Indledning

Denne plænetraktor med roterende blade er beregnet til brug af boligejere eller professionelle, ansatte operatører. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på private eller kommercielle ejendomme. Den er ikke beregnet til at klippe krat eller til landbrugsformål.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

g027332

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Dette gnisttændingssystem er i overensstemmelse med de canadiske ICES-002

Advarsel

Fjernelse af standarddele og -tilbehør, der er originaludstyr, kan ændre maskinens garanti, traktion og sikkerhed. Hvis der ikke anvendes originale Toro-dele, kan det medføre alvorlig personskade eller død. Uautoriserede ændringer i motoren eller brændstof- eller udluftningssystemet kan udgøre en overtrædelse af bestemmelser.

Udskift alle dele, herunder, men ikke begrænset til, dæk, remme, skæreknive og komponenter i brændstofsystemet, med originale Toro-dele.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013.

Hvis operatøren eller ejeren anvender eller vedligeholder maskinen forkert, kan det medføre personskade. For at nedsætte risikoen for personskade skal operatøren følge sikkerhedsforskrifterne og altid være opmærksom på advarselssymbolerne, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – ”personlige sikkerhedsanvisninger”. Hvis forskrifterne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller død.

Sikker betjeningspraksis

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade eller død.

Uddannelse

 • Læs anvisningerne omhyggeligt. Lær betjeningsanordningerne og udstyrets korrekte brug at kende.

 • Lad aldrig børn eller andre personer, der ikke kender denne vejledning, bruge plæneklipperen. Der kan være nationale bestemmelser, der sætter grænser for brugerens alder.

 • Klip aldrig græs, når der er mennesker, især børn, eller kæledyr i nærheden.

 • Husk, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, der måtte ramme andre mennesker eller deres ejendom.

 • Kør ikke med passagerer.

 • Alle førere bør søge at få professionel og praktisk vejledning. En sådan vejledning skal understrege:

  • behovet for omtanke og koncentration, når der arbejdes med plænetraktorer;

  • Herredømmet over plænetraktorer, der skrider ved kørsel på en skråning, kan ikke genetableres ved brug af betjeningsgrebene. Hovedårsagerne til mistet herredømme er:

   • utilstrækkeligt hjulgreb, især på vådt græs;

   • for hurtig kørsel;

   • utilstrækkelig opbremsning;

   • maskintypen er uegnet til formålet;

   • manglende kendskab til jordforholdenes betydning, især skråninger;

   • forkert bugsering og lastfordeling.

Forberedelser

 • Bær altid hensigtsmæssigt, skridsikkert fodtøj og lange bukser, når du klipper græs. Sæt langt hår op. Bær ikke smykker.

 • Inspicer omhyggeligt det område, hvor udstyret skal benyttes, og fjern alle genstande, som maskinen kan slynge ud mod dig.

 • Advarsel–brændstof er meget brandfarligt.

  • Opbevar brændstof i beholdere, der er specielt konstrueret til formålet.

  • Fyld kun brændstof på maskinen udendørs, og ryg aldrig under påfyldningen.

  • Fyld brændstof på, før du starter motoren. Fjern aldrig dækslet til brændstoftanken, og fyld aldrig brændstof på, mens motoren kører eller er varm.

  • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren, men du skal flytte maskinen væk fra det sted, hvor brændstoffet er spildt. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

  • Sæt alle dæksler til brændstoftanke og beholdere forsvarligt på igen.

 • Udskift defekte lydpotter.

 • Før brug skal du altid udføre en besigtigelse af, at skæreknivene, skæreknivboltene og skæreknivsamlingen ikke er slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.

 • På maskiner med mange skæreknive skal du være meget forsigtig, da én knivs rotation kan få andre skæreknive til at rotere.

Betjening

 • Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn eller høres torden i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly.

 • Vær agtpågivende, sænk farten, og pas på under drejninger. Orienter dig bagud og til siden, før du skifter retning.

 • Betjen ikke motoren i et indelukket område, hvor der kan samle sig farlige kuliltedampe.

 • Klip kun græs i dagslys eller i godt, kunstigt lys.

 • Før du forsøger at starte motoren, skal du udkoble alle koblinger til fastspændte knivanordninger og sætte transmissionen i frigear.

 • Brug aldrig maskinen på skråninger med større hældning end 15 grader.

 • Husk at ingen skråninger er sikre. Kørsel på græsskråninger kræver særlig opmærksomhed. For at forhindre, at maskinen vælter, skal følgende forholdsregler overholdes:

  • undgå at standse eller sætte i gang pludseligt, når der køres på skråninger,

  • brug et lavt gear, når du kører på skråninger samt i skarpe sving,

  • vær opmærksom på små forhøjninger og huller samt andre skjulte farer.

 • Vær forsigtig, når du trækker last eller benytter tungt udstyr.

  • Brug kun godkendte bugseringspunkter på trækstangen.

  • Begræns læs til typer, som du har fuld sikkerhedsmæssig kontrol over.

  • Drej ikke skarpt. Vær forsigtig, når maskinen bakkes.

 • Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje.

 • Stop skæreknivenes rotation, før du krydser andre overflader end græs.

 • Når du bruger redskaber, må du aldrig rette udkast af materiale mod omkringstående eller tillade nogen at komme nær maskinen, mens den kører.

 • Brug aldrig plæneklipperen med beskadigede skjolde eller uden sikkerhedsanordninger korrekt påmonteret.

 • Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kør ikke motoren ved for høj hastighed. Brug af motoren med for høje omdrejningstal kan øge risikoen for personskade.

 • Før du forlader førersædet:

  • sørg for, at kraftudtaget er udkoblet, og redskaberne er sænket;

  • skift til frigear, og aktiver parkeringsbremsen;

  • stop motoren, og fjern nøglen.

 • Sørg for, at drevet til redskaber er udkoblet, stands motoren, og tag tændrørskablet/-erne af, eller fjern tændingsnøglen

  • før du fjerner tilstopninger eller renser en tilstoppet udblæsning;

  • før du efterser, rengør eller arbejder på plæneklipperen;

  • efter at du har ramt et fremmedlegeme. Efterse plæneklipperen for skader, og foretag reparationer, før du starter og betjener udstyret, hvis maskinen begynder at ryste unormalt (undersøg årsagen med det samme).

 • Sørg for at udkoble drevet til redskaberne, når du transporterer maskinen fra et sted til et andet, eller når den ikke anvendes.

 • Stop motoren, og udkobl drevet til redskaberne,

  • før påfyldning af brændstof

  • før græsfanget fjernes;

  • før justering af højden, medmindre den kan justeres fra førersædet.

 • Reducer gasgivningen når motoren er ved at standse og, hvis motoren er udstyret med en afbryderventil, luk for brændstoftilførslen, når du er færdig med at slå græs.

Vedligeholdelse og opbevaring

 • Hold alle møtrikker, bolte og skruer tilspændte for at sikre, at udstyret er i en sikker driftsmæssig stand.

 • Opbevar aldrig udstyret med brændstof i tanken i en bygning, hvor dampe kan komme i kontakt med åben ild eller gnister.

 • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

 • Mindsk brandfaren ved at holde motoren, lydpotten, batterirummet og brændstofopbevaringsområdet fri for græs, blade eller for meget fedt.

 • Efterse jævnligt græsfanget for slid eller skader.

 • Udskift slidte eller beskadigede dele af hensyn til sikkerheden.

 • Hvis du skal tappe brændstoftanken, skal det foregå udendørs.

 • Når maskinen skal parkeres, opbevares eller efterlades uden opsyn, skal klippeenhederne sænkes, medmindre du benytter en mekanisk sikkerhedslås.

Sikker kørsel på Toro-plæneklippere

Nedenstående liste indeholder oplysninger om sikkerhed specifikt i forbindelse med Toro-produkter eller andre sikkerhedsoplysninger, som du skal kende, og som ikke er indeholdt i CEN-standarden.

 • Motorudstødningen indeholder kulilte, som er en lugtfri, dødbringende gift. Lad ikke motoren køre inden døre eller i et indelukket område.

 • Hold hænder, fødder, hår og løstsiddende tøj væk fra udstyrets tømningsområde, plæneklipperens underside og alle bevægelige dele, mens motoren kører.

 • Berør ikke udstyr eller påmonterede dele, der kan være varme efter drift. Lad dem køle af, før du begynder at vedligeholde, justere eller servicere dem.

 • Batterisyre er giftig og kan give forbrændinger. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Beskyt ansigt, øjne og tøj, når du arbejder med et batteri.

 • Batterigasserne kan eksplodere. Hold cigaretter, gnister og flammer væk fra batteriet.

 • Brug kun originale Toro-reservedele, så de originale standarder opretholdes.

 • Brug kun Toro-godkendte redskaber. Garantien kan bortfalde, hvis du bruger redskaber, der ikke er godkendt.

Betjening på skråninger

 • Brug aldrig maskinen på skråninger med en større hældning end 15 grader.

 • Klip ikke i nærheden af bratte afsatser, grøfter, stejle skrænter eller vand. Hjul, der kører ud over kanter, kan forårsage, at maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, død eller drukning.

 • Brug aldrig maskinen på skråninger, når græsset er vådt. Kørsel i glat føre mindsker traktionen og kan forårsage udskridning og mistet herredømme.

 • Foretag ikke pludselige drejninger eller hurtige ændringer af hastigheden.

 • Anvend en håndplæneklipper og/eller en græstrimmer tæt på bratte afsatser, grøfter og lignende og i nærheden af vand.

 • Sænk hastigheden, og vær yderst forsigtig på skråninger.

 • Fjern eller marker forhindringer som sten, grene osv. på klippeområdet. Højt græs kan skjule forhindringer.

 • Hold øje med grøfter, huller, sten, hulninger og stigninger i terrænet, som ændrer maskinens kørselsvinkel, da ujævnt terræn kan få den til at vælte.

 • Undgå at starte pludseligt, når du klipper op ad bakke, da plæneklipperen kan vælte bagover.

 • Vær opmærksom på, at traktionen kan mistes under kørsel ned ad bakke. Vægtoverførslen til forhjulene kan forårsage, at kørselshjulene skrider ud og forårsager mistet bremse- og styrekontrol.

 • Undgå altid at starte eller stoppe pludseligt på en skråning. Hvis dækkene mister traktion, skal du udkoble skæreknivene og køre langsomt væk fra bakken.

 • Følg producentens anbefalinger om hjulvægte eller modvægte for at forbedre stabiliteten.

 • Vær yderst forsigtig med græsopsamler eller andet udstyr. Disse kan ændre maskinens stabilitet og forårsage mistet herredømme.

Lydtryk

Maskinen har et lydtryksniveau ved brugerens øre på 92 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydtryksniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Lydeffekt

Maskinen har et garanteret lydstyrkeniveau på 105 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydeffektniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ISO 11094.

Vibrationsniveau

Hånd-Arm

Målt vibrationsniveau for højre hånd = 1,9 m/s2

Målt vibrationsniveau for venstre hånd = 1,5 m/s2

Usikkerhedsværdi (K) = 1,0 m/s2

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hele kroppen

Målt vibrationsniveau = 0,62 m/s2

Usikkerhedsværdi (K) = 0,31 m/s2

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hældningsindikator

g011841

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal58-6520
decal93-7818
decal99-8936
decal106-2655
decal106-5517
decal107-3069
decal107-3969
decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal110-2067
decal110-2068
decal112-9028
decal114-4466
decal114-4470
decal115-7445
decal116-1716
decal116-5988
decal117-0346
decal117-3811
decal117-3848
decal117-3864
decal120-5898
decal126-2055
decal127-0326
decal131-4036
decal114-4468
decal125-9383
decal132-0871

Produktoversigt

g027964

Før du starter motoren og anvender maskinen, er det vigtigt, at du er fortrolig med alle maskinens betjeningsanordninger (Figur 4 og Figur 5).

g008951

Timetæller

Timetælleren registrerer, hvor mange timer motoren har kørt. Den kører, når motoren er i gang. Brug disse tal til planlægning af regelmæssig vedligeholdelse (Figur 6).

g008950

Brændstofmåler

Brændstofmåleren er placeret sammen med timetælleren, og bjælkerne lyser, når tændingskontakten er aktiveret (Figur 6).

Kontrollampen vises, når brændstofniveauet er lavt (ca. 3,8 l tilbage i brændstoftanken).

Kontrollamper for sikkerhedslås

Der er symboler på timetælleren, som angiver med en sort trekant, at låsekomponenten befinder sig i den korrekte position (Figur 6).

Batteriindikatorlampe

Når tændingsnøglen drejes til positionen ON (tændt) i nogle få sekunder, vises batterispændingen i det område, hvor timerne normalt vises.

Batterilampen tænder, når du slår tændingen til, og når ladningen er under det korrekte driftsniveau (Figur 6).

Gashåndtag

Gashåndtaget har positionerne HURTIG og LANGSOM.

Choker

Brug chokeren, før du starter en kold motor. Træk op i chokerhåndtaget for at aktivere chokeren.

Kontakt til regulering af skæreknive (kraftudtag)

Brug kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) til at aktivere den elektriske kobling og drive plæneklipperens skæreknive. Træk op i kontakten for at aktivere skæreknivene, og slip den. For at udkoble skæreknivene skal du skubbe kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) ned eller flytte det højre bevægelseshåndtag til den NEUTRALE LåSEPOSITION.

Tændingskontakt

Kontakten bruges til at starte plæneklipperens motor og har tre positioner: START, RUN (KøR) og OFF (FRA).

Bevægelseshåndtag

Bevægelseshåndtagene bruges til at køre maskinen frem og tilbage og dreje den fra side til side.

Neutral låseposition

Brug den NEUTRALE LåSEPOSITION med sikkerhedslåsesystemet til at aktivere og finde den NEUTRALE position.

Brændstofafbryderventil

Luk brændstofafbryderventilen (under sædet), når plæneklipperen transporteres eller stilles til opbevaring.

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Bredde:

Klippebredde122 cm
Uden skjold116 cm
Deflektor oppe137 cm
Deflektor nede162 cm

Længde:

Styrtbøjle – oppe201 cm
Styrtbøjle – nede206 cm

Højde:

Styrtbøjle – oppeStyrtbøjle – nede
179 cm119 cm

Vægt:

ModelVægt
74902TE556 kg

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Påfyldning af brændstof

 • For at opnå de bedste resultater skal du kun bruge ren, frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofbeholdere henover vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzin.

Fare

Under visse forhold er benzin meget brandfarlig og yderst eksplosiv. En brand eller eksplosion forårsaget af benzin kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

 • Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuel spildt benzin op.

 • Fyld aldrig brændstoftanken op inde i en lukket anhænger.

 • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld benzin på brændstoftanken, indtil niveauet er 6-13 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Denne tomme plads giver benzinen i brændstoftanken plads til at udvide sig.

 • Ryg aldrig, når du håndterer benzin, og hold dig på afstand af åben ild eller steder, hvor benzindampe kan antændes af en gnist.

 • Opbevar benzin i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn. Køb aldrig benzin til mere end 30 dages forbrug.

 • Betjen ikke maskinen medmindre hele udstødningssystemet er på plads og i god driftsmæssig stand.

Fare

Under visse omstændigheder kan der under påfyldning af brændstof udvikle sig statisk elektricitet, der kan antænde benzindampene. En brand eller eksplosion forårsaget af benzin kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

 • Anbring altid benzindunke på jorden et stykke fra køretøjet, før påfyldning påbegyndes.

 • Fyld ikke benzindunke inden i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger, da indvendige tæpper eller plastikforinger i lastbiler kan isolere dunken og forsinke tabet af eventuel statisk elektricitet.

 • Når det er praktisk muligt, skal benzindrevet udstyr fjernes fra lastbilen eller anhængeren og fyldes op igen, mens hjulene står på jorden.

 • Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen af udstyret finde sted på en lastbil eller anhænger med en bærbar beholder i stedet for direkte fra benzinstanderen.

 • Hvis det er nødvendigt at benytte benzinstanderen, skal mundstykket hele tiden være i kontakt med kanten af åbningen i benzintanken eller dunken, indtil påfyldningen afsluttes.

Advarsel

Benzin er farligt eller dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme.

 • Undgå længere tids indånding af dampe.

 • Hold ansigtet væk fra spidsen af slangen og brændstoftanken eller stabilisatoråbningen.

 • Undgå kontakt med huden, og vask spildte væsker af med sæbe og vand.

Brug af brændstofstabilisator

Brug af brændstofstabilisator i traktoren giver følgende fordele:

 • Holder benzinen frisk ved opbevaring i 90 dage eller derunder. Ved længere tids opbevaring anbefales det, at brændstoftanken tømmes.

 • Renser motoren, når den kører.

 • Forhindrer opbygning af gummiagtige lakaflejringer i brændstofsystemet, som medfører startvanskeligheder.

  Important: Tilsæt aldrig brændstofadditiver, der indeholder metanol eller etanol.

  Tilsæt benzinen den korrekte mængde brændstofstabilisator.

  Note: Brændstofstabilisator er mest effektiv, når den blandes med frisk benzin. Brug altid brændstofstabilisator for at minimere risikoen for lakaflejringer i brændstofsystemet.

Opfyldning af brændstoftanken

 1. Sluk motoren og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Rengør området omkring brændstofdækslet, og afmonter dækslet.

 3. Fyld blyfri almindelig benzin i brændstoftanken, indtil niveauet er 6 til 13 mm under bunden af påfyldningsstudsen.

  Note: Dette giver benzinen i tanken plads til at udvide sig. Fyld ikke brændstoftanken helt op.

 4. Monter dækslet til brændstoftanken sikkert. Tør eventuel spildt benzin op.

Kontrol af motoroliestanden

Før du starter motoren og bruger maskinen, skal du kontrollere oliestanden i motorens krumtaphus. Se anvisning under Kontrol af motoroliestanden.

Indkøring af en ny maskine

Det tager tid, før nye motorer kommer op på fuld kraft. Der er større friktion ved nye plæneklipperskjolde og drivsystemer, hvilket betyder større motorbelastning. Giv nye maskiner en indkøringstid på 40 til 50 timer for at komme op på fuld kraft for at opnå den bedste ydelse.

Anvendelse af styrtbøjlesystemet

Advarsel

Undgå personskade eller død pga. væltning: Hold styrtbøjlen i den fuldt hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen.

Sørg for, at sædet er fastgjort til maskinen.

Advarsel

Du er ikke beskyttet af styrtbøjlen, når styrtbøjlen er i sænket position.

 • Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt.

 • Spænd ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i sænket position.

 • Kør langsomt og forsigtigt.

 • Hæv styrtbøjlen, lige så snart der er plads til, at den kan hæves.

 • Kontroller omhyggeligt, om der er fri højde over dit hoved (dvs. om der er fri for grene, døråbninger og elektriske ledninger), før du kører under genstande, og kom ikke i berøring med sådanne.

Important: Sørg for, at sædet er fastgjort til maskinen.

 1. Skub frem på den øverste del af styrtbøjlen for at sænke den.

 2. Træk begge greb ud, og drej dem 90 grader, så de ikke sidder fast (Figur 7).

 3. Sænk styrtbøjlen til sænket position (Figur 7).

  g008943
 4. Hæv styrtbøjlen til betjeningsposition, og drej grebene, så de skubbes delvist ind i rillerne, for at hæve styrtbøjlen (Figur 7).

 5. Løft styrtbøjlen til helt oprejst position, samtidig med at der skubbes på den øverste del af styrtbøjlen. Derefter springer stifterne på plads, når hullerne placeres ud for stifterne (Figur 7).

 6. Tryk på styrtbøjlen, og kontroller, at begge stifter sidder fast.

Important: Brug altid sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i den hævede position.

Sæt sikkerheden i højsædet

Læs alle sikkerhedsforskrifterne grundigt igennem, og gør dig bekendt med de symboler, der findes i afsnittet om sikkerhed. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade.

Fare

Betjening af maskinen på vådt græs eller stejle skråninger kan forårsage udskridning og mistet herredømme.

 • Betjen aldrig maskinen på skråninger med en større hældning end 15 grader.

 • Sænk hastigheden, og vær yderst forsigtig på skråninger.

 • Betjen ikke maskinen i nærheden af vand.

Fare

Hjul, der kører ud over kanter, kan forårsage, at maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, død eller drukning.

Betjen ikke sneslyngen i nærheden af stejle skråninger.

Fare

Betjening af maskinen, mens styrtbøjlen er nede, kan medføre alvorlige kvæstelser eller død, hvis maskinen vælter.

Hold altid styrtbøjlen i den fuldt hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen.

g000963

Forsigtig

Denne maskine afgiver støj på mere end 85 dBA ved operatørens ører og kan give nedsat hørelse ved længere tids anvendelse.

Brug høreværn, når du betjener denne maskine.

Det anbefales at bruge beskyttelsesudstyr til øjne, ører, hænder, fødder og hoved.

g009027

Betjening af parkeringsbremsen

Aktiver altid parkeringsbremsen, når du standser maskinen eller efterlader den uden opsyn.

Aktivering af parkeringsbremsen

Advarsel

Det er ikke sikkert, at parkeringsbremsen kan holde maskinen parkeret på en skråning, og den kan derfor forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

Parker aldrig maskinen på skråninger, medmindre hjulene er spærrede eller blokerede.

g027334

Deaktivering af parkeringsbremsen

g027335

Betjening af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag)

Kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) starter og stopper skæreknivene og eventuelle motordrevne redskaber.

Indkobling af kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag)

g008945

Udkobling af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag)

g009174

Betjening af gashåndtaget

Du kan flytte gashåndtaget mellem positionen FAST (hurtig) og SLOW (langsom) (Figur 14).

Brug altid positionen FAST, når plæneklipperskjoldet tændes med kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag).

g008946

Betjening af chokeren

Brug chokeren, før du starter en kold motor.

 1. Træk op i chokerhåndtaget for at aktivere chokeren, før tændingskontakten tages i brug (Figur 15).

 2. Tryk chokeren ned for at deaktivere chokeren, når motoren er startet (Figur 15).

  g008959

Betjening af tændingskontakten

 1. Drej tændingsnøglen til positionen START (Figur 16).

  Note: Slip nøglen, når motoren starter.

  Important: Aktiver ikke starteren i mere end 5 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke starter, skal du vente 15 sekunder mellem forsøgene. Følges disse instruktioner ikke, kan startermotoren brænde sammen.

  Note: Der skal muligvis flere forsøg til at starte motoren, når du starter den første gang, efter at brændstofsystemet har været helt uden brændstof.

  g008947
 2. Drej tændingsnøglen til positionen STOP for at stoppe motoren.

Brug af brændstofafbryderventilen

Brændstofafbryderventilen er placeret under sædet. Ryk sædet frem for at få adgang til den.

Luk brændstofafbryderventilen ved transport, vedligeholdelse og opbevaring.

Kontroller, at brændstofafbryderventilen er åben, når motoren startes.

g008948

Start og standsning af motoren

Start af motoren

Important: Aktiver ikke starteren i mere end 5 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke starter, skal du vente 15 sekunder mellem forsøgene. Følges disse instruktioner ikke, kan startermotoren brænde sammen.

g032328

Standsning af motoren

Forsigtig

Børn eller omkringstående personer kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.

Fjern altid tændingsnøglen, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn, selv hvis det blot er i nogle få minutter.

g027337

Important: Sørg for at lukke brændstofafbryderventilen, før maskinen transporteres eller stilles til opbevaring, da der kan opstå brændstoflækage. Aktiver parkeringsbremsen før transport af maskinen. Sørg for at fjerne nøglen, da brændstofpumpen kan køre og dermed forårsage, at batteriet aflades.

Anvendelse af sikkerhedslåsesystemet

Forsigtig

Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen fungere uventet og forårsage personskade.

 • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

 • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet

Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på at forhindre motoren i at starte, medmindre:

 • Parkeringsbremsen er aktiveret.

 • Kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) er koblet fra.

 • Bevægelseshåndtagene er placeret i den NEUTRALE LåSEPOSITION.

Sikkerhedslåsesystemet er også konstrueret til at standse motoren, når du flytter traktionskontrolgrebene fra låst position med parkeringsbremsen aktiveret, eller hvis du rejser dig fra sædet, når kraftudtaget er indkoblet.

Timetælleren har symboler, som viser dig, hvornår låsekomponenten er i den korrekte position. Når komponenten er i den korrekte position, lyser en trekant i den tilhørende firkant.

g009181

Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedssystemet.
 • Kontroller altid sikkerhedslåsesystemet, før du betjener maskinen. Hvis sikkerhedssystemet ikke fungerer som beskrevet i det følgende, skal der straks tilkaldes en autoriseret forhandler til at reparere sikkerhedssystemet.

  1. Sæt dig i sædet, aktiver parkeringsbremsen, og flyt kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) til positionen ON (til). Prøv at starte motoren. Motoren bør ikke tørne.

  2. Sæt dig i sædet, aktiver parkeringsbremsen, og flyt kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) til positionen OFF (fra). Flyt et af bevægelseshåndtagene (væk fra den NEUTRALE LåSEPOSITION). Prøv at starte motoren. Motoren bør ikke tørne. Gentag fremgangsmåden for det andet håndtag.

  3. Sæt dig i sædet, aktiver parkeringsbremsen, flyt kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) til positionen OFF (fra), og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION. Start motoren. Deaktiver parkeringsbremsen, indkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag), og rejs dig derefter let fra sædet, mens motoren kører. Motoren bør nu stoppe.

  4. Sæt dig i sædet, aktiver parkeringsbremsen, flyt kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) til positionen OFF (fra), og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION. Start motoren. Mens motoren kører, skal et af bevægelseshåndtagene centreres og flyttes frem eller tilbage. Motoren bør nu stoppe. Gentag fremgangsmåden for det andet bevægelseshåndtag.

  5. Sæt dig i sædet, deaktiver parkeringsbremsen, flyt kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) til positionen OFF (fra), og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION. Prøv at starte motoren. Motoren må ikke tørne.

  Kørsel fremad og bakning

  Gashåndtaget styrer motorens omdrejningstal målt i omdrejninger pr. minut. Indstil gashåndtaget til positionen HURTIG for at opnå den bedste ydelse. Kør altid med fuld kraft ved plæneklipning.

  Forsigtig

  Maskinen kan dreje meget hurtigt. Du kan miste herredømmet over maskinen og komme til skade eller beskadige maskinen.

  • Udvis forsigtighed, når du drejer.

  • Sæt farten ned, før du foretager skarpe sving.

  Brug af bevægelseshåndtagene

  g004532

  Kørsel fremad

  Note: Motoren slukker, hvis du flytter traktionskontrolgrebene, mens parkeringsbremsen er aktiveret.

  Du kan stoppe maskinen ved at flytte bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL.

  1. Udløs parkeringsbremsen; se anvisning under Deaktivering af parkeringsbremsen.

  2. Flyt håndtagene til den midterste, ulåste position.

  3. Kør fremad ved langsomt at skubbe bevægelseshåndtagene fremad (Figur 22).

   g008952

  Bakning

  1. Flyt håndtagene til midterpositionen – ulåst position.

  2. Bak ved langsomt at trække bevægelseshåndtagene bagud (Figur 23).

   g008953

  Standsning af maskinen

  Maskinen stoppes ved at flytte bevægelseshåndtagene til neutral position og derefter til den NEUTRALE LåSEPOSITION, udkoble kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) og dreje tændingsnøglen til positionen OFF (fra).

  Aktiver parkeringsbremsen, hver gang du forlader maskinen. Se Aktivering af parkeringsbremsen. Fjern nøglen fra tændingen.

  Forsigtig

  Børn eller omkringstående personer kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.

  Fjern altid tændingsnøglen, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn, selv hvis det blot er i nogle få minutter.

  Justering af klippehøjden

  Brug af transportlåsen

  Transportlåsen har to positioner og bruges med pedalen til skjoldløft. Der er en LåST position og en ULåST position for plæneklipperskjoldets transportposition (Figur 24).

  g032377

  Justering af klippehøjdesplit

  Juster klippehøjden fra 25 til 140 mm i intervaller på 6 mm ved at flytte gaffelbolten til forskellige hulplaceringer.

  1. Flyt transportlåsen til LåST position.

  2. Træd på pedalen til skjoldløft, og hæv plæneklipperskjoldet til transportpositionen (også klippehøjdepositionen 140 mm) som vist i Figur 25.

  3. Du kan justere højden ved at rotere splitten 90 grader og fjerne splitten fra klippehøjdebeslaget (Figur 25).

  4. Vælg et hul i klippehøjdebeslaget, som svarer til den ønskede klippehøjde, og sæt splitten i (Figur 25).

  5. Skub til skjoldløftet, træk transportlåsen tilbage, og sænk plæneklipperskjoldet langsomt.

   g027343

  Justering af antiskalperingsruller

  Hver gang klippehøjden ændres, skal antiskalperingsrullernes højde også justeres.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Juster rullerne, så de svarer til klippehøjden.

   g001102
   g001101
   g001100

  Justering af udblæsningsskærm-knastlåse

  Denne procedure anvendes kun på maskiner med udblæsningsskærmlåse. Visse modeller har møtrikker og bolte i stedet for udblæsningsskærmlåse og kan justeres på samme måde.

  Plæneklipperens udblæsning kan justeres til forskellige typer klippeforhold. Placer knastlåse og skærm, så den bedste klippekvalitet opnås.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Knastlåsene justeres ved at svinge grebet op, så knastlåsen løsnes (Figur 29).

  4. Juster skærm og knastlåse i rillerne, så den ønskede udblæsning opnås.

  5. Sving grebet tilbage for at stramme skærm og knastlåse (Figur 29).

  6. Hvis knastlåsene ikke låser skærmen på plads, eller den er for stram, skal grebet løsnes, og knastlåsen drejes. Juster knastlåsen, indtil det ønskede låsetryk er opnået.

   g027727

  Placering af udblæsningsskærmen

  Nedenstående tal er kun anbefalinger. Justeringerne varierer i henhold til græstype, fugtindhold og græssets højde.

  Note: Hvis motoreffekten falder, og plæneklipperens hastighed er den samme, skal skærmen åbnes.

  Position A

  Dette er den allerbageste position. Benyt denne position til følgende:

  • Klipning af kort, tyndtvoksende græs

  • Klipning under tørre forhold.

  • Mindre afklippede græsstykker.

  • Blæsning af det afklippede græs længere væk fra plæneklipperen.

   g005832

  Position B

  Benyt denne position ved opsamling i pose. Placer den altid ud for blæserens åbning.

  g005833

  Position C

  Dette er den helt åbne position. Benyt denne position til følgende:

  • Klipning af højt, tæt græs.

  • Klipning under våde forhold.

  • Sænkning af motorens strømforbrug.

  • Øget hastighed ved tunge forhold.

   g005834

  Note: Denne position svarer til fordelene ved Toro SFS-plæneklipperen.

  Indstilling af sædet

  Sædet kan flyttes frem og tilbage. Anbring sædet i den stilling, hvor du har den bedste kontrol over maskinen og sidder mest behageligt.

  Sædet kan justeres ved at flytte håndtaget til siden for at låse sædet op (Figur 33).

  g019754

  Ændring af sædeaffjedringen

  Sædet kan justeres for at give en jævn og behagelig kørsel. Indstil sædet til den position, hvor du sidder mest behageligt.

  Drej grebet i begge retninger foran på sædet for at opnå den mest behagelige position (Figur 34).

  g019768

  Brug af drivhjulets udløsningsventiler

  Advarsel

  Hænderne kan blive viklet ind i de roterende drivkomponenter under motorskjoldet, hvilket kan medføre alvorlig personskade.

  Stop motoren, fjern nøglen, og afvent, at alle bevægelige dele standser, før drivhjulets udløsningsventiler berøres.

  Advarsel

  Motoren og hydrauliske drivenheder kan blive meget varme. Berøring af en varm motor eller hydrauliske drivenheder kan medføre alvorlige forbrændinger.

  Afvent, at motoren og de hydrauliske drivenheder er kølet helt ned, før drivhjulets udløsningsventiler berøres.

  Drivhjulets udløsningsventiler er placeret bag hver hydrauliske drivenhed, under sædet.

  Note: Sørg for, at udløsningsventilerne er helt i vandret i position, når maskinen er i brug, da det hydrauliske system ellers kan tage alvorligt skade.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og drej tændingsnøglen til Off (fra). Flyt håndtagene til NEUTRAL LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen. Fjern herefter nøglen.

  2. Drej udløsningsventilernes greb lodret for at køre maskinen (Figur 35).

   Note: Derved får hydraulikolien mulighed for at løbe uden om pumpen, hvilket gør hjulene i stand til at dreje.

  3. Deaktiver parkeringsbremsen, inden maskinen skubbes.

   g008957
  4. Drej udløsningsventilernes greb vandret for at køre maskinen (Figur 35).

  Brug af sideudblæsning

  Plæneklipperen er udstyret med en hængslet græsdeflektor, der blæser det afklippede græs til siden og ned mod plænen.

  Fare

  Hvis ikke der er monteret græsdeflektor, udblæsningsdæksel eller komplet græsopsamler, udsætter du dig selv og andre for kontakt med skæreknivene og udslyngede genstande. Kontakt med plæneklipperens roterende skærekniv(e) og udslyngede genstande medfører personskade eller død.

  • Fjern aldrig græsdeflektoren fra plæneklipperen, da deflektoren leder materialerne ned mod plænen. Hvis græsdeflektoren beskadiges, skal den straks udskiftes.

  • Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperen.

  • Forsøg aldrig at rense udblæsningsområdet eller skæreknivene, før du har sat kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) i positionen OFF (fra), drejet tændingsnøglen til positionen OFF og taget nøglen ud.

  • Sørg for, at græsdeflektoren er i sænket position.

  Transport af maskinen

  Brug en robust anhænger eller lastbil til at transportere maskinen. Kontroller, at anhængeren eller lastbilen er udstyret med alle nødvendige bremser, lys og skilte som foreskrevet af loven. Læs alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt. Disse oplysninger kan hjælpe dig, din familie, husdyr eller personer, der befinder sig i nærheden, med at undgå at komme til skade.

  Advarsel

  Kørsel på gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgående køretøj kan føre til ulykker og forårsage personskade.

  Kør ikke maskinen på offentlige gader og veje.

  Sådan transporteres maskinen:

  1. Hvis du bruger en anhænger, skal du fastgøre den til trækkøretøjet og sætte sikkerhedskæderne på.

  2. Tilslut om nødvendigt anhængerens bremser.

  3. Sæt maskinen op på anhængeren eller lastvognen.

  4. Sluk for motoren, fjern nøglen, aktiver bremsen, og luk brændstofventilen.

  5. Brug bindepunktsøjerne af metal på maskinen til at fastgøre maskinen til anhængeren eller lastbilen med stropper, kæder, kabler eller reb (Figur 36).

   g009028

  Læsning af maskinen

  Vær yderst forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil. Brug en rampe med fuld bredde, der er bredere end maskinen, under udførelsen af denne procedure. Bak maskinen op ad ramperne, og kør den fremad ned ad ramperne (Figur 37).

  g028043

  Important: Brug ikke smalle, individuelle ramper til hver side af maskinen.

  Sørg for, at rampen er lang nok til, at vinklen i forhold til jorden ikke overstiger 15 grader (Figur 38). På plan grund kræver dette, at rampen er mindst fire gange så lang som anhængerens højde eller lastbilens ladhøjde og ned til jorden. En stejlere vinkel kan medføre, at plæneklipperens dele sidder fast, når maskinen bevæger sig fra rampe til anhænger eller lastbil. Stejlere vinkler kan også få maskinen til at vippe, eller at man mister kontrollen. Hvis du læsser maskinen på eller i nærheden af en skråning, skal anhængeren eller lastbilen placeres på en sådan måde, at den vender nedad, og rampen vender op ad skråningen. Derved minimeres rampens vinkel.

  Advarsel

  Pålæsning af en maskine på en anhænger eller lastbil øger risikoen for vipning og kan forårsage alvorlig personskade eller død.

  • Vær ekstra forsigtig, når maskinen køres på en rampe.

  • Sørg for, at styrtbøjlen er oppe, og brug sikkerhedsselen, mens maskinen på- og aflæsses. Kontroller, at styrtbøjlen ikke støder på toppen af en lukket anhænger.

  • Brug kun en rampe med fuld bredde. Brug ikke individuelle ramper til hver side af maskinen.

  • Overskrid ikke en vinkel på 15 grader mellem rampen og jorden eller mellem rampen og anhænger eller lastbil.

  • Sørg for, at rampen er mindst fire gange så lang som anhængerens højde eller lastbilens ladhøjde og ned til jorden. Dette sikrer, at rampens vinkel ikke overstiger 15 grader på plan grund.

  • Bak maskinen op ad ramperne, og kør den fremad ned ad ramperne.

  • Undgå pludselig acceleration eller deceleration, når maskinen køres på en rampe, da dette kan forårsage, at man mister herredømmet eller øge risikoen for at vælte.

  g027996

  Brug af Z Stand

  Zstanden hæver maskinens forende, så du kan rengøre plæneklipperen og tage knivene af.

  Advarsel

  Maskinen kan falde ned på en person og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald.

  • Vær meget forsigtig, når du betjener maskinen på Z Stand.

  • Brug den kun til rengøring af plæneklipperen og fjernelse af skæreknivene.

  • Lad ikke maskinen stå på Z Stand i længere tid.

  • Sluk altid for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingen, inden du foretager vedligeholdelse af plæneklipperen.

  Kørsel op på Z Standen

  Important: Brug Z Standen på en plan flade.

  1. Hæv plæneklipperskjoldet til transportpositionen.

  2. Fjern beslagpinden (Figur 39).

   g010172
  3. Hæv låsen.

  4. Sving standens fod ud fortil, og skub den mod maskinen, ind nederst i rillen (Figur 39 og Figur 40).

   g001812
  5. Placer standens fod på jorden, og lad låsen hvile på drejetappen (Figur 40).

  6. Start motoren, og giv den halv gas.

   Note: Det bedste resultat opnås, hvis standens fod placeres i en revne i fortovet eller i plænen (Figur 40).

  7. Kør maskinen op på standen. Stands, når låsen falder over tappen i låst position (Figur 40).

  8. Aktiver parkeringsbremsen, og sluk motoren.

  9. Spær eller bloker kørselshjulene.

   Advarsel

   Det er ikke sikkert, at parkeringsbremsen kan holde maskinen parkeret på Z Stand, og den kan derfor forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

   Parker aldrig på Z Stand, medmindre hjulene er spærrede eller blokerede.

  10. Udfør vedligeholdelsesarbejdet.

  Kørsel ned af Z Stand

  1. Fjern spærring eller blokke.

  2. Løft klinken til ulåst position (Figur 41).

   g001813
  3. Start motoren, og giv den halv gas. Deaktiver parkeringsbremsen.

  4. Kør langsomt baglæns ned af standen.

  5. Sæt den tilbage til hvileposition (Figur 39).

  Tip vedrørende betjening

  Brug af hurtigindstilling af gashåndtaget

  For at opnå den bedste plæneklipning og maksimale luftcirkulation skal motoren betjenes med gashåndtaget i positionen HURTIG. Der kræves luft for at kunne klippe græsset ordentligt, og derfor bør klippehøjden ikke indstilles for lavt, og plæneklipperen må ikke være helt omgivet af uklippet græs. Forsøg altid at holde den ene side af plæneklipperen fri for uklippet græs, så plæneklipperen kan få den nødvendige luft.

  Klipning af en græsplæne for første gang

  Klip ikke græsset helt så kort som normalt, så du kan sikre dig, at plæneklipperens klippehøjde ikke fjerner græsset helt i ujævnt terræn. Den klippehøjde, du tidligere har anvendt, er dog tit den bedste. Når du klipper græs, der er længere end 15 cm, kan det være en fordel at klippe græsset to gange for at sikre en acceptabel klippekvalitet.

  Klip af en tredjedel af græsstråets længde

  Du opnår det bedste resultat ved kun at klippe en tredjedel af græsstråets længde. Det anbefales ikke at klippe mere end dette, medmindre græsbevoksningen er spredt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset ikke længere vokser så hurtigt.

  Skift klipperetning

  Skift mellem klipperetningen for at sikre, at græsset fortsætter med at vokse lodret. Dette medvirker også til at sprede det afklippede græs, hvilket øger nedbrydningen og gødningseffekten.

  Slå græs med de korrekte intervaller

  Normalt skal græsset slås hver fjerde dag. Græs vokser dog med forskellig hastighed på forskellige tidspunkter. Hvis du vil bevare den samme klippehøjde, hvilket anbefales, skal græsset slås oftere i det tidlige forår. Når græssets væksthastighed falder midt på sommeren, skal du ikke slå græsset så tit. Hvis du ikke har mulighed for at slå græs over en længere periode, skal du først slå det med en høj klippehøjde og derefter igen to dage senere med en lavere højdeindstilling.

  Justering af klippehastigheden

  Klipningskvaliteten kan forbedres ved at køre langsommere under visse forhold.

  Undgå at klippe græsset for kort

  Hvis plæneklipperens klippebredde er bredere end klippebredden for den plæneklipper, du tidligere brugte, skal du hæve klippehøjden for at sikre, at græsset på en ujævn plæne ikke klippes for kort.

  Klipning af langt græs

  Hvis græsset får lov til at vokse lidt længere end normalt, eller hvis græsset er meget vådt, skal klippehøjden forøges i forhold til den normale højde, hvorefter græsset skal slås ved denne indstilling. Slå derefter græsset igen ved den lavere, normale indstilling.

  Standsning

  Hvis fremdriften af maskinen standses, mens græsslåningen er i gang, kan du risikere, at der falder en klump afklippet græs ned på plænen. Dette kan undgås ved at flytte maskinen til et tidligere klippet område og sørge for, at skæreknivene er indkoblede.

  Hold undersiden af plæneklipperen ren

  Fjern afklippet græs og snavs fra undersiden af plæneklipperen efter hver anvendelse. Hvis græs og snavs ophober sig i plæneklipperen, bliver kvaliteten af græsslåningen utilfredsstillende med tiden.

  Vedligeholdelse af skærekniven

  Hold skærekniven(e) skarp(e) gennem hele græsslåningssæsonen, da en skarp kniv skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom. Kontroller skæreknivenes skarphed dagligt, og kontroller, om de er slidte eller beskadigede. Fil eventuelle hakker ned, og slib skæreknivene, hvis det er nødvendigt. Hvis en skærekniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-kniv.

  Vedligeholdelse

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Skift motorolien.
 • Efter de første 100 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkernes tilspænding.
 • Kontroller tilspændingen af hjulnavets møtrik med udskæring.
 • Kontroller parkeringsbremsens justering (kontroller, hver gang du fjerner eller udskifter en bremsekomponent).
 • Efter de første 250 timer
 • Skift hydraulikfiltrene og hydraulikolien.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedssystemet.
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Kontroller sikkerhedsselen.
 • Kontroller styrtbøjlesystemets greb.
 • Rengør motorskærmen og oliekøleren.
 • Kontroller og rengør hydraulikenhedens afskærmninger.
 • Eftersyn af skæreknivene.
 • Rengør plæneklipperens skjold.
 • For hver 50 timer
 • Smør plæneklipperskjoldets spindler og styrearm.
 • Kontroller gnistskærmen (hvis der er en monteret).
 • Kontroller dæktrykket.
 • Kontroller remmene for revner og slitage.
 • Kontroller hydraulikoliestanden.
 • For hver 100 timer
 • Smør plæneklipperskjoldløftets drejeled.
 • Skift motorolien(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Kontroller og rengør tændrøret, og juster gabet.
 • Kontroller og rengør motorkøleribber og -afskærmninger.
 • For hver 200 timer
 • Skift motoroliefilteret.
 • For hver 250 timer
 • Udskift primærluftfilteret(hyppigere under støvede og snavsede forhold).
 • Kontroller sikkerhedsluftfilteret.
 • Udskift hydraulikfiltrene og hydraulikolien, når der anvendes Mobil® 1-olie (oftere under snavsede eller støvede forhold).
 • For hver 300 timer
 • Kontroller og juster ventilafstanden. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • For hver 500 timer
 • Udskift sikkerhedsluftfilteret.
 • Udskiftning af brændstoffilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Kontroller hjullåsemøtrikkernes tilspænding.
 • Kontroller tilspændingen af hjulnavets møtrik med udskæring.
 • Juster styrehjulets tapleje.
 • Kontroller parkeringsbremsens justering.derefter
 • Udskift hydraulikfiltrene og hydraulikolien, når der anvendes Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikolie (oftere under snavsede eller støvede forhold).
 • En gang om måneden
 • Kontroller batteriet.
 • Årlig
 • Smør pumperemmens styrearm.
 • Smør de forreste styrehjuls drejeled(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Fyld de forreste styrehjuls lejer med fedt(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Smør de styrehjulsnav.
 • Årlig eller før opbevaring
 • Maling af beskadigede overflader.
 • Kontroller alle ovennævnte vedligeholdelsesprocedurer før opbevaring.
 • Important: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få oplysninger om yderligere vedligeholdelsesprocedurer.

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Fjern nøglen fra tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin

  Løsn gardinets nederste bolt for at udløse plæneklipperskjoldets gardin og få adgang til den øverste del af plæneklipperskjoldet (Figur 42). Spænd bolten efter vedligeholdelse for at montere gardinet.

  g027945

  Afmontering af plademetalafskærmningen

  Løsn de 2 forreste bolte, og afmonter plademetalafskærmningen for at få adgang til plæneklipperremmene og -spindlerne (Figur 43). Monter plademetalafskærmningen, og spænd boltene efter vedligeholdelse.

  g027946

  Smøring

  Maskinen skal smøres oftere under meget støvede eller sandede forhold.

  Fedttype: Lithiumfedt nr. 2 eller molybdænbaseret fedt

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør smøreniplerne med en klud.

   Note: Sørg for at skrabe eventuel maling af forsiden på niplerne.

  4. Slut en smørepistol til niplen, og pump fedt ind i niplerne, indtil der begynder at løbe fedt ud af lejerne.

  5. Tør overskydende smørefedt op.

  Anvendelse af let olie eller smøringsspray

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Smør plæneklipperskjoldløftets drejeled.
 • Smør skjoldløftets drejeled.

  g017028

  Smøring af plæneklipperen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør plæneklipperskjoldets spindler og styrearm.
 • Årlig
 • Smør pumperemmens styrearm.
 • Smør de forreste styrehjuls drejeled(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Fyld de forreste styrehjuls lejer med fedt(oftere under støvede eller snavsede forhold).
  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løsn den nederste bolt, der fastholder plæneklipperskjoldets gardin på plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  4. Afmonter plademetalafskærmningen. Se Afmontering af plademetalafskærmningen.

  5. Smør drejeleddet på plæneklipperskjoldets styreremskive, indtil der kommer fedt ud af bunden (Figur 45).

  6. Smør de tre spindellejer, indtil der kommer fedt ud af de nederste tætninger (Figur 45).

   g009029
  7. Smør drivremmens styrearm (Figur 45).

   g009030
  8. Fjern støvhætten, og juster styrehjulenes drejeled.

   Note: Lad støvhætten være taget af, indtil smøringen er fuldført. Se Justering af styrehjulets tapleje.

  9. Fjern den sekskantede prop, og skru en fedtnippel ind i hullet.

  10. Pump fedt ind i niplen, indtil det begynder at løbe ud omkring det øverste leje.

  11. Fjern fedtfittingen fra hullet.

  12. Monter den sekskantede prop og støvhætte (Figur 47).

   g009187
  13. Monter plademetalafskærmningen. Se Afmontering af plademetalafskærmningen.

  14. Stram bolten på plæneklipperskjoldets gardin. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  Smøring af styrehjulnavene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Smør de styrehjulsnav.
  1. Sluk motoren, og vent på, at alle bevægelige dele stopper, tag nøglen ud, og aktiver parkeringsbremsen.

   g006115
  2. Afmonter styrehjulet fra styrehjulsgaflerne

  3. Fjern pakningsafskærmningerne fra hjulnavet.

  4. Fjern en afstandsbøsning fra akselenheden i styrehjulet.

   Note: Der er påført gevindlåseklæbemiddel for at låse afstandsmøtrikkerne til akslen.

  5. Fjern akslen (mens den anden afstandsmøtrik stadig er monteret på den) fra hjulsamlingen.

  6. Lirk pakningerne ud, efterse lejerne for slid eller beskadigelse, og udskift dem efter behov.

  7. Pak lejerne med universalfedt.

  8. Sæt ét leje og én ny pakning i hjulet.

   Note: Udskift forseglingerne.

  9. Hvis begge afstandsmøtrikker er blevet fjernet (eller brækket løs) fra akselenheden, skal der påføres et gevindklæbelåsemiddel til en afstandsmøtrik, der derefter skrues på akslen med nøglefladerne udad.

   Note: Skru ikke afstandsmøtrikken hele vejen ned på akslen. Efterlad et mellemrum på cirka 3 mm fra afstandsmøtrikkens udvendige overflade til enden af akslen inde i møtrikken.

  10. Sæt den samlede møtrik og aksel i hjulet på siden med den ny pakning og lejet.

  11. Med den åbne side af hjulet opad fyldes det indvendige område af hjulet rundt om akslen med universalfedt.

  12. Sæt det andet leje og den ny pakning i hjulet.

  13. Påfør gevindlåseklæbemiddel på den anden afstandsmøtrik, og skru den på akslen med nøglefladerne udad.

  14. Tilspænd møtrikken med et moment på 8–9 Nm, løsn møtrikken, og tilspænd den derefter til 2–3 Nm.

   Note: Sørg for, at akslen ikke rager ud over møtrikkerne.

  15. Sæt pakningsafskærmningerne over hjulnavet, og sæt hjulet i styrehjulsgaflen.

  16. Sæt styrehjulsbolten på, og spænd møtrikken helt.

  Important: Efterse lejejusteringen ofte for at forhindre skader på pakninger og lejer. Drej styrehjulsdækket. Dækket må ikke dreje frit (i mere end 1-2 omgange) eller have sidelæns spil. Hvis hjulet drejer frit, skal afstandsmøtrikkens tilspændingsmoment justeres, indtil der opstår en anelse modstand. Påfør endnu et lag gevindlåseklæbemiddel.

  Motorvedligeholdelse

  Advarsel

  Kontakt med varme overflader kan forårsage personskade.

  Hold hænder, fødder, ansigt, tøj og andre kropsdele væk fra lydpotten og andre varme overflader.

  Serviceeftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 250 timer
 • Udskift primærluftfilteret(hyppigere under støvede og snavsede forhold).
 • Kontroller sikkerhedsluftfilteret.
 • For hver 300 timer
 • Kontroller og juster ventilafstanden. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • For hver 500 timer
 • Udskift sikkerhedsluftfilteret.
 • Note: Kontroller filtrene hyppigere, hvis maskinen anvendes under meget støvede eller sandede forhold.

  Afmontering af filtrene

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Åbn låsene på luftfilteret, og træk luftfilterdækslet af luftfilterhuset (Figur 49).

   g032301
  4. Rens luftfilterdækslet indvendigt med trykluft.

  5. Skub forsigtigt primærfilteret ud af luftfilterhuset (Figur 49).

   Note: Undgå at ramme husets side med filteret.

  6. Fjern kun sikkerhedsfilteret, hvis du har til hensigt at udskifte det.

   Important: Forsøg ikke at rense sikkerhedsfilteret. Hvis sikkerhedsfilteret er beskidt, er primærfilteret beskadiget. Udskift begge filtre.

  7. Efterse primærfilteret for skader ved at kigge ind i filteret, mens du lyser med skarpt lys på filterets udvendige side.

   Note: Huller i filteret ses som lyse pletter. Hvis filteret er beskadiget, skal det kasseres.

  Serviceeftersyn af primærfilteret

  • Hvis primærfilteret er beskidt, bøjet eller beskadiget, skal det udskiftes.

  • Rengør ikke primærfilteret.

  Serviceeftersyn af sikkerhedsfilteret

  Udskift sikkerhedsfilteret i stedet for at rense det.

  Important: Forsøg ikke at rense sikkerhedsfilteret. Hvis sikkerhedsfilteret er beskidt, er primærfilteret beskadiget. Udskift begge filtre.

  Montering af filtrene

  Important: For at undgå motorskade skal begge luftfiltre og dækslet altid være monteret, når motoren betjenes.

  1. Hvis der installeres nye filtre, skal hvert filter kontrolleres for beskadigelse opstået under forsendelsen.

   Note: Benyt ikke et beskadiget filter.

  2. Hvis du skal udskifte sikkerhedsfilteret, skal du forsigtigt skyde det ind i filterhuset (Figur 49).

  3. Skub forsigtigt primærfilteret over sikkerhedsfilteret (Figur 49).

   Note: Sørg for, at primærfilteret er helt på plads ved at skubbe på filterets yderste kant, mens det installeres.

   Important: Tryk ikke på den bløde del i midten af filteret.

  4. Installer luftfilterdækslet med den side opad, der er mærket Op, og fastgør låsene (Figur 49).

  Serviceeftersyn af motorolien

  Olietype: Selvrensende olie (API-service SF, SG, SH, SJ eller SL)

  Oliekapacitet: med filterskift 2,1 l; uden filterskift 1,8 l

  Viskositet: Se nedenstående tabel.

  g004216

  Note: Brug af multigrade-olier (5W-20, 10W-30 eller 10W-40) øger olieforbruget. Kontroller oliestanden hyppigere, når der benyttes multigrade-olier.

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Note: Kontroller olien, mens motoren er kold.

  Advarsel

  Kontakt med varme overflader kan forårsage personskade.

  Hold hænder, fødder, ansigt, tøj og andre kropsdele væk fra lydpotten og andre varme overflader.

  Important: Fyld ikke for meget olie på krumtaphuset, da dette kan beskadige motoren. Lad ikke motoren køre med olien under mærket Low (lav), da dette kan beskadige motoren.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen (Figur 51).

   g008804g027659

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Note: Bortskaf den brugte olie på et genbrugsanlæg.

  1. Start motoren, og lad den køre i fem minutter.

   Note: På denne måde opvarmes olien, så den bliver lettere at aftappe.

  2. Parker maskinen, så bagenden er placeret lidt lavere end forenden, så al olien drænes.

  3. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  4. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen (Figur 52).

   g008804g027734
  5. Hæld langsomt ca. 80 % af den angivne olie i påfyldningsrøret, og tilsæt langsomt ekstra olie, så oliestanden når op til mærket Full (fuld) (Figur 53).

   g027660
  6. Start motoren, og kør til et plant område.

  7. Kontroller oliestanden igen.

  Skift af motoroliefilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Skift motoroliefilteret.
 • Note: Skift motoroliefilteret hyppigere ved anvendelse under meget støvede eller sandede forhold.

  1. Dræn olien fra motoren. Se Skift af motorolien.

  2. Skift motoroliefilteret (Figur 54).

   g008804g027477

   Note: Sørg for, at oliefilterpakningen berører motoren, og drej derefter oliefilteret en ekstra ¾ omgang.

  3. Fyld krumtaphuset med den korrekte nye type olie. Se anvisning under Skift af motorolien.

  Serviceeftersyn af tændrøret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller og rengør tændrøret, og juster gabet.
 • Sørg for, at gnistgabet mellem midter- og sideelektroden er korrekt, før tændrøret monteres. Brug en tændrørsnøgle til at afmontere og montere tændrøret/tændrørene og en søgelære til at kontrollere og justere gnistgabet. Monter om nødvendigt et nyt/nye tændrør.

  Tændrørstype: NGK® BPR4ES eller tilsvarende

  Gnistgab: 0,75 mm

  Afmontering af tændrørene

  Important: Fastgørelsesanordningerne på dækslerne til denne maskine er designet til at blive på dækslet, når det fjernes. Løsn alle fastgørelsesanordningerne på hvert dæksel et par omgange, så dækslet sidder løst, men ikke falder af, og start derefter forfra, og løsn dem, indtil dækslet kan komme af. På denne måde kommer du ikke til at trække boltene fri af holderne.

  1. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  2. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Fjern hydraulikenhedens afskærmning og de to bolte, der sidder på den (Figur 55).

   Note: Dette giver dig adgang til det forreste tændrør.

   g012432
  4. Afmonter tændrørene.

   g015124g027478
  5. Monter hydraulikenhedens afskærmning i venstre side (Figur 55).

  Kontrol af tændrøret

  Important: Rens aldrig tændrøret/tændrørene. Udskift altid tændrøret/tændrørene, når det/de har: en sort belægning, slidte elektroder, oliefilm eller revner.

  Hvis der kan ses en lys brun eller grå farve på isolatoren, fungerer motoren korrekt. En sort belægning på isoleringen betyder normalt, at luftfilteret er snavset.

  Indstil gnistgabet til 0,76 mm.

  g027479

  Montering af tændrøret

  Tilspænd tændrøret/tændrørene til et moment på 22 Nm.

  g027735

  Kontrol af gnistskærmen

  Ved model med gnistskærm
  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller gnistskærmen (hvis der er en monteret).
 • Advarsel

  Varme komponenter i udstødningssystemet kan antænde benzindampe, også selvom motoren slukkes. Varme partikler, der udstødes under motordriften, kan antænde brandfarlige materialer. Ildebrand kan medføre personskade eller skader på ejendom.

  Påfyld ikke og kør ikke motoren, hvis der ikke er monteret en gnistskærm.

  1. Sluk motoren, vent på, at alle bevægelige dele standser, og fjern nøglen. Aktiver parkeringsbremsen.

  2. Vent på, at lydpotten køles ned.

  3. Hvis der konstateres brud på gitteret eller svejsningerne, skal gnistskærmen udskiftes.

  4. Hvis gitteret er tilstoppet, skal gnistskærmen fjernes, og løse partikler skal rystes ud af gnistskærmen, hvorefter gitteret rengøres med en stålbørste (læg det om nødvendigt i blød i et opløsningsmiddel). Monter gnistskærmen på udstødningsåbningen.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Udskiftning af brændstoffiltrene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Udskiftning af brændstoffilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Brændstoffilteret er placeret i nærheden af motoren foran eller bag på motoren.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afvent, at maskinen køler af.

  4. Luk brændstofafbryderventilen under sædet (Figur 16).

  5. Klem slangeklemmernes ender sammen, og skub dem væk fra filteret (Figur 59).

   g008963
  6. Fjern filteret fra brændstofrørene.

  7. Monter et nyt filter, og flyt slangeklemmerne hen til filteret (Figur 59).

  8. Åbn brændstofafbryderventilen.

  Important: Monter brændstofslangerne, og fastgør dem med plastikbånd på samme måde, som de oprindeligt var monteret fra fabrikken, så brændstofslangen holdes væk fra komponenter, der kan forårsage brændstofslangeskader.

  Serviceeftersyn af brændstoftanken

  Forsøg ikke at tømme brændstoftanken. Sørg for, at en autoriseret serviceforhandler tømmer brændstoftanken og efterser komponenterne i brændstofsystemet.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  En gang om måneden
 • Kontroller batteriet.
 • Advarsel

  Batteripoler, -klemmer og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger: kemikalier, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

  Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, som er en dødelig gift, der forårsager alvorlige forbrændinger.

  Drik ikke elektrolyt, og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

  Afmontering af batteriet

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod maskinens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

  • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter batteriet som vist i Figur 60.

   g010168g027728

  Montering af batteriet

  Note: Placer batteriet i bakken, så polerne vender væk fra hydrauliktanken.

  g032526

  Opladning af batteriet

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

  Important: Batteriet skal altid være fuldt opladet (en vægtfylde på 1,265). Dette er særlig vigtigt for at forhindre, at batteriet bliver beskadiget, når temperaturen er under 0 °C.

  1. Oplad batteriet i 10 til 15 minutter ved 25 til 30 A eller 30 minutter ved 10 A.

  2. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af stikkontakten og dernæst frakoble opladningskablerne fra batteriets poler (Figur 62).

  3. Monter batteriet i maskinen, og tilslut batterikablerne. Se Montering af batteriet.

   Note: Kør ikke maskinen med batteriet frakoblet – der kan opstå elektriske skader.

   g000960

  Serviceeftersyn af sikringerne

  Det elektriske system er beskyttet af sikringer. Det kræver ingen vedligeholdelse, men hvis en sikring springer, skal du dog kontrollere komponenten og kredsløbet for fejl eller kortslutning.

  1. Sikringerne er placeret på højre konsol ved siden af sædet (Figur 63).

  2. En sikring udskiftes ved at trække den ud og fjerne den.

  3. Isæt en ny sikring (Figur 63).

   g008966

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Kontrol af sikkerhedsselen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedsselen.
 • Efterse sikkerhedsselen for slid og flænger, og kontroller, at oprulleren og spændet fungerer korrekt. Udskift sikkerhedsselen, hvis den er beskadiget.

  Kontrol af styrtbøjlesystemets greb

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller styrtbøjlesystemets greb.
 • Advarsel

  Undgå personskade eller død pga. væltning: Hold styrtbøjlen i den fuldt hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen.

  Sørg for, at sædet er fastgjort til maskinen.

  Kontroller, at både monteringsboltene/-møtrikkerne og grebene er i god driftsmæssig stand. Sørg for, at grebene er fuldt tilkoblet styrtbøjlen i den hævede position. Den øvre bøjle på styrtbøjlen skal muligvis skubbes fremad eller trækkes bagud for at tilkoble begge greb helt (Figur 64).

  g008943

  Justering af sporingen

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag).

  2. Kør til et åbent, plant område, og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION.

  3. Placer gashåndtaget midtvejs mellem positionen FAST (hurtig) og SLOW (langsom).

  4. Flyt begge bevægelseshåndtag frem, indtil de begge rammer stoppene i T-rillen.

  5. Kontroller, hvilken vej maskinen sporer.

  6. Hvis maskinen sporer mod højre, skal boltene løsnes, og den venstre stopplade på venstre T-rille justeres bagud, indtil maskinen sporer lige (Figur 65).

  7. Hvis maskinen sporer mod venstre, skal boltene løsnes, og den højre stopplade på højre T-rille justeres bagud, indtil maskinen sporer lige (Figur 65).

  8. Stram stoppladen (Figur 65).

   g027340

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller dæktrykket.
 • Oprethold et lufttryk i bagdækkene på 0,9 bar. Ujævnt dæktryk kan forårsage ujævn klipning. Dæktrykket skal kontrolleres, når dækkene er kolde. På denne måde fås den mest præcise trykmåling.

  Note: Fordækkene er halvpneumatiske dæk, som ikke kræver vedligeholdelse af dæktrykket.

  g001055

  Kontrol af hjullåsemøtrikkerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkernes tilspænding.
 • For hver 500 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkernes tilspænding.
 • Kontroller og tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 122 til 129 Nm.

  Kontrol af hjulnavets møtrik med udskæring

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Kontroller tilspændingen af hjulnavets møtrik med udskæring.
 • For hver 500 timer
 • Kontroller tilspændingen af hjulnavets møtrik med udskæring.
 • Kontroller og sørg for, at møtrikken med udskæring er spændt til 286 til 352 Nm.

  Note: Brug ikke anti-seize-middel på hjulnavet.

  g024121

  Justering af styrehjulets tapleje

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Juster styrehjulets tapleje.
  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern støvhætten fra styrehjulet, og spænd låsemøtrikken (Figur 68).

  4. Spænd låsemøtrikken, indtil fjederskiverne er flade, og skru derefter ¼ omgang ud for at indstille forspændingen på lejerne korrekt (Figur 68).

   Important: Sørg for, at fjederskiverne monteres korrekt som vist i Figur 68.

  5. Monter støvdækslet (Figur 68).

   g001297

  Brug af koblingsafstandsstykket

  Nogle modeller fra senere år er konstrueret med koblinger, der indeholder et bremseafstandsstykke. Når koblingsbremsen er blevet slidt i en grad, så koblingen ikke længere altid griber fat, kan afstandsstykket fjernes med henblik på at forlænge koblingens levetid.

  g010869

  Afmontering af koblingsafstandsstykket

  1. Sluk motoren, vent på, at alle bevægelige dele standser, og fjern nøglen.

  2. Aktiver parkeringsbremsen, og afvent, at maskinen køler helt af.

  3. Brug en luftkompressor til at blæse snavs ud under bremsestangen og omkring bremseafstandsbøsningerne.

   g010868
  4. Kontroller ledningsnettets, stikkenes og klemmernes tilstand. Rengør eller udskift dem efter behov.

  5. Kontroller, at der er 12 V ved koblingsstikket, når kontakten til kraftudtaget indkobles.

  6. Mål gabet mellem rotoren og armaturet. Hvis gabet er større end 1 mm, skal følgende trin gennemføres:

   1. Løsn begge bremsemonteringsbolte en halv til en hel omgang som vist i Figur 71.

    Note: Fjern ikke bremsestangen fra kappen/armaturet. Bremsestangen er slidt, så den passer til armaturet og skal fortsat passe, efter at afstandsstykket fjernes, så der sikres korrekt bremsemoment.

    g010870
   2. Brug en spidstang eller hånden til at fjerne afstandsstykket.

    Note: Vent med at kassere afstandsstykket, indtil du har kontrolleret, at koblingen fungerer korrekt.

    g010871
   3. Brug trykluft til at blæse snavs ud under bremsestangen og omkring bremseafstandsbøsningerne.

   4. Tilspænd hver bolt (M6 x 1) med et moment på 12,3 til 13,7 Nm.

   5. Brug en søgelære på 0,25 mm til at kontrollere, at der er et gab mellem rotor- og armaturoverfladen på begge side af bremsestangen som vist i Figur 73 og Figur 74.

    Note: På grund af den måde, som rotor- og armaturoverfladerne slides på (rundinger og udhulninger), er det nogle gange svært at måle gabet.

    g010872
    g010873
    • Hvis gabet er mindre end 0,25 mm, skal afstandsstykket monteres. Læs derefter anvisninger under .

    • Gå til sikkerhedskontrolanvisningerne i trin 6, hvis gabet er, som det skal være.

   6. Udfør følgende sikkerhedskontrol:

    1. Tag plads i sædet, og start motoren.

    2. Kontroller, at skæreknivene ikke indkobles, når kontakten til kraftudtaget er i positionen OFF (fra), og koblingen er udkoblet.

     Note: Hvis koblingen ikke udkobler, skal afstandsstykket monteres. Se .

    3. Indkobl og udkobl kontakten til kraftudtaget ti gange i træk for at sikre, at koblingen fungerer korrekt.

     Note: Hvis koblingen ikke indkobles korrekt, skal du læse .

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Rengøring af motorskærmen og motoroliekøleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør motorskærmen og oliekøleren.
 • Fjern eventuel ophobning af græs, snavs eller andet affald fra oliekøleren (Figur 75). Dette sikrer tilstrækkelig køling samt korrekt motoromdrejningstal og mindsker risikoen for overophedning og mekanisk beskadigelse af motoren.

  g008804g009191

  Rengøring af motorkøleribber og -afskærmninger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller og rengør motorkøleribber og -afskærmninger.
  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern luftindtagesskærmen og dernæst tilbageslagsstarteren og ventilatorhuset (Figur 76).

  4. Fjern snavs og græs fra motordelene.

  5. Monter luftindtagsskærmen, tilbageslagsstarteren og ventilatorhuset (Figur 76).

   g004218

  Kontrol og rengøring af hydraulikenhedens afskærmninger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller og rengør hydraulikenhedens afskærmninger.
 • Important: Fastgørelsesanordningerne på dækslerne til denne maskine er designet til at blive på dækslet, når det fjernes. Løsn alle fastgørelsesanordningerne på hvert dæksel et par omgange, så dækslet sidder løst, men ikke falder af, og start derefter forfra, og løsn dem, indtil dækslet kan komme af. På denne måde kommer du ikke til at trække boltene fri af holderne.

  1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Ryk sædet frem.

  4. Afvent, at motoren og hydrauliksystemet køles af.

  5. Fjern snavs og græs fra hydraulikenhedens afskærmninger (Figur 77).

   g010169g010207
  6. Fjern dækslet og bolten på dækslet over hver målepind. Rengør omkring hver målepind og hydraulikenhed (Figur 78).

   g012434
  7. Indstil sædet.

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af parkeringsbremsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Kontroller parkeringsbremsens justering (kontroller, hver gang du fjerner eller udskifter en bremsekomponent).
 • For hver 500 timer
 • Kontroller parkeringsbremsens justering.derefter
 • Kontroller, at bremsen er justeret korrekt før justering.

  1. Kør maskinen hen på en plan flade.

  2. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, vent på, at alle bevægelige dele standser, og fjern nøglen.

  4. Hæv maskinens bagende, og understøt maskinen med donkrafte.

   Fare

   Mekaniske eller hydrauliske donkrafte kan svigte og forårsage alvorlige skader.

   • Brug donkrafte til at understøtte maskinen.

   • Brug ikke hydrauliske donkrafte.

  5. Tag bagdækkene af maskinen.

  6. Fjern eventuelt snavs fra bremseområdet.

  7. Drej drivhjulets udløsningshåndtag hen til positionen udløst. Se Brug af drivhjulets udløsningsventiler.

  8. Kontroller, at der er et synligt mellemrum mellem L-bøjlen og forbindelsesstoppet (Figur 79).

   g026961
  9. Deaktiver parkeringsbremsen.

  10. Drej hjulnavet med hånden i begge retninger i forhold til kaliberen.

   Note: Hjulnavet skal bevæge sig frit mellem kaliberen.

  11. Hvis der mangler et mellemrum, eller hjulnavet ikke bevæger sig frit:

   1. Deaktiver parkeringsbremsen.

   2. Afmonter og finindstil den bageste forbindelsessamling:

    • Forkort forbindelsesleddet, så der opstår et mellemrum.

    • Forlæng forbindelsesleddet for at gøre plads til, at hjulnavet kan bevæge sig.

   3. Tilkobl den bageste forbindelsessamling.

  12. Aktiver parkeringsbremsen, og kontroller mellemrummet.

  13. Gentag trin 9 til 13, indtil der opnås et synligt mellemrum, og hjulnavet bevæger sig frit.

  14. Gentag denne procedure for bremsen på modsatte side.

  15. Drej drivhjulets udløsningshåndtag til betjeningspositionen. Se Brug af drivhjulets udløsningsventiler.

  16. Monter bagdækkene, og spænd låsemøtrikkerne. Se Kontrol af hjullåsemøtrikkerne.

  17. Fjern støttebukkene.

  Vedligeholdelse af remme

  Eftersyn af remmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller remmene for revner og slitage.
 • Udskift remmen, hvis den er slidt. Tegnene på en slidt rem omfatter en hvinende lyd, når remmen roterer, glidende skæreknive under plæneklipning og flossede kanter, brændemærker og revner på remmen.

  Udskiftning af plæneklipperremmen

  Important: Fastgørelsesanordningerne på dækslerne til denne maskine er designet til at blive på dækslet, når det fjernes. Løsn alle fastgørelsesanordningerne på hvert dæksel et par omgange, så dækslet sidder løst, men ikke falder af, og start derefter forfra, og løsn dem, indtil dækslet kan komme af. På denne måde kommer du ikke til at trække boltene fri af holderne.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Sænk plæneklipperen til en klippehøjde på 76 mm.

  4. Løsn den nederste bolt, der fastholder plæneklipperskjoldets gardin på plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  5. Afmonter plademetalafskærmningen. Se Afmontering af plademetalafskærmningen

  6. Fjern remskærmene og de bolte, der sidder på dem (Figur 80).

   g027729
  7. Brug en skralde i det firkantede hul i styrearmen for at fjerne spændingen på styrefjederen (Figur 81).

  8. Fjern remmen fra plæneklipperskjoldets remskiver.

  9. Fjern remstyret på den fjederbelastede styreremskivearm vist i Figur 81.

  10. Fjern den eksisterende rem.

  11. Før den nye rem rundt om plæneklipperens remskiver og koblingsremskiven under motoren (Figur 81).

   g009038
  12. Monter remstyret på styrearmen vist i Figur 81.

  13. Monter styrefjederen ved at bruge skralden i det firkantede hul (Figur 81).

   Note: Sørg for at fjederenderne er placeret i forankringsrillerne.

  14. Monter remskærmene og de bolte, der sidder på dem (Figur 82).

   g027730

  Udskiftning af hydraulikpumpens drivrem

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern plæneklipperremmen. Se Udskiftning af plæneklipperremmen.

  4. Løft maskinen, og understøt den med donkrafte (Figur 83).

   g009039
  5. Brug en skralde i det firkantede hul i styrearmen for at fjerne styrefjederen (Figur 83).

  6. Tag styrefjederen af stellet (Figur 83).

  7. Tag remmen af hydraulikenhedens drivremskiver og motorremskiven.

  8. Monter den nye rem omkring motorremskiven og de to drivremskiver.

  9. Brug en skralde i det firkantede hul i styrearmen for at montere styrefjederen på stellet (Figur 83).

  10. Monter plæneklipperremmen. Se anvisning under (Udskiftning af plæneklipperremmen).

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Justering af styrehåndtagenes position

  Bevægelseshåndtagene har to højdeindstillinger, høj og lav. Fjern boltene for at justere højden.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løsn boltene og de flangemøtrikker, der er monteret i håndtagene (Figur 84).

  4. Juster håndtagenes position på langs ved at sætte håndtagene sammen i NEUTRAL position, skubbe til dem, indtil de er placeret korrekt, og stramme boltene (Figur 84).

   g009040
   g009195
  5. Se Justering af bevægelseskontrollens drejeled til neutral låseposition, hvis håndtagenes ender slår imod hinanden.

  Justering af bevægelseshåndtagenes forbindelse

  Bevægelseshåndtagenes pumpeforbindelse er placeret på hver side af brændstoftanken under sædet. Der kan foretages finjusteringer ved at dreje pumpeforbindelsen med en ½" skruenøgle, så maskinen ikke bevæger sig i neutral position. Udfør kun justeringer af den neutrale position.

  Advarsel

  Motoren skal køre, og drivhjulene skal dreje, så justeringen af bevægelseskontrollen kan udføres. Kontakt med bevægelige dele eller varme overflader kan forårsage personskader.

  Hold fingre, hænder og tøj væk fra roterende komponenter og varme overflader.

  1. Før motoren startes, skal pedalen til skjoldløftet trædes ned, klippehøjdesplitten fjernes, og skjoldet sænkes ned på jorden.

  2. Hæv bagenden af maskinen, og støt den på donkrafte (eller lignende støtte), så den er højt nok oppe til, at drivhjulene kan dreje frit.

  3. Tag den elektriske forbindelse ud af sædesikkerhedskontakten, der er placeret under den nederste sædehynde.

   Note: Kontakten er en del af sædeenheden.

  4. Monter midlertidigt en kortslutningsledning mellem klemmerne i hovedledningsnetstikket.

  5. Start motoren.

   Note: Aktiver parkeringsbremsen, og flyt bevægelseshåndtagene ud, før motoren startes. Du behøver ikke sidde i sædet, eftersom kortslutningsledningen anvendes. Kør motoren ved fuld gas, og slip bremsen.

  6. Lad maskinen køre i mindst 5 minutter med bevægelseshåndtagene placeret i positionen til fuld fart frem for at bringe hydraulikolien op på driftstemperatur.

  7. Flyt bevægelseshåndtagene til NEUTRAL position.

  8. Juster pumpekontrolstangens længder ved at dreje dobbeltmøtrikkerne på stangen i den relevante retning, indtil hjulene kryber en smule i bakgear (Figur 86).

   g010187
  9. Flyt bevægelseshåndtagene til BAKPOSITIONEN, mens der påføres et let tryk på håndtaget, så omstyringsindikatorfjedrene kan bringe håndtagene tilbage til neutral position.

   Note: Hjulene skal holde op med at dreje eller krybe en smule i bakgear.

  10. Sluk maskinen.

  11. Fjern kortslutningsledningen fra ledningsnettet og sæt stikket i sædekontakten.

  12. Fjern støttebukkene.

  13. Hæv skjoldet og monter klippehøjdesplitten.

  14. Kontroller, at maskinen ikke kryber i neutral position, når parkeringsbremsen deaktiveres.

  Justering af bevægelseskontrollens støddæmper

  Du kan justere den øverste monteringsbolt på støddæmperen, så bevægelseshåndtaget får en bedre modstand. Se Figur 87 for at få oplysninger om monteringsmulighederne.

  g008620

  Justering af bevægelseskontrollens drejeled til neutral låseposition

  Du kan justere flangemøtrikken for at opnå den ønskede modstand i bevægelseshåndtagene, når du sætter dem i den NEUTRALE LåSEPOSITION. Se Figur 88 for at få oplysninger om justeringsmulighederne.

  1. Løsn kontramøtrikken.

  2. Stram eller løsn flangemøtrikken til den ønskede fasthed.

   Note: Stram flangemøtrikken for at få mere modstand.

   Note: Løsn flangemøtrikken for at få mindre modstand.

  3. Stram kontramøtrikken.

   g008621

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Serviceeftersyn af hydrauliksystemet

  Hydraulikolietype: Toro® HYPR-OIL 500-hydraulikolie eller Mobil® 1 15W-50.

  Important: Brug den foreskrevne olie. Hvis der bruges en anden olie, kan det beskadige hydrauliksystemet.

  Det enkelte hydrauliksystems oliekapacitet: 1,5 l pr. side med filterskift

  Kontrol af hydraulikolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller hydraulikoliestanden.
  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Lad motoren og hydrauliksystemet køle af i 10 minutter.

   Note: Oliestanden på målepinden er forkert, hvis oliestanden kontrolleres, når maskinen er varm.

  5. Ryk sædet frem.

  6. Rengør området omkring målepindene i hydrauliksystembeholderne (Figur 89).

  7. Tag én målepind ud af hydraulikbeholderen (Figur 89).

  8. Tør målepinden af, og skru målepinden ind i beholderen.

  9. Tag målepinden ud, og se på enden (Figur 89).

   Note: Hvis oliestanden er ved påfyldningsmærket, skal der langsomt påfyldes nok olie ned i hydraulikbeholderen til, at oliestanden hæves til linjen for fuld eller H.

   Important: Fyld ikke for meget olie på hydraulikenhederne, da dette kan medføre beskadigelse. Lad ikke maskinen køre, hvis oliestanden er under påfyldningsmærket.

  10. Sæt målepinden i.

  11. Gentag proceduren for den modsatte målepind.

   g015459

   Advarsel

   Hydraulikolie, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og forårsage personskader.

   • Hvis der sprøjtes hydraulikolie ind i huden, skal det fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge, der er bekendt med denne type skader. Hvis dette ikke gøres, kan der opstå koldbrand.

   • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikolie ud.

   • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

   • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

   • Sørg for, at alle hydraulikolieslanger og -rør er i god stand og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  Udskiftning af hydraulikfiltrene og hydraulikolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 250 timer
 • Skift hydraulikfiltrene og hydraulikolien.
 • For hver 250 timer
 • Udskift hydraulikfiltrene og hydraulikolien, når der anvendes Mobil® 1-olie (oftere under snavsede eller støvede forhold).
 • For hver 500 timer
 • Udskift hydraulikfiltrene og hydraulikolien, når der anvendes Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikolie (oftere under snavsede eller støvede forhold).
 • Du skal fjerne filtrene for at skifte hydraulikolien. Skift begge dele samtidigt. Se Serviceeftersyn af hydrauliksystemet for oliespecifikationerne.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løft maskinen, og understøt den med donkrafte (Figur 90).

   g008970
  4. Fjern både plæneklipperremmen og pumpens drivrem. Se Udskiftning af plæneklipperremmen og Udskiftning af hydraulikpumpens drivrem.

   Note: Dette forhindrer, at der kommer olie på remmene.

  5. Stil et aftapningskar under filteret, fjern det gamle filter, og tør overfladen ren (Figur 91).

   g008968
  6. Påfør gummipakningen på det nye filter et tyndt lag hydraulikolie (Figur 91).

  7. Monter det nye hydraulikfilter.

  8. Monter pumpedrivremmen og plæneklipperremmen.

  9. Fjern donkraftene, og sænk maskinen (Figur 90).

  10. Fyld olie på hydraulikbeholderen, og kontroller, om der er lækager.

  11. Tør eventuelt spildt olie op.

  12. Start motoren, og lad den køre i ca. to minutter for at lukke luft ud af systemet.

  13. Sluk motoren, og kontroller, om der er lækager.

  14. Kontroller oliestanden, mens olien er kold.

  15. Fyld om nødvendigt mere olie på hydraulikbeholderen.

   Note: Fyld ikke for meget på.

  Vedligeholdelse af plæneklipperskjoldet

  Nivellering af plæneklipperskjoldet

  Klargøring af maskinen

  Note: Sørg for, at plæneklipperskjoldet er nivelleret, før klippehøjden tilpasses.

  1. Parker plæneklipperen på en plan overflade.

  2. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Kontroller dæktrykket i drivhjulene.

   Note: Det korrekte dæktryk er 0,9 bar.

  5. Placer plæneklipperskjoldet i en klippehøjdeposition på 76 mm.

  Nivellering af skjoldet

  1. Parker plæneklipperen på en plan overflade.

  2. Sluk motoren, og vent på, at alle bevægelige dele stopper, tag nøglen ud, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Kontroller dæktrykket på drivdækkene.

   Note: Det korrekte dæktryk er 0,9 bar.

  4. Placer transportlåsen i låst position.

  5. Skub pedalen til skjoldløft hele vejen frem, hvorefter skjoldet låses i transportpositionen på 14 cm (Figur 92).

   g027343
  6. Sæt højdejusteringssplitten i klippehøjdeplaceringen på 7,6 cm.

  7. Åbn transportlåsen, og lad skjoldet blive sænket til klippehøjde.

  8. Hæv udblæsningsslisken.

  9. Mål fra den plane overflade til skæreknivens forreste spids (position A) på begge sider af skjoldet som vist i (Figur 93).

   Note: Afstanden skal være 7,6 cm.

   g009196
  10. Finindstil justermøtrikken på forreste skjoldløfteenhed ved at dreje den (Figur 94).

   Note: Drej justermøtrikken med uret for at øge højden, og drej den mod uret for at mindske højden.

   g027344
  11. For plæneklipperskjold vist i Figur 95: Finindstil justermøtrikken på forreste skjoldløfteenhed ved at dreje den (Figur 95).

   Note: Drej justermøtrikken med uret for at øge højden, og drej den mod uret for at mindske højden.

   Note: Hvis de forreste skjoldforbindelser ikke har tilstrækkelig justering til at opnå korrekt klippehøjde, kan du benytte enkeltpunktsjusteringen for at opnå yderligere justering.

   g010251
  12. Løsn de 2 bolte nederst på klippehøjdepladen (Figur 96) for at justere enkeltpunktssystemet.

   g027345
  13. Hvis skjoldet er for lavt, skal bolten til enkeltpunktsjusteringen drejes med uret, så den strammes. Hvis skjoldet er for højt, skal bolten til enkeltpunktsjusteringen drejes mod uret, så den løsnes (Figur 97).

   Note: Løsn eller stram bolten til enkeltpunktsjusteringen så meget, at klippehøjdepladens monteringsbolte kan flyttes mindst ⅓ af længden af den tilgængelige vandring i deres riller. Dette etablerer en del op- og nedjustering på hver af de fire skjoldforbindelser.

  14. Stram de to bolte nederst på klippehøjdepladen (Figur 97).

   Note: I de fleste tilfælde skal den bageste skæreknivspids indstilles 6,4 mm højere end den forreste.

   g017036
  15. Tilspænd de to bolte med et moment på 37 til 45 Nm.

  16. Mål fra den plane overflade til skæreknivens bageste spids på begge sider af skjoldet (position B) som vist i Figur 93.

   Note: Afstanden skal være 8,3 cm.

  17. Finjuster justeringsskruen ved at dreje den til en højde på 8,3 cm (Figur 95).

   Note: Drej justermøtrikken med uret for at øge højden, og drej den mod uret for at mindske højden.

  18. Mål, indtil alle fire sider har den korrekte højde.

  19. Tilspænd alle møtrikkerne på skjoldløftearmsenhederne.

  20. Sænk udblæsningsslisken.

  Serviceeftersyn af skæreknivene

  For at sikre en god klippekvalitet skal skæreknivene holdes skarpe. Det kan være praktisk at have en eller flere ekstra skæreknive ved hånden i forbindelse med slibning og udskiftning.

  Advarsel

  En slidt eller beskadiget skærekniv kan gå itu, og et stykke af den kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

  • Efterse jævnligt skæreknivene for slid og skader.

  • Udskift en slidt eller beskadiget skærekniv.

  Før besigtigelse eller eftersyn af skæreknivene

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Drej tændingsnøglen til positionen OFF (fra). Fjern endvidere tændingsnøglen, og fjern tændrørskablerne fra tændrørene.

  Eftersyn af skæreknivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Eftersyn af skæreknivene.
  1. Efterse skærekanterne (Figur 98).

  2. Hvis kanterne ikke er skarpe eller har hakker, skal skærekniven afmonteres og slibes. Se anvisninger under Afmontering af skæreknivene og Slibning af skæreknivene.

  3. Efterse skæreknivene, især det buede område.

  4. Hvis skæreknivene er beskadiget eller slidt, eller hvis der er antydning af en revne i dette område, skal der straks monteres nye skæreknive (Figur 98).

   g006530

  Kontrol for bøjede skæreknive

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Drej knivene, indtil enderne vender fremad og bagud (Figur 99).

  4. Mål fra en plan overflade til skæreknivenes skærekant, position A (Figur 99).

   g000975
  5. Drej de modsatte ender af knivene fremad.

  6. Mål fra en plan overflade til skæreknivenes skærekant ved samme position som i trin 4.

   Note: Forskellen mellem målene fra trin 4 og 6 må ikke overskride 3 mm.

   Note: Hvis dette mål overskrider 3 mm, er kniven bøjet og skal udskiftes.

   Advarsel

   En bøjet eller beskadiget kniv kan gå i stykker og skade dig eller omkringstående alvorligt eller endda medføre døden.

   • Udskift altid en bøjet eller beskadiget kniv med en ny kniv.

   • Fil eller lav ikke skarpe hakker i skæreknivens kanter eller flader.

  Afmontering af skæreknivene

  Udskift en skærekniv, hvis den rammer en genstand, hvis skærekniven er ude af balance, eller hvis skærekniven er bøjet. Brug kun originale Toro-knive for at sikre optimal ydelse og sikker overensstemmelse med maskinen. Brug af knive fremstillet af andre producenter kan medføre, at maskinen ikke opfylder sikkerhedsstandarderne.

  1. Hold på skæreknivens ende med en klud eller en tyk handske.

  2. Fjern skæreknivsbolten, den buede spændeskive og skærekniven fra spindelakslen (Figur 100).

   g004536

  Slibning af skæreknivene

  1. Anvend en fil til at slibe begge ender af skærekniven (Figur 101).

   Note: Bevar den oprindelige vinkel.

   Note: Skærekniven bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mængde materiale på begge skærekanter.

   g000276
  2. Kontroller knivens balance ved at placere den på en afbalanceringsenhed (Figur 102).

   Note: Hvis skærekniven forbliver i en vandret position, er skærekniven afbalanceret og klar til brug.

   g000277
  3. Hvis kniven ikke er afbalanceret, skal der slibes lidt mere metal af sejlområdet (Figur 100).

  4. Gentag denne procedure, indtil skærekniven er afbalanceret.

  Montering af skæreknivene

  1. Monter skærekniven på spindelakslen (Figur 103).

   Important: Den buede del af skærekniven skal pege opad, mod indersiden af plæneklipperen, for at sikre en god klipning.

  2. Monter fjederskiven og knivbolten (Figur 103).

   Note: Monter fjederskivens konus mod boltens hoved.

  3. Tilspænd skæreknivsbolten med et moment på 115 til 150 Nm.

   g004536

  Afmontering af plæneklipperskjoldet

  Før der foretages servicering af plæneklipperskjoldet, eller før det fjernes, skal de fjederbelastede skjoldarme låses.

  Advarsel

  Skjoldløftearmsenhederne har oplagret energi. Hvis skjoldet fjernes, uden at den oplagrede energi frigøres, kan det resultere i alvorlig personskade eller død.

  Forsøg ikke at tage skjoldet af det forreste stel uden at frigøre den oplagrede energi.

  1. Sluk motoren, og vent på, at alle bevægelige dele stopper, tag nøglen ud, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Fjern højdejusteringssplitten, og sænk skjoldet ned til jorden.

  3. Sæt højdejusteringssplitten i klippehøjdeplaceringen på 7,6 cm.

   Note: Dette låser skjoldløftearmene i den laveste position, således at, når skjoldet fjernes, frigøres den oplagrede energi i skjoldfjederen.

  4. Fjern remskærmene.

  5. Hæv vognbunden, og stik en skralde i det firkantede hul i skjoldstyrearmen (Figur 104).

  6. Drej skjoldstyrearmen med uret, og tag plæneklipperremmen af (Figur 104).

   g009038
  7. Fjern monteringsboltene/-møtrikkerne på begge sider af skjoldet som vist i Figur 105, og læg dem til side.

   g009197
  8. Hæv skjoldafstivningerne, og fastgør dem i øverste position.

  9. Skub skjoldet ud til højre side af maskinen.

  Udskiftning af græsdeflektoren

  Advarsel

  En utildækket udblæsningsåbning kan resultere i, at der udkastes genstande mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade. Der kan også opstå kontakt med skærekniven.

  Betjen ikke plæneklipperen uden at have monteret en dækplade, kværnafskærmning, græsdeflektor eller opsamler.

  1. Fjern låsemøtrikken, bolten, fjederen og afstandsbøsningen, som fastholder græsdeflektoren til akselbeslagene (Figur 106).

  2. Fjern den beskadigede eller slidte græsdeflektor (Figur 106).

   g015594
  3. Placer afstandsbøsningen og fjederen på græsdeflektoren.

  4. Placer den ene af fjederens J-formede ender bag skjoldets kant.

   Note: Sørg for, at fjederens ene J-formede ende sidder bag skjoldets kant, før bolten monteres som vist i Figur 106.

  5. Monter bolten og møtrikken.

  6. Placer en af fjederens J-formede ender omkring græsdeflektoren (Figur 106).

   Important: Græsdeflektoren skal kunne dreje. Løft deflektoren op, så den kan åbnes helt, og sørg for, at den drejer, så den kan sænkes helt ned.

  Rengøring

  Rengøring under plæneklipperen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør plæneklipperens skjold.
  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Hæv plæneklipperen til positionen TRANSPORT.

  Bortskaffelse af affald

  Motorolie, batterier, hydraulikolie og motorkølervæske forurener miljøet. Bortskaf dem i henhold til den lokale gældende lovgivning.

  Opbevaring

  Rengøring og opbevaring

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), aktiver parkeringsbremsen, og drej tændingsnøglen til Off (Fra). Fjern herefter nøglen.

  2. Fjern afklippet græs og snavs fra alle maskinens ydre dele, særligt motoren og det hydrauliske system. Fjern snavs og avner fra ydersiden af motorens køleribber og blæserhuset.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, motoren og hydraulikpumperne.

  3. Kontrol af bremsen.

  4. Udfør serviceeftersyn af luftfilteret. Se Serviceeftersyn af luftfilteret.

  5. Smør maskinen. Se Smøring.

  6. Skift krumtaphusolien. Se Skift af motorolien.

  7. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  8. Skift hydraulikfiltrene. Se Udskiftning af hydraulikfiltrene og hydraulikolien.

  9. Oplad batteriet. Se Serviceeftersyn af batteriet.

  10. Skrab enhver større ophobning af græs og snavs af plæneklipperens underside, og vask derefter plæneklipperen med en haveslange.

   Note: Kør maskinen med kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) indkoblet og motoren ved høj tomgangshastighed i 2 til 5 minutter efter vask.

  11. Kontroller skæreknivenes tilstand. Se Serviceeftersyn af skæreknivene.

  12. Klargør maskinen til opbevaring, hvis den ikke skal bruges i mere end 30 dage. Klargør maskinen til opbevaring på følgende måde.

   1. Tilsæt en petroleumsbaseret stabilisator til brændstoffet i tanken. Følg blandingsvejledningen fra stabilisatorfabrikanten. Anvend ikke alkoholbaseret stabilisator (ethanol eller metanol).

    Note: Brændstofstabilisator er mest effektivt, når det blandes med frisk brændstof og altid anvendes.

   2. Lad motoren køre for at fordele brændstoffet, der er tilsat stabilisator, i brændstofsystemet (5 minutter).

   3. Stands motoren, lad den køle af, og dræn brændstoftanken. Se Serviceeftersyn af brændstoftanken

   4. Start motoren igen, og lad den køre, indtil den stopper.

   5. Brændstof skal bortskaffes på forsvarlig vis. Det kan genbruges i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

    Important: Stabilisator/brændstof tilsat stabilisator må ikke opbevares i mere end 90 dage.

  13. Kontroller og stram alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.

  14. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.

  15. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller et rent, tørt opbevaringsområde.

  16. Tag nøglen ud af tændingen, og opbevar den utilgængeligt for børn og andre uautoriserede brugere.

  17. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Starteren tørner ikke.
  1. Kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget) er indkoblet.
  2. Parkeringsbremsen er ikke aktiveret.
  3. Bevægelseshåndtagene er ikke placeret i den neutrale låseposition.
  4. Føreren sidder ikke på sædet.
  5. Batteriet er fladt.
  6. De elektriske forbindelser er rustne eller løse.
  7. Sprunget sikring.
  8. Relæet eller kontakten er slidt eller defekt.
  1. Flyt skæreknivenes kraftudtag til udkoblet position.
  2. Aktiver parkeringsbremsen.
  3. Sørg for, at bevægelseshåndtagene er placeret i den neutrale låseposition.
  4. Tag plads i sædet.
  5. Oplad batteriet.
  6. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse.
  7. Udskift sikringen.
  8. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren starter ikke, er svær at starte eller sætter ud.
  1. Brændstoftanken er tom.
  2. Brændstofafbryderventilen er lukket.
  3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  4. Gashåndtaget er ikke i den korrekte position.
  5. Der er snavs i brændstoffilteret.
  6. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  7. Luftfilteret er snavset.
  8. Sædekontakten fungerer ikke korrekt.
  9. De elektriske forbindelser er korroderede, løse eller defekte.
  10. Relæet eller kontakten er slidt eller defekt.
  11. Tændrøret er snavset eller har det forkerte gab.
  12. Tændrørskablet er ikke tilsluttet.
  1. Fyld brændstoftanken op.
  2. Åbn brændstofafbryderventilen.
  3. Fyld olie på krumtaphuset.
  4. Sørg for, at gashåndtaget er placeret midt imellem positionerne "slow" (langsom) og "fast" (hurtig).
  5. Udskift brændstoffilteret.
  6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  7. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  8. Kontroller sædekontaktlampen. Udskift sædet om nødvendigt.
  9. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse. Rengør tilslutningsklemmerne omhyggeligt med et rengøringsmiddel til elektriske kontakter, påfør dielektrisk fedt og foretag de korrekte tilslutninger.
  10. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  11. Juster eller udskift tændrøret.
  12. Kontroller tændrørskablets tilslutning.
  Motoren mister kraft.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Luftfilteret er snavset.
  3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  4. Køleribberne og luftkanalerne over motoren er tilstoppede.
  5. Udluftningshullet i brændstoftankdækslet er tilstoppet.
  6. Der er snavs i brændstoffilteret.
  7. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Rens luftfilterindsatsen.
  3. Fyld olie på krumtaphuset.
  4. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  5. Rens, eller udskift brændstoftankdækslet.
  6. Udskift brændstoffilteret.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren overopheder.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  3. Køleribberne og luftkanalerne over motoren er tilstoppede.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Fyld olie på krumtaphuset.
  3. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  Plæneklipperen trækker til venstre eller højre (med håndtagene helt fremad).
  1. Sporingen skal justeres
  2. Dæktrykket i drivdækkene er ikke korrekt.
  1. Juster sporingen.
  2. Juster dæktrykket på drivdækkene.
  Maskinen kører ikke.
  1. Omløbsventilerne lukker ikke tæt.
  2. Pumperemmen er slidt, løs eller sprunget.
  3. Pumperemmen er hoppet af en remskive.
  4. Styrefjederen er gået itu eller mangler.
  5. Hydraulikoliestanden er lav eller for varm.
  1. Stram omløbsventilerne.
  2. Udskift remmen.
  3. Udskift remmen.
  4. Sæt fjederen på igen.
  5. Fyld hydraulikolie på beholderne, eller lad olien køle af.
  Der er en unormal vibration.
  1. Skærekniven(e) er bøjede eller ude af balance.
  2. Skæreknivenes monteringsbolt er løs.
  3. Motorens monteringsbolte er løse.
  4. Der er en løs motorremskive, styreremskive, eller en af skæreknivenes remskiver er løs.
  5. Motorremskiven er beskadiget.
  6. Skæreknivspindlen er bøjet.
  7. Motorophænget sidder løst eller er slidt.
  1. Monter en eller flere nye skæreknive.
  2. Tilspænd skæreknivenes monteringsbolt.
  3. Tilspænd motorens monteringsbolte.
  4. Tilspænd den løse remskive.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Maskinens klippehøjden er ujævn.
  1. Skærekniven/-knivene er ikke skarp(e).
  2. Skærekniven(e) er bøjet/-ede.
  3. Plæneklipperskjoldet er ikke nivelleret.
  4. Undersiden af plæneklipperen er snavset.
  5. Dæktrykket er ikke korrekt.
  6. Knivspindlen er bøjet.
  1. Slib skærekniven/skæreknivene.
  2. Monter en eller flere nye skæreknive.
  3. Niveller plæneklipperskjoldet på tværs og på langs.
  4. Rengør undersiden af plæneklipperen.
  5. Tilpas dæktrykket.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Knivene roterer ikke.
  1. Plæneklipperskjoldets rem er slidt, løs eller sprunget.
  2. Plæneklipperskjoldets rem er hoppet af remskiven.
  3. Pumpens drivrem er slidt, løs eller sprunget.
  4. Styrefjederen er gået itu eller mangler.
  1. Monter en ny plæneklipperskjoldrem.
  2. Monter plæneklipperskjoldets remskive, og kontroller, at styreremskiven, styrearmen og fjederen er placeret korrekt og fungerer.
  3. Kontroller remspændingen, eller monter en ny rem.
  4. Sæt fjederen på igen.
  Koblingen indkobler ikke.
  1. Sprunget sikring.
  2. Lav spændingsforsyning ved koblingen.
  3. Fjederen er beskadiget.
  4. Der er utilstrækkelig strømforsyning.
  5. Rotor/armatur-gnistgabet er for stort.
  1. Udskift sikringen. Kontroller spolemodstanden, batteriopladningen, opladningssystemet og ledningsforbindelserne, og udskift komponenter om nødvendigt.
  2. Kontroller spolemodstanden, batteriopladningen, opladningssystemet og ledningsforbindelserne, og udskift dele om nødvendigt.
  3. Udskift koblingen.
  4. Reparer eller udskift koblingens ledning eller elektriske system. Rengør tilslutningskontakterne.
  5. Fjern afstandsstykket, eller udskift koblingen.

  Diagrammer

  Ledningsdiagram

  g009180