Innledning

Denne plentraktoren med roterende kniver er beregnet på bruk av private boligeiere eller profesjonelle, innleide operatører. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eller kommersielle eiendommer. Den er ikke beregnet på å klippe kratt eller for jordbruksbruk.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

g029954

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Dette tenningssystemet etterkommer Canadas ICES-002.

Advarsel

Hvis du fjerner originalutstyr eller -tilbehør som er standard kan det ha innvirkning på maskinens garanti, trekkevne og sikkerhet. Bruk av andre deler enn originale Toro-deler kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall. Uautoriserte endringer av maskin, drivstoff- eller ventilasjonssystem kan være brudd på regelverket.

Alle deler, inkludert, men ikke begrenset til dekk, reimer, knivblader og drivstoffsystemkomponenter, skal erstattes med originale Toro-deler.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013.

Hvis føreren eller eieren bruker maskinen på feil måte eller utfører feil vedlikeholdsarbeid, kan det føre til personskader. Følg alltid disse forsiktighetsreglene for å unngå at det skjer en ulykke, og ta alltid hensyn til sikkerhetsvarselsymbolet, som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personlige sikkerhetsinstruksjoner. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Regler for sikker bruk

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slenge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader eller dødsulykker.

Opplæring

 • Les grundig gjennom instruksjonene. Gjør deg kjent med kontrollene og hvordan utstyret skal brukes.

 • Barn eller personer som ikke er kjent med disse instruksjonene må ikke bruke gressklipperen. Undersøk ev. aldersgrense for bruk av dette utstyret.

 • Du må aldri klippe hvis andre personer, spesielt barn, eller dyr befinner seg i nærheten.

 • Husk at føreren eller brukeren har ansvaret hvis andre personer eller deres eiendom utsettes for ulykker eller farer.

 • Ta aldri med passasjerer.

 • Alle førere bør selv sørge for at de får profesjonell opplæring. En slik opplæring bør legge vekt på:

  • Hvor nødvendig forsiktighet og konsentrasjon er når man kjører en plentraktor.

  • At man ikke får kontroll over en gressklipper som sklir i en bakke ved å bremse. De vanligste årsakene til at man mister kontroll over maskinen er:

   • for dårlig bakkegrep, spesielt på vått gress,

   • for høy hastighet,

   • utilstrekkelig bremsing,

   • at denne spesielle maskintypen ikke passer til arbeidet,

   • at det ikke er tatt hensyn til bakkeforhold, spesielt skråninger eller

   • feil kobling eller fordeling av belastning.

Forberedelser

 • Når du klipper, må du alltid ha på deg kraftig, sklisikkert fottøy og langbukser. Sett opp langt hår. Ikke bruk smykker.

 • Inspiser området der du skal bruke utstyret, nøye og fjern alle gjenstander som maskinen kan slenge mot deg.

 • Advarsel – drivstoffet er meget brannfarlig.

  • Drivstoff må lagres på kanner som er spesiallaget for dette formålet.

  • Fyll kun drivstoff på maskinen utendørs, og ikke røyk mens du fyller.

  • Fyll på drivstoff før du starter motoren. Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll drivstoff mens motoren går eller er varm.

  • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Flytt maskinen bort fra området hvor du sølte drivstoffet og unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

  • Sett lokkene godt fast på alle drivstofftanker og -kanner.

 • Skift ut defekte lyddempere.

 • Før bruk må du alltid sjekke at knivene, knivboltene og klippeenheten er i orden, og fri for skader og slitasje. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

 • Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.

Bruk

 • Lynnedslag kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Hvis du ser/hører at lyn og tordenvær nærmer seg der du er, må du ikke bruke maskinen. Søk tilflukt!

 • Vær oppmerksom, sett ned farten og vær forsiktig når du svinger. Se bakover og til siden før du skifter retning.

 • Motoren må ikke brukes på et lukket sted der giftig kullos kan samle seg.

 • Gressklipperen må bare brukes i dagslys eller der det er god kunstig belysning.

 • Før du forsøker å starte motoren, må du koble ut alle knivkoblinger og sette giret i fri.

 • Kjøretøyet må ikke brukes i bakker som har en skråning på mer enn 15 grader.

 • Husk at ingen skråninger er trygge. Vær ekstra forsiktig når du kjører i skråninger med gress. Slik unngår du at maskinen velter:

  • Unngå å stanse eller starte plutselig i en skråning.

  • Kjør med lav hastighet i skråninger og når du svinger.

  • Vær oppmerksom på ujevnheter, hull og andre skjulte farer i terrenget.

 • Vær forsiktig under sleping av last eller ved bruk av tungt utstyr.

  • Bruk kun de godkjente koblingene til slepeutstyr.

  • Begrens lasten til en vekt som du har full kontroll over.

  • Unngå brå svinger. Vær forsiktig når du rygger maskinen.

 • Se opp for trafikk når du krysser eller er i nærheten av veier.

 • Stopp knivene før du kjører på flater uten gress.

 • Pass alltid på at materialet ikke blåses ut mot personer i nærheten når utstyret brukes. La heller aldri noen oppholde seg i nærheten mens maskinen er i gang.

 • Maskinen må ikke brukes hvis verneinnretningene er defekte, eller uten at sikkerhetsanordningene sitter på plass.

 • Innstillingen av motorregulatoren må ikke forandres og motoren må ikke ruses. Hvis motoren går med for høyt turtall, øker faren for at det skjer en ulykke.

 • Før du forlater førerens plass:

  • koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

  • Skift til fri og sett på parkeringsbremsen.

  • slå av motoren og ta ut nøkkelen.

 • Koble ut drivkraften til alt tilleggsutstyr, slå av motoren og ta av tennpluggledningen(e) eller ta ut tenningsnøkkelen

  • før du fjerner blokkeringer eller rensker sjakten,

  • før du kontrollerer, rengjør eller utfører arbeid på gressklipperen,

  • etter at maskinen har kjørt på en gjenstand. Undersøk om gressklipperen ble skadet, og reparer den før du starter og bruker utstyret igjen. Hvis maskinen begynner å vibrere unormalt mye, kontroller den umiddelbart.

 • Koble ut drivkraften til utstyret under transport eller når maskinen ikke er i bruk.

 • Slå av motoren og koble ut drivkraften til tilleggsutstyret

  • før påfylling,

  • før du tar av gressoppsamleren og

  • før du justerer høyden, med mindre du kan justere den fra sittende stilling.

 • Reduser gassen når du vil stoppe motoren. Hvis motoren har en stengingsventil, skal drivstofftilførselen skrus av når du er ferdig med å klippe.

 • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

Vedlikehold og oppbevaring

 • Sørg for at alle mutre, bolter og skruer er godt tilstrammet, for å være sikker på at utstyret er trygt å bruke.

 • Utstyr med drivstoff på tanken må aldri oppbevares innendørs dersom det er mulighet for at damp fra drivstoffet kan komme i kontakt med åpne flammer eller gnister.

 • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

 • Unngå brannfare ved å holde motoren, lyddemperen, batterirommet og området der drivstoff oppbevares, fritt for gress, løv og for mye fett.

 • Kontroller gressoppsamleren regelmessig og se etter skader eller slitasje.

 • Skift alltid ut deler med skader eller slitasje for sikkerhets skyld.

 • Hvis du må tømme drivstofftanken, gjør du det utendørs.

 • Når maskinen skal parkeres, settes bort eller stå uten tilsyn, må kniven senkes hvis du ikke bruker en mekanisk lås.

Sikkerhet ved bruk av Toro-plentraktor

Listen nedenfor inneholder sikkerhetsinformasjon som er beregnet for Toro-produkter, eller annen sikkerhetsinformasjon som du bør være klar over at ikke er inkludert i CEN-standarden.

 • Motoreksos inneholder karbonmonoksid, som er en dødelig gift uten lukt. Ikke kjør motoren innendørs eller i et lukket område.

 • Hold hendene, føttene, håret og løstsittende klær borte fra utslippsområdet, undersiden av gressklipperen og alle bevegelige deler mens motoren går.

 • Ikke rør deler som kan være varme etter at du har brukt gressklipperen. La delene bli kalde før du foretar vedlikehold, justering eller reparasjon på dem.

 • Batterisyre er giftig og kan forårsake brannskader. Pass på at du ikke får batterisyre på huden, i øynene eller på klærne. Beskytt ansiktet, øynene og klærne når du håndterer et batteri.

 • Batterigasser kan eksplodere. Hold sigaretter, gnister og flammer borte fra batteriet.

 • Bruk kun originale Toro-deler for å opprettholde den opprinnelige standarden.

 • Bruk bare utstyr som er godkjent av Toro. Garantien kan gjøres ugyldig hvis du bruker tilbehør som ikke er godkjent.

Bruk i bakker

 • Det må ikke brukes i bakker som har en skråning på mer enn 15 grader.

 • Ikke bruk plentraktoren i nærheten av kanter, grøfter eller voller. Hvis hjulene kjører over en kant kan det føre til velt, som igjen kan resultere i alvorlig skade, dødsfall eller drukning.

 • Unngå å klippe i skråninger når gresset er vått. Glatte forhold reduserer trekkraften og kan føre til at kjøretøyet sklir samt tap av kontroll.

 • Ikke foreta brå endringer i hastighet eller retning.

 • Bruk en gressklipper av skyvemodell og/eller en håndtrimmer nær kanter, grøfter, voller eller vann.

 • Reduser hastigheten og vær svært forsiktig i skråninger.

 • Fjern gjenstander, for eksempel steiner, greiner osv., fra klippeområdet, eller marker hvor de er. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress.

 • Se opp for kanter, hull, steiner og ujevnheter som kan endre driftsvinkelen, da ujevnt terreng kan føre til at kjøretøyet velter.

 • Unngå å starte brått i oppoverbakker, da gressklipperen kan velte bakover.

 • Vær oppmerksom på at trekkraften kan reduseres i nedoverbakker. Vektoverføring til fremhjulene kan føre til at hjulene sklir og at bremsingen og styringen reduseres.

 • Unngå å starte eller stoppe plutselig i en bakke. Hvis dekkene mister grepet, kobler du ut knivene og fortsetter sakte rett nedover bakken.

 • Følg anbefalingene til produsenten om hjulvekter eller motvekter for å forbedre stabiliteten.

 • Vær svært forsiktig ved bruk av gressoppsamlere eller annet utstyr. Disse kan endre maskinens stabilitet og føre til tap av kontroll.

Lydtrykk

Denne enheten har et lydtrykknivå på 92 dBA ved operatørens øre, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydtrykknivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Lydstyrke

Denne enheten har et garantert lydstyrkenivå på 105 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN 11094.

Vibrasjonsnivå

Hånd-arm

Målt vibrasjonsnivå for høyre hånd = 2,4 m/s2

Målt vibrasjonsnivå for venstre hånd = 1,6 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 1,2 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hele karosseriet

Målt vibrasjonsnivå = 0,45 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 0,22 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hellingsindikator

g011841

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal58-6520
decal93-7818
decal99-8936
decal106-2655
decal106-5517
decal107-3069
decal107-3969
decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal110-2067
decal110-2068
decal112-9028
decal114-4466
decal114-4470
decal115-7445
decal115-9625
decal116-1716
decal117-0346
decal117-3848
decal117-3864
decal120-5898
decal126-2055
decal127-0326
decal132-5063
decal125-9383
decal132-0871
decal132-5067

Oversikt over produktet

g035385

Gjør deg kjent med alle kontroller før du starter motoren og bruker maskinen (Figur 4 og Figur 5).

g008951

Timeteller

Timemåleren registrerer antallet timer som motoren har vært i bruk. Den er i gang når motoren er i gang. Bruk tidene for å planlegge vanlig vedlikehold (Figur 6).

g008950

Drivstoffmåler

Drivstoffmåleren er plassert sammen med timetelleren og strekene lyser opp når tenningsbryteren er på (Figur 6).

Indikatorlampen vises når drivstoffnivået er lavt (ca. fire liter igjen på drivstofftanken).

Sikkerhetssperreindikatorer

Symbolene på timetelleren indikerer med et svart triangel at sperrekomponentene er i riktig posisjon (Figur 6).

Batteriindikatorlys

Hvis du vrir tenningsnøkkelen til På-stillingen i noen få sekunder, vises batterispenningen i området der klokkeslettet vanligvis vises.

Batterilyset slår seg på når tenningen er slått på og når ladenivået er under riktig bruksnivå (Figur 6).

Gasskontroll

Gasskontrollen kan varieres mellom HURTIG og SAKTE.

Choke

Bruk choken til å starte en kald motor. Dra i chokeknotten for å aktivere den.

Knivkontrollbryter (kraftuttak)

Bruk knivkontrollbryteren (kraftuttak) til å aktivere den elektriske clutchen og drive klipperknivene. Dra bryteren opp for å aktivere knivene og slipp. For å deaktivere knivene dytter du knivkontrollbryteren (kraftuttak) ned eller beveger bevegelseskontrollspaken til NøYTRAL, LåST stilling.

Tenningsbryter

Denne bryteren brukes til å starte gressklipperen og har tre stillinger: START, KJøR og AV.

Bevegelseskontrollspaker

Bruk bevegelseskontrollspakene til å kjøre maskinen fremover, rygge og svinge i alle retninger.

Nøytral, låst stilling

Bruk NøYTRAL, LåST stilling sammen med sikkerhetssperresystemet for å aktivere og avgjøre hva som er NøYTRAL stilling.

Drivstoffavstengingsventil

Steng av drivstoffavstengingsventilen (under setet) ved transport eller oppbevaring av gressklipperen.

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Bredde

 132 cm klippeenhet
Klippebredde132 cm
Uten klippeenhet116 cm
Avleder opp146 cm
Avleder ned172 cm

Lengde

 132 cm klippeenhet
Veltebøyle oppe201 cm
Veltebøyle nede206 cm

Høyde

Veltebøyle oppeVeltebøyle ned
179,1 cm127,8 cm

Vekt

ModellVekt
74909TE583 kg

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Fylle drivstoff

 • For best resultat bør du kun bruke ren, fersk (mindre enn 30 dager gammel) og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2).

 • Etanol: Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter) i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i volum er ikke godkjent for bruk. Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol i volum, som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20 (inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder opptil 85 % etanol). Bruk av bensin som ikke er godkjent kan forårsake problemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

 • Ikke bruk metanolholdig bensin.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.

 • Ikke bland olje i drivstoffet.

Fare

Bensin er meget brannfarlig, og under visse forhold svært eksplosiv. Brann eller eksplosjon forårsaket av bensin kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

 • Fyll opp drivstofftanken utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt bensinsøl.

 • Fyll aldri på drivstofftanken inni en lukket tilhenger.

 • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll bensin på tanken helt til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Tomrommet i tanken gir bensinen plass til å utvide seg.

 • Røyk aldri mens du håndterer bensin, og hold deg unna åpen ild eller steder der bensingassen kan antennes av gnister.

 • Bensin må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer bensin enn til 30 dagers forbruk.

 • Ikke bruk uten at hele eksossystemet er på plass og i korrekt arbeidstilstand.

Fare

Under visse forhold ved fylling av drivstoff kan statisk elektrisitet utløses og føre til at gnister antenner bensindamp. Brann eller eksplosjon forårsaket av bensin kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

 • Sett alltid bensinkannen på bakken i god avstand fra kjøretøyet før du fyller bensin.

 • Ikke fyll opp bensinkannen inne i et kjøretøy eller på en lastebil eller tilhenger, da tepper eller presenninger kan isolere kannen og hemme utladning av eventuell statisk elektrisitet.

 • Når dette lar seg gjøre, skal drivstoffdrevet utstyr tas ut av lastebilen eller tilhengeren og fylles med drivstoff mens hjulene står på bakken.

 • Hvis dette ikke lar seg gjøre, og maskinen må fylles med drivstoff mens den står på en lastebil eller tilhenger, bør du bruke en kanne til å fylle bensin i stedet for å fylle direkte fra pumpen.

 • Hvis du må fylle bensin direkte fra dysen på en drivstoffpumpe, skal dysen hele tiden være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning, helt til påfyllingen er fullført.

Advarsel

Bensin kan føre til skader eller dødsfall hvis den svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom.

 • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

 • Hold ansiktet unna dyse, bensintank og åpningen til flasken med kondisjonsmiddelet.

 • Unngå kontakt med huden, skyll bort ev. søl med såpe og vann.

Bruke stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel

Bruk et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel i maskinen for å oppnå følgende fordeler:

 • Holder bensinen fersk i en lagringsperiode på opptil 90 dager. Vi anbefaler at drivstofftanken tømmes hvis kjøretøyet skal oppbevares over lengre tid.

 • Renser motoren mens den går

 • Forhindrer at det dannes gummiliknende avleiringer i drivstoffsystemet som forårsaker startvansker

  Important: Ikke bruk tilsettingsmidler som inneholder metanol eller etanol i drivstoffet.

  Bland riktig mengde stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel i bensinen.

  Note: Stabiliserings-/kondisjoneringsmidler er mest effektive når de blandes med fersk bensin. Bruk stabiliseringsmiddel i bensinen til enhver tid for å beskytte mot lakkavleiringer i drivstoffsystemet.

Fylle tanken

Note: Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken til nivået når opp til bunnen av påfyllingshalsen.

 1. Parker maskinen på en jevn flate.

 2. Stans motoren, og sett på parkeringsbremsen.

 3. Rengjør rundt drivstofflokket.

 4. Fyll drivstoff på tanken til nivået når opp til bunnen av påfyllingshalsen (Figur 7).

  Note: Påse at det er nok tomrom i tanken til å gi bensinen plass til å utvide seg.

  g035386g027726

Kontrollere motoroljenivået

Før du starter motoren og bruker maskinen, må du sjekke oljenivået i veivhuset. Se Kontrollere motoroljenivået.

Kjøre inn et nytt kjøretøy

Nye motorer trenger tid til å utvikle full styrke. Klippeenheter og drivverk har høyere friksjon når de er nye, som fører til ekstra belastning på motoren. Beregn 40 til 50 timers innkjøringstid slik at nye maskiner kan utvikle full styrke og best mulig ytelse.

Bruke veltebeskyttelsessystemet (ROPS)

Advarsel

For å unngå skader eller dødsfall ved velting: Hold veltebøylen i fullt hevet og låst stilling og bruk sikkerhetsbelte.

Kontroller at setet er godt festet på maskinen.

Advarsel

Det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når veltebøylen er nede.

 • Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

 • Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.

 • Kjør sakte og forsiktig.

 • Hev veltebøylen så fort klaringen tillater dette.

 • Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

Important: Kontroller at setet er godt festet på maskinen.

 1. Du senker veltebøylen ved å trykke forover på den øvre delen av den.

 2. Dra ut begge knottene og vri dem 90 grader, slik at de ikke låser (Figur 8).

 3. Senk veltebøylen til nedre stilling (Figur 8).

  g008943
 4. Hvis du vil sette opp veltebøylen kan du dra opp veltebøylen til bruksstillingen og vri på knottene slik at de går delvis inn i rillene (Figur 8).

 5. Dra veltebøylen helt opp mens du skyver på den øvre veltebøylen, slik at pinnene går i lås når hullene stemmer overens med pinnene (Figur 8).

 6. Skyv på veltebøylen og kontroller at begge pinnene sitter godt.

Important: Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er i hevet stilling.

Innta brukerstilling

Bruk klippeenheten som et trinn for å innta brukestillingen (Figur 9).

g029797

Sikkerhet først

Vi ber deg om å se nøye på alle sikkerhetsinstruksjoner og symboler i avsnittet om sikkerhet. Kunnskap om dette kan forhindre personskader.

Fare

Hvis du klipper på vått gress eller i bratte skråninger kan det føre til at maskinen sklir og at du mister kontrollen.

 • Kjøretøyet må ikke brukes i bakker som har en skråning på mer enn 15 grader.

 • Reduser hastigheten og vær svært forsiktig i skråninger.

 • Ikke bruk maskinen nær vann.

Fare

Hvis hjulene kjører over en kant, kan det føre til velt, som igjen kan resultere i alvorlig skade, dødsfall eller drukning.

Ikke bruk maskinen nær kanter.

Fare

Hvis maskinen brukes med veltebøylen nede, kan det føre til alvorlig skade eller dødsfall hvis maskinen velter.

Hold alltid veltebøylen i fullt hevet og låst stilling og bruk sikkerhetsbelte.

g000963

Forsiktig

Denne maskinen har en lydstyrke på over 85 dBa ved operatørens øre og kan føre til hørselsskade hvis du utsettes for denne lydstyrken i lengre perioder.

Bruk hørselsvern når du bruker denne maskinen.

Bruk beskyttelsesutstyr til øynene, ørene, hendene, føttene og hodet når du bruker denne maskinen.

g009027

Bruke parkeringsbremsen

Parkeringsbremsen må alltid settes på når du stopper eller forlater maskinen.

Sette på parkeringsbremsen

Advarsel

Parkeringsbremsen holder kanskje ikke maskinen parkert i en skråning, og kan føre til personskader eller skade på eiendom.

Ikke parker i skråninger, bortsett fra hvis hjulene kiles fast eller blokkeres.

g029632

Frigjøre parkeringsbremsen

g029829

Bruke gressklipperens knivkontrollbryter (kraftuttak)

Knivkontrollbryteren (kraftuttak) starter og stanser gressklipperens kniver og eventuelt strømdrevet tilleggutstyr.

Koble inn knivkontrollbryteren (kraftuttak)

g008945

Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak).

g009174

Bruke gassen

Du kan flytte gasskontrollen mellom HURTIG- og LANGSOM-stillingene (Figur 16).

Bruk alltid HURTIG-stillingen når du slår på klippeenheten med knivkontrollbryteren (kraftuttaket).

g008946

Bruke choken

Bruk choken til å starte en kald motor.

 1. Dra opp chokeknotten for å koble til choken før du bruker tenningsbryteren (Figur 17).

 2. Dra ned choken for å koble den fra når motoren har startet (Figur 17).

  g008959

Bruke tenningsbryteren

 1. Vri tenningsnøkkelen til stillingen START (Figur 18).

  Note: Slipp nøkkelen straks motoren starter.

  Important: Ikke hold tenningsnøkkelen vridd rundt i mer enn fem sekunder om gangen. Hvis motoren ikke vil starte, vent 15 sekunder mellom startforsøkene. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan startmotoren bli ødelagt.

  Note: Det kan være nødvendig med flere forsøk før du kan starte motoren igjen første gang etter at drivstoffsystemet har vært helt tomt for drivstoff.

  g008947
 2. Vri tenningsnøkkelen til stillingen STOPP for å slå av motoren.

Bruke drivstoffavstengingsventilen

Drivstoffavsteningsventilen er plassert under setet. Flytt setet frem for å få tilgang til den.

Lukk bensinkranen ved transport, vedlikehold og oppbevaring.

Pass på at drivstoffavstengingsventilen er åpen når du starter motoren.

g008948

Starte og slå av motoren

Starte motoren

Important: Ikke aktiver oppstart i mer enn fem sekunder om gangen. Hvis motoren ikke vil starte, vent 15 sekunder mellom startforsøkene. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan startmotoren bli ødelagt.

g035683

Slå av motoren

Forsiktig

Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på eller prøver å kjøre maskinen uten oppsyn.

Ta alltid ut tenningsnøkkelen og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen, selv om det gjelder bare noen få minutter.

g035684

Important: Steng drivstoffavstengingsventilen før du transporterer eller lagrer maskinen, da det kan oppstå drivstofflekkasje. Koble inn parkeringsbremsen før maskinen transporteres. Pass på å ta ut nøkkelen ettersom drivstoffpumpen kan være i gang og føre til at batteriet utlades.

Bruke sikkerhetssperresystemet

Forsiktig

Hvis sikkerhetssperrebryterne blir frakoblet eller skadet, kan det hende at maskinen virker på en uventet måte som forårsaker personskader.

 • Ikke rør sperrebryterne.

 • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

Forstå sikkerhetssperresystemet

Sikkerhetssperresystemet er konstruert slik at det forhindrer motoren i å starte, hvis ikke:

 • Parkeringsbremsen er tilkoblet.

 • Knivkontrollbryteren (kraftoverføring) er utkoblet.

 • Bevegelseskontrollspakene står i NøYTRAL, LåST stilling.

Sikkerhetssperresystemet stanser også motoren når du flytter kontrollspakene fra låst stilling med parkeringsbremsen på, eller hvis du reiser deg fra setet mens kraftuttaket er aktivert.

Timetelleren har symboler som varsler deg når sperrekomponenten er i riktig stilling. Når komponenten er i riktig stilling, lyser et triangel opp i tilsvarende felt.

g009181

Teste sikkerhetssperresystemet

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sikkerhetssystemet.
 • Sikkerhetssperresystemet må testes hver gang maskinen skal brukes. Hvis systemet ikke fungerer slik som beskrevet nedenfor, må du be et autorisert forhandlerverksted om å reparere det omgående.

  1. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen og flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til På-stillingen. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

  2. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen og flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til AV-stillingen. Flytt en av bevegelseskontrollspakene (ut av NøYTRAL, LåST posisjon). Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte. Gjenta for den andre kontrollspaken.

  3. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til AV-stillingen, og lås bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL-LåST-stillingen. Start motoren. Frigjør parkeringsbremsen, aktiver knivkontrollbryteren (kraftuttak) og reis deg litt opp fra setet mens motoren er i gang. Motoren skal stoppe.

  4. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til stillingen AV, og lås bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL, LåST stilling. Start motoren. Flytt bevegelseskontrollspakene til den midtre, frie stillingen og beveg én av dem forover eller bakover mens motoren går. Motoren skal stoppe. Gjenta for den andre bevegelseskontrollspaken.

  5. Sitt på setet, deaktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til stillingen AV, og lås bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL, LåST stilling. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

  Kjøre forover eller i revers

  Gasskontrollen regulerer omdreiningstallet (o/min – omdreininger per minutt). Sett gasskontrollen i HURTIG-stillingen for best ytelse. Arbeid alltid med maksimal gass.

  Forsiktig

  Maskinen kan rotere svært hurtig. Du kan miste kontrollen over maskinen og skade deg selv eller maskinen.

  • Vær forsiktig når du svinger.

  • Reduser hastigheten før du foretar skarpe svinger.

  Bruke bevegelseskontrollspakene

  g004532

  Kjøre fremover

  Note: Motoren stenges av dersom bevegelseskontrollspakene beveges når parkeringsbremsen er på.

  Sett bevegelseskontrollspakene i den NøYTRALE stillingen for å stanse.

  1. Frigjør parkeringsbremsen. Se Frigjøre parkeringsbremsen.

  2. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.

  3. Skyv bevegelsekontrollspakene forsiktig forover for å gå fremover (Figur 24).

   g008952

  Kjøre bakover

  1. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.

  2. Skyv bevegelseskontrollspakene forsiktig bakover for å gå bakover (Figur 25).

   g008953

  Slå av maskinen

  Når du vil slå av maskinen, flytter du bevegelseskontrollspakene til nøytral og låser dem i NøYTRAL, LåST stilling, kobler ut knivkontrollbryteren (kraftuttak) og dreier tenningsnøkkelen til AV-stillingen.

  Sett alltid på parkeringsbremsen når du forlater maskinen, se Sette på parkeringsbremsen. Ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  Forsiktig

  Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på eller prøver å kjøre maskinen uten oppsyn.

  Ta alltid ut tenningsnøkkelen og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen, selv om det gjelder bare noen få minutter.

  Justere klippehøyden

  Bruke transportsperren

  Transportsperren har to stillinger og brukes med løftepedalen for klippeenheten. Det finnes en LåST og en ULåST stilling for transportstillingen for klippeenheten (Figur 26).

  g032377

  Justere klippehøydepinnen

  Juster klippehøyden i trinn på 6 mm, fra 25 til 140 mm, ved å sette ringstiften i forskjellige hull.

  1. Sett transportlåsen i LåST stilling.

  2. Tråkk på løftepedalen for klippeenheten for å heve denne til transportstillingen (samme som klippehøydestilling 140 mm) som vist i Figur 27.

  3. Drei pinnen 90 grader og ta den ut av klippehøydebraketten for å justere klippehøyden (Figur 27).

  4. Velg det hullet i klippehøydebraketten som svarer til ønsket klippehøyde, og sett inn pinnen (Figur 27).

  5. Skyv på klippeenheten, dra tilbake transportlåsen og senk klippeenheten sakte ned.

   g029840

  Justere antiskalperingsvalsene

  Når du endrer på klippehøyden, juster høyden på antiskalperingsvalsene.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL LåSESTILLING, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Juster valsene etter klippehøyden.

   g001102
   g001101
   g001100

  Justere utstrømningsskjermlåser

  Kun for maskiner med utstrømningsskjermlåser

  Du kan justere gressklipperens utslippsflyt for forskjellige typer klippeforhold. Plasser kamlåsene og skjermen så de gir den beste klippekvaliteten.

  Note: Bestemte modeller har mutre og bolter i stedet for utstrømningsskjermlåser.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL LåSESTILLING og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Sving spaken opp for å løsne kamlåsen for å justere kamlokkene (Figur 31).

  4. Juster skjermen og kamlåsene i sporene til ønsket utslippsflyt.

  5. Sving spaken tilbake over for å stramme til skjermen og kamlåsene (Figur 31).

  6. Hvis kamlåsene ikke låser skjermen på plass eller de er for stramme, kan du løsne spaken og deretter dreie på kamlåsen. Juster kamlåsen til ønsket låsetrykk er oppnådd.

   g027727

  Plassere utløpsskjermen

  Følgende figurer er kun anbefalinger for bruk. Justeringer varierer etter gresstyper, fuktighetsinnhold og gressets høyde.

  Note: Hvis motorkraften trekker ned og gressklipperens bakkehastighet er den samme kan du åpne skjermen.

  Stilling A

  Dette er full, bakre stilling. Bruk denne stillingen for følgende.

  • Klippeforhold med kort, lett gress.

  • Tørre forhold.

  • Mindre avklippet gress.

  • Drive gressrestene lengre vekk fra gressklipperen.

   g005832

  Stilling B

  Bruk denne stillingen ved oppsamling. Innrett den alltid mot vifteåpningen.

  g005833

  Stilling C

  Dette er full, åpen stilling. Bruk denne stillingen for følgende:

  • Klippeforhold med høyt, tett gress.

  • Våte forhold.

  • Redusere motorens strømforbruk.

  • Høyere bakkehastighet under vanskelige forhold.

   g005834

  Note: Denne stillingen ligner på fordelene til Toro SFS-gressklipperen.

  Justere setet

  Setet kan beveges både forover og bakover. Juster setet til en stilling som er behagelig for deg, og som gir deg best mulig kontroll over maskinen.

  Flytt spaken sidelengs for å låse opp setet og justere det (Figur 35).

  g019754

  Frigjøre setelåsen

  g030021

  Justere MyRide™-opphengssystem

  MyRide™-opphengssystemet kan justeres for at kjøreturen skal være jevn og komfortabel. Justering av de to bakre støtdemperenhetene er den enkleste og raskeste justeringen for å endre opphengsystemet. Plasser opphengsystemet der du er mest komfortabel.

  Justere de bakre støtdemperenhetene

  Sporene for de bakre støtdemperenhetene har stoppeposisjoner for referanse. Du kan plassere de bakre støtdemperenhetene hvor som helst i sporet, ikke bare i stoppeposisjonene.

  Illustrasjonen under viser posisjonen for myk eller hard kjøring og ulike stoppeposisjoner (Figur 37).

  g030065

  Note: Påse at venstre og høyre bakre støtdemperenhet alltid er justert til samme posisjoner.

  Juster de bakre støtdemperenhetene (Figur 38).

  g030024g030019

  Justere den fremre støtdemperenheten

  Den fremre støtdemperenheten settes i midtstilling og er vanligvis ikke justert.

  For å justere den fremre støtdemperenheten må du åpne gulvpanelet og justere den med en skiftenøkkel (Toro-delenr. 132-5069) eller glideskjøttang (Figur 39).

  g030569

  Bruke drivhjulets løseventiler

  Advarsel

  Hendene kan komme inn i roterende drivkomponenter nedenfor av klippeenheten, og dette kan føre til alvorlig personskade.

  Stopp motoren, ta ut nøkkelen og sørg for at alle bevegelige deler har stanset før du tar på drivhjulets løseventiler.

  Advarsel

  Motoren og de hydrauliske drivverkene kan bli veldig varme. Du kan få alvorlige brannskader av å ta på en varm motor eller de hydrauliske drivverkene.

  La motoren og de hydrauliske drivverkene få anledning til å kjøle seg ned før du tar på drivhjulets løseventiler.

  Drivhjulets løseventiler befinner seg bak på hver enkelt hydrauliske drivenhet, under setet.

  Note: Pass på at løseventilene er i helt horisontal stilling når du bruker maskinen. Hvis ikke, kan det oppstå alvorlig skade på hydraulikksystemet.

  1. Koble ut knivkontrollbryteren (kraftuttak), sett parkeringsbremsen på og vri tenningsnøkkelen til av. Flytt spakene til NøYTRAL LåSESTILLING, og koble inn parkeringsbremsen. Ta ut nøkkelen.

  2. Vri løseventilspakene vertikalt for å skyve maskinen (Figur 40).

   Note: Dette gjør at hydraulikkvæsken kan gå utenom pumpen, og at hjulene kan rulle.

  3. Koble ut parkeringsbremsen før du dytter maskinen.

   g035387
  4. Vri løseventilspakene horisontalt for å kjøre maskinen (Figur 40).

  Bruke sideutslipp

  Gressklipperen har en gressavleder med hengsler som sprer det klipte gresset ut fra siden og ned mot bakken.

  Fare

  Hvis ikke gressavlederen, utslippsdekselet eller hele gressoppsamleren sitter på plass, vil du selv eller andre risikere å komme i kontakt med kniven eller gjenstander som blir slengt opp i luften. Kontakt med gressklipperkniver som roterer og gjenstander som slynges opp i luften, kan føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

  • Fjern aldri gressavlederen fra gressklipperen fordi gressavlederen leder materiale ned mot bakken. Hvis gressavlederen blir skadet, må den skiftes ut omgående.

  • Hold hender og føtter borte fra undersiden av gressklipperen.

  • Prøv aldri å rengjøre utslippsområdet eller gressklipperknivene bortsett fra hvis du flytter kraftuttaket (knivkontrollbryter/kraftuttak) til AV-stillingen, vrir tenningsnøkkelen til AV-stillingen og tar ut nøkkelen.

  • Påse at gressavlederen er i den nedre stillingen.

  Transportere maskinen

  Bruk en kraftig tilhenger eller lastebil for å transportere maskinen. Sikre at tilhengeren eller lastebilen har alle nødvendige bremser, lys og markeringer som kreves ved lov. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye. Denne informasjonen kan hjelpe deg, din familie, kjæledyr eller andre i nærheten med å unngå ulykker.

  Advarsel

  Det å kjøre i trafikken uten blinklys, lys, reflekser eller merking for saktegående kjøretøy er farlig og kan føre til ulykker, som igjen forårsaker personskader.

  Ikke bruk maskinen på offentlige veier.

  1. Hvis du bruker en tilhenger, koble den til tauekjøretøyet og sett på sikkerhetskjettingene.

  2. Koble til tilhengerbremsene, hvis aktuelt.

  3. Last maskinen på tilhengeren eller lastebilen.

  4. Stopp motoren, ta ut nøkkelen, sett på bremsen og lukk drivstoffventilen.

  5. Bruk metallfestene på maskinen for å feste den sikkert til tilhengeren eller lastebilen med stropper, kjettinger, vaier eller tau (Figur 41).

   g035388

  Laste maskinen

  Vær svært forsiktig når du laster maskinen på eller av en tilhenger eller lastebil. Bruk en rampe som er bredere enn maskinen for denne prosedyren. Rygg maskinen opp rampen, og kjør den fremover ned rampen (Figur 42).

  g028043

  Important: Ikke bruk smale individuelle ramper for hver side av maskinen.

  Sikre at rampen er lang nok, slik at vinkelen med bakken ikke overskrider 15 grader (Figur 43). På flatt underlag krever dette at rampen er minst fire ganger så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken. En brattere vinkel kan forårsake at deler på maskinen setter seg fast mens maskinen beveges fra rampen til tilhengeren eller lastebilen. Brattere vinkler kan også føre til at maskinen velter eller mister kontrollen. Hvis du laster maskinen i nærheten av en skråning, plasser tilhengeren eller lastebilen nedover skråningen og rampen oppover. På denne måten minimeres rampevinkelen.

  Advarsel

  Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter og kan føre til alvorlige skader eller dødsulykker.

  • Vær svært forsiktig når du kjører maskinen på en rampe.

  • Kontroller at veltebøylen står oppe og bruk sikkerhetsbeltet under lasting på eller av maskinen. Kontroller at veltebeskyttelsen ikke når opp i taket på en lukket tilhenger.

  • Bruk en rampe med full bredde. Ikke bruk individuelle ramper for hver side av maskinen.

  • Ikke overgå en 15 graders vinkel mellom rampen og bakken eller mellom rampen og tilhengeren eller lastbilen.

  • Påse at rampen er minst fire ganger så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken. Dette sikrer at rampevinkelen ikke overskrider 15 grader på flatt underlag.

  • Rygg maskinen opp rampen, og kjør den fremover ned rampen.

  • Unngå plutselig akselerasjon eller bremsing mens du kjører maskinen på en rampe, da det kan føre til tap av kontroll eller at maskinen velter.

  g027996

  Bruke Z Stand

  Z Stand hever den fremre delen av maskinen slik at du kan rengjøre gressklipperen og fjern knivene.

  Advarsel

  Maskinen kunne falle på noen og forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen på Z Stand.

  • Bruk kun Z Stand til rengjøre gressklipperen og fjerne knivene.

  • Ikke la maskinen være plassert på Z Stand over lengre tid.

  • Du må alltid stanse motoren, sette på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du utfører noe vedlikehold på gressklipperen.

  Kjøre opp på Z Stand

  Important: Bruk Z Stand på en jevn flate.

  1. Hev klippeenheten til transportstilling.

  2. Monter brakettpinnen (Figur 44).

   g035389
  3. Hev spaken.

  4. Sving stativets fot ut og skyv det mot maskinen, inn i bunnen av slissen (Figur 44 og Figur 45).

   g001812
  5. Plasser stativets fot på bakken og hvil spaken på dreietappen (Figur 45).

  6. Start motoren og sett den på halv gass.

   Note: For best resultat, plasser stativets fot i skjøter i fortauet eller ned i gressmatten (Figur 45).

  7. Kjør maskinen opp på støttene. Stopp når spaken faller ned over tappen i låst stilling (Figur 45).

  8. Aktiver parkeringsbremsen og slå av motoren.

  9. Kil fast eller blokker drivhjulene med klosser.

   Advarsel

   Parkeringsbremsen holder kanskje ikke maskinen parkert på Z Stand og kan føre til personskader eller skade på eiendom.

   Ikke parker på Z Stand hvis ikke hjulene er kilt fast eller er blokkert.

  10. Utfør vedlikehold.

  Kjøre ned fra Z Stand

  1. Fjern kilene eller blokkene.

  2. Hev spaken til ulåst stilling (Figur 46).

   g001813
  3. Start motoren og sett den på halv gass. Koble fra parkeringsbremsen.

  4. Rygg sakte ned fra stativet.

  5. Plasser stativet i hvilestilling igjen (Figur 44).

  Brukstips

  Bruke gassens hurtiginnstilling

  For best plenklipping og maksimal luftsirkulasjon, kjører du motoren i HURTIGSTILLINGEN. Luft er nødvendig for at gresset skal klippes grundig. Klippehøyden må derfor ikke være for lav, og gressklipperen skal heller ikke være omgitt av uklippet gress. Forsøk alltid å holde den ene siden av gressklipperen unna uklippet gress. Luften vil da kunne trekkes inn i gressklipperen.

  Klippe en plen for første gang

  Klipp gresset litt lengre enn vanlig for å sikre at plentraktoren ikke skalperer ujevne områder. Klippehøyden som ble brukt tidligere er som regel den beste å bruke. Hvis gresset som klippes er lengre enn 15 cm, kan det være lurt å klippe plenen to ganger for å få et bedre resultat.

  Klippe en tredjedel av gresstrået

  Det er best å bare klippe en tredjedel av gressets lengde. Kortere klipping anbefales ikke, bortsett fra hvis gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.

  Veksle klipperetningen

  Dersom du veksler på klipperetningen, holder gresset seg oppreist. Det bidrar også til å spre det klipte gresset, noe som gir bedre nedbryting og gjødsling.

  Klippe gresset med riktig tidsintervall

  Gress vokser med varierende hastighet til forskjellige tider på året. For å opprettholde samme klippehøyde, må du klippe gresset oftere tidlig på våren. Midt på sommeren begynner det å vokse saktere, derfor trenger du ikke å klippe det så ofte da. Hvis du er ute av stand til å klippe plenen i en lengre periode, klipper du først med en høy klippehøyde. Vent i 2 dager, og klipp deretter på nytt med en lavere høyde.

  Bruke en redusert klippehastighet

  Hvis du ønsker forbedret klippekvalitet, kan du redusere bakkehastigheten.

  Unngå å klippe for kort

  Når du klipper ujevnt, hev klippehøyden for å unngå skalpering av gresset.

  Stoppe

  Hvis maskinens bevegelse forover må stoppes under klippingen, kan det falle en gressklump ned på plenen. Gå til et tidligere klippet område med knivene koblet inn eller koble ut klippeenheten mens du beveger deg framover for å unngå dette.

  Holde gressklipperens underside ren

  Fjern gressrester og skitt fra gressklipperens underside etter hver bruk. Hvis det er et tykt belegg av gress og smuss under gressklipperen, vil klipperesultatet bli dårlig.

  Montere kniven(e)

  Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen, fordi en skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren. Sjekk at knivene på klipperen er skarpe og ikke slitte eller ødelagte etter bruk. Fil ned eventuelle hakk og kvess knivene etter behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv.

  Vedlikehold

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Etter de 100 første timene
 • Kontroller momentet for hjulenes hakemuttere.
 • Kontroller dreiemomentet til hjulnavmutter med riller.
 • Kontroller justeringen av parkeringsbremsen (kontroller hver gang du fjerner eller skifter ut en bremsekomponent).
 • Etter de 250 første timene
 • Skifte hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sikkerhetssystemet.
 • Sjekk motoroljenivået.
 • Kontroller sikkerhetsbeltet.
 • Kontroller veltebeskyttelsesknottene.
 • Rengjør motorskjermen og oljekjøleren.
 • Kontroller og rengjør hydraulikkenhetsdekslene.
 • Undersøk knivene.
 • Rengjør klippeenheten.
 • Hver 50. driftstime
 • Smør klippeenhetens spindler og lederullarm.
 • Kontroller gnistfanger (hvis utstyrt med dette).
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Sjekk remmene for slitasje/sprekker.
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Hver 100. driftstime
 • Smør klippeenhetens løftetapper.
 • Skift motoroljen(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Kontroller, rengjør og juster tennpluggen.
 • Kontroller og rengjør motorens kjøleribber og deksler.
 • Hver 200. driftstime
 • Skift motoroljefilteret.
 • Hver 250. driftstime
 • Skift hovedluftfilteret(oftere under skitne og støvete forhold.)
 • Kontroller sikkerhetsluftfilteret.
 • Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske når du benytter Mobil® 1-væske (oftere under skitne og støvete arbeidsforhold).
 • Hver 300. driftstime
 • Kontroller og juster ventilklaringen. Dra til et autorisert forhandlerverksted.
 • Hver 500. driftstime
 • Skift ut sikkerhetsluftfilteret.
 • Skift drivstoffilter(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Kontroller momentet for hjulenes hakemuttere.
 • Kontroller dreiemomentet til hjulnavmutter med riller.
 • Juster styrehjulslageret.
 • Kontroller justeringen av parkeringsbremsen.deretter
 • Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske når du benytter Toro® HYPR-OIL™ 500-væske (oftere under skitne og støvete arbeidsforhold).
 • én gang månedlig
 • Kontroller batteriet.
 • Årlig
 • Smør lederullarmen på pumpedrivremmen.
 • Smør de fremre styresvingarmene(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Pakk de fremre styrehjullagrene på nytt(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Smør styrehjulnavene.
 • Årlig eller før lagring
 • Lakker avskallede overflater.
 • Utfør alle vedlikeholdsprosedyrene nevnt ovenfor før lagring.
 • Important: Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer, ser du i brukerhåndboken for motoren.

  Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Fjern nøkkelen fra tenningen før du begynner med vedlikeholdsarbeid.

  Forberedelse for vedlikehold

  Frigjøre klippeenhetsforhenget

  Løsne den nedre bolten på forhenget for å frigjøre klippeenhetsforhenget og få tilgang til toppen på klippeenheten (Figur 47). Stram til bolten etter vedlikehold for montere forhenget.

  g027945

  Fjerne skydd i platemetall

  Løsne de to fremre boltene og fjern skyddet i platemetall for å få tilgang til klipperremmene og spindlene (Figur 48). Sett på skyddet i platemetall og stram til boltene etter vedlikehold.

  g027946

  Smøring

  Den må smøres oftere hvis den brukes på steder med mye støv eller sand.

  Smørefettype:Nr. 2 litium- eller molybdenumbasert smørefett

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL LåSESTILLING og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Tørk av smøreniplene med en fille.

   Note: Pass på at du ikke skraper av lakken foran på anordningen(e).

  4. Fest en fettsprøyte til koblingen og påfør smørefett i smøreniplene til det tyter ut av lagrene.

  5. Tørk opp overflødig fett.

  Påføre tynn olje eller spraysmøring

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Smør klippeenhetens løftetapper.
 • Smør klippeenhetens løftetapper.

  g035390

  Smøre gressklipperen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør klippeenhetens spindler og lederullarm.
 • Årlig
 • Smør lederullarmen på pumpedrivremmen.
 • Smør de fremre styresvingarmene(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Pakk de fremre styrehjullagrene på nytt(oftere under skitne og støvete forhold).
  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løsne den nedre bolten som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  4. Fjern skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i platemetall.

  5. Smør klippeenhetens lederulltapper til det kommer ut fett fra bunnen (Figur 50).

  6. Smør de tre spindellagrene inntil fett kommer ut av de nedre forseglingene (Figur 50).

   g009029
  7. Smør lederullarmen for drivremmen (Figur 50).

   g009030
  8. Fjern støvkoppen og juster styrehjulet.

   Note: Hold støvkoppen av til smøringen er utført. Se Justere styrehjulslageret.

  9. Fjern sekskantpluggen og før en smørenippel inn i hullet.

  10. Pump fett inn i smørenippelen til det flyter ut rundt topplageret.

  11. Fjern smørenippelen fra hullet.

  12. Sett på plass sekskantpluggen og støvdekslet (Figur 52).

   g035685
  13. Monter skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i platemetall.

  14. Stram til bolten for klippeenhetsforhenget. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  Smøre styrehjulsnavene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Smør styrehjulnavene.
  1. Stopp motoren, vent til alle bevegelige deler har stanset, ta ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen.

   g006115
  2. Fjern styrehjulet fra styrehjulsgaflene.

  3. Fjern beskyttelsespakningene fra hjulnavet.

  4. Fjern en avstandsmutter fra akselenheten i styrehjulet.

   Note: Det er brukt gjengeforseglermiddel for å låse avstandsmutrene til akselen.

  5. Fjern akselen (med den andre avstandsmutteren fortsatt montert på den) fra hjulenheten.

  6. Lirk ut pakninger og se etter slitasje eller skade på lagrene, og bytt ut ved behov.

  7. Fyll lagrene med et universalsmøremiddel.

  8. Sett ett lager og én ny pakning inn i hjulet.

   Note: Skift ut pakningene.

  9. Hvis begge avstandsmutterne har blitt fjernet (eller har løsnet) fra akselenheten, må du påføre gjengeforseglingsmiddel på en av avstandsmutterne og gjenge den på akselen med anleggene for skrunøkkelen vendt utover.

   Note: Ikke skru avstandsmutteren helt inn på enden av akselen. La det være igjen ca. 3 mm fra avstandsmutterens ytre overflate til enden av akselen inne i mutteren.

  10. Sett den sammenmonterte mutteren og akselen inn på hjulet på den siden hvor den nye pakningen og lageret står.

  11. Fyll området inne i hjulet rundt akselen fullt med universalsmørefett mens den åpne enden på hjulet vender opp.

  12. Sett det andre lageret og en ny pakning på hjulet.

  13. Bruk gjengeforseglermiddel på den andre avstandsmutteren og gjeng den inn på akselen med anleggene for skrunøkkelen vendt utover.

  14. Trekk til mutteren med et moment på 8–9 N·m, løsne mutteren og trekk den til igjen med et moment på 2–3 N·m.

   Note: Pass på at akselen ikke stikker ut lengre enn noen av mutrene.

  15. Sett på igjen beskyttelsespakningene over hjulnavet, og sett hjulet inn på styrehjulsgaffelen.

  16. Sett på igjen styrehjulsbolten og stram til mutteren helt.

  Important: Kontroller lagerjusteringen ofte for å forhindre skade på pakning og lager. Snurr styrehjulet rundt. Hjulet skal ikke snurre fritt (mer enn 1 eller 2 omdreininger) eller vise tegn til sideslark. Hvis hjulet snurrer helt fritt, må du justere momentet på avstandsmutteren til det blir litt motstand. Påfør ytterligere et lag med gjengeforseglermiddel.

  Vedlikehold av motor

  Advarsel

  Kontakt med varme overflater kan føre til personskader.

  Hold hender, føtter, ansiktet, klær og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen og andre varme overflater.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Skift hovedluftfilteret(oftere under skitne og støvete forhold.)
 • Kontroller sikkerhetsluftfilteret.
 • Hver 300. driftstime
 • Kontroller og juster ventilklaringen. Dra til et autorisert forhandlerverksted.
 • Hver 500. driftstime
 • Skift ut sikkerhetsluftfilteret.
 • Note: Bytt oljen oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete.

  Fjerne filtrene

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Åpne låsene på luftrenserdekslet og trekk luftrenserdekslet av luftrenserkroppen (Figur 54).

   g032301
  4. Rengjør innsiden av luftrenserdekslet med trykkluft.

  5. Skyv hovedfilteret forsiktig ut av luftrenserkroppen (Figur 54).

   Note: Pass på at filteret ikke slår bort i luftrenserkroppen.

  6. Fjern kun sikkerhetsfilteret hvis du skal skifte det ut.

   Important: Ikke prøv å rengjøre sikkerhetsfilteret. Hvis sikkerhetsfilteret er skittent, betyr dette at hovedfilteret er skadet og du må skifte ut begge filtrene.

  7. Inspiser hovedfilteret for skader ved å se inn i filteret mens du lyser med en lykt på utsiden av filteret.

   Note: Hull i filteret vises som lyse flekker. Kontroller filteret, og kast det hvis det er ødelagt.

  Overhale hovedfilteret

  • Hvis primærluftfilteret er skittent, bøyd eller skadet, bytt det ut.

  • Ikke rengjør primærfilteret.

  Overhale sikkerhetsfilteret

  Sikkerhetsfilteret skal byttes, aldri rengjøres.

  Important: Ikke prøv å rengjøre sikkerhetsfilteret. Hvis sikkerhetsfilteret er skittent, er primærfilteret skadet. Bytt ut begge filtrene.

  Montere filtrene

  Important: For å unngå at motoren skades må alltid begge luftfiltrene og dekselet sitte på plass under bruk.

  1. Hvis du installerer nye filtre, kontroller at de ikke har blitt skadet i frakten.

   Note: Ikke bruk et ødelagt filter.

  2. Hvis du bytter ut sikkerhetsfilteret, skyv det forsiktig inn i filterenheten (Figur 54).

  3. Skyv hovedfilteret forsiktig inn over sikkerhetsfilteret (Figur 54).

   Note: Forsikre at primærfilteret er satt korrekt på plass ved å skyve på ytterkanten mens det settes inn.

   Important: Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  4. Monter luftrenserdekslet med siden som er merket Up oppover og fest låsene (Figur 54).

  Kontrollere motoroljenivået

  Oljetype: Renseolje (API service SG, SH, SJ eller høyere)

  Oljekapasitet: Med et filterskift, 1,9 l; uten et filterskift, 1,7 l

  Viskositet: Se tabellen nedenfor.

  g004216

  Note: Hvis du bruker multigradsoljer (5W-20, 10W-30 eller 10W-40), vil oljeforbruket øke. Sjekk oljenivået oftere når du bruker slike oljer.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk motoroljenivået.
 • Note: Sjekk oljen når motoren er kald.

  Advarsel

  Kontakt med varme overflater kan føre til personskader.

  Hold hender, føtter, ansiktet, klær og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen og andre varme overflater.

  Important: Ikke fyll på for mye olje i veivhuset, da dette kan føre til skade på motoren. Kjør ikke motoren med oljenivået under lavmerket, da dette kan føre til skade på motoren.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille (Figur 56).

   g035392g027659

  Skifte motorolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Note: Den gamle oljen må kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

  1. Start motoren, og la den gå i fem minutter.

   Note: Oljen vil da varmes opp slik at den flyter lettere.

  2. Parker maskinen slik at baksiden står litt lavere enn forsiden, for å være sikker på at all olje tømmes ut.

  3. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  4. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille (Figur 57).

   g035392g027734
  5. Slå langsomt cirka 80 % av den spesifiserte oljen ned i påfyllingsrøret, og tilfør sakte resten av oljen til den når Full-merket (Figur 58).

   g027660
  6. Start motoren og kjør til et flatt område.

  7. Kontroller oljenivået på nytt.

  Skifte motoroljefilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Skift motoroljefilteret.
 • Note: Bytt ut motoroljefilteret oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete.

  1. Tapp olje fra motoren. Se Skifte motorolje.

  2. Skift motoroljefilteret (Figur 59).

   g035392g027477

   Note: Pass på at oljefilterpakningen berører motoren, og drei deretter oljefilteret en ekstra 3/4 omdreining.

  3. Fyll på ny olje av riktig sort i veivhuset. Se Kontrollere motoroljenivået.

  Overhale tennpluggen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller, rengjør og juster tennpluggen.
 • Pass på at elektrodeavstanden (avstanden mellom elektroden på midten og elektroden på siden) er korrekt før pluggen settes inn. Tennpluggen(e) monteres/demonteres ved hjelp av en tennpluggnøkkel, og elektrodeavstanden justeres ved hjelp av et spesialverktøy/følerblad. Monter ny(e) tennplugg(er) dersom det er nødvendig.

  Type tennplugg: NGK® BPR4ES eller tilsvarende

  Elektrodeavstand: 0,76 mm

  Demontere tennpluggene

  Important: Festene på maskinens deksler er utformet for å sitte på dekselet når dekselet er fjernet. Løsne alle festene på hvert deksel noen omdreininger, slik at dekselet sitter løsere, men ikke er helt løst, og gå så tilbake og løsne dem helt slik at dekselet løsner. Dette forhindrer at du stripper boltene fra holderne.

  1. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  2. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL LåSESTILLING og sett på parkeringsbremsen.

  3. Fjern hydraulikkenhetsdekselet ved å fjerne de 2 mutterne vist i Figur 60.

   Note: Da får du tilgang til den fremre tennpluggen.

   g035172
  4. Fjern tennpluggene.

   g035393g027478
  5. Monter det venstre hydraulikkenhetsdekselet (Figur 60).

  Sjekke tennpluggen

  Important: Forsøk aldri å rengjøre tennpluggen(e). Sjekk alltid tennpluggen når den har: et svart belegg, slitte elektroder, et oljebelegg eller sprekker.

  Hvis du ser en lysebrun eller grå farge på isolatoren, fungerer motoren som den skal. Et svart belegg på isolatoren betyr som regel at luftrenseren er skitten.

  Still avstanden til 0,76 mm.

  g027479

  Montere tennpluggen

  Trekk til tennpluggen(e) med et moment mellom 24,4 og 29,8 N·m.

  g027735

  Kontrollere gnistfangeren

  For modell med gnistfanger
  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller gnistfanger (hvis utstyrt med dette).
 • Advarsel

  Varme komponenter i eksosanlegget kan antenne bensindamp selv om du slår av motoren. Varme partikler som kommer ut fra eksosanlegget mens motoren går kan antenne brennbare materialer. Brann kan føre til personskade eller skade på eiendom.

  Ikke fyll bensin eller kjør motoren uten at det er montert en gnistfanger.

  1. Slå av motoren, vent til alle bevegelige deler har stanset og ta ut nøkkelen. Sett på parkeringsbremsen.

  2. Vent til lyddemperen har blitt nedkjølt.

  3. Hvis det er sprekker i skjermen eller sveiseskjøtene, bytt ut gnistfangeren.

  4. Hvis skjermen er tilstoppet, må du fjerne gnistfangeren og riste løs partikler fra gnistfangeren og rengjøre skjermen med en stålbørste (bløt opp med løsningsmiddel ved behov). Sett gnistfangeren på eksosåpningen igjen.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Skifte drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Skift drivstoffilter(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Bensinfilteret er plassert i nærheten av motoren foran eller bak på motoren.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Vent til motoren har kjølt seg ned.

  4. Lukk drivstoffavstengingsventilen under setet (Figur 18).

  5. Fjern hydraulikkenhetsdekselet ved å fjerne de 2 mutterne vist i Figur 64.

   g035171
  6. Klem sammen endene på slangeklemmene, og skyv dem bort fra filteret (Figur 65).

   g008963
  7. Ta filteret av bensinslangene.

  8. Monter et nytt filter, og skyv slangeklemmene nær opptil filteret (Figur 65).

  9. Åpne drivstoffavstengingsventilen.

  Important: Monter drivstoffslangene på nytt og sikre med samme type plastikksnorer som de som opprinnelig fulgte med fra fabrikken, for å holde drivstoffslangene unna komponenter som kan forårsake skade.

  Vedlikeholde drivstofftanken

  Forsøk aldri å tappe drivstofftanken. Påse at en autorisert forhandler tapper drivstofftanken og overhaler eventuelle komponenter for drivstoffsystemet.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  én gang månedlig
 • Kontroller batteriet.
 • Advarsel

  Batteripoler, klemmer og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som er kjente i staten California for å føre til kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter at du har håndtert et batteri.

  Fare

  Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift som også kan forårsake alvorlige brannskader.

  Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne eller klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihansker for å beskytte hendene.

  Fjerne batteriet

  Advarsel

  Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

  • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

  Advarsel

  Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene, og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern batteriet, som vist i Figur 66.

   g035392g027728

  Installere batteriet

  Note: Plasser batteriet med polene vendt bort fra hydraulikktanken.

  g032526

  Lade batteriet

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Røyk aldri i nærheten av batteriet, og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  Important: Batteriet skal alltid være fulladet (1265 egenvekt). Dette er spesielt viktig for å forhindre at batteriet blir ødelagt når temperaturen er under 0 °C.

  1. Lad opp batteriet i 10 til 15 minutter ved 25 til 30 A, eller i 30 minutter ved 10 A.

  2. Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket, og deretter laderledningene fra batteripolene (Figur 68).

  3. Monter batteriet i maskinen og koble til batterikablene, se Installere batteriet.

   Note: Kjør ikke traktoren med batteriet frakoblet da dette kan føre til elektrisk skade.

   g000960

  Vedlikeholde sikringene

  Det elektriske systemet er beskyttet av sikringer. Dette er vedlikeholdsfritt. Hvis en sikring imidlertid går, kontrollerer du om det er kortslutning i en av ledningene.

  1. Sikringene befinner seg i den høyre konsollen ved siden av setet (Figur 69).

  2. For å bytte sikring, trekk den ut for å fjerne den.

  3. Sett inn en ny sikring (Figur 69).

   g008966

  Vedlikehold av drivsystem

  Kontrollere sikkerhetsbeltet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sikkerhetsbeltet.
 • Inspiser sikkerhetsbeltet og se etter slitasje, hakk og at selvopprulleren og spennen fungerer som de skal. Skift ut sikkerhetsbeltet hvis det er skadet.

  Kontrollere veltebeskyttelsesknottene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller veltebeskyttelsesknottene.
 • Advarsel

  For å unngå skader eller dødsfall ved velting: Hold veltebøylen i fullt hevet og låst stilling og bruk sikkerhetsbelte.

  Kontroller at setet er godt festet på maskinen.

  Kontroller at både det monterte utstyret og knottene fungerer som de skal. Kontroller at knottene låser ordentlig når veltebeskyttelsen er i hevet stilling. Den øvre bøylen på veltebøylen må kanskje skyves litt fremover eller trekkes bakover for å få begge knottene til å låse helt (Figur 70).

  g008943

  Justere sporingen

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak).

  2. Kjør ut på et åpent, flatt område og sett bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL låsestilling.

  3. Flytt gassen slik at den står midt mellom stillingene HURTIG og LANGSOM.

  4. Flytt begge bevegelseskontrollspakene fremover til de begge stopper i T-sporet.

  5. Kontroller hvilken vei maskinen trekker.

  6. Hvis maskinen trekker til høyre, må du løsne boltene og justere den venstre stopplaten bakover på det venstre T-sporet til maskinen går rett fremover (Figur 71).

  7. Hvis maskinen trekker til venstre, må du løsne boltene og justere den høyre stopplaten bakover på det høyre T-sporet til maskinen går rett fremover (Figur 71).

  8. Stram til stopplaten (Figur 71).

   g035394

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Oppretthold et lufttrykk på 0,90 bar i bakhjulene. Forskjellig trykk i hjulene kan føre til ujevn klipping. Sjekk dekkene når de er kalde, for å få en mest mulig nøyaktig avlesning av trykket.

  Note: Forhjulene har delvis luftfylte dekk som ikke trenger justering av lufttrykk.

  g001055

  Kontrollere hjulenes hakemuttere

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Kontroller momentet for hjulenes hakemuttere.
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller momentet for hjulenes hakemuttere.
 • Kontroller og stram hjulhakemutterne til 122–129 N·m.

  Kontrollere hjulnavmutter med riller

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Kontroller dreiemomentet til hjulnavmutter med riller.
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller dreiemomentet til hjulnavmutter med riller.
 • Kontroller og stram mutteren med riller til 286–352 N·m.

  Note: Ikke bruk glidemiddel på hjulnavet.

  g035395

  Justere styrehjulslageret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Juster styrehjulslageret.
  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern støvhetten fra styringen og trekk til låsemutteren (Figur 74).

  4. Trekk til låsemutteren inntil fjærskivene er flate og gå deretter tilbake 1/4 omdreining for å stille forbelastningen på lagrene korrekt (Figur 74).

   Important: Påse at fjærskivene er montert korrekt slik det vises i Figur 74.

  5. Sett på støvhetten (Figur 74).

   g001297

  Bruke clutchmellomlegget

  Noen nyere modeller har blitt bygget med clutcher som inneholder en et bremsemellomlegg. Når clutchbremsen er så slitt at clutchen ikke lenger har jevn kontakt, kan du fjerne mellomlegget for å forlenge clutchens levetid.

  g010869

  Fjerne clutchmellomlegget

  1. Stopp motoren, vent til alle bevegelige deler har stanset og ta ut nøkkelen.

  2. Aktiver parkeringsbremsen og vent til maskinen har kjølt seg helt ned.

  3. Bruk en luftkompressor, blås ut ev. rusk fra under bremsestangen og rundt bremseavstandsstykkene.

   g010868
  4. Kontroller tilstanden til ledningene, konnektorene og terminalene til ledningsfastspenneren. Rengjør eller reparer dem etter behov.

  5. Kontroller at det finnes 12 V ved clutchkonnektoren når du aktiverer knivkontrollbryteren (kraftuttaket).

  6. Mål avstanden mellom rotoren og armaturen. Hvis avstanden er større enn 1 mm, fortsett med de følgende trinnene:

   1. Løsne begge bremsemonteringsboltene en halv til én full omdreining som vist i Figur 77.

    Note: Ikke fjern bremsestangen fra feltkledningen/armaturen. Bremsestangen har blitt slitt for å passe til armaturen og må fortsatt passe etter at du har fjernet mellomlegget for å sikre korrekt bremsemoment.

    g010870
   2. Bruk nebbtang, eller hendene, til å fjerne mellomlegget.

    Note: Ikke kast mellomlegget før du har bekreftet at clutchen fungerer som den skal.

    g010871
   3. Bruk en luftledning til å blåse ut ev. rusk under bremsestangen og rundt bremseavstandsstykkene.

   4. Trekk hver bolt (M6 x 1) til mellom 12,3 og 13,7 N·m.

   5. Bruk et 0,25 mm tykt følerblad til å bekrefte at det er et mellomrom mellom rotoren og armaturoverflaten på begge sider av bremsestangen, som vist i Figur 79 og Figur 80.

    Note: Som en følge av måten rotoren og armaturoverflaten slites (forhøyninger og fordypninger) kan det være vanskelig å måle korrekt avstand.

    g010872
    g010873
    • Hvis avstanden er mindre enn 0,25 mm, skal du montere mellomlegget igjen og se i .

    • Hvis det er stort nok mellomrom, fortsett til sikkerhetssjekken i trinn 6.

   6. Utfør følgende sikkerhetssjekk:

    1. Sitt i setet når du starter motoren.

    2. Påse at knivene ikke aktiveres når knivkontrollbryteren (kraftuttaket) er i AV og clutchen er utkoblet.

     Note: Hvis clutchen ikke kobles ut, monter mellomlegget og se .

    3. Aktiver og deaktiver knivkontrollbryteren (kraftuttaket) ti etterfølgende ganger for å kontrollere at clutchen fungerer som den skal.

     Note: Hvis clutchen ikke kobler inn som den skal, se .

  Vedlikehold av kjølesystem

  Rengjøre motorskjermen og motoroljekjøleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør motorskjermen og oljekjøleren.
 • Fjern eventuell oppsamling av gress, smuss eller andre fremmedlegemer fra oljekjøleren (Figur 81). Dette vil bidra til å sørge for tilstrekkelig kjøling av motoren og riktig motorhastighet, og vil redusere muligheten for overoppheting og mekanisk skade på motoren.

  g035392g009191

  Rengjøre motorens kjøleribber og deksler

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller og rengjør motorens kjøleribber og deksler.
  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket) og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern luftinntaksskjerm, tilbakespolingsstarter og viftehus (Figur 82).

  4. Fjern rusk og gress fra motordelene.

  5. Monter luftinntaksskjermen, tilbakespolingsstarteren og viftehuset (Figur 82).

   g004218

  Kontrollere og rengjøre hydraulikkenhetsdekslene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller og rengjør hydraulikkenhetsdekslene.
 • Important: Festene på maskinens deksler er utformet for å sitte på dekselet når dekselet er fjernet. Løsne alle festene på hvert deksel noen omdreininger, slik at dekselet sitter løsere, men ikke er helt løst, og gå så tilbake og løsne dem helt slik at dekselet løsner. Dette forhindrer at du stripper boltene fra holderne.

  1. Koble fra kraftuttaket og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Flytt setet fremover.

  4. Vent til motoren og hydraulikksystemet har kjølt seg ned.

  5. Fjern rusk og gress fra hydraulikkenhetsdekslene.

  6. Hev setet og rengjør rundt hver peilepinne og hydraulikkenhet (Figur 83).

   g035173
  7. Senk og posisjoner setet.

  Vedlikehold av bremser

  Justere parkeringsbremsen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Kontroller justeringen av parkeringsbremsen (kontroller hver gang du fjerner eller skifter ut en bremsekomponent).
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller justeringen av parkeringsbremsen.deretter
  1. Kjør maskinen inn på en jevn flate.

  2. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL LåSESTILLING og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Stopp motoren, vent til alle bevegelige deler har stanset og ta ut nøkkelen.

  4. Hev maskinens bakende og støtt den med jekkstøtter.

   Fare

   Mekaniske eller hydrauliske jekker kan kanskje ikke støtte maskinen og dermed føre til alvorlige skader.

   • Bruk en jekkstøtte når du støtter maskinen.

   • Ikke bruk hydrauliske jekker.

  5. Ta av bakhjulene på maskinen.

  6. Ta bort alt rusk fra bremseområdet.

  7. Vri drivhjulets løsehåndtak til utløst stilling. Se Bruke drivhjulets løseventiler.

  8. Sjekk om det finnes synlig avstand mellom L-braketten og koblingsstoppet (Figur 84).

   g026961
  9. Koble fra parkeringsbremsen.

  10. Drei hjulnavet for hånd i begge retninger i forhold til kaliperen.

   Note: Hjulnavet skal rotere fritt i kaliperen.

  11. Hvis det er nødvendig å skape avstand eller hjulnavet ikke kan rotere fritt:

   1. Koble fra parkeringsbremsen.

   2. Koble fra og finjuster den bakre koblingen:

    • Gjør koblingen kortere for å skape avstand.

    • Forleng koblingen for å gi rom for hjulnavrotasjon.

   3. Koble til den bakre koblingsenheten.

  12. Sett på parkeringsbremsen og sjekk avstanden.

  13. Gjenta trinn 9 til 13 inntil det finnes synlig avstand og hjulnavet kan rotere fritt.

  14. Gjenta prosedyren for bremsen på motsatt side.

  15. Vri drivhjulets løsehåndtak til driftsstilling. Se Bruke drivhjulets løseventiler.

  16. Sett på igjen bakdekkene og stram til hakemutterne. Se Kontrollere hjulenes hakemuttere.

  17. Ta bort jekkstøttene.

  Vedlikehold av remmer

  Sjekke remmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Sjekk remmene for slitasje/sprekker.
 • Skift ut remmen hvis den er slitt. Tegn på en slitt rem omfatter kvining mens remmen roterer, knivene sklir ved klipping av gress og slitte kanter, brente merker og sprekker på/i remmen.

  Skifte klipperremmen

  Important: Festene på maskinens deksler er utformet for å sitte på dekselet når dekselet er fjernet. Løsne alle festene på hvert deksel noen omdreininger, slik at dekselet sitter løsere, men ikke er helt løst, og gå så tilbake og løsne dem helt slik at dekselet løsner. Dette forhindrer at du stripper boltene fra holderne.

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett parkeringsbremsen på.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Senk gressklipperen til en klippehøyde på 76 mm.

  4. Løsne den nedre bolten som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  5. Fjern skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i platemetall

  6. Fjern beltedeksler og boltene som er festet til dem (Figur 85).

   g027729
  7. Bruk en skralle i det firkantede hullet i lederullarmen for å redusere spenningen på blindfjæren (Figur 86).

  8. Ta remmen av klippeenhetens remskiver.

  9. Fjern remføreren på den fjærbelastede lederullarmen som vist i Figur 86.

  10. Fjern den eksisterende remmen.

  11. Monter den nye remmen rundt knivremskivene og clutchremskiven under motoren (Figur 86).

   g009038
  12. Monter remføreren på lederullarmen som vist i Figur 86.

  13. Bruk skrallen i det firkantede hullet for å installere blindfjæren (Figur 86).

   Note: Pass på at fjærendene er anbrakt i forankringssporene.

  14. Monter remdekslene og boltene som er festet til dem (Figur 87).

   g027730

  Skifte drivrem for hydraulikkpumpen

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket) og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern klipperremmen. Se Skifte klipperremmen.

  4. Løft opp maskinen og støtt den med jekkstøtter (Figur 88).

   g009039
  5. Bruk en skralle i det firkantede hullet i lederullarmen for å fjerne blindfjæren (Figur 88).

  6. Hekt fjæren av rammen (Figur 88).

  7. Fjern remmen fra hydraulikkenhetens drivremskiver og motorremskiven.

  8. Legg den nye remmen rundt motorremskiven og de to drivremskivene.

  9. Bruk en skralle i det firkantede hullet i lederullarmen for å montere ledefjæren til rammen (Figur 88).

  10. Monter klipperremmen. Se Skifte klipperremmen.

  Vedlikehold av kontrollsystem

  Justere kontrollhåndtaksstillingen

  Det er to høydestillinger for kontrollspakene – høy og lav. Fjern boltene for å justere høyden.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løsne boltene og flensmutrene som er installert i spakene (Figur 89).

  4. Innrett foran-til-bak-stilling for spakene ved å bringe dem sammen til NøYTRAL stilling, føre dem til de er innrettet og stramme boltene (Figur 89).

   g029726
   g009195
  5. Dersom endene på spakene slår mot hverandre, se Justere tapp for bevegelseskontroll – nøytral stilling.

  Justere bevegelseskontrolleddene

  Pumpekontrolleddene befinner seg på én av drivstofftanksidene, under setet. Du kan finjustere ved å dreie på pumpeleddet med en 1/2-tommes skrunøkkel, slik at maskinen ikke beveger seg i nøytral stilling. Foreta kun justeringer for nøytral stilling.

  Advarsel

  Motoren må gå og drivhjulene må rotere, slik at det kan utføres bevegelseskontrolljustering. Kontakt med bevegelige deler eller varme overflater kan føre til personskade.

  Hold fingre, hender og bekledning unna roterende komponenter og varme overflater.

  1. Før du starter motoren, må du tråkke på løftepedalen for klippeenheten, ta ut klippehøydepinnen og senke klippeenheten ned på bakken.

  2. Hev bakre del av maskinen og støtt med jekkstøtter (eller tilsvarende støtte) akkurat høyt nok til at drivhjulene kan rotere fritt.

  3. Ta vekk den elektriske koblingen fra setesikkerhetsbryteren som er plassert under seteputen.

   Note: Bryteren er en del av seteenheten.

  4. Installer midlertidig en kaldstartsledning over terminalene i hovedledningsnettkonnektoren.

  5. Start motoren.

   Note: Aktiver parkeringsbremsen og flytt bevegelseskontrollspakene ut før du starter motoren. Du må ikke sitte i setet fordi det blir brukt kaldstartsledning. Kjør motoren på full gass og frigjør bremsen.

  6. Kjør maskinen i minst 5 minutter med drivspakene satt til full fart for å få hydraulikktemperaturen opp i driftstemperatur.

  7. Sett bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL stilling.

  8. Juster lengden på pumpestangen ved å vri på de doble mutrene på stangen i den aktuelle retningen til hjulene kryper noe i revers (Figur 91).

   g035397
  9. Flytt bevegelseskontrollspakene til REVERSSTILLINGEN og bruk litt lett trykk på spaken mens du lar reversindikatorfjærene føre spakene tilbake til nøytral stilling.

   Note: Hjulene må ikke bevege seg eller krype noe i revers.

  10. Slå av maskinen.

  11. Fjern kaldstartsledningen fra ledningsnettkonnektoren og koble konnektoren inn i setebryteren.

  12. Ta bort jekkstøttene.

  13. Hev klippeenheten og sett inn igjen klippehøydepinnen.

  14. Kontroller at maskinen ikke kryper i nøytral når du kobler fra parkeringsbremsene.

  Justere bevegelseskontrolldemperen

  Du kan justere den øvre dempermonteringsbolten for å oppnå ønsket motstand for bevegelseskontrollspaken. Se Figur 92 for å finne monteringsalternativer.

  g008620

  Justere tapp for bevegelseskontroll – nøytral stilling

  Du kan justere flensmutteren for å oppnå ettrinnsjusteringsbolten når du flytter dem til NøYTRAL, LåST stilling. Se Figur 93 for å finne justeringsalternativer.

  1. Løsne låsemutteren.

  2. Stram til eller løsne flensmutteren for å få ønsket følelse.

   Note: Hvis du ønsker mer motstand, strammer du til flensmutteren.

   Note: Hvis du ønsker mindre motstand, løsner du flensmutteren.

  3. Stram låsemutteren.

   g008621

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Overhale det hydrauliske systemet

  Hydraulikkvæsketype: Toro® HYPR-OIL 500 hydraulikkvæske eller Mobil® 1 15W-50.

  Important: Bruk den angitte væsken. Andre oljer kan skade det hydrauliske systemet.

  Væskekapasitet for hvert hydraulikksystem: 1,5 liter per side med filterbytte

  Kontrollere hydraulikkoljen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
  1. Sett maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL LåSESTILLING og sett på parkeringsbremsen.

  3. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  4. La motoren og hydraulikksystemet få kjøle seg ned i ti minutter.

   Note: Væskenivået på peilestaven blir feil hvis du kontrollerer væsken når maskinen er varm.

  5. Flytt setet fremover.

  6. Rengjør området rundt peilepinnene på hydraulikksystembeholderne (Figur 94).

  7. Fjern én peilepinne fra hydraulikkbeholderen (Figur 94).

  8. Tørk av peilepinnen og sett peilepinnen tilbake i beholderen.

  9. Dra ut peilestaven, og se på enden (Figur 94).

   Note: Hvis væskenivået er ved fyll på-merket, hell sakte nok væske i hydraulikkbeholderen til å fylle nivået til full- eller H-linjen.

   Important: Ikke fyll for mye væske på hydraulikkenhetene, ettersom dette kan forårsake skade. Ikke kjør maskinen hvis væsken er under fyll på-merket.

  10. Sett peilestaven på plass igjen.

  11. Gjenta prosedyren med motsatt peilestav.

   g015459

   Advarsel

   Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

   • Væske som sprøytes inn under huden, må fjernes kirurgisk innen få timer av en doktor med kjennskap til denne typen skader. Hvis ikke, kan dette føre til koldbrann.

   • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

   • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

   • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

   • Kontroller at alle hydraulikkslanger og -ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  Skifte hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 250 første timene
 • Skifte hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske
 • Hver 250. driftstime
 • Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske når du benytter Mobil® 1-væske (oftere under skitne og støvete arbeidsforhold).
 • Hver 500. driftstime
 • Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske når du benytter Toro® HYPR-OIL™ 500-væske (oftere under skitne og støvete arbeidsforhold).
 • Fjern filtrene for å skifte hydraulikkvæske. Bytt begge samtidig. Se Overhale det hydrauliske systemet for væskespesifikasjonene.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL LåSESTILLING og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løft opp maskinen og støtt den med jekkstøtter (Figur 95).

   g008970
  4. Fjern både klipperremmen og pumpedrivremmen. Se Skifte klipperremmen og Skifte drivrem for hydraulikkpumpen.

   Note: Dette forhindrer at det kommer olje på remmene.

  5. Plasser et tappefat under filteret, fjern det gamle filteret og tørk av overflaten (Figur 96).

   g008968
  6. Påfør et tynt lag med hydraulisk væske på gummipakningen på det nye filteret (Figur 96).

  7. Sett inn det nye hydraulikkfilteret.

  8. Monter pumpedrivremmen og klipperremmen.

  9. Ta bort jekkstøttene, og senk maskinen ned (Figur 95).

  10. Fyll væske på hydraulikkbeholderen og se etter lekkasjer.

  11. Tørk opp væske som eventuelt ble sølt.

  12. Start motoren, og la den gå i omtrent to minutter for å blåse luft ut fra systemet.

  13. Stopp motoren og kontroller om det finnes lekkasjer.

  14. Kontroller væskenivået mens væsken er kald.

  15. Fyll på væske i den hydrauliske beholderen hvis det er nødvendig.

   Note: Ikke fyll på for mye.

  Vedlikehold av klippeenhet

  Rette opp klippeenheten

  Montere maskinen

  Note: Kontroller at klippeenheten er plan før du stiller inn klippehøyden.

  1. Sett gressklipperen på en jevn overflate.

  2. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  3. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  4. Kontroller dekktrykket for drivhjulene.

   Note: Riktig dekktrykk er 0,9 bar.

  5. Still inn klippeenheten til en klippehøyde på 76 mm.

  Nivellere klippeenheten

  1. Sett gressklipperen på en jevn overflate.

  2. Stopp motoren, vent til alle bevegelige deler har stanset, ta ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen.

  3. Kontroller dekktrykket for drivhjulene.

   Note: Riktig dekktrykk er 0,9 bar.

  4. Sett transportlåsen i låsestilling.

  5. Tråkk løftepedalen for klippeenheten helt ned slik at klippeenheten låses i transportstillingen på 14 cm (Figur 97).

   g029840
  6. Sett klippehøydepinnen inn i 7,6 cm-stillingen.

  7. Frigjør transportlåsen og la klippeenheten senkes ned til klippehøyden.

  8. Hev utløpssjakten.

  9. Mål fra den jevne overflaten til den fremre tuppen på kniven (posisjon A) på begge sider av klippeenheten, som vist i Figur 98.

   Note: Riktig avstand skal være 7,6 cm.

   g009196
  10. Finjuster justeringsmutteren på den fremre klippeenheten ved å vri på den (Figur 99).

   Note: Hvis du vil øke høyden, vrir du justeringsmutter med urviseren. Hvis du vil redusere høyden, vrir du mot urviseren.

   g035398
  11. For klippeenheter vist i Figur 100 finjusteres justeringsmutteren på den fremre klippeenheten ved å vri på den (Figur 100).

   Note: Hvis du vil øke høyden, vrir du justeringsmutteren med urviseren. Hvis du vil redusere høyden, vrir du mutteren mot urviseren.

   Note: Hvis de fremre klippeenhetsleddene ikke har nok justeringsmulighet til å oppnå riktig klippehøyde, kan du bruke ettrinnsjusteringen for å øke justeringsmuligheten.

   g010251
  12. Hvis du vil justere ettrinnsjusteringsenheten, må du løsne de to boltene nederst på klippehøydeplaten (Figur 101).

   g029651
  13. Hvis klippeenheten er for lav, kan du stramme til ettrinnsjusteringsbolten ved å vri den med urviseren. Hvis klippeenheten er for høy, kan du løsne ettrinnsjusteringsbolten ved å vri den mot urviseren (Figur 102).

   Note: Løsne eller stram til ettrinnsjusteringsbolten nok til å flytte klippehøydeplatens monteringsbolter minst 1/3 av den tilgjengelige lengden i sporene. Dette gir litt opp- og nedjusteringsmuligheter for hvert av de fire leddene til klippeenheten.

  14. Trekk til de to boltene nederst på klippehøydeplaten (Figur 102).

   Note: Vanligvis skal den bakre knivtuppen justeres 6,4 mm høyere enn den fremre.

   g017036
  15. Trekk til de to boltene med et moment på 37–45 N·m.

  16. Mål fra den jevne overflaten til den bakre tuppen på kniven (stilling B) på begge sider av klippeenheten, som vist i Figur 98.

   Note: Riktig avstand skal være 8,3 cm.

  17. Finjuster skruejusteringen ved å vri den til 8,3 cm høyde (se Figur 100).

   Note: Hvis du vil øke høyden, vrir du justeringsmutteren med urviseren. Hvis du vil redusere høyden, vrir du mutteren mot urviseren.

  18. Mål til alle de fire sidene har riktig høyde.

  19. Stram til alle mutterne på klippeenhetens løftearmenheter.

  20. Senk utløpssjakten.

  Overhale gressklipperknivene

  Sørg for å få best mulig klipperesultat ved å holde knivene skarpe. For å kunne bytte ut knivblader når de ikke lenger er skarpe nok, bør du ha ekstra knivblader tilgjengelig.

  Advarsel

  En slitt eller skadet kniv kan brekke, og en del av kniven kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

  • Inspiser knivene regelmessig for slitasje eller skade.

  • Skift ut en slitt eller skadet kniv.

  Før du inspiserer eller overhaler knivene

  1. Parker gressklipperen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak) og sett på parkeringsbremsen.

  2. Skru AV tenningen. Ta ut nøkkelen og koble tennpluggledningene fra tennpluggene.

  Inspisere knivene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Undersøk knivene.
  1. Undersøk kniveggene (Figur 103).

  2. Hvis kniven er sløv eller hvis det er hakk i den, må den tas av og slipes. Se Fjerne knivbladeneog Slipe knivbladene.

  3. Undersøk knivbladene, spesielt buen.

  4. Hvis du finner sprekker, slitasje eller ser at det begynner å dannes spor i denne delen av kniven, må den skiftes ut øyeblikkelig (Figur 103).

   g006530

  Kontrollere om en kniv er bøyd

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Roter knivene til endene vender fremover og bakover (Figur 104).

  4. Mål fra en jevn overflate til kniveggen, posisjon A, på kniven (Figur 104).

   g000975
  5. Roter den motsatte enden av kniven fremover.

  6. Mål fra en jevn overflate til kniveggen i samme posisjon som i trinn 4.

   Note: Forskjellen mellom avstanden i trinn 4 og 6 må ikke være over 3 mm.

   Note: Hvis dette målet overskrider 3 mm, er kniven bøyd og må byttes ut.

   Advarsel

   En kniv som er bøyd eller ødelagt kan brekke og forårsake alvorlig skade eller drepe deg eller andre i nærheten.

   • Bytt alltid ut bøyde eller ødelagte kniver.

   • Du må ikke file eller lage skarpe hakk i kanten eller overflaten på kniven.

  Fjerne knivbladene

  Skift ut en kniv hvis den treffer en gjenstand, hvis kniven er ubalansert eller hvis kniven blir bøyd. For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Hvis du bruker reservedeler fra andre produsenter, kan det være i uoverensstemmelse med sikkerhetsstandardene.

  1. Hold knivenden ved hjelp av en fille eller en tykk hanske.

  2. Fjern knivbolten, bueskiven og kniven fra spindelakselen (Figur 105).

   g004536

  Slipe knivbladene

  1. Bruk en fil til å slipe eggen i begge ender av kniven (Figur 106).

   Note: Oppretthold den opprinnelige vinkelen.

   Note: Kniven holdes balansert hvis du sliper like mye på begge kniveggene.

   g000276
  2. Sjekk knivens balanse ved å legge den på en balanseringsinnretning (Figur 107).

   Note: Hvis kniven holder seg i horisontal stilling, har den riktig balanse og er klar til bruk.

   g000277
  3. Hvis kniven ikke er i balanse, files litt av metallet på enden av vingeområdet bort (Figur 105).

  4. Fortsett med dette helt til kniven er balansert.

  Montere knivbladene

  1. Monter kniven på spindelakselen (Figur 108).

   Important: Buen på kniven må vende oppover mot innsiden av gressklipperen for å sikre riktig klipping.

  2. Monter fjærskiven og knivbolten (Figur 108).

   Note: Monter fjærskiven med konus mot bolthodet.

  3. Trekk til knivbolten til 115–150 N∙m.

   g004536

  Demontere klippeenheten

  Før du utfører service eller fjerner klippeenheten, må de fjærbelastede løftearmene for klippeenheten låses.

  Advarsel

  Klippeenhetens løftearmenheter har oppsamlet energi. Hvis du prøver å fjerne klippeenheten uten å frigjøre den oppsamlede energien, kan det forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.

  Ikke prøv å demontere klippeenheten fra frontrammen uten å låse den oppsamlede energien.

  1. Stopp motoren, vent til alle bevegelige deler har stanset, ta ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen.

  2. Fjern klippehøydepinnen og senk klippeenheten ned på bakken.

  3. Sett klippehøydepinnen inn i 7,6 cm-stillingen.

   Note: Dette låser klippeenhetens løftearmer i laveste stilling slik at den oppsamlede energien i fjæren frigjøres når du fjerner klippeenheten.

  4. Fjern remdekslene.

  5. Løft opp gulvpanelet og sett en skralle i det firkantede hullet i klippeenhetens lederull (Figur 109).

  6. Vri klippeenhetens lederull med urviseren og fjern klipperremmen (Figur 109).

   g009038
  7. Fjern og hold tilbake delene på begge sider av klippeenheten, som vist i Figur 110.

   g009197
  8. Hev klippeenhetsavstiverne og fest dem i oppreist stilling.

  9. Skyv klippeenheten ut til høyre side på maskinen.

  Skifte gressavlederen

  Advarsel

  En utildekket utslippsåpning kan føre til at gressklipperen slynger objekter mot deg eller andre i nærheten, noe som kan resultere i alvorlig skade. Det kan også oppstå kontakt med kniven.

  Du må ikke bruke gressklipperen uten at du har montert en dekkplate, kvernplate, gressavleder eller gressoppsamler.

  1. Fjern låsemutteren, bolten, fjæren og avstandsstykket som holder avlederen festet til svingbrakettene (Figur 111).

  2. Fjern den skadde eller slitte gressavlederen (Figur 111).

   g015594
  3. Plasser avstandsstykket og fjæren på gressavlederen.

  4. Plasser én J-ende av fjæren bak klippeenhetskanten.

   Note: Påse at én J-krokende av fjæren er montert bak kanten på klippeenheten før du monterer bolten som vist i Figur 111.

  5. Monter bolt og mutter.

  6. Plasser én J-krokende av fjæren rundt gressavlederen (Figur 111).

   Important: Gressavlederen må kunne rotere. Løft avlederen opp til helt åpen stilling og sørg for at den roterer helt til den nederste posisjonen.

  Rengjøring

  Rengjøre under klippeenheten

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør klippeenheten.
  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Hev klippeenheten til TRANSPORTSTILLINGEN.

  Rengjøring av opphengsystemet

  Note: Ikke rengjør støtdemperenhetene med trykkvann (Figur 112).

  g030538

  Avhending av avfall

  Motorolje, batterier, hydraulikkvæske og motorkjølemiddel er forurensende for miljøet. Avhend disse i henhold til nasjonale eller lokale regelverk.

  Lagring

  Rengjøring og lagring

  1. Koble ut knivkontrollbryteren (kraftuttak), sett parkeringsbremsen på og drei tenningsnøkkelen til Av. Ta ut nøkkelen.

  2. Rengjør hele alle utvendige deler på maskinen for gress, smuss og skitt, spesielt motoren og det hydrauliske systemet. Fjern utvendige gressrester og smuss på motorens sylindertoppribber og viftehus.

   Important: Du kan vaske maskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Maskinen må ikke trykkvaskes. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær kontrollpanelet, motoren og de hydrauliske pumpene og motorene.

  3. Kontroller bremsen.

  4. Vedlikehold luftrenseren, se Overhale luftrenseren.

  5. Smør maskinen, se Smøring.

  6. Bytte veivhusolje, se Skifte motorolje.

  7. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  8. Skifte de hydrauliske filtrene. Se Skifte hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske.

  9. Bytt ut batteriet, se Lade batteriet.

  10. Skrap bort oppsamlet gress og skitt fra gressklipperens underside, og spyl den med en hageslange.

   Note: Kjør maskinen med knivkontrollbryteren (kraftuttak) innkoblet og motoren på høy tomgang i to til fem minutter etter vask.

  11. Kontroller knivenes tilstand. Se Overhale gressklipperknivene.

  12. Gjør maskinen klar for oppbevaring når det er flere enn 30 dager til du skal bruke den igjen. Slik gjør du maskinen klar for lagring:

   1. Bland et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel med petroleumsbase i drivstoffet på tanken. Følg blandingsinstruksjonene fra produsenten av stabiliseringsmiddelet. Stabiliseringsmidler med alkoholbase (etanol eller metanol) må ikke brukes.

    Note: Et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel er mest effektivt når det blandes med ferskt drivstoff og brukes til enhver tid.

   2. Kjør motoren for å fordele det behandlede drivstoffet i drivstoffsystemet (fem minutter).

   3. Slå av motoren, la den kjøles ned og tøm drivstofftanken. Se Vedlikeholde drivstofftanken.

   4. Start motoren igjen og la den gå til den stopper av seg selv.

   5. Drivstoff må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Gjenvinn i henhold til lokale forskrifter.

    Important: Drivstoff som inneholder et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel, må ikke oppbevares i flere enn 90 dager.

  13. Sjekk og stram til alle bolter, mutrer og skruer. Alle skadde eller defekte deler må repareres eller skiftes ut.

  14. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken. Du kan kjøpe maling hos ditt autoriserte forhandlerverksted.

  15. Maskinen må oppbevares rent og tørt i en garasje eller på et lager.

  16. Ta nøkkelen ut av tenningen, og legg den på et sted utenfor rekkevidde for barn eller andre autoriserte brukere.

  17. Legg en presenning over maskinen for å beskytte den og holde den ren.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Startmotoren kjører ikke.
  1. Knivkontrollbryteren (kraftoverføring) er innkoblet.
  2. Parkeringsbremsen er frakoblet.
  3. Kontrollspakene står låst i nøytral, låst stilling.
  4. Føreren sitter ikke på plass.
  5. Batteriet er flatt.
  6. De elektriske forbindelsene er korroderte eller løse.
  7. En sikring har gått.
  8. Et relé eller en bryter er slitt eller skadet.
  1. Flytt spaken for knivkontroll (kraftuttak) til frakoblet stilling.
  2. Aktiver parkeringsbremsen.
  3. Påse at bevegelseskontrollspakene står låst i nøytral, låst stilling.
  4. Sett deg på setet.
  5. Lad opp batteriet.
  6. Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt.
  7. Bytt ut sikringen.
  8. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren vil ikke starte, er vanskelig å starte eller går ikke.
  1. Drivstofftanken er tom.
  2. Drivstoffavstengningsventilen er stengt.
  3. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  4. Gassen står ikke i riktig stilling.
  5. Det er smuss på drivstoffilteret.
  6. Det finnes smuss, vann eller gammel bensin i drivstoffsystemet.
  7. Luftrenseren er skitten.
  8. Setebryteren fungerer ikke som den skal.
  9. De elektriske kontaktene er korroderte, løse eller skadede.
  10. Et relé eller en bryter er slitt eller skadet.
  11. Tennpluggen er skitten eller avstanden er feil.
  12. Tennpluggkabelen er ikke tilkoblet.
  1. Fyll drivstofftanken.
  2. Åpne drivstoffavstengingsventilen.
  3. Tilsett olje til veivhuset.
  4. Kontroller at gassen står midtveis mellom stillingene "SLOW" og "FAST".
  5. Bytt ut drivstoffilteret.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  7. Rengjør eller bytt ut luftrenserelementet.
  8. Sjekk setebryterindikatoren. Skift ut setet om nødvendig.
  9. Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt. Rengjør kontaktpolene grundig med spesielt rengjøringsmiddel, smør på dielektrisk fett og koble til på nytt.
  10. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  11. Juster eller skift ut tennpluggen.
  12. Sjekk at tennpluggkabelen sitter godt.
  Motoren mister kraft.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Luftrenseren er skitten.
  3. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  4. Kjøleribbene og luftpassasjene over motoren er tilstoppet.
  5. Utluftingshullet i drivstofflokket er tilstoppet.
  6. Det er smuss på drivstoffilteret.
  7. Det finnes smuss, vann eller gammel bensin i drivstoffsystemet.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Rengjør luftrenserelementet.
  3. Tilsett olje til veivhuset.
  4. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  5. Rengjør eller skift ut drivstofflokket.
  6. Bytt ut drivstoffilteret.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren overopphetes.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  3. Kjøleribbene og luftpassasjene over motoren er tilstoppet.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Tilsett olje til veivhuset.
  3. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  Klipperen trekker til høyre eller venstre (når spakene er satt rett fremover).
  1. Sporingen må justeres
  2. Trykket i drivhjulsdekkene er feil.
  1. Juster sporingen.
  2. Juster dekktrykket i drivhjulene.
  Maskinen kjører ikke.
  1. Omløpsventilene er ikke strammet nok til.
  2. Pumperemmen er slitt, løs eller ødelagt.
  3. Pumperemmen sitter ikke på en av remskivene.
  4. Ledefjæren er brukket eller mangler.
  5. For lite eller for varm hydraulikkvæske.
  1. Stram omløpsventilene.
  2. Skift ut remmen.
  3. Skift ut remmen.
  4. Skift ut fjæren.
  5. Fyll på hydraulikkvæske eller la den avkjøles.
  Det er unormal vibrasjon.
  1. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e) eller ubalansert(e).
  2. Knivmonteringsbolten er løs.
  3. Monteringsboltene i motoren er løse.
  4. En motorremskive, lederull eller knivremskive er løs.
  5. Motorremskiven er ødelagt.
  6. Knivspindelen er bøyd.
  7. Motormonteringen er løs eller utslitt.
  1. Monter ny(e) kniv(er).
  2. Stram til knivmonteringsbolten.
  3. Trekk til monteringsboltene.
  4. Stram til den aktuelle skiven.
  5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Maskinen klipper med ujevn høyde.
  1. Kniven(e) er ikke skarp(e).
  2. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e).
  3. Klippeenheten er ikke rettet opp.
  4. Gressklipperens underside er skitten.
  5. Trykket i dekkene er feil.
  6. Knivspindelen er bøyd.
  1. Slip kniven(e).
  2. Monter ny(e) kniv(er).
  3. Rett opp klippeenheten på tvers og på langs.
  4. Rengjør gressklipperens underside.
  5. Juster trykket i dekkene.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Knivbladene roterer ikke.
  1. Klipperremmen er slitt, løs eller ødelagt.
  2. Klipperremmen sitter ikke på remskiven.
  3. Pumpens drivrem er slitt, løs eller ødelagt.
  4. Ledefjæren er brukket eller mangler.
  1. Monter en ny klipperrem.
  2. Monter klipperremskiven og kontroller at lederullen, lederullarmen og fjæren befinner seg i korrekt stilling og fungerer som de skal.
  3. Sjekk remstrammingen eller sett på ny rem.
  4. Skift ut fjæren.
  Clutchen kobles ikke inn.
  1. En sikring har gått.
  2. Lav spenning ved clutchen.
  3. Coilen er skadet.
  4. Det er utilstrekkelig strømforsyning.
  5. Avstanden mellom rotor og armatur er for stor.
  1. Bytt ut sikringen. Kontroller spolemotstand, batterilading, ladesystem og ledningskoblinger og skift ut komponenter om nødvendig.
  2. Kontroller spolemotstand, batterilading, ladesystem og ledningskoblinger og skift ut deler om nødvendig.
  3. Skift ut clutchen.
  4. Reparer eller skift ut clutchledningen eller det elektriske systemet. Rengjør konnektorkontaktene.
  5. Fjern mellomlegget eller bytt ut clutchen.

  Skjemaer

  Koblingsskjema

  g009180