Introduktion

Denna åkgräsklippare med roterande knivar är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är primärt konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder eller kommersiella anläggningar. Den är inte konstruerad för att klippa snår eller för jordbruksändamål.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via www.toro.com.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g233855

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Specifikationerna för din modell finns på www.Toro.com.

Brutto- eller nettomoment: Motorns brutto- eller nettomoment verkstadsbedömdes av motortillverkaren i enlighet med SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 eller J2723. Den här gräsklipparklassens faktiska motormoment kommer att vara avsevärt lägre då den är konfigurerad för att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav.

Important: Om du använder en maskin med Toro-motor på högre höjd än 1 500 m under en längre period, ska du montera satsen för höga höjder så att motorn uppfyller CARB-/EPA-bestämmelserna för avgaser. Satsen för höga höjder ökar motorns prestanda och förhindrar samtidigt förorening av tändstiften, trög start och ökade utsläpp. När du har monterat satsen för höga höjder ska du fästa satsens etikett bredvid serienummerdekalen på maskinen. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att införskaffa rätt sats för höga höjder och tillhörande etikett för maskinen. Du hittar återförsäljare som finns i närheten av dig på vår webbplats www.Toro.com eller genom att kontakta Toros kundtjänst på de nummer som anges i garantiförklaringen om kontroll av emission.Ta bort satsen från motorn och återställ motorn till dess ursprungliga fabrikskonfiguration när motorn körs på lägre höjd än 1 500 m. Kör inte en motor som har konverterats för användning på hög höjd på lägre höjd. Då kan motorn överhettas och skadas.Om du är osäker på om maskinen har konverterats för användning på hög höjd kan du leta efter följande etikett (Figur 3).

decal127-9363

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Håll alltid störtbågen låst i helt upprätt läge och använd säkerhetsbältet.

 • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Kör inte maskinen i närheten av stup, diken, flodbäddar, vatten eller andra faror eller i backar vars lutning överstiger 15 grader.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll barn och kringstående på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stanna maskinen, stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Vid behov finns ytterligare säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen.

Lutningsindikator

g011841

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal93-7818
decal106-5517
decal107-3069
decal112-3858
decal112-9028
decal116-5610
decal116-8588
decal109-6014
decal117-1194
decal117-3848
decal126-4363
decal126-7816
decal126-8172
decal126-9939
decal131-1097
decal136-9024
decal136-8992
decalptosymbols
decaltransportlock
decalmotioncntrllh-126-6194
decalmotioncntrlrh-126-6183
decal136-1305
decal136-1720
decal132-0871

Produktöversikt

g227688

Bekanta dig med alla reglage innan du startar motorn och kör maskinen (Figur 5 och Figur 6).

Kontrollpanel

g037119

Tändningslås

Tändningslåset används för att starta och stänga av motorn och har tre lägen: AVSTäNGT LäGE, KöRLäGE och STARTLäGE. Se Starta motorn.

Chokereglage

Använd choken för att starta en kall motor. Dra choken uppåt för att koppla in den. Tryck in choken för att koppla ur den.

Gasreglage

Gasreglaget styr motorhastigheten och har en steglös reglerbar inställning från LåNGSAMT till SNABBT (Figur 6).

Knivreglage (kraftuttag)

Knivreglagebrytaren betecknas med en kraftuttagssymbol (PTO) och kopplar på och av strömmen till klipparknivarna (Figur 6).

Timmätare

Timmätaren registrerar antalet timmar som motorn har arbetat. Den är aktiv när motorn är igång. Använd dessa tider för att schemalägga regelbundet underhåll (Figur 7).

Säkerhetsindikatorer

Det finns symboler på timmätaren som med hjälp av en svart triangel anger att säkerhetskomponenten är i rätt läge (Figur 7).

Indikatorlampa för batteri

Om du vrider tändningsnyckeln till KöRLäGET i några sekunder visas batterispänningen där timmarna vanligtvis visas.

Batterilampan tänds när tändningen vrids på och när laddningen ligger under korrekt driftnivå (Figur 7).

g187133

Rörelsereglage

Använd rörelsereglagespakarna för att köra maskinen framåt och bakåt och för att svänga åt olika håll (Figur 5).

Neutralt låsläge

Använd det NEUTRALA LåSLäGET tillsammans med säkerhetssystemet för att aktivera och fastställa NEUTRALLäGET.

Bränslekran

Stäng bränslekranen när du ska transportera maskinen eller ställa den i förvaring. Se Använda bränslekranen.

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller Toro-återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Note: Specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

Bredd:

 Klippdäck på 122 cmKlippdäck på 132 cm
Utan klippdäck121 cm124 cm
Gräsriktare uppfälld133 cm144 cm
Gräsriktare nedfälld160 cm171 cm

Längd:

 Klippdäck på 122 cmKlippdäck på 132 cm
Längd208 cm208 cm

Höjd:

Störtbåge uppfälldStörtbåge nedfälld
179 cm125 cm

Vikt:

MaskinerVikt
Maskiner med klippdäck på 122 cm421 kg
928 lb
Maskiner med klippdäck på 132 cm429 kg
946 lb

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivskruvarna och klippenheterna är i gott fungerande skick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

 • Undersök terrängen för att avgöra vad som är lämplig utrustning och vilka redskap eller tillbehör som eventuellt krävs för att använda maskinen på ett korrekt och säkert sätt.

Bränslesäkerhet

 • Var mycket försiktig när du hanterar bränsle så att du undviker personskador och materiella skador. Bränsleångor är brandfarliga och explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken när motorn är igång.

 • Fyll inte på bränsle i maskinen inomhus.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan maskin.

 • Fyll inte på dunkar inuti ett fordon eller på ett lastbilsflak eller släp med plastklädsel. Ställ alltid dunkar på marken, en bit bort från ditt fordon före påfyllning.

 • Ta bort utrustningen från lastbilen eller släpet och fyll på bränsle när den står på marken. Fyll hellre på maskinen från en dunk än med munstycket på en bensinpump om det inte är möjligt att lasta av maskinen från släpet.

 • Kör inte maskinen utan att ha hela avgassystemet på plats och i gott fungerande skick.

 • Se till att bensinpumpens munstycke hela tiden har kontakt med kanten på bränsletankens eller dunkens öppning tills tankningen är klar. Använd inte en låsöppningsanordning för munstycket.

 • Byt omedelbart kläder om du råkar spilla bränsle på dem. Torka upp utspillt bränsle.

 • Överfyll aldrig bränsletanken. Sätt på tanklocket och dra åt det ordentligt.

 • Förvara bränslet i en godkänd dunk och håll den utom räckhåll från barn. Köp aldrig mer bränsle än vad som går åt inom en månad.

 • Fyll inte tanken helt full. Fyll på bränsle i tanken tills det återstår 6 till 13 mm till påfyllningsrörets underkant. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  • Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.

  • Håll ansiktet borta från munstycket och bränsletankens öppning.

  • Undvik hudkontakt och tvätta bort spill med tvål och vatten.

Fylla på bränsle

Rekommenderat bränsle

 • Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod [R+M]/2).

 • Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. Använd inte bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en bränsledunk under vintern om inte en stabiliserare används.

 • Tillför inte olja i bensinen.

Använda stabiliserare/konditionerare

Se till att alltid använda bränslestabiliserare/konditionerare i maskinen så att bränslet förblir färskt längre. Följ tillverkarens anvisningar.

Important: Använd inte bränsletillsatser som innehåller metanol eller etanol.

Tillsätt den mängd bränslestabiliserare/konditionerare som tillverkaren uppger till färskt bränsle.

Fylla på bränsletanken

 1. Parkera maskinen på en plan yta.

 2. Koppla in parkeringsbromsen.

 3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 4. Gör rent omkring tanklocket.

 5. Fyll bränsletanken tills du når bränslemätarens markering för full tank (Figur 8).

  Note: Fyll inte tanken helt full. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  g036751

Utföra dagligt underhåll

Innan maskinen startas varje dag ska Varje användning/dagligen-procedurerna utföras som anges i .

Köra in en ny maskin

Det tar tid för nya maskiner att komma upp i sin fulla prestanda. Nya klippdäck och drivsystem har högre friktion vilket belastar motorn ytterligare. Räkna med att det tar 40 till 50 timmar att köra in nya maskiner så att de får full kraft och optimal prestanda.

Använda vältskyddet (störtbågen)

Varning

Så här undviker du att välta, vilket kan leda till personskador och livsfara: Håll störtbågen i helt upprätt och låst läge och använd säkerhetsbältet.

Kontrollera att sätet sitter fast ordentligt på maskinen.

Varning

Det finns inget vältskydd om störtbågen är nedfälld.

 • Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt.

 • Använd inte säkerhetsbältet om störtbågen är nedfälld.

 • Kör långsamt och försiktigt.

 • Fäll upp störtbågen så snart som det finns tillräckligt med utrymme.

 • Var mycket uppmärksam på utrymmen ovanför dig (dvs. grenar, dörrar, elektriska sladdar) innan du kör under ett föremål och vidrör dem inte.

Fälla ned störtbågen

Important: Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt.

 1. Tryck den övre delen av störtbågen framåt för att sänka den.

 2. Dra ut båda rattarna och vrid dem 90 grader så att de kopplas ur (Figur 9).

 3. Sänk ned störtbågen till nedfällt läge (Figur 9).

  g036746

Fälla upp störtbågen

Important: Använd alltid säkerhetsbältet när störtbågen är uppfälld.

 1. Fäll upp störtbågen till körläget och rotera vreden så att de delvis glider in i skårorna (Figur 9).

 2. Fäll upp störtbågen helt samtidigt som du trycker på den övre störtbågen. Sprintarna snäpper på plats när de ligger i linje med hålen (Figur 9).

 3. Tryck på störtbågen och kontrollera att båda sprintarna sitter fast.

Använda säkerhetssystemet

Varning

Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt gå igång, vilket kan leda till personskador.

 • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

 • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

Säkerhetssystemets funktioner

Säkerhetssystemet är konstruerat så att motorn inte kan startas om inte

 • knivreglagebrytaren (kraftuttaget) är urkopplad

 • rörelsereglagen är i det NEUTRALA LåSLäGET.

 • Parkeringsbromsen är åtdragen.

Säkerhetssystemet ska också stänga av motorn när rörelsereglagen förs från det låsta läget med parkeringsbromsen åtdragen eller om du reser dig upp från sätet när kraftuttaget är inkopplat.

Det finns symboler på timmätaren som visar om säkerhetskomponenterna är i rätt läge. När komponenten är i rätt läge tänds en triangel i motsvarande ruta.

g187670

Testa säkerhetssystemet

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Testa säkerhetssystemet före varje användningstillfälle. Låt en auktoriserad serviceverkstad reparera systemet omedelbart om det inte fungerar enligt nedanstående beskrivning.

  1. Sitt på sätet, dra åt parkeringsbromsen och KOPPLA IN knivreglagebrytaren (kraftuttaget). Försök att starta motorn – den ska inte dras runt.

  2. Sitt på sätet, dra åt parkeringsbromsen och KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget). Flytta något av rörelsereglagen (från det NEUTRALA LåSLäGET). Försök starta motorn – den ska inte dras runt. Upprepa samma sak med det andra reglaget.

  3. Sitt på sätet, dra åt parkeringsbromsen, KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET. Starta motorn. Koppla ur parkeringsbromsen, koppla in knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och res dig något från sätet medan motorn är igång. Motorn ska stängas av.

  4. Sitt på sätet, dra åt parkeringsbromsen, KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET. Starta motorn. För ett av rörelsereglagen mot mitten och rör det framåt eller bakåt medan motorn är igång. Motorn ska stängas av. Upprepa samma sak med det andra rörelsereglaget.

  5. Sitt på sätet, frigör parkeringsbromsen, KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET. Försök att starta motorn – den ska inte dras runt.

  Ställa in sätet

  Sätet kan flyttas framåt och bakåt. Ställ in sätet så att du har bäst kontroll över maskinen och sitter bekvämt (Figur 11).

  g027632

  Justering av MyRide™-fjädringssystem

  MyRide™-fjädringssystemet kan justeras så att du sitter bekvämt och får en behaglig åktur. Du kan justera de två bakre stötenheterna för att snabbt och enkelt byta ut fjädringssystemet. Ställ in fjädringssystemet i det läge som du tycker är mest bekvämt.

  Justera de bakre stötenheterna

  De bakre stötenheternas spår har skåror som referens. Du kan placera de bakre stötenheterna var som helst i spåret, förutom i skårorna.

  Följande bild visar läget för en mjuk eller fast körning och olika spärrade lägen (Figur 12).

  g227753

  Note: Kontrollera att de vänstra och högra bakre stötenheterna alltid justeras till samma lägen.

  Justera de bakre stötenheterna (Figur 13).

  g227752g227751

  Använda redskap och tillbehör

  Använd endast redskap och tillbehör som är godkända av Toro.

  Om fler än en monteringssats för tillbehör (dvs. hinksatsen eller universalmonteringssatsen) läggs till på någon av de fyra platserna som visas i Figur 14 ska du lägga till en framviktssats. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för anvisningar om framviktssatsen.

  g037417

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, som skyddsglasögon, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

  • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

  • Håll händer och fötter borta från klippenheterna. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Klipp inte gräset nära stup, diken eller flodbäddar. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig.

  • Stanna knivarna när du inte klipper gräs.

  • Stanna maskinen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och undersök knivarna om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Koppla ur drivningen till klippenheten, stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du ställer in klipphöjden (om du inte kan justera den från förarplatsen).

  • Låt aldrig motorn gå i ett utrymme där avgaser inte kan komma ut.

  • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Innan du lämnar förarplatsen (till exempel för att tömma gräsuppsamlarna eller för att rensa utkastaren) ska du göra följande:

   • Stanna maskinen på ett plant underlag.

   • Koppla ur kraftuttaget och sänk ner redskapen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Använd inte maskinen som bogserfordon såvida den inte har en installerad dragkrok.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  • Använd endast tillbehör och redskap som har godkänts av Toro.

  • Denna maskin ger ljudnivåer vid förarens öra som överstiger 85 dBA och kan orsaka hörselskador vid längre arbetspass.

   g229846

  Säkerhet för vältskyddssystemet

  • Ta inte bort störtbågen från maskinen.

  • Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.

  • Använd alltid säkerhetsbältet när störtbågen är uppfälld.

  • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

  • Håll störtbågen i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera den noga och kontrollera att den inte är skadad samt hålla alla fästelement åtdragna.

  • Byt ut störtbågen om den är skadad. Reparera eller ändra den inte.

  Säkerhet i sluttningar

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Det är föraren som är ansvarig för säker manövrering i sluttningar. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig. Vidta följande åtgärder innan du använder maskinen i en sluttning:

   • Läs och ta till dig sluttningsanvisningarna i bruksanvisningen och på maskinen.

   • Använda en vinkelindikator för att fastställa områdets ungefärliga lutning.

   • Kör aldrig i backar vars lutning överstiger 15 grader.

   • Utvärdera dagligen förhållandena på platsen för att fastställa om sluttningen är säker för maskindrift. Använd sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför utvärderingen. Förändringar i terrängen, t.ex. fukt, kan snabbt påverka hur maskinen fungerar i en sluttning.

  • Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Kör inte maskinen nära stup, diken, flodbäddar, vatten eller andra riskfyllda områden. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger vika. Håll säkert avstånd (dubbel maskinbredd) mellan maskinen och riskfyllda områden. Använd en manuell gräsklippare eller en handtrimmer för att klippa gräs i dessa områden.

  • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning, sväng långsamt och gradvis.

  • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet. Observera att om du kör maskinen på vått gräs, tvärs över sluttningar och nedför en sluttning kan maskinen förlora dragkraft. Om drivhjulen tappar dragkraft kan det leda till att maskinen glider och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning. Maskinen kan glida även om drivhjulen stoppas.

  • Ta bort eller märk ut hinder som t.ex. diken, hål, fåror, gupp, stenar eller andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

  • Var extra försiktig när du kör med tillbehör eller redskap, t.ex. gräsuppsamlingssystem. Dessa kan ändra maskinens stabilitet och leda till att du förlorar kontrollen. Följ anvisningarna för motvikterna.

  • Om möjligt ska däcket hållas nedsänkt mot marken när du kör i sluttningar. Om däcket höjs vid körning i sluttningar kan maskinen bli ostadig.

  g221745

  Sätta sig i förarsätet

  Använd klippdäcket som hjälp för att sätta dig i förarsätet (Figur 17).

  g029797

  Använda parkeringsbromsen

  Koppla alltid in parkeringsbromsen när du stannar maskinen eller lämnar den utan uppsikt.

  Koppla in parkeringsbromsen

  Ställ maskinen på ett plant underlag.

  g036754

  Koppla ur parkeringsbromsen

  g192635

  Använda knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

  Med knivreglagebrytaren (kraftuttaget) startas och stoppas klipparens knivar och eventuella motordrivna redskap.

  Koppla in knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

  Note: Om knivreglagebrytaren (kraftuttaget) kopplas in med halvt gaspådrag eller mindre slits drivremmarna kraftigt.

  g008945

  Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

  g009174

  Använda gasreglaget

  Du kan flytta gasreglaget mellan det SNABBA och det LåNGSAMMA läget (Figur 22).

  Använd alltid det SNABBA läget när du kopplar in kraftuttaget.

  g008946

  Använda choken

  Använd choken för att starta en kall motor.

  1. Dra upp chokereglaget så att choken aktiveras innan du använder tändningslåset (Figur 23).

  2. Tryck ned chokeknappen så att choken avaktiveras när motorn har startats (Figur 23).

   g008959

  Starta motorn

  Note: En varm eller het motor behöver eventuellt inte chokas.

  Important: Låt inte startmotorn gå i mer än 5 sekunder åt gången. Om startmotorn går i mer än 5 sekunder kan den skadas. Om motorn inte startar väntar du 10 sekunder innan du använder startmotorn igen.

  g227548

  Stänga av motorn

  Var försiktig

  Barn eller kringstående kan skadas om de flyttar eller försöker köra en maskin som har lämnats utan uppsikt.

  Ta alltid ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen om du lämnar maskinen utan uppsikt.

  g037049

  Important: Se till att bränslekranen är stängd innan maskinen transporteras eller ställs i förvaring, eftersom bränsleläckage kan förekomma. Koppla in parkeringsbromsen före transport. Kontrollera att du tagit ut nyckeln eftersom bränslepumpen annars kan gå igång och göra att batteriet laddar ur.

  Använda rörelsereglagespakarna

  c:\data\documentum\checkout\g004532

  Köra maskinen

  Drivhjulen svänger oberoende av varandra och drivs av hydraulmotorer på varje axel. Du kan svänga ena sidan bakåt och den andra framåt så att maskinen snurrar istället för att svänga. Detta gör maskinen mycket mer lättmanövrerad, men det kan ta ett tag att vänja sig vid rörelserna.

  Med gasreglaget styrs motorns varvtal mätt i rpm (varv per minut). Sätt gasreglaget i det SNABBA läget för bästa prestanda. Kör alltid med full gas vid klippning.

  Varning

  Maskinen kan rotera väldigt snabbt. Du kan förlora kontrollen över maskinen och orsaka personskador eller skador på maskinen.

  • Var försiktig i svängar.

  • Sakta ned innan du gör skarpa svängar.

  Köra framåt

  Note: Motorn stängs av om rörelsereglaget flyttas när parkeringsbromsen är åtdragen.

  Stanna maskinen genom att föra rörelsereglagen till NEUTRALLäGET.

  1. Koppla ur parkeringsbromsen. Se Koppla ur parkeringsbromsen.

  2. För reglagen till mittläget, olåst läge.

  3. Kör framåt genom att försiktigt föra rörelsereglagespakarna framåt (Figur 27).

   g008952

  Köra bakåt

  1. För reglagen till mittläget, olåst läge.

  2. Backa genom att försiktigt dra rörelsereglagespakarna bakåt (Figur 28).

   g008953

  Justera klipphöjden

  Använda transportlåset

  Transportlåset har två lägen och manövreras med däcklyftpedalen. Klippdäckets transportläge har ett LåST läge och ett OLåST läge (Figur 29).

  g037050

  Justera klipphöjdssprinten

  Klipphöjden kan justeras från 38 till 127 mm i steg om 6 mm genom att klipphöjdsprinten flyttas till olika hållägen.

  1. För transportlåset till det LåSTA läget.

  2. Tryck på däcklyftpedalen med foten och höj klippdäcket till TRANSPORTLäGET (även klipphöjdsläget på 127 mm) som visas i Figur 30.

  3. Ta ut sprinten ur klipphöjdsfästet (Figur 30).

  4. Sätt i sprinten i det hål i klipphöjdsfästet som passar för den önskade klipphöjden (Figur 30).

  5. Tryck på däcklyftpedalen, dra transportlåsvredet bakåt och sänk sakta ner klippdäcket.

   g036745

  Justera antiskalvalsarna

  Varje gång du ändrar klipphöjden ska du även justera antiskalrullarnas höjdinställning.

  Note: Justera antiskalvalsarna så att de inte vidrör marken vid normal klippning på plana ytor.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen. Se Koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Justera antiskalvalsarna enligt Figur 31.

   g192815
   g036848

  Använda sidoutkastaren

  Klipparen har en fällbar gräsriktare som sprider ut det klippta gräset åt sidan och ner i gräsmattan.

  Fara

  Om ingen gräsriktare, utkastarlucka eller komplett gräsuppsamlare har monterats kan du och andra komma i kontakt med knivarna eller träffas av utslungat skräp. Kontakt med roterande kniv(ar) och utslungat skräp kan orsaka skador eller leda till dödsfall.

  • Ta aldrig bort gräsriktaren från klippdäcket eftersom gräsriktaren riktar avfallet ned mot gräset. Byt omedelbart ut gräsriktaren om den skadas.

  • För aldrig in händerna eller fötterna under klippdäcket.

  • Försök aldrig att rensa utkastaren eller knivarna utan att först KOPPLA UR knivreglagebrytaren (kraftuttaget), vrida tändningslåset till det AVSTäNGDAläget och sedan ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  • Se till att gräsriktaren är i nedfällt läge.

  Arbetstips

  Använda det snabba läget

  Kör motorn i det SNABBA läget för bästa klippning och maximal luftcirkulation. Det krävs luft för att klippa gräset ordentligt. Ställ inte in för låg klipphöjd så att klippdäcket helt omges av oklippt gräs. Försök att alltid se till att en sida av klippdäcket är fritt från oklippt gräs, vilket medför att luft kan sugas in i klippdäcket.

  Klippa en gräsmatta för första gången

  Klipp gräset något högre än normalt så att inte klippdäcket skalperar ojämn mark. Den klipphöjd som använts tidigare är vanligtvis den bästa. Vid klippning av gräs som är längre än 15 cm kan du behöva klippa två gånger för att få ett acceptabelt klippresultat.

  Klippa en tredjedel av grässtrået

  Det är bäst att bara klippa av cirka en tredjedel av grässtrået. Mer än så rekommenderas bara om gräset är glest eller om det är sent på hösten då gräset växer saktare.

  Byta klippriktningen

  Växla klippriktning för att hålla gräset rakt. Det underlättar också fördelningen av det klippta gräset, vilket förbättrar nedbrytning och gödning.

  Klipp tillräckligt ofta

  Gräs växer i olika takt beroende på årstiden. För att hålla samma längd på gräset ska man klippa oftare tidigt på våren. Klipp mer sällan när tillväxten avtar mot mitten av sommaren. Klipp med högre klipphöjd och klipp sedan igen efter två dagar med lägre klipphöjd om du inte kan klippa under en längre tidsperiod.

  Använda en långsammare klipphastighet

  Du kan köra saktare för att få ett bättre klippresultat under vissa förhållanden.

  Klipp inte för kort

  Höj klipphöjden vid klippning av en ojämn gräsmatta så att inte gräsmattan skalas av.

  Stanna maskinen

  Om du måste stanna maskinen under klippningen kan en klump med gräsklipp falla ner på gräsmattan. Kör till ett område som du redan har klippt medan knivarna är inkopplade för att undvika detta eller koppla bort klippardäcket samtidigt som du kör framåt.

  Hålla undersidan av klippdäcket ren

  Rensa bort gräsklipp och smuts från undersidan av klippdäcket efter varje klippning. Om gräs och smuts ansamlas inuti klippdäcket blir klippresultatet till slut inte tillfredsställande.

  Underhålla kniven/knivarna

  Se till att hålla kniven vass under klippsäsongen, eftersom en vass kniv klipper rent utan att slita och rycka av grässtråna. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna, vilket minskar tillväxten och ökar risken för sjukdomar. Kontrollera knivarna efter varje användning för att se till att de inte är slöa, slitna eller skadade. Fila ned eventuella hack och slipa knivarna om så behövs. Om en kniv är skadad eller sliten ska den bytas ut omedelbart mot en originalkniv från Toro.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Parkera maskinen på ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, drivhjulen, ljuddämparna, kylgallren och motorn för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring eller under transport.

  • Koppla ur redskapets drivning när du transporterar maskinen eller inte använder den.

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Underhåll och rengör säkerhetsbälten vid behov.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  Använda bränslekranen

  Stäng bränslekranen vid transport, underhåll och förvaring (Figur 33).

  Kontrollera att bränslekranen är öppen när motorn startas.

  g036849g008948

  Använda utlösningsventilerna för drivhjulen

  Varning

  Händer kan fastna i de roterande drivningskomponenterna under motordäcket, vilket kan orsaka allvarliga skador.

  Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du försöker att komma åt drivhjulens utlösningsventiler.

  Varning

  Motorn och hydrauldrivningsenheterna kan bli mycket varma. Om du rör vid en varm motor eller hydrauldrivningsenhet kan du få allvarliga brännskador.

  Låt motorn och hydrauldrivningsenheterna svalna helt innan du försöker att komma åt drivhjulens utlösningsventiler.

  Drivhjulens utlösningsventiler sitter på vänster och höger sida under motordäcket.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Förbikopplingsreglagen finns bakom sätet, nedtill på vänster och höger sida om ramen.

  4. Om du vill skjuta maskinen framåt för du båda förbikopplingsvreden bakåt och låser dem sedan på plats (Figur 34).

  5. Koppla ur parkeringsbromsen innan du skjuter på maskinen.

   g035062
  6. När du ska köra maskinen ska du vrida förbikopplingsvreden till FRAMåTLäGET och låsa dem i läge (Figur 34).

  Transportera maskinen

  Använd en släpvagn eller lastbil för tung last för att transportera maskinen. Använd en fullbreddsramp. Se till att alla bromsar, lampor och markeringar som krävs enligt lag finns på släpvagnen eller lastbilen. Läs alla säkerhetsanvisningarna noga. Att känna till den här informationen kan hjälpa dig och kringstående att undvika skador. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för transport på släp.

  Varning

  Det är farligt att köra på gator eller vägar utan blinkers, strålkastare och reflexer, eller utan en skylt för långsamtgående fordon, och det kan orsaka olyckor med personskador som följd.

  Kör inte maskinen på allmän väg.

  Välja ett släp

  Varning

  Om man lastar på en maskin på ett släp eller en lastbil ökar risken för att välta, vilket kan orsaka allvarliga personskador och innebära livsfara (Figur 35).

  • Använd endast en fullbreddsramp. Använd inte åtskilda ramper för var sida av maskinen.

  • Kontrollera att lutningen mellan rampen och marken, eller mellan rampen och släpet eller lastbilen, inte är större än 15 grader.

  • Kontrollera att rampen är minst fyra gånger så lång som släpvagns- eller lastbilsflakets höjd från marken. Det tillförsäkrar att rampens vinkel inte överstiger 15 grader på plan mark.

  g027996

  Lasta maskinen

  Varning

  Om man lastar på en maskin på ett släp eller en lastbil ökar risken för att välta, vilket kan orsaka allvarliga personskador och innebära livsfara.

  • Var mycket försiktig vid körning på en ramp.

  • Backa maskinen uppför rampen och kör den framåt nedför rampen.

  • Undvik plötslig acceleration eller inbromsning när du kör maskinen på en ramp, eftersom det kan orsaka att du tappar kontrollen eller tippar.

  1. Om du använder en släpvagn ska den kopplas till det bogserande fordonet och säkras med säkerhetskedjor.

  2. Anslut i förekommande fall släpvagnsbromsarna och släpvagnsbelysningen.

  3. Sänk ned rampen och säkerställ att vinkeln mellan rampen och marken inte är större än 15 grader (Figur 35).

  4. Backa maskinen uppför ramper (Figur 36).

   g028043
  5. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen.

  6. Bind fast maskinen nära de främre svänghjulen och den bakre stötdämparen med remmar, kedjor, kablar eller rep (Figur 37). Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för transport på släp.

   g231449

  Lasta av maskinen

  1. Sänk ned rampen och säkerställ att vinkeln mellan rampen och marken inte är större än 15 grader (Figur 35).

  2. Kör maskinen framåt nedför ramper (Figur 36).

  Underhåll

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Efter de första 75 timmarna
 • Byta hydraulsystemets filter och olja.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Kontrollera om det finns några smutsiga, lösa eller skadade delar i luftrenaren.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Rengör luftintagsgallret.
 • Kontrollera säkerhetsbältet.
 • Kontrollera störtbågsvreden.
 • Rengör motorfiltret och området runt motorn.
 • Rengör runt motorns utsläppssystem.
 • Kontrollera hydrauloljenivån i expansionstanken.
 • Kontrollera knivarna.
 • Rengör klippdäcket.
 • Rengör fjädringssystemet.
 • Var 25:e timme
 • Smörj de främre hjulaxlarna.(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Rengör luftrenarens skumplastinsats(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Var 50:e timme
 • Smörj pumptomgångstappen.
 • Kontrollera gnistsläckaren (om sådan finns).
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera att remmarna inte är slitna eller spruckna.
 • Var 100:e timme
 • Byt ut luftrenarens skumplastinsats(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Rengör luftrenarens pappersinsats (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Byt motorolja och oljefilter(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Kontrollera tändstiftet (-stiften).
 • Var 200:e timme
 • Byt ut luftrenarens pappersinsats (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Sätt tillbaka tändstiftet/tändstiften.
 • Var 250:e timme
 • Efter det inledande bytet – byt hydraulsystemets filter och olja när du använder Mobil 1 15W50-olja (byt oftare under svåra förhållanden).
 • Var 500:e timme
 • Byta insugningsfiltret för utsläpp.
 • Byt ut bränslefiltret(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Kontrollera parkeringsbromsens inställning.
 • Efter det inledande bytet – byt hydraulsystemets filter och vätska när du använder Toro® HYPR-OIL™ 500-vätska (byt oftare under svåra förhållanden).
 • En gång per månad
 • Kontrollera batteriets laddning.
 • Årligen eller före förvaring
 • Reparera lackskador.
 • Kontrollera alla underhållsprocedurer i listan ovan före förvaring.
 • Förberedelser för underhåll

  Säkerhet vid underhåll

  • Innan du reparerar maskinen ska du göra följande:

   • Koppla bort drivenheterna.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Lossa tändkabeln.

  • Parkera maskinen på ett jämnt underlag.

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheten, drivhjulen, ljuddämparna och motorn för att undvika eldsvåda.

  • Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Låt inte obehöriga personer serva maskinen.

  • Stötta upp maskinen och/eller dess komponenter med domkrafter när det behövs.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

  • Koppla ifrån batteriet eller dra ur tändkabeln innan du utför några reparationer. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Svep något omkring kniven/knivarna eller bär tjockt vadderade handskar, och var försiktig vid underhåll. Du ska endast byta ut knivarna och inte räta ut eller svetsa dem.

  • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Gör helst inga justeringar när motorn är igång.

  • Håll alla delar i gott bruksskick och samtliga fästelement åtdragna, i synnerhet knivskruvarna. Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  • Mixtra aldrig med den avsedda funktionen hos en säkerhetsbrytare, och reducera inte det skydd en säkerhetsbrytare ger. Kontrollera regelbundet att säkerhetsbrytarna fungerar som de ska.

  • Kontrollera parkeringsbromsens funktion ofta. Justera och underhåll om så erfordras.

  Lossa klippdäckets kjol

  Lossa den övre skruven på kjolen så att den frigörs och du får åtkomst till klippdäckets ovansida (Figur 38). Dra åt bulten och sätt tillbaka kjolen när underhållet är slutfört.

  g193016

  Ta bort skyddsplåten

  Lossa de två främre bultarna och ta bort skyddsplåten för att komma åt klipparens remmar och spindlar (Figur 39). Montera skyddsplåten och dra åt skruvarna när underhållet har slutförts.

  g192921

  Smörjning

  Smörja maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Smörj de främre hjulaxlarna.(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 50:e timme
 • Smörj pumptomgångstappen.
 • Typ av fett: litium- eller molybdenfett nr 2

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen. Se Koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Torka av smörjnipplarna med en trasa.

   Note: Skrapa av eventuell färg från nipplarnas framändar.

  4. Smörj pumptomgångsskivans tapp med en eller två pumpningar fett (Figur 40).

  5. Smörj de främre hjulaxlarna (Figur 40).

   g188563
  6. Torka bort överflödigt fett.

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Håll händer, fötter, ansikte och andra kroppsdelar samt kläder på avstånd från ljuddämparen och andra heta ytor.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera om det finns några smutsiga, lösa eller skadade delar i luftrenaren.
 • Note: Utför service på luftrenaren oftare (med några timmars mellanrum) vid extremt dammiga och sandiga arbetsförhållanden.

  Ta ut skumplast- och pappersinsatserna

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Gör rent omkring luftrenaren så att inte smuts faller ned i motorn och orsakar skador.

  4. Lyft kåpan och vrid luftrenaren ut ur motorn (Figur 41).

   g027800g027801
  5. Dela på skumplast- och pappersinsatserna (Figur 42).

   g027802

  Serva luftrenarens skumplastinsats

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Rengör luftrenarens skumplastinsats(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Var 100:e timme
 • Byt ut luftrenarens skumplastinsats(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
  1. Tvätta skumplastinsatsen med flytande tvål och varmt vatten. Skölj ordentligt när den är ren.

  2. Torka insatsen genom att krama den i en ren trasa.

   Important: Byt ut skumplastinsatsen om den är trasig eller sliten.

  Serva luftrenarens pappersinsats

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Rengör luftrenarens pappersinsats (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Var 200:e timme
 • Byt ut luftrenarens pappersinsats (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
  1. Rengör pappersinsatsen genom att knacka försiktigt på den för att få bort damm.

   Note: Om pappersinsatsen är mycket smutsig bör den bytas ut mot en ny.

  2. Inspektera och leta efter sprickor, oljebeläggning eller skador på gummitätningen.

  3. Byt ut pappersinsatsen om den är skadad.

   Important: Rengör inte pappersfiltret.

  Montera luftrenaren

  1. Montera skumplastinsatsen över pappersinsatsen.

   Note: Var försiktig så att du inte skadar insatserna.

  2. Rikta filtrets hål in mot grenrörets portar.

  3. Vrid filtret ned i kammaren och fäst det ordentligt mot grenröret (Figur 43).

   g228022
  4. Stäng panelen.

  Serva motoroljan

  Motoroljespecifikationer

  Oljetyp: Renad olja (API service SF, SG, SH, SJ eller SL)

  Vevhusets kapacitet: 2,4 liter med oljefilter

  Viskositet: Se tabellen nedan.

  g029683

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Note: Kontrollera oljenivån när motorn är kall.

  Important: Om du fyller på för mycket eller för lite olja i motorns vevhus och startar motorn kan den skadas.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

   Note: Säkerställ att motorn har svalnat så att oljan har hunnit rinna ned i sumpen.

  3. Rengör området runt oljepåfyllningslocket och oljestickan innan du tar bort stickan så att smuts och gräsklipp inte hamnar i motorn (Figur 45).

  g235263

  Byta motoroljan och oljefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 100:e timme
 • Byt motorolja och oljefilter(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
  1. Parkera maskinen på ett jämnt underlag för att försäkra att oljan töms helt.

  2. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  4. Töm motorn på olja.

   g027799g029570
  5. Byt ut motoroljefiltret (Figur 47).

   Note: Kontrollera att oljefilterpackningen ligger mot motorn och vrid sedan filtret ytterligare ¾ varv.

   g027477
  6. Häll långsamt ca 80 % av den angivna oljan i påfyllningsröret och tillsätt långsamt ytterligare olja tills den når markeringen Full (Figur 48).

   g235264
  7. Lämna in spilloljan på en återvinningsstation.

  Utför service på tändstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera tändstiftet (-stiften).
 • Var 200:e timme
 • Sätt tillbaka tändstiftet/tändstiften.
 • Se till att mellanrummet mellan mitt- och sidoelektroderna är korrekt innan tändstiftet monteras. Använd en tändstiftsnyckel vid demontering och montering av tändstiftet och ett bladmått för kontroll och justering av mellanrummet. Montera vid behov ett nytt tändstift.

  Typ: Champion® RN9YC eller NGK® BPR6ES

  Luftgap: 0,76 mm

  Ta bort tändstiftet

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Rengör området runt stiftets bas så att smuts och skräp inte hamnar i motorn.

  4. Ta bort tändstiftet (Figur 49).

   g027478

  Kontrollera tändstiftet

  Important: Rengör inte tändstiftet/-stiften. Byt alltid ut tändstiftet om det har en svart beläggning, slitna elektroder, en oljefilm eller sprickor.

  Om isolatorn är ljust brun eller grå fungerar motorn korrekt. En svart beläggning på isolatorn betyder vanligen att luftrenaren är smutsig.

  Ställ in gapet till 0,76 mm.

  g206628

  Montera tändstiftet

  g027960

  Rengöra kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör luftintagsgallret.
  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort luftfiltret från motorn.

  4. Ta bort motorhöljet.

  5. Montera luftfiltret på filterbasen för att förhindra att skräp kommer in i luftintaget.

  6. Avlägsna skräp och gräs från delarna.

  7. Ta bort luftfiltret och montera motorhöljet.

  8. Montera luftfiltret.

  Kontrollera gnistsläckaren

  För maskiner med gnistsläckare
  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera gnistsläckaren (om sådan finns).
 • Varning

  Varma komponenter i avgassystemet kan antända bränsleångor även efter att du har stängt av motorn. Varma partiklar som blåses ut medan motorn är igång kan antända brännbara material, vilket kan leda till skada på person eller egendom.

  Fyll endast på bränsle och kör motorn om en gnistsläckaren finns monterad.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Vänta tills ljuddämparen har svalnat.

  4. Byt ut släckaren om du upptäcker sprickor i gallret eller svetspunkterna.

  5. Om gallret har blivit igensatt tar du bort släckaren och skakar den så att lösa partiklar ramlar bort. Rengör även gallret med en stålborste (blötlägg vid behov gallret i lösningsmedel).

  6. Montera släckaren på avgasutloppet.

  Byta insugningsfiltret för utsläpp

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Byta insugningsfiltret för utsläpp.
  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort filtret från luftningsslangen.

  4. Sätt i ett nytt filter i luftningsslangens ände.

  Underhålla bränslesystemet

  Fara

  Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Utför bränslerelaterat underhåll när motorn är kall. Gör det utomhus på en öppen plats. Torka upp eventuellt utspillt bränsle.

  • Rök aldrig när du tömmer ut bränsle och håll dig borta från öppen eld eller platser där bränsleångorna kan antändas av gnistor.

  Byta ut bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Byt ut bränslefiltret(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Important: Montera bränsleslangarna och fäst dem med spännband i plast på samma sätt som de ursprungligen var monterade. På så sätt undviker du att bränsleslangarna kommer i kontakt med komponenter som kan orsaka skador på dem.

  Bränslefiltret är placerat på vänster del av motorns framsida.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Låt maskinen svalna.

  4. Stäng bränslekranen under sätet.

  5. Byt ut bränslefiltret (Figur 52).

   Note: Kontrollera att markeringarna på filtret följer bränslets flödesriktning.

   g033082
  6. Öppna bränslekranen.

  Serva bränsletanken

  Försök inte att tömma bränsletanken. Låt en auktoriserad återförsäljare tömma bränsletanken och serva eventuella andra komponenter i bränslesystemet.

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Utföra service på batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  En gång per månad
 • Kontrollera batteriets laddning.
 • Demontering av batteri

  Varning

  Batteripolerna eller verktyg av metall kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.

  • Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lossa den jordade minuskabeln (svart) från batteripolen (Figur 53).

   Note: Spara alla fästelement.

   Varning

   Felaktig borttagning av kablar från batteriet kan orsaka gnistor, vilket kan skada maskinen och kablarna. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

   • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  4. Dra av gummihöljet från pluskabeln (röd).

  5. Lossa pluskabeln (röd) från batteripolen (Figur 52).

   Note: Spara alla fästelement.

  6. Ta bort gummiremmen (Figur 53).

  7. Ta ut batteriet.

   g036853g036855

  Ladda batteriet

  Varning

  När batteriet laddas bildas explosiva gaser.

  Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  Important: Håll alltid batteriet fulladdat, (specifik vikt 1,265). Detta är särskilt viktigt för att batteriet inte ska skadas när temperaturen understiger 0 °C.

  1. Ta bort batteriet från chassit. Se Demontering av batteri.

  2. Ladda batteriet i 10–15 minuter med 25–30 A eller i 30 minuter med 10 A.

   Note: Överladda inte batteriet.

  3. När batteriet är fulladdat ska laddaren kopplas bort från eluttaget först, och sedan ska laddningskablarna lossas från batteripolerna (Figur 54).

  4. Sätt i batteriet i maskinen och anslut batterikablarna. Se Montera batteriet.

   Note: Kör inte maskinen med bortkopplat batteri, eftersom detta kan orsaka elektriska skador.

   g000960

  Montera batteriet

  1. Sätt i batteriet i lådan med anslutningspolerna mot hydraultanken (Figur 53).

  2. Anslut batteriets pluskabel (röd) till batteriets pluspol (+).

  3. Anslut batteriets minuskabel (svart) och jordkabel till batteriets minuspol (–).

   Note: MyRide-maskiner: Kontrollera att jordkabeln inte skaver mot hjulinställningsarmen eller den nedre stötdämparmonteringen (Figur 56).

   g236732
  4. Fäst kablarna med två skruvar, två brickor och två låsmuttrar (Figur 53).

  5. Trä på den röda anslutningsskon på batteriets pluspol (+).

  6. Fäst batteriet med gummiremmen (Figur 53).

  Serva säkringarna

  Elsystemet skyddas av säkringar. Det kräver inget underhåll, men om en säkring går bör du undersöka om det har uppstått funktionsfel eller kortslutning i komponenten eller kretsen.

  Säkringarna sitter på den högra konsolen bredvid sätet (Figur 56).

  1. Om du behöver byta ut en säkring drar du i den för att lossa den.

  2. Sätt i en ny säkring (Figur 56).

   g036858

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera säkerhetsbältet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetsbältet.
 • Se över säkerhetsbältet för att se om det är slitet eller trasigt och för att kontrollera att enheten och spännet fungerar som de ska. Byt ut säkerhetsbältet om det är skadat.

  Kontrollera störtbågsvreden

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera störtbågsvreden.
 • Varning

  Så här undviker du att välta, vilket kan leda till personskador och livsfara: Håll störtbågen i helt upprätt och låst läge och använd säkerhetsbältet.

  Kontrollera att sätet sitter fast ordentligt på maskinen.

  • Kontrollera att både fästelementen och vreden är i gott bruksskick.

  • Se till att vreden är helt åtdragna och att störtbågen är uppfälld.

   Note: Störtbågens övre ring kan behöva skjutas framåt eller dras bakåt för att båda vreden ska bli helt åtdragna (Figur 57 och Figur 58).

  g036746
  g034593

  Justera spårningen

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget).

  2. Kör till ett öppet och plant område och för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET.

  3. För gasreglaget halvvägs mellan SNABBT och LåNGSAMT läge.

  4. För båda rörelsereglagen framåt tills de når stoppen i T-skåran.

  5. Kontrollera åt vilket håll maskinen går.

  6. Om maskinen spårar till höger ska du föra in en sexkantig nyckel på 3/16 tum genom hålet i den högre främre täckpanelen och vrida spårskruven medsols eller motsols för att justera spakens riktning (Figur 59).

  7. Om maskinen spårar till vänster ska du föra in en sexkantig nyckel på 3/16 tum genom hålet i den högre främre täckpanelen och vrida spårskruven medsols eller motsols för att justera spakens riktning (Figur 59).

  8. Kör maskinen och kontrollera körning framåt med full fart.

  9. Upprepa inställningen tills spårningen är korrekt.

   g035859

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Lufttrycket i både fram- och bakdäcken ska vara 0,9 bar. Ojämnt lufttryck i däcken kan orsaka ojämn klippning. Mät trycket när däcken är kalla för att få en så exakt avläsning som möjligt.

  g001055

  Kontrollera hjulmuttrarna

  Kontrollera hjulmuttrarna och dra åt dem till 122–136 N·m.

  Underhålla kylsystemet

  Rengöra motorfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör motorfiltret och området runt motorn.
 • Rengör runt motorns utsläppssystem.
 • Ta bort eventuella ansamlingar av gräs, smuts eller annat skräp från motorfiltret, motorns utsläpp och området runt motorn innan du använder maskinen. Detta bidrar till att skapa tillräcklig kylning och korrekt motorhastighet samt minskar riskerna för överhettning och mekaniska skador på motorn.

  Underhålla bromsarna

  Justera parkeringsbromsen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Kontrollera parkeringsbromsens inställning.
 • Note: Utför denna rutin när du ska ta bort eller byta ut en bromskomponent.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ställ in maskinen för att skjutas för hand. Se Använda utlösningsventilerna för drivhjulen.

  4. Höj upp den bakre delen av maskinen och stötta upp den med domkrafter.

   Varning

   Att enbart förlita sig på mekaniska eller hydrauliska domkrafter för att stödja en upplyft maskin vid service eller underhåll kan vara farligt. Domkrafterna kanske inte ger tillräckligt stöd eller har något funktionsfel, så maskinen kan ramla ned och orsaka allvarliga personskador.

   Stötta inte maskinen enbart med mekaniska eller hydrauliska domkrafter. Använd lämpliga domkrafter eller liknande stöd.

  5. Aktivera och koppla ur parkeringsbromsen och kontrollera varje drivhjul för att säkerställa att alla bromsar aktiveras och frigörs.

  6. Om en justering är nödvändig ska du koppla ur parkeringsbromsen. Ta bort saxpinnen från bromslänkaxeln (Figur 61).

   g036752
  7. Kontrollera båda fjädrarnas längd så som visas i Figur 62. Om en justering är nödvändig ska du vrida den övre muttern medsols för att förkorta fjädern och motsols för att förlänga den.

   g036100
  8. För parkeringsbromsspaken hela vägen framåt och nedåt.

  9. Vrid bromslänkaxeln tills änden riktas in efter hålet i spaken.

   • Förkorta länksystemet genom att vrida det medsols.

   • Förläng länksystemet genom att vrida det motsols.

  10. För in bromslänkaxeln i parkeringsbromsens hål och fäst den med saxpinnen. Upprepa steg 5 och justera vid behov.

  11. När justeringen är färdig ska du ta bort domkraften eller motsvarande stöd och sänka ned maskinen.

  12. Placera maskinen i ARBETSLäGET. Se Använda utlösningsventilerna för drivhjulen.

  Underhålla remmarna

  Kontrollera remmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera att remmarna inte är slitna eller spruckna.
 • Byt ut remmen om den är sliten. Gnisslande ljud när remmen roterar, slirande knivar vid gräsklippning, fransiga remkanter, brännmärken och sprickor är tecken på en sliten klipparrem.

  Byta ut klipparremmen

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Sänk ned klipparen till en klipphöjd på 76 mm.

  4. Lossa skruven på respektive remkåpa.

  5. Lossa den nedre skruven som fäster klippdäckets kjol vid klippdäcket. Se Lossa klippdäckets kjol.

  6. Ta bort skyddsplåten. Se Ta bort skyddsplåten.

  7. Ta bort remkåporna och tillhörande skruvar (Figur 63).

   g027729
  8. Ta bort fjäderspänningen från den fjäderbelastade mellanremskivan. Se Figur 65.

   Note: Använd fjäderborttagningsverktyget (Toro-artikelnr 92-5771) för att ta bort fjädern från klippdäckshållaren (Figur 65).

  9. Ta bort remmen från klippdäcksskivorna och kopplingsskivan.

  10. Montera en ny rem runt klipparremsskivorna och kopplingsskivan under motorn (Figur 64).

   g036861
   g028279
  11. Montera mellanremsskivfjädern (Figur 64).

   Note: Sätt fjäderändarna i förankringsspåren.

  12. Montera remkåporna och skruvarna som fäster dem (Figur 66).

   g027730
  13. Montera skyddsplåten. Se Ta bort skyddsplåten.

  14. Dra åt den nedre skruven som fäster klippdäckets kjol vid klippdäcket. Se Lossa klippdäckets kjol.

  Byta ut den hydrauliska pumpdrivremmen

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort klipparremmen. Se Byta ut klipparremmen.

  4. Höj upp maskinen och stötta upp den med domkrafter (Figur 68).

  5. Ta bort kopplingsspärren (Figur 67).

   g036860
  6. Demontera mellanremskivfjädern från stolpen (Figur 68).

  7. Ta bort den befintliga remmen från den hydrauliska pumpenhetens drivskivor och motorremskivan.

  8. Montera den nya remmen runt motorremskivan och de två hydrauliska pumpdrivskivorna (Figur 68).

   g036859
  9. Montera kopplingsspärren (Figur 67).

  10. Montera klipparremmen. Se Underhålla remmarna.

  Underhålla styrsystemet

  Justera reglagets läge

  Se Justera rörelsereglagelänken om reglagens ändar slår mot varandra.

  Justera höjden

  Du kan höja eller sänka rörelsereglagespakarna för maximal komfort.

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lossa beslaget som håller fast reglagespaken vid reglagearmen.

   g035858
  4. För reglaget till nästa hålpar. Fäst reglaget med beslaget.

  5. Gör likadant med det andra gasreglaget.

  Justera lutningen

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lossa på den övre skruv som håller fast reglagespaken vid reglagearmen.

  4. Lossa den nedre skruven såpass mycket att du kan svänga reglagespaken framåt och bakåt. Dra åt båda skruvarna ordentligt för att säkra spaken i det nya läget.

  5. Gör likadant med det andra gasreglaget.

   g009195

  Justera rörelsereglagelänken

  Pumpstyrlänkarna sitter under sätet på båda sidorna av maskinen. Vrid slutskruven med en ½ tum-hylsnyckel för att finjustera inställningarna så att maskinen inte rör sig i neutralläget. Eventuella justeringar ska endast göras för neutralläget.

  Varning

  För att du ska kunna utföra justeringarna måste motorn vara igång och drivhjulen snurra. Kontakt med rörliga delar eller varma ytor kan leda till personskador.

  Håll fingrar, händer och kläder borta från roterande delar och varma ytor.

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Tryck på klippdäckslyftpedalen och ta bort klipphöjdssprinten. Sänk ner däcket till marken.

  4. Höj upp maskinens bakdel och stötta med domkrafter (eller liknande stöd) så att maskinen är precis så högt över marken att drivhjulen kan snurra fritt.

  5. Ta bort elanslutningen från sätets säkerhetsbrytare, som finns under sätets nedre dyna.

   Note: Brytaren är en del av sätesenheten.

  6. Montera tillfälligt en bygel över huvudkablagets anslutningar.

  7. Starta motorn och kör den på full gas. Koppla ur parkeringsbromsen.

   Note: Kontrollera att parkeringsbromsen är inkopplad och att rörelsereglagespakarna är i det yttre läget innan du startar motorn. Du måste inte sitta i sätet.

  8. Kör maskinen i minst fem minuter med körreglagen på full hastighet för körning framåt för att få upp hydraulvätskan till driftstemperatur.

   Note: Rörelsereglagespakarna ska vara i neutralläget när du gör eventuella justeringar.

  9. För rörelsereglagespakarna till NEUTRALLäGET.

  10. Kontrollera och säkerställ att styrenhetsplattans flikar vidrör plattorna för återgång till neutralläget på de hydrauliska enheterna.

  11. Justera pumpreglagestångens längd genom att vrida muttern i lämplig riktning tills hjulen rör sig långsamt bakåt (se Figur 71).

  12. För rörelsereglagespakarna till BACKLäGET. Tryck försiktigt på spakarna och låt fjädrarna för bakåtindikatorn föra reglagen tillbaka till neutralläget.

   Note: Hjulen ska sluta att snurra eller rotera långsamt bakåt.

   Note: Du kanske behöver ta bort rörelsereglagekåpan för att komma åt.

   g036753
  13. Stäng av maskinen.

  14. Ta bort bygeln från kablagekontakten och anslut kontakten till sätesomkopplaren.

  15. Ta bort domkrafterna.

  16. Höj upp klippdäcket och montera klipphöjdssprinten.

  17. Kontrollera och säkerställ att maskinen inte kryper i neutralläget när parkeringsbromsen är urkopplad.

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Sök omedelbart läkare om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Serva hydraulsystemet

  Specifikation för hydraulvätskan

  Hydrauloljetyp: Toro® HYPR-OIL 500-hydraulolja (rekommenderas) eller Mobil 1 15W-50-olja.

  Important: Använd den specificerade oljan. Andra oljor kan orsaka skador på systemet.

  Hydraulisk systemkapacitet (utan filter): 4,45 liter

  Kontrollera hydrauloljenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydrauloljenivån i expansionstanken.
  1. Låt hydrauloljan svalna. Kontrollera oljenivån när vätskan är kall.

  2. Kontrollera expansionstanken och fyll vid behov på med Toro® HYPR-OIL 500-hydraulolja till linjen FULL COLD.

   g037051

  Byta hydraulsystemets filter och olja

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 75 timmarna
 • Byta hydraulsystemets filter och olja.
 • Var 250:e timme
 • Efter det inledande bytet – byt hydraulsystemets filter och olja när du använder Mobil 1 15W50-olja (byt oftare under svåra förhållanden).
 • Var 500:e timme
 • Efter det inledande bytet – byt hydraulsystemets filter och vätska när du använder Toro® HYPR-OIL™ 500-vätska (byt oftare under svåra förhållanden).
 • Byt filter och vätska samtidigt. Använd inte vätskan igen. Avlufta systemet när du har monterat de nya filtren och fyllt på vätska. Se Lufta hydraulsystemet.

  Upprepa avluftningen tills vätskenivån stabiliseras vid linjen FULL COLD i tanken. Om du inte utför denna procedur kan det leda till skador på växellådedrivsystemet som inte kan åtgärdas.

  Ta bort hydraulsystemets filter

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Låt motorn svalna.

  4. Lokalisera filtret och skydden på bägge växellådedrivningssystemen (Figur 73).

  5. Ta bort de tre skruvarna som håller fast filterskyddet och skyddet (Figur 73).

   g017444
  6. Gör försiktigt rent området runt filtren.

   Important: Låt inte smuts komma in i hydraulsystemet eftersom det kan orsaka föroreningar.

  7. Sätt ett avtappningskärl under filtret för att samla upp den vätska som tappas ur när filtret och avluftarpluggarna tas bort.

  8. Lokalisera och ta bort avluftarpluggen på varje transmission.

  9. Skruva loss filtret, ta bort det och tappa ut vätskan ur drivsystemet.

  10. Upprepa proceduren för bägge filtren.

  Montera hydraulsystemets filter

  1. Stryk på ett tunt lager hydraulvätska på ytan på alla filtergummitätningar.

  2. Vrid filtret medurs tills gummitätningen går emot filteradaptern och dra sedan åt filtret ytterligare tre fjärdedels varv till ett helt varv.

  3. Upprepa för filtret på motsatta sidan.

  4. Montera filterskydden över alla filter som du tog bort tidigare.

  5. Använd de tre skruvarna för att fästa filterskydden.

  6. Kontrollera att avluftarpluggarna har tagits bort innan du tillsätter vätska.

  7. Häll sakta den angivna vätskan i expansionstanken tills det kommer ut vätska ur ett av avluftarplugghålen.

  8. Montera ventilpluggen.

  9. Dra åt tändstiftet till ett moment på 20 N·m.

  10. Fortsätt att hälla vätska genom expansionstanken tills vätska kommer ut från det återstående avluftarplugghålet i den andra transmissionen.

  11. Montera ventilpluggen på motsatta sidan.

  12. Dra åt tändstiftet till ett moment på 20 N·m.

  13. Fortsätt att fylla på vätska i expansionstanken tills nivån når upp till linjen FULL COLD i expansionstanken.

  14. Gå vidare till Lufta hydraulsystemet.

   Important: Om du inte utför proceduren som beskrivs i Lufta hydraulsystemet när du har bytt hydraulfilter och -vätska kan det leda till skador på växellådedrivsystemet som inte kan åtgärdas.

  g027477

  Lufta hydraulsystemet

  1. Höj upp maskinens bakdel och stötta med domkrafter (eller liknande stöd) så att maskinen är precis så högt över marken att drivhjulen kan snurra fritt.

   g017625
  2. Starta motorn, flytta gasreglaget framåt till halvgasläget och lossa parkeringsbromsen.

   1. För förbikopplingsreglagen till läget för påskjutning av maskinen. Ha överströmningsventilerna öppna, låt motorn gå och för sakta rörelsereglagen både framåt och bakåt fem eller sex gånger.

   2. För förbikopplingsreglagen till läget för körning av maskinen.

   3. Stäng överströmningsventilen, låt motorn gå och för sakta styrspaken både framåt och bakåt fem till sex gånger.

   4. Stäng av motorn och kontrollera vätskenivån i expansionstanken. Fyll på angiven vätska tills nivån når upp till linjen FULL COLD i expansionstanken.

  3. Upprepa steg 2 tills systemet har tömts helt på luft.

   Note: När ljudet från växellådan är normalt och maskinen går jämnt framåt och bakåt med normal hastighet har växellådan tömts på luft.

  4. Kontrollera vätskenivån i expansionstanken en sista gång. Fyll på angiven vätska tills nivån når upp till linjen FULL COLD i expansionstanken.

  Klippdäcksunderhåll

  Serva knivarna

  Knivsäkerhet

  En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om man försöker reparera en skadad kniv kan detta resultera i att produktens säkerhetscertifiering upphör att gälla.

  • Kontrollera om knivarna är slitna eller skadade med jämna mellanrum.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Linda in knivarna i något eller ta på dig handskar, och var försiktig när du servar knivarna. Knivarna får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig när en kniv roteras på maskiner med flera knivar, eftersom den kan få även andra knivar att börja rotera.

  Gör följande innan du kontrollerar eller servar knivarna

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla bort tändkablarna från tändstiften.

  Kontrollera knivarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera knivarna.
  1. Kontrollera eggarna (Figur 76).

  2. Ta bort kniven och slipa den om eggarna är slöa eller har fått hack, se Slipa knivarna.

  3. Kontrollera knivarna, speciellt den böjda delen.

  4. Montera omedelbart en ny kniv om du upptäcker sprickor, slitage eller spårbildning i detta område (Figur 76).

   g006530

  Kontrollera om knivarna är böjda

  Note: Maskinen måste stå på en plan yta när följande procedur utförs.

  1. Höj klippdäcket till det högsta klippläget.

  2. Bär tjocka vadderade handskar eller annat lämpligt handskydd och rotera långsamt kniven till ett läge så att du kan mäta avståndet mellan knivseggen och det plana underlag som maskinen står på (Figur 77).

   g014972
  3. Mät från knivspetsen till den plana ytan (Figur 78).

   g014973
  4. Rotera samma kniv 180 grader så att den motsatta skäreggen nu är i samma läge (Figur 79).

   g014974
  5. Mät från knivspetsen till den plana ytan (Figur 80).

   Note: Skillnaden bör inte vara mer större än 3 mm.

   g014973
   1. Om skillnaden mellan A och B är större än 3 mm ska kniven bytas ut mot en ny. Se Demontera knivarna och Montera knivarna.

    Note: Om en böjd kniv byts ut mot en ny, men skillnaden fortfarande är större än 3 mm, kan knivspindeln vara böjd. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för service.

   2. Om skillnaden ligger inom de godkända värdena går du vidare till nästa kniv.

  6. Upprepa proceduren på samtliga knivar.

  Demontera knivarna

  Byt ut en kniv om den har träffats av ett hårt föremål, är obalanserad eller böjd.

  1. Håll spindelaxeln med en skiftnyckel.

  2. Avlägsna knivskruven, den böjda brickan och kniven från spindelaxeln (Figur 81).

   g017443

  Slipa knivarna

  1. Slipa eggarna i båda ändarna av kniven med en fil (Figur 82).

   Note: Behåll ursprungsvinkeln.

   Note: Kniven behåller balanseringen om samma mängd material avlägsnas från båda eggarna.

   g000552
  2. Kontrollera knivens balans med en knivbalanserare (Figur 83).

   Note: Om kniven stannar kvar i ett horisontellt läge är den i balans och kan användas.

   Note: Om kniven inte är balanserad kan du fila bort lite metall från knivens segeldel (Figur 82).

   g000553
  3. Upprepa proceduren tills kniven är balanserad.

  Montera knivarna

  1. Montera kniven på spindelaxeln (Figur 81).

   Important: Knivens böjda del måste alltid peka uppåt mot klipparens insida för att klippningen ska bli korrekt.

  2. Montera den böjda brickan och knivbulten (Figur 81).

   Note: Montera den böjda brickans kon mot bultens huvud.

  3. Dra åt knivskruven till 115–150 N·m.

  Balansera klippdäcket

  Kontrollera att klippdäcket är plant när du monterar klipparen eller om du märker att din gräsmatta blir ojämnt klippt.

  Kontrollera att klippdäckets knivar inte är böjda innan balansering. Ta bort och byt ut alla böjda knivar. Läs Serva knivarna innan du fortsätter.

  Ställ in klippdäckets lutning i sidled innan du justerar den främre-bakre lutningen.

  Krav:

  Justera sidledes balansering och sluttningen för knivar

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Kontrollera däcktrycket i drivhjulen. Se Kontrollera däcktrycket.

  4. Placera klippdäcket i transportspärrläget.

  5. Vrid försiktigt på knivarna så att de pekar åt samma håll.

  6. Mät mellan knivens spets och den plana ytan (Figur 84). Om inget av måtten är inom 5 mm måste de justeras. Fortsätt med denna procedur.

   g229303g229305
  7. Kontrollera den främre-bakre knivlutningen (Figur 85). Kontrollera att den främre knivens spets är lägre än den bakre knivens spets som visas tabellen över klosshöjd och räfsor. Fortsätt med denna procedur om justering behövs.

   g229304
  8. Ställ in antiskalvalsarna i de översta hålen eller ta bort dem helt när du gör den här justeringen.

  9. Placera två klossar (se tabellen nedan) under den bakre kanten av klippdäckets kjol; en på vardera sida av klippdäcket (Figur 86).

  10. Ställ in klipphöjdsreglaget på läget 76 mm.

  11. Lägg två klossar under var sida av däckets framkant, men inte under antiskalvalsens fästen eller svetsfogar.

   g038090

   Tabell över klosshöjd och räfsor

   DäckstorlekKlosshöjd Räfsa
   Alla klippdäck7,3 cm4,8 till 6,4 mm
  12. Vrid försiktigt på knivarna i sidled (Figur 84).

  13. Lossa låsmuttrarna (Figur 87) i alla fyra hörnen och säkerställ att klippdäcket sitter fast ordentligt på alla fyra klossar.

  14. Se till att däckhållarna inte är slaka och att däcklyftsfotspaken är tryckt så långt tillbaka det går.

  15. Dra åt de fyra låsmuttrarna.

   g035851
  16. Kontrollera att klossarna sitter säkert fast under däckkjolen och att skruvarna är åtdragna

  17. Fortsätt att balansera däcket genom att kontrollera den främre-bakre knivlutningen.

  18. Kontrollera att knivarna är balanserade, och upprepa proceduren för balansering av däcket vid behov.

  Demontera klippdäcket

  1. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta ut nyckeln. Dra åt parkeringsbromsen.

  2. Ta bort höjdjusteringssprinten och sänk ned däcket till marken.

  3. För in höjdjusteringssprinten i klipphöjdsläget på 7,6 cm.

  4. Ta bort remkåporna.

  5. Lossa klippdäckets remskiva och ta bort klippremmen. Se Underhålla remmarna.

  6. Ta bort skruvar och muttrar från den främre delen av plattan under fotstödet.

  7. Ta bort och spara skruvarna och muttrarna på båda sidor av maskinen (Figur 88).

   g036866
  8. För ut däcket på maskinens högra sida.

  Byta ut gräsriktaren

  Varning

  Om utkastaröppningen inte är täckt kan maskinen slunga ut föremål i riktning mot föraren eller kringstående och därmed orsaka allvarliga skador. Det skulle också kunna medföra kontakt med knivarna.

  Kör aldrig maskinen utan en mullplåt, en utkastarriktare eller ett gräsuppsamlingssystem.

  1. Ta bort låsmuttern, skruven, fjädern och distansbrickan som håller fast gräsriktaren på tappfästena (Figur 89).

  2. Demontera den skadade eller slitna gräsriktaren (Figur 89).

   g015594
  3. Sätt distansbrickan och fjädern på gräsriktaren.

  4. Placera fjäderns ena J-formade ände bakom däckkanten.

   Note: Kontrollera att den ena av fjäderns J-formade ändar sitter bakom däckkanten innan du monterar skruven enligt Figur 89.

  5. Montera skruven och muttern.

  6. Placera fjäderns 1 J krokformade ände runt gräsriktaren (Figur 89).

   Important: Gräsriktaren måste kunna rotera. Lyft upp riktaren till det helt öppna läget och kontrollera att den roterar ned helt.

  Rengöring

  Rengöra under klippdäcket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör klippdäcket.
  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Höj upp klippdäcket till TRANSPORTLäGET.

  Rengöra fjädringssystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör fjädringssystemet.
 • Använd tryckluft för att rengöra fjädringssystemet.

  Note: Rengör inte stötenheterna med vatten under tryck (Figur 90).

  g195820

  Avfallshantering

  Motorolja, batterier, hydraulvätska och kylarvätska förorenar miljön. Kassera dessa produkter i enlighet med gällande statliga och lokala föreskrifter.

  Förvaring

  Säker förvaring

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna innan den ställs i förvaring.

  • Förvara inte maskinen eller bränsle i närheten av öppna lågor, och tappa inte ur bränsle inomhus.

  • Ta ut nyckeln och förvara den på en säker plats utom räckhåll för barn.

  Rengöring och förvaring

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Avlägsna gräsklipp, smuts och smörja från maskinens utvändiga delar. Var särskilt noga med motorn och hydraulsystemet. Rensa bort smuts och skräp från utsidan av motorns kylflänsar och fläkthus.

   Important: Tvätta maskinen med ett milt rengöringsmedel och vatten. Högtryckstvätta inte maskinen. Undvik att använda alltför mycket vatten, särskilt nära kontrollpanelen, motorn, hydraulpumparna och motorerna.

  4. Kontrollera parkeringsbromsens funktion. Se Justera parkeringsbromsen.

  5. Serva luftrenaren. Se Serva luftrenaren.

  6. Smörj maskinen; se Smörjning.

  7. Byt oljan i vevhuset; se Serva motoroljan.

  8. Kontrollera lufttrycket i däcken, se Kontrollera däcktrycket.

  9. Byt hydraulfiltren, se Byta hydraulsystemets filter och olja.

  10. Ladda batteriet, se Utföra service på batteriet.

  11. Skrapa bort eventuella ansamlingar av gräs och smuts från klipparens undersida, och tvätta sedan klipparen med en trädgårdsslang.

   Note: Kör maskinen med knivreglagebrytaren (kraftuttaget) inkopplad och motorn på hög tomgång under 2 till 5 minuter efter tvätt.

  12. Kontrollera knivarnas skick, se Serva knivarna.

  13. Förbered maskinen för förvaring om den ska stå oanvänd i över 30 dagar. Förbered maskinen för förvaring på följande sätt:

   1. Tillsätt en oljebaserad stabiliserare/konditionerare till bränslet i tanken. Följ tillverkarens blandningsanvisningar. Använd inte en alkoholbaserad stabiliserare (etanol eller metanol).

    Note: En stabiliserare/konditionerare fungerar effektivast när den blandas med färskt bränsle och alltid används.

   2. Kör motorn för att fördela stabiliserat bränslet i bränslesystemet (5 minuter).

   3. Stäng av motorn, låt den svalna och töm bränsletanken.

   4. Starta motorn igen och kör den tills den stannar.

   5. Kassera bränslet på lämpligt sätt. Återvinn bränsle enligt lokala föreskrifter.

    Important: Förvara inte bränsle som innehåller stabiliserare/konditionerare längre än den tid som rekommenderas av bränslestabiliserarens tillverkare.

  14. Lossa tändstiften och kontrollera deras skick. Se Utför service på tändstiftet. Häll i två matskedar (30 ml) motorolja i tändstiftshålet när stiftet/stiften har tagits bort. Använd elstarten för att dra runt motorn och sprida oljan inuti cylindern. Montera tändstiften. Sätt inte på tändkabeln.

  15. Kontrollera och dra åt alla bultar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut skadade delar.

  16. Måla i lackskador och bara metallytor. Färg finns att köpa hos din närmaste auktoriserade återförsäljare.

  17. Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme. Ta ut nyckeln ur tändningslåset och förvara den utom räckhåll för barn och andra obehöriga användare. Täck över maskinen för att skydda den och hålla den ren.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motorn överhettas.
  1. Motorn belastas för hårt.
  2. Oljenivån i vevhuset är låg.
  3. Kylflänsarna och luftkanalerna under motorns fläkthus är igensatta.
  4. Luftrenaren är smutsig.
  5. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  1. Sänk hastigheten.
  2. Fyll på olja i vevhuset.
  3. Ta bort hindret från kylflänsarna och luftkanalerna.
  4. Rengör eller byt ut luftrenarinsatsen.
  5. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Startmotorn startar inte.
  1. Knivreglaget står i inkopplat läge.
  2. Rörelsereglagen är inte i det neutrala låsläget.
  3. Batteriet är urladdat.
  4. De elektriska anslutningarna har korroderat eller lossnat.
  5. En säkring har gått.
  6. Ett relä eller en brytare är defekt.
  1. Koppla ur knivreglagebrytaren.
  2. För rörelsereglagespakarna utåt till det neutrala låsläget.
  3. Ladda batteriet.
  4. Kontrollera att de elektriska anslutningarna har god kontakt.
  5. Byt ut säkringen.
  6. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Motorn startar inte, är trögstartad eller stannar efter en stund.
  1. Bränsletanken är tom.
  2. Bränslekranen är stängd.
  3. Oljenivån i vevhuset är låg.
  4. Gasreglaget är inte i korrekt läge.
  5. Det finns smuts i bränslefiltret.
  6. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  7. Luftrenaren är smutsig.
  8. Sätesbrytaren fungerar inte som den ska.
  9. Elanslutningarna är korroderade, lösa eller defekta.
  10. Reläet eller brytaren är utsliten eller skadad.
  11. Tändstiftet är smutsigt eller har felaktigt avstånd.
  12. Tändkabeln är inte ansluten till tändstiftet.
  1. Fyll bränsletanken.
  2. Öppna bränslekranen.
  3. Fyll på olja i vevhuset.
  4. Se till att gasreglaget står i mittläget mellan det långsamma och det snabba läget.
  5. Byt ut bränslefiltret.
  6. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  7. Rengör eller byt ut luftrenarinsatsen.
  8. Kontrollera sätesbrytarindikatorn. Byt vid behov ut sätet.
  9. Kontrollera att de elektriska anslutningarna har god kontakt. Rengör kabelanslutningarna noggrant med rengöringsmedel för elkontakter, smörj med icke-ledande fett och anslut dem igen.
  10. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  11. Justera eller byt ut tändstiftet.
  12. Kontrollera tändkabelns anslutning till tändstiftet.
  Motorn tappar kraft.
  1. Motorn belastas för hårt.
  2. Luftrenaren är smutsig.
  3. Oljenivån i vevhuset är låg.
  4. Kylflänsarna och luftkanalerna över motorn är igensatta.
  5. Ventilationshålet i tanklocket är igensatt.
  6. Det finns smuts i bränslefiltret.
  7. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  1. Sänk hastigheten.
  2. Rengör luftrenarinsatsen.
  3. Fyll på olja i vevhuset.
  4. Ta bort blockeringen från kylflänsarna och luftkanalerna.
  5. Rengör eller byt ut tanklocket.
  6. Byt ut bränslefiltret.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Klipparen drar åt vänster eller höger (med reglagen riktade framåt).
  1. Spårningen måste justeras.
  2. Drivhjulen har fel däcktryck.
  1. Justera spårningen.
  2. Justera drivhjulens däcktryck.
  Maskinen driver inte.
  1. Överströmningsventilerna är inte helt stängda.
  2. Pumpremmen är sliten, lös eller skadad.
  3. Pumpremmen ligger inte runt en remskiva.
  4. Mellanremskivans fjäder är trasig eller saknas.
  5. Hydrauloljenivån är låg eller så är oljan för het.
  1. Dra åt överströmningsventilerna.
  2. Byt ut remmen.
  3. Byt ut remmen.
  4. Byt ut fjädern.
  5. Tillsätt hydraulvätska i tankarna eller låt den svalna.
  Maskinen vibrerar på ett onormalt sätt.
  1. Kniven/knivarna är böjd(a) eller obalanserad(e).
  2. Knivens fästbult är lös.
  3. Motorns fästskruvar är lösa.
  4. Det finns en lös motorremskiva, mellanremskiva eller knivremskiva.
  5. Motorremskivan är skadad.
  6. En knivspindel är böjd.
  7. Motorfästet är löst eller slitet.
  1. Montera ny(a) kniv(ar).
  2. Dra åt knivens fästskruv.
  3. Dra åt motorns fästskruvar.
  4. Dra åt aktuell remskiva.
  5. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  6. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Klipphöjden är ojämn.
  1. Kniven/knivarna är inte skarp/skarpa.
  2. Kniven/knivarna är böjd(a).
  3. Klipparen är inte balanserad.
  4. En antiskalvals (i förekommande fall) är felaktigt inställd.
  5. Klippdäckets undersida är smutsig.
  6. Däcktrycket är felaktigt.
  7. En knivspindel är böjd.
  1. Slipa kniven/knivarna.
  2. Montera nya knivar.
  3. Balansera klipparens lutning i sidled och den främre-bakre lutningen.
  4. Justera antiskalhjulets höjd.
  5. Rengör klipparens undersida.
  6. Justera däcktrycket.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Knivarna roterar inte.
  1. Drivremmen är sliten, lös eller skadad.
  2. Drivremmen har lossnat från remskivan.
  3. Kraftuttagsbrytaren (PTO) eller kraftuttagskopplingen är trasig.
  4. Klipparremmen är sliten, lös, eller trasig.
  1. Montera en ny drivrem.
  2. Montera drivremmen och kontrollera justeringsaxlarna och remstyrningarna för rätt position.
  3. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  4. Montera en ny klipparrem.
  Kopplingen kopplar inte in.
  1. En säkring har gått.
  2. Låg matarspänning vid kopplingen.
  3. Spolen är skadad.
  4. Otillräcklig strömtillförsel.
  5. För stor luftspalt mellan rotorn/ankaret.
  1. Byt ut säkringen. Kontrollera spolens motstånd, batteriets laddning, laddsystemet och kabelanslutningarna och byt ut komponenterna vid behov.
  2. Kontrollera spolens motstånd, batteriets laddning, laddsystemet och kabelanslutningarna och byt ut delarna vid behov.
  3. Byt ut kopplingen.
  4. Reparera eller byt ut kopplingens anslutningskabel eller elektriska system. Rengör anslutningskontakterna.
  5. Ta bort mellanlägget eller byt ut kopplingen.

  Scheman

  Elschema – Toro-motorer

  g018479