Innledning

Maskinen er en plentraktor med spolekniver som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener.

Important: For å maksimere sikkerheten, ytelse og riktig bruk av denne maskinen må du lese og forstå innholdet av denne brukerhåndboken. Hvis du ikke følger disse driftsinstruksene eller ikke har korrekt opplæring, kan det føre til personskader. Ytterligere informasjon om regler for sikker bruk, deriblant sikkerhetstips og opplæringsmaterialer, finnes på www.Toro.com.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

Important: Med den mobile enheten skanner du QR-koden på serienummermerket for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g259591

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Merk henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

It is a violation of California Public Resource Code Section 4442 or 4443 to use or operate the engine on any forest-covered, brush-covered, or grass-covered land unless the engine is equipped with a spark arrester, as defined in Section 4442, maintained in effective working order or the engine is constructed, equipped, and maintained for the prevention of fire.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blysammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Denne maskinen oppfyller eller overgår EN ISO 5395:2013 og ANSI B71.4-2017, når den er utstyrt med bakvekter. Se avsnittet i denne håndboken om montering av bakvekter.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Hold deg unna alle åpninger på utløpssjakten. Hold tilskuere og kjæledyr på trygg avstand fra maskinen.

 • Hold barn borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.

 • Stopp maskinen og slå av motoren før du utfører service på, fyller drivstoff på eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Du finner mer sikkerhetsinformasjon når det trengs i brukerhåndboken.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal93-7272
decal93-6696
decal106-6754
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
decal106-6755
decal93-6689
decal93-6688
decalbatterysymbols
decal121-5644
decal120-4158
r:\decal117-0169
decal133-8062
decal133-2930
decal133-2931
decal125-8753

Montering

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Justere trykket i dekkene

Det ble pumpet ekstra mye luft i dekkene på fabrikken. Derfor må du slippe ut litt luft for å redusere trykket. Korrekt lufttrykk i for- og bakdekk er 0,83–1,03 bar.

Important: Oppretthold jevnt trykk i alle dekkene for å sikre enhetlig kontakt med dekket.

Justere kontrollarmstillingen

Kontrollarmstillingen kan justeres for at kjøreturen skal være komfortabel for deg.

 1. Fjern de to boltene som fester kontrollarmen til spaken til holdebraketten (Figur 3).

  g004152
 2. Drei kontrollarmen til ønsket stilling, og trekk til de to skruene.

Installere klippeenhetene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Høyre, fremre slangefører1
Venstre, fremre slangefører1
 1. Fjern spolemotorene fra fraktbraketten.

  Note: Kast transportbrakettene.

 2. Fjern klippeenhetene fra kartongene.

 3. Monter og juster klippeenhetene som beskrevet i henhold til klippeenhetens brukerhåndbok.

 4. Kontroller at motvekten (Figur 4) er installert i den korrekte enden av klippeenheten som beskrevet i brukerhåndboken for klippeenheten.

  g003320
 5. Fest dekkekompenseringsfjæren på samme side av klippeenheten som spoledrivmotoren. Sett dekkekompenseringsfjæren på plass på følgende måte:

  Note: Alle klippeenhetene sendes med dekkekompenseringsfjæren festet til høyre side av klippeenheten.

  1. Fjern de to låseskruene og mutterne som fester stangbraketten til klippeenhetstappene (Figur 5).

   g003949
  2. Fjern flensmutteren som fester fjærrørsskruen til bærerammetappen (Figur 5). Fjern enheten.

  3. Monter skruen til fjærrøret på motsatt tapp på bærerammen, og fest med flensmutteren.

   Note: Still skruehodet på utsiden av tappen, som vist i Figur 6.

   g003967
  4. Monter de to stangbrakettene til klippeenhetstappene med låseskruene og mutterne (Figur 6).

   Important: På klippeenhet nr. 4 (venstre foran) og klippeenhet nr. 5 (høyre foran) bruker du monteringsmutterne for stangbraketten til å montere slangeførerne foran på klippenhetstappene (Figur 7 og Figur 8). Slangeførerne skal lene mot midtre klippeenhet (Figur 8 og Figur 9).

   Note: Når du installerer eller fjerner klippeenheten må du kontrollere at hårnålssplinten er installert i fjærstanghullet ved siden av stangbraketten. Når du ikke monterer eller fjerner klippeenheter, må hårnålssplinten være montert i hullet ved enden av stangen.

   g030896
   g015160
   g019284
 6. Senk alle løftearmene helt ned.

 7. Fjern låsestiften og hetten fra løftearmens dreiegaffel (Figur 10).

  g003975
 8. For de fremre klippeenhetene skyver du en klippeenhet under løftearmen mens du fører bærerammen inn i løftearmens dreiegaffel (Figur 11).

  g003977
 9. Bruk følgende prosedyre på de bakre klippeenhetene når klippehøyden er over 19 mm.

  1. Fjern ringstiften og skiven som fester løftearmens dreieaksel til løftearmen, og skyv løftearmens dreieaksel ut av løftearmen (Figur 12).

   g003979
  2. Før inn løftearmens dreiegaffel i bærerammeakselen (Figur 11).

  3. Før inn løftearmsakselen i løftearmen og fest den med skiven og lynsjepinnen (Figur 12).

 10. Før hetten over bærerammeakselen og løftearmsgaffelen.

 11. Fest hetten og bærerammeakselen til løftearmsgaffelen med låsestiften (Figur 10).

  Note: Bruk åpningen hvis en klippeenhet med styring er ønsket, eller bruk hullet hvis klippeenheten skal være i låst posisjon

 12. Fest løftearmkjedet til kjedebraketten med låsestiften (Figur 13).

  Note: Bruk det antallet kjedekoblinger som angis i brukerhåndboken for klippeenheten.

  g003948
 13. På klippeenhet nr. 4 (venstre foran) og klippeenhet nr. 5 (høyre foran) setter du spolemotorslangene inn i tilhørende slangeførere.

 14. Dekk kileakselen i spolemotoren med rent smørefett.

 15. Påfør olje i spolemotorens O-ring og sett den på motorflensen.

 16. Installer motoren ved å rotere den med klokken slik at motorflensene går klar av skruene (Figur 14).

  Note: Roter motoren mot klokken til flensene omringer skruene, og trekk deretter til skruene.

  Important: Påse at spolemotorslangene ikke er vridd, knekt eller i fare for å bli klemt.

  g004127

Justere dekkekompenseringsfjæren

Dekkekompenseringsfjæren (Figur 15) overfører også vekt fra den fremre til den bakre valsen. Dette er med på å redusere bølgemønsteret i gresset, også kjent som "ondulering".

Important: Foreta fjærjusteringer med klippeenheten på trekkenheten, vendt rett fremover og senket til gulvet.

 1. Kontroller at hårnålssplinten er installert i det bakre hullet på enden av stangen (Figur 15).

  g003863
 2. Stram til sekskantmutteren foran på fjærstangen inntil den komprimerte lengden på fjæren er 15,9 cm (Figur 15)

  Note: Ved bruk i ujevnt terreng bør du redusere fjærlengden med 13 mm. Bakkefølgingen vil reduseres noe.

Montere bakvekter

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Bakvekter (størrelsen varierer med konfigurasjonen).Varierer

Denne maskinen er i overensstemmelse med standardene EN ISO 5395:2013 og ANSI B71.4-2012 når den er utstyrt med bakvekter og/eller 41 kg kalsiumklorid som ballast lagt til bakhjulene. Bruk diagrammene nedenfor for å bestemme hvilken kombinasjon av vekter som kreves til din konfigurasjon. Bestill deler fra en autorisert Toro-forhandler.

  Vekt P/N 110-8985-03
Trimsatser, børstesett og/eller kurverAntall vekter for å overholde ANSI (US)-standarderAntall vekter for å overholde CE (europeiske)-standarderFester (2 hver påkrevd) for vekterVektplassering
Nei00
Ja443231-7 låseskrue, 104-8301 mutter1 oppå støtfangeren og 3 under støtfangeren

Important: Monter alltid rørene inn i de bakre dekkene før du tilsetter kalsiumklorid. Hvis et dekk med kalsiumklorid punkterer må maskinen fjernes fra dekkeområdet så fort som mulig. For å hindre mulig skade på gressdekket, bløtgjør umiddelbart utsatt område med vann.

Bruk den følgende prosedyren til å feste korrekt antall vekter (se vekttabell) oppå eller under støtfangeren som vist i Figur 16

g005526
 1. Fjern de tre boltene, skiven og mellomstykkene som fester trekkmanifolden til undersiden av bakre støtfanger (Figur 16a).

 2. Plasser korrekt vekt på toppen og/eller bunnen av bakre støtfanger.

 3. Monter vekten(e) og trekkmanifolden til støtfangeren med de tre boltene, skivene og mellomstykkene du fjernet tidligere (Figur 16b).

  Note: Ikke bruk mellomstykkene når du monterer mer enn to vekter under støtfangeren (Figur 16c).

 4. Fest ytterkantene til vekten(e) med to låsebolter og muttere (Figur 16c).

Montere CE-godkjent panserlås

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Panserlåsenhet1
Skive1
 1. Lås opp og løft panseret.

 2. Fjern gummitetningen fra hullet på venstre side av pansenet (Figur 17).

  g004143
 3. Fjern mutteren fra panserlåsenheten (Figur 18).

  g003946
 4. Utenfor panseret før inn krokenden på låsen gjennom hullet i panseret.

  Note: Kontroller at gummitetningsskiven er igjen på den ytre siden av panseret.

 5. Inne i panseret, sett inn metallskiven på låsen og fest med mutteren.

  Note: Kontroller at låsen kobles til rammehekten når den er låst. Bruk den medfølgende panserlåsnøkkelen for å bruke panserlåsen.

Bruke klippeenhetsstøtten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Klippeenhetsstøtte1

Når klippeenheten må tippes på siden for at du skal komme til motstål/spole, støtt opp bakenden av klippeenheten med støtten for å sikre at mutterne bak på enden av justeringsskruen til motstangen ikke hviler på arbeidsoverflaten (Figur 19).

g003985

Fest støtten til kjedebraketten med låsestiften (Figur 20).

g004144

Oversikt over produktet

g003945

Knotter for setejustering

Setejusteringsspaken (Figur 22) muliggjør justering av setet foran og bak. Vektjusteringsknotten justerer setet for din vekt. Vektmåleren indikerer når setet er justert til din vekt. Høydejusteringsknotten justerer setet for høyden din.

g003954

Trekkpedal

Trekkpedalen (Figur 23) brukes til å kjøre framover og bakover. Trykk øverst på pedalen for å kjøre fremover og nederst for å kjøre bakover. Bakkehastigheten er avhengig av hvor mye du trykker ned pedalen. Hvis du vil oppnå maksimal hastighet når du kjører uten last, trykker du pedalen helt ned når gassen er i HURTIG-stillingen.

Du stopper ved å redusere trykket fra foten på pedalen slik at den går tilbake til midtstillingen.

Hastighetsbegrenser for klipping

Når klippehastighetsbegrenseren (Figur 23) er vippet opp, kontrollerer den klippehastigheten og gjør at klippeenhetene aktiveres. Hvert avstandsstykke justerer klippehastigheten med 0,8 km/t. Jo flere avstandsstykker du har oppå skruen, jo saktere vil du kjøre. For transport, vipp tilbake klippehastighetsbegrenseren og du kan oppnå maksimal transporthastighet.

Bremsepedal

Trykk inn bremsepedalen (Figur 23) for å stoppe maskinen.

Parkeringsbrems

For å aktivere parkeringsbremsen (Figur 23) trykker du bremsepedalen ned og toppen fremover for å låse. Når du vil ta av parkeringsbremsen trykker du begge bremsepedalene ned til parkeringsbremselåsen trekkes inn.

g003955

Vippestyringspedal

For å vippe rattet mot deg trykker du ned fotpedalen (Figur 23) og trekker rattårnet mot deg til den mest komfortable posisjonen, og deretter slipper du pedalen.

Gasskontroll

Skyv gasskontrollen (Figur 24) forover for å øke hastigheten og bakover for å redusere den.

g025902

Nøkkeltenning

Nøkkeltenningen (Figur 24) har tre stillinger: AV, På/FORVARME og START.

Kontrollspak for senking og heving av klippeenheten

Denne spaken (Figur 24) hever og senker klippeenhetene og starter og stopper også kutterhodene når de er aktivert i klippemodus.

Frontlysbryter

Trykk bryteren nedover for å slå på frontlyktene (Figur 24).

Bryter for aktivering/deaktivering

Bryteren for aktivering/deaktivering (Figur 24) brukes sammen med kontrollspaken for senking og heving av klippeenhetene for å drive kutterhodene. Kutterhodene kan ikke senkes når klippe-/transportbryteren er i TRANSPORTstilling.

Slipespaker

Bruk slipespakene sammen med kontrollspaken for senking og heving av klippeenhetene for å slipe spolene (Figur 25).

g021209

Indikator for hydraulisk filterbegrensning

Når motoren kjører ved normale driftstemperaturer, se på indikatoren (Figur 26), den skal være i den grønne sonen. Når indikatoren er i den røde sonen bør de hydrauliske filterne skiftes ut.

g004132

Stikkontakt

Stikkontakten er en strømkilde på 12 volt til elektriske enheter (Figur 27).

g004133

Bruke InfoCenter LCD-skjermen

InfoCenter LCD-displayet viser informasjon om maskinen, for eksempel driftsstatus og annen diagnostikk (Figur 28) InfoCenter har også et oppstartsskjermbilde og en hovedskjermbildet for informasjon. Du kan når som helst bytte mellom oppstartsskjermbildet og hovedskjermbildet for informasjon ved å trykke på en InfoCenter-knapp og velge en pil.

g020650
 • Venstre-knapp, Meny-/Tilbake-knapp – trykk på denne knappen for å få tilgang til InfoCenter-menyen. Du kan også bruke knappen til å gå ut av en meny du befinner deg i.

 • Midten-knapp – bruk denne knappen til å rulle ned i menyer.

 • Høyre-knapp – bruk denne knappen til å åpne en meny der en høyrepil angir at det finnes mer innhold.

Note: Hver enkelt knapp kan ha ulike formål avhengig av hva situasjonen krever. Hver knapp er merket med et ikon som viser dens gjeldende funksjon.

Ikonbeskrivelse for InfoCenter

SERVICE DUEAngir når planlagt vedlikehold skal utføres
GraphicTimeteller
GraphicInformasjonsikon
GraphicHurtig
GraphicSakte
GraphicDrivstoffnivå
GraphicGlødepluggene er aktive
GraphicHev klippeenhetene
GraphicNedre klippeenheter
GraphicFøreren må sitte i setet
GraphicParkeringsbremseindikator – angir at parkeringsbremsen er på
GraphicIdentifiserer hastigheten som høy (transport)
GraphicFri
GraphicIdentifiser hastigheten som lav (Klipping)
GraphicKjølemiddeltemperatur – Angir motorens kjølemiddeltemperatur i °C eller °F
GraphicTemperatur (varm)
GraphicKraftuttaket er aktivert
GraphicAvslått eller ikke tillatt
GraphicStarte motoren
GraphicStopp eller nedstengning
GraphicMotor
GraphicNøkkelbryter
GraphicAngir når klippeenhetene senkes
GraphicAngir når klippeenhetene heves
GraphicPIN-kode
GraphicCAN-bus
GraphicInfoCenter
GraphicFeil eller mislykket
GraphicLyspære
GraphicUttak for TEC-kontroller eller kontrollkabelen i nettet
GraphicBryter
GraphicFøreren må slippe bryteren
GraphicFøreren må endre til angitt tilstand
Symboler brukes ofte til å forme setninger. Noen eksempler er vist nedenfor 
GraphicFøreren må sette maskinen i fri
GraphicMotorstart avslått
GraphicMotoren stanses
GraphicMotorkjølevæske for varm
GraphicSitt ned eller koble inn parkeringsbremse

Bruke menyene

Trykk på knappen for menytilgang mens du er i hovedskjermbildet for å få tilgang til InfoCenter-menysystemet. Du vil da komme til hovedmenyen. Se følgende tabeller for en oversikt over alternativene som er tilgjengelige fra menyene:

Hovedmeny
MenyelementBeskrivelse
FeilMenyen Feil inneholder en liste over de siste maskinfeilene. Se servicehåndboken eller ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler for mer informasjon om menyen Feil og informasjonen den inneholder.
TjenesteMenyen Tjeneste inneholder informasjon om maskinen som for eksempel antall brukstimer og liknende.
DiagnostikkDiagnostikkmeny viser tilstanden til hver bryter, sensor og kontrollutgang for maskinen. Dette kan brukes til å feilsøke visse problemer, siden du raskt vil få greie på hvilke maskinkontroller som er av- og påslått.
InnstillingerMenyen Innstillinger gjør at du kan tilpasse og endre konfigurasjonsfaktorer på InfoCenter-skjermen.
OmMenyen Om viser modellnummeret, serienummeret og programvareversjonen til maskinen din.
Tjeneste
MenyelementBeskrivelse
HoursOppgir samlet antall timer som maskinen, motoren, og kraftuttaket har vært på, samt antall timer som maskinen har blitt transportert og trengt vedlikehold.
CountsLister opp diverse hendelser maskinen har opplevd.
Diagnostikk
MenyelementBeskrivelse
Cuttings UnitsIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for heving og senking av klippeenheter.
Hi/Low RangeIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for kjøring i transportmodus.
PTOIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for aktivering av kraftuttakskretsen.
Engine RunIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for aktivering av motoren.
BacklapIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for aktivering av slipefunksjonen.
Settings (innstillinger)
MenyelementBeskrivelse
EnheterKontrollerer enhetene som brukes i InfoCenter. Menyvalgene er Britisk og Metrisk
SpråkKontrollerer språkene som brukes i InfoCenter*.
LCD bakgrunnKontrollerer lysstyrken til LCD-skjermen.
LCD kontrastKontrollerer kontrasten til LCD-skjermen.
Spolehastighet for frontsliperIndikerer hastigheten for fremre spoler i slipemodus.
Spolehastighet for baksliperIndikerer hastigheten for bakre spoler i slipemodus.
Beskyttede menyerGir oppsynsperson/mekaniker tilgang til beskyttede menyer ved å oppgi et passord.
KnivtellerStyrer antall kniver på spolen for spolehastighet.
KlippehastighetStyrer bakkehastigheten for å avgjøre spolehastighet.
KlippehøydeStyrer klippehøyde for å avgjøre spolehastighet.
F Hjul o/minViser beregnet spolehastighetsposisjon for de fremre spolene. Spolene kan også justeres manuelt.
B Hjul o/minViser beregnet spolehastighetsposisjon for de bakre spolene. Spolene kan også justeres manuelt.

* Kun tekst som vises for føreren er oversatt. Skjermbilder for feil, tje og diagnostikk vises ved vedlikehold. Titlene vises på valgt språk, men menyelementene vil være på engelsk.

Om
MenyelementBeskrivelse
Modelnr.Viser maskinens modellnummer.
Serienr.Viser maskinens serienummer.
Revisjon av maskinkontrollerViser programvarerevisjonen til hovedkontrolleren.
InfoCenter-revisjonViser programvarerevisjonen til InfoCenter.
CAN-busViser bus-status for maskinkommunikasjon.

Beskyttede menyer

Det finnes fem innstillinger for konfigurasjonsinnstillinger som kan justeres i menyen Innstillinger i InfoCenter: Auto Tomgang, Knivteller, Klippehastighet, Klippehøyde, F Hjul O/Min og B Hjul O/Min. Disse innstillingene kan låses ved hjelp av den beskyttede menyen.

Note: Passordkoden programmert av distributøren før levering.

Få tilgang til innstillingene i den beskyttede menyen

For å få tilgang til innstillingene i den beskyttede menyen

 • Bla ned til menyen Innstillinger fra hovedmenyen, og trykk på høyre knapp.

 • Bla ned til den beskyttede menyen på menyen Innstillinger, og trykk på høyre knapp.

 • Tast inn sikkerhetskoden ved å bruke midtknappen til å angi første siffer, og trykk deretter på høyre knapp for å gå videre til neste siffer.

 • Bruk den midtre knappen for å angi andre siffer, og trykk deretter på høyre-knappen for å gå videre til neste siffer.

 • Bruk den midtre knappen for å angi andre siffer, og trykk deretter på høyre-knappen for å gå videre til neste siffer.

 • Bruk den midtre knappen til å angi fjerde siffer, og trykk på høyre-knappen.

 • Trykk på den midtre knappen for å taste inn koden.

 • Hvis koden har blitt godkjent og den beskyttede menyen har blitt "låst opp", vises "PIN" øverst til høyre på skjermen.

Evnen til å vise og endre innstillingene i den beskyttede menyen kan endres. Bla ned til beskyttelsesinnstillingen etter du har gått inn på den beskyttede menyen. Bruk høyre-knappen for å endre beskyttelsesinnstillingene til Av. Dette vil gjøre det mulig å vise og endre innstillingene i den beskyttede menyen uten å taste inn sikkerhetskoden. Ved å endre beskyttelsesinnstillingene til ON vil de beskyttede alternativene skjules, og vil bare kunne endres ved å oppgi en sikkerhetskode for å endre innstillingen i den beskyttede menyen. Etter at passordkoden er angitt, må nøkkelbryteren slås av og på igjen for å aktivere og lagre denne funksjonen.

Note: Hvis man glemmer eller forlegger passordkoden, må man ta kontakt med distributøren for å få hjelp.

Stille inn knivtelleren

 1. Bla ned til Knivteller i menyen Settings (innstillinger).

 2. Trykk på den høyre knappen for å endre antall kniver mellom spoler med 5, 8 og 11 kniver.

Stille inn klippehastigheten

 1. Bla ned til Klippehastighet i menyen Settings (innstillinger).

 2. Trykk på den høyre knappen for å velge klippehastighet.

 3. Bruk den midtre og høyre knappen for å velge ønsket klippehastighet stilt inn på den mekaniske klippehastighetsbegrenseren på trekkpedalen.

 4. Trykk på den venstre knappen for å gå ut av Klippehastighet og lagre innstillingen.

Stille inn klippehøyden

 1. Bla ned til Klippehøyde i menyen Settings (innstillinger).

 2. Trykk på den høyre knappen for å velge klippehøyde.

 3. Bruk den midtre og høyre knappen for å velge ønsket klippehøydeinnstilling. (Hvis den eksakte innstillingen ikke vises, kan du velge nærmeste klippehøydeinnstilling fra listen som vises.)

 4. Trykk på den venstre knappen for å gå ut av Klippehøyde og lagre innstillingen.

Stille inn fremre og bakre spolehastigheter

Selv om fremre og bakre spolehastighet beregnes ved å angi antall kniver, klippehastighet og klippehøyde i InfoCenter, kan innstillingen endres manuelt for å tilpasse til ulike klippeforhold.

 1. Endre innstillinger for spolehastighet ved å rulle ned til frontspole o/min, bakspole o/min eller begge.

 2. Trykk på den høyre knappen for å endre spolehastighetsverdi. Når du endrer spolehastigheten, fortsetter skjermen å vise den beregnede spolehastigheten basert på antall kniver, klippehastighet og klippehøyde som tidligere angitt, men den nye verdien vises også.

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Spesifikasjon 
Transportbredde233 cm
Klippebredde254 cm
Lengde282 cm
Høyde160 cm
Vekt1276 kg
MotorKubota 44,2 hp (Turbo)
Drivstofftankkapasitet53 l
Transporthastighet0 til 16 km/t
Klippehastighet0 til 13 km/t

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Kontroller at dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

 • Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenhetene er i god stand. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

Drivstoffsikkerhet

 • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll eller tøm drivstofftanken i et innelukket rom.

 • Oppbevar aldri maskinen eller drivstoffkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

Kontrollere motoroljenivået

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid kontrolleres før og etter at motoren startes for første gang.

  Veivhuskapasiteten er ca. 5,2 l med filteret.

  Bruk motorolje av høy kvalitet som møter følgende spesifikasjoner:

  • Nødvendig API-klassifisering: CH-4, CI-4 eller høyere

  • Anbefalt olje: SAE 15W-40 (over -18 °C)

  • Alternativ olje: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra din distributør med viskositet på enten 15W-40 eller 10W-30.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Åpne panseret.

  3. Ta ut peilestaven, tørk den ren og sett den tilbake på plass (Figur 29).

   g003950
  4. Ta ut peilestaven, og kontroller oljenivået på peilestaven.

   Note: Oljenivået må nå opp til Full-merket.

  5. Hvis oljenivået er under Full-merket, tar du av oljelokket (Figur 30) og fyller olje til nivået når opp til Full-merket på peilestaven.

   g004134

   Important: Ikke fyll på for mye. Kontroller at motoroljenivået er mellom øvre og nedre grense på oljemåleren. Motorsvikt kan inntreffe som et resultat av for mye eller for lite motorolje.

  6. Sett på oljelokket, og lukk panseret.

  Kontrollere kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontrollere kjølesystemet
 • Rengjør rester fra skjermen, oljekjøleren og den fremre siden av radiatoren hver dag, oftere hvis forholdene er svært støvete og skitne. Se i avsnittet Fjerne rester fra kjølesystemet i Vedlikehold av kjølesystem.

  Kjølesystemet er fylt med en oppløsning som er halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol. Kontroller kjølemiddelnivået i ekspansjonstanken hver dag før du starter motoren. Kapasiteten til kjølesystemet er 9,5 l.

  Forsiktig

  Hvis motoren er varm, kan det hende at varm kjølevæske under trykk kommer ut, noe som kan forårsake brannsår.

  • Ikke åpne radiatorlokket når motoren går.

  • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  1. Kontroller kjølemiddelnivået i ekspansjonstanken (Figur 31).

   Note: Kjølemiddelnivået skal være mellom merkene på siden av tanken.

   g003951
  2. Hvis kjølemiddelnivået er lavt, tar du av lokket på ekspansjonstanken og etterfyller systemet.

   Important: Ikke fyll på for mye.

  3. Sett på ekspansjonstanklokket.

  Fylle drivstoff

  Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff med lavt (<500 ppm) eller ultralavt (<15 ppm) svovelinnhold. Minimumsklassifisering for cetan bør være 40. Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

  Drivstofftankkapasitet: 53 liter

  Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D) under denne temperaturen. Når du bruker drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer, medfører det et lavere flammepunkt og kaldflytegenskaper som gjør det lettere å starte, og som reduserer tetting av drivstoffilteret.

  Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen, og gir økt effekt sammenlignet med drivstoff av vintertype.

  Important: Ikke bruk parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff. Dersom du unnlater å følge denne advarselen kan det skade motoren.

  Klar for biodiesel

  Denne maskinen kan også bruke biodiselblandet drivstoff opp til B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Petrodieseldelen skal ha lavt eller ultralavt svovelinnhold. Ta følgende forholdsregler:

  • Biodieseldelen av drivstoffet må oppfylle kravene i spesifikasjonen ASTM D6751 eller EN 14214.

  • Den blandede dieselsammensetningen må oppfylle kravene i ASTM D975 eller EN 590.

  • Malte/lakkerte overflater kan skades av biodieselblandinger.

  • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær.

  • Hold øye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

  • Man kan forvente å oppleve tett drivstoffilter en tid etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

  • Ta kontakt med din distributør hvis du ønsker mer informasjon om biodiesel.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Bruk en ren klut til å rengjøre området rundt tanklokket.

  3. Ta lokket av drivstofftanken (Figur 32).

   g021210
  4. Fyll på tanken helt til nivået er ved bunnen av påfyllingshalsen.

  5. Skru tanklokket godt på etter at du har fylt tanken.

   Note: Fyll på drivstofftanken etter hver bruk, hvis det er mulig. Dette vil minimere mulig oppsamling av kondensasjon inne i drivstofftanken.

  Kontrollere hydraulikkoljen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på hydraulikkoljen.
 • Maskinens beholder fylles på fabrikken med rundt 56,7 l hydraulikkvæske av høy kvalitet. Kontroller den hydrauliske væsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag. Anbefalte erstatningsvæsker er:

   Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (tilgjengelig i spann på 19 l eller fat på 208 l. Se delekatalogen eller kontakt din autoriserte Toro-forhandler for å få oppgitt delenumre.)

  Alternative væsker: Hvis Toro-væske ikke er tilgjengelig, kan det brukes andre væsker forutsatt at de oppfyller alle følgende materialegenskaps- og bransjespesifikasjoner. Vi anbefaler ikke bruk av syntetisk olje. Forhør deg med oljeforhandleren din for å finne et egnet produkt.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes uegnede erstatninger. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som står for sine anbefalinger.

  Hydraulisk olje med høy viskositetsindeks og lavt flytpunkt mot slitasje, ISO VG 46
   Materielle egenskaper:
    Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 44 til 50cSt ved 100 °C 7,9 til 8,5
    Viskositetsindeks ASTM D2270140 til 160
    Flytepunkt, ASTM D97-36,6 °C til 9,4 °C
   Bransjespesifikasjoner:
    Vickers I-286-S (Quality Level), Vickers M-2950-S (Quality Level), Denison HF-0

  Important: Flergradsvæsken ISO VG 46 har vist seg å ha maksimal ytelse under en rekke ulike temperaturforhold. Når maskinen brukes i høye temperaturer (18 til 49 °C), kan den hydrauliske oljen ISO VG 68 gi forbedret ytelse.

  Premium biologisk nedbrytbar hydraulisk væske – MobilEAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H er den eneste syntetiske og biologisk nedbrytbare oljen som er godkjent av Toro. Denne oljen er kompatibel med elastomerne som benyttes i Toros hydraulikksystemer, og er egnet til en rekke temperaturforhold. Denne oljen er kompatibel med tradisjonelle mineraloljer, men for å oppnå maksimal biologisk nedbrytbarhet og ytelse, må hydraulikksystemet tømmes fullstendig for tradisjonell olje. Oljen er tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter fra Mobil-forhandlere.

  Important: Mange hydraulikkvæsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for hydraulikkvæsken er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15 til 22 liter med hydraulikkolje. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler. Dette røde fargestoffet anbefales ikke for bruk med biologisk nedbrytbare oljer. Bruk heller konditorfarge.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene, stopp motoren, og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Rengjør rundt påfyllingshalsen og lokket på tanken for hydraulisk olje (Figur 33).

   g021215
  3. Fjern lokket/peilestaven fra påfyllingshalsen, og tørk av med en ren fille.

  4. Sett peilestaven ned i påfyllingshalsen, ta den deretter ut og kontroller oljenivået.

   Note: Oljenivået bør være innenfor driftsområde-merket på peilestaven.

  5. Hvis nivået er lavt, fyller på med korrekt væske for å heve nivået til Full-merket.

   Important: Ikke fyll på for mye.

  6. Monter lokket/peilestaven på påfyllingshalsen.

  Kontrollere berøringen mellom spolen og motstålet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller kontakten mellom spole og motstål.
 • Kontroller berøringen mellom spolen og motstålet hver dag før du bruker maskinen, uavhengig av om klippekvaliteten har vært tilfredsstillende tidligere. Det må være lett kontakt over hele lengden av spolen og motstålet, se Justere kontakten mellom spole og motstål i brukerhåndboken for klippeenheten.

  Kontrollere at hjulmutterne er strammet til

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulhakemutterne til 94–122 N·m.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulhakemutterne til 94–122 N·m.
 • Hver 250. driftstime
 • Stram hjulhakemutterne til 94–122 N·m.
 • Stram hjulmutrene til med et moment på 94–122 Nm etter 1–4 driftstimer, og gjenta etter 10 driftstimer. Stram deretter til etter 250 driftstimer.

  Advarsel

  Hvis du ikke opprettholder korrekt tilstramming av hjulmutrene kan det føre til personskader.

  Oppretthold tilstrekkelig tilstrammingsverdi på hjulmutrene.

  Kjøre inn maskinen

  For å sikre optimal ytelse i bremsesystemet må du kjøre inn bremsene før bruk. Still inn hastigheten fremover til 6,5 km/t for samsvar med hastigheten bakover. (Alle åtte avstandsstykkene flyttes øverst på klippehastighetskontrollen.) Med motoren i høyt tomgangsturtall fortsetter du fremover med stoppen for klippehastighetskontrollen tilkoblet og kjører med bremsen på i 15 sekunder. Fortsett bakover i full hastighet og kjør med bremsen på i 15 sekunder. Gjenta dette fem ganger med ett minutt mellom hver fremover- og bakoverkjøring for å unngå at bremsene overopphetes. Det kan hende at du må justere bremsene etter innkjøringen. Se Justere parkeringsbremsen.

  Tappe drivstoffsystemet

  Du må tappe drivstoffsystemet før du starter motoren hvis noen av følgende situasjoner har oppstått:

  • Første oppstart av en ny maskin.

  • Motoren har stoppet på grunn av for lite drivstoff.

  • Vedlikeholdsarbeid har blitt utført på komponenter i drivstoffsystemet, f.eks. filter skiftet ut, vannutskilleren vedlikeholdt osv.

  Fare

  Under visse forhold er diesel og dampen fra drivstoff svært brannfarlig og eksplosivt. En brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff, kan påføre deg og andre brannskader og forårsake skade på eiendom.

  • Bruk en trakt når du fyller tanken, og fyll den utendørs på et åpent sted når motoren er slått av og kald. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  • Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

  • Oppbevar drivstoffet i en ren, godkjent beholder, og pass på at lokket er skrudd på.

  1. Parker gressklipperen på en jevn overflate og kontroller at drivstofftanken minst er halvfull.

  2. Åpne panseret.

  3. Åpne lufteskruen på pumpen for drivstoffinnsprøyting (Figur 34) med en 12 mm-skrunøkkel.

   g003993
  4. Vri tenningsnøkkelen til På-stillingen.

   Note: Den elektriske drivstoffpumpen startes slik at luften kommer ut rundt lufteskruen. La nøkkelen stå i På-stillingen til det kommer en kraftig strøm av drivstoff ut rundt skruen.

  5. Stram til skruen, og vri nøkkelen til AV-stillingen.

  Note: Vanligvis starter motoren når du har fulgt fremgangsmåten for tapping ovenfor. Hvis motoren ikke starter, kan det ha dannet seg en luftlomme mellom innsprøytingspumpen og injektorene. Se Tappe luft fra drivstoffinjektorene.

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, sklisikkert og kraftig fottøy, lange bukser og hørselsvern. Sett opp langt hår, og ikke bruk smykker som henger.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Ha aldri med passasjerer på maskinen, og hold mennesker og kjæledyr borte fra maskinen under drift.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er aktivert og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Hold hendene og føttene borte fra klippeenhetene. Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

  • Ikke bruk gressklipperen i nærheten av kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter.

  • Stopp klippeenhetene når du ikke klipper.

  • Stopp maskinen og undersøk klippeenhetene hvis du har kjørt over gjenstander, eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Koble ut drivkraften til klippeenheten og slå av motoren før du justerer klippehøyden (med mindre du kan justere den fra driftsstillingen).

  • La aldri motoren gå i et lukket rom hvor eksosen ikke slipper ut.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Før du forlater førersetet (inkludert for å tømme gressoppsamlerene eller rense sjakten), gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Ikke bruk maskinen til tauing.

  • Bruk kun utstyr, tilbehør og reservedeler som er godkjent av The Toro® Company.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Ikke fjern veltebeskyttelsen fra maskinen.

  • Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.

  • Kontroller nøye om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.

  • Sørg for at veltebøylebeskyttelsen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

  • En skadet veltebeskyttelse skal skiftes ut. Ikke reparer eller endre den.

  Maskiner med fast veltebøyle

  • Veltebeskyttelsen er en integrert sikkerhetsenhet.

  • Ha alltid på sikkerhetsbeltet.

  Sikkerhet i skråninger

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Du er ansvarlig for trygg drift i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Vurder forholdene ved stedet, og inspiser området for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne inspeksjonen.

  • Les instruksjonene for bruk av maskinen i skråninger nedenfor, og vurder forholdene for å avgjøre om du kan bruke maskinen under forholdene på dagen og stedet. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

  • Unngå å starte, stoppe eller snu maskinen i skråninger. Unngå brå endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

  • Ikke bruk en maskin i omstendigheter hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil.

  • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

  • Vær oppmerksom på at maskinen kan den begynne å gli dersom den brukes på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker. Hvis drivhjulene mister taket, kan kjøretøyet begynne å skli og miste bruken av bremsing og styring.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen nær kanter, grøfter, voller, vann eller andre faremomenter. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Sett opp et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle faremomenter.

  • Identifiser faremomenter ved bunnen av skråningen. Klipp skråningen med en skyvemaskin hvis det finnes faremomenter.

  • Hvis det er mulig, må klippeenhetene holdes senket til bakken når maskinen brukes i skråninger. Hvis du hever klippeenhetene mens du kjører i skråninger, kan det gjøre maskinen ustabil.

  • Vær svært forsiktig med gressoppsamlingssystemer eller annet tilleggsutstyr. Disse kan endre maskinens stabilitet og føre til tap av kontroll.

  Starte og stoppe motoren

  Important: Du må tappe drivstoffsystemet før du starter motoren hvis du starter motoren for første gang, hvis motoren har stoppet pga. mangel på drivstoff eller hvis du har utført vedlikehold på drivstoffsystemet. Se Tappe drivstoffsystemet.

  Starte motoren

  1. Sitt på setet, hold foten av trekkpedalen slik at den er i NøYTRAL stilling, aktiver parkeringsbremsen, sett gassen i HURTIG-stilling og kontroller at bryteren for aktivering/deaktivering er i DEAKTIVERING-stilling.

  2. Vri tenningsbryteren til På/FORVARME-stillingen.

   Note: En automatisk timer vil kontrollere forhåndsoppvarmingen av glødepluggen i ca. 6 sekunder.

  3. Etter forhåndsoppvarming av glødepluggene vrir du tenningsnøkkelen til START-stilling.

   Important: Ikke drei motoren i mer enn 15 sekunder. Slipp nøkkelen når motoren starter. Hvis du trenger ytterligere forvarme, vrir du nøkkelen til AV-stilling og deretter til På/FORVARME. Gjenta denne prosessen etter behov.

  4. Kjør motoren på tomgang til den er varm.

  Slå av motoren

  1. Flytt alle kontrollene til NøYTRAL-posisjon, sett på parkeringsbremsen, flytt gassen til LAV TOMGANGsposisjon, og la motoren nå lav tomgangshastighet.

   Important: La motoren gå på tomgang i fem minutter før du slår den av etter å ha brukt den med full last. Hvis du ikke gjør dette, kan du få problemer med en turboladermotor.

  2. Vri nøkkelen til AV-stillingen, og ta den ut av tenningen.

  Stille inn spolehastigheten

  For å oppnå konsekvent, høy klippekvalitet og et jevnt utseende etter klipping er det viktig at du stiller spolehastigheten til korrekt innstilling. Juster spolehastigheten på følgende måte:

  1. I menyen Innstillinger i InfoCenter angir du antall kniver, klippehastighet og klippehøyde for å beregne korrekt spolehastighet.

  2. Hvis ytterligere justeringer er påkrevd, ruller du ned til F Hjul Š, B Hjul Š eller begge i menyen Innstillinger.

  3. Trykk på den høyre knappen for å endre spolehastighetsverdi. Når spolehastigheten endres, fortsetter skjermen å vise den beregnede spolehastigheten basert på antall kniver, klippehastighet og klippehøyde, men den nye verdien vises også.

   Note: Spolehastigheten må kanskje heves eller senkes for å kompensere for dekkeforholdene.

  Justere motvekten til løftearmen

  Du kan justere motvektsbalansen på de bakre løftearmene på klippeenheten for å kompensere for forskjellige gressforhold og for å opprettholde en jevn klippehøyde i ujevnt terreng eller i områder der det bygges opp halm.

  Du kan justere hver motvektsfjær til én av fire innstillinger. Hvert trinn hever eller senker motvekten på klippeenheten med 2,3 kg. Du kan plassere fjærene på baksiden av den første fjæraktuatoren for å fjerne all motvekten (fjerde stilling).

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Sett inn et rør eller lignende objekt på den lange fjærenden og sving det rundt fjæraktuatoren til ønsket stilling (Figur 35).

   Forsiktig

   Fjærene er spente, og det kan det føre til personskader.

   Utvis forsiktighet ved justering av fjærene.

   g019276
  3. Gjenta prosedyren på den andre fjæren.

  Justere snuoperasjonsstilling for løftearmen

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Løftearmsbryteren finnes under den hydrauliske tanken bak den fremre, høyre løftearmen (Figur 36).

  3. Løsne bryterens festeskruer og flytt bryteren ned for å heve løftearmens vendehøyde, eller flytt bryteren opp for å senke løftearmens vendehøyde (Figur 36).

   g012154
  4. Stram til festeskruene.

  Skyve eller taue maskinen

  I nødstilfeller kan du bevege maskinen ved å aktivere omløpsventilen i den hydrauliske pumpen med variabelt fortrengningsvolum og deretter skyve eller taue den.

  Important: Ikke skyv eller tau maskinen med en større hastighet enn 3–4,8 km/t, da dette kan føre til skader i det interne drivverket. Omløpsventilen må være åpen når du skyver eller tauer maskinen.

  1. Omløpsventilen er plassert på venstre side av hydrostaten (Figur 37). Vri bolten halvannen omdreining for å åpne den og la væsken gå utenom internt.

   Note: Du kan nå flytte maskinen sakte uten at drivverket skades.

   g003995
  2. Lukk omløpsventilen før du starter motoren. Du må imidlertid ikke lukke ventilen med et moment på mer enn 7 til 11 Nm.

   Important: Å kjøre motoren med omløpsventilen åpen fører til at drivverket overopphetes.

  Forstå diagnoselampene

  Maskinen er utstyrt med en diagnostikklampe som indikerer om elektronikkontrolleren oppdager en elektronisk feil. Diagnoselampen er plassert på kontrollarmen (Figur 38). Når maskinen fungerer korrekt og nøkkelbryteren flyttes til På/KJøR-stilling, tennes diagnostikklampen et øyeblikk for å indikere at den fungerer som den skal. Når det vises en maskinvarselsmelding, lyser lampen. Når det vises en feilmelding, blinker lampen til feilen er avklart.

  g021272

  Kontrollere sperrebryterne

  Formålet med sperrebryterne er å forhindre at motoren dreier eller starter bortsett fra om trekkpedalen er i NøYTRAL stilling, aktiverings-/deaktiveringsbryteren er i DEAKTIVERT stilling og heve-/senkekontrollen er i NøYTRAL stilling. Motoren skal også slås av når du trykker på trekkpedalen mens du er av setet eller hvis parkeringsbremsen er aktivert.

  Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne utkobles eller ødelegges, kan maskinen fungere uventet og forårsake personskader.

  • Ikke rør sperrebryterne.

  • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

  Bekrefte sperrebryterfunksjonen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller driften til sperrebryterne.
  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene, slå av motoren og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Drei nøkkelbryteren til På-stilling, men ikke start maskinen.

  3. Finn den riktige bryterfunksjonen i menyen Diagnostikk på InfoCenter.

  4. Endre hver av bryterne fra åpen til lukket hver for seg (dvs. sitt i setet, aktiver trekkpedalen osv.), og kontroller at tilstanden for hver av bryterne endres. Gjenta dette for alle brytere som du kan endre for hånd.

  5. Hvis bryteren er lukket og korrekt indikator ikke endres, kontroller alle ledningene og koblingene til bryteren og/eller bryterne med et ohm-meter. Skift ut eventuelle defekte brytere og reparer eventuelle defekte ledninger.

  Note: InfoCenter kan også oppdage utgangssolenoider eller releer som er slått på. Dette er en rask måte å avgjøre om det er enten en elektronisk eller en hydraulisk maskinfeil.

  Bekrefte utgangsfunksjonen

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene, slå av motoren og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Drei nøkkelbryteren til På-stilling, og start maskinen.

  3. Finn den riktige utgangsfunksjonen i menyen Diagnostikk på InfoCenter.

  4. Sitt i setet og forsøk å drive ønsket funksjon på maskinen. Korrekt utgang skal endre tilstand for å indikere at ECM slår på denne funksjonen.

  Note: Hvis korrekt utgang opplyses, bekreft at nødvendige inngangsbrytere er i påkrevde stillinger for å tillate at funksjonene inntreffer. Bekreft korrekt bryterfunksjon.Hvis utgang vises som på, som spesifisert, men maskinen ikke fungerer på korrekt måte, indikerer dette at det finnes et ikke-elektrisk problem. Reparer som nødvendig.

  Sikkerhet etter bruk

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Hvis klippeenhetene er i transportstilling, bruk mekanisk lås (hvis tilgjengelig) før du forlater maskinen uten tilsyn.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Steng drivstofftilførselen før oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet, spesielt delene som fester knivene.

  • Skift ut slitte eller skadde merker.

  Transportere maskinen

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt.

  Identifisere festepunktene

  • Foran – hullet i den rektangulær platen, under akselrøret, innenfor hver av de fremre festepunktene (Figur 39)

   g031851
  • Bak – på hver side av maskinen på den bakre rammen (Figur 40)

   g004555

  Løftepunkt for jekk

  Note: Bruk jekkstøtter til å støtte maskinen når det er nødvendig.

  • Foran – rektangulær plate under akselrøret, innenfor hver av de fremre festepunktene (Figur 41).

   g031850
  • Bak – rektangulært akselrør på bakakselen.

  Funksjoner for hydraulisk solenoidventil

  Bruk listen under til å identifisere og beskrive de forskjellige funksjonene til solenoidene i den hydrauliske manifolden. Hver solenoid må aktiveres for å tillate at funksjonen inntreffer.

  SolenoidFunksjon
  MSV2Fremre spolekrets
  MSV1Bakre spolekrets
  SVRVHev/senk klippeenhetene
  SV1Hev/senk fremre klippeenheter
  SV3Hev/senk bakre klippeenheter
  SV2Hev eventuelle klippeenheter

  Brukstips

  Gjøre deg kjent med maskinen

  Før du klipper gress bør du øve på å bruke maskinen i et åpent område. Start og lå av motoren. Bruk i fremover- og reversstilling. Senk og hev klippeenhetene og aktiver og deaktiver spolene. Når du føler at du kjenner maskinen kan du øve på å kjøre opp og ned skråninger ved ulike hastigheter.

  Forstå varselsystemet

  Hvis en varsellampe tennes under drift må du stoppe maskinen umiddelbart og rette opp problemet før du fortsetter klippingen. Alvorlig skade kan inntreffe hvis du driver maskinen med en feil.

  Klipping

  Start motoren, og flytt motorhastighetsbryteren til HURTIG-stillingen. Flytt aktivering-/deaktiveringsbryteren til AKTIVERING-stillingen og bruk spaken for heve/senke klippeenheten til å kontrollere klippeenhetene (fremre klippeenheter er timet til å senkes før de bakre klippeenhetene). For å kjøre fremover og klippe gress, trykk trekkpedalen fremover.

  Transportere maskinen

  Flytt aktiverings-/deaktiveringsbryteren til DEAKTIVERT stilling og hev klippeenhetene til TRANSPORTstilling. Flytt klippe-/transportspaken til TRANSPORTstilling. Vær forsiktig når du kjører mellom gjenstander slik at du ikke skader maskinen eller klippeenhetene ved et uhell. Vær svært forsiktig når du bruker maskinen i bakker. Kjør sakte, og unngå skarpe svinger i bakker, slik at gressklipperen ikke velter. Senk klippeenhetene ved kjøring i nedoverbakke for styringskontroll.

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulhakemutterne til 94–122 N·m.
 • Etter de 8 første timene
 • Kontroller tilstand og stramming til driv- og klipperremmene.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulhakemutterne til 94–122 N·m.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Kontroller motorens omdreiningshastighet (halv og full gass).
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Kontrollere kjølesystemet
 • Kontroller nivået på hydraulikkoljen.
 • Kontroller kontakten mellom spole og motstål.
 • Kontroller driften til sperrebryterne.
 • Tapp vann og andre urenheter fra vannutskilleren .
 • Fjern rusk fra skjermen, oljekjølerene og radiatoren (oftere under skitne driftsforhold).
 • Kontroller hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse.
 • Hver 50. driftstime
 • Smør lagrene og hylsene. (Smør dem umiddelbart etter hver vask, uansett hva som står oppført i intervallisten.)
 • Rengjør batteriet og kontroller batteriets tilstand (eller ukentlig, avhengig av hva som kommer først).
 • Sjekk batterikabeltilkoblingene.
 • Hver 100. driftstime
 • Undersøk slangene for kjølesystemet.
 • Kontroller tilstand og stramming til driv- og klipperremmene.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 200. driftstime
 • Tapp ut fuktighet fra tankene for drivstoff og hydraulisk væske.
 • Kontroller forhåndsbelastningen på spolelageret.
 • Hver 250. driftstime
 • Stram hjulhakemutterne til 94–122 N·m.
 • Hver 400. driftstime
 • Overhal luftrenseren. (Overhal luftrenseren tidligere hvis luftrenseindikatoren lyser rødt. Overhal den oftere under ekstremt støvete eller skitne forhold.)
 • Kontroller om drivstoffslangene og koblingene er slitte, ødelagte eller løse.
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Kontroller motorens omdreiningshastighet (halv og full gass).
 • Hver 800. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Kontroller spissingen av bakhjulene.
 • Skift den hydrauliske oljen.
 • Skift ut de hydrauliske filterne (oftere hvis indikatoren for serviceintervall er i den røde sonen).
 • Pakk bakhjulenes kulelagre.
 • Juster motorventilene (se motorens brukerhåndbok).
 • Før lagring
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Annet hvert år
 • Tøm og fyll på ny kjølevæske.
 • Tøm og skyll den hydrauliske tanken.
 • Skift ut alle bevegelige slanger.
 • Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  Ma.Ti.On.To.Fr.Lø.Sø.
  Kontroller at sikkerhetssperrene virker ordentlig.       
  Kontroller at bremsene virker som de skal.       
  Kontroller motorolje- og drivstoffnivået.       
  Tøm drivstoff-/vannutskilleren.       
  Kontroller luftfilterindikatoren.       
  Kontroller at det ikke er rusk i radiatoren eller på skjermen.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.1       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontrollere væskenivået i hydraulikksystemet.       
  Kontroller indikatoren for det hydrauliske filteret. 2       
  Kontroller om de hydrauliske slangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått væskelekkasjer.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Kontroller justeringen mellom spole og motstål.       
  Kontroller klippehøydejusteringen.       
  Kontroller alle smøreniplene for smøring.3       
  Lakker over ødelagt maling.       

  1. Kontroller glødepluggene og injektormunnstykkene hvis maskinen er vanskelig å starte, hvis det kommer ut mye røyk, eller hvis motoren går ujevnt.

  2. Kontroller med motoren i gang og oljen ved driftstemperatur

  3. Straks etter hver vask, uansett hva som står oppført

  Bemerkninger om spesielle områder

  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Se eierhåndboken for motoren for mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer.

  Note: Hvis du vil ha tak i elektronikkskjema eller hydraulikkskjema for maskinen din, går du til www.Toro.com.

  Tabell for serviceintervaller

  decal125-8753

  Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Fjern nøkkelen fra tenningen før du begynner med vedlikeholdsarbeid.

  Forberedelse for vedlikehold

  Sikkerhet før vedlikehold

  • Før du justerer, rengjør, reparerer eller forlater maskinen, må du gjøre følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Flytt gassbryteren til stillingen for lavt tomgangsturtall.

   • Koble fra klippeenhetene.

   • Senk klippeenhetene.

   • Sjekk at trekkenheten er i fri.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

   • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  • Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Bruk jekkstøtter for å støtte maskinen eller komponenter når det er nødvendig.

  • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

  Smøring

  Smøre lagrene og hylsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør lagrene og hylsene. (Smør dem umiddelbart etter hver vask, uansett hva som står oppført i intervallisten.)
 • Hvis du bruker maskinen under vanlige forhold, smører du alle lagrenes og hylsenes smørenipler etter hver 50. driftstime med nr. 2 litiumsmørefett. Smør lagrene og hylsene umiddelbart etter hver gang du vasker maskinen, uavhengig av de oppførte intervallene.

  Plassering av og antall smørenipler er som følger:

  • Pumpedrivaksel med u-ledd (3) (Figur 43)

   g003962
  • Løftearmsylindre for klippeenheten (2 hver) (Figur 44)

   g012150
  • Løftearmsdreietapper (1 hver) (Figur 44)

  • Bæreramme og dreietapp for klippeenhet (2 hver) (Figur 45)

   g003960
  • Løftearmsdreietappaksel (1 hver) (Figur 46)

   g004157
  • Bakakselens parallellstag (2) (Figur 47).

   g003987
  • Akselstyringsdreietapp (1) (Figur 48)

   g004169
  • Styresylinderens kuleledd (2) (Figur 49)

   g003966
  • Bremsepedal (1) (Figur 50)

   g011615

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Slå av motoren før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Overhal luftrenseren. (Overhal luftrenseren tidligere hvis luftrenseindikatoren lyser rødt. Overhal den oftere under ekstremt støvete eller skitne forhold.)
 • Kontroller om luftrenserhuset er skadet slik at det kan føre til luftlekkasje. Skift den ut om den er skadet. Kontroller hele inntakssystemet for lekkasjer, skade eller løse slangeklemmer.

  Overhal filteret på luftrenseren kun når indikatoren (Figur 51) tilsier det. Hvis du skifter filteret før det er nødvendig, øker det bare risikoen for at det kommer inn smuss i motoren når filteret er fjernet.

  Important: Pass på at dekselet sitter korrekt på og at det er forseglet rundt luftrenserhuset.

  1. Utløs låsene som fester luftrenserdekslet til luftrenserhuset (Figur 51).

   g003968
  2. Fjern dekslet fra luftrenserens kropp. Før du tar av filteret bruker du luft under lavt trykk (275 kPa, ren og tørr) for å fjerne store oppsamlinger av smuss mellom utsiden av filteret og boksen. Unngå bruk av luft under høyt trykk, som kan presse smuss gjennom filteret og inn i inntakstrakten.

   Denne rengjøringsprosessen forhindrer at smuss flyttes til inntaket når filteret fjernes.

  3. Ta ut og skift ut filteret (Figur 52).

   Det anbefales ikke at det brukte elementet rengjøres, da det er mulighet for at filtermediet blir skadet. Inspiser det nye filteret for transportskade, kontroller forseglingsenden av filteret og kroppen. Ikke bruk et ødelagt filter. Sett inn det nye filteret ved å påføre trykk på den utvendige kanten av elementet for å sette det på plass i boksen. Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

   g014629
  4. Rengjør smussutstøtningsporten i det avtakbare dekselet: Fjern uttaksventilen i gummi fra dekselet, rengjør hulrommet og skift ut uttaksventilen.

  5. Monter dekselet med uttaksventilen i gummi vendt nedover – mellom urviserstillingene kl. 5 til kl. 7 sett fra enden.

  6. Fest låsene.

  Skifte motoroljen og oljefilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Skift ut motoroljen og oljefilteret først etter de 50 første driftstimene og deretter hver 150. driftstime.

  1. Fjern tappepluggen (Figur 53) og la oljen renne ut i en beholder.

   g003970
  2. Når oljen slutter å renne, setter du tappepluggen på igjen.

  3. Ta av oljefilteret (Figur 54).

   g003971
  4. Stryk et tynt lag med ren olje på den nye filterforseglingen.

  5. Installer det nye oljefilteret på filteradapteren. Drei oljefilteret med urviserne til gummipakningen kommer i kontakt med filteradapteren. Trekk deretter til filteret ytterligere en 1/2 omdreining.

   Important: Ikke trekk til luftfilteret for mye.

  6. Tilsett olje til veivhuset, se Kontrollere motoroljenivået.

  Justere gassen

  1. Plasser gasspaken fremover så den er ca. 3 mm fra fronten på kontrollarmslissen.

  2. Løsne gasskabelkoblingen, på gasskabelen, ved siden av innsprøytingspumpespaken (Figur 55).

   g007917
  3. Hold innsprøytningspumpens spakarm mot høy tomgangsstopp (Figur 55).

  4. Mens du trekker i gasskabelen, stram til gasskabelkontakten for å fjerne eventuell slakk.

   Note: Når den er strammet, må kabelhengselen kunne svinge fritt på innsprøytningspumpens spakarm.

  5. Hvis gassen ikke forblir i stillingen under drift, øk torsjonsmomentet for låsemutteren som fester friksjonsenheten på gasspaken.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Fare

  Under visse forhold er diesel og dampen fra drivstoff svært brannfarlig og eksplosivt. En brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff, kan påføre deg og andre brannskader og forårsake skade på eiendom.

  • Bruk en trakt når du fyller tanken, og fyll den utendørs på et åpent sted når motoren er slått av og kald. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  • Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

  • Oppbevar drivstoffet i en ren, godkjent beholder, og pass på at lokket er skrudd på.

  Tømme drivstofftanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Før lagring
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Tøm og rengjør drivstofftanken hvis drivstoffsystemet blir forurenset, eller hvis du har tenkt å oppbevare maskinen i en lengre periode. Bruk rent drivstoff til å spyle tanken.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller om drivstoffslangene og koblingene er slitte, ødelagte eller løse.
 • Kontroller drivstoffledningene og koplingene hver 400. driftstime eller årlig, avhengig av hva som kommer først. Kontroller om koblingene er slitte, ødelagte eller løse.

  Overhale vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Tapp vann og andre urenheter fra vannutskilleren .
 • Hver 400. driftstime
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
  1. Plasser en ren beholder under drivstoffilteret (Figur 56).

  2. Løsne tappepluggen på bunnen av filterboksen.

   g007367
  3. Rengjør området der filterboksen skal festes.

  4. Fjern filterboksen og rengjør monteringsoverflaten.

  5. Smør pakningen på filterboksen med ren olje.

  6. Monter filterboksen for hånd til pakningen kommer i berøring med monteringsoverflaten, og drei den deretter en halv omdreining til.

  7. Stram til tappepluggen på bunnen av filterboksen.

  Overhale skjermen på drivstoffoppsamlingsslangen

  The drivstoffoppsamlingsslangen, som finnes inne i drivstofftanken, er utstyrt med en skjerm som hindrer at smuss kommer inn i drivstoffsystemet. Fjern drivstoffoppsamlingsslangen og rengjør skjermen som nødvendig.

  Tappe luft fra drivstoffinjektorene

  Note: Denne fremgangsmåten må bare brukes hvis drivstoffsystemet er tømt for luft ved bruk av vanlige fremgangsmåter for priming og motoren ikke starter. Se Tappe drivstoffsystemet.

  1. Løsne rørforbindelsen til injektormunnstykke nr. 1 og holderen ved innsprøytingspumpen (Figur 57).

   g003973
  2. Vri nøkkelen i nøkkelbryteren til På-stilling og se drivstoffet flyte rundt koblingen. Når du ser en jevn drivstoffstrøm, vrir du nøkkelen til AV-stilling.

  3. Stram rørforbindelsen forsvarlig.

  4. Gjenta trinnene 1 til og med 3 på gjenstående munnstykker.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Important: Før du sveiser på maskinen, må du koble begge kablene fra batteriet, begge ledningsfastspennerne fra den elektroniske kontrollenheten og terminalkonnektoren fra vekselstrømsgeneratoren for å unngå skade på det elektriske systemet.

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Rengjør batteriet og kontroller batteriets tilstand (eller ukentlig, avhengig av hva som kommer først).
 • Sjekk batterikabeltilkoblingene.
 • Fare

  Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift hvis den inntas, og som også kan forårsake alvorlige brannskader.

  • Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne eller klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihansker for å beskytte hendene.

  • Fyll batteriet i nærheten av rent vann som kan brukes til å skylle huden.

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Røyk aldri i nærheten av batteriet, og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  Hold batteripolene og hele batterikassen ren. Et skittent batteri lades sakte ut. Du rengjør batteriet ved å vaske hele kassen med en oppløsning av natron og vann. Skyll med rent vann.

  Kontrollere sikringene

  Det er åtte sikringer i det elektriske systemet. Sikringsblokken sitter bak kontrollarmens tilgangspanel (Figur 58).

  g003988
  decal117-0169

  Vedlikehold av drivsystem

  Justere trekkdrivet for fri

  Maskinen må ikke bevege seg når du slipper opp trekkpedalen. Hvis dette skjer, må maskinen justeres på følgende måte:

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren og senk klippeenhetene ned på bakken.

  2. Jekk opp fremsiden av maskinen til fordekkene er løftet fra gulvet. Støtt maskinen med jekkstøtter, slik at den ikke kan falle ned ved et uhell.

   Note: På modeller med firehjulstrekk må også det venstre bakhjulet være over verkstedsgulvet

  3. På den høyre siden av hydrostaten, løsne festeskruen på trekkjusteringskammen (Figur 60).

   g004147

   Advarsel

   Motoren må gå for at den endelige justeringen av trekkjusteringskammen skal kunne utføres. Dette kan føre til personskader.

   Hold hender, føtter, ansikt og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen, andre varme deler i motoren og eventuelle deler som roterer.

  4. Start motoren og roter den sekskantede kambolten i begge retninger til hjulene slutter å rotere.

  5. Trekk til låsemutteren for å sikre justeringen.

  6. Slå av motoren. Ta bort jekkstøttene, og senk maskinen ned på verkstedsgulvet.

  7. Prøvekjør maskinen for å kontrollere at den ikke kryper.

  Justere bakhjulenes hjulspissing

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Kontroller spissingen av bakhjulene.
  1. Vri rattet slik at bakhjulene peker rett fremover.

  2. Løsne låsemutteren på begge ender av parallellstaget (Figur 61).

   Note: Enden av parallellstaget med eksternt spor er venstregjenget.

   g004136
  3. Roter parallellstaget ved å bruke skrunøkkelslissen.

  4. Mål avstanden foran og bak på bakhjulene i akselhøyde. Avstanden foran på bakhjulene skal være mindre enn 6 mm av avstanden som målt bak på bakhjulene.

  5. Gjenta prosedyren etter behov.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Kjølesystemsikkerhet

  • Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølevæske. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  • Utslipp av varm kjølevæske under trykk, eller berøring av en varm radiator og omsluttende deler, kan føre til alvorlige brannsår.

   • La alltid motoren kjøle seg ned i minst 15 minutter før du fjerner radiatorlokket.

   • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  Fjerne rester fra kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Fjern rusk fra skjermen, oljekjølerene og radiatoren (oftere under skitne driftsforhold).
 • Hver 100. driftstime
 • Undersøk slangene for kjølesystemet.
 • Annet hvert år
 • Tøm og fyll på ny kjølevæske.
  1. Slå av motoren, og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Rengjør motorområdet nøye for alt rusk.

  3. Lås opp klemmen og sving bakre skjerm åpen (Figur 62).

   g004138
  4. Rengjør skjermen grundig med trykkluft.

  5. Sving låsene innover for å frigjøre oljekjøleren (Figur 63).

   g003974
  6. Rengjør begge sidene av oljekjøleren og radiatoren (Figur 64) grundig med trykkluft.

   g004137
  7. Vipp oljekjøleren tilbake på plass og sikre låsene.

  8. Lukk skjermen og fest låsen.

  Vedlikehold av bremser

  Justere parkeringsbremsen

  Juster bremsene når det er mer enn 2,5 cm frigang (Figur 65) på bremsepedalen, eller når det kreves mer bremsekraft. Frigang er avstanden bremsepedalen kan beveges før du merker bremsemotstand.

  g026816

  Note: Bruk hjulmotorens motreaksjon til å vippe tromlene frem og tilbake for å sikre at tromlene har frigang før og etter justeringen.

  1. Hvis du vil redusere frigangen til bremsepedalene, strammer du bremsene ved å løsne den fremre mutteren på bremsekabelens gjengeende (Figur 66).

   g011616
  2. Trekk til den bakre mutteren for å flytte kabelen bakover til bremsepedalene har en frigang på 0,63 til 1,27 cm (Figur 65), før hjulet låses.

  3. Stram de fremre mutterne og kontroller at begge kablene igangsetter bremsene samtidig.

   Note: Pass på at kabelrøret ikke roteres ved stramming.

  Justere parkeringsbremselåsen

  Justering av bremsesperren kreves hvis parkeringsbremsen ikke aktiveres og låses.

  1. Løsne de to skruene som fester parkeringsbremsespaken til rammen (Figur 67).

   g011617
  2. Trykk parkeringsbremsepedalen fremover til bremsesperrehaken aktiveres fullstendig på bremsesperren (Figur 67).

  3. Stram de to skruene som låser justeringen.

  4. Trykk ned bremsepedalen for å koble fra parkeringsbremsen.

  5. Sjekk justeringen, og juster etter behov.

  Vedlikehold av remmer

  Kontroller tilstanden og spenningen til vekselstrømsgeneratorremmen etter første driftsdag og deretter hver 100. driftstime.

  Stramme vekselstrømsgeneratorremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller tilstand og stramming til driv- og klipperremmene.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller tilstand og stramming til driv- og klipperremmene.
  1. Åpne panseret.

  2. Kontroller spenningen ved å trykke ned remmen (Figur 68) midt mellom vekselstrømsgeneratoren og veivakselrullene med en kraft på 10 kg.

   g003976

   Remmen skal gi etter 11 mm. Hvis avbøyningen er feil kan du fortsette til trinn 3. Hvis den er riktig kan du fortsette driften.

  3. Løsne skruene som fester avstiveren til motoren (Figur 68), skruen som fester vekselstrømsgeneratoren til avstiveren og svingbolten.

  4. Før inn en løftestang mellom vekselstrømsgeneratoren og motoren og lirk vekselstrømsgeneratoren utover.

  5. Når du har oppnådd korrekt spenning, trekk til vekselstrømsgeneratoren, avstiveren og svingboltene for å sikre justeringen.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulikksystem

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Skifte hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift den hydrauliske oljen.
 • Annet hvert år
 • Tøm og skyll den hydrauliske tanken.
 • Skift den hydrauliske oljen etter hver 800. driftstime under vanlige forhold. Hvis oljen blir forurenset, kontakter du den lokale Toro-forhandleren fordi systemet må tømmes. Forurenset olje ser melkeaktig eller svart ut sammenlignet med ren olje.

  1. Slå av motoren og åpne panseret.

  2. Plasser et stort tappefat under nippelen som er festet til bunnen av den hydrauliske væskebeholderen (Figur 69).

   g004139
  3. Koble slangen fra bunnen av nippelen og la den hydrauliske væsken renne ned i tappefatet.

  4. Monter på slangen når den hydrauliske oljen slutter å renne.

  5. Fyll beholderen med omtrent 56,7 liter hydraulikkvæske. SeKontrollere hydraulikkoljen..

   Important: Bruk bare de hydrauliske oljene som er angitt. Andre væsker kan skade systemet.

  6. Sett lokket på beholderen.

  7. Start motoren, og bruk alle hydrauliske kontroller til å fordele den hydrauliske oljen i systemet. Kontroller også om det har oppstått lekkasjer.

  8. Slå av motoren.

  9. Kontroller nivået på den hydrauliske oljen, og fyll på mer til nivået når opp til full-merket på peilestaven.

   Important: Ikke fyll på for mye.

  Skifte de hydrauliske filtrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift ut de hydrauliske filterne (oftere hvis indikatoren for serviceintervall er i den røde sonen).
 • Det hydrauliske systemet er utstyrt med en serviceintervallindikator (Figur 70). Når motoren kjører ved driftstemperatur, se på indikatoren, den skal være i den grønne sonen. Når indikatoren er i den røde sonen bør de hydrauliske filterne skiftes ut.

  g004132

  Important: Hvis du bruker eventuelle andre filter, kan dette føre til at garantien blir ugyldig for enkelte komponenter.

  1. Sett maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Rengjør området rundt der filteret skal festes, og plasser et tappefat under filtrene (Figur 71 og Figur 72).

   g003980
   g004150
  3. Fjern filteret.

  4. Smør pakningen på det nye filteret med hydraulikkvæske.

  5. Pass på at området der filteret skal festes er rent.

  6. Monter filteret for hånd til pakningen kommer i berøring med monteringsoverflaten, og drei den deretter en halv omdreining til.

  7. Gjenta prosedyren på det andre filteret.

  8. Start motoren og la den gå i omtrent to minutter for å blåse luft ut fra systemet.

  9. Stopp motoren og kontroller om det finnes lekkasjer.

  Kontrollere de hydrauliske ledningene og slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse.
 • Kontroller daglig hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk.

  Advarsel

  Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

  • Kontroller at alle slanger til hydraulikkvæske og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulikkvæske under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden.

  Bruke teståpninger for det hydrauliske systemet

  Bruk teståpningene i det hydrauliske systemet til å teste trykket i det hydrauliske kretsene. Kontakt en lokal Toro-forhandler hvis du trenger hjelp.

  Bruk teståpningene foran på de hydrauliske rørene (Figur 73) til å hjelpe til med feilsøking i trekkretsen.

  g031993

  Bruk teståpningene på klippeventilblokken (Figur 74) til å hjelpe til med feilsøking i klippekretsen.

  g021221

  Bruk teståpningene på heveventilblokken (Figur 75) til å hjelpe til med feilsøking i hevekretsen.

  g003983

  Vedlikehold av klippeenhetssystemet

  Klippeenhetsikkerhet

  En slitt eller skadet klippeenhet kan brekke, og en del av en spole eller et motstål kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

  • Undersøk klippeenheten regelmessig for slitasje eller skade.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer klippeenhetene. Legg noe rundt knivene eller bruk hansker, og vær svært forsiktig når du håndterer spolene og motstålene. Kniver og motstål skal kun skiftes ut eller slipes. Du må aldri rette dem ut eller sveise dem.

  • Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.

  Sliping av klippeenhetene

  Advarsel

  Kontakt med spolene eller andre bevelige deler kan føre til personskader.

  • Hold fingre, hender og klær borte fra spolene eller andre bevegelige deler.

  • Forsøk aldri å dreie spolene for hånd eller med føttene mens motoren er i gang.

  Note: Alle de fremre og de bakre enhetene fungerer sammen ved sliping.

  1. Sett maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsene og flytt aktivering/deaktivering-bryteren til DEAKTIVERING-stilling.

  2. Lås opp og hev setet for å vise slipespakene (Figur 76).

  3. Foreta innledende spole til motstål-justeringer som er korrekte for sliping på alle klippeenhetene som skal slipes. Se i klippeenhetens brukerhåndbok.

  4. Start maskinen, og la den gå på tomgang.

   Fare

   Endring av motorhastigheten mens du sliper kan føre til at spolene stopper.

   • Endre aldri motorhastigheten mens du sliper.

   • Sliping skal kun utføres mens motoren går på tomgang.

  5. Velg enten fremre, bakre eller begge slipespaker for å bestemme hvilke spoler som slipes (Figur 76).

   Fare

   For å unngå personskader må du forsikre deg om at du går klar av klippeenhetene før du fortsetter.

  6. Med klippe-/transportspaken i KLIPPEstilling flytter du aktiver-/deaktiverbryteren til AKTIVERT stilling. Flytt kontrollen for å senke/heve klippeenhetene fremover for å starte slipeoperasjonen på utpekte spoler.

  7. Påføre lappingsmasse med en børste med langt håndtak. Bruk aldri børster med korte håndtak.

  8. Hvis spolene stopper eller blir uberegnelige ved sliping, velg en høyere spolehastighetsinnstilling til hastigheten stabiliseres, returner deretter spolehastigheten til hastigheten som du ønsker.

  9. For å foreta en justering til klippeenhetene under sliping slår du av spolene ved å flytte kontrollen for senking/heving av klippeenhetene bakover, flytte aktivering/deaktivering-bryteren til DEAKTIVERING-stilling og slå av motoren. Etter at justeringene er fullført, gjenta trinnene 4 til og med 8.

   g021209
  10. Gjenta prosedyren for alle klippeenheter som du vil skal slipes.

  11. Når du er ferdig, stiller du slipespakene tilbake til KLIPP-stillingen, senker setet og vasker av all lappingsmassen fra klippeenhetene. Juster klippeenhetens spole til motstål etter behov. Juster klippeenhetens spolehastighet til ønsket klippestilling.

   Important: Hvis slipebryteren ikke stilles tilbake til AV-stilling etter sliping, vil klippeenhetene ikke heves eller fungere på korrekt måte.

   Note: For en bedre knivsegg, dra en fil over forsiden av motstålet etter sliping. Dette fjerner alle rue eller skarpe kanter på klippeenheten.

  Lagring

  Klargjøre trekkenheten

  1. Rengjør trekkenheten, klippeenhetene og motoren grundig.

  2. Kontroller trykket i dekkene. Fyll på alle klippeenhetens dekk til 0,83 til 1,03 bar.

  3. Kontroller alle festene. Stram dem om nødvendig.

  4. Smør alle smørepunkter og omdreiningspunkter. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  5. Bruk litt sandpapir på og mal malte områder som har fått riper eller rust. Reparer alle hakk i metallet.

  6. Overhal batteriet og kablene:

   1. Ta batteriklemmene av batteripolene.

   2. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.

   3. Smør batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

   4. Lad batteriet sakte opp i 24 timer hver 60. dag for å forhindre blysulfatering av batteriet.

  Klargjøre motoren

  1. Tøm motoroljen fra bunnpannen, og sett tappepluggen tilbake.

  2. Ta ut og kast oljefilteret. Sett inn et nytt oljefilter.

  3. Fyll på oljetanken med tilmålt mengde motorolje.

  4. Start motoren, og kjør den på tomgang i omtrent to minutter.

  5. Slå av motoren.

  6. Tøm alt drivstoff fra drivstofftanken, slangene og drivstoffilteret/vannutskillerenheten.

  7. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt dieseldrivstoff.

  8. Fest alle beslagene for drivstoffsystemet.

  9. Rengjør og overhal luftrenseren grundig.

  10. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig teip.

  11. Kontroller frostvæskebeskyttelsen og tilsett som nødvendig for forventet minimumstemperatur i ditt område.