Introduktion

Denna åkgräsklippare med roterande knivar är avsedd att användas av privatkunder och yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är primärt konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder eller kommersiella anläggningar. Den är inte konstruerad för att klippa snår eller för jordbruksändamål.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via www.toro.com.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

g000935

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013.

Felaktig användning eller felaktigt underhåll från förarens eller ägarens sida kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Om inte anvisningarna följs kan detta leda till personskador eller dödsfall.

Säker driftspraxis

Maskinen kan slita av händer och fötter och slunga omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

Utbildning

 • Läs instruktionerna noga. Bekanta dig med reglagen och med hur maskinen ska användas.

 • Låt aldrig barn eller personer som inte känner till anvisningarna köra gräsklipparen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder.

 • Klipp aldrig om människor, särskilt barn, eller husdjur befinner sig i närheten.

 • Kom ihåg att föraren är ansvarig för olyckor och risker som andra människor och deras ägodelar utsätts för.

 • Skjutsa inte passagerare.

 • Alla förare måste få praktisk utbildning av en yrkesutbildad. Utbildningen ska särskilt framhålla:

  • vikten av omsorg och koncentration vid arbete med åkmaskiner

  • att man inte kan återfå kontrollen över en åkmaskin som glider på en slänt med hjälp av reglagehandtagen. Huvudanledningarna till att man förlorar kontrollen är:

   • otillräckligt däckgrepp, speciellt på vått gräs

   • för hög hastighet

   • otillräcklig inbromsning

   • att maskintypen är olämplig för uppgiften

   • dålig kännedom om markförhållandenas betydelse, särskilt i sluttningar

   • felaktig inställning och lastfördelning.

Förberedelser

 • Bär alltid långbyxor och kraftiga, halkfria skor.

 • Undersök noga det område där maskinen ska köras och avlägsna alla föremål som kan slungas omkring av maskinen.

 • Varning – Bränsle är mycket brandfarligt.

  • Förvara bränsle i dunkar avsedda för ändamålet.

  • Fyll bara på bränsle utomhus och rök inte vid påfyllning.

  • Fyll på bränsle innan du startar motorn. Ta aldrig av bränsletankens lock och fyll inte på bränsle medan motorn är igång eller när motorn är varm.

  • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn utan flytta maskinen bort från spillet och undvika att skapa några gnistor tills bensinångorna har skingrats.

  • Sätt tillbaka locken på tankarna och dunkarna ordentligt.

 • Byt ut trasiga ljuddämpare.

 • Före körning bör du kontrollera så att inga knivar, knivbultar eller klippaggregat är slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade knivar och bultar i satser så att balanseringen bibehålls.

 • Var försiktig vid hantering av maskiner med flera knivar, eftersom en roterande kniv kan få andra knivar att rotera.

Körning

 • Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om det blixtrar eller åskar i området ska maskinen inte användas. Sök skydd.

 • Var uppmärksam, sänk farten och var försiktig när du svänger. Titta bakåt och åt sidan innan du ändrar körriktning.

 • Kör inte motorn i slutna utrymmen där farlig koloxid kan ansamlas.

 • Klipp endast i dagsljus eller i bra belysning.

 • Koppla ur klippaggregatet och lägg i neutralläget innan du startar motorn.

 • Kör inte i sluttningar vars lutning överstiger 15 grader.

 • Kom ihåg att det inte finns några säkra sluttningar. Vid körning på grässlänter krävs särskild försiktighet. Undvik att välta genom att

  • inte starta och stanna tvärt vid körning i uppåt- och nedförslut

  • köra långsamt på sluttningar och vid snäva svängar

  • se upp för gupp, gropar och andra dolda faror.

 • Var försiktig vid bogsering av tunga laster och vid användning av tunga redskap.

  • Använd endast godkända dragkrokar och fästen.

  • Begränsa lasterna till sådana som du kan kontrollera säkert.

  • Sväng inte tvärt. Var försiktig när du backar.

 • Se upp för trafik när du kör nära vägar eller korsar vägar.

 • Stanna knivarna innan du korsar ytor som ej är gräsbevuxna.

 • Rikta aldrig utkastet mot kringstående när redskap kopplats till, och låt ingen komma i närheten av maskinen när den är igång.

 • Kör aldrig gräsklipparen med skadade skydd eller om säkerhetsanordningarna inte sitter på plats.

 • Ändra inte inställningarna för motorns varvtalshållare och övervarva inte motorn. Om motorn körs med för högt varvtal kan risken för personskador öka.

 • Gör följande innan du kliver ur förarsätet:

  • Koppla ur kraftuttaget och sänk ned redskapen.

  • Lägg i neutralläget och dra åt parkeringsbromsen.

  • Stäng av motorn och ta ur nyckeln.

 • Koppla ur redskapsdrivningen, stäng av motorn och lossa tändkabeln/-kablarna eller ta ur tändningsnyckeln

  • innan utkastaren rensas.

  • före kontroll, rengöring och arbete på klipparen.

  • om du har kört på något föremål. Kontrollera noga om gräsklipparen har skadats och reparera eventuella skador innan du startar och kör maskinen igen. Kontrollera maskinen omedelbart om den börjar vibrera onormalt.

 • Koppla ur redskapsdrivningen under transport och när maskinen inte används.

 • Stäng av motorn och koppla ur redskapsdrivningen

  • före bränslepåfyllning

  • innan gräsuppsamlaren tas bort

  • innan klipphöjden justeras om den inte kan ställas in från förarplatsen.

 • Minska på gasen när motorn ska köras tom på bensin och stäng av bränsletillförseln när du har slutat att klippa, om motorn är försedd med en bränslekran.

Underhåll och förvaring

 • Håll samtliga muttrar, bultar och skruvar åtdragna så att maskinen är i säkert bruksskick.

 • Förvara aldrig maskinen med bränsle i tanken i en byggnad där bensinångor kan antändas av en öppen låga eller gnista.

 • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

 • Håll motorn, ljuddämparen, batterifacket och förvaringsutrymmet för bränsle fria från gräs, löv eller överflödigt smörjmedel för att minska brandrisken.

 • Kontrollera gräsuppsamlaren regelbundet och se efter om den är sliten eller trasig.

 • Byt ut slitna och skadade delar av säkerhetsskäl.

 • Om du behöver tömma bränsletanken ska detta göras utomhus.

 • Var försiktig vid hantering av maskiner med flera knivar, eftersom en roterande kniv kan få andra knivar att rotera.

 • Sänk ned klippaggregatet om det inte kan låsas mekaniskt när maskinen parkeras, ställs undan eller lämnas utan uppsikt.

Säkerhet för Toro-åkgräsklippare

Nedan finns säkerhetsinformation som gäller specifikt för Toro-produkter samt annan säkerhetsinformation som du bör känna till och som inte täcks av CEN-standarden.

 • Motoravgaser innehåller koloxid som är ett luktfritt och dödligt gift. Kör inte motorn inomhus eller i ett slutet utrymme.

 • Håll händer, fötter, hår och löst sittande kläder borta från området kring utkastaren, klipparens undersida och alla rörliga delar när motorn är igång.

 • Rör inte de delar av utrustningen eller redskapen som kan vara heta efter att ha varit igång under arbetet. Låt dem svalna innan du försöker utföra underhåll, justering eller service.

 • Batterisyra är giftigt och kan orsaka brännskador. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Skydda ansikte, ögon och kläder när du arbetar med ett batteri.

 • Batterigaser kan explodera. Håll cigarretter, gnistor och eld borta från batteriet.

 • Använd endast originalreservdelar från Toro för att upprätthålla originalstandarden.

 • Använd endast redskap som godkänts av Toro. Garantin kan upphöra att gälla om redskap som ej har godkänts används.

Arbete i sluttningar

 • Klipp inte i sluttningar vars lutning överstiger 15 grader.

 • Klipp inte nära stup, diken, branta flodbäddar eller vattendrag. Hjul som glider över kanter kan orsaka vältolyckor, vilket kan resultera i allvarliga skador, dödsfall eller drunkning.

 • Klipp inte på sluttningar om gräset är blött. Hala förhållanden minskar drivkraften och kan orsaka slirning och förlust av kontrollen.

 • Gör inga plötsliga svängar eller hastighetsändringar.

 • Använd en motorgräsklippare och/eller en handtrimmer nära stup, diken, branta flodbäddar och vattendrag.

 • Minska hastigheten och var ytterst försiktig på sluttningar.

 • Ta bort eller märk ut hinder som t.ex. stenar och grenar i klippområdet. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs.

 • Se upp för diken, hål, stenar, gropar och andra ojämnheter som ändrar drivvinkeln eftersom ojämn terräng kan få maskinen att välta.

 • Undvik plötsliga starter vid klippning i motlut eftersom klipparen kan välta bakåt.

 • Tänk på att drivkraften kan förloras vid klippning i nedförslutning. Om tyngdpunkten förskjuts till framhjulen kan det medföra att drivhjulen slirar och att det inte går att bromsa och styra.

 • Undvik alltid plötsliga starter och stopp på lutande underlag. Om däcken förlorar drivkraften kopplar du ur knivarna och fortsätter långsamt bort från sluttningen.

 • Följ tillverkarens rekommendationer för hjulvikter eller motvikter för att förbättra stabiliteten.

 • Var extra försiktig med gräsuppsamlare och andra redskap. Dessa kan ändra maskinens stabilitet och orsaka förlust av kontrollen.

Ljudtrycksnivå Vattenpass

Enheten har en ljudtrycksnivå vid förarens öra på 90 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA.

Ljudtrycksnivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN ISO 5395:2013.

Ljudeffektnivå

Maskinen har en garanterad ljudeffektnivå på 105 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA.

Ljudeffektsnivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i ISO 11094.

Vibrationsnivå

Hand/arm

Uppmätt vibrationsnivå för höger hand = 3.1 m/s2

Uppmätt vibrationsnivå för vänster hand = 3.1 m/s2

Osäkerhetsvärde (K) = 1.6 m/s2

Uppmätta värden har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN ISO 5395:2013.

Hela kroppen

Uppmätt vibrationsnivå = 0.90 m/s2

Osäkerhetsvärde (K) = 0.45 m/s2

Uppmätta värden har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN ISO 5395:2013.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som har skadats eller ramlat bort ska bytas ut eller ersättas.

decal93-7818
decal93-8069
decal98-4387
decal104-2449
decal107-2114
decal107-3069
decal107-3961
decal107-3962
decal107-3968
decal107-3969
decal107-7719
decal108-5955
decal108-5957
decal108-5981
decal110-3852
decal110-3853
decal112-3858
decal112-9028
decal114-1826
decal114-9600
decal115-4212
decal116-5610
decal117-3848
decal119-0397
decal119-0398
decal121-7562
decal126-2055
decal131-4036
decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal107-9309
decal107-3963
decal107-3964
decal110-0820
decal127-0335

Produktöversikt

g020466

Bekanta dig med alla reglage innan du startar motorn och kör maskinen (Figur 3 och Figur 4).

g010363

Timmätare

Timmätaren registrerar antalet timmar som motorn har arbetat. Den är aktiv när motorn är igång. Använd dessa tider för att schemalägga regelbundet underhåll (Figur 4).

Säkerhetsindikatorer

Det finns symboler på timmätaren som med hjälp av en svart triangel anger att säkerhetskomponenten är i rätt läge (Figur 5).

Batteriindikator

När tändningsnyckeln först vrids till KöRLäGET i några sekunder visas batterispänningen där timmarna vanligtvis visas.

Batterilampan tänds när tändningen vrids på och när laddningen ligger under korrekt driftnivå (Figur 5).

g009610

Gasreglage

Gasreglaget har två lägen: SNABBT och LåNGSAMT.

Knivreglagebrytare (kraftuttag)

Knivreglagesbrytaren (kraftuttaget) används för att koppla in den elektriska kopplingen och köra klipparens knivar med rörelsereglagen i det olåsta mittläget. Dra brytaren uppåt för att koppla in knivarna och släpp. Tryck ned knivreglagesbrytaren (kraftuttaget) för att koppla ur knivarna.

Neutralt låsläge

Det NEUTRALA LåSLäGET används tillsammans med säkerhetssystemet för att fastställa NEUTRALLäGET.

Tändningslås

Brytaren används för att starta klipparens motor och har tre lägen: START, KöR och AV.

Glödstiftslampa

Glödstiftslampan tänds när glödstiftsknappen trycks ned (Figur 4).

Glödstiftsbrytare

Med den här brytaren aktiveras glödstiften, vilket markeras av glödstiftslampan. Tryck ned glödstiftsbrytaren i 10 sekunder före start.

Motortemperaturlampa

Motortemperaturlampan tänds om motorn överhettas (Figur 4).

Ljudlarm

Denna maskin har utrustats med ett ljudlarm som uppmärksammar användaren på att motorn bör stängas av för att förhindra motorskador pga. överhettning. Se även Serva kylsystemet i Underhålla kylsystemet.

Bränsleväljarkran

Bränsleväljarkranen sitter bakom sätet.

Stäng bränsleväljarkranen före transport och innan du ställer maskinen i förvar.

Vrid bränsleväljarkranen till det vänstra eller högra läget före körning.

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd originaldelar från Toro för att skydda din investering och bibehålla Toro-utrustningen i toppskick. Vad gäller driftsäkerheten tillhandahåller Toro reservdelar som utformats exakt efter utrustningens tekniska specifikation. Använd enbart originaldelar från Toro så slipper du bekymmer.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Fylla på bränsle

Motorn drivs med rent, färskt dieselbränsle med ett oktantal på minst 40. Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 30 dagar så att det garanterat är färskt.

Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över −7 °C och diesel för vinterbruk (nr 1-D eller blandning av nr 1-D/2-D) under −7 °C. Användning av diesel för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, och underlättar därmed starter och minskar risken för kemisk separation hos bränslet på grund av lägre temperaturer (vaxbildning som kan täppa igen filter).

Användning av diesel för sommarbruk vid temperaturer över −7 °C bidrar till att pumpens delar håller längre.

Important: Använd inte fotogen eller bensin istället för dieselbränsle. Motorn skadas om detta råd inte följs.

Varning

Bränsle är skadligt eller dödligt om det förtärs. Längre exponering för bränsleångor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.

 • Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.

 • Håll ansiktet borta från munstycket och bränsletanken eller stabilisatoröppningen.

 • Håll bränsle borta från ögon och hud.

Fara

Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

 • Fyll på tanken utomhus, på en plan yta och en öppen plats, när motorn är kall. Torka upp eventuellt utspillt bränsle.

 • Fyll aldrig på bränsletanken i en sluten släpvagn.

 • Fyll inte tanken helt full. Fyll bränsletanken till påfyllningsrörets nedersta del. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion. Om du fyller på för mycket kan det leda till bränsleläckage eller skador i motorn eller emissionssystemet (om sådant finns).

 • Rök aldrig när du handskas med bränsle och håll dig borta från öppen eld eller platser där ångor kan antändas av gnistor.

 • Förvara bränslet i en godkänd dunk och håll den utom räckhåll från barn. Köp aldrig mer bränsle än vad som går åt inom en månad.

 • Ställ alltid bränsledunkar på marken en bit bort från ditt fordon före påfyllning.

 • Fyll inte på bränsledunkar inne i ett fordon eller på lastbilsflak eller släp, eftersom plastmattor och liknande kan isolera dunken och förlänga urladdningstiden för statisk elektricitet.

 • Lasta om möjligt av bränsledrivna maskiner från lastbilen eller släpet och tanka när hjulen står på marken.

 • Fyll på maskinen från en dunk hellre än med munstycket på en bränslepump om det inte är möjligt att lasta av maskinen från lastbilen eller släpet.

 • Håll hela tiden kontakt mellan munstycket på bensinpumpen och kanten på tank- eller dunköppningen tills tankningen är klar om tankning måste ske från bensinpump.

Biodiesel-klar

Maskinen kan också använda biodieselbränsle, upp till B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Petrodieselandelens svavelhalt ska vara låg eller mycket låg.

Vidta följande säkerhetsåtgärder:

 • Bränslets biodieselandel uppfyller specifikationen ASTM D6751 eller EN 14214.

 • Bränsleblandningens sammansättning ska uppfylla ASTM D975 eller EN 590.

 • Målade ytor kan skadas av biodiesel.

 • Använd B5 (andel biodiesel är 5 %) eller blandningar med mindre biodieselandel vid kallt väder.

 • Kontrollera tätningar, slangar och packningar som kommer i kontakt med bränsle, eftersom de kan försämras över tiden.

 • Vid byte till biodiesel kan bränslefiltret sättas igen efter en tid.

 • Kontakta din återförsäljare om du vill ha mer information om biodiesel.

Fylla bränsletanken

Note: Fyll inte tanken helt full. Fyll bränsletanken till påfyllningsrörets nedersta del. Det tomma utrymmet i tanken behövs för bensinens expansion.

 1. Stäng av motorn och dra åt parkeringsbromsen.

 2. Rengör runt alla tanklock och ta bort locket. Fyll bränsletanken till påfyllningsrörets nedersta del. Det tomma utrymmet gör att bränslet kan expandera. Fyll inte tanken helt full.

 3. Skruva på tanklocket ordentligt. Torka upp eventuellt utspillt bränsle.

 4. Fyll om möjligt på tanken varje gång maskinen har använts. Detta minimerar eventuell ansamling av kondens i bränsletanken.

Kontrollera oljenivån i motorn

Innan du startar motorn och använder maskinen ska du kontrollera vevhusets oljenivå; se Kontrollera oljenivån i motorn.

Växla mellan bränsletankarna

Important: Kör inte maskinen så att den töms helt på bränsle. Det kan skada motorn och medföra att bränslesystemet måste kontrolleras.

Bränsleväljarkranen sitter till vänster bakom sätet.

Enheten har två bränsletankar. En tank sitter till vänster, och en till höger. Båda tankarna är anslutna till bränsleväljarkranen. Därifrån går en gemensam bränsleledning till motorn (Figur 6).

Vrid bränsleväljarkranen till vänster för att använda den vänstra bränsletanken. Vrid bränsleväljarkranen till höger för att använda den högra bränsletanken (Figur 6)

Stäng bränsleväljarkranen före transport och innan du ställer maskinen i förvar.

g000962

Använda vältskyddet (störtbågen)

Varning

Undvik personskador och dödsfall p.g.a. vältning: håll störtbågen i upprätt låst läge och använd säkerhetsbältet.

Kontrollera att sätets bakre del är låst med sätesspärren.

Varning

Det finns inget vältskydd om störtbågen är nedfälld.

 • Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt.

 • Använd inte säkerhetsbältet om störtbågen är nedfälld.

 • Kör långsamt och försiktigt.

 • Fäll upp störtbågen så snart som det finns tillräckligt med utrymme.

 • Var mycket uppmärksam på utrymmen ovanför dig (dvs. grenar, dörrar, elektriska sladdar) innan du kör under ett föremål och vidrör dem inte.

 1. Ta bort hårnålssprintarna och de två tapparna (Figur 8).

 2. Sänk ned störtbågen till nedfällt läge. Det finns två nedfällda lägen. Lägena visas i Figur 7.

  g004954
 3. Montera de två tapparna och säkra dem med hårnålssprintarna (Figur 8).

  g004955
 4. Fäll upp vältskyddet genom att lossa hårnålssprintarna och ta bort de två tapparna (Figur 8).

 5. Fäll upp vältskyddet till upprätt läge, montera de två tapparna och fäst dem med hårnålssprintarna (Figur 8).

Säkerheten främst

Läs alla säkerhetsanvisningar och symboler i avsnittet om säkerhet. Att känna till denna information kan hjälpa dig och kringstående att undvika skada.

Fara

Körning på vått gräs eller i branta sluttningar kan orsaka slirning eller att du förlorar kontrollen.

 • Kör inte i backar vars lutning överstiger 15 grader.

 • Minska hastigheten och var ytterst försiktig på sluttningar.

 • Kör inte maskinen nära vattendrag.

Fara

Hjul som glider över en kant kan orsaka vältolyckor vilket kan resultera i allvarliga skador, dödsfall eller drunkning.

Kör inte maskinen nära stup.

Fara

Om du välter med maskinen när störtbågen är nedfälld kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

Håll alltid störtbågen låst i helt uppfällt läge och använd säkerhetsbältet.

g000963

Var försiktig

Denna maskin ger ljudnivåer vid förarens öra som överstiger 85 dBA och kan orsaka hörselskador vid längre arbetspass.

Använd hörselskydd när du kör denna maskin.

Vi rekommenderar att skyddsutrustning används, t.ex. skyddsglasögon, hörselskydd, handskar, skyddsskor och hjälm.

g009027

Använda parkeringsbromsen

Dra alltid åt parkeringsbromsen när du stannar maskinen eller lämnar den utan uppsikt.

Dra åt parkeringsbromsen

 1. För rörelsereglagen (Figur 17) till det NEUTRALA LåSLäGET.

 2. För parkeringsbromsspaken bakåt och uppåt för att dra åt parkeringsbromsen (Figur 11). Parkeringsbromsspaken bör ligga stadigt i det inkopplade läget.

  Varning

  Parkeringsbromsen kanske inte kan hålla maskinen parkerad på lutande underlag. Detta kan orsaka personskador eller skador på egendom.

  Parkera inte på sluttningar om inte hjulen är blockerade.

Frigör parkeringsbromsen

För parkeringsbromsspaken framåt och nedåt för att frigöra parkeringsbromsen (Figur 11). Parkeringsbromsen är urkopplad och spaken vilar mot bromsstoppet.

g000964

Starta och stänga av motorn

Starta motorn vid normal väderlek

g032593

Important: De startcykler du använder får inte överstiga 30 sekunder per minut, för då kan startmotorn överhettas.

Note: Ytterligare startcykler kan behövas när motorn startas för första gången efter att bränslesystemet har tömts helt på bränsle.

Starta motorn vid kallt väder (under −5 °C)

Note: Använd korrekt motorolja för starttemperaturen. Se Serva motoroljan.

g032594

Important: De startcykler du använder får inte överstiga 30 sekunder per minut, för då kan startmotorn överhettas.

Note: Använd inte bränsle som blivit kvar från sommaren. Använd endast färsk diesel för vinterbruk.

Stänga av motorn

Var försiktig

Barn eller kringstående kan skadas om de flyttar eller försöker köra en maskin som har lämnats utan uppsikt.

Ta alltid ur tändningsnyckeln och dra åt parkeringsbromsen när du lämnar maskinen utan tillsyn, även om det bara är för några minuter.

g032595

Important: Se till att du stänger bränslekranen innan maskinen transporteras eller ställs i förvaring, eftersom bränsleläckage kan förekomma. Dra åt parkeringsbromsen före transport. Kontrollera att du tagit ur nyckeln eftersom bränslepumpen annars kan gå igång och göra att batteriet laddar ur.

Använda kraftuttaget

Med kraftuttagsbrytaren startar och stannar du klipparens knivar och alla motordrivna redskap.

Koppla in kraftuttaget

 1. Låt maskinen värmas upp i 5–10 minuter om motorn är kall, innan du kopplar in kraftuttaget.

 2. Släpp trycket på rörelsereglagen och lägg i NEUTRALLäGET medan du sitter på sätet.

 3. För gasreglaget till det SNABBA läget.

  Note: Om kraftuttaget kopplas in med halvt eller mindre gaspådrag slits drivremmarna kraftigt.

 4. Dra ut kraftuttagsbrytaren för att koppla in kraftuttaget (Figur 15).

  g000937

Koppla ur kraftuttaget

Tryck in kraftuttagsbrytaren för att STäNGA AV kraftuttaget (Figur 15).

Använda säkerhetssystemet

Var försiktig

Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt aktiveras vilket i sin tur kan leda till personskador.

 • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

 • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

Säkerhetssystemets funktioner

Säkerhetssystemet är konstruerat så att motorn inte kan startas om inte

 • parkeringsbromsen är åtdragen

 • Kraftuttaget är urkopplat.

 • rörelsereglagen är i det NEUTRALA LåSLäGET

Säkerhetssystemet ska också stänga av motorn när rörelsereglagen flyttas från det LåSTA läget med parkeringsbromsen åtdragen eller om du reser dig upp från sätet när kraftuttaget är inkopplat.

Det finns symboler på timmätaren som visar om säkerhetskomponenterna är i rätt läge. När komponenten är i rätt läge tänds en triangel i motsvarande ruta.

g009612

Testa säkerhetssystemet

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Låt en auktoriserad serviceverkstad reparera systemet omedelbart om det inte fungerar enligt nedanstående beskrivning.

  1. Sitt på sätet, dra åt parkeringsbromsen och koppla IN kraftuttaget. Försök att starta motorn – den ska inte dras runt.

  2. Sitt på sätet, dra åt parkeringsbromsen och koppla UR kraftuttaget. Flytta något av rörelsereglagen (från det NEUTRALA LåSLäGET). Försök starta motorn – den ska inte dras runt. Upprepa samma sak med det andra reglaget.

  3. Sitt på sätet, lägg i parkeringsbromsen, placera kraftuttagsbrytaren i läget AV och för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET. Starta sedan motorn. Lossa parkeringsbromsen, koppla in kraftuttaget och res dig lite från sätet medan motorn är igång. Motorn ska stanna.

  4. Sitt på sätet, lägg i parkeringsbromsen, placera kraftuttagsbrytaren i läget AV och för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET. Starta sedan motorn. För ett av rörelsereglagen mot mitten och rör på det (framåt eller bakåt) medan motorn är igång. Motorn ska stanna. Upprepa samma sak för det andra rörelsereglaget.

  5. Sitt på sätet, lossa parkeringsbromsen, placera kraftuttagsbrytaren i läget AV och för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET. Försök att starta motorn – den ska inte dras runt.

  Köra framåt och bakåt

  Med gasreglaget styrs motorns varvtal mätt i rpm (varv per minut). Sätt gasreglaget i det SNABBA läget för bästa prestanda. Kör alltid med FULL GAS vid klippning.

  Var försiktig

  Maskinen kan rotera väldigt snabbt. Föraren kan förlora kontrollen över maskinen och orsaka personskador eller skador på maskinen.

  • Var försiktig i svängar.

  • Sakta ned innan du gör skarpa svängar.

  Köra framåt

  1. Frigör parkeringsbromsen; se Justera parkeringsbromsen.

  2. För reglagen till mittläget, olåst läge.

  3. Kör framåt genom att försiktigt föra rörelsereglagespakarna framåt (Figur 17).

   Note: Motorn stängs av om rörelsereglagen flyttas när parkeringsbromsen är åtdragen.

   Du kör rakt genom att trycka lika mycket på båda rörelsereglagespakarna (Figur 17).

   För att svänga vrider du rörelsereglagespaken mot neutralläget i den riktning du vill svänga (Figur 17).

   Ju längre du flyttar rörelsereglagespakarna i endera riktningen, desto snabbare kommer maskinen att förflytta sig i denna riktning.

   Dra rörelsereglagen till NEUTRALLäGET för att stanna.

   g004532

  Köra bakåt

  1. För reglagen till mittläget, olåst läge.

  2. Backa genom att försiktigt dra rörelsereglagespakarna bakåt (Figur 17).

   Du kör rakt genom att trycka lika mycket på båda rörelsereglagespakarna (Figur 17).

   För att svänga lättar du på trycket på den rörelsereglagespak som är närmast det håll som du vill svänga åt (Figur 17).

   För rörelsereglagespakarna till NEUTRALLäGET när du vill stanna.

  Stanna maskinen

  Du stannar maskinen genom att föra rörelsereglagespakarna till NEUTRALLäGET och därefter det LåSTA LäGET, koppla ur kraftuttaget och stänga AV maskinen med tändningsnyckeln.

  Lägg alltid i parkeringsbromsen när du lämnar maskinen. Glöm inte bort att ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  Var försiktig

  Barn eller kringstående kan skadas om de flyttar eller försöker köra en maskin som har lämnats utan uppsikt.

  Ta alltid ur tändningsnyckeln och dra åt parkeringsbromsen när du lämnar maskinen utan tillsyn, även om det bara är för några minuter.

  Justera klipphöjden

  Klipphöjden kan justeras från 38 till 127 mm i steg om 6 mm genom att sprinten flyttas till olika hållägen.

  1. Höj klipphöjdsreglaget till TRANSPORTLäGET (som också är klipphöjdsläget 127 mm) (Figur 18).

  2. Justera inställningen genom att ta ut sprinten ur klipphöjdsfästet (Figur 18).

  3. Sätt i sprinten i det hål i klipphöjdsfästet som motsvarar den önskade klipphöjden (Figur 18).

  4. Flytta spaken till önskad höjd.

   g009568

  Justera antiskalvalsarna

  Varje gång du ändrar klipphöjden bör du även justera antiskalvalsarnas höjdinställning.

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. När du har ställt in klipphöjden ska du justera valsarna genom att ta bort flänsmuttern, bussningen, distansbrickan och skruven (Figur 19 eller Figur 20).

   Note: De två mellersta valsarna har ingen distansbricka (Figur 19 eller Figur 20).

  4. Välj ett hål så att antiskalvalsen befinner sig så nära den önskade klipphöjden som möjligt.

  5. Montera flänsmutterns bussning, distansbricka och skruv. Dra åt till 54–61 N·m (Figur 19 eller Figur 20).

  6. Upprepa justeringen för övriga antiskalvalsar.

   g005887
   g005960

  Ställa in sätet

  Sätet kan flyttas framåt och bakåt. Ställ in sätet så att du har bäst kontroll över maskinen och sitter bekvämt.

  För spaken i sidled för att låsa upp sätet och justera det (Figur 21).

  g019754

  Ändra sätets fjädring

  Sätet kan justeras så att du får en mjuk och bekväm åkning. Ställ in sätet i det läge som du tycker är mest bekvämt.

  Justera genom att vrida ratten i endera riktningen för att uppnå bästa bekvämlighet (Figur 22).

  g019768

  Lossa spärren till sätet

  1. Flytta sätet till det bakre läget. På så sätt är sätet inte i vägen när det är upphöjt.

  2. Tryck sätesspärren bakåt för att lossa sätet.

  3. Höj upp sätet. Detta gör att du kommer åt maskinen under sätet (Figur 23).

   g000950

  Skjuta maskinen för hand

  Important: Skjut alltid maskinen för hand. Bogsera aldrig maskinen eftersom hydrauliken då kan skadas.

  Skjuta maskinen framåt

  1. Koppla ur kraftuttaget och vrid tändningsnyckeln till det avstängda läget. För reglagen till det NEUTRALA LåSLäGET, lägg i parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.

  2. Vrid förbikopplingsventilerna motsols ett varv. Hydrauloljan kan då passera förbi pumpen så att hjulen kan rotera (Figur 24).

   Important: Vrid inte förbikopplingsventilerna mer än ett varv. Detta förhindrar att ventilerna kommer ut ur huset varvid vätskan kan rinna ut.

  3. Koppla ur parkeringsbromsen innan du skjuter på maskinen.

  Växla till maskinanvändning

  Vrid förbikopplingsventilerna medsols ett varv för att köra maskinen (Figur 24).

  Note: Dra inte åt överströmningsventilerna för hårt.

  Maskinen kan inte köras förrän förbikopplingsventilerna har vridits in.

  g010371

  Drift med överhettningssensorn

  Maskinen har en sensor som stänger AV klippdäcket när motorn blir överhettad. När motorn blir överhettad AKTIVERAS ljud- och ljuslarmen samtidigt som klippdäcket stängs AV.

  Om klippdäcket stängs AV automatiskt på grund av överhettning ska du köra maskinen till en säker plats och till en lastbil eller släpvagn.

  Om maskinen blir överhettad ska du kontrollera att det inte finns något skräp i området kring motorn och kylaren. Stäng av motorn och låt den svalna innan du kopplar in klippdäcket. Om motorn fortsätter att bli överhettad bör du ta med maskinen till en auktoriserad återförsäljare.

  Transportera maskinen

  Använd en släpvagn eller lastbil för tung last för att transportera maskinen. Se till att alla lampor och markeringar som krävs enligt lag finns på släpvagnen eller lastbilen. Läs alla säkerhetsanvisningarna noga. Om du känner till denna information kan du, din familj, husdjur eller kringstående undvika att skadas.

  Gör så här för att transportera maskinen:

  • Lås bromsen och blockera hjulen.

  • Säkra maskinen på släpvagnen eller lastbilen med spännband, kedjor, kablar eller rep.

  • En släpvagn som bogseras med ett fordon ska säkras med säkerhetskedjor.

   Varning

   Det är farligt att köra på gator eller vägar utan blinkers, strålkastare och reflexer eller utan en skylt med ”långsamgående fordon”, och det kan orsaka olyckor med personskador som följd.

   Kör aldrig maskinen på allmän väg.

  Lasta maskinen

  Var mycket försiktig när du lastar på eller av maskinen på ett släp eller en lastbil. Använd en fullbreddsramp som är bredare än maskinen för den här proceduren. Backa maskinen uppför rampen och kör den framåt nedför rampen (Figur 25).

  g028043

  Important: Använd inte smala, åtskilda ramper för maskinens båda sidor.

  Kontrollera att rampen är tillräckligt lång så att vinkeln mot marken inte överstiger 15 grader (Figur 26). På plan mark innebär det att rampen ska vara minst 4 gånger så lång som släpets eller lastbilsflakets höjd från marken. En brantare vinkel kan göra att delar på klipparen fastnar när maskinen flyttas från rampen till släpet eller lastbilen. En brantare lutning kan också göra att maskinen tippar eller att föraren förlorar kontrollen. Vid lastning av maskinen på eller i närheten av en sluttning ska släpet eller lastbilen placeras så att det/den riktas nedför sluttningen, och så att rampen är riktad uppför. På så vis minimeras rampens lutningsvinkel.

  Varning

  Om man lastar på en maskin på ett släp eller en lastbil ökar risken för att välta, vilket kan orsaka allvarliga personskador och innebära livsfara.

  • Var mycket försiktig vid körning på en ramp.

  • Kontrollera att vältskyddet är i uppfällt läge och använd säkerhetsbälte när du lastar på eller av maskinen. Kontrollera att släpvagnen är tillräckligt hög för vältskyddet.

  • Använd endast en fullbreddsramp. Använd inte åtskilda ramper för var sida av maskinen.

  • Kontrollera att lutningen mellan rampen och marken, eller mellan rampen och släpet eller lastbilen, inte är större än 15 grader.

  • Kontrollera att rampen är minst fyra gånger så lång som släpvagns- eller lastbilsflakets höjd från marken. Det tillförsäkrar att rampens vinkel inte överstiger 15 grader på plan mark.

  • Backa uppför ramper och kör framåt nedför ramper.

  • Undvik plötslig acceleration eller inbromsning när du kör maskinen på en ramp, eftersom det kan orsaka att du tappar kontrollen eller tippar.

  g027996

  Använda Z Stand™

  Z-stativet används för att höja upp maskinens främre ände så att du kan rengöra klippenheten och lossa knivarna.

  Varning

  Maskinen kan falla ned på någon och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

  • Var extra försiktig när du använder maskinen på Z Stand™.

  • Använd det endast för att rensa klippenheten och lossa knivarna.

  • Låt inte maskinen stå på Z Stand™ under en längre tid.

  • Stanna alltid motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln innan du utför underhåll av klippenheten.

  Köra upp på Z Stand™

  Important: Använd Z Stand™ på en plan yta.

  1. Lyft upp klipparen till TRANSPORTLäGET.

  2. Ta bort fästpinnen (Figur 27).

   g001811
  3. Höj spärrhaken. För stativets fot utåt och skjut stativet mot maskinen, in i spårets botten (Figur 27 och Figur 28).

   g001812
  4. Sätt stativets fot på marken och låt spärrhaken vila på den vridbara fliken (Figur 28).

  5. Starta motorn och låt den gå på halvt gaspådrag.

   Note: För bästa resultat ska du sätta stativfoten i fåror på underlaget eller sticka ned den i gräsmattan (Figur 28).

  6. Kör upp på stativet. Stanna när spärrhaken faller ned över fliken i det LåSTA läget (Figur 28). När maskinen står på stativet lägger du i parkeringsbromsen och stänger av motorn.

  7. Kila fast eller blockera drivhjulen.

   Varning

   Parkeringsbromsen kanske inte kan hålla maskinen parkerad på Z Stand™. Detta kan orsaka personskador eller skador på egendom.

   Parkera inte på Z Stand™ om inte hjulen är fastkilade eller blockerade.

  8. Utför underhållet.

  Köra av Z Stand™

  1. Ta bort kilarna eller blockeringarna.

  2. Lyft upp spärrhaken i FRITT läge (Figur 29).

   g001813
  3. Starta motorn och låt den gå på halvt gaspådrag. Koppla ur parkeringsbromsen.

  4. Backa sakta ned från stativet.

  5. Återställ stativet till VILOLäGET (Figur 27).

  Arbetstips

  Använda det snabba läget

  Kör motorn i det SNABBA läget så får du bäst klippning och maximal luftcirkulation. Luft behövs för att klippa gräsklippet ordentligt. Ställ inte in för låg klipphöjd så att klipparen helt omges av oklippt gräs. Försök att alltid se till att en sida av klipparen är fri från oklippt gräs, vilket medför att luft kan sugas in i klipparen.

  Klippa en gräsmatta för första gången

  Klipp gräset något längre än normalt så att inte klipparen skalperar ojämn mark. Den klipphöjd som använts tidigare är dock vanligtvis den bästa. Vid klippning av gräs som är längre än 15,24 cm kan du behöva klippa två gånger för att få ett acceptabelt klippresultat.

  Klippa en tredjedel av grässtrået

  Det är bäst att bara klippa av cirka en tredjedel av grässtrået. Mer än så rekommenderas bara om gräset är glest eller om det är sent på hösten då gräset växer saktare.

  Byta klippriktningen

  Växla klippriktning för att hålla gräset rakt. Det underlättar också fördelningen av det klippta gräset, vilket förbättrar nedbrytning och gödning.

  Klipp tillräckligt ofta

  Klipp normalt var 4:e dag. Kom dock ihåg att gräs växer olika snabbt under de olika årstiderna. För att hålla samma längd på gräset, vilket är en bra regel, ska man klippa oftare tidigt på våren. Klipp mer sällan när tillväxten avtar mot mitten av sommaren. Klipp med högre inställning och klipp igen efter två dagar med lägre inställning om du inte kan klippa under en längre tidsperiod.

  Justera klipphastigheten

  Du kan köra saktare för att få ett bättre klippresultat under vissa förhållanden.

  Klipp inte för kort

  Höj klipphöjden om klipparens klippbredd är bredare än den du använt tidigare, så att en ojämn gräsmatta inte klipps för kort.

  Klippa högt gräs

  Klipp med en högre klipphöjdsinställning än vanligt om gräset tillåts växa högre än normalt eller om det är väldigt fuktigt. Klipp sedan på nytt med den normala, lägre inställningen.

  Stanna

  Om du måste stanna maskinen under klippningen kan en klump med gräsklipp falla ner på gräsmattan. Kör till ett område som du redan har klippt medan knivarna är inkopplade för att undvika detta.

  Håll undersidan av klipparen ren

  Rensa bort gräsklipp och smuts från undersidan av klipparen efter varje klippning. Om gräs och smuts ansamlas inuti klipparen blir klippresultatet till slut inte tillfredsställande.

  Underhålla knivarna

  Se till att hålla kniven vass under klippsäsongen, eftersom en vass kniv klipper rent utan att slita och rycka av grässtråna. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna, vilket minskar tillväxten och ökar risken för sjukdomar. Kontrollera knivarna varje dag för att se till att de inte är slöa, slitna eller skadade. Fila ned eventuella hack och slipa knivarna om så behövs. Om en kniv är skadad eller sliten ska den bytas ut omedelbart mot en originalkniv från Toro.

  Underhåll

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera motorns kylvätskenivå.
 • Kontrollera hydrauloljan.
 • Efter de första 25 timmarna
 • Byt ut hydraulfiltret.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt ut motoroljan.
 • Byt ut motoroljefiltret.
 • Efter de första 100 timmarna
 • Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.
 • Kontrollera hjulnavets spårmutter.
 • Kontrollera hjulmuttrarna.
 • Byt växellådsoljan.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Kontrollera motoroljan.
 • Kontrollera motorns kylvätskenivå.
 • Rengör motoroljekylaren.
 • Kontrollera knivarna.
 • Rengör klippdäcket.
 • Var 25:e timme
 • Smörj klippdäcket och spindlarna.
 • Smörj pumpremmens mellandrevsarm.
 • Smörj drivremmens mellandrevsarm.
 • Smörj parkeringsbromsspaken.
 • Kontrollera hydrauloljan.
 • Var 40:e timme
 • Töm vattenseparatorn.
 • Var 50:e timme
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera kraftuttagsdrivremmen.
 • Kontrollera pumpdrivremmen.
 • Kontrollera generatorremmen.
 • Var 100:e timme
 • Byt ut motoroljan.
 • Kontrollera växellådans oljenivå.
 • Kontrollera slangarna i motorkylsystemet.
 • Kontrollera att remmarna inte är slitna eller spruckna.
 • Kontrollera hydraulslangarna.
 • Var 150:e timme
 • Smörj maskinen med lätt olja.(se Smörjning).
 • Var 200:e timme
 • Byt ut motoroljefiltret.
 • Smörj bromsspakens vridfäste.
 • Var 250:e timme
 • Kontrollera och/eller byt ut luftfiltret(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Byt hydraulfiltret och hydrauloljan när Mobil® 1-olja används.
 • Var 400:e timme
 • Byt ut bränslefiltret(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 500:e timme
 • Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.
 • Kontrollera hjulnavets spårmutter.
 • Kontrollera hjulmuttrarna.
 • Justera hjulsvängarmarnas lager(eller årligen, beroende på vilket som inträffar först).
 • Justera den elektriska kopplingen.
 • Byt hydrauloljefiltret och hydrauloljan när Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulolja används.
 • Årligen
 • Smörj de främre hjulsvängarmarna (oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Byt växellådsoljan.
 • Byt ut motorns kylvätska.
 • Important: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon oavsiktligt starta motorn och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset och lossa tändkabeln från tändstiftet/-stiften innan du utför något underhåll. För kabeln åt sidan så att den inte oavsiktligt kan komma i kontakt med tändstiftet.

  Förberedelser för underhåll

  Lossa klippdäckets kjol

  Lossa den nedre bulten på kjolen så att den frigörs och du får åtkomst till klippdäckets ovansida (Figur 30). Dra åt bulten och sätt tillbaka kjolen när underhållet är slutfört.

  g027945

  Ta bort skyddsplåten

  Lossa de två främre bultarna och ta bort skyddsplåten för att komma åt klipparens remmar och spindlar (Figur 31). Sätt tillbaka skyddsplåten och dra åt bultarna när underhållet är slutfört.

  g027946

  Smörjning

  Smörj maskinen såsom visas på smörjguidesdekalen (Figur 32). Smörj oftare vid mycket dammiga eller sandiga förhållanden.

  Typ av fett: Universalfett.

  Smörja maskinen

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Torka av smörjnipplarna med en trasa. Skrapa bort eventuell färg på nippelns/nipplarnas framsida.

  4. Sätt på en fettspruta på nippeln. Pumpa in fett i nipplarna tills det börjar tränga ut ur lagren.

  5. Torka bort överflödigt fett.

  Smörja de främre hjulsvängarmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Smörj de främre hjulsvängarmarna (oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Smörj de främre hjulsvängarmarna en gång om året.

  1. Ta bort dammkåpan och justera svängarmarna. Låt dammkåpan vara av tills smörjningen är klar. Se Justera hjulsvängarmarnas lager.

  2. Ta bort sexkantpluggen. Gänga in en smörjnippel i hålet.

  3. Pumpa in fett i smörjnippeln tills det tränger ut runt det övre lagret.

  4. Ta bort smörjnippeln ur hålet. Montera sexkantpluggen och kåpan.

  Tillsätta fett

  Smörj de smörjpunkter som visas på smörjguidesdekalen (Figur 32).

  g005930

  Tillsätta lätt olja eller smörjspray

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 150:e timme
 • Smörj maskinen med lätt olja.(se Smörjning).
 • Smörj följande maskindelar med smörjmedel i sprayform eller en lätt olja:

  • Sätesomkopplarens led

  • Bromshandtagets vridpunkt

  • Bromsstavbussningar

  • Bronsbussningar för rörelsereglage

  Smörja klippdäcket och mellandrevsarmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Smörj klippdäcket och spindlarna.
 • Smörj pumpremmens mellandrevsarm.
 • Smörj drivremmens mellandrevsarm.
 • Smörj med litium- eller molybdenfett nr 2.

  Important: Kontrollera att klippenhetens spindelaxlar är fulla med smörjfett varje vecka.

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lossa på den nedre bulten som säkrar klippdäckets kjol till klippdäcket. Se Lossa klippdäckets kjol.

  4. Ta bort skyddsplåten. Se Ta bort skyddsplåten

  5. Ta bort remkåporna och tillhörande bultar.

  6. Smörj de tre spindellagren tills smörjfett tränger ut (Figur 33).

  7. Smörj nipplarna på skjutarmarna (Figur 33).

   g012504
  8. Smörj mellandrevsarmen på kraftuttagsdrivremmen (Figur 34).

  9. Smörj pumpremmens mellandrevsarm (Figur 34).

   g007170
  10. Montera remkåporna.

  11. Sätt tillbaka skyddsplåten. Se Ta bort skyddsplåten.

  12. Dra åt skruven som fäster klippdäckets kjol. Anvisningar finns i Lossa klippdäckets kjol.

  Motorunderhåll

  Serva luftrenaren

  Note: Kontrollera filtren oftare om arbetsförhållandena är extremt dammiga eller sandiga.

  Demontera luftfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Kontrollera och/eller byt ut luftfiltret(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lossa spärrhakarna på luftrenaren och dra av luftrenarkåpan från luftrenarhuset (Figur 35).

  4. Rengör luftrenarkåpan invändigt med tryckluft.

  5. Dra försiktigt ut filtret ur luftrenarhuset (Figur 35). Undvik att knacka filtret mot sidan på luftrenarhuset.

  6. Kontrollera om filtret är skadat genom att titta i filtret och lysa med en kraftig lampa på filtrets utsida. Hål i filtret syns då som ljusa punkter. Kasta filtret om det är skadat.

   g001049

  Montera luftfiltret

  1. Kontrollera så att inte filtret har skadats under transporten innan du monterar ett nytt filter. Använd inte ett skadat filter.

  2. Skjut försiktigt in filtret i filterhuset (Figur 36). Kontrollera att det sitter ordentligt genom att trycka på filtrets yttre kant medan du monterar det.

   Important: Tryck inte mitt på filtret där det är mjukt.

  3. Sätt tillbaka luftrenarkåpan och säkra spärrhakarna (Figur 36).

   g001048

  Serva motoroljan

  Oljetyp: Högkvalitativ renad olja med klassifikationen API Service CD eller högre för dieselmotorer. Använd inga specialtillsatser med rekommenderade oljor.

  Vevhusvolym: 3,7 liter

  Viskositet: Se tabellen nedan:

  g001061

  Förberedelser inför service av motoroljan

  Important: Fästelementen på den främre motorkåpan är konstruerade så att de ska sitta kvar på maskinen efter att kåpan har tagits bort. Lossa alla fästelement några varv så att kåpan sitter löst, men inte är helt loss. Gå sedan tillbaka och lossa dem ytterligare så att kåpan kan tas bort. Då lossar du inte bultarna från hållarna av misstag.

  Tippa sätet framåt, lossa bultarna som håller den främre motorkåpan på plats och ta bort kåpan (Figur 38).

  g012347

  Note: När du har servat motoroljan ska du montera motorkåpan och tippa sätet i upprätt läge.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera motoroljan.
 • Note: Kontrollera oljenivån när motorn är kall.

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Kontrollera oljenivån i motorn (Figur 39).

   g032601g032641
  4. Starta motorn, låt den gå på tomgång i fem minuter, stäng av motorn, vänta i tre minuter och kontrollera sedan oljenivån i motorn. Fyll vid behov på mer olja så att nivån når upp till markeringen FULL på oljestickan.

  Important: Kontrollera att motoroljenivån är mellan den övre och den nedre markeringen på oljemätaren. Motorn kan skadas om för mycket eller för lite motorolja fylls på.

  Important: Fyll på olja väldigt sakta och blockera inte påfyllningshålets öppning (Figur 40). Om oljan fylls på för snabbt eller hålet blockeras kan oljan rinna bakåt och skada luftintagen, vilket leder till motorskador.

  g000955

  Tappa ur motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt ut motoroljan.
 • Var 100:e timme
 • Byt ut motoroljan.
  1. Starta motorn och låt den gå i fem minuter.

   Note: Då värms oljan upp så att den rinner lättare.

  2. Ställ maskinen på en plan yta, koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

   g032646g032642

  Note: Kassera spilloljan på en återvinningsstation.

  Byta ut motoroljefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt ut motoroljefiltret.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut motoroljefiltret.
  1. Töm motorn på olja; se Tappa ur motoroljan.

  2. Byt ut motoroljefiltret (Figur 42).

   g032649g032644
  3. Fyll på olja; se Kontrollera oljenivån i motorn.

  Underhålla bränslesystemet

  Serva bränslefiltret och vattenseparatorn

  Tömma vattenseparatorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 40:e timme
 • Töm vattenseparatorn.
  1. Ställ maskinen på en plan yta.

  2. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  4. Koppla loss vattenseparatorn som sitter till vänster på maskinens baksida.

  5. Ställ ett kärl under vattenseparatorn.

  6. Öppna tömningsventilen på vattenseparatorn ungefär ett varv och tappa ur vatten och andra föroreningar (Figur 43).

  7. Stäng tömningsventilen när det bara är dieselbränsle som rinner ut (Figur 43).

   g007169

  Byta ut bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt ut bränslefiltret(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Sätt aldrig tillbaka ett smutsigt bränslefilter om det har tagits bort från bränsleslangen.

  1. Låt maskinen svalna.

  2. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  4. Stäng bränslekranen(Figur 44).

  5. Lossa de två slangklämmorna och koppla loss bränsleslangarna från bränslefiltret (Figur 44).

  6. Montera ett nytt filter. Koppla bränsleslangarna till bränslefiltret och montera de två slangklämmorna (Figur 44).

  7. Öppna bränslekranen.

  8. Starta motorn och undersök om det finns läckor.

   g007697

  Serva bränsletanken

  Försök inte att tömma bränsletanken. Låt en auktoriserad återförsäljare tömma bränsletanken och serva eventuella andra komponenter i bränslesystemet.

  Underhålla elsystemet

  Utföra service på batteriet

  Varning

  Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehör till dessa innehåller bly och blykomponenter: kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna när du har hanterat batteriet.

  Fara

  Batterielektrolyt innehåller svavelsyra som är ett dödligt gift och som orsakar allvarliga brännskador.

  Drick inte elektrolyten och undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna.

  Demontering av batteri

  Varning

  Batteriets kabelanslutningar eller metalldelar kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.

  • Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

  Varning

  Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

  • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan minuskabeln (svart) ansluts.

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lossa sätesspärren och tippa upp sätet.

  4. Ta bort batteriet enligt Figur 49

   g032750

  Montera batteriet

  Note: Sätt i batteriet i lådan med anslutningspolerna mot hydraultanken.

  g032751

  Ladda batteriet

  Varning

  När batteriet laddas bildas explosiva gaser.

  Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  Important: Håll alltid batteriet fulladdat (specifik vikt 1,265). Detta är särskilt viktigt för att batteriet inte ska skadas när temperaturen understiger 0 °C.

  1. Se till att påfyllningslocken sitter på batteriet. Ladda batteriet i 10–15 minuter med 25–30 A, eller i 30 minuter med 10 A.

  2. När batteriet är fulladdat ska laddaren först kopplas bort från eluttaget och sedan ska laddningskablarna lossas från batteripolerna (Figur 47).

  3. Sätt i batteriet i maskinen och anslut batterikablarna; se Montera batteriet.

   g000960

  Serva säkringarna

  Elsystemet skyddas av säkringar. Det krävs inget underhåll, men om en säkring går bör du dock undersöka komponenten/kretsen för funktionsfel eller kortslutning.

  1. Lossa motorkåpan och fäll upp den för att få åtkomst till säkringshållaren (Figur 48).

  2. Om du behöver byta ut en säkring drar du ut den för att lossa den.

  3. Sätt i en ny säkring (Figur 48).

   g012492

  Underhålla drivsystemet

  Justera spårningen

  Under maskinens säte finns en ratt för justering av spårningen.

  Important: Justera handtagets och hydraulpumpens neutralläge innan du justerar spårningen. Se Justera handtagets neutralläge och Ställa in hydraulpumpens neutralläge.

  1. Tryck båda rörelsereglagen lika långt framåt.

  2. Kontrollera om maskinen drar åt ena sidan. Stanna maskinen och dra åt parkeringsbromsen om den gör det.

  3. Lossa sätesspärren och tippa sätet framåt så att du kommer åt spårningsratten.

   Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  4. Vrid ratten mot maskinens högra sida för att få maskinen att gå åt höger. Se Figur 49.

  5. Vrid ratten mot maskinens vänstra sida för att få maskinen att gå åt vänster. Se Figur 49.

  6. Upprepa inställningen tills spårningen är korrekt.

   g001070

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Lufttrycket i både bakdäcken ska vara 0,9 bar. Ojämnt lufttryck i däcken kan orsaka ojämn klippning. Mät trycket när däcken är kalla för att få en så exakt avläsning som möjligt.

  Note: Framdäcken är halvpneumatiska och kräver ej att lufttrycket upprätthålls.

  g001055

  Kontrollera hjulmuttrarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 100 timmarna
 • Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.
 • Var 500:e timme
 • Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.
 • Kontrollera hjulmuttrarna och dra åt dem till 122–129 N·m.

  Kontrollera hjulnavets spårmutter

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 100 timmarna
 • Kontrollera hjulnavets spårmutter.
 • Kontrollera hjulmuttrarna.
 • Var 500:e timme
 • Kontrollera hjulnavets spårmutter.
 • Kontrollera hjulmuttrarna.
 • Spårmuttern måste dras åt till 170 N·m.

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort saxpinnen.

  4. Dra åt spårmuttern till 170 N·m (Figur 51).

   g001051
  5. Kontrollera avståndet från spårets botten i muttern till hålets innerkant. Högst två gängor ska synas (Figur 51).

  6. Ta bort muttern och montera brickan mellan navet och muttern om fler än två gängor syns.

  7. Dra åt spårmuttern till 170 N·m (Figur 51).

  8. Dra åt muttern tills nästa uppsättning spår är i linje med hålet i axeln (Figur 51).

  9. Sätt tillbaka saxpinnen.

  Justera hjulsvängarmarnas lager

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Justera hjulsvängarmarnas lager(eller årligen, beroende på vilket som inträffar först).
  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta av dammkåpan från hjulet och dra åt låsmuttern (Figur 52).

  4. Dra åt låsmuttern tills fjäderbrickorna är plana och släpp sedan efter ett kvarts varv för att få rätt förbelastning på lagren (Figur 52).

   Important: Kontrollera att fjäderbrickorna har monterats korrekt i enlighet med Figur 52.

  5. Montera dammkåpan (Figur 52).

   g001297

  Serva växellådan

  Kontrollera växellådans oljenivå

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera växellådans oljenivå.
 • Använd syntetisk växellådsolja med specifikationen SAE 75W–90.

  1. Parkera maskinen på en plan yta.

  2. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  4. Ta bort pluggen på växellådans sida eller baksida (Figur 53).

  5. Oljan ska nå upp till växellådans öppning.

  6. Tillsätt olja vid behov, så att den når upp till rätt nivå.

   g001156

  Byta växellådsoljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 100 timmarna
 • Byt växellådsoljan.
 • Årligen
 • Byt växellådsoljan.
 • Låt en auktoriserad återförsäljare byta ut oljan i växellådan.

  Justera den elektriska kopplingen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Justera den elektriska kopplingen.
 • Kopplingen kan ställas in så att den fungerar och bromsar som den ska.

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lossa sätet och tippa det framåt.

  4. Lossa rattarna på den främre motorkåpan och ta bort panelen.

  5. Dra upp kraftuttagsdrivremmens fjäderbelastade remskiva och lossa remmen från kopplingsskivan (Figur 54).

   g007167
  6. Koppla ur kopplingens elektriska kontakt (Figur 55).

  7. Lossa de bultar som fäster gummikopplingsremmen i klipparramen (Figur 55).

  8. Lossa centrumbulten som fäster kopplingen vid motoraxeln och ta bort kopplingen och nyckeln (Figur 55).

   g008212
  9. För in ett bladmått på 0,381–0,533 mm genom en av inspektionsskårorna på sidan av enheten. Se till att bladmåttet förs in mellan beslaget och rotorns friktionsytor (Figur 56).

  10. Dra åt låsmuttrarna tills du känner ett motstånd i bladmåttet, men ändå kan röra det inom luftgapet utan problem (Figur 56).

  11. Upprepa proceduren för återstående skåror.

  12. Kontrollera varje skåra igen och gör små justeringar tills du med bladmåttets hjälp känner att det är mycket lite kontakt mellan rotorn och beslaget.

   g007168
  13. Montera kopplingen på motoraxeln med nyckeln.

  14. Stryk på gänglåsningslim på centrumbulten.

  15. Håll i vevaxeln på maskinens baksida, fäst centrumbulten och dra åt den till 68 Nm (Figur 55).

  16. Montera gummikopplingsremmen på klipparens ram med de två bultar och muttrar som du tog bort tidigare (Figur 55).

  17. Dra upp kraftuttagsdrivremmens fjäderbelastade remskiva och montera den på kopplingsskivan (Figur 54).

  18. Koppla in kopplingens elektriska kontakt (Figur 55).

  19. Montera den främre motorkåpan och dra åt rattarna.

  20. Sänk ned sätet.

  Underhålla kylsystemet

  Serva kylsystemet

  Fara

  Het kylvätska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brännskador, och detsamma gäller om man vidrör den heta kylaren eller närliggande delar.

  • Ta inte bort kylarlocket när motorn är varm. Låt alltid motorn svalna i minst 15 minuter eller tills kylarlocket har svalnat så mycket att man kan ta i det utan att bränna handen innan det tas bort.

  • Vidrör inte kylaren och närliggande heta delar.

  Fara

  Den roterande axeln och fläkten kan orsaka personskador.

  • Kör inte maskinen om inte kåporna sitter på plats.

  • Håll fingrar, händer och kläder borta från den roterande fläkten och drivaxeln.

  • Stäng av motorn och ta ur tändningsnyckeln innan du utför något underhåll.

  Var försiktig

  Motorns kylvätska kan orsaka förgiftning vid förtäring.

  • Svälj inte kylvätskan.

  • Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

  Kontrollera motorns kylvätskenivå

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera motorns kylvätskenivå.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera motorns kylvätskenivå.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera slangarna i motorkylsystemet.
 • Vätsketyp: 50/50-blandning av frostskyddsmedel med förlängd hållbarhet och vatten

  Kylsystemets volym: 4,6 liter

  Note: Öppna inte kylarlocket. Detta kan leda till att luft kommer in i kylsystemet.

  1. Ställ maskinen på en plan yta, stäng av motorn och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Lossa sätesspärren och tippa upp sätet.

  3. Kontrollera nivån i överströmningsbehållaren medan motorn är kall. Vätskan ska nå upp till utbuktningen på utsidan av överströmningsbehållaren (Figur 57).

  4. Om kylvätskenivån är låg tillsätter du en 50/50-blandning av frostskyddsmedel med förlängd hållbarhet och vatten i överströmningsbehållaren (Figur 57).

  5. Tillsätt 50/50-blandningen i överströmningsbehållaren och fyll den upp till indikatorstrecket på behållaren (Figur 57).

   g001103

  Rengöra motoroljekylaren och kylargallret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör motoroljekylaren.
 • Kontrollera och rengör kylargallret och oljekylaren före varje användningstillfälle. Använd tryckluft för att ta bort alla ansamlingar av gräs, smuts eller annat skräp från oljekylaren och kylargallret (Figur 58).

  g001104

  Byta ut motorns kylvätska

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Byt ut motorns kylvätska.
 • Låt en auktoriserad återförsäljare byta ut motorns kylvätska varje år.

  Underhålla bromsarna

  Justera parkeringsbromsen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Smörj parkeringsbromsspaken.
 • Var 200:e timme
 • Smörj bromsspakens vridfäste.
  1. Dra åt parkeringsbromsen.

  2. Mät fjäderns längd. Avståndet mellan brickorna ska vara 64 mm (Figur 59).

  3. Frigör parkeringsbromsen om en justering krävs, och lossa sedan kontramuttern under fjädern och justera muttern direkt under fjädern (Figur 59). Vrid muttern tills korrekt mått uppnås. Vrid muttern medsols för att förkorta fjäderlängden och vrid motsols för att förlänga fjädern.

  4. Dra åt de två muttrarna.

  5. Dra åt parkeringsbromsen. Kontrollera fjäderns mått på nytt.

  6. Upprepa den metod som beskrivs ovan om ytterligare justeringar krävs.

  7. Upprepa sedan proceduren på enhetens andra sida.

   g001294

  Underhålla remmarna

  Kontrollera remmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera att remmarna inte är slitna eller spruckna.
 • Kontrollera om det förekommer tjut när remmen roterar, slirande knivar vid gräsklippning, fransiga remkanter, brännmärken och sprickor eftersom det är tecken på en sliten klipparrem. Byt ut skadade remmar.

  Byta ut klipparremmen

  Important: Beslagen på maskinens skyddsplåtar är konstruerade så att de ska sitta kvar på plåten efter att de har lossats. Lossa alla fästdon på varje plåt något så att plåten sitter löst, men inte är helt loss. Gå sedan tillbaka och lossa dem helt så att plåten kan tas bort. Då lossar du inte bultarna från hållarna av misstag.

  Tjut när remmen roterar, slirande knivar vid gräsklippning, fransiga remkanter, brännmärken och sprickor är tecken på en sliten klipparrem. Byt ut klipparremmen om du ser något av dessa tecken.

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lossa på den nedre bulten som säkrar klippdäckets kjol till klippdäcket. Se Lossa klippdäckets kjol.

  4. Ta bort skyddsplåten. Se Ta bort skyddsplåten

  5. Ta bort remkåporna och tillhörande bultar.

  6. Lossa den fasta mellandrevsarmen och justera den för att minska remspänningen (Figur 60).

  7. Ta bort den gamla remmen.

  8. Montera den nya remmen på remskivorna.

  9. Sätt i en spärrhake med kort förlängning eller en stång i det fyrkantiga hålet på den fasta mellandrevsarmen (Figur 60).

  10. Justera klippdäcket till en klipphöjd på 76 mm.

  11. Öka remspänningen genom att vrida spärrhaken eller stången moturs så att den fasta mellandrevsarmen flyttas tills det är ett avstånd på 16,5 cm mellan fjäderkrokarna (Figur 60).

   g005911
  12. Håll remmen spänd och dra åt de två bultarna som håller fast den fasta mellandrevsarmen.

  13. Ta bort spärrhaken eller stången ur det fyrkantiga hålet i den fasta mellandrevsarmen.

  14. Montera remkåporna och för in flikarna i spåren. Montera skruvarna och lås spärrhakarna (Figur 61).

   g012506
  15. Sätt tillbaka skyddsplåten. Se Ta bort skyddsplåten.

  16. Dra åt skruven som fäster klippdäckets kjol. Se Lossa klippdäckets kjol.

  17. Kontrollera drivremmarnas spänning.

  Byta ut kraftuttagsdrivremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera kraftuttagsdrivremmen.
 • Important: Fästelementen på den främre motorkåpan är konstruerade så att de ska sitta kvar på maskinen efter att kåpan har tagits bort. Lossa alla fästelement några varv så att kåpan sitter löst, men inte är helt loss. Gå sedan tillbaka och lossa dem ytterligare så att kåpan kan tas bort. Då lossar du inte bultarna från hållarna av misstag.

  Tjut när remmen roterar, slirande knivar vid gräsklippning, fransiga remkanter, brännmärken och sprickor är tecken på en sliten kraftuttagsrem. Byt ut klipparremmen om något av dessa tillstånd förekommer.

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Tippa sätet framåt, lossa bultarna och demontera den främre motorkåpan (Figur 62).

   g012347
  4. Demontera fjädern på remskivarmen (Figur 63).

  5. Demontera kopplingsspärrfästet.

  6. Demontera den gamla kraftuttagsdrivremmen.

  7. Montera den nya kraftuttagsdrivremmen runt kopplingsskivan och växellådsskivan (Figur 63).

  8. Montera kopplingsspärrfästet.

  9. Montera fjädern på remskivearmen (Figur 63).

   g007176

  Byta ut pumpdrivremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera pumpdrivremmen.
 • Note: Demontera kraftuttagsdrivremmen först om pumpdrivremmen behöver bytas ut.

  1. Tippa sätet framåt och demontera den främre motorkåpan.

  2. Demontera kraftuttagsdrivremmen.

  3. Demontera fjädern på remskivearmen (Figur 64).

  4. Montera den nya remmen runt motorns och hydropumpens remskiva (Figur 64).

  5. Montera kraftuttagsdrivremmen.

  6. Montera fjädern på remskivearmen (Figur 64).

   g007177

  Byta ut och spänna generatorremmen

  Byta ut generatorremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera generatorremmen.
 • Om generatorremmen behöver bytas ut tar du med maskinen till en auktoriserad återförsäljare.

  Spänna generatorremmen

  1. Placera ett handtag mellan generatorn och cylinderblocket.

  2. Justera generatorn mot utsidan tills remmen har en nedböjning på 7–9 mm mellan motorn och generatorremskivorna med 98,3 N kraft (Figur 65).

  3. Dra åt generatorbultarna.

  4. Kontrollera remmens nedböjning igen och justera remmen om så behövs.

  5. Dra åt den nedre och övre bulten om nedböjningen är korrekt (Figur 65).

   g000968

  Underhålla styrsystemet

  Justera handtagets neutralläge

  Om rörelsereglagespakarna inte är korrekt inriktade eller om de inte kopplas in i konsolspåret tillräckligt lätt krävs justering. Justera varje spak, fjäder och stav separat.

  Note: Rörelsereglagespakarna måste monteras på rätt sätt. Se Montera rörelsereglagen i monteringsanvisningarna.

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lossa sätesspärren och tippa sätet framåt.

  4. Börja med antingen vänster eller höger rörelsereglagespak.

  5. Flytta spaken till neutralläget, men lås inte fast den (Figur 66).

  6. Dra spaken bakåt tills sprintbulten (på armen nedanför den vridbara axeln) kommer i kontakt med spårets ände (så att den precis börjar tryckbelasta fjädern) (Figur 66).

  7. Kontrollera var rörelsereglaget står i relation till spåret i konsolen (Figur 66). Det ska vara centrerat så att reglaget kan vridas utåt mot det NEUTRALA LåSLäGET.

   g001046
  8. Lossa muttern och kontramuttern mot oket om justering krävs (Figur 67).

  9. Dra rörelsereglagespaken något bakåt och vrid huvudet på justerskruven i lämplig riktning tills rörelsereglagespaken är centrerad i det NEUTRALA LåSLäGET (Figur 67).

   Note: Fortsätt dra spaken bakåt – detta håller sprintbulten i änden på spåret varvid justerskruven kan flytta spaken till rätt position.

  10. Dra åt muttern och kontramuttern (Figur 67).

  11. Upprepa proceduren på maskinens andra sida.

   g001155

  Underhålla hydraulsystemet

  Serva hydraulsystemet

  Hydrauloljetyp: Toro® HYPR-OIL 500 hydraulolja eller Mobil® 1 15W-50-olja.

  Hydraulsystemets oljekapacitet: 3,9 liter

  Important: Använd den angivna oljan. Andra oljor kan orsaka skador på systemet.

  Kontrollera hydrauloljenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera hydrauloljan.
 • Var 25:e timme
 • Kontrollera hydrauloljan.
 • Note: Hydrauloljan kan kontrolleras på två sätt: när oljan är varm eller när oljan är kall. På skärmen i tanken finns två nivåmarkeringar beroende på om oljan är varm eller kall.

  1. Ställ maskinen på en plan yta och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Rengör området runt påfyllningsröret till hydraultanken (Figur 68).

  3. Skruva av tanklocket på påfyllningsröret. Titta inuti och kontrollera om det finns någon olja i behållaren (Figur 68).

  4. Om det inte finns någon olja fyller du på behållaren tills oljan når nivåmärket för kall olja på skärmen.

  5. Kör maskinen på låg tomgång i 15 minuter så att all luft kan komma ut ur systemet och oljan värms upp. Se Starta och stänga av motorn.

  6. Kontrollera oljenivån igen medan oljan är varm. Nivån ska ligga mellan markeringarna för kallt och varmt.

  7. Fyll på olja i hydraultanken vid behov.

   Note: Oljenivån ska nå upp till överkanten på markeringen för varmt på skärmen, när oljan är varm (Figur 68).

  8. Sätt fast locket på påfyllningsröret.

   g004819

   Varning

   Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

   • Hydraulolja som tränger in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare som är bekant med denna typ av skador. Om detta inte görs kan kallbrand uppstå.

   • Håll händer och andra kroppsdelar borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulolja under högtryck.

   • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

   • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

   • Kontrollera att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  Byta ut hydrauloljefiltret och -oljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 25 timmarna
 • Byt ut hydraulfiltret.
 • Var 250:e timme
 • Byt hydraulfiltret och hydrauloljan när Mobil® 1-olja används.
 • Var 500:e timme
 • Byt hydrauloljefiltret och hydrauloljan när Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulolja används.
 • Använd ett sommarfilter vid temperaturer över 0 °C.

  Använd ett vinterfilter vid temperaturer under 0 °C.

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

   Important: Använd inte oljefilter ämnade för bilar som hydrauloljefilter. Detta kan orsaka allvarliga skador på hydraulsystemet.

  3. Ställ ett tömningstråg under filtret, ta bort det gamla filtret och torka ren filteradapterpackningens yta (Figur 69).

   g001044
  4. Ta bort den högra hydraulledningen som går ner i adaptern (Figur 70).

  5. Låt oljan rinna ut ur systemet och ned i tömningstråget.

  6. Montera den högra hydraulledningen på adaptern (Figur 70).

   g001313
  7. Stryk på ett tunt lager ny hydraulolja på utbytesfiltrets gummipackning (Figur 71).

  8. Sätt i det nya hydraulfiltret i filteradaptern. Dra inte åt.

  9. Fyll hydraultanken med hydraulolja tills den flödar över vid filtret, och vrid sedan oljefiltret medsols tills gummipackningen kommer i kontakt med filteradaptern. Dra sedan åt filtret ytterligare 1/2 varv (Figur 71).

  10. Torka upp eventuell utspilld olja.

  11. Fyll på olja till markeringen för kallnivån på skärmen i hydraultanken.

  12. Starta motorn och låt den gå i cirka 2 minuter så att systemet avluftas. Stäng av motorn och undersök om det finns några läckor. Se Lufta hydraulsystemet om ett eller båda hjulen inte drivs runt.

  13. Kontrollera oljenivån igen medan oljan är varm. Nivån ska ligga mellan markeringarna för kallt och varmt.

  14. Fyll på olja i hydraultanken vid behov. Fyll inte på för mycket.

   g001043

  Lufta hydraulsystemet

  Drivsystemet är självluftande, men det kan vara nödvändigt att lufta systemet om hydrauloljan har bytts ut eller service har utförs på systemet.

  1. Lyft upp maskinens bakre ände så att hjulen går fria från marken och stötta upp maskinen med domkrafter.

  2. Starta motorn och låt den gå på låg tomgång. Dra spaken så att du får drivning på ena sidan och snurra runt hjulet för hand.

  3. Håll hjulet inkopplat när det börjar snurra av sig självt, tills hjulet driver jämnt (minst två minuter).

  4. Kontrollera hydrauloljenivån och fyll på efter behov för att hålla korrekt nivå.

  5. Gör om samma sak med det motsatta hjulet.

  Kontrollera hydraulslangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera hydraulslangarna.
 • Kontrollera hydraulledningarna med avseende på läckage, lösa kopplingar, veckade slangar, lösa fästdon, slitage, väderpåverkan och kemiskt slitage. Utför alla nödvändiga reparationer innan du kör maskinen igen.

  Note: Håll områdena runt hydraulsystemet rena från ansamlingar av gräs och skräp.

  Ställa in hydraulpumpens neutralläge

  Note: Ställ in handtagets neutralläge först. Det måste vara korrekt innan du kan göra följande justeringar.

  Justeringen måste göras medan drivhjulen snurrar.

  Fara

  Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte stödja maskinen utan kan orsaka allvarliga skador.

  • Använd en domkraft för att stötta maskinen.

  • Använd inte hydrauliska domkrafter.

  Varning

  Motorn måste vara igång för att rörelsereglagen ska kunna justeras. Kontakt med rörliga delar eller varma ytor kan leda till personskador.

  Håll händer, fötter, ansikte och andra kroppsdelar samt kläder på avstånd från roterande delar, ljuddämpare och andra heta ytor.

  1. Lyft upp ramen och använd domkrafter för att hålla upp maskinen så att drivhjulen kan rotera fritt.

  2. Lossa elkontakten från sätets säkerhetsbrytare. Montera en tillfällig bygel över anslutningarna i kablagekontakten.

  3. Lossa sätesspärren och tippa sätet framåt.

  4. Koppla bort sätesstaven och tippa sätet så långt fram som det går.

  Ställa in den högra hydraulpumpens neutralläge

  1. Starta motorn, öppna gasreglaget halvvägs och frigör parkeringsbromsen. Se Starta och stänga av motorn.

   Note: Rörelsereglagespaken måste vara i det NEUTRALA läget medan du gör eventuella justeringar.

  2. Ställ in pumpstavslängden genom att vrida ratten i lämplig riktning tills hjulet står stilla eller långsamt roterar bakåt (Figur 72).

  3. För rörelsereglaget framåt och bakåt, och sedan tillbaka till neutralläget. Hjulet måste sluta snurra eller rotera långsamt bakåt.

  4. Öppna gasreglaget till det SNABBA läget. Kontrollera att hjulet fortfarande är stoppat eller att det går långsamt bakåt. Justera vid behov.

   g001070

  Ställa in den vänstra hydraulpumpens neutralläge

  1. Lossa låsmuttrarna på kullederna på pumpens reglerstav (Figur 73).

  2. Starta motorn, öppna gasreglaget halvvägs och frigör parkeringsbromsen. Anvisningar finns i Starta och stänga av motorn

   Note: Rörelsereglagespaken måste vara i neutralläget medan du gör eventuella justeringar.

   Note: Främre muttern på pumpstaven är vänstergängad.

  3. Justera pumpstavslängden genom att vrida dubbelmuttrarna på staven i lämplig riktning tills hjulet står stilla eller långsamt roterar bakåt (Figur 73).

  4. För rörelsereglaget framåt och bakåt, och sedan tillbaka till neutralläget. Hjulet måste sluta snurra eller rotera långsamt bakåt.

  5. Öppna gasreglaget till det snabba läget. Kontrollera att hjulet fortfarande är stoppat eller att det går långsamt bakåt. Justera vid behov.

  6. Dra åt låsmuttrarna vid kullederna (Figur 73).

   g001066

   Varning

   Elsystemets säkerhetsavstängning fungerar inte korrekt när bygeln är monterad.

   • Ta bort bygeln från kablagekontakten och anslut kontakten till sätesomkopplaren när justeringen är klar.

   • Kör aldrig maskinen med bygeln monterad och sätesomkopplaren förbikopplad.

  7. Stäng av maskinen efter att båda pumpneutrallägena har ställts in.

  8. Ta bort bygeln från kablagekontakten och anslut kontakten till sätesomkopplaren.

  9. Montera sätesstaven och sänk ned sätet i sitt läge.

  10. Ta bort domkrafterna.

  Klippdäcksunderhåll

  Balansera klipparen

  Ställa in maskinen

  1. Ställ klipparen på en plan yta.

  2. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  4. Kontrollera däcktrycket i alla fyra däcken. Justera vid behov trycket till 0,9 bar.

  5. Sänk ned klipparen till en klipphöjd på 76 mm.

  6. Kontrollera de fyra kedjorna. Kedjorna måste vara spända.

  Ställa in klipparen i sidled

  1. Ställ in den högra knivens främre-bakre lutning (Figur 74).

  2. Mät den högra kniven vid punkt B, från en plan yta till knivens egg (Figur 74).

  3. Notera måttet. Mätvärdet ska vara 79 till 83 mm.

  4. Ställ in den vänstra knivens främre-bakre lutning (Figur 74).

  5. Mät vänster kniv vid punkt C (Figur 74), från en plan yta till knivens egg.

  6. Notera måttet. Mätvärdet ska vara 79 till 83 mm.

   g003175
  7. Om måtten vid punkt B eller C är felaktiga ska du lossa den bult som håller fast den bakre kedjan vid den bakre stödarmen (Figur 75).

  8. Lossa kontramuttern under den bakre stödarmen och anpassa justerskruven så att du får ett mätvärde på mellan 79 och 83 mm (Figur 75).

   Note: Vi rekommenderar att båda sidorna på klipparen justeras lika mycket.

  9. Dra åt kontramuttern under den bakre stödarmen och dra åt bulten som säkrar kedjan vid den bakre stödarmen.

  10. Justera även på andra sidan vid behov.

   g001040

  Justera knivens främre-bakre lutning

  1. Ställ in den högra knivens främre-bakre lutning (Figur 76).

  2. Mät den högra kniven vid punkt A, från en plan yta till knivens egg (Figur 76).

   g003176
  3. Notera måttet.

  4. Mät den högra kniven vid punkt B, från en plan yta till knivens egg (Figur 76).

  5. Notera måttet.

  6. Gräsklipparkniven ska vara 6–10 mm lägre vid punkt A än punkt B (Figur 76). Fortsätt till nästa steg om detta inte är korrekt.

   Note: Båda de främre lekarna måste justeras lika mycket för att man ska upprätthålla en likvärdig kedjespänning.

  7. Lossa kontramuttrarna för de främre lekarna framtill på höger och vänster lekare ca 13 mm (Figur 75).

  8. Justera lyftmuttrarna på både vänster och höger sida av maskinen så att du får en inställning som är 6–10 mm lägre fram vid punkt A än bak vid punkt B (Figur 75).

  9. Dra åt båda kontramuttrarna mot främre lekaren för att låsa höjden.

  10. Kontrollera att det är lika stor spännkraft på kedjorna och justera igen vid behov.

  Justera kompressionsfjädern

  1. Lyft upp klipparens lyftspak till transportläget.

  2. Kontrollera avståndet mellan de två stora brickorna; det måste vara 29,2 cm (Figur 77).

  3. Justera det här avståndet genom att lossa fjäderkontramuttern och vrida muttern framför respektive fjäder (Figur 77). Om du vrider muttern medsols blir fjädern kortare, och om du vrider den motsols blir fjädern längre.

  4. Lås muttern på plats genom att dra åt fjäderkontramuttern (Figur 77).

   g001905

  Serva knivarna

  Håll knivarna vassa under klippningssäsongen eftersom vassa knivar klipper rent utan att slita och rycka av grässtråna. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna, vilket minskar tillväxten och ökar risken för sjukdomar.

  Kontrollera knivarna varje dag för att se till att de inte är slöa, slitna eller skadade. Fila ned eventuella hack och slipa knivarna om så behövs. Om en kniv är skadad eller sliten ska den bytas ut omedelbart mot en originalkniv från Toro. För att kunna slipa och byta knivar bekvämt är det bra att ha extraknivar till hands.

  Fara

  En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och en bit av kniven kan slungas ut i det område där föraren eller någon annan person befinner sig, vilket kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

  • Kontrollera om kniven är sliten eller skadad med jämna mellanrum.

  • Byt ut slitna och skadade knivar.

  Gör följande innan du kontrollerar eller servar knivarna

  1. Parkera maskinen på en jämn yta, koppla ur knivreglaget (PTO) och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Vrid tändningsnyckeln till AV-läget och ta ut nyckeln.

  3. Koppla bort tändstiftskablarna från tändstiften.

  Kontrollera knivarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera knivarna.
  1. Kontrollera eggarna (Figur 78).

   Om eggarna är slöa eller har hack ska knivarna tas bort och slipas. Se Slipa knivarna.

   g006530
  2. Kontrollera knivarna, speciellt den böjda delen (Figur 78).

   Montera omedelbart en ny kniv om du upptäcker skador, slitage eller spårbildning i detta område (Figur 78).

  Kontrollera böjda knivar

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Rotera knivarna tills ändarna vetter framåt och bakåt (Figur 79). Mät från ett jämnt underlag till knivens egg vid punkt A på knivarna (Figur 79). Anteckna detta mått.

   g003177
  4. Rotera knivarnas motsatta ändar framåt.

  5. Mät från ett jämnt underlag till knivarnas egg vid samma punkt som i steg 3 ovan. Skillnaden mellan måtten i steg 3 och 4 får inte överstiga 3 mm. Om detta mått överstiger 3 mm är kniven böjd och måste bytas ut. Se Demontera knivarna och Montera knivarna.

   Varning

   En kniv som är böjd eller skadad kan brytas av och orsaka allvarlig personskador eller dödsfall.

   • Byt alltid ut en böjd eller skadad kniv mot en ny kniv.

   • Fila aldrig på en knivs egg eller yta, och skapa aldrig vassa spår på dem.

  Demontera knivarna

  Om du kör på ett hårt föremål eller om knivarna är i obalans eller böjda, måste knivarna bytas ut. Använd alltid Toros originalknivar för att försäkra bästa möjliga prestanda och även fortsättningsvis hålla maskinen säker. Om du använder ersättningsknivar från andra tillverkare kan det resultera i att maskinen inte uppfyller gällande säkerhetsstandarder.

  Varning

  Kontakt med en vass kniv kan orsaka allvarliga personskador.

  Använd handskar eller linda in knivens vassa egg i en trasa.

  1. Håll knivänden med en trasa eller en tjockt vadderad handske.

  2. Ta bort knivbulten, fjäderbrickan och kniven från spindelaxeln (Figur 82).

  Slipa knivarna

  Varning

  När knivarna slipas kan knivbitar slungas iväg och orsaka allvarliga personskador.

  Bär ordentliga ögonskydd när du slipar knivar.

  1. Slipa eggarna i båda ändar av kniven med en fil (Figur 80). Behåll ursprungsvinkeln. Kniven behåller balanseringen om samma mängd material avlägsnas från båda eggarna.

   g000276
  2. Kontrollera knivens balans med en knivbalanserare (Figur 81). Om kniven stannar kvar i ett horisontellt läge är den i balans och kan användas. Om kniven inte är balanserad kan du fila bort lite metall från knivens segeldel (Figur 82). Upprepa proceduren tills kniven är balanserad.

   g000277

  Montera knivarna

  1. Montera kniven på spindelaxeln (Figur 82).

   Important: Knivens böjda del måste alltid peka uppåt, mot gräsklipparens insida, för att klippningen ska bli rätt.

  2. Montera den böjda brickan och knivbulten. Den böjda brickans kon måste monteras mot bultens huvud (Figur 82). Dra åt knivbulten till 115–150 N·m.

   g004536

  Rengöring

  Rengöra under klipparen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör klippdäcket.
 • Ta dagligen bort allt gräs som har ansamlats under klipparen.

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lyft upp klipparen till transportläget.

  Avfallshantering

  Motorolja, batterier, hydraulolja och kylarvätska förorenar miljön. Kassera dessa produkter i enlighet med gällande statliga och lokala föreskrifter.

  Förvaring

  Rengöring och förvaring

  1. Koppla ur kraftuttaget, dra åt parkeringsbromsen och vrid tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA läget. Ta ur nyckeln.

  2. Avlägsna gräsklipp, smuts och smörja från maskinens utvändiga delar. Var särskilt noga med motorn och hydraulsystemet. Rensa bort smuts och skräp från utsidan av motorns kylflänsar och fläkthus.

   Important: Tvätta maskinen med ett milt rengöringsmedel och vatten. Högtryckstvätta inte maskinen. Undvik att använda alltför mycket vatten, särskilt nära kontrollpanelen, motorn, hydraulpumparna och motorerna.

  3. Kontrollera bromsen, se Justera parkeringsbromsen.

  4. Serva luftrenaren; seServa luftrenaren.

  5. Smörj maskinen; se Smörjning.

  6. Byt oljan i vevhuset; se Serva motoroljan.

  7. Kontrollera lufttrycket i däcken; se Kontrollera däcktrycket.

  8. Byt hydraulfiltren; se Byta ut hydrauloljefiltret och -oljan.

  9. Ladda batteriet; se Ladda batteriet.

  10. Skrapa bort eventuella ansamlingar av gräs och smuts från klipparens undersida, och tvätta sedan klipparen med en trädgårdsslang.

   Note: Kör maskinen med kraftuttaget inkopplat och motorn på hög tomgång under 2 till 5 minuter efter tvätt.

  11. Kontrollera knivarnas skick, se Serva knivarna.

  12. Förbered maskinen för förvaring om den ska stå oanvänd i över 30 dagar. Förbered maskinen för förvaring på följande sätt:

   1. Fyll på en oljebaserad bränslestabiliserare/-konditionerare i bränslet i tanken. Följ blandningsanvisningarna från tillverkaren. Använd inte en alkoholbaserad stabiliserare (etanol eller metanol).

    Note: En stabiliserare/konditionerare fungerar effektivast när den blandas med färskt bränsle och alltid används.

   2. Kör motorn så att det stabiliserade bränslet fördelas i bränslesystemet (5 minuter).

   3. Stäng av motorn, låt den svalna och töm bränsletanken. Se Serva bränsletanken.

   4. Starta motorn igen och kör den tills den stannar.

   5. Kassera bränslet på lämpligt sätt. Återvinn enligt lokala föreskrifter.

    Important: Förvara inte stabiliserat/konditionerat bränsle i mer än 90 dagar.

  13. Kontrollera och dra åt alla bultar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut skadade delar.

  14. Måla i lackskador och bara metallytor. Färg finns att köpa hos din närmaste auktoriserade återförsäljare.

  15. Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme. Ta ut nyckeln ur tändningslåset och förvara den utom räckhåll för barn eller andra obehöriga användare. Täck över maskinen för att skydda den och hålla den ren.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Startmotorn startar inte.
  1. Knivreglaget (PTO) är inkopplat.
  2. Parkeringsbromsen är inte åtdragen.
  3. Föraren sitter inte ner.
  4. Batteriet är urladdat.
  5. De elektriska anslutningarna har korroderat eller lossnat.
  6. En säkring har gått.
  7. Reläet eller brytaren är trasig.
  1. Flytta knivreglaget (PTO) till det urkopplade läget.
  2. Dra åt parkeringsbromsen.
  3. Sitt på sätet.
  4. Ladda batteriet.
  5. Kontrollera att de elektriska anslutningarna har god kontakt.
  6. Byt ut säkringen.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Motorn startar inte, är trögstartad eller stannar efter en stund.
  1. Bränsletanken är tom.
  2. Luftrenaren är smutsig.
  3. Det finns smuts i bränslefiltret.
  4. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  1. Fyll bränsletanken med bränsle.
  2. Rengör eller byt ut luftrenarinsatsen.
  3. Byt ut bränslefiltret.
  4. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Motorn tappar kraft.
  1. Motorn belastas för hårt.
  2. Luftrenaren är smutsig.
  3. Oljenivån i vevhuset är låg.
  4. Kylflänsarna och luftkanalerna över motorn är igensatta.
  5. Ventilationshålet i tanklocket är igensatt.
  6. Det finns smuts i bränslefiltret.
  7. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  1. Sänk hastigheten.
  2. Rengör luftrenarinsatsen.
  3. Fyll på olja i vevhuset.
  4. Ta bort hindret från kylflänsarna och luftkanalerna.
  5. Rengör eller byt ut tanklocket.
  6. Byt ut bränslefiltret.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Motorn överhettas.
  1. Motorn belastas för hårt.
  2. Oljenivån i vevhuset är låg.
  3. Kylflänsarna och luftkanalerna över motorn är igensatta.
  4. Kylvätskenivån i kylaren är låg.
  5. Ingen strömtillförsel till den elektriska fläkten, eller så fungerar inte fläkten.
  1. Sänk hastigheten.
  2. Fyll på olja i vevhuset.
  3. Ta bort hindret från kylflänsarna och luftkanalerna.
  4. Tillsätt kylvätska.
  5. Kontrollera om fläktens säkring på 40 A har gått. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Maskinen driver inte.
  1. Överströmningsventilen har inte stängts ordentligt.
  2. Driv- eller pumpremmen är sliten, lös eller skadad.
  3. Driv- eller pumpremmen har glidit av en remskiva.
  4. Mellanremskivans fjäder är trasig eller saknas.
  5. Hydrauloljenivån är låg eller så är oljan för het.
  1. Dra åt överströmningsventilen.
  2. Byt rem.
  3. Byt rem.
  4. Byt ut fjädern.
  5. Tillsätt hydraulolja i behållaren eller låt oljan svalna.
  Maskinen vibrerar onormalt.
  1. Kniven/knivarna är böjd(a) eller obalanserad(e).
  2. Knivens fästbult är lös.
  3. Motorns fästskruvar är lösa.
  4. Det finns en lös motorremskiva, mellanremskiva eller knivremskiva.
  5. Motorremskivan är skadad.
  6. En knivspindel är böjd.
  7. Motorfästet är löst eller slitet.
  1. Montera ny(a) kniv(ar).
  2. Dra åt knivens fästskruv.
  3. Dra åt motorns fästskruvar.
  4. Dra åt aktuell remskiva.
  5. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  6. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Klipphöjden är ojämn.
  1. Kniven/knivarna är inte skarp(a).
  2. Kniven/knivarna är böjd(a).
  3. Klippdäcket är inte balanserat.
  4. Klipparens undersida är smutsig.
  5. Däcktrycket är felaktigt.
  6. En knivspindel är böjd.
  1. Slipa kniven/knivarna.
  2. Montera ny(a) kniv(ar).
  3. Balansera klippdäckets lutning i sidled och den främre-bakre lutningen.
  4. Rengör klipparens undersida.
  5. Justera däcktrycket.
  6. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Knivarna roterar inte.
  1. Kraftuttagsdrivremmen är sliten, lös eller trasig.
  2. Kraftuttagsdrivremmen ligger inte runt remskivan.
  3. Klipparremmen är sliten, lös, eller skadad.
  4. Klipparremmen har lossnat från en remskiva.
  5. Pumpdrivremmen är sliten, lös eller trasig.
  6. Pumpdrivremmen har lossnat från en remskiva.
  7. Mellanremskivans fjäder är trasig eller saknas.
  1. Kontrollera remspänningen.
  2. Montera drivremmen och kontrollera att justeringsaxlarna och remstyrningarna befinner sig i rätt läge.
  3. Montera en ny klipparrem.
  4. Montera klipparremmen och kontrollera att mellanremsskivan, mellandrevsarmen och fjädern befinner sig i rätt läge och fungerar som de ska.
  5. Montera en ny klipparrem.
  6. Montera klipparremmen och kontrollera att mellanremsskivan, mellandrevsarmen och fjädern befinner sig i rätt läge och fungerar som de ska.
  7. Byt ut fjädern.

  Scheman

  Elschema

  g012068