Innledning

Denne plentraktoren med roterende kniver er beregnet på bruk av private boligeiere eller profesjonelle, innleide operatører. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eller kommersielle eiendommer. Den er ikke beregnet på å klippe kratt eller for jordbruksbruk.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

g000935

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Se motorprodusentens informasjon som følger med maskinen.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren. Sørg for at alle som bruker dette produktet, vet hvordan de skal bruke det og forstår advarslene.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold deg unna alle åpninger på utløpssjakten. Hold andre på trygg avstand fra maskinen.

 • Hold barn borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.

 • Stopp maskinen og slå av motoren før du utfører service på, fyller drivstoff på eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Du finner mer sikkerhetsinformasjon i de respektive delene gjennom hele håndboken.

Hellingsindikator

g011841

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal58-6520
decal93-7010
decal93-7818
decal93-8069
decal98-1977
decal98-4387
decal104-2449
decal107-2114
decal107-3069
decal107-3961
decal107-3962
decal107-3968
decal107-3969
decal107-7719
decal108-5955
decal108-5957
decal108-5981
decal110-2067
decal110-2068
decal136-5510
decal110-3852
decal110-3853
decal112-9028
decal114-9600
decal115-4212
decal116-5610
decal119-0397
decal119-0398
decal121-7562
decal126-2055
decal127-0326
decal131-4036
decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal107-9309
decal107-3964
decal110-0820
decal127-0335
decal132-0871

Oversikt over produktet

g019888

Gjør deg kjent med alle kontroller før du starter motoren og bruker maskinen (Figur 4 og Figur 5).

g010363

Timeteller

Timemåleren registrerer antallet timer som motoren har vært i bruk. Den er i gang når motoren er i gang. Bruk tidene for å planlegge vanlig vedlikehold (Figur 5).

Sikkerhetssperreindikatorer

Symbolene på timetelleren indikerer med et svart triangel at sperrekomponentene er i riktig posisjon (Figur 5).

Batteriindikatorlys

Hvis tenningsnøkkelen først er vendt til KJøR-stillingen i noen få sekunder, vil batterispenningen vises i området der klokkeslettet vanligvis vises.

Batterilyset slår seg på når tenningen er slått på og når ladenivået er under riktig bruksnivå (Figur 5).

g009610

Gasskontroll

Gasskontrollen kan varieres mellom Hurtig og Sakte.

Nøytral, låst stilling

Den NøYTRALE LåSESTILLINGEN brukes sammen med sikkerhetssperresystemet og for å avgjøre NøYTRAL STILLING.

Tenningsbryter

Denne bryteren brukes til å starte gressklipperen og har tre stillinger: START, KJøR og AV.

Glødeplugglampe

Glødepluggindikatorlampen tennes når glødepluggknappen aktiveres (Figur 5).

Glødepluggbryter

Denne bryteren aktiverer glødepluggene og indikeres med glødeplugglampen. Hold inne glødepluggbryteren i 10 sekunder før du starter maskinen.

Temperaturlys

Temperaturlyset tennes når motoren overopphetes (Figur 5).

Hørbar alarm

Denne maskinen har en hørbar alarm som varsler brukeren om å slå av motoren for at den ikke skal bli skadet pga. overoppheting. Se Bruke med overopphetingssensor.

Drivstoffvelgerventil

Drivstoffvelgerventilen er plassert bak setet.

Steng drivstoffvelgerventilen før du transporterer eller setter maskinen til lagring.

Flytt velgerventilen til venstre eller høyre stilling for bruk.

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

Bruk originale Toro-deler for å beskytte Toro-utstyret og opprettholde dets optimale ytelse. Når det gjelder pålitelighet, leverer Toro reservedeler designet for utstyrets nøyaktige tekniske spesifikasjoner. Insister på Toro-deler for ro i sinnet.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Kontroller at dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

 • Vurder terrenget for å avgjøre det passende utstyret og eventuelt tilbehør som er nødvendig for å bruke maskinen korrekt og sikkert.

 • Maskinen må ikke brukes uten tilbehør montert på fronten.

Drivstoffsikkerhet

 • Håndter drivstoff svært forsiktig for å unngå skade på person eller eiendom. Drivstoffdamp er brannfarlig og eksplosivt.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ikke ta lokket av drivstofftanken eller fyll drivstoff på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll drivstoff på maskinen innendørs.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Ikke fyll opp kanner inne i en maskin, på en lastebil eller på en tilhenger med plastfôring. Sett alltid beholdere på bakken, vekk fra kjøretøyet, når det fylles på.

 • Fjern utstyret fra lastebilen eller tilhengeren, og fyll på drivstoff mens det er på bakken. Hvis dette ikke lar seg gjøre, fyll drivstoff fra en bærbar kanne i stedet for direkte fra en drivstoffpumpe.

 • Ikke bruk maskinen uten at hele eksossystemet er på plass og i fungerende tilstand.

 • Påfyllingstuten må være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning hele tiden, helt til du er ferdig med å fylle. Ikke bruk utstyr for låsing av munnstykket i åpen stilling.

 • Hvis du søler drivstoff på klærne dine, bytt klær umiddelbart. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

 • Aldri fyll for mye i drivstofftanken. Sett på igjen lokket på drivstofftanken og stram godt til.

 • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer drivstoff enn til 30 dagers forbruk.

 • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

  • Hold ansiktet unna dyse og drivstofftankåpning.

  • Unngå kontakt med huden, skyll bort evt. søl med såpe og vann.

Anbefalt drivstoff

Motoren drives på rent, friskt dieseldrivstoff med minimum oktankvalitet på 40. Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 30 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og dieseldrivstoff av vintertype (nr. 1-D eller blanding av nr. 1-D/2-D) under -7 °C. Bruk av dieseldrivstoff av vintertype ved lavere temperaturer gir et lavere flammepunkt og flytepunktsegenskaper, noe som gjør det enklere å starte og minsker sjansene for kjemikalieseparasjon i drivstoffet pga. lave temperaturer (voksaktig utseende, kan tilstoppe filtrene).

Bruk dieseldrivstoff av sommertype over -7 °C bidrar til bedret levetid for pumpekomponentene.

Important: Ikke bruk parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff. Dersom du unnlater å følge denne advarselen kan det skade motoren.

Klar for biodiesel

Denne maskinen kan også bruke biodieselblandet drivstoff opptil B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Petrodieseldelen skal ha lavt eller ultralavt svovelinnhold.

Ta følgende forholdsregler:

 • Biodieseldelen av drivstoffet oppfyller kravene i spesifikasjonen ASTM D6751 eller EN 14214.

 • Den blandede dieselsammensetningen må oppfylle kravene i ASTM D975 eller EN 590.

 • Malte/lakkerte overflater kan skades av biodieselblandinger.

 • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær.

 • Hold øye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Man kan forvente å oppleve tett drivstoffilter en tid etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

 • Ta kontakt med din distributør hvis du ønsker mer informasjon om biodiesel.

Fylle tanken

 1. Parker maskinen på en jevn flate.

 2. Slå av motoren og koble inn parkeringsbremsen.

 3. Rengjør rundt drivstofflokket.

 4. Fyll drivstoff på tanken til nivået når opp til bunnen av påfyllingshalsen (Figur 7).

  Note: Tanken må ikke fylles helt opp. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  g027726

Bytte mellom drivstofftanker

Important: Ikke la maskinen gå tom for drivstoff, da dette kan skade maskinen.

Drivstoffvelgerventilen er plassert på venstre side av setet.

Enheten har to drivstofftanker. Én av tankene er på venstre side og den andre på den høyre siden. Hver tank er koblet til drivstoffvelgerventilen. Derfra fører en felles drivstoffslange til motoren (Figur 8).

For å bruke den venstre drivstofftanken må du dreie drivstoffvelgerventilen til venstre. For å bruke den høyre drivstofftanken må du dreie drivstoffvelgerventilen til høyre (Figur 8).

Steng drivstoffkranen før du transporterer eller setter maskinen til oppbevaring.

g000962

Kontrollere motoroljenivået

Før du starter motoren og bruker maskinen, må du sjekke oljenivået i veivhuset. Se Kontrollere motoroljenivået.

Kjøre inn et nytt kjøretøy

Nye motorer trenger tid til å utvikle full styrke. Klippeenheter og drivverk har høyere friksjon når de er nye, som fører til ekstra belastning på motoren. Beregn 40 til 50 timers innkjøringstid slik at nye maskiner kan utvikle full styrke og best mulig ytelse.

Bruke veltebøylebeskyttelsessystemet (ROPS)

Advarsel

For å unngå skader eller dødsfall ved velting: Hold veltebøylen i hevet og låst stilling og bruk sikkerhetsbelte.

Påse at den bakre delen av setet er festet med setelåsen.

Advarsel

Det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når veltebøylen er nede.

 • Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

 • Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.

 • Kjør sakte og forsiktig.

 • Hev veltebøylen så fort klaringen tillater dette.

 • Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

Important: Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

 1. Fjern hårnålssplintene, og fjern de to pinnene (Figur 10).

 2. Senk veltebøylen til nedre stilling (Figur 9).

  Note: Der er to nedre stillinger. Se Figur 9.

 3. Monter de to pinnene og fest dem med hårnålssplintene (Figur 10).

  g004954

  Important: Påse at du fester den bakre delen av setet med setelåsen.

 4. Fjern hårnålssplintene og de to pinnene for å heve veltebøylen (Figur 10).

 5. Hev veltebøylen til oppreist stilling, monter de to pinnene og fest dem med hårnålssplintene (Figur 10).

  Important: Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er i hevet stilling.

  g004955

Sikkerhet først

Vi ber deg om å se nøye på alle sikkerhetsinstruksjoner og symboler i avsnittet om sikkerhet. Kunnskap om dette kan forhindre personskader.

Fare

Hvis du klipper på vått gress eller i bratte skråninger kan det føre til at maskinen sklir og at du mister kontrollen.

 • Kjøretøyet må ikke brukes i bakker som har en skråning på mer enn 15 grader.

 • Reduser hastigheten og vær svært forsiktig i skråninger.

 • Ikke bruk maskinen nær vann.

Fare

Hvis hjulene kjører over en kant, kan det føre til velt, som igjen kan resultere i alvorlig skade, dødsfall eller drukning.

Ikke bruk maskinen nær kanter.

Fare

Hvis maskinen brukes med veltebøylen nede, kan det føre til alvorlig skade eller dødsfall hvis maskinen velter.

Hold alltid veltebøylen i fullt hevet og låst stilling og bruk sikkerhetsbelte.

g000963

Forsiktig

Denne maskinen har en lydstyrke på over 85 dBa ved operatørens øre og kan føre til hørselsskade hvis du utsettes for denne lydstyrken i lengre perioder.

Bruk hørselsvern når du bruker denne maskinen.

Bruk beskyttelsesutstyr til øynene, ørene, hendene, føttene og hodet når du bruker denne maskinen.

g009027

Bruke sikkerhetssperresystemet

Advarsel

Hvis sikkerhetssperrebryterne frakobles eller ødelegges, kan maskinen fungere uventet og forårsake personskader.

 • Ikke rør sperrebryterne.

 • Kontroller sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

Forstå sikkerhetssperresystemet

Sikkerhetssperresystemet er konstruert slik at det forhindrer motoren i å starte, hvis ikke:

 • Parkeringsbremsen er tilkoblet.

 • Knivkontrollbryteren (kraftoverføring) er utkoblet.

 • Bevegelseskontrollspakene står i NøYTRAL, LåST stilling.

Sikkerhetssperresystemet stanser også motoren når du flytter trekkontrollspakene fra låst stilling med parkeringsbremsen på, eller hvis du reiser deg fra setet mens kraftuttaket er aktivert.

Timetelleren har symboler som varsler brukeren når sperrekomponenten er i riktig stilling. Når komponenten er i riktig stilling, lyser et triangel opp i tilsvarende felt.

g009612

Teste sikkerhetssperresystemet

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sikkerhetssystemet.
 • Sikkerhetssperresystemet må testes hver gang maskinen skal brukes. Hvis systemet ikke fungerer slik som beskrevet nedenfor, må du be et autorisert forhandlerverksted om å reparere det omgående.

  1. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, og flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til På-stillingen. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

  2. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, og flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til AV-stillingen. Flytt en av bevegelseskontrollspakene (ut av NøYTRAL, LåST stilling). Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte. Gjenta for den andre kontrollspaken.

  3. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til AV-stillingen, og lås bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL, LåST stilling. Start motoren. Koble fra parkeringsbremsen, aktiver knivkontrollbryteren (kraftuttak) og reis deg litt opp fra setet mens motoren er i gang. Motoren skal stoppe.

  4. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til AV-stillingen, og lås bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL, LåST stilling. Start motoren. Flytt kontrollspakene til den midtre, frie stillingen og beveg én av dem (forover eller revers) mens motoren går. Motoren skal stoppe. Gjenta for den andre kontrollspaken.

  5. Sitt på setet, deaktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til stillingen AV, og lås bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL, LåST stilling. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

  Justere setet

  Setet kan beveges både forover og bakover. Juster setet til en stilling som er behagelig for deg, og som gir deg best mulig kontroll over maskinen.

  Flytt spaken sidelengs for å låse opp setet for justering (Figur 14).

  g019754

  Frigjøre setelåsen

  1. Flytt setet så langt bakover som mulig.

   Note: Dette forhindrer interferens når du hever setet.

  2. Trykk låsehåndtakene bakover for å frigjøre setelåsen.

  3. Hev setet (Figur 15).

   Note: Dette vil muliggjøre tilgang til maskinen under setet.

   g000950

  Justere seteopphenget

  Setet kan justeres for at kjøreturen skal være jevn og komfortabel. Still inn setet i den stillingen som gjør deg mest mulig komfortabel.

  Drei den fremre knotten enten til høyre eller venstre for å gi best mulig komfort (Figur 16).

  g019768

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår og ikke bruk smykker.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Ha aldri med passasjerer på maskinen, og hold mennesker og kjæledyr borte fra maskinen under drift.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er satt på og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Hold hendene og føttene borte fra klippeenhetene. Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

  • Ikke bruk gressklipperen i nærheten av kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter.

  • Stopp knivene når du ikke klipper.

  • Stopp maskinen og undersøk knivene hvis du har kjørt over gjenstander, eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Koble ut drivkraften til klippeenheten og slå av motoren før du justerer klippehøyden (med mindre du kan justere den fra driftsstillingen).

  • La aldri motoren gå i et lukket rom hvor eksosen ikke slipper ut.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Før du forlater førersetet (inkludert for å tømme gressoppsamlerene eller rense sjakten), gjør følgende:

   • Stans maskinen på jevnt underlag.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Ikke bruk maskinen til tauing.

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  • Bruk tilbehør og utstyr som er godkjent av Toro.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Ikke fjern veltebøylen fra maskinen.

  • Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.

  • Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er hevet.

  • Kontroller nøye om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.

  • Sørg for at veltebøylen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom, og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

  • Skift ut en ødelagt veltebøyle. Ikke reparer eller endre den.

  Sikkerhet i skråninger

  • Sakk ned farten og vær forsiktig i skråninger. Kjør opp og ned i skråninger. Gressforhold kan påvirke maskinens stabilitet.

  • Ikke sving maskinen i skråninger. Hvis du må svinge maskinen, vri den sakte og gradvis nedover, hvis mulig.

  • Ikke snu maskinen brått. Vær forsiktig når du rygger maskinen.

  • Vær ekstra forsiktig når maskinen brukes med tilbehør, da dette kan virke inn på maskinens stabilitet.

  Bruke parkeringsbremsen

  Parkeringsbremsen må alltid settes på når du stopper eller forlater maskinen.

  Sette på parkeringsbremsen

  Advarsel

  Hvis maskinen er parkert i en skråning er det ikke sikkert det er nok å bruke parkeringsbremsen for å hindre at maskinen flytter på seg og potensielt forårsaker personskader eller skade på eiendom.

  Ikke parker i skråninger, bortsett fra hvis hjulene kiles fast eller blokkeres.

  g187227

  Koble fra parkeringsbremsen

  g187226

  Bruke gressklipperens knivkontrollbryter (kraftuttak)

  Knivkontrollbryteren (kraftuttak) starter og stanser gressklipperens kniver og eventuelt strømdrevet tilleggutstyr.

  Koble inn knivkontrollbryteren (kraftuttak)

  Note: Hvis du aktiverer knivkontrollbryteren (kraftuttak) med gassen i halv eller mindre stilling, vil det føre til overdreven slitasje på drivremmene.

  g008945

  Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak).

  g009174

  Bruke gassen

  Du kan flytte gasskontrollen mellom HURTIG- og LANGSOM-stillingene (Figur 21).

  Bruk alltid HURTIG-stillingen når du slår på klippeenheten med knivkontrollbryteren (kraftuttaket).

  g008946

  Bruke tenningsbryteren

  1. Vri tenningsnøkkelen til stillingen START (Figur 22).

   Note: Slipp nøkkelen straks motoren starter.

   Important: Ikke hold tenningsnøkkelen vridd rundt i mer enn fem sekunder om gangen. Hvis motoren ikke vil starte, vent 15 sekunder mellom startforsøkene. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan startmotoren bli ødelagt.

   Note: Det kan være nødvendig med flere forsøk før du kan starte motoren igjen første gang etter at drivstoffsystemet har vært helt tomt for drivstoff.

   g008947
  2. Vri tenningsnøkkelen til stillingen STOPP for å slå av motoren.

  Starte og slå av motoren

  Starte motoren under normale værforhold

  Important: Ikke bruk startsykluser på mer enn 30 sekunder per minutt for å unngå å overopphete motoren.

  Note: Ekstra oppstartssykluser kan være nødvendig når du starter motoren for første gang etter at drivstoffsystemet har vært helt tomt for drivstoff.

  g032593

  Starte motoren i kaldt vær (under -5 °C)

  Bruk korrekt motorolje for starttemperaturen. Se Kontrollere motoroljenivået.

  Important: Ikke bruk startsykluser på mer enn 30 sekunder per minutt for å unngå å overopphete motoren.

  Note: Ikke bruk drivstoff som er igjen fra sommeren. Bruk kun ferskt dieseldrivstoff av vintertype.

  g032594

  Slå av motoren

  Forsiktig

  Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på seg eller prøver å kjøre plentraktoren uten oppsyn.

  Ta alltid ut tenningsnøkkelen og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen, selv om det gjelder bare noen få minutter.

  g032595

  Important: Steng drivstoffavstengingsventilen før du transporterer eller lagrer maskinen, da det kan oppstå drivstofflekkasje. Sett på parkeringsbremsen før du transporterer maskinen. Pass på å ta ut nøkkelen ettersom drivstoffpumpen kan være i gang og føre til at batteriet utlades.

  Bruke bevegelseskontrollspakene

  g004532

  Kjøre maskinen

  Hjulene ruller uavhengig av hverandre, drevet av hydraulikkmotorer på hver aksel. Du kan sette én side i revers mens du kjører hjulene på den andre siden forover, noe som gjør at maskinen begynner å rotere i stedet for å snu. Dette gjør maskinen langt bedre å manøvrere, men det kan kreve litt tid å bli vant til hvordan den beveger seg.

  Gasskontrollen regulerer omdreiningstallet (o/min – omdreininger per minutt). Sett gasskontrollen i HURTIG-stillingen for best ytelse. Arbeid alltid med maksimal gass.

  Forsiktig

  Maskinen kan rotere svært hurtig. Føreren kan miste kontroll over maskinen og forårsake personskade eller skade på maskinen.

  • Vær forsiktig når du svinger.

  • Reduser hastigheten før du foretar skarpe svinger.

  Kjøre fremover

  Note: Motoren stanser når bevegelseskontrollen beveges når parkeringsbremsen er tilkoblet.

  Sett bevegelseskontrollspakene i den NøYTRALE stillingen for å stanse.

  1. Koble fra parkeringsbremsen. Se Koble fra parkeringsbremsen.

  2. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.

  3. Skyv bevegelsekontrollspakene forsiktig forover for å gå fremover (Figur 27).

   g008952

  Kjøre bakover

  1. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.

  2. Skyv bevegelseskontrollspakene forsiktig bakover for å gå bakover (Figur 28).

   g008953

  Stoppe maskinen

  For å stoppe maskinen flytter du kontrollspakene til NøYTRAL-posisjon og deretter til NøYTRAL-låsestilling, deretter kobler du fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket) og vrir tenningsnøkkelen til AV-posisjon.

  Sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen. Husk å ta nøkkelen ut av tenningen.

  Forsiktig

  Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på eller prøver å kjøre maskinen uten oppsyn.

  Ta alltid ut tenningsnøkkelen og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen, selv om det gjelder bare noen få minutter.

  Bruke sideutslipp

  Gressklipperen har en gressavleder med hengsler som sprer det klipte gresset ut fra siden og ned mot bakken.

  Fare

  Hvis ikke gressavlederen, utslippsdekselet eller hele gressoppsamleren sitter på plass, vil du selv eller andre risikere å komme i kontakt med kniven eller gjenstander som blir slengt opp i luften. Kontakt med gressklipperkniver som roterer og gjenstander som slynges opp i luften, kan føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

  • Fjern aldri gressavlederen fra gressklipperen fordi gressavlederen leder materiale ned mot bakken. Hvis gressavlederen blir skadet, må den skiftes ut omgående.

  • Hold hender og føtter borte fra undersiden av gressklipperen.

  • Prøv aldri å rengjøre utslippsområdet eller gressklipperknivene bortsett fra hvis du flytter kraftuttaket (knivkontrollbryter/kraftuttak) til AV-stillingen, vrir tenningsnøkkelen til AV-stillingen og tar ut nøkkelen.

  • Påse at gressavlederen er i den nedre stillingen.

  Bruk løftespaken

  Løftespaken brukes sammen med klippehøydespaken for å heve gressklipperen. Dette gjør det enklere å heve gressklipperen.

  1. Plasser foten på løftespaken.

  2. Trykk ned på løftespaken mens du trekker opp klippehøydespaken (Figur 29).

   g001807

  Justere klippehøyden

  Juster klippehøyden fra 38 til 127 mm i trinn på 6 mm, ved å flytte klippehøydespaken til forskjellige posisjoner.

  1. Hev klippehøydespaken til TRANSPORT-posisjon (også 127 mm klippehøydespakeposisjon) (Figur 30).

   g009568
  2. For å justere fjerner du bolten fra klippehøydebraketten (Figur 30).

  3. Velg det hullet i klippehøydebraketten som svarer til ønsket klippehøyde, og sett inn pinnen (Figur 30).

  4. Flytt spaken til valgt høyde.

  Justere antiskalperingsvalsene

  Når du endrer på klippehøyden, anbefales du alltid å justere høyden på antiskalperingsvalsene.

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Etter å ha justert klippehøyden justerer du valsene ved å fjerne flensmutteren, hylsen, avstandsstykket og bolten (Figur 31, Figur 32 og Figur 33).

   Note: De to midtre valsene har ikke et avstandsstykke (Figur 32).

  4. Velg et hull slik at antiskalperingsvalsen befinner seg i nærmeste ønskede tilsvarende klippehøyde.

  5. Monter flensmutteren, hylsen, avstandsstykket og bolten. Trekk til bolten med et moment på 54–61 N·m (Figur 31, Figur 32 og Figur 33).

  6. Gjenta justeringen på den andre antiskalperingsvalsen.

   g001102
   g001101
   g001100

  Justere kamlåsene for utløpsskjermen

  Denne prosedyren gjelder kun for maskiner med utstrømningsskjermlåser. Bestemte modeller har mutre og bolter i stedet for utstrømningsskjermlåser og kan justeres på samme måte.

  Du kan justere gressklipperens utslippsflyt for forskjellige typer klippeforhold. Plasser kamlåsene og skjermen så de gir den beste klippekvaliteten.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Sving spaken opp for å løsne kamlåsen for å justere kamlokkene (Figur 34).

  4. Juster skjermen og kamlåsene i sporene til ønsket utslippsflyt.

  5. Sving spaken tilbake over for å stramme til skjermen og kamlåsene (Figur 34).

  6. Hvis kamlåsene ikke låser skjermen på plass eller de er for stramme, kan du løsne spaken og deretter dreie på kamlåsen.

   Note: Juster kamlåsen til ønsket låsetrykk er oppnådd.

   g027727

  Plassere utstrømmingsskjermen

  Følgende figurer er kun anbefalinger for bruk. Justeringene varierer etter gresstype, fuktinnhold og høyde på gresset.

  Note: Hvis motorkraften trekker ned og gressklipperens bakkehastighet er den samme kan du åpne skjermen.

  Stilling A

  Dette er full, bakre stilling. Foreslått bruk for denne stillingen er som følger:

  • Klippeforhold med kort, lett gress

  • Tørre forhold

  • Mindre avklippet gress

  • Driver gressrestene lengre vekk fra gressklipperen

   g005832

  Stilling B

  Bruk denne stillingen ved oppsamling. Innrett den alltid mot vifteåpningen.

  g005833

  Stilling C

  Dette er full, åpen stilling. Foreslått bruk for denne stillingen er som følger:

  • Klippeforhold med høyt, tett gress

  • Våte forhold

  • Reduserer motorens strømforbruk

  • Muliggjør høyere bakkehastighet under vanskelige forhold

   g005834

  Bruke med overopphetingssensor

  Denne motoren har en sensor som slår av klippeenheten når motoren blir overopphetet. Når motoren overopphetes, slås lyd- og lysalarmen på samtidig som klippeenheten slås av.

  Hvis klippeenheten blir slått av automatisk på grunn av overoppheting, vil du kunne kjøre maskinen til et sikkert område eller til en lastebil eller tilhenger.

  Hvis motoren overopphetes, påse at området rundt motoren og radiatoren er fritt for rusk. Slå av motoren og la den avkjøles før du aktiverer klippeenheten. Hvis motoren fortsetter å overopphetes, ta maskinen med til en autorisert serviceforhandler.

  Brukstips

  Bruke gassens hurtiginnstilling

  For best plenklipping og maksimal luftsirkulasjon, kjører du motoren i HURTIGSTILLINGEN. Luft er nødvendig for at gresset skal klippes grundig. Klippehøyden må derfor ikke være for lav, og gressklipperen skal heller ikke være omgitt av uklippet gress. Forsøk alltid å holde den ene siden av gressklipperen unna uklippet gress. Luften vil da kunne trekkes inn i gressklipperen.

  Klippe en plen for første gang

  Klipp gresset litt lengre enn vanlig for å sikre at plentraktoren ikke skalperer ujevne områder. Klippehøyden som ble brukt tidligere er som regel den beste å bruke. Hvis gresset som klippes er lengre enn 15 cm, kan det være lurt å klippe plenen to ganger for å få et bedre resultat.

  Klippe en tredjedel av gresstrået

  Det er best å bare klippe en tredjedel av gressets lengde. Kortere klipping anbefales ikke, bortsett fra hvis gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.

  Veksle klipperetningen

  Dersom du veksler på klipperetningen, holder gresset seg oppreist. Det bidrar også til å spre det klipte gresset, noe som gir bedre nedbryting og gjødsling.

  Klippe gresset med riktig tidsintervall

  Gress vokser med varierende hastighet til forskjellige tider på året. For å opprettholde samme klippehøyde, må du klippe gresset oftere tidlig på våren. Midt på sommeren begynner det å vokse saktere, derfor trenger du ikke å klippe det så ofte da. Hvis du er ute av stand til å klippe plenen i en lengre periode, klipper du først med en høy klippehøyde. Vent i 2 dager, og klipp deretter på nytt med en lavere høyde.

  Bruke en redusert klippehastighet

  Hvis du ønsker forbedret klippekvalitet, kan du redusere bakkehastigheten.

  Unngå å klippe for kort

  Når du klipper ujevnt, hev klippehøyden for å unngå skalpering av gresset.

  Stoppe maskinen

  Hvis maskinens bevegelse forover må stoppes under klippingen, kan det falle en gressklump ned på plenen. Gå til et tidligere klippet område med knivene koblet inn eller koble ut klippeenheten mens du beveger deg framover for å unngå dette.

  Holde gressklipperens underside ren

  Fjern gressrester og skitt fra gressklipperens underside etter hver bruk. Hvis det er et tykt belegg av gress og smuss under gressklipperen, vil klipperesultatet bli dårlig.

  Montere kniven(e)

  Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen, fordi en skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren. Sjekk at knivene på klipperen er skarpe og ikke slitte eller ødelagte etter bruk. Fil ned eventuelle hakk og kvess knivene etter behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Steng drivstofftilførselen før oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Koble ut drivkraften til utstyret når du transporterer eller ikke bruker maskinen.

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt med stropper, kjetting, kabel eller tau. Både de fremre og bakre stroppene må ledes nedover og utover fra maskinen.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Bruke drivstoffavstengingsventilen

  Drivstoffavsteningsventilen er plassert under setet. Flytt setet frem for å få tilgang til den.

  Lukk bensinkranen ved transport, vedlikehold og oppbevaring.

  Pass på at drivstoffavstengingsventilen er åpen når du starter motoren.

  g008948

  Skyve maskinen for hånd

  Important: Skyv alltid maskinen for hånd. Tau aldri maskinen, da dette kan føre til skade.

  Skyv maskinen

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), vri tenningsnøkkelen til AV-stilling, flytt spakene til NøYTRAL-låsestilling, sett på parkeringsbremsen og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Drei omløpsventilene mot klokken, én omdreining for å skyve (Figur 39).

   Note: Dette gjør at hydraulikkvæsken kan gå utenom pumpen, og at hjulene kan rulle.

   Important: Ikke drei omløpsventilene mer enn én omdreining. Dette hindrer at ventilen kommer ut av skroget, og fører til at væsken renner ut.

  3. Koble fra parkeringsbremsen før du dytter maskinen.

  Endre til maskinbruk

  Drei omløpsventilene med klokken én gang for å bruke maskinen (Figur 39).

  Note: Ikke trekk til omløpsventilene for mye.

  Important: Maskinen kan ikke kjøres med mindre omløpsventilene er vendt inn.

  g010371

  Transportere maskinen

  Bruk en kraftig tilhenger eller lastebil for å transportere maskinen. Sikre at tilhengeren eller lastebilen har alle nødvendige bremser, lys og markeringer som kreves ved lov. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye. Denne informasjonen kan hjelpe deg, din familie, kjæledyr eller andre i nærheten med å unngå ulykker.

  For å transportere maskinen:

  • Aktiver parkeringsbremsen og blokker hjulene.

  • Fest maskinen godt til tilhengeren eller lastebilen med stropper, kjetting eller tau.

  • Sikre tilhengeren til tauingskjøretøyet med sikkerhetskjettinger.

   Advarsel

   Å kjøre i trafikken uten blinklys, lys, reflekser eller merking for saktegående kjøretøy er farlig og kan føre til ulykker som igjen forårsaker personskader.

   Ikke bruk maskinen på offentlige veier.

  Laste maskinen

  Vær svært forsiktig når du laster på eller av maskinen på en tilhenger eller lastebil. Bruk en rampe som er bredere enn maskinen for denne prosedyren. Rygg maskinen opp rampen, og kjør den fremover ned rampen (Figur 40).

  g028043

  Important: Ikke bruk smale individuelle ramper for hver side av maskinen.

  Advarsel

  Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter og kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker (Figur 41).

  • Vær svært forsiktig når du kjører maskinen på en rampe.

  • Bruk en rampe med full bredde. Ikke bruk individuelle ramper for hver side av maskinen.

  • Ikke overgå en 15 graders vinkel mellom rampen og bakken eller mellom rampen og tilhengeren eller lastbilen.

  • Påse at rampen er minst fire ganger så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken. Dette sikrer at rampevinkelen ikke overskrider 15 grader på flatt underlag.

  • Rygg opp på ramper og kjør forover ned ramper.

  • Unngå plutselig akselerasjon eller bremsing mens du kjører maskinen på en rampe da det kan føre til tap av kontroll eller en situasjon der maskinen velter.

  g027996

  Bruke Z Stand™

  Z Stand™ hever den fremre delen av maskinen slik at du kan rengjøre gressklipperen og fjerne knivene.

  Advarsel

  Maskinen kunne falle på noen og forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen på Z Stand™.

  • Bruk kun Z Stand til rengjøre gressklipperen og fjerne knivene.

  • Ikke la maskinen være plassert på Z Stand™ over lengre tid.

  • Du må alltid stanse motoren, sette på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du utfører noe vedlikehold på gressklipperen.

  Kjøre opp på Z Stand™

  Important: Bruk Z Stand™ på en jevn flate.

  1. Hev klippeenheten til TRANSPORTSTILLINGEN.

  2. Monter brakettpinnen (Figur 42).

   g001811
  3. Hev spaken. Sving stativets fot ut og skyv stativet mot maskinen, inn i bunnen av slissen (Figur 42 og Figur 43).

  4. Forleng Z Stand™ ved å flytte splittpinnen og hårnålssplinten fra det ytre røret og føre foten utover.

  5. Still hullene på linje og monter splittpinnen og hårnålssplinten.

   g001812
  6. Plasser stativets fot på bakken og hvil spaken på dreietappen (Figur 43).

  7. Start motoren og sett den på halv gass.

   Note: For best resultat, plasser stativets fot på skjøter i fortauet eller ned i gressmatten (Figur 43).

  8. Kjør opp på stativet. Stopp når spaken faller ned over tappen i LåST stilling (Figur 43). Når maskinen er på stativet, sett på parkeringsbremsen og slå av motoren.

  9. Kil fast eller blokker drivhjulene med klosser.

   Advarsel

   Parkeringsbremsen holder kanskje ikke maskinen parkert på en Z Stand™ og kan føre til personskader eller skade på eiendom.

   Ikke parker på Z Stand™ hvis ikke hjulene er kilt fast eller er blokkerte.

  10. Utfør vedlikeholdet på maskinen.

  Kjøre ned fra Z Stand™

  1. Fjern kilene eller blokkene.

  2. Hev spaken til ULåST stilling (Figur 44).

   g001813
  3. Start motoren og sett den på halv gass. Koble fra parkeringsbremsen.

  4. Rygg sakte ned fra stativet.

  5. Forkort Z Stand™ ved å flytte splittpinnen og hårnålssplinten fra det ytre røret og føre foten innover.

  6. Still hullene på linje og monter splittpinnen og hårnålssplinten.

  7. Plasser stativet i HVILE-stilling igjen (Figur 42).

  Vedlikehold

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller nivået i motorens kjølesystem.
 • Juster gressklipperremspenningen (kun for 72-tommers gressklippere).
 • Kontroller den hydraulisk oljen.
 • Etter de 25 første timene
 • Skift det hydrauliske filteret.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Skift motoroljefilteret.
 • Skift motoroljen.
 • Etter de 100 første timene
 • Kontroller hjulnavmutter med riller.
 • Skift girkasseolje.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sikkerhetssystemet.
 • Sjekk motoroljenivået.
 • Kontroller nivået i motorens kjølesystem.
 • Rengjør motoroljekjøleren.
 • Undersøk knivene.
 • Rengjør klippeenheten.
 • Hver 25. driftstime
 • Smør klippeenheten og spindlene.
 • Smør lederullarmen på klippeenheten.
 • Smør lederullarmen på pumpedrivremmen.
 • Smør lederullarmen til kraftuttakets drivrem.
 • Smør bremsspaken.
 • Kontroller den hydraulisk oljen.
 • Hver 40. driftstime
 • Tøm vannutskilleren.
 • Hver 50. driftstime
 • Kontroller trykket i dekkene
 • Sjekk kraftuttakets drivrem.
 • Kontroller pumpedrivremmen.
 • Kontroller generatorremmen.
 • Hver 100. driftstime
 • Smør klippeenhetens løftetapper.
 • Skift motoroljen.
 • Skift motoroljen.
 • Kontroller girkasseoljenivået.
 • Undersøk slangene i motorens kjølesystem.
 • Sjekk remmene for slitasje/sprekker.
 • Kontroller hydraulikkslangene.
 • Hver 200. driftstime
 • Skift motoroljefilteret.
 • Smør bremsetappen.
 • Hver 250. driftstime
 • Kontroller og/eller skift ut luftfilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Skift hydraulikkfilter og hydraulikkvæske når du benytter Mobil® 1-væske.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift drivstoffilter(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller hjulnavmutter med riller.
 • Juster styrehjulslageret.
 • Juster den elektriske clutchen.
 • Skift hydraulikkfilter og hydraulikkvæske når du bruker Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikkvæske.
 • Årlig
 • Smør de fremre styresvingarmene (oftere under skitne og støvete forhold).
 • Smør styrehjulnavene.
 • Skift girkasseolje.
 • Skift kjølemiddelet i motoren.
 • Important: Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer, ser du i brukerhåndboken for motoren.

  Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Fjern nøkkelen fra tenningen før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

  Forberedelse for vedlikehold

  Vedlikeholds- og oppbevaringssikkerhet

  • Før du reparerer maskinen, må du gjøre følgende:

   • Koble fra drivverket.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Koble fra tennpluggledningen.

  • Parker maskinen på en jevn flate.

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motoren for å unngå at det begynner å brenne.

  • Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • La motoren bli kald før lagring av maskinen.

  • Ikke oppbevar maskinen eller drivstoff i nærheten av flammer eller tapp av drivstoff innendørs.

  • Ikke la personer uten opplæring vedlikeholde eller reparere maskinen.

  • Bruk jekkstøtter for å støtte maskinen og/eller komponenter når det er nødvendig.

  • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

  • Koble fra batteriet, eller ta ledningen av tennpluggen, før du foretar reparasjoner. Koble kabelen fra den negative polen først, og koble deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt kniven(e), eller bruk tykke hansker, og vær forsiktig når du håndterer dem. Knivene må kun erstattes, og må aldri rettes ut eller sveises.

  • Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Du må aldri foreta justeringer mens motoren går hvis du kan unngå det.

  • Hold alle delene i god stand, og sørg for at de er godt festet, spesielt boltene som fester knivene. Skift ut slitte eller skadde merker.

  • Du må aldri forstyrre den tiltenkte funksjonen til en sikkerhetsenhet eller redusere beskyttelsen som en sikkerhetsenhet gir. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.

  • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

  • Kontroller regelmessig at parkeringsbremsen virker. Juster og vedlikehold etter behov.

  Frigjøre klippeenhetsforhenget

  Løsne den nedre bolten på forhenget for å frigjøre klippeenhetsforhenget og få tilgang til toppen på klippeenheten (Figur 45). Etter vedlikehold, monter forhenget og stram til bolten.

  g027945

  Fjerne skydd i platemetall

  Løsne de to fremre boltene og fjern skyddet i platemetall for å få tilgang til klipperremmene og spindlene (Figur 46). Etter vedlikehold, sett på skyddet i platemetall og stram til boltene.

  g027946

  Smøring

  Den må smøres oftere hvis den brukes på steder med mye støv eller sand.

  Smørefettype:Nr. 2 litium- eller molybdenumbasert smørefett

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Tørk av smøreniplene med en fille.

   Note: Pass på at du ikke skraper av lakken foran på anordningen(e).

  4. Sett en fettsprøyte på anordningen.

  5. Påfør smørefett i smøreniplene til det tyter ut av lagrene.

  6. Tørk opp overflødig fett.

  Påføre tynn olje eller spraysmøring

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Smør klippeenhetens løftetapper.
 • Smør klippeenhetens løftetapper.

  g017028

  Smøre maskinen

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Tørk av smøreniplene med en fille.

   Note: Pass på at du ikke skraper av lakken foran på anordningen(e).

  4. Fest en fettsprøyte til koblingen og påfør smørefett i smøreniplene til det tyter ut av lagrene.

  5. Tørk opp overflødig fett.

  Smøre de fremre styresvingarmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Smør de fremre styresvingarmene (oftere under skitne og støvete forhold).
  1. Fjern støvkoppen og juster styrehjulet, og la støvkoppen være av til smøringen er utført. Se Justere styrehjulslageret.

  2. Fjern kontrollpluggen.

  3. Skru en smørenippel inn i hullet.

  4. Pump fett inn i smørenippelen til det flyter ut rundt topplageret.

  5. Fjern smørenippelen fra hullet. Sett på plass sekskantpluggen og lokket.

  Påføre smørefett

  Smør smøreniplene i henhold til referanseguiden for kontroll og overhaling (Figur 48).

  decal136-5510

  Smøre klippeenhet og remskiver

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Smør klippeenheten og spindlene.
 • Smør lederullarmen på klippeenheten.
 • Smør lederullarmen på pumpedrivremmen.
 • Smør lederullarmen til kraftuttakets drivrem.
 • Smør med nr. 2 litium- eller molybdensmørefett.

  Important: Påse at klippeenhetsspindlene er fulle med fett hver uke.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løsne den nedre bolten som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  4. Fjern skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i platemetall

  5. Fjern remdekslene.

  6. Smør lederullarmen på klippeenheten (Figur 49).

  7. Smør niplene på trykkarmene (Figur 49).

   g187362
  8. Smør lederullarmen til kraftuttakets drivrem (Figur 50).

  9. Smør lederullarmen på pumperemmen (Figur 50).

   g007170
  10. Monter skyddet i platemetall.

  11. Stram den nedre bolten som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten.

  Smøre styrehjulsnavene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Smør styrehjulnavene.
  1. Stopp motoren, vent til alle bevegelige deler har stanset, ta ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen.

   g006115
  2. Hev gressklipperen for tilgang.

  3. Fjern styrehjulet fra styrehjulsgaflene.

  4. Fjern beskyttelsespakningene fra hjulnavet.

  5. Fjern en avstandsmutter fra akselenheten i styrehjulet.

   Note: Det er brukt gjengeforseglingslim for å låse avstandsmutrene til akselen.

  6. Fjern akselen (med den andre avstandsmutteren fortsatt montert på den) fra hjulenheten.

  7. Lirk ut pakninger og se etter slitasje eller skade på lagrene, og bytt ut ved behov.

  8. Fyll lagrene med et universalsmøremiddel.

  9. Sett ett lager og én ny pakning inn i hjulet.

   Note: Skift ut pakningene.

  10. Hvis akselenheten mangler begge avstandsmutrene, må du bruke gjengeforseglingslim på én avstandsmutter og gjenge den på akselen med anleggene for skrunøkkelen vendende utover.

   Note: Ikke skru avstandsmutteren helt inn på enden av akselen. La det være igjen ca. 3 mm fra avstandsmutterens ytre overflate til enden av akselen inne i mutteren.

  11. Sett den sammenmonterte bolten og akselen inn på hjulet på den siden av hjulet hvor den nye pakningen og lageret står.

  12. Fyll området inne i hjulet rundt akselen fullt med universalsmørefett mens den åpne enden på hjulet vender opp.

  13. Sett det andre lageret og en ny pakning på hjulet.

  14. Bruk gjengeforseglingslim på den andre avstandsmutteren, og gjeng den inn på akselen med anleggene for skrunøkkelen vendende utover.

  15. Trekk til mutteren med et moment på 8–9 N·m, løsne mutteren og trekk den til igjen med et moment på 2–3 N·m.

   Note: Pass på at akselen ikke stikker ut lengre enn noen av mutrene.

  16. Sett på igjen beskyttelsespakningene over hjulnavet, og sett hjulet inn på styrehjulsgaffelen.

  17. Sett på igjen styrehjulsbolten og stram til mutteren helt.

  Important: Kontroller lagerjusteringen ofte for å forhindre skade på pakning og lager. Snurr styrehjulet rundt. Hjulet skal ikke snurre fritt (mer enn 1 eller 2 omdreininger) eller vise tegn til sideslark. Hvis hjulet snurrer helt fritt, må du justere momentet på avstandsmutteren til det blir litt motstand. Påfør ytterligere et lag med gjengeforseglerlim.

  Vedlikehold av motor

  Advarsel

  Kontakt med varme overflater kan føre til personskader.

  Hold hender, føtter, ansiktet, klær og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen og andre varme overflater.

  Motorsikkerhet

  Slå av motoren før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  Overhale luftrenseren

  Note: Bytt oljen oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete.

  Fjerne luftfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Kontroller og/eller skift ut luftfilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Åpne låsene på luftrenserdekslet og trekk luftrenserdekslet av luftrenserkroppen (Figur 52).

  4. Rengjør innsiden av luftrenserdekslet med trykkluft.

  5. Skyv filteret forsiktig ut av luftrenserhuset (Figur 52).

   Note: Pass på at filteret ikke slår bort i luftrenserkroppen.

  6. Inspiser filteret for skader ved å se inn i filteret mens du lyser med en lykt på utsiden av filteret.

   Note: Hull i filteret vises som lyse flekker. Kontroller filteret, og kast det hvis det er ødelagt.

   g001049

  Montere luftfilteret

  1. Hvis du installerer et nytt filter, kontroller at det ikke har blitt skadet i frakten. Ikke bruk et ødelagt filter.

  2. Skyv filteret inn i luftrenserkroppen (Figur 53).

   Note: Påse at det sitter godt ved å trykke på den ytre kanten av filteret mens du installerer det.

   Important: Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  3. Sett luftrenserdekslet på igjen, og fest låsene (Figur 53).

   g001048

  Kontrollere motoroljenivået

  Oljetype: Rensende olje av høy kvalitet klassifisert som API Service CJ-4 eller høyere for dieselmotorer. Ikke bruk spesielle tilsetningsstoffer med anbefalte oljer.

  Veivhuset har en kapasitet på: 3.7 l (3.9 US qt)

  Viskositet: Se tabellen nedenfor

  g001061

  Forberede vedlikehold av motoroljenivået

  Important: Festene på det fremre motorpanelet er utformet til å sitte igjen på maskinen når dekselet er fjernet. Løsne alle festene noen omdreininger slik at panelet sitter løsere, men ikke er helt løst, og gå så tilbake og løsne dem helt slik at panelet løsner. Dette forhindrer at du stripper boltene fra holderne.

  Vipp setet fremover, løsne boltene som er festet til det fremre motorpanelet, og fjern det (Figur 55).

  g012347

  Note: Etter vedlikehold av motoroljenivået, monter motorpanelet og vipp setet i oppreist posisjon igjen.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk motoroljenivået.
 • Note: Sjekk oljen når motoren er kald.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Kontroller motoroljenivået (Figur 56).

   g032601g032641
  4. Start motoren, la den gå på tomgang i fem minutter, slå av motoren, vent i tre minutter og kontroller motoroljenivået. Om nødvendig, fyll på mer olje til nivået når til FULL-merket på peilestaven.

   Important: Kontroller at motoroljenivået er mellom øvre og nedre grense på oljemåleren. Motorsvikt kan inntreffe som et resultat.

   Important: Fyll på oljen svært sakte og ikke blokker åpningen av filterhullet (figur 40). Hvis du fyller på oljen for raskt eller blokkerer hullet kan oljen støtes tilbake og skitne til luftinntaket, noe som igjen kan føre til skade på motoren.

   g000955

  Tapp ut motoroljen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen.
  1. Start motoren, og la den gå i fem minutter.

   Note: Oljen vil da varmes opp slik at den flyter lettere.

  2. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL-låsestilling og sett på parkeringsbremsen.

  3. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

   g032646g032642

   Note: Den gamle oljen må kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

  Skifte motoroljefilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljefilteret.
 • Hver 200. driftstime
 • Skift motoroljefilteret.
  1. Tapp olje fra motoren. Se Tapp ut motoroljen.

  2. Skift motoroljefilteret (Figur 59).

   g032649g032644
  3. Fyll på olje, se Kontrollere motoroljenivået.

  Skifte motorolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen.
  1. Start motoren, og la den gå i fem minutter.

   Note: Oljen vil da varmes opp slik at den flyter lettere.

  2. Parker maskinen på en jevn flate.

  3. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  4. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  5. Sett et fat under der du tapper olje. Ta ut tappepluggene for å la oljen renne ned i et tappefat (Figur 60).

  6. Fjern påfyllingslokket oppå motoren (Figur 62).

   Note: Dette gjør det lettere å tømme ut oljen.

  7. Monter tappepluggen og trekk den til med et moment på 35 N·m.

   Note: Den gamle oljen må kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

   g001058

  Fylle på motorolje

  1. Vipp setet fremover og ta bort det fremre motorpanelet (Figur 61).

   g001312
  2. Fjern oljelokket, og skru løs peilestaven (Figur 62).

   g001162
  3. Bruk slange og trakt når du fyller olje på motoren (Figur 63).

  4. Fyll på olje sakte, kontroller nivået med peilestaven ofte til nivået når det øverste hullet i peilestaven. Se Kontrollere motoroljenivået for å finne riktig oljetype og viskositet til forskjellige temperaturforhold.

   g001163

   Important: Fyll på oljen svært sakte og ikke blokker åpningen av filterhullet (Figur 64). Hvis du fyller på oljen for raskt eller blokkerer hullet kan oljen støtes tilbake og skitne til luftinntaket, noe som igjen kan føre til skade på motoren.

   g000955
  5. Sett peilestaven tilbake på plass og sett på det fremre motorpanelet igjen.

  6. Start motoren, og la den gå i fem minutter.

  7. Slå av motoren.

  8. Vent i tre sekunder og kontroller oljenivået.

  9. Hell sakte på olje til det når opp til det øvre hullet på peilestaven.

  10. Sett peilestaven og påfyllingslokket tilbake på plass, og sett på det fremre motorpanelet igjen.

  11. Kontroller om det har oppstått lekkasjer.

   Important: Veivhuset må ikke overfylles med olje da dette kan skade motoren.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Overhale drivstoffilteret og vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 40. driftstime
 • Tøm vannutskilleren.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift drivstoffilter(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Tømme vannutskilleren

  1. Sett maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  4. Finn vannutskilleren på venstre side bak på maskinen.

  5. Plasser et tappefat under vannutskilleren.

  6. Åpne tappeventilen på vannseparatoren ca. én omdreining slik at vann og andre kontaminanter tappes ut (Figur 65).

  7. Steng tappeventilen når det kommer ut rent dieseldrivstoff (Figur 65).

   g007169

  Skifte drivstoffilteret

  Et skittent drivstofffilter som er tatt av drivstoffslangen, må aldri monteres på nytt.

  1. La motoren kjøle seg ned.

  2. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  4. Åpne drivstoffventilen (Figur 66).

  5. Løsne de to slangeklemmene og koble fra drivstoffslangene fra toppen av filteret (Figur 66).

  6. Sett inn et nytt filter. Koble drivstoffslangene til drivstoffilteret og monter de to slangeklemmene (Figur 66).

  7. Åpne drivstoffventilen.

  8. Start motoren og kontroller om det finnes lekkasjer.

   g007697

  Vedlikeholde drivstofftanken

  Forsøk aldri å tappe drivstofftanken. Påse at en autorisert forhandler tapper drivstofftanken og overhaler eventuelle komponenter for drivstoffsystemet.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Advarsel

  Batteripoler, klemmer og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blyforbindelser: kjemikalier som er kjente i staten California for å føre til kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter at du har håndtert et batteri.

  Vedlikeholde batteriet

  Fare

  Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift som også kan forårsake alvorlige brannskader.

  Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihansker for å beskytte hendene.

  Fjerne batteriet

  Advarsel

  Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

  • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

  Advarsel

  Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Frigjør setelåsen og vipp setet opp.

  4. Fjern batteriet, som vist i Figur 67.

   g032750

  Installere batteriet

  Note: Plasser batteriet med polene vendt bort fra den hydrauliske tanken.

  g032751

  Lade batteriet

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Røyk aldri i nærheten av batteriet, og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  Important: Batteriet skal alltid være fulladet (1265 egenvekt). Dette er spesielt viktig for å forhindre at batteriet blir ødelagt når temperaturen er under 0° C.

  1. Sørg for at påfyllingslokkene er montert på batteriet. Lad opp batteriet i 10 til 15 minutter ved 25 til 30 A, eller i 30 minutter ved 10 A.

  2. Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket, og deretter laderledningene fra batteripolene (Figur 69).

  3. Monter batteriet i maskinen og koble til batterikablene, se Installere batteriet.

   Note: Kjør ikke traktoren med batteriet frakoblet da dette kan føre til elektrisk skade.

   g000960

  Vedlikeholde sikringene

  Det elektriske systemet er beskyttet av sikringer. Dette er vedlikeholdsfritt. Hvis en sikring går, kontrollerer du om det er kortslutning i en av ledningene.

  1. Hev motorpanseret for å få tilgang til sikringsholderen (Figur 70).

  2. For å bytte sikring, trekk den ut for å fjerne den.

  3. Sett inn en ny sikring (Figur 70).

   g012492

  Vedlikehold av drivsystem

  Justere sporingen

  Maskinen har en knott for å justere sporingen. Denne er plassert under setet.

  Important: Juster håndtakets og hydraulikkpumpens nøytrale stilling før sporingen justeres. Se Justere kontrollhåndtakets nøytrale stilling og Stille den hydrauliske pumpen i nøytral stilling.

  1. Dytt begge kontrollspakene fremover den samme avstanden.

  2. Kontroller om maskinen trekker til én side. Hvis dette skjer, slå av maskinen og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Frigjør setelåsen og vipp setet fremover for å få tilgang til sporingsknotten.

   Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  4. For å få maskinen til å gå til høyre dreier du knotten mot høyre for maskinen. Se Figur 71.

  5. For å få maskinen til å gå til venstre dreier du knotten mot venstre for maskinen. Se Figur 71.

  6. Gjenta justeringene inntil sporingen er korrekt.

   g001070

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller trykket i dekkene
 • Oppretthold et lufttrykk på 0,9 bar i bakhjulene. Forskjellig trykk i hjulene kan føre til ujevn klipping. Sjekk dekkene når de er kalde, for å få en mest mulig nøyaktig avlesning av trykket.

  Note: Forhjulene har delvis luftfylte dekk som ikke trenger justering av lufttrykk.

  g001055

  Kontrollere hjulnavmutter med riller

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Kontroller hjulnavmutter med riller.
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller hjulnavmutter med riller.
 • Stram den gjengede mutteren til 286–352 N·m.

  Note: Ikke bruk glidemiddel på hjulnavet.

  Justere styrehjulslageret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Juster styrehjulslageret.
  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern støvhetten fra styringen og trekk til låsemutteren (Figur 73).

  4. Trekk til låsemutteren inntil fjærskivene er flate og gå deretter tilbake 1/4 omdreining for å stille forbelastningen på lagrene korrekt (Figur 73).

   Important: Påse at fjærskivene er montert korrekt slik det vises i Figur 73.

  5. Sett på støvhetten (Figur 73).

   g001297

  Vedlikeholde girkassen

  Kontrollere girkasseoljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller girkasseoljenivået.
 • Bruk SAE 75W-90 syntetisk girolje.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  4. Fjern side- eller bakpluggen på girkassen (Figur 74).

  5. Oljenivået må nå opp til åpningen på girkassen.

  6. Fyll på mer olje om nødvendig.

   g001156

  Skifte girkasseolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Skift girkasseolje.
 • Årlig
 • Skift girkasseolje.
 • Kontakt et autorisert forhandlerverksted for å skifte oljen i girkassen.

  Justere den elektriske clutchen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Juster den elektriske clutchen.
 • Du kan justere clutchen for å sikre riktig innkobling av klippeenheten og god bremsing.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Frigjør setet og vipp det forover.

  4. Løsne fremre motorpanelknotter og fjern panelet.

  5. Trekk den fjærbelastede lederullen for kraftuttakets drivrem opp, og fjern remmen fra clutchremskiven (Figur 75).

   g007167
  6. Koble fra clutchens elektriske kobling (Figur 76).

  7. Fjern de 2 boltene som fester clutchens gummistropp til rammen på gressklipperen (Figur 76).

  8. Fjern sentreringsbolten som fester clutchen til motorakselen og fjern clutchen og nøkkelen (Figur 76).

   g007166
  9. Sett inn et 0,381–0,533 mm følerblad gjennom kontrollslissen på siden av enheten (Figur 77).

   Note: Påse at det er mellom armaturen og rotorens friksjonsoverflater.

  10. Stram låsemutrene til følerbladet sitter fast, men er løst nok til at det beveger seg lett i luftgapet (Figur 77).

  11. Gjenta dette for de gjenværende slissene.

  12. Kontrollere hver slisse igjen og gjør små justeringer til følerbladet sitter mellom rotoren og armaturen med svært liten kontakt mellom dem.

   g007168
  13. Monter clutchen på motorakselen med en nøkkel.

  14. Påfør gjengeforseglingslim på sentreringsbolten.

  15. Hold i veivakselen bak på maskinen mens du monterer sentreringsbolten, og stram til sentreringsbolten med 68 N·m (Figur 76).

  16. Monter clutchens gummistropp til rammen på gressklipperen med de to boltene og mutrene du fjernet tidligere (Figur 76).

  17. Trekk den fjærbelastede lederullen for kraftuttakets drivrem opp, og monter den på clutchremskiven (Figur 75).

  18. Koble til clutchens elektriske kobling (Figur 76).

  19. Monter fremre motorpanel og stram til knottene.

  20. Senk setet.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Vedlikeholde kjølesystemet

  Fare

  Utslipp av varmt kjølemiddel under trykk eller å ta på en varm radiator og omsluttende deler kan føre til alvorlige brannsår.

  • Ikke åpne radiatorlokket mens motoren er varm. La motoren nedkjøles i minst 15 minutter, eller helt til radiatorlokket er så kaldt at du kan ta på det uten å brenne deg, før du fjerner radiatorlokket.

  • Ikke ta på radiatoren og omsluttende deler som er varme.

  Fare

  Den roterende akselen og viften kan forårsake personskader.

  • Ikke bruk maskinen uten at dekslene er på plass.

  • Hold fingre, hender og bekledning unna den roterende viften og drivakselen.

  • Stans motoren og ta ut tenningsnøkkelen før du utfører vedlikehold.

  Forsiktig

  Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølemiddel.

  • Ikke svelg kjølemiddel.

  • Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  Kontrollere kjølemiddelet i radiatoren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller nivået i motorens kjølesystem.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået i motorens kjølesystem.
 • Hver 100. driftstime
 • Undersøk slangene i motorens kjølesystem.
 • Væsketype: 50/50-blanding av frostvæske for forlenget levetid / Dex-Cool® og vann

  Kjølesystemets kapasitet: 4,6 l

  Note: Ikke åpne radiatorlokket. Dette kan slippe luft inn i kjølesystemet.

  1. Plasser maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, og koble inn parkeringsbremsen.

  2. Frigjør setelåsen og vipp setet opp.

  3. Når motoren er avkjølt må du kontrollere nivået i overflytsflasken. Væsken bør nå opp til kulen på utsiden av overflytsflasken (Figur 78).

  4. Hvis kjølemiddelnivået er lavt, fyll på en blanding med halvt om halvt med frostvæske for forlenget levetid / Dex-Cool® og vann til overflytsflasken (Figur 78).

  5. Fyll på kjølemiddelblandingen til overflytsflasken og fyll det opp til indikatorlinjen på flasken (Figur 78).

   g001103

  Rengjøre hydraulikkvæskekjøleren og radiatorskjermen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør motoroljekjøleren.
 • Kontroller og rengjøre radiatorskjermen og kjøleribbene før hver bruk. Fjern eventuell oppsamling av gress, skitt eller andre fremmedlegemer fra kjøleribbene og radiatorskjermen med komprimert luft (Figur 79).

  g001104

  Skifte kjølevæsken i motoren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Skift kjølemiddelet i motoren.
 • Kontakt et autorisert forhandlerverksted for å få skiftet kjølemiddelet.

  Vedlikehold av bremser

  Justere parkeringsbremsen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Smør bremsspaken.
 • Hver 200. driftstime
 • Smør bremsetappen.
  1. Sett på parkeringsbremsen.

  2. Mål lengden på fjæren (Figur 80).

   Note: Avstanden mellom skivene skal være 64 mm.

  3. Hvis justering er nødvendig, skal du koble fra parkeringsbremsen, løsne låsemutteren under fjæren og justere mutteren rett under fjæren (Figur 80).

  4. Drei mutteren inntil korrekt måling er oppnådd.

   Note: Vri mutteren med klokken for å gjøre fjæren kortere og mot klokken for å gjøre den lengre.

  5. Trekk til de to mutterne sammen.

  6. Aktiver parkeringsbremsen og sjekk lengden på fjæren igjen.

  7. Hvis justering er nødvendig, gjenta prosedyren ovenfor.

  8. Gjenta dette på motsatt side av maskinen.

   g001294

  Vedlikehold av remmer

  Kontrollere remmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Sjekk remmene for slitasje/sprekker.
 • Sjekk remmene for hvining når remmen roterer, knivene glipper når du klipper gresset, frynsete kanter, brennmerker og sprekker er tegn på at klipperremmen er slitt. Skift remmen hvis noen av disse problemene oppstår.

  Skifte klipperremmen

  Hvining når remmen roterer, knivene glipper når du klipper gresset, frynsete kanter, brennmerker og sprekker er tegn på at klipperremmen er slitt. Skift remmen hvis noen av disse problemene oppstår.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løsne den nedre bolten som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  4. Fjern skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i platemetall.

  5. Fjern remdekslene (Figur 81).

   g006541
  6. For 183 cm gressklippere: Løsne lederullplateboltene som holder lederullplaten (Figur 84).

  7. Fjern blindfjæren.

  8. Fjern remføreren på den fjærbelastede lederullen, som vist i Figur 82 og Figur 84.

  9. Fjern den eksisterende remmen.

  10. Monter den nye remmen rundt knivremskivene og girkasseremskiven under motoren (Figur 82).

   g006479
  11. Monter remføreren på den fjærbelastede lederullen i en vinkel på 45 grader, som vist i Figur 82 og Figur 84. Trekk til bolten med et moment på 37–45 N·m.

  12. Monter blindfjæren på de to postene (Figur 82 og Figur 84).

  13. For 183 cm gressklippere: Juster remspenningen – se Vedlikehold av remmer.

  14. Monter remdekselet ved å føre dekselet inn på tappen, montere boltene og låse det (Figur 83).

   g006535
  15. Monter skyddet i platemetall.

  16. Stram den nedre bolten som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten.

  Justere gressklipperremspenningen

  Kun for 72-tommers gressklippere
  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Juster gressklipperremspenningen (kun for 72-tommers gressklippere).
 • Important: Remspenningen skal sjekkes etter hver 8. driftstime for å sikre riktig gressklipperremspenning og dermed sørge for lengre levetid for remmen.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Still inn klippeenheten til en klippehøyde på 76 mm.

  4. Mål fjærlengden (Figur 84). Hvis fjærlengden er innenfor 25,4–26 cm fra post til post, er ikke justering nødvendig.

  5. Løsne boltene som holder lederullplaten (Figur 84).

  6. Før en skralle eller brytestang inn i det firkantede hullet i lederullplaten for å justere spenningen (Figur 84).

  7. Roter skrallen eller brytestangen for å flytte lederullplaten til blindfjæren er innenfor 25,4–26 cm fra post til post, som vist i Figur 84.

  8. Mens du holder remmens spenning og fjærlengden, strammer du lederullplateboltene som fester lederullplaten (Figur 84).

   g006478

  Skifte kraftuttakets drivrem

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Sjekk kraftuttakets drivrem.
  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løsne fremre motorpanelknotter og fjern panelet (Figur 85).

   g001312
  4. Fjern fjæren fra lederullarmen (Figur 86).

  5. Fjern sperrebraketten for clutchen.

  6. Fjern den gamle drivremmen for kraftuttaket.

  7. Monter kraftuttakets drivrem rundt clutchremskiven og girkasseremskiven (Figur 86).

  8. Monter gummisperren for clutchen.

  9. Monter fjæren på lederullarmen (Figur 86).

   g007176

  Skifte pumpedrivremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller pumpedrivremmen.
 • Note: Ta kraftuttakets drivrem ut først hvis pumpedrivremmen må skiftes ut.

  1. Vipp setet fremover og ta bort det fremre motorpanelet.

  2. Fjern kraftuttakets drivrem.

  3. Fjern fjæren fra lederullarmen (Figur 87).

  4. Monter den nye remmen rundt motoren og hydraulikkpumpeskiven (Figur 87).

  5. Monter kraftuttakets drivrem.

  6. Monter fjæren på lederullarmen (Figur 87).

   g007177

  Skifte ut og stramme generatorremmen

  Skifte drivremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller generatorremmen.
 • Hvis generatorbeltet må erstattes, ta maskinen med til en autorisert serviceforhandler.

  Stramme generatorremmen

  1. Plasser et håndtak mellom generatoren og sylinderblokken.

  2. Juster generatoren til utsiden inntil du kan trykke ned remmene med 7 til 9 mm mellom motoren og generatorens remskiver med 98,3 N styrke (Figur 88).

  3. Stram til generatorboltene.

  4. Kontroller svikten i remmen igjen og juster remmen om nødvendig.

  5. Hvis svikten er korrekt, strammer du øvre og nedre bolt (Figur 88).

   g000968

  Vedlikehold av kontrollsystem

  Justere kontrollhåndtakets nøytrale stilling

  Hvis bevegelseskontrollspakene ikke er innrettet eller beveger seg lett inn i konsollhakket, må de justeres. Juster hver spak, fjær og stang separat.

  Note: Bevegelseskontrollspakene må være korrekt montert.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Frigjør setelåsen og vipp setet forover.

  4. Begynn med enten den venstre eller høyre bevegelseskontrollspaken.

  5. Flytt spaken til nøytral stilling, men ikke låst (Figur 89).

  6. Trekk spaken tilbake til splittpinnene (på armen under svingakselen) er i kontakt med endene på sporet (begynner så vidt å legge press på fjæren), som vist i Figur 89.

  7. Kontroller hvor det er mulig at kontrollspaken treffer hakket i konsollen (Figur 89).

   Note: Den skal være sentrert, slik at spaken kan svinges utover til NøYTRAL, LåST stilling.

   g001046
  8. Hvis det er nødvendig med justering må du løsne på mutteren og låsemutteren mot krysshodet (Figur 90).

  9. Trekk bevegelseskontrollspaken lett bakover, vri hodet på justeringsbolten i korrekt retning inntil kontrollspaken er sentrert i den NøYTRALE LåSESTILLINGEN (Figur 90).

   Note: Ved å opprettholde trykket bakover på spaken holder du pinnen på enden av slissen og gjør det mulig for justeringsbolten å flytte spaken til korrekt stilling.

  10. Stram mutteren og låsemutteren (Figur 90).

  11. Gjenta prosessen på motsatt siden av gressklipperen.

   g001155

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulikksystem

  • Kontroller at alle hydraulikkvæskeslanger og -ledninger er i god stand, og at alle hydraulikkoblinger og -beslag er tette, før hydraulikksystemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulikkvæske under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på hydraulikksystemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  Overhale det hydrauliske systemet

  Hydraulikkvæsketype: Toro® HYPR-OIL 500 hydraulikkvæske eller Mobil® 1 15W-50-væske

  Væskekapasitet for det hydraulikksystemet: 3,9 liter

  Important: Bruk spesifisert olje. Andre væsker kan skade systemet.

  Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller den hydraulisk oljen.
 • Hver 25. driftstime
 • Kontroller den hydraulisk oljen.
 • Note: Det er to måter for å kontrollere hydraulikkvæsken. Én måte er mens oljen er varm og den andre når væsken er kald. Skjermen på innsiden av tanken har to nivåer, avhengig av om oljen er varm eller kald.

  1. Plasser maskinen på en jevn overflate og sett på parkeringsbremsen.

  2. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  4. Rengjør rundt påfyllingshalsen av hydraulikktanken (Figur 91).

  5. Ta lokket av påfyllingshalsen og se på innsiden for å kontrollere om det er olje i beholderen (Figur 91).

  6. Hvis det ikke er olje i tanken, fyll på til nivået i tanken når cold-nivået på skjermen.

  7. Kjør maskinen på tomgang i 15 minutter for å slippe ut eventuell luft av systemet og varme opp væsken. Se Starte og slå av motoren.

   Note: Kontroller væskenivået mens oljen er varm. Oljen skal være lunken.

  8. Fyll på væske i den hydrauliske tanken hvis det er nødvendig.

   Note: Oljenivået skal nå til toppen av nivået ”hot” på skjermen når væsken er varm (Figur 91).

  9. Ta lokket av påfyllingshalsen.

   g004819

   Advarsel

   Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

   • Væske som sprøytes inn under huden, må fjernes kirurgisk innen få timer av en doktor med kjennskap til denne typen skader. Hvis ikke, kan dette føre til koldbrann.

   • Hold kropp og hender borte fra smålekkasjer eller dyser som sprøyter ut hydraulikkvæske under høyt trykk.

   • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

   • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

   • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  Skifte hydraulikkfilter og -olje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 25 første timene
 • Skift det hydrauliske filteret.
 • Hver 250. driftstime
 • Skift hydraulikkfilter og hydraulikkvæske når du benytter Mobil® 1-væske.
 • Hver 500. driftstime
 • Skift hydraulikkfilter og hydraulikkvæske når du bruker Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikkvæske.
 • Bruk sommerfilter ved temperaturer over 0 °C

  Bruk vinterfilter ved temperaturer under 0 °C

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

   Important: Ikke bruk oljefilter for bil. Dette kan føre til store skader på det hydrauliske systemet.

  3. Plasser et tappefat under filteret, fjern det gamle filteret og tørk av filteradapterens pakningsflate (Figur 92).

   g001044
  4. Fjern den høyre hydraulikkslangen som kommer inn i adapteren (Figur 93).

  5. La oljen renne ut av systemet og ned i tappefatet.

  6. Monter den høyre hydraulikkslangen på adapteren (Figur 93).

   g001313
  7. Påfør et tynt lag på gummipakningen på det nye filteret (Figur 94).

  8. Monter det nye hydraulikkfilteret på filteradapteren.

   Note: Ikke stram til.

  9. Fyll hydraulikktanken med hydraulikkolje til oljen flyter over filteret, og drei deretter oljefilteret med klokken til gummipakningen kommer i kontakt med filteradapteren. Stram så til filteret med en ytterligere halv omdreining (Figur 94).

  10. Tørk opp væske som eventuelt ble sølt.

  11. Fyll på olje til ”cold”-nivået på skjermen i den hydrauliske tanken.

  12. Start motoren, og la den gå i omtrent to minutter for å blåse luft ut fra systemet.

  13. Stopp motoren og kontroller om det finnes lekkasjer.

   Note: Se Tømme det hydrauliske systemet hvis én eller begge hjulene ikke kjører.

  14. Kontroller væskenivået mens oljen er varm.

   Note: Oljen skal være lunken.

  15. Fyll på væske i den hydrauliske tanken hvis det er nødvendig.

   Note: Ikke fyll på for mye.

   g001043

  Tømme det hydrauliske systemet

  Trekksystemet tappes automatisk. Det kan imidlertid være nødvendig å tappe systemet hvis væsken skiftes eller etter at det har blitt utført arbeid på systemet.

  1. Hev bakdelen av maskinen slik at hjulene ikke berører bakken og støtt med jekkstøtter.

  2. Start motoren og la den gå på tomgang og koble spaken og trekket på én side og roter hjulet for hånd.

  3. Når hjulet begynner å rotere på egenhånd, må du holde det i gang til hjulet beveger seg jevnt (minimum to minutter).

  4. Sjekk nivået til hydraulikkvæsken og tilsett som nødvendig for å opprettholde korrekt nivå.

  5. Gjenta prosedyren på motsatt hjul.

  Kontrollere hydraulikkslangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller hydraulikkslangene.
 • Kontrollere hydraulikkslanger for lekkasjer, løse fester, knekte ledninger, løse monteringsstøtter og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta nødvendige reparasjoner før maskinen tas i bruk.

  Note: Hold områdene rundt hydraulikksystemet rent for oppsamling av fremmedlegemer.

  Advarsel

  Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

  • Væske som sprøytes inn under huden, må fjernes kirurgisk innen få timer av en doktor med kjennskap til denne typen skader. Hvis ikke, kan dette føre til koldbrann.

  • Hold kropp og hender borte fra smålekkasjer eller dyser som sprøyter ut hydraulikkvæske under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  Stille den hydrauliske pumpen i nøytral stilling

  Note: Juster håndtakets nøytrale stilling først. Dette må rettes opp før følgende justering kan utføres.

  Justeringen må gjøres mens kjørehjulene er i bevegelse.

  Fare

  Mekaniske eller hydrauliske jekker kan kanskje ikke støtte maskinen og dermed føre til alvorlige skader.

  • Bruk en jekkstøtte når du støtter maskinen.

  • Ikke bruk hydrauliske jekker.

  Advarsel

  Motoren må være i gang slik at du kan justere bevegelseskontrollen. Enhver kontakt med bevegelige deler eller varme overflater kan forårsake personskader.

  Hold hender, føtter, ansikt, klær og andre kroppsdeler borte fra roterende deler, lyddemperen og andre varme overflater.

  1. Hev rammen og blokker maskinen slik at kjørehjulene kan rotere fritt.

  2. Koble fra den elektriske konnektoren fra setets sikkerhetsbryter. Installer midlertidig en kaldstartsledning over terminalene i ledningssatskonnektoren.

  3. Frigjør setelåsen og skyv setet forover.

  4. Frigjør setelåsen og vipp setet forover.

  Stille den høyre hydrauliske pumpen i nøytral stilling

  1. Start motoren, åpne gassen halvveis og deaktiver parkeringsbremsen. Se Starte og slå av motoren.

   Note: Bevegelseskontrollspaken må være i nøytral stilling mens du utfører justeringene.

  2. Juster lengden på pumpestangen ved å dreie på knotten i korrekt retning inntil hjulet ikke beveger seg eller kryper noe i revers (Figur 95).

  3. Flytt kontrollspaken fremover og i revers, deretter tilbake til nøytral stilling.

   Note: Hjulet må ikke bevege seg eller krype noe i revers.

  4. Flytt gassen til HURTIG.

   Note: Pass på at hjulet fortsatt ikke beveger seg eller kryper litt i revers. Juster ved behov.

   g001070

  Stille den venstre hydrauliske pumpen i nøytral stilling

  1. Løsne låsekontrollen ved kuleleddet på pumpens kontrollstang (Figur 96).

  2. Start motoren, åpne gassen halvveis og deaktiver parkeringsbremsen. Se Starte og slå av motoren.

   Note: Bevegelseskontrollspaken må være i nøytral stilling mens du utfører justeringene.

   Note: Den fremre mutteren på pumpestangen er venstregjenget.

  3. Juster lengden på pumpestangen ved å dreie dobbelmutrene på stangen i korrekt retning inntil hjulet ikke beveger seg eller kryper noe i revers (Figur 96).

  4. Flytt kontrollspaken fremover og i revers, deretter tilbake til nøytral stilling. Hjulet må ikke bevege seg eller krype noe i revers.

  5. Flytt gassen til stillingen Hurtig. Pass på at hjulet fortsatt ikke beveger seg eller kryper lett i revers. Juster ved behov.

  6. Stram til låsemutrene ved kuleleddene (Figur 96).

   g001066

   Advarsel

   Det elektriske systemet utfører ikke korrekt sikkerhetsavstengning hvis kaldstartledningen er montert.

   • Fjern kaldstartsledningen fra ledningsnettkonnektoren og koble kontakten inn i setebryteren når du fullfører justeringen.

   • Bruk aldri denne maskinen med en kaldstartsledning montert og setebryteren frakoblet.

  7. Etter at begge pumpene er stilt til nøytral kan du slå av maskinen.

  8. Fjern kaldstartsledningen fra ledningsnettkonnektoren og koble konnektoren inn i setebryteren.

  9. Monter setestangen og senk setet i posisjon.

  10. Ta bort jekkstøttene.

  Vedlikehold av klippeenhet

  Nivellere gressklipperen ved tre stillinger

  Important: Det er kun nødvendig med tre målestillinger for å nivellere gressklipperen.

  Montere maskinen

  1. Sett gressklipperen på en jevn flate.

  2. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  4. Sjekk trykket i dekkene, og juster om nødvendig til 0,9 bar.

  5. Senk gressklipperen til en klippehøyde på 76 mm.

  6. Inspiser de fire kjedene.

   Note: Kjedene trenger ikke være spent.

   Note: Juster de bakre kjedene til toppen av sporet, der de er festet til gressklipperen.

  Rette opp gressklipperen på tvers

  1. Plasser den høyre kniven på tvers (Figur 97).

   g006888
  2. Mål den høyre kniven ved B fra en plan overflate til kniveggen på knivtuppene (Figur 97).

  3. Noter denne avstanden. Dette målet må være 80–83 mm.

  4. Plasser den venstre kniven på tvers (Figur 97).

  5. Mål den venstre kniven ved C (Figur 97) fra en plan overflate til kniveggen på knivtuppene.

  6. Noter denne avstanden. Dette målet må være 80–83 mm.

  7. Hvis målingene ved stillingene B eller C ikke er korrekte, løsne bolten som fester den bakre kjeden til den bakre støttearmen (Figur 98).

   g001040
  8. Løsne låsemutteren under den bakre støttearmen, og juster justeringsbolten for å få en måling på 80–83 mm. Se Figur 98.

   Note: Det anbefales at begge sider av gressklipperen justeres med samme avstand.

  9. Trekk til låsemutteren under den bakre støttearmen og trekk til bolten som fester kjedet til den bakre støttearmen.

  10. Juster motsatt side hvis det er nødvendig.

  Justere gressklipperstigningen på langs

  1. Plasser den høyre kniven på langs (Figur 99).

   g001041
  2. Mål den høyre kniven ved A fra en plan overflate til kniveggen på knivtuppen (Figur 99).

  3. Noter denne avstanden.

  4. Mål den høyre kniven ved B fra en plan overflate til kniveggen på knivtuppene (Figur 99).

  5. Noter denne avstanden.

  6. Kniven skal være 6–10 mm lavere ved stilling A enn ved stilling B (Figur 99). Dersom defleksjonen ikke er korrekt, gå til følgende trinn.

   Note: Begge av de fremre svivlene må justeres med lik mengde for å opprettholde jevn kjedespenning.

  7. Løsne de fremre svivellåseskruene, foran på høyre og venstre svivel, ca. 13 mm (Figur 98).

  8. Juster hevemutteren på både venstre og høyre side av maskinen for å oppnå 6–10 mm lavere foran ved A enn bak ved B (Figur 98).

  9. Trekk til begge svivellåsemutrene mot den fremre svivelen for å låse høyden.

  10. Kontroller for å påse at det er lik spenning på kjedene, og juster igjen ved behov.

  Justere kompresjonsfjæren

  1. Hev klippeenhetene til transportstilling.

  2. Sjekk avstanden mellom de to store skivene, den må være 28,2 cm for 52 tommers klippeenheter, 26,7 cm for 60 tommers klippeenheter, eller 29,2 cm for 72 tommers klippeenheter (Figur 100).

   g002479
  3. Juster denne avstanden ved å løsne låsemutteren for fjæren og mutteren foran hver fjær (Figur 100).

   Note: Dreier du mutteren med klokken forkortes fjæren, og dreier du den mot urviseren forlenges fjæren.

  4. Lås mutteren i stilling ved å trekke til fjærens låsemutter (Figur 100).

  Overhale gressklipperknivene

  Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen. En skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren.

  Sjekk daglig at knivbladene er skarpe og ikke slitte eller ødelagte. Fil ned eventuelle hakk og kvess knivene etter behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv. Det kan være praktisk å ha en ekstra kniv på lager for mer effektiv sliping og utskifting.

  Knivsikkerhet

  En slitt eller skadet kniv kan brekke, og en del av kniven kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke. Hvis man prøver å reparere en skadet kniv, kan det føre til at produktets sikkerhetssertifisering opphører å gjelde.

  • Inspiser knivene regelmessig for slitasje eller skade.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt knivene eller bruk hansker, og vær svært forsiktig når du håndterer knivene. Bare skift ut eller slip knivene. Du må aldri rette eller sveise dem.

  • Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.

  Før du inspiserer eller overhaler knivene

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Slå av motoren, ta ut nøkkelen, og koble tennpluggkablene fra tennpluggene.

  Inspisere knivene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Undersøk knivene.
  1. Undersøk kniveggene (Figur 101).

  2. Hvis kniven er sløv eller hvis det er hakk i den, må den tas av og slipes. Se Slipe knivbladene.

  3. Undersøk knivbladene, spesielt buen.

  4. Hvis du finner sprekker, slitasje eller ser at det begynner å dannes spor i denne delen av kniven, må den skiftes ut øyeblikkelig (Figur 101).

   g006530

  Sjekke om en kniv er bøyd

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Roter knivene til endene vender fremover og bakover.

  4. Mål fra en jevn overflate til kniveggen, posisjon A, på kniven (Figur 102).

   g003177
  5. Roter den motsatte enden av kniven fremover.

  6. Mål fra en jevn overflate til kniveggen i samme posisjon som i trinn 4 ovenfor.

   Note: Forskjellen mellom avstanden i trinn 4 og 6 må ikke være over 3 mm.

   Note: Hvis dette målet overskrider 3 mm, er kniven bøyd og må byttes ut.

   Advarsel

   En kniv som er bøyd eller ødelagt, kan brekke og forårsake alvorlig skade på eller drepe deg eller andre i nærheten.

   • Bytt alltid ut bøyde eller ødelagte kniver.

   • Du må ikke file eller lage skarpe hakk i kanten eller overflaten på kniven.

  Fjerne knivbladene

  Kniven må skiftes hvis den treffer en hard gjenstand, hvis den ikke er balansert eller hvis den er bøyd. For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Hvis du bruker reservedeler fra andre produsenter, kan det være i uoverensstemmelse med sikkerhetsstandardene.

  1. Hold knivenden ved hjelp av en fille eller en tykk hanske.

  2. Fjern knivbolten, bueskiven og kniven fra spindelakselen (Figur 103).

   g004536

  Slipe knivbladene

  1. Bruk en fil til å slipe eggen i begge ender av kniven (Figur 104).

   Note: Oppretthold den opprinnelige vinkelen.

   Note: Kniven opprettholder balansen hvis like mye materiale fjernes fra begge kniveggene.

   g000276
  2. Sjekk knivens balanse ved å legge den på en balanseringsinnretning (Figur 105).

   Note: Hvis kniven holder seg i horisontal stilling, har den riktig balanse og kan brukes.

   Note: Hvis kniven ikke er i balanse, filer du bort litt av metallet på enden av vingeområdet (Figur 104).

   g000277
  3. Fortsett med dette helt til kniven er balansert.

  Montere knivbladene

  1. Monter kniven på spindelakselen (Figur 106).

   Important: Buen på kniven må vende oppover, mot innsiden av gressklipperen, for å sikre riktig klipping.

  2. Monter fjærskiven og knivbolten (Figur 106).

   Note: Fjærskivekonusen må monteres mot bolthodet (Figur 106).

  3. Trekk til knivbolten til 115–150 N∙m.

   g004536

  Skifte gressavlederen

  Advarsel

  En utildekket utløpsåpning kan føre til at gjenstander slynges mot føreren eller andre i nærheten, noe som kan resultere i alvorlig skade. Det kan også oppstå kontakt med kniven.

  • Du må aldri bruke gressklipperen uten at du har montert en dekkplate, kvernplate eller en gressutløpssjakt og -oppsamler.

  • Påse at gressavlederen er i den nedre stillingen.

  1. Fjern låsemutteren, bolten, fjæren og avstandsstykket som holder avlederen festet til svingboltbrakettene (Figur 107).

  2. Fjern den skadde eller slitte gressavlederen.

  3. Plasser avstandsstykket og fjæren opp på gressavlederen. Plasser L-enden av fjæren bak kanten på enheten.

   Note: Påse at L-enden av fjæren er montert bak enhetskanten før du monterer bolten som vist i Figur 107

  4. Monter bolt og mutter.

  5. Plasser J-krokenden av fjæren rundt gressavlederen (Figur 107).

   Important: Gressavlederen må kunne senkes til den nedre stillingen. Løft avlederen for å teste at den kan senkes ned til den nederste stillingen.

   g002519

  Rengjøring

  Rengjøre under klippeenheten

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør klippeenheten.
 • Fjern oppsamling av gress under enhetens underside hver dag.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Hev klippeenheten til transportstilling.

  Avhending av avfall

  Motorolje, batterier, hydraulikkvæske og motorkjølemiddel er forurensende for miljøet. Avhend disse i henhold til nasjonale eller lokale regelverk.

  Lagring

  Rengjøring og lagring

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), sett på parkeringsbremsen, vri nøkkelen til AV-stillingen, og ta ut den av tenningen.

  2. Rengjør hele alle utvendige deler på maskinen for gress, smuss og skitt, spesielt motoren og det hydrauliske systemet. Fjern utvendige gressrester og smuss på motorens sylindertoppribber og viftehus.

   Important: Du kan vaske maskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Maskinen må ikke trykkvaskes. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær kontrollpanelet, motoren og de hydrauliske pumpene og motorene.

  3. Sjekk bremsen. Se Vedlikehold av bremser.

   Vedlikehold luftrenseren, se Overhale luftrenseren.

   Smør maskinen, se Smøring.

  4. Bytte veivhusolje, se Kontrollere motoroljenivået.

   Kontroller trykket i dekkene, se Kontrollere trykket i dekkene.

   Skift hydraulikkfilteret, se Skifte hydraulikkfilter og -olje.

   Bytt ut batteriet, se Lade batteriet.

   Skrap bort oppsamlet gress og skitt fra gressklipperens underside, og spyl den med en hageslange.

   Note: Kjør maskinen med knivkontrollbryteren (kraftuttak) innkoblet og motoren på høy tomgang i to til fem minutter etter vask.

  5. Kontroller knivenes tilstand. Se Overhale gressklipperknivene.

   Gjør maskinen klar for oppbevaring når det er flere enn 30 dager til du skal bruke den igjen. Slik gjør du maskinen klar for lagring:

   1. Kjør motoren for å fordele det behandlede drivstoffet i drivstoffsystemet (fem minutter).

   2. Slå av motoren, la den kjøles ned og tøm drivstofftanken. Se Vedlikeholde drivstofftanken.

    Note: Start motoren igjen, og kjør den til den slås av.

   3. Drivstoff må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Gjenvinn i henhold til lokale forskrifter.

    Important: Ikke oppbevar drivstoff med stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel lengre enn 90 dager.

  6. Sjekk og stram til alle bolter, mutrer og skruer. Alle skadde eller defekte deler må repareres eller skiftes ut.

  7. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken. Du kan kjøpe maling hos ditt autoriserte forhandlerverksted.

  8. Maskinen må oppbevares rent og tørt i en garasje eller på et lager. Ta nøkkelen ut av tenningen, og legg den på et sted utenfor barns eller andre autoriserte brukeres rekkevidde. Legg en presenning over maskinen for å beskytte den og holde den ren.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Startmotoren kjører ikke.
  1. Knivkontrollbryteren (kraftoverføring) er innkoblet.
  2. Parkeringsbremsen er frakoblet.
  3. Trekkdrivspakene er ikke i Nøytral-låsestilling.
  4. Føreren sitter ikke på plass.
  5. Batteriet er flatt.
  6. De elektriske forbindelsene er korroderte eller løse.
  7. En sikring har gått.
  8. Et relé eller en bryter er ødelagt.
  1. Flytt spaken for knivkontroll (kraftuttak) til frakoblet.
  2. Sett på parkeringsbremsen.
  3. Påse at trekkdrivspakene står i Nøytral-låsestilling.
  4. Sett deg på setet.
  5. Lad opp batteriet.
  6. Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt.
  7. Bytt ut sikringen.
  8. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren vil ikke starte, er vanskelig å starte eller går ikke
  1. Drivstofftanken er tom.
  2. Drivstoffavstengningsventilen er stengt.
  3. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  4. Gassen står ikke i riktig stilling.
  5. Det er smuss i drivstoffilteret.
  6. Det er smuss, vann eller gammel bensin i drivstoffsystemet.
  7. Luftrenseren er skitten.
  8. Setebryteren fungerer ikke som den skal.
  9. De elektriske kontaktene er korroderte, løse eller ødelagte.
  10. Et relé eller en bryter er ødelagt.
  11. Tennpluggen er defekt.
  12. Tennpluggkabelen er ikke tilkoblet.
  1. Fyll drivstofftanken.
  2. Åpne drivstoffavstengingsventilen.
  3. Tilsett olje til veivhuset.
  4. Kontroller at gassen står midtveis mellom stillingene Sakte og Hurtig.
  5. Bytt ut drivstoffilteret.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  7. Rengjør eller bytt ut luftrenserelementet.
  8. Sjekk setebryterindikatoren. Bytt sete ved behov.
  9. Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt. Rengjør kontaktpunktene grundig med rengjøringsmiddel for elektriske kontakter, smør på ikke-ledende fett og koble.
  10. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  11. Rengjør, juster eller bytt tennplugg.
  12. Sjekk at tennpluggkabelen sitter godt.
  Motoren mister kraft.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Luftrenseren er skitten.
  3. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  4. Kjøleribbene og luftpassasjene over motoren er tilstoppet.
  5. Utluftingshullet i drivstofflokket er tilstoppet.
  6. Det er smuss på drivstoffilteret.
  7. Det er smuss, vann eller gammel bensin i drivstoffsystemet.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Rengjør luftrenserelementet.
  3. Tilsett olje til veivhuset.
  4. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  5. Rengjør eller skift ut drivstofflokket.
  6. Bytt ut drivstoffilteret.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren overopphetes.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  3. Kjøleribbene og luftpassasjene over motoren er tilstoppet.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Tilsett olje til veivhuset.
  3. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  Maskinen kjører ikke.
  1. Omløpsventilene er ikke strammet nok til.
  2. Pumperemmen er slitt, løs eller ødelagt.
  3. Pumperemmen sitter ikke på en av remskivene.
  4. Ledefjæren er brukket eller mangler.
  5. For lite eller for varm hydraulikkvæske.
  1. Stram til omløpsventilene.
  2. Skift ut remmen.
  3. Skift ut remmen.
  4. Skift ut fjæren.
  5. Fyll på hydraulikkvæske eller la den avkjøles.
  Det er unormal vibrasjon.
  1. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e) eller ubalansert(e).
  2. Knivmonteringsbolten er løs.
  3. Monteringsboltene i motoren er løse.
  4. En motorremskive, lederull eller knivremskive er løs.
  5. Motorremskiven er ødelagt.
  6. Knivspindelen er bøyd.
  7. Motormonteringen er løs eller utslitt.
  1. Monter ny(e) kniv(er).
  2. Stram til knivmonteringsbolten.
  3. Trekk til monteringsboltene.
  4. Stram til den aktuelle skiven.
  5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Klippingen har ujevn høyde.
  1. Kniven(e) er ikke skarp(e).
  2. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e).
  3. Klippeenheten er ikke rettet opp.
  4. Gressklipperens underside er skitten.
  5. Trykket i dekkene er feil.
  6. Knivspindelen er bøyd.
  1. Slip kniven(e).
  2. Monter ny(e) kniv(er).
  3. Rett opp klippeenheten på tvers og på langs.
  4. Rengjør gressklipperens underside.
  5. Juster trykket i dekkene.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Knivbladene roterer ikke.
  1. Klipperremmen er slitt, løs eller ødelagt.
  2. Klipperremmen sitter ikke på remskiven.
  3. Pumpens drivrem er slitt, løs eller ødelagt.
  4. Ledefjæren er brukket eller mangler.
  1. Monter en ny klipperrem.
  2. Monter klipperremskiven og kontroller at lederullen, lederullarmen og fjæren befinner seg i korrekt stilling og fungerer som de skal.
  3. Sjekk remstrammingen eller sett på ny rem.
  4. Skift ut fjæren.

  Skjemaer

  Koblingsskjema

  g012068