Innledning

Maskinen er et kjøretøy som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Det er hovedsakelig utformet for å behandle sandbunkere-/fang på godt vedlikeholde golfbaner og kommersielle områder.

Important: For å maksimere sikkerheten, ytelse og riktig bruk av denne maskinen må du lese og forstå innholdet av denne brukerhåndboken. Hvis du ikke følger disse driftsinstruksene eller ikke har korrekt opplæring, kan det føre til personskader. For mer informasjon om sikker drift, inkludert sikkerhetstips og opplæringsmateriell, gå til www.Toro.com.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Skann QR-koden på serienummermerket med en mobil enhet for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g251197

Denne brukerhåndboken identifiserer potensielle farer og har sikkerhetsmeldinger som identifiseres ved hjelp av sikkerhetsvarselssymbolet (Figur 2) som advarer om farer som kan føre til alvorlig personskade eller død hvis du ikke følger anbefalte forholdsregler.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Det er i strid med Californias Public Resource Code avsnitt 4442 eller 4443 å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder, med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Den vedlagte brukerhåndboken for motoren inneholder informasjon om amerikanske miljømyndigheters (EPA) og Californias utslippskontrollreguleringer for utslippssystemer, vedlikehold og garanti. Du kan bestille nye brukerhåndbøker fra motorprodusenten.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader eller skade forplantningsevnen på andre måter.

Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blysammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til standardene ANSI B71.4-2017. Når det er montert tilbehør på maskinen er det imidlertid nødvendig med ekstra vekt for å være i overensstemmelse med standardene.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan forårsake personskade. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren. Sørg for at alle som bruker dette produktet, vet hvordan de skal bruke det og forstår advarslene.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold tilskuere på trygg avstand fra maskinen når den er i bevegelse.

 • Hold barn borte fra arbeidsområdet. La aldri barn få bruke maskinen.

 • Stopp maskinen og slå av motoren før du utfører service på eller fyller drivstoff på maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (Figur 2) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Der det er nødvendig finner du mer sikkerhetsinformasjon i brukerhåndboken.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal93-7272
decal93-9051
decalbatterysymbols
decal132-4429
decal108-8484
decal133-8062
decal132-4422
decal136-6164

Montering

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å sitte i normal arbeidsstilling.

Note: Fjern og kast alle transportbraketter og -fester.

Montere rattet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Ratt1
Skumkrage1
Skive1
Låsemutter1
Rattdeksel1
 1. Flytt forhjulet slik at det peker rett fremover.

 2. Før skumkragen, den minste enden først, på rattstangen (Figur 3).

  g025723
 3. Før rattet på rattstangen (Figur 3).

 4. Fest rattet på rattstangen med en skive og en låsemutter (Figur 3).

 5. Trekk til låsemutteren med et moment på 27–35 N·m.

 6. Trykk rattdekslet på plass på rattet (Figur 3).

Fjerne batteriet

Fjern de to vingemutrene og skivene som fester batteriholderen på toppen til sidebatteriholderne (Figur 4). Fjern batteriholderen på toppen, og fjern batteriet.

g002701

Aktivere og lade batteriet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Elektrolytt med egenvekt på 1.260 (ikke inkludert)

Hvis batteriet ikke er fylt med elektrolytt eller ikke er aktivert, tilsett elektrolytt med 1,260 egenvekt på batteriet.

Note: Du kan kjøpe elektrolytt en gros fra en lokal batteriforhandler.

Fare

Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift hvis den inntas, og som også kan forårsake alvorlige brannskader.

 • Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihansker for å beskytte hendene.

 • Fyll batteriet i nærheten av rent vann som kan brukes til å skylle huden.

 1. Fjern påfyllingslokkene fra batteriet, og fyll forsiktig hver celle med elektrolytt til nivået er like over påfyllingslinjen.

 2. Sett på igjen påfyllingslokkene, og koble en batterilader på 3–4 A til batteripolene. Lad batteriet med 3 til 4 A i 4 til 8 timer.

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Røyk aldri i nærheten av batteriet og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

 3. Når batteriet er oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket og batteripolene. La batteriet sitte i 5–10 minutter.

 4. Fjern påfyllingslokkene.

 5. Fyll elektrolytt forsiktig på hver celle til nivået når opp til påfyllingslinjen.

  Important: Ikke fyll for mye på batteriet. Elektrolytt kan renne ned i andre deler av maskinen, noe som fører til korrosjon og ødeleggelse.

 6. Sett på påfyllingslokkene.

Installere batteriet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Bolt (1/4 x 5/8 tomme)2
Låsemutter (1/4 tomme)2
 1. Sett batteriet på plass, med den negative terminalen plassert mot baksiden av maskinen (Figur 5).

  g002701

  Advarsel

  Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Ta alltid av den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  Advarsel

  Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

  • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

 2. Fest den positive kabelen (rød) til den positive polen (+) med en bolt (1/4 x 5/8 tommer) og en låsemutter (Figur 6).

  g004027
 3. Fest den lille, svarte ledningen og den negative kabelen (svart) ved batteriets negative pol (-) med en bolt (1/4 x 5/8 tomme) og låsemutter (1/4 tomme) (Figur 6).

 4. Smør klemmene og monteringsfestene med vaselin for å forhindre korrosjon.

 5. Skyv gummihetten over den positive polen (+) for å forhindre muligheten for kortslutning.

 6. Installer den øverste batteriholderen mot sidebatteriholderne, og fest den med skiver og vingemutre.

Monter frontvekter

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Frontvekt(er) etter behov

Denne maskinen har blitt designet i henhold til standardene ANSI B71.4-2017. Når det er montert tilbehør på maskinen, er det imidlertid nødvendig med ekstra vekt for å være i overensstemmelse med standardene.

Bruk diagrammet nedenfor for å bestemme kombinasjon av tilleggsvekt. Bestill deler fra en autorisert Toro-forhandler.

TilbehørNødvendig frontvekt påkrevdVektens delenummerVektbeskrivelseAnt.
Piggsett (08755)23 kg100-64428 x 3 kg vektplate1
Rahn-trimsats23 kg100-64428 x 3 kg vektplate1
QAS-verktøyboks23 kg100-64428 x 3 kg vektplate1

Note: Det er ikke nødvendig med tilleggsvekt, hvis maskinen er utstyrt med fremre hydraulikkheissett (modell 08712).

Montere produksjonsårsmerke

kun CE

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Produksjonsårmerke1

Sett produksjonsårsmerket på maskinen i området vist (Figur 7).

g255199

Erstatte varselsmerke for CE-samsvar

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Varselmerke1

På maskiner som krever CE-samsvar, fester du CE-varselmerket (delenr. 136-6164) over nedre del av konsollmerket (delenr. 132-4422).

Oversikt over produktet

g012207

Trekk- og bremsepedal

Trekkpedalen (Figur 9) har tre funksjoner: bevege maskinen forover, bakover og stanse maskinen. Bruk hæl og tå på høyre fot til å trykke ned fremre del av pedalen for å kjøre fremover og bakre del av pedalen for å kjøre bakover eller for å hjelpe til med å stoppe under fremoverkjøring (Figur 10). La pedalen bevege seg, eller beveg den til NøYTRAL posisjon for å stoppe maskinen. Ikke hvil hælen på ryggeputen for å være komfortabel når du kjører maskinen forover.

g002708
g002709

Bakkehastigheten er proporsjonal med hvor langt ned du trykker pedalen. Hvis du vil oppnå maksimal bakkehastighet, trykker du pedalen helt ned når gassen er i HURTIG-stillingen. For å oppnå maksimal kraft når du kjører i oppoverbakke, sett gassen i HURTIG-stillingen, mens du trykker pedalen litt ned for å opprettholde høyt turtall. Når motorhastigheten begynner å reduseres, slipp pedalen litt opp for å øke motorhastigheten.

Important: For å oppnå maksimal trekkraft, flytt gassen til HURTIG-stillingen, og trykk trekkpedalen lett ned.

Forsiktig

Bruk kun maksimum kjørehastighet når du kjører fra ett område til et annet.

Ikke bruk maksimal hastighet når du har et montert eller tauet tilbehør.

Important: Ikke bruk maskinen i revers med tilbehøret i senket stilling (driftsstilling). Dette kan påføre tilbehøret alvorlig skade.

Tenningsbryter

Tenningsbryteren (Figur 11), som brukes til å starte og stoppe motoren, har tre stillinger: AV, KJøR og START. Vri deretter nøkkelen med urviseren til START-stillingen for å starte motoren. Slipp nøkkelen når motoren starter, og la den gå tilbake til På-stillingen. Når du har stanset motoren, vrir du nøkkelen mot urviseren til AV-stillingen.

g002710

Chokekontroll

For å starte en kald motor må du lukke forgasserchoken ved å flytte chokekontrollen (Figur 11) opp til LUKKET-stillingen. Når motoren er startet, regulerer du choken slik at motoren går jevnt. Åpne choken så raskt som mulig ved å flytte den ned til ÅPEN-stillingen. En varm motor trenger lite eller ingen choke.

Gasskontroll

Gasskontrollspaken (Figur 11)er forbundet til og betjener gasskoblingen til forgasseren. Kontrollen har to stillinger: HURTIG og LANGSOM. Motorhastigheten kan varieres mellom de to innstillingene.

Note: Du kan ikke stoppe motoren ved bruk av gasspaken.

Løftespak

For å heve tilbehøret, trekk løftespaken (Figur 12) tilbake; for å senke tilbehøret skyv spaken fremover. For å gå til FLYTE-stilling beveger du spaken til sperrestillingen. Når ønsket stilling blir nådd, slipp spaken og den går tilbake til nøytral.

g002711

Note: Maskinen har en dobbeltvirkende løftesylinder. Du kan påføre nedovertrykk på tilbehøret for visse driftsforhold.

Parkeringsbrems

For å aktivere parkeringsbremsen (Figur 12), trekk spaken for parkeringsbremsen bakover. Når du vil koble den fra, skyver du spaken fremover.

Note: Du må kanskje bevege trekkpedalen sakte forover og bakover for å løse parkeringsbremsen.

Timeteller

Timetelleren (Figur 12) viser hvor mange timer motoren har vært i drift. Timemåleren starter når du roterer nøkkelbryteren til På-stilling.

Setejusteringsspak

Flytt spaken på venstre side av setet (Figur 13) fremover, skyv setet til ønsket stilling og frigjør spaken slik at setet låses i denne stillingen.

g017820

Drivstoffavstengingsventil

Lukk drivstoffavstengingsventilen (Figur 14) under lagring eller transport av maskinen på tilhenger.

g002713

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Bredde uten tilbehør148 cm
Bredde med rake, modell 08751191 cm
Lengde uten tilbehør164 cm
Høyde115 cm
Akselavstand109 cm (42-3/4 tommer)
Nettovekt 
Modell 08703452 kg
Modell 08705461 kg

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller autorisert Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Lær deg å stanse maskinen og motoren raskt.

 • Kontroller at brukerens kontroller, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og virker riktig. Ikke bruk maskinen dersom disse ikke fungerer som de skal.

 • Før du bruker maskinen, må du alltid undersøke den for å sikre at komponentene og festene er i god stand. Skift ut slitte og skadede komponenter og fester.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

Drivstoffsikkerhet

 • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk kun en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll eller tøm drivstofftanken i et innelukket rom.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

Kontrollere motoroljenivået

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
Etter de 20 første timene
 • Kontroller motoroljenivået.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid kontrolleres før og etter at motoren startes for første gang.

  Veivhusets kapasitet er omtrent 1,66 liter med filteret.

  Bruk motorolje av høy kvalitet som møter følgende spesifikasjoner:

  • API-klassifiseringsnivå: SL eller høyere

  • Anbefalt olje: SAE 30 – over 4 °C

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

  2. Vipp setet fremover.

  3. Trekk ut peilestaven (Figur 15) og tørk den med en ren fille.

   g002702
  4. Sett peilestaven inn i røret, og pass på at den når helt ned. Fjern peilestaven fra røret, og sjekk oljenivået. Hvis oljenivået er lavt, må du ta av tanklokket fra ventildekslet og fylle på nok olje til nivået når opp til Full-merket på peilestaven.

   Important: Kontroller at oljenivået holdes mellom øvre og nedre grense på oljemåleren. Motorsvikt kan inntreffe som et resultat av for mye eller for lite motorolje.

  5. Sett peilestaven på plass.

   Important: Peilestaven må plasseres helt ned i røret for å forsegle veivhuset. Hvis man ikke forsegler veivhuset kan det føre til skade på motoren.

  6. Vipp setet ned.

  Fylle tanken

  • Drivstofftankkapasitet: 25 liter

  • Anbefalt drivstoff:

   • For å få best resultat anbefales det å bruke kun ren, fersk (mindre enn 30 dager gammel) og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2)).

   • Etanol: Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter) i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i volum er ikke godkjent for bruk. Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol i volum, som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20 (inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder opptil 85 % etanol). Bruk av bensin som ikke er godkjent kan forårsake problemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

   • Ikke bruk bensin som inneholder metanol.

   • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.

   • Ikke bland olje i bensinen.

   Important: Ikke bruk andre tilsetningsstoffer i bensinen enn drivstoffstabilisator/kondisjoneringsmiddel. Ikke bruk alkoholbaserte drivstoffstabilisatorer som for eksempel etanol, metanol eller isopropanol.

  1. Rengjør området rundt drivstofftanklokket (Figur 16).

  2. Fjern drivstofftanklokket.

  3. Fyll på tanken til om lag 25 mm under toppen av tanken (bunnen av påfyllingshalsen). Ikke fyll på for mye.

   g027112
  4. Sett på lokket.

  5. Tørk opp eventuelt bensinsøl for å unngå brannfare.

   Important: Bruk aldri metanol, bensin som inneholder metanol, eller gasohol som inneholder mer enn 10 % etanol, da dette kan skade motorens drivstoffsystem. Bensinen må ikke blandes med olje.

  Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Beholderen fylles på i fabrikken med rundt 18,9 l hydraulikkvæske av høy kvalitet. Den er best å sjekke hydraulikkvæsken når den er kald. Maskinen må være i transportkonfigurasjon. Hvis væskenivået er under Add-merket på peilestaven, tilfør mer væske, til væskenivået er i midten av det godkjente området. Ikke overfyll tanken. Hvis væskenivået er mellom Full- og Add-merkene, trenger du ikke fylle på mer væske. Kontroller nivået på den hydrauliske oljen før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag.

  Anbefalte erstatningsvæsker er:

   Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (tilgjengelig i beholdere på 19 l eller fat på 208 l – se deledokumentasjon eller ta kontakt med Toro-forhandleren for å finne delenumre)

  Anbefalt hydraulikkvæske: Toro Premium All Season Hydraulic Fluid

  Alternative væsker: Hvis Toro-væske ikke er tilgjengelig, kan andre konvensjonelle, petroleumsbaserte væsker benyttes, såfremt de oppfyller alle følgende materialegenskaper og industrispesifikasjoner. Hør med væskeleverandøren for å få vite om væsken oppfyller disse spesifikasjonene.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes uegnede erstatninger. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som kan stå for sine anbefalinger.

  Hydraulikkvæske med høy viskositetsindeks og lavt flytepunkt, anti-slitasje, ISO VG 46 flergrads
  Materielle egenskaper:
  Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C (104 °F) 44 til 48cSt ved 100 °C (212 °F) 7,9 til 9,1
  Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller høyere
  Flytepunkt, ASTM D97-37 til -45 °C
  FZG, sviktstadium11 eller bedre
  Vanninnhold (ny væske):500 ppm (maks.)
  Bransjespesifikasjoner:
  Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Riktige hydraulikkvæsker må angis for mobile maskiner (i motsetning til bruk på industrianlegg), for forskjellig vekt, med ZnDTP- eller ZDDP-tilsetningsstoffpakke mot slitasje (ikke askeløs væsketype).

  Important: Mange hydrauliske oljer er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for hydraulisk væske er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15–22l med hydraulikkvæske. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

  Syntetisk, biologisk nedbrytbar hydraulikkvæske

  (tilgjengelig i beholdere på 19 l eller fat på 208 l – se deledokumentasjon eller ta kontakt med Toro-forhandleren for å finne delenumre)

  Denne syntetiske, biologisk nedbrytbare væsken av høy kvalitet har blitt testet og funnet å være kompatibel med denne Toro-modellen. Andre merker med syntetiske væsker kan ha problemer med forseglingskompatibilitet, og Toro kan ikke ta ansvar for uegnede erstatninger.

  Note: Denne syntetiske væsken er ikke kompatibel med Toros biologisk nedbrytbare væske som tidligere ble solgt. Ta kontakt med en Toro-forhandler for mer informasjon.

  Alternative væsker:

  • Mobil EAL Envirosyn H 46 (US)

  • Mobil EAL Hydraulic Oil 46 (internasjonal)

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

  2. Rengjør området rundt lokket på hydraulikkvæsketanken slik at det ikke kommer rusk inn i tanken (Figur 17).

   g002704
  3. Ta lokket av tanken.

  4. Fjern peilestaven fra påfyllingshalsen, og tørk av den med en ren fille.

  5. Før peilestaven ned i påfyllingshalsen før du tar den ut og kontroller oljenivået.

   Note: Oljenivået må være mellom de øvre og nedre merkene (innsnevret område) på peilestaven (Figur 18).

   g035109
  6. Hvis væskenivået er lavt, fyller du beholderen med egnet hydraulikkvæske til nivået når det innsnevrede området på peilestaven.

   Note: Ikke overfyll tanken.

  7. Sett lokket på beholderen.

   Important: For å hindre at systemet forurenses, rengjør toppen på hydraulikkvæsketankene før du lager hull. Pass på at påfyllingstuten og trakten er rene.

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Sjekk dekktrykket før du bruker maskinen (Figur 19). Korrekt lufttrykk i for- og bakdekkene er:

  • Profilerte dekk: 0,7 bar

   Note: Hvis det kreves ekstra trekkraft til drift av kniv, bør du redusere trykket til 0,55 bar.

  • Glatte dekk: 0,55 til 0,7 bar

  g002706

  Stramme hjulenes hakemuttere

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere.
 • Hver 100. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere.
 • Stram hakemutterne til 95–122 N·m.

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, sklisikkert og kraftig fottøy, langbukser og hørselsvern. Sett opp langt hår og ikke bruk løstsittende smykker.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Ha aldri med passasjerer på maskinen, og hold tilskuere og kjæledyr borte fra maskinen under drift.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Unngå å bruke maskinen på vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er aktivert og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som reduserer synsfeltet ditt.

  • Ikke bruk i nærheten av kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter.

  • Stopp maskinen og undersøk tilbehøret hvis du har kjørt over gjenstander, eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • La aldri motoren gå i et lukket rom hvor eksosen ikke slipper ut.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Gjør følgende før du forlater førersetet:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Senk tilbehøret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Ikke bruk maskinen til tauing.

  • Når nødvendig, fukt overflater før service for å minimere støvdannelse.

  • Bruk kun utstyr, tilbehør og reservedeler som er godkjent av The Toro® Company.

  Sikkerhet i skråninger

  • Fastsett egne prosedyrer og regler for bruk i skråninger. Disse prosedyrene skal inkludere kontroll av området for å avgjøre hvilke skråninger som er trygge for maskindrift. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne kontrollen.

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Føreren har ansvar for sikker bruk i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Hellinger er en hovedårsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Kjør maskinen i en lavere hastighet når du kjører i en skråning.

  • Hvis du føler deg utrygg når du bruker maskinen i skråninger, skal du ikke gjøre det.

  • Vær oppmerksom på hull, steiner eller andre skjulte objekter. Maskinen kan velte i ujevnt terreng. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress.

  • Kjør med lav hastighet, slik at du slipper å stoppe eller gire mens du kjører i en skråning.

  • Velting kan oppstå før dekkene mister grepet.

  • Ikke bruk maskinen på vått gress. Dekk kan miste grepet, uavhengig av om bremsene er tilgjengelige og fungerer.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger.

  • Kjør sakte i skråninger, og øk og reduser hastigheten gradvis. Ingen brå endringer av maskinens hastighet eller retning.

  • Ikke bruk maskinen nær kanter, grøfter, voller eller vannmasser. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Fastsett et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle farer (to maskinbredder).

  Starte og slå av motoren

  1. Ta foten av trekkpedalen, kontroller at den står i NøYTRAL, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Skyv chokespaken forover til På-posisjon (ved oppstart av kald motor), og sett gasspaken til SAKTE-posisjon.

   Important: Varm maskinen opp før bruk ved bruk i temperaturer under 0 °C. Dette forhindrer skade på hydrostaten og trekkløkken.

  3. Sett nøkkelen inn i tenningsbryteren, og vri den med klokken for å starte motoren. Slipp nøkkelen når motoren starter.

   Note: Juster choke så motoren kjører jevnt.

   Important: Starteren må ikke tilkobles lengre enn 10 sekunder for å unngå overoppheting av startmotoren. Etter 10 sekunder sammenhengende omdreining må du vente 60 sekunder før du aktiverer startmotoren igjen.

  4. For å stoppe motoren flytter du gasskontrollen til SAKTE-stillingen og dreier tenningsnøkkelen til AV.

   Note: Ta nøkkelen ut av tenningen for å unngå at kjøretøyet startes ved et uhell.

  5. Steng drivstoffavstengingskranen før du setter maskinen til oppbevaring.

   Forsiktig

   Inspeksjon av maskinen mens motoren er i gang kan føre til personskade.

   Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du kontrollerer om maskinen har oljelekkasjer, løse deler eller andre feil.

  Kontrollere sperresystemet

  Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne blir frakoblet eller skadet, kan maskinen uventet settes i gang og forårsake personskader.

  • Ikke rør sperrebryterne.

  • Kontroller sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

  Formålet med sperresystemet er å hindre motoren i å kjøre eller starte med mindre trekkpedalen står i NøYTRAL stilling. Motoren skal dessuten stoppe hvis trekkpedalen flyttes enten fremover eller bakover uten en operatør i setet.

  1. Sett maskinen på et åpent område uten gjenstander og tilskuere. Slå av motoren.

  2. Sitt i førersetet, og koble inn parkeringsbremsen.

  3. Trykk ned trekkpedalen frem- og bakover mens du prøver å starte motoren.

   Note: Hvis motoren ikke starter, kan det være en feil i sperresystemet. Reparer feilen umiddelbart.Hvis motoren starter, fungerer systemet som det skal.

  4. Forbli sittende på setet, med trekkpedalen i NøYTRAL posisjon og parkeringsbremsen på, og start motoren.

  5. Reis deg fra setet, og trykk trekkpedalen sakte ned.

   Note: Motoren skal nå stoppe i løpet av ett til tre sekunder. Finn årsaken til problemet hvis systemet ikke fungerer riktig.

  Kjøre inn maskinen

  Nye motorer trenger tid til å utvikle full styrke. Drivsystemer har mer friksjon når de er nye og legger ekstra belastning på motoren.

  Regn med de første åtte driftstimene i innkjøringsperioden.

  Ettersom de første driftstimene er avgjørende for hvor driftssikker maskinen blir i fremtiden, bør du følge nøye med på funksjonene og ytelsen slik at små feil oppdages og rettes opp før de blir store. Undersøk maskinen ofte under innkjøringsfasen for å kontrollere om det finnes oljelekkasje, løse fester eller andre feil.

  Sikkerhet etter bruk

  • Parker maskinen på en jevn overflate, aktiver parkeringsbremsen, slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater maskinen.

  • Fjern gress og rusk fra lyddemperen og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Steng drivstofftilførselen før oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Oppbevar aldri maskinen eller drivstoffkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet.

  • Skift ut slitte, skadde eller manglende merker.

  Taue maskinen

  I nødstilfeller kan du taue kjøretøyet over korte avstander. Vi anbefaler imidlertid ikke å bruke dette som standardprosedyre.

  Important: Ikke tau maskinen raskere enn 1,6 km/t, da drivsystemet kan bli skadet. Hvis du må flytte maskinen mer enn 50 m, bør den transporteres på en lastebil eller tilhenger. Dekkene kan låse seg hvis maskinen taues for raskt. Hvis dette oppstår, stopp tauingen av maskinen og vent til trekkretsen har stabilisert seg før du gjenopptar tauingen ved langsommere hastighet.

  Transportere maskinen

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt.

  Gjør deg kjent med maskinen

  Se brukerhåndboken for tilbehøret for spesifikke driftsinstruksjoner for tilbehøret.

  Øv deg på å kjøre maskinen, den har ulike driftsegenskaper enn noen tjenestekjøretøyer. To ting det er viktig å tenke på under betjening av maskinen, er girhastighet og turtall.

  For å holde et noenlunde konstant turtall, trykker du trekkpedalen sakte ned. På denne måten kan motoren holde tritt med kjøretøyets kjørehastighet. Hvis du trykker trekkpedalen for raskt ned, vil du redusere turtallet slik at du ikke har nok momentkraft til å bevege kjøretøyet. For å overføre maksimal kraft til hjulene, bør du derfor sette gassen til HURTIG og trykke trekkpedalen lett ned. Med gassen i HURTIG-posisjonen og trekkpedalen sakte, men helt trykket ned, får du til sammenligning maksimal bakkehastighet uten belastning. Hold alltid turtallet høyt nok til å overføre maksimal momentkraft til hjulene.

  Forsiktig

  Påse at maskinen ikke velter under bruk eller at du mister kontroll over den.

  • Vær forsiktig når du kjører inn og ut av sandfang/-bunkere.

  • Utvis ekstra forsiktighet rundt grøfter, bekker eller andre farer.

  • Vær svært forsiktig når du bruker kjøretøyet i bratte hellinger.

  • Reduser hastigheten når du tar skarpe svinger eller svinger i en helling.

  • Unngå å starte og stoppe plutselig.

  • Ikke gå fra revers til full hastighet fremover uten å stoppe helt i mellomtiden.

  Note: Hvis tilbehørsadapteren setter seg fast i adapteren til trekkenheten, føres et brekkjern eller en skrutrekker inn i åpningssporet for å koble delene fra hverandre (Figur 20).

  g003783

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å sitte i normal arbeidsstilling.

  Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen starte motoren uten at det er tilsiktet, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Fjern nøkkelen fra tenningen før du begynner med vedlikeholdsarbeid.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere.
 • Skift det hydrauliske filteret.
 • Etter de 20 første timene
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Skift motoroljen og oljefilteret(oftere under meget skitne og støvete forhold).
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Kontroller tilstanden til hydraulikkledningene og -slangen.
 • Inspiser og rengjør maskinen.
 • Kontroller at sikkerhetssperrene virker ordentlig.
 • Hver 25. driftstime
 • Kontroller kabelforbindelsene og nivået på batterivæsken.
 • Hver 100. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere.
 • Smøre maskinen
 • Skift motoroljen og oljefilteret(oftere under meget skitne og støvete forhold).
 • Hver 200. driftstime
 • Overhal luftrenseren (oftere under ekstremt støvete eller skitne forhold).
 • Skift ut luftfilteret.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift hydraulisk væske og filtre.
 • Rengjør oljekjøleren.
 • Hver 800. driftstime
 • Skift tennpluggene.
 • Bytt ut drivstoffilteret.
 • Fjern sot fra forbrenningskammeret.
 • Juster ventiler og stram hodeboltene.
 • Kontroller turtallet (ved tomgang og full gass).
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Hver 1500. driftstime
 • Skift bevegelige slanger.
 • Skift ut nøytral sperrebryter og setesperrebryter.
 • Important: Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.

  Note: Hvis du vil ha tak i elektronikkskjema eller hydraulikkskjema for maskinen din, går du til www.Toro.com.

  Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  Ma.Ti.On.To.Fr.Lø.Sø.
  Kontroller at sikkerhetssperrene virker ordentlig.       
  Sjekk at styringen virker som den skal.       
  Kontroller drivstoffnivået.       
  Kontroller motoroljenivået.       
  Kontroller luftfilterets tilstand.       
  Rengjør kjøleribbene på motoren.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.       
  Kontroller om de hydrauliske slangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått væskelekkasjer.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Lakker over ødelagt maling.       
  Bemerkninger om spesielle områder
  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  Forberedelse for vedlikehold

  Important: Festene på maskinens deksler er utformet for å sitte på dekselet når dekselet er fjernet. Løsne alle festene på hvert deksel noen omdreininger, slik at dekselet sitter løsere, men ikke er helt løst, og gå så tilbake og løsne dem helt slik at dekselet løsner. Dette forhindrer at du stripper boltene fra holderne.

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Før du justerer, rengjør, reparerer eller forlater maskinen, må du gjøre følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Flytt gassbryteren til stillingen for lavt tomgangsturtall.

   • Senk tilbehøret.

   • Sjekk at trekkenheten er i fri.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

   • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  • Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Bruk jekkstøtter for å støtte maskinen eller komponenter når det er nødvendig.

  • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

  Heise maskinen

  Advarsel

  Mekaniske eller hydrauliske jekker klarer kanskje ikke å støtte maskinen og kan forårsake alvorlige personskade.

  Bruk jekkstøtter når du støtter maskinen.

  Jekkepunktene er som følger:

  • Venstre eller høyre side – under bakre hjulmotor eller rammen (Figur 21).

   g002718
  • Foran – under rammen bak forhjulet (Figur 22).

   g002719

  Smøring

  Maskinen har smørenipler som må smøres med litiumbasert smørefett nr. 2 etter hver 100. driftstime.

  Smør følgende lagre og bøssinger:

  • Forhjulslager (1) (Figur 23)

   g002714
  • Dreieledd for trekkpedal (1) (Figur 24)

   g002715
  • Bakre kobling (5) (Figur 25)

   g002716
  • Styresylinderstagende (1) – kun modell 08705 (Figur 26)

   g002717
  • Akselstyretapper (Figur 27)

   Note: Smøreniplene på styringsdreietappen (Figur 27) krever en adapter for munnstykke på smørepistol. Bestill Toro-delenr. 107-1998 fra en autorisert Toro-forhandler.

   g007452

  Smøre maskinen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Smøre maskinen
  1. Tørk av smøreniplene slik at fremmedmateriale ikke kan komme inn i lagrene eller hylsene.

  2. Pump smørefett inn i lageret eller hylsen.

  3. Tørk bort overflødig fett.

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Slå av motoren før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  Skifte motorolje og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 20 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret(oftere under meget skitne og støvete forhold).
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret(oftere under meget skitne og støvete forhold).
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

  2. Fjern tappepluggen (Figur 28) og la oljen renne ut i en beholder. Når oljen slutter å renne, setter du tappepluggen på igjen.

   g002720
  3. Ta av oljefilteret (Figur 28).

  4. Stryk et tynt lag med ren olje på den nye filterpakningen.

  5. Skru på filteret til pakningen kommer i kontakt med filteradapteren. Stram deretter filteret med ytterligere en 1/2 til 3/4 omdreining.

   Important: Filteret må ikke trekkes til for hardt.

  6. Tilsett olje til veivhuset. Se Kontrollere motoroljenivået.

  7. Kasser oljen på en forsvarlig måte.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Overhal luftrenseren (oftere under ekstremt støvete eller skitne forhold).
  • Kontroller om huset til luftrenseren er skadet, da dette kan føre til luftlekkasje. Skift eventuelle ødelagte komponenter. Kontroller hele inntakssystemet for lekkasje, skade eller løse slangeremmer.

  • Ikke skift luftfilteret før det er nødvendig, da dette bare vil øke faren for at det kommer smuss inn i motoren når filteret er fjernet.

  • Pass på at dekselet sitter korrekt på og er forseglet rundt huset til luftrenseren.

  Skifte luftfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Skift ut luftfilteret.
  1. Utløs låsene som fester luftrenserdekslet til luftrenserhuset (Figur 29).

   g002721
  2. Fjern dekslet fra luftrenserens kropp.

  3. Før du tar av filteret bruker du luft under lavt trykk (2,76 bar, ren og tørr) for å fjerne store oppsamlinger av smuss mellom utsiden av det primære filteret og boksen.

   Important: Unngå bruk av luft under høyt trykk, som kan presse smuss gjennom filteret og inn i inntakstrakten. Denne rengjøringprosessen forhindrer at smuss flyttes til inntaket når hovedfilteret fjernes.

  4. Ta ut og skift ut filteret.

   Note: Inspiser det nye filteret for transportskade, kontroller forseglingsenden av filteret og kroppen. Ikke bruk et ødelagt filter. Sett inn det nye filteret ved å påføre trykk på den utvendige kanten av elementet for å sette det på plass i boksen. Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

   Note: Det anbefales ikke at det brukte elementet rengjøres, da det er mulighet for at filtermediet blir skadet.

  5. Rengjør smussutstøtingsporten i det avtakbare dekslet.

  6. Fjern uttaksventilen i gummi fra dekslet, rengjør hulrommet og sett inn igjen uttaksventilen.

  7. Monter dekselet med uttaksventilen i gummi vendt nedover – mellom urviserstillingene kl. 5 til kl. 7 sett fra enden.

  8. Fest låsene.

  Skifte tennpluggene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift tennpluggene.
 • Type: Champion RC14YC (eller tilsvarende)

  Luftgap: 0,76 mm

  Note: Tennpluggene varer vanligvis lenge, men du bør fjerne og kontrollere dem hvis motoren svikter.

  1. Rengjør området rundt hver tennplugg slik at fremmedlegemer ikke faller ned i sylinderen når tennpluggen er fjernet.

  2. Trekk tennpluggledningene av tennpluggene, og fjern tennpluggene fra topplokket.

  3. Kontroller tilstanden til elektroden på siden, elektroden i midten og isolatoren for å sikre det ikke er skader.

   Important: En tennplugg som er sprukket eller skitten, eller som ikke virker, må skiftes ut. Elektrodene må ikke sandblåses, skrapes eller rengjøres ved bruk av stålbørste fordi partikler kan falle av tennpluggen og inn i sylinderen. Dette resulterer vanligvis i en ødelagt motor.

  4. Angi elektrodeavstand mellom den midtre elektroden og elektrodene på siden til 0,76 mm. Se Figur 30. Monter den riktig innstilte tennpluggen med pakning, og stram pluggen til 23 N·m. Hvis du ikke bruker momentnøkkel, trekker du pluggen godt til.

   g002724

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Skifte drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Bytt ut drivstoffilteret.
 • Det finnes et innebygd filter i drivstoffledningen. Bruk den følgende prosedyren ved utskifting:

  1. Steng drivstoffavstengingsventilen, løsne slangeklemmen på forgassersiden av filteret og fjern drivstoffslangen fra filteret (Figur 31).

   g002729
  2. Plasser et tappefat under filteret, løsne den gjenværende slangeklemmen og ta ut filteret.

  3. Monter det nye filteret slik at pilen på filteret peker bort fra drivstofftanken (mot forgasseren).

  4. Skyv slangeklemmer på begge endene av drivstoffslangene.

  5. Skyv drivstoffslangene på drivstoffilteret, og fest dem med slangeklemmene.

   Note: Kontroller at pilen på siden av filteret peker mot forgasseren.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative klemmen først, og deretter den andre kabelen fra den positive klemmen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Kaldstart av maskinen

  Hvis maskinen må kaldstartes, kan du bruke den alternative positive polen (på startsolenoiden) i stedet for den positive batteripolen (Figur 32).

  g002735

  Skifte sikringene

  Sikringblokken (Figur 33) er plassert under setet.

  g002736

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Kontroller kabelforbindelsene og nivået på batterivæsken.
 • Batteriets elektrolyttnivå må vedlikeholdes, og toppen av batteriet holdes rent. Hvis du oppbevarer maskinen på et sted der temperaturene er ekstremt høye, vil batteriet tappes raskere enn hvis du oppbevarer maskinen på et kjølig sted.

  Hold toppen av batteriet rent ved å vaske det regelmessig med en børste dyppet i ammoniakk eller natron. Skyll overflaten med vann etter rengjøring. Ikke ta av påfyllingslokket mens du rengjør.

  For å oppnå god elektrisk kontakt, må batterikablene sitte fast på batteripolene.

  Hvis det er rust på batteripolene, kobler du fra kablene, den negative (-) kabelen først, og skraper av klemmene og polene hver for seg. Koble kablene til igjen, den positive (+) kabelen først, og smør deretter vaselin på polene.

  • Kontroller elektrolyttnivået hver 25. driftstime eller, hvis maskinen er på lager, hver 30. dag.

  • Oppretthold cellenivået med destillert vann eller vann uten mineraler. Ikke fyll cellene over fyllelinjen.

  Vedlikehold av drivsystem

  Justere trekkdrivet for nøytral

  Dersom maskinen beveger seg når trekkpedalen står i nøytral stilling, må trekkammen justeres.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

  2. Løsne de to skruene som fester senterdekselet til maskinen og fjern dekselet (Figur 34).

   g002727
  3. Hev forhjulet og et bakhjul fra bakken, og plasser støtteblokker under rammen.

   Advarsel

   Forhjulet og et bakhjul må være hevet fra bakken, for å unngå at maskinen beveger seg når den justeres. Dette kan føre til at maskinen faller og skader noen under maskinen.

   Pass på at maskinen støttes tilstrekkelig, med forhjulet og ett bakhjul hevet fra bakken.

  4. Løsne låsemutteren på trekkjusteringskammen (Figur 35).

   g027230

   Advarsel

   Motoren må være i gang slik at du kan utføre den endelige justeringen av trekkjusteringskammen. Kontakt med bevegelige deler eller varme overflater kan føre til personskade.

   Hold hender, føtter og andre kroppsdeler borte fra roterende deler, lyddemperen og andre varme overflater.

  5. Start motoren, og roter den sekskantede kambolten (Figur 35) i begge retninger for å finne midtstillingen på det nøytrale spennet.

  6. Stram låsemutteren for å sikre justeringen.

  7. Slå av motoren.

  8. Monter senterdekselet.

  9. Ta bort jekkstøttene, og senk maskinen ned på verkstedsgulvet.

  10. Prøvekjør maskinen for å forsikre deg om at den ikke beveger seg når trekkpedalen står i nøytral.

  Justere sperrebryteren for trekkdrivet

  1. Juster girkassen for frigiret; se Justere trekkdrivet for nøytral.

  2. Bruk pumpespaken til å kontrollere at alle delene virker som de skal, og at de er godt festet.

  3. Juster skruen til elektrodeavstanden er 0,8 til 2,3 mm. Se Figur 35.

  4. Sjekk at det fungerer som det skal.

  Justere transporthastigheten

  Maksimal transporthastighet

  Trekkpedalen er justert for maksimal transporthastighet og rygging ved fabrikken. Det kan imidlertid være nødvendig med en justering hvis pumpespaken når fullt stempelslag før du har tråkket pedalen helt inn, eller hvis du vil redusere transporthastigheten.

  For å oppnå maksimal transporthastighet, trykk ned trekkpedalen. Juster pedalen hvis den kommer i kontakt med sperren (Figur 36) før pumpespaken når fullt stempelslag:

  g002732
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

  2. Løsne mutteren som sikrer pedalstopperen.

  3. Stram pedalstopperen helt til den ikke lenger kommer i kontakt med pedalen.

  4. Fortsett å legge lett trykk på transportpedalen og juster pedalsperren slik at den såvidt kommer i kontakt eller det en avstand på 0,25 mm mellom pedalstangen og sperren.

  5. Trekk til mutterene.

  Redusere transporthastigheten

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

  2. Løsne mutteren som sikrer pedalstopperen.

  3. Skru pedalstopperen inn til du har oppnådd ønsket transporthastighet.

  4. Stram mutteren som sikrer pedalstopperen.

  Vedlikehold av kontrollsystem

  Justere løftespaken

  Juster sperreplaten for løftespaken (Figur 38) hvis tilbehøret ikke flyter som det skal (følger bakkekonturene) under betjening.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og blokker hjulene.

  2. Fjern de fire skruene som fester kontrollpanelet til rammen (Figur 37).

   g002733
  3. Løsne de to boltene som fester sperreplaten til skjermen og rammen.

   g002734

   Advarsel

   Motoren må være i gang slik at du kan justere sperreplaten. Kontakt med bevegelige deler eller varme overflater kan føre til personskade.

   Hold hender, føtter og andre kroppsdeler borte fra roterende deler, lyddemperen og andre varme overflater.

  4. Start motoren.

  5. Med motoren i gang og løftespaken i SVEVE-stillingen, skyv sperreplaten til løftesylinderen kan strekkes ut og trekkes tilbake for hånd.

  6. Stram begge monteringsskruene for å feste justeringen.

  Justere motorkontrollene

  Justere gasskontrollen

  Det er viktig at gasskontrollen er riktig justert for at gassen skal fungere som den skal. Kontroller at gasskontrollen fungerer som den skal før du justerer forgasseren.

  1. Vipp setet opp.

  2. Løsne klemskruen som fester gasskabelen til motoren (Figur 39).

   g002722
  3. Flytt gasskontrollen fremover til HURTIG-stillingen.

  4. Dra kraftig i gasskabelen til bakdelen av svivelen kommer i kontakt med stopperen (Figur 39).

  5. Trekk til klemskruen til kabelen og kontroller turtallet:

   • Høyt tomgangsturtall: 3350 til 3450 o/min

   • Lavt tomgangsturtall: 1650 til 1850 o/min

  Justere chokekontrollen

  1. Vipp setet opp.

  2. Løsne klemskruen for chokekabelen som fester kabelen til motoren (Figur 39).

  3. Flytt chokespaken fremover til STENGT–stillingen.

  4. Dra kraftig i chokekabelen (Figur 39) til chokeventilen er helt lukket, og stram deretter klemskruen som fester kabelen.

  Justere motorhastighetsregulatoren

  Important: Før du justerer turtallsregulatoren, sørg for at gass- og chokekontroller er riktig justert.

  Advarsel

  Motoren må være i gang mens du justerer motorhastighetsregulatoren. Kontakt med bevegelige deler eller varme overflater kan føre til personskade.

  • Påse at trekkpedalen er i nøytral og aktiver parkeringsbremsen før du utfører denne prosedyren.

  • Hold klær, hender, føtter og andre kroppsdeler borte fra roterende deler, lyddemperen og andre varme overflater.

  Note: For å justere tomgang på lavt turtall, utfør de følgende trinnene. Hvis du bare skal justere tomgang på høyt turtall, gå direkte til trinn 5.

  1. Start motoren og la den gå med halv gass i omtrent fem minutter for å bli varm.

  2. Flytt gasskontrollen til SAKTE-innstillingen. Juster anslagsskruen for tomgang mot klokken til den ikke lenger kommer i kontakt med gasspaken.

  3. Bøy ankerspissens blindfjær (Figur 40) for å oppnå en hastighet på 1675 til 1175 o/min.

   Note: Kontroller hastigheten med en turteller.

   g002723
  4. Juster anslagsskruen for tomgang til tomgangshastigheten er 25 til 50 o/min. mer enn tomgangshastigheten som er angitt i trinn 3.

   Note: Den endelige tomgangshastigheten skal være 1650 til 1850 o/min.

  5. Sett gasspaken i HURTIG-stillingen.

  6. Bøy ankerspissen for høyhastighetsfjæren (Figur 40) for å oppnå en topphastighet på 3350 til 3450 o/min.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulisk system

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje sprøytes inn under huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Skifte hydraulikkvæske og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Skift det hydrauliske filteret.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift hydraulisk væske og filtre.
 • Bruk alltid et originalt Toro-filter.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

  2. Løsne de to skruene som fester senterdekselet til maskinen og fjern dekselet (Figur 41).

   g002727
  3. Plasser et tappefat under hydraulikkfilteret på venstre side av maskinen (Figur 42).

   g002726
  4. Rengjør området rundt der filteret skal festes. Plasser et tappefat under filteret. Løsne det hydrauliske filteret sakte, men ikke fjern det, til oljen flyter forbi pakningen og drypper ned på siden av filteret.

   Note: Hvis maskinen er utstyrt med et eksternt hydraulikksett, kan sugeslangen fjernes fra pumpen for å tømme hydraulikkvæsken.

  5. Fjern filteret når væskestrømmen stopper.

  6. Smør pakningen på reservefilteret med hydraulisk olje og drei det for hånd til pakningen kommer i kontakt med filterhodet. Stram deretter filteret med ytterligere en 3/4 omdreining.

   Note: Filteret skal nå være forseglet.

  7. Fyll hydraulikktanken med hydraulikkvæske til nivået når det innsnevrede området på peilestaven. Ikke fyll for mye på tanken. Se Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken.

  8. Start motoren og la den gå. Driv løftesylinderen til den strekker seg ut til bake og det er frem- og tilbakebevegelse i hjulet.

  9. Stopp motoren og kontroller væskenivået i tanken. Tilsett væske om nødvendig.

  10. Kontroller at det ikke finnes lekkasjer i noen koblinger.

  11. Monter senterdekselet.

  12. Kasser oljen på en forsvarlig måte.

  Kontrollere de hydrauliske ledningene og slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller tilstanden til hydraulikkledningene og -slangen.
 • Undersøk hydrauliske ledninger og slanger daglig for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk.

  Kontrollere det hydrauliske systemet

  Når en hydraulisk komponent blir reparert eller skiftet ut, skal hydraulikkfilteret også skiftes og hydraulikksystemet fylles opp.

  Kontroller at hydraulikktanken og -filteret alltid er fylt med væske når hydraulikksystemet fylles.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

  2. Løsne de to skruene som fester senterdekselet til maskinen og fjern dekselet (Figur 43).

   g002727
  3. Hev forhjulet og et bakhjul fra bakken, og plasser støtteblokker under rammen.

   Advarsel

   Forhjulet og et bakhjul må være hevet fra bakken, for å unngå at maskinen beveger seg når den justeres. Dette kan føre til at maskinen faller og skader noen under maskinen.

   Pass på at maskinen støttes tilstrekkelig, med forhjulet og ett bakhjul hevet fra bakken.

  4. Start motoren, og still gassen slik at motoren går med ca. 1800 o/min.

  5. Aktiver løfteventilspaken til løfteventilstangen beveger seg inn og ut flere ganger. Hvis sylinderstangen ikke flytter seg etter 10–15 sekunder eller det kommer unormale lyder fra pumpen, slå av motoren umiddelbart og finn årsaken eller problemet. Kontroller det følgende:

   • Løst filter eller sugeledning

   • Løs eller defekt kobling på pumpen

   • Blokkert sugeledning

   • Defekt fyllavlastningsventil

   • Defekt fyllepumpe

   Hvis sylinderen beveger seg i løpet av 10–15 sekunder fortsett du til trinn 6.

  6. Betjen trekkpedalen frem- og bakover. Hjulene som er hevet fra bakken skal rotere i riktig retning.

   • Hvis hjulene roterer i feil retning stopper du motoren, fjerner ledningene fra baksiden av pumpen og bytter om på plasseringen.

   • Hvis hjulene roterer i riktig retning, stopper du motoren og justerer låsemutteren for fjærtappen (Figur 44). Juster trekkpedalens nøytrale stilling. Se Justere trekkdrivet for nøytral.

    g027228
  7. Kontroller justeringen av trekksperrebryteren. Se Justere sperrebryteren for trekkdrivet.

  8. Monter senterdekselet.

  Rengjøring

  Inspisere og rengjøre maskinen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Inspiser og rengjør maskinen.
 • Etter at du har brukt maskinen, vasker du den godt ved hjelp av en hageslange uten munnstykke for at overflødig vanntrykk ikke skal forurense eller skade forseglinger og lagre.

  Påse at kjøleribbene og området rundt luftinntaket holdes fritt for rusk.

  Important: Hvis du rengjør oljekjøleren med vann, vil dette føre til korrosjon og skader på komponenter, og vil presse sammen rusk. Se Rengjøre oljekjøleren.

  Etter vask, inspiser maskinen for mulige hydrauliske lekkasjer, skade eller slitasje på de hydrauliske og mekaniske komponentene.

  Rengjøre oljekjøleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Rengjør oljekjøleren.
  1. Fjern det nedre skyddet (Figur 45).

   g030411
  2. Bruk en stav til å blåse komprimert luft inn mellom viftebladene (Figur 45) for å tvinge materialet ut den retningen det kom inn.

  3. Monter skyddet.

  Lagring

  Klargjøre maskinen

  1. Rengjør maskinen, tilbehøret og motoren grundig.

  2. Kontroller trykket i dekkene.

  3. Kontroller alle festene. Stram dem om nødvendig.

  4. Smør alle smørenipler og omdreiningspunkter. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  5. Bruk litt sandpapir på og mal malte områder som har fått riper eller rust.

  6. Overhal batteriet og kablene:

   1. Ta batteriklemmene av batteripolene.

   2. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.

   3. Smør kabelklemmene og batteripolene med Grafo 112X smørefett (Toro delenummer 505-47) eller vaselin for å hindre korrosjon.

   4. Lad batteriet sakte opp i 24 timer hver 60. dag for å forhindre blysulfatering av batteriet.

    Note: Egenvekten til et fulladet batteri er 1,250.

   Note: Lagre batteriet på et kjølig sted for å hindre at batteriladningen forringes raskt. Pass på at batteriet er fulladet, for å forhindre at det fryser.

  Klargjøre motoren

  1. Skift motoroljen og oljefilteret. Se Skifte motorolje og filter.

  2. Start motoren, og la den gå på tomgang i to minutter.

  3. Rengjør og overhal luftrenseren grundig. Se Overhale luftrenseren.

  4. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig maskeringsteip.

  5. Kontroller at oljelokket og tanklokket er godt skrudd til.