Innledning

Denne plentraktoren med roterende kniver er beregnet på bruk av private boligeiere eller profesjonelle, innleide operatører. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eller kommersielle eiendommer. Den er ikke beregnet på å klippe kratt eller for jordbruksbruk.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

g000935

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Sikkerhet

Denne maskinen ble designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013.

Hvis føreren eller eieren bruker maskinen på feil måte eller utfører feil vedlikeholdsarbeid, kan det føre til personskader. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Regler for sikker bruk

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slenge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader eller dødsulykker.

Opplæring

 • Les grundig gjennom instruksjonene. Gjør deg kjent med kontrollene og hvordan utstyret skal brukes.

 • Barn eller personer som ikke har lest denne brukerhåndboken, må ikke bruke gressklipperen. Undersøk ev. aldersgrense for bruk av dette utstyret.

 • Du må aldri klippe hvis andre personer, spesielt barn, eller dyr befinner seg i nærheten.

 • Husk at føreren eller brukeren har ansvaret hvis andre personer eller deres eiendom utsettes for ulykker eller farer.

 • Ta aldri med passasjerer.

 • Alle førere bør selv sørge for at de får profesjonell opplæring. En slik opplæring bør legge vekt på:

  • Hvor nødvendig forsiktighet og konsentrasjon er når man kjører en plentraktor.

  • At man ikke får kontroll over en gressklipper som sklir i en bakke ved å bremse. De vanligste årsakene til at man mister kontroll over maskinen er:

   • for dårlig bakkegrep, spesielt på vått gress,

   • for høy hastighet,

   • utilstrekkelig bremsing,

   • at denne spesielle maskintypen ikke passer til arbeidet,

   • at det ikke er tatt hensyn til bakkeforhold, spesielt skråninger eller

   • feil kobling eller fordeling av belastning.

Forberedelser

 • Når du klipper, må du alltid ha på deg kraftig, sklisikkert fottøy og langbukser.

 • Foreta en grundig inspeksjon der maskinen skal brukes og fjern alle gjenstander som kan slenges opp i luften.

 • Advarsel – drivstoffet er meget brannfarlig.

  • Drivstoff må lagres på kanner som er spesiallaget for dette formålet.

  • Fyll kun drivstoff utendørs og ikke røyk mens du fyller.

  • Fyll på drivstoff før du starter motoren. Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll drivstoff mens motoren går eller er varm.

  • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Flytt maskinen bort fra området hvor du sølte drivstoffet og unngå alt som kan antennes til all drivstoffdamp er forsvunnet.

  • Sett lokkene godt fast på alle drivstofftanker og -kanner.

 • Skift ut defekte lyddempere.

 • Før bruk må du alltid sjekke at knivbladene, knivboltene og klippeenheten er i orden, og frie for skader og slitasje. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

 • Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.

Bruk

 • Lynnedslag kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Hvis du ser/hører at lyn og tordenvær nærmer seg der du er, må du ikke bruke maskinen. Søk tilflukt!

 • Vær oppmerksom, sett ned farten og vær forsiktig når du svinger. Se bakover og til siden før du skifter retning.

 • Motoren må ikke brukes på et lukket sted der giftig kullos kan samle seg.

 • Gressklipperen må bare brukes i dagslys eller der det er god kunstig belysning.

 • Før du forsøker å starte motoren, må du koble ut alle knivkoblinger og sette motoren i fri.

 • Kjøretøyet må ikke brukes i bakker som har en skråning på mer enn 15 grader.

 • Husk at ingen skråninger er trygge. Vær ekstra forsiktig når du kjører i skråninger med gress. Slik unngår du at maskinen velter:

  • Unngå å stanse eller starte plutselig i en skråning.

  • Kjør med lav hastighet i skråninger og når du svinger.

  • Vær oppmerksom på ujevnheter, hull og andre skjulte farer i terrenget.

 • Vær forsiktig under sleping av last eller ved bruk av tungt utstyr.

  • Bruk kun de godkjente koblingene til slepeutstyr.

  • Begrens lasten til en vekt som du har full kontroll over.

  • Unngå brå svinger. Vær forsiktig når du rygger.

 • Se opp for trafikk når du krysser eller er i nærheten av veier.

 • Stopp knivene før du kjører på flater uten gress.

 • Pass alltid på at materialet ikke blåses ut mot personer i nærheten når utstyret brukes. La heller aldri noen oppholde seg i nærheten mens maskinen er i gang.

 • Maskinen må ikke brukes hvis verneinnretningene er defekte, eller uten at sikkerhetsanordningene sitter på plass.

 • Innstillingen av motorregulatoren må ikke forandres og motoren må ikke ruses. Hvis motoren går med for høyt turtall, øker faren for at det skjer en ulykke.

 • Før du forlater førerens plass:

  • koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

  • Skift til fri og sett på parkeringsbremsen.

  • slå av motoren og ta ut nøkkelen.

 • Koble ut drivkraften til alt tilleggsutstyr, slå av motoren og ta av tennpluggledningen(e) eller ta ut tenningsnøkkelen

  • før du fjerner blokkeringer eller rensker utløpssjakten,

  • før gressklipperen sjekkes, rengjøres eller arbeides med eller

  • etter at maskinen har kjørt på en gjenstand. Undersøk om gressklipperen ble skadet, og reparer den før du starter og bruker utstyret igjen.Hvis maskinen begynner å vibrere unormalt mye, kontroller den umiddelbart.

 • Koble ut drivkraften til utstyret under transport eller når maskinen ikke er i bruk.

 • Slå av motoren og koble ut drivkraften til tilleggsutstyret

  • før du fyller drivstoff,

  • før du tar av gressoppsamleren og

  • før du justerer høyden hvis ikke justeringene kan gjøres fra førerens plass.

 • Reduser gassen når du vil stoppe motoren. Hvis motoren har en stengingsventil, skal drivstofftilførselen skrus av når du er ferdig med å klippe.

Vedlikehold og oppbevaring

 • Sørg for at alle mutrer, bolter og skruer er godt tilstrammet, for å være sikker på at utstyret er trygt å bruke.

 • Utstyr med drivstoff på tanken må aldri oppbevares innendørs, dersom det er mulighet for at damp fra drivstoffet kan komme i kontakt med åpne flammer eller gnister.

 • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

 • Unngå brannfare ved å holde motoren, lyddemperen, batterirommet og området der drivstoff oppbevares, fritt for gress, løv og for mye fett.

 • Kontroller gressoppsamleren regelmessig og se etter skader eller slitasje.

 • Skift alltid ut deler med skader eller slitasje for sikkerhets skyld.

 • Hvis du må tømme drivstofftanken, skal dette gjøres utendørs.

 • Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.

 • Når maskinen skal parkeres, settes bort eller stå uten tilsyn, må kniven senkes hvis det ikke er brukt en mekanisk lås.

Sikkerhet ved bruk av Toro-plentraktor

Listen nedenfor inneholder sikkerhetsinformasjon som er beregnet for Toro-produkter, eller annen sikkerhetsinformasjon som du bør være klar over at ikke er inkludert i CEN-standarden.

 • Motoreksos inneholder karbonmonoksid, som er en dødelig gift uten lukt. Ikke kjør motoren innendørs eller på et innestengt område.

 • Hold hendene, føttene, håret og løstsittende klær borte fra tilleggsutstyrets utslippsområde, undersiden av gressklipperen og alle bevegelige deler mens motoren går.

 • Ikke rør deler som kan være varme etter at du har brukt gressklipperen. La delene bli kalde før du foretar vedlikehold, justering eller reparasjon.

 • Batterisyre er giftig og kan forårsake brannskader. Pass på at du ikke får batterisyre på huden, i øynene eller på klærne. Beskytt ansiktet, øynene og klærne når du håndterer et batteri.

 • Batterigasser kan eksplodere. Hold sigaretter, gnister og flammer borte fra batteriet.

 • Bare bruk originale reservedeler fra Toro for å sørge for at den opprinnelige standarden opprettholdes.

 • Bruk bare utstyr som er godkjent av Toro. Garantien kan bli ugyldig hvis du bruker utstyr som ikke er godkjent.

Bruk i bakker

 • Det må ikke brukes i bakker som har en skråning på mer enn 15 grader.

 • Ikke bruk gressklipperen i nærheten av kanter, grøfter eller voller. Hvis hjulene kjører over en kant kan det føre til velt, som igjen kan resultere i alvorlig skade, dødsfall eller drukning.

 • Unngå å klippe i skråninger når gresset er vått. Glatte forhold reduserer trekkraften og kan føre til at kjøretøyet sklir samt tap av kontroll.

 • Ikke foreta brå endringer i hastighet eller retning.

 • Bruk en gressklipper av skyvemodell og/eller en håndtrimmer nær kanter, grøfter, voller eller vann.

 • Reduser hastigheten og vær svært forsiktig i skråninger.

 • Fjern gjenstander, for eksempel steiner, greiner osv., fra klippeområdet, eller marker hvor de er. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress.

 • Se opp for kanter, hull, steiner og ujevnheter som kan endre driftsvinkelen, da ujevnt terreng kan føre til at kjøretøyet velter.

 • Unngå å starte brått i oppoverbakker, da gressklipperen kan velte bakover.

 • Vær oppmerksom på at trekkraften kan reduseres i nedoverbakker. Vektoverføring til fremhjulene kan føre til at hjulene sklir og at bremsingen og styringen reduseres.

 • Unngå å starte eller stoppe plutselig i en bakke. Hvis dekkene mister grepet, kobler du ut knivene og fortsetter sakte rett nedover bakken.

 • Følg anbefalingene til produsenten om hjulvekter eller motvekter for å forbedre stabiliteten.

 • Vær svært forsiktig ved bruk av gressoppsamlere eller annet utstyr. Disse kan endre kjøretøyets stabilitet og føre til tap av kontroll.

Lydtrykk Vaterpass

Denne enheten har et lydtrykknivå på 90 dBA ved operatørens øre, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydtrykknivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Lydstyrke

Denne enheten har et garantert lydstyrkenivå på 105 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN 11094.

Vibrasjonsnivå

Hånd-arm vibrasjonsnivå

Målt vibrasjonsnivå for høyre hånd = 3,1 m/s2

Målt vibrasjonsnivå for venstre hånd = 3,1 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 1,6 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hele karosseriet

Målt vibrasjonsnivå = 0,90 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 0,45 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal93-7818
decal93-8069
decal98-4387
decal104-2449
decal107-2114
decal107-3069
decal107-3961
decal107-3962
decal107-3968
decal107-3969
decal107-7719
decal108-5955
decal108-5957
decal108-5981
decal110-3852
decal110-3853
decal112-3858
decal112-9028
decal114-1826
decal114-9600
decal115-4212
decal116-5610
decal117-3848
decal119-0397
decal119-0398
decal121-7562
decal126-2055
decal131-4036
decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal107-9309
decal107-3963
decal107-3964
decal110-0820
decal127-0335

Oversikt over produktet

g020466

Gjør deg kjent med alle kontroller før du starter motoren og bruker maskinen (Figur 3 og Figur 4).

g010363

Timeteller

Timemåleren registrerer antallet timer som motoren har vært i bruk. Den er i gang når motoren er i gang. Bruk tidene for å planlegge vanlig vedlikehold (Figur 4).

Sikkerhetssperreindikatorer

Symbolene på timetelleren indikerer med et svart triangel at sperrekomponentene er i riktig posisjon (Figur 5).

Batteriindikatorlys

Hvis tenningsnøkkelen først er vendt til KJøR-stillingen i noen få sekunder, vil batterispenningen vises i området der klokkeslettet vanligvis vises.

Batterilyset slår seg på når tenningen er slått på og når ladenivået er under riktig bruksnivå (Figur 5).

g009610

Gasskontroll

Gasskontrollen kan varieres mellom HURTIG og SAKTE.

Knivkontrollbryter (kraftuttak)

Knivkontrollbryteren (kraftuttak) brukes til å aktivere den elektriske clutchen for å drive knivene med bevegelseskontrollspakene i midtstilt, ulåst stilling. Dra bryteren opp for å aktivere knivene og slipp. For å deaktivere knivene, skyv knivkontrollbryteren (kraftuttaket) ned.

Nøytral, låst stilling

Den NøYTRALE LåSESTILLINGEN brukes sammen med sikkerhetssperresystemet og for å avgjøre NøYTRAL STILLING.

Tenningsbryter

Denne bryteren brukes til å starte gressklipperen og har tre stillinger: START, KJøR og AV.

Glødeplugglampe

Glødepluggindikatoren tennes når glødepluggknappen aktiveres (Figur 4).

Glødepluggbryter

Denne bryteren aktiverer glødepluggene og indikeres med glødeplugglampen. Hold inne glødepluggbryteren i 10 sekunder før start.

Motortemperaturlys

Temperaturlyset tennes når motoren overopphetes (Figur 4).

Hørbar alarm

Denne maskinen har en hørbar alarm som varsler brukeren om å slå av motoren for at den ikke skal bli skadet som følge av overoppheting. Se Vedlikeholde kjølesystemet i Vedlikehold av kjølesystem.

Drivstoffvelgerventil

Drivstoffvelgerventilen er plassert bak setet.

Steng drivstoffvelgerventilen før du transporterer eller setter maskinen til lagring.

Flytt velgerventilen til venstre eller høyre stilling for bruk.

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

Bruk originale Toro-deler for å beskytte Toro-utstyret og opprettholde dets optimale ytelse. Når det gjelder pålitelighet, leverer Toro reservedeler designet for utstyrets nøyaktige tekniske spesifikasjoner. Insister på Toro-deler for ro i sinnet.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Fylle drivstoff

Motoren drives på rent, friskt dieseldrivstoff med minimum oktankvalitet på 40. Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 30 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og dieseldrivstoff av vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D) under -7 °C. Bruk av dieseldrivstoff ved lave temperaturer fører til lavere flammepunkt og flytepunktsegenskaper og gjør det dermed enklere å starte og reduserer sjansene for kjemikalieseparasjon i drivstoffet pga. lave temperaturer (utseende som voks, som kan tilstoppe filtrene).

Bruk av dieseldrivstoff av sommertype over -7 °C vil bidra til lenger levetid for pumpekomponentene.

Important: Ikke bruk parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff. Dersom du unnlater å følge denne advarselen kan det skade motoren.

Advarsel

Drivstoff kan føre til skader eller dødsfall hvis det svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom.

 • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

 • Hold ansiktet unna dyse og drivstofftank og åpningen til kondisjonsmiddelet.

 • Hold drivstoffet unna øyne og hud.

Fare

Under visse forhold er drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

 • Fyll opp drivstofftanken på plan bakke utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

 • Fyll aldri på drivstofftanken inni en lukket tilhenger.

 • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken til nivået når opp til bunnen av påfyllingshalsen. Tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg. For full tank kan føre til drivstofflekkasje eller skade på motor eller utslippssystem (hvis dette finnes).

 • Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

 • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer drivstoff enn til 30 dagers forbruk.

 • Plasser alltid drivstoffbeholderne på bakken i god avstand fra sprederen før du fyller drivstoff.

 • Ikke fyll opp drivstoffkannen inne i et kjøretøy eller på en lastebil eller tilhenger, fordi tepper eller presenninger kan isolere kannen og hemme utladning av eventuell statisk elektrisitet.

 • Når dette lar seg gjøre, skal drivstoffdrevet utstyr tas ut av lastebilen eller tilhengeren og fylles med drivstoff mens hjulene står på bakken.

 • Hvis dette ikke lar seg gjøre, og maskinen må fylles med drivstoff mens den står på en lastebil eller tilhenger, bør du bruke en kanne til å fylle drivstoff i stedet for å fylle direkte fra pumpen.

 • Hvis det er helt nødvendig å fylle drivstoff direkte fra pumpen, må påfyllingstuten være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning helt til du er ferdig med å fylle.

Klar for biodiesel

Denne maskinen kan også bruke biodieselblandet drivstoff opptil B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Petrodieseldelen skal ha lavt eller ultralavt svovelinnhold.

Ta følgende forholdsregler:

 • Biodieseldelen av drivstoffet oppfyller kravene i spesifikasjonen ASTM D6751 eller EN 14214.

 • Den blandede dieselsammensetningen må oppfylle kravene i ASTM D975 eller EN 590.

 • Malte/lakkerte overflater kan skades av biodieselblandinger.

 • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær.

 • Hold øye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Man kan forvente å oppleve tett drivstoffilter en tid etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

 • Ta kontakt med din distributør hvis du ønsker mer informasjon om biodiesel.

Fylle tanken

Note: Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken til nivået når opp til bunnen av påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir bensinen plass til å utvide seg.

 1. Stans motoren, og sett på parkeringsbremsen.

 2. Rengjør rundt hvert lokk på drivstofftanken og ta av lokkene. Fyll drivstoff på tanken til nivået når opp til bunnen av påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg. Tanken må ikke fylles helt opp.

 3. Fest drivstofftanklokket ordentlig. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

 4. Fyll på drivstofftanken etter hver bruk, hvis det er mulig. Dette vil minimere mulig oppsamling av kondensasjon inne i drivstofftanken.

Kontrollere motoroljenivået

Før du starter motoren og bruker maskinen, må du sjekke oljenivået i veivhuset, se Kontrollere motoroljenivået.

Bytte mellom drivstofftanker

Important: Ikke kjør maskinen til den er tom for drivstoff. Dette kan føre til skade på motoren og gjøre det nødvendig å kontrollere drivstoffsystemet.

Drivstoffvelgerventilen er plassert på venstre side av setet.

Enheten har to drivstofftanker. Én tank er på venstre side og den andre på den høyre siden. Hver tank er koblet til drivstoffvelgerventilen. Derfra fører en felles drivstoffslange til motoren (Figur 6).

For å bruke drivstofftanken på den venstre siden må du dreie drivstoffvelgerventilen til stillingen for venstre side. For å bruke drivstofftanken på den høyre siden må du dreie drivstoffvelgerventilen til stillingen for høyre side (Figur 6)

Steng drivstoffkranen før du transporterer eller setter maskinen til oppbevaring.

g000962

Bruke veltebøylebeskyttelsessystemet (ROPS)

Advarsel

For å unngå skader eller dødsfall ved velting: Hold veltebøylen i hevet og låst stilling og bruk sikkerhetsbelte.

Påse at den bakre delen av setet er festet med setelåsen.

Advarsel

Det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når veltebøylen er nede.

 • Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

 • Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.

 • Kjør sakte og forsiktig.

 • Hev veltebøylen så fort klaringen tillater dette.

 • Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

 1. Fjern hårnålssplintene og fjern de to pinnene (Figur 8).

 2. Senk veltebøylen til nedre stilling. Det finnes to nedre stillinger. Se Figur 7 for plasseringene.

  g004954
 3. Monter de to pinnene og fest dem med hårnålssplintene (Figur 8).

  g004955
 4. Fjern hårnålssplintene og de to pinnene for å heve veltebøylen (Figur 8).

 5. Hev veltebøylen til oppreist stilling, monter de to pinnene og fest dem med hårnålssplintene (Figur 8).

Sikkerhet først

Vi ber deg om å se nøye på alle sikkerhetsinstruksjoner og symboler i avsnittet om sikkerhet. Kunnskap om dette kan forhindre personskader.

Fare

Hvis du klipper på vått gress eller i bratte skråninger kan det føre til at maskinen sklir og at du mister kontrollen.

 • Kjøretøyet må ikke brukes i bakker som har en skråning på mer enn 15 grader.

 • Reduser hastigheten og vær svært forsiktig i skråninger.

 • Ikke bruk maskinen nær vann.

Fare

Hvis hjulene kjører over en kant, kan det føre til velt, som igjen kan resultere i alvorlig skade, dødsfall eller drukning.

Ikke bruk maskinen nær kanter.

Fare

Hvis maskinen brukes med veltebøylen nede, kan det føre til alvorlig skade eller dødsfall hvis maskinen velter.

Hold alltid veltebøylen i fullt hevet og låst stilling og bruk sikkerhetsbelte.

g000963

Forsiktig

Denne maskinen har en lydstyrke på over 85 dBA ved førerens øre, og det kan føre til hørselsskade hvis du utsettes for denne lydstyrken i lengre perioder.

Bruk hørselsvern når du bruker denne maskinen.

Bruk beskyttelsesutstyr til øynene, ørene, hendene, føttene og hodet når du bruker denne maskinen.

g009027

Bruke parkeringsbremsen

Parkeringsbremsen må alltid settes på når du stopper eller forlater maskinen.

Sette på parkeringsbremsen

 1. Flytt bevegelseskontrollspakene (Figur 17) ut til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN.

 2. Trekk parkeringsbremsespaken tilbake og opp for å sette på parkeringsbremsen (Figur 11). Parkeringsbremsespaken skal stå godt fast i tilkoblet stilling.

  Advarsel

  Parkeringsbremsen holder kanskje ikke maskinen parkert i en skråning og kan føre til personskader eller skade på eiendom.

  Ikke parker i bakker hvis ikke hjulene er støttet opp med klosser eller er blokkerte.

Frigjøre parkeringsbremsen

Skyv parkeringsbremsespaken fremover og ned for å frigjøre parkeringsbremsen (Figur 11). Parkeringsbremsen deaktiveres og spaken hviler mot bremsestopperen.

g000964

Starte og stoppe motoren

Starte motoren under normale værforhold

g032593

Important: Ikke bruk startsykluser på mer enn 30 sekunder per minutt for å unngå å overopphete motoren.

Note: Ekstra oppstartssykluser kan være nødvendig når du starter motoren for første gang etter at drivstoffsystemet har vært helt tomt for drivstoff.

Starte motoren i kaldt vær (under -5 °C)

Note: Bruk korrekt motorolje for starttemperaturen. Se Kontrollere motoroljenivået.

g032594

Important: Ikke bruk startsykluser i mer enn 30 sekunder per minutt for å unngå å overopphete motoren.

Note: Ikke bruk drivstoff som er igjen fra sommeren. Bruk kun ferskt drivstoff av vintertype.

Stoppe motoren

Forsiktig

Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på eller prøver å kjøre maskinen uten oppsyn.

Ta alltid ut tenningsnøkkelen og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen, selv om det gjelder bare noen få minutter.

g032595

Important: Steng drivstoffavstengingsventilen før du transporterer eller lagrer maskinen, da det kan oppstå drivstofflekkasje. Koble inn parkeringsbremsen før maskinen transporteres. Pass på å ta ut nøkkelen ettersom drivstoffpumpen kan være i gang og føre til at batteriet utlades.

Bruke kraftuttaket (PTO)

Kraftuttaksbryteren starter og stanser knivene og eventuelt strømdrevet tilleggsutstyr.

Koble til kraftuttaket

 1. Hvis motoren er kald må den varmes opp i 5–10 minutter før du kobler inn kraftuttaket.

 2. Mens du sitter i setet, frigjør trykket i trekkontrollspakene og sett dem i FRI.

 3. Sett gassen til HURTIG-stillingen.

  Note: Hvis du aktiverer kraftuttaket med gassen i halv eller mindre stilling, vil det føre til overdreven slitasje på drivremmene.

 4. Trekk ut kraftuttaksbryteren for å aktivere kraftuttaket (Figur 15).

  g000937

Koble fra kraftuttaket

Skyv spaken for kraftuttak til AV-stillingen (Figur 15) for å koble fra.

Bruke sikkerhetssperresystemet

Forsiktig

Hvis sikkerhetssperrebryterne utkobles eller ødelegges, kan maskinen fungere uventet og forårsake personskader.

 • Ikke rør sperrebryterne.

 • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

Forstå sikkerhetssperresystemet

Sikkerhetssperresystemet er konstruert slik at det forhindrer motoren i å starte, hvis ikke:

 • Parkeringsbremsen er tilkoblet.

 • Kraftuttaket (PTO) er frakoblet.

 • Bevegelseskontrollspakene står i NøYTRAL, LåST stilling

Sikkerhetssperresystemet stanser også motoren når du flytter trekkontrollspakene fra LåST stilling med parkeringsbremsen på, eller hvis du reiser deg fra setet mens kraftuttaket er aktivert.

Timetelleren har symboler som varsler brukeren når sperrekomponenten er i riktig stilling. Når komponenten er i riktig stilling, lyser et triangel opp i tilsvarende felt.

g009612

Teste sikkerhetssperresystemet

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sikkerhetssystemet.
 • Hvis systemet ikke fungerer slik som beskrevet nedenfor, må du be et autorisert forhandlerverksted om å reparere det omgående.

  1. Mens du sitter på setet, aktiverer du parkeringsbremsen, og flytter kraftuttaket til På-stilling. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

  2. Mens du sitter på setet, aktiverer du parkeringsbremsen og flytter kraftuttaket til AV-stilling. Flytt en av bevegelseskontrollspakene (ut av NøYTRAL, LåST posisjon). Prøv å starte motoren – motoren skal ikke sveiv. Gjenta for den andre kontrollspaken.

  3. Aktiver parkeringsbremsen, flytt kraftuttaket til AV-stillingen og flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL LåSESTILLING mens du sitter i setet. Start motoren. Frigjør bremsen mens motoren går, koble til kraftuttaket, og løft deg litt opp fra setet. Motoren skal stoppe.

  4. Aktiver parkeringsbremsen, flytt kraftuttaket til AV-stillingen og flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL LåSESTILLING mens du sitter i setet. Start motoren. Flytt kontrollspakene til den midtre, frie stillingen og beveg én av dem (forover eller revers) mens motoren går; motoren skal stoppe. Gjenta for den andre kontrollspaken.

  5. Koble fra parkeringsbremsen, flytt kraftuttaket til AV-stillingen og flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL LåSESTILLING mens du sitter i setet. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

  Kjøre forover eller i revers

  Gasskontrollen regulerer omdreiningstallet (o/min – omdreininger per minutt). Sett gasskontrollen i HURTIG-stillingen for best ytelse. Bruk alltid FULL GASS når du klipper gress.

  Forsiktig

  Maskinen kan rotere svært hurtig. Føreren kan miste kontroll over maskinen og forårsake personskade eller skade på maskinen.

  • Vær forsiktig når du svinger.

  • Reduser hastigheten før du foretar skarpe svinger.

  Kjøre fremover

  1. Frigjør parkeringsbremsen, se Justere parkeringsbremsen.

  2. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.

  3. Skyv kontrollspakene forsiktig forover for å kjøre fremover (Figur 17).

   Note: Motoren stanser dersom trekkontrollspakene beveges når parkeringsbremsen er på.

   Legg likt trykk på begge kontrollspakene for å kjøre rett fram (Figur 17).

   Når du skal svinge, flytter du bevegelseskontrollspaken mot nøytral i den retningen du ønsker å svinge (Figur 17).

   Jo lenger du beveger trekkontrollspakene i en retning, desto raskere beveger maskinen seg i den retningen.

   Sett bevegelseskontrollspakene i den NøYTRALE stillingen for å stanse.

   g004532

  Kjøre bakover

  1. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.

  2. Skyv bevegelseskontrollspakene forsiktig bakover for å gå bakover (Figur 17).

   Legg likt trykk på begge kontrollspakene for å kjøre rett fram (Figur 17).

   Når du skal svinge reduserer du trykket på kontrollspaken i den retningen du ønsker å svinge (Figur 17).

   Sett bevegelseskontrollspakene i FRI for å stanse.

  At stoppe maskinen

  Når du vil stoppe maskinen, setter du trekkontrollspakene i FRI og deretter til LåST stilling, kobler fra kraftuttaket og dreier tenningsnøkkelen til AV-stillingen.

  Sett alltid på parkeringsbremsen når du forlater maskinen. Husk å ta nøkkelen ut av tenningen.

  Forsiktig

  Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på eller prøver å kjøre maskinen uten oppsyn.

  Ta alltid ut tenningsnøkkelen og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen, selv om det gjelder bare noen få minutter.

  Justere klippehøyden

  Klippehøyden justeres i trinn på 6 mm, fra 38 til 127 mm, ved å flytte bolten til hull i forskjellige høyder.

  1. Flytt klippehøydespaken til TRANSPORT-stillingen (samme som klippehøyden på 127 mm) (Figur 18).

  2. For å justere fjerner du bolten fra klippehøydebraketten (Figur 18).

  3. Velg det hullet i klippehøydebraketten som svarer til ønsket klippehøyde, og sett inn pinnen (Figur 18).

  4. Flytt spaken til valgt høyde.

   g009568

  Justere antiskalperingsvalsene

  Når du endrer på klippehøyden, anbefales du alltid å justere høyden på antiskalperingsvalsene.

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Etter å ha justert klippehøyden, juster valsene ved å fjerne flensmutteren, hylsen, avstandsstykket og bolten (Figur 19 eller Figur 20).

   Note: De to midtre valsene har ikke et avstandsstykke (Figur 19 eller Figur 20).

  4. Velg et hull slik at antiskalperingsvalsen befinner seg i nærmeste ønskede tilsvarende klippehøyde.

  5. Monter flensmutteren, hylsen, avstandsstykket og bolten. Trekk til med et moment på 54 til 61 N·m (Figur 19 eller Figur 20).

  6. Gjenta justeringen på den andre antiskalperingsvalsen.

   g005887
   g005960

  Justere setet

  Setet kan beveges både forover og bakover. Juster setet til en stilling som er behagelig for deg, og som gir deg best mulig kontroll over maskinen.

  Flytt spaken sidelengs for å låse opp setet for å justere (Figur 21).

  g019754

  Justere seteopphenget

  Setet kan justeres for at kjøreturen skal være jevn og komfortabel. Still inn setet i den stillingen som gjør deg mest mulig komfortabel.

  Drei den fremre knotten enten til høyre eller venstre for å gi best mulig komfort (Figur 22).

  g019768

  Frigjøre setelåsen

  1. Flytt setet så langt bakover som mulig, slik at det ikke er i veien når det heves.

  2. Trykk låsehåndtakene bakover for å frigjøre setelåsen.

  3. Hev setet. Dette vil muliggjøre tilgang til maskinen under setet (Figur 23).

   g000950

  Skyve maskinen for hånd

  Important: Skyv alltid maskinen for hånd. Tau aldri maskinen, da dette kan føre til skade.

  Skyv maskinen

  1. Koble fra kraftuttaket (PTO) og vri tenningsnøkkelen til av. Flytt spakene til NøYTRAL LåSESTILLING, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

  2. Drei omløpsventilene mot urviseren én omdreining. Dette gjør at hydraulikkvæsken kan gå utenom pumpen, og at hjulene kan rulle (Figur 24).

   Important: Ikke drei omløpsventilene mer enn én omdreining. Dette hindrer at ventilen kommer ut av kroppen, og fører til at væsken renner ut.

  3. Deaktiver parkeringsbremsen før du dytter maskinen.

  Endre til maskinbruk

  Drei omløpsventilene med klokken én gang for å bruke maskinen (Figur 24).

  Note: Pass på at omløpsventilene ikke strammes for mye.

  Maskinen kjører ikke med mindre omløpsventilene er vendt inn.

  g010371

  Bruke med overopphetingssensor

  Denne motoren har en sensor som slår AV klippeenheten når motoren blir overopphetet. Når motoren overopphetes, slås lyd- og lysalarmen På samtidig som klippeenheten slås AV.

  Hvis klippeenheten automatisk blir slått AV pga. overoppheting, kjør maskinen til et sikkert område og til en lastebil eller tilhenger.

  Hvis motoren overopphetes, påse at området rundt motoren og radiatoren er fritt for rusk. Slå av motoren og la den kjøle seg ned før du aktiverer klippeenheten. Hvis motoren fortsetter å overopphetes, ta maskinen med til en autorisert serviceforhandler.

  Transportere maskinen

  Bruk en kraftig tilhenger eller lastebil for å transportere maskinen. Sikre at tilhengeren eller lastebilen har all nødvendig opplysning og markering som kreves ved lov. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kjennskap til denne informasjonen kan hjelpe deg, din familie, kjæledyr eller andre i nærheten til å unngå ulykker.

  For å transportere maskinen:

  • Aktiver parkeringsbremsen og blokker hjulene.

  • Fest maskinen godt til tilhengeren eller lastebilen med stropper, kjetting eller tau.

  • Sikre tilhengeren til tauingskjøretøyet med sikkerhetskjettinger.

   Advarsel

   Å kjøre i trafikken uten blinklys, lys, reflekser eller merking for saktegående kjøretøy er farlig og kan føre til ulykker som igjen forårsaker personskader.

   Ikke bruk maskinen på offentlige veier.

  Laste maskinen

  Vær svært forsiktig når du laster maskinen på eller av en tilhenger eller lastebil. Bruk en rampe som er bredere enn maskinen for denne prosedyren. Rygg maskinen opp rampen, og kjør den fremover ned rampen (Figur 25).

  g028043

  Important: Ikke bruk smale individuelle ramper for hver side av maskinen.

  Sikre at rampen er lang nok, slik at vinkelen med bakken ikke overskrider 15 grader (Figur 26). På flatt underlag krever dette at rampen er minst fire ganger så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken. En brattere vinkel kan forårsake at deler på maskinen setter seg fast mens maskinen beveges fra rampen til tilhengeren eller lastebilen. Brattere vinkler kan også føre til at maskinen velter eller mister kontrollen. Hvis du laster maskinen i nærheten av en skråning, plasser tilhengeren eller lastebilen nedover skråningen og rampen oppover. På denne måten minimeres rampevinkelen.

  Advarsel

  Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter og kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker.

  • Vær svært forsiktig når du kjører maskinen på en rampe.

  • Kontroller at veltebøylen står oppe og bruk sikkerhetsbeltet under lasting på eller av maskinen. Kontroller at veltebeskyttelsen ikke når opp i taket på en lukket tilhenger.

  • Bruk en rampe med full bredde. Ikke bruk individuelle ramper for hver side av maskinen.

  • Ikke overgå en 15 graders vinkel mellom rampen og bakken eller mellom rampen og tilhengeren eller lastbilen.

  • Påse at rampen er minst fire ganger så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken. Dette sikrer at rampevinkelen ikke overskrider 15 grader på flatt underlag.

  • Rygg opp på ramper og kjør forover ned ramper.

  • Unngå plutselig akselerasjon eller bremsing mens du kjører maskinen på en rampe da det kan føre til tap av kontroll eller en situasjon der maskinen velter.

  g027996

  Bruke Z Stand™

  Z Stand hever den fremre delen av maskinen slik at du kan rengjøre gressklipperen og fjern knivene.

  Advarsel

  Maskinen kunne falle på noen og forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen på Z Stand™.

  • Bruk kun Z Stand til rengjøre gressklipperen og fjerne knivene.

  • Ikke la maskinen være plassert på Z Stand™ over lengre tid.

  • Du må alltid stanse motoren, sette på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du utfører noe vedlikehold på gressklipperen.

  Kjøre opp på Z Stand™

  Important: Bruk Z Stand™ på en jevn flate.

  1. Hev klippeenheten til TRANSPORTSTILLINGEN.

  2. Monter brakettpinnen (Figur 27).

   g001811
  3. Hev spaken. Sving stativets fot ut og skyv stativet mot maskinen, inn i bunnen av slissen (Figur 27 og Figur 28).

   g001812
  4. Plasser stativets fot på bakken og hvil spaken på dreietappen (Figur 28).

  5. Start motoren og sett den på halv gass.

   Note: For best resultat, plasser stativets fot på skjøter i fortauet eller ned i gressmatten (Figur 28).

  6. Kjør opp på stativet. Stopp når spaken faller ned over tappen i LåST stilling (Figur 28). Når maskinen er på stativet, sett på parkeringsbremsen og slå av motoren.

  7. Kil fast eller blokker drivhjulene med klosser.

   Advarsel

   Parkeringsbremsen holder kanskje ikke maskinen parkert på Z Stand™ og kan føre til personskader eller skade på eiendom.

   Ikke parker på Z Stand™ hvis ikke hjulene er kilt fast eller blokkert.

  8. Utfør vedlikehold.

  Kjøre ned fra Z Stand™

  1. Fjern kilene eller blokkene.

  2. Hev spaken til ULåST stilling (Figur 29).

   g001813
  3. Start motoren og sett den på halv gass. Koble fra parkeringsbremsen.

  4. Rygg sakte ned fra stativet.

  5. Plasser stativet i HVILE-stilling igjen (Figur 27).

  Brukstips

  Bruke gassens hurtiginnstilling

  For best plenklipping og maksimal luftsirkulasjon kjører du motoren i stillingen HURTIG. Luft er nødvendig for at gresset skal klippes grundig. Klippehøyden må derfor ikke være for lav, og gressklipperen skal heller ikke være omgitt av uklippet gress. Forsøk alltid å holde den ene siden av gressklipperen unna uklippet gress. Luften vil da kunne trekkes inn i gressklipperen.

  Klippe en plen for første gang

  Klipp gresset litt lengre enn vanlig for å sikre at gressklipperen ikke klipper ujevnheter i plenen. Klippehøyden som du har brukt tidligere, er som regel den beste å bruke. Hvis gresset som klippes, er lengre enn 15,24 cm, kan det være lurt å klippe plenen to ganger for å få et bedre resultat.

  Klippe en tredjedel av gresstrået

  Det er best å bare klippe en tredjedel av gressets lengde. Kortere klipping anbefales ikke, bortsett fra hvis gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.

  Veksle klipperetningen

  Dersom du veksler på klipperetningen, holder gresset seg oppreist. Dette bidrar også til å spre det klipte gresset, noe som gir bedre nedbryting og gjødsling.

  Klippe gresset med riktig tidsintervall

  Gresset skal vanligvis klippes hver fjerde dag. Men husk at gresset vokser med ulik hastighet til ulike tider. For å opprettholde samme klippehøyde, som er god praksis, må du klippe gresset oftere tidlig på våren. Midt på sommeren vokser gresset saktere, og man behøver ikke klippe det like ofte. Hvis du er ute av stand til å klippe plenen i en lengre periode, skal du først bruke en høy klippehøyde, vente i to dager og så klippe på nytt med en lavere høyde.

  Justere klippehastigheten

  Hvis du ønsker forbedret klippekvalitet, kan du redusere bakkehastigheten.

  Unngå å klippe for kort

  Hvis gressklipperen har en klippebredde som er bredere enn klipperen du brukte tidligere, må du øke klippehøyden et hakk for å sikre at ujevnheter i plenen ikke klippes for kort.

  Klippe langt gress

  Hvis gresset har vokst litt mer enn normalt, eller hvis det er veldig fuktig, må klippehøyden justeres høyere enn vanlig før gresset klippes. Klipp deretter gresset på nytt med den vanlige klippehøyden.

  Stoppe

  Hvis maskinens bevegelse forover må stoppes under klippingen, kan det falle en gressklump ned på plenen. For å unngå dette kan du klippe et tidligere klippet område med bladene aktivert.

  Holde gressklipperens underside ren

  Fjern gressrester og skitt fra gressklipperens underside etter hver bruk. Hvis det er et tykt belegg av gress og smuss under gressklipperen, vil klipperesultatet bli dårlig.

  Vedlikeholde knivene

  Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen, fordi en skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren. Kontroller daglig at knivbladene er skarpe og ikke slitte eller ødelagte. Fil ned eventuelle hakk og kvess knivene etter behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv.

  Vedlikehold

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller kjølemiddelnivået i motoren.
 • Kontroller den hydraulisk oljen.
 • Etter de 25 første timene
 • Skift det hydrauliske filteret.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Skift motoroljefilteret.
 • Etter de 100 første timene
 • Kontroller at hjulenes hakemuttere er strammet til.
 • Kontroller hjulnavmutter med riller.
 • Kontroller hjulenes hakemutre.
 • Skift girkasseolje.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sikkerhetssystemet.
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Kontroller kjølemiddelnivået i motoren.
 • Rengjør motorens kjøleribber
 • Kontroller knivene.
 • Rengjør klippeenheten.
 • Hver 25. driftstime
 • Smør klippeenheten og spindlene.
 • Smør lederullarmen på pumpedrivremmen.
 • Smør lederullarmen for drivremmen.
 • Smør bremsspaken.
 • Kontroller den hydraulisk oljen.
 • Hver 40. driftstime
 • Tøm vannutskilleren.
 • Hver 50. driftstime
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Kontroller drivremmen for kraftuttaket.
 • Kontroller pumpedrivremmen.
 • Kontroller generatorremmen.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen.
 • Kontroller girkasseoljenivået.
 • Undersøk slangene i motorens kjølesystem.
 • Sjekk remmene for slitasje/sprekker.
 • Kontroller hydraulikkslangene.
 • Hver 150. driftstime
 • Smør maskinen med lett olje.(Se Smøring).
 • Hver 200. driftstime
 • Skift motoroljefilteret.
 • Smør bremsetappen.
 • Hver 250. driftstime
 • Kontroller og/eller skift ut luftfilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Skift hydraulikkfilter og hydraulikkolje når du benytter Mobil ®1-olje.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift drivstoffilter(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller at hjulenes hakemuttere er strammet til.
 • Kontroller hjulnavmutter med riller.
 • Kontroller hjulenes hakemutre.
 • Juster styrehjulslageret(avhengig av hva som kommer først).
 • Juster den elektriske clutchen.
 • Skift hydraulikkfilter og hydraulikkolje når du bruker Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikkolje.
 • Årlig
 • Smør de fremre styresvingarmene (oftere ved bruk i støvete eller skitne omgivelser).
 • Skift girkasseolje.
 • Skift kjølemiddelet i motoren.
 • Important: Se eierhåndboken for motoren for mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer.

  Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen starte motoren uten at det er tilsiktet, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Ta nøkkelen ut av tenningen og koble ledningen fra tennpluggen(e) før du utfører vedlikehold. Legg kabelen til side, slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen ved et uhell.

  Forberedelse for vedlikehold

  Frigjøre klippeenhetsforhenget

  Løsne den nedre bolten på forhenget for å frigjøre klippeenhetsforhenget og få tilgang til toppen på klippeenheten (Figur 30). Stram til bolten etter vedlikehold for montere forhenget.

  g027945

  Fjerne skydd i platemetall

  Løsne de to fremre boltene og fjern skyddet i platemetall for å få tilgang til klipperremmene og spindlene (Figur 31). Plasser skyddet i platemetall og stram til boltene etter vedlikehold.

  g027946

  Smøring

  Smør maskinen i henhold til referanseguiden for kontroll og overhaling (Figur 32). Den må smøres oftere hvis den brukes på steder med mye støv eller sand.

  Smørefett: Smørefett til generelt bruk.

  Smøre maskinen

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Tørk av smøreniplene med en fille. Pass på at du ikke skraper av lakken foran på anordningen(e).

  4. Sett en fettsprøyte på anordningen. Påfør smørefett i smøreniplene til det tyter ut av lagrene.

  5. Tørk opp overflødig fett.

  Smøre de fremre styresvingarmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Smør de fremre styresvingarmene (oftere ved bruk i støvete eller skitne omgivelser).
 • Smør de fremre styresvingarmene én gang i året.

  1. Fjern støvkoppen og juster styrehjulene. Hold støvkoppen av til smøringen er utført. Se Justere styrehjulslageret.

  2. Fjern kontrollpluggen. Skru en smørenippel inn i hullet.

  3. Pump fett inn i smørenippelen til det flyter ut rundt topplageret.

  4. Fjern smørenippelen fra hullet. Sett på plass sekskantpluggen og lokket.

  Påføre smørefett

  Smør smøreniplene i henhold til referanseguiden for kontroll og overhaling (Figur 32).

  g005930

  Påføre tynn olje eller spraysmøring

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 150. driftstime
 • Smør maskinen med lett olje.(Se Smøring).
 • Smør maskinen i følgende områder med smøremiddel på spray eller lettolje.

  • Setebryter.

  • Bremsetapp.

  • Bremsestanghylser.

  • Kontrollspakhylse i bronse.

  Smøre klippeenhet og remskiver

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Smør klippeenheten og spindlene.
 • Smør lederullarmen på pumpedrivremmen.
 • Smør lederullarmen for drivremmen.
 • Smør med nr. 2 litium- eller molybdensmørefett.

  Important: Påse at klippeenhetsspindlene er fulle med fett hver uke.

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løsne den nedre bolten som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  4. Fjern skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i platemetall

  5. Fjern beltedekslene og boltene som er festet til dem.

  6. Smør de tre spindellagrene inntil fett kommer ut (Figur 33).

  7. Smør niplene på trykkarmene (Figur 33).

   g012504
  8. Smør lederullarmen for drivremmen (Figur 34).

  9. Smør lederullarmen på pumperemmen (Figur 34).

   g007170
  10. Monter remdekslene.

  11. Monter skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i platemetall.

  12. Stram til bolten for klippeenhetsforhenget. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  Vedlikehold av motor

  Vedlikeholde luftrenseren

  Note: Bytt oljen oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete.

  Fjerne luftfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Kontroller og/eller skift ut luftfilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Åpne låsene på luftrenserdekslet og trekk luftrenserdekslet av luftrenserkroppen (Figur 35).

  4. Rengjør innsiden av luftrenserdekslet med trykkluft.

  5. Skyv filteret forsiktig ut av luftrenserhuset (Figur 35). Pass på at filteret ikke slår bort i luftrenserkroppen.

  6. Inspiser filteret for skader ved å se inn i filteret mens du lyser med en lykt på utsiden av filteret. Hull i filteret vises som lyse flekker. Kontroller filteret, og kast det hvis det er ødelagt.

   g001049

  Montere luftfilteret

  1. Hvis du installerer et nytt filter, kontroller at det ikke har blitt skadet i frakten. Ikke bruk et ødelagt filter.

  2. Skyv filteret inn i luftrenserkroppen (Figur 36). Påse at det sitter godt ved å trykke på den ytre kanten av filteret mens du installerer det.

   Important: Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  3. Sett luftrenserdekslet på igjen, og fest låsene (Figur 36).

   g001048

  Kontrollere motoroljenivået

  Oljetype: Rensende olje av høy kvalitet klassifisert som API Service CD eller høyere for dieselmotorer. Ikke bruk spesielle tilsetningsstoffer med anbefalte oljer.

  Veivhuset har en kapasitet på: 3.7 l (3.9 US qt)

  Viskositet: Se tabellen nedenfor.

  g001061

  Forberedelser før vedlikehold av motoroljenivået

  Important: Festene på det fremre motorpanelet er utformet til å sitte igjen på maskinen når dekselet er fjernet. Løsne alle festene noen omdreininger slik at panelet sitter løsere, men ikke er helt løst, og gå så tilbake og løsne dem helt slik at panelet løsner. Dette forhindrer at du stripper boltene fra holderne.

  Vipp setet fremover, løsne boltene som er festet til det fremre motorpanelet, og fjern det (Figur 38).

  g012347

  Note: Etter vedlikehold av motoroljenivået, monter motorpanelet og vipp setet i oppreist posisjon igjen.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Note: Kontroller oljen når motoren er kald.

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Kontroller motoroljenivået (Figur 39).

   g032601g032641
  4. Start motoren, la den gå på tomgang i fem minutter, slå av motoren, vent i tre minutter og kontroller motoroljenivået. Om nødvendig, fyll på mer olje til nivået når til FULL-merket på peilestaven.

  Important: Kontroller at motoroljenivået er mellom øvre og nedre grense på oljemåleren. Motorsvikt kan inntreffe som et resultat av for mye eller for lite motorolje.

  Important: Fyll på oljen svært sakte og ikke blokker åpningen av filterhullet (Figur 40). Hvis du fyller på oljen for raskt eller blokkerer hullet kan oljen støtes tilbake og skitne til luftinntaket, noe som igjen kan føre til skade på motoren.

  g000955

  Tapp ut motoroljen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen.
  1. Start motoren, og la den gå i fem minutter.

   Note: Oljen vil da varmes opp slik at den flyter lettere.

  2. Parker maskinen på en jevn flate, koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  3. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

   g032646g032642

  Note: Den gamle oljen må kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

  Skifte motoroljefilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljefilteret.
 • Hver 200. driftstime
 • Skift motoroljefilteret.
  1. Tapp olje fra motoren. Se Tapp ut motoroljen.

  2. Skift motoroljefilteret (Figur 42).

   g032649g032644
  3. Fyll på olje, se Kontrollere motoroljenivået.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Overhale drivstoffilteret og vannutskilleren

  Tømme vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 40. driftstime
 • Tøm vannutskilleren.
  1. Sett maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  3. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  4. Finn vannutskilleren på venstre side bak på maskinen.

  5. Plasser et tappefat under vannutskilleren.

  6. Åpne tappeventilen på vannseparatoren ca. én omdreining slik at vann og andre kontaminanter tappes ut (Figur 43).

  7. Steng tappeventilen når det kommer ut rent dieseldrivstoff (Figur 43).

   g007169

  Skifte drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Skift drivstoffilter(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Et skittent drivstofffilter som er tatt av drivstoffslangen, må aldri monteres på nytt.

  1. La motoren kjøle seg ned.

  2. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  3. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  4. Steng drivstoffavstengingsventilen(Figur 44).

  5. Løsne de to slangeklemmene og koble fra drivstoffslangene fra toppen av filteret (Figur 44).

  6. Sett inn et nytt filter. Koble drivstoffslangene til drivstoffilteret og monter de to slangeklemmene (Figur 44).

  7. Åpne drivstoffavstengingsventilen.

  8. Start motoren og kontroller om det finnes lekkasjer.

   g007697

  Vedlikeholde drivstofftanken

  Forsøk aldri å tappe drivstofftanken. Påse at en autorisert forhandler tapper drivstofftanken og overhaler eventuelle komponenter for drivstoffsystemet.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Vedlikeholde batteriet

  Advarsel

  Batteripoler, klemmer og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blyforbindelser: kjemikalier som er kjente i staten California for å føre til kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter at du har håndtert et batteri.

  Fare

  Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift som også kan forårsake alvorlige brannskader.

  Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihansker for å beskytte hendene.

  Fjerne batteriet

  Advarsel

  Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

  • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

  Advarsel

  Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Frigjør setelåsen og vipp setet opp.

  4. Fjern batteriet, som vist i Figur 49

   g032750

  Installere batteriet

  Note: Plasser batteriet med polene vendt bort fra den hydrauliske tanken.

  g032751

  Lade batteriet

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Røyk aldri i nærheten av batteriet, og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  Important: Batteriet skal alltid være fulladet (1265 egenvekt). Dette er spesielt viktig for å forhindre at batteriet blir ødelagt når temperaturen er under 0° C.

  1. Sørg for at påfyllingslokkene er montert på batteriet. Lad opp batteriet i 10 til 15 minutter ved 25 til 30 A, eller i 30 minutter ved 10 A.

  2. Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket, og deretter laderledningene fra batteripolene (Figur 47).

  3. Monter batteriet i maskinen og koble til batterikablene, se Installere batteriet.

   g000960

  Vedlikeholde sikringene

  Det elektriske systemet er beskyttet av sikringer. Dette er vedlikeholdsfritt. Hvis en sikring går, kontrollerer du om det er kortslutning i en av ledningene.

  1. Hev motorpanseret for å få tilgang til sikringsholderen (Figur 48).

  2. For å bytte sikring, trekk den ut for å fjerne den.

  3. Sett inn en ny sikring (Figur 48).

   g012492

  Vedlikehold av drivsystem

  Justere sporingen

  Maskinen har en knott for å justere sporingen. Denne er plassert under setet.

  Important: Juster håndtakets og den hydrauliske pumpens nøytrale stilling før justering av sporingen. Se Justere kontrollhåndtakets nøytrale stilling og Stille den hydrauliske pumpen i nøytral stilling.

  1. Dytt begge kontrollspakene fremover den samme avstanden.

  2. Kontroller om maskinen trekker til én side. Stopp maskinen og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Frigjør setelåsen og vipp setet fremover for å få tilgang til sporingsknotten.

   Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  4. For å få maskinen til å gå til høyre dreier du knotten mot høyre side av maskinen. Se Figur 49.

  5. For å få maskinen til å gå til venstre dreier du knotten mot venstre side av maskinen. Se Figur 49.

  6. Gjenta justeringene inntil sporingen er korrekt.

   g001070

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Oppretthold et lufttrykk på 0,9 bar i bakhjulene. Forskjellig trykk i hjulene kan føre til ujevn klipping. Sjekk dekkene når de er kalde, for å få en mest mulig nøyaktig avlesning av trykket.

  Note: Forhjulene har delvis luftfylte dekk som ikke trenger justering av lufttrykk.

  g001055

  Kontrollere hjulenes hakemuttere

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Kontroller at hjulenes hakemuttere er strammet til.
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller at hjulenes hakemuttere er strammet til.
 • Kontroller og stram hjulhakemutterne til 122–129 N·m.

  Kontrollere hjulnavmutter med riller

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Kontroller hjulnavmutter med riller.
 • Kontroller hjulenes hakemutre.
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller hjulnavmutter med riller.
 • Kontroller hjulenes hakemutre.
 • Mutteren med riller må trekkes til med et moment på 170 N·m.

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Monter hårnålssplinten.

  4. Fest mutteren med riller med et moment på 170 N·m (Figur 51).

   g001051
  5. Kontroller avstanden fra bunnen av slissen i mutteren til den indre kanten i hullet. To gjenger eller mindre skal vises (Figur 51).

  6. Hvis mer enn to gjenger er synlige, fjern mutteren og monter en skive mellom navet og mutteren.

  7. Fest mutteren med riller med et moment på 170 N·m (Figur 51).

  8. Trekk til mutteren inntil det neste settet med slisser er i linje med hullene i akselen (Figur 51).

  9. Sett på plass hårnålssplinten.

  Justere styrehjulslageret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Juster styrehjulslageret(avhengig av hva som kommer først).
  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern støvhetten fra styringen og trekk til låsemutteren (Figur 52).

  4. Trekk til låsemutteren inntil fjærskivene er flate og gå deretter tilbake 1/4 omdreining for å stille forhåndsbelastningen på lagrene korrekt (Figur 52).

   Important: Påse at fjærskivene er montert korrekt slik det vises i Figur 52.

  5. Sett på støvkoppen (Figur 52).

   g001297

  Vedlikeholde girkassen

  Kontrollere girkasseoljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller girkasseoljenivået.
 • Bruk syntetisk girolje av typen SAE 75W–90.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  3. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  4. Fjern side- eller bakpluggen på girkassen (Figur 53).

  5. Oljenivået må nå opp til åpningen på girkassen.

  6. Fyll på mer olje om nødvendig.

   g001156

  Skifte girkasseolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Skift girkasseolje.
 • Årlig
 • Skift girkasseolje.
 • Kontakt et autorisert forhandlerverksted for å skifte oljen i girkassen.

  Justere den elektriske clutchen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Juster den elektriske clutchen.
 • Du kan justere clutchen for å sikre riktig innkobling av klippeenheten og god bremsing.

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Frigjør setet og vipp det forover.

  4. Løsne fremre motorpanelknotter og fjern panelet.

  5. Trekk den fjærbelastede lederullen for kraftuttakets drivrem opp og fjern remmen fra clutchremskiven (Figur 54).

   g007167
  6. Koble fra clutchens elektriske kobling (Figur 55).

  7. Fjern de to boltene som fester clutchens gummistropp til rammen på gressklipperen (Figur 55).

  8. Fjern sentreringsbolten som fester clutchen til motorakselen og fjern clutchen og nøkkelen (Figur 55).

   g008212
  9. Sett et 0,381 til 0,533 mm følerblad gjennom en kontrollslisse på siden av enheten. Påse at det er mellom armaturen og rotorens friksjonsoverflater (Figur 56).

  10. Stram låsemutrene til følerbladet sitter fast, men er løst nok til at det beveger seg lett i luftgapet (Figur 56).

  11. Gjenta dette for de gjenværende slissene.

  12. Kontrollere hver slisse igjen og gjør små justeringer til følerbladet sitter mellom rotoren og armaturen med svært liten kontakt mellom dem.

   g007168
  13. Monter clutchen på motorakselen med en nøkkel.

  14. Påfør gjengeforseglingslim på sentreringsbolten.

  15. Hold i veivakselen bak på maskinen mens du monterer sentreringsbolten, og stram til sentreringsbolten med 68 Nm (Figur 55).

  16. Monter clutchens gummistropp til rammen på gressklipperen med de to boltene og mutrene du fjernet tidligere (Figur 55).

  17. Trekk den fjærbelastede lederullen for kraftuttakets drivrem opp og monter den på clutchremskiven (Figur 54).

  18. Koble til clutchens elektriske kobling (Figur 55).

  19. Monter fremre motorpanel og stram til knottene.

  20. Senk setet.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Vedlikeholde kjølesystemet

  Fare

  Utslipp av varmt kjølemiddel under trykk eller å ta på en varm radiator og omsluttende deler kan føre til alvorlige brannsår.

  • Ikke åpne radiatorlokket mens motoren er varm. La motoren nedkjøles i minst 15 minutter, eller helt til radiatorlokket er så kaldt at du kan ta på det uten å brenne deg, før du fjerner radiatorlokket.

  • Ikke ta på radiatoren og omsluttende deler som er varme.

  Fare

  Roterende aksler og vifter kan føre til personskader.

  • Ikke bruk maskinen uten at dekslene er på plass.

  • Hold fingre, hender og bekledning unna roterende vifter og drivaksel.

  • Stans motoren og ta ut tenningsnøkkelen før du utfører vedlikehold.

  Forsiktig

  Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølemiddel.

  • Ikke svelg kjølemiddel.

  • Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  Kontrollere kjølemiddelnivået i motoren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller kjølemiddelnivået i motoren.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller kjølemiddelnivået i motoren.
 • Hver 100. driftstime
 • Undersøk slangene i motorens kjølesystem.
 • Væsketype: 50/50-blanding av frostvæske for forlenget levetid og vann

  Kjølesystemets kapasitet: 4,6 l

  Note: Ikke åpne radiatorlokket. Dette kan slippe luft inn i kjølesystemet.

  1. Plasser maskinen på en jevn overflate, slå av motoren og sett på parkeringsbremsen.

  2. Frigjør setelåsen og vipp setet opp.

  3. Når motoren er avkjølt må du kontrollere nivået i overflytsflasken. Væsken bør nå opp til kulen på utsiden av overflytsflasken (Figur 57).

  4. Hvis kjølevæskenivået er lavt, fyll på en 50/50-blanding med frostvæske for forlenget levetid og vann til overflytsflasken (Figur 57).

  5. Fyll på 50/50-kjølevæskeblandingen til overflytsflasken og fyll opp til indikatorlinjen på flasken (Figur 57).

   g001103

  Rengjøre motorens kjøleribber og radiatorskjermen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør motorens kjøleribber
 • Kontroller og rengjøre radiatorskjermen og kjøleribbene før hver bruk. Fjern eventuell oppsamling av gress, skitt eller andre fremmedlegemer fra kjøleribbene og radiatorskjermen med komprimert luft (Figur 58).

  g001104

  Skifte kjølevæsken i motoren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Skift kjølemiddelet i motoren.
 • Kontakt et autorisert forhandlerverksted for å skifte kjølemiddelet i motoren hvert år.

  Vedlikehold av bremser

  Justere parkeringsbremsen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Smør bremsspaken.
 • Hver 200. driftstime
 • Smør bremsetappen.
  1. Sett på parkeringsbremsen.

  2. Mål lengden på fjæren. Lengden mellom skivene skal være 64 mm (Figur 59).

  3. Hvis det er nødvendig med justering må du koble ut parkeringsbremsen, løsne på låsemutteren under fjæren og justere mutteren rett under fjæren (Figur 59). Drei mutteren inntil korrekt måling er oppnådd. Vri mutteren med klokken for å gjøre fjæren kortere og mot klokken for å gjøre den lengre.

  4. Trekk til de to mutterne sammen.

  5. Sett på parkeringsbremsen. Mål lengden på fjæren igjen.

  6. Hvis det er nødvendig med justering, gjenta prosedyren ovenfor.

  7. Gjenta dette på motsatt side av maskinen.

   g001294

  Vedlikehold av remmer

  Kontrollere remmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Sjekk remmene for slitasje/sprekker.
 • Sjekk remmene for hvining når remmen roterer, knivene glipper når du klipper gresset, frynsete kanter, brennmerker og sprekker er tegn på at klipperremmen er slitt. Skift ut ødelagte remmer.

  Skifte klipperremmen

  Important: Festene på maskinens deksler er utformet for å sitte på dekselet når dekselet er fjernet. Løsne alle festene på hvert deksel noen omdreininger, slik at dekselet sitter løsere, men ikke er helt løst, og gå så tilbake og løsne dem helt slik at dekselet løsner. Dette forhindrer at du stripper boltene fra holderne.

  Tegn på at gressklipperremmen er slitt er hvining når remmen roterer, knivene glipper når du klipper gresset, frynsete kanter, brennmerker og sprekker. Skift remmen hvis du oppdager noen av disse tegnene.

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løsne den nedre bolten som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  4. Fjern skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i platemetall

  5. Fjern beltedekslene og boltene som er festet til dem.

  6. Løsne den faste lederrullarmen og juster den for å løsne remspenningen (Figur 60).

  7. Fjern den gamle remmen.

  8. Monter den nye remmen på den remskivene.

  9. Før inn en momentnøkkel med kort forlenger eller en brytestang i det firkantede hullet i den faste lederullarmen (Figur 60).

  10. Still inn klippeenheten til en klippehøyde på 76 mm.

  11. For å øke remspenningen, roter momentnøkkelen eller brytestangen mot urviseren for å flytte den faste lederullarmen til det er 16,5 cm mellom fjærkrokene (Figur 60).

   g005911
  12. Mens du holder remmen i spenning, stram de to boltene som fester den faste lederullarmen.

  13. Fjern momentnøkkelen eller brytestangen fra det firkantede hullet i den faste lederullarmen.

  14. Monter remdekslene med tappene i slissene. Monter skruene og fest låsene (Figur 61).

   g012506
  15. Monter skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i platemetall.

  16. Stram til bolten for klippeenhetsforhenget. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  17. Kontroller spenningen på drivremmene.

  Skifte drivremmen for kraftuttaket

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller drivremmen for kraftuttaket.
 • Important: Festene på det fremre motorpanelet er utformet til å sitte igjen på maskinen når dekselet er fjernet. Løsne alle festene noen omdreininger slik at panelet sitter løsere, men ikke er helt løst, og gå så tilbake og løsne dem helt slik at panelet løsner. Dette forhindrer at du stripper boltene fra holderne.

  Hvining når remmen roterer, knivene glipper når du klipper gresset, frynsete kanter, brennmerker og sprekker er tegn på at kraftuttaksremmen er slitt. Skift remmen hvis noen av disse problemene oppstår.

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Vipp setet fremover, løsne boltene og ta bort det fremre motorpanelet (Figur 62).

   g012347
  4. Fjern fjæren fra lederullarmen (Figur 63).

  5. Fjern sperrebraketten for clutchen.

  6. Fjern den gamle drivremmen for kraftuttaket.

  7. Sett den nye kraftuttaksremmen på clutchremskiven og girkasseremskiven (Figur 63).

  8. Monter sperrebraketten for clutchen.

  9. Monter fjæren på lederullarmen (Figur 63).

   g007176

  Skifte pumpedrivremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller pumpedrivremmen.
 • Note: Fjern kraftuttaksdrivremmen først hvis pumpedrivremmen må skiftes ut.

  1. Vipp setet fremover og ta bort det fremre motorpanelet.

  2. Fjern drivremmen for kraftuttaket.

  3. Fjern fjæren fra lederullarmen (Figur 64).

  4. Legg den nye remmen rundt motorremskiven og hydropumpens remskive (Figur 64).

  5. Monter kraftuttaksdrivremmen.

  6. Monter fjæren på lederullarmen (Figur 64).

   g007177

  Skifte ut og stramme generatorremmen

  Skifte drivremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller generatorremmen.
 • Hvis generatorbeltet må erstattes, ta maskinen med til en autorisert serviceforhandler.

  Stramme generatorremmen

  1. Plasser et håndtak mellom generatoren og sylinderblokken.

  2. Juster generatoren til utsiden inntil du kan trykke ned remmene med 7 til 9 mm mellom motoren og generatorens remskiver med 98,3 N styrke (Figur 65).

  3. Stram til generatorboltene.

  4. Kontroller svikten i remmen igjen og juster remmen om nødvendig.

  5. Hvis svikten er korrekt, strammer du øvre og nedre bolt (Figur 65).

   g000968

  Vedlikehold av kontrollsystem

  Justere kontrollhåndtakets nøytrale stilling

  Hvis bevegelseskontrollspakene ikke er innrettet eller beveger seg lett inn i konsollhakket, må de justeres. Juster hver spak, fjær og stang separat.

  Note: Bevegelseskontrollspakene må være korrekt montert. Se Montere kontrollspakene i monteringsinstruksjonene.

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Frigjør setelåsen og vipp setet forover.

  4. Begynn med enten den venstre eller høyre bevegelseskontrollspaken.

  5. Flytt spaken til nøytral stilling, men ikke låst (Figur 66).

  6. Trekk spaken tilbake inntil splittpinnene (på armen under svingakselen) er i kontakt med endene på sporet (begynner så vidt å legge press på fjæren) (Figur 66).

  7. Kontroller hvor det er mulig at kontrollspaken treffer hakket i konsollen (Figur 66). Den bør sentreres for å gi spaken mulighet til å svinge utover til NøYTRAL LåSESTILLING.

   g001046
  8. Hvis det er nødvendig med justering må du løsne på mutteren og låsemutteren mot krysshodet (Figur 67).

  9. Trekk bevegelseskontrollspaken lett bakover, vri hodet på justeringsbolten i korrekt retning inntil kontrollspaken er sentrert i den NøYTRALE LåSESTILLINGEN (Figur 67).

   Note: Ved å opprettholde trykket bakover på spaken, holder du pinnen på enden av slissen og gjør det mulig for justeringsbolten å flytte spaken til korrekt stilling.

  10. Stram mutteren og låsemutteren (Figur 67).

  11. Gjenta prosessen på motsatt siden av gressklipperen.

   g001155

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Overhale det hydrauliske systemet

  Hydraulisk oljetype: Toro® HYPR-OIL 500 hydraulikkolje eller Mobil® 1 15W-50-olje.

  Oljekapasitet for det hydrauliske systemet: 3,9 liter

  Important: Bruk spesifisert olje. Andre væsker kan skade systemet.

  Kontrollere nivået på hydraulisk olje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller den hydraulisk oljen.
 • Hver 25. driftstime
 • Kontroller den hydraulisk oljen.
 • Note: Du kan kontrollere hydraulikkoljen på to måter. Én måte er mens oljen er varm og den andre er mens oljen er kald. Skjermen på innsiden av tanken har to nivåer, avhengig av om oljen er varm eller kald.

  1. Plasser maskinen på en jevn overflate og sett på parkeringsbremsen.

  2. Rengjør rundt påfyllingshalsen for hydraulisk olje (Figur 68).

  3. Ta lokket av påfyllingshalsen. Se på innsiden for å kontrollere om det er olje i beholderen (Figur 68).

  4. Hvis det ikke er olje i tanken, fyll på til nivået i tanken når nivået ”cold” på skjermen.

  5. Kjør maskinen på lavt tomgangsturtall i 15 minutter for å slippe ut eventuell luft av systemet og varme opp væsken. Se Starte og stoppe motoren.

  6. Kontroller nivået på nytt mens væsken er varm. Oljen skal være lunken.

  7. Fyll på væske i den hydrauliske tanken hvis det er nødvendig.

   Note: Oljenivået skal nå til toppen av nivået ”hot” på skjermen når væsken er varm (Figur 68).

  8. Monter lokket på påfyllingshalsen.

   g004819

   Advarsel

   Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

   • Væske som sprøytes inn under huden, må fjernes kirurgisk innen få timer av en doktor med kjennskap til denne typen skader. Hvis ikke, kan dette føre til koldbrann.

   • Hold kropp og hender borte fra smålekkasjer eller dyser som sprøyter ut hydraulikkvæske under høyt trykk.

   • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

   • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

   • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  Skifte hydraulisk oljefilter og olje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 25 første timene
 • Skift det hydrauliske filteret.
 • Hver 250. driftstime
 • Skift hydraulikkfilter og hydraulikkolje når du benytter Mobil ®1-olje.
 • Hver 500. driftstime
 • Skift hydraulikkfilter og hydraulikkolje når du bruker Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikkolje.
 • Bruk sommerfilter ved temperaturer over 0 °C

  Bruk vinterfilter ved temperaturer under 0 °C

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

   Important: Ikke bruk oljefilter for bil. Dette kan føre til store skader på det hydrauliske systemet.

  3. Plasser et tappefat under filtret, fjern det gamle filtret og tørk av filteradapterens pakningsflate (Figur 69).

   g001044
  4. Fjern den høyre hydraulikkslangen som kommer inn i adapteren (Figur 70).

  5. Tapp oljen ut av systemet og ned i pannen.

  6. Monter den høyre hydraulikkslangen på adapteren (Figur 70).

   g001313
  7. Påfør et tynt lag på gummipakningen på det nye filteret (Figur 71).

  8. Installer det nye hydrauliske filteret på filteradapteren. Ikke stram til.

  9. Fyll på den hydrauliske tanken med hydraulisk olje til oljen flyter over og drei deretter oljefilteret med klokken inntil gummipakningen er i kontakt med filteradapteren. Stram deretter til filteret med ytterligere 1/2 omdreining (Figur 71).

  10. Tørk opp væske som eventuelt ble sølt.

  11. Fyll på olje til ”cold”-nivået på skjermen i den hydrauliske tanken.

  12. Start motoren, og la den gå i omtrent to minutter for å blåse luft ut fra systemet. Stopp motoren og kontroller om det finnes lekkasjer. Se Tømme det hydrauliske systemet hvis én eller begge hjulene ikke kjører.

  13. Kontroller nivået på nytt mens væsken er varm. Oljen skal være lunken.

  14. Fyll på væske i den hydrauliske tanken hvis det er nødvendig. Ikke fyll på for mye.

   g001043

  Tømme det hydrauliske systemet

  Trekksystemet tappes automatisk. Det kan imidlertid være nødvendig å tappe systemet hvis væsken skiftes eller etter at det har blitt utført arbeid på systemet.

  1. Hev bakdelen av maskinen slik at hjulene er over bakken og støtt den med jekkstøtter.

  2. Start maskinen, og la den gå på tomgang. Aktiver spaken og trekket på én side og roter hjulet for hånd.

  3. Når hjulet begynner å rotere på egenhånd, må du holde det i gang til hjulet beveger seg jevnt (minimum 2 minutter).

  4. Kontroller det hydrauliske nivået og fyll på som nødvendig for å opprettholde korrekt nivå.

  5. Gjenta prosedyren på motsatt hjul.

  Kontrollere hydraulikkslangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller hydraulikkslangene.
 • Kontrollere hydraulikkslanger for lekkasjer, løse fester, knekte ledninger, løse monteringsstøtter og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta nødvendige reparasjoner før bruk.

  Note: Hold områdene rundt det hydrauliske systemet rent for oppsamling av fremmedlegemer.

  Stille den hydrauliske pumpen i nøytral stilling

  Note: Juster håndtakets nøytrale stilling først. Dette må rettes opp før du kan foreta følgende justeringer.

  Justeringen må gjøres mens kjørehjulene er i bevegelse.

  Fare

  Mekaniske eller hydrauliske jekker kan kanskje ikke støtte maskinen og dermed føre til alvorlige skader.

  • Bruk jekkstøtter når du støtter maskinen.

  • Ikke bruk hydrauliske jekker.

  Advarsel

  Motoren må være i gang slik at kontrolljusteringen kan utføres. Kontakt med bevegelige deler eller varme overflater kan føre til personskade.

  Hold hender, føtter, ansikt, klær og andre kroppsdeler borte fra roterende deler, lyddemperen og andre varme overflater.

  1. Hev rammen og blokker maskinen så kjørehjulene kan bevege seg fritt.

  2. Koble fra den elektriske konnektoren fra setets sikkerhetsbryter. Installer midlertidig en kaldstartsledning over terminalene i ledningsnettkonnektoren.

  3. Frigjør setelåsen og skyv setet forover.

  4. Frigjør setelåsen og vipp setet forover.

  Stille den høyre hydrauliske pumpen i nøytral stilling

  1. Start motoren, åpne gassen halvveis og frigjør parkeringsbremsen. Se Starte og stoppe motoren.

   Note: Bevegelseskontrollspaken må være i den NøYTRALE LåSESTILLINGEN når justeringer utføres.

  2. Juster lengden på pumpestangen ved å dreie på knotten i korrekt retning inntil hjulet ikke beveger seg eller kryper noe i revers (Figur 72).

  3. Flytt kontrollspaken fremover og i revers, deretter tilbake til nøytral stilling. Hjulet må ikke bevege seg eller krype noe i revers.

  4. Sett gassen til HURTIG-stilling. Pass på at hjulet fortsatt ikke beveger seg eller kryper lett i revers. Juster ved behov.

   g001070

  Stille den venstre hydrauliske pumpen i nøytral stilling

  1. Løsne låsekontrollen ved kuleleddet på pumpens kontrollstang (Figur 73).

  2. Start motoren, åpne gassen halvveis og frigjør parkeringsbremsen. Se Starte og stoppe motoren

   Note: Bevegelseskontrollspaken må være i nøytral stilling mens du utfører justeringene.

   Note: Den fremre mutteren på pumpestangen er venstregjenget.

  3. Juster lengden på pumpestangen ved å dreie dobbelmutrene på stangen i korrekt retning inntil hjulet ikke beveger seg eller kryper noe i revers (Figur 73).

  4. Flytt kontrollspaken fremover og i revers, deretter tilbake til nøytral stilling. Hjulet må ikke bevege seg eller krype noe i revers.

  5. Flytt gassen til stillingen Hurtig. Pass på at hjulet fortsatt ikke beveger seg eller kryper lett i revers. Juster ved behov.

  6. Stram til låsemutrene ved kuleleddene (Figur 73).

   g001066

   Advarsel

   Det elektriske systemet utfører ikke korrekt sikkerhetsavstengning hvis kaldstartsledningen er montert.

   • Fjern ledningen fra ledningsnettkonnektoren og koble konnektoren inn i setebryteren når justeringen er fullført.

   • Bruk aldri denne enheten med kaldstartsledningen montert og setebryteren frakoblet.

  7. Etter at begge pumpene er stilt til nøytral kan du slå av maskinen.

  8. Fjern kaldstartsledningen fra ledningsnettkonnektoren og koble konnektoren inn i setebryteren.

  9. Monter setestangen og senk setet i posisjon.

  10. Ta bort jekkstøttene.

  Vedlikehold av klippeenhet

  Nivellere gressklipperen

  Montere maskinen

  1. Sett gressklipperen på en jevn overflate.

  2. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  3. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  4. Sjekk lufttrykket i alle fire dekk. Juster til 0,9 bar ved behov.

  5. Senk gressklipperen til en klippehøyde på 76 mm.

  6. Inspiser de fire kjedene. Kjedene trenger ikke være spent.

  Rette opp gressklipperen på tvers

  1. Plasser den høyre kniven på langs (Figur 74).

  2. Mål den høyr kriven ved B fra en plan overflate til kniveggen på knivtuppene (Figur 74).

  3. Noter denne avstanden. Denne avstanden må være 7,9 til 8,3 cm.

  4. Plasser den venstre kniven på langs (Figur 74).

  5. Mål den venstre kniven ved C (Figur 74) fra en plan overflate til kniveggen på knivtuppene.

  6. Noter denne avstanden. Denne avstanden må være 7,9 til 8,3 cm.

   g003175
  7. Hvis målingene ved stillingene B eller C ikke er korrekte, løsne bolten som fester den bakre kjeden til den bakre støttearmen (Figur 75).

  8. Løsne låsemutteren under den bakre støttearmen og juster justeringsbolten for å få en måling på 7,9 til 8,3 cm (Figur 75).

   Note: Det anbefales at begge sider av gressklipperen justeres med samme avstand.

  9. Trekk til låsemutteren under den bakre støttearmen og trekk til bolten som fester kjedet til den bakre støttearmen.

  10. Juster motsatt side hvis det er nødvendig.

   g001040

  Justere gressklipperstigningen på langs

  1. Plasser den høyre kniven på langs (Figur 76).

  2. Mål den høyre kniven ved A fra en plan overflate til kniveggen på knivtuppen (Figur 76).

   g003176
  3. Noter denne avstanden.

  4. Mål den høyre kniven ved B fra en plan overflate til kniveggen på knivtuppene (Figur 76).

  5. Noter denne avstanden.

  6. Kniven skal være 6–10 mm lavere ved stilling A enn ved stilling B (Figur 76). Dersom defleksjonen ikke er korrekt, gå til følgende trinn.

   Note: Begge av de fremre svivlene må justeres med lik mengde for å opprettholde jevn kjedespenning.

  7. Løsne de fremre svivellåsemutrene på høyre og venstre svivel ca. 13 mm (Figur 75).

  8. Juster hevemutteren på både venstre og høyre side av maskinen for å oppnå 6–10 mm lavere foran ved A enn bak ved B (Figur 75).

  9. Trekk til begge svivellåsemutrene mot den fremre svivelen for å låse høyden.

  10. Kontroller for å påse at det er lik spenning på kjedene og juster igjen hvis det er nødvendig.

  Justere kompresjonsfjæren

  1. Hev klippeenhetene til transportstilling.

  2. Kontroller avstanden mellom de to store skivene. Den må være 29,2 cm (Figur 77).

  3. Juster denne avstanden ved å løsne låsemutteren for fjæren og mutteren foran hver fjær (Figur 77). Hvis du vrir mutteren med urviseren, forkortes fjæren. Vri mot urviseren for å forlenge fjæren.

  4. Lås mutteren i stilling ved å trekke til fjærens låsemutter (Figur 77).

   g001905

  Overhale gressklipperknivene

  Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen. En skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren.

  Sjekk daglig at knivbladene er skarpe og ikke slitte eller ødelagte. Fil ned eventuelle hakk og kvess knivene etter behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv. Det kan være praktisk å ha en ekstra kniv på lager for mer effektiv sliping og utskifting.

  Fare

  En slitt eller skadet kniv kan brekke, og en del av kniven kan slynges ut mot føreren eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

  • Undersøk kniven regelmessig for slitasje eller skade.

  • Skift ut en slitt eller skadet kniv.

  Før du inspiserer eller overhaler knivene

  1. Parker gressklipperen på en jevn overflate, koble fra kraftuttaket og sett parkeringsbremsen.

  2. Vri tenningsnøkkelen til AV, og ta ut nøkkelen.

  3. Koble fra tennpluggledningen(e) fra tennpluggen(e).

  Undersøke knivbladene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller knivene.
  1. Undersøk kniveggene (Figur 78).

   Hvis kniven er sløv eller hvis det er hakk i den, må den tas av og knivene slipes. Se Slipe knivene.

   g006530
  2. Undersøk knivbladene, spesielt buen (Figur 78).

   Hvis du finner skader, slitasje eller ser at det begynner å dannes spor i denne delen av kniven (Figur 78), må den skiftes ut øyeblikkelig.

  Kontrollere om en kniv er bøyd

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Roter knivene til endene vender fremover og bakover (Figur 79). Mål fra en jevn overflate til kniveggen, posisjon A, på kniven (Figur 79). Merk deg dette målet.

   g003177
  4. Roter den motsatte enden av kniven fremover.

  5. Mål fra en jevn overflate til kniveggen i samme posisjon som i trinn 3 ovenfor. Forskjellen mellom avstanden i trinn 3 og 4 må ikke være over 3 mm. Hvis dette målet overskrider 3 mm, er kniven bøyd og må byttes ut. Se Demontere knivene og Montere knivbladene.

   Advarsel

   En kniv som er bøyd eller ødelagt kan brekke og forårsake alvorlig skade eller drepe deg eller andre i nærheten.

   • Bytt alltid ut bøyde eller ødelagte kniver.

   • Du må aldri file eller lage skarpe hakk i kanten eller overflaten på kniven.

  Demontere knivene

  Knivene må skiftes ut hvis de treffer en hard gjenstand, hvis de ikke er i balanse eller hvis de er bøyd. For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Hvis du bruker reservedeler fra andre produsenter, kan det være i uoverensstemmelse med sikkerhetsstandardene.

  Advarsel

  Hvis du kommer i kontakt med de roterende spolene, kan du bli alvorlig skadet.

  Bruk hansker, eller legg en fille rundt de skarpe kantene på kniven.

  1. Hold knivenden ved hjelp av en fille eller en tykk hanske.

  2. Fjern knivbolten, bueskiven og kniven fra spindelakselen (Figur 82).

  Slipe knivene

  Advarsel

  Når du sliper bladene kan deler av kniven slynges ut og føre til alvorlige skade.

  Bruk korrekt øyebeskyttelse når du sliper knivene.

  1. Bruk en fil til å slipe eggen i begge ender av kniven (Figur 80). Oppretthold den originale vinkelen. Kniven opprettholder balansen hvis like mye materiale fjernes fra begge kniveggene.

   g000276
  2. Sjekk knivens balanse ved å legge den på en balanseringsinnretning (Figur 81). Hvis kniven holder seg i horisontal stilling, har den riktig balanse og kan brukes. Hvis kniven ikke er i balanse, files litt av metallet på enden av vingeområdet bort (Figur 82). Fortsett med dette helt til kniven er balansert.

   g000277

  Montere knivbladene

  1. Monter kniven på spindelakselen (Figur 82).

   Important: Buen på kniven må vende oppover, mot innsiden av gressklipperen, for å sikre riktig klipping.

  2. Monter bueskiven og knivbolten. Bueskivekonusen må installeres mot bolthodet (Figur 82). Trekk til knivbolten til 115–150 N·m.

   g004536

  Rengjøring

  Rengjøre under klippeenheten

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør klippeenheten.
 • Fjern oppsamling av gress under enhetens underside hver dag.

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Hev klippeenheten til transportstilling.

  Avhending av avfall

  Motorolje, batterier, hydraulisk olje og motorkjølemiddel er forurensende for miljøet. Avhend disse i henhold til nasjonale eller lokale regelverk.

  Lagring

  Rengjøring og lagring

  1. Koble fra kraftuttaket (PTO), sett på parkeringsbremsen og drei tenningsnøkkelen til AV-stillingen. Ta ut nøkkelen.

  2. Rengjør hele alle utvendige deler på maskinen for gress, smuss og skitt, spesielt motoren og det hydrauliske systemet. Fjern utvendige gressrester og smuss på motorens sylindertoppribber og viftehus.

   Important: Du kan vaske maskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Maskinen må ikke trykkvaskes. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær kontrollpanelet, motoren og de hydrauliske pumpene og motorene.

  3. Sjekk bremsen. Se Justere parkeringsbremsen.

  4. Vedlikehold luftrenseren, seVedlikeholde luftrenseren.

  5. Smør maskinen, se Smøring.

  6. Bytte veivhusolje, se Kontrollere motoroljenivået.

  7. Kontroller trykket i dekkene, se Kontrollere trykket i dekkene.

  8. Skift hydraulikkfilteret, se Skifte hydraulisk oljefilter og olje.

  9. Bytt ut batteriet, se Lade batteriet.

  10. Skrap bort oppsamlet gress og skitt fra gressklipperens underside, og spyl den med en hageslange.

   Note: Kjør maskinen med aktivert kraftuttak og motoren ved høyt tomgangsturtall i to til fem minutter etter vask.

  11. Kontroller knivenes tilstand. Se Overhale gressklipperknivene.

  12. Gjør maskinen klar for oppbevaring når det er flere enn 30 dager til du skal bruke den igjen. Slik gjør du maskinen klar for lagring:

   1. Bland et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel med petroleumsbase i drivstoffet på tanken. Følg blandingsinstruksjonene fra produsenten av stabiliseringsmiddelet. Stabiliseringsmidler med alkoholbase (etanol eller metanol) må ikke brukes.

    Note: Et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel er mest effektivt når det blandes med ferskt drivstoff og brukes til enhver tid.

   2. Kjør motoren for å fordele det behandlede drivstoffet i drivstoffsystemet (fem minutter).

   3. Slå av motoren, la den kjøles ned og tøm drivstofftanken. Se Vedlikeholde drivstofftanken.

   4. Start motoren igjen og la den gå til den stopper av seg selv.

   5. Drivstoff må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Gjenvinn i henhold til lokale forskrifter.

    Important: Drivstoff som inneholder et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel, må ikke oppbevares i flere enn 90 dager.

  13. Sjekk og stram til alle bolter, mutrer og skruer. Alle skadde eller defekte deler må repareres eller skiftes ut.

  14. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken. Du kan kjøpe maling hos ditt autoriserte forhandlerverksted.

  15. Maskinen må oppbevares rent og tørt i en garasje eller på et lager. Ta nøkkelen ut av tenningen, og legg den på et sted utenfor barns eller andre autoriserte brukeres rekkevidde. Legg en presenning over maskinen for å beskytte den og holde den ren.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Startmotoren kjører ikke.
  1. Knivkontrollen (kraftoverføring) er innkoblet.
  2. Parkeringsbremsen er ikke på.
  3. Føreren sitter ikke på plass.
  4. Batteriet er flatt.
  5. De elektriske forbindelsene er korroderte eller løse.
  6. En sikring har gått.
  7. Et relé eller en bryter er ødelagt.
  1. Flytt spaken for knivkontroll (kraftuttak) til frakoblet stilling.
  2. Sett på parkeringsbremsen.
  3. Sett deg på setet.
  4. Lad opp batteriet.
  5. Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt.
  6. Bytt ut sikringen.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren vil ikke starte, er vanskelig å starte eller går ikke.
  1. Drivstofftanken er tom.
  2. Luftrenseren er skitten.
  3. Det er smuss på drivstoffilteret.
  4. Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  1. Fyll drivstofftanken med drivstoff.
  2. Rengjør eller bytt ut luftrenserelementet.
  3. Bytt ut drivstoffilteret.
  4. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren mister kraft.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Luftrenseren er skitten.
  3. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  4. Kjøleribbene og luftpassasjene over motoren er tilstoppet.
  5. Utluftingshullet i drivstofflokket er tilstoppet.
  6. Det er smuss på drivstoffilteret.
  7. Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Rengjør luftrenserelementet.
  3. Tilsett olje til veivhuset.
  4. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  5. Rengjør eller skift ut drivstofflokket.
  6. Bytt ut drivstoffilteret.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren overopphetes.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  3. Kjøleribbene og luftpassasjene over motoren er tilstoppet.
  4. Kjølevæskenivået i radiatoren er lavt.
  5. Elektrisk vifte har ikke strømtilførsel eller fungerer ikke korrekt.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Tilsett olje til veivhuset.
  3. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  4. Tilsett kjølemiddel.
  5. Kontroller om 40 A-sikringen for viften har gått. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Maskinen kjører ikke.
  1. Omløpsventilen er ikke strammet nok til.
  2. Driv- eller pumperemmen er slitt, løs eller ødelagt.
  3. Driv- eller pumperemmen er kommet av remskiven.
  4. Ledefjæren er brukket eller mangler.
  5. For lite eller for varm hydrauliskvæske.
  1. Stram til omløpsventilen.
  2. Skifte ut remmen.
  3. Skifte ut remmen.
  4. Skift ut fjæren.
  5. Fyll på hydraulisk olje eller la den avkjøles.
  Maskinen vibrerer unormalt.
  1. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e) eller ubalansert(e).
  2. Knivmonteringsbolten er løs.
  3. Monteringsboltene i motoren er løse.
  4. En motorremskive, lederull eller knivremskive er løs.
  5. Motorremskiven er ødelagt.
  6. Knivspindelen er bøyd.
  7. Motormonteringen er løs eller utslitt.
  1. Monter ny(e) kniv(er).
  2. Stram til knivmonteringsbolten.
  3. Trekk til monteringsboltene.
  4. Stram til den aktuelle skiven.
  5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Klippehøyden er ujevn.
  1. Kniven(e) er ikke skarp(e).
  2. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e).
  3. Klippeenheten er ikke rettet opp.
  4. Gressklipperens underside er skitten.
  5. Trykket i dekkene er feil.
  6. Knivspindelen er bøyd.
  1. Slip kniven(e).
  2. Monter ny(e) kniv(er).
  3. Rett opp klippeenheten på tvers og på langs.
  4. Rengjør gressklipperens underside.
  5. Juster trykket i dekkene.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Knivene roterer ikke.
  1. Kraftuttakets drivrem er slitt, løs eller ødelagt.
  2. Kraftuttakets drivrem sitter ikke på remskiven.
  3. Klipperremmen er slitt, løs eller ødelagt.
  4. Klipperremmen sitter ikke på remskiven.
  5. Pumpens drivrem er slitt, løs eller ødelagt.
  6. Pumpens drivrem sitter ikke på remskiven.
  7. Ledefjæren er brukket eller mangler.
  1. Kontroller remmens spenning.
  2. Monter ny drivrem, og kontroller justeringsakslene og remførerne for korrekt stilling.
  3. Monter en ny klipperrem.
  4. Monter ny klipperrem og kontroller at lederullen, lederullarmen og fjæren befinner seg i korrekt stilling og fungerer som de skal.
  5. Monter en ny klipperrem.
  6. Monter ny klipperrem og kontroller at lederullen, lederullarmen og fjæren befinner seg i korrekt stilling og fungerer som de skal.
  7. Skift ut fjæren.

  Skjemaer

  Koblingsskjema

  g012068