę sterowania jazdą do przegrody na przekładni hydrostatycznej (Rysunek 40). Poluzuj obie przeciwnakrętki równomiernie i na tyle, aby umożliwić zmianę ustawienia linki.

    g016466

    Note: Poluzuj nakrętkę mocującą mimośród do górnej części higrostatu (Rysunek 40).

   2. Przesuń dźwignię sterowania funkcją do położenia NEUTRALNEGO, a dźwignię przepustnicy ustaw w pozycji NISKICH OBROTóW.

   3. Uruchom silnik.

   4. Obracaj mimośrodem, aż ustanie powolny ruch w każdym kierunku.

   5. Gdy koło przestanie obracać się, dokręć nakrętkę, blokując mimośród i regulację (Rysunek 40).

   6. Sprawdź prawidłowość wyregulowania, ustawiając dźwignię przepustnicy w położeniu NISKICH i WYSOKICH obrotów.

   7. Po każdej stronie przegrody dokręć przeciwnakrętki równomiernie, unieruchamiając linkę jazdy względem przegrody (Rysunek 40). Unikaj skręcenia linki.

    Note: Jeżeli linka jest napięta, gdy dźwignia sterowania funkcją znajduje się w położeniu NEUTRALNYM, maszyna może powoli jechać do przodu po przestawieniu dźwigni do pozycji KOSZENIA lub TRANSPORTOWEJ.

  Regulacja prędkości transportowej

  Uzyskiwanie maksymalnej prędkości przy jeździe transportowej

  Pedał jazdy jest wyregulowany dla uzyskania maksymalnej prędkości transportowej, ale jeśli pełny skok pedału ma miejsce przed zetknięciem z ogranicznikiem pedału lub jeśli pożądane jest zmniejszenie prędkości transportowej, wówczas konieczne może być dokonanie regulacji.

  Aby uzyskać maksymalną prędkość transportową, należy ustawić dźwignię sterowania funkcją w pozycji TRANSPORTOWEJ i nacisnąć do końca pedał jazdy. Jeśli pedał dotyka ogranicznika (Rysunek 41), zanim da się wyczuć naprężenie linki, wówczas należy dokonać regulacji w następujący sposób:

  g005520
  1. Ustaw dźwignię sterowania funkcją w pozycji TRANSPORTOWEJ i poluzuj nakrętkę zabezpieczającą mocującą ogranicznik pedału do płyty podłogowej (Rysunek 41).

  2. Dokręcaj ogranicznik pedału do momentu, gdy nie będzie się stykał z pedałem jazdy.

  3. Nadal lekko naciskaj pedał jazdy i wyreguluj ogranicznik pedału tak, aby ledwie dotykał pręta pedału, po czym dokręć nakrętki.

   Important: Upewnij się, że linka nie jest nadmiernie naprężona, gdyż spowodowałoby to zmniejszenie jej żywotności.

  Zmniejszanie prędkości jazdy

  1. Naciśnij pedał jazdy i poluzuj nakrętkę zabezpieczającą mocującą ogranicznik pedału do płyty podłogowej.

  2. Poluzuj ogranicznik pedału do momentu uzyskania pożądanej prędkości jazdy.

  3. Dokręć nakrętkę zabezpieczającą mocującą ogranicznik pedału.

  Regulacja prędkości koszenia

  Maszyna jest wyregulowana fabrycznie, ale w razie potrzeby można zmienić prędkość koszenia.

  1. Poluzuj przeciwnakrętkę na śrubie czopu (Rysunek 42).

  2. Poluzuj nakrętkę mocującą wsporniki blokady i koszenia na osi pedału.

   g008451
  3. Obróć śrubę czopu w prawo w celu zmniejszenia prędkości koszenia i w lewo w celu jej zwiększenia.

  4. Dokręć przeciwnakrętkę na śrubie czopu oraz nakrętkę na osi pedału, aby zablokować położenie regulacji (Rysunek 42). Sprawdź efekt regulacji i w razie potrzeby dokonaj korekty.

  Konserwacja układu chłodzenia

  Bezpieczeństwo obsługi układu chłodzenia

  • Połknięcie płynu chłodzącego silnik może spowodować zatrucie. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

  • Spuszczanie gorącego płynu chłodzącego pod ciśnieniem lub dotykanie gorącej chłodnicy i otaczających ją części może spowodować poważne obrażenia.

   • Przed odkręceniem korka chłodnicy poczekaj co najmniej 15 minut, aż silnik ostygnie.

   • Do odkręcania korka użyj szmatki i wyciągaj go powoli pozwalając wydostać się nagromadzonej parze.

  Czyszczenie osłony chłodnicy

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Wyczyść osłonę chłodnicy.W warunkach znacznego zapylenia i zanieczyszczenia wykonuj jej czyszczenie co godzinę.
 • Aby nie dopuścić do przegrzania układu, osłona chłodnicy i chłodnica muszą być utrzymywane w czystości. Codziennie lub w razie potrzeby co godzinę czyść osłonę chłodnicy i chłodnicę. Podzespoły te należy czyścić częściej w przypadku pracy w warunkach dużego zapylenia i zanieczyszczenia.

  1. Zdejmij osłonę chłodnicy (Rysunek 43).

  2. Od strony wentylatora chłodnicy przedmuchaj chłodnicę powietrzem sprężonym.

   g008426
  3. Oczyść osłonę i zamontuj ją.

  Sprawdzenie poziomu cieczy chłodzącej silnik.

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom cieczy chłodzącej silnik.
 • Pojemność układu chłodzenia wynosi około 3,2 litra.

  Napełnij układ chłodzenia roztworem wody i nieparującego środka przeciw zamarzaniu na bazie glikolu etylenowego w proporcjach 50/50. Na początku każdego dnia roboczego, przed uruchomieniem silnika, sprawdź poziom płynu chłodzącego.

  Ostrożnie

  Gdy silnik pracuje, będący pod ciśnieniem płyn chłodzący może wydostać się na zewnątrz i spowodować oparzenia.

  • Nie odkręcaj korka chłodnicy, gdy silnik pracuje.

  • Do odkręcania korka użyj szmatki i wyciągaj go powoli pozwalając wydostać się nagromadzonej parze.

  1. Ustaw maszynę na płaskim, równym terenie.

  2. Sprawdź poziom płynu chłodzącego (Rysunek 44).

   Poziom płynu chłodzącego powinien znajdować się pomiędzy kreskami na zbiorniku zapasowym przy zimnym silniku.

   g008427
  3. W przypadku niskiego poziomu płynu chłodzącego odkręć korek zbiornika zapasowego i dodaj mieszankę wody i trwałego przeciwzamarzającego glikolu etylenowego w proporcji 50/50. Nie przepełniaj zbiornika.

  4. Załóż korek zbiornika wyrównawczego.

  Konserwacja hamulców

  Docieranie hamulców

  Użyj hamulców i jedź maszyną z prędkością koszenia, aż się rozgrzeją (wyczujesz wtedy charakterystyczny zapach). Po okresie docierania hamulców konieczne może być ich wyregulowanie; patrz Regulacja hamulców.

  Regulacja hamulców

  Pręty regulacji hamulców znajdujące się po każdej stronie pozwalają przeprowadzić regulację równomiernego działania hamulców.

  1. Jadąc do przodu z prędkością transportową naciśnij pedał hamulca, obydwa koła powinny zostać zahamowane z identyczną siłą.

   Ostrożnie

   Sprawdzanie działania hamulców na zamkniętej przestrzeni, na której znajdują się inne osoby może spowodować zagrożenie dla zdrowia.

   Sprawdzanie działania hamulców wykonuj przed i po regulacji na obszernym, otwartym, płaskim terenie z dala od ludzi i przeszkód.

  2. Jeżeli hamulce nie blokują kół równomiernie, wyreguluj je w opisany poniżej sposób:

   1. Odłącz pręty hamulców wyjmując sworzeń z zawleczką (Rysunek 45).

    g008448
   2. Poluzuj przeciwnakrętkę i wyreguluj jarzmo sworznia stosownie do potrzeb (Rysunek 45).

   3. Zamocuj jarzmo do trzpienia hamulca (Rysunek 45).

   4. Sprawdź wielkość jałowego skoku pedału hamulca. Skok pedału przed kontaktem okładzin hamulcowych z bębnem powinien wynosić od 13 do 26 mm. W razie potrzeby wyreguluj, aż zostanie uzyskana ta wartość.

   5. Jadąc do przodu z prędkością transportową naciśnij pedał hamulca, obydwa hamulce powinny zadziałać z identyczną siłą. W razie potrzeby wyreguluj je.

  Important: Docieraj hamulce raz w roku; zapoznaj się z rozdziałem Docieranie hamulców.

  Konserwacja pasków napędowych

  Regulacja paska alternatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 8 godzinach
 • Sprawdź napięcie paska alternatora.
 • Upewnij się, że pasek jest prawidłowo napięty i zapewnia właściwe działanie maszyny oraz że nie zużywa się nadmiernie.

  1. Ustaw maszynę na równej nawierzchni, zatrzymaj silnik, załącz hamulec postojowy, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj aż wszystkie części ruchome zatrzymają się.

  2. Naciśnij kciukiem pasek pomiędzy kołami pasowymi (10 kg). Pasek powinien się ugiąć o 7 do 9 mm. W przeciwnym razie wykonaj następującą procedurę regulacji napięcia paska:

   g014755
   1. Poluzuj śruby mocujące alternator do silnika i do taśmy regulacyjnej.

   2. Sprawdź, czy pasek nie jest zużyty ani uszkodzony. W razie potrzeby wymień go.

   3. Korzystając z lewarka umieszczonego pomiędzy alternatorem a blokiem silnika, pociągnij za alternator, aby uzyskać właściwe napięcie paska, a następnie dokręć śruby.

  Konserwacja elementów sterowania

  Regulacja podniesienia/opuszczenia jednostki tnącej

  Obwód podniesienia/opuszczenia jednostki tnącej jest wyposażony w zawór regulacji przepływu (Rysunek 47). Zawór ten jest fabrycznie ustawiony w pozycji otwartej w przybliżeniu o 3 obroty, ale w celu kompensacji różnic temperatury oleju hydraulicznego, prędkości koszenia itp. konieczne może być jego wyregulowanie.

  Note: Przed przystąpieniem do zmiany ustawień zaworu regulacji przepływu odczekaj, aż olej hydrauliczny osiągnie normalną temperaturę roboczą.

  1. Podnieś fotel i zlokalizuj zawór regulacji przepływu dla centralnej ramy ciągnącej (Rysunek 47). Znajduje się on z boku rozdzielacza hydraulicznego.

   g033382
  2. Poluzuj przeciwnakrętkę na pokrętle regulacyjnym zaworu regulacji przepływu.

  3. Przekręć pokrętło w lewo, jeżeli środkowa jednostka tnąca obniża się zbyt późno lub przekręć w prawo, jeżeli środkowa jednostka tnąca obniża się zbyt wcześnie. Nie powinno być konieczne przekręcenie go o więcej niż o 1/32 do 1/16 obrotu.

  4. Sprawdź ustawienie i powtórz krok 3 według potrzeby. Po zakończeniu dokręć przeciwnakrętkę.

  Konserwacja instalacji hydraulicznej

  Bezpieczeństwo obsługi układu hydraulicznego

  • Jeśli płyn przedostanie się pod skórę, natychmiast wezwij pomoc medyczną. Olej wstrzyknięty pod skórę musi zostać usunięty chirurgicznie w ciągu kilku najbliższych godzin przez lekarza.

  • Przed podaniem ciśnienia na układ hydrauliczny upewnij się, że wszystkie jego przewody i węże są w dobrym stanie, a połączenia/złączki – szczelne.

  • Operator musi znajdować się w bezpiecznej odległości od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają olej hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

  • Używaj kartonu lub papieru, aby sprawdzić wycieki hydrauliczne.

  • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z układem hydraulicznym w bezpieczny sposób uwolnij całe ciśnienie z układu.

  Serwis płynu hydraulicznego

  Important: Niezależnie od stosowanego oleju hydraulicznego, w każdej maszynie używanej do koszenia na terenach innych niż krótki trawnik, do usuwania zeschniętej warstwy trawy lub wykorzystywanej w temperaturach otoczenia przekraczających 29°C należy zamontować zestaw chłodnicy oleju (część nr 104-7701), patrz Montaż chłodnicy oleju.

  Specyfikacja oleju hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju hydraulicznego.
 • Zbiornik maszyny jest napełniony w fabryce olejem hydraulicznym wysokiej jakości w ilości około 20,8 l. Każdego dnia przed przystąpieniem do pracy maszyną sprawdź poziom oleju hydraulicznego. Jeżeli poziom oleju jest niski, dolej odpowiedni olej zgodnie z opisem zamieszczonym w poniższych rozdziałach:

   Wielosezonowy płyn hydrauliczny Toro klasy Premium (dostępny w wiadrach po 9 l i beczkach po 208 l; Numery części można sprawdzić w katalogu części lub u autoryzowanego dystrybutora firmy Toro)

  Inne oleje: Jeśli olej Toro jest niedostępny, można użyć innego oleju spełniającego wszystkie z podanych poniżej właściwości użytkowych i specyfikacji branżowych. Nie zalecamy stosowania oleju syntetycznego. Aby określić, jaki produkt będzie odpowiedni, skontaktuj się z dystrybutorem środków smarnych.

  Note: Firma Toro nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez zastosowanie nieodpowiednich zamienników; należy stosować wyłącznie płyny renomowanych producentów, którzy gwarantują wysoką jakość swoich produktów.

  Antyzużyciowy płyn hydrauliczny o wysokim wskaźniku lepkości/niskiej temperaturze krzepnięcia, ISO VG 46
  Właściwości materiałowe:
  Lepkość, ASTM D445cSt przy 40°C od 44 do 48cSt przy 100°C od 7,9 do 8,5
  Wskaźnik lepkości ASTM D2270140 do 160
  Temperatura krzepnięcia, ASTM D97-37 C do -45 C
  Specyfikacje przemysłowe:
  Vickers I-286-S (poziom jakości), Vickers M-2950-S (poziom jakości), Denison HF-0

  Important: Wielosezonowy płyn ISO VG 46 zapewnia optymalną wydajność w szerokim zakresie warunków temperaturowych. W przypadku pracy w znacznie wyższych temperaturach otoczenia, od 18°C do 49°C, olej hydrauliczny ISO VG 68 może zapewnić wyższą wydajność.

  Wysokiej jakości biodegradowalny olej hydrauliczny Mobil EAL EnviroSyn 46H

  Important: Olej Mobil EAL EnviroSyn 46H jest jedynym syntetycznym biodegradowalnym olejem zatwierdzonym przez firmę Toro. Jest on kompatybilny z elastomerami używanymi w układach hydraulicznych Toro i nadaje się do szerokiego zakresu warunków temperaturowych. Jest kompatybilny z konwencjonalnymi olejami mineralnymi, ale w celu osiągnięcia pełnej biodegradacji oraz wydajności należy całkowicie oczyścić układ hydrauliczny z płynów konwencjonalnych. Olej ten jest dostępny u sprzedawcy produktów Mobil w pojemnikach o objętości 19 l lub w beczkach o objętości 208 l.

  Note: Istnieje wiele bezbarwnych płynów hydraulicznych, dlatego ciężko zauważyć ich wyciek. Dostępny jest czerwony barwnik dla układów hydraulicznych w butelkach o pojemności 20 ml. Jedna butelka wystarcza na 15 do 22 litrów (4-6 galonów amerykańskich) płynu hydraulicznego. Zamów produkt o numerze katalogowym 44-2500 u autoryzowanego dystrybutora firmy Toro. Ten czerwony barwnik nie jest zalecany przy korzystaniu z olejów biodegradowalnych. Należy użyć barwników spożywczych.

  Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu. Upewnij się, że maszyna ostygła i że olej jest chłodny.

  2. Odkręć korek zbiornika i sprawdź poziom oleju. Poziom oleju powinien sięgać dolnej krawędzi sitka w szyjce wlewu (Rysunek 48).

   g008428
  3. Jeśli poziom oleju jest niski, należy powoli napełnić zbiornik odpowiednim olejem hydraulicznym, aż będzie on sięgać do dolnej krawędzi filtra siatkowego. Nie przepełniaj zbiornika.

   Important: Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia układu, czyść górną powierzchnię pojemników z olejem hydraulicznym przed ich otwarciem. Upewnij się, że otwór wlewowy i lejek są czyste.

  4. Załóż korek na zbiornik. Wytrzyj wszystkie pozostałości rozlanego oleju.

   Important: Przed pierwszym uruchomieniem silnika, a także każdego dnia roboczego, sprawdzaj poziom oleju hydraulicznego.

  Wymiana płynu hydraulicznego i filtra

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Co 800 godzin
 • Wymień olej hydrauliczny, filtr i odpowietrznik zbiornika.
 • Pojemność oleju hydraulicznego: 25,7 l

  Jeśli olej jest zanieczyszczony, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro w celu przepłukania układu. Zanieczyszczenie oleju hydraulicznego objawia się jego mętnym lub czarnym wyglądem w porównaniu do świeżego oleju.

  1. Wyczyścić obszar wokół mocowania filtra (Rysunek 49). Umieścić miskę pod filtrem i usunąć filtr.

   g008447

   Note: Jeśli olej nie będzie spuszczany, odłącz i zatkaj przewód hydrauliczny prowadzący do filtra.

  2. Wypełnij nowy filtr odpowiednim olejem hydraulicznym, nasmaruj uszczelkę i ręcznie wkręć filtr aż do zetknięcia się uszczelki z głowicą filtra. Następnie dokręć o ¾ obrotu.

  3. Napełnij zbiornik olejem hydraulicznym; patrz Specyfikacja oleju hydraulicznego i Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego.

  4. Uruchom maszynę na 3 do 5 minut na biegu jałowym, tak aby olej cyrkulował, i usuń powietrze zgromadzone w układzie. Wyłącz silnik i sprawdź poziom oleju.

  5. Odpowiednio zutylizuj płyn i filtr.

  Sprawdzanie przewodów i węży hydraulicznych.

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź przewody i węże hydrauliczne.
 • Codziennie sprawdzaj przewody i węże hydrauliczne pod kątem wycieków, załamań, poluzowanych wsporników montażowych, zużycia, poluzowanych złączy, szkodliwych skutków warunków pogodowych i substancji chemicznych. Przed przystąpieniem do obsługi maszyny przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  Konserwacja zespołu tnącego

  Zachowanie bezpieczeństwa w przypadku postępowania z ostrzami

  Zapoznaj się z procedurą opisaną w Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji i wykonaj ją.

  Uszkodzone lub zużyte ostrze lub nóż dolny może się złamać, a jego kawałki mogą zostać wyrzucone w kierunku operatora lub osób postronnych, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć.

  • Regularnie sprawdzaj ostrza i noże dolne pod kątem zużycia i uszkodzeń.

  • Podczas sprawdzania stanu ostrzy zachowaj szczególną ostrożność. Używaj rękawic i zachowaj ostrożność podczas sprawdzania ich działania. Ostrza i nóż dolny można wymieniać lub naostrzyć, nie wolno ich prostować ani spawać.

  • W maszynach z wieloma jednostkami tnącymi należy podczas obracania wirnikiem zachować ostrożność, gdyż może to spowodować obracanie się pozostałych jednostek tnących.

  Sprawdzanie styku pomiędzy wirnikiem a nożem dolnym

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź styk pomiędzy wirnikiem a nożem dolnym.
 • Każdego dnia przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny sprawdź styk pomiędzy wirnikiem a nożem dolnym, nawet jeśli poprzednia jakość cięcia była dopuszczalna. Wirnik powinien lekko stykać się z nożem dolnym na całej jego długości; więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika jednostek tnących.

  Ustawianie prędkości wirnika

  Aby trawa po skoszeniu miała jednorodny wygląd i była równomierna, należy ustawić prawidłowo element sterujący prędkością wirników (umiejscowiony na bloku rozgałęźnym pod pokrywą na lewo od fotela). Wyreguluj element sterujący prędkością wirników w następujący sposób:

  1. Wybierz wysokość koszenia, na jaką ustawione są zespoły tnące.

  2. Wybierz prędkość jazdy, która będzie odpowiednia do warunków.

  3. Posługując się poniższą tabelą określ prawidłowe ustawienie prędkości wirników dla swoich jednostek tnących o 5-, 8-, 11- lub 14-nożach (Rysunek 50).

   g014736
  4. Odchyl fotel operatora do przodu i podeprzyj go podpórką (Rysunek 51).

   g229847
  5. W celu ustawienie prędkości wirników obróć pokrętło sterujące prędkością wirników (Rysunek 52) do momentu, aż strzałka wskaźnika wraz z liczbą określoną w kroku 3 znajdą się w jednej linii.

   g229849g229880

   Note: W celu dostosowania pracy wirników do różnych warunków podłoża możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ich prędkości.

  Ostrzenie wirników

  Ostrzeżenie

  Kontakt z wirnikami oraz innymi częściami ruchomymi może spowodować obrażenia ciała.

  • Trzymaj ręce i odzież z dala od wirników oraz innych części ruchomych.

  • Nigdy nie próbuj obracać wirników ręką lub nogą, gdy silnik kosiarki jest włączony.

  1. Zaparkuj maszynę na płaskim terenie, obniż zespoły tnące, zatrzymaj silnik i załącz hamulec postojowy.

  2. Odchyl fotel operatora do przodu i podeprzyj go podpórką (Rysunek 53).

   g229847
  3. Wykonaj wstępną regulację wzajemnego położenia wirnika i noża dolnego, odpowiednią dla ostrzenia, dla wszystkich zespołów tnących podlegających ostrzeniu; patrz instrukcja obsługi zespołu tnącego.

  4. Ustaw dźwignię ostrzenia w położenie R (Rysunek 54).

   g229849g229848
  5. Obróć pokrętło sterujące prędkością wirników do ustawienia 1 (Rysunek 54).

  6. Uruchom silnik i ustaw niskie obroty biegu jałowego.

   Important: Nie zmieniaj prędkości silnika podczas ostrzenia, gdyż wirniki mogą się zablokować. Należy dokonywać ostrzenia wyłącznie na biegu jałowym.

  7. Przy dźwigni koszenia/transportu ustawionej w położeniu NEUTRALNYM ustaw element sterujący wysokością koszenia w położeniu do przodu w celu rozpoczęcia czynności ostrzenia.

  8. Pędzlem o długiej rękojeści nałóż masę szlifierską. Nigdy nie używaj do pędzla na krótkim uchwycie.

   • Jeżeli wirniki zablokują się lub będą pracować nierówno podczas ostrzenia, ustaw większą prędkość wirników, dopóki prędkość się nie ustabilizuje, a następnie ustaw ponownie prędkość wirników w położeniu 1 lub na wybranym położeniu.

   • Aby dokonać regulacji jednostek tnących podczas ostrzenia, wyłącz napęd wirnika, przesuwając dźwignię regulacji wysokości koszenia do tyłu i wyłącz silnik. Po dokonaniu regulacji powtórz kroki od 4 do 8.

  9. Powtórz kroki od 4 do 8 dla wszystkich zespołów tnących, które chcesz naostrzyć.

  10. Po zakończeniu ustaw dźwignię ostrzenia z powrotem do położenia F, ustaw pokrętło prędkości wirników w pozycji pożądanej prędkości wirników, opuść fotel i zmyj pozostałości środka ostrzącego z zespołów tnących. Wyreguluj odpowiednio wirnik zespołu tnącego i ostrze dolne.

   Important: W przypadku nieustawienia po zakończeniu ostrzenia dźwigni ostrzenia w położeniu F zespoły tnące nie uniosą się lub mogą działać nieprawidłowo.

  Przechowywanie

  Jeśli planujesz przechowywanie maszyny przez dłuższy czas, przed rozpoczęciem przechowywania wykonaj opisane poniżej czynności:

  1. Usuń nagromadzone zabrudzenia i zeschnięte pozostałości traw. W razie potrzeby naostrz wirniki i noże dolne; patrz instrukcja obsługi jednostki tnącej. Nałóż środek antykorozyjny na nóż dolny i na ostrza wirników. Przeprowadź smarowanie i oliwienie we wszystkich punktach smarowania, patrz Smarowanie maszyny.

  2. Zablokuj wirniki w celu usunięcia wszelkich obciążeń opon.

  3. Spuść i wymień olej hydrauliczny oraz filtr, a także skontroluj przewody i połączenia hydrauliczne. W razie potrzeby wymień je; patrz Sprawdzanie przewodów i węży hydraulicznych. i Sprawdzanie przewodów i węży hydraulicznych..

  4. Spuść całe paliwo ze zbiornika paliwa. Uruchom silnik i odczekaj, aż zatrzyma się z braku paliwa. Wymień filtr paliwa; patrz Wymiana filtra paliwa.

  5. Przy wciąż ciepłym silniku spuść olej ze skrzyni korbowej. Napełnij ją świeżym olejem; patrz Wymiana oleju i filtra silnikowego.

  6. Oczyść cylinder z zabrudzeń i resztek trawy, oczyść ożebrowanie głowicy cylindra i obudowę dmuchawy.

  7. Zdemontuj akumulator i całkowicie go naładuj. Możesz przechowywać go na półce lub w maszynie. W przypadku przechowywania go w maszynie pozostaw przewody niepodłączone. Przechowuj akumulator w chłodnym miejscu, aby zapobiec jego szybkiemu rozładowaniu.

  8. Przechowuj maszynę w ciepłym, suchym miejscu.