Indledning

Dette er en plænetraktor med knivcylindre, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdt græs.

Important: For at sikre maksimal sikkerhed, ydeevne og korrekt betjening af denne maskine skal du omhyggeligt læse og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning. Manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen eller manglende grundig undervisning kan medføre personskade. For at få flere oplysninger om sikker driftspraksis, herunder sikkerhedstip og uddannelsesmaterialer, henvises til www.Toro.com.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden (hvis udstyret hermed) på serienummermærkaten med din mobilenhed for at få adgang til oplysninger om garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g259591

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som vedligeholdes og er i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dieselmotorens udstødningsgas og nogle af dens bestanddele er ifølge staten Californien kræftfremkaldende og kan medføre fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Denne maskine opfylder eller overstiger EN ISO 5395:2013 og ANSI B71.4-2017, når den er udstyret med bagvægt. Se afsnittet i denne vejledning om montering af bagest.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Betjen ikke maskinen samtidig med distraherende aktiviteter, da dette kan medføre personskade eller tingsskade.

 • Hold afstand til udblæsningsåbninger. Hold omkringstående og kæledyr på sikker afstand af maskinen.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stop maskinen, og sluk motoren, før den efterses, fyldes med brændstof eller ryddes for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan der være risiko for personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger, hvor det er nødvendigt, forskellige steder i denne betjeningsvejledning.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal93-7272
decal93-6696
decal106-6754
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
decal106-6755
decal93-6689
decal93-6688
decalbatterysymbols
decal121-5644
decal120-4158
r:\decal117-0169
decal133-8062
decal133-2930
decal133-2931
decal125-8753

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Justering af dæktryk

Dækkene er oppumpede med overtryk med henblik på forsendelse. Luk derfor noget af luften ud for at reducere trykket. Det korrekte lufttryk for for- og bagdæk er 0,83 til 1,03 bar.

Important: Oprethold jævnt tryk i alle dæk for at sikre ensartet kontakt med plænen.

Justering af styrearmens position

Styrearmens position kan justeres for at give maksimal komfort.

 1. Løsn de to bolte, der fastgør styrearmen til holdebeslaget (Figur 3).

  g004152
 2. Drej styrearmen til den ønskede position, og spænd de to bolte.

Montering af klippeenhederne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Højre forreste slangeholder1
Venstre forreste slangeholder1
 1. Fjern knivcylindermotorerne fra leveringsbeslagene.

  Note: Bortskaf leveringsbeslagene.

 2. Tag klippeenhederne ud af papkasserne.

 3. Saml og juster klipppeenhederne som beskrevet i betjeningsvejledningen til klippeenheden.

 4. Sørg for, at kontravægten (Figur 4) er monteret i den rigtige ende af klippeenheden som beskrevet i betjeningsvejledningen til klippeenheden.

  g003320
 5. Monter plænekompensationsfjederen på samme side af klippeenheden som knivcylinderens drivmotor. Placer plænekompensationsfjederen som følger:

  Note: Alle klippeenheder leveres med plænekompensationsfjederen monteret på højre side af klippeenheden.

  1. Fjern de to bræddebolte og møtrikker, der fastgør stangbeslaget på klippeenhedens tapper (Figur 5).

   g003949
  2. Fjern den flangemøtrik, som fastgør fjederrørets bolt på bærerammens tap (Figur 5). Fjern enheden.

  3. Monter fjederrørets bolt på den modsatte tap på bærerammen, og fastgør med flangemøtrikken.

   Note: Placer boltens hoved på tappens udvendige side som vist i Figur 6.

   g003967
  4. Monter stangbeslaget på klippeenhedens tapper med bræddebolte og møtrikker (Figur 6).

   Important: På klippeenhed 4 (forrest til venstre) og klippeenhed 5 (forrest til højre) bruges stangbeslagets monteringsmøtrikker til at montere slangeholderne forrest på klippeenhedens tapper (Figur 7 og Figur 8). Slangeholderne skal læne mod den midterste klippeenhed (Figur 8 og Figur 9).

   Note: Ved montering eller afmontering af klippeenheder skal det sikres, at låseclipsen er monteret i fjederstangens hul ved siden af stangbeslaget. Når klippeenhederne ikke monteres eller afmonteres, skal det sikres, at låseclipsen er monteret hullet i stangens ende.

   g030896
   g015160
   g019284
 6. Sænk alle løftearme fuldstændigt.

 7. Fjern låsestiften og hætten fra løftearmens drejegaffel (Figur 10).

  g003975
 8. Hvad angår de forreste klippeenheder, skubbes en klippeenhed ind under løftearmen, mens bærerammeakslen sættes op i løftearmens drejegaffel (Figur 11).

  g003977
 9. Brug følgende procedure for de bageste klippeenheder, når klippehøjden er over 1,9 cm.

  1. Fjern den ringstift og spændeskive, der fastgør løftearmens drejeaksel til løftearmen, og skub løftearmens drejegaffel ud af løftearmen (Figur 12).

   g003979
  2. Sæt løftearmsgaflen på bærerammens aksel (Figur 11).

  3. Sæt løftearmens aksel ind i løftearmen, og fastgør den med spændeskiven og ringstiften (Figur 12).

 10. Sæt hætten over bærerammens aksel og løftearmsgaflen.

 11. Fastgør hætte og bærerammens aksel på løftearmsgaflen med låsestiften (Figur 10).

  Note: Brug rillen, hvis der ønskes en klippeenhed med styring, eller brug hullet, hvis klippeenheden skal fastlåses i positionen

 12. Fastgør løftearmskæden til kædebeslaget med låsestiften (Figur 13).

  Note: Brug det antal kædeled, der er anført i betjeningsvejledningen til klippeenheden.

  g003948
 13. På klippeenhed 4 (forrest til venstre) og klippeenhed 5 (forrest til højre) sættes knivcylindermotorens slanger i den respektive slangeholder.

 14. Kom rent smørefedt på knivcylindermotorens notaksel.

 15. Smør knivcylindermotorens O-ring, og monter den på motorflangen.

 16. Monter motoren ved at dreje den med uret, således at motorflangerne går fri af boltene (Figur 14).

  Note: Drej motoren mod uret, indtil flangerne indeslutter boltene, og tilspænd derefter boltene.

  Important: Sørg for, at knivcylindermotorens slanger ikke er snoede, bukkede eller i fare for at komme i klemme.

  g004127

Justering af plænekompensationsfjederen

Plænekompensationsfjederen (Figur 15) overfører vægt fra forrullen til bagrullen. Dette medvirker til at reducere dannelsen af et bølgemønster i plænen, også kaldet ondulation.

Important: Foretag justeringerne af fjederen, mens klippeenheden er monteret på traktionsenheden, peger lige frem og er sænket ned på gulvet.

 1. Sørg for, at låseclipsen er monteret i det bageste hul i fjederstangen (Figur 15).

  g003863
 2. Stram sekskantmøtrikkerne på fjederstangens forende, indtil fjederens sammentrykkede længde er 15,9 cm. (Figur 15

  Note: Ved drift i ujævnt terræn skal fjederlængden mindskes med 13 mm. Kontakten med terrænet vil blive mindsket let.

Montering af bagvægte

Dele, der skal bruges til dette trin:

Bagvægte (størrelsen varierer i henhold til konfigurationen).Varierer

Maskinen er i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013- og ANSI B71.4-2012-standarderne, når de er udstyret med bagvægte og/eller 41 kg kalciumklorid som ballast på baghjulene. Brug følgende oversigt til at fastlægge, hvilke vægtkombinationer der er nødvendige for din konfiguration. Du kan bestille dele hos din autoriserede Toro-forhandler.

  Vægt del nr. 110-8985-03
Trimmere, rullebørster og/eller opsamlereAntal vægte for at opfylde ANSI-standarder (USA)Antal vægte for at opfylde CE-standarder (Europa)Fastgørelsesanordninger for vægte (2 nødvendige for hver)Vægtplacering
Nej00I/TI/T
Ja443231-7 bræddebolt, 104-8301 møtrik1 oven på kofanger og 3 under kofanger

Important: Monter altid slanger i bagdækkene, før der tilføres kalciumklorid. Fjern maskinen fra græsområdet så hurtigt som muligt, hvis et dæk med kalciumklorid punkterer. Overhæld omgående det pågældende område med vand for at forhindre eventuelle skader på grønsværen.

Brug følgende procedure for at montere den korrekte vægt (se vægtoversigten) øverst eller nederst på bagkofangeren som vist i Figur 16.

g005526
 1. Fjern de tre bolte, skiver og afstandsklodser, der fastgør traktionsmanifolden nederst på bagkofangeren (Figur 16a).

 2. Placer den korrekte vægt øverst eller nederst på bagkofangeren.

 3. Monter vægten(e) og traktionsmanifolden på kofangeren med de tre bolte, skiver og afstandsklodser, der tidligere blev fjernet (Figur 16b).

  Note: Brug ikke afstandsklodserne ved montering af mere end to vægte under kofangeren (Figur 16c).

 4. Fastgør de yderste kanter af vægten(e) på kofangeren med to bræddebolte og møtrikker (Figur 16c).

Montering af CE-motorhjelmslåsen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Motorhjelmslåsenhed1
Spændeskive1
 1. Åbn motorhjelmen, og løft den op.

 2. Fjern gummikransen fra hullet i venstre side af motorhjelmen (Figur 17).

  g004143
 3. Fjern møtrikken fra motorhjelmslåsenheden (Figur 18).

  g003946
 4. Sæt låsens krogende gennem hullet i motorhjelmen udvendigt på motorhjelmen.

  Note: Sørg for, at gummitætningsskiven forbliver på motorhjelmens udvendige side.

 5. Sæt metalskiven på låsen og fastgør med møtrikken indvendigt i motorhjelmen.

  Note: Sørg for, at låsen indkobler rammehagen, når den er låst. Brug den medfølgende motorhjelmsnøgle til at betjene motorhjelmslåsen.

Brug af støtteben til klippeenheden

Dele, der skal bruges til dette trin:

Støtteben til klippeenhed1

Når det er nødvendigt at vippe klippeenheden, så bundkniven/knivcylinderen kommer til syne, skal bagenden af klippeenheden understøttes med støttebenet for at sikre, at møtrikkerne på den bageste del af bundtværstangens justeringsskruer ikke hviler på arbejdsfladen (Figur 19).

g003985

Fastgør støttebenet til kædebeslaget med låsestiften (Figur 20).

g004144

Produktoversigt

g003945

Sædejusteringsgreb

Sædejusteringshåndtaget (Figur 22) giver mulighed for at justere sædet fremad og bagud. Vægtjusteringsgrebet justerer sædet i henhold til din vægt. Vægtmåleren angiver, hvornår sædet er justeret til din vægt. Højdejusteringsgrebet justerer sædet i henhold til din højde.

g003954

Traktionspedal

Traktionspedalen (Figur 23) styrer maskinens kørsel frem og tilbage. Tryk på den øverste del af pedalen for at køre fremad og på den nederste del af pedalen for at bakke. Kørehastigheden afhænger af, hvor langt pedalen er trådt ned. Hvis der skal køres med maksimal hastighed uden belastning, skal pedalen trykkes helt ned, mens gashåndtaget står i positionen FAST (hurtig).

Sådan standser du: Let foden fra traktionspedalen, og lad pedalen vende tilbage til midterpositionen.

Klippehastighedsbegrænser

Når klippehastighedsbegrænseren (Figur 23) er vippet op, regulerer den klippehastigheden og lader klippeenhederne blive koblet til. Hver afstandsklods justerer klippehastigheden med 0,8 km/t. Jo flere afstandsklodser du har oven på bolten, jo langsommere kører du. Ved transport vippes klippehastighedsbegrænseren tilbage med henblik på maksimal transporthastighed.

Bremsepedal

Træd på bremsepedalen (Figur 23) for at standse maskinen.

Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen (Figur 23) aktiveres ved at trykke ned på bremsepedalen og trykke den øverste del fremad for at låse. Parkeringsbremsen udløses ved at træde bremsepedalen ned, indtil parkeringsbremselåsen trækkes tilbage.

g003955

Ratindstillingspedal

Hvis du vil vippe rattet mod dig, skal du træde på fodpedalen (Figur 23) og trække ratstammen mod dig til den mest komfortable position og dernæst slippe pedalen.

Gashåndtag

Skub gashåndtaget (Figur 24) fremad for at øge motorens hastighed og tilbage for at mindske hastigheden.

g025902

Tændingskontakt

Tændingskontakten (Figur 24) har tre positioner: FRA, TæNDT/FORVARM og START.

Sænk+klip/hæv-håndtag

Dette håndtag (Figur 24) hæver og sænker klippehovederne og starter og standser endvidere klippehovederne, når de er aktiveret i klippetilstanden.

Forlygtekontakt

Drej kontakten nedad for at tænde forlygterne (Figur 24).

Til-/frakoblingskontakt

Brug til-/frakoblingskontakten (Figur 24) sammen med sænk+klip/hæv-håndtaget til at betjene klippehovederne. Klippehovederne kan ikke sænkes, når klippe-/transporthåndtaget står i TRANSPORTPOSITIONEN.

Baglapningshåndtag

Brug baglapningshåndtagene sammen med sænk+klip/hæv-håndtaget til baglapning af knivcylindrene (Figur 25).

g021209

Tilstopningsindikator for hydraulikfiltrene

Kig på indikatoren (Figur 26), mens motoren kører ved normal driftstemperatur. Den bør være i det grønne område. Hvis indikatoren er i det røde område, skal hydraulikfiltrene udskiftes.

g004132

Stikkontakt

Stikkontakten er en 12 V-strømforsyning til elektroniske apparater (Figur 27).

g004133

Brug af infocenterets LCD-display

Infocenterets LCD-display viser oplysninger om din maskine, som f.eks. driftsstatus, diverse diagnostikoplysninger og andre oplysninger om maskinen (Figur 28) Infocenteret har et velkomstbillede og en hovedinformationsskærm. Du kan skifte mellem velkomstbilledet og hovedinformationsskærmen på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på en vilkårlig infocenter-knap og derefter vælge den korrekte retningspil.

g020650
 • Venstre-knap, menu-/tilbage-knap – tryk på denne knap for at gå ind på infocenterets menuer. Du kan bruge den til at gå ud af en menu, du i øjeblikket er inde i.

 • Midter-knap – brug denne knap til at rulle ned i menuer.

 • Højre-knap – brug denne knap til at åbne en menu, hvor en pil til højre viser, at der er yderligere indhold.

Note: Hver knaps funktion ændres afhængigt af, hvad der er påkrævet på et givet tidspunkt. For hver knap er der et ikon, der viser dens aktuelle funktion.

Ikonbeskrivelse for InfoCenter

SERVICE DUEAngiver, når planlagt serviceeftersyn skal udføres
GraphicTimetæller
GraphicInfoikon
GraphicHurtig
GraphicLangsom
GraphicBrændstofstand
GraphicGløderør er aktive
GraphicHæv klippeenhederne
GraphicSænk klippeenhederne
GraphicOperatøren skal sidde på sædet
GraphicIndikator for parkeringsbremse – angiver, når parkeringsbremsen er i positionen On (Til)
GraphicIdentificerer hastigheden som High (Høj – transport)
GraphicNeutral
GraphicIdentificerer hastigheden som Low (Lav) (Ved klipning)
GraphicKølevæskens temperatur – viser motorens kølevæskes temperatur i enten °C eller °F
GraphicTemperatur (varm)
GraphicKraftudtag er indkoblet
GraphicAfvist eller ikke tilladt
GraphicMotorstart
GraphicStop eller afbryd
GraphicMotor
GraphicTændingskontakt
GraphicAngiver, når klippeenhederne sænkes
GraphicAngiver, når klippeenhederne hæves
GraphicPIN-adgangskode
GraphicCAN-bus
GraphicInfoCenter
GraphicDårlig eller mislykkedes
GraphicPære
GraphicTEC-styreenhedens eller kontrolkablets udgangsstik i ledningsnettet
GraphicKontakt
GraphicOperatøren skal slippe kontakten
GraphicOperatøren skal skifte til den tilstand, der er angivet
Symboler kombineres ofte for at danne sætninger. Der vises nogle eksempler nedenfor 
GraphicOperatøren skal sætte maskinen i frigear
GraphicMotorstart afvist
GraphicStandsning af motor
GraphicMotorkølevæske for varm
GraphicSid ned, eller aktiver parkeringsbremse

Brug af menuerne

For at gå ind på infocenterets menusystem skal du trykke på menuknappen, når du er på hovedskærmen. Det bringer dig til hovedmenuen. I disse tabeller kan du se en oversigt over de muligheder, der er tilgængelige i menuerne:

Hovedmenu
MenuelementBeskrivelse
FejlFejlmenuen indeholder en liste over de seneste maskinfejl. Se servicevejledningen, eller henvend dig til din autoriserede Toro-forhandler for flere oplysninger om fejlmenuen og disse oplysninger.
ServiceServicemenuen indeholder oplysninger om maskinen, såsom antal timers drift, tællere og andre lignende tal.
DiagnostikDiagnostikmenuen viser status for hver af maskinens kontroller, sensorer og styreenhedsudgange. Du kan bruge den til fejlfinding ved visse problemer, da den hurtigt kan fortælle dig, hvilke funktioner der er aktiveret, og hvilke der er deaktiveret.
IndstillingerMenuen Indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse og ændre konfigurationsvariablerne på infocenterets display.
OmMenuen Om viser maskinens modelnummer, serienummer og softwareversion.
Service
MenuelementBeskrivelse
HoursViser det samlede antal timer, som maskinen, motoren og kraftudtaget har været tændt, såvel som det antal timer, maskinen er blevet transporteret, og påkrævet service.
CountsViser adskillige optællinger, maskinen har gennemgået.
Diagnostik
MenuelementBeskrivelse
Cutting UnitsAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til hævning og sænkning af klippeenhederne.
Hi/Low RangeAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til kørsel i transportfunktion.
PTOAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til aktivering af kraftudtagets kredsløb.
Engine RunAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til start af motoren.
BaglapAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til brug af baglapningsfunktionen.
Indstillinger
MenuelementBeskrivelse
EnhederStyrer enhederne, der anvendes på infocenteret. Du kan vælge mellem britiske eller metriske enheder
SprogStyrer sprogene, der anvendes på infocenteret*.
LCD-baggrundsbelysningStyrer LCD-displayets lysstyrke.
LCD-kontrastStyrer LCD-displayets kontrast.
Cylinderhastighed for forreste baglapningStyrer hastigheden på de forreste knivcylindre i baglapningstilstand.
Cylinderhastighed for bageste baglapningStyrer hastigheden på de bageste knivcylindre i baglapningstilstand.
Beskyttede menuerGiver den tilsynsførende/mekanikeren adgang til beskyttede menuer ved at angive en adgangskode.
SkæreknivsantalStyrer antallet af skæreknive på knivcylinderen for cylinderhastigheden.
KlippehastighedStyrer kørselshastigheden til fastlæggelse af cylinderhastigheden.
KlippehøjdeStyrer klippehøjden til fastlæggelse af cylinderhastigheden.
Forreste cylinder, o/minViser den beregnede cylinderhastighedsposition for de forreste knivcylindre. Knivcylinderne kan også justeres manuelt.
Bageste cylinder, o/minViser den beregnede cylinderhastighedsposition for de bageste knivcylindre. Knivcylinderne kan også justeres manuelt.

* Kun den tekst, som vises til operatøren, er oversat. Fejl-, service- og diagnostik vises til serviceteknikere. Titlerne vises på det valgte sprog, men menupunkterne er på engelsk.

Om
MenuelementBeskrivelse
ModelViser maskinens modelnummer.
Serienr.Viser maskinens serienummer.
Hovedstyreenhedens versionViser softwareversionen for hovedstyreenheden.
Infocenterets versionViser softwareversionen for infocenteret.
CAN-busViser status for maskinens kommunikationsbus.

Beskyttede menuer

Der er 5 indstillinger for driftskonfiguration, som kan justeres i menuen Indstillinger i infocenteret: Skæreknivsantal, Klippehastighed, Klippehøjde, Forreste cylinder, o/min, og Bageste cylinder, o/min. Disse indstillinger kan låses ved at bruge den beskyttede menu.

Note: På leveringstidspunktet er adgangskoden programmeret af din forhandler.

Adgang til indstillinger i beskyttet menu

Sådan opnås adgang til indstillinger i beskyttet menu

 • Rul ned til menuen Indstillinger fra hovedmenuen, og tryk på den højre knap.

 • Rul ned til den beskyttede menu fra menuen Indstillinger, og tryk på den højre knap.

 • For at indtaste adgangkoden skal du bruge den midterste knap til at angive det første ciffer, og derefter trykke på den højre knap for at gå videre til det næste ciffer.

 • Brug den midterste knap til at angive det andet ciffer, og tryk derefter på den højre knap for at gå videre til det næste ciffer.

 • Brug den midterste knap til at angive det tredje ciffer, og tryk derefter på den højre knap for at gå videre til det næste ciffer.

 • Brug den midterste knap til at angive det fjerde ciffer, og tryk derefter på den højre knap.

 • Tryk på den midterste knap for at indlæse koden.

 • Hvis koden accepteres, og den beskyttede menu "låses op", vises "PIN" i øverste højre hjørne af displayskærmen.

Muligheden for at se og ændre indstillingerne i den beskyttede menu kan ændres. Rul ned til beskyttede indstillinger, når der er oprettet adgang til den beskyttede menu. Når de beskyttede indstillinger med højre knap sættes til FRA, er det muligt at se og ændre indstillingerne i den beskyttede menu uden at indtaste en adgangskode. Hvis de beskyttede indstillinger ændres til TIL, skjules de beskyttede muligheder, og en adgangskode er påkrævet for at ændre indstillingen i den beskyttede menu. Når adgangskoden er blevet indstillet, skal tændingskontakten slukkes og tændes igen for at aktivere og gemme denne funktion.

Note: Hvis du glemmer eller forlægger adgangskoden, kan du kontakte din forhandler for at få hjælp.

Indstilling af antallet af skæreknive

 1. Rul ned til Skæreknivsantal i menuen Indstillinger.

 2. Tryk på den højre knap for at ændre antallet af skæreknive til mellem 5, 8 eller 11 knivcylindre til skæreknive.

Indstilling af klippehastigheden

 1. Rul ned til Klippehastighed i menuen Indstillinger.

 2. Tryk på den højre knap for at vælge klippehastigheden.

 3. Brug den midterste og højre knap for at vælge den relevante klippehastighed, som indstilles på den mekaniske klippehastighedsbegrænser på traktionspedalen.

 4. Tryk på den venstre knap for at lukke klippehastigheden og gemme indstillingen.

Indstilling af klippehøjden

 1. Rul ned til Klippehøjde i menuen Indstillinger.

 2. Tryk på den højre knap for at vælge klippehøjden.

 3. Brug den midterste og højre knap for at vælge den relevante klippehøjde. (Hvis den korrekte indstilling ikke vises, skal du vælge den nærmeste klippehøjdeindstilling på den viste liste).

 4. Tryk på den venstre knap for at lukke klippehøjden og gemme indstillingen.

Indstilling af forreste og bageste cylinderhastighed

Selvom forreste og bageste cylinderhastighed beregnes ved at indtaste antallet af skæreknive, klippehastigheden og klippehøjden i infocenteret, kan indstillingen ændres manuelt, så den passer til forskellige klippeforhold.

 1. For at ændre indstillingerne for cylinderhastighed skal du rulle ned til Forreste cylinder, o/min, Bageste cylinder, o/min eller begge.

 2. Tryk på den højre knap for at ændre værdien for cylinderhastighed. Når du ændrer hastighedsindstillingen, vises den beregnede cylinderhastighed fortsat på skærmen baseret på skæreknivsantal, klippehastighed og klippehøjde, der blev indtastet tidligere, men den nye værdi vises også.

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Specifikation 
Transportbredde233 cm
Klippebredde254 cm
Længde282 cm
Højde160 cm
Vægt1276 kg
MotorKubota 44,2 hk (Turbo)
Brændstoftankens kapacitet53 l
Transporthastighed0-16 km/t
Klippehastighed0-13 km/t

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller en autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Før du klipper, skal du altid efterse maskinen for at sikre, at skæreknivene, skæreknivsboltene og klippeenhederne er i god driftsmæssig stand. Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

Brændstofsikkerhed

 • Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

 • Du må ikke påfylde eller aftappe brændstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

Kontrol af motoroliestanden

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér motoroliestanden.
 • Motoren sendes med olie i krumtaphuset, men oliestanden skal alligevel kontrolleres, før og efter motoren startes første gang.

  Krumtaphusets oliekapacitet er ca. 5,2 l med filteret monteret.

  Brug motorolie af høj kvalitet, der overholder følgende specifikationer:

  • Krævet API-klassifikationsniveau: CH-4, CI-4 eller højere

  • Anbefalet olie: SAE 15W-40 (over -18° C)

  • Alternativ olie: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolie kan købes hos forhandleren med en viskositet på enten 15W-40 eller 10W-30.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingskontakten.

  2. Åbn motorhjelmen.

  3. Fjern målepinden, tør den af, og sæt den tilbage igen (Figur 29).

   g003950
  4. Tag målepinden ud, og kontroller oliestanden på målepinden.

   Note: Oliestanden bør nå op til mærket ”Full”.

  5. Hvis olieniveauet er under Full-mærket, skal du fjerne påfyldningsdækslet (Figur 30) og fylde olie på, indtil niveauet når Full-mærket på målepinden.

   g004134

   Important: Fyld ikke for meget på. Sørg for at holde motoroliestanden mellem den øvre og nedre grænse på oliemåleren. Motorsammenbrud kan opstå som resultat af for meget eller for lidt motorolie.

  6. Sæt oliepåfyldningsdækslet på, og luk motorhjelmen.

  Kontrol af kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrol af kølesystemet.
 • Snavs fra gitteret, oliekøleren og forsiden af køleren skal fjernes dagligt, og oftere, hvis der arbejdes i meget støvede og snavsede omgivelser. Se afsnittet om Fjernelse af snavs fra kølesystemet i Vedligeholdelse af kølesystem.

  Kølesystemet er fyldt med en 50/50-opløsning af vand og permanent ethylenglycol-frostvæske. Kontroller kølervæskestanden i ekspansionsbeholderen ved begyndelsen af dagen, før motoren startes. Kølesystemets kapacitet er 9,5 l.

  Forsigtig

  Hvis motoren har kørt, kan varm kølevæske under tryk slippe ud og forårsage forbrændinger.

  • Tag ikke kølerdækslet af, når motoren kører.

  • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  1. Kontroller kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen (Figur 31).

   Note: Væskestanden skal ligge mellem mærkerne på siden af beholderen.

   g003951
  2. Hvis kølevæskestanden er lav, skal du fjerne dækslet til ekspansionsbeholderen og fylde systemet op.

   Important: Fyld ikke for meget på.

  3. Monter dækslet til ekspansionsbeholderen.

  Påfyldning af brændstof

  Brug kun ren, frisk dieselolie eller biodieselbrændstoffer med lavt (<500 ppm) eller ekstra lavt (<15 ppm) svovlindhold. Det minimale cetanantal bør være 40. Køb brændstof i mængder, der kan bruges inden for 180 dage for at sikre, at brændstoffet er friskt.

  Brændstoftankens kapacitet: 53 l

  Brug sommerdieselolie (nr. 2-D) ved temperaturer over -7° C og vinterdieselolie (nr. 1-D eller en blanding af nr. 1-D/2-D) ved temperaturer under -7° C. Brug af vinterbrændstof ved lavere temperaturer giver et lavere flammepunkt og en kold flowkarakteristik, som letter start og minimerer tilstopning af brændstoffilteret.

  Brug af sommerbrændstof ved en temperatur på over -7 °C bidrager til at forlænge brændstofpumpens levetid og giver øget kraft sammenlignet med vinterbrændstof.

  Important: Brug ikke petroleum eller benzin i stedet for dieselolie. Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan motoren blive beskadiget.

  Forberedelse til biodiesel

  Denne maskine kan også bruge et blandet biodieselbrændstof på op til B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Andelen af petrodiesel bør være lav, eller bør have et ekstra lavt svovlindhold. Træf følgende forholdsregler:

  • Andelen af biodiesel skal opfylde specifikationen anført i ASTM D6751 eller EN 14214.

  • Brændstofsammensætningen skal opfylde ASTM D975 eller EN 590.

  • Malede overflader kan beskadiges af biodieselblandinger.

  • Brug B5 (biodieselindhold på 5 %) eller blandinger med et lavere biodieselindhold under kolde vejrforhold.

  • Efterse tætninger, slanger og pakninger, der kommer i berøring med brændstoffet, da de kan forringes over tid.

  • Tilstopning af brændstoffilteret kan forventes i tiden efter, at du er gået over til at bruge blandet biodieselbrændstof.

  • Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger om biodiesel.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk motoren, og tag nøglen ud.

  2. Rengør området omkring tankdækslet med en ren klud.

  3. Fjern dækslet fra brændstoftanken (Figur 32).

   g021210
  4. Fyld tanken med , indtil niveauet når påfyldningsstudsens bund.

  5. Sæt tankdækslet på, og stram det, når tanken er fyldt op.

   Note: Fyld om muligt brændstoftanken helt op efter hver anvendelse. Dette minimerer risikoen for akkumulering af kondens i brændstoftanken.

  Kontrol af hydraulikvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Maskinens beholder leveres fra fabrikken med ca. 56,7 liter hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller hydraulikvæskestanden, før motoren startes første gang, og derefter dagligt. Følgende udskiftningsvæske anbefales:

   Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (fås i spande med 19 liter eller tromler med 208 liter. Reservedelsnumrene kan findes i reservedelskataloget eller kan fås hos din autoriserede Toro-forhandler.)

  Alternative væsker: Såfremt Toro-væsken ikke kan fås, kan man anvende andre væsker, forudsat at de overholder alle følgende materialeegenskaber og branchespecifikationer. Vi anbefaler ikke brug af syntetisk væske. Spørg din smøremiddelforhandler til råds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt.

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Slidhæmmende hydraulikvæske med højt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISO VG 46
   Materialeegenskaber:
    Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 44 til 50cSt ved 100 °C 7,9 til 8,5
    Viskositetsindeks ASTM D2270140:160
    Flydepunkt, ASTM D97-36,6 °C til 9,4 °C
   Branchespecifikationer:
    Vickers I-286-S (kvalitetsniveau), Vickers M-2950-S (kvalitetsniveau), Denison HF-0

  Important: ISO VG 46 Multigrade-væsken har vist sig at give den optimale ydeevne under meget forskellige temperaturforhold. Til drift ved konstant høje omgivende temperaturer, 18 °C til 49 °C, kan ISO VG 68-hydraulikvæske give en bedre ydeevne.

  Premium bionedbrydelig hydraulikvæske – Mobil EAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H er den eneste syntetiske bionedbrydelige væske godkendt af Toro. Væsken er kompatibel med elastomerne anvendt i Toro-hydrauliksystemer og egnet til en lang række temperaturforhold. Denne væske er kompatibel med traditionelle mineralolier, men forudsætningen for maksimal bionedbrydelighed og ydeevne er, at hydrauliksystemet tømmes grundigt for traditionel væske. Olien fås i beholdere med 19 l eller tromler med 208 l fra Mobil-forhandleren.

  Important: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, og det kan derfor være svært at få øje på lækager. Der kan fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikolien i flasker med 20 ml. En flaske er nok til 15 til 22 l hydraulikolie. Bestil delnr. 44-2500 fra en autoriseret Toro-forhandler. Denne røde farve anbefales ikke til brug med bionedbrydelige væsker. Brug farvestoffer til fødevarer.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk motoren, og fjern nøglen.

  2. Rengør området omkring påfyldningsstudsen og hydrauliktankens dæksel (Figur 33).

   g021215
  3. Fjern dækslet/målepinden fra påfyldningsstudsen, og tør den af med en ren klud.

  4. Indfør målepinden i påfyldningsstudsen. Tag den op igen, og kontroller væskestanden.

   Note: Væskestanden skal være inden for driftsområdet på målepinden.

  5. Hvis standen er lav, skal du påfylde passende væske for at hæve niveauet til Full-mærket.

   Important: Fyld ikke for meget på.

  6. Sæt dækslet/målepinden på påfyldningsstudsen.

  Kontrol af kontakt mellem knivcylinder og bundkniv

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • Kontroller kontakten mellem knivcylindre og bundkniven dagligt før brug, uanset om kvaliteten af klipningen tidligere har været acceptabel. Der skal være let kontakt i hele knivcylinderens og bundknivens længde (se Justering af knivcylinderen mod bundkniven i klippeenhedens betjeningsvejledning).

  Kontrol af hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 94 til 122 N·m.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 94 til 122 N·m.
 • For hver 250 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 94 til 122 N·m.
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne med et moment på 94-122 N∙m efter 1 til 4 timers drift og igen efter 10 timers drift. Tilspænd derefter efter hver 250 timer.

  Advarsel

  Hvis du ikke opretholder det rette tilspændingsmoment på hjulmøtrikkerne, kan det medføre personskade.

  Bevar det rette tilspændingsmoment for hjulmøtrikkerne.

  Tilkøring af maskinen

  Du kan sikre optimal bremsesystemydelse ved at trykpolere (tilkøre) bremserne før brug. Sæt den fremadrettede traktionshastighed til 6 km/t. for at matche traktionshastigheden. (Alle 8 afstandsbøsninger flyttet øverst til indstillingen for klippehastighed). Kør fremad med indstillingsstoppet for klippehastighed aktiveret, og kør med bremserne aktiveret i 15 sekunder. Kør baglæns med fuld bakhastighed, og kør med bremserne aktiveret i 15 sekunder. Gentag dette fem gange, og vent et minut mellem hver cyklus i fremadgående og bagudgående retning for at undgå at overophede bremserne. En justering af bremserne kan være nødvendig efter tilkørslen. Se Justering af parkeringsbremserne.

  Udluftning af brændstofsystemet

  Du skal udlufte brændstofsystemet, før du starter motoren, hvis noget af følgende er sket:

  • Start af en ny maskine.

  • Motoren er løbet tør for brændstof og gået i stå.

  • Når der er udført vedligeholdelsesarbejde på komponenter i brændstofsystemet, f.eks. udskiftning af filtre, eftersyn af udskilleren osv.

  Fare

  Under visse forhold er dieselolie og brændstofdampe meget brandfarlige og eksplosive. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give forbrændinger samt forårsage tingsskade.

  • Anvend en tragt, og fyld tanken udendørs på et åbent område, mens motoren er slukket og kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet er 6 til 13 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig.

  • Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist.

  • Opbevar brændstof i en ren, sikkerhedsgodkendt beholder, og sørg altid for, at låget er skruet på.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, og sørg for, at brændstoftanken er mindst halvt fuld.

  2. Åbn motorhjelmen.

  3. Åbn udluftningsskruen på brændstofindsprøjtningspumpen (Figur 34) med en 12 mm nøgle.

   g003993
  4. Drej tændingsnøglen til positionen TæNDT.

   Note: Den elektriske brændstofpumpe begynder at køre og tvinger derved luften ud omkring udluftningsskruen. Lad nøglen sidde i positionen TæNDT, indtil en konstant strøm af brændstof strømmer ud omkring skruen.

  5. Spænd skruen, og drej nøglen til positionen FRA.

  Note: Normalt bør motoren starte efter udførelsen af ovennævnte udluftningsprocedurer. Men hvis motoren alligevel ikke starter, kan der sidde luft tilbage mellem indsprøjtningspumpen og indsprøjtningsdyserne. Se Udluftning af brændstofindsprøjtningsdyserne.

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, skridsikkert, kraftigt fodtøj, lange bukser og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løse smykker.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Kør aldrig med passagerer på maskinen, og hold omkringstående personer og kæledyr væk fra maskinen under drift.

  • Betjen kun maskinen ved god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

  • Undgå at klippe vådt græs. Nedsat traktion kan få maskinen til at skride ud.

  • Før du starter motoren, skal du sørge for, at alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

  • Hold dine hænder og fødder væk fra klippeenhederne. Hold dig altid på afstand af udkaståbningen.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for dit udsyn.

  • Klip ikke i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller hvis en kant giver efter.

  • Stop klippeenhederne, når du ikke klipper.

  • Stop maskinen, og efterse skæreknivene, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår en unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Udkobl klippeenhedernes drev, og sluk motoren før justering af klippehøjden (medmindre du kan justere den fra betjeningspositionen).

  • Lad aldrig motoren køre i et område, hvor udstødningsgasser er lukket inde.

  • Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader betjeningspositionen (også hvis det er for at tømme fangene eller rense slisken), skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan flade.

   • Udkobl kraftudtaget, og sænk redskaberne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til alle bevægelige dele standser.

  • Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Anvend ikke maskinen som et bugseringskøretøj.

  • Brug kun tilbehør, redskaber og reservedele, der er godkendt af Toro® Company.

  Styrtbøjlesystem (ROPS) – Sikkerhed

  • Du må ikke fjerne styrtbøjlesystemet fra maskinen.

  • Sørg for, at sikkerhedsselen er spændt, og at du kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er forhindringer oven over dig, og sørg for, at du i så fald ikke kommer i kontakt med dem.

  • Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og tilspænde alle fastspændingsanordninger.

  • Udskift et beskadiget styrtbøjlesystem. Du må ikke reparere eller ændre den.

  Maskiner med en fast styrtbøjle

  • Styrtbøjlesystemet er en integreret sikkerhedsanordning.

  • Brug altid sikkerhedssele.

  Sikkerhed på skråninger

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Gennemgå anlægsforholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Læs nedenstående instruktionerne til betjening af maskinen på skråninger, og gennemgå forholdene med henblik på at afgøre, om maskinen kan betjenes under forholdene på den pågældende dag og det pågældende sted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej maskinen langsomt og gradvist.

  • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

  • Fjern eller afmærk forhindringer såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

  • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på skråninger eller ned ad bakker kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan medføre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol.

  • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

  • Identificer farerne ved bunden af skråningen. Hvis der identificeres farer, skal skråningen klippes med en håndstyret maskine.

  • Hvis det er muligt, skal klippeenheden/-erne forblive sænket til jorden, mens maskinen betjenes på skråninger. Hævning af klippeenheden/-erne ved betjening på skråninger kan gøre maskinen ustabil.

  • Vær yderst forsigtig ved brug af græssamlersystemer og andre redskaber. Disse kan ændre maskinens stabilitet og forårsage mistet herredømme.

  Start og slukning af motoren

  Important: Du skal udlufte brændstofsystemet, før du starter motoren, hvis du starter den for første gang, hvis motoren er standset, fordi den er løbet tør for brændstof, eller du har udført vedligeholdelse af brændstofsystemet. Se Udluftning af brændstofsystemet.

  Start af motoren

  1. Sæt dig i sædet, hold foden væk fra traktionspedalen, så den er i NEUTRAL position, aktiver parkeringsbremsen, sæt gashåndtaget i positionen HURTIG, og sørg for, at til-/frakoblingskontakten er i FRAKOBLET position.

  2. Drej tændingen til positionen TæNDT/FORVARM.

   Note: En automatisk timer styrer forvarmning af gløderørene i cirka 6 sekunder.

  3. Efter forvarmning af gløderørene drejes tændingsnøglen til positionen START.

   Important: Tørn motoren i højst 15 sekunder. Slip nøglen, når motoren starter. Hvis yderligere forvarmning er nødvendig, skal nøglen drejes til positionen FRA og derefter til positionen TæNDT/FORVARM. Gentag dette efter behov.

  4. Lad motoren køre i lav tomgangshastighed, indtil den er varmet op.

  Sluk af motoren

  1. Flyt alle betjeningsanordninger til positionen NEUTRAL, aktiver parkeringsbremsen, flyt gashåndtaget til positionen LOW IDLE (lav tomgang), og lad motoren komme ned på lav tomgangshastighed.

   Important: Lad motoren køre i tomgang i 5 minutter, før du slukker den efter drift ved fuld belastning. Gøres dette ikke, kan der opstå problemer, hvis motoren er turboladet.

  2. Drej nøglen til positionen FRA, og tag den ud af tændingen.

  Indstilling af knivcylinderhastigheden

  For at opnå en konstant, høj klippekvalitet og et ensartet udseende efter klipningen er det vigtigt, at cylinderhastigheden indstilles korrekt. Juster cylinderhastigheden som følger:

  1. I infocenteret under indstillingsmenuen skal du indtaste skæreknivsantal, klippehastighed og klippehøjde for at beregne den korrekte cylinderhastighed.

  2. Hvis der kræves yderligere justeringer skal du rulle ned til Forreste cylinder, Š, Bageste cylinder, Š, eller begge.

  3. Tryk på den højre knap for at ændre værdien for cylinderhastighed. Når hastighedsindstillingen ændres, vises den beregnede cylinderhastighed fortsat på skærmen baseret på skæreknivsantal, klippehastighed og klippehøjde, men den nye værdi vises også.

   Note: Cylinderhastigheden skal muligvis øges eller mindskes for at kompensere for vekslende plæneforhold.

  Justering af løftearmens modvægt

  Du kan justere modvægten på den bageste klippeenheds løftearme for at kompensere for forskellige plæneforhold og for at bevare en ensartet klippehøjde under ujævne forhold eller på steder med megen strådannelse.

  Du kan justere hver modvægtsfjeder til en af 4 forskellige indstillinger. Hvert trin øger eller mindsker modvægtstrykket på klippeenheden med 2,3 kg. Du kan placere fjedrene på bagsiden af den første fjederaktuator for at fjerne hele modvægten (fjerde position).

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sænk klippeenhederne til jorden, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Sæt et rør eller en lignende genstand på den lange fjederende, og drej den omkring fjederaktuatoren til den ønskede position (Figur 35).

   Forsigtig

   Fjedrene er spændt og kan forårsage personskade.

   Vær forsigtig under justering af fjedrene.

   g019276
  3. Gentag proceduren på den anden fjeder.

  Justering af løftearmens drejeposition

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne til jorden, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og fjern nøglen.

  2. Løftearmskontakten er placeret under hydrauliktanken bag løftearmen forrest til højre (Figur 36).

  3. Løsn kontaktens monteringsskruer, og flyt kontakten ned for at forøge løftearmens drejehøjde, eller flyt kontakten op for at mindske løftearmens drejehøjde (Figur 36).

   g012154
  4. Stram monteringsskruerne.

  Skubning eller træk af maskinen

  I nødstilfælde kan maskinen flyttes ved at aktivere omløbsventilen i hydraulikpumpen med variabel slagvolumen og så skubbe eller trække maskinen.

  Important: Maskinen må ikke skubbes eller trækkes med en hastighed på over 3-4,8 km/t, da der ellers kan opstå skader i gearkassen. Når du bugserer eller trækker maskinen, skal omløbsventilen være åben.

  1. Omløbsventilen er placeret på venstre side af hydrostaten (Figur 37). Drej bolten 1-1/2 omgang for at åbne den og lade væsken løbe om internt.

   Note: Nu kan du flytte maskinen langsomt, uden at gearkassen beskadiges.

   g003995
  2. Luk omløbsventilen, før du starter motoren. Ventilen må dog ikke tilspændes med et moment på over 7-11 Nm.

   Important: Hvis motoren kører, mens omløbsventilen er åben, overophedes gearkassen.

  Fejlfindingslampens betydning

  Maskinen er udstyret med en fejlfindingslampe, der angiver, om den elektroniske styreenhed registrerer en elektronisk funktionsfejl. Fejlfindingslampen sidder på styrearmen (Figur 38). Når maskinen fungerer korrekt, og nøglekontakten flyttes til positionen TIL/KøR, tænder fejlfindingslampen kortvarigt for at angive, at lampen fungerer korrekt. Når der vises en rådgivningsmeddelelse for maskinen, lyser lampen, når meddelelsen er til stede. Når der vises en fejlmeddelelse, blinker lampen, indtil fejlen er løst.

  g021272

  Kontrol af sikkerhedskontakterne

  Sikkerhedskontakterne har til formål at forhindre motoren i at tørne eller starte, medmindre traktionspedalen står i positionen NEUTRAL, til-/frakoblingskontakten er i positionen DEAKTIVéR, og sænk+klip/hæv-håndtaget er i positionen NEUTRAL. Derudover bør motoren slukkes, hvis du træder på traktionspedalen, når du ikke sidder i sædet, eller hvis parkeringsbremsen er aktiveret.

  Forsigtig

  Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller beskadiges, kan maskinen reagere uventet og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

  Kontrol af sikkerhedskontakternes funktion

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrol af sikkerhedskontakternes funktion.
  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk for motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Drej nøglen til positionen TIL, men start ikke maskinen.

  3. Find den relevante kontaktfunktion i diagnostikmenuen på infocenteret.

  4. Omkobl nu hver enkelt kontakt fra afbrudt til sluttet tilstand (dvs. sid på sædet, aktiver traktionspedalen osv.), og bemærk, hvordan den tilhørende tilstand for kontakten ændres. Gentag dette for alle kontakter, der kan omkobles manuelt.

  5. Hvis en kontakt sluttes, og den tilhørende lampe ikke ændres, skal du kontrollere alle ledninger og forbindelser til kontakten og/eller kontrollere kontakterne med et ohmmeter. Udskift eventuelle defekte kontakter, og reparer alle defekte ledninger.

  Note: Infocenterdisplayet kan også spore, hvilke udgangsmagnetventiler eller relæer der er tændt. Dette gør det let at undersøge, om maskinens fejl er af elektrisk eller hydraulisk karakter.

  Kontrol af udgangssignalfunktionen

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk for motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Drej nøglen til positionen TIL, og start maskinen.

  3. Find den relevante udgangssignalfunktion i diagnostikmenuen på infocenteret.

  4. Sæt dig i sædet, og prøv at betjene den ønskede maskinfunktion. De tilhørende udgange skal ændre status for at angive, at det elektroniske kontrolmodul tænder for den pågældende funktion.

  Note: Hvis de korrekte udgange ikke tænder, skal du kontrollere, at de pågældende indgangssignalkontakter står i den korrekte position, for at funktionen kan udføres. Kontroller, at kontakterne fungerer korrekt.Hvis udgangssignaldisplayene er tændt som angivet, men maskinen alligevel ikke fungerer korrekt, er der ikke tale om et elektrisk problem. Reparer efter behov.

  Sikkerhed efter drift

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne, lydpotterne og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Hvis klippeenhederne er i transportpositionen, skal du anvende den mekaniske sikkerhedslås (hvis tilgængelig), inden du efterlader maskinen uden opsyn.

  • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

  • Luk for brændstoftilførslen, inden maskinen opbevares eller transporteres.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt, især beslag til fastspænding af skæreknive.

  • Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  Bugsering af maskinen

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses i en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen forsvarligt.

  Identificering af bindepunkter

  • For – hullet i den rektangulære plade, under akselrøret, indvendigt i forhold til hvert fordæk (Figur 39)

   g031851
  • Bag – på begge sider af maskinen på bagstellet (Figur 40)

   g004555

  Donkraftpunkter

  Note: Brug donkrafte til at understøtte maskinen efter behov.

  • For – rektangulær plade, under akselrøret, indvendigt i forhold til hvert fordæk (Figur 41).

   g031850
  • Bag – rektangulært akselrør på bagakslen.

  Hydrauliske magnetventilers funktioner

  I skemaet nedenfor vises og beskrives magnetventilernes forskellige funktioner i hydraulikmanifolden. Hver eneste magnetventil skal være aktiveret, for at funktionen kan udføres.

  MagnetventilFunktion
  MSV2Forreste knivcylindres kredsløb
  MSV1Bageste knivcylindres kredsløb
  SVRVLøft/sænk klippeenheder
  SV1Løft/sænk forreste klippeenhed
  SV3Løft/sænk bageste klippeenhed
  SV2Hæv enhver klippeenhed

  Tip vedrørende betjening

  Lær maskinen at kende

  Før du begynder at slå græs, skal du øve dig i at bruge maskinen på et åbent område. Start og sluk motoren. Kør fremad og bak. Hæv og sænk klippeenhederne, og kobl knivcylindrene til og fra. Når du føler, at du er blevet fortrolig med maskinen, skal du øve dig i at køre op og ned ad skråninger ved forskellige hastigheder.

  Advarselssystemet

  Hvis der tændes en advarselslampe under betjening af maskinen, skal maskinen stoppes med det samme, og fejlen udbedres, før der fortsættes. Der kan opstå alvorlige skader, hvis du betjener maskinen med en fejl.

  Klipning

  Start motoren, og flyt kontakten til motorhastighed til positionen HURTIG. Stil kontakten til til-/frakobling i positionen AKTIVéR, og brug sænk+klip/hæv-håndtaget til at styre klippeenhederne (de forreste klippeenheder er indstillet således, at de sænkes før de bageste). Træd traktionspedalen fremad for at køre fremad og klippe græsset.

  Transport af maskinen

  Stil kontakten til til-/frakobling i positionen DEAKTIVéR, og hæv klippeenhederne til positionen TRANSPORT. Stil klippe-/transporthåndtaget i positionen TRANSPORT. Vær forsigtig, når du kører gennem snævre passager, så du ikke kommer til at beskadige maskinen eller klippeenhederne. Vær ekstra forsigtig, når du betjener maskinen på skråninger. Kør langsomt, og undgå skarpe drejninger på skråninger for at forhindre væltning. Sænk klippeenhederne, når du kører ned ad bakke for at få bedre kontrol over styringen.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 94 til 122 N·m.
 • Efter de første 8 timer
 • Kontroller generatorremmens tilstand og spænding.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 94 til 122 N·m.
 • Efter de første 50 timer
 • Udskiftning af motorolie og filter.
 • Kontrol af motorhastigheden (o/min.) (tomgang og fuld gas).
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér motoroliestanden.
 • Kontrol af kølesystemet.
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • Kontrol af sikkerhedskontakternes funktion.
 • Tøm vand eller andre forureningsstoffer ud af vandudskilleren .
 • Fjernelse af snavs fra kølergitter, oliekølere og køleren (hyppigere under snavsede forhold).
 • Eftersyn for lækager på hydraulikrør og -slanger, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, nedbrydning på grund af vejrlig eller kemiske påvirkninger.
 • For hver 50 timer
 • Smøring af lejerne og bøsningerne. (Smør dem umiddelbart efter hver vask uanset det angivne interval.)
 • Rengør batteriet, og kontroller dets tilstand (eller ugentligt, alt efter hvad der indtræffer først).
 • Kontroller batterikabelforbindelserne.
 • For hver 100 timer
 • Kontrol af kølesystemets slanger.
 • Kontroller generatorremmens tilstand og spænding.
 • For hver 150 timer
 • Udskiftning af motorolie og filter.
 • For hver 200 timer
 • Fjernelse af fugt fra brændstof- og hydrauliktanken.
 • Kontrol af forspændingen på knivcylinderlejerne.
 • For hver 250 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 94 til 122 N·m.
 • For hver 400 timer
 • Eftersyn af luftfilteret. (Efterse luftfilteret tidligere, hvis advarselslampen for luftfilter lyser rødt. Efterse det oftere under ekstremt støvede eller snavsede forhold.)
 • Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser for slitage, skader eller løse forbindelser.
 • Udskiftning af brændstoffilterdåsen.
 • Kontrol af motorhastigheden (o/min.) (tomgang og fuld gas).
 • For hver 800 timer
 • Tøm og rengør brændstoftanken.
 • Kontrol af baghjulenes spidsning.
 • Udskiftning af hydraulikvæsken.
 • Udskiftning af hydraulikfiltrene (tidligere, hvis indikatoren for eftersynsintervallet står i det røde område).
 • Pakning af baghjulslejerne..
 • Juster motorventilerne (se betjeningsvejledningen til motoren).
 • Før opbevaring
 • Tøm og rengør brændstoftanken.
 • Hvert 2. år
 • Gennemskylning af kølesystemet, og udskiftning af væsken.
 • Tømning og gennemskylning af hydrauliktanken.
 • Udskift alle bevægelige slanger.
 • Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til daglig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontroller sikkerhedslåsesystemets funktion.       
  Kontroller bremsefunktionen.       
  Kontroller motorolie- og brændstofstanden.       
  Tøm vand-/brændstofudskilleren.       
  Kontroller tilstopningsindikatoren for luftfilteret.       
  Kontroller køleren og filteret for snavs.       
  Kontroller for usædvanlige motorlyde.1       
  Kontroller for usædvanlige driftslyde.       
  Kontrollér væskestanden i hydrauliksystemet.       
  Kontroller hydraulikfilterets indikator. 2       
  Kontroller, om hydraulikslangerne er beskadigede.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontrol af dæktrykket.       
  Kontrol af instrumenternes funktion.       
  Kontroller afstanden mellem knivcylinderen og bundkniven.       
  Kontroller justeringen af klippehøjden.       
  Kontroller alle smørenipler med henblik på smøring.3       
  Reparation af beskadiget maling.       

  1. Kontroller gløderør og indsprøjtningsdyser, hvis motoren er svær at starte, hvis der observeres for meget røg, eller hvis maskinen kører ujævnt.

  2. Foretag kontrollen, mens motoren kører og olien har driftstemperatur

  3. Umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval

  Bemærkninger om problemområder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Se motorens betjeningsvejledning for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Note: Du kan finde ledningsdiagram eller hydraulikdiagram til din maskine på www.Toro.com.

  Oversigt over eftersynsintervaller

  decal125-8753

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Fjern nøglen fra tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Sikkerhed før vedligeholdelse

  • Gør følgende før justering, rengøring eller reparation af maskinen, eller før maskinen forlades:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Indstil gasreguleringskontakten til den lave tomgangshastighed.

   • Deaktiver klippeenhederne.

   • Sænk klippeenhederne.

   • Sørg for, at traktionen er i neutral.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til alle bevægelige dele standser.

   • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Brug donkrafte til at understøtte maskinen eller komponenter efter behov.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  Smøring

  Smøring af lejerne og bøsningerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smøring af lejerne og bøsningerne. (Smør dem umiddelbart efter hver vask uanset det angivne interval.)
 • Hvis du benytter maskinen under normale driftsforhold, skal alle smørenipler til lejer og bøsninger smøres efter hver 50 timers drift med lithiumbaseret universalfedt nr. 2. Smør lejer og bøsninger umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval.

  Smøreniplernes placering og antal er som følger:

  • Pumpens drivaksels U-samling (3) (Figur 43)

   g003962
  • Klippeenhedens løftearmscylindere (2 hver) (Figur 44)

   g012150
  • Løftearmenes drejetapper (1 hver) (Figur 44)

  • Klippeenhedernes bæreramme og drejetap (2 hver) (Figur 45)

   g003960
  • Løftearmenes drejeaksel (1 hver) (Figur 46)

   g004157
  • Bageste akselforbindelsesstang (2) (Figur 47)

   g003987
  • Akselstyretap (1) (Figur 48)

   g004169
  • Styretøjscylinderens kugleled (2) (Figur 49)

   g003966
  • Bremsepedal (1) (Figur 50)

   g011615

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Sluk motoren, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

  • Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren med for høj hastighed.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Eftersyn af luftfilteret. (Efterse luftfilteret tidligere, hvis advarselslampen for luftfilter lyser rødt. Efterse det oftere under ekstremt støvede eller snavsede forhold.)
 • Kontroller luftfilterhuset for skader, som kan medføre en luftlækage. Udskift den, hvis den er beskadiget. Kontroller hele indsugningssystemet for lækager, beskadigelse eller løse slangeklemmer.

  Efterse kun luftfilteret, når serviceindikatoren (Figur 51) viser, det er nødvendigt. Hvis du udskifter luftfilteret, før det er nødvendigt, øger du blot risikoen for, at der kommer snavs ind i motoren, når filteret afmonteres.

  Important: Sørg for, at dækslet sidder korrekt, og at det slutter tæt sammen med luftfilterhuset.

  1. Åbn låsene, der fastgør luftfilterdækslet til luftfilterhuset (Figur 51).

   g003968
  2. Fjern dækslet fra luftfilterets hovedelement. Før du afmonterer filteret, skal du ved hjælp af trykluft med lavt tryk (276 kPa [40 psi] ren og tør luft) fjerne større ansamlinger af snavs, der har sammenhobet sig mellem ydersiden af filteret og filterdåsen. Undgå at bruge trykluft med højt tryk, som evt. kan presse snavs gennem filteret og ind i indsugningsrøret.

   Denne rengøringsmetode forhindrer, at der kommer snavs ind i indsugningen, når filteret afmonteres.

  3. Afmonter og udskift filteret (Figur 52).

   Det anbefales ikke at rengøre det brugte filter på grund af muligheden for at beskadige filtermediet. Efterse det nye filter for forsendelsesskader, og kontroller filterets forseglingsende og selve filterelementet. Benyt ikke et beskadiget filter. Isæt det nye filter ved at trykke på den udvendige kant af filterelementet og skubbe det på plads i filterdåsen. Tryk ikke på den bløde del i midten af filteret.

   g014629
  4. Rengør åbningen til udblæsning af snavs i det aftagelige dæksel. Afmonter gummiudløbsventilen i dækslet, rengør fordybningen, og udskift udløbsventilen.

  5. Monter dækslet således, at gummiudløbsventilen vender nedad – i en position mellem ca. klokken 5 og klokken 7 set fra enden.

  6. Fastgør låsene.

  Eftersyn af motorolien og filteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Udskiftning af motorolie og filter.
 • For hver 150 timer
 • Udskiftning af motorolie og filter.
 • Skift motorolien og oliefilteret første gang efter de første 50 timers drift og derefter efter hver 150 timer.

  1. Fjern aftapningsproppen (Figur 53), og lad olien flyde over i aftapningsbeholderen.

   g003970
  2. Monter aftapningsproppen igen, når olien holder op med at løbe.

  3. Fjern oliefilteret (Figur 54).

   g003971
  4. Påfør et tyndt lag ren olie på den nye filterpakning.

  5. Monter det nye oliefilter på filteradapteren. Drej oliefilteret med uret, indtil gummipakningen berører filteradapteren. Spænd derefter filteret yderligere 1/2 omgang.

   Important: Tilspænd ikke filteret for meget.

  6. Fyld olie på krumtaphuset. Se Kontrol af motoroliestanden.

  Justering af gashåndtaget

  1. Sæt gashåndtaget frem, så det er ca. 3 mm fra den forreste del af styrearmsrillen.

  2. Løsn monteringsskruen til gaskablet på gashåndtagskablet ved siden af indsprøjtningspumpens løftearm (Figur 55).

   g007917
  3. Hold indsprøjtningspumpens vippearm mod det høje tomgangsstop (Figur 55).

  4. Tilspænd monteringsskruen på gaskablet samtidig med, at der trækkes i gaskablet, for at fjerne eventuelt slæk.

   Note: Når monteringsskruen er tilspændt, kan kablets drejetap dreje frit på indsprøjtningspumpens vippearm.

  5. Hvis håndtaget ikke forbliver i positionen under betjening af maskinen, skal låsemøtrikken, der bruges til at indstille friktionsanordningen på gashåndtaget, tilspændes yderligere.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Fare

  Under visse forhold er dieselolie og brændstofdampe meget brandfarlige og eksplosive. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give forbrændinger samt forårsage tingsskade.

  • Anvend en tragt, og fyld tanken udendørs på et åbent område, mens motoren er slukket og kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet er 6 til 13 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig.

  • Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist.

  • Opbevar brændstof i en ren, sikkerhedsgodkendt beholder, og sørg altid for, at låget er skruet på.

  Tømning af brændstoftanken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Tøm og rengør brændstoftanken.
 • Før opbevaring
 • Tøm og rengør brændstoftanken.
 • Tøm og rengør brændstoftanken, hvis brændstofsystemet forurenes, eller hvis maskinen skal tages ud af drift i længere tid. Brug rent brændstof til at skylle tanken med.

  Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser for slitage, skader eller løse forbindelser.
 • Kontroller brændstofslanger og forbindelser efter 400 driftstimer eller årligt, alt efter hvad der indtræffer først. Efterse dem for slitage, skader eller løse forbindelser.

  Serviceeftersyn af vandudskilleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Tøm vand eller andre forureningsstoffer ud af vandudskilleren .
 • For hver 400 timer
 • Udskiftning af brændstoffilterdåsen.
  1. Anbring en ren beholder under brændstoffilteret (Figur 56).

  2. Løsn aftapningsproppen i bunden af filterdåsen.

   g007367
  3. Rengør området, hvor filterdåsen monteres.

  4. Afmonter filterdåsen, og rengør monteringsfladen.

  5. Smør pakningen på filterdåsen med ren olie.

  6. Monter filterdåsen med hånden, indtil pakningen berører monteringsoverfladen. Drej dernæst endnu ½ omgang.

  7. Tilspænd aftapningsproppen i bunden af filterdåsen.

  Serviceeftersyn af filteret i brændstofsugeslangen

  Brændstofsugeslangen, som sidder inden i brændstoftanken, er udstyret med et filter, som medvirker til at forhindre, at der kommer snavs ind i brændstofsystemet. Afmonter brændstofsugeslangen, og rengør filteret efter behov.

  Udluftning af brændstofindsprøjtningsdyserne

  Note: Denne procedure bør kun anvendes, hvis brændstofsystemet er helt tømt for luft via normale spædningsprocedurer, og motoren ikke vil starte. Se Udluftning af brændstofsystemet.

  1. Løsn rørforbindelsen til dyse nr. 1 og holdersamlingen (Figur 57).

   g003973
  2. Drej nøglen i tændingen til positionen ON (Til), og hold øje med brændstoftilstrømningen rundt om forbindelsesdelen. Drej nøglen til positionen FRA, når du konstaterer en konstant brændstoftilstrømning.

  3. Spænd rørforbindelsen forsvarligt fast.

  4. Gentag trinene 1 til og med 3 på de øvrige indsprøjtningsdyser.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Important: Før du udfører svejsning på maskinen, skal du afbryde begge kabler fra batteriet, begge ledningsnetstik fra det elektroniske styremodul og polforbindelsen fra generatoren for at forhindre, at det elektriske system beskadiges.

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Rengør batteriet, og kontroller dets tilstand (eller ugentligt, alt efter hvad der indtræffer først).
 • Kontroller batterikabelforbindelserne.
 • Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, der er dødbringende, hvis det indtages, og forårsager alvorlige forbrændinger.

  • Drik ikke elektrolyt, og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

  • Fyld batteriet op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra det.

  Polerne og hele batterikassen skal holdes rene, da et snavset batteri langsomt vil aflades. Batteriet rengøres ved at vaske hele kassen med en opløsning af tvekulsurt natron og vand. Skyl det med rent vand.

  Kontrol af sikringerne

  Der er 8 sikringer i det elektriske system. Sikringsblokken sidder bag styrearmens adgangspanel (Figur 58).

  g003988
  decal117-0169

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Justering af traktionsdrevet til neutral

  Maskinen må ikke krybe, når traktionspedalen slippes. Hvis den kryber, skal følgende justeringer foretages:

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, og sænk klippeenhederne ned på gulvet.

  2. Løft maskinens forende op med en donkraft, indtil fordækkene slipper underlaget. Understøt maskinen med donkrafte for at forhindre, at den vælter ved et uheld.

   Note: På modeller med firehjulstræk skal bagdækkene også være hævet over gulvet

  3. Løsn låsemøtrikken på traktionsjusteringsknasten til højre for hydrostaten (Figur 60).

   g004147

   Advarsel

   Motoren skal køre, for at den endelige justering af traktionsjusteringsknasten kan foretages. Dette kan forårsage personskade.

   Hold hænder, fødder, ansigt og andre kropsdele væk fra lydpotten, andre varme motordele og eventuelle roterende dele.

  4. Start motoren, og drej den sekskantede justeringsknast i en vilkårlig retning, indtil hjulene holder op med at dreje.

  5. Tilspænd låsemøtrikken for at fastlåse justeringen.

  6. Sluk derefter motoren. Fjern donkraftene, og sænk maskinen ned på gulvet.

  7. Prøvekør maskinen for at kontrollere, at den ikke kryber.

  Justering af baghjulenes spidsning

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Kontrol af baghjulenes spidsning.
  1. Drej rattet, således at baghjulene vender lige frem.

  2. Løsn kontramøtrikken for hver ende af forbindelsesstangen (Figur 61).

   Note: Den ende af forbindelsesstangen, der har den udvendige rille, har venstregevind.

   g004136
  3. Brug nøglerillen, og drej forbindelsesstangen.

  4. Mål afstanden foran og bag baghjulene ved akselhøjde. Afstanden foran baghjulene bør være mindre end 6 mm i forhold til den afstand, der måles bag hjulene.

  5. Gentag denne procedure efter behov.

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Kølesystem – Sikkerhed

  • Indtagelse af motorkølervæske kan forårsage personskade eller død. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

  • Udslip af varm kølervæske under tryk eller berøring af den varme køler og de omgivende dele kan forårsage alvorlige forbrændinger.

   • Lad altid motoren køle af i mindst 15 minutter, før kølerdækslet tages af.

   • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  Fjernelse af snavs fra kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Fjernelse af snavs fra kølergitter, oliekølere og køleren (hyppigere under snavsede forhold).
 • For hver 100 timer
 • Kontrol af kølesystemets slanger.
 • Hvert 2. år
 • Gennemskylning af kølesystemet, og udskiftning af væsken.
  1. Sluk motoren, og tag nøglen ud af tændingen.

  2. Rengør motorområdet grundigt for alt snavs.

  3. Lås klemmen op, og drej kølergitteret for at åbne det (Figur 62).

   g004138
  4. Rengør kølergitteret grundigt med trykluft.

  5. Drej låsehåndtagene indad, så oliekøleren løsgøres (Figur 63).

   g003974
  6. Rengør begge sider af oliekøler og køler (Figur 64) grundigt med trykluft.

   g004137
  7. Drej oliekøleren tilbage på plads, og fastgør den med låsehåndtagene.

  8. Luk kølergitteret, og fastgør låsen.

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af parkeringsbremserne

  Juster bremserne, hvis bremsepedalen har mere end 2,5 cm fri vandring (Figur 65), eller hvis mere fastholdelseskraft er påkrævet. Fri vandring angiver den afstand, som bremsepedalen kan flyttes, før du mærker bremsemodstand.

  g026816

  Note: Brug hjulmotorspillerummet til at rokke tromlerne frem og tilbage, så det sikres, at tromlerne er fri før og efter justeringen.

  1. Tilspænd bremserne for at reducere bremsepedalernes frie vandring ved at løsne den forreste møtrik på bremsekablets gevindende (Figur 66).

   g011616
  2. Tilspænd den bageste møtrik for at flytte kablet bagud, indtil bremsepedalerne har 0,63 til 1,27 cm fri vandring (Figur 65), før hjulene låses.

  3. Tilspænd de forreste møtrikker, og sørg for, at begge kabler aktiverer bremserne på samme tid.

   Note: Sørg for, at kabelrøret ikke drejer under tilspændingsproceduren.

  Justering af parkeringsbremsens lås

  Hvis parkeringsbremsen ikke aktiveres og låser, er det nødvendigt at justere bremsepedalen.

  1. Løsn de to skruer, der fastholder parkeringsbremsepedalen på stellet (Figur 67).

   g011617
  2. Tryk parkeringsbremsepedalen frem, indtil parkeringsbremselåsen kobler helt ind på bremsepedalen (Figur 67).

  3. Spænd de to skruer, så justeringen fastlåses.

  4. Træd på bremsepedalen for at udløse parkeringsbremsen.

  5. Kontroller justeringen, og juster som påkrævet.

  Vedligeholdelse af remme

  Efterse tilstand og tilspænding for generatorremmen efter den første dags drift, og for hver 100 driftstimer derefter.

  Stramning af generatorremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Kontroller generatorremmens tilstand og spænding.
 • For hver 100 timer
 • Kontroller generatorremmens tilstand og spænding.
  1. Åbn motorhjelmen.

  2. Kontroller generatorremmens tilspænding ved at trykke den ned (Figur 68) midt mellem generatoren og krumtapakslen med en belastning på 10 kg.

   g003976

   Remmen skal afbøje 11 mm. Hvis afbøjningen er forkert, så gå videre til trin 3. Fortsæt driften, hvis den er korrekt.

  3. Løsn den bolt, der fastholder afstiveren til motoren (Figur 68), den bolt, der fastholder generatoren til afstiveren, og drejebolten.

  4. Indfør en løftestang mellem generatoren og motoren, og lirk generatoren udad.

  5. Når den korrekte stramning er opnået, skal du stramme generatoren, afstiveren og drejeboltene for at fastlåse justeringen.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske sprøjtet ind under huden skal fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Udskiftning af hydraulikvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Udskiftning af hydraulikvæsken.
 • Hvert 2. år
 • Tømning og gennemskylning af hydrauliktanken.
 • Skift hydraulikvæsken for hver 800 driftstimer under normale forhold. Hvis væsken bliver forurenet, skal du kontakte den lokale Toro-forhandler, eftersom systemet skal skylles ud. Forurenet væske ser mælkeagtig eller sort ud sammenlignet med ren olie.

  1. Sluk motoren, og løft motorhjelmen.

  2. Anbring en stor bakke under stykket, der sidder i bunden af hydraulikvæskebeholderen (Figur 69).

   g004139
  3. Tag slangen af stykkets bund og lad hydraulikvæsken løbe ned i bakken.

  4. Monter slangen igen, når der ikke løber mere hydraulikvæske ud.

  5. Fyld beholderen op med ca. 56,7 l hydraulikvæske. Se Kontrol af hydraulikvæsken..

   Important: Brug kun de angivne hydraulikvæsker. Andre væsker kan beskadige systemet.

  6. Sæt beholderens dæksel på.

  7. Start motoren, og brug alle de hydrauliske styreenheder til at fordele hydraulikvæsken gennem hele systemet. Kontroller også, om der er lækager.

  8. Sluk derefter motoren.

  9. Kontroller hydraulikvæskestanden, og påfyld nok til at hæve niveauet til Full-mærket på målepinden.

   Important: Fyld ikke for meget på.

  Udskiftning af hydraulikfiltrene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Udskiftning af hydraulikfiltrene (tidligere, hvis indikatoren for eftersynsintervallet står i det røde område).
 • Hydrauliksystemet er udstyret med en indikator for eftersynsintervaller (Figur 70). Kig på indikatoren, mens motoren kører ved driftstemperatur. Den bør være i det grønne område. Hvis indikatoren er i det røde område, skal hydraulikfiltrene udskiftes.

  g004132

  Important: Brug af andre filtertyper kan annullere garantien på visse dele.

  1. Placer maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingen.

  2. Rengør området rundt om filtermonteringsområdet, og sæt en bakke under filteret (Figur 71) og (Figur 72).

   g003980
   g004150
  3. Afmonter filteret.

  4. Smør pakningen på det nye filter med hydraulikvæske.

  5. Sørg for, at området omkring det sted, hvor filteret skal monteres, er rent.

  6. Monter filteret med hånden, indtil pakningen berører monteringsoverfladen. Drej dernæst endnu 1/2 omgang.

  7. Gentag proceduren på det andet filter.

  8. Start motoren, og lad den køre i ca. to minutter for at lukke luft ud af systemet.

  9. Sluk motoren, og kontroller, om der er lækager.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Eftersyn for lækager på hydraulikrør og -slanger, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, nedbrydning på grund af vejrlig eller kemiske påvirkninger.
 • Foretag dagligt eftersyn for lækager på hydraulikrør og -slanger, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, nedbrydning på grund af vejrlig eller kemiske påvirkninger. Foretag alle nødvendige udbedringer før drift.

  Advarsel

  Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  • Hold din krop og hænder væk fra små lækagehuller eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden.

  Brug af hydrauliksystemets testporte

  Brug hydrauliksystemets testporte til at teste trykket i de hydrauliske kredsløb. Kontakt den lokale Toro-forhandler for at få hjælp.

  Brug testportene på de forreste hydraulikrør (Figur 73) til at hjælpe med fejlfinding på traktionskredsløbet.

  g031993

  Brug testportene på klippemanifoldblokken (Figur 74) til at hjælpe med fejlfinding på klippekredsløbet.

  g021221

  Brug testportene på løftemanifoldblokken (Figur 75) til at hjælpe med fejlfinding på løftekredsløbet.

  g003983

  Vedligeholdelse af klippeenhedssystemet

  Klippeenhed – Sikkerhed

  En slidt eller beskadiget klippeenhed kan gå itu, og et stykke af en knivcylinder eller bundkniv kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

  • Efterse jævnligt klippeenhederne for slid og skader.

  • Vær forsigtig, når du efterser klippeenhederne. Pak skæreknivene ind, eller bær handsker, og vær forsigtig, når du efterser knivcylindrene og bundknivene. Du må kun udskifte eller slibe knivcylindrene og bundknivene. De må aldrig rettes ud eller svejses.

  • På maskiner med mange skæreknive skal du være meget forsigtig, da én knivcylinders rotation kan få andre skæreknive til at rotere.

  Baglapning af klippeenhederne

  Advarsel

  Berøring af knivcylindrene eller andre bevægelige dele kan medføre personskader.

  • Hold fingre, hænder og beklædningsgenstande væk fra knivcylindrene eller andre bevægelige dele.

  • Forsøg aldrig at dreje knivcylindrene med hænderne eller fødderne, mens motoren kører.

  Note: Ved baglapning arbejder alle frontenhederne sammen, og bagenhederne arbejder sammen.

  1. Placer maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og flyt til-/frakoblingskontakten til positionen FRAKOBLET.

  2. Lås sædet op, og løft det, så baglapningshåndtagene bliver tilgængelige (Figur 76).

  3. Foretag de første justeringer mellem knivcylinder og bundkniv, der er relevante for baglapning, på alle klippeenheder, som skal baglappes. Se betjeningsvejledningen til klippeenhederne.

  4. Start motoren, og lad den køre ved lav tomgangshastighed.

   Fare

   Ændring af motorhastighed under baglapning kan få knivcylindrene til at sætte ud.

   • Reguler aldrig motorhastigheden under baglapning.

   • Foretag kun baglapning, når motoren kører i tomgang.

  5. Brug enten forreste, bageste eller begge baglapningshåndtag for at vælge de enheder, som skal baglappes (Figur 76).

   Fare

   Sørg for, at du ikke er i nærheden af klippeenhederne, før du fortsætter, for at undgå personskade.

  6. Sæt klippe-/transporthåndtaget i positionen KLIP, og stil kontakten til til-/frakobling i positionen AKTIVéR. Flyt sænk+klip/hæv-håndtaget fremad for at starte baglapningen på de valgte knivcylindre.

  7. Påfør lappepasta med en langskaftet pensel. Brug aldrig en kortskaftet pensel.

  8. Hvis knivcylindrene går i stå eller kører uregelmæssigt under baglapningen, skal du vælge en højere cylinderhastighed, indtil hastigheden stabiliseres og derefter sætte cylinderhastigheden tilbage til den ønskede hastighed.

  9. Klippeenhederne justeres under baglapning ved at slå knivcylindrene fra ved at flytte sænk+klip/hæv-håndtaget bagud, flytte til-/frakoblingskontakten til FRAKOBLET position og slukke for motoren. Gentag trin 4 til 8, når justeringerne er foretaget.

   g021209
  10. Gentag proceduren for alle de klippeenheder, du ønsker at baglappe.

  11. Når du er færdig, sættes baglapningshåndtagene tilbage til positionen KLIP, sædet sænkes, og al lappepasta vaskes af klippeenhederne. Juster klippeenhedernes knivcylindre i forhold til bundknivene efter behov. Juster cylinderhastigheden for klippeenhederne til den ønskede klippeindstilling.

   Important: Hvis baglapningskontakten ikke sættes tilbage til positionen FRA efter baglapningen, kan klippeenhederne ikke hæves eller fungere korrekt.

   Note: For at få et bedre skær, skal der føres en fil hen over forsiden af bundkniven efter lapning. Derved fjernes eventuel grat eller ru kanter, som kan være blevet dannet på skæret.

  Opbevaring

  Forberedelse af traktionsenheden

  1. Rengør traktionsenheden, klippeenhederne og motoren grundigt.

  2. Kontrol af dæktrykket. Pump alle traktionsenhedens dæk op til 0,83 til 1,03 bar.

  3. Kontroller, at der ikke er løse dele, som skal være fastspændte, og efterspænd dem om nødvendigt.

  4. Smør alle fedtfittings og drejepunkter. Tør overskydende smøremiddel af.

  5. Slib let med sandpapir, og benyt pletreparationslak på lakerede områder, som er blevet ridsede, har været udsat for stenslag eller har rustpletter. Reparer eventuelle buler i metalkarrosseriet.

  6. Udfør service på batteriet og kablerne som beskrevet herunder:

   1. Fjern batteriklemmerne fra batteripolerne.

   2. Rengør batteriet, klemmerne og polerne med en stålbørste og en opløsning med tvekulsurt natron.

   3. For at forebygge korrosion skal batteriets poler og kabelforbindelserne smøres med Grafo 112X-fedt (Toro delnr. 505-47) eller vaseline.

   4. Genoplad langsomt batteriet hver 60. dag i 24 timer for at forhindre blysulfatering af batteriet.

  Klargøring af motoren

  1. Aftap motorolien fra oliesumpen, og sæt bundproppen i igen.

  2. Fjern og bortskaf oliefilteret. Sæt et nyt oliefilter i.

  3. Genfyld oliesumpen med den oplyste mængde motorolie.

  4. Start motoren, og lad den køre i tomgang i ca. to minutter.

  5. Sluk derefter motoren.

  6. Dræn alt brændstof helt ud af brændstoftanken, rørene og brændstoffilter/vandudskillerenheden.

  7. Skyl brændstoftanken med frisk, rent dieselbrændstof.

  8. Spænd alle brændstofsystemfittings igen.

  9. Rengør og efterse luftfilterenheden grundigt.

  10. Forsegl luftfilterindtaget og udstødningsåbningen med vejrbestandig tape.

  11. Kontroller frostvæskebeskyttelsen, og påfyld den nødvendige opløsning for den forventede minimumstemperatur i dit område.