Johdanto

Tämä kone on ajettava kelateräleikkuri, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, golfkenttien, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohon leikkaamiseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen tai ruohon tai muun kasvuston leikkuuseen teiden varsilla eikä maatalouskäyttöön.

Important: Tämän käyttöoppaan sisältö on luettava huolellisesti ja ymmärrettävä täysin, jotta koneen paras mahdollinen turvallisuus, suorituskyky ja toiminta voidaan varmistaa. Näiden käyttöohjeiden tai asianmukaisen koulutuksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa onnettomuuden. Lisätietoja turvallisista käyttötavoista, mukaan lukien turvallisuusvihjeitä ja koulutusmateriaaleja, on osoitteessa www.Toro.com.

Voit ottaa suoraan yhteyden Toroon osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaamalla sarjanumerokilvessä olevan QR-koodin (jos varusteena) mobiililaitteella saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g259773

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on USA:n ympäristönsuojeluelimen EPA:n (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjen hallintaa koskevien määräysten päästöjärjestelmiä, kunnossapitoa ja takuuta koskevia tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu EN ISO 5395:2013 -standardin ja ANSI B71.4-2017 -määrityksen mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset ja lemmikit turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

 • Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä ja tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän käyttöoppaan eri kohdissa.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal93-6681
decal93-6688
decal93-7276
decal94-3353
decal99-3444
decal110-0806
decal117-3270
decal121-3598
decal121-3628
decal133-8062
decalbatterysymbols
decal121-3607
decal121-3619
decal121-3620
decal121-3623

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Pyörien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Etupyöräkokoonpanoa2
Takapyöräkokoonpano1
 1. Asenna pyöräkokoonpano kuhunkin pyörän napaan (venttiilinvarsi ulospäin).

  Important: Takapyörän vanne on etupyöriä kapeampi.

 2. Asenna pyöränmutterit ja kiristä momenttiin 61–88 N·m.

Ohjauspyörän asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Ohjauspyörä1
Ohjauspyörän keskiö1
Iso aluslaatta1
Vastamutteri1
Ruuvi1
 1. Liu’uta ohjauspyörä ohjausakseliin (Kuva 3).

  g010834
 2. Liu’uta aluslaatta ohjausakseliin (Kuva 3).

 3. Kiinnitä ohjauspyörä akseliin vastamutterilla ja kiristä se momenttiin 27–35 N·m (Kuva 3).

 4. Asenna keskiö ohjauspyörään ja kiinnitä se ruuvilla (Kuva 3).

Akun käyttöönotto, lataus ja kytkentä

Vaiheeseen tarvittavat osat:

AkkunesteA/R

Vaara

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

Note: Jos akkua ei ole täytetty akkunesteellä tai sitä ei ole otettu käyttöön, paikallisesta akkutarvikeliikkeestä on ostettava akkunestettä (ominaispaino 1,260), joka lisätään akkuun.

Hengenvaara

Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappava myrkky ja aiheuttaa vakavia syöpymiä.

 • Akkunestettä ei saa juoda eikä päästää kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

 • Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

 1. Hanki paikallisesta akkutarvikeliikkeestä akkunestettä, jonka ominaispaino on 1,260.

 2. Avaa konepelti.

 3. Irrota akun kansi (Kuva 4).

  g008874
 4. Avaa akun täyttöaukkojen korkit ja lisää akkunestettä, kunnes sen pinta on juuri levyjen pinnan yläpuolella.

 5. Asenna täyttöaukkojen korkit ja kytke 3–4 A:n akkulaturi akun napoihin. Lataa akkua 3–4 A:n virralla 4–8 tunnin ajan.

  Vaara

  Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  • Kipinöitä ja avotulta ei saa käsitellä akun lähettyvillä.

  • Akun lähettyvillä ei saa tupakoida.

 6. Kun akku on latautunut, irrota laturi virtalähteestä ja akun navoista.

 7. Irrota täyttöaukkojen korkit. Lisää jokaiseen kennoon hitaasti akkunestettä, kunnes nesteen pinta ulottuu täyttörenkaaseen asti. Asenna täyttöaukkojen korkit.

  Important: Älä ylitäytä akkua. Akkuneste vuotaa yli muihin koneen osiin, mistä on seurauksena voimakasta ruostumista ja muita vaurioita.

 8. Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+) ja miinuskaapeli (musta) miinusnapaan (–) ja kiinnitä pulteilla ja muttereilla (Kuva 5). Varmista, että plusliitin (+) on kunnolla kiinni akun navassa ja että kaapeli on tiiviisti akkua vasten. Kaapeli ei saa koskettaa akun kantta.

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen kytkentä voi vahingoittaa ajoneuvoa ja kaapeleita sekä aiheuttaa kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

  • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

  g011213

  Important: Jos akku otetaan pois paikaltaan, varmista, että akun kiristyspultit asennetaan takaisin paikoilleen niin, että pulttien päät ovat alapuolella ja mutterit yläpuolella. Jos kiristyspultit ovat väärin päin, ne voivat osua hydrauliputkiin, kun leikkuuyksikköä liikutetaan.

 9. Voitele molemmat akkuliitännät Grafo 112X -suojarasvalla, Toron osanro 505-47, vaseliinilla tai kevyellä rasvalla ruostumisen ehkäisemiseksi.

 10. Työnnä kumisuojus plusnavan päälle mahdollisen oikosulun ehkäisemiseksi.

 11. Asenna akun kansi.

Kulman osoittimen tarkistus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kaltevuusmittari1

Hengenvaara

Älä käytä konetta sivuttain rinteillä, jotka ovat 25 astetta jyrkempiä. Näin koneen kaatumisesta johtuvan henkilövahingon tai hengenvaaran riski pienenee.

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

 2. Varmista, että kone on suorassa, asettamalla irrallinen kaltevuusmittari (tulee koneen mukana) polttoainesäiliön viereen, rungon poikkikaiteen päälle (Kuva 6). Kaltevuusmittarin lukeman on oltava nolla astetta, kun sitä katsotaan kuljettajan paikalta.

  g008873
 3. Jos kaltevuuslukema ei ole nolla astetta, siirrä kone paikkaan, jossa lukema on nolla. Koneeseen kiinnitetyn kulman osoittimen on myös näytettävä nollaa astetta.

 4. Jos kulman osoittimen lukema ei ole nolla astetta, löysää kahta pulttia ja mutteria, joilla kulman osoitin on kiinnitetty kiinnitystelineeseen, säädä osoittimen lukemaksi nolla ja kiristä pultit.

CE-tarran asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Varoitustarra (121-3598)1

Jos konetta käytetään CE-alueella, CE-tarra on kiinnitettävä vastaavan ei-CE-tarran päälle.

Konepellin salvan (vain CE) asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Lukitustuki1
Niitti2
Aluslaatta1
Ruuvi (¼ × 2 tuumaa)1
Lukkomutteri (¼ tuumaa)1
 1. Irrota konepellin salpa sen tuesta.

 2. Irrota niitit (2), joilla konepellin salvan tuki on kiinnitetty konepeltiin (Kuva 7). Irrota konepellin salvan tuki konepellistä.

  g012628
 3. Kohdista kiinnitysreiät ja asenna CE-vaatimusten mukainen lukitustuki ja konepellin salvan tuki konepeltiin. Lukitustuen on oltava konepeltiä vasten (Kuva 8). Älä irrota pultti- ja mutterikokoonpanoa lukitustuen varresta.

  g012629
 4. Kohdista aluslaatat konepellin sisäpuolella oleviin reikiin.

 5. Niittaa tuet ja aluslaatat konepeltiin (Kuva 8).

 6. Kiinnitä salpa sen tukeen (Kuva 9).

  g012630
 7. Lukitse salpa paikalleen ruuvaamalla pultti konepellin lukitustuen toiseen varteen (Kuva 10).

  Note: Kiristä pultti huolellisesti, mutta älä kiristä mutteria.

  g012631

Äänenvaimentimen suojuksen asennus (vain CE)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Äänenvaimentimen suojus1
Itsekierteittävä ruuvi4
 1. Aseta suojus äänenvaimentimen ympärille niin, että asennusreiät tulevat rungon reikien kohdalle (Kuva 11).

  g008875
 2. Kiinnitä äänenvaimentimen suojus runkoon neljän itsekierteittävän ruuvin avulla (Kuva 11).

Turvakaaren asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Turvakaarikokoonpano1
Laippakantapulttia4
Lukkomutteria4
Letkunkiristin1

Important: Älä hitsaa tai muokkaa kaatumissuojausjärjestelmää (ROPS). Vaihda vaurioitunut kaatumissuojausjärjestelmä. Älä korjaa tai muuta sitä.

 1. Laske turvakaari vetoyksikön asennuskannakkeisiin siten, että asennusaukot ovat kohdakkain. Varmista, että turvakaaren tyhjennysventtiili on koneen vasemmalla puolella (Kuva 12).

  g011160
 2. Kiinnitä turvakaaren molemmat puolet asennuskannakkeisiin kahdella laippakantaruuvilla ja lukkomutterilla (Kuva 12). Kiristä kiinnikkeet momenttiin 81 N·m.

 3. Kiinnitä polttoaineputken ilmaletku turvakaaren ilmaputkeen letkunkiristimellä.

  Varoitus

  Jos moottori käynnistetään niin, että polttoaineputken ilmaletku on irti ilmaputkesta, letkusta virtaa polttoainetta. Tämä lisää tulipalo- ja räjähdysvaaraa. Polttoaineen aiheuttamasta tulipalosta tai räjähdyksestä voi olla seurauksena palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  Polttoaineputken ilmaletku on kytkettävä ilmaputkeen ennen moottorin käynnistämistä.

Etunostovarsien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Nostovarret2
Saranatappi2
Pultti (5/16 × ⅞ tuumaa)2
 1. Irrota kaksi pulttia, joilla nostovarren tappien kiinnitin on kiinni nostovarsissa ja irrota nostovarren tappien kiinnitin nostovarsista. Säilytä kiinnitin ja pultit (Kuva 13).

  g011161
 2. Asenna saranatappi molempiin nostovarsiin ja kohdista asennusaukot (Kuva 14).

  g011162
 3. Kiinnitä saranatapit nostovarsiin kahdella pultilla (5/16 × ⅞ tuumaa).

 4. Asenna nostovarret nostovarren tappeihin (Kuva 15) ja kiinnitä ne aikaisemmin irrotetuilla nostovarren tappien kiinnittimellä ja pulteilla.

  Note: Kiristä pultit momenttiin 95 N·m.

  g011966
 5. Irrota taemmat pidätinrenkaat, joilla kiinnitystapit ovat kiinni nostosylinterin kummassakin päässä.

 6. Kiinnitä nostosylinterin oikea pää oikeaan nostovarteen tapilla ja kahdella välikappaleella (Kuva 15). Kiinnitä se pidätinrenkaalla.

 7. Kiinnitä nostosylinterin vasen pää vasempaan nostovarteen tapilla. Kiinnitä se pidätinrenkaalla.

Kannattimien asennus leikkuuyksiköihin

 1. Ota leikkuuyksiköt pois pahvilaatikoista. Säädä ne leikkuuyksikön käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

 2. Aseta etukannatin (Kuva 16) etuleikkuuyksikköjen päälle.

  g011968
 3. Kiinnitä asennusohjaimet etukannattimiin seuraavasti:

  • Kiinnitä etuasennusohjaimet kannattimien keskimmäisiin reikiin pultilla (⅜ × 2¼ tuumaa), kahdella litteällä aluslaatalla ja lukkomutterilla kuvan mukaisesti (Kuva 17). Asenna aluslaatta ohjaimen molemmille puolille kiinnityksen aikana. Kiristä kiinnikkeet momenttiin 42 N·m.

  • Kiinnitä taka-asennusohjaimet kannattimien keskimmäisiin reikiin pultilla (⅜ × 2¼ tuumaa), kahdella litteällä aluslaatalla ja lukkomutterilla kuvan mukaisesti (Kuva 17). Asenna aluslaatta ohjaimen molemmille puolille kiinnityksen aikana. Kiristä kiinnikkeet momenttiin 42 N·m.

   g012688
 4. Aseta takakannatin (Kuva 18) takaleikkuuyksikköön.

  g012003
 5. Kiinnitä asennusohjaimet takakannattimiin seuraavasti:

  • Kiinnitä etuasennusohjaimet kannattimien reikiin pultilla (⅜ × 2¼ tuumaa), kahdella litteällä aluslaatalla ja lukkomutterilla kuvan mukaisesti (Kuva 19). Asenna aluslaatta ohjaimen molemmille puolille kiinnityksen aikana. Kiristä kiinnikkeet momenttiin 42 N·m.

  • Kiinnitä taka-asennusohjaimet kannattimien taempiin reikiin pultilla (⅜ × 2¼ tuumaa), kahdella litteällä aluslaatalla ja lukkomutterilla kuvan mukaisesti (Kuva 19). Asenna aluslaatta ohjaimen molemmille puolille kiinnityksen aikana. Kiristä kiinnikkeet momenttiin 42 N·m.

   g012689

Leikkuuyksiköiden asennus

 1. Liu’uta painealuslaatta etunostovarsien saranatappien päälle.

 2. Liu’uta leikkuuyksikön kannatin saranatapin päälle ja kiinnitä lukitussokalla (Kuva 20).

  Note: Takaleikkuuyksikössä painealuslaatta asennetaan kannattimen takaosan ja lukitussokan väliin.

  g012016
 3. Rasvaa kaikki nostovarsien ja kannattimien nivelet.

  Important: Varmista, etteivät letkut ole kiertyneet tai taittuneet ja että takaleikkuuyksikön letkut on viety kuvan (Kuva 21) mukaisesti. Nosta leikkuuyksiköt ja siirrä ne vasemmalle (malli 03171). Takaleikkuuyksikön letkut eivät saa koskea vetokaapelin kannattimeen. Säädä tarvittaessa kiinnittimien ja/tai letkujen asentoa.

  g011965
 4. Vie kippiketju ylös kannattimien päässä olevien aukkojen läpi. Kiinnitä kippiketju kannattimen yläosaan pultilla, aluslaatalla ja lukkomutterilla (Kuva 22).

  g011218

Leikkuuyksikön käyttömoottorien asennus

 1. Aseta leikkuuyksiköt nostovarsien saranatappien eteen.

 2. Irrota paino ja O-rengas (Kuva 23) oikeanpuoleisen leikkuuyksikön sisäpäädystä.

  g011964
 3. Irrota oikeanpuoleisen leikkuuyksikön ulkopuolella olevan laakeripesän tulppa ja asenna painot ja tiiviste.

 4. Irrota kuljetustulppa muiden leikkuuyksiköiden laakeripesistä.

 5. Asenna O-rengas (toimitetaan leikkuuyksikön mukana) käyttömoottorin laippaan (Kuva 24).

  g012025
 6. Asenna moottori leikkuuyksikön käyttöpäähän ja kiinnitä kahdella leikkuuyksikön mukana toimitetulla kantaruuvilla (Kuva 24).

Nostovarsien säätö

 1. Käynnistä moottori, nosta nostovarret ja varmista, että jokaisen nostovarren ja lattialevykiinnikkeen välillä on 5–8 mm:n välys (Kuva 25).

  g008876

  Note: Jos välys ei ole oikea, säädä sylinteriä seuraavasti:

  1. Löysää pysäytinpultteja ja säädä sylinteriä, kunnes välys on oikea (Kuva 26).

   g008877
  2. Löysää sylinterin vastamutteria (Kuva 27).

   g008878
  3. Irrota tappi tangon päästä ja kierrä haarukkaa.

  4. Asenna tappi ja tarkista välys.

  5. Toista vaiheet 1–4 tarvittaessa.

  6. Kiristä haarukan vastamutteri.

  Note: Jos takanostovarsi kolisee kuljetuksen aikana, vähennä välystä.

 2. Varmista, että jokaisen nostovarren ja pysäytinpultin välys on 0,13–1,02 mm (Kuva 26).

  Note: Jos välys ei ole oikea, säädä oikea välys pysäytinpulteilla.

 3. Käynnistä moottori, nosta nostovarret ja varmista, että takaleikkuuyksikön kantopalkin päällä olevan kannattimen ja puskuriliuskan välys on 0,51–2,54 mm kuvan mukaisesti (Kuva 28).

  g008879

  Jos välys ei ole oikea, säädä takasylinteriä seuraavasti:

  1. Laske leikkuuyksiköt ja löysää sylinterin vastamutteria (Kuva 29).

   g008880
  2. Ota sylinterin tangosta kiinni mutterin läheltä pihdeillä ja rätillä ja kierrä tankoa.

  3. Nosta leikkuuyksiköt ja tarkista välys.

  4. Toista vaiheet 1–3 tarvittaessa.

  5. Kiristä haarukan vastamutteri.

Important: Jos etupysäyttimissä tai takakantopalkissa on liian pieni välys, nostovarret voivat vahingoittua.

Kipin rullasarjan (lisävaruste) asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kipin rullasarja (ei sisälly toimitukseen)1

Jos leikataan suuremmilla leikkuukorkeuksilla, on suositeltavaa asentaa kipin rullasarja.

 1. Nosta leikkuuyksiköt täysin ylös.

 2. Paikanna keskimmäisen leikkuuyksikön yläpuolella oleva rungon kannatin (Kuva 30).

 3. Paina keskimmäisen leikkuuyksikön eturullaa alas ja tarkasta samalla, mitkä kippikannakkeen reiät kohdistuvat rungon kannattimen reikiin, jotta rullan kosketus pysyisi samana kippikannakkeen ollessa asennettuna (Kuva 30).

  g016925
 4. Laske leikkuuyksiköt alas ja asenna kippikannake runkoon sarjan mukana toimitetulla kahdella lukkopultilla ja kahdella mutterilla (Kuva 30).

Laitteen yleiskatsaus

g008887

Ajopolkimet

Aja eteenpäin painamalla ajopoljinta (Kuva 31). Peruutuspoljinta (Kuva 31) painamalla voidaan peruuttaa tai eteenpäin ajettaessa tehostaa jarrutusta. Kun päästät tai siirrät polkimen VAPAALLE, kone pysähtyy.

Leikkuu-/kuljetusliukuvipu

Siirrä kantapäälläsi leikkuu-/kuljetusliukuvipu (Kuva 31) vasemmalle kuljetusta varten ja oikealle leikkuuta varten. Leikkuuyksiköt toimivat vain leikkuuasennossa.

Important: Leikkuunopeudeksi on asetettu tehtaalla 9,7 km/h. Sitä voidaan lisätä tai vähentää nopeudensäätöruuvia säätämällä (Kuva 32).

g008888

Ohjauspyörän kallistusvipu

Vedä ohjauspyörän kallistusvipu (Kuva 31) taakse, kun haluat säätää ohjauspyörän toivottuun asentoon. Työnnä sitten vipu eteen, jotta ohjauspyörä kiristyy.

Osoitinura

Käyttäjän tasossa oleva ura (Kuva 31) ilmaisee, milloin leikkuuyksiköt ovat keskiasennossa.

Kulman osoitin

Kulman osoitin (Kuva 31) ilmoittaa rinteen kaltevuuden astelukuna.

Virtalukko

Virtalukolla (Kuva 33) käynnistetään, sammutetaan ja esilämmitetään moottori. Siinä on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä/ESILäMMITYS ja KäYNNISTYS. Pidä avainta KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asennossa, kunnes hehkutulppien merkkivalo sammuu (noin 7 sekuntia), ja käynnistä moottori kääntämällä avain KäYNNISTYS-asentoon. Vapauta avain, kun moottori käynnistyy. Avain siirtyy automaattisesti KäYNNISSä-asentoon. Sammuta moottori kääntämällä avain PYSäYTYS-asentoon. Irrota avain virtalukosta, jotta moottori ei pääse käynnistymään vahingossa.

g191213

Kaasuvipu

Työnnä kaasuvipua (Kuva 33) eteenpäin, kun haluat lisätä nopeutta, ja vähennä nopeutta vetämällä vipua taaksepäin.

Leikkuuyksikön käyttökytkin

Leikkuuyksikön käyttökytkimessä (Kuva 33) on kaksi asentoa: KYTKETTY ja VAPAUTETTU. Keinukytkimellä ohjataan venttiilirivissä sijaitsevaa solenoidiventtiiliä, joka käyttää leikkuuyksiköitä.

Tuntilaskuri

Tuntilaskuri (Kuva 33) ilmoittaa koneen käyttötuntien kokonaismäärän. Tuntilaskuri on toiminnassa aina, kun virta-avain on Käynnissä-asennossa.

Leikkuuyksikön ohjausvipu

Kun haluat laskea leikkuuyksiköt maahan, siirrä leikkuuyksikön ohjausvipua (Kuva 33) eteenpäin. Leikkuuyksiköt eivät laskeudu, ellei moottori ole käynnissä, eivätkä ne toimi nostetussa asennossa. Kun haluat nostaa leikkuuyksiköt, vedä ohjausvipu taaksepäin NOSTO-asentoon.

Siirrä vipua vasemmalle tai oikealle, kun haluat siirtää leikkuuyksiköitä vasemmalle tai oikealle. Näin tulee tehdä vain leikkuuyksikköjen ollessa nostettuina tai niiden ollessa maassa ja koneen liikkuessa (vain malli 03171).

Note: Vipua ei tarvitse pitää etuasennossa, kun leikkuuyksiköt ovat lasketussa asennossa.

Hengenvaara

Leikkuuyksiköiden liikuttaminen alamäkeen kuljettaessa vähentää koneen tasapainoisuutta. Sen seurauksena kone voi kaatua, mikä voi johtaa tapaturmaan tai kuolemaan.

Siirrä leikkuuyksiköitä ylämäen puolelle sivuttain rinteessä ajettaessa.

Moottorin jäähdytysnesteen ylikuumenemisen varoitusvalo

Ylikuumenemisen varoitusvalo (Kuva 33) palaa, jos moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on liian korkea. Jos ajoyksikköä ei pysäytetä ja jos jäähdytysnesteen lämpötila nousee vielä 5 °C, moottori sammuu.

Öljypaineen varoitusvalo

Öljypaineen varoitusvalo (Kuva 33) palaa, jos moottorin öljypaine laskee turvallisen tason alapuolelle.

Laturin merkkivalo

Laturin merkkivalo (Kuva 33) ei saa palaa, kun moottori on käynnissä. Jos se kuitenkin palaa, latausjärjestelmä on tarkastettava ja tarvittaessa korjattava.

Hehkutulppien merkkivalo

Hehkutulppien merkkivalo (Kuva 33) palaa hehkutuksen aikana.

Seisontajarru

Aina kun sammutat moottorin, kytke seisontajarru, (Kuva 33) jotta kone ei pääse liikkumaan vahingossa. Kytke jarru vetämällä vivusta. Moottori sammuu, jos ajopoljinta painetaan seisontajarrun ollessa kytkettynä.

Nostovivun lukko

Siirrä nostovivun lukkoa (Kuva 33) taaksepäin, kun haluat estää leikkuuyksiköiden laskeutumisen.

Kelan nopeuden säädin

Kelan nopeuden säädin on kojetaulun kannen alla (Kuva 34). Säädä haluttu leikkuunopeus (kelan nopeus) asettamalla kelan nopeuden säädin haluttuun leikkuukorkeuden ja leikkurin nopeuden asetukseen. Katso kohta Leikkuunopeuden valitseminen (kelanopeus).

g011168

Läppäyssäätö

Läppäyksen säädin on kojetaulun kannen alla (Kuva 34). Säätimen asento R vastaa läppäystä. Asento F vastaa leikkuuta. Älä kierrä säädintä kelojen pyöriessä.

Polttoainemittari

Polttoainemittarista (Kuva 35) näkyy, paljonko säiliössä on polttoainetta.

g008890

Pitkittäissäädöt

Siirrä istuimen sivulla olevaa vipua (Kuva 35) eteenpäin, liu'uta istuin haluamaasi asentoon ja vapauta vipu, niin istuin lukittuu asentoonsa.

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Kuljetusleveys203 cm (leikkuuleveys 183 cm)234 cm (leikkuuleveys 216 cm)
Leikkuuleveys183 cm tai 216 cm
Pituus236 cm
Korkeus193 cm kaatumissuojausjärjestelmä asennettuna
Nettopaino*844 kg
Polttoainesäiliön tilavuus28 litraa
AjonopeusLeikkuu: 0–10 km/h; kuljetus: 0–14 km/h; peruutus: 0–6 km/h
* Leikkuuyksiköiden ja nesteiden kanssa

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojalevyt ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Tarkasta aina ennen liikkumista, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmät ovat hyvässä käyttökunnossa. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyisi.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Moottoriöljyn määrän tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä, mutta öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen.

  Kampikammion ja suodattimen yhteistilavuus on noin 3,8 litraa.

  Käytä seuraavien määritysten mukaista korkealaatuista moottoriöljyä:

  • Vaadittu API-luokitus: CH-4, CI-4 tai korkeampi.

  • Suositus: SAE 15W-40 (yli –17 °C)

  • Vaihtoehto: SAE 10W-30 tai 5W-30 (kaikki lämpötilat)

  Note: Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana jälleenmyyjältä (viskositeetti 15W-40 tai 10W-30). Katso näiden osien osanumerot osaluettelosta.

  Note: Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen tarkistusta. Jos öljyn taso on mittatikun Add-merkinnän kohdalla tai sen alapuolella, lisää öljyä mittatikun Full-merkintään saakka. Älä täytä liikaa. Jos öljyn pinta on mittatikun Full- ja Add-merkintöjen välissä, öljyä ei tarvitse lisätä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.

  2. Irrota mittatikku (Kuva 36) ja pyyhi se puhtaalla liinalla.

   g008881
  3. Työnnä mittatikku putkeen pohjaan saakka, vedä se ulos ja tarkista öljypinnan taso.

  4. Jos öljyä on liian vähän, irrota öljyntäyttökorkki (Kuva 37) ja lisää öljyä pieninä annoksina vähitellen. Tarkista taso usein, kunnes pinta saavuttaa mittatikun Full-merkinnän.

   g008882
  5. Asenna öljyntäyttökorkki paikalleen ja sulje konepelti.

   Important: Pidä moottoriöljyn määrä mittatikun ylä- ja alarajojen välissä. Jos moottoriöljyä on liikaa tai liian vähän, seurauksena voi olla moottorivika.

  Polttoainesäiliön täyttö

  Käytä vain puhdasta, tuoretta dieselpolttoainetta tai biodieseliä, joiden rikkipitoisuus on alhainen (<500 ppm) tai erittäin alhainen (<15 ppm). Setaaniluvun on oltava vähintään 40. Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

  Polttoainesäiliön tilavuus on noin 28 litraa.

  Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D) yli –7 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D / nro 2-D -seosta) alle –7 °C:n lämpötiloissa. Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.

  Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli –7 °C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

  Biodieselille sopiva

  Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 20 % biodieseliä (B20). Seoksen petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava alhainen tai erittäin alhainen. Noudata seuraavia varo-ohjeita:

  • Polttoaineen biodieselosuuden on oltava ASTM D6751:n tai EN14214:n mukainen.

  • Polttoaineseoksen koostumuksen on oltava ASTM D975:n tai EN590:n mukainen.

  • Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.

  • Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta (biodieselpitoisuus 5 %).

  • Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne voivat haurastua ajan mittaan.

  • Polttoainesuodattimeen voi muodostua tukoksia jonkin aikaa biodieselseosten käytön aloittamisen jälkeen.

  • Lisätietoja biodieselsekoituksista saa jälleenmyyjältä.

  1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö (Kuva 38).

   g191214
  2. Irrota polttoainesäiliön korkki.

  3. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti.

   Note: Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen.

  4. Asenna korkki.

  5. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  Jäähdytysjärjestelmän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottorin jäähdytysnesteen määrä.
 • Puhdista lika jäähdyttimen päältä päivittäin (Kuva 39). Puhdista jäähdytin tunnin välein, jos työolot ovat erittäin pölyiset ja likaiset. Katso kohta Moottorin jäähdytysjärjestelmän puhdistus.

  g190823

  Jäähdytysjärjestelmä on täytetty veden ja pysyvän etyleeniglykolipakkasnesteen seoksella (seossuhde 50:50). Tarkista jäähdytysnesteen määrä jokaisen päivän alussa ennen moottorin käynnistämistä.

  Jäähdytysjärjestelmän tilavuus on noin 5,7 litraa.

  Varoitus

  Jos moottori on juuri sammutettu, kuuma, paineenalainen jäähdytysneste saattaa roiskua ja aiheuttaa palovammoja.

  • Älä aukaise jäähdyttimen korkkia moottorin käydessä.

  • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  1. Tarkista paisuntasäiliön jäähdytysnesteen määrä (Kuva 40).

   g027618

   Note: Kun moottori on kylmä, jäähdytysnesteen tason on oltava suunnilleen säiliön sivussa olevien merkkien puolivälissä.

  2. Jos jäähdytysnestettä on liian vähän, irrota paisuntasäiliön korkki ja lisää nestettä. Älä täytä liikaa.

  3. Asenna paisuntasäiliön korkki.

  Hydraulijärjestelmän tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Hydraulinestesäiliöön on lisätty tehtaalla noin 13,2 litraa korkealaatuista hydraulinestettä. Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin.

  Hydraulineste on parasta tarkistaa, kun neste on viileää. Koneen on oltava kuljetuskokoonpanossa. Jos nesteen taso on mittatikun Add-merkinnän alapuolella, lisää nestettä hyväksyttävän alueen keskitasoon saakka. Älä täytä säiliötä liian täyteen. Jos nesteen taso on mittatikun Full- ja Add-merkintöjen välissä, nestettä ei tarvitse lisätä.

  Suositettu neste: Toro Premium All Season Hydraulic Fluid. (Saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä. Katso osanumerot osaluettelosta tai pyydä ne Toro-jälleenmyyjältä.)

  Vaihtoehtoiset nesteet: Jos Toro-nesteitä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita tavallisia, öljypohjaisia nesteitä, jotka täyttävät kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Tarkista öljyntoimittajalta, täyttääkö neste nämä määritykset.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten on käytettävä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46 Multigrade
   Ominaisuudet:
    Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C 44–48cSt / 100 °C 7,9–9,1
    Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140 tai korkeampi (korkea viskositeetti-indeksi merkitsee moniasteista nestettä)
    Jähmepiste, ASTM D97–36,7 °C...–45 °C
    FZG, Fail Stage11 tai parempi
    Vesipitoisuus (uusi neste)500 ppm (enintään)
   Standardit:
    Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Asianmukaisten hydraulinesteiden määritysten on vastattava liikkuvia koneita (teollisuuslaitoskäytön sijaan), niiden on oltava monipainotyyppisiä sekä niissä on oltava kulumista estävä lisäainepaketti ZnDTP tai ZDDP (ei tuhkattoman tyyppistä nestettä).

  Important: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinestejärjestelmään tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22litralle hydrauliöljyä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä, osanro 44-2500.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.

  2. Puhdista hydraulinestesäiliön täyttökaulaa ja korkkia ympäröivä alue (Kuva 41) ja irrota korkki.

   g008886
  3. Vedä mittatikku ulos täyttökaulasta ja pyyhi tikku puhtaalla liinalla.

  4. Työnnä mittatikku täyttökaulaan, vedä se taas ulos ja tarkista nesteen pinta.

   Note: Nesteen pinta saa poiketa mittatikun merkistä korkeintaan 6 mm.

  5. Jos nestettä on liian vähän, lisää nestettä riittävästi, jotta pinta nousee full-merkkiin saakka.

  6. Työnnä mittatikku takaisin paikoilleen ja sulje täyttökaulan korkki.

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
 • Renkaat on ylitäytetty kuljetusta varten. Vapauta siksi renkaista hieman ilmaa, jotta paine laskee. Renkaiden oikea ilmanpaine on 0,97–1,24 bar.

  Note: Pidä renkaiden paineet suositelluissa rajoissa, jotta leikkuujäljen laatu pysyy hyvänä ja kone toimii oikein.

  Hengenvaara

  Alhainen rengaspaine vähentää koneen vakautta rinteessä. Sen seurauksena kone voi kaatua, mikä voi johtaa tapaturmaan tai kuolemaan.

  Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.

  Kelan ja kiinteän terän kosketuksen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus.
 • Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus, vaikka leikkuujälki olisikin ollut tyydyttävä. Kelan ja kiinteän terän tulee koskettaa toisiaan kevyesti koko pituudeltaan. Katso lisätietoja leikkuuyksikön käyttöoppaan kohdasta Kelan kohdistaminen kiinteään terään.

  Pyöränmutterien kiristäminen

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Kiristä pyöränmutterit momenttiin 61–88 N·m.

  Vaara

  Pyöränmuttereiden väärä kireys saattaa johtaa henkilövahinkoihin.

  Varmista, että pyöränmutterit on kiristetty momenttiin 61–88 N·m.

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä, pitkiä housuja ja kuulosuojaimia. Pitkät hiukset eivät saa roikkua vapaina. Älä käytä riippuvia koruja.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

  • Älä kuljeta matkustajia koneessa ja pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota käytön aikana.

  • Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät kuopat ja piilevät vaarat.

  • Vältä märän ruohon leikkuuta. Heikentynyt pito voi aiheuttaa koneen luisumisen.

  • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Pidä kädet ja jalat etäällä leikkuuyksiköistä. Pysy aina etäällä heittoaukosta.

  • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa, katsomalla taakse ja alas.

  • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

  • Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu.

  • Pysäytä leikkuuyksiköt aina, kun et leikkaa ruohoa.

  • Pysäytä kone, sammuta moottori, irrota virta-avain ja tarkasta leikkuuyksiköt, jos kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

  • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

  • Kytke leikkuuyksikön käyttö pois ja sammuta moottori ennen leikkuukorkeuden säätämistä (ellei sitä voi säätää käyttäjän paikalta).

  • Älä koskaan käytä moottoria tilassa, johon voi kertyä pakokaasuja.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Ennen käyttäjän paikalta poistumista (mukaan lukien ruohonkeräimien puhdistus tai suppilon tukoksen poistaminen):

   • Pysäköi kone tasaiselle maalle.

   • Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Älä käytä konetta hinaukseen.

  • Käytä vain Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita, varusteita ja varaosia.

  Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) turvallisuus

  • Älä irrota kaatumissuojausjärjestelmää koneesta.

  • Varmista, että turvavyö on kiinnitetty ja nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta esteisiin.

  • Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

  • Vaihda vaurioituneet kaatumissuojausjärjestelmän osat. Älä korjaa tai muuta niitä.

  Kiinteällä turvakaarella varustetut koneet

  • Kaatumissuojausjärjestelmä on keskeinen turvalaite.

  • Käytä aina turvavyötä.

  Turvallisuus rinteissä

  • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

  • Kolmikelaisessa leikkurissa on ainutlaatuinen vetojärjestelmä, jolla saadaan erinomainen pito rinteissä. Ylämäen pyörä ei luista ja heikennä pitoa, kuten perinteisissä kolmikelaisissa leikkureissa. Jos konetta käytetään sivuttain liian jyrkällä rinteellä, kone kaatuu ennen pidon menettämistä.

  • Leikkaa rinne suoraan ylhäältä alas ja alhaalta ylös sivuttain leikkaamisen sijaan aina kun se on mahdollista.

  • Siirrä leikkuuyksiköitä ylämäen puolelle sivuttain rinteessä ajettaessa (jos varusteina).

  • Jos renkaiden pito heikkenee, kytke terät pois käytöstä ja jatka hitaasti ja suoraan rinnettä alas.

  • Jos sinun on kuitenkin pakko kääntyä, käänny hitaasti ja vähän kerrallaan alamäkeen.

  • Käyttäjän on arvioitava leikkuupaikan olosuhteet ja tarkastettava käyttöpaikka ja määritettävä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Tutustu seuraaviin ohjeisiin koneen käytöstä rinteissä, tarkasta koneen käyttöolosuhteet ja määritä niiden perusteella, voidaanko konetta käyttää kyseisellä paikalla ja vallitsevissa olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

  • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

  • Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus ovat kyseenalaisia.

  • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

  • Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen. Pidon menetys vetopyörissä saattaa aiheuttaa luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen hallinnan menetyksen.

  • Käytä konetta erityisen varovasti pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille.

  • Tunnista vaarat rinteen juurella. Jos vaaroja on, leikkaa rinne kävellen ohjattavalla ruohonleikkurilla.

  • Jos mahdollista, pidä leikkuuyksiköt laskettuina alas rinteissä käytön aikana. Leikkuuyksiköiden nostaminen rinteissä käytön aikana voi heikentää koneen vakautta.

  • Ole erittäin varovainen käyttäessäsi ruohonkeräysjärjestelmiä tai muita lisälaitteita. Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen ja aiheuttaa hallinnan menetyksen.

  Moottorin käynnistys ja sammutus

  Polttoainejärjestelmä voi olla tarpeen ilmata seuraavien tilanteiden yhteydessä; katso kohta Polttoainejärjestelmän ilmaus:

  • Käynnistettäessä uutta moottoria ensimmäisen kerran.

  • Moottori on sammunut polttoaineen loppumisen vuoksi.

  • Polttoainejärjestelmän osia on huollettu (suodatin on vaihdettu, yms.).

  Moottorin käynnistys

  1. Varmista, että seisontajarru on kytketty ja että kelan vetokytkin on VAPAUTETTU-asennossa.

  2. Nosta jalka ajopolkimelta ja varmista, että se on vapaalla.

  3. Siirrä kaasuvipu 1/2-asentoon.

  4. Työnnä avain virtalukkoon ja pidä sitä KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asennossa, kunnes hehkutulppien merkkivalo sammuu (noin 7 sekuntia), ja käynnistä moottori kääntämällä avain KäYNNISTYS-asentoon. Vapauta avain, kun moottori käynnistyy.

   Note: Avain siirtyy automaattisesti KäYNNISSä-asentoon.

   Important: Käytä käynnistysmoottoria korkeintaan 15 sekuntia, jotta se ei ylikuumene. Odota 10 sekunnin yhtäjaksoisen käynnistämisen jälkeen minuutin verran, ennen kuin yrität uudelleen.

  5. Kun moottori käynnistetään ensimmäisen kerran tai kun moottori on huollettu, aja koneella eteen- ja taaksepäin 1–2 minuutin ajan. Tarkasta samalla kaikkien osien toiminta käyttämällä nostovipua ja leikkuuyksikön käyttökytkintä.

   Note: Tarkista ohjauksen toiminta kääntämällä ohjauspyörää vasemmalle ja oikealle. Sammuta seuraavaksi moottori ja tarkista, onko öljyvuotoja, irtonaisia osia tai muita huomattavia vikoja havaittavissa.

   Varoitus

   Öljyvuotojen, irtonaisten osien tai muiden vikojen tarkistaminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

   Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin tarkastat koneen öljyvuotojen, irtonaisten osien tai muiden vikojen varalta.

  Moottorin sammutus

  Siirrä kaasuvipu JOUTOKäYNTI-asentoon, aseta kelan käyttökytkin VAPAUTETTU-asentoon ja käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  Note: Irrota avain virtalukosta, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

  Polttoainejärjestelmän ilmaus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.

  2. Varmista, että polttoainesäiliö on ainakin puolillaan.

  3. Irrota salpa ja nosta konepelti.

  4. Avaa polttoaineen ruiskutuspumpussa oleva ilmausruuvi (Kuva 42).

   g008891
  5. Käännä avain virtalukossa PääLLä-asentoon. Sähkötoiminen polttoainepumppu käynnistyy, jolloin se työntää ilmaa ulos ilmausruuvin kautta.

   Note: Anna virta-avaimen olla KäYNNISSä-asennossa, kunnes ruuvin ympäriltä tulee yhtenäinen polttoainevirta.

  6. Kiristä ruuvi ja käännä avain Pysäytys-asentoon.

  Note: Moottori käynnistyy yleensä yllä kuvattujen ilmaustoimenpiteiden jälkeen. Jos moottori ei käynnisty, ilmaa on voinut jäädä polttoainepumpun ja ruiskuttimien väliin. Katso Polttoainejärjestelmän ilmaus.

  Turvallisuus käytön jälkeen

  • Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, äänenvaimentimista ja moottoritilasta. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Jos leikkuuyksiköt ovat kuljetusasennossa, käytä mekaanista varmistuslukkoa (jos saatavilla), ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Sulje polttoaineen sulkuventtiili ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset ja erityisesti terien kiinnikkeet tiukalla.

  • Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

  Turvakytkinjärjestelmän tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Turvakytkinjärjestelmän tarkastus.
 • Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, laite saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  1. Varmista, että työskentelyalueella ei ole sivullisia. Pidä kädet ja jalat loitolla leikkuuyksiköistä.

  2. Jos istuimella istutaan, niin moottori ei saa käynnistyä, jos leikkuuyksikön kytkin on Kytketty-asennosta tai ajopoljinta painetaan. Korjaa ongelma, jos kone ei toimi asianmukaisesti.

  3. Istu istuimelle, siirrä ajopoljin vapaalle, vapauta seisontajarru ja aseta leikkuuyksikön kytkin POIS-asentoon. Moottorin pitäisi käynnistyä. Nouse istuimelta ja paina hitaasti ajopoljinta. Moottorin pitäisi sammua 1–3 sekunnin kuluessa. Korjaa ongelma, jos kone ei toimi asianmukaisesti.

  Note: Koneessa on turvajärjestelmä, jonka kytkin on seisontajarrussa. Moottori sammuu, jos ajopoljinta painetaan seisontajarrun ollessa kytkettynä.

  Kiinnityspisteiden sijainti

  g190824

  Koneen kuljetus

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

  • Kiinnitä kone tiukasti.

  Koneen hinaus

  Hätätapauksessa konetta voidaan hinata lyhyen matkaa, mutta Toro ei suosittele sitä normaalikäytännöksi.

  Important: Koneen suurin hinausnopeus on 3–4 km/h, jotta vetojärjestelmä ei vahingoitu. Jos konetta on siirrettävä pidempi matka, suorita kuljetus kuorma-autolla tai perävaunulla.

  1. Paikanna pumpusta ohitusventtiili (Kuva 44) ja kierrä sitä 90°.

   g008892
  2. Sulje ohitusventtiili kiertämällä sitä 90° (1/4-kierros) ennen kuin käynnistät moottorin. Älä käynnistä moottoria venttiilin ollessa auki.

  Ohjausyksikön (Standard Control Module, SCM) käyttö

  Ohjausyksikkö on monikäyttöinen, suojattu elektroninen laite. Yksikkö valvoo ja säätää mekaanisten ja puolijohdekomponenttien sähköisiä toimintoja tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi.

  Ohjausyksikkö valvoo muun muassa vapaa-asennon, seisontajarrun, voimanulosoton, käynnistyksen, läppäyksen ja ylikuumenemisen sisääntuloja. Yksikkö syöttää virtaa muun muassa voimanulosotolle, käynnistysmoottorille ja ETR (energize to run) -solenoidille.

  Ohjausyksikkö jakaantuu sisään- ja ulostulopuoleen. Sisään- ja ulostulot osoitetaan piirilevyyn asennetuilla vihreillä merkkivaloilla.

  Käynnistyspiirin herätevirta on 12 V DC. Muut sisääntulot heräävät, kun virtapiiri suljetaan. Kullakin sisääntulolla on oma merkkivalonsa, joka palaa, kun tietylle piirille syötetään virtaa. Käytä sisääntulon merkkivaloja kytkinten ja tulovirtapiirin vianetsintään.

  Ulostuloille ohjataan virtaa tiettyjen syöttöehtojen täyttyessä. Ulostuloja on kolme: PTO (voimanulosotto), ETR ja START (käynnistys). Ulostulon merkkivalot valvovat releen tilaa ja ilmaisevat, jos jokin kolmesta ulostuloliittimestä on jännitteinen.

  Lähtövirtapiirit eivät määritä kohdelaitteen kuntoa, joten sähkövikojen etsintä rajoittuu ulostulojen merkkivalojen, laitteiden ja johdotusten kytkentöjen tarkastamiseen. Mittaa irtikytkettyjen komponenttien impedanssi, johdinsarjojen impedanssi (kytke irti yksiköstä) tai testaa komponentti syöttämällä siihen virtaa erillisestä lähteestä.

  Ohjausyksikköä ei voida kytkeä ulkopuoliseen tietokoneeseen tai kannettavaan laitteeseen, sitä ei voida ohjelmoida uudelleen, eikä se tallenna tietoja ohimenevistä vioista.

  Yksikön tarrassa on vain symboleita. Kolme ulostulojen merkkivaloa on ulostulolaatikossa. Kaikki muut merkkivalot ovat sisääntuloille. Alla oleva taulukko selittää symbolien merkityksen.

  g190826

  Seuraavassa esitellään ohjausyksikön vianetsinnän vaiheet.

  1. Määritä ulostulovirhe, jota yrität selvittää (Voimanulosotto [PTO], Käynnistys tai ETR).

  2. Käännä avain KäYNNISSä-asentoon ja varmista, että punainen virran merkkivalo palaa.

  3. Käytä kaikkia sisääntulokytkimiä ja varmista, että kaikki merkkivalot toimivat.

  4. Säädä sisääntulon laitteet niin, että saat aikaan halutunlaisen ulostulon. Päättele kyseessä oleva sisääntulotila oheisen taulukon perusteella.

  5. Jos jokin ulostulon merkkivaloista palaa, vaikka vastaavaa ulostulotoimintoa ei tapahdukaan, tarkasta ulostulon johdotus, liitännät ja komponentit. Korjaa tarpeen mukaan.

  6. Jos jokin ulostulon merkkivaloista ei syty, tarkasta molemmat sulakkeet.

  7. Jos tietty ulostulon merkkivalo ei syty, vaikka sisääntulot toimivat oikein, asenna uusi ohjausyksikkö ja tarkista, korjaantuuko vika.

  Kukin alla olevan taulukon (vaaka) rivi ilmaisee sisään- ja ulostuloilta vaadittavat tilat kutakin laitteen toimintoa varten. Laitetoiminnot näkyvät vasemmanpuoleisessa sarakkeessa. Symbolit kuvaavat tiettyjä virtapiirin toimintoja, esim. jännitteellinen, suljettu virtapiiri ja avoin virtapiiri.

  SISÄÄNTULOTULOSTULOT
  ToimintoVirta PÄÄLLÄVapaallaKäynnistys PÄÄLLÄJarru PÄÄLLÄVoimanulosotto PÄÄLLÄIstuinYlikuumentuminen LäppäysKäynnistys ETRVoimanulosotto (PTO)
  Käynnistys+OOOO++O
  Ajo (pois yksiköstä)OOOOOOO+O
  Ajo (yksikössä)OOOOOO+O
  LeikkuuOOOOO++
  LäppäysOOOOO++
  Ylikuumentuminen  O    OOO
  • (–) Ilmaisee, että virtapiiri on suljettu. Merkkivalo palaa.

  • (O) Ilmaisee, että virtapiiri on avoin tai jännitteetön. Merkkivalo ei pala.

  • (+) Ilmaisee, että piirissä on jännite (kytkinkäämi, solenoidi tai herätevirta). Merkkivalo palaa.

  • Tyhjä ilmaisee, että piiri ei ole mukana toiminnassa.

  Aloita vianetsintä kääntämällä avainta mutta käynnistämättä moottoria. Selvitä, mikä nimenomainen toiminto ei toimi, ja käy sitten läpi taulukko. Tarkasta kunkin sisääntulon merkkivalon toiminta ja varmista, että se vastaa taulukkoa.

  Jos sisääntulojen merkkivalot toimivat, tarkasta ulostulojen merkkivalot. Jos ulostulon merkkivalo palaa, mutta laite ei saa virtaa, mittaa kohdelaitteeseen tuleva jännite, pois kytketyn laitteen jännitteen saanti ja maadoituspiirin jännite (kelluva maadoitus). Vaadittavat korjaukset riippuvat vianmäärityksen lopputuloksesta.

  Käyttövihjeitä

  Yleisiä vinkkejä Malli 03171

  Hengenvaara

  Leikkurissa on ainutlaatuinen vetojärjestelmä, jonka ansiosta koneella voidaan ajaa rinteessä sivuttain eteenpäin, vaikka ylämäen puolella oleva rengas irtoaisikin maasta. Jos näin tapahtuu, käyttäjä tai sivulliset voivat loukkaantua vakavasti tai kuolla koneen kaatuessa.

  Rinteen kaltevuus, jossa kone kaatuu, riippuu monista tekijöistä. Niitä ovat esimerkiksi leikkuuolosuhteet, kuten märkä tai kumpuileva alusta, nopeus (etenkin käännyttäessä), leikkuuyksikköjen asento (sivuleikkurin kanssa), rengaspaine ja käyttäjän kokemus.

  Jos rinteen kaltevuus on korkeintaan 15 astetta, kaatumisen riski on pieni. Kun kaltevuus kasvaa suositeltuun 25 asteen enimmäiskulmaan asti, myös kaatumisriski kasvaa kohtalaiseksi. Älä ylitä 20 asteen kaltevuutta, sillä kaatumisen riski on tällöin erittäin korkea, ja kaatumisesta voi seurata vakava tapaturma tai kuolema.

  Leikattava alue on tutkittava, jotta voidaan määrittää, mitkä rinteet voidaan leikata vaaratta. Kun tutkit aluetta, käytä aina tervettä järkeä ja ota maaperän kunto ja kaatumisen riski huomioon. Määritä leikkurin mukana tulevan kaltevuusmittarin avulla, millä rinteillä on turvallista leikata. Tutki aluetta asettamalla noin 1,25 metriä pitkä lankku (esim. kakkosnelonen) rinteeseen ja mittaamalla sen kaltevuuskulma. 1,25 metriä pitkän lankun avulla voidaan selvittää rinteen keskimääräinen kaltevuus, mutta ei notkoja tai koloja, joissa rinteen kaltevuus voi muuttua yhtäkkiä. Rinteen kaltevuus saa olla enintään 20 astetta.

  Koneessa on myös kulman osoitin, joka on kiinnitetty ohjauspylvääseen. Tämä ilmaisee koneen alla olevan rinteen kaltevuuden, ja siihen on merkitty 25 asteen suositeltu enimmäiskaltevuus.

  • Harjoittele koneen käyttöä ja perehdy sen ominaisuuksiin perusteellisesti.

  • Käynnistä moottori ja käytä sitä nopealla joutokäynnillä, kunnes se lämpenee. Työnnä kaasuvipu kokonaan eteen, nosta leikkuuyksiköt, vapauta seisontajarru, paina ajopoljinta ja aja varovasti avoimelle alueelle.

  • Harjoittele ajoa eteen- ja taaksepäin sekä liikkeelle lähtöä ja pysähtymistä. Kun haluat pysäyttää koneen, ota jalka pois ajopolkimelta ja anna sen palata vapaa-asentoon, tai pysäytä kone painamalla peruutuspoljinta. Jos ajat alas rinnettä, saatat joutua käyttämään peruutuspoljinta pysähtymiseen.

  • Kun ajat kaltevalla maaperällä, aja hitaasti, jotta ohjaustuntuma säilyy ja vältä käännöksiä, jotta kone ei kaatuisi. Kun rinteellä ajetaan sivuttaissuuntaan, sivuleikkuuyksiköt on siirrettävä ylämäen puolelle tasapainon parantamiseksi. Vastaavasti leikkuuyksiköiden siirtäminen alamäen puolelle huonontaa tasapainoa. Tämä tulee tehdä aina ennen ajoa rinteen sivuttaissuunnassa.

  • Leikkaa rinteet suoraan ylhäältä alas ja alhaalta ylös sivuttain leikkaamisen sijaan aina kun se on mahdollista. Pidä leikkuuyksiköt laskettuna, kun ajat alas rinnettä, jotta ohjauksen hallinta säilyy. Älä yritä kääntyä rinteessä.

  • Harjoittele esteiden kiertoa leikkuuyksiköt laskettuna ja nostettuna. Ole varovainen, ettet vahingoita konetta tai leikkuuyksiköitä ajaessasi kapeista väleistä.

  • Hanki tuntumaa leikkuuyksiköiden ulottuvuuteen, jottet vahingoita niitä tai törmää niillä vaihteleviin maanpinnan muotoihin.

  • Älä siirrä yksiköitä sivulta toiselle, elleivät leikkuuyksiköt ole laskettuna ja kone liikkeessä, tai elleivät leikkuuyksiköt ole nostettuna kuljetusasentoon. Jos leikkuuyksiköitä siirretään niiden ollessa alhaalla ja koneen ollessa pysähdyksissä, nurmi saattaa vaurioitua.

  • Aja aina hitaasti epätasaisilla alueilla.

  • Jos käyttöalueelle tai sen ympäristöön ilmaantuu ihmisiä, pysäytä kone äläkä lähde liikkeelle ennen kuin alue on tyhjä. Kone on suunniteltu yhtä ihmistä varten. Älä koskaan ota ketään koneen kyytiin. Se on erittäin vaarallista ja voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin.

  • Vahinkoja voi sattua kenelle tahansa. Yleisimmät syyt ovat liian suuri nopeus, yhtäkkiset käännökset, maaperä (epätietoisuus siitä, mitä rinteitä voi leikata turvallisesti), istuimelta nouseminen ennen koneen pysähtymistä ja huomiokykyä haittaavat lääkkeet tai huumausaineet. Nuhalääkkeet, reseptilääkkeet, alkoholi ja huumausaineet saattavat aiheuttaa uneliaisuutta. Pysy valppaana, niin pysyt turvassa. Tämän ohjeen laiminlyönti saattaa johtaa vakaviin tapaturmiin.

  • Älä käytä leikkuria väsyneenä, sairaana tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

  • Sivuleikkuri ulottuu jopa 33 cm koneen ulkopuolelle, jolloin voit leikata lähempänä hiekkavalleja ja muita esteitä niin, että koneen pyörät eivät joudu esteiden tai veden lähelle.

  • Jos tiellä on este, siirrä leikkuuyksiköitä, jotta pääset leikkaamaan helposti sen ympäriltä.

  • Nosta leikkuuyksiköt täysin ylös, siirrä leikkuu-/kuljetusliukuvipu vasemmalle kuljetusasentoon ja aseta kaasuvipu NOPEA-asentoon, kun konetta kuljetetaan työalueelta toiselle.

  Yleisiä vinkkejä – malli 03170

  Hengenvaara

  Leikkurissa on ainutlaatuinen vetojärjestelmä, jonka ansiosta koneella voidaan ajaa rinteessä sivuttain eteenpäin, vaikka ylämäen puolella oleva rengas irtoaisikin maasta. Jos näin tapahtuu, käyttäjä tai sivulliset voivat loukkaantua vakavasti tai kuolla koneen kaatuessa.

  Rinteen kaltevuus, jossa kone kaatuu, riippuu monista tekijöistä. Niitä ovat esimerkiksi leikkuuolosuhteet, kuten märkä tai kumpuileva nurmi, nopeus (etenkin käännyttäessä), leikkuuyksikköjen asento, rengaspaine ja käyttäjän kokemus.

  Jos rinteen kaltevuus on korkeintaan 20 astetta, kaatumisen riski on pieni. Kun kaltevuus kasvaa suositeltuun 25 asteen enimmäiskulmaan asti, myös kaatumisriski kasvaa kohtalaiseksi. Älä ylitä 25 asteen kaltevuutta, sillä kaatumisen riski on tällöin erittäin korkea, ja kaatumisesta voi seurata vakava tapaturma tai kuolema.

  Leikattava alue on tutkittava, jotta voidaan määrittää, mitkä rinteet voidaan leikata vaaratta. Kun tutkit aluetta, käytä aina tervettä järkeä ja ota maaperän kunto ja kaatumisen riski huomioon. Määritä leikkurin mukana tulevan kaltevuusmittarin avulla, millä rinteillä on turvallista leikata. Tutki aluetta asettamalla noin 1,25 metriä pitkä lankku (esim. kakkosnelonen) rinteeseen ja mittaamalla sen kaltevuuskulma. 1,25 metriä pitkän lankun avulla voidaan selvittää rinteen keskimääräinen kaltevuus, mutta ei notkoja tai koloja, joissa rinteen kaltevuus voi muuttua yhtäkkiä. Rinteen kaltevuus saa olla enintään 25 astetta.

  Koneessa on myös kulman osoitin, joka on kiinnitetty ohjauspylvääseen. Tämä ilmaisee koneen alla olevan rinteen kaltevuuden, ja siihen on merkitty 25 asteen suositeltu enimmäiskaltevuus.

  • Harjoittele koneen käyttöä ja perehdy sen ominaisuuksiin perusteellisesti.

  • Käynnistä moottori ja käytä sitä nopealla joutokäynnillä, kunnes se lämpenee. Työnnä kaasuvipu kokonaan eteen, nosta leikkuuyksiköt, vapauta seisontajarru, paina ajopoljinta ja aja varovasti avoimelle alueelle.

  • Harjoittele ajoa eteen- ja taaksepäin sekä liikkeelle lähtöä ja pysähtymistä. Kun haluat pysäyttää koneen, ota jalka pois ajopolkimelta ja anna sen palata vapaa-asentoon, tai pysäytä kone painamalla peruutuspoljinta. Jos ajat alas rinnettä, saatat joutua käyttämään peruutuspoljinta pysähtymiseen.

  • Kun ajat kaltevalla maaperällä, aja hitaasti, jotta ohjaustuntuma säilyy, ja vältä käännöksiä, jotta kone ei kaatuisi.

  • Leikkaa rinteet suoraan ylhäältä alas ja alhaalta ylös sivuttain leikkaamisen sijaan aina kun se on mahdollista. Pidä leikkuuyksiköt laskettuna, kun ajat alas rinnettä, jotta ohjauksen hallinta säilyy. Älä yritä kääntyä rinteessä.

  • Harjoittele esteiden kiertoa leikkuuyksiköt laskettuna ja nostettuna. Ole varovainen, ettet vahingoita konetta tai leikkuuyksiköitä ajaessasi kapeista väleistä.

  • Hanki tuntumaa leikkuuyksiköiden ulottuvuuteen, jottet vahingoita niitä tai törmää niillä vaihteleviin maanpinnan muotoihin.

  • Aja aina hitaasti epätasaisilla alueilla.

  • Jos käyttöalueelle tai sen ympäristöön ilmaantuu ihmisiä, pysäytä kone äläkä lähde liikkeelle ennen kuin alue on tyhjä. Kone on suunniteltu yhtä ihmistä varten. Älä koskaan ota ketään koneen kyytiin. Se on erittäin vaarallista ja voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin.

  • Vahinkoja voi sattua kenelle tahansa. Yleisimmät syyt ovat liian suuri nopeus, yhtäkkiset käännökset, maaperä (epätietoisuus siitä, mitä rinteitä voi leikata turvallisesti), istuimelta nouseminen ennen koneen pysähtymistä ja huomiokykyä haittaavat lääkkeet tai huumausaineet. Nuhalääkkeet, reseptilääkkeet, alkoholi ja huumausaineet saattavat aiheuttaa uneliaisuutta. Pysy valppaana, niin pysyt turvassa. Tämän ohjeen laiminlyönti saattaa johtaa vakaviin tapaturmiin.

  • Älä käytä leikkuria väsyneenä, sairaana tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

  • Nosta leikkuuyksiköt täysin ylös, siirrä leikkuu-/kuljetusliukuvipu vasemmalle kuljetusasentoon ja aseta kaasuvipu NOPEA-asentoon, kun konetta kuljetetaan työalueelta toiselle.

  Leikkuutekniikat

  • Kun aloitat leikkuun, kytke leikkuuyksiköt ja lähesty leikkuualuetta hitaasti. Laske leikkuuyksiköt, kun ne ovat leikkuualueella.

  • Jotta nurmeen saadaan ammattimaisen suorat linjat ja raidat, joita tietyt käyttökohteet edellyttävät, etsi puu tai muu kaukana oleva kohde ja ajaa suoraan sitä kohti.

  • Heti, kun etuleikkuuyksiköt tulevat leikkuualueen reunaan, nosta leikkuuyksiköt ja tee pisaran muotoinen käännös, jotta olet valmiina seuraavaan ajoon.

  • Käytä sivuleikkuria ja siirrä ohjausvipua vasemmalle tai oikealle käyttökohteen mukaan, jotta hiekkaesteiden, lampien ja muitten epätasaisten kohteiden ympäriltä on helppo leikata. Leikkuuyksiköitä voidaan myös siirtää, jotta renkaanjälkiin tulisi vaihtelua.

  • Leikkuuyksiköt heittävät ruohon yleensä koneen eteen tai taakse. Jätteet tulisi heittää eteen leikattaessa pieniä määriä ruohoa, jolloin leikkuujäljestä tulee paremman näköinen. Leikkuujätteet heitetään eteen sulkemalla leikkuuyksikköjen takasuojukset.

  Varoitus

  Henkilövahinkojen ja laitevaurioiden välttämiseksi leikkuuyksiköiden suojuksia ei saa avata tai sulkea moottorin ollessa käynnissä.

  Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ennen leikkuuyksikköjen suojusten avaamista tai sulkemista.

  • Kun leikkaat suuria ruohomääriä, suojusten pitää olla hieman alaspäin. Älä avaa suojuksia liiaksi, sillä muuten runkoon, takajäähdyttimen säleikköön ja moottorin alueelle saattaa kertyä suuria määriä leikkuujätteitä.

  • Leikkuuyksiköissä on vastapainot moottorin vastakkaisessa päässä. Näin leikkuujäljestä saadaan tasaisempi. Jos leikkuujälki on epätasainen, painoja voidaan lisätä tai vähentää.

  Leikkuun jälkeen

  Pese kone leikkuun jälkeen huolellisesti puutarhaletkun avulla mutta ilman suutinta, jottei liiallinen vedenpaine aiheuttaisi veden pääsyä laitteen sisälle tai vaurioittaisi tiivisteitä tai laakereita. Varmista, että jäähdyttimessä ja öljynjäähdyttimessä ei ole likaa tai ruohosilppua. Tarkasta puhdistuksen jälkeen, että koneessa ei ole hydraulinestevuotoja ja että hydrauliosat tai mekaaniset osat eivät ole vaurioituneet tai kuluneet. Tarkista, että leikkuuyksikön terät ovat terävät ja että kelan ja kiinteän terän kosketus on säädetty oikein.

  Important: Kun olet pessyt koneen, siirrä sivuleikkurimekanismia useita kertoja vasemmalta oikealle, jotta laakeripukkien ja poikkiputken välissä oleva vesi poistuu (vain malli 03171).

  Leikkuunopeuden valitseminen (kelanopeus)

  Tasaisen, korkealuokkaisen leikkuulaadun ja yhtenäisen leikkuujäljen saavuttamisessa on tärkeää, että kelanopeus on säädetty leikkuukorkeutta vastaavaksi.

  Important: Jos kelanopeus on liian alhainen, ruohossa saattaa näkyä ”aaltoja”. Jos kelanopeus on liian suuri, leikkuujälki saattaa olla epätarkka.

  Leikkuunopeus (kelanopeus) säädetään seuraavasti:

  1. Tarkista leikkuuyksiköiden leikkuukorkeusasetus. Katso käyttämääsi kelaa (5- tai 8-teräinen) vastaavasta taulukon sarakkeesta käytettyä leikkuukorkeutta lähinnä vastaava leikkuukorkeus. Katso taulukosta tätä leikkuukorkeutta vastaava numero.

   KELANOPEUDEN VALINTATAULUKKO
   Leikkuukorkeus5-teräinen kela8-teräinen kela11-teräinen kela
   8 km/h9,6 km/h8 km/h9,6 km/h8 km/h9,6 km/h
   63,5 mm2½ tuumaa333*3*
   60,3 mm2⅜ tuumaa343*3*
   57,2 mm2¼ tuumaa343*3*
   54,0 mm2⅛ tuumaa343*3*
   50,8 mm2 tuumaa343*3*
   47,6 mm1⅞ tuumaa453*3*
   44,5 mm1¾ tuumaa453*3*
   41,3 mm1⅝ tuumaa563*3*
   38,1 mm1½ tuumaa5734
   34,9 mm1⅜ tuumaa5834
   31,8 mm1¼ tuumaa6944
   28,8 mm1⅛ tuumaa89*45
   25 mm1 tuuma99*56
   22,2 mm⅞ tuumaa9*9*57
   19,1 mm¾ tuumaa9*9*7967
   15,9 mm⅝ tuumaa9*9*99*77
   12,7 mm½ tuumaa9*9*99*88
   9,5 mm⅜ tuumaa9*9*99*99

   * Toro ei suosittele tätä leikkuukorkeuden ja/tai leikkuunopeuden yhdistelmää.

   Note: Mitä suurempi numero, sitä suurempi nopeus.

  2. Käännä kelanopeuden säädin (Kuva 46) vaiheessa 1 valittuun asetukseen.

  3. Käytettyäsi konetta useamman päivän ajan voit tutkia leikkuujäljen ja varmistua leikkuulaadusta. Kelanopeuden säädin voidaan säätää myös taulukon antamaa arvoa pykälän verran pienemmäksi tai suuremmaksi nurmen kunnon, ruohon pituuden tai käyttäjän mieltymysten mukaan.

   g011168

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Tarkista kaikkien hihnojen kunto ja kireys.
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda öljy ja öljynsuodatin.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tarkista moottorin jäähdytysnesteen määrä.
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Tarkista rengaspaine.
 • Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus.
 • Turvakytkinjärjestelmän tarkastus.
 • Tyhjennä vedenerotin.
 • Puhdista jäähdytin ja öljynjäähdytin.
 • Tarkista hydrauliletkut ja -putket
 • 25 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä.(Jos kone on varastossa, tarkista 30 päivän välein.)
 • 50 käyttötunnin välein
 • Voitele kaikki laakerit ja holkit(voitele kaikki laakerit ja holkit päivittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista kaikkien hihnojen kunto ja kireys.
 • 150 käyttötunnin välein
 • Vaihda öljy ja öljynsuodatin.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Huolla ilmanpuhdistin(useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkista seisontajarrun säätö.
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Tarkasta polttoaineletkut ja liitännät.
 • Vaihda polttoainesuodattimen kotelo.
 • Vaihda hydraulineste.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Rasvaa taka-akselin laakerit.
 • Kahden vuoden välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Tyhjennä ja huuhtele jäähdytysjärjestelmä (toimita kone valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle tai katso lisätietoja huolto-oppaasta).
 • Varoitus

  Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti sinua tai sivullisia.

  Irrota avain virtalukosta ennen huollon aloitusta.

  Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaTiKeToPeLaSu
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Tarkista jarrujen toiminta.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Tarkista jäähdytysnesteen määrä.       
  Tyhjennä veden/polttoaineen erotin.       
  Tarkista ilmansuodatin, pölykansi ja paineventtiili.       
  Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.1       
  Tarkista, ettei jäähdyttimessä ja säleikössä ole roskia       
  Kuuntele, kuuluuko käytettäessä outoja ääniä.       
  Tarkista hydraulijärjestelmän nestepinnan taso.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketuksen säätö.       
  Tarkista leikkuukorkeussäätö.       
  Voitele kaikki rasvanipat.2       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       

  1Tarkasta hehkutulppa ja ruiskutussuuttimet, jos käynnistys on hidas, savua on liikaa tai käyntiääni on karkea.

  2Välittömästi jokaisen pesun jälkeen luettelon mukaisesta huoltovälistä huolimatta.

  Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Note: Koneen kytkentäkaavio ja hydraulikaavio ovat saatavissa osoitteesta www.Toro.com.

  Todetut viat

  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
     
     
     
     
     
     
     

  Huoltovälitaulukko

  decal121-3607

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Turvallisuus ennen huoltoa

  • Tee ennen koneen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista ja ennen koneelta poistumista seuraavat toimenpiteet:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Siirrä kaasun säätökytkin Alhainen joutokäyntinopeus -asentoon.

   • Vapauta leikkuuyksiköt.

   • Laske leikkuuyksiköt.

   • Varmista, että veto on vapaalla.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

   • Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Tue kone tai sen osat tarvittaessa pukkien avulla.

  • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  Konepellin irrotus

  Konepelti voidaan kätevästi irrottaa koneen moottoritilassa tehtävien huoltojen helpottamiseksi.

  1. Irrota salpa ja nosta konepelti.

  2. Irrota sokka, jolla konepellin saranatappi on kiinnitetty asennuskannattimiin (Kuva 48).

   g008908
  3. Liu’uta konepeltiä oikealle, nosta toista päätä ja vedä pelti kannattimistaan.

  Note: Asenna konepelti takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

  Voitelu

  Laakerien ja holkkien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Voitele kaikki laakerit ja holkit(voitele kaikki laakerit ja holkit päivittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • 500 käyttötunnin välein
 • Rasvaa taka-akselin laakerit.
 • Koneessa on rasvanippoja, jotka on voideltava säännöllisesti litiumrasvalla nro 2. Voitele laakerit ja holkit päivittäin, jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset ja likaiset. Pölyiset ja likaiset käyttöolosuhteet saattavat aiheuttaa lian tunkeutumisen laakereihin ja holkkeihin, mistä on seurauksena nopeaa kulumista. Voitele rasvanipat välittömästi jokaisen pesun jälkeen huolimatta luettelon mukaisesta huoltovälistä.

  Rasvanippojen sijainnit ja määrät ovat seuraavat:

  • Takaleikkuuyksikön kääntölaakeri (Kuva 49)

   g008894
  • Etuleikkuuyksikön kääntölaakeri (Kuva 50)

   g008895
  • Sivuleikkurin sylinterien päät (2; vain malli 03171) (Kuva 51)

   g008896
  • Ohjauslaakeri (Kuva 52)

   g190873
  • Takanostovarren kääntölaakeri ja nostosylinteri (2) (Kuva 53)

   g008898
  • Vasemman etunostovarren kääntölaakeri ja nostosylinteri (2) (Kuva 54)

   g008899
  • Oikean etunostovarren kääntölaakeri ja nostosylinteri (2) (Kuva 55)

   g008900
  • Vapaa-asennon säätömekanismi (Kuva 56)

   g008901
  • Leikkuu-/kuljetusliukuvipu (Kuva 57)

   g008902
  • Hihnan kireyden kääntölaakeri (Kuva 58)

   g008903
  • Ohjaussylinteri (Kuva 59)

   g008904

   Note: Ohjaussylinterin toiseen päähään voidaan haluttaessa asentaa ylimääräinen rasvanippa. Irrota rengas, asenna nippa, rasvaa nippa, irrota nippa ja asenna tulppa (Kuva 60).

   g190872

  Kestovoideltujen laakerien tarkastus

  Laakerien materiaali- ja valmistusvioista johtuvat ongelmat ovat harvinaisia. Yleisimmin viat johtuvat suojatiivisteiden läpi kulkeutuvasta kosteudesta ja liasta. Rasvattavat laakerit on huollettava säännöllisesti, jotta laakeripinnalle ei kerry laakeria vaurioittavia epäpuhtauksia. Tiivistetyt laakerit on täytetty tehtaalla erikoisrasvalla. Laakereissa on vahva sisäinen tiiviste, joka pitää epäpuhtaudet ja kosteuden pois pyörivistä osista.

  Tiivistetyt laakerit eivät tarvitse voitelua tai lyhyen aikavälin huoltoa. Näin minimoidaan tarvittavat rutiinihuollot ja vähennetään rasvan aiheuttamien nurmivaurioiden mahdollisuutta. Nämä tiivistetyt laakerijärjestelmät toimivat hyvin ja pitkään normaalissa käytössä. Laakereiden kunto ja tiivisteiden eheys on kuitenkin tarkistettava aika ajoin seisokkiajan välttämiseksi. Nämä laakerit on tutkittava kausittain, ja vaurioituneet tai kuluneet laakerit on vaihdettava. Laakerien on toimittava tasaisesti, eivätkä ne saa esimerkiksi kuumentua, pitää ääntää, väljentyä tai ruostua.

  Näiden laakeri-/tiivistesarjojen käyttöolosuhteista (esim. hiekka, nurmikemikaalit, vesi, iskut) johtuen ne ovat normaaleja kuluvia osia. Jos laakereihin tulee vika muusta syystä kuin materiaali- tai valmistusvirheiden takia, ne eivät yleensä ole takuun alaisia.

  Note: Laakereiden käyttöikä saattaa lyhentyä väärien pesukäytäntöjen takia. Älä pese konetta sen ollessa vielä kuuma ja vältä laakereiden suihkuttamista korkealla paineella tai suurella määrällä nestettä.

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Moottori on sammutettava ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

  • Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai käytä moottoria ylikierroksilla.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistin(useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
  • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda se, jos se on vaurioitunut. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.

  • Huolla ilmanpuhdistin suositelluin väliajoin tai useammin, jos moottorin suorituskyky heikkenee erittäin pölyisten ja likaisten olosuhteiden vuoksi. Ilmansuodattimen tarpeeton vaihtaminen vain kasvattaa mahdollisuutta, että moottoriin pääsee likaa suodattimen irrotuksen yhteydessä.

  • Varmista, että suojus on asetettu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

  1. Vapauta lukitsimet, joilla ilmanpuhdistimen suojus on kiinni ilmanpuhdistimen rungossa (Kuva 61).

   g027707
  2. Irrota ilmanpuhdistimen rungon suojus.

  3. Ennen kuin irrotat suodattimen, poista pääsuodattimen ja kotelon väliin kertynyt lika matalapaineisella (2,76 bar, puhdas ja kuiva) ilmalla. Älä käytä korkeapaineista ilmaa, sillä se voi työntää lian suodattimen läpi ilmanottokanavaan. Puhdistaminen estää lian joutumisen ilmanottoon pääsuodattimen irrottamisen yhteydessä.

  4. Irrota ja vaihda pääsuodatin (Kuva 62).

   Note: Käytetyn elementin puhdistus voi vaurioittaa suodatinelementin materiaalia.

   g008910
  5. Tarkista, että uudessa suodattimessa ei ole kuljetusvaurioita. Tarkista myös suodattimen tiivistetty pää ja runko. Älä käytä viallista elementtiä.

  6. Työnnä uusi suodatin paikoilleen puristamalla samalla elementin ulkokehää, jotta se asettuu koteloon. Älä paina suodattimen joustavaa keskikohtaa.

  7. Puhdista irrotettavassa suojuksessa oleva lianpoistoaukko.

  8. Irrota kuminen poistoventtiili suojuksesta, puhdista ontelo ja asenna poistoventtiili takaisin.

  9. Asenna suojus siten, että kuminen poistoventtiili osoittaa alaspäin, eli noin kello viiden ja kello seitsemän välille päästä katsottuna.

  10. Kiinnitä suojuksen salvat.

  Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda öljy ja öljynsuodatin.
 • 150 käyttötunnin välein
 • Vaihda öljy ja öljynsuodatin.
  1. Irrota kumpikin tyhjennystulppa (Kuva 63) ja anna öljyn valua tyhjennysastiaan. Kun öljyä ei enää valu, asenna tyhjennystulppa takaisin.

   g008911
  2. Irrota öljynsuodatin (Kuva 64).

   g008912
  3. Levitä ohut kerros puhdasta öljyä uuden suodattimen tiivisteeseen ja asenna öljynsuodatin.

   Note: Älä kiristä suodatinta liikaa.

  4. Lisää öljyä kampikammioon. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Hengenvaara

  Tietyissä olosuhteissa dieselpolttoaine ja polttoainehöyryt ovat erittäin tulenarkoja ja räjähdysherkkiä. Polttoaineen aiheuttamasta tulipalosta tai räjähdyksestä voi olla seurauksena palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Täytä polttoainesäiliö suppilon avulla ulkona tai avoimessa tilassa, kun moottori on sammutettu ja jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää polttoainetta säiliöön, kunnes pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila antaa polttoaineen laajentua.

  • Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

  • Säilytä polttoaine puhtaassa, turvallisuushyväksytyssä säiliössä. Pidä korkki suljettuna.

  Polttoainesäiliön huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Kahden vuoden välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Tyhjennä ja puhdista säiliö, jos polttoainejärjestelmä likaantuu tai kone on ollut varastoituna pitkän ajan. Huuhtele säiliö puhtaalla polttoaineella.

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkasta polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tarkista, ettei polttoaineletkuissa ja liitännöissä ole kulumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.

  Vedenerottimen tyhjennys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tyhjennä vedenerotin.
  1. Aseta puhdas astia polttoainesuodattimen alle.

  2. Löysää suodatinkotelon pohjassa olevaa tyhjennysventtiiliä (Kuva 65).

   g009880
  3. Kiristä venttiili tyhjennyksen jälkeen.

  Polttoainesuodattimen kotelon vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodattimen kotelo.
  1. Puhdista suodatinkotelon kiinnitysalueen ympäristö (Kuva 65).

  2. Irrota suodatinkotelo ja puhdista asennuspinta.

  3. Voitele suodatinkotelon tiiviste puhtaalla öljyllä.

  4. Asenna suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa asennuspintaa. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  Ruiskutussuuttimien ilmaus

  Note: Suorita tämä toimenpide vain, kun ilma on tyhjennetty polttoainejärjestelmästä normaalin esitäyttömenetelmän avulla, eikä moottori käynnisty. Katso kohta Polttoainejärjestelmän ilmaus.

  1. Löysää ruiskutussuuttimen nro 1 ja pidikejärjestelmän putkiliitäntää.

   g008913
  2. Siirrä kaasuvipu NOPEA-asentoon.

  3. Käännä virta-avain KäYNNISTYS-asentoon ja tarkista, että polttoainetta virtaa liittimen ympäriltä. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon, kun polttoainevirta on yhtenäinen.

  4. Kiristä putkiliitin huolellisesti.

  5. Toista edellä mainitut toimenpiteet kaikille muille suuttimille.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  Akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä.(Jos kone on varastossa, tarkista 30 päivän välein.)
 • Akkunesteen määrää on seurattava säännöllisesti ja akun päällys on pidettävä puhtaana. Jos kone varastoidaan erityisen lämpimään paikkaan, akku tyhjenee nopeammin kuin viileässä.

  Hengenvaara

  Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappava myrkky ja aiheuttaa vakavia syöpymiä.

  • Älä juo akkunestettä äläkä anna sen päästä kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

  • Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

  • Lataa akku hyvin ilmastoidussa paikassa, jotta latauksen aikana syntyvät kaasut pääsevät haihtumaan.

  • Koska kaasut ovat räjähdysherkkiä, pidä avotuli ja sähkökipinät poissa akun lähettyviltä. Älä tupakoi.

  • Kaasujen hengittäminen saattaa aiheuttaa pahoinvointia.

  • Irrota laturi virtalähteestä ennen kuin kytket tai irrotat laturin johtimet akun navoista.

  Pidä akkunesteen pinta kennojen tasolla tislatulla vedellä tai vedellä, josta on poistettu suolat. Älä täytä kennoja joka kennon sisällä olevan rengasliittimen yli. Asenna täyttöaukkojen korkit niin, että tuuletusaukot osoittavat taakse (polttoainesäiliötä kohti).

  Pidä akun yläosa puhtaana pesemällä se ajoittain ammoniakkiin tai ruokasoodaliuokseen kastetulla harjalla. Huuhtele yläosan pinta vedellä puhdistuksen jälkeen. Älä irrota akun täyttöaukkojen korkkeja puhdistuksen ajaksi.

  Akun kaapeleiden on oltava tiukasti kiinni akun navoissa, jotta sähkökytkentä toimii hyvin.

  Jos navat ruostuvat, irrota kaapelit miinuskaapeli (–) ensin ja raaputa liittimiä ja napoja erikseen. Kytke kaapelit – pluskaapeli (+) ensin – ja levitä napojen päälle vaseliinia.

  Akun säilytys

  Jos ajoneuvo laitetaan säilytykseen yli 30 päivän ajaksi, irrota akku ja lataa se täyteen. Säilytä sitä hyllyllä tai koneessa. Älä kytke kaapeleita, jos säilytät akkua koneessa. Varastoi akku viileään tilaan, jotta sen lataus purkautuu mahdollisimman hitaasti. Varmista, että akku on ladattu täyteen, jotta se ei jäädy. Täysin ladatun akun ominaispaino on 1,265–1,299.

  Sulakkeiden tarkastus

  Sulakkeet sijaitsevat koneen kojetaulun kannen alla.

  Vetojärjestelmän huolto

  Vetopyörän säätö vapaalle

  Jos kone liikkuu, kun ajopoljin on vapaalla, vetonokka kaipaa säätöä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.

  2. Kohota yksi etu- ja yksi takapyörä irti maasta ja laita tuet rungon alle.

   Note: Yksi etupyörä ja takapyörä on kohotettava maasta, ettei kone pääse liikkumaan säädön aikana.

  3. Löysää vedon säätönokan lukkomutteria (Kuva 67).

   g008922
  4. Käynnistä moottori ja kierrä nokan päätä kumpaankin suuntaan, jotta löydät vapaa-alueen keskikohdan.

  5. Lukitse säätö kiristämällä lukkomutteri.

  6. Sammuta moottori.

  7. Poista tuet ja laske kone alas. Varmista koeajon avulla, että kone ei enää ryömi eteenpäin pysähdyttäessä.

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jäähdytysnesteen nieleminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman. Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

  • Paineella suihkuava kuuma jäähdytysneste, kuuma jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.

   • Anna moottorin jäähtyä ainakin 15 minuuttia ennen jäähdyttimen korkin irrottamista.

   • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  Moottorin jäähdytysjärjestelmän puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista jäähdytin ja öljynjäähdytin.
 • Kahden vuoden välein
 • Tyhjennä ja huuhtele jäähdytysjärjestelmä (toimita kone valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle tai katso lisätietoja huolto-oppaasta).
 • Poista lika öljynjäähdyttimestä ja jäähdyttimestä päivittäin. Puhdista ne useammin likaisissa olosuhteissa.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.

  2. Nosta konepelti.

  3. Puhdista moottoritila huolellisesti roskista.

  4. Irrota huoltopaneeli.

  5. Puhdista jäähdyttimen molemmat sivut perusteellisesti vedellä tai paineilmalla (Kuva 68).

   g190823
  6. Asenna huoltopaneeli ja sulje konepelti.

  Jarrujen huolto

  Seisontajarrun säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista seisontajarrun säätö.
  1. Löysää säätöruuvia, joka kiinnittää nupin seisontajarruvipuun (Kuva 69).

   g008923
  2. Kierrä nuppia, kunnes vivun käyttämiseen tarvitaan 41–68 N·m:n voima.

  3. Lukitse säätö kiristämällä säätöruuvi.

  Hihnan huolto

  Moottorin hihnojen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista kaikkien hihnojen kunto ja kireys.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista kaikkien hihnojen kunto ja kireys.
 • Laturin/tuulettimen hihnan kiristys

  1. Avaa konepelti.

  2. Tarkista kireys painamalla laturin/tuulettimen hihnaa laturin ja kampiakselin hihnapyörien puolivälistä 30 N·m:n voimalla (Kuva 70).

   Note: Hihnan pitäisi painua 11 mm.

   g008916
  3. Jos painuma on väärä, kiristä hihna seuraavien ohjeiden mukaan:

   1. Löysää pulttia, joka kiinnittää kannattimen moottoriin ja pulttia, joka kiinnittää laturin kannattimeen.

   2. Aseta vääntörauta laturin ja moottorin väliin ja väännä laturia.

   3. Kun kireys on oikea, kiristä laturin ja kannattimen pultit.

  Hydrostaatin käyttöhihnan vaihto

  1. Asenna mutteriavain tai pieni putki hihnan kiristysjousen päähän.

   Vaara

   Ole varovainen löysätessäsi jousta, sillä se kannattaa suurta kuormaa.

  2. Irrota jousi kannattimesta ja poista sen jännitys työntämällä jousen päätä (Kuva 71) alas eteenpäin.

   g008917
  3. Vaihda hihna.

  4. Jännitä jousi tekemällä äskeiset vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

  Ohjausjärjestelmän huolto

  Kaasun säätö

  1. Työnnä kaasuvipua taaksepäin ohjauspaneelin uraa vasten.

  2. Löysää kaasuvaijerin liitintä ruiskutuspumpun vipuvarressa (Kuva 72).

   g008918
  3. Pidä ruiskutuspumpun vipuvartta alhaisen joutokäynnin pysäytintä vasten ja kiristä vaijerin liitin.

  4. Löysää ruuvit, jotka kiinnittävät kaasuvivun ohjauspaneeliin.

  5. Työnnä kaasuvipu aivan eteen.

  6. Liu’uta pysäytyslevyä, kunnes se koskettaa kaasuvipua ja kiristä ruuvit, jotka kiinnittävät kaasuvivun ohjauspaneeliin.

  7. Jos kaasuvipu ei pysy oikeassa asennossa käytön aikana, kiristä kitkalaitteen kaasuvipuun kiinnittävä lukkomutteri momenttiin 5–6 N·m.

   Note: Kaasuvivun käyttöön tarvittava voima saa olla enintään 27 N·m.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liitokset ja kiinnitykset ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  Hydraulinesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste.
 • Jos neste saastuu, ota yhteys Toro-jälleenmyyjään, sillä hydraulijärjestelmä on huuhdeltava. Saastunut hydraulineste näyttää maitomaiselta tai mustalta puhtaaseen öljyyn verrattuna.

  1. Pysäytä moottori ja nosta konepelti.

  2. Irrota hydrauliputki (Kuva 73) tai poista hydraulisuodatin (Kuva 74) ja anna hydraulinesteen virrata tyhjennysastiaan.

   g008919
   g190871
  3. Asenna hydrauliputki, kun hydraulineste lakkaa virtaamasta.

  4. Lisää säiliöön (Kuva 75) noin 13,2 l hydraulinestettä. Katso kohta Hydraulijärjestelmän tarkastus.

   Important: Käytä vain ohjeissa mainittuja hydraulinesteitä. Muut nesteet voivat vahingoittaa hydraulijärjestelmää.

   g008886
  5. Asenna säiliön korkki, käynnistä moottori ja käytä kaikkia hydraulisia laitteita, jotta hydraulineste leviää koko järjestelmään.

  6. Varmista, että vuotoja ei ole. Sammuta sitten moottori.

  7. Tarkista nestemäärä ja lisää nestettä mittatikun Full-merkintään saakka. Älä täytä liikaa.

  Hydraulisuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • Käytä alkuperäistä Toro-vaihtosuodatinta (osanro 54-0110).

  Important: Muiden suodattimien käyttö saattaa mitätöidä joidenkin osien takuun.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.

  2. Purista suodattimen kiinnityslevyn letku kiinni.

  3. Puhdista suodattimen kiinnityskohdan ympäristö.

  4. Aseta tyhjennysastia suodattimen (Kuva 74) alle ja irrota suodatin.

  5. Voitele uuden suodattimen tiiviste ja täytä suodatin hydraulinesteellä.

  6. Varmista, että suodattimen asennuskohta on puhdas. Kierrä suodatinta paikalleen, kunnes tiiviste koskettaa kiinnityslevyä, ja kiristä sitten suodatin kääntämällä puoli kierrosta.

  7. Vapauta suodattimen asennuslevyn letku.

  8. Käynnistä moottori ja anna sen käydä kaksi minuuttia, jotta kaikki ilma purkautuu järjestelmästä.

  9. Sammuta moottori ja tarkista, että järjestelmässä ei ole vuotoja.

  Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydrauliletkut ja -putket
 • Tarkista, että hydrauliletkuissa ja putkissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.

  Vaara

  Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät järjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin.

  Leikkuuyksikköjärjestelmän huoltaminen

  Leikkuuyksikön turvallisuus

  Kulunut tai vaurioitunut leikkuuyksikkö voi rikkoutua ja kelan tai kiinteän terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

  • Leikkuuyksiköt on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Ole varovainen, kun tarkastat leikkuuyksiköitä. Kiedo terien ympärille esimerkiksi kangas tai käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta keloja ja kiinteitä teriä huoltaessasi. Kelat ja kiinteät terät saa ainoastaan vaihtaa tai teroittaa. Niitä ei saa suoristaa eikä hitsata.

  • Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita, sillä yhden kelan kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.

  Leikkuuyksiköiden läppäys

  Hengenvaara

  Kosketus keloihin voi aiheuttaa henkilövahingon tai kuoleman.

  • Älä koskaan vie käsiä tai jalkoja kelan alueelle, kun moottori on käynnissä.

  • Läppäyksen aikana kelat saattavat pysähtyä ja käynnistyä sitten uudelleen.

  • Älä yritä käynnistää keloja uudelleen kädellä tai jalalla.

  • Älä säädä keloja moottorin käydessä.

  • Jos kela pysähtyy, sammuta moottori ennen kuin yrität saada kelan uudelleen liikkeelle.

  1. Pysäköi kone puhtaalle ja tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.

  2. Irrota kojetaulun kansi, niin pääset käsiksi ohjaimiin.

  3. Käännä läppäyssäädin läppäysasentoon (R). Käännä kelan nopeussäädin asentoon 1 (Kuva 76).

   g011168

   Note: Istuinkytkin ohitetaan, kun läppäyssäädin on läppäysasennossa. Käyttäjän ei tarvitse olla istuimella, mutta seisontajarrun on oltava kytkettynä. Muuten moottori ei käy.

   Important: Älä käännä läppäyssäädintä leikkuuasennosta läppäysasentoon moottorin käydessä. Tämä voi vahingoittaa keloja.

  4. Tee kaikille leikkuuyksikölle asianmukaiset kelan ja kiinteän terän kohdistukset läppäystä varten. Käynnistä moottori ja aseta se alhaiselle joutokäynnille.

  5. Kytke kelat kytkemällä ohjauspaneelin PTO-kytkin.

  6. Lisää läppäysainetta pitkävartisella harjalla.

  7. Jos haluat tehdä leikkuuyksiköihin säätöjä läppäyksen aikana, kytke kelat pois käytöstä ja sammuta moottori. Kun säädöt on tehty, toista vaiheet 4–6..

  8. Kun läppäys on valmis, sammuta moottori, käännä läppäyssäädin leikkuuasentoon (F), aseta kelojen nopeussäätimet halutulle leikkuunopeudelle ja pese läppäysaine pois leikkuuyksiköistä.

   Note: Lisäohjeita läppäyksestä ja siihen liittyvistä menettelyistä löytyy Toro Reel Mower Basics -oppaasta (sisältää teroitusohjeet), lomake 09168SL.

   Note: Saat paremman leikkuusärmän, jos pyyhkäiset kiinteän terän etusivua viilalla läppäyksen jälkeen. Tämä poistaa mahdolliset jäysteet ja epätasaisuudet, joita on saattanut muodostua leikkuusärmään.

  Varastointi

  Varastoinnin valmistelu

  Tee nämä toimenpiteet aina, kun kone varastoidaan yli 30 päivän ajaksi.

  Ajoyksikön valmistelu

  1. Puhdista ajoyksikkö, leikkuuyksiköt ja moottori huolellisesti.

  2. Tarkista rengaspaine. Täytä kaikki renkaat paineeseen 0,97–1,24 bar.

  3. Tarkista, että kiinnittimet eivät ole löysällä. Kiristä tarvittaessa.

  4. Rasvaa tai öljyä kaikki rasvanipat ja nivelet. Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.

  5. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet. Korjaa kaikki metallirungossa olevat kolhut.

  6. Huolla akku ja kaapelit seuraavasti:

   1. Irrota akkuliittimet akun navoista.

   2. Irrota akku.

   3. Lataa akku hitaasti ennen varastointia ja sitten 60 päivän välein 24 tunnin ajan, jotta akkuun ei muodostu lyijysulfaattia.

    Note: Varmista, että akku on ladattu täyteen, jotta se ei jäädy. Täysin ladatun akun ominaispaino on 1,265–1,299.

   4. Puhdista akku, akkukengät ja navat teräsharjalla ja ruokasoodaliuoksella.

   5. Voitele kaapeliliittimet ja akun navat Grafo 112X -suojarasvalla (Toron osanro 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

   6. Säilytä akkua hyllyllä tai koneessa viileässä paikassa. Älä kytke kaapeleita, jos säilytät akkua koneessa.

  Moottorin valmistelu

  1. Tyhjennä moottoriöljy moottorista ja aseta tyhjennystulppa paikalleen.

  2. Irrota ja hävitä öljynsuodatin.

  3. Asenna uusi öljynsuodatin.

  4. Lisää moottoriin noin 3,8 litraa moottoriöljyä, jonka luokitus on SAE 15W-40.

  5. Käynnistä moottori ja käytä sitä joutokäynnillä parin minuutin ajan.

  6. Sammuta moottori.

  7. Tyhjennä huolellisesti kaikki polttoaine polttoainesäiliöstä ja -putkista, polttoainesuodattimesta sekä vedenerotinkokoonpanosta.

  8. Huuhtele polttoainesäiliö tuoreella ja puhtaalla dieselpolttoaineella.

  9. Varmista kaikki polttoainejärjestelmän liitännät.

  10. Puhdista ja huolla ilmanpuhdistinjärjestelmä perusteellisesti.

  11. Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä teipillä.

  12. Tarkista pakkassuojaus ja lisää pakkasnestettä/jäähdytysnestettä alueella odotettavissa olevan alimman lämpötilan mukaan.