Indledning

Denne plænetraktor med roterende blade er beregnet til brug af boligejere eller professionelle, ansatte operatører. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på private eller kommercielle ejendomme. Den er ikke beregnet til at klippe krat eller til landbrugsformål.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

g000935

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Se de oplysninger fra motorproducenten, som følger med maskinen.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren. Sørg for, at alle produktets brugere er fortrolige med betjeningen af det og forstår advarslerne.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold afstand til udblæsningsåbninger. Hold omkringstående på sikker afstand af maskinen.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stop maskinen, og sluk motoren, før den efterses, fyldes med brændstof eller ryddes for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan der være risiko for personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – ”personlig sikkerhedsanvisning” for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i de relevante sektioner i denne manual.

Hældningsindikator

g011841

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal58-6520
decal93-7010
decal93-7818
decal93-8069
decal98-1977
decal98-4387
decal104-2449
decal107-2114
decal107-3069
decal107-3961
decal107-3962
decal107-3968
decal107-3969
decal107-7719
decal108-5955
decal108-5957
decal108-5981
decal110-2067
decal110-2068
decal136-5510
decal110-3852
decal110-3853
decal112-9028
decal114-9600
decal115-4212
decal116-5610
decal119-0397
decal119-0398
decal121-7562
decal126-2055
decal127-0326
decal131-4036
decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal107-9309
decal107-3964
decal110-0820
decal127-0335
decal132-0871

Produktoversigt

g019888

Før du starter motoren og anvender maskinen, er det vigtigt, at du er fortrolig med alle maskinens betjeningsanordninger (Figur 4 og Figur 5).

g010363

Timetæller

Timetælleren registrerer, hvor mange timer motoren har kørt. Den kører, når motoren er i gang. Brug disse tal til planlægning af regelmæssig vedligeholdelse (Figur 5).

Kontrollamper for sikkerhedslås

Der er symboler på timetælleren, som angiver med en sort trekant, at låsekomponenten befinder sig i den korrekte position (Figur 5).

Batteriindikatorlampe

Når tændingsnøglen første gang drejes til positionen RUN (Kør) i nogle få sekunder, vises batterispændingen i det område, hvor timerne normalt vises.

Batterilampen tænder, når tændingen slås til, og når ladningen er under det korrekte driftsniveau (Figur 5).

g009610

Gashåndtag

Gashåndtaget har to positioner: Hurtig og Langsom.

Neutral låseposition

Den NEUTRALE LåSEPOSITION anvendes med sikkerhedslåsesystemet og til at finde den NEUTRALE position.

Tændingskontakt

Kontakten bruges til at starte plæneklipperens motor og har tre positioner: START, RUN (KøR) og OFF (FRA).

Gløderørskontrollampe

Gløderørskontrollampen lyser, når gløderørsknappen er aktiveret (Figur 5).

Gløderørskontakt

Denne kontakt aktiverer gløderørene og angives af gløderørskontrollampen. Hold gløderørskontakten nede i 10 sekunder, før du starter maskinen.

Temperaturlampe

Temperaturlampen tændes, når motoren overophedes (Figur 5).

Akustisk alarm

Denne maskine har en akustisk alarm, der advarer brugeren om at slukke for motoren for at undgå motorskade som følge af overophedning. Se Betjening af overophedningsføleren.

Brændstofvælgerventil

Brændstofvælgerventilen er placeret bag sædet.

Luk brændstofvælgerventilen før transport eller opbevaring af maskinen.

Flyt vælgerventilen til venstre eller højre for at betjene den.

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Sørg for at bruge originale Toro-reservedele for at beskytte din investering og sikre optimal ydelse fra dit Toro-udstyr. Med hensyn til driftssikkerhed leverer Toro reservedele, der opfylder den nøjagtige tekniske specifikation for vores udstyr. Originale Toro-dele – kvalitet du kan stole på.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Vurder terrænet for at afgøre, hvilket udstyr der er mest passende samt hvilke redskaber eller tilbehør der kræves for korrekt og sikker betjening af maskinen.

 • Betjen ikke maskinen uden et redskab monteret på maskinens forende.

Brændstofsikkerhed

 • For at undgå person- eller tingsskade skal du være yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Brændstofdampe er brandfarlige og eksplosive.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet eller fyld brændstof på brændstoftanken, mens motoren kører, eller mens den er varm.

 • Påfyld ikke maskinen indendørs.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

 • Fyld ikke beholdere i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger med plastikforing. Stil altid beholdere på jorden med afstand fra køretøjet før påfyldning.

 • Fjern udstyr fra lastbilen eller anhængeren, og fyld brændstof på, mens den er på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen foregå vha. en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

 • Betjen ikke maskinen, medmindre hele udstødningssystemet er på plads og i god driftsmæssig stand.

 • Påfyldningsdysen skal altid være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -beholderen, indtil påfyldningen er afsluttet. Brug ikke låseenhed for slangespidsen.

 • Hvis du spilder brændstof på dit tøj, skal du straks skifte tøj. Tør eventuelt spildt brændstof op.

 • Overfyld aldrig brændstoftanken. Sæt brændstofdækslet på igen, og stram det.

 • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn. Køb aldrig benzin til mere end 30 dages forbrug.

 • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet er 6–13 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum giver brændstoffet i tanken plads til at udvide sig.

  • Undgå længere tids indånding af dampe.

  • Hold ansigtet væk fra dysen og brændstoftankens åbning.

  • Undgå kontakt med huden, og vask spildte væsker af med sæbe og vand.

Anbefalet brændstof

Motoren kører på ren, frisk dieselolie med et minimumoktantal på 40. Køb brændstof i mængder, der kan bruges inden for 30 dage, for at sikre, at brændstoffet er friskt.

Brug sommerdieselolie (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og vinterdieselolie (nr. 1-D eller en blanding af nr. 1-D/2-D) under denne temperatur. Brug af vinterdieselolie ved lavere temperaturer giver et lavere antændelsespunkt og flydepunkt, hvilket gør det lettere at starte og mindsker risikoen for kemisk separation af brændstoffet pga. lavere temperaturer (voksdannelse, som kan tilstoppe filtrene).

Brug af sommerdieselolie over -7 °C bidrager til at forlænge pumpens komponenter.

Important: Brug ikke petroleum eller benzin i stedet for dieselolie. Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan motoren blive beskadiget.

Forberedt til biodiesel

Denne maskine kan også bruge et blandet biodieselbrændstof på op til B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Andelen af petrodiesel bør være lav eller have et ekstra lavt svovlindhold.

Træf følgende forholdsregler:

 • Andelen af biodiesel skal opfylde specifikationen anført i ASTM D6751 eller EN 14214.

 • Brændstofsammensætningen skal opfylde ASTM D975 eller EN 590.

 • Malede overflader kan beskadiges af biodieselblandinger.

 • Brug B5 (biodieselindhold på 5 %) eller blandinger med et lavere biodieselindhold under kolde vejrforhold.

 • Efterse tætninger, slanger og pakninger, der kommer i berøring med brændstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Tilstopning af brændstoffilteret kan forventes i tiden efter, at du er gået over til at bruge biodieselblandinger.

 • Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger om biodiesel.

Påfyldning af brændstoftanken

 1. Parker maskinen på en plan flade.

 2. Sluk for motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

 3. Rengør området rundt om brændstoftankens dæksel.

 4. Fyld brændstoftanken op til bunden af påfyldningsstudsen (Figur 7).

  Note: Fyld ikke brændstoftanken helt op. Tomrummet i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig.

  g027726

Skift af brændstoftanke

Important: Lad ikke maskinen løbe tør for brændstof, da dette kan beskadige maskinen.

Brændstofvælgerventilen er placeret bag sædets venstre side.

Maskinen har to brændstoftanke. Den ene tank er placeret på venstre side og den anden på højre. Begge tanke er forbundet med brændstofvælgerventilen. Herfra fører et fælles brændstofrør hen til motoren (Figur 8).

Når du vil bruge den venstre brændstoftank, skal du dreje brændstofvælgerventilen til venstre. Når du vil bruge den højre brændstoftank, skal du dreje brændstofvælgerventilen til højre (Figur 8).

Luk brændstofvælgerventilen før transport eller opbevaring af maskinen.

g000962

Kontrol af motoroliestanden

Før du starter motoren og bruger maskinen, skal du kontrollere oliestanden i motorens krumtaphus. Se anvisning under Kontrol af motoroliestanden.

Indkøring af en ny maskine

Det tager tid, før nye motorer kommer op på fuld kraft. Der er større friktion ved nye plæneklipperskjolde og drivsystemer, hvilket betyder større motorbelastning. Giv nye maskiner en indkøringstid på 40 til 50 timer for at komme op på fuld kraft for at opnå den bedste ydelse.

Anvendelse af styrtbøjlen (ROPS)

Advarsel

Undgå personskade eller død pga. væltning: hold styrtbøjlen i den hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen.

Sørg for, at den bageste del af sædet er sikret med sædelåsen.

Advarsel

Du er ikke beskyttet af styrtbøjlen, når styrtbøjlen er i sænket position.

 • Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt.

 • Spænd ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i sænket position.

 • Kør langsomt og forsigtigt.

 • Hæv styrtbøjlen, lige så snart der er plads til, at den kan hæves.

 • Kontroller omhyggeligt, om der er fri højde over dit hoved, dvs. om der er fri for grene, døråbninger, elektriske ledninger, før du kører under nogen genstand, og kom ikke i berøring med sådanne.

Important: Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt.

 1. Fjern låseclipsene, og afmonter de to pinde (Figur 10).

 2. Sænk styrtbøjlen til sænket position (Figur 9).

  Note: Der er to sænkede positioner. Se Figur 9.

 3. Monter de to pinde, og fastgør dem med låseclipsene (Figur 10).

  g004954

  Important: Sørg for, at du fastgør den bageste del af sædet med sædelåsen.

 4. Fjern låseclipsene og de to pinde for at hæve styrtbøjlen (Figur 10).

 5. Hæv styrtbøjlen til oprejst position, monter de to pinde, og fastgør dem med låseclipsene (Figur 10).

  Important: Brug altid sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i den hævede position.

  g004955

Sæt sikkerheden i højsædet

Læs alle sikkerhedsforskrifterne grundigt igennem, og gør dig bekendt med de symboler, der findes i afsnittet om sikkerhed. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade.

Fare

Betjening af maskinen på vådt græs eller stejle skråninger kan forårsage udskridning og mistet herredømme.

 • Betjen aldrig maskinen på skråninger med en større hældning end 15 grader.

 • Sænk hastigheden, og vær yderst forsigtig på skråninger.

 • Betjen ikke maskinen i nærheden af vand.

Fare

Hjul, der kører ud over kanter, kan forårsage, at maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, død eller drukning.

Betjen ikke sneslyngen i nærheden af stejle skråninger.

Fare

Betjening af maskinen, mens styrtbøjlen er nede, kan medføre alvorlige kvæstelser eller død, hvis maskinen vælter.

Hold altid styrtbøjlen i den fuldt hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen.

g000963

Forsigtig

Denne maskine afgiver støj på mere end 85 dBA ved operatørens ører og kan give nedsat hørelse ved længere tids anvendelse.

Brug høreværn, når du betjener denne maskine.

Brug beskyttelsesudstyr til øjne, ører, hænder, fødder og hoved.

g009027

Anvendelse af sikkerhedslåsesystemet

Advarsel

Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet udkobles eller beskadiges, kan maskinen reagere uventet og forårsage personskade.

 • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

 • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet

Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på at forhindre motoren i at starte, medmindre:

 • Parkeringsbremsen er aktiveret.

 • Kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) er koblet fra.

 • Bevægelseshåndtagene er placeret i den NEUTRALE LåSEPOSITION.

Sikkerhedslåsesystemet er også konstrueret til at slukke motoren, når traktionsgrebene flyttes fra låst position med parkeringsbremsen aktiveret, eller hvis du rejser dig fra sædet, når kraftudtaget er indkoblet.

Timetælleren har symboler, som angiver over for brugeren, hvornår låsekomponenten er i den korrekte position. Når komponenten er i den korrekte position, lyser en trekant i den tilhørende firkant.

g009612

Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedssystemet.
 • Kontroller altid sikkerhedslåsesystemet, før du betjener maskinen. Hvis sikkerhedssystemet ikke fungerer som beskrevet i det følgende, skal der straks tilkaldes en autoriseret forhandler til at reparere sikkerhedssystemet.

  1. Aktiver parkeringsbremsen, mens du sidder i sædet, og flyt kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) til positionen ON (til). Prøv at starte motoren: Motoren bør ikke starte.

  2. Aktiver parkeringsbremsen, mens du sidder i sædet, og flyt kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) til positionen OFF (fra). Flyt et af bevægelseshåndtagene (væk fra den NEUTRALE LåSEPOSITION). Prøv at starte motoren: Motoren bør ikke starte. Gentag for det andet bevægelseshåndtag.

  3. Aktiver parkeringsbremsen, mens du sidder i sædet, og flyt kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) til positionen OFF (fra), og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION. Start derefter motoren. Deaktiver parkeringsbremsen, indkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag), og rejs dig derefter let fra sædet, mens motoren kører. Motoren bør nu slukke.

  4. Aktiver parkeringsbremsen, mens du sidder i sædet, og flyt kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) til positionen OFF (fra), og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION. Start derefter motoren. Mens motoren kører, skal et af bevægelseshåndtagene centreres og flyttes (frem eller tilbage). Motoren bør nu slukke. Gentag fremgangsmåden for det andet bevægelseshåndtag.

  5. Deaktiver parkeringsbremsen, mens du sidder i sædet, og flyt kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) til positionen OFF (fra), og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION. Prøv at starte motoren: Motoren bør ikke starte.

  Indstilling af sædet

  Sædet kan flyttes frem og tilbage. Anbring sædet i den stilling, hvor du har den bedste kontrol over maskinen og sidder mest behageligt.

  Sædet kan justeres ved at flytte håndtaget til siden for at låse sædet op (Figur 14).

  g019754

  Løsning af sædet

  1. Flyt sædet til den bageste position.

   Note: Dette forhindrer interferens, når du hæver sædet.

  2. Skub sædelåsen bagud for at løsne sædet.

  3. Hæv sædet (Figur 15).

   Note: På den måde får du adgang til maskinen under sædet.

   g000950

  Ændring af sædeaffjedringen

  Sædet kan justeres for at give en jævn og behagelig kørsel. Indstil sædet til den position, hvor du sidder mest behageligt.

  Drej på knappen foran på sædet for at opnå den mest behagelige position (Figur 16).

  g019768

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke smykker.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Kør aldrig med passagerer på maskinen, og hold omkringstående personer og kæledyr væk fra maskinen under drift.

  • Betjen kun maskinen ved god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

  • Undgå at klippe vådt græs. Nedsat traktion kan få maskinen til at skride ud.

  • Sørg for, at alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen, inden motoren startes.

  • Hold dine hænder og fødder væk fra klippeenhederne. Hold dig altid på afstand af udkaståbningen.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for dit udsyn.

  • Klip ikke i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller hvis en kant giver efter.

  • Stop altid skæreknivene, når du ikke klipper.

  • Stop maskinen, og efterse skæreknivene, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår en unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Udkobl klippeenhedernes drev, og sluk motoren før justering af klippehøjden (medmindre du kan justere den fra betjeningspositionen).

  • Lad aldrig motoren køre i et område, hvor udstødningsgasser indespærres.

  • Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader betjeningspositionen (også hvis det er for at tømme fangene eller rense slisken), skal du gøre følgende:

   • Stop maskinen på plant terræn.

   • Udkobl kraftudtaget, og sænk redskaberne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til alle bevægelige dele standser.

  • Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Anvend ikke maskinen som et bugseringskøretøj.

  • Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren med for høj hastighed.

  • Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af Toro.

  Styrtbøjle (ROPS) – Sikkerhed

  • Du må ikke fjerne styrtbøjlen fra maskinen.

  • Sørg for, at sikkerhedsselen er spændt, og at du kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde.

  • Bær altid sikkerhedssele, når styrtbøjlen er oppe.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er forhindringer oven over dig, og sørg for, at du i så fald ikke kommer i kontakt med dem.

  • Hold styrtbøjlen i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og tilspænde alle fastspændingsanordninger.

  • Udskift styrtbøjlen, hvis den er beskadiget. Du må ikke reparere eller ændre den.

  Sikkerhed på skråninger

  • Sænk maskinens hastighed, og udvis ekstra forsigtighed på skråninger. Kørsel op og ned ad skråninger. Plæneforholdene kan påvirke maskinens stabilitet.

  • Undlad at dreje maskinen på skråninger. Hvis du er nødt til at dreje maskinen, skal du dreje langsomt og gradvist ned ad bakke, hvis det er muligt.

  • Undlad at foretage skarpe sving med maskinen. Vær forsigtig, når maskinen bakkes.

  • Udvis ekstra forsigtighed, når du betjener maskinen med redskaber, da de kan påvirke maskinens stabilitet.

  Betjening af parkeringsbremsen

  Aktiver altid parkeringsbremsen, når du standser maskinen eller efterlader den uden opsyn.

  Aktivering af parkeringsbremsen

  Advarsel

  Det er ikke sikkert, at parkeringsbremsen kan holde maskinen parkeret på en skråning, og den kan derfor forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

  Parker ikke på skråninger, medmindre hjulene klodses op eller blokeres.

  g187227

  Deaktivering af parkeringsbremsen

  g187226

  Betjening af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag)

  Kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) starter og stopper skæreknivene og eventuelle motordrevne redskaber.

  Indkobling af kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag)

  Note: Indkobling af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) med gashåndtaget i "midtvejs" position eller mindre, forårsager overdrevent stort slid på drivremmene.

  g008945

  Udkobling af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag)

  g009174

  Betjening af gashåndtaget

  Du kan flytte gashåndtaget mellem positionerne FAST (hurtig) og SLOW (langsom) (Figur 21).

  Brug altid positionen FAST (hurtig), når plæneklipperskjoldet tændes med kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag).

  g008946

  Betjening af tændingskontakten

  1. Drej tændingsnøglen til positionen START (Figur 22).

   Note: Slip nøglen, når motoren starter.

   Important: Aktiver ikke starteren i mere end 5 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke starter, skal du vente 15 sekunder mellem forsøgene. Følges disse instruktioner ikke, kan startermotoren brænde sammen.

   Note: Der skal muligvis flere forsøg til at starte motoren, når du starter den første gang, efter at brændstofsystemet har været helt uden brændstof.

   g008947
  2. Drej tændingsnøglen til positionen STOP for at slukke motoren.

  Start og sluk af motoren

  Start af motoren i normalt vejr

  Important: Brug startcyklusser på ikke mere end 30 sekunder pr. minut for at undgå overophedning af startermotoren.

  Note: Der kan være behov for yderligere startcyklusser ved start af motoren første gang, når brændstofsystemet har været helt tømt for brændstof.

  g032593

  Start af motoren i koldt vejr (under -5 °C)

  Brug den korrekte motorolie til starttemperaturen. Se Serviceeftersyn af motorolien.

  Important: Brug startcyklusser på ikke mere end 30 sekunder pr. minut for at undgå overophedning af startermotoren.

  Note: Brug ikke brændstof, der er blevet gemt fra sommeren. Brug kun frisk vinterdieselolie.

  g032594

  Slukning af motoren

  Forsigtig

  Børn eller omkringstående kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene traktoren, når operatøren ikke er til stede.

  Fjern altid tændingsnøglen, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn, selv hvis det blot er i nogle få minutter.

  g032595

  Important: Sørg for at lukke brændstofafbryderventilen, før maskinen transporteres eller stilles til opbevaring, da der kan opstå brændstoflækage. Aktiver parkeringsbremsen, inden maskinen transporteres. Sørg for at fjerne nøglen, da brændstofpumpen kan køre og dermed forårsage, at batteriet aflades.

  Brug af bevægelseshåndtagene

  g004532

  Kørsel med maskinen

  Drivhjulene drejer uafhængigt af hinanden og drives af hydraulikmotorer på hver aksel. Du kan dreje en side baglæns, mens du drejer den anden forlæns, hvilket får maskinen til at rotere i stedet for at dreje. Dette forbedrer maskinens manøvredygtighed væsentligt, men der kan muligvis gå et stykke tid, før du vænner dig til, hvordan den bevæger sig.

  Gashåndtaget styrer motorens omdrejningstal målt i omdrejninger pr. minut. Indstil gashåndtaget til positionen HURTIG for at opnå den bedste ydelse. Kør altid med fuld kraft ved plæneklipning.

  Forsigtig

  Maskinen kan dreje meget hurtigt. Operatøren kan miste herredømmet over maskinen og forårsage personskade eller skade på maskinen.

  • Udvis forsigtighed, når du drejer.

  • Sæt farten ned, før du foretager skarpe sving.

  Kørsel fremad

  Note: Motoren standser, når du flytter traktionsgrebet, mens parkeringsbremsen er aktiveret.

  Du kan stoppe maskinen ved at flytte bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL.

  1. Deaktiver parkeringsbremsen. Se Deaktivering af parkeringsbremsen.

  2. Flyt håndtagene til den midterste, ulåste position.

  3. Kør fremad ved langsomt at skubbe bevægelseshåndtagene fremad (Figur 27).

   g008952

  Bakning

  1. Flyt håndtagene til midterpositionen – ulåst position.

  2. Bak ved langsomt at trække bevægelseshåndtagene bagud (Figur 28).

   g008953

  Standsning af maskinen

  Maskinen stoppes ved at flytte traktionskontrolgrebene til positionen NEUTRAL og derefter til den NEUTRALE LåSEPOSITION, deaktivere kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) og dreje tændingsnøglen til positionen OFF (fra).

  Aktiver parkeringsbremsen, når du forlader maskinen. Husk at tage nøglen ud af tændingen.

  Forsigtig

  Børn eller andre omkringstående kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.

  Fjern altid tændingsnøglen, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn, selv hvis det blot er i nogle få minutter.

  Brug af sideudblæsning

  Plæneklipperen er udstyret med en hængslet græsdeflektor, der blæser det afklippede græs til siden og ned mod plænen.

  Fare

  Hvis ikke der er monteret græsdeflektor, udblæsningsdæksel eller komplet græsopsamler, udsætter du dig selv og andre for kontakt med skæreknivene og udslyngede genstande. Kontakt med plæneklipperens roterende skærekniv(e) og udslyngede genstande vil medføre personskade eller død.

  • Fjern aldrig græsdeflektoren fra plæneklipperen, da deflektoren leder materialerne ned mod plænen. Hvis græsdeflektoren beskadiges, skal den straks udskiftes.

  • Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperen.

  • Forsøg aldrig at rense udblæsningsområdet eller skæreknivene, før du har sat kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) i positionen OFF (fra), drejet tændingsnøglen til positionen OFF og taget nøglen ud.

  • Sørg for, at græsdeflektoren er i sænket position.

  Brug af hjælpeløftehåndtaget

  Hjælpeløftehåndtaget benyttes sammen med klippehøjdehåndtaget til at hæve plæneklipperen. Det gør det lettere at hæve plæneklipperskjoldet.

  1. Placer foden på hjælpeløftehåndtaget.

  2. Tryk på hjælpeløftehåndtaget, mens du trækker op i klippehøjdehåndtaget (Figur 29).

   g001807

  Justering af klippehøjden

  Juster klippehøjden fra 38 til 127 mm i trin a 6 mm ved at flytte gaffelbolten til forskellige hulplaceringer.

  1. Hæv klippehøjdehåndtaget til positionen TRANSPORT (også 127 mm klippehøjdepositionen) (Figur 30).

   g009568
  2. Du kan justere klippehøjden ved at fjerne pinden fra klippehøjdebeslaget (Figur 30).

  3. Vælg det hul i klippehøjdebeslaget, som svarer til den ønskede klippehøjde, og sæt pinden i (Figur 30).

  4. Flyt håndtaget til den valgte højde.

  Justering af antiskalperingsruller

  Hver gang klippehøjden ændres, anbefales det at justere antiskalperingsrullernes højde.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Når du har justeret klippehøjden, skal du justere rullerne ved at fjerne flangemøtrikken, bøsningen, afstandsbøsningen og bolten (Figur 31, Figur 32 og Figur 33).

   Note: De to midterste ruller har ikke en afstandsbøsning (Figur 32).

  4. Vælg et hul, så antiskalperingsrullen er placeret ved den nærmeste ønskede klippehøjde.

  5. Monter flangemøtrik, bøsning, afstandsbøsning og bolt. Tilspænd bolten til et moment på 54–61 N·m (Figur 31, Figur 32 og Figur 33).

  6. Gentag denne justering for de andre antiskalperingsruller.

   g001102
   g001101
   g001100

  Justering af udblæsningsskærmens knastlåse

  Denne procedure anvendes kun på maskiner med udblæsningsskærmlåse. Visse modeller har møtrikker og bolte i stedet for udblæsningsskærmlåse og kan justeres på samme måde.

  Plæneklipperens udblæsning kan justeres til forskellige typer klippeforhold. Placer knastlåse og skærm, så den bedste klippekvalitet opnås.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Knastlåsene justeres ved at svinge grebet op, så knastlåsen løsnes (Figur 34).

  4. Juster skærm og knastlåse i rillerne, så den ønskede udblæsning opnås.

  5. Sving grebet tilbage for at stramme skærm og knastlåse (Figur 34).

  6. Hvis knastlåsene ikke låser skærmen på plads, eller den er for stram, skal grebet løsnes, og knastlåsen drejes.

   Note: Juster knastlåsen, indtil det ønskede låsetryk opnås.

   g027727

  Placering af udblæsningsskærmen

  Nedenstående tal er kun anbefalinger. Justeringerne vil variere i henhold til græstype, fugtindhold og græssets højde.

  Note: Hvis motoreffekten falder, og plæneklipperens hastighed er den samme, skal skærmen åbnes.

  Position A

  Dette er den allerbageste position. Den anbefalede anvendelse af denne position er som følger:

  • Klipning af kort, tyndtvoksende græs

  • Klipning under tørre forhold

  • Til mindre afklippede græsstykker.

  • Blæser det afklippede græs længere væk fra plæneklipperen

   g005832

  Position B

  Benyt denne position ved opsamling i pose. Placer den altid ud for blæserens åbning.

  g005833

  Position C

  Dette er den helt åbne position. Den anbefalede anvendelse af denne position er som følger:

  • Klipning af højt, tæt græs

  • Klipning under våde forhold

  • Sænker motorens strømforbrug

  • Giver mulighed for øget hastighed ved tunge forhold

   g005834

  Betjening af overophedningsføleren

  Denne maskine har en sensor, der slukker for plæneklipperskjoldet, når motoren overopheder. Når motoren overopheder, udløses den akustiske alarm og den lysende alarm slår til, samtidigt med at plæneklipperskjoldet slår fra.

  Hvis plæneklipperskjoldet automatisk slår fra på grund af overophedning, kan du køre maskinen til et sikkert område eller på en lastbil eller trailer.

  Hvis maskinen overopheder, skal området omkring motoren og køleren ryddes for affald. Sluk motoren, og lad den køle af, inden du aktiverer plæneklipperskjoldet. Hvis motoren fortsat overopheder, skal maskinen indleveres hos en autoriseret serviceforhandler.

  Tip vedrørende betjening

  Brug af hurtigindstilling af gashåndtaget

  For at opnå den bedste græsslåning og maksimal luftcirkulation skal motoren betjenes ved indstillingen HURTIG. Luft er nødvendigt for at kunne klippe græsset ordentligt, og derfor skal du ikke indstille klippehøjden for lavt eller lade plæneklipperen være helt omgivet af uklippet græs. Forsøg altid at holde den ene side af plæneklipperen fri for uklippet græs, så plæneklipperen kan få den nødvendige luft.

  Klipning af en græsplæne for første gang

  Klip ikke græsset helt så kort som normalt, så du kan sikre dig, at plæneklipperens klippehøjde ikke fjerner græsset helt i ujævnt terræn. Den tidligere anvendte klippehøjde er dog tit den bedste. Når du klipper græs, der er længere end 15 cm, kan det være en fordel at klippe græsset to gange for at sikre en acceptabel klippekvalitet.

  Klip af en tredjedel af græsstråets længde

  Du opnår det bedste resultat ved kun at klippe en tredjedel af græsstråets længde. Det anbefales ikke at klippe mere end dette, medmindre græsbevoksningen er spredt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset ikke længere vokser så hurtigt.

  Skift klipperetning

  Skift mellem klipperetningen for at sikre, at græsset fortsætter med at vokse lodret. Dette medvirker også til at sprede det afklippede græs, hvilket øger nedbrydningen og gødningseffekten.

  Slå græs med de korrekte intervaller

  Græs vokser med forskellig hastighed på forskellige tider af året. Hvis du vil bevare den samme klippehøjde, skal græsset slås oftere i det tidlige forår. Når græssets væksthastighed falder midt på sommeren, skal du ikke slå græsset så tit. Hvis du ikke har mulighed for at slå græs over en længere periode, skal du først slå det med en høj klippehøjde og derefter igen to dage senere med en lavere højdeindstilling.

  Brug af en langsommere klippehastighed

  Klipningskvaliteten kan forbedres ved at køre langsommere under visse forhold.

  Undgå at klippe græsset for kort

  Når du klipper en ujævn plæne, skal du hæve klippehøjden for at undgå at skalpere plænen.

  Standsning af maskinen

  Hvis fremdriften af maskinen standses, mens græsslåningen er i gang, kan du risikere, at der falder en klump afklippet græs ned på plænen. Dette kan undgås ved at flytte maskinen hen til et tidligere klippet område, mens knivene er aktiveret, eller du kan deaktivere plæneklipperskjoldet, mens du kører fremad.

  Sådan holdes undersiden af plæneklipperen ren

  Fjern afklippet græs og snavs fra undersiden af plæneklipperen efter hver anvendelse. Hvis græs og snavs ophober sig i plæneklipperen, bliver kvaliteten af græsslåningen utilfredsstillende med tiden.

  Vedligeholdelse af kniven(e)

  Hold skærekniven(e) skarp(e) gennem hele græsslåningssæsonen, da en skarp skærekniv skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom. Kontroller skæreknivene for skarphed hver gang efter brug samt for slid og beskadigelse. Fil eventuelle hakker ned, og slib skæreknivene, hvis det er nødvendigt. Hvis en skærekniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-kniv.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne, lydpotterne og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Luk for brændstoftilførslen, inden maskinen opbevares eller transporteres.

  • Udkobl drevet til redskabet, når du transporterer eller ikke bruger maskinen.

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler eller reb. Både de forreste og bageste stropper bør føres ned og udad fra maskinen.

  • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus, som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  Brug af brændstofafbryderventilen

  Brændstofafbryderventilen er placeret under sædet. Ryk sædet frem for at få adgang til den.

  Luk brændstofafbryderventilen ved transport, vedligeholdelse og opbevaring.

  Kontroller, at brændstofafbryderventilen er åben, når motoren startes.

  g008948

  Manuel skubning af plæneklipperen

  Important: Skub altid maskinen manuelt. Træk aldrig maskinen med et andet køretøj, da dette kan beskadige hydraulikken.

  Skubning af maskinen

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), drej tændingsnøglen til positionen OFF (fra), flyt grebene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  2. Drej omløbsventilerne en omgang mod uret for at skubbe (Figur 39).

   Note: Derved får hydraulikvæsken mulighed for at løbe uden om pumpen, hvilket gør hjulene i stand til at dreje.

   Important: Drej ikke omløbsventiler mere end en omgang. Derved undgås, at ventilerne kommer ud af huset, så der løber væske ud.

  3. Deaktiver parkeringsbremsen, inden maskinen skubbes.

  Skift til maskindrift

  Drej omløbsventilerne en omgang med uret for at betjene maskinen (Figur 39).

  Note: Stram ikke omløbsventilerne for meget.

  Important: Maskinen kører ikke, medmindre omløbsventilerne er drejet ind.

  g010371

  Transport af maskinen

  Brug en robust anhænger eller lastbil til at transportere maskinen. Kontroller, at anhængeren eller lastbilen er udstyret med alle nødvendige bremser, lys og skilte som foreskrevet af loven. Læs alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt. Disse oplysninger kan hjælpe dig, din familie, husdyr eller personer, der befinder sig i nærheden, med at undgå at komme til skade.

  Sådan transporteres maskinen:

  • Lås bremsen, og bloker hjulene.

  • Fastgør maskinen sikkert til traileren eller lastbilen vha. remme, kæder, kabler eller reb.

  • Fastgør traileren til trækkøretøjet med sikkerhedskæder.

   Advarsel

   Kørsel på gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgående køretøj kan føre til ulykker og forårsage personskade.

   Kør ikke maskinen på offentlige gader og veje.

  Læsning af maskinen

  Vær yderst forsigtig, når du læsser maskiner på eller af en anhænger eller lastbil. Brug en rampe med fuld bredde, der er bredere end maskinen, under udførelsen af denne procedure. Bak maskinen op ad rampen, og kør den fremad ned ad rampen (Figur 40).

  g028043

  Important: Brug ikke smalle, individuelle ramper til hver side af maskinen.

  Advarsel

  Pålæsning af en maskine på en anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe og kan forårsage alvorlig personskade eller død (Figur 41).

  • Vær ekstra forsigtig, når maskinen køres på en rampe.

  • Brug kun en rampe med fuld bredde. Brug ikke individuelle ramper til hver side af maskinen.

  • Overskrid ikke en vinkel på 15 grader mellem rampen og jorden eller mellem rampen og anhænger eller lastbil.

  • Sørg for, at rampen er mindst fire gange så lang som anhængerens højde eller lastbilens ladhøjde og ned til jorden. Dette sikrer, at rampens vinkel ikke overstiger 15 grader på plan grund.

  • Bak op ad ramper og kør fremad ned ad ramper.

  • Undgå pludselig acceleration eller deceleration når maskinen køres op på en rampe. Dette kan forårsage, at man mister kontrollen eller øge risikoen for at vælte.

  g027996

  Brug af Z Stand™

  Z Stand™ hæver maskinens forende, så du kan rengøre plæneklipperen og tage knivene af.

  Advarsel

  Maskinen kan falde ned på en person og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald.

  • Vær meget forsigtig, når du betjener maskinen på Z Stand™.

  • Brug den kun til rengøring af plæneklipperen og fjernelse af knivene.

  • Lad ikke maskinen stå på Z Stand™ i længere tid.

  • Sluk altid for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingen, inden du foretager vedligeholdelse af plæneklipperen.

  Kørsel op på Z Standen™

  Important: Brug Z Stand™ på en plan flade.

  1. Hæv plæneklipperen til positionen TRANSPORT.

  2. Fjern beslagpinden (Figur 42).

   g001811
  3. Hæv klinken. Sving standens fod ud fortil, og skub standen mod maskinen, ind nederst i rillen (Figur 42 og Figur 43).

  4. Forlæng Z Stand™-enheden ved at fjerne gaffelbolten og låseclipsen fra det yderste rør og skubbe foden ud.

  5. Placer hullerne ud for hinanden, og monter gaffelbolten og låseclipsen.

   g001812
  6. Placer standen fod på jorden, og lad klinken hvile på drejetappen (Figur 43).

  7. Start motoren, og giv den halv gas.

   Note: Det bedste resultat opnås, hvis standens fod placeres i en revne i fortovet eller i plænen (Figur 43).

  8. Kør op på standen. Stands, når låsen falder over tappen i positionen LOCKED (Låst) (Figur 43). Aktiver parkeringsbremsen, og sluk motoren, når maskinen er oppe på standen.

  9. Spær eller bloker kørselshjulene.

   Advarsel

   Det er ikke sikkert, at parkeringsbremsen kan holde maskinen, der er parkeret på Z Stand™-enheden, hvilket kan forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

   Parker aldrig på Z Stand™-enheden, medmindre hjulene er spærrede eller blokerede.

  10. Udfør vedligeholdelse på maskinen.

  Kørsel ned af Z Stand™

  1. Fjern spærring eller blokke.

  2. Løft låsen til positionen UNLOCKED (ulåst) (Figur 44).

   g001813
  3. Start motoren, og giv den halv gas. Deaktiver parkeringsbremsen.

  4. Kør langsomt baglæns ned af standen.

  5. Forkort Z Stand™-enheden ved at fjerne gaffelbolten og låseclipsen fra det yderste rør og skubbe foden ind.

  6. Placer hullerne ud for hinanden, og monter gaffelbolten og låseclipsen.

  7. Sæt standen tilbage til positionen REST (hvileposition) (Figur 42).

  Vedligeholdelse

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Kontrol af væskestanden i motorens kølesystem.
 • Juster plæneklipperremmens spænding (gælder kun 183 cm-plæneklippere).
 • Kontroller hydraulikvæsken.
 • Efter de første 25 timer
 • Udskift hydraulikfilteret.
 • Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien.
 • Skift motoroliefilteret.
 • Skift motorolien.
 • Efter de første 100 timer
 • Kontroller hjulnavets møtrik med udskæring.
 • Skift gearkasseolien.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedssystemet.
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Kontrol af væskestanden i motorens kølesystem.
 • Rengør motoroliekøleren.
 • Eftersyn af skæreknivene.
 • Rengør plæneklipperens skjold.
 • For hver 25 timer
 • Smør plæneklipperskjoldet og spindlerne.
 • Smør plæneklipperremmens styrearm.
 • Smør pumperemmens styrearm.
 • Smør styrearmen til kraftudtagets drivrem.
 • Smør bremsegrebet.
 • Kontroller hydraulikvæsken.
 • For hver 40 timer
 • Tømning af vandudskilleren.
 • For hver 50 timer
 • Kontrol af dæktrykket
 • Kontroller kraftudtagets drivrem.
 • Kontrol af pumpens drivrem.
 • Kontrol af generatorremmen.
 • For hver 100 timer
 • Smør plæneklipperskjoldløftets drejeled.
 • Skift motorolien.
 • Skift motorolien.
 • Kontroller niveauet af gearkasseolien.
 • Kontrol af slangerne på motorens kølesystem.
 • Kontroller remmene for revner og slitage.
 • Kontrol af hydraulikslangerne.
 • For hver 200 timer
 • Skift motoroliefilteret.
 • Smør bremsegrebets drejetap.
 • For hver 250 timer
 • Kontrol og/eller udskiftning af luftfilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Udskift hydraulikfilteret og hydraulikvæsken, når der anvendes Mobil® 1-væske.
 • For hver 400 timer
 • Udskiftning af brændstoffilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 500 timer
 • Kontroller hjulnavets møtrik med udskæring.
 • Juster styrehjulets tapleje.
 • Juster den elektriske kobling.
 • Udskift hydraulikfilteret og hydraulikvæsken, når der anvendes Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikvæske.
 • Årlig
 • Smør de forreste styrehjuls drejeled (oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Smør de styrehjulsnav.
 • Skift gearkasseolien.
 • Skift af motorens kølevæske.
 • Important: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få oplysninger om yderligere vedligeholdelsesprocedurer.

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Fjern nøglen fra tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Vedligeholdelses- og opbevaringssikkerhed

  • Før reparation af maskinen skal du gøre følgende:

   • Udkobl drevene.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Frakobl tændrørskablet.

  • Parker maskinen på en plan flade.

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenheden, drevene, lydpotterne og motoren for at forhindre brand.

  • Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Lad motoren køle af før opbevaring af maskinen.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstof i nærheden af åben ild, og tøm ikke brændstoftanken indendørs.

  • Lad ikke personer, som ikke er uddannet dertil, udføre service på maskinen.

  • Brug donkrafte til at understøtte maskinen og/eller komponenter efter behov.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Frakobl batteriet eller afmonter tændrørskablet, før der foretages nogen form for reparation. Frakobl minus-polen først og plus-polen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Vær forsigtig, når du efterser skæreknivene. Pak skærekniven(e) ind, eller bær tykke handsker, og vær forsigtig, når du efterser den/dem. Skæreknivene må kun udskiftes. De må ikke rettes ud eller svejses.

  • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. Undgå om muligt at foretage justeringer, mens motoren kører.

  • Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt, ikke mindst knivbefæstelsesboltene. Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  • Gør aldrig noget, der forstyrrer den tilsigtede funktion af en sikkerhedsanordning, og modvirk ikke den beskyttelse, som sikkerhedsanordningen yder. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt.

  • Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

  • Kontroller parkeringsbremsens funktion hyppigt. Udfør justering og eftersyn efter behov.

  Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin

  Løsn gardinets nederste bolt for at udløse plæneklipperskjoldets gardin og få adgang til den øverste del af plæneklipperskjoldet (Figur 45). Når du har udført vedligeholdelsen, skal du montere gardinet og tilspænde bolten.

  g027945

  Afmontering af plademetalafskærmningen

  Løsn de 2 forreste bolte, og afmonter plademetalafskærmningen for at få adgang til plæneklipperremmene og -spindlerne (Figur 46). Monter plademetalafskærmningen, og spænd boltene efter udførsel af vedligeholdelse.

  g027946

  Smøring

  Maskinen skal smøres oftere under meget støvede eller sandede forhold.

  Fedttype: Lithiumfedt nr. 2 eller molybdænbaseret fedt

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør smøreniplerne med en klud.

   Note: Sørg for at skrabe eventuel maling af forsiden på niplen(-erne).

  4. Slut en smørepistol til niplen.

  5. Pump fedt ind i delene, indtil der begynder at løbe fedt ud af lejerne.

  6. Tør overskydende smørefedt op.

  Anvendelse af let olie eller smøringsspray

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Smør plæneklipperskjoldløftets drejeled.
 • Smør skjoldløftets drejeled.

  g017028

  Smøring af maskinen

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør smøreniplerne med en klud.

   Note: Sørg for at skrabe eventuel maling af forsiden på niplen(-erne).

  4. Slut en smørepistol til niplen, og pump fedt ind i niplerne, indtil der begynder at løbe fedt ud af lejerne.

  5. Tør overskydende smørefedt op.

  Smøring af de forreste styrehjuls drejeled

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Smør de forreste styrehjuls drejeled (oftere under støvede eller snavsede forhold).
  1. Fjern støvhætten, juster styrehjulenes drejeled, og lad støvhætten være taget af, indtil smøringen er fuldført. Se Justering af styrehjulets tapleje.

  2. Fjern den sekskantede prop.

  3. Skru en fedtfitting ind i hullet.

  4. Pump fedt ind i fittingen, indtil det begynder at løbe ud omkring det øverste leje.

  5. Fjern fedtfittingen fra hullet. Monter den sekskantede prop og hætte.

  Smøring

  Smør smørefittingerne som vist på serviceoversigtmærkaten (Figur 48).

  decal136-5510

  Smøring af plæneklipperskjoldet og bælterullerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Smør plæneklipperskjoldet og spindlerne.
 • Smør plæneklipperremmens styrearm.
 • Smør pumperemmens styrearm.
 • Smør styrearmen til kraftudtagets drivrem.
 • Fedt med lithiumfedt nr. 2 eller molybdænbaseret fedt.

  Important: Sørg for, at klippeenhedens spindler er fulde af fedt hver uge.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løsn den nederste bolt, der fastholder plæneklipperskjoldets gardin på plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  4. Afmonter plademetalafskærmningen. Se Afmontering af plademetalafskærmningen.

  5. Fjern remskærmene.

  6. Smør styrearmen på plæneklipperskjoldet (Figur 49).

  7. Smør fittingerne på trykarmene (Figur 49).

   g187362
  8. Smør styrearmen til kraftudtagets drivrem (Figur 50).

  9. Smør pumperemmens styrearm (Figur 50).

   g007170
  10. Monter plademetalafskærmningen.

  11. Stram den nederste bolt, der holder plæneklipperskjoldets gardin fast på plæneklipperskjoldet.

  Smøring af styrehjulnavene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Smør de styrehjulsnav.
  1. Sluk motoren, og vent på, at alle bevægelige dele stopper, tag nøglen ud, og aktiver parkeringsbremsen.

   g006115
  2. Hæv plæneklipperen med henblik på vedligeholdelse.

  3. Afmonter styrehjulet fra styrehjulsgaflerne

  4. Fjern pakningsafskærmningerne fra hjulnavet.

  5. Fjern en afstandsbøsning fra akselenheden i styrehjulet.

   Note: Der er påført gevindlåseklæbemiddel for at låse afstandsmøtrikkerne til akslen.

  6. Fjern akslen (mens den anden afstandsmøtrik stadig er monteret på den) fra hjulsamlingen.

  7. Lirk pakningerne ud, efterse lejerne for slid eller beskadigelse, og udskift dem efter behov.

  8. Pak lejerne med universalfedt.

  9. Sæt ét leje og én ny pakning i hjulet.

   Note: Udskift forseglingerne.

  10. Hvis begge afstandsmøtrikker mangler fra akselsamlingen, skal der påføres gevindlåseklæbemiddel på en af afstandsmøtrikkerne, som skrues på akslen med nøglefladerne udad.

   Note: Skru ikke afstandsmøtrikken hele vejen ned på akslen. Efterlad et mellemrum på cirka 3 mm fra afstandsmøtrikkens udvendige overflade til enden af akslen inde i møtrikken.

  11. Sæt den samlede møtrik og aksel i hjulet på siden af hjulet med den ny pakning og lejet.

  12. Med den åbne side af hjulet opad fyldes det indvendige område af hjulet rundt om akslen med universalfedt.

  13. Sæt det andet leje og den ny pakning i hjulet.

  14. Påfør gevindlåseklæbemiddel på den anden afstandsmøtrik, og sæt den på akslen med nøglefladerne udad.

  15. Tilspænd møtrikken med et moment på 8-9 N·m, løsn, og tilspænd den derefter til 2-3 N·m.

   Note: Sørg for, at akslen ikke rager ud over møtrikkerne.

  16. Sæt pakningsafskærmningerne over hjulnavet, og sæt hjulet i styrehjulsgaflen.

  17. Sæt styrehjulsbolten på, og spænd møtrikken helt.

  Important: Efterse lejejusteringen ofte for at forhindre skader på pakninger og lejer. Drej styrehjulsdækket. Dækket må ikke dreje frit (i mere end 1-2 omgange) eller have sidelæns spil. Hvis hjulet drejer frit, skal afstandsmøtrikkens tilspændingsmoment justeres, indtil der opstår en anelse modstand. Påfør endnu et lag gevindlåseklæbemiddel.

  Motorvedligeholdelse

  Advarsel

  Kontakt med varme overflader kan forårsage personskade.

  Hold dine hænder og fødder, dit ansigt og tøj samt andre kropsdele væk fra lydpotten og andre varme overflader.

  Motorsikkerhed

  Sluk motoren, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

  Eftersyn af luftfilteret

  Note: Skift filtrene hyppigere, hvis maskinen anvendes under meget støvede eller sandede forhold.

  Afmontering af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 250 timer
 • Kontrol og/eller udskiftning af luftfilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Åbn låsene på luftfilteret, og træk luftfilterdækslet af luftfilterhuset (Figur 52).

  4. Rens luftfilterdækslet indvendigt med trykluft.

  5. Skub forsigtigt filteret ud af luftfilterhuset (Figur 52).

   Note: Undgå at ramme husets side med filteret.

  6. Efterse filteret for skader ved at kigge ind i filteret, mens du lyser med skarpt lys på filterets udvendige side.

   Note: Huller i filteret ses som lyse pletter. Hvis filteret er beskadiget, skal det kasseres.

   g001049

  Montering af luftfilteret

  1. Hvis der installeres nye filtre, skal hvert filter kontrolleres for beskadigelse opstået under forsendelsen. Benyt ikke et beskadiget filter.

  2. Isæt forsigtigt det nye filter i filterhuset (Figur 53).

   Note: Sørg for, at det er helt på plads ved at skubbe på filterets yderste kant, mens det installeres.

   Important: Tryk ikke på den bløde del i midten af filteret.

  3. Monter luftfilterdækslet, og fastgør låsene (Figur 53).

   g001048

  Serviceeftersyn af motorolien

  Olietype: Selvrensende olie af høj kvalitet klassificeret som API Service CJ-4 eller højere til dieselmotorer. Brug ikke særlige tilsætningsstoffer sammen med anbefalede olietyper.

  Krumtaphusets kapacitet: 3,7 l

  Viskositet: Se nedenstående tabel.

  g001061

  Klargøring til serviceeftersyn af motorolien

  Important: Fastgørelsesanordningerne på det foreste panel på motoren, skal blive siddende på maskinen, efter dækslet er blevet fjernet. Løsn alle fastgørelsesanordningerne et par omgange, så panelet sidder løst, men ikke falder af, og start derefter forfra, og løsn dem, indtil panelet kan komme af. På denne måde kommer du ikke til at trække boltene fri af holderne.

  Vip sædet frem, løsn boltene, og fjern boltene, der fastholder motorens frontpanel, og fjern det (Figur 55).

  g012347

  Note: Efter serviceeftersyn af motorolien – monter motorens panel og vip sædet op i oprejst position.

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Note: Kontroller olien, mens motoren er kold.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Kontrollér motoroliestanden (Figur 56).

   g032601g032641
  4. Start motoren, lad den gå i tomgang i fem minutter, sluk motoren, vent i tre minutter, og kontroller motoroliestanden. Påfyld evt. olie op til FULL-mærket på målepinden.

   Important: Sørg for at holde motoroliestanden mellem den øvre og nedre grænse på oliemåleren. Der kan opstå motorfejl som følge af det.

   Important: Hæld meget langsomt olien på, og bloker ikke påfyldningsstudsen (figur 40). Hvis du påfylder olie for hurtigt eller blokerer hullet, kan olien løbe over og blokere luftindtagene, hvilket medfører beskadigelse af motoren.

   g000955

  Dræning af motorolie

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien.
  1. Start motoren, og lad den køre i fem minutter.

   Note: På denne måde opvarmes olien, så den bliver lettere at aftappe.

  2. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

   g032646g032642

   Note: Bortskaf den brugte olie på et genbrugsanlæg.

  Skift af motoroliefilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift motoroliefilteret.
 • For hver 200 timer
 • Skift motoroliefilteret.
  1. Dræn olien fra motoren. Se Dræning af motorolie.

  2. Skift motoroliefilteret (Figur 59).

   g032649g032644
  3. Tilføj olie. Se Kontrol af motoroliestanden.

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien.
  1. Start motoren, og lad den køre i fem minutter.

   Note: På denne måde opvarmes olien, så den bliver lettere at aftappe.

  2. Parker maskinen på en plan overflade.

  3. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  4. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  5. Placer en bakke under olieaftapningsproppen. Afmonter aftapningsproppen, og lad al olien løbe ud (Figur 60).

  6. Fjern oliepåfyldningsdækslet fra toppen af motoren (Figur 62).

   Note: Dette hjælper olien med at løbe ud.

  7. Monter aftapningsproppen, og tilspænd den med et moment på 35 N·m.

   Note: Bortskaf den brugte olie på et genbrugsanlæg.

   g001058

  Påfyldning af motorolie

  1. Vip sædet frem, og fjern motorens frontpanel (Figur 61).

   g001312
  2. Fjern oliepåfyldningsdækslet og målepinden (Figur 62).

   g001162
  3. Brug en slange og en tragt til at fylde olie på motoren (Figur 63).

  4. Hæld langsomt olie på, og kontroller hyppigt standen ved hjælp af målepinden, indtil standen når op til det øverste hul på målepinden. Se afsnittet Serviceeftersyn af motorolien for at se den korrekte olietype og viskositet til anvendelse under forskellige temperaturforhold.

   g001163

   Important: Hæld langsomt olien på, og bloker ikke påfyldningsstudsen (Figur 64). Hvis du påfylder olie for hurtigt eller blokerer hullet, kan olien løbe over og blokere luftindtagene, hvilket medfører beskadigelse af motoren.

   g000955
  5. Sæt målepinden i igen, og monter motorens frontpanel.

  6. Start motoren, og lad den gå i tomgang i 5 minutter.

  7. Sluk derefter motoren.

  8. Vent 3 minutter, og kontroller oliestanden.

  9. Hæld olie på, hvis det er nødvendigt, for at bringe standen op til det øverste hul på målepinden.

  10. Sæt målepinden, påfyldningsdækslet og motorens frontpanel på plads igen.

  11. Kontroller, om der er lækager.

   Important: Undgå at fylde for meget olie på krumtaphuset, da dette kan medføre beskadigelse af motoren.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Eftersyn af brændstoffilteret og vandudskilleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 40 timer
 • Tømning af vandudskilleren.
 • For hver 400 timer
 • Udskiftning af brændstoffilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Tømning af vandudskilleren

  1. Placer maskinen på en plan flade.

  2. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Find vandudskilleren i venstre side af maskinens bagside.

  5. Placer et aftapningskar under vandudskilleren.

  6. Åbn aftapningsventilen på vandudskilleren ved at dreje den omtrent en omgang, så vand og snavs kan aftappes (Figur 65).

  7. Luk aftapningsventilen, når der kun kommer dieselbrændstof ud (Figur 65).

   g007169

  Skift af brændstoffilteret

  Monter aldrig et snavset brændstoffilter, hvis det er fjernet fra brændstofledningen.

  1. Lad maskinen køle af.

  2. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Luk brændstofafbryderventilen (Figur 66).

  5. Løsn de to slangeklemmer, og kobl brændstofledningerne fra brændstoffilteret (Figur 66).

  6. Sæt et nyt filter. Kobl brændstofledningerne til brændstoffilteret, og monter de to slangeklemmer (Figur 66).

  7. Åbn brændstofafbryderventilen.

  8. Start motoren, og kontroller, om der er lækager.

   g007697

  Serviceeftersyn af brændstoftanken

  Forsøg ikke at tømme brændstoftanken. Sørg for, at en autoriseret serviceforhandler tømmer brændstoftanken og efterser komponenterne i brændstofsystemet.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Advarsel

  Batteripoler, -klemmer og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger: kemikalier, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

  Serviceeftersyn af batteriet

  Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, der er dødbringende, hvis det indtages, og som forårsager alvorlige forbrændinger.

  Drik ikke elektrolyt, og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

  Afmontering af batteriet

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod maskinens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

  • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løsn sædet, og vip det op.

  4. Afmonter batteriet som vist i Figur 67.

   g032750

  Montering af batteriet

  Note: Placer batteriet i bakken, så polerne vender væk fra hydrauliktanken.

  g032751

  Opladning af batteriet

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

  Important: Batteriet skal altid være fuldt opladet (en vægtfylde på 1.265). Dette er særlig vigtigt for at forhindre, at batteriet bliver beskadiget, når temperaturen er under 0 °C.

  1. Sørg for, at påfyldningsdækslerne er monteret på batteriet. Oplad batteriet i 10 til 15 minutter ved 25 til 30 A eller 30 minutter ved 10 A.

  2. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af stikkontakten og derefter frakoble opladningskablerne fra batteriets poler (Figur 69).

  3. Monter batteriet i maskinen, og tilslut batterikablerne. Se Montering af batteriet.

   Note: Kør ikke maskinen med batteriet frakoblet – der kan opstå elektriske skader.

   g000960

  Serviceeftersyn af sikringerne

  Det elektriske system er beskyttet af sikringer. Det kræver ingen vedligeholdelse, men hvis en sikring springer, skal komponent/kredsløb dog kontrolleres for fejlfunktion eller kortslutning.

  1. Løsn motorhjelmen, og hæv den for at få adgang til sikringsholderen (Figur 70).

  2. En sikring udskiftes ved at trække den ud og fjerne den.

  3. Isæt en ny sikring (Figur 70).

   g012492

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Justering af sporingen

  Maskinen har en knap til justering af sporingen under sædet.

  Important: Juster håndtagets og hydraulikpumpens neutralposition, før du justerer sporingen. Se Justering af håndtagets neutralposition og Indstilling af hydraulikpumpens neutralposition.

  1. Skub begge bevægelseshåndtag lige langt frem.

  2. Kontroller, om maskinen trækker til den ene side. Hvis dette er tilfældet, skal maskinen stoppes, og parkeringsbremsen aktiveres.

  3. Løsn sædet, og vip sædet fremad for at få adgang til sporingsknappen.

   Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  4. For at få maskinen til at køre til højre skal grebet drejes mod højre for maskinen. Se Figur 71.

  5. For at få maskinen til at køre til venstre skal grebet drejes mod venstre for maskinen. Se Figur 71.

  6. Gentag justeringen, indtil sporingen er korrekt.

   g001070

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontrol af dæktrykket
 • Oprethold et lufttryk i bagdækkene på 0,9 bar. Ujævnt dæktryk kan forårsage ujævn klipning. Dæktrykket skal kontrolleres, når dækkene er kolde. På denne måde fås den mest præcise trykmåling.

  Note: Fordækkene er halvpneumatiske dæk, som ikke kræver vedligeholdelse af dæktrykket.

  g001055

  Kontrol af hjulnavets møtrik med udskæring

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Kontroller hjulnavets møtrik med udskæring.
 • For hver 500 timer
 • Kontroller hjulnavets møtrik med udskæring.
 • Tilspænd møtrikken med udskæring til et moment på 286 til 352 N·m.

  Note: Brug ikke anti-seize-middel på hjulnavet.

  Justering af styrehjulets tapleje

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Juster styrehjulets tapleje.
  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern støvhætten fra styrehjulet, og spænd låsemøtrikken (Figur 73).

  4. Spænd låsemøtrikken, indtil fjederskiverne er flade, og skru derefter 1/4 omgang ud for at indstille forspændingen på lejerne korrekt (Figur 73).

   Important: Sørg for, at fjederskiverne monteres korrekt som vist i Figur 73.

  5. Monter støvdækslet (Figur 73).

   g001297

  Eftersyn af gearkassen

  Kontrol af niveauet af gearkasseolien.

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller niveauet af gearkasseolien.
 • Brug den syntetiske gearolie SAE 75W–90.

  1. Parker maskinen på en plan overflade.

  2. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Fjern proppen på siden af eller bag på gearkassen (Figur 74).

  5. Olien skal nå op til åbningen af gearkassen.

  6. Påfyld langsomt ekstra olie, så oliestanden når op til det korrekte niveau.

   g001156

  Skift af gearkasseolie

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Skift gearkasseolien.
 • Årlig
 • Skift gearkasseolien.
 • Kontakt en autoriseret forhandler for at skifte olien i gearkassen.

  Justering af den elektriske kobling

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Juster den elektriske kobling.
 • Koblingen kan justeres for at sikre korrekt tilkobling og bremsning.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løsn sædet, og vip det frem.

  4. Løsn grebene på motorens frontpanel, og fjern panelet.

  5. Træk op i den fjederbelastede styreremskive til kraftudtagets drivrem, og fjern remmen fra koblingsremskiven (Figur 75).

   g007167
  6. Tag koblingsstikket ud (Figur 76).

  7. Fjern de to bolte, der fastholder gummikoblingsarmen til plæneklipperstellet (Figur 76).

  8. Fjern den midterste bolt, der fastholder koblingen til motorens aksel, og fjern koblingen og nøglen (Figur 76).

   g007166
  9. Før en søger på 0,381 til 0,533 mm gennem en inspektionsåbning i enhedens side (Figur 77).

   Note: Sørg for, at den er placeret mellem armaturet og rotorens friktionsoverflader.

  10. Tilspænd låsemøtrikkerne, indtil søgeren binder let, men stadig let kan flyttes inden for gnistgabet (Figur 77).

  11. Gentag proceduren for de resterende åbninger.

  12. Kontroller hver åbning igen, og foretag en let justering, indtil søgeren er mellem rotoren og armaturet, og der er let kontakt mellem dem.

   g007168
  13. Monter koblingen på motorens aksel med nøglen.

  14. Påfør gevindlåseklæbemiddel på den midterste bolt.

  15. Mens krumtapakslen holdes på maskinens bagende, monteres midterbolten og spændes til et moment på 68 N·m (Figur 76).

  16. Monter gummikoblingsarmen på plæneklipperstellet med de to bolte og møtrikker, du fjernede tidligere (Figur 76).

  17. Træk op i den fjederbelastede styreremskive til kraftudtagets drivrem, og monter den på koblingsremskiven (Figur 75).

  18. Sæt koblingsstikket i (Figur 76).

  19. Monter motorens frontpanel, og spænd grebene.

  20. Sænk sædet.

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Vedligeholdelse af kølesystemet

  Fare

  Udslip af varm kølervæske under tryk eller berøring af den varme køler og de omgivende dele kan forårsage alvorlige forbrændinger.

  • Tag ikke kølerdækslet af, når motoren er varm. Lad altid motoren køle af i mindst 15 minutter, eller indtil kølerdækslet er koldt nok til at røre ved, uden at du brænder dine hænder, før kølerdækslet afmonteres.

  • Rør ikke ved køleren og de omgivende dele, som er varme.

  Fare

  Den roterende aksel og ventilator kan forårsage skader.

  • Betjen ikke maskinen, uden at dækslerne er monteret.

  • Hold fingre, hænder og tøj væk fra den roterende ventilator og drivakslen.

  • Stands motoren, og tag tændingsnøglen ud, før der foretages vedligeholdelsesarbejde.

  Forsigtig

  Indtagelse af motorkølervæske kan forårsage forgiftning.

  • Indtag ikke motorkølervæske.

  • Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

  Kontrol af kølevæsken i køleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Kontrol af væskestanden i motorens kølesystem.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrol af væskestanden i motorens kølesystem.
 • For hver 100 timer
 • Kontrol af slangerne på motorens kølesystem.
 • Væsketype: 50/50-blanding af antifrostopløsning med forlænget levetid/DexCool® og vand

  Kølesystemets kapacitet: 4,6 l

  Note: Åbn ikke kølerdækslet. Åbning af kølerdækslet kan medføre, at der kommer luft ind i kølesystemet.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Løsn sædet, og vip sædet op.

  3. Kontroller, at motorkølervæsken ikke løber over. Væskestanden skal nå op til mærket på beholderens yderside (Figur 78).

  4. Hvis kølervæskestanden er lav, skal du tilføre en 50/50-blanding af antifrostopløsning med forlænget levetid/Dex-Cool® og vand i beholderen (Figur 78).

  5. Hæld 50/50-kølervæskeblandingen i beholderen, og fyld op til indikatorlinjen på beholderen (Figur 78).

   g001103

  Rengøring af hydraulikvæskekøleren og kølergitteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør motoroliekøleren.
 • Kontroller og rengør kølergitteret og oliekøleren før hver anvendelse. Fjern eventuelt ophobet græs, snavs eller andet affald fra oliekøleren og kølergitteret med trykluft (Figur 79).

  g001104

  Udskiftning af motorkølevæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Skift af motorens kølevæske.
 • Kontakt en autoriseret forhandler for at få skiftet kølevæske.

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af parkeringsbremsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Smør bremsegrebet.
 • For hver 200 timer
 • Smør bremsegrebets drejetap.
  1. Aktiver parkeringsbremsen.

  2. Mål fjederens længde (Figur 80).

   Note: Der skal være 64 mm mellem spændeskiverne.

  3. Hvis justering er nødvendig, skal parkeringsbremsen deaktiveres, kontramøtrikken under fjederen løsnes, og møtrikken lige under fjederen spændes (Figur 80).

  4. Drej møtrikken, indtil det rigtige mål er nået.

   Note: Drej møtrikken med uret for at afkorte fjederlængden, og drej mod uret for at øge fjederlængden.

  5. Stram de to møtrikker.

  6. Aktiver parkeringsbremsen, og kontroller fjederens måling igen.

  7. Hvis justering er nødvendig, skal du gentage procedurerne ovenfor.

  8. Gentag proceduren på den modsatte side af maskinen.

   g001294

  Vedligeholdelse af remme

  Eftersyn af remmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller remmene for revner og slitage.
 • Kontroller, om remmene hviner, når remmen drejer, om knivene glider, når der klippes græs, og om der er flossede remkanter, brændemærker og revner, da dette er tegn på, at en drivrem er slidt. Udskift remmen, hvis nogen af disse forhold opstår.

  Udskiftning af plæneklipperremmen

  Hvinende lyde når remmen kører rundt, knive der glider, når der klippes græs, flossede remkanter, brændemærker og revner er tegn på, at en drivrem er slidt. Udskift remmen, hvis nogen af disse forhold opstår.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løsn den nederste bolt, der fastholder plæneklipperskjoldets gardin på plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  4. Afmonter plademetalafskærmningen. Se Afmontering af plademetalafskærmningen.

  5. Fjern remskærmene (Figur 81).

   g006541
  6. På 183 cm-plæneklippere skal du løsne de bolte, der holder styreremskivens plade på plads (Figur 84).

  7. Fjern styrefjederen.

  8. Fjern remstyret på den fjederbelastede styreremskive vist i Figur 82 og Figur 84.

  9. Fjern den eksisterende rem.

  10. Før den nye rem rundt om plæneklipperens remskive og gearkassens remskive under motoren (Figur 82).

   g006479
  11. Monter remstyret på den fjederbelastede remskive i en vinkel på 45 grader som vist i Figur 82 og Figur 84. Tilspænd bolten til et moment på 37 til 45 N·m.

  12. Monter styrefjederen på de to stolper (Figur 82 og Figur 84).

  13. På 183 cm-plæneklippere skal du justere remspændingen. Se Vedligeholdelse af remme.

  14. Monter remskærmene ved at skubbe skærmen ind i tappen, montere boltene og lukke låsene (Figur 83).

   g006535
  15. Monter plademetalafskærmningen.

  16. Stram den nederste bolt, der holder plæneklipperskjoldets gardin fast på plæneklipperskjoldet.

  Justering af plæneklipperremmens spænding

  Gælder kun for 183 cm-plæneklippere
  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Juster plæneklipperremmens spænding (gælder kun 183 cm-plæneklippere).
 • Important: For at sikre plæneklipperremmens korrekte spænding, som sikrer en længere levetid, skal du kontrollere plæneklipperremmens spænding efter de første 8 timer og derefter for hver 8 driftstimer.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Juster plæneklipperen til en klippehøjdeposition på 76 mm.

  4. Mål fjederens længde (Figur 84). Hvis fjederlængden er mellem 25,4 og 26 cm fra den ene stolpe til den anden, er der ikke behov for yderligere justering.

  5. Løsn boltene, der holder styreremskivens plade på plads (Figur 84).

  6. Sæt en skraldenøgle eller et ledhåndtag ind i det firkantede hul i styreremskivepladen for at justere spændingen (Figur 84).

  7. Drej skraldenøglen eller ledhåndtaget for at bevæge styreremskivepladen, indtil styrefjederen måler mellem 25,4 og 26 cm fra den ene stolpe til den anden som vist i Figur 84.

  8. Oprethold remspændingen og fjederlængden, og spænd derpå boltene, der fastgør styreremskivens plade (Figur 84).

   g006478

  Udskiftning af kraftudtagets drivrem

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller kraftudtagets drivrem.
  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løsn grebene på motorens frontpanel, og fjern panelet (Figur 85).

   g001312
  4. Tag fjederen af styrearmen (Figur 86).

  5. Fjern koblingens stopbeslag.

  6. Fjern kraftudtagets gamle drivrem.

  7. Monter kraftudtagets drivrem omkring koblingens remskive og gearkassens remskive (Figur 86).

  8. Monter gummistopbeslaget.

  9. Monter fjederen på styrearmen (Figur 86).

   g007176

  Udskiftning af pumpens drivrem

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontrol af pumpens drivrem.
 • Note: Afmonter kraftudtagets drivrem først, hvis pumpens drivrem skal udskiftes.

  1. Vip sædet frem, og fjern motorens frontpanel.

  2. Afmonter kraftudtagets drivrem.

  3. Tag fjederen af styrearmen (Figur 87).

  4. Monter den nye rem omkring motorens og hydraulikpumpens remskive (Figur 87).

  5. Monter kraftudtagets drivrem.

  6. Monter fjederen på styrearmen (Figur 87).

   g007177

  Udskiftning og stramning af generatorremmen

  Udskiftning af generatorremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontrol af generatorremmen.
 • Hvis generatorremmen skal udskiftes, skal maskinen indleveres hos en autoriseret serviceforhandler.

  Stramning af generatorremmen

  1. Placer et håndtag mellem generatoren og cylinderblokken.

  2. Juster generatoren til ydersiden, indtil der er 7 til 9 mm afbøjning i remmen mellem motoren og generatorens remskiver med en kraft på 98,3 N (Figur 88).

  3. Tilspænd generatorens bolte.

  4. Kontroller afbøjningen i remmen igen, og juster om nødvendigt remmen.

  5. Hvis bøjningen er korrekt, skal den nederste og øverste bolt strammes (Figur 88).

   g000968

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Justering af håndtagets neutralposition

  Hvis bevægelseshåndtagene ikke er rettet ind eller nemt kan flyttes ind i konsolhakket, er det nødvendigt at foretage en justering. Juster hvert håndtag, fjeder og stang hver for sig.

  Note: Bevægelseshåndtagene skal monteres korrekt.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løsn sædet, og vip det frem.

  4. Start med enten venstre eller højre bevægelseshåndtag.

  5. Flyt grebet til den neutrale position, men ikke låst (Figur 89).

  6. Træk håndtaget tilbage, indtil gaffelbolten (på armen under drejeakslen) berører enden af åbningen (lige begynder at lægge tryk på fjederen) som vist i Figur 89.

  7. Kontroller, hvor bevægelseshåndtaget er i forhold til hakket i konsollen (Figur 89).

   Note: Det skal være i midten, så håndtaget kan dreje udad til den NEUTRALE LåSEPOSITION.

   g001046
  8. Hvis justering er nødvendig, skal møtrikken og kontramøtrikken løsnes mod gaflen (Figur 90).

  9. Foretag et let, bagudgående tryk mod bevægelseshåndtaget, drej hovedet på justeringsbolten i den relevante retning, indtil håndtaget sidder i midten i den NEUTRALE LåSEPOSITION (Figur 90).

   Note: Når der opretholdes et bagudgående tryk på håndtaget, holdes gaffelbolten for enden af åbningen fast, hvorefter justeringsbolten kan flytte håndtaget til den rette position.

  10. Spænd møtrikken og kontramøtrikken (Figur 90).

  11. Gentag denne procedure på den modsatte side af maskinen.

   g001155

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og dine hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske sprøjtet ind under huden skal fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge.

  Serviceeftersyn af hydrauliksystemet

  Hydraulikvæsketype: Toro® HYPR-OIL 500-hydraulikolie eller Mobil® 1 15W-50-olie

  Hydrauliksystemets væskekapacitet: 3,9 l

  Important: Anvend den angivne væske. Andre væsker kan beskadige systemet.

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Kontroller hydraulikvæsken.
 • For hver 25 timer
 • Kontroller hydraulikvæsken.
 • Note: Hydraulikvæsken kan kontrolleres på to måder. Enten mens væsken er varm, eller mens væsken er kold. Pladen inden i tanken har to niveauer, afhængigt af om væsken er varm eller kold.

  1. Placer maskinen på et plant underlag, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Rengør området rundt om hydrauliktankens påfyldningsstuds (Figur 91).

  5. Fjern hætten fra påfyldningsstudsen, og kontroller, om der er væske i beholderen (Figur 91).

  6. Hvis der ingen væske er, skal der hældes væske i beholderen, indtil den når op til kold-niveauet på pladen.

  7. Kør maskinen ved lav tomgangshastighed i 15 minutter for at lade evt. luft slippe ud af systemet og opvarme væsken. Se Start og sluk af motoren.

   Note: Kontroller væskestanden, mens væsken er varm. Væsken skal befinde sig mellem varm- og kold-niveauet.

  8. Fyld om nødvendigt mere væske på hydrauliktanken.

   Note: Væskestanden skal nå op til toppen af varm-niveauet på pladen, når væsken er meget varm (Figur 91).

  9. Sæt hætten på påfyldningsstudsen.

   g004819

   Advarsel

   Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader.

   • Hvis der sprøjtes hydraulikvæske ind i huden, skal det fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge, der er bekendt med denne type skader. Hvis dette ikke gøres, kan der opstå koldbrand.

   • Hold krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

   • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

   • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

   • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  Udskiftning af hydraulikfilteret og -væsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 25 timer
 • Udskift hydraulikfilteret.
 • For hver 250 timer
 • Udskift hydraulikfilteret og hydraulikvæsken, når der anvendes Mobil® 1-væske.
 • For hver 500 timer
 • Udskift hydraulikfilteret og hydraulikvæsken, når der anvendes Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikvæske.
 • Brug et sommerfilter ved temperaturer over 0 °C.

  Brug et vinterfilter ved temperaturer under 0 °C.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

   Important: Der må ikke monteres et oliefilter til biler, da dette kan medføre alvorlig beskadigelse af hydrauliksystemet.

  3. Stil et aftapningskar under filteret, fjern det gamle filter, og tør filteradapterpakningens overflade ren (Figur 92).

   g001044
  4. Fjern den højre hydraulikslange, der går ind i adapteren (Figur 93).

  5. Lad væsken løbe ud af systemet og ned i drænbakken.

  6. Monter højre hydraulikslange på adapteren (Figur 93).

   g001313
  7. Påfør et tyndt lag på gummipakningen på det nye filter (Figur 94).

  8. Monter det nye hydraulikfilter på filteradapteren.

   Note: Stram ikke til.

  9. Fyld hydrauliktanken med hydraulikvæske, indtil væsken flyder over filteret, og drej derefter væskefilteret med uret, indtil gummipakningen berører filteradapteren. Stram derefter filteret yderligere 1/2 omgang (Figur 94).

  10. Tør eventuel spildt væske op.

  11. Fyld væske på op til pladens niveau for kold væske i hydrauliktanken.

  12. Start motoren, og lad den køre i ca. to minutter for at lukke luft ud af systemet.

  13. Sluk motoren, og kontroller, om der er lækager.

   Note: Se Udluftning af hydrauliksystemet, hvis et eller begge hjul ikke vil køre.

  14. Kontroller væskestanden, mens væsken er varm.

   Note: Væsken skal befinde sig mellem varm- og kold-niveauet.

  15. Fyld om nødvendigt mere væske på hydrauliktanken.

   Note: Fyld ikke for meget på.

   g001043

  Udluftning af hydrauliksystemet

  Traktionssystemet er selvudluftende, men det kan dog være nødvendigt at udlufte systemet, hvis væsken skiftes, eller når der har været udført arbejde på systemet.

  1. Løft maskinens bagende, så hjulene er fri af jorden, og understøt med donkrafte.

  2. Start motoren, lad den køre ved lav tomgangshastighed, aktiver grebet og traktionen i den ene side, og drej hjulet med hånden.

  3. Når hjulet begynder at dreje selv, skal traktionen holdes aktiveret, indtil hjulet kører jævnt (minimum to minutter).

  4. Kontroller hydraulikvæskestanden, og fyld på efter behov for at opretholde det foreskrevne niveau.

  5. Gentag denne procedure for det modsatte hjul.

  Kontrol af hydraulikslangerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontrol af hydraulikslangerne.
 • Kontroller hydraulikslangerne for lækager, løse fittings, rør med knæk, løse monteringsstøtter, slitage, forringelse pga. vejret og kemisk forringelse. Foretag alle nødvendige reparationer, før maskinen betjenes.

  Note: Hold områderne omkring hydrauliksystemet fri for ophobet græs og affald.

  Advarsel

  Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader.

  • Hvis der sprøjtes hydraulikvæske ind i huden, skal det fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge, der er bekendt med denne type skader. Hvis dette ikke gøres, kan der opstå koldbrand.

  • Hold krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  Indstilling af hydraulikpumpens neutralposition

  Note: Juster håndtagets neutralposition først. Dette skal være korrekt, før nedenstående justering kan foretages.

  Denne justering skal foretages, mens kørselshjulene drejer.

  Fare

  Mekaniske eller hydrauliske donkrafte kan svigte og forårsage alvorlige skader.

  • Brug donkrafte til at understøtte maskinen.

  • Brug ikke hydrauliske donkrafte.

  Advarsel

  Motoren skal køre, så du kan justere bevægelseshåndtaget. Enhver kontakt med bevægelige dele eller varme overflader kan forårsage personskade.

  Hold hænder, fødder, ansigt, tøj og andre kropsdele væk fra roterende dele, lydpotten og andre varme overflader.

  1. Løft stellet, og klods maskinen op, så kørselshjulene kan dreje frit.

  2. Afbryd det elektriske stik fra sædesikkerhedskontakten. Monter midlertidigt en kortslutningsledning mellem polerne i ledningsnetstikket.

  3. Løsn sædet, og skub sædet fremad.

  4. Løsn sædestangen, og vip sædet helt frem.

  Indstilling af højre hydraulikpumpes neutralposition

  1. Start motoren, indstil gashåndtaget, så motoren får halv gas, og deaktiver parkeringsbremsen. Se Start og sluk af motoren.

   Note: Bevægelseshåndtaget skal være i neutral, når der foretages justeringer.

  2. Juster pumpestangens længde ved at dreje grebet i den rigtige retning, indtil hjulet står stille eller kryber en smule i bakgear (Figur 95).

  3. Flyt bevægelseshåndtaget fremad og bagud og derefter tilbage i neutral position.

   Note: Hjulet skal holde op med at dreje eller krybe en smule i bakgear.

  4. Sæt gashåndtaget på FAST (hurtig).

   Note: Sørg for, at hjulet forbliver stoppet eller kryber en smule i bakgear. Juster, hvis det er nødvendigt.

   g001070

  Indstilling af venstre hydraulikpumpes neutralposition

  1. Løsn låsemøtrikkerne ved kugleleddene på pumpestyrestangen (Figur 96).

  2. Start motoren, indstil gashåndtaget, så motoren får halv gas, og deaktiver parkeringsbremsen. Se Start og sluk af motoren.

   Note: Bevægelseshåndtaget skal være i neutral, når der foretages justeringer.

   Note: Den forreste møtrik på pumpestangen har venstregevind.

  3. Juster pumpestangens længde ved at dreje dobbeltmøtrikkerne på pumpestangen i den relevante retning, indtil hjulet står stille eller kryber en smule i bakgear (Figur 96).

  4. Flyt bevægelseshåndtaget fremad og bagud og derefter tilbage i neutral position. Hjulet skal holde op med at dreje eller krybe en smule i bakgear.

  5. Sæt gashåndtaget på hurtig. Sørg for, at hjulet forbliver stoppet eller kryber en smule i bakgear. Juster, hvis det er nødvendigt.

  6. Stram låsemøtrikkerne ved kugleleddene (Figur 96).

   g001066

   Advarsel

   Det elektriske system udfører ikke en korrekt sikkerhedsafbrydelse, når kortslutningsledningen er monteret.

   • Fjern kortslutningsledningen fra ledningsnetstikket, og sæt stikket i sædekontakten, når du har gennemført justeringen.

   • Betjen aldrig denne maskine, når kortslutningsledningen er monteret, og sædekontakten omgås.

  7. Sluk maskinen, efter at begge pumper er indstillet i neutral position.

  8. Fjern kortslutningsledningen fra ledningsnetstikket, og sæt stikket i sædekontakten.

  9. Installer sædestangen, og sænk sædet på plads.

  10. Fjern støttebukkene.

  Vedligeholdelse af plæneklipperskjoldet

  Nivellering af plæneklipperen i tre positioner

  Important: Det er kun nødvendigt med tre målepositioner for at nivellere plæneklipperen.

  Klargøring af maskinen

  1. Placer plæneklipperen på en plan overflade.

  2. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Kontroller dæktrykket i dækkene. Juster om nødvendigt trykket til 0,9 bar.

  5. Sænk plæneklipperen til en klippehøjdeposition på 76 mm.

  6. Efterse de fire kæder.

   Note: Kæderne skal have spændkraft.

   Note: Bagkæderne skal justeres til toppen af åbningen, hvor de er fastgjort på plæneklipperen.

  Nivellering af plæneklipperen fra side til side

  1. Placer højre skærekniv side til side (Figur 97).

   g006888
  2. Mål den højre kniv ved punktet B fra en plan overflade til knivspidsens skarpe kant (Figur 97).

  3. Noter dette mål. Dette mål skal være 80 til 83 mm.

  4. Placer venstre skærekniv side til side (Figur 97).

  5. Mål den venstre kniv ved punktet C (Figur 97) fra en plan overflade til knivspidsens skarpe kant.

  6. Noter dette mål. Dette mål skal være 80 til 83 mm.

  7. Hvis målingerne ved position B eller C ikke er korrekte, skal du løsne den bolt, som fastgør bagkæden på den bageste støttearm (Figur 98).

   g001040
  8. Løsn kontramøtrikken under den bageste støttearm, og juster justeringsbolten for at opnå et mål på 80 til 83 mm. Se Figur 98.

   Note: Det anbefales, at begge sider af plæneklipperen justeres med samme afstand.

  9. Tilspænd kontramøtrikken under den bageste støttearm, og tilspænd bolten, som holder kæden fast på den bageste støttearm.

  10. Juster den modsatte side om nødvendigt.

  Justering af plæneklipperhældningen på langs

  1. Placer højre kniv på langs (Figur 99).

   g001041
  2. Mål den højre kniv ved punktet A fra en plan overflade til knivspidsens skarpe kant (Figur 99).

  3. Noter dette mål.

  4. Mål den højre kniv ved punktet B fra en plan overflade til knivspidsens skarpe kant (Figur 99).

  5. Noter dette mål.

  6. Plæneklipperens skærekniv skal være 6 til 10 mm lavere ved punkt A end ved punkt B (Figur 99). Hvis det ikke er korrekt, skal du gøre følgende:

   Note: Begge de forreste drejeled skal justeres med samme afstand for at bevare ligelig kædespænding.

  7. Løsn de forreste drejeleds kontramøtrikker ved forenden af højre og venstre drejeled, ca. 13 mm (Figur 98).

  8. Juster løftemøtrikkerne på maskinens venstre og højre side for at få en måling, der er 6 til 10 mm lavere forrest ved A end bagest ved B (Figur 98).

  9. Tilspænd begge drejeleds kontramøtrikker mod det forreste drejeled for at låse højden.

  10. Kontroller, at spændingen er lige stor på kæderne, og juster igen om nødvendigt.

  Justering af trykfjederen

  1. Hæv plæneklipperens løftehåndtag til transportposition.

  2. Kontroller afstanden mellem de 2 store spændeskiver. Den skal være 28,2 cm for plæneklipperskjolde på 132 cm, 26,7 cm for plæneklipperskjolde på 152 cm eller 29,2 cm for plæneklipperskjolde på 183 cm (Figur 100).

   g002479
  3. Juster denne afstand ved at løsne fjederkontramøtrikken og dreje møtrikken foran hver fjeder (Figur 100).

   Note: Drej møtrikkerne med uret for at afkorte fjederen, og drej mod uret for at øge fjederlængden.

  4. Lås møtrikken på plads ved at spænde fjederkontramøtrikken (Figur 100).

  Serviceeftersyn af skæreknivene

  Hold skæreknivene skarpe gennem hele græsslåningssæsonen, da skarpe knive skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom.

  Kontroller knivenes skarphed dagligt, og kontroller, om de er slidte eller beskadigede. Fil eventuelle hakker ned, og slib knivene, hvis det er nødvendigt. Hvis en kniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-kniv. Det kan være praktisk at have en eller flere ekstra knive ved hånden i forbindelse med slibning og udskiftning.

  Skærekniv – Sikkerhed

  En slidt eller beskadiget skærekniv kan gå itu, og et stykke af den kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser. Forsøg på at reparere en beskadiget skærekniv kan medføre annullering af produktets sikkerhedscertificering.

  • Efterse jævnligt skæreknivene for slid og skader.

  • Vær forsigtig, når du efterser knivene. Pak skæreknivene ind, eller bær handsker, og vær forsigtig når du efterser skæreknivene. Du må kun udskifte eller slibe skæreknivene. De må aldrig rettes ud eller svejses.

  • På maskiner med mange skæreknive skal du være meget forsigtig, da én skæreknivs rotation kan få andre skæreknive til at rotere.

  Før besigtigelse eller eftersyn af skæreknivene

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, fjern nøglen, og tag tændrørskablerne fra tændrørene.

  Eftersyn af skæreknivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Eftersyn af skæreknivene.
  1. Efterse skærekanterne (Figur 101).

  2. Hvis kanterne ikke er skarpe, eller hvis de har hakker, skal skæreknivene afmonteres og slibes. Se Slibning af skæreknivene.

  3. Efterse skæreknivene, især det buede område.

  4. Hvis skæreknivene er beskadiget eller slidt, eller hvis der er antydning af en revne i dette område, skal der straks monteres nye skæreknive (Figur 101).

   g006530

  Kontrol for bøjede skæreknive

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Drej skæreknivene, indtil enderne vender fremad og bagud.

  4. Mål fra en plan overflade til skæreknivenes skærekant, position A (Figur 102).

   g003177
  5. Drej de modsatte ender af knivene fremad.

  6. Mål fra en plan overflade til knivenes skærekant ved samme punkt som i trin 4 ovenfor.

   Note: Forskellen mellem målene fra trin 4 og 6 må ikke overskride 3 mm.

   Note: Hvis dette mål overskrider 3 mm, er skærekniven bøjet og skal udskiftes.

   Advarsel

   En bøjet eller beskadiget skærekniv kan gå i stykker og skade dig eller omkringstående alvorligt eller endda medføre døden.

   • Udskift altid en bøjet eller beskadiget skærekniv med en ny skærekniv.

   • Fil eller lav ikke skarpe hakker i skæreknivens kanter eller flader.

  Afmontering af skæreknivene

  Skæreknivene skal udskiftes, hvis de rammer en fast genstand, eller hvis de er ude af balance eller bøjet. Brug kun originale Toro-knive for at sikre optimal ydelse og sikker overensstemmelse med maskinen. Brug af knive fremstillet af andre producenter kan medføre, at maskinen ikke opfylder sikkerhedsstandarderne.

  1. Hold på skæreknivens ende med en klud eller en tyk handske.

  2. Fjern knivbolten, den buede skive og skærekniven fra spindelakslen (Figur 103).

   g004536

  Slibning af skæreknivene

  1. Anvend en fil til at slibe begge ender af skærekniven (Figur 104).

   Note: Bevar den oprindelige vinkel.

   Note: Skærekniven bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mængde materiale på begge skærekanter.

   g000276
  2. Kontroller knivens balance ved at placere den på en afbalanceringsenhed (Figur 105).

   Note: Hvis skærekniven forbliver i en vandret position, er kniven afbalanceret og kan benyttes.

   Note: Hvis kniven ikke er afbalanceret, skal der slibes lidt mere metal af sejlområdet (Figur 104).

   g000277
  3. Gentag denne procedure, indtil skærekniven er afbalanceret.

  Montering af skæreknivene

  1. Monter skærekniven på spindelakslen (Figur 106).

   Important: Den buede del af skærekniven skal pege opad mod indersiden af plæneklipperen for at sikre en god klipning.

  2. Monter fjederskiven og knivbolten (Figur 106).

   Note: Fjederskivens konus skal installeres mod boltens hoved (Figur 106).

  3. Tilspænd skæreknivsbolten med et moment på 115 til 150 N·m.

   g004536

  Udskiftning af græsdeflektoren

  Advarsel

  En utildækket udblæsningsåbning kan resultere i, at der udkastes genstande i operatørens eller omkringståendes retning, hvilket kan medføre alvorlig personskade. Der kan også opstå kontakt med skærekniven.

  • Betjen aldrig plæneklipperen uden at have monteret en dækplade, en kværnafskærmning eller en græssliske og et græsfang.

  • Sørg for, at græsdeflektoren er i sænket position.

  1. Fjern låsemøtrikken, bolten, fjederen og afstandsbøsningen, som fastholder græsdeflektoren til akselbeslagene (Figur 107).

  2. Fjern den beskadigede eller slidte græsdeflektor.

  3. Placer afstandsklodsen og fjederen på græsdeflektoren. Placer fjederens L-formede ende bag skjoldets kant.

   Note: Sørg for, at fjederens L-formede ende monteres bag skjoldets kant, før bolten monteres som vist i Figur 107

  4. Montering af bolt og møtrik.

  5. Placer fjederens J-formede krogende omkring græsdeflektoren (Figur 107).

   Important: Græsdeflektoren skal kunne sænkes på plads. Løft deflektoren op for at kontrollere, at den kan sænkes helt ned.

   g002519

  Rengøring

  Rengøring under plæneklipperen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør plæneklipperens skjold.
 • Fjern ophobning af græs under plæneklipperen hver dag.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Hæv plæneklipperen til transportposition.

  Bortskaffelse af affald

  Motorolie, batterier, hydraulikvæske og motorkølervæske forurener miljøet. Bortskaf dem i henhold til den lokale gældende lovgivning.

  Opbevaring

  Rengøring og opbevaring

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtaget), aktiver parkeringsbremsen, drej tændingsnøglen til positionen OFF (fra), og tag nøglen ud.

  2. Fjern afklippet græs og snavs fra alle maskinens ydre dele, særligt motoren og det hydrauliske system. Fjern snavs og avner fra motorens køleribber og blæserhuset.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, motoren og hydraulikpumperne.

  3. Kontroller, om bremsen virker. Se Vedligeholdelse af bremser.

   Udfør serviceeftersyn af luftfilteret. Se Eftersyn af luftfilteret.

   Smør maskinen. Se Smøring.

  4. Skift krumtaphusolien. Se Serviceeftersyn af motorolien.

   Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

   Skift hydraulikfilteret. Se Udskiftning af hydraulikfilteret og -væsken.

   Oplad batteriet. Se Opladning af batteriet.

   Skrab enhver større ophobning af græs og snavs af plæneklipperens underside, og vask derefter plæneklipperen med en haveslange.

   Note: Kør maskinen med kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) indkoblet og motoren ved høj tomgangshastighed i to til fem minutter efter vask.

  5. Kontroller skæreknivenes tilstand. Se Serviceeftersyn af skæreknivene.

   Klargør maskinen til opbevaring, hvis den ikke skal bruges i mere end 30 dage. Klargør maskinen til opbevaring på følgende måde.

   1. Lad motoren køre for at fordele brændstoffet, der er tilsat stabilisator, i brændstofsystemet (5 minutter).

   2. Sluk for motoren, lad den køle af, og dræn brændstoftanken. Se Serviceeftersyn af brændstoftanken.

    Note: Start motoren, og lad den køre, indtil den slår fra.

   3. Brændstof skal bortskaffes på forsvarlig vis. Det kan genbruges i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

    Important: Stabilisator/brændstof tilsat stabilisator må ikke opbevares i mere end 90 dage.

  6. Kontroller og stram alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.

  7. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.

  8. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted. Tag nøglen ud af tændingen, og opbevar den utilgængeligt for børn og andre uautoriserede brugere. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Starteren tørner ikke.
  1. Kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget) er indkoblet.
  2. Parkeringsbremsen er ikke aktiveret.
  3. Drivhåndtagene er ikke i den neutrale låseposition.
  4. Føreren sidder ikke på sædet.
  5. Batteriet er fladt.
  6. De elektriske forbindelser er rustne eller løse.
  7. Sprunget sikring.
  8. Relæet eller kontakten er itu.
  1. Flyt kontakten til skæreknivenes kraftudtag til udkoblet.
  2. Aktiver parkeringsbremsen.
  3. Sørg for, at drivhåndtagene er i den neutrale låseposition.
  4. Tag plads i sædet.
  5. Oplad batteriet.
  6. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse.
  7. Udskift sikringen.
  8. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren vil ikke starte, er svær at starte eller sætter ud
  1. Brændstoftanken er tom.
  2. Brændstofafbryderventilen er lukket.
  3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  4. Gashåndtaget er ikke i den korrekte position.
  5. Der er snavs i brændstoffilteret.
  6. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  7. Luftfilteret er snavset.
  8. Sædekontakten fungerer ikke korrekt.
  9. De elektriske forbindelser er korroderede, løse eller defekte.
  10. Relæet eller kontakten er itu.
  11. Tændrøret er defekt.
  12. Tændrørskablet er ikke tilsluttet.
  1. Fyld brændstoftanken op.
  2. Åbn brændstofafbryderventilen.
  3. Fyld olie på krumtaphuset.
  4. Sørg for, at gashåndtaget er placeret midt mellem positionerne Slow (langsom) og Fast (hurtig).
  5. Udskiftning af brændstoffilteret.
  6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  7. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  8. Kontroller sædekontaktlampen. Udskift om nødvendigt sædet.
  9. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse. Rengør tilslutningsklemmerne omhyggeligt med et rengøringsmiddel til elektriske kontakter, påfør dielektrisk fedt, og tilslut dem.
  10. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  11. Rengør, juster eller udskift tændrøret.
  12. Kontroller tændrørskablets tilslutning.
  Motoren mister kraft.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Luftfilteret er snavset.
  3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  4. Køleribberne og luftkanalerne over motoren er tilstoppede.
  5. Udluftningshullet i brændstoftankdækslet er tilstoppet.
  6. Der er snavs i brændstoffilteret.
  7. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Rens luftfilterindsatsen.
  3. Fyld olie på krumtaphuset.
  4. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  5. Rens, eller udskift brændstoftankdækslet.
  6. Udskift brændstoffilteret.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren overopheder.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  3. Køleribberne og luftkanalerne over motoren er tilstoppede.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Fyld olie på krumtaphuset.
  3. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  Maskinen kører ikke.
  1. Omløbsventilerne er ikke stramme.
  2. Pumperemmen er slidt, løs eller sprunget.
  3. Pumperemmen er hoppet af en remskive.
  4. Styrefjederen er gået itu eller mangler.
  5. Hydraulikvæskestanden er lav eller for varm.
  1. Spænd omløbsventilerne.
  2. Udskift remmen.
  3. Udskift remmen.
  4. Sæt fjederen på igen.
  5. Fyld hydraulikvæske på beholderne, eller lad olien køle af.
  Der er en unormal vibration.
  1. Skærekniven(e) er bøjede eller ude af balance.
  2. Skæreknivenes monteringsbolt er løs.
  3. Motorens monteringsbolte er løse.
  4. Der er en løs motorremskive, styreremskive, eller en af skæreknivenes remskiver er løs.
  5. Motorremskiven er beskadiget.
  6. Skæreknivspindlen er bøjet.
  7. Motorophænget sidder løst eller er slidt.
  1. Monter en eller flere nye skæreknive.
  2. Tilspænd skæreknivenes monteringsbolt.
  3. Tilspænd motorens monteringsbolte.
  4. Tilspænd den løse remskive.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Plæneklipningen giver en ujævn klippehøjde.
  1. Skærekniven/-knivene er ikke skarp(e).
  2. Skærekniven(e) er bøjet/-ede.
  3. Plæneklipperskjoldet er ikke nivelleret.
  4. Undersiden af plæneklipperen er snavset.
  5. Dæktrykket er ikke korrekt.
  6. Knivspindlen er bøjet.
  1. Slib skærekniven/skæreknivene.
  2. Monter en eller flere nye skæreknive.
  3. Niveller plæneklipperskjoldet på tværs og på langs.
  4. Rengør undersiden af plæneklipperen.
  5. Tilpas dæktrykket.
  6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Knivene roterer ikke.
  1. Plæneklipperskjoldets rem er slidt, løs eller itu.
  2. Plæneklipperskjoldets rem er hoppet af remskiven.
  3. Drivremmen til pumpen er slidt, løs eller sprunget.
  4. Styrefjederen er gået itu eller mangler.
  1. Monter en ny plæneklipperskjoldrem.
  2. Monter plæneklipperskjoldets remskive, og kontroller, at styreremskiven, styrearmen og fjederen er placeret korrekt og fungerer.
  3. Kontroller remspændingen, eller monter en ny rem.
  4. Sæt fjederen på igen.

  Diagrammer

  Ledningsdiagram

  g012068