Introduktion

Detta är en åkgräsklippare med en knivcylinder som är avsedd att användas av yrkesförare för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att klippa gräs på välunderhållna parkgräsmattor, golfbanor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar. Den är inte avsedd för att klippa snår, gräs och annat längs med motorvägen eller för jordbruksändamål.

Important: För att öka säkerheten och prestandan samt säkerställa en korrekt hantering av maskinen ska du noggrant läsa och till fullo förstå innehållet i den här bruksanvisningen. Underlåtenhet att följa driftanvisningarna eller genomgå lämplig utbildning kan leda till personskador. Du hittar mer information om säker användning, bland annat i form av säkerhetsråd och utbildningsmaterial, på https://www.toro.com/sv-se.

Om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via www.toro.com.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g259773

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för emissionssystem, underhåll och garanti. Extra bruksanvisningar kan beställas från motortillverkaren.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med SS-EN ISO 5395:2013 och ANSI B71.4-2017.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Se till att inget händer som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Håll avstånd till utkastaröppningen. Håll kringstående och husdjur på säkert avstånd från maskinen.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stanna maskinen och stäng av motorn innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Ytterligare säkerhetsinformation finns i den här bruksanvisningen.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal93-6681
decal93-6688
decal93-7276
decal94-3353
decal99-3444
decal110-0806
decal117-3270
decal121-3598
decal121-3628
decal133-8062
decalbatterysymbols
decal121-3607
decal121-3619
decal121-3620
decal121-3623

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Montera hjulen

Delar som behövs till detta steg:

Framhjulsanordning2
Bakhjulsanordning1
 1. Montera ett hjul på varje hjulnav (ventilskaftet utåt).

  Important: Bakdäcket har smalare fälg än framdäcken.

 2. Dra åt hjulmuttrarna till 61–88 N·m.

Montera ratten

Delar som behövs till detta steg:

Ratt1
Rattkåpa1
Stor bricka1
Kontramutter1
Skruv1
 1. Trä på ratten på styraxeln (Figur 3).

  g010834
 2. Trä på brickan på styraxeln (Figur 3).

 3. Fäst ratten på axeln med en kontramutter och dra åt den till 27–35 N·m (Figur 3).

 4. Montera kåpan på ratten och fäst den med en skruv (Figur 3).

Aktivera, ladda och ansluta batteriet

Delar som behövs till detta steg:

ElektrolytVid behov

Varning

Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehör till dessa innehåller bly och blykomponenter, kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna när du har hanterat batteriet.

Note: Om batteriet inte är fyllt med elektrolyt eller aktiverat måste bulkelektrolyt med en specifik vikt på 1,260 köpas från närmaste försäljningsställe för batterier och fyllas på i batteriet.

Fara

Batterielektrolyt innehåller svavelsyra som är ett dödligt gift och som orsakar allvarliga brännskador.

 • Drick inte elektrolyten och undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna.

 • Fyll på batteriet på en plats där du har tillgång till rent vatten och kan skölja av huden.

 1. Köp elektrolytvätska med 1,260 specifik vikt från en lokal batterileverantör.

 2. Öppna motorhuven.

 3. Ta bort batterikåpan (Figur 4).

  g008874
 4. Ta bort påfyllningslocken från batteriet och häll sakta på elektrolyt i varje cell tills nivån ligger precis ovanför plattorna.

 5. Sätt tillbaka påfyllningslocken och anslut en batteriladdare på 3–4 A till batteripolerna. Ladda batteriet med 3–4 A under 4–8 timmar.

  Varning

  Vid laddning av batteriet bildas explosiva gaser.

  • Håll gnistor och eld borta från batteriet.

  • Rök aldrig i närheten av batteriet.

 6. Koppla ur laddningsanordningen från eluttaget och batteripolerna när batteriet är laddat.

 7. Ta bort påfyllningslocken. Fyll långsamt på elektrolyt upp till påfyllningsringen i varje cell. Sätt tillbaks påfyllningslocken.

  Important: Fyll inte på batteriet för mycket. Elektrolyten kommer att rinna över på andra delar i maskinen och orsaka allvarlig korrosion och slitage.

 8. Anslut den röda pluskabeln till plusanslutningen (+) och den svarta minuskabeln till minusanslutningen (–) på batteriet, och fäst kablarna med bultar och muttrar (Figur 5). Se till att plusanslutningen (+) går ända upp till polen och att kabeln sitter tätt emot batteriet. Kabeln får inte vidröra batterilocket.

  Varning

  Felaktig dragning av batterikabeln kan skada traktor och kablar och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

  • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  g011213

  Important: Se till att batteriklämmans bultar sätts tillbaka med bulthuvudena på undersidan och muttrarna på ovansidan om batteriet avlägsnas. Om klämmornas bultar monteras omvänt kan de störa hydraulrören när klippenheterna flyttas.

 9. Fetta in båda batterianslutningar med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over), Toro-artikelnr 505-47, vaselin eller ett lättare fett för att förhindra korrosion.

 10. Trä gummiskon över plusanslutningen för att förhindra eventuell kortslutning.

 11. Sätt tillbaka batterilocket.

Kontrollera vinkelindikatorn

Delar som behövs till detta steg:

Lutningsmätare1

Fara

Kör inte maskinen på sluttningar vars lutning överstiger 25º eftersom den kan välta, vilket kan orsaka personskador eller dödsfall.

 1. Parkera maskinen på ett plant och jämnt underlag.

 2. Kontrollera att maskinen står jämnt genom att placera en bärbar lutningsmätare (följer med maskinen) på ramens tvärbalk vid bränsletanken (Figur 6). Lutningsmätaren bör visa ett värde på noll grader när den avläses från förarsätet.

  g008873
 3. Om lutningsmätaren inte visar noll grader ska maskinen flyttas till en plats där ett värde på noll erhålles. Vinkelindikatorn som finns monterad på maskinen bör även den visa noll grader.

 4. Om vinkelindikatorn inte visar noll grader lossar du de två (2) skruvarna och muttrarna som håller fast vinkelindikatorn vid monteringsfästet, justerar indikatorn till noll grader och drar åt skruvarna.

Montera CE-dekalen

Delar som behövs till detta steg:

Varningsdekal (121-3598)1

Fäst CE-dekalen ovanpå motsvarande icke-CE-dekal om maskinen ska CE-märkas.

Montera motorhuvsspärren (endast CE)

Delar som behövs till detta steg:

Låsfäste1
Nit2
Bricka1
Skruv (¼ x 2 tum)1
Låsmutter (¼ tum)1
 1. Kroka av motorhuvsspärren från dess fäste.

 2. Ta bort de två nitarna som fäster motorhuvslåsfästet på motorhuven (Figur 7). Ta bort motorhuvslåsfästet från motorhuven.

  g012628
 3. Placera CE-låsfästet och motorhuvslåsfästet på motorhuven när du passar in monteringshålen. Låsfästet måste ligga mot motorhuven (Figur 8). Ta inte bort skruv- och mutterenheten från låsfästets arm.

  g012629
 4. Rikta in brickorna mot hålen på motorhuvens insida.

 5. Nita fast fästena och brickorna på motorhuven (Figur 8).

 6. Kroka fast spärren på motorhuvslåsfästet (Figur 9).

  g012630
 7. Skruva i skruven i den andra armen på motorhuvslåsfästet för att låsa spärren på plats (Figur 10).

  Note: Dra åt skruven ordentligt, men dra inte åt muttern.

  g012631

Montera avgasskyddet (endast CE)

Delar som behövs till detta steg:

Avgasskydd1
Självgängande skruv4
 1. Placera avgasskyddet runt ljuddämparen och passa in monteringshålen mot hålen i ramen (Figur 11).

  g008875
 2. Fäst avgasskyddet vid ramen med fyra självgängande skruvar (Figur 11).

Montera störtbågen

Delar som behövs till detta steg:

Störtbågsanordning1
Flänsskruvar4
Låsmuttrar4
Slangklämma1

Important: Svetsa eller modifiera aldrig överrullningssystemet (ROPS). Byt ut vältskyddet om det är skadat. Det får inte repareras eller modifieras.

 1. Sänk ned störtbågen till traktorenhetens monteringsfästen och passa in monteringshålen. Kontrollera att luftningsröret på störtbågen sitter på maskinens vänstra sida (Figur 12).

  g011160
 2. Sätt fast båda sidorna av störtbågen på monteringsfästena med två flänsskruvar och låsmuttrar (Figur 12). Dra åt fästelementen till 81 N·m.

 3. Fäst bränsleslangens luftningsslang på störtbågens luftningsrör med slangklämman.

  Var försiktig

  Om motorn startas när bränsleslangens luftningsslang är frånkopplad från luftningsröret rinner bränslet ut ur slangen, vilket kan leda till brand eller explosion. Bränslebrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

  Anslut bränsleslangens luftningsslang till luftningsröret innan du startar motorn.

Montera de främre lyftarmarna

Delar som behövs till detta steg:

Lyftarmar2
Vridbar stång2
Skruv (5/16 x ⅞ tum)2
 1. Ta bort de två bultar som fäster länken på lyftarmens vridbara axel till den vridbara axeln och ta sedan bort och spara länken och bultarna (Figur 13).

  g011161
 2. Skjut in en svängtapp i varje lyftarm och passa in monteringshålen (Figur 14).

  g011162
 3. Fäst de vridbara stängerna vid lyftarmarna med två bultar (5/16 x ⅞ tum).

 4. Skjut in lyftarmarna i de vridbara axlarna (Figur 15) och fäst varje arm med den länk till lyftarmens vridbara axel och de bultar som du tidigare tog bort.

  Note: Dra åt skruvarna till 95 N·m.

  g011966
 5. Ta bort de bakre fästringarna som fäster fäststiften till varje ände på lyftcylindern.

 6. Fäst lyftcylinderns högra ände på den högra lyftarmen med ett stift och två avståndsbrickor (Figur 15). Fäst den med en fästring.

 7. Fäst lyftcylinderns vänstra ände på den vänstra lyftarmen med ett stift. Fäst den med en fästring.

Montera bärramarna på klippenheterna

 1. Ta ut klippenheterna ur kartongerna. Justera dem i enlighet med bruksanvisningen för klippenheterna.

 2. Placera en främre bärram (Figur 16) på varje främre klippenhet.

  g011968
 3. Fäst monteringslänkarna på den främre bärramen på följande vis:

  • Fäst de främre monteringslänkarna i hålen på den mellersta bärramen med en bult (⅜ x 2¼ tum), två planbrickor och en låsmutter såsom visas i Figur 17. Placera en bricka på var sida om länken vid montering. Dra åt fästelementen till 42 N·m.

  • Fäst de bakre monteringslänkarna i hålen på den mellersta bärramen med en bult (⅜ x 2¼ tum), två planbrickor och en låsmutter såsom visas i Figur 17. Placera en bricka på var sida om länken vid montering. Dra åt fästelementen till 42 N·m.

   g012688
 4. Placera den bakre bärramen (Figur 18) på den bakre klippenheten.

  g012003
 5. Fäst monteringslänkarna på den bakre bärramen på följande vis:

  • Fäst de främre monteringslänkarna i hålen på bärramen med en bult (⅜ x 2¼ tum), två planbrickor och en låsmutter såsom visas i Figur 19. Placera en bricka på var sida om länken vid montering. Dra åt fästelementen till 42 N·m.

  • Fäst de bakre monteringslänkarna i hålen på den bakre bärramen med en bult (⅜ x 2¼ tum), två planbrickor och en låsmutter såsom visas i Figur 19. Placera en bricka på var sida om länken vid montering. Dra åt fästelementen till 42 N·m.

   g012689

Montera klippenheterna

 1. Skjut på en tryckbricka på varje främre lyftarmssvängtapp.

 2. Skjut på klippenhetens bärram på svängtappen och fäst den med en hjulsprint (Figur 20).

  Note: Placera tryckbrickan mellan den bakre delen på bärramen och hjulsprinten på den bakre klippenheten.

  g012016
 3. Smörj in samtliga lyftarmars och bärramars vridpunkter.

  Important: Kontrollera att slangarna inte är vridna eller böjda och att slangarna på den bakre klippenheten har dragits i enlighet med (Figur 21). Höj klippenheterna och flytta dem till vänster (modell 03171). Den bakre klippenhetens slangar får inte ligga emot drivkabelns fäste. Omplacera kopplingar och/eller slangar om det behövs.

  g011965
 4. Dra en tippkedja upp genom skåran i änden på varje bärram. Fäst tippkedjan på bärramens ovansida med en bult, bricka och låsmutter (Figur 22).

  g011218

Montera klippenhetens drivmotorer

 1. Placera klippenheterna framför lyftarmarnas svängtappar.

 2. Ta bort vikten och o-ringen (Figur 23) på insidan av den högra klippenheten.

  g011964
 3. Ta bort pluggen från lagerhuset på utsidan av höger klippenhet och montera vikterna och packningen igen.

 4. Ta bort transportpluggen från lagerhusen på kvarvarande klippenheter.

 5. För in o-ringen (medföljer klippenheten) i drivmotorns fläns (Figur 24).

  g012025
 6. Montera motorn på klippenhetens drivände och fäst den med två huvudskruvar som medföljer klippenheten (Figur 24).

Justera lyftarmarna

 1. Starta motorn, höj lyftarmarna och kontrollera att spelet mellan varje lyftarm och golvplattans fäste är 5–8 mm (Figur 25).

  g008876

  Note: Justera cylindern på följande sätt om spelet inte ligger inom angivet intervall:

  1. Flytta stoppbultarna bakåt och justera cylindrarna för rätt spel (Figur 26).

   g008877
  2. Flytta kontramuttern på cylindern bakåt (Figur 27).

   g008878
  3. Ta bort sprinten från stångens ände och vrid klykan.

  4. Sätt tillbaka sprinten och kontrollera spelet.

  5. Upprepa steg 1 till 4 efter behov.

  6. Dra åt kontramuttern.

  Note: Om den bakre lyftarmen avger en dov klang under transport kan spelet minskas.

 2. Kontrollera att spelet mellan varje lyftarm och stoppbult är 0,13–1,02 mm (Figur 26).

  Note: Om spelet inte ligger mellan dessa mått justerar du stoppbultarna så att korrekt spel uppnås.

 3. Starta motorn, höj lyftarmarna och kontrollera att spelet mellan slitremmen överst på den bakre klippenhetens slitstång och stötdämparremmen är 0,51–2,54 mm. Se Figur 28.

  g008879

  Justera den bakre cylindern på följande sätt om spelet inte ligger inom angivet intervall:

  1. Sänk klippenheterna och flytta kontramuttern bakåt på cylindern (Figur 29).

   g008880
  2. Fatta tag i cylinderstaven nära muttern med en tång och en trasa och vrid stången.

  3. Höj klippenheterna och kontrollera spelet.

  4. Upprepa steg 1 till 3 efter behov.

  5. Dra åt kontramuttern.

Important: Brist på spel vid de främre anslagen eller den bakre slitstången kan skada lyftarmarna.

Ställa in tipprullsats (tillval)

Delar som behövs till detta steg:

Tipprullsats (ingår ej)1

Vid klippning på högre klipphöjder rekommenderas installation av tipprullsats.

 1. Höj upp klippenheterna så långt det går.

 2. Lokalisera ramfästet ovanför mittklippenheten (Figur 30).

 3. Medan den främre rullen på mittklippenheten trycks ner, fastställ vilka hål på tippfästet som är i linje med hålen på ramfästet för att uppnå samma kontakt med rullen när tippfästet har monterats (Figur 30).

  g016925
 4. Sänk ner klippenheterna och montera tippfästet på ramen med de två vagnskruvar och muttrar som medföljer satsen (Figur 30).

Produktöversikt

g008887

Gaspedaler

Tryck ned pedalen för framåtdrift (Figur 31) för att köra framåt. Tryck ned pedalen för bakåtdrift (Figur 31) för att köra bakåt eller för att hjälpa till att bromsa maskinen då den kör framåt. Låt även pedalen förflytta sig till eller för den till NEUTRALLäGET när du vill stanna maskinen.

Skjutreglage för klippning/transport

Använd hälen och flytta skjutreglaget (Figur 31) åt vänster för transport och åt höger för klippning. Klippenheterna fungerar endast i klippläget.

Important: Klipphastigheten ställs in på fabriken till 9,7 km/h. Den kan höjas eller sänkas genom att anslagsskruven justeras (Figur 32).

g008888

Rattlutningsspak

Dra spaken för rattlutning (Figur 31) bakåt och justera ratten till önskat läge och för sedan spaken framåt så att den dras åt.

Indikatorskåra

Skåran i förarplattformen (Figur 31) visar när klippenheterna är i mittläge.

Vinkelindikator

Vinkelindikatorn (Figur 31) anger maskinens lutningsvinkel i grader.

Tändningslås

Tändningslåset (Figur 33), som används för att starta, stänga av och förvärma motorn, har tre lägen: AV, På/FöRVäRMNING och START. Vrid nyckeln till det PåSLAGNA LäGET/FöRVäRMNINGSLäGET tills glödstiftslampan släcks (ca sju sekunder), och vrid sedan nyckeln till STARTLäGET för att koppla in startmotorn. Släpp nyckeln när motorn startar. Nyckeln flyttas automatiskt till läget På/KöR. Vrid nyckeln till det AVSTäNGDA läget för att stänga av motorn och ta ut nyckeln ur tändningen för att undvika oavsiktlig start.

g191213

Gasreglage

För reglaget (Figur 33) framåt för att öka motorvarvtalet, och dra det bakåt för att minska motorvarvtalet.

Klippenhetens drivbrytare

Klippenhetens drivbrytare (Figur 33) har två lägen: INKOPPLAD eller URKOPPLAD. Vippbrytaren använder en elektromagnetisk ventil på ventilbänken för att driva klippenheterna.

Timmätare

Timmätaren (Figur 33) visar det totala antalet timmar som maskinen har varit i drift. Timmätaren börjar fungera så snart nyckelbrytaren har flyttats till det påslagna läget.

Klippenhetsspak

Sänk klippenheterna till marken genom att föra klippenhetsspaken (Figur 33) framåt. Klippenheterna kan inte sänkas om inte motorn är igång och fungerar inte i upphöjt läge. Höj upp klippenheterna genom att dra lyftspaken bakåt till läget HöJ.

För spaken åt höger eller vänster för att flytta klippenheterna i respektive riktning. Detta får endast göras när klippenheterna är upphöjda eller om de är på marken och maskinen är i rörelse (endast modell 03171).

Note: Spaken behöver inte hållas i framåtläge då klippenheterna är sänkta.

Fara

Om klippenheterna är inställda på medlut minskar maskinens stabilitet. Detta kan göra så att maskinen välter, vilket i sin tur kan leda till personskador eller dödsfall.

Ställ in klippenheterna på motlut när du kör i en sluttning.

Varningslampa för motorns kylvätsketemperatur

Varningslampan (Figur 33) tänds om motorns kylvätsketemperatur är hög. Om du inte stannar traktorenheten och kylvätsketemperaturen stiger ytterligare 5 °C stängs motorn av.

Varningslampa för oljetryck

Varningslampan (Figur 33) tänds när motorns oljetryck sjunker under en säker nivå.

Generatorlampa

Generatorlampan (Figur 33) ska vara släckt när motorn är igång. Kontrollera och åtgärda vid behov laddningssystemet om lampan lyser.

Glödstiftslampa

Glödstiftets indikatorlampa (Figur 33) lyser när glödstiften fungerar.

Parkeringsbroms

Lägg i parkeringsbromsen (Figur 33) för att undvika oavsiktlig maskinrörelse när motorn är avstängd. Lägg i parkeringsbromsen genom att dra upp spaken. Motorn stannar om gaspedalen trycks ned medan parkeringsbromsen ligger i.

Lyftspakslås

För lyftspakslåset (Figur 33) bakåt så att inte klippenheterna sänks.

Cylinderhastighetsreglage

Cylinderhastighetsreglaget sitter under konsolkåpan (Figur 34). För att få önskad klipphastighet (cylinderhastighet) vrider du cylinderns hastighetsreglage till lämplig klipphöjdsinställning och gräsklipparhastighet. Se Välja klipphastighet (cylinderhastighet).

g011168

Slipningsreglage

Slipningsreglaget sitter under konsolkåpan (Figur 34). Vrid reglaget till R för slipning och till F för klippning. Ändra inte reglagets läge när cylindrarna roterar.

Bränslemätare

Bränslemätaren (Figur 35) registrerar hur mycket bränsle som finns i tanken.

g008890

Justera sätet framåt och bakåt

För spaken på sidan om sätet (Figur 35) utåt, skjut sätet till önskat läge och släpp spaken för att låsa sätet i det läget.

Note: Specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

Transportbredd203 cm med 183 cm klippbredd234 cm med 216 cm klippbredd
Klippbredd183 cm eller 216 cm
Längd236 cm
Höjd193 cm med vältskydd
Nettovikt*844 kg
Bränsletankens kapacitet28 liter.
KörhastighetKlippning: 0–10 km/h. Transport: 0–14 km/h. Bakåt: 0–6 km/h.
* Med klippenheter och vätskor

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller Toro-återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivskruvarna och klippenheterna är i gott fungerande skick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll inte på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll inte på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Kontrollera oljenivån i motorn

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Motorn levereras med olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras innan och efter motorn startas första gången.

  Vevhusets kapacitet är cirka 3,8 liter med filtret.

  Använd högkvalitativ motorolja som uppfyller följande specifikationer:

  • Nödvändig API-klassificering: CH-4, CI-4 eller högre.

  • Rekommenderad olja: SAE 15W-40 (över –17 ºC)

  • Alternativ olja: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

  Note: Toro Premium-motorolja med en oljeviskositet på 15W-40 eller 10W-30 finns att köpa hos din återförsäljare. Se reservdelskatalogen för artikelnummer.

  Note: Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall, innan den har startats för dagen. Om motorn redan har varit igång, ska du låta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den. Fyll på olja tills nivån når upp till markeringen ”Full” på oljestickan om nivån ligger på eller under markeringen ”Add”. Fyll inte på för mycket. Om oljenivån ligger mellan markeringarna ”Full” och ”Add” behöver du inte fylla på mer olja.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Ta ut oljestickan (Figur 36) och torka av den med en ren trasa.

   g008881
  3. För ned oljestickan i röret och se till att den kommer helt ned, dra sedan ut den och kontrollera oljenivån.

  4. Om oljenivån är låg tar du bort oljepåfyllningslocket (Figur 37) och tillsätter gradvis små mängder olja samtidigt som du kontrollerar nivån, tills nivån når märket FULL på oljestickan.

   g008882
  5. Sätt tillbaka oljepåfyllningslocket och stäng motorhuven.

   Important: Kontrollera att motoroljenivån är mellan den övre och den nedre markeringen på oljestickan. Motorn kan skadas om för mycket eller för lite motorolja fylls på.

  Fylla bränsletanken

  Använd endast rent färskt diesel eller biodiesel med lågt (<500 ppm) eller mycket lågt (<15 ppm) svavelinnehåll. Minsta cetantal ska vara 40. Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 180 dagar så att det garanterat är färskt.

  Bränsletanken rymmer cirka 28 liter.

  Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över –7 °C och diesel för vinterbruk (nr 1-D eller blandning av nr 1-D/2-D) under –7 °C. Användning av bränsle för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gör att maskinen startar lättare och att bränslefiltret inte sätts igen i lika hög grad.

  Användning av bränsle för sommarbruk vid temperaturer över −7 °C bidrar till att pumpen håller längre och ger bättre effekt jämfört med när bränsle för vinterbruk används.

  Biodiesel-klar

  Maskinen kan också använda ett biodieselbränsle, upp till B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Petrodieselandelens svavelhalt ska vara låg eller mycket låg. Vidta följande säkerhetsåtgärder:

  • Bränslets biodieselandel måste uppfylla någon av specifikationerna ASTM D6751 eller SS-EN 14214.

  • Bränsleblandningens sammansättning ska uppfylla ASTM D975 eller SS-EN 590.

  • Målade ytor kan skadas av biodiesel.

  • Använd B5 (andel biodiesel är 5 %) eller blandningar med mindre biodieselandel vid kallt väder.

  • Kontrollera tätningar, slangar, packningar som kommer i kontakt med bränsle, eftersom de kan försämras över tiden.

  • Vid byte till biodiesel kan bränslefiltret sättas igen efter en tid.

  • Kontakta en återförsäljare om du vill ha mer information om biodieselblandat bränsle.

  1. Rengör området runt tanklocket (Figur 38).

   g191214
  2. Ta bort tanklocket.

  3. Fyll tanken till påfyllningsrörets nedersta del.

   Note: Fyll inte på för mycket i bränsletanken.

  4. Sätt tillbaka locket.

  5. Torka upp all utspilld bensin.

  Kontrollera kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylvätskenivån.
 • Torka dagligen bort smuts från kylaren (Figur 39). Rengör kylaren varje timme vid mycket dammiga eller smutsiga förhållanden. Se Rengöra motorns kylsystem.

  g190823

  Kylsystemet fylls med en 50/50-blandning av vatten och permanent frostskyddsmedel med etylenglykol. Kontrollera kylvätskenivån varje dag innan start av motorn.

  Kylsystemets kapacitet är cirka 5,7 liter.

  Var försiktig

  Om motorn har varit igång kan det trycksatta, heta kylmedlet läcka ut och orsaka brännskador.

  • Ta inte bort kylarlocket när motorn är igång.

  • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  1. Kontrollera kylvätskenivån i expansionstanken (Figur 40).

   g027618

   Note: När motorn är kall bör kylmedelnivån ligga halvvägs mellan markeringarna på sidan av tanken.

  2. Ta bort locket på expansionstanken och fyll på systemet om kylvätskenivån är låg. Fyll inte på för mycket.

  3. Skruva på locket till expansionstanken.

  Kontrollera hydraulsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Hydraultanken fylls på i fabriken med ca 13,2 liter högkvalitativ hydraulvätska. Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen.

  Det är bäst att kontrollera hydraulvätskan när vätskan är kall. Maskinen ska vara i transportinställningen. Fyll på vätska tills nivån når upp till mitten av godkänt intervall på oljestickan om nivån ligger under markeringen ”Add”. Fyll inte på tanken för mycket. Du behöver inte fylla på vätska om nivån ligger mellan markeringarna ”Full” och ”Add”.

  Rekommenderad utbytesvätska är hydraulvätska av typen Toro Premium All Season Hydraulic Fluid. (Finns i hinkar om 19 liter eller fat om 208 liter. Titta i reservdelskatalogen eller kontakta en Toro-återförsäljare för artikelnummer.)

  Alternativa vätskor: Om du inte har tillgång till Toro-vätskan kan du använda andra vedertagna petroleumbaserade vätskor, under förutsättning att de uppfyller nedanstående materialegenskaper och branschspecifikationer. Kontrollera med din oljeleverantör att vätskan uppfyller dessa specifikationer.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från välkända tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Nötningsförhindrande flergradig hydraulvätska med hög viskositet/låg flytpunkt, ISO VG 46
   Materialegenskaper:
    Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C: 44 till 48cSt vid 100 °C: 7,9 till 9,1
    Viskositetsindex, ASTM D2270140 eller högre (högt viskositetsindex anger en flerviktsvätska)
    Flytpunkt, ASTM D97–36,7 °C till –45 °C
    FZG, steg för fel11 eller bättre
    Vatteninnehåll (ny vätska)500 ppm (max.)
   Branschspecifikationer:
    Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Lämpliga hydraulvätskor måste vara angivna för mobila maskiner (i motsats till användning på en industriell anläggning), av flerviktstyp, med nötningsförhindrande ZnDTP- eller ZDDP-tillsatspaket (inte en askfri vätsketyp).

  Important: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillsats till hydraulvätskan i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22liter hydraulvätska. Uppge artikelnr 44-2500 när du beställer från din auktoriserade Toro-återförsäljare.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Gör rent omkring påfyllningsröret och hydraultanklocket (Figur 41) och ta sedan bort locket.

   g008886
  3. Ta ut oljestickan ur påfyllningsröret och torka av den med en ren trasa.

  4. För in oljestickan i påfyllningsröret, och ta sedan ut den igen och kontrollera oljenivån.

   Note: Nivån får inte vara längre än 6 mm ifrån markeringen på stickan.

  5. Om nivån är låg fyller du på lämplig vätska så att den når upp till markeringen Full.

  6. Sätt tillbaka oljestickan och locket på påfyllningsröret.

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Däcken levereras med förhöjt tryck. Lufta därför däcken en aning för att minska trycket. Lufttrycket i däcken ska vara 0,97–1,24 bar.

  Note: Upprätthåll rekommenderat tryck i alla däck för att få god klippkvalitet och korrekt maskindrift.

  Fara

  Ett lågt däcktryck minskar maskinens stabilitet på lutande underlag. Det kan göra så att maskinen välter, vilket i sin tur kan leda till personskador eller dödsfall.

  Däcken får inte vara för löst pumpade.

  Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven.
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven även om klippkvaliteten tidigare har varit acceptabel. Det ska finnas lätt kontakt längs med hela cylinderns och underknivens längd (se avsnittet om att justera cylindern efter underkniven i bruksanvisningen för klippenheterna).

  Dra åt hjulmuttrarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Dra åt hjulmuttrarna till mellan 61 och 88 N·m.

  Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt ordentligt kan det leda till personskada.

  Kontrollera att hjulmuttrarna är åtdragna till 61–88 N·m.

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, halkfria och ordentliga skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

  • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

  • Håll händer och fötter borta från klippenheterna. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Klipp inte gräset nära stup, diken eller flodbäddar. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig.

  • Stoppa klippenheterna om du inte klipper.

  • Stanna maskinen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och undersök klippenheterna om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Koppla ur drivningen till klippenheten och stäng av motorn innan du ställer in klipphöjden (om du inte kan justera den från förarplatsen).

  • Låt aldrig motorn gå i ett utrymme där avgaser inte kan komma ut.

  • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Innan du lämnar förarplatsen (till exempel för att tömma gräsuppsamlarna eller för att rensa utkastaren) ska du göra följande:

   • Ställ maskinen på en plan yta.

   • Koppla ur kraftuttaget och sänk ned redskapen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Använd inte maskinen som bogserfordon.

  • Använd endast tillbehör, redskap och reservdelar som har godkänts av Toro®.

  Säkerhet för vältskyddssystemet

  • Ta inte bort vältskyddet från maskinen.

  • Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.

  • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

  • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.

  • Byt ut skadade vältskyddsdelar. Reparera eller ändra dem inte.

  Maskiner med fast störtbåge

  • Vältskyddet är en inbyggd säkerhetsanordning.

  • Använd alltid säkerhetsbältet.

  Säkerhet i sluttningar

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Det är föraren som är ansvarig för säker manövrering i sluttningar. Om du kör maskinen i en sluttning måste du alltid vara extra försiktig.

  • Den här triplexklipparen har ett unikt drivsystem som ger dig överlägsen drivning i backar. Motlutshjulet spinner inte oberoende av det andra och begränsar inte dragkraften som på vanliga triplexklippare. Om maskinen används på ett sluttande underlag som är alltför brant kommer maskinen att välta innan den förlorar fästet.

  • Klipp sluttningar uppifrån och ned, snarare än tvärs över när så är möjligt.

  • Ställ in klippenheterna (om tillämpligt) på motlut när du kör i sluttningar.

  • Om däcken förlorar drivningen kopplar du ur knivarna och fortsätter långsamt rakt nedför sluttningen.

  • Om du måste svänga, gör det om möjligt långsamt och gradvis nedför.

  • Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för körning av maskinen, bland annat genom att undersöka hela arbetsplatsen. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttningar i bruksanvisningen och beakta de förhållanden som du ska köra maskinen under för att fastställa om maskinen kan användas under de förhållanden som råder på den platsen och den dagen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

  • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

  • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

  • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

  • Observera att maskinen kan tappa drivkraft om maskinen körs på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning. Drivhjul som tappar drivkraft kan leda till att maskinen glider och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

  • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, farliga vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

  • Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Klipp sluttningen med en handgräsklippare om det finns faror.

  • Om möjligt ska klippenheterna hållas nedsänkta mot marken när du kör maskinen i sluttningar. Om klippenheterna höjs vid körning i sluttningar kan maskinen bli ostadig.

  • Var mycket försiktig när du använder gräsuppsamlingssystem och andra redskap. Dessa kan ändra maskinens stabilitet och leda till att du förlorar kontrollen.

  Starta och stänga av motorn

  Du kanske behöver lufta bränslesystemet om något av följande har inträffat (mer information finns i Lufta bränslesystemet):

  • Första gången du startar en ny motor.

  • När motorn har stannat till följd av att bränslet har tagit slut.

  • När underhåll har utförts på bränslesystemets delar, t.ex. när filtret har bytts ut.

  Starta motorn

  1. Se till att parkeringsbromsen är åtdragen och att cylinderns drivningsbrytare befinner sig i det URKOPPLADE läget.

  2. Ta bort foten från gaspedalen och kontrollera att pedalen är i neutralläget.

  3. För gasreglagespaken till 1/2-läget.

  4. Sätt i nyckeln i tändningslåset och vrid till det PåSLAGNA LäGET/FöRVäRMINGSLäGET tills glödstiftslampan släcks (ca sju sekunder), och vrid sedan nyckeln till STARTLäGET för att koppla in startmotorn. Släpp nyckeln när motorn startar.

   Note: Nyckeln flyttas automatiskt till läget På/KöR.

   Important: Undvik att startmotorn överhettas och låt den inte gå i mer än 15 sekunder. Om du har försökt starta motorn i 10 sekunder väntar du i 60 sekunder innan du startar den på nytt.

  5. När motorn startas för första gången eller om motorn har genomgått översyn kör du framåt och backar med maskinen i 1 till 2 minuter. Prova också lyftspaken och klippenhetens drivbrytare för att säkerställa korrekt maskindrift.

   Note: Vrid ratten åt vänster och höger för att kontrollera styrreaktionen, stäng därefter av motorn och undersök om det finns några oljeläckor, lösa delar eller andra märkbara problem.

   Var försiktig

   Undersökningar av oljeläckor, lösa delar eller andra problem kan leda till personskada.

   Stäng av motorn och vänta tills samtliga rörliga delar har stannat innan du kontrollerar om det finns oljeläckor, lösa delar eller andra problem.

  Stänga av motorn

  För gasreglaget till TOMGåNGSLäGET, för cylinderns drivningsbrytare till det URKOPPLADE läget och vrid startnyckeln till det AVSTäNGDA läget.

  Note: Ta ut nyckeln ur tändningslåset för att undvika oavsiktlig start.

  Lufta bränslesystemet

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Se till att bränsletanken är minst halvfull.

  3. Frigör och öppna motorhuven.

  4. Öppna avluftarskruven på insprutningspumpen (Figur 42).

   g008891
  5. Vrid nyckeln i tändningslåset till det PåSLAGNA läget. Den elektriska bränslepumpen kommer att påbörja sitt arbete och därigenom tvinga ut luft runt avluftarskruven.

   Note: Låt nyckeln sitta i det PåSLAGNA läget tills ordentligt med bränsle flyter ut runt skruven.

  6. Dra åt skruven och vrid nyckeln till det avstängda läget.

  Note: I normala fall ska motorn starta efter att ovannämnda luftningsprocedurer har utförts. Om motorn inte startar kan dock luft ha fastnat mellan insprutningspumpen och insprutarna. Mer information finns i Lufta bränslesystemet.

  Säkerhet efter användning

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, ljuddämparna och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (om så utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring och transport.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna, i synnerhet knivens fästelement.

  • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  Kontrollera säkerhetssystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är urkopplade eller skadade, kan maskinen starta oväntat och orsaka personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

  1. Se till att alla kringstående håller sig på avstånd från arbetsområdet och håll händer och fötter på avstånd från klippenheterna.

  2. Motorn får inte startas om klippenhetens drivbrytare eller gaspedalen är inkopplad när föraren befinner sig i sätet. Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  3. Sitt på sätet, för gaspedalen till neutralläget, lossa parkeringsbromsen och för klippenhetsbrytaren till det AVSTäNGDA läget. Motorn ska starta. Res dig från sätet och tryck långsamt ned gaspedalen. Motorn ska stängas av inom en till tre sekunder. Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  Note: Maskinen är utrustad med säkerhetsbrytare på parkeringsbromsen. Motorn stängs av om gaspedalen trycks ned medan parkeringsbromsen ligger i.

  Identifiera fästpunkterna

  g190824

  Transportera maskinen

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert.

  Bogsera maskinen

  I nödfall kan maskinen bogseras en kortare sträcka. Denna metod rekommenderas dock ej av Toro som en standardprocedur.

  Important: Bogsera inte maskinen i snabbare hastighet än 3–4 km/h eftersom drivsystemet kan skadas. Om maskinen måste flyttas en längre sträcka bör den transporteras på en lastbil eller ett släp.

  1. Lokalisera överströmningsventilen på pumpen (Figur 44) och vrid den 90°.

   g008892
  2. Stäng överströmningsventilen genom att vrida den 90° (1/4 varv) innan motorn startas. Starta inte motorn när ventilen är öppen.

  Använda standardkontrollmodulen (SCM)

  Standardkontrollmodulen är en ingjuten elektronisk enhet som tillverkas i en enda storlek som passar till alla konfigurationer. Modulen använder fasta och mekaniska komponenter för att övervaka och kontrollera elektriska standardfunktioner som krävs för säker produktdrift.

  Modulen övervakar indata som t.ex. neutralläge, parkeringsbroms, kraftuttag, start, slipning och hög temperatur. Modulen kopplar in utdata som t.ex. kraftuttag, starter och ETR-spolen (energize to run).

  Modulen är uppdelad i indata och utdata. Indata och utdata identifieras av gröna lysdioder som är monterade på det tryckta kretskortet.

  Startkretsens indata kopplas in med 12 VDC. Alla andra indata kopplas in när kretsen jordas. Varje indata har en lysdiod som tänds när en angiven krets kopplas in. Använd indatans lysdioder för felsökning av brytare och indatakretsen.

  Utdatans kretsar kopplas in av ett antal lämpliga indataförhållanden. De tre utdatabrytarna är PTO, ETR och START. Lysdioderna för utdata övervakar reläförhållandena och anger om det finns spänning vid någon av de tre angivna utdataterminalerna.

  Utdatakretsarna avgör inte om utdataenheten fungerar korrekt. Därför omfattar den elektriska felsökningen även kontroll av utdatalysdioderna och de vanliga enheterna samt ledningsnätet. Mät den urkopplade komponentimpedansen, impedansen i kablaget (koppla ur vid SCM-modulen) eller genom att tillfälligt prova att koppla in den specifika komponenten.

  SCM-modulen kan inte ansluta till en extern dator eller handdator, kan inte programmeras på nytt och registrerar inte tillfälliga felsökningsdata.

  Dekalen på SCM-modulen har endast symboler. Tre symboler för lysdiodsutdata visas i utdatarutan. Alla de andra lysdioderna är för indata. Tabellen nedan visar symbolerna.

  g190826

  Här är de logiska felsökningsstegen för SCM-modulen.

  1. Fastställ brytarfelet som du försöker lösa (PTO, START eller ETR).

  2. Flytta nyckelbrytaren till det PåSLAGNA läget och kontrollera att den röda lysdioden lyser.

  3. Flytta alla indatabrytare så att alla lysdioder ändrar tillstånd.

  4. Placera indataenheterna i lämpliga lägen för att erhålla lämpliga utdata. Använd följande logiska tabell för att fastställa rätt indatatillstånd.

  5. Kontrollera kabeln för utdata, anslutningar och komponent om en särskild lysdiod lyser utan lämplig utdatafunktion. Utför reparationer vid behov.

  6. Kontrollera båda säkringarna om en särskild utdatalysdiod inte lyser.

  7. Om en särskild utdatalysdiod inte lyser och indataenheterna är i lämpliga lägen, installerar du en ny SCM-modul och kontrollerar om felet försvinner.

  Varje rad (horisontell) i den logiska tabellen nedan identifierar indata- och utdatakrav för varje specifik produktfunktion. Produktfunktionerna ser du i den vänstra kolumnen. Symbolerna identifierar särskilda kretstillstånd, bl.a. inkopplad till spänning, jordad och ojordad.

  INDATAUTDATA
  FunktionStröm PÅI neutrallägeStart PÅBroms PÅKraftuttag PÅI säteHög temp. SlipningStart ETRKraftuttag
  Start+OOOO++O
  Körning (enhet av)OOOOOOO+O
  Körning (enhet på)OOOOOO+O
  KlippningOOOOO++
  SlipningOOOOO++
  Hög temp.  O    OOO
  • (–) Indikerar en jordad krets – LYSDIOD PÅ.

  • (O) Indikerar en ojordad eller frånkopplad krets – LYSDIOD AV.

  • (+) Indikerar en inkopplad krets (kopplingsspole, spole eller startindata) – LYSDIOD PÅ.

  • En tom ruta indikerar en krets som inte ingår i logiken.

  För att felsöka vrider du nyckeln utan att starta motorn. Fastställ vilken funktion som inte fungerar och arbeta dig igenom den logiska tabellen. Kontrollera om alla indatalysdioders status stämmer med den logiska tabellen.

  Kontrollera utdatans lysdiod om indatans lysdiod stämmer. Om utdatans lysdiod lyser men apparaten inte är inkopplad mäter du tillgänglig spänning vid utdatans apparat, den frånkopplade apparatens kontinuitet och potentiell spänning för den jordade kretsen (flytande jord). Reparationer varierar beroende på vilka fel som hittas.

  Arbetstips

  Allmänna tips för modell 03171

  Fara

  Gräsklipparen har ett unikt drivsystem som tillåter maskinen att gå framåt i sluttningar även om motlutshjulet skulle lyfta från marken. Om detta inträffar och maskinen skulle välta, kan du eller kringstående skadas allvarligt och utsättas för livsfara.

  Vid vilken vinkel maskinen välter beror på många faktorer. Exempel på sådana är klippförhållandena, t.ex. våta eller kuperade gräsytor, hastighet (särskilt i svängar), klippenheternas läge (med sidspolen), däcktrycket samt förarens erfarenhet.

  Vältrisken är liten vid lutningar på 15 grader eller mindre. Allteftersom lutningsvinkeln ökar till den rekommenderade maximigränsen på 25 grader ökar vältrisken. Överskrid inte lutningsvinkeln på 20 grader eftersom vältrisken och risken för allvarliga personskador eller dödsfall är mycket hög.

  För att bedöma vilka sluttningar eller backar som kan klippas utan risk ska klippområdet inspekteras. När du inspekterar området bör du alltid använda ditt sunda förnuft och ha gräsmattans skick och vältrisken i åtanke. Använd lutningsmätaren som medföljer alla maskiner för att bedöma vilka sluttningar eller backar som kan klippas utan risk. Vid inspektionen av ett område lägger du en 1,25 m lång planka på sluttningen och mäter sluttningens vinkel. Den 1,25 m långa plankan kommer att jämna ut lutningen, men de fördjupningar och hål som kan orsaka en plötslig förändring av lutningsvinkeln tas inte med i beräkningen. Högsta tillåtna lutning får inte överstiga 20 grader.

  Maskinen är därutöver utrustad med en vinkelindikator som har monterats på styrröret. Den visar maskinens aktuella lutningsvinkel och identifierar den rekommenderade maximigränsen på 25 grader.

  • Öva på att köra maskinen och bekanta dig ordentligt med den.

  • Starta motorn och kör den på tomgång tills den är uppvärmd. Skjut gasreglagespaken så långt framåt det går, lyft klippenheterna, lossa parkeringsbromsen, trampa ned gaspedalen för framåtkörning och kör försiktigt till ett öppet område.

  • Öva på att köra framåt och backa samt starta och stanna maskinen. Stanna maskinen genom att ta bort foten från gaspedalen och låta pedalen gå tillbaka till neutralläge eller trampa ner backningspedalen. Du kan behöva använda backningspedalen för att stanna när du kör nedför en lutning.

  • Kör sakta för att kunna manövrera när du kör i sluttningar och undvik att svänga så att du inte välter. Vid körning i sluttningar bör du ställa in sidspolens klippenheter till motlut för att få bättre stabilitet. Om klippenheterna däremot ställs in på medlut kommer du att få mindre stabilitet. Detta ska alltid göras innan du kör på lutande underlag.

  • Klipp sluttningar uppifrån och ned snarare än tvärs över dem när så är möjligt. Ha alltid klippenheterna sänkta när du kör nedför sluttningar för bättre manövrering. Sväng inte när du kör i sluttningar.

  • Öva på att köra runt hinder med klippenheterna uppe respektive nere. Var försiktig när du kör mellan föremål så att du inte skadar maskinen eller klippenheterna.

  • Skapa dig en uppfattning om hur breda klippenheterna är så att de inte fastnar eller skadas.

  • Flytta inte klippenheterna från sida till sida om de inte är nedfällda och maskinen är i rörelse eller om de är uppfällda i transportläge. Om klippenheterna flyttas när de är nedfällda och maskinen inte är i rörelse kan gräsmattan skadas.

  • Kör alltid långsamt på ojämnt underlag.

  • Stanna maskinen om någon dyker upp på eller i närheten av arbetsområdet. Starta inte förrän alla har lämnat området. Maskinen är byggd för en person. Låt aldrig någon åka med dig. Det är mycket farligt och kan leda till allvarliga personskador.

  • En olycka kan hända vem som helst. De vanligaste olycksorsakerna är för hög hastighet, plötsliga svängar, dålig kännedom om terrängen (att inte känna till vilka lutningar och backar som kan klippas riskfritt), att inte stänga av motorn innan man stiger ur förarsätet samt användning av mediciner som försämrar uppmärksamheten. Huvudvärkstabletter och receptbelagda läkemedel liksom alkohol och andra droger kan göra dig omtöcknad. Var uppmärksam och kör försiktigt. Allvarliga personskador kan bli följden om detta råd inte följs.

  • Kör inte gräsklipparen om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, läkemedel eller droger.

  • Sidspolen har ett maximalt överhäng på 33 cm, vilket gör det möjligt att klippa nära gropar och andra hinder samtidigt som traktordäcken kan hållas så långt bort som möjligt från gropens kant eller andra faror som t.ex. vattendrag.

  • Om ett hinder är i vägen flyttar du klippenheterna så att du enkelt kan klippa runt hindret.

  • När maskinen transporteras från ett arbetsområde till ett annat ska klippenheterna höjas upp helt och hållet, skjutreglaget för klippning/transport ska föras åt vänster och gasreglaget ska föras till det SNABBA läget.

  Allmänna tips för modell 03170

  Fara

  Gräsklipparen har ett unikt drivsystem som tillåter maskinen att gå framåt i sluttningar även om motlutshjulet skulle lyfta från marken. Om detta inträffar och maskinen skulle välta, kan du eller kringstående skadas allvarligt och utsättas för livsfara.

  Vid vilken vinkel maskinen välter beror på många faktorer. Exempel på sådana är klippförhållandena, t.ex. våta eller kuperade gräsytor, hastighet (särskilt i svängar), klippenheternas läge, däcktrycket samt förarens erfarenhet.

  Vältrisken är liten vid lutningar på 20 grader eller mindre. Allteftersom lutningsvinkeln ökar till den rekommenderade maximigränsen på 25 grader ökar vältrisken. Överskrid inte lutningsvinkeln på 25 grader eftersom vältrisken och risken för allvarliga personskador eller dödsfall är mycket hög.

  För att bedöma vilka sluttningar eller backar som kan klippas utan risk ska klippområdet inspekteras. När du inspekterar området bör du alltid använda ditt sunda förnuft och ha gräsmattans skick och vältrisken i åtanke. Använd lutningsmätaren som medföljer alla maskiner för att bedöma vilka sluttningar eller backar som kan klippas utan risk. Vid inspektionen av ett område lägger du en 1,25 m lång planka på sluttningen och mäter sluttningens vinkel. Den 1,25 m långa plankan kommer att jämna ut lutningen, men de fördjupningar och hål som kan orsaka en plötslig förändring av lutningsvinkeln tas inte med i beräkningen. Högsta tillåtna lutning får inte överstiga 25 grader.

  Maskinen är därutöver utrustad med en vinkelindikator som har monterats på styrröret. Den visar maskinens aktuella lutningsvinkel och identifierar den rekommenderade maximigränsen på 25 grader.

  • Öva på att köra maskinen och bekanta dig ordentligt med den.

  • Starta motorn och kör den på tomgång tills den är uppvärmd. Skjut gasreglagespaken så långt framåt det går, lyft klippenheterna, lossa parkeringsbromsen, trampa ned gaspedalen för framåtkörning och kör försiktigt till ett öppet område.

  • Öva på att köra framåt och backa samt starta och stanna maskinen. Stanna maskinen genom att ta bort foten från gaspedalen och låta pedalen gå tillbaka till neutralläge eller trampa ner backningspedalen. Du kan behöva använda backningspedalen för att stanna när du kör nedför en lutning.

  • Kör sakta för att kunna manövrera när du kör i sluttningar och undvik att svänga så att du inte välter.

  • Klipp sluttningar uppifrån och ned snarare än tvärs över dem när så är möjligt. Ha alltid klippenheterna sänkta när du kör nedför sluttningar för bättre manövrering. Sväng inte när du kör i sluttningar.

  • Öva på att köra runt hinder med klippenheterna uppe respektive nere. Var försiktig när du kör mellan föremål så att du inte skadar maskinen eller klippenheterna.

  • Skapa dig en uppfattning om hur breda klippenheterna är så att de inte fastnar eller skadas.

  • Kör alltid långsamt på ojämnt underlag.

  • Stanna maskinen om någon dyker upp på eller i närheten av arbetsområdet. Starta inte förrän alla har lämnat området. Maskinen är byggd för en person. Låt aldrig någon åka med dig. Det är mycket farligt och kan leda till allvarliga personskador.

  • En olycka kan hända vem som helst. De vanligaste olycksorsakerna är för hög hastighet, plötsliga svängar, dålig kännedom om terrängen (att inte känna till vilka lutningar och backar som kan klippas riskfritt), att inte stänga av motorn innan man stiger ur förarsätet samt användning av mediciner som försämrar uppmärksamheten. Huvudvärkstabletter och receptbelagda läkemedel liksom alkohol och andra droger kan göra dig omtöcknad. Var uppmärksam och kör försiktigt. Allvarliga personskador kan bli följden om detta råd inte följs.

  • Kör inte gräsklipparen om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, läkemedel eller droger.

  • När maskinen transporteras från ett arbetsområde till ett annat ska klippenheterna höjas upp helt och hållet, skjutreglaget för klippning/transport ska föras åt vänster och gasreglaget ska föras till det SNABBA läget.

  Klippmetoder

  • Börja klippningen genom att koppla in klippenheterna och därefter köra långsamt mot det område som ska klippas. Sänk klippenheterna när de främre klippenheterna befinner sig ovanför klippområdet.

  • Om du vill klippa vissa områden i ett randigt mönster med räta linjer, letar du reda på ett träd eller något annat föremål längre bort och kör rakt emot det.

  • Så snart de främre klippenheterna når klippområdets kant höjer du dem och gör en droppformad sväng, för att snabbt komma i läge för nästa klippsträcka.

  • Åk enkelt runt bunkrar, dammar och annat genom att använda sidspolen och flytta reglaget åt vänster eller höger beroende på vad du klipper. Klippenheterna kan också flyttas för att variera däckspåren.

  • Klippenheterna kastar ut gräset på maskinens fram- eller baksida. Det bör kastas framåt när en mindre mängd gräs klipps, eftersom man då får ett bättre klippresultat. Stäng det bakre skyddet på klippenheterna för att kasta gräsklippet framåt.

  Var försiktig

  Förhindra person- och maskinskador genom att inte öppna eller stänga skydden på klippenheterna när motorn är i gång.

  Stäng av motorn och vänta tills samtliga rörliga delar har stannat innan du öppnar eller stänger skydden på klippenheterna.

  • Skydden ska befinna sig precis under horisontalläget när större mängder gräs klipps. Öppna inte skydden för mycket, eftersom alltför mycket gräsklipp kan ansamlas på ramen, det bakre kylargallret och i motorområdet.

  • Klippenheterna är även utrustade med balanserande vikter, i den ände där motorn inte sitter, för att ge en jämn klippning. Du kan lägga till eller ta bort vikter om klippresultatet blir ojämnt.

  Efter klippning

  Tvätta maskinen ordentligt efter klippning med en trädgårdsslang utan munstycke, så att det höga vattentrycket inte orsakar föroreningar eller skadar tätningar och lager. Se till att smuts eller avklippt gräs inte kommer i kontakt med kylaren och oljekylaren. När du har rengjort maskinen kontrollerar du om det finns några hydraulvätskeläckor, skador eller eventuellt slitage på de hydrauliska och mekaniska komponenterna. Kontrollera klippenhetens knivar och se till att de är vassa och att kontakten mellan cylindern och underkniven är rätt justerad.

  Important: Efter tvätten för du sidspolen från vänster till höger flera gånger för att avlägsna eventuellt vatten mellan lagerblocken och kryssröret (endast på modell 03171).

  Välja klipphastighet (cylinderhastighet)

  För att erhålla konsekvent klippning av hög kvalitet och ett enhetligt resultat är det viktigt att cylinderhastigheten överensstämmer med klipphöjden.

  Important: Om cylinderhastigheten är för långsam kan det uppstå synliga klippmärken. Om cylinderhastighet är för hög kan klippresultatet bli ojämnt.

  Justera klipphastigheten (cylinderhastigheten) på följande sätt:

  1. Bekräfta klipphöjdsinställningen på klippenheterna. Leta upp den klipphöjd närmast den faktiska klipphöjdsinställningen genom att använda kolumnen i tabellen som listar cylindrar med antingen 5 eller 8 knivar. Titta i tabellen för att hitta det nummer som motsvarar klipphöjden.

   SCHEMA FÖR VAL AV CYLINDERHASTIGHET
   KlipphöjdCylinder med 5 knivarCylinder med 8 knivarCylinder med 11 knivar
   8 km/h9,6 km/h8 km/h9,6 km/h8 km/h9,6 km/h
   63,5 mm2½ tum333*3*
   60,3 mm2⅜ tum343*3*
   57,2 mm2¼ tum343*3*
   54 mm2⅛ tum343*3*
   50,8 mm2 tum343*3*
   47,6 mm1⅞ tum453*3*
   44,5 mm1¾ tum453*3*
   41,3 mm1⅝ tum563*3*
   38,1 mm1½ tum5734
   34,9 mm1⅜ tum5834
   31,8 mm1¼ tum6944
   28,8 mm1⅛ tum89*45
   25 mm1 tum99*56
   22,2 mm⅞ tum9*9*57
   19,1 mm¾ tum9*9*7967
   15,9 mm⅝ tum9*9*99*77
   12,7 mm½ tum9*9*99*88
   9,5 mm⅜ tum9*9*99*99

   * Toro rekommenderar inte den här klipphöjden eller klipphastigheten.

   Note: Ju högre siffra, desto högre hastighet.

  2. Vrid cylinderns hastighetsreglage (Figur 46) till den nummerinställning som fastställts i steg 1.

  3. Använd maskinen under ett par dagar och undersök sedan klippkvaliteten. Cylinderhastighetsreglaget kan ställas in ett läge över eller under det läge som anges i tabellen så att hänsyn kan tas till olika gräsförhållanden, längden på det avklippta gräset och personliga önskemål.

   g011168

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Kontrollera alla remmarnas skick och spänning.
 • Byt hydraulfiltret.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt olja och oljefilter.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Kontrollera kylvätskenivån.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven.
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Töm vattenseparatorn.
 • Rengör kylaren och oljekylaren.
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Var 25:e timme
 • Kontrollera elektrolytnivån.(Kontrollera var 30:e dag om maskinen har ställts i förvaring.)
 • Var 50:e timme
 • Smörj alla lager och bussningar(smörj samtliga lager och bussningar dagligen om maskinen används under dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera alla remmarnas skick och spänning.
 • Var 150:e timme
 • Byt olja och oljefilter.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Serva luftrenaren.(Oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden.)
 • Kontrollera parkeringsbromsens inställning.
 • Byt ut hydraulfiltret.
 • Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Byt ut bränslefilterskålen.
 • Byt hydraulvätskan.
 • Var 500:e timme
 • Smörj lagren i bakaxeln.
 • Vartannat år
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Tappa ur och spola kylsystemet (ta maskinen till en auktoriserad Toro-återförsäljare eller -distributör, eller se servicehandboken).
 • Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Kontrollera kylsystemets vätskenivå.       
  Töm vatten-/bränsleseparatorn.       
  Kontrollera luftfiltret, dammkåpan och luftningsventilen.       
  Undersök ovanliga motorljud.1       
  Undersök om det finns skräp i kylaren eller gallret.       
  Kontrollera om det finns missljud vid körning/användning.       
  Kontrollera hydrauloljenivån.       
  Kontrollera att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Kontrollera att systemet inte har några oljeläckor.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera att kontakten mellan cylindern och underkniven är rätt justerad.       
  Kontrollera klipphöjdsinställningen.       
  Smörj alla smörjnipplarna.2       
  Måla i skadad lack.       

  1 Undersök glödstift och insprutningsmunstycken om motorn är svårstartad, om den avger överdrivet mycket rök eller vid ojämn gång.

  2 Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan.

  Important: Mer information om underhållsförfaranden finns i bruksanvisningen till motorn.

  Note: Om du behöver ett el- eller hydraulschema för din maskin hittar du det på www.Toro.com.

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     
     
     
     
     

  Serviceintervallstabell

  decal121-3607

  Förberedelser för underhåll

  Säkerhet före underhåll

  • Gör följande innan du justerar, rengör eller reparerar maskinen, eller när du lämnar den utan uppsikt:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Flytta gasreglaget till läget för låg tomgång.

   • Koppla ur klippenheterna.

   • Sänk klippenheterna.

   • Se till att drivningen är i neutralläge.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen eller dess komponenter med domkrafter när så behövs.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

  Demontera huven

  Motorhuven kan lätt tas av för att underlätta underhållet av maskinens motor och området omkring den.

  1. Lossa och öppna motorhuven.

  2. Ta bort saxpinnen som fäster motorhuvstappen vid fästskivorna (Figur 48).

   g008908
  3. Skjut motorhuven åt höger, lyft upp den andra sidan och dra ut den från fästena.

  Note: Sätt tillbaka motorhuven genom att utföra stegen i omvänd ordning.

  Smörjning

  Smörja lagren och bussningarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj alla lager och bussningar(smörj samtliga lager och bussningar dagligen om maskinen används under dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Var 500:e timme
 • Smörj lagren i bakaxeln.
 • Maskinen har smörjnipplar som måste smörjas regelbundet med fett nr 2 på litiumbas. Smörj lager och bussningar dagligen om maskinen används under dammiga och smutsiga förhållanden. Dammiga och smutsiga arbetsförhållanden kan göra att smuts letar sig in i lager och bussningar vilket leder till ökat slitage. Smörj alla smörjnipplar omedelbart efter att maskinen har tvättats, oavsett det intervall som anges i underhållsschemat.

  Antal smörjnipplar och deras placering:

  • Bakre klippenhetstapp (Figur 49)

   g008894
  • Främre klippenhetstapp (Figur 50)

   g008895
  • Sidspolens cylinderändar (2, endast på modell 03171) (Figur 51)

   g008896
  • Styrtapp (Figur 52)

   g190873
  • Bakre lyftarmstapp och lyftcylinder (2) (Figur 53)

   g008898
  • Främre vänster lyftarmstapp och lyftcylinder (2) (Figur 54)

   g008899
  • Främre höger lyftarmstapp och lyftcylinder (2) (Figur 55)

   g008900
  • Justeringsmekanism för neutralläge (Figur 56)

   g008901
  • Skjutreglage för klippning/transport (Figur 57)

   g008902
  • Remspänningstapp (Figur 58)

   g008903
  • Styrcylinder (Figur 59)

   g008904

   Note: Ytterligare en smörjnippel kan monteras i styrcylinderns andra ände, om så önskas. Ta av däcket, montera nippeln, smörj nippeln, ta loss nippeln och fäst pluggen (Figur 60).

   g190872

  Kontrollera de tätade lagren

  Lager går sällan sönder till följd av defekter vad gäller material eller tillverkning. Den vanligaste anledningen till att de går sönder är att fukt och kontaminering tar sig in genom de skyddande tätningarna. Lager som är smörjda behöver underhållas regelbundet för att lagerområdet ska rensas från skadligt skräp. Tätade lager ska inledningsvis fyllas på med ett specialfett och har en robust integrerad tätning som gör att kontaminering och fukt inte kan tränga in i de rörliga delarna.

  De tätade lagren behöver inte smörjas och kräver inget korttidsunderhåll. Detta minimerar den rutinservice som krävs, och minskar risken för gräsmatteskador till följd av fettkontaminering. Dessa tätade lagerenheter har god prestanda och lång livslängd vid normal användning, men periodiska inspektioner av lagerskicket och tätningsintegriteten bör utföras för att undvika driftstopp. Dessa lager bör inspekteras varje säsong, och bytas ut om de är skadade eller slitna. Lager ska fungera jämnt, och inte uppvisa några avvikande tecken som hög värme eller högt ljud, löshet eller tecken på korrosion (rost).

  På grund av de driftsförhållanden som dessa lager-/tätningsenheter är utsatta för (dvs. sand, gräskemikalier, vatten, stötar etc.) anses de vara slitdelar. Lager som går sönder av andra orsaker än defekter relaterade till material eller tillverkning, täcks normalt inte av garantin.

  Note: Lagrens livslängd kan påverkas negativt av olämpliga tvättprocedurer. Tvätta inte maskinen när den fortfarande är varm, och undvik att rikta högtrycks- eller högvolymsstrålar mot lagren.

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Serva luftrenaren.(Oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden.)
  • Undersök luftrenaren för att se om det finns skador som kan orsaka en luftläcka. Byt ut den om den är skadad. Kontrollera hela intagssystemet och leta efter läckor, skador eller lösa slangklämmor.

  • Serva luftrenaren vid de intervall som rekommenderas eller oftare om motorns prestanda påverkas av mycket dammiga eller smutsiga förhållanden. Om du byter ut luftfiltret tidigare ökar det risken för att smuts kommer in i motorn när filtret tas bort.

  • Försäkra dig om att kåpan sitter som den ska och sluter tätt runt luftrenarhuset.

  1. Lossa spärrhakarna som fäster luftrenarkåpan på luftrenarhuset (Figur 61).

   g027707
  2. Ta bort kåpan från luftrenaren.

  3. Använd ren och torr lågtrycksluft (2,76 bar) innan du avlägsnar filtret för att ta bort stora ansamlingar skräp som packats mellan huvudfiltrets utsida och skålen. Undvik att använda högtrycksluft eftersom denna kan tvinga smutsen genom filtret och in i luftintagsröret. Rengöringsprocessen förhindrar att det kommer in skräp i luftintaget när huvudfiltret tas bort.

  4. Ta bort och byt ut huvudfiltret (Figur 62).

   Note: Filtermediet kan skadas om du rengör det använda elementet.

   g008910
  5. Undersök om det nya filtret har några transportskador och kontrollera även filtrets förseglade ände och själva filtret. Använd inte ett skadat filter.

  6. Sätt i det nya filtret genom att trycka på dess yttre kant för att fästa det i skålen. Tryck inte mitt på filtret där det är böjligt.

  7. Rengör öppningen till smutsutblåsningen i den avtagbara kåpan.

  8. Ta bort gummiutloppsventilen från kåpan, rengör håligheten och byt ut utloppsventilen.

  9. Montera kåpan och placera gummiutloppsventilen i nedåtläge – mellan ca klockan 5 till klockan 7 sett från änden.

  10. Fäst kåpans spärrhakar.

  Byta motorolja och filter

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt olja och oljefilter.
 • Var 150:e timme
 • Byt olja och oljefilter.
  1. Ta bort en av avtappningspluggarna (Figur 63) och låt oljan rinna ned i avtappningskärlet. Sätt tillbaka pluggen när oljan har slutat att rinna.

   g008911
  2. Avlägsna oljefiltret (Figur 64).

   g008912
  3. Stryk på ett tunt lager ren olja på den nya filterpackningen och montera oljefiltret.

   Note: Dra inte åt filtret för hårt.

  4. Fyll på olja i vevhuset, se Kontrollera oljenivån i motorn.

  Underhålla bränslesystemet

  Fara

  Under vissa omständigheter är dieselbränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. En bränslerelaterad brand eller explosion kan skada dig och andra och orsaka materiella skador.

  • Använd en tratt och fyll på tanken utomhus på en öppen plats när motorn är avstängd och kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Fyll inte tanken helt full. Fyll på bränsle i tanken tills det återstår 6 till 13 mm till påfyllningsrörets underkant. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  • Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor.

  • Förvara bränsle i en ren, säkerhetsgodkänd behållare och se till att locket sitter på.

  Serva bränsletanken

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Vartannat år
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Töm och rengör tanken om bränslesystemet har förorenats eller om maskinen ska ställas i förvar under en längre tid. Använd rent bränsle för att spola ur tanken.

  Kontrollera bränsleledningar och anslutningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Undersök om bränsleledningarna och anslutningarna har skador eller har försämrats på annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar.

  Tömma vattenseparatorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Töm vattenseparatorn.
  1. Sätt en ren behållare under bränslefiltret.

  2. Lossa avtappningsventilen i botten på filterskålen (Figur 65).

   g009880
  3. Dra åt ventilen efter tömningen.

  Byta ut bränslefilterskålen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt ut bränslefilterskålen.
  1. Rengör området där filterskålen ska monteras (Figur 65).

  2. Avlägsna filterskålen och rengör fästytan.

  3. Smörj packningen på filterskålen med ren olja.

  4. Montera filterskålen för hand tills packningen vidrör fästytan och vrid sedan ytterligare ett halvt varv.

  Lufta insprutarna

  Note: Utför denna rutin endast om bränslesystemet har tappats på luft med den vanliga luftningsproceduren och motorn inte startar. Se Lufta bränslesystemet

  1. Lossa röranslutningen till munstycke nr 1 och hållaren.

   g008913
  2. Flytta gasreglaget till det SNABBA läget.

  3. Vrid nyckeln i tändningslåset till STARTLäGET och iaktta bränsleflödet runt anslutningen. Vrid tändnyckeln till det AVSTäNGDA läget när flödet är stadigt.

  4. Dra åt röranslutningen ordentligt.

  5. Upprepa proceduren för de återstående munstyckena.

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Utföra service på batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Kontrollera elektrolytnivån.(Kontrollera var 30:e dag om maskinen har ställts i förvaring.)
 • Batteriets elektrolytnivå måste underhållas och batteriets ovansida ska hållas ren. Om maskinen förvaras i mycket hög temperatur kommer batteriet att laddas ur snabbare än om maskinen förvaras på en sval plats.

  Fara

  Batterielektrolyt innehåller svavelsyra som är ett dödligt gift och som orsakar allvarliga brännskador.

  • Drick inte elektrolyten och undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna.

  • Fyll på batteriet på en plats där du har tillgång till rent vatten och kan skölja av huden.

  • Ladda batteriet i ett välventilerat utrymme så att gaserna som produceras under laddningen kan avledas.

  • Eftersom gaserna är explosiva får batterierna inte utsättas för öppna lågor och elektriska gnistor. Rök inte i närheten av batteriet.

  • Inandning av gaserna kan framkalla illamående.

  • Koppla ur laddningsanordningen från eluttaget innan laddningskablarna ansluts till eller kopplas bort från batteriposterna.

  Håll rätt elektrolytnivån genom att fylla på med destillerat eller avsaltat vatten. Elektrolytnivån i cellerna ska inte gå högre upp än undersidan av den delade ringen inuti varje cell. Sätt på påfyllningslocken så att ventilerna pekar bakåt (mot bränsletanken).

  Håll batteriets ovansida ren genom att tvätta den med jämna mellanrum med en borste som doppats i ammoniak eller en bikarbonatlösning. Spola ovansidan med vatten efter rengöring. Ta inte bort påfyllningslocken under rengöring.

  Batteriets kablar måste vara ordentligt åtdragna på kabelanslutningarna för att ge god elektrisk kontakt.

  Om kabelanslutningarna har utsatts för korrosion lossar du kablarna. Minuskabeln (–) lossas först. Skrapa sedan klämmorna och kabelanslutningarna separat. Anslut kablarna. Pluskabeln (+) ansluts först. Bestryk sedan kabelanslutningarna med vaselin.

  Förvaring av batteriet

  Om maskinen står i förvaring i mer än 30 dagar, skall batteriet avlägsnas och laddas upp helt och hållet. Förvara det antingen på en hylla eller på maskinen. Låt kablarna vara bortkopplade om de förvaras på maskinen. Förvara batteriet svalt för att undvika att det laddas ur snabbt. Håll batteriet helt uppladdat för att förhindra att det fryser. Ett fullständigt laddat batteri har en specifik vikt på 1,265–1,299.

  Kontrollera säkringarna

  Säkringarna sitter under konsolkåpan på maskinen.

  Underhålla drivsystemet

  Justera drivningens neutralinställning

  Justera drivkammen om maskinen rör sig när gaspedalen är i neutralläget.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Lyft ett framhjul och ett bakhjul från golvet och sätt stödklossar under ramen.

   Note: Ett framhjul och ett bakhjul måste vara lyfta från marken, annars rör maskinen sig under justeringen.

  3. Lossa låsmuttern på justeringskammen för hjuldrivningen (Figur 67).

   g008922
  4. Starta motorn och vrid kamhexen i bägge riktningarna för att avgöra neutrallägets mittpunkt.

  5. Dra åt låsmuttern som håller fast justeringen.

  6. Stäng av motorn.

  7. Ta bort stödklossarna och sänk ned maskinen till verkstadsgolvet. Testkör maskinen och kontrollera att den inte kryper.

  Underhålla kylsystemet

  Säkerhet för kylsystemet

  • Förtäring av motorns kylvätska kan ge livshotande skador. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

  • Het kylvätska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brännskador, och detsamma gäller om man vidrör den heta kylaren eller närliggande delar.

   • Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan du öppnar kylarlocket.

   • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  Rengöra motorns kylsystem

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör kylaren och oljekylaren.
 • Vartannat år
 • Tappa ur och spola kylsystemet (ta maskinen till en auktoriserad Toro-återförsäljare eller -distributör, eller se servicehandboken).
 • Ta bort skräp från oljekylaren och kylaren varje dag. Rengör dem oftare vid smutsiga förhållanden.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Öppna huven.

  3. Rengör motorområdet noga och ta bort allt skräp.

  4. Ta bort åtkomstpanelen.

  5. Rengör båda sidor av kylaren och oljekylaren noggrant med vatten eller tryckluft (Figur 68).

   g190823
  6. Sätt tillbaka åtkomstpanelen och stäng huven.

  Underhålla bromsarna

  Justera parkeringsbromsen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Kontrollera parkeringsbromsens inställning.
  1. Lossa ställskruven som fäster ratten på parkeringsbromsspaken (Figur 69).

   g008923
  2. Vrid ratten tills kraften för att använda spaken är 41–68 N·m.

  3. Dra åt ställskruven när rätt justering har uppnåtts.

  Underhålla remmarna

  Serva motorremmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera alla remmarnas skick och spänning.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera alla remmarnas skick och spänning.
 • Spänna generator-/fläktremmen

  1. Öppna motorhuven.

  2. Kontrollera spänningen genom att trycka ned generator-/fläktremmen mittemellan generatorn och vevaxelskivorna med en kraft på 30 N·m (Figur 70).

   Note: Remmen ska böjas ned 11 mm.

   g008916
  3. Utför följande procedur om nedböjningen inte är korrekt:

   1. Lossa bulten som fäster staget vid motorn och bulten som fäster generatorn vid staget.

   2. För in en bändstång mellan generatorn och motorn och bänd upp generatorn.

   3. När korrekt remspänning har uppnåtts drar du åt bultarna som fäster generatorn och staget för att säkra justeringen.

  Byta ut hydrostatdrivremmen

  1. För in en nyckel eller en liten rörbit på remspänningsfjäderns ände.

   Varning

   Var försiktig när du lättar på fjäderns spänning eftersom den är under stor belastning.

  2. Tryck fjäderänden (Figur 71) nedåt och framåt för att kroka av den från fästet och lätta på fjäderspänningen.

   g008917
  3. Byt ut remmen.

  4. Spänn fjädern genom att utföra stegen i omvänd ordning.

  Underhålla styrsystemet

  Justera gasreglaget

  1. För gasreglaget till det bakre läget så att det stannar mot skåran i instrumentpanelen.

  2. Lossa gasreglagekabelns kontaktdon på insprutningspumpens reglagearm (Figur 72).

   g008918
  3. Håll insprutningspumpens reglagearm mot det nedre tomgångsstoppet och dra åt kabelns kontaktdon.

  4. Lossa skruvarna som fäster gasreglaget vid instrumentpanelen.

  5. Skjut fram gasreglaget så långt det går.

  6. Skjut på stopplåten tills den vidrör gasreglagespaken och dra åt skruvarna som fäster gasreglaget vid instrumentpanelen.

  7. Om gasreglaget inte stannar i rätt läge under körning drar du åt låsmuttern (som används för att ställa in friktionen på gasreglagespaken) till ett moment på 5–6 N·m.

   Note: Den maximala kraft som krävs för att använda gasreglaget bör vara 27 N·m.

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Sök omedelbart läkare om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Byta hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt hydraulvätskan.
 • Kontakta en Toro-distributör om vätskan förorenas, eftersom systemet måste spolas. Förorenad hydraulvätska är mjölkaktig eller svart jämfört med ren vätska.

  1. Stäng av motorn och lyft upp motorhuven.

  2. Lossa hydraulledningen (Figur 73) eller avlägsna hydraulfiltret (Figur 74) och låt hydraulvätskan rinna ned i ett avtappningskärl.

   g008919
   g190871
  3. Sätt tillbaka hydraulledningen när hydraulvätskan har slutat att droppa.

  4. Fyll tanken (Figur 75) med cirka 13,2 liter hydraulvätska. Se Kontrollera hydraulsystemet.

   Important: Använd endast specificerade hydraulvätskor. Andra vätskor kan skada hydraulsystemet.

   g008886
  5. Sätt på tanklocket, starta motorn och använd samtliga hydraulreglage så att hydraulvätskan sprids i hela systemet.

  6. Kontrollera om det finns några läckor och stäng sedan av motorn.

  7. Kontrollera nivån och fyll på så mycket att nivån når upp till FULL-markeringen på oljestickan. Fyll inte på för mycket.

  Byta hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Byt hydraulfiltret.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut hydraulfiltret.
 • Använd originalfilter från Toro (artikelnr 54-0110) vid byte.

  Important: Om något annat filter används kan garantin för några av komponenterna bli ogiltig.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Nyp av slangen till filtrets fästplatta.

  3. Rengör runt området där filtret ska monteras.

  4. Placera ett avtappningskärl under filtret (Figur 74) och avlägsna filtret.

  5. Smörj den nya filterpackningen och fyll filtret med hydraulvätska.

  6. Kontrollera att fästplattan på filtret är ren, skruva på filtret tills packningen ligger mot fästplattan och dra sedan åt filtret ett halvt varv.

  7. Lossa slangen till filtrets fästplatta.

  8. Starta motorn och låt den gå i cirka två minuter så att systemet luftas.

  9. Stäng av motorn och undersök om det finns några läckor.

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Kontrollera hydraulledningarna och -slangarna för att se om det finns tecken på läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage. Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.

  Varning

  Hydraulvätska som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

  • Se till att alla hydraulvätskeslangar och -ledningar är i gott skick samt att alla hydraulanslutningar och nipplar är åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  • Sök läkare omedelbart om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden.

  Underhålla klippenhetssystemet

  Klippenhetssäkerhet

  En sliten eller skadad klippenhet kan gå sönder och en bit av en cylinder eller underkniv kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador.

  • Kontrollera med jämna mellanrum om klippenheterna är slitna eller skadade.

  • Var försiktig när du inspekterar klippenheterna. Linda in knivarna i något material eller ta på dig handskar, och var försiktig när du hanterar cylindrarna eller underknivarna. Cylindrarna och underknivarna får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig när en cylinder roteras på maskiner med flera knivar, eftersom den kan få även andra knivar att börja rotera.

  Slipa klippenheterna

  Fara

  Rör inte cylindrarna. Det kan orsaka personskada eller dödsfall.

  • Stick aldrig in händer eller fötter i cylinderområdet när motorn är igång.

  • Under slipning kan cylindrarna få motorstopp och sedan starta igen.

  • Försök inte starta cylindrarna igen med handen eller foten.

  • Justera inte cylindrarna medan motorn är igång.

  • Om cylindern stannar stänger du av motorn innan du försöker att lossa cylindern.

  1. Parkera maskinen på ett rent och plant underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Ta bort konsolkåpan för att frilägga reglagen.

  3. Vrid slipningsreglaget till slipläget (R). Vrid cylinderhastighetsreglaget till läge 1 (Figur 76).

   g011168

   Note: Sätesbrytaren är förbikopplad när slipningsreglaget är i slipningsläget. Du behöver inte sitta i sätet men parkeringsbromsen måste vara åtdragen för att motorn ska fungera.

   Important: Vrid inte slipningsreglaget från klippläget till slipningsläget när motorn är i gång. Det kan skada cylindrarna.

  4. Justera kontakten mellan cylindern och underkniven så att den lämpar sig för slipning på alla klippenheter. Starta motorn och ställ in den på låg tomgång.

  5. Aktivera cylindrarna genom att aktivera kraftuttagsreglaget på instrumentbrädan.

  6. Stryk på slippasta med en borste med långt skaft.

  7. Om du vill justera klippenheterna under slipningen ska du stänga av cylindrarna och motorn. Upprepa steg 4 till 6 när du har gjort justeringarna..

  8. När slipningen är klar stänger du av motorn, vrider slipningsreglaget till klippläget (F), ställer in cylinderhastighetsreglagen på önskad klippinställning och tvättar bort all slippasta från klippenheterna.

   Note: Ytterligare instruktioner och procedurer för slipning finns i Toros grundläggande bruksanvisning om cylinderklippare (med riktlinjer för slipning), formulär 09168SL.

   Note: Dra en fil över underknivens framsida när slipningen har avslutats så blir skäreggen bättre. Detta avlägsnar eventuella grader (skägg) eller ojämna kanter som kan uppstå på skäreggen.

  Förvaring

  Förberedelser inför säsongsförvaring

  Följ nedanstående procedurer om maskinen ska stå i förvaring i över 30 dagar.

  Förbereda traktorenheten

  1. Rengör traktorenheten, klippenheterna och motorn ordentligt.

  2. Kontrollera däcktrycket. Pumpa alla traktorenhetens däck till 0,97–1,24 bar.

  3. Kontrollera fästelementen och dra åt dem om de är lösa.

  4. Smörj eller olja samtliga smörjnipplar och svängpunkter. Torka av överflödigt fett.

  5. Sandpappra lätt och måla i områden där färgen har skrapats av, flagat eller rostat. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.

  6. Serva batteriet och kablarna på följande sätt:

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar från batteripolerna.

   2. Ta ut batteriet.

   3. Innan förvaring ska batteriet laddas långsamt i 24 timmar. Laddningen ska upprepas var 60:e dag för att förhindra att batteriet blysulfateras.

    Note: Håll batteriet helt uppladdat för att förhindra att det fryser. Ett fullständigt laddat batteri har en specifik vikt på 1,265–1,299.

   4. Rengör batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stålborste och bakpulverlösning.

   5. Fetta in kabelanslutningarna och batteripolerna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

   6. Förvara batteriet antingen på en hylla eller på maskinen i ett svalt utrymme. Låt kablarna vara urkopplade om batteriet förvaras på maskinen.

  Förbereda motorn

  1. Töm motorn på olja och sätt i avtappningspluggen.

  2. Ta bort och kasta oljefiltret.

  3. Montera ett nytt oljefilter.

  4. Fyll motorn med ca 3,8 liter SAE 15W-40-motorolja.

  5. Starta motorn och kör den på tomgång i cirka två minuter.

  6. Stäng av motorn.

  7. Töm ut allt bränsle från bränsletanken, bränsleledningarna, bränslefiltret och vattenseparatorn.

  8. Spola bränsletanken med färskt, rent dieselbränsle.

  9. Dra åt alla bränslesystemets nipplar.

  10. Rengör och serva luftrenaren ordentligt.

  11. Täta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med väderbeständig tejp.

  12. Kontrollera frostskyddsmedlet och fyll vid behov på frostskydds-/kylmedel så att maskinen klarar de lägsta temperaturerna under vintern.