Indledning

Denne plænetraktor med roterende blade er beregnet til brug af boligejere eller professionelle, ansatte operatører. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på private eller kommercielle ejendomme. Den er ikke beregnet til at klippe krat eller til landbrugsformål.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

g000935

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013.

Hvis operatøren eller ejeren anvender eller vedligeholder maskinen forkert, kan det medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – ”personlig sikkerhedsanvisning” for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis forskrifterne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller død.

Sikker betjeningspraksis

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade eller død.

Uddannelse

 • Læs anvisningerne omhyggeligt. Lær betjeningsanordningerne og udstyrets korrekte brug at kende.

 • Lad aldrig børn eller andre personer, der ikke kender denne vejledning, bruge plæneklipperen. Der kan være nationale bestemmelser, der sætter grænser for brugerens alder.

 • Klip aldrig græs, når der er mennesker, især børn, eller kæledyr i nærheden.

 • Husk, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, der måtte ramme andre mennesker eller deres ejendom.

 • Kør ikke med passagerer.

 • Alle førere bør søge at få professionel og praktisk vejledning. En sådan vejledning skal understrege:

  • behovet for omtanke og koncentration, når der arbejdes med plænetraktorer;

  • Herredømmet over plænetraktorer, der skrider ved kørsel på en skråning, kan ikke genetableres ved brug af betjeningsgrebene. Hovedårsagerne til mistet herredømme er:

   • utilstrækkeligt hjulgreb, især på vådt græs;

   • for hurtig kørsel;

   • utilstrækkelig opbremsning;

   • maskintypen er uegnet til formålet;

   • manglende kendskab til jordforholdenes betydning, især skråninger;

   • forkert bugsering og lastfordeling.

Forberedelser

 • Bær altid hensigtsmæssigt, skridsikkert fodtøj og lange bukser, når du klipper græs.

 • Undersøg nøje området, hvor udstyret skal anvendes, og fjern alle genstande, som kan blive slynget ud af maskinen.

 • Advarsel–brændstof er meget brandfarligt.

  • Opbevar brændstof i beholdere, der er specielt konstrueret til formålet.

  • Fyld kun brændstof på udendørs, og ryg aldrig under påfyldningen.

  • Fyld brændstof på, før du starter motoren. Fjern aldrig dækslet til brændstoftanken, og fyld aldrig brændstof på, mens motoren kører eller er varm.

  • Hvis du spilder brændstof, skal du ikke forsøge at starte motoren, men flytte maskinen væk fra det sted, hvor brændstoffet er spildt. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

  • Sæt alle dæksler til brændstoftanke og beholdere forsvarligt på igen.

 • Udskift defekte lydpotter.

 • Før brug skal du altid se efter, om skæreknivene, skæreknivsboltene og skæreknivenheden er slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.

 • På maskiner med mange skæreknive skal du være meget forsigtig, da én knivs rotation kan få andre skæreknive til at rotere.

Betjening

 • Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn eller høres torden i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly.

 • Vær agtpågivende, sænk farten, og pas på under drejninger. Orienter dig bagud og til siden, før du skifter retning.

 • Betjen ikke motoren i et indelukket område, hvor der kan samle sig farlige kuliltedampe.

 • Klip kun græs i dagslys eller i godt, kunstigt lys.

 • Før du forsøger at starte motoren, skal du udkoble alle koblinger til fastspændte knivanordninger og sætte traktoren i frigear.

 • Brug aldrig maskinen på skråninger med større hældning end 15 grader.

 • Husk, at der ikke findes sikre skråninger. Kørsel på græsskråninger kræver særlig opmærksomhed. For at forhindre, at maskinen vælter, skal følgende forholdsregler overholdes:

  • undgå at standse eller sætte i gang pludseligt, når der køres på skråninger,

  • brug et lavt gear, når du kører på skråninger samt i skarpe sving,

  • vær opmærksom på små forhøjninger og huller samt andre skjulte farer.

 • Vær forsigtig, når du trækker last eller benytter tungt udstyr.

  • Brug kun godkendte bugseringspunkter på trækstangen.

  • Begræns læs til typer, som du har fuld sikkerhedsmæssig kontrol over.

  • Drej ikke skarpt. Vær forsigtig, når du bakker.

 • Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje.

 • Stop skæreknivenes rotation, før du krydser andre overflader end græs.

 • Når du bruger redskaber, må du aldrig rette udkast af materiale mod omkringstående eller tillade nogen at komme nær maskinen, mens den kører.

 • Brug aldrig plæneklipperen med beskadigede skjolde eller uden sikkerhedsanordninger korrekt påmonteret.

 • Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kør ikke motoren ved for høj hastighed. Brug af motoren med for høje omdrejningstal kan øge risikoen for personskade.

 • Før du forlader førersædet:

  • sørg for, at kraftudtaget er udkoblet, og redskaberne er sænket;

  • skift til frigear, og aktiver parkeringsbremsen;

  • sluk motoren, og tag nøglen ud.

 • Sørg for, at drevet til redskaber er udkoblet, sluk motoren, og tag tændrørskablet/-erne af, eller fjern tændingsnøglen

  • før du fjerner tilstopninger eller renser en tilstoppet udblæsning;

  • før du efterser, rengør eller arbejder på plæneklipperen;

  • efter at du har ramt et fremmedlegeme. Efterse plæneklipperen for skader, og foretag reparationer, før du starter og betjener udstyret igen, hvis maskinen begynder at ryste unormalt (undersøg årsagen med det samme).

 • Sørg for at udkoble drevet til redskaberne, når du transporterer maskinen fra et sted til et andet, eller når den ikke anvendes.

 • Sluk motoren, og udkobl drevet til redskaberne,

  • før du fylder brændstof på;

  • før græsopsamleren fjernes;

  • før du foretager højdejusteringer, medmindre justeringen kan foretages fra førersædet;

 • Reducer gasgivningen når motoren er ved at standse og, hvis motoren er udstyret med en afbryderventil, luk for brændstoftilførslen, når du er færdig med at slå græs.

Vedligeholdelse og opbevaring

 • Hold alle møtrikker, bolte og skruer tilspændte for at sikre, at udstyret er i sikker driftsmæssig stand.

 • Opbevar aldrig udstyret med brændstof i tanken inde i en bygning, hvor dampe kan komme i kontakt med åben ild eller gnister.

 • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

 • Mindsk brandfaren ved at holde motoren, lydpotten, batterirummet og brændstofopbevaringsområdet fri for græs, blade eller for meget fedt.

 • Efterse jævnligt græsopsamler for slid eller skader.

 • Udskift slidte eller beskadigede dele af hensyn til sikkerheden.

 • Hvis du skal tappe brændstoftanken, skal det foregå udendørs.

 • På maskiner med mange skæreknive skal du være meget forsigtig, da én skæreknivs rotation kan få andre skæreknive til at rotere.

 • Når maskinen parkeres, sættes i garage eller efterlades uden opsyn, skal skæreknivene sænkes, medmindre der anvendes en mekanisk sikkerhedslås.

Sikker kørsel på Toro-plæneklippere

Nedenstående liste indeholder oplysninger om sikkerhed specifikt i forbindelse med Toro-produkter eller andre sikkerhedsoplysninger, som du skal kende, og som ikke er indeholdt i CEN-standarden.

 • Motorudstødningen indeholder kulilte, som er en lugtfri, dødbringende gift. Lad ikke motoren køre indendørs eller på et lukket område.

 • Hold hænder, fødder, hår og løsthængende tøj væk fra udstyrets udblæsningsområde, plæneklipperens underside og alle bevægelige dele, mens motoren kører.

 • Berør ikke udstyr eller påmonterede dele, der kan være varme efter drift. Lad dem køle af, før du begynder at vedligeholde, justere eller servicere dem.

 • Batterisyre er giftig og kan give forbrændinger. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Beskyt ansigt, øjne og tøj, når du arbejder med et batteri.

 • Batterigasserne kan eksplodere. Hold cigaretter, gnister og flammer væk fra batteriet.

 • Brug kun originale Toro-reservedele for at sikre, at de originale standarder vedligeholdes.

 • Brug kun Toro-godkendte redskaber. Garantien kan bortfalde, hvis maskinen bruges sammen med redskaber, der ikke er godkendt.

Betjening på skråninger

 • Brug aldrig maskinen på skråninger med en større hældning end 15 grader.

 • Klip ikke i nærheden af bratte afsatser, grøfter, stejle skrænter eller vand. Hjul, der kører ud over kanter, kan forårsage, at maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, død eller drukning.

 • Brug aldrig maskinen på skråninger, når græsset er vådt. Kørsel i glat føre mindsker traktionen og kan forårsage udskridning og mistet herredømme.

 • Foretag ikke pludselige drejninger eller hurtige ændringer af hastigheden.

 • Anvend en håndplæneklipper og/eller en græstrimmer tæt på bratte afsatser, grøfter, stejle skråninger eller vand.

 • Sænk hastigheden, og vær yderst forsigtig på skråninger.

 • Fjern eller marker forhindringer som sten, grene osv. på klippeområdet. Højt græs kan skjule forhindringer.

 • Hold øje med grøfter, huller, sten, hulninger og stigninger i terrænet, som ændrer maskinens kørselsvinkel, da ujævnt terræn kan få den til at vælte.

 • Undgå at starte pludseligt, når du klipper op ad bakke, da plæneklipperen kan vælte bagover.

 • Vær opmærksom på, at traktionen kan mistes under kørsel ned ad bakke. Vægtoverførslen til forhjulene kan forårsage, at kørselshjulene skrider ud og forårsager mistet bremse- og styrekontrol.

 • Undgå altid at starte eller stoppe pludseligt på en skråning. Hvis dækkene mister traktion, skal du udkoble skæreknivene og køre langsomt væk fra bakken.

 • Følg producentens anbefalinger om hjulvægte eller modvægte for at forbedre stabiliteten.

 • Vær yderst forsigtig med græsopsamler eller andet udstyr. Disse kan ændre maskinens stabilitet og forårsage mistet herredømme.

Lydtryk  

Maskinen har et lydtryksniveau ved brugerens øre på 90 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydtryksniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Lydeffektniveau

Maskinen har et garanteret lydstyrkeniveau på 105 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydeffektniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ISO 11094.

Vibrationsniveau

Hånd-Arm

Målt vibrationsniveau for højre hånd = 3,1 m/s2

Målt vibrationsniveau for venstre hånd = 3,1 m/s2

Usikkerhedsværdi (K) = 1,6 m/s2

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hele kroppen

Målt vibrationsniveau = 0,90 m/s2

Usikkerhedsværdi (K) = 0,45 m/s2

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal93-7818
decal93-8069
decal98-4387
decal104-2449
decal107-2114
decal107-3069
decal107-3961
decal107-3962
decal107-3968
decal107-3969
decal107-7719
decal108-5955
decal108-5957
decal108-5981
decal110-3852
decal110-3853
decal112-3858
decal112-9028
decal114-1826
decal114-9600
decal115-4212
decal116-5610
decal117-3848
decal119-0397
decal119-0398
decal121-7562
decal126-2055
decal131-4036
decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal107-9309
decal107-3963
decal107-3964
decal110-0820
decal127-0335

Produktoversigt

g020466

Før du starter motoren og anvender maskinen, er det vigtigt, at du er fortrolig med alle maskinens betjeningsanordninger (Figur 3 og Figur 4).

g010363

Timetæller

Timetælleren registrerer, hvor mange timer motoren har kørt. Den kører, når motoren er i gang. Brug disse tal til planlægning af regelmæssig vedligeholdelse (Figur 4).

Kontrollamper for sikkerhedslås

Der er symboler på timetælleren, som angiver med en sort trekant, at låsekomponenten befinder sig i den korrekte position (Figur 5).

Batterikontrollampe

Når tændingsnøglen første gang drejes til positionen RUN (Kør) i nogle få sekunder, vises batterispændingen i det område, hvor timerne normalt vises.

Batterilampen tænder, når tændingen slås til, og når ladningen er under det korrekte driftsniveau (Figur 5).

g009610

Gashåndtag

Gashåndtaget har to positioner: HURTIG og LANGSOM.

Kontakt til regulering af skæreknive (kraftudtag)

Kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) bruges til at aktivere den elektriske kobling, så skæreknivene kan køre med bevægelseshåndtagene i midterste, ulåste position. Træk op i kontakten for at aktivere skæreknivene, og slip den. Skub knivreguleringskontakten (kraftudtag) ned for at deaktivere knivene.

Neutral låseposition

Den NEUTRALE LåSEPOSITION anvendes med sikkerhedslåsesystemet og til at finde den NEUTRALE position.

Tændingskontakt

Kontakten bruges til at starte plæneklipperens motor og har tre positioner: START, RUN (KøR) og OFF (FRA).

Gløderørskontrollampe

Gløderørskontrollampen lyser, når gløderørsknappen er aktiveret (Figur 4).

Gløderørskontakt

Denne kontakt aktiverer gløderørene og angives af gløderørskontrollampen. Hold gløderørskontakten nede i 10 sekunder, før du starter maskinen.

Motortemperaturlampe

Motortemperaturlampen tændes, når motoren overophedes (Figur 4).

Akustisk alarm

Denne maskine har en akustisk alarm, der advarer brugeren om at slukke for motoren, da motoren kan overophede og påføres skade. Se afsnittet Serviceeftersyn af kølesystemet på Vedligeholdelse af kølesystem.

Brændstofvælgerventil

Brændstofvælgerventilen er placeret bag sædet.

Luk brændstofvælgerventilen før transport eller opbevaring af maskinen.

Flyt vælgerventilen til venstre eller højre for at betjene den.

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Sørg for at bruge originale Toro-reservedele for at beskytte din investering og sikre optimal ydelse fra dit Toro-udstyr. Med hensyn til driftssikkerhed leverer Toro reservedele, der opfylder den nøjagtige tekniske specifikation for vores udstyr. Originale Toro-dele – kvalitet du kan stole på.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Påfyldning af brændstof

Motoren kører på ren, frisk dieselolie med et minimumoktantal på 40. Køb brændstof i mængder, der kan bruges inden for 30 dage, for at sikre, at brændstoffet er friskt.

Brug sommerdieselolie (nr. 2-D) ved temperaturer over -7° C og vinterdieselolie (nr. 1-D eller en blanding af nr. 1-D/2-D) ved temperaturer under -7° C. Brug af vinterdieselbrændstof ved lavere temperaturer giver et lavere antændelsespunkt og flydepunkt, som gør det lettere at starte, og som formindsker risikoen for kemisk separation af brændstoffet pga. lavere temperaturer (voksdannelse, som kan tilstoppe filtrene).

Anvendelse af sommerdieselolie ved over -7° C er med til at øge pumpekomponenternes levetid.

Important: Brug ikke petroleum eller benzin i stedet for dieselolie. Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan motoren blive beskadiget.

Advarsel

Brændstof er farligt og kan være dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme.

 • Undgå længere tids indånding af dampe.

 • Hold ansigtet væk fra spidsen af slangen og brændstoftanken eller stabilisatoråbningen.

 • Undgå at få brændstof i øjnene eller på huden.

Fare

Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

 • Fyld tanken udendørs på plan grund i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

 • Fyld aldrig brændstoftanken op i en lukket anhænger.

 • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstoftanken op til bunden af påfyldningsstudsen. Tomrummet i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig. Fyldes der for meget på, kan det resultere i brændstoflækage eller beskadigelse af motoren eller emissionssystemet (hvis monteret).

 • Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist.

 • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn. Køb aldrig benzin til mere end 30 dages forbrug.

 • Anbring altid brændstofbeholdere på jorden et stykke fra køretøjet, før påfyldningen påbegyndes.

 • Fyld ikke brændstofbeholdere inde i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger, da indvendige tæpper eller plastikforinger i lastbiler kan isolere dunken og forsinke tabet af eventuel statisk elektricitet.

 • Når det er praktisk muligt, skal brændstofdrevet udstyr fjernes fra lastbilen eller anhængeren og fyldes op igen, mens hjulene står på jorden.

 • Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen af udstyret finde sted på en lastbil eller anhænger med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

 • Hvis det er nødvendigt at benytte brændstofstanderen, skal spidsen af slangen hele tiden være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -beholderen, indtil påfyldningen er afsluttet.

Forberedt til biodiesel

Denne maskine kan også bruge et blandet biodieselbrændstof på op til B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Andelen af petrodiesel bør være lav eller have et ekstra lavt svovlindhold.

Træf følgende forholdsregler:

 • Andelen af biodiesel skal opfylde specifikationen anført i ASTM D6751 eller EN 14214.

 • Brændstofsammensætningen skal opfylde ASTM D975 eller EN 590.

 • Malede overflader kan beskadiges af biodieselblandinger.

 • Brug B5 (biodieselindhold på 5 %) eller blandinger med et lavere biodieselindhold under kolde vejrforhold.

 • Efterse tætninger, slanger og pakninger, der kommer i berøring med brændstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Tilstopning af brændstoffilteret kan forventes i tiden efter, at du er gået over til at bruge biodieselblandinger.

 • Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger om biodiesel.

Påfyldning af brændstoftanken

Note: Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstoftanken op til bunden af påfyldningsstudsen. Den tomme plads giver benzinen i brændstoftanken plads til at udvide sig.

 1. Sluk for motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Rengør området omkring hvert brændstofdæksel, og afmonter dækslet. Fyld brændstoftanken op til bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum giver brændstoffet plads til at udvide sig. Fyld ikke brændstoftanken helt op.

 3. Monter dækslet til brændstoftanken sikkert. Tør eventuel spildt brændstof op.

 4. Fyld om muligt brændstoftanken helt op efter hver anvendelse. Dette vil minimere muligheden for akkumulering af kondens i brændstoftanken.

Kontrol af motoroliestanden

Før du starter motoren og bruger maskinen, skal du kontrollere oliestanden i motorens krumtaphus. Se Kontrol af motoroliestanden.

Skift af brændstoftanke

Important: Kør ikke maskinen tør for brændstof. Det kan forårsage skade på motoren og kræver, at brændstofsystemet kontrolleres.

Brændstofvælgerventilen er placeret bag sædets venstre side.

Maskinen har to brændstoftanke. Den ene tank er placeret på venstre side og den anden på højre. Begge tanke er forbundet med brændstofvælgerventilen. Herfra fører et fælles brændstofrør hen til motoren (Figur 6).

Når du vil bruge brændstoftanken i venstre side, skal du dreje brændstofvælgerventilen til venstre. Når du vil bruge brændstoftanken i højre side, skal du dreje brændstofvælgerventilen til højre (Figur 6).

Luk brændstofvælgerventilen før transport eller opbevaring af maskinen.

g000962

Anvendelse af styrtbøjlen (ROPS)

Advarsel

Undgå personskade eller død pga. væltning: hold styrtbøjlen i den hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen.

Sørg for, at den bageste del af sædet er sikret med sædelåsen.

Advarsel

Du er ikke beskyttet af styrtbøjlen, når styrtbøjlen er i sænket position.

 • Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt.

 • Spænd ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i sænket position.

 • Kør langsomt og forsigtigt.

 • Hæv styrtbøjlen, lige så snart der er plads til, at den kan hæves.

 • Kontroller omhyggeligt, om der er fri højde over dit hoved, dvs. om der er fri for grene, døråbninger, elektriske ledninger, før du kører under nogen genstand, og kom ikke i berøring med sådanne.

 1. Fjern låseclipsene, og afmonter de to pinde (Figur 8).

 2. Sænk styrtbøjlen til sænket position. Der er to sænkede positioner. Se Figur 7 for at få vist positionerne.

  g004954
 3. Monter de to pinde, og fastgør dem med låseclipsene (Figur 8).

  g004955
 4. Fjern låseclipsene og de to pinde for at hæve styrtbøjlen (Figur 8).

 5. Hæv styrtbøjlen til oprejst position, monter de to pinde, og fastgør dem med låseclipsene (Figur 8).

Sæt sikkerheden i højsædet

Læs alle sikkerhedsforskrifterne grundigt igennem, og gør dig bekendt med de symboler, der findes i afsnittet om sikkerhed. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade.

Fare

Betjening af maskinen på vådt græs eller stejle skråninger kan forårsage udskridning og mistet herredømme.

 • Betjen aldrig maskinen på skråninger med en større hældning end 15 grader.

 • Sænk hastigheden, og vær yderst forsigtig på skråninger.

 • Betjen ikke maskinen i nærheden af vand.

Fare

Hjul, der kører ud over kanter, kan forårsage, at maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, død eller drukning.

Betjen ikke sneslyngen i nærheden af stejle skråninger.

Fare

Betjening af maskinen, mens styrtbøjlen er nede, kan medføre alvorlige kvæstelser eller død, hvis maskinen vælter.

Hold altid styrtbøjlen i den fuldt hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen.

g000963

Forsigtig

Denne maskine afgiver støj på mere end 85 dBA ved førerens ører og kan give nedsat hørelse ved længere tids anvendelse.

Brug høreværn, når du betjener denne maskine.

Brug beskyttelsesudstyr til øjne, ører, hænder, fødder og hoved, når maskinen anvendes.

g009027

Betjening af parkeringsbremsen

Aktiver altid parkeringsbremsen, når du standser maskinen eller efterlader den uden opsyn.

Aktivering af parkeringsbremsen

 1. Flyt bevægelseshåndtagene (Figur 17) ud til den NEUTRALE LåSEPOSITION.

 2. Træk parkeringsbremsehåndtaget tilbage og op for at aktivere parkeringsbremsen (Figur 11). Parkeringsbremsehåndtaget skal blive i aktiveret position.

  Advarsel

  Det er ikke sikkert, at parkeringsbremsen kan holde maskinen parkeret på en skråning, og den kan derfor forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

  Parker aldrig på skråninger, medmindre hjulene er spærrede eller blokerede.

Deaktivering af parkeringsbremsen

Tryk parkeringsbremsehåndtaget fremad og ned for at deaktivere parkeringsbremsen (Figur 11). Parkeringsbremsen er deaktiveret, og håndtaget hviler mod bremsestoppet.

g000964

Start og standsning af motoren

Start af motoren i normalt vejr

g032593

Important: Brug startcyklusser på ikke mere end 30 sekunder pr. minut for at undgå overophedning af startermotoren.

Note: Der kan være behov for yderligere startcyklusser ved start af motoren første gang, når brændstofsystemet har været helt tømt for brændstof.

Start af motoren i koldt vejr (under -5° C)

Note: Brug den korrekte motorolie til starttemperaturen. Se Serviceeftersyn af motorolien.

g032594

Important: Brug startcyklusser på ikke mere end 30 sekunder pr. minut for at undgå overophedning af startermotoren.

Note: Brug ikke brændstof, der er blevet gemt fra sommeren. Brug kun frisk vinterdieselolie.

Standsning af motoren

Forsigtig

Børn eller omkringstående personer kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.

Fjern altid tændingsnøglen, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn, selv hvis det blot er i nogle få minutter.

g032595

Important: Sørg for at lukke brændstofafbryderventilen, før maskinen transporteres eller stilles til opbevaring, da der kan opstå brændstoflækage. Aktiver parkeringsbremsen før transport af maskinen. Sørg for at fjerne nøglen, da brændstofpumpen kan køre og dermed forårsage, at batteriet aflades.

Betjening af kraftudtaget

Kraftudtagskontakten starter og stopper skæreknivene og evt. motordrevne redskaber.

Indkobling af kraftudtaget

 1. Hvis motoren er kold, skal du lade den varme op i 5 til 10 minutter, før kraftudtaget indkobles.

 2. Sid på sædet, og udløs trykket på traktionskontrolgrebene, og sæt dem i NEUTRAL.

 3. Placer gashåndtaget i positionen FAST (Hurtig).

  Note: Aktivering af kraftudtaget med gashåndtaget i halv position eller mindre forårsager overdreven slid på drivremmene.

 4. Træk kraftudtagskontakten ud, for at indkoble den (Figur 15).

  g000937

Udkobling af kraftudtaget

Udkobling foretages ved at skubbe kraftudtagskontakten til UDKOBLET position (Figur 15).

Anvendelse af sikkerhedslåsesystemet

Forsigtig

Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller beskadiges, kan maskinen reagere uventet og forårsage personskade.

 • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

 • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet

Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på at forhindre motoren i at starte, medmindre:

 • Parkeringsbremsen er aktiveret.

 • Kraftudtaget er udkoblet.

 • Bevægelseshåndtagene er placeret i den NEUTRALE LåSEPOSITION

Sikkerhedslåsesystemet er også konstrueret til at slukke motoren, når traktionsgrebene flyttes fra LåST position med parkeringsbremsen aktiveret, eller hvis du rejser dig fra sædet, når kraftudtaget er indkoblet.

Timetælleren har symboler, som angiver over for brugeren, hvornår låsekomponenten er i den korrekte position. Når komponenten er i den korrekte position, lyser en trekant i den tilhørende firkant.

g009612

Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedssystemet.
 • Hvis systemet ikke fungerer som beskrevet i det følgende, skal der straks tilkaldes en autoriseret forhandler til at reparere sikkerhedssystemet.

  1. Sid i sædet, aktiver parkeringsbremsen, og flyt kraftudtaget til positionen ON (Indkoblet). Prøv at starte motoren. Motoren bør ikke tørne.

  2. Sid i sædet, aktiver parkeringsbremsen, og flyt kraftudtaget til positionen OFF (Udkoblet). Flyt et af bevægelseshåndtagene (væk fra den NEUTRALE LåSEPOSITION). Prøv at starte motoren. Motoren bør ikke tørne. Gentag fremgangsmåden for det andet håndtag.

  3. Sid i sædet, aktiver parkeringsbremsen, flyt kraftudtagskontakten til positionen OFF (Udkoblet), og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION. Start derefter motoren. Deaktiver parkeringsbremsen, mens motoren kører, indkobl kraftudtaget, og rejs dig derefter let fra sædet. Motoren bør nu stoppe.

  4. Sid i sædet, aktiver parkeringsbremsen, flyt kraftudtagskontakten til positionen OFF (Udkoblet), og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION. Start derefter motoren. Mens motoren kører, skal et af bevægelseshåndtagene centreres og flyttes (frem eller tilbage). Motoren skulle nu stoppe. Gentag fremgangsmåden for det andet bevægelseshåndtag.

  5. Sid i sædet, deaktiver parkeringsbremsen, flyt kraftudtagskontakten til positionen OFF (Udkoblet), og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION. Prøv at starte motoren. Motoren må ikke tørne.

  Kørsel fremad og bakning

  Gashåndtaget styrer motorens omdrejningstal målt i omdrejninger pr. minut. Indstil gashåndtaget til positionen HURTIG for at opnå den bedste ydelse. Kør altid med FULD KRAFT ved plæneklipning.

  Forsigtig

  Maskinen kan dreje meget hurtigt. Operatøren kan miste herredømmet over maskinen og forårsage personskade eller skade på maskinen.

  • Udvis forsigtighed, når du drejer.

  • Sæt farten ned, før du foretager skarpe sving.

  Kørsel fremad

  1. Deaktiver parkeringsbremsen. SeJustering af parkeringsbremsen.

  2. Flyt håndtagene til den midterste, ulåste position.

  3. Kør fremad ved langsomt at skubbe bevægelseshåndtagene fremad (Figur 17).

   Note: Motoren afbrydes, hvis traktionskontrolgrebene flyttes, mens parkeringsbremsen er aktiveret.

   Kør lige ud ved at påføre begge bevægelseshåndtag samme tryk (Figur 17).

   Drej ved at flytte bevægelseshåndtaget mod neutral i den retning, du ønsker at dreje (Figur 17).

   Jo længere traktionskontrolgrebene flyttes den ene eller anden vej, jo hurtigere kører maskinen i den pågældende retning.

   Du kan stoppe maskinen ved at flytte bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL.

   g004532

  Bakning

  1. Flyt håndtagene til midterpositionen – ulåst position.

  2. Bak ved langsomt at trække bevægelseshåndtagene bagud (Figur 17).

   Kør lige ud ved at påføre begge bevægelseshåndtag samme tryk (Figur 17).

   Drej ved at udløse trykket på bevægelseshåndtaget i den retning, du ønsker at dreje (Figur 17).

   Du kan stoppe ved at skubbe bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL.

  Standsning af maskinen

  Maskinen stoppes ved at flytte traktionskontrolgrebene til positionen NEUTRAL og derefter til positionen LOCKED (Låst); udkobl derefter kraftudtaget (PTO) og drej tændingsnøglen til positionen OFF (Fra).

  Aktiver parkeringsbremsen, hver gang du forlader maskinen. Husk at tage nøglen ud af tændingen.

  Forsigtig

  Børn eller omkringstående personer kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.

  Fjern altid tændingsnøglen, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn, selv hvis det blot er i nogle få minutter.

  Justering af klippehøjden

  Klippehøjden justeres fra 38 til 127 mm i trin af 6 mm ved at pinden sættes i forskellige huller.

  1. Hæv klippehøjdehåndtaget til positionen TRANSPORT (også 127 mm klippehøjdepositionen) (Figur 18).

  2. Du kan justere klippehøjden ved at fjerne pinden fra klippehøjdebeslaget (Figur 18).

  3. Vælg et hul i klippehøjdebeslaget, som svarer til den ønskede klippehøjde, og sæt pinden i (Figur 18).

  4. Flyt håndtaget til den valgte højde.

   g009568

  Justering af antiskalperingsruller

  Hver gang klippehøjden ændres, anbefales det at justere antiskalperingsrullernes højde.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Når du har justeret klippehøjden, skal du justere rullerne ved at fjerne flangemøtrikken, bøsningen, afstandsbøsningen og bolten (Figur 19 eller Figur 20).

   Note: De to midterste ruller har ikke en afstandsbøsning (Figur 19 eller Figur 20).

  4. Vælg et hul, så antiskalperingsrullen er placeret ved den nærmeste ønskede klippehøjde.

  5. Monter flangemøtrik, bøsning, afstandsklods og bolt. Tilspænd til et moment på 54–61 N·m (Figur 19 eller Figur 20).

  6. Gentag denne justering for de andre antiskalperingsruller.

   g005887
   g005960

  Indstilling af sædet

  Sædet kan flyttes frem og tilbage. Anbring sædet i den stilling, hvor du har den bedste kontrol over maskinen og sidder mest behageligt.

  Sædet kan justeres ved at flytte håndtaget til siden for at låse sædet op (Figur 21).

  g019754

  Ændring af sædeaffjedringen

  Sædet kan justeres for at give en jævn og behagelig kørsel. Indstil sædet til den position, hvor du sidder mest behageligt.

  Drej på knappen foran på sædet for at opnå den mest behagelige position (Figur 22).

  g019768

  Løsning af sædet

  1. Flyt sædet til den bageste position. Dette forhindrer, at noget kommer i vejen, når sædet hæves.

  2. Skub sædelåsen bagud for at løsne sædet.

  3. Hæv sædet. På den måde får du adgang til maskinen under sædet (Figur 23).

   g000950

  Manuel skubning af plæneklipperen

  Important: Skub altid maskinen manuelt. Træk aldrig maskinen med et andet køretøj, da dette kan beskadige hydraulikken.

  Skubning af maskinen

  1. Frakobl kraftudtaget, og drej tændingsnøglen til slukket position. Flyt håndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Drej omløbsventilerne en omgang mod uret. Derved får hydraulikvæsken mulighed for at løbe uden om pumpen, hvilket gør hjulene i stand til at dreje (Figur 24).

   Important: Drej ikke omløbsventilerne mere end én omgang. Derved undgås, at ventilerne kommer ud af huset, så der løber væske ud.

  3. Deaktiver parkeringsbremsen, inden maskinen skubbes.

  Skift til maskindrift

  Drej omløbsventilerne en omgang med uret for at betjene maskinen (Figur 24).

  Note: Stram ikke omløbsventilerne for meget.

  Maskinen kører ikke, medmindre omløbsventilerne er drejet ind.

  g010371

  Betjening af overophedningsføleren

  Denne maskine har en sensor, der SLUKKER for plæneklipperskjoldet, når motoren overopheder. Når motoren overopheder, udløses den hørbare alarm og den lysende alarm slår TIL, samtidigt med at plæneklipperskjoldet slår FRA.

  Hvis plæneklipperskjoldet automatisk slår FRA pga. overophedning, skal maskinen køres hen til et sikkert område, og til en lastbil eller en anhænger.

  Hvis maskinen overopheder, skal området omkring motoren og køleren ryddes for affald. Sluk motoren og lad den køle af, inden du aktiverer plæneklipperskjoldet. Hvis motoren fortsat overopheder, skal maskinen indleveres hos en autoriseret serviceforhandler.

  Transport af maskinen

  Brug en robust anhænger eller lastbil til at transportere maskinen. Kontroller, at anhængeren eller lastbilen er udstyret med alt det nødvendige lys og de nødvendige skilte i henhold til lovgivningen. Læs alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt. Disse oplysninger kan hjælpe dig, din familie, kæledyr og personer, der befinder sig i nærheden, med at undgå at komme til skade.

  Sådan transporteres maskinen:

  • Lås bremsen, og bloker hjulene.

  • Fastgør maskinen sikkert til traileren eller lastbilen vha. remme, kæder, kabler eller reb.

  • Fastgør traileren til trækkøretøjet med sikkerhedskæder.

   Advarsel

   Kørsel på gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgående køretøj kan føre til ulykker og forårsage personskade.

   Kør ikke maskinen på offentlige gader og veje.

  Læsning af maskinen

  Vær yderst forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil. Brug en rampe med fuld bredde, der er bredere end maskinen, under udførelsen af denne procedure. Bak maskinen op ad rampen, og kør den fremad ned ad rampen (Figur 25).

  g028043

  Important: Brug ikke smalle, individuelle ramper til hver side af maskinen.

  Sørg for, at rampen er lang nok til, at vinklen i forhold til jorden ikke overstiger 15 grader (Figur 26). På plan grund kræver dette, at rampen er mindst fire gange så lang som anhængerens højde eller lastbilens ladhøjde og ned til jorden. En stejlere vinkel kan medføre, at plæneklipperens dele sidder fast, når maskinen bevæger sig fra rampe til anhænger eller lastbil. Stejlere vinkler kan også få maskinen til at vippe, eller at man mister kontrollen. Hvis du læsser maskinen på eller i nærheden af en skråning, skal anhængeren eller lastbilen placeres på en sådan måde, at den vender nedad, og rampen vender op ad skråningen. Derved minimeres rampens vinkel.

  Advarsel

  Pålæsning af en maskine på en anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe og kan forårsage alvorlig personskade eller død.

  • Vær ekstra forsigtig, når maskinen køres på en rampe.

  • Sørg for, at styrtbøjlen er oppe, og brug sikkerhedsselen, mens maskinen på- og aflæsses. Kontroller, at styrtbøjlen ikke støder på toppen af en lukket anhænger.

  • Brug kun en rampe med fuld bredde. Brug ikke individuelle ramper til hver side af maskinen.

  • Overskrid ikke en vinkel på 15 grader mellem rampen og jorden eller mellem rampen og anhænger eller lastbil.

  • Sørg for, at rampen er mindst fire gange så lang som anhængerens højde eller lastbilens ladhøjde og ned til jorden. Dette sikrer, at rampens vinkel ikke overstiger 15 grader på plan grund.

  • Bak op ad ramper og kør fremad ned ad ramper.

  • Undgå pludselig acceleration eller deceleration når maskinen køres op på en rampe. Dette kan forårsage, at man mister kontrollen eller øge risikoen for at vælte.

  g027996

  Brug af Z Stand™

  Zstanden hæver maskinens forende, så du kan rengøre plæneklipperen og tage knivene af.

  Advarsel

  Maskinen kan falde ned på en person og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald.

  • Vær meget forsigtig, når du betjener maskinen på Z Stand™.

  • Brug den kun til rengøring af plæneklipperen og fjernelse af knivene.

  • Lad ikke maskinen stå på Z Stand™ i længere tid.

  • Sluk altid for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingen, inden du foretager vedligeholdelse af plæneklipperen.

  Kørsel op på Z Standen™

  Important: Brug Z Stand™ på en plan flade.

  1. Hæv plæneklipperen til positionen TRANSPORT.

  2. Fjern beslagpinden (Figur 27).

   g001811
  3. Hæv klinken. Sving standens fod ud fortil, og skub standen mod maskinen, ind nederst i rillen (Figur 27 og Figur 28).

   g001812
  4. Placer standen fod på jorden, og lad klinken hvile på drejetappen (Figur 28).

  5. Start motoren, og giv den halv gas.

   Note: Det bedste resultat opnås, hvis standens fod placeres i en revne i fortovet eller i plænen (Figur 28).

  6. Kør op på standen. Stands, når låsen falder over tappen i positionen LOCKED (Låst) (Figur 28) Aktiver parkeringsbremsen, og sluk motoren, når maskinen er oppe på standen.

  7. Spær eller bloker kørselshjulene.

   Advarsel

   Det er ikke sikkert, at parkeringsbremsen kan holde maskinen parkeret på Z Stand™, og den kan derfor forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

   Parker aldrig på Z Stand™, medmindre hjulene er spærrede eller blokerede.

  8. Udfør vedligeholdelsesarbejdet.

  Kørsel ned af Z Stand™

  1. Fjern spærring eller blokke.

  2. Løft låsen til positionen UNLOCKED (ulåst) (Figur 29).

   g001813
  3. Start motoren, og giv den halv gas. Deaktiver parkeringsbremsen.

  4. Kør langsomt baglæns ned af standen.

  5. Sæt den tilbage til positionen REST (Hvile) (Figur 27).

  Tip vedrørende betjening

  Brug af hurtigindstilling af gashåndtaget

  For at opnå den bedste plæneklipning og maksimale luftcirkulation skal motoren betjenes med gashåndtaget i positionen HURTIG. Der kræves luft for at kunne klippe græsset ordentligt, og derfor bør klippehøjden ikke indstilles for lavt, og plæneklipperen må ikke være helt omgivet af uklippet græs. Forsøg altid at holde den ene side af plæneklipperen fri for uklippet græs, så plæneklipperen kan få den nødvendige luft.

  Klipning af en græsplæne for første gang

  Klip ikke græsset helt så kort som normalt, så du kan sikre dig, at plæneklipperens klippehøjde ikke fjerner græsset helt i ujævnt terræn. Den klippehøjde, du tidligere har anvendt, er dog tit den bedste. Når du klipper græs, der er længere end 15,24 cm, kan det være en fordel at klippe græsset to gange for at sikre en acceptabel klippekvalitet.

  Klip af en tredjedel af græsstråets længde

  Du opnår det bedste resultat ved kun at klippe en tredjedel af græsstråets længde. Det anbefales ikke at klippe mere end dette, medmindre græsbevoksningen er spredt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset ikke længere vokser så hurtigt.

  Skift klipperetning

  Skift mellem klipperetningen for at sikre, at græsset fortsætter med at vokse lodret. Dette medvirker også til at sprede det afklippede græs, hvilket øger nedbrydningen og gødningseffekten.

  Slå græs med de korrekte intervaller

  Normalt skal græsset slås hver fjerde dag. Græs vokser dog med forskellig hastighed på forskellige tidspunkter. Hvis du vil bevare den samme klippehøjde, hvilket anbefales, skal græsset slås oftere i det tidlige forår. Når græssets væksthastighed falder midt på sommeren, skal du ikke slå græsset så tit. Hvis du ikke har mulighed for at slå græs over en længere periode, skal du først slå det med en høj klippehøjde og derefter igen to dage senere med en lavere højdeindstilling.

  Justering af klippehastigheden

  Klipningskvaliteten kan forbedres ved at køre langsommere under visse forhold.

  Undgå at klippe græsset for kort

  Hvis plæneklipperens klippebredde er bredere end klippebredden for den plæneklipper, du tidligere brugte, skal du hæve klippehøjden for at sikre, at græsset på en ujævn plæne ikke klippes for kort.

  Klipning af langt græs

  Hvis græsset får lov til at vokse lidt længere end normalt, eller hvis græsset er meget vådt, skal klippehøjden forøges i forhold til den normale højde, hvorefter græsset skal slås ved denne indstilling. Slå derefter græsset igen ved den lavere, normale indstilling.

  Standsning

  Hvis fremdriften af maskinen standses, mens græsslåningen er i gang, kan du risikere, at der falder en klump afklippet græs ned på plænen. Dette kan undgås ved at flytte maskinen til et tidligere klippet område og sørge for, at skæreknivene er indkoblede.

  Hold undersiden af plæneklipperen ren

  Fjern afklippet græs og snavs fra undersiden af plæneklipperen efter hver anvendelse. Hvis græs og snavs ophober sig i plæneklipperen, bliver kvaliteten af græsslåningen utilfredsstillende med tiden.

  Vedligeholdelse af skæreknivene

  Hold skærekniven(e) skarp(e) gennem hele græsslåningssæsonen, da en skarp skærekniv skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom. Kontroller skæreknivenes skarphed dagligt, og kontroller, om de er slidte eller beskadigede. Fil eventuelle hakker ned, og slib skæreknivene, hvis det er nødvendigt. Hvis en skærekniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-kniv.

  Vedligeholdelse

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Kontroller motorens kølervæskestand.
 • Kontroller hydraulikvæsken.
 • Efter de første 25 timer
 • Udskift hydraulikfilteret.
 • Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien.
 • Skift motoroliefilteret.
 • Efter de første 100 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • Kontroller hjulnavets møtrik med udskæring.
 • Kontroller hjullåsemøtrikkerne.
 • Skift gearkasseolien.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedssystemet.
 • Kontrol af motorolien.
 • Kontroller motorens kølervæskestand.
 • Rengøring af motorens oliekøler.
 • Kontrol af skæreknivene.
 • Rengør plæneklipperens skjold.
 • For hver 25 timer
 • Smør plæneklipperskjoldet og spindlerne.
 • Smør pumperemmens styrearm.
 • Smør drivremmens styrearm.
 • Smør bremsegrebet.
 • Kontroller hydraulikvæsken.
 • For hver 40 timer
 • Tøm vandudskilleren.
 • For hver 50 timer
 • Kontroller dæktrykket.
 • Kontroller kraftudtagets drivrem.
 • Kontrol af pumpens drivrem.
 • Kontrol af generatorremmen.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien.
 • Kontroller niveauet af gearkasseolien.
 • Kontrol af slangerne på motorens kølesystem.
 • Kontroller remmene for revner og slitage.
 • Kontrol af hydraulikslangerne.
 • For hver 150 timer
 • Smør maskinen med let olie.(Se afsnittet om smøring).
 • For hver 200 timer
 • Skift motoroliefilteret.
 • Smør bremsegrebets drejetap.
 • For hver 250 timer
 • Kontrol og/eller udskiftning af luftfilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Udskift hydraulikfiltret og hydraulikolien, når der anvendes Mobil® 1-olie.
 • For hver 400 timer
 • Udskiftning af brændstoffilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 500 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • Kontroller hjulnavets møtrik med udskæring.
 • Kontroller hjullåsemøtrikkerne.
 • Justering af styrehjulets tapleje(eller årligt, hvad der måtte indtræffe først).
 • Juster den elektriske kobling.
 • Udskift hydraulikfilteret og hydraulikolien, når der anvendes Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikolie.
 • Årlig
 • Smøring af de forreste styrehjuls drejeled (hyppigere under støvede eller snavsede forhold).
 • Skift gearkasseolien.
 • Skift af motorens kølevæske.
 • Important: Se motorens betjeningsvejledning for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Fjern nøglen fra tændingen, og tag tændrørskablet af tændrøret/-ene, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. Flyt tændrørskablet til side, så det ikke kommer i berøring med tændrøret ved et uheld.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin

  Løsn gardinets nederste bolt for at udløse plæneklipperskjoldets gardin og få adgang til den øverste del af plæneklipperskjoldet (Figur 30). Spænd bolten efter vedligeholdelse for at montere gardinet.

  g027945

  Afmontering af plademetalafskærmningen

  Løsn de 2 forreste bolte, og afmonter plademetalafskærmningen for at få adgang til plæneklipperremmene og -spindlerne (Figur 31). Monter plademetalafskærmningen, og spænd boltene efter vedligeholdelse.

  g027946

  Smøring

  Smør maskinen på det tidspunkt, der er angivet på serviceoversigtmærkaten (Figur 32). Maskinen skal smøres oftere under meget støvede eller sandede forhold.

  Fedttype: Universalfedt.

  Smøring af maskinen

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør smøreniplerne med en klud. Sørg for at skrabe eventuel maling af forsiden på niplerne.

  4. Slut en smørepistol til niplen. Pump fedt ind i delene, indtil der begynder at løbe fedt ud af lejerne.

  5. Tør overskydende smørefedt op.

  Smøring af de forreste styrehjuls drejeled

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Smøring af de forreste styrehjuls drejeled (hyppigere under støvede eller snavsede forhold).
 • Smør de forreste styrehjuls drejeled en gang om året.

  1. Fjern støvhætten, og juster styrehjulenes drejeled. Lad støvhætten være taget af, indtil smøringen er fuldført. Se Justering af styrehjulets tapleje.

  2. Fjern den sekskantede prop. Skru en fedtfitting ind i hullet.

  3. Pump fedt ind i fittingen, indtil det begynder at løbe ud omkring det øverste leje.

  4. Fjern fedtniplen fra hullet. Monter den sekskantede prop og hætte.

  Smøring

  Smør smørefittingerne som vist på serviceoversigtmærkaten (Figur 32).

  g005930

  Anvendelse af let olie eller smøringsspray

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 150 timer
 • Smør maskinen med let olie.(Se afsnittet om smøring).
 • Smør maskinen følgende steder med smøremiddel af spraytypen eller let olie.

  • Sædekontaktaktuator.

  • Bremsegrebets drejeled.

  • Bremsestangens bøsninger.

  • Bevægelseshåndtagets bronzebøsninger.

  Smøring af plæneklipperskjoldet og bælterullerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Smør plæneklipperskjoldet og spindlerne.
 • Smør pumperemmens styrearm.
 • Smør drivremmens styrearm.
 • Fedt med lithiumfedt nr. 2 eller molybdænbaseret fedt.

  Important: Sørg for, at klippeenhedens spindler er fulde af fedt hver uge.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løsn den nederste bolt, der fastholder plæneklipperskjoldets gardin på plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  4. Afmonter plademetalafskærmningen. Se Afmontering af plademetalafskærmningen

  5. Fjern remskærmene og de bolte, der sidder på dem.

  6. Smør de tre spindellejer, indtil der kommer fedt ud (Figur 33).

  7. Smør fittingerne på løftearmene (Figur 33).

   g012504
  8. Smør drivremmens styrearm på kraftudtaget (Figur 34).

  9. Smør pumperemmens styrearm (Figur 34).

   g007170
  10. Monter remskærmene.

  11. Monter plademetalafskærmningen. Se Afmontering af plademetalafskærmningen.

  12. Stram bolten på plæneklipperskjoldets gardin. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  Motorvedligeholdelse

  Serviceeftersyn af luftfilteret

  Note: Skift filtrene hyppigere, hvis maskinen anvendes under meget støvede eller sandede forhold.

  Afmontering af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 250 timer
 • Kontrol og/eller udskiftning af luftfilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Åbn låsene på luftfilteret, og træk luftfilterdækslet af luftfilterhuset (Figur 35).

  4. Rens luftfilterdækslet indvendigt med trykluft.

  5. Skub forsigtigt filteret ud af luftfilterhuset (Figur 35). Undgå at ramme husets side med filteret.

  6. Efterse filteret for skader ved at kigge ind i filteret, mens du lyser med skarpt lys på filterets udvendige side. Huller i filteret ses som lyse pletter. Hvis filteret er beskadiget, skal det kasseres.

   g001049

  Montering af luftfilteret

  1. Hvis der installeres nye filtre, skal hvert filter kontrolleres for beskadigelse opstået under forsendelsen. Benyt ikke et beskadiget filter.

  2. Isæt forsigtigt det nye filter i filterhuset (Figur 36). Sørg for, at det er helt på plads ved at skubbe på filterets yderste kant, mens det installeres.

   Important: Tryk ikke på den bløde del i midten af filteret.

  3. Monter luftfilterdækslet, og fastgør låsene (Figur 36).

   g001048

  Serviceeftersyn af motorolien

  Olietype: Selvrensende olie af høj kvalitet klassificeret som API Service CD eller derover for dieselmotorer. Brug ikke særlige tilsætningsstoffer sammen med anbefalede olietyper.

  Krumtaphusets kapacitet: 3,7 l

  Viskositet: Se nedenstående tabel:

  g001061

  Klargøring til eftersyn af motorolien

  Important: Fastgørelsesanordningerne på det foreste panel på motoren, skal blive siddende på maskinen, efter dækslet er blevet fjernet. Løsn alle fastgørelsesanordningerne et par omgange, så panelet sidder løst, men ikke falder af, og start derefter forfra, og løsn dem, indtil panelet kan komme af. På denne måde kommer du ikke til at trække boltene fri af holderne.

  Vip sædet frem, løsn boltene, og fjern boltene, der fastholder motorens frontpanel, og fjern det (Figur 38).

  g012347

  Note: Efter serviceeftersyn af motorolien – monter motorens panel og vip sædet op i oprejst position.

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrol af motorolien.
 • Note: Kontroller olien, mens motoren er kold.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Kontrollér motoroliestanden (Figur 39).

   g032601g032641
  4. Start motoren, lad den gå i tomgang i fem minutter, sluk motoren, vent i tre minutter, og kontroller motoroliestanden. Påfyld evt. olie op til FULL-mærket på målepinden.

  Important: Sørg for at holde motoroliestanden mellem den øvre og nedre grænse på oliemåleren. Motorsammenbrud kan opstå som resultat af for meget eller for lidt motorolie.

  Important: Hæld langsomt olien på, og bloker ikke påfyldningsstudsen (Figur 40). Hvis du påfylder olie for hurtigt eller blokerer hullet, kan olien løbe over og blokere luftindtagene, hvilket medfører beskadigelse af motoren.

  g000955

  Dræning af motorolie

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien.
  1. Start motoren, og lad den køre i fem minutter.

   Note: På denne måde opvarmes olien, så den bliver lettere at aftappe.

  2. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

   g032646g032642

  Note: Bortskaf den brugte olie på et genbrugsanlæg.

  Skift af motoroliefilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift motoroliefilteret.
 • For hver 200 timer
 • Skift motoroliefilteret.
  1. Dræn olien fra motoren. Se Dræning af motorolie.

  2. Skift motoroliefilteret (Figur 42).

   g032649g032644
  3. Tilføj olie. Se Kontrol af motoroliestanden.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Eftersyn af brændstoffilteret og vandudskilleren

  Tømning af vandudskilleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 40 timer
 • Tøm vandudskilleren.
  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Find vandudskilleren i venstre side af maskinens bagside.

  5. Placer et aftapningskar under vandudskilleren.

  6. Åbn aftapningsventilen på vandudskilleren ved at dreje den omtrent en omgang, så vand og snavs kan aftappes (Figur 43).

  7. Luk aftapningsventilen, når der kun kommer dieselbrændstof ud (Figur 43).

   g007169

  Skift af brændstoffilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskiftning af brændstoffilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Monter aldrig et snavset brændstoffilter, hvis det er fjernet fra brændstofledningen.

  1. Lad maskinen køle af.

  2. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Luk brændstofafbryderventilen(Figur 44).

  5. Løsn de to slangeklemmer, og kobl brændstofledningerne fra brændstoffilteret (Figur 44).

  6. Sæt et nyt filter. Kobl brændstofledningerne til brændstoffilteret, og monter de to slangeklemmer (Figur 44).

  7. Åbn brændstofafbryderventilen.

  8. Start motoren, og kontroller, om der er lækager.

   g007697

  Serviceeftersyn af brændstoftanken

  Forsøg ikke at tømme brændstoftanken. Sørg for, at en autoriseret serviceforhandler tømmer brændstoftanken og efterser komponenterne i brændstofsystemet.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Serviceeftersyn af batteriet

  Advarsel

  Batteripoler, -klemmer og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger: kemikalier, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

  Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, som er en dødelig gift, der forårsager alvorlige forbrændinger.

  Drik ikke elektrolyt, og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

  Afmontering af batteriet

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod maskinens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

  • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løsn sædet, og vip det op.

  4. Afmonter batteriet som vist i Figur 49

   g032750

  Montering af batteriet

  Note: Placer batteriet i bakken, så polerne vender væk fra hydrauliktanken.

  g032751

  Opladning af batteriet

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

  Important: Batteriet skal altid være fuldt opladet (en vægtfylde på 1.265). Dette er særlig vigtigt for at forhindre, at batteriet bliver beskadiget, når temperaturen er under 0 °C.

  1. Sørg for, at påfyldningsdækslerne er monteret på batteriet. Oplad batteriet i 10 til 15 minutter ved 25 til 30 A eller 30 minutter ved 10 A.

  2. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af stikkontakten og derefter frakoble opladningskablerne fra batteriets poler (Figur 47).

  3. Monter batteriet i maskinen, og tilslut batterikablerne. Se Montering af batteriet.

   g000960

  Serviceeftersyn af sikringerne

  Det elektriske system er beskyttet af sikringer. Det kræver ingen vedligeholdelse, men hvis en sikring springer, skal komponent/kredsløb dog kontrolleres for fejlfunktion eller kortslutning.

  1. Løsn motorhjelmen, og hæv den for at få adgang til sikringsholderen (Figur 48).

  2. En sikring udskiftes ved at trække den ud og fjerne den.

  3. Isæt en ny sikring (Figur 48).

   g012492

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Justering af sporingen

  Maskinen har en knap til justering af sporingen under sædet.

  Important: Juster håndtagets og hydraulikpumpens neutralposition, før du justerer sporingen. Se Justering af håndtagets neutralposition og Indstilling af hydraulikpumpens neutralposition.

  1. Skub begge bevægelseshåndtag lige langt frem.

  2. Kontroller, om maskinen trækker til den ene side. Hvis dette er tilfældet, skal maskinen stoppes og parkeringsbremsen aktiveres.

  3. Løsn sædet, og vip sædet fremad for at få adgang til sporingsknappen.

   Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  4. For at få maskinen til at køre til højre skal du dreje grebet mod maskinens højre side. Se Figur 49.

  5. For at få maskinen til at køre til venstre skal du dreje grebet mod maskinens venstre side. Se Figur 49.

  6. Gentag justeringen, indtil sporingen er korrekt.

   g001070

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller dæktrykket.
 • Oprethold et lufttryk i bagdækkene på 0,9 bar. Ujævnt dæktryk kan forårsage ujævn klipning. Dæktrykket skal kontrolleres, når dækkene er kolde. På denne måde fås den mest præcise trykmåling.

  Note: Fordækkene er halvpneumatiske dæk, som ikke kræver vedligeholdelse af dæktrykket.

  g001055

  Kontrol af hjullåsemøtrikkerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • For hver 500 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • Kontroller og tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 122 til 129 N·m.

  Kontrol af hjulnavets møtrik med udskæring

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Kontroller hjulnavets møtrik med udskæring.
 • Kontroller hjullåsemøtrikkerne.
 • For hver 500 timer
 • Kontroller hjulnavets møtrik med udskæring.
 • Kontroller hjullåsemøtrikkerne.
 • Møtrikken med udskæring skal spændes til 170 N·m.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern låseclipsen.

  4. Spænd møtrikken med udskæring til 170 N·m (Figur 51).

   g001051
  5. Kontroller afstanden fra bunden af udskæringen i møtrikken til hullets indvendige kant. To gevind eller mindre skal være synlige (Figur 51).

  6. Hvis mere end to gevind er synlige, skal møtrikken fjernes, og der skal monteres en skive mellem nav og møtrik.

  7. Spænd møtrikken med udskæring til 170 N·m (Figur 51).

  8. Spænd møtrikken, indtil næste sæt udskæringer rettes ind med hullet i akslen (Figur 51).

  9. Monter låseclipsen igen.

  Justering af styrehjulets tapleje

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Justering af styrehjulets tapleje(eller årligt, hvad der måtte indtræffe først).
  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern støvhætten fra styrehjulet, og spænd låsemøtrikken (Figur 52).

  4. Spænd låsemøtrikken, indtil fjederskiverne er flade, og skru derefter 1/4 omgang ud for at indstille forspændingen på lejerne korrekt (Figur 52).

   Important: Sørg for, at fjederskiverne monteres korrekt som vist i Figur 52.

  5. Monter støvdækslet (Figur 52).

   g001297

  Eftersyn af gearkassen

  Kontrol af niveauet af gearkasseolien.

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller niveauet af gearkasseolien.
 • Brug den syntetiske gearolie SAE 75W–90.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Fjern proppen på siden af eller bag på gearkassen (Figur 53).

  5. Olien skal nå op til åbningen af gearkassen.

  6. Påfyld langsomt ekstra olie, så oliestanden når op til det korrekte niveau.

   g001156

  Skift af gearkasseolie

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Skift gearkasseolien.
 • Årlig
 • Skift gearkasseolien.
 • Kontakt en autoriseret forhandler for at skifte olien i gearkassen.

  Justering af den elektriske kobling

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Juster den elektriske kobling.
 • Koblingen kan justeres for at sikre korrekt tilkobling og bremsning.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løsn sædet, og vip det frem.

  4. Løsn grebene på motorens frontpanel, og fjern panelet.

  5. Træk op i den fjederbelastede styreremskive for kraftudtagets drivrem, og fjern remmen fra koblingsremskiven (Figur 54).

   g007167
  6. Tag koblingsstikket ud (Figur 55).

  7. Fjern de bolte, der fastholder gummikoblingsarmen til plæneklipperstellet (Figur 55).

  8. Fjern den midterste bolt, der fastholder koblingen til motorens aksel, og fjern koblingen og nøglen (Figur 55).

   g008212
  9. Før en søger på 0,381 til 0,533 mm gennem en inspektionsåbning i enhedens side. Sørg for, at den er placeret mellem armaturet og rotorens friktionsoverflader (Figur 56).

  10. Tilspænd låsemøtrikkerne, indtil søgeren binder let, men stadig let kan flyttes inden for gnistgabet (Figur 56).

  11. Gentag proceduren for de resterende åbninger.

  12. Kontroller hver åbning igen, og foretag en let justering, indtil søgeren er mellem rotoren og armaturet, og der er let kontakt mellem dem.

   g007168
  13. Monter koblingen på motorens aksel med nøglen.

  14. Påfør gevindlåseklæbemiddel på den midterste bolt.

  15. Mens krumtapakslen holdes på maskinens bagende, monteres midterbolten og spændes til et moment på 68 Nm (Figur 55).

  16. Monter gummikoblingsarmen på plæneklipperstellet med de to bolte og møtrikker, du fjernede tidligere (Figur 55).

  17. Træk op i den fjederbelastede styreremskive for kraftudtagets drivrem, og monter den på koblingsremskiven (Figur 54).

  18. Sæt koblingsstikket i (Figur 55).

  19. Monter motorens frontpanel, og spænd grebene.

  20. Sænk sædet.

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Vedligeholdelse af kølesystemet

  Fare

  Udslip af varm kølervæske under tryk eller berøring af den varme køler og de omgivende dele kan forårsage alvorlige forbrændinger.

  • Tag ikke kølerdækslet af, når motoren er varm. Lad altid motoren køle af i mindst 15 minutter, eller indtil kølerdækslet er koldt nok til at røre ved, uden at du brænder dine hænder, før kølerdækslet afmonteres.

  • Rør ikke ved køleren og de omgivende dele, som er varme.

  Fare

  Den roterende aksel og ventilator kan forårsage skader.

  • Betjen ikke maskinen, uden at dækslerne er monteret.

  • Hold fingre, hænder og tøj væk fra den roterende ventilator og drivakslen.

  • Stands motoren, og tag tændingsnøglen ud, før der foretages vedligeholdelsesarbejde.

  Forsigtig

  Indtagelse af motorkølervæske kan forårsage forgiftning.

  • Indtag ikke motorkølervæske.

  • Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

  Kontrol af motorens kølevæskestand

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Kontroller motorens kølervæskestand.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motorens kølervæskestand.
 • For hver 100 timer
 • Kontrol af slangerne på motorens kølesystem.
 • Væsketype: 50/50-blanding af antifrostopløsning med forlænget levetid og vand

  Kølesystemets kapacitet: 4,6 l

  Note: Åbn ikke kølerdækslet. Åbning af kølerdækslet kan medføre, at der kommer luft ind i kølesystemet.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Løsn sædet, og vip sædet op.

  3. Kontroller, at motorkølervæsken ikke løber over. Væskestanden skal nå op til mærket på beholderens yderside (Figur 57).

  4. Hvis kølervæskestanden er lav, skal du tilføre en 50/50-blanding af antifrostopløsning med forlænget levetid og vand i beholderen (Figur 57).

  5. Hæld 50/50-kølervæskeblandingen i beholderen, og fyld op til indikatorlinjen på beholderen (Figur 57).

   g001103

  Rengøring af motoroliekøleren og kølergitteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengøring af motorens oliekøler.
 • Kontroller og rengør kølergitteret og oliekøleren før hver anvendelse. Fjern eventuelt ophobet græs, snavs eller andet affald fra oliekøleren og kølergitteret med trykluft (Figur 58).

  g001104

  Udskiftning af motorkølevæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Skift af motorens kølevæske.
 • Kontakt en autoriseret forhandler for at skifte kølevæske hvert år.

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af parkeringsbremsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Smør bremsegrebet.
 • For hver 200 timer
 • Smør bremsegrebets drejetap.
  1. Aktiver parkeringsbremsen.

  2. ‏Mål fjederens længde. Der skal være 64 mm mellem spændeskiverne (Figur 59).

  3. Hvis justering er nødvendig, skal parkeringsbremsen deaktiveret, kontramøtrikken under fjederen løsnes, og møtrikken lige under fjederen spændes (Figur 59). Drej møtrikken, indtil det rigtige mål er nået. Drej møtrikken med uret for at afkorte fjederlængden, og drej mod uret for at øge fjederlængden.

  4. Stram de to møtrikker.

  5. Aktiver parkeringsbremsen. ‏Mål fjederens længde igen.

  6. Gentag ovennævnte fremgangsmåde, hvis en justering er nødvendig.

  7. Gentag proceduren på den modsatte side af maskinen.

   g001294

  Vedligeholdelse af remme

  Eftersyn af remmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller remmene for revner og slitage.
 • Kontroller, om remmene hviner, når remmen drejer, om knivene glider, når der klippes græs, og om der er flossede remkanter, brændemærker og revner, da dette er tegn på, at en drivrem er slidt. Udskift beskadigede remme.

  Udskiftning af plæneklipperremmen

  Important: Fastgørelsesanordningerne på dækslerne til denne maskine er designet til at blive på dækslet, når det fjernes. Løsn alle fastgørelsesanordningerne på hvert dæksel et par omgange, så dækslet sidder løst, men ikke falder af, og start derefter forfra, og løsn dem, indtil dækslet kan komme af. På denne måde kommer du ikke til at trække boltene fri af holderne.

  Hvinende lyde, når remmen kører rundt, knive, der glider ved græsklipning, flossede remkanter, brændemærker og revner er tegn på, at en drivrem er slidt. Udskift remmen, hvis nogle af disse forhold opstår.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løsn den nederste bolt, der fastholder plæneklipperskjoldets gardin på plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  4. Afmonter plademetalafskærmningen. Se Afmontering af plademetalafskærmningen

  5. Fjern remskærmene og de bolte, der sidder på dem.

  6. Løsn den faste styrearm, og juster den for at mindske remspændingen (Figur 60).

  7. Fjern den gamle rem.

  8. Monter den nye rem på remskiverne.

  9. Isæt en skralde med en kort udvidelse eller en afbryderbøjle i det firkantede hul i den faste styrearm (Figur 60).

  10. Juster plæneklipperen til en klippehøjdeposition på 76 mm.

  11. For at øge remspændingen skal du dreje skralden eller afbryderarmen mod uret for at flytte den faste styrearm, indtil der er en afstand på 16,5 cm mellem fjederkrogene (Figur 60).

   g005911
  12. Mens remmen er spændt, skal du stramme de 2 bolte, der fastholder den faste styrearm.

  13. Fjern skralden eller afbryderarmen fra det firkantede hul i den faste styrearm.

  14. Monter remafskærmningerne, så tapperne går ned i rillerne. Isæt skruerne, og luk låsene (Figur 61).

   g012506
  15. Monter plademetalafskærmningen. Se Afmontering af plademetalafskærmningen.

  16. Stram bolten på plæneklipperskjoldets gardin. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  17. Kontroller spændingen på drivremmene.

  Udskiftning af kraftudtagets drivrem

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller kraftudtagets drivrem.
 • Important: Fastgørelsesanordningerne på det foreste panel på motoren, skal blive siddende på maskinen, efter dækslet er blevet fjernet. Løsn alle fastgørelsesanordningerne et par omgange, så panelet sidder løst, men ikke falder af, og start derefter forfra, og løsn dem, indtil panelet kan komme af. På denne måde kommer du ikke til at trække boltene fri af holderne.

  Hvinende lyde når remmen kører rundt, knive der glider, når der klippes græs, flossede remkanter, brændmærker og revner er tegn på, at kraftudtagets drivrem er slidt. Udskift remmen, hvis nogen af disse forhold opstår.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Vip sædet frem, løsn boltene, og fjern motorens frontpanel (Figur 62).

   g012347
  4. Tag fjederen af styrearmen (Figur 63).

  5. Fjern koblingens stopbeslag.

  6. Fjern kraftudtagets gamle drivrem.

  7. Monter kraftudtagets drivrem omkring koblingens remskive og gearkassens remskive (Figur 63).

  8. Monter koblingens stopbeslag.

  9. Monter fjederen på styrearmen (Figur 63).

   g007176

  Udskiftning af pumpens drivrem

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontrol af pumpens drivrem.
 • Note: Fjern kraftudtagets rem først, hvis den pumpens drivrem skal udskiftes.

  1. Vip sædet frem, og fjern motorens frontpanel.

  2. Fjern kraftudtagets drivrem.

  3. Tag fjederen af styrearmen (Figur 64).

  4. Monter den nye rem omkring motorens og hydropumpens remskiver (Figur 64).

  5. Monter kraftudtagets drivrem.

  6. Monter fjederen på styrearmen (Figur 64).

   g007177

  Udskiftning og stramning af generatorremmen

  Udskiftning af generatorremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontrol af generatorremmen.
 • Hvis generatorremmen skal udskiftes, skal maskinen indleveres hos en autoriseret serviceforhandler.

  Stramning af generatorremmen

  1. Placer et håndtag mellem generatoren og cylinderblokken.

  2. Juster generatoren til ydersiden, indtil der er 7 til 9 mm afbøjning i remmen mellem motoren og generatorens remskiver med en kraft på 98,3 N (Figur 65).

  3. Tilspænd generatorens bolte.

  4. Kontroller afbøjningen i remmen igen, og juster om nødvendigt remmen.

  5. Hvis bøjningen er korrekt, skal den nederste og øverste bolt strammes (Figur 65).

   g000968

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Justering af håndtagets neutralposition

  Hvis bevægelseshåndtagene ikke er rettet ind eller nemt kan flyttes ind i konsolhakket, er det nødvendigt at foretage en justering. Juster hvert håndtag, fjeder og stang hver for sig.

  Note: Bevægelseshåndtagene skal monteres korrekt. Se Montering af bevægelseshåndtagene i opsætningsvejledningen.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løsn sædet, og vip det frem.

  4. Start med enten venstre eller højre bevægelseshåndtag.

  5. Flyt grebet til den neutrale position, men ikke låst (Figur 66).

  6. Træk håndtaget tilbage, indtil gaffelbolten (på armen under drejeakslen) berører enden af åbningen (begynder netop at lægge tryk på fjederen) (Figur 66).

  7. Kontroller, hvor håndtaget er i forhold til hakket i konsollen (Figur 66). Det skal være i midten, så håndtaget kan dreje udad til den NEUTRALE LåSEPOSITION.

   g001046
  8. Hvis justering er nødvendig, skal møtrikken og kontramøtrikken løsnes mod gaflen (Figur 67).

  9. Foretag et let, bagudgående tryk på bevægelseshåndtaget, drej hovedet på justeringsbolten i den rigtige retning, indtil håndtaget sidder i midten i den NEUTRALE LåSEPOSITION (Figur 67).

   Note: Fasthold et bagudgående tryk på håndtaget for at holde pinden for enden af åbningen fast, hvorefter justeringsbolten kan flytte håndtaget til den rette position.

  10. Spænd møtrikken og kontramøtrikken (Figur 67).

  11. Gentag denne procedure på den modsatte side af maskinen.

   g001155

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Serviceeftersyn af hydrauliksystemet

  Hydraulikolietype: Toro® HYPR-OIL 500-hydraulikolie eller Mobil® 1 15W-50 olie

  Hydrauliksystemets oliekapacitet: 3,9 l

  Important: Brug den foreskrevne olie. Andre væsker kan beskadige systemet.

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Kontroller hydraulikvæsken.
 • For hver 25 timer
 • Kontroller hydraulikvæsken.
 • Note: Hydraulikolien kan kontrolleres på to måder. Enten mens olien er varm, eller mens olien er kold. Pladen inde i tanken har to niveauer, afhængigt af om olien er varm eller kold.

  1. Stil maskinen på et plant underlag, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Rengør området omkring hydrauliktankens påfyldningsstuds (Figur 68).

  3. Fjern hætten fra påfyldningsstudsen. Kig i tanken for at se, om der er væske i beholderen (Figur 68).

  4. Hvis der ingen væske er, skal der hældes væske i beholderen, indtil den når op til kold-niveauet på pladen.

  5. Kør maskinen ved lav tomgangshastighed i 15 minutter for at lade evt. luft slippe ud af systemet og opvarme væsken. Se Start og standsning af motoren.

  6. Kontroller væskestanden igen, mens væsken er varm. Væsken skal befinde sig mellem varm- og kold-niveauet.

  7. Fyld om nødvendigt mere væske på hydrauliktanken.

   Note: Væskestanden skal nå op til toppen af varm-niveauet på pladen, når væsken er meget varm (Figur 68).

  8. Monter dækslet på påfyldningsstudsen.

   g004819

   Advarsel

   Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader.

   • Hvis der sprøjtes hydraulikvæske ind i huden, skal det fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge, der er bekendt med denne type skader. Hvis dette ikke gøres, kan der opstå koldbrand.

   • Hold krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

   • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

   • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

   • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  Udskiftning af hydraulikfilteret og olien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 25 timer
 • Udskift hydraulikfilteret.
 • For hver 250 timer
 • Udskift hydraulikfiltret og hydraulikolien, når der anvendes Mobil® 1-olie.
 • For hver 500 timer
 • Udskift hydraulikfilteret og hydraulikolien, når der anvendes Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikolie.
 • Brug et sommerfilter ved temperaturer over 0° C.

  Brug et vinterfilter ved temperaturer under 0° C.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

   Important: Der må ikke monteres et oliefilter til biler, da dette kan medføre alvorlig beskadigelse af hydrauliksystemet.

  3. Stil et aftapningskar under filteret, fjern det gamle filter, og tør filteradapterpakningens overflade ren (Figur 69).

   g001044
  4. Fjern den højre hydraulikslang, der går ind i adapteren (Figur 70).

  5. Lad olien løbe ud af systemet og ned i drænbakken.

  6. Monter højre hydraulikslange på adapteren (Figur 70).

   g001313
  7. Påfør et tyndt lag på gummipakningen på det nye filter (Figur 71).

  8. Monter det nye hydraulikfilter på filteradapteren. Stram ikke til.

  9. Fyld hydrauliktanken med hydraulikvæske, indtil væsken flyder over filteret, og drej dernæst oliefilteret med uret, indtil gummipakningen berører filteradapteren. Stram dernæst filteret yderligere 1/2 omgang (Figur 71).

  10. Tør eventuel spildt væske op.

  11. Fyld væske på op til pladens niveau for kold væske i hydrauliktanken.

  12. Start motoren, og lad den køre i ca. to minutter for at lukke luft ud af systemet. Sluk motoren, og kontroller, om der er lækager. Se Udluftning af hydrauliksystemet, hvis et eller begge hjul ikke vil køre.

  13. Kontroller væskestanden igen, mens væsken er varm. Væsken skal befinde sig mellem varm- og kold-niveauet.

  14. Fyld om nødvendigt mere væske på hydrauliktanken. Fyld ikke for meget på.

   g001043

  Udluftning af hydrauliksystemet

  Traktionssystemet er selvudluftende, men det kan dog være nødvendigt at udlufte systemet, hvis væsken skiftes, eller når der har været udført arbejde på systemet.

  1. Løft maskinens bagende, så hjulene er fri af jorden, og understøt med støttebukke.

  2. Start motoren, og lad den køre ved lav tomgangshastighed. Aktiver grebet og traktionen i den ene side, og drej hjulet med hånden.

  3. Når hjulet begynder at dreje selv, skal traktionen holdes aktiveret, indtil hjulet kører jævnt (mindst 2 minutter).

  4. Kontroller hydraulikvæskestanden, og fyld på efter behov for at opretholde det foreskrevne niveau.

  5. Gentag denne procedure for det modsatte hjul.

  Kontrol af hydraulikslangerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontrol af hydraulikslangerne.
 • Kontroller hydraulikslangerne for lækager, løse fittings, rør med knæk, løse monteringsstøtter, slitage, forringelse pga. vejret og kemisk forringelse. Foretag de nødvendige udbedringer før drift.

  Note: Hold områderne omkring hydrauliksystemet fri for ophobet græs og affald.

  Indstilling af hydraulikpumpens neutralposition

  Note: Juster håndtagets neutralposition først. Dette skal være korrekt, inden du kan udføre de følgende justeringer.

  Denne justering skal foretages, mens kørselshjulene drejer.

  Fare

  Mekaniske eller hydrauliske donkrafte kan svigte og forårsage alvorlige skader.

  • Brug en støttebuk til understøttelse af maskinen.

  • Brug ikke hydrauliske donkrafte.

  Advarsel

  Motoren skal køre, således at justering af bevægelseshåndtag kan foretages. Kontakt med bevægelige dele eller varme overflader kan forårsage personskader.

  Hold hænder, fødder, ansigt, tøj og andre kropsdele væk fra roterende dele, lydpotten og andre varme overflader.

  1. Løft stellet, og klods maskinen op, så kørselshjulene kan dreje frit.

  2. Afbryd det elektriske stik fra sædesikkerhedskontakten. Monter midlertidigt en kortslutningsledning mellem polerne i ledningsnetstikket.

  3. Løsn sædet, og skub sædet fremad.

  4. Løsn sædestangen, og vip sædet helt frem.

  Indstilling af højre hydraulikpumpes neutralposition

  1. Start motoren, indstil gashåndtaget, så motoren får halv gas, og deaktiver parkeringsbremsen. Se Start og standsning af motoren.

   Note: Bevægelseshåndtaget skal være i positionen NEUTRAL, når der foretages justeringer.

  2. Juster pumpestangens længde ved at dreje grebet i den rigtige retning, indtil hjulet står stille eller kryber en smule i bakgear (Figur 72).

  3. Flyt bevægelseshåndtaget fremad og bagud og derefter tilbage i neutral position. Hjulet skal holde op med at dreje eller krybe en smule i bakgear.

  4. Sæt gashåndtaget i positionen FAST (Hurtig). Sørg for, at hjulet forbliver stoppet eller kryber en smule i bakgear. Juster, hvis det er nødvendigt.

   g001070

  Indstilling af venstre hydraulikpumpes neutralposition

  1. Løsn låsemøtrikkerne ved kugleleddene på pumpestyrestangen (Figur 73).

  2. Start motoren, åbn gasspjældet halvvejs, og deaktiver parkeringsbremsen. Se Start og standsning af motoren

   Note: Bevægelseshåndtaget skal være i neutral, når der foretages justeringer.

   Note: Den forreste møtrik på pumpestangen har venstregevind.

  3. Juster pumpestangens længde ved at dreje dobbeltmøtrikkerne på pumpestangen i den relevante retning, indtil hjulet står stille eller kryber en smule i bakgear (Figur 73).

  4. Flyt bevægelseshåndtaget fremad og bagud og derefter tilbage i neutral position. Hjulet skal holde op med at dreje eller krybe en smule i bakgear.

  5. Sæt gashåndtaget på hurtig. Sørg for, at hjulet forbliver stoppet eller kryber en smule i bakgear. Juster, hvis det er nødvendigt.

  6. Stram låsemøtrikkerne ved kugleleddene (Figur 73).

   g001066

   Advarsel

   Det elektriske system vil ikke udføre en korrekt sikkerhedsafbrydelse, når kortslutningsledningen er monteret.

   • Fjern kortslutningsledningen fra ledningsnetstikket, og sæt stikket i sædekontakten, når justeringen er udført.

   • Betjen aldrig denne enhed, når en kortslutningsledning er monteret og sædekontakten omgås.

  7. Sluk maskinen, efter at begge pumper er indstillet i neutral position.

  8. Fjern kortslutningsledningen fra ledningsnetstikket, og sæt stikket i sædekontakten.

  9. Installer sædestangen, og sænk sædet på plads.

  10. Fjern støttebukkene.

  Vedligeholdelse af plæneklipperskjoldet

  Nivellering af plæneklipperen

  Klargøring af maskinen

  1. Parker plæneklipperen på en plan flade.

  2. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Kontroller dæktrykket i alle 4 dæk. Hvis det er nødvendigt, justeres trykket til 0,9 bar.

  5. Sænk plæneklipperen til en klippehøjdeposition på 76 mm.

  6. Efterse de fire kæder. Kæderne skal have spændkraft.

  Nivellering af plæneklipperen fra side til side

  1. Placer højre kniv på langs (Figur 74).

  2. Mål den højre kniv ved punktet B fra en plan overflade til knivspidsens skarpe kant (Figur 74).

  3. Noter dette mål. Dette mål skal være 7,9 til 8,3 cm.

  4. Placer venstre kniv på langs (Figur 74).

  5. Mål den venstre kniv ved punktet C (Figur 74) fra en plan overflade til knivspidsens skarpe kant.

  6. Noter dette mål. Dette mål skal være 7,9 til 8,3 cm.

   g003175
  7. Hvis målingerne ved position B eller C ikke er korrekte, skal du løsne bolten, som fastholder bagkæden til den bageste støttearm (Figur 75).

  8. Løsn kontramøtrikken under den bageste støttearm, og juster justeringsbolten for at opnå et mål på 7,9 til 8,3 cm (Figur 75).

   Note: Det anbefales, at begge sider af plæneklipperen justeres med samme afstand.

  9. Tilspænd kontramøtrikken under den bageste støttearm, og tilspænd bolten, som holder kæden fast på den bageste støttearm.

  10. Juster den modsatte side om nødvendigt.

   g001040

  Justering af plæneklipperhældningen på langs

  1. Placer højre kniv på langs (Figur 76).

  2. Mål den højre kniv ved punktet A fra en plan overflade til knivspidsens skarpe kant (Figur 76).

   g003176
  3. Noter dette mål.

  4. Mål den højre kniv ved punktet B fra en plan overflade til knivspidsens skarpe kant (Figur 76).

  5. Noter dette mål.

  6. Plæneklipperens skærekniv skal være 6 til 10 mm lavere ved punkt A end ved punkt B (Figur 76). Hvis det ikke er korrekt, skal du gøre følgende:

   Note: Begge de forreste drejeled skal justeres med samme afstand for at bevare ligelig kædespænding.

  7. Løsn de forreste drejeleds kontramøtrikker ved forenden af højre og venstre drejeled, ca. 13 mm (Figur 75).

  8. Juster løftemøtrikkerne på maskinens venstre og højre side for at få en måling, der er 6 til 10 mm lavere forrest ved A end bagest ved B (Figur 75).

  9. Tilspænd begge drejeleds kontramøtrikker mod det forreste drejeled for at låse højden.

  10. Kontroller, at spændingen er lige stor på kæderne, og juster igen om nødvendigt.

  Justering af trykfjederen

  1. Hæv plæneklipperens løftehåndtag til transportposition.

  2. Kontroller afstanden mellem de to store spændeskiver. Den skal være 29,2 cm (Figur 77).

  3. Juster denne afstand ved at løsne fjederkontramøtrikken og dreje møtrikken foran hver fjeder (Figur 77). Hvis du drejer møtrikken med uret afkortes fjederen; og mod uret forlænges fjederen.

  4. Lås møtrikken på plads ved at spænde fjederkontramøtrikken (Figur 77).

   g001905

  Serviceeftersyn af skæreknivene

  Hold skæreknivene skarpe gennem hele græsslåningssæsonen, da skarpe knive skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom.

  Kontroller knivenes skarphed dagligt, og kontroller, om de er slidte eller beskadigede. Fil eventuelle hakker ned, og slib knivene, hvis det er nødvendigt. Hvis en kniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-kniv. Det kan være praktisk at have en eller flere ekstra knive ved hånden i forbindelse med slibning og udskiftning.

  Fare

  En slidt eller beskadiget kniv kan gå itu, og et stykke af kniven kan blive kastet ind i det område, hvor operatøren eller omkringstående befinder sig, og medføre alvorlig personskade eller død.

  • Efterse jævnligt kniven for slid og skader.

  • Udskift en slidt eller beskadiget kniv.

  Før besigtigelse eller eftersyn af skæreknivene

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl skæreknivenes kraftudtag, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Drej tændingsnøglen til positionen FRA, og tag nøglen ud.

  3. Udkobl tændrørskablet/-kablerne fra tændrøret/tændrørene.

  Besigtigelse af knivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrol af skæreknivene.
  1. Efterse skærekanterne (Figur 78).

   Hvis kanterne ikke er skarpe, eller hvis de har hakker, skal knivene afmonteres og slibes. Se Slibning af knivene.

   g006530
  2. Efterse knivene, især det buede område (Figur 78).

   Hvis kniven er beskadiget eller slidt, eller hvis der er antydning af en revne i dette område (Figur 78), skal du straks montere en ny kniv.

  Kontrol for bøjede knive

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Drej knivene, indtil enderne vender fremad og bagud (Figur 79). Mål fra en plan overflade til skærekanten, position A, på knivene(Figur 79). Noter dette mål.

   g003177
  4. Drej de modsatte ender af knivene fremad.

  5. Mål fra en plan overflade til knivenes skærekant ved samme position som i trin 3 ovenfor. Forskellen mellem målene fra trin 3 og 4 må ikke overskride 3 mm. Hvis dette mål overskrider 3 mm, er kniven bøjet og skal udskiftes. Se Afmontering af skæreknivene og Montering af skæreknivene.

   Advarsel

   En bøjet eller beskadiget kniv kan gå i stykker og skade dig eller omkringstående alvorligt eller endda medføre døden.

   • Udskift altid en bøjet eller beskadiget kniv med en ny kniv.

   • Fil eller lav ikke skarpe hakker i knivenes kanter eller flader.

  Afmontering af skæreknivene

  Kniven skal udskiftes, hvis den rammer en fast genstand, eller hvis den er ude af balance eller bøjet. Brug kun originale Toro-knive for at sikre optimal ydelse og sikker overensstemmelse med maskinen. Brug af knive fremstillet af andre producenter kan medføre, at maskinen ikke er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne.

  Advarsel

  Kontakt med en skarp kniv kan forårsage alvorlig personskade.

  Bær handsker, eller pak knivens skarpe kanter ind i en klud.

  1. Hold på skæreknivens ende med en klud eller en tyk handske.

  2. Fjern knivbolten, fjederskiven og kniven fra spindelakslen (Figur 82).

  Slibning af knivene

  Advarsel

  Ved slibning af kniven kan stykker af kniven blive slynget ud og forårsage alvorlig personskade.

  Bær beskyttelsesbriller ved slibning af knive.

  1. Anvend en fil til at slibe begge ender af skærekniven (Figur 80). Bevar den oprindelige vinkel. Skærekniven bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mængde materiale på begge skærekanter.

   g000276
  2. Kontroller skæreknivens balance ved at placere den på en afbalanceringsenhed (Figur 81). Hvis skærekniven forbliver i en vandret position, er skærekniven afbalanceret og kan benyttes. Hvis skærekniven ikke er afbalanceret, skal der slibes lidt mere metal af enden af sejlområdet (Figur 82). Gentag denne procedure, indtil skærekniven er afbalanceret.

   g000277

  Montering af skæreknivene

  1. Monter skærekniven på spindelakslen (Figur 82).

   Important: Den buede del af skærekniven skal pege opad mod indersiden af plæneklipperen for at sikre en god klipning.

  2. Monter den buede skive og knivbolten. Den buede skivekonus skal installeres mod boltens hoved (Figur 82). Tilspænd skæreknivsbolten med et moment på 115 til 150 N·m.

   g004536

  Rengøring

  Rengøring under plæneklipperen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør plæneklipperens skjold.
 • Fjern ophobning af græs under plæneklipperen hver dag.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Hæv plæneklipperen til transportposition.

  Bortskaffelse af affald

  Motorolie, batterier, hydraulikolie og motorkølervæske forurener miljøet. Bortskaf dem i henhold til den lokale gældende lovgivning.

  Opbevaring

  Rengøring og opbevaring

  1. Udkobl kraftudtaget, aktiver parkeringsbremsen, og drej tændingsnøglen til positionen OFF (Fra). Fjern herefter nøglen.

  2. Fjern afklippet græs og snavs fra alle maskinens ydre dele, særligt motoren og det hydrauliske system. Fjern snavs og avner fra motorens køleribber og blæserhuset.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, motoren og hydraulikpumperne.

  3. Kontroller, om bremsen virker. Se Justering af parkeringsbremsen.

  4. Udfør serviceeftersyn af luftfilteret. SeServiceeftersyn af luftfilteret.

  5. Smør maskinen. Se Smøring.

  6. Skift krumtaphusolien. Se Serviceeftersyn af motorolien.

  7. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  8. Skift hydraulikfilteret. Se Udskiftning af hydraulikfilteret og olien.

  9. Oplad batteriet. Se Opladning af batteriet.

  10. Skrab enhver større ophobning af græs og snavs af plæneklipperens underside, og vask derefter plæneklipperen med en haveslange.

   Note: Kør maskinen med kraftudtaget aktiveret og motoren ved høj tomgangshastighed i 2 til 5 minutter efter vask.

  11. Kontroller skæreknivenes tilstand. Se Serviceeftersyn af skæreknivene.

  12. Klargør maskinen til opbevaring, hvis den ikke skal bruges i mere end 30 dage. Klargør maskinen til opbevaring på følgende måde.

   1. Tilsæt en petroleumbaseret stabilisator til brændstoffet i tanken. Følg blandingsvejledningen fra stabilisatorfabrikanten. Anvend ikke alkoholbaseret stabilisator (ethanol eller metanol).

    Note: Brændstofstabilisator er mest effektivt, når det blandes med frisk brændstof og altid anvendes.

   2. Lad motoren køre for at fordele brændstoffet, der er tilsat stabilisator, i brændstofsystemet (5 minutter).

   3. Sluk for motoren, lad den køle af, og dræn brændstoftanken. Se Serviceeftersyn af brændstoftanken.

   4. Start motoren igen, og lad den køre, indtil den stopper.

   5. Brændstof skal bortskaffes på forsvarlig vis. Det kan genbruges i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

    Important: Stabilisator/brændstof tilsat stabilisator må ikke opbevares i mere end 90 dage.

  13. Kontroller og stram alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.

  14. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.

  15. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted. Tag nøglen ud af tændingen, og opbevar den utilgængeligt for børn og andre uautoriserede brugere. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Starteren tørner ikke.
  1. Skæreknivenes kraftudtag er indkoblet.
  2. Parkeringsbremsen er ikke aktiveret.
  3. Føreren sidder ikke på sædet.
  4. Batteriet er fladt.
  5. De elektriske forbindelser er rustne eller løse.
  6. Sprunget sikring.
  7. Relæet eller kontakten er itu.
  1. Flyt skæreknivenes kraftudtag til udkoblet position.
  2. Aktiver parkeringsbremsen.
  3. Tag plads i sædet.
  4. Oplad batteriet.
  5. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse.
  6. Udskift sikringen.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren starter ikke, er svær at starte eller sætter ud.
  1. Brændstoftanken er tom.
  2. Luftfilteret er snavset.
  3. Der er snavs i brændstoffilteret.
  4. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  1. Fyld brændstof i brændstoftanken.
  2. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  3. Udskift brændstoffilteret.
  4. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Motoren mister kraft.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Luftfilteret er snavset.
  3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  4. Køleribberne og luftkanalerne over motoren er tilstoppede.
  5. Udluftningshullet i brændstoftankdækslet er tilstoppet.
  6. Der er snavs i brændstoffilteret.
  7. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Rens luftfilterindsatsen.
  3. Fyld olie på krumtaphuset.
  4. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  5. Rens, eller udskift brændstoftankdækslet.
  6. Udskift brændstoffilteret.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren overopheder.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  3. Køleribberne og luftkanalerne over motoren er tilstoppede.
  4. Kølevæskestanden i køleren er lav.
  5. Den elektriske ventilator har ingen kraft eller fungerer ikke korrekt.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Fyld olie på krumtaphuset.
  3. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  4. Påfyld kølevæske.
  5. Kontroller, om der er sprunget en 40 A-sikring til ventilatoren. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Maskinen kører ikke.
  1. Stram ikke omløbsventilen for meget.
  2. Driv- eller pumperemmen er slidt, løs eller sprunget.
  3. Driv- eller pumperemmen er gået af remskiven.
  4. Styrefjederen er gået itu eller mangler.
  5. Hydraulikvæskestanden er lav eller for varm.
  1. Stram omløbsventilen.
  2. Udskift remmen.
  3. Udskift remmen.
  4. Sæt fjederen på igen.
  5. Fyld hydraulikvæske på beholderen, eller lad væsken køle af.
  Maskinen vibrerer overdrevent.
  1. Skærekniven(e) er bøjede eller ude af balance.
  2. Skæreknivenes monteringsbolt er løs.
  3. Motorens monteringsbolte er løse.
  4. Der er en løs motorremskive, styreremskive, eller en af skæreknivenes remskiver er løs.
  5. Motorremskiven er beskadiget.
  6. Skæreknivspindlen er bøjet.
  7. Motorophænget sidder løst eller er slidt.
  1. Monter en eller flere nye skæreknive.
  2. Tilspænd skæreknivenes monteringsbolt.
  3. Tilspænd motorens monteringsbolte.
  4. Tilspænd den løse remskive.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Klippehøjden er ujævn.
  1. Skærekniven(e) er ikke skarp(e).
  2. Skærekniven(e) er bøjet/-ede.
  3. Plæneklipperskjoldet er ikke nivelleret.
  4. Undersiden af plæneklipperen er snavset.
  5. Dæktrykket er ikke korrekt.
  6. Knivspindlen er bøjet.
  1. Slib kniven/knivene.
  2. Monter en eller flere nye skæreknive.
  3. Niveller plæneklipperskjoldet på tværs og på langs.
  4. Rengør undersiden af plæneklipperen.
  5. Tilpas dæktrykket.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Knivene roterer ikke.
  1. Drivremmen til kraftudtaget er slidt, løs eller sprunget.
  2. Drivremmen til kraftudtaget er hoppet af remskiven.
  3. Plæneklipperskjoldets rem er slidt, løst eller itu.
  4. Plæneklipperskjoldets rem er gået af remskiven.
  5. Drivremmen til pumpen er slidt, løs eller sprunget.
  6. Drivremmen til pumpen er hoppet af en remskive.
  7. Styrefjederen er gået itu eller mangler.
  1. Kontroller remspændingen.
  2. Monter drivremmen, og kontroller, at justeringsakslerne og remstyrene er korrekt placeret.
  3. Monter en ny rem på plæneklipperskjoldet.
  4. Monter plæneklipperskjoldets rem, og kontroller, om styreremskiven, styrearmen og fjederen er placeret korrekt, og om de fungerer.
  5. Monter en ny rem på plæneklipperskjoldet.
  6. Monter plæneklipperskjoldets rem, og kontroller, om styreremskiven, styrearmen og fjederen er placeret korrekt, og om de fungerer.
  7. Sæt fjederen på igen.

  Diagrammer

  Ledningsdiagram

  g012068