Introduktion

Denna gräsklippare av gåmodell med roterande knivar är avsedd att användas av privatkunder. Den är huvudsakligen konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder. Den är inte konstruerad för att klippa snår eller för jordbruksändamål.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få information om produkter och tillbehör, få hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer.

g032013

Anteckna produktens modell- och serienummer här nedanför så är de lätta att hitta:

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som är värd att notera.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

Nettomoment: Motorns brutto- eller nettomoment verkstadsbedömdes av motortillverkaren i enlighet med SAE (Society of Automotive Engineers) J1940. Den här gräsklipparklassens faktiska motormoment kommer att vara avsevärt lägre då den är konfigurerad för att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav. Gå in på www.Toro.com om du vill se specifikationerna för din gräsklipparmodell.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och förstå innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll avståndet till utkastaröppningen. Håll kringstående på säkert avstånd från maskinen.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn köra maskinen.

 • Stanna maskinen och stäng av motorn innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Du hittar mer säkerhetsinformation i respektive avsnitt i denna bruksanvisning.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decaloemmarkt
decal104-7953
decal112-8760
decal117-4143

Montering

Important: Ta bort och släng skyddsplasten som täcker motorn och all övrig plast eller emballage som finns på maskinen.

Important: Sätt inte i nyckeln i tändningslåset för elstart förrän du är redo att starta motorn, så att du inte råkar starta den oavsiktligt (endast modeller med elstart).

Fälla upp handtaget

Varning

Om du fäller upp eller ned handtaget på fel sätt kan detta skada kablar och resultera i ett farligt driftstillstånd.

 • Skada inte kablarna när du fäller upp och ned handtaget.

 • Kontakta en auktoriserad återförsäljare om en kabel skadas.

 1. Ta bort handtagsreglagen och skruvarna från klipparkåpan (Figur 3).

 2. Fäst handtaget på klipparkåpan (Figur 3).

  g032765
 3. Flytta handtaget till arbetsläget (Figur 4).

  g032014

  Important: Dra kablarna på utsidan av handtaget när du drar ut handtaget (Figur 5).

  g025928
 4. Montera handtagsvreden och dra åt dem ordentligt för hand.

Montera startsnöret i styrningen

Important: Montera startsnöret i styrningen för att säkert och lätt starta motorn när du använder maskinen.

Håll knivstyrstången mot det övre handtaget och dra startsnöret genom styrningen på handtaget (Figur 6).

g003251

Fylla på olja i motorn

Important: Maskinen levereras utan olja i motorn. Fyll på olja i motorn innan du startar den.

Motoroljekapacitet: 0,53 liter

Oljeviskositet: SAE 30 eller SAE 10W-30 (renande olja)

API-klassificering: SJ eller högre

 1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

 2. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 7).

  g197452
 3. Fyll långsamt oljepåfyllningsröret med cirka tre fjärdedelar av den olja som ryms i motorn.

 4. Vänta i cirka tre minuter tills oljan har lagt sig i motorn.

 5. Torka av oljestickan med en ren trasa.

 6. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och ta sedan ut den.

 7. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 7).

  • Om oljenivån är under markeringen ”Add” på oljestickan fyller du försiktigt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter, och upprepar stegen 3 till 6 tills oljenivån befinner sig vid markeringen ”Full” på oljestickan.

  • Om oljenivån hamnar över markeringen ”Full” på oljestickan ska du tömma ut den överflödiga oljan tills oljenivån hamnar på markeringen ”Full” på oljestickan. Se Byta ut motoroljan.

  Important: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

 8. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.

Ladda batteriet (endast modell med elstart).

Montera gräsuppsamlaren

 1. För gräsuppsamlaren över ramen i enlighet med Figur 8.

  g027543

  Note: För inte uppsamlaren över handtaget (Figur 8).

 2. Haka fast uppsamlarens nedre kanal på den nedre delen av ramen (Figur 9).

  g027544
 3. Haka fast uppsamlarens övre kanal och sidokanaler på överdelen respektive sidorna på ramen (Figur 9).

Produktöversikt

g197495
g197496
ModellViktLängdBreddHöjd
2973234 kg140 cm56 cm102 cm
2973439 kg140 cm56 cm102 cm

Körning

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Kontrollera att alla skydd och säkerhetsanordningar, t.ex. dörrar och/eller gräsuppsamlare, sitter på plats och fungerar korrekt.

 • Kontrollera alltid maskinen för att se om knivarna, knivbultarna och klippenheten är slitna eller skadade.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga omkring.

 • Vid justering av klipphöjden kan du komma i kontakt med en roterande kniv, vilket kan leda till allvarliga skador.

  • Stäng av motorn, avlägsna tändningsnyckeln (endast modeller med elstart) och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Stick inte in fingrarna under kåpan vid justering av klipphöjden.

Bränslesäkerhet

Fara

Bränsle är extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

 • Förhindra att statisk elektricitet antänder bensinen genom att ställa bensindunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.

 • Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

 • Hantera inte bränsle när du röker eller befinner dig i närheten av en öppen låga eller gnistor.

 • Förvara bränslet i en godkänd dunk och förvara den utom räckhåll från barn.

Varning

Bränsle är skadligt eller dödligt om det förtärs. Längre exponering för bränsleångor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.

 • Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.

 • Håll händer och ansikte borta från munstycket och bränsletankens öppning.

 • Håll bränsle borta från ögon och hud.

Fylla på bränsletanken

 • Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod (R+M)/2).

 • Syresatta bränslen med upp till 10 % etanol eller 15 % MTBE baserat på volym är godkända.

 • Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. Använd aldrig bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Lagra inte bränsle i bränsletanken eller i en bränslebehållare under vintern, såvida inte en stabiliserare används.

 • Tillför inte olja i bensinen.

Important: Tillsätt en stabiliserare till bränslet vid alla tidpunkter på året för att få mindre startproblem. Blanda stabiliseraren med bensin som är max. 30 dagar gammal.

g032017

Kontrollera oljenivån i motorn

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Motoroljekapacitet: 0,53 liter

  Oljeviskositet: SAE 30 eller SAE 10W-30 (renande olja)

  API-klassificering: SJ eller högre

  1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

  2. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 13).

   g197452
  3. Torka av oljestickan med en ren trasa.

  4. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och ta sedan ut den.

  5. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 13).

   • Om oljenivån är under markeringen ”Add” på oljestickan, fyller du försiktigt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar sedan stegen 3 till 5 tills oljenivån befinner sig vid markeringen ”Full” på oljestickan.

   • Om oljan hamnar över markeringen Full på oljestickan ska du tömma ut den överflödiga oljan tills oljenivån hamnar på markeringen Full på oljestickan. Läs Byta ut motoroljan om hur du tömmer ut den överflödiga oljan.

   Important: Om oljenivån i vevhuset är för låg eller för hög kan motorn skadas om du kör den.

  6. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.

  Justera klipphöjden

  Justera klipphöjden vid behov. Ställ in framhjulen och bakhjulen på samma höjd.

  Note: För klipphöjdsreglagen enligt anvisningarna i Figur 14 för att höja eller sänka maskinen.

  g032019

  Important: Klipphöjdsinställningarna är 32 mm, 44 mm, 57 mm, 70 mm, 83 mm, och 95 mm.

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, halkfria och ordentliga skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår, knyt fast löst sittande klädesplagg och använd inte smycken.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Stäng av motorn, avlägsna tändningsnyckeln (endast modeller med elstart) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  • Motorn ska stängas av och kniven ska stanna inom tre sekunder när du släpper knivstyrstången. Om de inte stannar ska du genast sluta använda maskinen och kontakta en auktoriserad återförsäljare.

  • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rör vid kniven. Undvik att klippa under våta förhållanden.

  • Var extra försiktig i närheten av skymda hörn, buskage, träd eller andra föremål som kan försämra sikten.

  • Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämna underlag kan ge upphov till halkning och fall.

  • Stanna maskinen och undersök knivarna om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Innan du lämnar förarplatsen ska du stänga av motorn, avlägsna tändningsnyckeln (endast modeller med elstart) och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Om motorn har varit igång kan ljuddämparen vara het och orsaka brännskador. Håll avstånd till den heta ljuddämparen.

  • Undersök gräsuppsamlarens komponenter och utkastarskyddet ofta och byt ut dem vid behov mot delar som rekommenderas av tillverkaren.

  • Använd endast redskap och tillbehör som har godkänts av Toro®.

  Säkerhet på sluttningar

  • Klipp alltid tvärgående över sluttningar, aldrig upp och ner. Var mycket försiktig när du svänger i sluttningar.

  • Klipp inte i väldigt branta sluttningar. Dåligt fotfäste kan göra att du halkar och faller.

  • Var försiktig när du klipper i närheten av stup, diken och flodbäddar.

  Starta motorn

  1. Håll knivstyrstången (Figur 15) mot handtaget.

   g014712
  2. Sätt nyckeln i den elektriska startmotorn och vrid den (endast modeller med elstart, se Figur 16) eller dra i startsnörets handtag (Figur 17).

   g014717
   g014718

   Note: Kontakta en auktoriserad återförsäljare om maskinen fortfarande inte startar efter flera försök.

  Använda självdrivning (endast modeller med självdrivning)

  För att använda självdrivningen trycker du in självdrivningsstången (Figur 18) mot handtaget och håller kvar den där.

  g009642

  Släpp självdrivningsstången för att koppla ur självdrivningen.

  Note: Den maximala självdrivningshastigheten är fast. Om du vill sänka hastigheten ökar du mellanrummet mellan självdrivningsstången och handtaget.

  Stänga av motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera att motorn stängs av inom tre sekunder efter det att knivstyrstången släpps.
 • Stäng av motorn genom att släppa knivstyrstången (Figur 19).

  Note: Ta ur tändningsnyckeln när du lämnar maskinen (endast modeller med elstart).

  Important: När du släpper knivstyrstången ska både motorn och kniven stanna inom tre sekunder. Om de inte stannar ordentligt slutar du genast att använda maskinen och kontaktar en auktoriserad återförsäljare.

  g009643

  Mulla klippet

  Maskinen levereras färdig för att kunna mulla gräs och lövklipp tillbaka ner i gräsmattan.

  Ta bort gräsuppsamlaren om den är monterad på maskinen innan du mulchar klippet, se Ta bort gräsuppsamlaren.

  Samla upp klippet

  Använd gräsuppsamlaren när du vill samla upp gräs- och lövklipp från gräsmattan.

  Montera gräsuppsamlaren

  1. Lyft upp den bakre luckan (Figur 20).

   g032023
  2. För in gräsuppsamlarens stångändar i spåren på handtagsfästena (Figur 20).

  3. Låt den bakre luckan vila mot gräsuppsamlaren.

  Ta bort gräsuppsamlaren

  1. Lyft upp den bakre luckan (Figur 20).

  2. Lyft bort gräsuppsamlarens handtag från spåren på handtagsfästena och ta bort uppsamlaren från maskinen.

  3. Stäng den bakre luckan.

  Använda sidoutkastaren för klippet

  Montera sidoutkastaren

  1. Lyft upp den bakre luckan (Figur 21).

   g032024

   Note: Ta bort uppsamlaren om den sitter på maskinen, se Ta bort gräsuppsamlaren.

  2. För in sidoutkastarens stångändar i spåren på handtagsfästena (Figur 21).

  3. Låt den bakre luckan vila mot utkastaren.

  Ta bort sidoutkastarriktaren

  1. Lyft upp den bakre luckan (Figur 21).

  2. Lyft bort sidoutkastaren från spåren på handtagsfästena och ta bort utkastaren från maskinen.

  3. Stäng den bakre luckan.

  Arbetstips

  Allmänna klipptips

  • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga omkring.

  • Undvik att låta kniven gå emot massiva objekt. Kör aldrig avsiktligt över ett föremål.

  • Om du kör på något föremål eller om klipparen börjar vibrera ska du omedelbart stänga av motorn, ta ur nyckeln (endast modeller med elstart), ta bort tändkabeln från tändstiftet och kontrollera om maskinen har skadats.

  • Montera en ny kniv när klippsäsongen börjar för att garanterat få bästa resultat.

  • Byt efter behov ut kniven mot en Toro-originalkniv.

  Klippa gräs

  • Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået åt gången. Klipp inte med en inställning som är lägre än 51 mm, såvida inte gräset är glest eller det är sent på hösten då gräset växer långsammare.

  • Om du klipper gräs som är mer än 15 cm högt kan det vara bra att först klippa med den högsta klipphöjdsinställningen och gå sakta, och sedan klippa en gång till med en lägre klipphöjd för att få bästa klippresultat. Om gräset är för högt kan klipparen täppas igen och det kan leda till motorstopp.

  • Vått gräs och våta löv har en tendens att klumpas ihop på marken, vilket kan leda till motorstopp eller till att klipparen täpps igen. Undvik att klippa under våta förhållanden.

  • Tänk på brandfaran vid mycket torra förhållanden, följ alla lokala brandvarningar och håll maskinen ren från torrt gräs och löv.

  • Byta klippriktning. Det underlättar fördelningen av det klippta gräset vilket ger en jämn gödning.

  • Försök med en eller flera av åtgärderna nedan om du inte är nöjd med klippresultatet:

   • Byt ut kniven eller låt slipa den.

   • Gå saktare när du klipper.

   • Höj gräsklipparens klipphöjdsinställning.

   • Klipp gräset oftare.

   • Överlappa klippsvepningarna istället för att klippa en hel svepning varje gång.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Ta bort gräs och skräp från maskinen för att förebygga brand. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Låt motorn svalna innan du ställer undan maskinen i ett slutet utrymme.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller ett kontrolljus, som t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  Säkerhet vid transport

  • Avlägsna tändningsnyckeln innan maskinen ska transporteras (endast modeller med elstart).

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen.

  • Se till att maskinen inte kan rulla.

  Fälla ned handtaget

  1. Ta ut tändningsnyckeln (endast modell med elstart).

  2. Lossa handtagsreglagen tills du kan röra handtaget fritt (Figur 22).

   g032022
  3. För handtaget framåt enligt Figur 22.

  Rengöra under maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter varje användning
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från maskinens undersida.
  1. Spruta en vattenstråle framför det högra bakhjulet medan motorn är igång och gräsklipparen befinner sig på en plan stenbelagd yta (Figur 23).

   Vattnet kommer att skvätta upp längs kniven och skölja bort klippet.

   g002600
  2. Stäng av vattnet och flytta gräsklipparen till ett torrt område när det inte längre kommer ut något klipp.

  3. Låt motorn gå i några minuter tills maskinens undersida har torkat, så att den inte rostar.

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Kontrollera att motorn stängs av inom tre sekunder efter det att knivstyrstången släpps.
 • Efter varje användning
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från maskinens undersida.
 • Var 25:e timme
 • Byt ut luftfiltret. Byt ut det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Ladda batteriet i 24 timmar (endast modeller med elstart).
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera kylsystemet (se användarhandboken för motorn).
 • Byt ut tändstiftet.
 • Före förvaring
 • Töm bränsletanken innan reparation och årlig förvaring.
 • Årligen
 • Byt ut kniven eller låt slipa den (oftare om kniven snabbt blir slö).
 • Important: Ytterligare information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Säkerhet vid underhåll

  • Lossa tändkabeln från tändstiftet och avlägsna tändningsnyckeln (endast modeller med elstart) innan du utför något underhåll.

  • Använd handskar och ögonskydd när du servar maskinen.

  • Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Använd handskar då du handskas med kniven.

  • Mixtra aldrig med säkerhetsbrytarna. Kontrollera regelbundet att de fungerar som de ska.

  • Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bränslet är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador. Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hävert.

  Underhållsförberedelser

  1. Stäng av motorn, avlägsna tändningsnyckeln (endast modeller med elstart) och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet (Figur 24).

   g032025
  3. Anslut tändkabeln till tändstiftet efter att du utfört underhåll.

  Byta luftfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Byt ut luftfiltret. Byt ut det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
  1. Dra i fliken för att öppna luftfilterkåpan (Figur 25).

   g032020
  2. Byt ut luftfiltret.

  3. Stäng luftfilterkåpan.

  Byta ut motoroljan

  Det är inte ett krav att byta motorolja, men om du vill byta den ska du följa nedanstående anvisningar.

  Note: Kör motorn i några minuter före oljebytet för att värma oljan. Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.

  Motoroljekapacitet: 0,53 liter

  Oljeviskositet: SAE 30 eller SAE 10W-30 (renande olja)

  API-klassificering: SJ eller högre

  1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

  2. Se Underhållsförberedelser.

  3. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 26).

   g197452
  4. Tippa maskinen på sidan (med luftfiltret uppåt) för att tömma ut den gamla oljan från påfyllningsröret (Figur 27).

   g032764
  5. När du har tömt ur oljan återställer du maskinen till arbetsläget.

  6. Fyll långsamt oljepåfyllningsröret med cirka tre fjärdedelar av den olja som ryms i motorn.

  7. Vänta i cirka tre minuter tills oljan har lagt sig i motorn.

  8. Torka av oljestickan med en ren trasa.

  9. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och ta sedan ut den.

  10. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 26).

   • Om oljenivån är under markeringen ”Add” på oljestickan fyller du försiktigt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter, och upprepar stegen 8 till 10 tills oljenivån befinner sig vid markeringen ”Full” på oljestickan.

   • Om oljenivån hamnar över markeringen Full på oljestickan ska du tömma ut den överflödiga oljan tills oljenivån hamnar på markeringen Full på oljestickan.

   Important: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

  11. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.

  12. Lämna in oljan på godkänd återvinningsstation.

  Ladda batteriet

  Endast modeller med elstart
  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Ladda batteriet i 24 timmar (endast modeller med elstart).
 • Ladda batteriet i 24 timmar den första gången och därefter en gång per månad (efter var 25:e start) eller vid behov. Använd alltid laddaren i ett skyddat utrymme och ladda batteriet i rumstemperatur (22 °C) om möjligt.

  1. Anslut laddaren till ledningsnätet, som finns nedanför tändningsnyckeln (Figur 28).

   g002889
  2. Sätt i laddaren i ett vägguttag.

   Note: När blybatteriet inte längre går att ladda ska det återvinnas eller kasseras enligt lokala bestämmelser.

  Note: Batteriladdaren har eventuellt lysdioder i två färger som anger följande laddningsstatus:

  • Rött visar att laddaren håller på att ladda batteriet.

  • Grönt visar att laddaren är fulladdad eller att den har kopplats bort från batteriet.

  • En blinkande lampa som växlar mellan rött och grönt visar att batteriet är nästan fulladdat. Det läget visas bara i några minuter tills batteriet är fulladdat.

  Byta ut säkringen

  Endast modeller med elstart

  Om batteriet inte laddar eller motorn inte fungerar med den elektriska startmotorn kan säkringen ha gått. Byt ut den mot en 40 A-instickssäkring.

  1. Snäpp upp batteriluckan och ta bort den (Figur 29).

   g032021
  2. Sätt i säkringen i hållaren (Figur 30).

   g002878
  3. Sätt tillbaka batteriluckan.

  Byta ut kniven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Byt ut kniven eller låt slipa den (oftare om kniven snabbt blir slö).
 • Important: För att montera kniven korrekt behöver du en momentnyckel. Om du inte har någon skiftnyckel eller inte vill utföra den här proceduren kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.

  Kontrollera kniven var gång du får slut på bensin. Byt omedelbart ut kniven om den är skadad eller sönder. Byt ut kniven eller låt slipa den om bladet är slött eller repigt.

  1. Lossa tändkabeln från tändstiftet. Se Underhållsförberedelser.

  2. Lägg klipparen på sidan med luftfiltret uppåt.

  3. Håll kniven stilla med hjälp av en träkloss.

  4. Avlägsna kniven (vrid knivbulten motsols) och spara alla monteringsdelar.

  5. Montera den nya kniven (vrid knivbulten medsols) och alla monteringsdelar (Figur 31).

   g002599

   Important: Låt knivens böjda del peka mot klipparkåpan.

  6. Använd en momentnyckel för att dra åt knivskruven till 82 N·m.

   Important: En skruv åtdragen till ett moment på 82 N·m är mycket hårt åtdragen. Lägg din tyngd på spärrhaken eller skiftnyckeln och dra åt skruven ordentligt, samtidigt som du håller fast kniven med en träkloss. Det är mycket svårt att dra åt skruven för mycket.

  Justera självdrivningskabeln

  Om du monterar en ny drivkabel eller om drivkabeln inte är justerad kan du justera den.

  1. Lossa muttern som håller fast kabeln (Figur 32).

   g009692
  2. Håll självdrivningsreglaget 25–38 mm från handtaget (Figur 32).

  3. Dra nedåt (mot maskinen) tills kabeln är sträckt (Figur 32).

  4. Dra åt muttern som håller fast kabeln.

  5. Släpp självdrivningsstången och kontrollera att kabeln är lös.

   Note: Kabeln måste vara lös när självdrivningsstången är i frisläppt läge. Annars kan det hända att gräsklipparen förflyttar sig när stången är urkopplad.

  Förvaring

  Förvara maskinen i ett svalt, rent och torrt utrymme.

  Förbereda maskinen för förvaring

  1. När du ska fylla på bränsle för sista gången på året ska du tillsätta bränslestabiliserare (t.ex. Toro Premium-bränslebehandling) till bränslet.

  2. Kör maskinen tills motorn stängs av på grund av bränslestopp.

  3. Snapsa motorn och starta den igen.

  4. Låt motorn gå tills den stannar. När du inte kan starta motorn längre är den tillräckligt torr.

  5. Lossa tändkabeln från tändstiftet och ta ur tändningsnyckeln (endast modeller med elstart).

  6. Ta bort tändstiftet och tillsätt 30 ml olja genom tändstiftshålet. Dra långsamt i startsnöret flera gånger för att fördela oljan i cylindern. Detta förhindrar att cylindern rostar när maskinen inte används.

  7. Montera tändstiftet och dra åt det med en momentnyckel till 20 N·m.

  8. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

  9. Endast modeller med elstart: Ladda batteriet i 24 timmar, koppla sedan ur batteriladdaren och förvara maskinen i ett ouppvärmt utrymme. Om du är tvungen att förvara maskinen i ett uppvärmt utrymme måste du ladda batteriet var 90:e dag (endast modell med elstart).

  Ta maskinen ur förvaring

  1. Ta bort tändstiftet och dra runt motorn hastigt genom att dra i startsnörets handtag för att blåsa bort överflödig olja från cylindern.

  2. Montera tändstiftet och dra åt det med en momentnyckel till 20 N·m.

  3. Ladda batteriet i 24 timmar (gäller endast för modell med elstart).

  4. Anslut tändkabeln till tändstiftet.