Wprowadzenie

Ta pchana kosiarka z obrotowymi ostrzami jest przeznaczona dla właścicieli domów z posesją. Została zaprojektowana przede wszystkim do koszenia trawy na dobrze utrzymanych trawnikach na posesjach. Nie jest przeznaczona do ścinania krzaków lub zastosowań w rolnictwie.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Aby uzyskać informacje na temat urządzenia i akcesoriów, znaleźć dealera lub zarejestrować swoje urządzenie, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Toro za pomocą witryny internetowej www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie.

g032013

W miejscu poniżej wpisz model produktu i numery seryjne:

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Ten produkt spełnia wymagania wszystkich stosownych dyrektyw europejskich. Szczegółowe informacje można znaleźć na osobnej deklaracji zgodności (DOC) dołączonej do produktu.

Moment obrotowy na wale: Moment obrotowy na wale silnika został wyznaczony laboratoryjnie przez producenta silnika, zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacji (SAE) J1940. Rzeczywisty moment obrotowy silnika w kosiarce tej klasy może być znacznie niższy z powodu jej dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa, emisji oraz eksploatacji. Specyfikację danego modelu kosiarki można znaleźć na stronie www.Toro.com.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normą EN ISO 5395:2013.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Produkt ten może spowodować amputację dłoni i stóp oraz wyrzucać obiekty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie zbliżać się do wyrzutnika. Osoby postronne powinny przebywać w bezpiecznej odległości od maszyny.

 • Nie zezwalać dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub odblokowywaniem tunelu wyrzutowego należy zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

Niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja maszyny może spowodować obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa, który oznacza UWAGA, OSTRZEŻENIE lub NIEBEZPIECZEŃSTWO – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w stosownych rozdziałach niniejszej instrukcji.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decaloemmarkt
decal104-7953
decal112-8760
decal117-4143

Montaż

Important: Zdejmij i wyrzuć zabezpieczający arkusz z tworzywa osłaniający silnik oraz wszelkie inne elementy z tworzywa lub folii użyte do zabezpieczenia maszyny.

Important: Aby zapobiec niezamierzonemu uruchomieniu, nie wkładaj kluczyka do wyłącznika zapłonu rozrusznika elektrycznego dopóki nie będziesz gotowy do uruchomienia silnika (dotyczy tylko modelu z rozruchem elektrycznym).

Rozkładanie uchwytu

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe złożenie lub rozłożenie uchwytu może spowodować uszkodzenie linek, skutkując wystąpieniem niebezpiecznych warunków eksploatacji.

 • Rozkładając lub składając uchwyt, nie wolno dopuść do uszkodzenia linek.

 • W przypadku uszkodzenia linki skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

 1. Odkręć pokrętła i śruby uchwytu od obudowy maszyny (Rysunek 3).

 2. Przymocuj uchwyt do obudowy maszyny (Rysunek 3).

  g032765
 3. Przesuń uchwyt w pozycję roboczą (Rysunek 4).

  g032014

  Important: Podczas składania uchwytu poprowadź linki na zewnątrz uchwytu Rysunek 5.

  g025928
 4. Zamontuj pokrętła uchwytu i dokręć je mocno ręką.

Umieszczenie linki rozrusznika linkowego w prowadnicy

Important: Aby bezpiecznie i łatwo uruchomić silnik przed każdym użyciem maszyny, umieść linkę rozrusznika linkowego w prowadnicy.

Przyciągnij dźwignię sterującą ostrzem do górnego uchwytu i przeciągnij linkę rozrusznika przez prowadnicę linki na uchwycie (Rysunek 6).

g003251

Uzupełnianie oleju w silniku

Important: Maszyna jest dostarczana bez oleju silnikowego. Przed uruchomieniem silnika napełnij go olejem.

Pojemność skrzyni korbowej: 0,53 litra

Lepkość oleju: Olej smarowy typu SAE 30 lub SAE 10W-30 z detergentami

Klasa serwisowa API: SJ lub wyższa

 1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

 2. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 7).

  g197452
 3. Ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu oleju około ¾ pojemności skrzyni korbowej oleju.

 4. Odczekaj około 3 minut na ustabilizowanie się poziomu oleju w silniku.

 5. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

 6. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, a następnie wyjmij go.

 7. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 7).

  • Jeżeli poziom oleju jest niższy niż oznaczenie Uzupełnienie, wlewaj ostrożnie niewielką porcję oleju do szyjki wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 3 do 6 do czasu, gdy poziom oleju osiągnie oznaczenie Maksymalny na wskaźniku.

  • Jeżeli poziom oleju wykracza poza poziom maksymalny, spuść jego nadmiar aż do osiągnięcia poziomu maksymalnego na wskaźniku, patrz Wymiana oleju silnikowego.

  Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

 8. Zamocuj pewnie wskaźnik poziomu w szyjce wlewu oleju.

Ładowanie akumulatora (tylko model z rozruchem elektrycznym)

Montaż worka na trawę

 1. Nałóż worek na trawę wokół ramy w sposób pokazany na Rysunek 8

  g027543

  Note: Nie nakładaj worka na uchwyt (Rysunek 8).

 2. Zaczep dolny kanał worka na dolną część ramy (Rysunek 9).

  g027544
 3. Zaczep kanały boczne i kanał górny worka odpowiednio na boczne i górne elementy ramy (Rysunek 9).

Przegląd produktu

g197495
g197496
ModelWagaDługośćSzerokośćWysokość
2973234 kg140 cm56 cm102 cm
2973439 kg140 cm56 cm102 cm

Działanie

Before Operation

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Należy zapoznać się z bezpieczną obsługą urządzeń, elementami sterującymi operatora i znakami bezpieczeństwa.

 • Sprawdź, czy wszystkie osłony i urządzenia zabezpieczające, takie jak drzwiczki i/lub wychwytywacze trawy, są prawidłowo zamocowane i działają prawidłowo.

 • Zawsze sprawdzaj maszynę, aby upewnić się, że ostrza, śruby ostrzy oraz zespół tnący nie są zużyte ani uszkodzone.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

 • Regulacja wysokości cięcia może doprowadzić do kontaktu z ruchomym ostrzem, ze skutkiem w postaci poważnych obrażeń ciała.

  • Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu (tylko model z rozruchem elektrycznym) i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  • Regulując wysokość koszenia nie wkładaj palców pod obudowę.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

Niebezpieczeństwo

Paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

 • Aby zapobiec zapaleniu paliwa przez ładunek elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw kanister lub urządzenie bezpośrednio na podłożu, a nie w pojeździe ani na innym przedmiocie.

 • Uzupełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest zimny. Wytrzyj paliwo, które się rozlało.

 • Nie zbliżaj się do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie może znajdować się w pobliżu otwartego płomienia ani iskier.

 • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

Ostrzeżenie

W przypadku połknięcia paliwo jest szkodliwe dla zdrowia i może prowadzić do śmierci. Długotrwałe wystawienie na działanie oparów może wywołać poważne obrażenia i choroby.

 • Unikaj długotrwałego wdychania oparów paliwa.

 • Nie zbliżaj rąk ani twarzy do pistoletu dystrybutora paliwa i otworu zbiornika paliwa.

 • Unikaj kontaktu paliwa z oczami i ze skórą.

Uzupełnianie paliwa

 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda klasyfikacji [R+M)/2]).

 • Akceptowalne jest paliwo natlenione, zawierające do 10% objętościowych etanolu lub 15% MTBE.

 • Etanol: Benzyna o zawartości do 10% etanolu (gasohol) lub 15% MTBE (etyl metylowo-tert-butylowy) zgodnie z objętością jest dopuszczalna. Etanol i MTBE to nie to samo. Benzyna o zawartości 15% etanolu (E15) nie może być stosowana. Zabrania się stosowania benzyny o zawartości powyżej 10% etanolu (zgodnie z objętością), na przykład E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu) lub E85 (zawiera do 85% etanolu). Zastosowanie nieprawidłowego rodzaju benzyny może skutkować problemami z wydajnością i/lub uszkodzeniem silnika, które może nie być objęte gwarancją.

 • Nie używaj benzyny zawierającej metanol.

 • Zabrania się przechowywania paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, o ile nie zastosowano stabilizatora paliwa.

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

Important: Aby zmniejszyć problemy z rozruchem, dodawaj stabilizator do paliwa przez cały sezon, mieszając go z benzyną mającą nie więcej niż 30 dni.

g032017

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Pojemność skrzyni korbowej: 0,53 litra

  Lepkość oleju: Olej smarowy typu SAE 30 lub SAE 10W-30 z detergentami

  Klasa serwisowa API: SJ lub wyższa

  1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

  2. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 13).

   g197452
  3. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

  4. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, a następnie wyjmij go.

  5. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 13).

   • Jeżeli poziom oleju jest niższy niż oznaczenie Uzupełnienie”, wlej ostrożnie niewielką porcję oleju przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 3 do 5 do czasu, gdy poziom oleju osiągnie oznaczenie Maksymalny” na wskaźniku.

   • Jeżeli olej wykracza poza poziom maksymalny, spuść jego nadmiar aż do osiągnięcia poziomu maksymalnego na wskaźniku poziomu. Aby spuścić nadmiar oleju, patrz Wymiana oleju silnikowego.

   Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

  6. Zamocuj pewnie wskaźnik poziomu w szyjce wlewu oleju.

  Regulacja wysokości cięcia

  Wyreguluj odpowiednio wysokość koszenia. Ustaw przednie i tylne koła na tej samej wysokości.

  Note: Aby unieść lub opuścić maszynę, ustaw dźwignie regulacji wysokości koszenia w sposób pokazany na Rysunek 14.

  g032019

  Important: Dostępne wysokości koszenia to: 32, 44, 57, 70, 83 i 95 mm.

  Before Operation

  Bezpieczeństwo podczas pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Należy stosować odpowiedni ubiór, w tym ochronę oczu, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, zabezpiecz luźne ubranie, i nie noś biżuterii.

  • Nie używaj maszyny, będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  • Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu (tylko model z rozruchem elektrycznym) i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  • Po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzami silnik powinien się wyłączyć, a ostrze powinno się zatrzymać w ciągu trzech sekund. Jeżeli tak się nie stanie, natychmiast przestań korzystać z maszyny i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  • Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności i odpowiednich warunkach pogodowych. Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

  • Mokra trawa lub liście mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała w przypadku poślizgnięcia się na nich i kontaktu z ostrzem. Unikaj koszenia w mokrych warunkach.

  • Zachowaj szczególną ostrożność, zbliżając się do zakrętów z ograniczoną widocznością, krzewów, drzew lub innych obiektów, które mogą ograniczać widoczność.

  • Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Praca na nierównym terenie może spowodować ześlizgnięcie się i upadek.

  • Po uderzeniu w przedmiot lub w razie wystąpienia odbiegających od normy drgań zatrzymaj maszynę i sprawdź ostrza. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu (tylko model z rozruchem elektrycznym) i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  • Jeśli silnik pracował, tłumik może być gorący i spowodować poważne oparzenia. Zachowaj odległość od gorącego tłumika.

  • Sprawdzaj często elementy wychwytywacza trawy oraz osłony wylotowej i wymieniaj w razie potrzeby części na zalecane przez producenta.

  • Używaj wyłącznie akcesoriów i osprzętu zatwierdzonych przez firmę Toro®.

  Bezpieczeństwo pracy na zboczu

  • Koś zawsze w poprzek zbocza; nigdy w górę lub w dół. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy zmieniasz kierunek jazdy na zboczach.

  • Nie wolno kosić na nadmiernie stromych zboczach. Przy słabym oparciu stóp o grunt mogą wystąpić spowodowane ześlizgnięciem się i upadkiem.

  • Zachowaj ostrożność przy koszeniu w pobliżu zboczy, rowów lub nasypów.

  Uruchamianie silnika

  1. Dosuń dźwignię sterującą ostrzem (Rysunek 15) do uchwytu.

   g014712
  2. Włóż kluczyk do wyłącznika rozrusznika elektrycznego i przekręć go (tylko model z rozruchem elektrycznym; patrz Rysunek 16) lub pociągnij za uchwyt rozrusznika linkowego (Rysunek 17).

   g014717
   g014718

   Note: Jeśli maszyna nie uruchamia się mimo kilku prób, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Korzystanie z napędu samobieżnego (tylko model samobieżny)

  Aby użyć napędu trybu samobieżnego, naciśnij dźwignię napędu trybu samobieżnego (Rysunek 18) w kierunku uchwytu i przytrzymaj ją.

  g009642

  Aby wyłączyć napęd trybu samobieżnego, zwolnij dźwignię napędu trybu samobieżnego.

  Note: Ustalona zostanie maksymalna prędkość jazdy w trybie samobieżnym. Aby zmniejszyć prędkość jazdy, zwiększ odstęp między dźwignią napędu trybu samobieżnego a uchwytem.

  Zatrzymywanie silnika

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzami.
 • Aby wyłączyć silnik, puść dźwignię sterowania ostrzami (Rysunek 19).

  Note: Jeżeli odchodzisz od maszyny, wyjmij kluczyk zapłonu (tylko model z rozruchem elektrycznym).

  Important: Po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzem silnik i ostrze powinny zatrzymać się w ciągu 3 sekund. Jeśli nie zatrzymają się prawidłowo, zatrzymaj natychmiast maszynę i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  g009643

  Rozdrabnianie ścinków

  Urządzenie jest fabrycznie przystosowane do rozdrabniania ścinków trawy i liści oraz wyrzucania ich z powrotem na trawnik.

  Jeśli na maszynie zamontowany jest worek na trawę, zdemontuj go przed rozdrabnianiem ścinków. Patrz Demontaż worka na trawę.

  Workowanie ścinków

  Aby pozbierać ścinki liści z trawnika, użyj worka na trawę.

  Montaż worka na trawę

  1. Unieś drzwi tylne (Rysunek 20).

   g032023
  2. Wsuń końcówki pręta worka na trawę w wycięcia we wsporniku uchwytu (Rysunek 20).

  3. Oprzyj drzwi tylne na worku.

  Demontaż worka na trawę

  1. Unieś drzwi tylne (Rysunek 20).

  2. Wysuń uchwyt worka na trawę z wycięć we wspornikach uchwytu, a następnie zdejmij worek na trawę.

  3. Zamknij drzwi tylne.

  Boczny wyrzut ścinków trawy

  Montaż tunelu wyrzutu bocznego

  1. Unieś drzwi tylne (Rysunek 21).

   g032024

   Note: Jeśli na maszynie zamontowany jest worek na trawę, zdemontuj go; patrz Demontaż worka na trawę.

  2. Wsuń końcówki pręta tunelu wyrzutu w bok w wycięcia we wsporniku uchwytu (Rysunek 21).

  3. Oprzyj drzwi tylne na tunelu.

  Demontaż tunelu wyrzutu bocznego

  1. Unieś drzwi tylne (Rysunek 21).

  2. Wysuń tunel wyrzutu w bok z wycięć we wspornikach uchwytu, a następnie wyjmij tunel z maszyny.

  3. Zamknij drzwi tylne.

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  Ogólne wskazówki dotyczące koszenia

  • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

  • Unikaj uderzania ostrzem w lite obiekty. Nigdy nie koś celowo nad żadnym obiektem.

  • Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast wyłącz silnik, wyjmij kluczyk (tylko model z rozruchem elektrycznym), odłącz przewód świecy zapłonowej i sprawdź, czy maszyna nie jest uszkodzona.

  • Aby uzyskać najlepszą wydajność, przez rozpoczęciem sezonu koszenia zamontuj nowe ostrze.

  • W razie konieczności wymień ostrze wykorzystując zamiennik marki Toro

  Koszenie trawy

  • Ścinaj za jednym razem tylko około jednej trzeciej źdźbła trawy. Nie koś przy ustawieniu wysokości niższym od 51 mm, z wyjątkiem sytuacji, gdy trawa jest rzadka lub koszenie odbywa się późną jesienią, kiedy wzrost jest spowolniony.

  • Kosząc trawę o wysokości powyżej 15 cm pracuj przy najwyższym ustawieniu wysokości koszenia i poruszaj się wolniej. Następnie koś przy niższym ustawieniu, aby uzyskać najlepszy wygląd trawy. Jeżeli trawa jest za długa, urządzenie może się zablokować, co spowoduje zgaśnięcie silnika.

  • Mokra trawa i liście mają tendencję do tworzenia brył w ogródku i powodować zablokowanie maszyny lub zgaśnięcie silnika. Unikaj koszenia w mokrych warunkach.

  • Pamiętaj, że bardzo suche warunki zwiększają zagrożenie pożarem. Zwracaj uwagę na lokalne ostrzeżenia o zagrożeniu pożarowym. Maszyna musi się znajdować z dala od suchej trawy i liści pozostałych po koszeniu.

  • Zmieniaj kierunek koszenia. Ułatwia to rozrzucanie ścinków na trawniku, zapewniające równomierne użyźnienie.

  • Jeśli wygląd trawnika po zakończeniu koszenia jest niezadowalający, spróbuj zastosować jedną z następujących metod:

   • Wymień ostrze lub naostrz je.

   • Podczas koszenia przemieszczaj się wolniej.

   • Zwiększ wysokość koszenia maszyny.

   • Koś trawę częściej.

   • Nakładaj pokosy na siebie zamiast kosić jeden pokos za każdym przejazdem.

  After Operation

  Bezpieczeństwo po pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Oczyść maszynę z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

  • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

  Bezpieczeństwo podczas transportu

  • Przed załadowaniem maszyny na pojazd w celu jej przewozu wyjmij kluczyk zapłonu (tylko model z rozruchem elektrycznym).

  • Zachowaj ostrożność podczas umieszczania maszyny na przyczepie lub zjeżdżania z niej.

  • Zabezpiecz maszynę przed stoczeniem się.

  Składanie uchwytu

  1. Wyjmij kluczyk zapłonu (tylko model z rozruchem elektrycznym).

  2. Poluzuj pokrętła uchwytu, aż górny uchwyt da się swobodnie poruszać (Rysunek 22).

   g032022
  3. Przechyl uchwyt do przodu, w sposób pokazany na Rysunek 22.

  Czyszczenie dolnej części urządzenia.

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po każdym zastosowaniu
 • Usuń ścinki trawy i zanieczyszczenia spod maszyny.
  1. Przy pracującym silniku na płaskiej utwardzonej powierzchni skieruj strumień wody na przód prawego tylnego koła (Rysunek 23).

   Woda rozpryśnie się na drodze ostrza, usuwając ścinki.

   g002600
  2. Gdy ścinki przestaną się wydobywać, wyłącz wodę i przesuń urządzenie w suche miejsce.

  3. Uruchom silnik na kilka minut, aby osuszyć spód maszyny i zapobiec jego rdzewieniu.

  Konserwacja

  Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzami.
 • Po każdym zastosowaniu
 • Usuń ścinki trawy i zanieczyszczenia spod maszyny.
 • Co 25 godzin
 • Wymień filtr powietrza; w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej.
 • Ładuj akumulator przez 24 godziny (tylko model z rozruchem elektrycznym).
 • Co 100 godzin
 • Oczyść układ chłodzenia (patrz podręcznik użytkownika silnika).
 • Wymień świecę zapłonową.
 • Przed składowaniem
 • Opróżnij zbiornik paliwa zgodnie ze wskazówkami przed naprawami oraz przed rozpoczęciem posezonowego przechowywania.
 • Co rok
 • Wymień ostrze lub naostrz je (częściej, jeżeli krawędzie tępią się szybciej).
 • Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  • Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy i wyjmij kluczyk zapłonu (tylko model z rozruchem elektrycznym).

  • Podczas serwisowania maszyny należy stosować rękawice i okulary ochronne.

  • Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Podczas serwisowania ostrza, należy stosować rękawice ochronne.

  • Nie manipuluj przy urządzeniach zabezpieczających. Regularnie sprawdzaj prawidłowość ich działania.

  • Wywrócenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Paliwo jest łatwopalne, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała. Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń je pompką ręczną; nie używaj lewara.

  Przygotowanie do konserwacji

  1. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu (tylko model z rozruchem elektrycznym) i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odłącz przewód od świecy zapłonowej (Rysunek 24).

   g032025
  3. Po wykonaniu procedur konserwacyjnych podłącz kabel świecy zapłonowej do świecy.

  Wymiana filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Wymień filtr powietrza; w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej.
  1. Pociągnij zaczep, aby otworzyć pokrywę filtra powietrza (Rysunek 25).

   g032020
  2. Wymień filtr powietrza.

  3. Zamknij pokrywę filtra powietrza.

  Wymiana oleju silnikowego

  Wymiana oleju w silniku nie jest wymagana, ale jeżeli pojawi się taka potrzeba, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

  Note: Uruchom silnik na kilka minut przed wymianą oleju, aby go rozgrzać. Rozgrzany olej łatwiej wypływa i zawiera więcej zanieczyszczeń.

  Pojemność skrzyni korbowej: 0,53 litra

  Lepkość oleju: Olej smarowy typu SAE 30 lub SAE 10W-30 z detergentami

  Klasa serwisowa API: SJ lub wyższa

  1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

  2. Patrz Przygotowanie do konserwacji.

  3. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 26).

   g197452
  4. Przechyl maszynę na bok (tak, aby filtr powietrza był skierowany w górę), aby spuścić zużyty olej przez szyjkę wlewu oleju (Rysunek 27).

   g032764
  5. Po spuszczeniu zużytego oleju ustaw maszynę ponownie w położeniu roboczym.

  6. Ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu oleju około ¾ pojemności skrzyni korbowej oleju.

  7. Odczekaj około 3 minut na ustabilizowanie się poziomu oleju w silniku.

  8. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

  9. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, a następnie wyjmij go.

  10. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 26).

   • Jeżeli poziom oleju jest niższy niż oznaczenie Uzupełnienie”, wlewaj ostrożnie niewielką porcję oleju do szyjki wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 8 do 10 do czasu, gdy poziom oleju osiągnie oznaczenie Maksymalny” na wskaźniku.

   • Jeżeli poziom oleju wykracza poza poziom maksymalny, spuść jego nadmiar aż do osiągnięcia poziomu maksymalnego na wskaźniku poziomu.

   Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

  11. Zamocuj pewnie wskaźnik poziomu w szyjce wlewu oleju.

  12. Przekaż zużyty olej do recyklingu.

  Ładowanie akumulatora

  Tylko model z rozruchem elektrycznym
  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Ładuj akumulator przez 24 godziny (tylko model z rozruchem elektrycznym).
 • Najpierw ładuj akumulator przez 24 godziny, następnie co miesiąc (co 25 uruchomień) bądź według potrzeb. Zawsze używaj ładowarki w osłoniętej przestrzeni i ładuj akumulator w temperaturze pokojowej (22°C), jeśli to możliwe.

  1. Podłącz ładowarkę do wiązki przewodów umieszczonej pod kluczykiem zapłonu (Rysunek 28.

   g002889
  2. Podłącz ładowarkę do gniazdka w ścianie.

   Note: Jeśli akumulator nie utrzymuje ładunku, należy poddać akumulator ołowiowo-kwasowy recyklingowi lub utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Note: Ładowarka akumulatora może mieć 2-kolorowy wyświetlacz LED, wskazujący następujące stany ładowania:

  • Czerwona lampka wskazuje, że ładowarka ładuje akumulator.

  • Zielona lampka wskazuje, że akumulator jest całkowicie naładowany lub ładowarka jest odłączona od akumulatora.

  • Migająca lampka, zmieniająca kolor między czerwonym a zielonym, wskazuje, że akumulator jest niemal całkowicie naładowany. Ten stan utrzymuje się przez kilka minut, do chwili pełnego naładowania akumulatora.

  Wymiana bezpiecznika

  Tylko model z rozruchem elektrycznym

  Jeśli akumulator nie ładuje się lub silnik nie daje się uruchomić rozrusznikiem elektrycznym, bezpiecznik może być przepalony. Wymień go na 40‑amperowy bezpiecznik wtykany.

  1. Odepnij pokrywę akumulatora i zdejmij ją (Rysunek 29).

   g032021
  2. Włóż bezpiecznik do uchwytu bezpiecznika (Rysunek 30).

   g002878
  3. Załóż pokrywę akumulatora.

  Wymiana ostrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wymień ostrze lub naostrz je (częściej, jeżeli krawędzie tępią się szybciej).
 • Important: Aby prawidłowo zainstalować ostrze, należy użyć klucza dynamometrycznego. Jeżeli nie posiadasz klucza dynamometrycznego lub nie jesteś pewny swoich działań, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

  Należy skontrolować ostrze za każdym razem, gdy w maszynie zabraknie benzyny. Jeżeli ostrze zostanie uszkodzone lub pęknie, należy je natychmiast wymienić. Jeżeli krawędź ostrza jest stępiona lub wyszczerbiona, należy je naostrzyć lub wymienić.

  1. Odłącz przewód od świecy zapłonowej. Patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Przechyl maszynę w bok tak, aby filtr powietrza był skierowany w górę.

  3. Aby unieruchomić ostrze, należy użyć kawałka drewna.

  4. Usuń ostrze (odkręć śrubę ostrza – w lewo); należy zachować wszystkie elementy mocowania ostrza.

  5. Zamontuj nowe ostrze (dokręć śrubę ostrza – w prawo) i wszystkie pozostałe elementy (Rysunek 31).

   g002599

   Important: Ustaw zakrzywione końce ostrza w kierunku obudowy maszyny.

  6. Za pomocą klucza dynamometrycznego dokręć śrubę ostrza z momentem 82 N·m.

   Important: Śruba dokręcona momentem 82 N∙m jest dokręcona bardzo mocno. Przy zablokowanym ostrzu za pomocą kawałka drewna, użyj swojego ciężaru ciała, aby prawidłowo dokręcić śrubę. Pamiętaj, że tę śrubę bardzo trudno przekręcić.

  Regulacja linki napędu trybu samobieżnego

  Zawsze po zamontowaniu nowej linki napędu trybu samobieżnego, lub jeśli napęd trybu samobieżnego jest rozregulowany, wyreguluj kabel napędu trybu samobieżnego.

  1. Poluzuj nakrętkę wspornika linki (Rysunek 32).

   g009692
  2. Przytrzymaj dźwignię napędu trybu samobieżnego 25 do 38 mm od uchwytu Rysunek 32.

  3. Pociągnij w dół osłonę linki (w stronę kosiarki) do momentu usunięcia luzu linki (Rysunek 32).

  4. Dokręć na wsporniku linki.

  5. Zwolnij dźwignię napędu trybu samobieżnego i upewnij się, że linka jest luźna.

   Note: Linka musi być luźna przy dźwigni napędu trybu samobieżnego ustawionej w położeniu zwolnionym, w przeciwnym razie urządzenie może pełzać po odłączeniu dźwigni.

  Przechowywanie

  Przechowuj maszynę w chłodnym, czystym i suchym miejscu.

  Przygotowanie maszyny do przechowywania

  1. Przy ostatnim tankowaniu w danym roku dodaj do paliwa stabilizator paliwa (taki jak Dodatek uszlachetniający do paliwa Toro Premium).

  2. Uruchom maszynę i pozwól jej pracować, aż silnik zatrzyma się z powodu braku paliwa.

  3. Podaj paliwo do silnika i uruchom go ponownie.

  4. Uruchom silnik i poczekaj, aż sam się wyłączy. Silnik będzie dostatecznie suchy, kiedy nie będzie można go uruchomić.

  5. Odłącz przewód od świecy zapłonowej i wyjmij kluczyk zapłonu (tylko model z rozruchem elektrycznym).

  6. Wykręć świecę zapłonową i wlej 30 ml oleju przez otwór świecy, a następnie powoli pociągnij kilka razy za linkę rozrusznika, aby rozprowadzić olej w cylindrze, co zapobiegnie jego korozji podczas przechowywania poza sezonem.

  7. Wkręć świecę zapłonową i dokręć ją kluczem dynamometrycznym momentem 20 N∙m.

  8. Dokręć wszystkie nakrętki, śruby i wkręty.

  9. Tylko model z rozruchem elektrycznym: Ładuj akumulator przez 24 godziny, następnie odłącz ładowarkę akumulatora i umieść maszynę w nieogrzewanym obszarze. W przypadku przechowywania maszyny w ogrzewanym obszarze należy ładować akumulator co 90 dni (tylko model z rozruchem elektrycznym).

  Przygotowanie maszyny po przechowywaniu

  1. Wykręć świecę zapłonową i szybko zakręć silnikiem, używając rozrusznika linkowego, aby wydmuchać nadmiar oleju z cylindra.

  2. Wkręć świecę zapłonową i dokręć ją kluczem dynamometrycznym momentem 20 N∙m.

  3. Ładuj akumulator przez 24 godziny (tylko model z rozruchem elektrycznym).

  4. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.