Introduktion

Denna åkgräsklippare med roterande knivar är avsedd att användas av privatkunder och yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är primärt konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder eller kommersiella anläggningar. Den är inte konstruerad för att klippa snår eller för jordbruksändamål.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via www.toro.com.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

g029954

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Detta tändningssystem överensstämmer med bestämmelserna i kanadensiska ICES-002.

Varning

Om gängse originalutrustning och -tillbehör tas bort kan det påverka maskinens garanti, drivning och säkerhet. Underlåtenhet att använda Toro-originaldelar kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Obemyndigade förändringar av motorn, bränsle- och ventilationssystemen kan bryta mot föreskrifterna.

Byt ut alla delar inklusive, men inte begränsat till, däck, remmar, knivar och bränslesystemkomponenter mot Toro-originaldelar.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013.

Felaktig användning eller felaktigt underhåll från förarens eller ägarens sida kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa dessa säkerhetsanvisningar och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning för personsäkerhet. Om inte anvisningarna följs kan detta leda till personskador eller dödsfall.

Säker driftspraxis

Maskinen kan slita av händer och fötter och slunga omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

Utbildning

 • Läs instruktionerna noga. Bekanta dig med reglagen och med hur maskinen ska användas.

 • Låt aldrig barn eller personer som inte känner till anvisningarna köra gräsklipparen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder.

 • Klipp aldrig om människor, särskilt barn, eller husdjur befinner sig i närheten.

 • Kom ihåg att föraren är ansvarig för olyckor och risker som andra människor och deras ägodelar utsätts för.

 • Skjutsa inte passagerare.

 • Alla förare måste få praktisk utbildning av en yrkesutbildad. Utbildningen ska särskilt framhålla:

  • vikten av omsorg och koncentration vid arbete med åkmaskiner

  • att man inte kan återfå kontrollen över en åkmaskin som glider på en slänt med hjälp av reglagehandtagen. Huvudanledningarna till att man förlorar kontrollen är:

   • otillräckligt däckgrepp, speciellt på vått gräs

   • för hög hastighet

   • otillräcklig inbromsning

   • att maskintypen är olämplig för uppgiften

   • dålig kännedom om markförhållandenas betydelse, särskilt i sluttningar

   • felaktig inställning och lastfördelning.

Förberedelser

 • Bär alltid långbyxor och kraftiga, halkfria skor. Sätt upp långt hår. Använd inte smycken.

 • Undersök noga det område där du ska använda utrustningen och avlägsna alla föremål som kan slungas iväg av maskinen mot dig.

 • Varning – bränsle är mycket brandfarligt.

  • Förvara bränsle i dunkar avsedda för ändamålet.

  • Fyll bara på bränsle utomhus och rök inte vid påfyllning.

  • Fyll på bränsle innan du startar motorn. Ta aldrig av bränsletankens lock och fyll inte på bränsle medan motorn är igång eller när motorn är varm.

  • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka att starta motorn. Flytta maskinen bort från spillet och undvik att skapa några gnistor tills bensinångorna har skingrats.

  • Sätt tillbaka locken på tankarna och dunkarna ordentligt.

 • Byt ut trasiga ljuddämpare.

 • Före körning bör du kontrollera så att inte knivarna, knivskruvarna eller klippaggregatet är slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

 • Var försiktig vid hantering av maskiner med flera knivar, eftersom en roterande kniv kan få andra knivar att rotera.

Körning

 • Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om det blixtrar eller åskar i området ska maskinen inte användas. Sök skydd.

 • Var uppmärksam, sänk farten och var försiktig när du svänger. Titta bakåt och åt sidan innan du ändrar körriktning.

 • Kör inte motorn i slutna utrymmen där farlig koloxid kan ansamlas.

 • Klipp endast i dagsljus eller i bra belysning.

 • Koppla ur alla knivredskapskopplingar och lägg i neutralläget innan du startar motorn.

 • Kör inte i sluttningar vars lutning överstiger 15 grader.

 • Kom ihåg att det inte finns några säkra sluttningar. Vid körning på grässlänter krävs särskild försiktighet. Undvik att välta genom att

  • inte starta och stanna tvärt vid körning i uppåt- och nedförslut

  • köra långsamt på sluttningar och vid snäva svängar

  • se upp för gupp, gropar och andra dolda faror.

 • Var försiktig vid bogsering av tunga laster och vid användning av tunga redskap.

  • Använd endast godkända dragkrokar och fästen.

  • Begränsa lasterna till sådana som du kan kontrollera säkert.

  • Sväng inte tvärt. Var försiktig när du backar maskinen.

 • Se upp för trafik när du kör nära vägar eller korsar vägar.

 • Stanna knivarna innan du korsar ytor som ej är gräsbevuxna.

 • Rikta aldrig utkastet mot kringstående när redskap kopplats till, och låt ingen komma i närheten av maskinen när den är igång.

 • Kör aldrig gräsklipparen med skadade skydd eller om säkerhetsanordningarna inte sitter på plats.

 • Ändra inte inställningarna för motorns varvtalshållare och övervarva inte motorn. Om motorn körs med för högt varvtal kan risken för personskador öka.

 • Gör följande innan du kliver ur förarsätet:

  • Koppla ur kraftuttaget och sänk ned redskapen.

  • Lägg i neutralläget och dra åt parkeringsbromsen.

  • Stäng av motorn och ta ur nyckeln.

 • Koppla ur redskapsdrivningen, stäng av motorn och lossa tändkabeln/-kablarna eller ta ur tändningsnyckeln

  • innan utkastaren rensas

  • före kontroll, rengöring och arbete på klipparen

  • om du har kört på något föremål. Kontrollera noga om gräsklipparen har skadats och reparera eventuella skador innan du startar och kör maskinen igen. Kontrollera maskinen omedelbart om den börjar vibrera onormalt.

 • Koppla ur redskapsdrivningen under transport och när maskinen inte används.

 • Stäng av motorn och koppla ur redskapsdrivningen

  • före påfyllning av bränsle

  • innan gräsuppsamlaren tas bort

  • innan du justerar höjden om du inte kan justera den från förarplatsen.

 • Minska på gasen när motorn ska köras tom på bensin och stäng av bränsletillförseln när du har slutat att klippa, om motorn är försedd med en bränslekran.

 • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

Underhåll och förvaring

 • Håll samtliga muttrar, bultar och skruvar åtdragna så att maskinen är i säkert bruksskick.

 • Förvara aldrig maskinen med bränsle i tanken i en byggnad där bensinångor kan antändas av en öppen låga eller gnista.

 • Låt motorn svalna innan du ställer undan maskinen i ett slutet utrymme.

 • Håll motorn, ljuddämparen, batterifacket och förvaringsutrymmet för bränsle fria från gräs, löv eller överflödigt smörjmedel för att minska brandrisken.

 • Kontrollera gräsuppsamlaren regelbundet och se efter om den är sliten eller trasig.

 • Byt ut slitna och skadade delar av säkerhetsskäl.

 • Om du behöver tömma bränsletanken ska du göra det utomhus.

 • När maskinen ska parkeras, ställas i förvaring eller lämnas utan uppsyn ska klippenheterna sänkas ned såvida inte ett ordentligt mekaniskt lås används.

Säkerhet för Toro-åkgräsklippare

Nedan finns säkerhetsinformation som gäller specifikt för Toro-produkter samt annan säkerhetsinformation som du bör känna till och som inte täcks av CEN-standarden.

 • Motoravgaser innehåller koloxid som är ett luktfritt och dödligt gift. Kör inte motorn inomhus eller i ett slutet utrymme.

 • Håll händer, fötter, hår och löst sittande kläder borta från området kring utkastaren, klipparens undersida och rörliga delar när motorn är igång.

 • Rör inte de delar av utrustningen eller redskapen som kan vara heta efter att ha varit igång under arbetet. Låt dem svalna innan du försöker utföra underhåll, justering eller service.

 • Batterisyra är giftigt och kan orsaka brännskador. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Skydda ansikte, ögon och kläder när du arbetar med ett batteri.

 • Batterigaser kan explodera. Håll cigarretter, gnistor och eld borta från batteriet.

 • Använd endast originalreservdelar från Toro för att upprätthålla originalstandarden.

 • Använd endast redskap som godkänts av Toro. Du kan göra garantin ogiltig om du använder redskap som inte är godkända.

Arbete i sluttningar

 • Klipp inte i sluttningar vars lutning överstiger 15 grader.

 • Klipp inte gräs nära stup, diken, branta flodbäddar eller vattendrag. Hjul som glider över en kant kan orsaka vältolyckor vilket kan resultera i allvarliga skador, dödsfall eller drunkning.

 • Klipp inte på sluttningar om gräset är blött. Hala förhållanden minskar drivkraften och kan orsaka slirning och göra att du förlorar kontrollen.

 • Gör inga plötsliga svängar eller hastighetsändringar.

 • Använd en motorgräsklippare och/eller en handtrimmer nära stup, diken, branta flodbäddar eller vatten.

 • Minska hastigheten och var ytterst försiktig på sluttningar.

 • Ta bort eller märk ut hinder som t.ex. stenar och grenar i klippområdet. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs.

 • Se upp för diken, hål, stenar, gropar och andra ojämnheter som ändrar drivvinkeln eftersom ojämn terräng kan få maskinen att välta.

 • Undvik plötsliga starter vid klippning i motlut eftersom klipparen kan välta bakåt.

 • Tänk på att drivkraften kan förloras vid klippning i nedförslutning. Om tyngdpunkten förskjuts till framhjulen kan det medföra att drivhjulen slirar och att det inte går att bromsa och styra.

 • Undvik alltid plötsliga starter och stopp på lutande underlag. Om däcken förlorar drivkraften kopplar du ur knivarna och fortsätter långsamt bort från sluttningen.

 • Följ tillverkarens rekommendationer för hjulvikter eller motvikter för att förbättra stabiliteten.

 • Var extra försiktig med gräsuppsamlare och andra redskap. Dessa kan ändra maskinens stabilitet och leda till att du förlorar kontrollen.

Ljudtryck

Enheten har en ljudtrycksnivå vid förarens öra på 92 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA.

Ljudtrycksnivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN ISO 5395:2013.

Ljudeffekt

Maskinen har en garanterad ljudeffektnivå på 105 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA.

Ljudeffektsnivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i ISO 11094.

Vibrationsnivå

Hand/arm

Uppmätt vibrationsnivå för höger hand = 2,4 m/s2

Uppmätt vibrationsnivå för vänster hand = 1,6 m/s2

Osäkerhetsvärde (K) = 1,2 m/s2

Uppmätta värden har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN ISO 5395:2013.

Hela kroppen

Uppmätt vibrationsnivå = 0,45 m/s2

Osäkerhetsvärde (K) = 0,22 m/s2

Uppmätta värden har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN ISO 5395:2013.

Lutningsindikator

g011841

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som har skadats eller ramlat bort ska bytas ut eller ersättas.

decal58-6520
decal93-7818
decal99-8936
decal106-2655
decal106-5517
decal107-3069
decal107-3969
decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal110-2067
decal110-2068
decal112-9028
decal114-4466
decal114-4470
decal115-7445
decal115-9625
decal116-1716
decal117-0346
decal117-3848
decal117-3864
decal120-5898
decal126-2055
decal127-0326
decal132-5063
decal125-9383
decal132-0871
decal132-5067

Produktöversikt

g035385

Bekanta dig med alla reglage innan du startar motorn och kör maskinen (Figur 4 och Figur 5).

g008951

Timmätare

Timmätaren registrerar antalet timmar som motorn har arbetat. Den är aktiv när motorn är igång. Använd dessa tider för att schemalägga regelbundet underhåll (Figur 6).

g008950

Bränslemätare

Bränslemätaren sitter vid timmätaren och staplarna tänds när tändningslåset är på (Figur 6).

Lampan tänds när bränslenivån är låg (ungefär 3,8 l kvar i bränsletanken).

Säkerhetsindikatorer

Det finns symboler på timmätaren som med hjälp av en svart triangel anger att säkerhetskomponenten är i rätt läge (Figur 6).

Indikatorlampa för batteri

Om du vrider tändningsnyckeln till KöRLäGET i några sekunder visas batterispänningen där timmarna vanligtvis visas.

Batterilampan tänds när du slår på tändningen och när laddningen ligger under korrekt driftsnivå (Figur 6).

Gasreglage

Gasreglaget har två lägen: SNABBT och LåNGSAMT.

Choke

Använd choken för att starta en kall motor. Dra chokereglaget uppåt för att koppla in det.

Knivreglagebrytare (kraftuttag)

Använd knivreglagebrytaren (kraftuttaget) för att koppla in den elektriska kopplingen och köra klipparens knivar. Dra brytaren uppåt för att koppla in knivarna och släpp. Koppla ur knivarna genom att trycka knivreglagebrytaren (kraftuttaget) nedåt eller för ett rörelsereglage till det NEUTRALA LåSLäGET.

Tändningslås

Brytaren används för att starta klipparens motor och har tre lägen: START, KöR och AV.

Rörelsereglagespakar

Använd rörelsereglagespakarna för att köra maskinen framåt och bakåt och för att svänga åt olika håll.

Neutralt låsläge

Använd det NEUTRALA LåSLäGET tillsammans med säkerhetssystemet för att aktivera och fastställa NEUTRALLäGET.

Bränslekran

Stäng bränslekranen (under sätet) vid transport och förvaring av klipparen.

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Note: Specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

Bredd

 132 cm däck
Klippbredd132 cm
Utan däck116 cm
Gräsriktare uppfälld146 cm
Gräsriktare nedfälld172 cm

Längd

 132 cm däck
Störtbåge uppfälld201 cm
Störtbåge nedfälld206 cm

Höjd

Störtbåge uppfälldStörtbåge nedfälld
179,1 cm127,8 cm

Vikt

ModellVikt
74909TE583 kg

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Fylla på bränsle

 • Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod [R+M]/2).

 • Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. Använd inte bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Lagra inte bränsle i bränsletanken eller i en bränslebehållare under vintern om inte en stabiliserare används.

 • Tillför inte olja i bensinen.

Fara

Under vissa omständigheter är bensin extremt lättantändligt och högexplosivt. Brand eller explosion i bensin kan orsaka brännskador och materiella skador.

 • Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspilld bensin.

 • Fyll aldrig på bränsletanken i en sluten släpvagn.

 • Fyll inte tanken helt full. Fyll på bensin i tanken tills det återstår 6–13 mm till påfyllningsrörets nedersta del. Det lediga utrymmet behövs för bensinens expansion.

 • Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor.

 • Förvara bensin i en godkänd dunk och håll den utom räckhåll för barn. Köp aldrig mer bensin än vad som går åt inom en månad.

 • Kör inte utan att ha hela avgassystemet på plats och i gott fungerande skick.

Fara

Under vissa förhållanden vid tankning kan statisk elektricitet frigöras och orsaka gnistor som kan antända bensinångorna. Brand eller explosion i bensin kan orsaka brännskador och materiella skador.

 • Ställ alltid bensindunkar på marken en bit bort från ditt fordon före påfyllning.

 • Fyll inte på bensindunkar inne i ett fordon eller på lastbilsflak eller släp, eftersom plastmattor och liknande kan isolera dunken och förlänga urladdningstiden för eventuell statisk elektricitet.

 • Lasta av bensindrivna maskiner från lastbilen eller släpet om så är praktiskt möjligt och fyll på bensin när maskinen står på marken.

 • Fyll på maskinen från en dunk istället för direkt från en bensinpump om det inte är möjligt att lasta av maskinen från lastbilen eller släpet.

 • Om tankning måste ske från bensinpump ska du hela tiden ha kontakt mellan munstycket på bensinpumpen och kanten på tank- eller dunköppningen tills tankningen är klar.

Varning

Bensin är skadligt eller dödligt om det förtärs. Längre exponering för bränsleångor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.

 • Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.

 • Håll inte ansiktet nära munstycket, bränsletanken och stabilisatorflaskans öppning.

 • Undvik hudkontakt och tvätta bort spill med tvål och vatten.

Använda stabiliserare/konditionerare

En bränslestabiliserare/-konditionerare i maskinen ger följande fördelar:

 • Håller bensinen färsk vid förvaring upp till tre månader. För längre förvaring rekommenderas att bränsletanken töms.

 • Rengör motorn under körning.

 • Motverkar att gummiliknande beläggningar bildas i bränslesystemet, något som orsakar trög start.

  Important: Använd inte bränsletillsatser som innehåller metanol eller etanol.

  Tillsätt rätt mängd bränslestabiliserare/-konditionerare till bensinen.

  Note: En stabiliserare/konditionerare fungerar effektivast när den blandas med färsk bensin. Använd alltid bränslestabiliserare så minimeras risken för avlagringar i bränslesystemet.

Fylla på bränsletanken

Note: Fyll inte tanken helt full. Fyll bränsletanken till påfyllningsrörets nedersta del.

 1. Parkera maskinen på ett plant underlag.

 2. Stäng av motorn och dra åt parkeringsbromsen.

 3. Gör rent omkring tanklocket.

 4. Fyll bränsletanken till påfyllningsrörets nedersta del (Figur 7).

  Note: Kontrollera att det finns plats för bensinen att expandera i tanken..

  g035386g027726

Kontrollera oljenivån i motorn

Innan du startar motorn och använder maskinen ska du kontrollera vevhusets oljenivå; se Kontrollera oljenivån i motorn.

Köra in en ny maskin

Det tar tid för nya maskiner att komma upp i sin fulla prestanda. Nya klippdäck och drivsystem har högre friktion vilket belastar motorn ytterligare. Räkna med att det tar 40 till 50 timmar att köra in nya maskiner så att de får full kraft och optimal prestanda.

Använda vältskyddet (störtbågen)

Varning

Undvik vältolyckor som kan leda till personskador eller dödsfall genom att hålla vältskyddet i uppfällt låst läge och använda säkerhetsbältet.

Kontrollera att sätet sitter fast ordentligt på maskinen.

Varning

Det finns inget vältskydd om störtbågen är nedfälld.

 • Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt.

 • Använd inte säkerhetsbältet om störtbågen är nedfälld.

 • Kör långsamt och försiktigt.

 • Fäll upp störtbågen så snart som det finns tillräckligt med utrymme.

 • Se till att det finns tillräckligt med utrymme ovanför dig innan du kör under föremål (t.ex. grenar, dörrar, elledningar) och vidrör dem inte.

Important: Kontrollera att sätet sitter fast ordentligt på maskinen.

 1. Tryck den övre delen av störtbågen framåt för att sänka den.

 2. Dra ut båda rattarna och vrid dem 90 grader så att de kopplas ur (Figur 8).

 3. Sänk ned störtbågen till nedfällt läge (Figur 8).

  g008943
 4. Fäll upp störtbågen genom att placera den i körläget och rotera rattarna så att de delvis glider in i skårorna (Figur 8).

 5. Fäll upp störtbågen helt samtidigt som du trycker på den övre störtbågen. Sprintarna snäpper på plats när de ligger i linje med hålen (Figur 8).

 6. Tryck på störtbågen och kontrollera att båda sprintarna sitter fast.

Important: Använd alltid säkerhetsbältet med störtbågen uppfälld.

Placering i användarposition

Använd klippdäcket som hjälp för att komma i rätt användarposition (Figur 9).

g029797

Säkerheten främst

Läs alla säkerhetsanvisningar och symboler i avsnittet om säkerhet. Att känna till denna information kan hjälpa dig och kringstående att undvika skada.

Fara

Körning på vått gräs eller i branta sluttningar kan orsaka slirning eller att du förlorar kontrollen.

 • Kör inte i backar vars lutning överstiger 15 grader.

 • Minska hastigheten och var ytterst försiktig på sluttningar.

 • Kör inte maskinen nära vattendrag.

Fara

Hjul som glider över en kant kan orsaka vältolyckor vilket kan resultera i allvarliga skador, dödsfall eller drunkning.

Kör inte maskinen nära stup.

Fara

Om du välter med maskinen när störtbågen är nedfälld kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

Håll alltid störtbågen låst i helt uppfällt läge och använd säkerhetsbältet.

g000963

Var försiktig

Denna maskin ger ljudnivåer vid förarens öra som överstiger 85 dBA och kan orsaka hörselskador vid längre arbetspass.

Använd hörselskydd när du kör denna maskin.

Använd skyddsutrustning för ögonen, öronen, händerna, fötterna och huvudet.

g009027

Använda parkeringsbromsen

Dra alltid åt parkeringsbromsen när du stannar maskinen eller lämnar den utan uppsikt.

Dra åt parkeringsbromsen

Varning

Parkeringsbromsen kanske inte kan hålla maskinen parkerad i sluttningar. Detta kan leda till personskador eller skador på egendom.

Parkera inte på sluttningar om inte hjulen är blockerade.

g029632

Frigör parkeringsbromsen

g029829

Använda knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

Med knivreglagebrytaren (kraftuttaget) startas och stoppas klipparens knivar och eventuella motordrivna redskap.

Koppla in knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

g008945

Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

g009174

Använda gasreglaget

Du kan flytta gasreglaget mellan det SNABBA och det LåNGSAMMA läget (Figur 16).

Använd alltid det SNABBA läget när du startar klippdäcket med knivreglagebrytaren (kraftuttaget).

g008946

Använda choken

Använd choken för att starta en kall motor.

 1. Dra upp chokereglaget så att choken aktiveras innan du använder tändningslåset (Figur 17).

 2. Koppla ur choken genom att trycka ned den när motorn har startats (Figur 17).

  g008959

Använda tändningslåset

 1. Vrid tändningsnyckeln till STARTLäGET (Figur 18).

  Note: Släpp nyckeln när motorn startar.

  Important: Låt inte startmotorn gå i mer än fem sekunder åt gången. Om motorn inte startar ska du vänta 15 sekunder innan du försöker igen. Om du inte följer de här anvisningarna kan startmotorn brännas ur.

  Note: Det kan krävas flera försök att starta motorn om du startar den första gången efter att bränslesystemet har tömts helt på bränsle.

  g008947
 2. Vrid tändningsnyckeln till STOPPLäGET för att stänga av motorn.

Använda bränslekranen

Bränslekranen sitter under sätet. Skjut fram sätet för att komma åt den.

Stäng bränslekranen vid transport, underhåll och förvaring.

Kontrollera att bränslekranen är öppen när motorn startas.

g008948

Starta och stänga av motorn

Starta motorn

Important: Låt inte startmotorn gå i mer än 5 sekunder åt gången. Om motorn inte startar ska du vänta 15 sekunder innan du försöker igen. Om du inte följer de här anvisningarna kan startmotorn brännas ur.

g035683

Stänga av motorn

Var försiktig

Barn eller kringstående kan skadas om de flyttar eller försöker köra en maskin som har lämnats utan uppsikt.

Ta alltid ur tändningsnyckeln och dra åt parkeringsbromsen när du lämnar maskinen utan tillsyn, även om det bara är för några minuter.

g035684

Important: Se till att du stänger bränslekranen innan maskinen transporteras eller ställs i förvaring, eftersom bränsleläckage kan förekomma. Dra åt parkeringsbromsen före transport. Kontrollera att du tagit ur nyckeln eftersom bränslepumpen annars kan gå igång och göra att batteriet förlorar laddningen.

Använda säkerhetssystemet

Var försiktig

Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt gå igång, vilket kan leda till personskador.

 • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

 • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

Säkerhetssystemets funktioner

Säkerhetssystemet är konstruerat så att motorn inte kan startas om inte

 • parkeringsbromsen är inkopplad

 • knivreglagebrytaren (kraftuttaget) är urkopplad

 • rörelsereglagen är i det NEUTRALA LåSLäGET.

Säkerhetssystemet ska också stänga av motorn om du för rörelsereglagen från det låsta läget med parkeringsbromsen åtdragen eller om du reser dig upp från sätet när kraftuttaget är inkopplat.

Det finns symboler på timmätaren som visar om säkerhetskomponenten är i rätt läge. När komponenten är i rätt läge tänds en triangel i motsvarande ruta.

g009181

Testa säkerhetssystemet

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Testa säkerhetssystemet före varje användningstillfälle. Låt en auktoriserad serviceverkstad reparera systemet omedelbart om det inte fungerar enligt nedanstående beskrivning.

  1. Sitt på sätet, dra åt parkeringsbromsen och KOPPLA IN knivreglagebrytaren (kraftuttaget). Försök att starta motorn – den ska inte dras runt.

  2. Sitt på sätet, dra åt parkeringsbromsen och KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget). Flytta något av rörelsereglagen (från det NEUTRALA LåSLäGET). Försök att starta motorn – den ska inte dras runt. Upprepa med den andra reglagespaken.

  3. Sitt på sätet, koppla in parkeringsbromsen, KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET. Starta motorn. Frigör parkeringsbromsen, koppla in knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och res dig något från sätet medan motorn är igång. Motorn ska stängas av.

  4. Sitt på sätet, dra åt parkeringsbromsen, KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET. Starta motorn. För ett av rörelsereglagen mot mitten och rör det framåt eller bakåt medan motorn är igång. Motorn ska stängas av. Gör likadant med den andra rörelsereglagespaken.

  5. Sitt på sätet, frigör parkeringsbromsen, KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET. Försök att starta motorn – den ska inte dras runt.

  Köra framåt och bakåt

  Med gasreglaget styrs motorns varvtal mätt i rpm (varv per minut). Sätt gasreglaget i det SNABBA läget för bästa prestanda. Kör alltid med full gas vid klippning.

  Var försiktig

  Maskinen kan rotera väldigt snabbt. Du kan förlora kontrollen över maskinen och skada dig själv eller maskinen.

  • Var försiktig i svängar.

  • Sakta ned innan du gör skarpa svängar.

  Använda rörelsereglagespakarna

  g004532

  Köra framåt

  Note: Motorn stängs av om rörelsereglagen flyttas när parkeringsbromsen är åtdragen.

  Dra rörelsereglagen till NEUTRALLäGET för att stanna.

  1. Frigör parkeringsbromsen, se Frigör parkeringsbromsen.

  2. För reglagen till mittläget, olåst läge.

  3. Kör framåt genom att försiktigt föra rörelsereglagespakarna framåt (Figur 24).

   g008952

  Köra bakåt

  1. För reglagen till mittläget, olåst läge.

  2. Backa genom att försiktigt dra rörelsereglagespakarna bakåt (Figur 25).

   g008953

  Stänga av motorn

  Du stänger av maskinen genom att föra rörelsereglagen till neutralläget och därefter det NEUTRALA LåSLäGET, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och vrida tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA LäGET.

  Ansätt parkeringsbromsen varje gång du lämnar maskinen; se Dra åt parkeringsbromsen. Ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  Var försiktig

  Barn eller kringstående kan skadas om de flyttar eller försöker köra en maskin som har lämnats utan uppsikt.

  Ta alltid ur tändningsnyckeln och dra åt parkeringsbromsen när du lämnar maskinen utan tillsyn, även om det bara är för några minuter.

  Justera klipphöjden

  Använda transportlåset

  Transportlåset har två lägen och manövreras med däcklyftpedalen. Klippdäckets transportläge har ett LåST läge och ett OLåST läge (Figur 26).

  g032377

  Justera klipphöjdssprinten

  Klipphöjden kan justeras från 25 till 140 mm i steg om 6 mm genom att sprintbulten flyttas till olika hållägen.

  1. För transportlåset till det LåSTA läget.

  2. Tryck på däcklyftpedalen med foten och höj klippdäcket till transportläget (även klipphöjdsläget på 140 mm) enligt Figur 27.

  3. Justera inställningen genom att rotera sprinten 90 grader och ta bort den från klipphöjdsfästet (Figur 27).

  4. Sätt i sprinten i det hål i klipphöjdsfästet som passar för den önskade klipphöjden (Figur 27).

  5. Tryck på däcklyftpedalen, dra transportlåset bakåt och sänk sakta ner klippdäcket.

   g029840

  Justera antiskalvalsarna

  Varje gång du ändrar klipphöjden ska du även justera antiskalrullarnas höjdinställning.

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Justera valsarna efter klipphöjden.

   g001102
   g001101
   g001100

  Justera utkastarskärmens kamlås

  Endast för maskiner med kamlås

  Du kan justera utkastarens skärm för olika typer av klippförhållanden. Placera kamlåsen och skärmen så att du får bästa möjliga klippkvalitet.

  Note: Vissa modeller har skruvar och muttrar i stället för kamlås.

  1. Koppla ur knivreglaget (kraftuttaget), för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Justera kamlåsen genom att svänga upp spaken för att lossa kamlåset (Figur 31).

  4. Ställ in skärmen och kamlåsen i skårorna för önskat utkastarläge.

  5. Sväng tillbaka spaken för att dra åt skärmen och kamlåsen (Figur 31).

  6. Lossa spaken och vrid på kamlåset om kamlåsen inte låser skärmen på plats eller om den sitter för hårt. Justera kamlåset tills du har uppnått önskat låstryck.

   g027727

  Ställa in utkastarens skärm

  Den information som följer ska endast ses som en rekommendation. Vilka justeringar som bör göras varierar beroende på grästyp, fukthalt och gräsets höjd.

  Note: Öppna skärmen om motorn tappar effekt och gräsklipparens hastighet är densamma.

  Läge A

  Det här läget är ”helt bakåt”. Använd det här läget för

  • kort, lättklippt gräs

  • torra förhållanden

  • används för kortare gräsklipp.

  • att kasta iväg gräsklippet längre bort från gräsklipparen.

   g005832

  Läge B

  Använd det här läget vid uppsamling. Lägg det alltid i linje med blåsaröppningen.

  g005833

  Läge C

  Det här läget är ”helt öppet”. Använd det här läget för

  • långt, tätt gräs

  • våta förhållanden

  • att sänka motorns effektförbrukning

  • högre hastighet vid svåra förhållanden.

   g005834

  Note: ger liknande fördelar som Toro SFS-klipparen.

  Ställa in sätet

  Sätet kan flyttas framåt och bakåt. Ställ in sätet så att du har bäst kontroll över maskinen och sitter bekvämt.

  För spaken i sidled för att låsa upp sätet och justera det (Figur 35).

  g019754

  Lossa spärren till sätet

  g030021

  Justering av MyRide™-fjädringssystem

  MyRide™-fjädringssystemet kan justeras så att du sitter bekvämt och får en behaglig åktur. Det enklaste och snabbaste sättet att byta fjädringssystemet är att justera de två bakre stötenheterna. Ställ in fjädringssystemet i det läge som du tycker är mest bekvämt.

  Justera de bakre stötenheterna

  De bakre stötenheternas spår har skåror som referens. Du kan placera de bakre stötenheterna var som helst i spåret, förutom i skårorna.

  Följande bild visar läget för en mjuk eller fast körning och olika spärrade lägen (Figur 37).

  g030065

  Note: Kontrollera att de vänstra och högra bakre stötenheterna alltid justeras till samma lägen.

  Justera de bakre stötenheterna (Figur 38).

  g030024g030019

  Justera den främre stötenheten

  Den främre stötenheten är inställd på mittläget och justeras normalt inte.

  Öppna fotplattan och justera den främre stötenheten med en skiftnyckel (Toro-artikelnr 132-5069) eller en glidledstång (Figur 39).

  g030569

  Använda utlösningsventilerna för drivhjulen

  Varning

  Du kan fastna med händerna i de roterande drivningskomponenterna under motordäcket, vilket kan leda till allvarliga personskador.

  Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du försöker att nå drivhjulens utlösningsventiler.

  Varning

  Motorn och hydrauldrivningsenheterna kan bli mycket varma. Om du rör vid en varm motor eller hydrauldrivningsenhet kan du få allvarliga brännskador.

  Låt motorn och hydrauldrivningsenheterna svalna helt innan du försöker att nå drivhjulens utlösningsventiler.

  Utlösningsventilerna för drivhjulen finns under sätet på baksidan av respektive hydrauldrivningsenhet.

  Note: Kontrollera att utlösningsventilerna är i helt vågrätt läge innan du använder maskinen. Allvarliga skador kan annars uppstå på hydraulsystemet.

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och vrid tändningsnyckeln till det avstängda läget. För reglagen till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen. Ta ur nyckeln.

  2. Vrid utlösningsventilspakarna till lodrätt läge för att skjuta på maskinen (Figur 40).

   Note: Hydraulvätskan kan då passera förbi pumpen så att hjulen kan rotera.

  3. Koppla ur parkeringsbromsen innan du skjuter på maskinen.

   g035387
  4. Vrid utlösningsventilspakarna horisontellt för att köra maskinen (Figur 40).

  Använda sidoutkastaren

  Klipparen har en fällbar gräsriktare som sprider ut det klippta gräset åt sidan och ner i gräsmattan.

  Fara

  Om ingen gräsriktare, utkastarlucka eller komplett gräsuppsamlare har monterats kan du och andra komma i kontakt med knivarna eller träffas av utslungat skräp. Kontakt med roterande kniv(ar) och utslungat skräp kan leda till skador eller dödsfall.

  • Ta aldrig bort gräsriktaren från klipparen eftersom den riktar avfallet ned mot gräset. Byt omedelbart ut gräsriktaren om den skadas.

  • För aldrig in händerna eller fötterna under klipparen.

  • Försök aldrig att rensa utkastaren eller knivarna utan att först KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och vrida tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA läget och ta ut den.

  • Se till att gräsriktaren är i nedfällt läge.

  Transportera maskinen

  Använd en släpvagn eller lastbil för tung last för att transportera maskinen. Kontrollera att släpvagnen eller lastbilen är utrustad med alla bromsar, lampor och markeringar som krävs enligt lag. Läs alla säkerhetsanvisningarna noga. Risken för att du, din familj, dina husdjur eller kringstående skadas minskar om du känner till denna information.

  Varning

  Det är farligt att köra på gator eller vägar utan blinkers, strålkastare och reflexer, eller utan en skylt för långsamtgående fordon, och det kan orsaka olyckor med personskador som följd.

  Kör inte maskinen på allmän väg.

  1. Om du använder en släpvagn ska den kopplas till det bogserande fordonet och säkras med säkerhetskedjor.

  2. Anslut släpvagnsbromsarna om tillämpligt.

  3. Lasta maskinen på släpvagnen eller lastbilen.

  4. Stäng av motorn, ta ut nyckeln, dra åt parkeringsbromsen och stäng bränslekranen.

  5. Använd fästöglorna av metall på maskinen för att säkra den på släpvagnen eller lastbilen med hjälp av spännband, kedjor, vajrar eller rep (Figur 41).

   g035388

  Lasta maskinen

  Var mycket försiktig när du lastar på eller av maskinen på ett släp eller en lastbil. Använd en fullbreddsramp som är bredare än maskinen för den här proceduren. Backa maskinen uppför rampen och kör den framåt nedför rampen (Figur 42).

  g028043

  Important: Använd inte smala, åtskilda ramper för maskinens båda sidor.

  Kontrollera att rampen är tillräckligt lång så att vinkeln mot marken inte överstiger 15 grader (Figur 43). På plan mark innebär det att rampen ska vara minst 4 gånger så lång som släpets eller lastbilsflakets höjd från marken. En brantare vinkel kan göra att delar på klipparen fastnar när maskinen flyttas från rampen till släpet eller lastbilen. En brantare lutning kan också göra att maskinen tippar eller att föraren förlorar kontrollen. Vid lastning av maskinen på eller i närheten av en sluttning ska släpet eller lastbilen placeras så att det/den riktas nedför sluttningen, och så att rampen är riktad uppför. På så vis minimeras rampens lutningsvinkel.

  Varning

  När du lastar på en maskin på ett släp eller en lastbil ökar vältrisken, vilket skulle kunna leda till allvarliga personskador och innebära livsfara.

  • Var mycket försiktig vid körning på en ramp.

  • Kontrollera att vältskyddet är i uppfällt läge och använd säkerhetsbälte när du lastar på eller av maskinen. Kontrollera att släpvagnen är tillräckligt hög för vältskyddet.

  • Använd endast en fullbreddsramp. Använd inte åtskilda ramper för var sida av maskinen.

  • Kontrollera att lutningen mellan rampen och marken, eller mellan rampen och släpet eller lastbilen, inte är större än 15 grader.

  • Kontrollera att rampen är minst fyra gånger så lång som släpvagns- eller lastbilsflakets höjd från marken. Det tillförsäkrar att rampens vinkel inte överstiger 15 grader på plan mark.

  • Backa maskinen uppför rampen och kör den framåt nedför rampen.

  • Undvik plötslig acceleration eller inbromsning när du kör maskinen på en ramp, eftersom det kan orsaka att du förlorar kontrollen eller tippar.

  g027996

  Använda Z Stand

  Z Stand används för att höja upp maskinens främre ände så att du kan rengöra klippenheten och lossa knivarna.

  Varning

  Maskinen kan falla ned på någon och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

  • Var extra försiktig när du använder maskinen på Z Stand.

  • Använd det endast för att rensa klippenheten och lossa knivarna.

  • Låt inte maskinen stå på Z Stand under en längre tid.

  • Stanna alltid motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln innan du utför underhåll av klippenheten.

  Köra upp på Z Stand

  Important: Använd Z-stativet på en plan yta.

  1. Lyft upp klipparen till transportläget.

  2. Ta bort fästpinnen (Figur 44).

   g035389
  3. Höj spärrhaken.

  4. För stativets fot utåt och skjut den mot maskinen, in i spårets botten (Figur 44 och Figur 45).

   g001812
  5. Sätt stativets fot på marken och låt spärrhaken vila på den vridbara fliken (Figur 45).

  6. Starta motorn och låt den gå på halvt gaspådrag.

   Note: För bästa resultat ska du sätta stativfoten i en fåra i underlaget eller sticka ned den i gräsmattan (Figur 45).

  7. Kör på maskinen på stativet. Stanna när spärrhaken faller ned över fliken i det låsta läget (Figur 45).

  8. Koppla in parkeringsbromsen och stäng av motorn.

  9. Kila fast eller blockera drivhjulen.

   Varning

   Parkeringsbromsen kanske inte kan hålla maskinen parkerad på Z Stand. Detta kan orsaka personskador eller skador på egendom.

   Parkera endast på Z Stand om hjulen är fastkilade eller blockerade.

  10. Utför underhållet.

  Köra av Z Stand

  1. Ta bort kilarna eller blockeringarna.

  2. Lyft upp spärrhaken i fritt läge (Figur 46).

   g001813
  3. Starta motorn och låt den gå på halvt gaspådrag. Koppla ur parkeringsbromsen.

  4. Backa sakta ned från stativet.

  5. Återställ stativet till viloläget (Figur 44).

  Arbetstips

  Använda det snabba läget

  Kör motorn i det SNABBA läget för bästa klippning och maximal luftcirkulation. Det krävs luft för att klippa gräset ordentligt. Ställ inte in för låg klipphöjd så att klipparen helt omges av oklippt gräs. Försök att alltid se till att en sida av klipparen är fri från oklippt gräs, vilket medför att luft kan sugas in i klipparen.

  Klippa en gräsmatta för första gången

  Klipp gräset något längre än normalt så att inte klipparen skalperar ojämn mark. Den klipphöjd som använts tidigare är vanligtvis den bästa. Vid klippning av gräs som är längre än 15 cm kan du behöva klippa två gånger för att få ett acceptabelt klippresultat.

  Klippa en tredjedel av grässtrået

  Det är bäst att bara klippa av cirka en tredjedel av grässtrået. Mer än så rekommenderas bara om gräset är glest eller om det är sent på hösten då gräset växer saktare.

  Byta klippriktningen

  Växla klippriktning för att hålla gräset rakt. Det underlättar också fördelningen av det klippta gräset, vilket förbättrar nedbrytningen och gödningen.

  Klipp tillräckligt ofta

  Gräs växer i olika takt beroende på årstiden. För att hålla samma längd på gräset ska man klippa oftare tidigt på våren. Klipp mer sällan när tillväxten avtar mot mitten av sommaren. Klipp med högre klipphöjd och klipp sedan igen efter två dagar med lägre klipphöjd om du inte kan klippa under en längre tidsperiod.

  Använda en långsammare klipphastighet

  Du kan köra saktare för att få ett bättre klippresultat under vissa förhållanden.

  Klipp inte för kort

  Höj klipphöjden vid klippning av en ojämn gräsmatta så att inte gräsmattan skalas av.

  Stanna

  Om du måste stanna maskinen under klippningen kan en klump med gräsklipp falla ner på gräsmattan. Kör till ett område som du redan har klippt medan knivarna är inkopplade för att undvika detta eller koppla bort klippardäcket samtidigt som du kör framåt.

  Håll undersidan av klipparen ren

  Rensa bort gräsklipp och smuts från undersidan av klipparen efter varje klippning. Om gräs och smuts ansamlas inuti klipparen blir klippresultatet till slut inte tillfredsställande.

  Underhålla kniven/knivarna

  Se till att hålla kniven vass under klippsäsongen, eftersom en vass kniv klipper rent utan att slita och rycka av grässtråna. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna, vilket minskar tillväxten och ökar risken för sjukdomar. Kontrollera knivarna efter varje användning för att se till att de inte är slöa, slitna eller skadade. Fila ned eventuella hack och slipa knivarna om så behövs. Om en kniv är skadad eller sliten ska den bytas ut omedelbart mot en originalkniv från Toro.

  Underhåll

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt ut motoroljan.
 • Efter de första 100 timmarna
 • Kontrollera att hjulmuttrarna är åtdragna.
 • Kontrollera åtdragningsmomentet för hjulnavets spårmutter.
 • Kontrollera parkeringsbromsens inställning (varje gång du tar bort eller byter ut en bromskomponent).
 • Efter de första 250 timmarna
 • Byt ut hydrauloljefiltren och hydraulvätskan.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Kontrollera säkerhetsbältet.
 • Kontrollera vältskyddets rattar.
 • Rengör motorfiltret och oljekylaren.
 • Kontrollera och rengör hydraulenhetens höljen.
 • Kontrollera knivarna.
 • Rengör klippdäcket.
 • Var 50:e timme
 • Smörj klippdäckets spindlar och mellandrevsarm.
 • Kontrollera gnistsläckaren (om sådan finns).
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera att remmarna inte är slitna eller spruckna.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Var 100:e timme
 • Smörj klippdäckets lyftsvängarmar.
 • Byt ut motoroljan(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Kontrollera och rengör tändstiftet och ställ in elektrodavståndet.
 • Kontrollera och rengör motorns kylflänsar och höljen.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut motoroljefiltret.
 • Var 250:e timme
 • Byt ut huvudfiltret(oftare om det finns damm eller sand i omgivningen).
 • Kontrollera säkerhetsfiltret.
 • Byt hydraulfiltren och hydraulvätskan när Mobil® 1-vätska används (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 300:e timme
 • Kontrollera och justera ventilspelet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
 • Var 500:e timme
 • Byt ut säkerhetsfiltret.
 • Byt ut bränslefiltret(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Kontrollera att hjulmuttrarna är åtdragna.
 • Kontrollera åtdragningsmomentet för hjulnavets spårmutter.
 • Justera hjulsvängarmarnas lager.
 • Kontrollera parkeringsbromsens inställning.därefter
 • Byt hydrauloljefiltren och hydraulvätskan när Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulvätska används (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • En gång per månad
 • Kontrollera batteriet.
 • Årligen
 • Smörj pumpremmens mellandrevsarm.
 • Smörj de främre hjulsvängarmarna(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Smörj svänghjulets främre lager(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Smörj svänghjulsnaven.
 • Årligen eller före förvaring
 • Reparera lackskador.
 • Kontrollera alla underhållsprocedurer i listan ovan före förvaring.
 • Important: Läs i motormanualen för ytterligare underhållsrutiner.

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon oavsiktligt starta motorn och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  Förberedelser för underhåll

  Lossa klippdäckets kjol

  Lossa den nedre bulten på kjolen så att den frigörs och du får åtkomst till klippdäckets ovansida (Figur 47). Dra åt bulten och sätt tillbaka kjolen när underhållet är slutfört.

  g027945

  Ta bort skyddsplåten

  Lossa de två främre bultarna och ta bort skyddsplåten för att komma åt klipparens remmar och spindlar (Figur 48). Montera skyddsplåten och dra åt skruvarna när underhållet har slutförts.

  g027946

  Smörjning

  Smörj oftare vid extremt dammiga eller sandiga förhållanden.

  Typ av fett: litium- eller molybdenfett nr 2

  1. Koppla ur knivreglaget (kraftuttaget), för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Torka av smörjnipplarna med en trasa.

   Note: Skrapa bort eventuell färg på nippelns/nipplarnas framsida.

  4. Anslut en fettspruta till nippeln och spruta in fett i nipplarna tills det börjar sippra ut ur lagren.

  5. Torka bort överflödigt fett.

  Tillsätta lätt olja eller smörjspray

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Smörj klippdäckets lyftsvängarmar.
 • Smörj däckets lyftsvängarmar.

  g035390

  Smörja klipparen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj klippdäckets spindlar och mellandrevsarm.
 • Årligen
 • Smörj pumpremmens mellandrevsarm.
 • Smörj de främre hjulsvängarmarna(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Smörj svänghjulets främre lager(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
  1. Koppla ur knivreglaget (kraftuttaget), för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lossa på den nedre bulten som säkrar klippdäckets kjol till klippdäcket. Se Lossa klippdäckets kjol.

  4. Ta bort skyddsplåten. Se Ta bort skyddsplåten.

  5. Smörj svängtappen på klippdäckets mellanremskiva tills fett kommer ut på undersidan (Figur 50).

  6. Smörj de tre spindellagren tills fett tränger ut ur de nedre tätningarna (Figur 50).

   g009029
  7. Smörj drivremmens mellandrevsarm (Figur 50).

   g009030
  8. Ta bort dammkåpan och justera svängarmarna.

   Note: Låt dammkåpan vara av tills smörjningen är klar. Se Justera hjulsvängarmarnas lager.

  9. Ta bort sexkantspluggen och gänga in en smörjnippel i hålet.

  10. Pumpa in fett i smörjnippeln tills det tränger ut runt det övre lagret.

  11. Ta ut smörjnippeln ur hålet.

  12. Montera sexkantpluggen och dammkåpan (Figur 52).

   g035685
  13. Montera skyddsplåten. Anvisningar finns i Ta bort skyddsplåten.

  14. Dra åt skruven som fäster klippdäckets kjol. Anvisningar finns i Lossa klippdäckets kjol.

  Smörja svänghjulsnaven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Smörj svänghjulsnaven.
  1. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat, ta ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen.

   g006115
  2. Ta bort styrhjulet från hjulgafflarna.

  3. Ta bort skyddstätningarna från hjulnavet.

  4. Ta bort en distansmutter från svänghjulets axel.

   Note: Gänglåsningslim har applicerats för att fästa distansmuttrarna på axeln.

  5. Ta bort axeln (med den andra distansmuttern fortfarande på plats) från hjulet.

  6. Bänd loss tätningarna och kontrollera om lagren är slitna eller skadade. Byt ut dem vid behov.

  7. Fyll lagren med universalfett.

  8. Sätt i ett lager och en ny tätning i hjulet.

   Note: Byt ut tätningarna.

  9. Om båda distansmuttrarna har tagits bort (eller ramlat av) från axeln applicerar du gänglåsningslim på en distansmutter och gängar på den på axeln med plattjärnen vända utåt.

   Note: Gänga inte på distansmuttern hela vägen till axelns slut. Lämna ca 3 mm från distansmutterns ytterkant till axelns ände inuti muttern.

  10. För in den monterade muttern och axeln i hjulet på sidan med den nya tätningen och det nya lagret.

  11. Lägg hjulet med den öppna sidan vänd uppåt, och fyll området inuti hjulet runt axeln med universalfett.

  12. För in det andra lagret och ett nytt skydd i hjulet.

  13. Stryk på gänglåsningslim på den andra distansmuttern och gänga på den på axeln med plattjärnen vända utåt.

  14. Dra åt muttern till 8–9 N·m, lossa på den och dra därefter åt den igen till 2–3 N·m.

   Note: Kontrollera att axeln inte sticker ut ur någon av muttrarna.

  15. Sätt skyddstätningarna över hjulnavet och montera hjulet i hjulgaffeln.

  16. Montera styrhjulets bult och dra åt muttern helt.

  Important: Kontrollera lagerjusteringen ofta så att inte skyddet och lagret skadas. Snurra på styrhjulets däck. Däcket ska inte snurra fritt mer än ett till två varv och inte heller ha något spel i sidled. Om hjulet snurrar fritt ändrar du distansmutterns åtdragningsmoment tills det tar emot något. Applicera ytterligare ett lager gänglåsningslim.

  Motorunderhåll

  Varning

  Vid kontakt med heta ytor kan personskador uppstå.

  Håll händer, fötter, ansikte, kläder samt andra kroppsdelar på avstånd från ljuddämparen och andra heta ytor.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Byt ut huvudfiltret(oftare om det finns damm eller sand i omgivningen).
 • Kontrollera säkerhetsfiltret.
 • Var 300:e timme
 • Kontrollera och justera ventilspelet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
 • Var 500:e timme
 • Byt ut säkerhetsfiltret.
 • Note: Kontrollera filtren oftare om arbetsförhållandena är mycket dammiga eller sandiga.

  Demontera filtren

  1. Koppla ur knivreglaget (kraftuttaget), för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lossa spärrhakarna på luftrenaren och dra av luftrenarkåpan från luftrenarhuset (Figur 54).

   g032301
  4. Rengör luftrenarkåpan invändigt med tryckluft.

  5. Dra försiktigt ut huvudfiltret ur luftrenarhuset (Figur 54).

   Note: Undvik att knacka filtret mot sidan på luftrenarhuset.

  6. Demontera endast säkerhetsfiltret då du har för avsikt att byta ut det.

   Important: Försök inte att rengöra säkerhetsfiltret. Om säkerhetsfiltret är smutsigt är huvudfiltret skadat. Byt ut båda filtren.

  7. Kontrollera om huvudfiltret är skadat genom att titta i filtret och lysa med en kraftig lampa på filtrets utsida.

   Note: Hål i filtret syns då som ljusa punkter. Kasta filtret om det är skadat.

  Serva huvudfiltret

  • Byt ut huvudfiltret om det är smutsigt, böjt eller skadat.

  • Rengör inte huvudfiltret.

  Serva säkerhetsfiltret

  Rengör aldrig säkerhetsfiltret utan byt ut det.

  Important: Försök inte att rengöra säkerhetsfiltret. Om säkerhetsfiltret är smutsigt är huvudfiltret skadat. Byt ut båda filtren.

  Montera filtren

  Important: Kör alltid motorn med både luftfilter och skydd monterade för att undvika motorskador.

  1. Kontrollera så att inte filtren har skadats under transporten innan du monterar nya filter.

   Note: Använd inte ett skadat filter.

  2. Om du byter ut säkerhetsfiltret ska du försiktigt skjuta in det i filterhuset (Figur 54).

  3. Skjut försiktigt in huvudfiltret över säkerhetsfiltret (Figur 54).

   Note: Kontrollera att huvudfiltret sitter ordentligt genom att trycka på dess yttre kant när du monterar det.

   Important: Tryck inte mitt på filtret där det är mjukt.

  4. Sätt tillbaka luftrenarkåpan med sidan med markeringen up vänd uppåt, och säkra spärrhaken (Figur 54).

  Serva motoroljan

  Oljetyp: Renande olja (API-service SG, SH, SJ eller högre)

  Oljekapacitet: med filterbyte, 1,9 liter, utan filterbyte, 1,7 liter

  Viskositet: Se tabellen nedan.

  g004216

  Note: Om multigradeoljor (5W-20, 10W-30 och 10W-40) används ökar oljeförbrukningen. Kontrollera oljenivån oftare om du använder dessa oljor.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Note: Kontrollera oljenivån när motorn är kall.

  Varning

  Vid kontakt med heta ytor kan personskador uppstå.

  Håll händer, fötter, ansikte, och andra kroppsdelar samt kläder på avstånd från ljuddämparen och andra varma ytor.

  Important: Fyll inte på för mycket olja i vevhuset eftersom det kan skada motorn. Kör inte motorn om oljenivån ligger under lågnivåmärket eftersom detta kan skada motorn.

  1. Koppla ur knivreglaget (kraftuttaget), för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet (Figur 56).

   g035392g027659

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt ut motoroljan.
 • Var 100:e timme
 • Byt ut motoroljan(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Note: Lämna in spilloljan på en återvinningsstation.

  1. Starta motorn och låt den gå i fem minuter.

   Note: Då värms oljan upp så att den lättare rinner ut.

  2. Parkera maskinen så att den bakre delen står något lägre än den främre så att tanken töms helt.

  3. Koppla ur knivreglaget (kraftuttaget), för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  4. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet (Figur 57).

   g035392g027734
  5. Häll långsamt ca 80 % av den angivna oljan i påfyllningsröret och tillsätt långsamt ytterligare olja tills den når markeringen Full (Figur 58).

   g027660
  6. Starta motorn och kör till ett plant område.

  7. Kontrollera oljenivån igen.

  Byta ut motoroljefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Byt ut motoroljefiltret.
 • Note: Byt motoroljefiltret oftare vid mycket dammiga eller sandiga arbetsförhållanden.

  1. Töm motorn på olja; se Byta ut motoroljan.

  2. Byt ut motoroljefiltret (Figur 59).

   g035392g027477

   Note: Kontrollera att oljefilterpackningen ligger mot motorn och vrid sedan oljefiltret ytterligare tre kvarts varv.

  3. Fyll vevhuset med ny olja av rätt typ, se Serva motoroljan.

  Serva tändstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera och rengör tändstiftet och ställ in elektrodavståndet.
 • Kontrollera att avståndet mellan mitt- och sidoelektroderna är rätt innan tändstiftet monteras. Använd en tändstiftsnyckel vid demontering och montering och ett bladmått för kontroll och justering av mellanrummet. Montera vid behov nya tändstift.

  Typ av tändstift: NGK® BPR4ES eller motsvarande

  Luftgap: 0,76 mm

  Ta bort tändstiften

  Important: Beslagen på maskinens skyddsplåtar är konstruerade så att de ska sitta kvar på plåten efter att de har lossats. Lossa alla fästdon på varje plåt något så att plåten sitter löst, men inte är helt loss. Gå sedan tillbaka och lossa dem helt så att plåten kan tas bort. Då lossar du inte bultarna från hållarna av misstag.

  1. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  2. Koppla ur knivreglaget (kraftuttaget), för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  3. Ta bort hydraulenhetens hölje genom att ta bort de två muttrarna enligt Figur 60.

   Note: Du kan nu komma åt det främre tändstiftet.

   g035172
  4. Ta bort tändstiften.

   g035393g027478
  5. Montera hydraulenhetens hölje på vänster sida (Figur 60).

  Kontrollera tändstiftet

  Important: Rengör aldrig tändstift. Byt alltid ut tändstiftet om det har en svart beläggning, slitna elektroder, en oljefilm eller sprickor.

  Om isolatorn är ljust brun eller grå fungerar motorn korrekt. En svart beläggning på isolatorn betyder vanligen att luftrenaren är smutsig.

  Ställ in avståndet till 0,76 mm.

  g027479

  Montera tändstiftet

  Dra åt tändstiftet/-stiften till 24,4–29,8 N·m.

  g027735

  Kontrollera gnistsläckaren

  För modeller med gnistsläckare
  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera gnistsläckaren (om sådan finns).
 • Varning

  Varma komponenter i avgassystemet kan antända bensinångor även efter att du stängt av motorn. Varma partiklar som blåses ut medan motorn är igång kan antända brännbara material. En brand kan leda till skador på person eller egendom.

  Det måste finnas en gnistsläckare monterad innan du fyller på bränsle eller kör motorn.

  1. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta ut nyckeln. Dra åt parkeringsbromsen.

  2. Vänta tills ljuddämparen har svalnat.

  3. Byt ut släckaren om du upptäcker sprickor i skärmen eller svetspunkterna.

  4. Om skärmen har blivit igensatt tar du bort släckaren och skakar den så att lösa partiklar ramlar bort. Rengör även skärmen med en stålborste (blötlägg vid behov i lösningsmedel). Montera släckaren på avgasutloppet.

  Underhålla bränslesystemet

  Byta ut bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Byt ut bränslefiltret(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Bränslefiltret är placerat på motorns fram- eller baksida.

  1. Koppla ur knivreglaget (kraftuttaget), för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Vänta tills maskinen har svalnat.

  4. Stäng bränslekranen under sätet (Figur 18).

  5. Ta bort hydraulenhetens hölje genom att ta bort de två muttrarna enligt Figur 64.

   g035171
  6. Kläm ihop ändarna på slangklämmorna och skjut bort dem från filtret (Figur 65).

   g008963
  7. Ta bort filtret från bränsleslangarna.

  8. Montera ett nytt filter och för tillbaka slangklämmorna tätt intill filtret igen (Figur 65).

  9. Öppna bränslekranen.

  Important: Montera bränsleslangarna och fäst dem med spännband i plast på samma sätt som de ursprungligen var monterade. På så sätt undviker du att bränsleslangarna kommer i kontakt med komponenter som kan orsaka skador på dem.

  Serva bränsletanken

  Försök inte att tömma bränsletanken. Låt en auktoriserad återförsäljare tömma bränsletanken och serva eventuella andra komponenter i bränslesystemet.

  Underhålla elsystemet

  Utföra service på batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  En gång per månad
 • Kontrollera batteriet.
 • Varning

  Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehör till dessa innehåller bly och blykomponenter, kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna när du har hanterat batteriet.

  Fara

  Batterielektrolyt innehåller svavelsyra som är ett dödligt gift och som orsakar allvarliga brännskador.

  Drick inte elektrolyten och undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna.

  Demontering av batteri

  Varning

  Batteripolerna eller verktyg av metall kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.

  • Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

  Varning

  Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

  • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  1. Koppla ur knivreglaget (kraftuttaget), för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort batteriet enligt Figur 66.

   g035392g027728

  Montera batteriet

  Note: Sätt i batteriet i lådan med anslutningspolerna mot hydraultanken.

  g032526

  Ladda batteriet

  Varning

  När batteriet laddas bildas explosiva gaser.

  Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  Important: Håll alltid batteriet fulladdat, (specifik vikt 1,265). Detta är särskilt viktigt för att batteriet inte ska skadas när temperaturen understiger 0 °C.

  1. Ladda batteriet i 10–15 minuter med 25–30 A eller i 30 minuter med 10 A.

  2. När batteriet är fulladdat ska laddaren kopplas bort från eluttaget först, och sedan ska laddningskablarna lossas från batteripolerna (Figur 68).

  3. Sätt i batteriet i maskinen och anslut batterikablarna. Se Montera batteriet.

   Note: Kör inte maskinen med bortkopplat batteri, eftersom detta kan orsaka elektriska skador.

   g000960

  Serva säkringarna

  Elsystemet skyddas av säkringar. Det kräver inget underhåll, men om en säkring går bör du undersöka komponenten/kretsen för att se om det har uppstått ett funktionsfel eller en kortslutning.

  1. Säkringarna sitter på konsolen till höger om sätet (Figur 69).

  2. Om du behöver byta ut en säkring drar du ut den för att lossa den.

  3. Sätt i en ny säkring (Figur 69).

   g008966

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera säkerhetsbältet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetsbältet.
 • Se över säkerhetsbältet för att se om det är slitet eller trasigt och för att kontrollera att enheten och spännet fungerar som de ska. Byt ut säkerhetsbältet om det är skadat.

  Kontrollera vältskyddets rattar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera vältskyddets rattar.
 • Varning

  Så här undviker du att välta, vilket kan innebära personskador och livsfara: Håll störtbågen i helt upprätt och låst läge och använd säkerhetsbältet.

  Kontrollera att sätet sitter fast ordentligt på maskinen.

  Kontrollera att både monteringsdelarna och rattarna är i gott bruksskick. Se till att rattarna är helt åtdragna och att vältskyddet är uppfällt. Störtbågens övre ring kan behöva skjutas framåt eller dras bakåt för att båda rattarna ska bli helt åtdragna (Figur 70).

  g008943

  Justera spårningen

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget).

  2. Kör till ett öppet och plant område och för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET.

  3. För gasreglaget halvvägs mellan SNABBT och LåNGSAMT läge.

  4. För båda rörelsereglagen framåt tills de når stoppen i T-skåran.

  5. Kontrollera åt vilket håll maskinen går.

  6. Om den går åt höger lossar du på skruvarna och flyttar den vänstra stopplattan bakåt i den vänstra T-skåran tills maskinen går rakt (Figur 71).

  7. Om den går åt vänster lossar du på skruvarna och flyttar den högra stopplattan bakåt i den högra T-skåran tills maskinen går rakt (Figur 71).

  8. Dra åt stopplattan (Figur 71).

   g035394

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Lufttrycket i både bakdäcken ska vara 0,9 bar. Ojämnt lufttryck i däcken kan orsaka ojämn klippning. Mät trycket när däcken är kalla för att få en så exakt avläsning som möjligt.

  Note: Framdäcken är halvpneumatiska och kräver ej att lufttrycket upprätthålls.

  g001055

  Kontrollera hjulmuttrarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 100 timmarna
 • Kontrollera att hjulmuttrarna är åtdragna.
 • Var 500:e timme
 • Kontrollera att hjulmuttrarna är åtdragna.
 • Kontrollera hjulmuttrarna och dra åt dem till 122–129 N·m.

  Kontrollera hjulnavets spårmutter

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 100 timmarna
 • Kontrollera åtdragningsmomentet för hjulnavets spårmutter.
 • Var 500:e timme
 • Kontrollera åtdragningsmomentet för hjulnavets spårmutter.
 • Kontrollera spårmutterns åtdragningsmoment och säkerställ att det är 286−352 N·m.

  Note: Använd inte monteringssmörjmedel på hjulnavet.

  g035395

  Justera hjulsvängarmarnas lager

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Justera hjulsvängarmarnas lager.
  1. Koppla ur knivreglaget (kraftuttaget), för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta av dammkåpan från hjulet och dra åt låsmuttern (Figur 74).

  4. Dra åt låsmuttern tills fjäderbrickorna är plana och släpp sedan efter 1/4 varv för att få rätt förbelastning på lagren (Figur 74).

   Important: Kontrollera att fjäderbrickorna har monterats korrekt enligt Figur 74.

  5. Montera dammkåpan (Figur 74).

   g001297

  Använda kopplingsmellanlägget

  I några av de senare årsmodellerna har kopplingen ett bromsmellanlägg. När kopplingsbromsen har slitits ned så mycket att den inte längre kan kopplas in ordentligt kan mellanlägget tas ut och kopplingen fortsätta att användas.

  g010869

  Ta bort kopplingsmellanlägget

  1. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta ut nyckeln.

  2. Lägg i parkeringsbromsen och vänta tills maskinen svalnat helt.

  3. Använd tryckluft för att blåsa bort skräp som ansamlats under bromsstången och runt bromsdistanserna.

   g010868
  4. Kontrollera kablagets, kontakternas och anslutningarnas skick. Rengör eller reparera dem vid behov.

  5. Kontrollera att det är 12 V vid kopplingens kontakt när du kopplar in knivreglagebrytaren (kraftuttaget).

  6. Mät avståndet mellan rotorn och ankaret. Om avståndet är större än 1 mm fortsätter du med följande steg:

   1. Lossa båda bromsmonteringsskruvarna ett halvt till ett helt varv enligt Figur 77.

    Note: Ta inte bort bromsstången från fälthöljet/ankaret. Bromsstången har slitits och på så sätt anpassats efter ankaret och den anpassningen måste finnas kvar även i fortsättningen efter att mellanläget har tagits bort för att rätt bromsmoment ska kunna garanteras.

    g010870
   2. Ta bort mellanlägget med en näbbtång eller för hand.

    Note: Släng inte mellanlägget förrän du har kontrollerat att kopplingen fungerar som den ska.

    g010871
   3. Använd tryckluft för att blåsa bort skräp som har ansamlats under bromsstången och runt bromsdistanserna.

   4. Dra åt varje skruv (M6 x 1) till 12,3–13,7 N·m.

   5. Använd ett 0,25 mm tjockt bladmått för att kontrollera att det finns ett mellanrum mellan rotorn och ankarets framsida på båda sidorna om bromsstången enligt Figur 79 och Figur 80.

    Note: Eftersom rotorn och ankarets framsida kan vara nötta (åsar och gropar har bildats) är det ibland svårt att mäta mellanrummet.

    g010872
    g010873
    • Om mellanrummet är mindre än 0,25 mm monterar du mellanlägget och går till .

    • Om mellanrummet är tillräckligt stort fortsätter du med säkerhetskontrollen i steg 6.

   6. Utför följande säkerhetskontroll:

    1. Sitt på sätet och starta motorn.

    2. Kontrollera att knivarna inte kopplas in när knivreglagebrytaren (kraftuttaget) är AVSTäNGD och kopplingen är urkopplad.

     Note: Om kopplingen inte kopplas ur monterar du mellanlägget och går till .

    3. Koppla in och ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) tio gånger i följd gånger för att vara säker på att kopplingen fungerar som den ska.

     Note: Om kopplingen inte kopplas in korrekt går du till .

  Underhålla kylsystemet

  Rengöra motorfiltret och motoroljekylaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör motorfiltret och oljekylaren.
 • Ta bort alla eventuella ansamlingar av gräs, smuts eller annat skräp från oljekylaren (Figur 81). Detta bidrar till att säkerställa tillbörlig kylning och korrekt motorhastighet samt minskar riskerna för överhettning och mekaniska skador på motorn.

  g035392g009191

  Rengöra motorns kylflänsar och höljen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera och rengör motorns kylflänsar och höljen.
  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort luftintagsgallret, startsnöret och fläkthuset (Figur 82).

  4. Ta bort skräp och gräs från motordelarna.

  5. Montera luftintagsgallret, startsnöret och fläkthuset (Figur 82).

   g004218

  Kontrollera och rengöra hydraulenhetens höljen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera och rengör hydraulenhetens höljen.
 • Important: Beslagen på maskinens skyddsplåtar är konstruerade så att de ska sitta kvar på plåten efter att de har lossats. Lossa alla fästdon på varje plåt något så att plåten sitter löst, men inte är helt loss. Gå sedan tillbaka och lossa dem helt så att plåten kan tas bort. Då lossar du inte bultarna från hållarna av misstag.

  1. Koppla ur kraftuttaget och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Skjut sätet framåt.

  4. Vänta tills motorn och hydraulsystemet svalnat.

  5. Ta bort skräp och gräs från hydraulenhetens höljen.

  6. Höj upp sätet och rengör runt varje oljesticka och hydraulenhet (Figur 83).

   g035173
  7. Sänk tillbaka sätet i korrekt läge.

  Underhålla bromsarna

  Justera parkeringsbromsen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 100 timmarna
 • Kontrollera parkeringsbromsens inställning (varje gång du tar bort eller byter ut en bromskomponent).
 • Var 500:e timme
 • Kontrollera parkeringsbromsens inställning.därefter
  1. Kör maskinen till ett plant underlag.

  2. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta ut nyckeln.

  4. Höj upp den bakre delen av maskinen och stötta upp den med domkrafter.

   Fara

   Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte stödja maskinen utan kan orsaka allvarliga skador.

   • Använd en domkraft för att stötta upp maskinen.

   • Använd inte hydrauliska domkrafter.

  5. Ta bort bakdäcken från maskinen.

  6. Ta bort eventuellt skräp från bromsområdet.

  7. Vrid handtaget för utlösning av drivhjulet till det öppna läget. Se Använda utlösningsventilerna för drivhjulen.

  8. Kontrollera om det finns ett synligt mellanrum mellan L-fästet och länkstoppet (Figur 84).

   g026961
  9. Lossa parkeringsbromsen.

  10. Vrid hjulnavet för hand åt båda hållen från bromsoket sett.

   Note: Hjulnavet ska kunna röra sig fritt mot bromsoket.

  11. Om mellanrummet behöver utvidgas eller om hjulnavet inte rör sig fritt gör du följande:

   1. Koppla ur parkeringsbromsen.

   2. Lossa och finjustera det bakre länksystemet:

    • Korta in länkarna för att skapa ett mellanrum.

    • Förläng länkarna så att hjulnavet kan röra sig fritt.

   3. Anslut det bakre länksystemet.

  12. Dra åt parkeringsbromsen och kontrollera mellanrummet.

  13. Upprepa steg 9 till13 tills det är ett synligt mellanrum och hjulnavet kan rotera fritt.

  14. Upprepa proceduren för bromsen på motsatt sida.

  15. Vrid handtaget för utlösning av drivhjulet till körläget, se Använda utlösningsventilerna för drivhjulen.

  16. Montera bakdäcken och dra åt hjulmuttrarna, se Kontrollera hjulmuttrarna.

  17. Ta bort domkrafterna.

  Underhålla remmarna

  Kontrollera remmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera att remmarna inte är slitna eller spruckna.
 • Byt ut remmen om den är sliten. Gnisslande ljud när remmen roterar, slirande knivar vid gräsklippning, fransiga remkanter, brännmärken och sprickor är tecken på en sliten klipparrem.

  Byta ut klipparremmen

  Important: Beslagen på maskinens skyddsplåtar är konstruerade så att de ska sitta kvar på plåten efter att de har lossats. Lossa alla fästdon på varje plåt något så att plåten sitter löst, men inte är helt loss. Gå sedan tillbaka och lossa dem helt så att plåten kan tas bort. Då lossar du inte bultarna från hållarna av misstag.

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Sänk ned klipparen till en klipphöjd på 76 mm.

  4. Lossa på den nedre bulten som säkrar klippdäckets kjol till klippdäcket. Se Lossa klippdäckets kjol.

  5. Ta bort skyddsplåten. Se Ta bort skyddsplåten

  6. Ta bort remkåporna och tillhörande skruvar (Figur 85).

   g027729
  7. Använd en spärrhake i det fyrkantiga hålet i mellandrevsarmen för att flytta spänningen från mellanremskivfjädern (Figur 86).

  8. Ta bort remmen från klippdäckets remskivor.

  9. Ta bort remstyrningen på den springfjäderbelastade mellandrevsarmen som visas i Figur 86.

  10. Ta bort remmen.

  11. Montera en ny rem runt klipparremsskivorna och kopplingsskivan under motorn (Figur 86).

   g009038
  12. Montera remstyrningen på mellandrevsarmen som visas i Figur 86.

  13. Använd spärrhaken i det fyrkantiga hålet för att montera mellanremskivfjädern (Figur 86).

   Note: Se till att fjäderändarna sitter i förankringsspåren.

  14. Montera remkåporna och skruvarna som fäster dem (Figur 87).

   g027730

  Byta ut den hydrauliska pumpdrivremmen

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort klipparremmen. Se Byta ut klipparremmen.

  4. Höj upp maskinen och stötta upp den med domkrafter (Figur 88).

   g009039
  5. Använd en spärrhake i det fyrkantiga hålet i mellandrevsarmen för att ta bort mellanremskivfjädern (Figur 88).

  6. Kroka av mellanremskivfjädern från ramen (Figur 88).

  7. Ta bort remmen från hydraulenhetens drivskivor och motorremskivan.

  8. Montera den nya remmen runt motorremskivan och de två drivskivorna.

  9. Använd en spärrhake i det fyrkantiga hålet i mellandrevsarmen för att montera mellanremskivfjädern på ramen (Figur 88).

  10. Montera klipparremmen, se Byta ut klipparremmen.

  Underhålla styrsystemet

  Justera reglagets läge

  Det finns två höjdlägen för rörelsereglagen: högt och lågt. Ta bort skruvarna om du vill justera höjden.

  1. Koppla ur knivreglaget (kraftuttaget), för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lossa skruvarna och flänsmuttrarna som är monterade i reglagen (Figur 89).

  4. Rikta in reglagen i främre-bakre läge genom att föra ihop dem i NEUTRALLäGET, skjuta dem tills de är inriktade och sedan dra åt skruvarna (Figur 89).

   g029726
   g009195
  5. Se Justera svängtappen för rörelsereglagens neutrallås om reglagens ändar slår mot varandra.

  Justera rörelsereglagelänken

  Pumpstyrlänkarna sitter på båda sidor om bränsletanken under sätet. Finjustera inställningarna genom att vrida pumplänken med en 1/2-tums nyckel så att maskinen inte rör sig i neutralläget. Gör endast ändringar för neutralläget.

  Varning

  Motorn måste vara igång och drivhjulen snurra för att rörelsereglagen ska kunna justeras. Kontakt med rörliga delar eller varma ytor kan leda till personskador.

  Håll fingrar, händer och kläder borta från roterande delar och varma ytor.

  1. Tryck på däcklyftpedalen, ta bort klipphöjdssprinten och sänk ned däcket till marken innan du startar motorn.

  2. Höj upp maskinens bakdel och stötta med domkrafter (eller liknande stöd) så att maskinen är precis så högt över marken att drivhjulen kan snurra fritt.

  3. Ta bort elanslutningen från sätets säkerhetsbrytare, som finns under sätets nedre dyna.

   Note: Brytaren är en del av sätesenheten.

  4. Montera tillfälligt en bygel över anslutningarna i kablagekontakten.

  5. Starta motorn.

   Note: Lägg i parkeringsbromsen och för rörelsereglagen utåt innan du startar motorn. Du behöver inte sitta i sätet när bygeln används. Kör motorn med full gas och släpp bromsen.

  6. Kör maskinen i minst fem minuter med rörelsereglagespakarna på full hastighet för körning framåt för att få upp hydraulvätskan till driftstemperatur.

  7. För rörelsereglagen till NEUTRALLäGET.

  8. Justera längden på pumpens reglerstav genom att vrida de dubbla muttrarna på staven i lämplig riktning tills hjulen långsamt roterar bakåt (Figur 91).

   g035397
  9. För rörelsereglagespakarna till BACKLäGET. Tryck försiktigt på spakarna och låt fjädrarna för bakåtindikatorn föra reglagen tillbaka till neutralläget.

   Note: Hjulen måste sluta snurra eller rotera långsamt bakåt.

  10. Stäng av maskinen.

  11. Ta bort bygeln från kablagekontakten och anslut kontakten till sätesomkopplaren.

  12. Ta bort domkrafterna.

  13. Höj upp däcket och montera klipphöjdssprinten.

  14. Kontrollera att maskinen inte krypkör i neutralläget när du kopplar ur parkeringsbromsarna.

  Justera rörelsereglagedämparen

  Du kan justera den övre fästskruven på dämparen så att rörelsereglaget får det motstånd som önskas. Se Figur 92 för monteringsalternativ.

  g008620

  Justera svängtappen för rörelsereglagens neutrallås

  Du kan justera flänsmuttern så att du får önskat motstånd för rörelsereglaget när du flyttar det till det NEUTRALA LåSLäGET. Se Figur 93 för justeringsalternativ.

  1. Lossa kontramuttern.

  2. Dra åt eller lossa flänsmuttern till önskat motstånd.

   Note: Dra åt flänsmuttern för ökat motstånd.

   Note: Lossa flänsmuttern för minskat motstånd.

  3. Dra åt kontramuttern.

   g008621

  Underhålla hydraulsystemet

  Serva hydraulsystemet

  Hydrauloljetyp: Toro® HYPR-OIL 500 hydraulolja eller Mobil® 1 15W-50

  Important: Använd specificerad vätska. Andra vätskor kan skada hydraulsystemet.

  Varje hydraulsystems oljekapacitet: 1,5 liter per sida med filterbyte

  Kontrollera hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur knivreglaget (kraftuttaget), för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  4. Låt motorn och hydraulsystemet svalna i tio minuter.

   Note: Vätskenivån visas inte korrekt på oljestickan om du kontrollerar vätskan när maskinen är varm.

  5. Skjut sätet framåt.

  6. Rengör området runt oljestickorna i hydraulsystemets tankar (Figur 94).

  7. Ta bort en oljesticka från hydraultanken (Figur 94).

  8. Torka av oljestickan och trä in oljestickan i tanken.

  9. Ta ut oljestickan och titta på änden (Figur 94).

   Note: Om vätskenivån är vid påfyllningsmarkeringen häller du sakta så mycket vätska i hydraultanken som behövs för att öka nivån till full nivå eller H-linjen.

   Important: Häll inte i för mycket vätska i hydraulenheterna eftersom det kan orsaka skador. Kör inte maskinen när vätskenivån är under påfyllningsmarkeringen.

  10. Sätt i oljestickan.

  11. Upprepa proceduren för den andra oljestickan.

   g015459

   Varning

   Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

   • Hydraulolja som tränger in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare som är bekant med denna typ av skador. Om detta inte görs kan kallbrand uppstå.

   • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

   • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

   • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

   • Kontrollera att alla hydraulvätskeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  Byta ut hydrauloljefiltren och hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 250 timmarna
 • Byt ut hydrauloljefiltren och hydraulvätskan.
 • Var 250:e timme
 • Byt hydraulfiltren och hydraulvätskan när Mobil® 1-vätska används (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 500:e timme
 • Byt hydrauloljefiltren och hydraulvätskan när Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulvätska används (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Du måste ta bort filtren för att kunna byta ut hydraulvätskan. Byt ut båda samtidigt, vätskespecifikationer finns i Serva hydraulsystemet.

  1. Koppla ur knivreglaget (kraftuttaget), för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Höj upp maskinen och stötta upp den med domkrafter (Figur 95).

   g008970
  4. Ta bort både klipparremmen och pumpdrivremmen, se Byta ut klipparremmen och Byta ut den hydrauliska pumpdrivremmen.

   Note: På så sätt kommer det ingen olja på remmarna.

  5. Sätt ett tömningstråg under filtret, ta bort det gamla filtret och torka ytan ren (Figur 96).

   g008968
  6. Stryk på ett tunt lager hydraulvätska på utbytesfiltrets gummipackning (Figur 96).

  7. Montera det nya hydraulfiltret.

  8. Montera pumpdrivremmen och klipparremmen.

  9. Ta bort domkrafterna och sänk ner maskinen (Figur 95).

  10. Fyll på vätska i hydraultanken och kontrollera om det finns några läckor.

  11. Torka upp eventuell utspilld vätska.

  12. Starta motorn och låt den gå i ca två minuter så att systemet luftas.

  13. Stäng av motorn och undersök om det finns några läckor.

  14. Kontrollera vätskenivån när vätskan är kall.

  15. Fyll på vätska i hydraultanken vid behov.

   Note: Fyll inte på för mycket.

  Klippdäcksunderhåll

  Balansera klippdäcket

  Ställa in maskinen

  Note: Se till att klippdäcket är i våg innan du anpassar klipphöjden.

  1. Ställ klipparen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur knivreglaget (kraftuttaget), för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  4. Kontrollera drivhjulens däcktryck.

   Note: Rekommenderat däcktryck är 0,9 bar.

  5. Ställ in klippdäcket till en klipphöjd på 76 mm.

  Nivellera däcket

  1. Ställ klipparen på ett plant underlag.

  2. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat, ta ut nyckeln och dra åt parkeringsbromsen.

  3. Kontrollera däcktrycket i drivhjulen.

   Note: Rekommenderat däcktryck är 0,9 bar.

  4. Placera transportlåset i spärrpositionen.

  5. Skjut däcklyftpedalen hela vägen framåt så att däcket låses i transportläget på 14 cm (Figur 97).

   g029840
  6. För in höjdjusteringssprinten i klipphöjdsläget på 7,6 cm.

  7. Frigör transportlåset och låt däcket sänkas ned till klipphöjden.

  8. Höj utkastaren.

  9. Mät från den plana ytan till den främre knivspetsen på däckets båda sidor (position A) enligt Figur 98.

   Note: Avståndet ska vara 7,6 cm.

   g009196
  10. Vrid på justermuttern på det främre däckets lyftanordning för att finjustera (Figur 99).

   Note: Vrid justermuttern medurs för att öka klipphöjden och moturs för att minska den.

   g035398
  11. För klippdäcken i Figur 100: Vrid justermuttern på den främre däcklyftsmonteringen för att finjustera (Figur 100).

   Note: Vrid justermuttern medurs för att öka klipphöjden och moturs för att minska den.

   Note: Du kan använda enkelpunktsjustering för ytterligare finjustering om det inte går att justera så att rätt klipphöjd uppnås med länkarna på det främre däcket.

   g010251
  12. Lossa de två skruvarna längst ned på klipphöjdsplattan för att justera enkelpunktssystemet (Figur 101).

   g029651
  13. Om däcket är för lågt drar du åt enkelpunktjusteringsskruven genom att vrida den medurs. Om däcket är för högt lossar du på enkelpunktjusteringsskruven genom att vrida den moturs (Figur 102).

   Note: Lossa eller dra åt enkelpunktjusteringsskruven tillräckligt för att kunna flytta fästskruvarna för klipphöjdsplattan minst en tredjedel av den längd som de kan flyttas i sina spår. Detta gör att det finns en viss möjlighet att justera alla fyra däcklänkarna uppåt och nedåt.

  14. Dra åt de två skruvarna som sitter längst ner på klipphöjdsplattan (Figur 102).

   Note: I de flesta fall ska den bakre knivspetsen vara 6,4 mm högre än den främre.

   g017036
  15. Dra åt de två skruvarna till 37–45 N·m.

  16. Mät från den plana ytan till den bakre knivspetsen på däckets båda sidor (punkt B) enligt Figur 98.

   Note: Avståndet ska vara 8,3 cm.

  17. Finjustera justeringsskruven genom att vrida den så att höjden blir 8,3 cm (Figur 100).

   Note: Vrid justermuttern medurs för att öka klipphöjden och moturs för att minska den.

  18. Mät så att alla fyra sidor har rätt höjd.

  19. Dra åt alla muttrar på däckets lyftarm.

  20. Sänk ned utkastaren.

  Serva knivarna

  För bästa klippresultat ska knivarna hållas vassa. Ha extraknivar till hands för att lätt kunna slipa och byta ut dem.

  Varning

  En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador.

  • Kontrollera om knivarna är slitna eller skadade med jämna mellanrum.

  • Byt ut slitna och skadade knivar.

  Gör följande innan du kontrollerar eller servar knivarna

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Vrid tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA läget. Ta ur nyckeln och koppla bort tändkablarna från tändstiften.

  Kontrollera knivarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera knivarna.
  1. Kontrollera eggarna (Figur 103).

  2. Ta bort knivarna och slipa dem om eggarna är slöa eller har fått hack. Se Demontera knivarna och Slipa knivarna.

  3. Kontrollera knivarna, speciellt den böjda delen.

  4. Montera omedelbart en ny kniv om du upptäcker sprickor, slitage eller spårbildning i detta område (Figur 103).

   g006530

  Kontrollera om knivarna är böjda

  1. Koppla ur knivreglaget (kraftuttaget), för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Rotera knivarna tills ändarna vetter framåt och bakåt (Figur 104).

  4. Mät från en plan yta till knivens egg vid punkt A på knivarna (Figur 104).

   g000975
  5. Rotera knivarnas motsatta ändar framåt.

  6. Mät från ett jämnt underlag till knivarnas egg vid samma läge som i steg 4.

   Note: Skillnaden mellan måtten i steg 4 och 6 får inte överstiga 3 mm.

   Note: Om detta mått överstiger 3 mm är kniven böjd och måste bytas ut.

   Varning

   En kniv som är böjd eller skadad kan brytas av och orsaka allvarlig personskador eller dödsfall.

   • Byt alltid ut en böjd eller skadad kniv mot en ny kniv.

   • Fila inte på en knivs egg eller yta, och skapa inte vassa spår på dem.

  Demontera knivarna

  Byt ut knivar som träffar ett föremål, är obalanserade, eller om bladet är böjt. Använd alltid Toros originalknivar för att försäkra bästa möjliga prestanda och även fortsättningsvis hålla maskinen säker. Om du använder ersättningsknivar från andra tillverkare kan det resultera i att maskinen inte uppfyller gällande säkerhetsstandarder.

  1. Håll knivänden med en trasa eller en tjockt vadderad handske.

  2. Avlägsna knivskruven, den böjda brickan och kniven från spindelaxeln (Figur 105).

   g004536

  Slipa knivarna

  1. Slipa eggarna i båda ändarna av kniven med en fil (Figur 106).

   Note: Behåll ursprungsvinkeln.

   Note: Kniven bibehåller balansen om du slipar bort lika mycket från båda knivseggarna.

   g000276
  2. Kontrollera knivens balans med en knivbalanserare (Figur 107).

   Note: Om kniven stannar kvar i ett horisontellt läge är den i balans och kan användas.

   g000277
  3. Om kniven inte är balanserad kan du fila bort lite metall från knivens segeldel (Figur 105).

  4. Upprepa proceduren tills kniven är balanserad.

  Montera knivarna

  1. Montera kniven på spindelaxeln (Figur 108).

   Important: Knivens böjda del måste alltid peka uppåt mot klipparens insida för att klippningen ska bli korrekt.

  2. Montera fjäderskivan och knivskruven (Figur 108).

   Note: Montera fjäderskivans kon mot skruvens huvud.

  3. Dra åt knivskruven till 115–150 N·m.

   g004536

  Demontera klippdäcket

  Lås de fjäderbelastade däckarmarna innan du servar eller tar bort klippdäcket.

  Varning

  I däckets lyftarm lagras energi. Om du tar bort däcket utan att frigöra den lagrade energin kan det leda till livshotande allvarliga personskador.

  Ta inte bort däcket från den främre ramen utan att släppa ut den lagrade energin.

  1. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat, ta ut nyckeln och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Ta bort höjdjusteringssprinten och sänk ned däcket till marken.

  3. För in höjdjusteringssprinten i klipphöjdsläget på 7,6 cm.

   Note: Då låses däckets lyftarmar i det lägsta läget och när du tar bort däcket frigörs den energi som lagrats i däckfjädern.

  4. Ta bort remkåporna.

  5. Lyft på fotplattan och för in en spärrhake i det fyrkantiga hålet i däckets remskiva (Figur 109).

  6. Vrid däckets mellanskiva medurs och ta bort klipparremmen (Figur 109).

   g009038
  7. Ta bort och håll reda på beslagen på däckets båda sidor enligt Figur 110.

   g009197
  8. Höj upp däckstöttorna och fäst dem i upphöjt läge.

  9. För ut däcket på maskinens högra sida.

  Byta ut gräsriktaren

  Varning

  Om utkastaröppningen inte är täckt kan gräsklipparen slunga ut föremål i riktning mot föraren eller kringstående och därmed orsaka allvarliga skador. Det skulle också kunna medföra kontakt med knivarna.

  Kör inte gräsklipparen utan täckplåt, mullplåt, gräsutkastare eller gräsuppsamlare.

  1. Ta bort låsmuttern, skruven, fjädern och distansbrickan som håller fast gräsriktaren på tappfästena (Figur 111).

  2. Demontera den skadade eller slitna gräsriktaren (Figur 111).

   g015594
  3. Sätt distansbrickan och fjädern på gräsriktaren.

  4. Placera fjäderns ena J-formade ände bakom däckkanten.

   Note: Kontrollera att den ena av fjäderns J-formade ändar sitter bakom däckkanten innan du monterar skruven enligt Figur 111.

  5. Montera skruven och muttern.

  6. Placera fjäderns 1 J krokformade ände runt gräsriktaren (Figur 111).

   Important: Gräsriktaren måste kunna rotera. Lyft upp riktaren till det helt öppna läget och kontrollera att den roterar ned helt.

  Rengöring

  Rengöra under klipparen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör klippdäcket.
  1. Koppla ur knivreglaget (kraftuttaget), för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lyft upp klipparen till TRANSPORTLäGET.

  Rengöra fjädringssystemet

  Note: Rengör inte stötenheterna med vatten under tryck (Figur 112).

  g030538

  Avfallshantering

  Motorolja, batterier, hydraulvätska och kylarvätska förorenar miljön. Kassera dessa produkter i enlighet med gällande statliga och lokala föreskrifter.

  Förvaring

  Rengöring och förvaring

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), dra åt parkeringsbromsen och vrid tändningsnyckeln till det avstängda läget. Ta ur nyckeln.

  2. Avlägsna gräsklipp, smuts och smörja från maskinens utvändiga delar. Var särskilt noga med motorn och hydraulsystemet. Rensa bort smuts och skräp från utsidan av motorns kylflänsar och fläkthus.

   Important: Tvätta maskinen med ett milt rengöringsmedel och vatten. Högtryckstvätta inte maskinen. Undvik att använda alltför mycket vatten, särskilt nära kontrollpanelen, motorn, hydraulpumparna och motorerna.

  3. Kontrollera bromsen.

  4. Serva luftrenaren, se Serva luftrenaren.

  5. Smörj maskinen; se Smörjning.

  6. Byt oljan i vevhuset; se Byta ut motoroljan.

  7. Kontrollera lufttrycket i däcken, se Kontrollera däcktrycket.

  8. Byt hydraulfiltren, se Byta ut hydrauloljefiltren och hydraulvätskan.

  9. Ladda batteriet, se Ladda batteriet.

  10. Skrapa bort eventuella ansamlingar av gräs och smuts från klipparens undersida, och tvätta sedan klipparen med en trädgårdsslang.

   Note: Kör maskinen med knivreglagebrytaren (kraftuttaget) inkopplad och motorn på hög tomgång under 2 till 5 minuter efter tvätt.

  11. Kontrollera knivarnas skick, se Serva knivarna.

  12. Förbered maskinen för förvaring om den ska stå oanvänd i över 30 dagar. Förbered maskinen för förvaring på följande sätt:

   1. Tillsätt en oljebaserad stabiliserare/konditionerare till bränslet i tanken. Följ tillverkarens blandningsanvisningar. Använd inte en alkoholbaserad stabiliserare (etanol eller metanol).

    Note: En stabiliserare/konditionerare fungerar effektivast när den blandas med färskt bränsle och alltid används.

   2. Kör motorn så att det stabiliserade bränslet fördelas i bränslesystemet (5 minuter).

   3. Stäng av motorn, låt den svalna och töm bränsletanken. Se Serva bränsletanken.

   4. Starta motorn igen och kör den tills den stannar.

   5. Kassera bränslet på lämpligt sätt. Återvinn enligt lokala föreskrifter.

    Important: Förvara inte stabiliserat/konditionerat bränsle i mer än 90 dagar.

  13. Kontrollera och dra åt alla bultar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut skadade delar.

  14. Måla i lackskador och bara metallytor. Färg finns att köpa hos din närmaste auktoriserade återförsäljare.

  15. Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme.

  16. Ta ut nyckeln ur tändningslåset och förvara den utom räckhåll för barn eller andra obehöriga användare.

  17. Täck över maskinen för att skydda den och hålla den ren.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Startmotorn startar inte.
  1. Knivreglagebrytaren (PTO) är inkopplad.
  2. Parkeringsbromsen är inte åtdragen.
  3. Rörelsereglagen är inte i det neutrala låsläget.
  4. Föraren sitter inte ner.
  5. Batteriet är urladdat.
  6. De elektriska anslutningarna har korroderat eller lossnat.
  7. En säkring har gått.
  8. Reläet eller brytaren är utsliten eller skadad.
  1. För knivreglaget (PTO) till det urkopplade läget.
  2. Dra åt parkeringsbromsen.
  3. Kontrollera att rörelsereglagen är i det neutrala låsläget.
  4. Sitt på sätet.
  5. Ladda batteriet.
  6. Kontrollera att de elektriska anslutningarna har god kontakt.
  7. Byt ut säkringen.
  8. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Motorn startar inte, är trögstartad eller stannar efter en stund.
  1. Bränsletanken är tom.
  2. Bränslekranen är stängd.
  3. Oljenivån i vevhuset är låg.
  4. Gasreglaget är inte i korrekt läge.
  5. Det finns smuts i bränslefiltret.
  6. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  7. Luftrenaren är smutsig.
  8. Sätesbrytaren fungerar inte som den ska.
  9. Elanslutningarna är korroderade, lösa eller defekta.
  10. Reläet eller brytaren är utsliten eller skadad.
  11. Tändstiftet är smutsigt eller har felaktigt avstånd.
  12. Tändkabeln är inte ansluten till tändstiftet.
  1. Fyll bränsletanken.
  2. Öppna bränslekranen.
  3. Fyll på olja i vevhuset.
  4. Se till att gasreglaget står i mittläget mellan det långsamma och det snabba läget.
  5. Byt ut bränslefiltret.
  6. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  7. Rengör eller byt ut luftrenarinsatsen.
  8. Kontrollera sätesbrytarindikatorn. Byt vid behov ut sätet.
  9. Kontrollera att de elektriska anslutningarna har god kontakt. Rengör kabelanslutningarna noggrant med rengöringsmedel för elkontakter, smörj med icke-ledande fett och anslut dem igen.
  10. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  11. Justera eller byt ut tändstiftet.
  12. Kontrollera tändkabelns anslutning till tändstiftet.
  Motorn tappar kraft.
  1. Motorn belastas för hårt.
  2. Luftrenaren är smutsig.
  3. Oljenivån i vevhuset är låg.
  4. Kylflänsarna och luftkanalerna över motorn är igensatta.
  5. Ventilationshålet i tanklocket är igensatt.
  6. Det finns smuts i bränslefiltret.
  7. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  1. Sänk hastigheten.
  2. Rengör luftrenarinsatsen.
  3. Fyll på olja i vevhuset.
  4. Ta bort blockeringen från kylflänsarna och luftkanalerna.
  5. Rengör eller byt ut tanklocket.
  6. Byt ut bränslefiltret.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Motorn överhettas.
  1. Motorn belastas för hårt.
  2. Oljenivån i vevhuset är låg.
  3. Kylflänsarna och luftkanalerna över motorn är igensatta.
  1. Sänk hastigheten.
  2. Fyll på olja i vevhuset.
  3. Ta bort blockeringen från kylflänsarna och luftkanalerna.
  Klipparen drar åt vänster eller höger (med reglagen riktade framåt).
  1. Spårningen måste justeras.
  2. Drivhjulen har fel däcktryck.
  1. Justera spårningen.
  2. Justera drivhjulens däcktryck.
  Maskinen driver inte.
  1. Överströmningsventilerna är inte helt stängda.
  2. Pumpremmen är sliten, lös eller skadad.
  3. Pumpremmen ligger inte runt en remskiva.
  4. Mellanremskivans fjäder är trasig eller saknas.
  5. Hydrauloljenivån är för låg, eller så är oljan för het.
  1. Dra åt överströmningsventilerna.
  2. Byt ut remmen.
  3. Byt ut remmen.
  4. Byt ut fjädern.
  5. Tillsätt hydraulvätska i tankarna eller låt vätskan svalna.
  Maskinen vibrerar onormalt.
  1. Kniven/knivarna är böjd(a) eller obalanserad(e).
  2. Knivens fästbult är lös.
  3. Motorns fästskruvar är lösa.
  4. Det finns en lös motorremskiva, mellanremskiva eller knivremskiva.
  5. Motorremskivan är skadad.
  6. En knivspindel är böjd.
  7. Motorfästet är löst eller slitet.
  1. Montera ny(a) kniv(ar).
  2. Dra åt knivens fästskruv.
  3. Dra åt motorns fästskruvar.
  4. Dra åt aktuell remskiva.
  5. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  6. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Maskinen ger en ojämn klipphöjd.
  1. Kniven/knivarna är inte skarp/skarpa.
  2. Kniven/knivarna är böjd(a).
  3. Klippdäcket är inte balanserat.
  4. Klipparens undersida är smutsig.
  5. Däcktrycket är felaktigt.
  6. En knivspindel är böjd.
  1. Slipa kniven/knivarna.
  2. Montera ny(a) kniv(ar).
  3. Balansera klippdäckets lutning i sidled och den främre-bakre lutningen.
  4. Rengör klipparens undersida.
  5. Justera däcktrycket.
  6. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Knivarna roterar inte.
  1. Klipparremmen är sliten, lös eller skadad.
  2. Klipparremmen ligger inte runt remskivan.
  3. Pumpdrivremmen är sliten, lös eller trasig.
  4. Mellanremskivans fjäder är trasig eller saknas.
  1. Montera en ny klipparrem.
  2. Montera klippardäckets remskiva och kontrollera att mellanremskivan, mellandrevsarmen och fjädern befinner sig i rätt läge och fungerar som de ska.
  3. Kontrollera remmens spänning eller montera en ny rem.
  4. Byt ut fjädern.
  Kopplingen kopplar inte in.
  1. En säkring har gått.
  2. Låg matarspänning vid kopplingen.
  3. Spolen är skadad.
  4. Otillräcklig strömtillförsel.
  5. För stor luftspalt mellan rotorn/ankaret.
  1. Byt ut säkringen. Kontrollera spolens motstånd, batteriets laddning, laddsystemet och kabelanslutningarna och byt ut komponenterna vid behov.
  2. Kontrollera spolens motstånd, batteriets laddning, laddsystemet och kabelanslutningarna och byt ut delarna vid behov.
  3. Byt ut kopplingen.
  4. Reparera eller byt ut kopplingens anslutningskabel eller elektriska system. Rengör anslutningskontakterna.
  5. Ta bort mellanlägget eller byt ut kopplingen.

  Scheman

  Elschema

  g009180