Uvod

To je venamenski stroj s sedeem, ki ga lahko uporabljajo profesionalni in najeti upravljavci za komercialne namene. Stroj je primarno zasnovan za vzdrevanje trave na dobro vzdrevanih tratah in v parkih, na portnih igriih in komercialnih povrinah. Ni pa zasnovan za rezanje grmievja, konjo trave in drugih rastlin vzdol avtocest ali za uporabo v kmetijstvu.

Podrobno preberite te informacije, da se seznanite s pravilnim upravljanjem in vzdrevanjem stroja ter prepreite telesne pokodbe in kodo na izdelku. Vi ste odgovorni za pravilno in varno upravljanje izdelka.

e potrebujete dokumentacijo o usposabljanju za varno uporabo izdelka, podatke o dodatni opremi ali pomo pri iskanju zastopnika oziroma e elite registrirati izdelek, se lahko obrnete neposredno na podjetje Toro na naslovu www.Toro.com.

e potrebujete servisne storitve, originalne dele Toro ali dodatne informacije, se obrnite na pooblaenega servisnega zastopnika oziroma slubo za pomo strankam drube Toro, pri emer predhodno pripravite tevilko modela in serijsko tevilko izdelka. Figure 1 oznauje mesto tevilke modela in serijske tevilke na izdelku. tevilke vpiite v ustrezna polja.

g014165

V tem prironiku so navedene morebitne nevarnosti, pri emer so varnostna opozorila oznaena s posebnim simbolom (Figure 2), ki oznauje nevarnost, ki lahko povzroi hude telesne pokodbe ali smrt, e ne upotevate priporoenih previdnostnih ukrepov.

g000502

Za poudarjanje informacij sta v tem prironiku uporabljeni 2 besedi. Pomembno opozarja na posebne tehnine informacije, medtem ko Opomba oznauje informacije, ki jih morate posebej pozorno prebrati.

Izdelek je skladen z vsemi veljavnimi evropskimi direktivami; za podrobnosti glejte poseben list z izjavo o skladnosti izdelka.

Opozorilo

CALIFORNIA

Proposition 65 Warning

Izpuh dizelskega motorja in nekatere njegove sestavine so skladno z zakonodajo države Kalifornija pripoznane za povzročiteljice raka, napak pri rojstvih in ostalih škodljivih vplivov na reprodukcijo.

V skladu s lenoma 4442 ali 4443 zakona o javnih virih zvezne drave Kalifornija uporaba ali upravljanje motorja na katerih koli povrinah, ki so prekrite z gozdom, grmievjem (podrastjo) ali travo ni dovoljena, e motor nima vgrajenega lovilca isker, kot je opredeljeno v lenu 4442, e ni v ustreznem delujoem stanju oziroma e motor ni zasnovan, opremljen ali vzdrevan v skladu s priporoili za prepreevanje poarov.

Varnost

Ta stroj je bil zasnovan v skladu s standardi EN ISO 5395:2013 in ANSI B71.4-2012.

Splona varnost

Ta izdelek lahko amputira roke in noge oziroma izvre predmete z veliko hitrostjo. Da se izognete hudim telesnim pokodbam, vedno upotevajte vsa varnostna navodila.

Uporaba izdelka za nepredvidene namene je lahko nevarna za vas in mimoidoe osebe.

 • Pred zagonom motorja morate prebrati in razumeti vsebino tega Prironika za upravljanje.

 • Ne postavljajte rok ali nog blizu preminih delov stroja.

 • Stroja ne smete upravljati, e vse varnostne zaitne naprave in itniki niso nameeni in ne delujejo pravilno.

 • Ne pribliujte se nobeni izpustni odprtini. Mimoidoi in ljubljenki morajo biti na varni razdalji od stroja.

 • Otroci ne smejo biti v obmoju delovanja. Nikoli ne dovolite otrokom, da upravljajo stroj.

 • Pred servisiranjem, dolivanjem goriva ali odmaevanjem ustavite stroj in ugasnite motor.

Nepravilna uporaba ali vzdrevanje stroja lahko privedeta do pokodb. Zaradi prepreevanja nevarnosti pokodb upotevajte ta varnostna navodila in vedno upotevajte varnostni simbol, ki lahko pomeni: svarilo, opozorilo ali nevarnost – navodilo za osebno varnost. Neupotevanje teh navodil lahko privede do telesnih pokodb ali smrti.

Dodatne varnostne informacije lahko najdete drugje v tem Prironiku za upravljanje.

Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili

Graphic

Varnostne nalepke in nalepke z navodili so nameene v bliini vseh nevarnih predelov in dobro vidne upravljavcu. Pokodovane in manjkajoe varnostne nalepke nadomestite z novimi.

decal106-2353
decal106-9206
decal112-1461
decal117-2718
decal117-3233
decal117-3270
decal117-3272
decal117-3273
decal117-3276
decal117-4766
decal120-0250
decal117-3277
decal120-0273
decal121-8378
decal125-9688
decal130-0611
decaloemmarkt
decal130-0594
decal132-6552
decal132-6553
decal132-3600
decal125-7427
decal132-3378
decalbatterysymbols
decal120-0259

Nastavitve

Namestitev kardanske gredi na izbirni okrov kosilnice ali QAS

Deli potrebni za ta postopek:

Kardanska gred1
Vijak (5/16 x 1 cole)4
Varovalna matica (5/16 cole)4
Vzmetni zati (3/16 x 1 cole)2

Note: Namestitev kardanske gredi bo laja, e stroj postavite na dvigalo.

 1. Parkirajte stroj na ravni povrini, zategnite parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite klju iz stikala na klju.

  Opozorilo

  Ne zaganjajte motorja in ne pritiskajte stikala za prikljuno gred, ko je kardanska gred odklopljena z rezalnega okrova. e zaenete motor in dovolite, da se prikljuna gred zavrti, lahko to privede do hudih telesnih pokodb in kode na stroju. Preden kardansko pogonsko gred odklopite z rezalnega okrova, odklopite prikljuek tuljave elektromagnetnega ventila s kabelskega snopa, da prepreite nenamerni vklop sklopke prikljune gredi.

 2. Odklopite prikljuek kabelskega snopa s prikljuka tuljave elektromagnetnega ventila prikljune gredi (Figure 3).

  g018339
 3. Postavite kardansko gred pod sprednji del stroja. Zagotovite, da so drsne vilice grede na kardanski gredi nameene v smeri proti pogonski gredi menjalnika (Figure 4).

  g018340
 4. Poravnajte utor izvrtine za vzmetni zati vilic kardanske gredi s pogonsko gredjo menjalnika.

 5. Potisnite prikljune vilice kardanske gredi na pogonsko gred menjalnika.

 6. Pritrdite prikljune vilice kardanske gredi kot sledi:

  1. Namestite vzmetni zati v prikljune vilice in gred.

  2. Namestite vijake skozi prikljune vilice gredi.

  3. Namestite in zategnite varovalne matice, da pritrdite prikljune vilice na kardansko gred.

   Note: Ohranite ostale vijake, varovalne matice in vzmetne zatie, da pritrdite drugi konec kardanske gredi na gred menjalnika prikljuka.

  4. Privijte varovalne matice z zateznim navorom od 20 do 25Nm.

 7. Namaite mazalke na kardanski gredi.

 8. Ko poveete drugi konec gredi na gred menjalnika prikljuka, prikljuite prikljuek kabelskega snopa na prikljuek tuljave elektromagnetnega ventila prikljune gredi (Figure 3).

Uporaba izbirne opreme za pritrditev okrova kosilnice

Deli potrebni za ta postopek:

Varovalni zati2
Mazalka2
Vijak z glavo v obliki podloke (5/16 x cole)2

Note: Ti sestavni deli in postopki so obvezni samo, e je na pogonsko enoto nameen okrov kosilnice, ki zahteva uporabo varovalnih zatiev. Za navodila za namestitev glejte Prironik za upravljanje okrova kosilnice.

Note: e na pogonsko enoto ne boste namestili okrova kosilnice, odstranite ali priveite 4 verige za dvigovanje okrova na dvino podvozje.

Preverjanje tlaka v pnevmatikah

Pnevmatike so pri dostavi prenapolnjene. Zato izpustite nekaj zraka, da zmanjate tlak; glejte Preverjanje tlaka v pnevmatikah.

Preverjanje ravni tekoin

 1. Pred zagonom motorja preverite raven hidravline tekoine, glejte Preverjanje hidravlinega sistema.

 2. Pred zagonom motorja preverite raven motornega olja, glejte Preverjanje ravni motornega olja.

 3. Pred zagonom motorja preverite hladilni sistem, glejte Preverjanje sistema hlajenja .

Nastavitev varnostnega loka

Samo za modele z varnostnim lokom

Important: Ko je varnostni lok v dvignjenem in zaklenjenem poloaju, se vedno pripnite z varnostnim pasom. Ko je varnostni lok v spuenem poloaju, se ne smete pripeti z varnostnim pasom.

 1. Odstranite razcepke in zatie iz varnostnega loka (Figure 5).

 2. Dvignite varnostni lok v dvignjeni poloaj in namestite 2 zatia ter ju pritrdite z razcepkama (Figure 5).

  Note: e morate zloiti varnostni lok, potisnite drog naprej, da sprostite pritisk na zatie, odstranite zatie in poasi spuajte drog ter ga nato pritrdite z zatii tako, da ne bo pokodoval pokrova motorja.

  g014166

Pregled izdelka

Pred zagonom motorja in upravljanjem se seznanite s krmilniki stroja.

Stopalka za vonjo

Stopalka za vonjo (Figure 6) nadzira premikanje stroja naprej in nazaj. Pritisnite zgornji del stopalke za premikanje naprej in spodnji del za premikanje nazaj. Hitrost vonje je odvisna od tega, kako dale pritisnete stopalko. Ko stroj ni obremenjen, za najvejo hitrost vonje pritisnite stopalko do konca, pri emer mora biti roica plina v poloaju HITRO.

Za zaustavitev stroja zmanjajte pritisk noge na stopalko za vonjo in pustite, da se vrne v sredini poloaj.

g197397

Zavorna stopalka

Uporabite zavorno stopalko z zapahom za zavorno stopalko, da vklopite in izklopite parkirno zavoro (Figure 6). Za zaustavitev stroja sprostite stopalko za vonjo in pustite, da se vrne v sredini poloaj. Zavoro lahko uporabite kot pomo za zaustavljanje stroja v nujnih primerih.

Parkirna zavora

Za vklop parkirne zavore pritisnite zavorno stopalko in pritisnite zgornji del naprej, da jo zaklenete v poloaj (Figure 6). Za sprostitev parkirne zavore pritisnite zavorno stopalko, dokler se zapah parkirne zavore ne odmakne brez dotika mehanizma za zaklepanje poloaja.

Stopalka za nastavitev nagiba volana

Za nagib volana v smeri proti vam, pritisnite stopalko navzdol, povlecite volanski drog proti sebi v najbolj udoben poloaj in sprostite stopalko (Figure 6). e elite premakniti volan stran od sebe, pritisnite stopalko in jo sprostite, ko je volan nastavljen v eleni poloaj.

Stikalo viga

Stikalo viga ima 3 poloaje: IZKLOP, VKLOP/PREDOGREVANJE in ZAGON (Figure 7).

g014169

Diagnostina luka

Samo za stroje s 4-kolesnim pogonom

Diagnostina luka se prige, ko sistem zazna napako (Figure 7).

Roica plina

Roica plina (Figure 7) nadzira vrtljaje motorja. e roico plina premaknete naprej proti poloaju HITRO, se vrtljaji motorja poveajo. e jo pomaknete nazaj proti poloaju POASI, se vrtljaji motorja zmanjajo. Roica plina nadzira vrtljaje prikljune gredi in s pomojo stopalke za vonjo tudi hitrost vonje stroja. Pri uporabi prikljukov mora stroj vedno delovati z roico plina v poloaju HITRO.

Stikalo prikljune gredi

Stikalo prikljune gredi zaene in ustavi prikljuek (Figure 7).

Stikalo za izbiro krmiljenja

Samo za stroje s 4-kolesnim pogonom

Potisnite stikalo za izbiro krmiljenja nazaj, da vklopite 4-kolesno krmiljenje, in naprej, da se vrnete na 2-kolesno krmiljenje (Figure 7).

Merilnik delovnih ur

Merilnik delovnih ur (Figure 7) belei tevilo ur obratovanja motorja. Zane delovati, ko je stikalo na klju v poloaju DELOVANJE. Te ase uporabite za nartovanje rednega vzdrevanja.

Indikatorska luka za arilno sveko (oranna luka)

Indikatorska luka za arilno sveko (Figure 7) se prige, ko stikalo na klju obrnete v poloaj VKLOP. Luka ostane prigana 6 sekund. Ko luka ugasne, lahko motor zaenete.

Opozorilna luka za temperaturo hladilne tekoine

Luka se prige in prikljuek se ustavi, e je temperatura hladilne tekoine previsoka (Figure 7). e stroja ne ustavite in se temperatura hladilne tekoine dvigne za dodatnih 7°C, bo motor ugasnil.

Important: e se prikljuek ustavi in je opozorilna luka za temperaturo e vedno vklopljena, pritisnite gumb za prikljuno gred, premaknite roico plina v poloaj POASI in poakajte, da se stopalka za vonjo premakne v poloaj NEVTRALNO ter vklopite parkirno zavoro. Za ve minut pustite motor v prostem teku, da se ohladi na varno raven. Ugasnite motor in preverite hladilni sistem; glejte Preverjanje sistema hlajenja .

Indikator napolnjenosti

Indikator napolnjenosti se prige, ko je v tokokrogu sistema za polnjenje zaznana okvara (Figure 7).

Opozorilna luka za tlak olja

Opozorilna luka za tlak olja (Figure 7) zasveti, ko tlak olja v motorju pade pod varno raven. Ko tlak olja pade pod to raven, ugasnite motor in ugotovite vzrok. Pred ponovnim zagonom motorja morate popraviti pokodovani del.

Merilnik goriva

Merilnik goriva (Figure 8) kae koliino goriva v rezervoarju za gorivo.

g014170

Krmilniki v kabini

Samo modeli s kabino
g198816

Nadzor kroenja zraka

Nastavi kroenje zraka v kabini ali dovajanje zraka v kabino iz zunanjosti (Figure 9).

 • Pri uporabi klimatske naprave ga nastavite na kroenje.

 • Pri uporabi grelnika ali ventilatorja ga nastavite na dovajanje zraka iz zunanjosti.

Gumb za nadzor ventilatorja

Zavrtite gumb za nadzor ventilatorja, da nastavite hitrost ventilatorja (Figure 9).

Gumb za nadzor temperature

Zavrtite gumb za nadzor temperature, da nastavite temperaturo zraka v kabini (Figure 9).

Stikalo brisalca vetrobranskega stekla

To stikalo se uporablja za vklop ali izklop brisalcev vetrobranskega stekla (Figure 9).

Stikalo klimatske naprave

To stikalo se uporablja za vklop ali izklop klimatske naprave (Figure 9).

Zapah vetrobranskega stekla

Dvignite zapah, e elite vetrobransko steklo odpreti (Figure 10). Pritisnite zapah, da vetrobransko steklo zaklenete v odprtem poloaju. Povlecite zapah navzven in navzdol, da vetrobransko steklo zaprete in pritrdite.

g196911

Zapah zadnjega okna

Dvignite zapah, e elite zadnje okno odpreti. Pritisnite zapah, da okno zaklenete v odprtem poloaju. Povlecite zapah navzven in navzdol, da okno zaprete in pritrdite (Figure 10).

Important: Pred odpiranjem pokrova motorja morate zapreti zadnje okno; v nasprotnem primeru lahko povzroite kodo.

Note: Tehnini podatki in zasnova se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

g197702
OpisGlejte Figure 11Mere ali tea
Viina z dvignjenim varnostnim lokomC201cm
Viina s spuenim varnostnim lokomG137cm
Viina s kabinoD225cm
Celotna dolinaF276cm
Celotna irinaB147cm
Medosna razdalja E155cm
Kolotek (od sredine do sredine pnevmatike) zadajA112cm
Oddaljenost od tal 15cm
Tea stroja z okrovi kosilnice
 Stroj s 4-kolesnim pogonom in varnostnim lokom (ROPS)Stroj s kabinoStroj z 2-kolesnim pogonom in varnostnim lokom (ROPS)
Brez okrova kosilnice1.134kg1.361kg1.088kg
Okrov kosilnice s stranskim izmetom velikosti 183cm1.344kg1.571kg1.298kg
Osnovni okrov kosilnice velikosti 183cm1.323kg1.549kg1.276kg
Osnovni okrov kosilnice velikosti 157cm1.305kg1.532kg1.259kg
Okrov kosilnice s stranskim izmetom velikosti 254cm1.492kg1.719kg1.446kg

Delovni prikljuki/dodatna oprema

Za poveanje in raziritev zmogljivosti stroja podjetje Toro ponuja irok nabor odobrenih delovnih prikljukov in dodatne opreme. Za seznam vseh odobrenih delovnih prikljukov in dodatne opreme se obrnite na pooblaenega zastopnika ali distributerja oziroma obiite www.Toro.com.

Delovanje

Note: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s poloaja za upravljanje stroja.

Pred uporabo

Varnost pred upravljanjem

Splona varnost

 • Otrokom ali neusposobljenim osebam ne smete nikoli dovoliti, da upravljajo ali servisirajo stroj. Lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravljavca. Za usposabljanje vseh upravljavcev in mehanikov je odgovoren lastnik.

 • Seznanite se s postopki za varno upravljanje opreme, krmilniki za upravljavca in varnostnimi oznakami.

 • Vedeti morate, kako lahko hitro ugasnete motor in zaustavite stroj.

 • Preverite, ali so krmilniki za zaznavanje prisotnosti upravljavca, varnostna stikala in itniki nameeni in delujejo pravilno. Ne upravljajte stroja, e ti deli ne delujejo pravilno.

 • Pred koenjem vedno preglejte stroj in se prepriajte, da so rezila, vijaki rezila in rezalni sklopi v dobrem stanju. Zamenjajte izrabljena ali pokodovana rezila in vijake v kompletih, da ohranite ravnoteje.

 • Preverite obmoje, kjer boste uporabljali stroj in odstranite vse predmete, ki jih lahko stroj izvre.

Varnost pri ravnanju z gorivom

 • Pri ravnanju z gorivom bodite zelo previdni. Gorivo je zelo vnetljivo in njegovi hlapi so eksplozivni.

 • Ugasnite vse cigarete, cigare, pipe in druge mone vire viga.

 • Uporabljajte samo odobrene posode za gorivo.

 • Ko motor tee ali ko je vro, ne smete v nobenem primeru odpirati pokrovka za gorivo ali dolivati goriva v rezervoar za gorivo.

 • Goriva ne smete dolivati v stroj v zaprtem prostoru.

 • Stroja ali posode za gorivo ne smete shranjevati, kjer so lahko prisotni odprti plamen, iskra ali pilotni plamen iz naprav, kot so na primer grelec za vodo ali drugi podobni gospodinjski aparati.

 • e gorivo razlijete, ne poskuajte zagnati motorja, da prepreite ustvarjanje virov viga, dokler se hlapi goriva ne razprijo v zraku.

Polnjenje rezervoarja za gorivo

Priporoeno gorivo

Uporabite le isto, svee dizelsko gorivo ali biodizelsko gorivo z nizko (<500ppm) ali ultra nizko (<15ppm) vsebnostjo vepla. Cetansko tevilo mora biti najmanj 40. Gorivo kupujte v koliinah, ki jih boste porabili v 180 dneh, da tako zagotovite njegovo sveino.

Prostornina rezervoarja za gorivo: 51l

Uporabite poletno dizelsko gorivo (t. 2-D) pri temperaturah nad -7°C in zimsko dizelsko gorivo (t. 1-D ali meanico goriv t. 1-D/2-D ) pod to temperaturo. Uporaba zimskega goriva pri nijih temperaturah omogoa nije plamenie in ima bolje karakteristike pri mrzlem pretoku, kar olaja zagon in zmanja verjetnost zamaitve filtra za gorivo.

Uporaba poletnega goriva pri temperaturah nad -7°C podalja ivljenjsko dobo rpalke za gorivo in povea mo v primerjavi z zimskim gorivom.

Important: Namesto dizelskega goriva ne smete uporabljati kerozina ali bencina. e tega opozorila ne boste upotevali, lahko pokodujete motor.

Pripravljen za uporabo biodizla

Stroj lahko uporablja biodizelske meanice goriva do oznake B20 (20% biodizla, 80% naftnega dizla). Del iz naftnega dizla mora imeti ultra nizko vsebnost vepla. Upotevajte naslednje previdnostne ukrepe:

 • Dele biodizla mora ustrezati specifikacijam v standardu ASTM D6751 ali EN14214.

 • Sestava meanice goriva mora izpolnjevati zahteve standarda ASTM D975 ali EN590.

 • Biodizelske meanice lahko pokodujejo lakirane povrine.

 • V hladnem vremenu uporabljajte meanice, ki vsebujejo najve 5% biodizla (B5).

 • Preverite vse tesnilke, gibke cevi in tesnila, ki so bila v stiku z gorivom, ker se lahko sasoma izrabijo.

 • Priakujte, da bo po prehodu na biodizelsko meanico goriva filter za gorivo nekaj asa zamaen.

 • Za dodatne informacije glede biodizelskega goriva se obrnite na distributerja.

Dolivanje goriva

Note: e je mono, po vsaki uporabi dolijte gorivo v rezervoar za gorivo. S tem boste zmanjali monost nabiranja kondenzacije v rezervoarju za gorivo.

 1. Parkirajte stroj na ravni povrini, zategnite parkirno zavoro, spustite rezalni okrov, ugasnite motor in odstranite klju iz stikala na klju.

 2. Oistite okoli pokrovka posode za gorivo in odstranite pokrovek (Figure 12).

  g014170

  Important: Ne odpirajte rezervoarja za gorivo, e ste parkirali na strmini. V tem primeru lahko gorivo polijete.

 3. V rezervoar za gorivo dolivajte gorivo, dokler raven goriva ni poravnana s spodnjim delom nastavka za dolivanje. Rezervoar za gorivo ne sme biti prenapolnjen.

 4. Namestite pokrovek rezervoarja za gorivo in ga privijte. Pobriite razlito gorivo.

Postavitev standardnega sedea

Spreminjanje poloaja sedea

Sede lahko premikate naprej in nazaj. Sede postavite v poloaj, v katerem boste najlaje in najudobneje upravljali stroj.

 1. Za nastavitev poloaja sedea premaknite roico postrani, da sede odklenete (Figure 13).

  g004478
 2. Potisnite sede v eleni poloaj in sprostite roico, da sede zaklenete v tem poloaju.

 3. Prepriajte se, da je sede zaklenjen v svojem poloaju tako, da ga poskusite premakniti naprej in nazaj.

Spreminjanje vzmetenja sedea

Sede lahko nastavite tako, da zagotovite mirno in udobno vonjo. Sede postavite v najbolj udoben poloaj.

Ko ne sedite na sedeu, zavrtite sprednji gumb v katero koli smer, da ga nastavite v najbolj udoben poloaj (Figure 13).

g004489

Spreminjanje poloaja naslonjala

Naslonjalo sedea lahko nastavite tako, da zagotovite mirno in udobno vonjo. Naslonjalo sedea postavite v najbolj udoben poloaj.

Za nastavitev naslonjala sedea v najbolj udoben poloaj v katero koli smer zavrtite gumb, ki je pod desnim naslonom za roko (Figure 13).

Spreminjanje ledvene opore

Naslonjalo sedea lahko nastavite tudi tako, da prilagodite ledveno oporo za spodnji del hrbta.

Za nastavitev naslonjala sedea v najbolj udoben poloaj v katero koli smer zavrtite gumb, ki je pod levim naslonom za roko (Figure 13).

Dvigovanje in znievanje sedea

Za dostop do hidravlinih in drugih sistemov pod sedeem morate sprostiti sede in ga nagniti naprej.

 1. Premaknite zapah sedea, ki je na levi strani sedea, nazaj, da sprostite sede in zgornji del sedea potisnite naprej (Figure 15).

  g014174
 2. Za znianje sedea povlecite drog za sprostitev zapaha sedea navzgor in zniajte sede v zaklenjen poloaj.

  g014265

Med uporabo

Varnost med upravljanjem

Splona varnost

 • Lastnik/upravljavec je odgovoren za prepreevanje nesre, ki lahko povzroijo telesne pokodbe ali premoenjsko kodo.

 • Nosite primerna oblaila, vkljuno z opremo za zaito oi; ustrezno zaitno protizdrsno obutev in opremo za zaito sluha. Spnite dolge lase in ne nosite nakita.

 • Stroja ne upravljajte, e ste bolni, utrujeni ali pod vplivom alkohola oziroma drog.

 • Na stroju nikoli ne prevaajte potnikov in ne dovolite mimoidoim ter ljubljenkom, da bi se pribliali stroju med delovanjem.

 • Stroj upravljajte le pri dobri vidljivosti, da se tako izognete luknjam ali drugim skritim nevarnostim.

 • Izogibajte se konji na mokri travi. Slabi oprijem lahko povzroi zdrs stroja.

 • Pred zagonom motorja zagotovite, da so vsi krmilniki za nadzor vonje v nevtralnem poloaju, da je parkirna zavora vklopljena in da ste pravilno nameeni na upravljavevem poloaju.

 • Roke in noge ne smejo biti v bliini rezalnih enot. Nikoli se ne smete pribliati izpustnim odprtinam.

 • Pred vzvratno vonjo poglejte nazaj in navzdol, da se prepriate, da imate prosto pot.

 • Bodite previdni pri priblievanju nepreglednim ovinkom, grmom, drevesom ali drugim predmetom, ki lahko omejijo va pogled.

 • Ko ne opravljate konje, ustavite rezila.

 • e zadenete ob predmet ali e zaznate neobiajne vibracije stroja, ustavite stroj in preglejte rezila. Pred nadaljevanjem upravljanja opravite vsa potrebna popravila.

 • Pri zavijanju in prekanju cest in plonikov s strojem upoasnite in bodite previdni. Dajte prednost drugim udeleencem v prometu.

 • Izklopite pogon rezalne enote in ugasnite motor pred nastavljanjem viine konje (razen v primerih, ko to lahko storite z upravljavevega poloaja).

 • Motor ne sme delovati na obmojih, kjer ni moen odvod izpunih plinov.

 • Delujoega stroja ne smete nikoli pustiti brez nadzora.

 • Preden zapustite upravljavev poloaj, morate opraviti naslednje (vkljuno s praznjenjem lovilnikov in odmaevanjem izmetne cevi):

  • Stroj parkirajte na ravnih tleh.

  • Izklopite prikljuno gred in spustite prikljuke.

  • Vklopite parkirno zavoro.

  • Ugasnite motor in odstranite klju iz stikala na klju.

  • Poakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo.

 • Ne upravljajte stroja, e obstaja nevarnost za udar strele.

 • Stroja ne smete uporabljati kot vleno vozilo.

 • Uporabljajte samo s strani podjetja Toro® odobreno dodatno opremo, delovne prikljuke in nadomestne dele.

Varnost pri uporabi varnostnega loka (ROPS)

 • Varnostnega loka (ROPS) ne smete odstraniti s stroja.

 • Zagotovite, da bo varnostni pas pripet in da ga lahko hitro odpnete v nujnih primerih.

 • Preverite, ali so nad vami ovire in prepreite trk z njimi.

 • Varnostni lok (ROPS) ohranjajte v dobrem stanju tako, da ga redno pregledujete za pokodbe in preverite, ali so pritrdilni elementi dobro zategnjeni.

 • e je varnostni lok (ROPS) pokodovan, ga zamenjajte. Popravilo ali spreminjanje ni dovoljeno.

Stroji s kabino

 • Varnostni lok (ROPS) je integralna in uinkovita varnostna naprava.

 • Kabina, ki jo je namestilo podjetje Toro, ima funkcijo varnostnega loka.

 • Vedno morate biti pripeti z varnostnim pasom.

Stroji z zloljivim varnostnim lokom

 • Ko je varnostni lok v dvignjenem poloaju, se vedno pripnite z varnostnim pasom.

 • Varnostni lok (ROPS) je integralna varnostna naprava. Ko je varnostni lok v dvignjenem in zaklenjenem poloaju, morate biti med upravljanjem stroja vedno pripeti z varnostnim pasom.

 • Zloljivi varnostni lok lahko zaasno zloite samo, e je to nujno. Ko je varnostni lok zloen, se ne smete pripeti z varnostnim pasom.

 • Zavedajte se, da ko je zloljivi varnostni lok v spuenem poloaju nimate nikakrne zaite pred prevraanjem.

 • Preverite obmoje, kjer boste kosili, in nikoli ne spuajte zloljivega varnostnega loka na obmojih, kjer so prisotni strmi nakloni, prepadi ali voda.

Varnost na strmini

 • Vzpostavite svoje postopke in pravila za upravljanje stroja na strminah. Postopki morajo zajemati pregled mesta, da ugotovite, na katerih strminah je uporaba stroja varna. Med pregledom vedno uporabljajte zdravo pamet in dobro presojo.

 • Strmine so glavni dejavnik pri nesreah zaradi izgube nadzora in prevraanja, ki imajo lahko za posledico hude telesne pokodbe ali celo smrt. Upravljanje stroja na strminah zahteva dodatno previdnost.

 • Na strmini upravljajte stroj pri niji hitrosti.

 • Ne upravljajte stroja na strminah, e niste prepriani, da ga boste lahko varno upravljali.

 • Bodite pozorni na luknje, kolesnice, grbine, skale ali druge skrite ovire. Neraven teren lahko povzroi prevrnitev stroja. Visoka trava lahko zakrije ovire.

 • Izberite vonjo z nizko hitrostjo, da se med vonjo po strmini ne boste ustavljali ali prestavljali.

 • Prevrnitev se lahko zgodi, e preden pnevmatike izgubijo oprijem.

 • Izogibajte se upravljanju stroja na mokri travi. Pnevmatike lahko izgubijo oprijem ne glede na razpololjivost ali delovanje zavor.

 • Na strminah se izogibajte zaganjanju, zaustavljanju in obraanju stroja.

 • Na strminah naj bodo vsi premiki poasni in postopni. Ne izvajajte nenadnih sprememb hitrosti ali smeri vonje stroja.

 • Stroja ne upravljajte v bliini prepadov, jarkov, nasipov ali vodnih teles. Stroj se lahko nenadoma prevrne, e gre kolo prek roba ali e se rob vdre. Med strojem in nevarnimi deli vzpostavite varnostno obmoje (2 irini stroja).

Najprej pomislite na varnost

V poglavju o varnosti preberite vsa varnostna navodila in oznake. Poznavanje teh informacij lahko pomaga, da sebe in mimoidoe zavarujete pred pokodbami.

Pozor

Glasnost stroja pri upravljavevem uesu lahko presee tudi 85dBA, kar lahko pri dolgotrajni izpostavljenosti privede do okvar sluha.

Pri upravljanju stroja nosite opremo za zaito sluha.

g000504

Uporaba varnostnega loka (ROPS) – samo za modele z 2-kolesnim pogonom in varnostnim lokom (ROPS) ter 4-kolesnim pogonom in varnostnim lokom (ROPS)

 • Med upravljanjem stroja naj bo varnostni lok v dvignjenem in zaklenjenem poloaju ter uporabljajte varnostni pas.

 • Zagotovite, da boste lahko varnostni pas hitro odpeli v nujnih primerih.

 • Preverite obmoje, kjer boste kosili, in ne spuajte varnostnega loka na obmojih, kjer so prisotni strmi nakloni, prepadi ali voda.

Opozorilo

Varnostni lok naj bo v dvignjenem in zaklenjenem poloaju ter uporabljajte varnostni pas, da prepreite pokodbe ali smrt zaradi prevraanja.

Prepriajte se, da je ploa sedea dobro pritrjena z zapahom.

Opozorilo

Ko je zloljivi varnostni lok v spuenem poloaju, nimate nikakrne zaite pred prevraanjem.

 • Zloljivi varnostni lok lahko zloite samo, e je to nujno.

 • Ko je varnostni lok v spuenem poloaju, se ne smete pripeti z varnostnim pasom.

 • Vozite poasi in previdno.

 • Dvignite varnostni lok takoj, ko je za to dovolj prostora.

 • Pred vonjo pod predmeti se prepriajte, da je nad vami dovolj prostora in da ni ovir (npr. vej, vratnih podbojev, elektrinih ic), ki bi jih lahko zadeli.

 1. Za spuanje varnostnega loka odstranite razcepke, potisnite varnostni lok naprej na vzmeti in odstranite 2 zatia (Figure 18).

  g014172
 2. Spustite varnostni lok v spueni poloaj (Figure 18).

 3. Namestite 2 zatia in ju pritrdite z razcepkama (Figure 18).

  Important: Prepriajte se, da je sede dobro pritrjen z zapahom.

 4. Za dvigovanje varnostnega loka odstranite razcepke in odstranite 2 zatia (Figure 18).

 5. Dvignite varnostni lok v dvignjeni poloaj in namestite 2 zatia ter ju pritrdite z razcepkama (Figure 18).

Important: Ko je varnostni lok v dvignjenem in zaklenjenem poloaju, se vedno pripnite z varnostnim pasom. Ko je varnostni lok v spuenem poloaju, se ne smete pripeti z varnostnim pasom.

Zagon in ugaanje motorja

Zagon motorja

 1. Dvignite varnostni lok in ga zaklenite v dvignjenem poloaju, usedite se na sede in se pripnite z varnostnim pasom.

 2. Prepriajte se, da je stopalka za vonjo v NEVTRALNEM poloaju.

 3. Vklopite parkirno zavoro.

 4. Premaknite stikalo prikljune gredi v IZKLOPLJEN poloaj (Figure 19).

  g014175
 5. Premaknite roico plina na sredino med poloajema HITRO in POASI (Figure 19).

 6. Obrnite kontaktni klju v smeri kazalcev na uri v poloaj za DELOVANJE (Figure 20).

  Indikatorska luka za arilno sveko bi se morala prigati za 6 sekund.

  g014176
 7. Ko indikatorska luka za arilno sveko ugasne, obrnite klju v poloaj za ZAGON. Ko se motor zaene, spustite klju.

  Important: Zagonski cikli ne smejo biti dalji od 15sekund na minuto, da se zaganjalnik ne pregreje.

  Note: Ta postopek boste morda morali ponoviti, ko motor zaganjate prvi po dolivanju goriva v izpraznjeni sistem za gorivo.

 8. Pustite roico za plin na sredini med poloajema POASI in HITRO, dokler se motor in hidravlini sistem ne ogrejeta.

  Important: Pri prvem zagonu motorja, po zamenjavi motornega olja oziroma po obnovi motorja, menjalnika ali kolesnega motorja, upravljajte stroj v z roico plina v poloaju POASI v obe smeri, naprej in nazaj, za 1 do 2 minuti. Prav tako preverite roico za dvig in roico prikljune gredi, da se prepriate, da vsi deli delujejo pravilno. Nato ugasnite motor in preverite ravni tekoin za puanje olja, zrahljane dele in druge teave.

Ugaanje motorja

 1. Odklopite prikljuno gred, zagotovite, da je stopalka za vonjo v NEVTRALNEM poloaju, vklopite parkirno zavoro in premaknite roico plina v poloaj POASI.

 2. Pustite motor v prostem teku 60sekund.

 3. Obrnite kontaktni klju v poloaj za IZKLOP (Figure 20). Preden zapustite upravljavev poloaj, poakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo.

 4. Pred prevozom ali shranjevanjem stroja odstranite klju iz stikala na klju.

  Important: Ne pozabite odstraniti kljua, ker se lahko v nasprotnem primeru zaene rpalka za gorivo ali druga oprema motorja in tako izprazni akumulator.

Vonja stroja

Roica za plin nadzoruje vrtljaje motorja, ki se merijo v vrt./min (vrtljaji na minuto). Za najboljo zmogljivost postavite nadzor plina v poloaj HITRO. Pri konji vedno nastavite plin v poloaj HITRO.

Ustavljanje stroja

e elite stroj zaustaviti, sprostite stopalko za vonjo v NEVTRALNI poloaj.

Vklopite parkirno zavoro vsaki, ko zapustite stroj. Odstranite klju iz stikala na klju.

Varnostni zaporni sistem

Pozor

e so varnostna zaporna stikala odklopljena ali pokodovana, lahko stroj zane delovati nepriakovano, kar lahko povzroi telesne pokodbe.

 • Ne posegajte v zaporna stikala.

 • Vsak dan preverite delovanje zapornih stikal in pred zaetkom upravljanja stroja zamenjajte vsa pokodovana stikala.

Razumevanje varnostnega zapornega sistema

Varnostni zaporni sistem je zasnovan za prepreevanje zagona motorja, e niso izpolnjeni naslednji pogoji:

 • Sedite na sedeu ali parkirna zavora je vklopljena.

 • Prikljuna gred je odklopljena.

 • Stopalka za vonjo je v NEVTRALNEM poloaju.

 • Temperatura motorja je nija od najveje dovoljene delovne temperature.

Varnostni zaporni sistem je zasnovan tudi za ugaanje motorja, ko premaknete stopalko za vonjo iz NEVTRALNEGA poloaja in je parkirna zavora vklopljena. e vstanete iz sedea, ko je prikljuna gred vklopljena, se bo motor ugasnil z 1-sekundnim zamikom.

Preizkuanje varnostnega zapornega sistema

e varnostni sistem ne deluje, kot je opisano spodaj, se za popravilo takoj obrnite na pooblaenega serviserja.

 1. Usedite se na sede, vklopite parkirno zavoro in premaknite stikalo za prikljuno gred v poloaj VKLOP. Poskusite zagnati motor: motor se ne bi smel zagnati.

 2. Usedite se na sede, vklopite parkirno zavoro in premaknite prikljuno gred v poloaj IZKLOP ter pritisnite stopalko za vonjo. Poskusite zagnati motor: motor se ne bi smel zagnati.

 3. Usedite se na sede, vklopite parkirno zavoro in premaknite prikljuno gred v poloaj IZKLOP ter pustite, da se stopalka za vonjo vrne v NEVTRALNI poloaj. Zaenite motor. Medtem ko motor tee, sprostite parkirno zavoro, vklopite prikljuno gred in se malce dvignite s sedea: motor bi moral ugasniti v 2 sekundah.

 4. Ko je sede prazen, vklopite parkirno zavoro in premaknite stikalo za prikljuno gred v poloaj IZKLOP ter premaknite stopalko za vonjo v NEVTRALNI poloaj. Zaenite motor. Medtem ko motor tee, pritisnite stopalko za vonjo; motor bi moral ugasniti v 2 sekundah.

 5. Ko je sede prazen, izklopite parkirno zavoro in premaknite stikalo za prikljuno gred v poloaj IZKLOP ter pustite, da se stopalka za vonjo vrne v NEVTRALNI poloaj. Poskusite zagnati motor: motor se ne bi smel zagnati.

Razumevanje delovanja diagnostine luke

Stroj je opremljen z diagnostino luko, ki zasveti, ko elektronski krmilnik zazna okvaro elektronike. Diagnostina luka je nameena na nadzorni ploi (Figure 21). Ko elektronski krmilnik deluje pravilno in je stikalo na klju premaknjeno v poloaj VKLOP, bo diagnostina luka krmilnika zasvetila za 3 sekunde in nato ugasnila, kar oznauje pravilno delovanje luke. e motor ugasne, bo luka svetila neprekinjeno, dokler ne spremenite poloaja kljua. Luka utripa, e je krmilnik zaznal okvaro elektrinega sistema. Luka bo prenehala utripati in se bo nato samodejno ponastavila, ko obrnete stikalo na klju v poloaj IZKLOP, ko je okvara odpravljena.

g014333

Ko diagnostina luka krmilnika utripa, je krmilnik zaznal eno izmed naslednjih teav:

 • Na izhodu je prilo do kratkega stika.

 • Na izhodu je prilo do prekinitve tokokroga.

Za ugotavljanje, kateri izhod je v okvari, uporabite diagnostini prikazovalnik; glejte Preverjanje zapornih stikal.

e diagnostina luka ne zasveti, ko je stikalo na klju v poloaju VKLOP, to pomeni, da elektronski krmilnik ne deluje. Moni vzroki so:

 • Luka je pregorela.

 • Varovalke so pregorele.

 • Elektronski krmilnik ne deluje pravilno.

Da ugotovite vzrok okvare, preverite elektrine povezave, vhodne varovalke in arnico diagnostine luke. Zagotovite, da je prikljuek povratne zanke trdno nameen na prikljuek kabelskega snopa.

Prikazovalnik diagnostine naprave ACE

Stroj je opremljen z elektronskim krmilnikom, ki nadzoruje veino funkcij stroja. Krmilnik ugotovi, katera funkcija je zahtevana za razlina vhodna stikala (npr. stikalo sedea in stikalo na klju) in vklopi izhode za aktiviranje elektromagnetov ali relejev glede na zahtevano funkcijo stroja.

Da lahko elektronski krmilnik nadzira stroj, kot elite, morajo biti vsa vhodna stikala, izhodni elektromagneti in releji povezani in delovati pravilno.

Za preverjanje in popravilo elektrinih funkcij stroja uporabite orodje s prikazovalnikom diagnostine naprave ACE. Za pomo se lahko obrnete na distributerja znamke Toro.

Preverjanje zapornih stikal

Zaporna stikala prepreujejo zaganjanje in zagon motorja, e stopalka za vonjo ni v NEVTRALNEM poloaju in prikljuna gred ni izklopljena. Motor se mora ustaviti, ko pritisnete stopalko za vonjo, ko ne sedite na sedeu ali ko je parkirna zavora vklopljena.

Pozor

e so varnostna zaporna stikala odklopljena ali pokodovana, lahko stroj zane delovati nepriakovano, kar lahko povzroi telesne pokodbe.

 • Ne posegajte v zaporna stikala.

 • Vsak dan preverite delovanje zapornih stikal in pred zaetkom upravljanja stroja zamenjajte vsa pokodovana stikala.

Preverjanje funkcije zapornega stikala

 1. Parkirajte stroj na ravni podlagi, spustite prikljuek, ugasnite motor in vklopite parkirno zavoro.

 2. Dvignite sede.

 3. Poiite kabelski snop in prikljuke v bliini krmilnika (Figure 22).

  g018321
 4. Prikljuite prikljuek orodja s prikazovalnikom diagnostine naprave ACE na diagnostini prikljuek (Figure 23).

  Note: Zagotovite, da je na prikazovalnik diagnostine naprave ACE nameena pravilna prekrivna ablona za oditavanje.

  g004140
 5. Obrnite stikalo na klju v poloaj VKLOP, vendar ne zaenite e motorja.

  Note: Rdee besedilo na prekrivni abloni za oditavanje se nanaa na vhodna stikala in zeleno besedilo se nanaa na izhode.

 6. Luka LED za prikazane vhode na spodnjem desnem stolpcu diagnostine naprave ACE mora svetiti. e luka LED za prikazane izhode sveti, pritisnite preklopni gumb na diagnostini napravi ACE, da zasveti luka za prikazane vhode.

  Diagnostina naprava ACE bo vklopila luko LED, ki je povezana z vsakim vhodom, ko sklenete to vhodno stikalo.

 7. Posamino preklapljajte vsako stikalo iz razklenjenega v sklenjeno stanje (npr. usedite se na sede, pritisnite stopalko za vonjo itd.) ter opazujte, ali bo ustrezna luka LED na diagnostini napravi ACE zaela utripati, ko sklenete ustrezno stikalo. Ponovite to za vsa stikala, katerih stanje lahko spremenite rono.

 8. e je stikalo sklenjeno in ustrezna luka LED ne zasveti, preverite vse kable in povezave s stikalom in/ali preverite stikalo z ohmmetrom. Zamenjajte vsa stikala in vse kable, ki ne delujejo pravilno.

Note: Diagnostina naprava ACE omogoa tudi zaznavanje, kateri izhodni elektromagneti ali releji so vklopljeni. To je hiter nain za ugotavljanje vzroka okvare.

Preverjanje funkcije izhoda

 1. Parkirajte stroj na ravni podlagi, spustite prikljuek, ugasnite motor in vklopite parkirno zavoro.

 2. Dvignite sede.

 3. Poiite kabelski snop in prikljuke v bliini krmilnika.

 4. Pazljivo odklopite prikljuek povratne zanke iz prikljuka kabelskega snopa.

 5. Prikljuite prikljuek diagnostine naprave ACE v ustrezen prikljuek kabelskega snopa. e je stroj opremljen s sprednjo prikljuno napravo, bo imel 2 krmilnika.

  Note: Zagotovite, da je na diagnostini napravi ACE nameena pravilna prekrivna ablona za oditavanje.

 6. Obrnite stikalo na klju v poloaj VKLOP, vendar ne zaenite e motorja.

  Note: Rdee besedilo na prekrivni abloni za oditavanje se nanaa na vhodna stikala in zeleno besedilo se nanaa na izhode.

 7. Luka LED za prikazane vhode na spodnjem desnem stolpcu diagnostine naprave ACE mora svetiti. e luka LED za prikazane izhode sveti, pritisnite preklopni gumb na diagnostini napravi ACE, da zasveti luka za prikazane vhode.

  Note: Za izvedbo naslednjega koraka boste morda morali vekrat preklopiti med stanjema prikazani vhodi in prikazani izhodi. Za preklapljanje iz enega stanja v drugega enkrat pritisnite preklopni gumb. e je treba, postopek ponovite vekrat; ne drite gumba pritisnjenega.

 8. Usedite se na sede in poskusite uporabiti eleno funkcijo stroja. Zasvetiti mora ustrezna izhodna luka LED, ki oznauje, da je modul ECM vklopil to funkcijo.

Note: e ustrezna izhodna luka LED ne zasveti, preverite, ali so za funkcijo zahtevana izhodna stikala v ustreznih poloajih. Preverite ustrezno stikalo za funkcijo.

e ustrezne luke LED zasvetijo, kot je predvideno, vendar stroj e vedno ne deluje pravilno, to kae, da je prisotna teava, ki ni povezana z elektrinim sistemom; popravite, e je treba.

Note: e so vsa izhodna stikala v pravilnem poloaju in delujejo pravilno, vendar izhodne luke LED ne svetijo pravilno, to kae na teave z modulom ECM. V tem primeru se obrnite na distributerja znamke Toro.

Important: Prikazovalnik diagnostine naprave ACE ne sme ostati priklopljen na stroj. Ta ni zasnovan tako, da bi lahko prenesel zahtevne pogoje pri vsakodnevni uporabi stroja. Po uporabi diagnostine naprave ACE, jo odklopite iz stroja in ponovno prikljuite prikljuek povratne zanke na prikljuek kabelskega snopa. Stroj ne more delovati, e prikljuek povratne zanke ni nameen na kabelskem snopu. Diagnostino napravo ACE shranite v suhem in varnem prostoru delavnice in ne v stroju.

Upravljanje delovnega prikljuka ali okrova kosilnice

Izbirno

Dvigovanje in spuanje kosilnice/prikljuka

Stikalo za dvig okrova omogoa dvigovanje in spuanje okrova kosilnice/delovnega prikljuka (Figure 24). To stikalo lahko uporabljate samo, ko motor tee.

g014177
 • Za spuanje okrova kosilnice/delovnega prikljuka potisnite stikalo naprej.

 • Za dvigovanje okrova kosilnice/delovnega prikljuka potisnite stikalo nazaj.

Important: Ko je okrov kosilnice/delovni prikljuek popolnoma dvignjen, stikala ne smete e naprej drati nazaj. S tem lahko pokodujete hidravlini sistem.

Note: e elite okrov kosilnice/delovni prikljuek zakleniti v dvignjenem poloaju, dvignite okrov v poloaj, ki je viji od 15cm, odstranite zati za omejitev viine konje in vstavite zati v poloaj za viino konje 15cm; glejte Nastavitev viine konje.

Vklop prikljune gredi

Stikalo za prikljuno gred zaene in ustavi rezila kosilnice in nekatere gnane delovne prikljuke.

 1. e je motor hladen, pred vklopom prikljune gredi poakajte od 5 do 10 minut, da se motor ogreje.

 2. Med sedenjem na sedeu se prepriajte, da je stopalka za vonjo v NEVTRALNEM poloaju in da je roica plina potisnjena do konca.

 3. Dvignite stikalo prikljune gredi, da jo vklopite (Figure 25).

  g014178

Izklop prikljune gredi

Za izklop pritisnite stikalo prikljune gredi v IZKLOPLJEN poloaj.

Nastavitev viine konje

Viino konje lahko nastavite na vrednosti od 2,5do15,8cm v korakih po 6mm tako, da premaknete omejevalni zati v razline luknje.

 1. Ko motor tee, pritisnite stikalo za dvig okrova nazaj, dokler okrov kosilnice ni popolnoma dvignjen in takoj sprostite stikalo (Figure 26).

 2. Obraajte omejevalni zati, dokler zagozda na njem ni poravnana z utori v luknjah nosilca za nastavitev viine konje in ga odstranite (Figure 26).

 3. Izberite luknjo v nosilcu za nastavitev viine konje, ki ustreza eleni viini konje, vstavite zati in zavrtite ga navzdol, da ga zaklenete na mestu (Figure 26).

  Note: Na voljo imate 4 vrstice lukenj za nastavitev poloaja (Figure 26). V zgornji vrstici je viina konje izpisana nad zatiem. V drug vrstici je viina enaka navedeni viini plus 6mm. V tretji vrstici je viina enaka navedeni viini plus 12mm. V spodnji vrstici je viina enaka navedeni viini plus 18mm. Za poloaj 15,8cm je na voljo samo 1 luknja v drugi vrstici. S tem poloaju 15,8cm ne dodate 6mm.

  g014263
 4. e je treba, nastavite e valjke in sanke, ki prepreujejo odrez trave do zemlje (skalpiranje).

Izbira naina krmiljenja

Samo pri strojih 4-kolesnim pogonom

Za maksimalno obrezovanje in minimalno pokodovanje travnatih povrin vedno uporabljajte nain 4-kolesnega krmiljenja. Vendar lahko pri prevozu stroja na cestah ali drugih poteh preklopite nazaj na 2-kolesno krmiljenje.

g014390

Preklapljanje iz tirikolesnega krmiljenja na dvokolesno krmiljenje

Pritisnite stikalo za izbiro krmiljenja (Figure 27) v poloaj naprej. e kolesa niso poravnana v poloaju naprej, bo zaela utripati zelena luka in stroj bo ostal v 4-kolesnem krmiljenju, dokler vse 4 pnevmatike niso obrnjene naravnost naprej v smeri vonje. Pri izravnavanju koles morate volan obraati poasi, dokler zelena luka ne neha utripati in ne sveti neprekinjeno. Ko luka stikala sveti neprekinjeno zeleno, je stroj v nainu 2-kolesnega krmiljenja.

Note: e boste volan obraali prehitro, lahko to privede do neporavnanosti krmiljenja.

Preklapljanje iz dvokolesnega krmiljenja na tirikolesno krmiljenje

Pritisnite stikalo za izbiro krmiljenja (Figure 27) v poloaj nazaj. e sprednja kolesa niso poravnana v poloaju naprej, bo zaela utripati zelena luka in stroj bo ostal v 2-kolesnem krmiljenju, dokler vse 4 pnevmatike niso obrnjene naravnost naprej v smeri vonje. Pri izravnavanju koles morate volan obraati poasi, dokler zelena luka ne neha utripati in ugasne. Ko je luka stikala ugasnjena, je stroj v nainu 4-kolesnega krmiljenja.

Note: e boste volan obraali prehitro, lahko to privede do neporavnanosti krmiljenja.

Note: e sistema krmiljenja ni mogoe poravnati tudi po vekratnem preklapljanju med 2-kolesnim krmiljenjem in 4-kolesnim krmiljenjem, glejte Popravljanje neporavnanosti krmiljenja.

Delovni namigi

Nastavitev roice za plin na hitro/hitrost vonje

Da boste imeli dovolj moi za upravljanje stroja in okrova med konjo, motor upravljajte tako, da je roica za plin v poloaju za HITRO ter prilagodite hitrost vonje razmeram. Zmanjajte hitrost vonje, ko se obremenitev rezil povea; in poveajte hitrost vonje, ko se obremenitev rezil zmanja.

Smer konje

Spreminjajte smer konje, da sasoma ne bi na travnati povrini ustvarili kolesnice. S tem boste bolj razprili odrezke, kar bo izboljalo razgradnjo in rodovitnost povrine.

Hitrost konje

Za boljo kakovost konje uporabite poasnejo hitrost vonje.

Izogibajte se prenizki konji.

e je irina konje s kosilnico ira od kosilnice, ki ste jo uporabljali pred tem, dvignite viino konje, da neravne travnate povrine ne bodo pokoene prenizko.

Izbrana viina konje mora biti primerna glede na razmere

Pri konji odreite priblino 25mm oziroma ne ve kot travne bilke. Pri izjemno bujni in gosti travi boste morda morali upoasniti hitrost vonje naprej in/ali dvigniti viino konje na naslednjo vijo nastavitev.

Important: e odreete ve kot travne bilke ali e kosite na travnati povrini z visokimi bilkami, ki ni na gosto posejana, ali e kosite med sunim obdobjem, uporabite ploski del rezil, da zmanjate koliino leteih odrezkov in drugih delcev ter da zmanjate obremenitev pogonskih sestavnih delov okrova.

Dolga trava

e je trava nekoliko dalja kot obiajno ali e vsebuje veliko vlage, viino konje nastavite vije kot obiajno in konjo trave opravite pri tej viini. Nato pokosite travo e enkrat pri niji, obiajni nastavitvi.

ienje kosilnice

Po vsaki uporabi oistite odrezke in umazanijo na spodnji strani kosilnice. e se v kosilnici nabere veliko trave in umazanije, se bo kakovost konje poslabala.

Da zmanjate nevarnost poara, ne dovolite, da se trava, listi in mast nabirajo v predelih, kjer so motor, glunik, akumulator, parkirna zavora, rezalne enote in posoda za gorivo. Pobriite razlito olje ali gorivo.

Vzdrevanje rezil

Ohranjajte ostrino rezil med sezono konje, ker ostro rezilo zagotavlja isti rez brez trganja ali cefranja bilk trave. Zaradi trganja in cefranja postane trava na robih rjava, kar upoasni njeno rast in povea verjetnost za bolezni. Vsak dan preverite ostrino, obrabljenost in za pokodbe rezil. e je treba, rezila nabrusite. e je rezilo pokodovano ali izrabljeno, ga takoj zamenjajte z originalnim nadomestnim rezilom Toro. Glejte Vzdrevanje rezil.

Po uporabi

Varnost po upravljanju

 • Oistite travo in druge ostanke iz rezalnih enot, glunikov in motornega prostora, da zmanjate monost za poar. Poistite razlito olje ali gorivo.

 • e so rezalne enote v transportnem poloaju, uporabite pozitivno mehansko zaporo (e je na voljo), preden pustite stroj brez nadzora.

 • Preden stroj shranite v zaprtem prostoru, poakajte, da se motor ohladi.

 • Pred prevozom ali shranjevanjem stroja morate zapreti dovod goriva.

 • Stroja ali posode za gorivo ne smete shranjevati, kjer so lahko prisotni odprti plamen, iskra ali pilotni plamen iz naprav, kot so na primer grelec za vodo ali drugi podobni gospodinjski aparati.

 • Dele stroja ohranjajte v dobrem delovnem stanju in vsa oprema naj bo dobro zategnjena, e posebej oprema za pritrditev rezil.

 • Zamenjajte vse izrabljene ali pokodovane nalepke.

Potiskanje stroja z roko

e se stroj nenadoma ustavi ali e zmanjka goriva, ga boste morda morali potiskati. Najprej morate odpreti oba ventila obtonega voda hidravlike.

Important: Stroj vedno potiskajte z roko in nikoli na dolge razdalje. Stroja ne smete v nobenem primeru odstraniti z vleko, ker lahko s tem pokodujete hidravlini sistem.

Potiskanje stroja

 1. Odklopite prikljuno gred, obrnite klju v poloaj IZKLOP in vklopite parkirno zavoro.

 2. Odstranite klju iz stikala na klju. Odpreti morate oba ventila obtonega voda.

 3. Dvignite sede.

 4. Zavrtite vsak ventil obtonega voda v levo za 1obrat (Figure 28).

  Note: S tem boste hidravlino tekoino speljali po obtonem vodu mimo rpalke in omogoili vrtenje koles.

  Important: Ventilov obtonega voda ne smete zavrteti za ve kot 1obrat. V nasprotnem primeru lahko ventili izpadejo iz ohija in povzroijo iztekanje tekoine.

 5. Pred potiskanjem stroja izklopite parkirno zavoro.

Spreminjanje delovanja stroja

 1. Zavrtite vsak ventil obtonega voda v desno za 1obrat in jih zategnite z roko (Figure 28).

  Note: Ventilov obtonega voda ne smete zategniti preve.

 2. Zatezni moment ventilov je priblino 8N∙m, kot je prikazano v Figure 28.

Note: Vonja s strojem ne bo mogoa, e ventili obtonega voda niso vklopljeni.

g014270

Prevoz stroja

 • Pri raztovarjanju ali natovarjanju stroja na prikolico ali tovornjak bodite zelo pazljivi.

 • Pri natovarjanju stroja na prikolico ali tovornjak uporabljajte klanine polne irine.

 • Stroj dobro priveite z uporabo trakov, verig, kablov ali vrvi. Sprednji in zadnji trakovi morajo biti usmerjeni navzdol in navzven iz stroja.

Lokacije privezovalnih nastavkov

Na sprednjem in zadnjem delu stroja so nameeni privezovalni nastavki (Figure 29).

Note: Za privezovanje stroja na 4 vogalih uporabljajte ustrezne trakove, ki imajo odobritev amerikega ministrstva za transport (DOT).

 • 2 na sprednjem delu upravljaveve ploadi

 • Zadnja pnevmatika

g014264

Vzdrževanje

Note: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s poloaja za upravljanje stroja.

Priporočeni urnik(i) vzdrževanja

Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
After the first 10 operating hours
 • Preverite napetost jermena alternatorja.
 • Preverite napetost jermena na kompresorju klimatske naprave.
 • Zategnite kolesne matice z ustreznim zateznim momentom.
 • After the first 50 operating hours
 • Zamenjajte motorno olje in filter.
 • After the first 200 operating hours
 • Zamenjajte hidravlino tekoino in filter.
 • Before each use or daily
 • Preizkusite varnostni zaporni sistem.
 • Preverite raven motornega olja.
 • Preverite raven hladilne tekoine motorja.
 • Hladilnik oistite s stisnjenim zrakom (ne uporabljajte vode).V izjemno pranih in umazanih okoljih morate oistiti hladilnik pogosteje.
 • Preverite hidravlini sistem.
 • Oistite delovni prikljuek.
 • Every 50 hours
 • Namaite mazalke leajev in pu.V zelo pranih in umazanih pogojih namaite mazalke leajev in pu pogosteje.
 • Preverite povezavo kablov akumulatorja.
 • Preverite tlak v pnevmatikah.
 • Oistite tuljavo klimatske naprave.V izjemno pranih ali umazanih okoljih morate tuljavo klimatske naprave oistiti pogosteje.
 • Every 100 hours
 • Preverite napetost jermena alternatorja.
 • Preverite napetost jermena na kompresorju klimatske naprave.
 • Every 150 hours
 • Zamenjajte motorno olje in filter.
 • Every 200 hours
 • Preglejte gibke cevi in tesnila sistema hlajenja. e opazite razpoke ali raztrganine, jih zamenjajte.
 • Zategnite kolesne matice z ustreznim zateznim momentom.
 • Every 250 hours
 • Oistite zrane filtre kabine.e so zrani filtri kabine strgani ali zelo umazani, jih zamenjajte.
 • Every 400 hours
 • Servisirajte zrani filter. (e indikator zranega filtra zasveti rdee, morate servisiranje zranega filtra opraviti prej, kot je predvideno. V izjemno umazanih ali pranih pogojih ga morate servisirati pogosteje.)
 • Zamenjajte posodo filtra za gorivo.
 • Preverite vode in prikljuke za gorivo.
 • Every 800 hours
 • Zamenjajte hidravlino tekoino in filter.
 • Preverite zranost ventila motorja. Glejte prironik motorja.
 • Every 1,500 hours
 • Zamenjajte vse premine gibke cevi.
 • Every 2 years
 • Izpraznite in oistite rezervoar za gorivo.
 • Iztoite in zamenjajte tekoino v sistemu hlajenja.
 • Important: Za dodatne postopke vzdrevanja glejte prironik za lastnike motorja. Pri pooblaenem distributerju za znamko Toro lahko kupite tudi podroben servisni prironik.

  Note: Za elektrino shemo ali hidravlino shemo stroja obiite www.Toro.com.

  Kontrolni seznam za vsakodnevno vzdrevanje

  To stran lahko kopirate za redno uporabo.

  Postavka vzdrevalnega pregledaZa teden:
  PonedeljekTorekSredaetrtekPetekSobotaNedelja
  Preverite delovanje varnostnih zapor.       
  Preverite delovanje zavor.       
  Preverite raven motornega olja.       
  Preverite raven tekoine v hladilnem sistemu.       
  Izpraznite loevalnik vode/goriva.       
  Preverite zrani filter, protiprano posodo in odzraevalni ventil.       
  Preverite za nenavadne zvoke motorja.2       
  Preverite hladilnik in mreo za tujke.       
  Preverite za nenavadne zvoke med delovanjem.       
  Preverite raven olja v hidravlinem sistemu.       
  Preverite hidravline cevi za pokodbe.       
  Preverite za puanje tekoin.       
  Preverite raven goriva.       
  Preverite tlak v pnevmatikah.       
  Preverite delovanje instrumentov.       
  Preverite nastavitev viine konje.       
  Namaite vse mazalke.2       
  Popravite vse pokodbe na laku.       
  Preverite indikator zamaitve zranega filtra3       

  1Preverite arilne sveke in vbrizgalne obe, e naletite na teave pri zagonu, e je prisotno preve dima ali e motor ne tee gladko.

  2Takoj po vsakem pranju, ne glede na navedene intervale

  3e je indikator rde

  Obvestilo za vsa teavna obmoja
  Pregled je opravil:
  PostavkaDatumInformacije
     
     
     
     
     
     

  Pozor

  e pozabite klju v stikalu na klju, lahko nekdo nenamerno zaene motor ter vas ali mimoidoe hudo pokoduje.

  Pred vsakim vzdrevanjem odstranite klju iz stikala na klju.

  decal120-0259

  Predvzdrževalni postopki

  Varnost pred vzdrevanjem

  • Pred nastavljanjem, ienjem, popravilom ali zapuanjem stroja morate opraviti naslednje:

   • Parkirajte stroj na ravni povrini.

   • Premaknite roico stikala za plin v poloaj nizkih vrtljajev v prostem teku.

   • Izklopite rezalne enote.

   • Spustite rezalne enote.

   • Prepriajte se, da je stopalka za vonjo v nevtralnem poloaju.

   • Vklopite parkirno zavoro.

   • Ugasnite motor in odstranite klju.

   • Poakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo.

   • Pred zaetkom vzdrevanja poakajte, da se vroi deli stroja ohladijo.

  • e so rezalne enote v transportnem poloaju, uporabite pozitivno mehansko zaporo (e je na voljo), preden pustite stroj brez nadzora.

  • e je mogoe, ne opravljajte vzdrevanja, medtem ko motor tee. Ne pribliujte se delom, ki se premikajo.

  • e je treba, za podporo stroja ali komponent uporabite dvina stojala.

  • Pri sestavnih delih, ki so pod tlakom, bodite pri sproanju tlaka zelo previdni.

  Priprava stroja na vzdrevanje

  1. Prepriajte se, da je prikljuna gred izklopljena.

  2. Parkirajte stroj na ravni povrini.

  3. Vklopite parkirno zavoro.

  4. e je treba, spustite okrov kosilnice.

  5. Ugasnite motor in poakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo.

  6. Obrnite kontaktni klju v poloaj STOP in ga odstranite.

  7. Pred zaetkom vzdrevanja poakajte, da se vroi deli stroja ohladijo.

  Uporaba podpornega droga za pokrov motorja

  1. Sprostite zapahe pokrova motorja.

  2. Dvignite pokrov motorja toliko, da boste lahko podstavili podporni drog za cevjo ogrodja (Figure 31).

  3. Spuajte pokrov motorja, dokler podporni drog ni pred in naslonjen na cev ogrodja.

  4. Pri spuanju pokrova motorja dvignite pokrov motorja toliko, da boste lahko dvignili podporni drog nad cev ogrodja in nato spustite pokrov motorja.

  5. Pritrdite zapahe pokrova motorja.

   g015806

  Mazanje

  Mazanje leajev in pu

  Stroj je opremljen z mazalkami, ki jih morate redno namazati z litijevo mastjo t. 2. Namaite mazalke takoj po vsakem pranju, ne glede na navedene intervale.

  1. Obriite mazalke tako, da bodo iste in da prepreite vdor tujkov v leaj ali puo (Figure 33).

  2. Narpajte mast v mazalke.

  3. Obriite odveno mast.

  g197547

  Note: Za dostop do mazalk za drogovja zadnjega krmiljenja odstranite prostor za odlaganje.

  Note: Dvignite stroj s tal z dvigalko in ga zavarujte s pomojo dvinih stojal, da olajate prehod masti skozi zgornjo in spodnjo puo premnega sornika. Zdaj bi morali videti, kako mast izteka iz zgornjega in spodnjega dela na obmojih okoli odlitka preme/sestava pue pri vseh 4 sestavih premnega sornika (Figure 34).

  g026734

  Note: Na ivljenjsko dobo leaja lahko negativno vplivajo neustrezni postopki pranja. Poakajte s pranjem stroja, dokler je e vro, in se izogibajte prenju vode v velikih koliinah ali pod visokim tlakom v leaje ali tesnila.

  Vzdrževanje motorja

  Varnost motorja

  • Pred preverjanjem olja ali dolivanjem olja v karter morate ugasniti motor.

  • Ne spreminjajte regulatorja vrtljajev oziroma ne nastavljajte previsokega tevila vrtljajev.

  Servisiranje zranega filtra

  Preglejte ohije zranega filtra za pokodbe, ki bi lahko povzroile uhajanje zraka. e je zrani filter pokodovan, ga zamenjajte. Preverite celotni sesalni sistem za puanje, pokodbe ali zrahljane cevne objemke.

  Servisiranje zranega filtra opravite samo, e to zahteva servisni indikator (Figure 34). Zamenjava zranega filtra, preden je to nujno, lahko povea verjetnost za vdor umazanije v motor pri odstranjevanju filtra.

  Important: Prepriajte se, da je pokrov nameen pravilno in dobro tesni skupaj z ohijem zranega filtra.

  1. Sprostite zapah, s katerim je pokrov zranega filtra pritrjen na ohije zranega filtra (Figure 34).

   g014183
  2. Odstranite pokrov z ohija zranega filtra. Pred odstranjevanjem filtra uporabite ist in suh zrak pri nizkem tlaku (2,76bara), da odstranite veje koliine nabranih ostankov med zunanjim delom filtra in posodo.Izogibajte se uporabi zraka pod visokim tlakom, ki lahko potisne umazanijo skozi filter v sesalni vod.

   Note: Ta istilni postopek prepreuje ostankom, da pri odstranjevanju filtra prodrejo v sesalni vod.

  3. Odstranite in zamenjajte filter.

   Important: Ne istite izrabljenih elementov, da prepreite pokodbe na vloku filtra. Prepriajte se, da novi filter ni bil pokodovan med dostavo tako, da preverite zatesnjeni del filtra in ohije. Ne uporabljajte pokodovanih elementov.Vstavite nov filter tako, da pritisnete na zunanji rob elementa, da ga namestite v posodo. Ne pritiskajte na upogljivi osrednji del filtra.

  4. Oistite prikljuek za odstranjevanje umazanije v odstranljivem pokrovu.

  5. Odstranite ventil gumijastega odvoda iz pokrova in oistite odprtino ter ponovno vstavite ventil odvoda.

  6. Namestite pokrov tako, da obrnete ventil gumijastega odvoda navzdol – priblino v poloaj med 5. in 7. uro pri pogledu iz konnega dela.

  7. Zaprite zapah.

  Preverjanje ravni motornega olja

  Motor je dobavljen z oljem v karterju, vendar priporoamo, da pred prvim zagonom motorja preverite raven olja in nato e po zagonu.

  Prostornina karterja je priblino 5,2l skupaj s filtrom.

  Uporabljajte visoko-kakovostno motorno olje, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

  • Zahtevana raven razvrstitve API: CH-4, CI-4 ali vija

  • Priporoeno olje: SAE 15W-40 (nad –18°C)

  • Alternativno olje: SAE 10W-30 ali 5W-30 (za vse temperature)

  Premijsko olje Toro z viskoznostjo 15W-40 ali 10W-30 je na voljo pri vaem distributerju.

  1. Opravite pred-vzdrevalni postopek; glejte Priprava stroja na vzdrevanje.

  2. Odprite pokrov motorja.

  3. Odstranite merilno palico za olje, obriite jo in nato namestite nazaj (Figure 35).

   g014916
  4. Odstranite merilno palico in preverite raven olja na palici. Raven olja mora segati do oznake POLNO.

  5. e raven olja ne sega do oznake POLNO, odstranite pokrovek za dolivanje (Figure 35) in dolijte olje, dokler se raven ne dvigne do oznake POLNO. Pazite, da ne dolijete preve.

   Important: Zagotovite, da bo raven motornega olja vedno med zgornjo in spodnjo mejo na merilniku olja. Prevelika ali premajhna koliina motornega olja med obratovanjem motorja lahko privede do okvare motorja.

  6. Namestite pokrovek nastavka za dolivanje olja in zaprite pokrov motorja.

  Menjava motornega olja in filtra

  1. Odstranite izpustni ep (Figure 36) in pustite, da olje stee v odtono posodo.

   g014185
  2. Ko se olje ustavi, ponovno namestite izpustni ep.

  3. Odstranite oljni filter (Figure 36).

  4. Na novo tesnilo filtra nanesite tanek sloj olja.

  5. Namestite nadomestni oljni filter v adapter za filter. Obraajte oljni filter v desno, dokler se ne dotakne adapterja za filter, nato zategnite filter za dodatno obrata.

   Important: Filter ne sme biti preve zategnjen.

  6. Dolijte olje v karter; glejte Preverjanje ravni motornega olja.

  Prilagajanje plina

  1. Premaknite roico plina naprej v sprednji del ree na nadzorni ploi in jo nato pomaknite nazaj za priblino 3mm v poloaj HITRO v prostem teku.

  2. Preverite poloaj roice za nadzor hitrosti na rpalki za vbrizgavanje goriva. Roica za nadzor hitrosti se mora dotakniti vijaka za visoko hitrost, ko je roica za nadzor plina v poloaju HITRO (zatik) (Figure 37).

   g014391
  3. e je treba prilagodite poloaj protimatic na kablu za nadzor plina, dokler se roica za nadzor plina ne dotakne vijaka za visoko hitrost, ko je roica za nadzor plina v poloaju HITRO (zatik) (Figure 37).

  4. Po nastavitvi preverite, ali so protimatice kabla popolnoma zategnjene.

  Vzdrževanje sistema za gorivo

  Note: Za priporoila glede ustreznega goriva glejte Priporoeno gorivo.

  Nevarnost

  V doloenih pogojih so dizelsko gorivo in hlapi goriva zelo vnetljivi in eksplozivni. Poar ali eksplozija zaradi goriva ima lahko hude posledice za vas in druge osebe v bliini, kot so opekline in premoenjska koda.

  • Polnjenje goriva v rezervoar za gorivo opravite s pomojo lijaka, na prostem ter ko je motor ugasnjen in ohlajen. Pobriite razlito gorivo.

  • Rezervoarja za gorivo ne smete napolniti do konca. V rezervoar za gorivo dolivajte gorivo, dokler raven goriva ni poravnana s spodnjim delom nastavka za dolivanje.

  • Pri ravnanju z gorivom ne smete kaditi in stati blizu odrtega plamena ali kjer lahko iskra vname hlape goriva.

  • Gorivo mora biti shranjeno v isti, homologirani varnostni posodi z nameenim pokrovkom.

  Servisiranje izloevalnika vode

  Vsak dan odtoite vodo ali druge onesnaevalce iz izloevalnika vode (Figure 38).

  1. Pod filter goriva postavite isto posodo.

  2. Zrahljate izpustni ep na spodnjem delu posode za filter (Figure 38).

   g014392
  3. Oistite obmoje pritrditve posode za filter.

  4. Odstranite posodo za filter in oistite pritrdilno povrino.

  5. S istim oljem namaite tesnila na posodi za filter.

  6. Z roko privijte posodo za filter, dokler se tesnilo ne dotakne pritrdilne povrine in nato zavrtite za dodatno obrata.

  7. Zategnite izpustni ep na spodnjem delu posode za filter.

  Odzraevanje sistema za gorivo

  Sistem za gorivo morate odzraiti pred zagonom motorja v naslednjih primerih:

  • pri prvem zagonu novega stroja;

  • ko se motor ustavi zaradi pomakanja goriva;

  • po opravljenem vzdrevanju na sestavnih delih sistema za gorivo (tj. zamenjava filtra, servisiranje izloevalnika ipd.).

  1. Opravite pred-vzdrevalni postopek; glejte Preverjanje tlaka v pnevmatikah in se prepriajte, da je rezervoar za gorivo napolnjen vsaj do polovice.

  2. Odprite pokrov motorja in ga podprite s podpornim drogom.

  3. Z 12mm kljuem odprite odzraevalni vijak na rpalki za vbrizgavanje goriva (Figure 39).

   g003993
  4. Obrnite klju v stikalu na klju v poloaj VKLOP. Elektrina rpalka za gorivo bo zaela delovati in potiskati zrak ven okoli odzraevalnega vijaka. Klju mora ostati v poloaju VKLOP, dokler okoli vijaka ne pritee neprekinjen pretok goriva.

  5. Zategnite vijak in obrnite klju v poloaj IZKLOP.

  Note: Po tem postopku bi se moral motor zagnati. e pa se motor ne zaene, je zrak verjetno ujet med rpalko za vbrizgavanje goriva in vbrizgalnimi obami; glejte Odzraevanje vbrizgalnih ob goriva.

  Odzraevanje vbrizgalnih ob goriva

  Note: Ta postopek uporabite samo, e je bil sistem za gorivo odzraen z obiajnimi postopki za odzraevanje in se motor kljub temu ni zagnal; glejte Odzraevanje sistema za gorivo.

  1. Zrahljate cevni prikljuek do sklopa obe t. 1 in drala (Figure 40).

   g003973
  2. Obrnite klju v stikalu na klju v poloaj VKLOP in opazujte pretok goriva okoli prikljuka. Ko opazite neprekinjen pretok goriva, obrnite klju v poloaj IZKLOP.

  3. Dobro zategnite prikljuek cevi.

  4. Za ostale obe ponovite korake od 1 do 3.

  ienje rezervoarja za gorivo

  Izpraznite in oistite rezervoar za gorivo vsaki 2 leti. Po izpraznitvi rezervoarja odstranite in oistite e mreaste filtre v vodu. Za izpiranje rezervoarja uporabite isto dizelsko gorivo.

  Important: e je bil stroj shranjen dalje obdobje ali sistem za gorivo postane kontaminiran, sistem izpraznite in oistite.

  Preverjanje vodov in prikljukov za gorivo

  Preglejte vode za gorivo za izrabljenost, pokodbe, praske ali zrahljane prikljuke.

  Vzdrževanje električnega sistema

  Varnost elektrinega sistema

  • Pred popravilom stroja morate odklopiti akumulator. Najprej odklopite negativno prikljuno sponko in nato e pozitivno. Najprej priklopite pozitivno prikljuno sponko in nato e negativno.

  • Zamenjavo akumulatorja opravite v odprtem in dobro prezraenem prostoru, dale od isker in plamenov. Pred prikljuitvijo ali odklopom akumulatorja morate odklopiti polnilnik. Nositi morate zaitna oblaila in uporabiti izolirana orodja.

  Opozorilo

  Prikljuni nastavki, prikljune sponke in povezana dodatna oprema akumulatorja vsebujejo svinec in svinene spojine, za katere je v zvezni dravi Kalifornija znano, da povzroajo raka in da so kodljive za razmnoevanje. Po rokovanju si umijte roke.

  Servisiranje akumulatorja

  Zgornji del akumulatorja naj bo vedno ist. e boste stroj hranili na mestu, kjer so temperature izjemno visoke, se bo akumulator izpraznil hitreje kot na mestih, kjer so temperature nije.

  Zgornji del akumulatorja morate ohranjati ist z rednim pranjem s krtao, pomoeno v amonijaku ali v raztopini sode bikarbone. Po ienju izperite zgornjo povrino z vodo. Med ienjem akumulatorja ne smete odstraniti pokrovkov.

  Za zagotavljanje dobrega elektrinega kontakta morajo biti kabli akumulatorja dobro spojeni s prikljunimi sponkami.

  e na prikljunih sponkah nastane korozija, odklopite kable, najprej negativni kabel (–) in obrusite prikljune (krokodil) klee in prikljune sponke loeno. Poveite kable, najprej pozitivni (+) kabel, in nato namaite prikljune sponke z vazelinom.

  Opozorilo

  Akumulatorske prikljune sponke ali kovinska orodja lahko povzroijo kratek stik s kovinskimi sestavnimi deli stroja, kar lahko privede do iskrenja. Iskre lahko povzroijo eksplozijo plinov iz akumulatorja, kar ima lahko za posledico hude telesne pokodbe.

  • Pri odstranjevanju ali nameanju akumulatorja ne dovolite, da se prikljune sponke akumulatorja dotaknejo kovinskih delov stroja.

  • Prepreite, da se prikljune sponke akumulatorja dotaknejo kovinskih delov stroja in tako povzroijo kratek stik.

  Shranjevanje akumulatorja

  e bo stroj shranjen ve kot 30dni, odstranite akumulator in ga napolnite do konca. Shranite ga lahko na polici ali v stroju. e ga boste hranili v stroju, pustite kable nepovezane. Akumulator shranite v prostoru s hladnim ozrajem, da prepreite hitro izpraznitev. Zagotovite, da bo akumulator popolnoma napolnjen, da prepreite njegovo zamrznitev. Specifina gostota popolnoma napolnjenega akumulatorja je med 1,265 in 1,299.

  Preverjanje varovalk

  e se stroj nenadoma ustavi ali e naletite na druge teave z elektrinim sistemom, preverite varovalke. Vsako varovalko posebej primite in jo odstranite, eno za drugo, da preverite, ali je pregorela. e morate zamenjati varovalko, vedno uporabite varovalko enakega tipa in nazivnega toka, kot jo ima varovalka, ki jo zamenjujete; v nasprotnem primeru lahko pokodujete elektrini sistem (za diagram s podatki o varovalki in njenem nazivnem toku glejte nalepko poleg varovalk).

  Varovalke enote za nadzor vonje so nameene pod sedeem (Figure 41).

  g014186

  Varovalke kabine so nameene v ohiju varovalk na stropni oblogi kabine (Figure 42).

  g028467

  Vzdrževanje pogonskega sistema

  Preverjanje tlaka v pnevmatikah

  Vzdrujte tlak zraka v sprednjih in zadnjih pnevmatikah. Pravilni zrani tlak je 1,72bara v zadnjih pnevmatikah in 1,03bara v sprednjih pnevmatikah. e ima stroj nameeno kabino, je treba sprednje in zadnje pnevmatike napolniti do 1,72bara. Neustrezen tlak v pnevmatikah lahko povzroi neenakomerno konjo. Za najnatanneji oditek tlaka opravite preverjanje, ko so pnevmatike ohlajene.

  g001055

  Popravljanje neporavnanosti krmiljenja

  1. Pritisnite stikalo za izbiro krmiljenja nazaj v poloaj za 4-kolesno krmiljenje (Figure 44).

   g014390
  2. Na asfaltirani ali neasfaltirani povrini obraajte volan v levo ali desno in nadaljujte z obraanjem, dokler se vsa 4 kolesa ne ustavijo. Takrat se mora zgoditi samodejna sinhronizacija centriranja koles.

   Important: e opravljate ta postopek na travnati povrini, lahko povrino neposredno pod vsakim kolesom pokodujete.

  Vzdrževanje hladilnega sistema

  Varnost sistema hlajenja

  • Zauitje hladilne tekoine motorja lahko povzroi zastrupitev; zato morate otrokom in ljubljenkom prepreiti dostop do tekoine.

  • Izpust vroe hladilne tekoine pod tlakom ali dotik z vroim hladilnikom in deli v bliini lahko povzroi hude opekline.

   • Pred odstranjevanjem pokrovka hladilnika vedno poakajte vsaj 15 minut, da se motor ohladi.

   • Pri odpiranju pokrovka hladilnika uporabite krpo in pokrovek odpirajte poasi, da omogoite izpust pare.

  Preverjanje sistema hlajenja

  Nevarnost

  Vrtei ventilator in pogonski jermen lahko povzroita hude telesne pokodbe.

  • Ne upravljajte stroja brez nameenih pokrovov.

  • Prsti, roke in oblaila ne smejo biti blizu vrteih se delov in pogonskih jermenov.

  • Pred vzdrevanjem ugasnite motor in odstranite kontaktni klju.

  Sistem hlajenja je napolnjen z raztopino vode in permanentnega antifriza na osnovi etilenglikola v razmerju 50/50. Preverite raven hladilne tekoine v ekspanzijski posodi na zaetku vsakega dneva pred zagonom motorja. Prostornina sistema hlajenja je 7,5l.

  1. Prevrite raven hladilne tekoine v ekspanzijski posodi (Figure 45). Raven hladilne tekoine mora biti med oznakama na boni strani rezervoarja.

  2. e je raven hladilne tekoine prenizka, odstranite ekspanzijsko posodo in dolijte tekoino v sistem. Pazite, da ne dolijete preve.

  3. Namestite pokrovek izravnalne posode.

   g014268

  ienje hladilnika

  Ohranjajte hladilnik ist, da tako prepreite pregrevanje motorja.

  Note: e delovni prikljuek ali motor ugasne zaradi pregrevanja, najprej preverite hladilnik za ezmerno nabiranje delcev.

  1. Odprite pokrov motorja in ga podprite s podpornim drogom.

  2. Zrahljajte matico prirobnice, s katero je istilni pokrov pritrjen na spodnjo stran zadnjega ogrodja (Figure 46). Zavrtite pokrov na eno stran, da razkrijete istilno izvrtino v ogrodju.

   g014515
  3. Na strani hladilnika z ventilatorjem izpihajte delce s stisnjenim zrakom pri nizkem tlaku 3,45bara (ne uporabljajte vode). Ponovite ta postopek na sprednjem delu hladilnika spet s strani z ventilatorjem.

  4. Ko ste hladilnik temeljito oistili, odstranite vse delce iz kanala na podnoju hladilnika in okoli ogrodja.

  5. Oistite motorni prostor in zavorno drogovje.

  6. Zaprite istilni pokrov in pritrdite matico prirobnice.

  7. Zaprite pokrov motorja.

  Vzdrževanje zavor

  Nastavitev delovnih zavor

  Nastavite delovne zavore, ko je prosti hod zavorne stopalke veji od 25mm ali ko zavore niso ve uinkovite. Prosti hod je razdalja, ki jo zavorna stopalka opravi, preden zautite zavorni upor.

  Note: Uporabite mrtvi tek kolesnega motorja, da premaknete bobne naprej in nazaj ter se tako prepriate, da se bobni lahko premikajo prosto pred in po nastavitvi.

  1. Da zmanjate prosti hod zavorne stopalke, zategnite zavore tako, da zrahljate sprednjo matico na koncu zavornega kabla z navojem (Figure 47).

   g011616
  2. Zategnite zadnjo matico, da premaknete kabel nazaj, dokler zavorne stopalke nimajo prostega hoda od 1,27cm do 1,9cm, preden se kolesa ustavijo.

  3. Zategnite sprednje matice, prepriajte se, da oba kabla sproita delovanje zavor hkrati.

  Nastavitev parkirne zavore

  e se parkirna zavora ne zategne, nastavite zaskoko zavore.

  1. Zrahljajte 2 vijaka, ki pritrjujeta zaskoko parkirne zavore na ogrodje (Figure 48).

   g011617
  2. Pritisnite stopalko parkirne zavore naprej, dokler se zatik popolnoma ne zatakne na zaskoki zavore (Figure 48).

  3. Zategnite 2 vijaka za zaklepanje nastavitve.

  4. Pritisnite stopalko zavore, da sprostite parkirno zavoro.

  5. Preverite nastavitev in jo prilagodite, e je treba.

  Vzdrževanje jermena

  Preverjanje jermena alternatorja.

  1. Odprite pokrov motorja in ga podprite s podpornim drogom.

  2. Preverite napetost jermena alternatorja tako, da ga pritisnete (Figure 49) na sredini med alternatorjem in jermenicami roine gredi s silo 10kg.

   g014188

   Jermen se mora odmakniti za 11mm. e odmik ni pravilen, nadaljujte s 3. korakom. e je pravilen, je postopek zakljuen.

  3. Zrahljajte vijak, ki pritrjuje nosilec na alternator (Figure 49) in teajni vijak alternatorja.

  4. Med alternator in motor vstavite kovinski vzvod in odstranite alternator.

  5. Ko je pravilna napetost doseena, zategnite alternator, nosilec in teajne vijake, da fiksirate nastavitev.

  Vzdrževanje krmilnih sistemov

  Nastavitev pogona za vonjo v nevtralni poloaj

  Note: e ste stroju pred kratkim zamenjali hidravlino tekoino ali e ste zamenjali pogonske motorje ali cevi, pred tem postopkom preverite, ali je v sistemu prisoten ujeti zrak. Postopek opravite tako, da stroj vozite naprej in nazaj nekaj minut in nato dolijete olje, e je treba.

  Note: Ko ste na ravni povrini, se stroj ne sme zaeti premikati, ko spustite stopalko za vonjo.

  1. Parkirajte stroj na ravni povrini, vklopite parkirno zavoro, spustite rezalno enoto na tla in ugasnite motor.

  2. Dvignite zadnji del stroja tako, da zadnje pnevmatike niso ve na tleh delavnice. Uporabite dvina stojala, da podprete stroj in prepreite njegov padec.

   Note: Pri modelih s 4-kolesnim pogonom je treba dvigniti tudi sprednja kolesa in jih podpreti z dvinimi stojali.

   Opozorilo

   Nastavitev lahko opravite samo, e motor tee. To lahko privede do telesnih pokodb.

   Roke, noge, obraz in drugi deli telesa ne smejo biti blizu vroih delov motorja in delov, ki se vrtijo.

  3. Zaenite motor, nastavite roico za plin v poloaj POASI in opazujte, v katero smer se zadnje pnevmatike vrtijo.

   Important: Prepriajte se, da je stopalka za vonjo v NEVTRALNEM poloaju.

   • e se zadnja leva pnevmatika vrti, zrahljajte protimatice na levi strani upravljalnega droga menjalnika (Figure 50).

    Note: Sprednji konec upravljalnega droga menjalnika ima levi navoj. Zadnji konec droga, ki je povezan z menjalnikom, ima desni navoj.

    g026002
   • e se zadnja leva pnevmatika vrti vzvratno, podaljajte drog tako, da ga poasi zavrtite v levo (e gledate od spredaj), dokler se zadnja leva pnevmatika ne neha vrteti ali je njeno vrtenje v vzvratno smer minimalno.

   • e se zadnja leva pnevmatika vrti naprej, skrajajte drog tako, da ga poasi zavrtite v desno (e gledate od spredaj), dokler se zadnja leva pnevmatika ne neha vrteti.

  4. Premaknite roico plina v poloaj HITRO. Prepriajte se, da se kolo ne vrti ali da se vrti v vzvratno smer minimalno. e je treba, prilagodite nastavitev.

  5. Zategnite protimatice.

  6. e je treba, ponovite postopek za zadnjo desno pnevmatiko, tako da uporabite upravljalni drog menjalnika na desni strani.

  7. Ugasnite motor, odstranite dvina stojala in spustite stroj na tla delavnice.

  8. Opravite poskusno vonjo stroja in se prepriajte, da se ne premika z zelo poasno hitrostjo.

  Nastavitev najveje hitrosti vonje

  1. Izklopite prikljuno gred, sprostite stopalko za vonjo v NEVTRALNI poloaj in vklopite parkirno zavoro.

  2. Premaknite roico plina v poloaj POASI, ugasnite motor, odstranite klju iz stikala na klju in poakajte, da se vsi premikajoi deli ustavijo, preden zapustite upravljavev poloaj.

  3. Popustite protimatico na omejevalnem vijaku stopalke za vonjo (Figure 51).

   g014893
  4. Nastavite omejevalni vijak do konca noter (stran od stopalke za vonjo).

  5. Z roko potisnite stopalko za vonjo do konca naprej, uporabite rahel pritisk, dokler se ne ustavi in jo zadrite na tem mestu.

   Note: Pri potiskanju stopalke v poloaj do konca naprej uporabite le rahel pritisk.

  6. Ko je sede v dvignjenem poloaju, zagotovite, da drogovje ni preobremenjeno tako, da se prepriate, da se menjalnik ne premakne, ko pritisnete stopalko do omejevala.

  7. Nastavite omejevalni vijak navzven (proti stopalki za vonjo), dokler med glavo omejevalnega vijaka in spodnjim delom stopalke za vonjo ne ustvarite vrzeli 1,5mm.

  8. Zategnite protimatico, da pritrdite omejevalni vijak na tem mestu.

  9. e elite spremeniti hitrost pri vzvratni vonji, lahko nastavite omejevalni vijak za vzvratno vonjo. Da poveate hitrost vzvratne vonje, nastavite omejevalni vijak bolj navznoter; da zmanjate hitrost vzvratne vonje, nastavite omejevalni vijak bolj navzven.

  Vzdrževanje hidravličnih sistemov

  Posoda je v tovarni napolnjena s priblino 17l visokokakovostnega olja za menjalnike/hidravline tekoine za traktorje. Pri zamenjavi priporoamo uporabo naslednjega olja:

   Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (na voljo v sodih s prostornino 208litrov ali v vedrih s prostornino pribl. 19litrov. Za tevilke delov glejte katalog delov ali se obrnite na distributerja za izdelke Toro.)

  Alternativna olja: e hidravlina tekoina Toro ni na voljo, lahko uporabite hidravlino tekoino Mobil® 424.

  Note: Toro ne prevzema nikakrne odgovornosti za kodo, ki bi nastala zaradi uporabe neprimernih nadomestnih hidravlinih tekoin.

  Note: Veliko hidravlinih tekoin je skoraj brezbarvnih, kar oteuje zaznavanje puanj. Za te primere je na voljo aditiv za olje hidravlinega sistema v obliki rdeega barvila v 20ml steklenikah. Steklenika zadostuje za 15 do 22l hidravline tekoine. Naroite jo lahko pri pooblaenem distributerju za izdelke Toro s t. dela 44-2500.

  Varnost hidravlinega sistema

  • Zagotovite, da so vse cevi in vodi za hidravlino tekoino v dobrem stanju ter da so armature in prikljuki hidravlinega sistema dobro zategnjeni, preden v hidravlinem sistemu vzpostavite tlak.

  • Ne pribliujte se puanjem iz luknjic ali obam, iz katerih uhaja hidravlina tekoina pod visokim tlakom.

  • Za odkrivanje puanja uporabite karton ali papir.

  • Pred kakrnim koli delom na hidravlinem sistemu varno sprostite ves tlak iz hidravlinega sistema.

  • e tekoina brizgne na koo, takoj poiite zdravniko pomo. Zdravnik mora vbrizgano tekoino kirurko odstraniti v nekaj urah.

  Preverjanje hidravlinega sistema

  1. Parkirajte stroj na ravni povrini, zategnite parkirno zavoro, spustite rezalni okrov, ugasnite motor in odstranite klju iz stikala na klju.

  2. Sprostite stopalko za vonjo v NEVTRALNI poloaj in zaenite motor. Motor naj tee pri najnijih monih vrtljajih, da se sistem odzrai. Ne vklapljajte prikljune gredi.

  3. Dvignite okrov, da iztegnete dvine cilindre, ugasnite motor in odstranite klju.

  4. Odstranite pokrovek za dolivanje hidravline tekoine (Figure 52) z nastavka za dolivanje.

  5. Odstranite merilno palico in jo obriite s isto krpo (Figure 52).

  6. Privijte merilno palico do konca nazaj v nastavek za dolivanje olja; nato jo odstranite in preverite raven tekoine (Figure 52).

   e raven tekoine ni med oznakama na merilni palici, dolijte dovolj visokokakovostne hidravline tekoine, da se bo raven dvignila v obmoje med oznakama. Pazite, da ne dolijete preve.

  7. Namestite merilno palico nazaj in privijte pokrovek nastavka za dolivanje s prsti na nastavek za dolivanje.

  8. Preverite vse cevi in armature za puanje.

   g014190

  Zamenjava hidravline tekoine in filtra

  1. Izklopite prikljuno gred, sprostite stopalko za vonjo v NEVTRALNI poloaj in vklopite parkirno zavoro.

  2. Premaknite roico plina v poloaj POASI, ugasnite motor, odstranite klju in poakajte, da se vsi premikajoi deli ustavijo, preden zapustite upravljavev poloaj.

  3. Pod hidravlini rezervoar in ohije menjalnika podstavite veliko posodo in odstranite epe, da izpustite vso hidravlino tekoino (Figure 53).

   g014393
  4. Oistite obmoje okoli filtra za hidravlino tekoino in ga odstranite (Figure 53).

  5. Takoj namestite nov filter za hidravlino tekoino.

  6. Namestite izpustna epa za hidravlini rezervoar in ohije menjalnika.

  7. Napolnite rezervoar do ustrezne ravni (priblino 17l); glejte Preverjanje hidravlinega sistema.

  8. Zaenite motor in preverite za puanje. Pustite, naj motor tee 5 minut in ga nato ugasnite.

  9. Po 2 minutah preverite raven hidravline tekoine; glejte Preverjanje hidravlinega sistema.

  Polnjenje posode s tekoino za pranje

  1. Opravite pred-vzdrevalni postopek; glejte Priprava stroja na vzdrevanje.

  2. Odprite pokrov motorja in poiite posodo s tekoino za pranje (Figure 54).

   g028438
  3. e je treba, v posodo dolijte tekoino za pranje.

  4. Zaprite pokrov motorja.

  ienje zranih filtrov kabine

  1. Odstranite vijake in reetke z zranih filtrov v sprednjem in zadnjem delu kabine (Figure 55).

   g028378
   g028379
  2. Filtre oistite s stisnjenim zrakom, ki ne vsebuje olja.

   Important: e je kateri koli filter preluknjan, strgan ali ima kako drugo pokodbo, ga zamenjajte.

  3. Namestite filtre in reetke ter jih pritrdite z vijaki.

  ienje tuljave klimatske naprave

  1. Opravite pred-vzdrevalni postopek; glejte Priprava stroja na vzdrevanje.

  2. Dvignite 4 jezike na reetki klimatske naprave (Figure 57) in odstranite reetko z zgornjega dela kabine.

   g033067
  3. Odklopite vti in kabel za ventilatorje iz vtinice (Figure 58).

   g033068
  4. Odstranite 2 gumba, s katerima je sklop ploe za ventilatorje skupaj z ventilatorji pritrjen na spodnjo stran zgornjega dela kabine (Figure 58) in odstranite celotni sklop.

  5. Oistite reetko, vod klimatske naprave, ventilatorje in ploo za ventilatorje z zrakom pri nizkem tlaku, ki ne sme biti veji od 2,76bara.

   Important: Za ienje kondenzatorja ne smete uporabiti vode, ker lahko vlaga na delih povzroi nabiranje umazanije in prahu, kar otei ienje sestavnih delov.

  6. Namestite sklop ploe za ventilatorje in ventilatorje na spodnjo stran zgornjega dela kabine z 2 gumboma, ki ste ju odvili in odstranili v koraku 4.

  7. V vtinico prikljuite kabel za ventilatorje, ki ste ga odstranili v koraku 3.

  8. Namestite reetko klimatske naprave v odprtino v zgornjem delu kabine in jo pritrdite z uporabo 4 jezikov na reetki.

  Čiščenje

  ienje kabine

  Important: Bodite pazljiv v bliini tesnil in lui v kabini (Figure 59). e uporabljate napravo za pranje pod tlakom, mora biti nastavek palice za pranje oddaljen vsaj 0,6m od stroja. Ne uporabljajte naprave za pranje pod tlakom neposredno na tesnilih in lueh ali pod zadnjim previsom.

  g034330

  Odstranjevanje odpadkov

  Motorno olje, akumulatorji, hidravlina tekoina in hladilna tekoina motorja so onesnaevalci okolja. Odstranjevanje teh odpadkov opravite v skladu z zveznimi, dravnimi ali lokalnimi predpisi.

  Skladiščenje

  Servisiranje motorja

  1. Izpustite motorno olje iz oljne kadi in namestite izpustni ep.

  2. Odstranite in zavrzite oljni filter. Namestite nov filter.

  3. V motor nalijte 3,8l priporoenega motornega olja; glejte Menjava motornega olja in filtra.

  4. Zaenite motor in ga 2 minuti pustite v prostem teku.

  5. Izpraznite gorivo iz rezervoarja za gorivo, vodov za gorivo, rpalke, filtra in izloevalnika. Izpirajte rezervoar za gorivo s istim dizelskim gorivom in nato poveite vse vode za gorivo.

  6. Temeljito oistite in servisirajte sklop zranega filtra.

  7. Zatesnite dovod zranega filtra in izpuni odvod z vodoodpornim maskirnim trakom.

  8. Preverite, ali sta pokrovek nastavka za dolivanje olja in pokrovek nastavka rezervoarja za gorivo dobro privita.

  Servisiranje stroja

  1. Temeljito oistite stroj, delovni prikljuek in motor ter posvetite posebno pozornost naslednjim obmojem:

   • Hladilnik in reetka hladilnika

   • Pod delovnim prikljukom

   • Pod pokrovi delovnega prikljuka

   • Sklop prikljune gredi

   • Vse mazalke in teajna mesta

   • Za nadzorno ploo in v nadzorni omarici

   • Pod ploo sedea in na zgornjem delu menjalnika

  2. Preverite in prilagodite tlak v pnevmatikah; glejte Preverjanje tlaka v pnevmatikah.

  3. Odstranite, nabrusite in uravnoteite rezila kosilnice. Namestite rezila in zategnite pritrdilne elemente z zateznim momentom od 115 do 149Nm.

  4. Preverite, ali so vsi pritrdilni elementi dobro zategnjeni in jih zategnite, e je treba.

  5. Z oljem ali mastjo namaite vse mazalke, teajne toke in zatie ventila obtonega voda menjalnika. Obriite odveno mazivo.

  6. Opraskane, oluene ali zarjavele dele laka narahlo obrusite in prebarvajte s korekturnim lakom. Popravite vse udrtine v kovinskih delih karoserije.

  7. Servisiranje akumulatorja in kablov opravite, kot je opisano v nadaljevanju:

   1. Odstranite prikljune sponke akumulatorja s prikljunih nastavkov akumulatorja.

   2. Oistite akumulator, prikljune sponke in prikljune nastavke z ino krtao in raztopino sode bikarbone.

   3. Za prepreevanje korozije namaite prikljune sponke kabla in prikljune nastavke akumulatorja z mastjo Grafo 112X za ustvarjanje trde zaitne plasti (t. dela Toro 505-47).

   4. Poasi napolnite akumulator v obdobju 24 ur vsakih 60 dni, da prepreite sulfatizacijo svinca v akumulatorju.