Wprowadzenie

Niniejsza maszyna to samojezdna wirnikowa kosiarka do trawy przeznaczona do użytku przez profesjonalnych operatorów do zastosowań komercyjnych. Jej głównym przeznaczeniem jest koszenie trawy na dobrze utrzymanych trawnikach w parkach, na polach golfowych, boiskach sportowych i na terenach komercyjnych. Nie służy do koszenia żywopłotów, trawy i innych roślin wzdłuż dróg ani zastosowań rolniczych.

Important: Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem niniejszą instrukcję obsługi, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, wydajności i poprawną pracę tej maszyny. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi lub brak odpowiedniego szkolenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała. Dodatkowe informacje dotyczące bezpiecznej obsługi wraz z poradami dotyczącymi bezpieczeństwa i materiałami szkoleniowymi dostępne są na stronie www.Toro.com.

W kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia z firmą Toro można skontaktować się bezpośrednio poprzez stronę www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR (jeśli występuje) na tabliczce z numerem seryjnym, aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g259773

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne, wymagające szczególnej uwagi.

Ten produkt spełnia wymagania wszystkich odnośnych dyrektyw europejskich. Szczegółowe informacje można znaleźć na osobnej deklaracji zgodności (DOC) dołączonej do produktu.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

Dołączona instrukcja obsługi silnika zawiera informacje dotyczące wymagań amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) oraz prawa stanu Kalifornia w zakresie kontroli emisji w systemach emisji, konserwacji i gwarancji. Części zamienne można zamówić u producenta silnika.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy silnika wysokoprężnego i niektóre jego elementy mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i podobne elementy zawierają ołów i związki ołowiu, substancje chemiczne uznane przez stan Kalifornia za rakotwórcze i powodujące zaburzenia rozrodu. Myj ręce po kontakcie z nimi.

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normami EN ISO 5395:2013 oraz ANSI B71.4-2017.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Niniejszy produkt może obciąć dłonie lub stopy oraz wyrzucać przedmioty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Nie zbliżać się do wyrzutnika. Osoby postronne i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od maszyny.

 • Nie zezwalać dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub odblokowywaniem tunelu wyrzutowego należy zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowa konserwacja maszyny mogą spowodować obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w stosownych rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal93-6681
decal93-6688
decal93-7276
decal94-3353
decal99-3444
decal110-0806
decal117-3270
decal121-3598
decal121-3628
decal133-8062
decalbatterysymbols
decal121-3607
decal121-3619
decal121-3620
decal121-3623

Montaż

Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Instalacja kół

Części potrzebne do tej procedury:

Zespół przedniego koła2
Zespół tylnego koła1
 1. Załóż zespół koła na piastę (trzonkiem zaworu na zewnątrz).

  Important: Obręcze kół tylnych są węższe niż obręcze kół przednich.

 2. Przykręć nakrętki kół i dokręć je z momentem od 61 do 88 N·m.

Instalacja kierownicy.

Części potrzebne do tej procedury:

Kierownica1
Kołpak kierownicy1
Duża podkładka1
Nakrętka kontrująca1
Wkręt1
 1. Wsuń kierownicę na wał kierownicy (Rysunek 3).

  g010834
 2. Wsuń podkładkę na wał kierownicy (Rysunek 3).

 3. Zamocuj kierownicę do wału nakrętką zabezpieczającą i dokręć ją z momentem od 27 do 35 N∙m (Rysunek 3).

 4. Zakładamy pokrywkę kierownicy i przykręcamy ją śrubą (Rysunek 3).

Zalewanie elektrolitem, ładowanie i podłączanie akumulatora

Części potrzebne do tej procedury:

ElektrolitA/R

Ostrzeżenie

Płyty, bieguny i akcesoria akumulatora zawierają ołów/jego związki. Substancje według prawa stanu Kalifornia są przyczyną raka, uszkodzeń płodów lub upośledzeń funkcji rozrodczych. Po kontakcie z akumulatorem należy umyć ręce.

Note: Akumulator suchy winien być zalany elektrolitem o masie właściwej 1,260 g/cm3 zakupionym w sklepie z akumulatorami.

Niebezpieczeństwo

Elektrolit akumulatora zawiera śmiertelnie trujący kwas siarkowy, powodujący silne poparzenia.

 • Nie próbuj pić elektrolitu i unikaj kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Używaj okularów ochronnych i gumowych rękawic chroniących dłonie.

 • Uzupełniaj akumulator w miejscu z ciągłym dostępem do wody, aby móc opłukać skórę.

 1. Zalecany jest zakup elektrolitu o masie właściwej 1,260 g/cm3 w sklepie z akumulatorami.

 2. Otwórz maskę.

 3. Zdejmij pokrywę akumulatora (Rysunek 4).

  g008874
 4. Należy odkręcić korki z cel akumulatora i do każdej z nich powoli wlewać elektrolit dopóki jego poziom nie zakryje płyt.

 5. Wkręć korki wlewu i podłącz do biegunów akumulatora ładowarkę o natężeniu prądu od 3 do 4 A. Ładuj akumulator przez 4 do 8 godzin prądem od 3 do 4 A .

  Ostrzeżenie

  Podczas ładowania akumulatora wytwarzają się gazy o charakterze wybuchowym.

  • Nie wolno dopuścić do powstania w pobliżu ładowanego akumulatora żadnych iskier ani otwartego ognia.

  • Palenie tytoniu w pobliżu akumulatora jest zabronione.

 6. Po naładowaniu akumulatora należy wyłączyć prostownik z sieci i odłączyć jego przewody od biegunów akumulatora.

 7. Odkręć korki cel akumulatora. Powoli dolewamy elektrolit do każdej celi aż jego poziom osiągnie górną kreskę. Zakręć korki cel.

  Important: Nie wolno przepełnić akumulatora. Elektrolit rozlany z celi akumulatora na inne części maszyny może spowodować silną korozję tych części i ich uszkodzenie.

 8. Zakładamy klemę czerwonego kabla na biegun dodatni (+) i przykręcamy ją śrubą z nakrętką (Rysunek 5) a klemę czarnego kabla na biegun ujemny (–). Trzeba upewnić się, czy klema dodatnia (+) całkowicie weszła na swój biegun i czy czerwony kabel jest ułożony wzdłuż obudowy akumulatora. Kabel nie może dotykać pokrywy akumulatora.

  Ostrzeżenie

  Niewłaściwe ułożenie kabla może doprowadzić do jego uszkodzenia, w konsekwencji czego będzie iskrzył. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co będzie skutkowało obrażeniami ciała.

  • Przed odłączeniem dodatniego (czerwonego) przewodu należy zawsze odłączać ujemny (czarny) przewód akumulatora.

  • Przed podłączeniem ujemnego (czarnego) przewodu należy zawsze podłączyć dodatni (czerwony) przewód akumulatora.

  g011213

  Important: Przy montażu akumulatora należy zwrócić uwagę, aby śruby mocujące klemy miały łby ustawione od dołu a nakrętki od góry. Założone odwrotnie śruby te mogłyby kolidować z przewodami hydraulicznymi w trakcie przesuwania w bok jednostek tnących.

 9. Połączone klemy i bieguny akumulatora smarujemy cienką warstwą smaru Grafo 112X (nr. kat. 505-47), wazeliną, bądź lekkim tłuszczem, aby zapobiec ich korozji.

 10. Na dodatni biegun akumulatora nasuwamy gumowy kapturek wykluczający możliwość zwarć.

 11. Załóż pokrywę akumulatora.

Kontrola/kalibracja wskaźnika nachylenia

Części potrzebne do tej procedury:

Inklinometr (miernik nachylenia)1

Niebezpieczeństwo

Aby ograniczyć ryzyko śmierci w wyniku wywrotki, nie eksploatujemy maszyny na zboczach o nachyleniu przekraczającym 25º.

 1. Należy parkować maszynę na płaskich równych powierzchniach.

 2. Sprawdzamy ręcznym inklinometrem (Rysunek 6) (dostarczanym z maszyną) umieszczonym na poprzecznej belce ramy obok zbiornika paliwa, czy maszyna stoi płasko. Odczytywany z fotela operatora inklinometr winien wskazywać zero.

  g008873
 3. Jeśli inklinometr nie wskazuje zera, należy przejechać kosiarką w miejsce, w którym odczyt będzie zerowy. Zamontowany na maszynie wskaźnik nachylenia powinien teraz pokazywać zero.

 4. Jeśli wskaźnik nie pokazuje zera, poluzuj 2 śruby z nakrętkami mocujące go do wspornika, przekręć go tak, aby wskazywał zero, i dokręć obie śruby.

Montaż naklejki CE

Części potrzebne do tej procedury:

Etykieta ostrzegawcza (121-3598)1

Jeśli maszyna będzie używana na terenie, na którym obowiązują normy CE, zamocuj naklejkę CE na odpowiedniej etykiecie dotyczącej terenów poza WE.

Montaż zatrzasku maski (dotyczy tylko WE)

Części potrzebne do tej procedury:

Uchwyt blokady1
Nit2
Podkładka1
Śruba (¼ x 2 cale)1
Nakrętka zabezpieczająca (¼ cala)1
 1. Odepnij zatrzask maski z jego uchwytu.

 2. Usuń nity (2) mocujące uchwyt zatrzasku do maski (Rysunek 7). Zdemontuj uchwyt zatrzasku z maski.

  g012628
 3. Ustaw otwory montażowe w uchwycie blokady (WE) i w uchwycie zatrzasku maski równo z otworami montażowymi w masce. Uchwyt blokady musi znaleźć się między maską a uchwytem zatrzasku maski (Rysunek 8). Nie wyjmuj śruby z nakrętką z ramienia uchwytu blokady.

  g012629
 4. Od wewnętrznej strony maski należy zgrać podkładki z otworami montażowymi.

 5. Przynituj uchwyty i podkładki do maski (Rysunek 8).

 6. Zatrzaśnij zatrzask maski na jego uchwycie (Rysunek 9).

  g012630
 7. Wkręć śrubę w drugie ramię uchwytu blokady maski, blokując w ten sposób zatrzask na swoim miejscu (Rysunek 10).

  Note: Dokręć śrubę do oporu, ale nie dokręcaj nakrętki.

  g012631

Montaż osłony wydechu (dotyczy tylko WE)

Części potrzebne do tej procedury:

Osłona wydechu1
Blachowkręt4
 1. Należy zgrać otwory montażowe osłony wydechu z otworami w ramie (Rysunek 11).

  g008875
 2. Przykręć osłonę do ramy czterema blachowkrętami (Rysunek 11).

Montaż pałąka zabezpieczającego

Części potrzebne do tej procedury:

Zespół pałąka chroniącego przed skutkami wywrotki1
Śruby kołnierzowe4
Nakrętki kontrujące4
Zacisk przewodu1

Important: Nigdy nie wolno spawać ani przerabiać pałąka zabezpieczającego przed skutkami wywrotki (ROPS). Uszkodzony układ ROPS należy wymienić, nie wolno go naprawiać ani prostować.

 1. Należy opuścić pałąk na uchwyty montażowe kosiarki i zgrać otwory montażowe. Trzeba upewnić się, czy rurka odpowietrzająca na pałąku znalazła się z lewej strony maszyny (Rysunek 12).

  g011160
 2. Każdy z końców pałąka przykręcamy do jego wspornika montażowego dwoma śrubami kołnierzowymi i zabezpieczamy nakrętkami kontrującymi (Rysunek 12). Dokręć elementy mocujące z momentem 81 N∙m.

 3. Obejmą mocujemy przewód odpowietrzania układu paliwa na rurce wentylacyjnej.

  Ostrożnie

  Uruchomienie silnika przed zamocowaniem przewodu odpowietrzania układu paliwa do rurki odpowietrzającej spowoduje, że z przewodu zacznie wypływać paliwo, powodując zagrożenie pożarem lub wybuchem. Pożar lub wybuch paliwa może skutkować poważnymi oparzeniami ciała oraz zniszczeniem mienia.

  Przed uruchomieniem silnika podłącz przewód odpowietrzania układu paliwowego do rurki odpowietrzającej.

Montaż przednich ramion podnoszących

Części potrzebne do tej procedury:

Ramiona podnoszące2
2
Śruba (5/16 x ⅞ cala)2
 1. Należy odkręcić 2 śruby mocujące i zdemontować łącznik osi obu ramion podnoszących (Rysunek 13). Zachować śruby i łącznik.

  g011161
 2. W tuleję każdego ramienia podnoszącego należy wetknąć jego wałek i zgrać otwory montażowe (Rysunek 14).

  g011162
 3. Przykręć każdy wałek do jego tulei 2 śrubami (5/16 x ⅞ cala).

 4. Należy założyć ramiona podnoszące na ich osie (Rysunek 15) i zabezpieczyć uprzednio zdemontowanym łącznikiem osi (przykręcamy łącznik uprzednio odkręconymi śrubami).

  Note: Dokręć śruby z momentem 95 N∙m.

  g011966
 5. Demontujemy tylne pierścienie sprężyste zabezpieczające kołki montażowe na obu końcach siłownika napędzającego ramiona podnoszące.

 6. Kołkiem montażowym i 2 podkładkami należy połączyć prawy koniec siłownika z prawym ramieniem (Rysunek 15). Zabezpiecz połączenie pierścieniem sprężystym.

 7. Kołkiem montażowym połącz lewy koniec siłownika z lewym ramieniem. Zabezpiecz połączenie pierścieniem sprężystym.

Montaż ram nośnych na zespołach tnących

 1. Wyjmij zespoły tnące z ich kartonów. Wyreguluj, jak przedstawiono w podręczniku użytkownika jednostki tnącej.

 2. Na każdy z przednich zespołów tnących zakładamy przednią ramę nośną (Rysunek 16).

  g011968
 3. Połącz przednie ramy nośne z ich zespołami tnącymi następującymi zaczepami:

  • Przedni zaczep przykręcamy śrubami ⅜ x 2¼ cala z podkładkami i nakrętkami do otworów montażowych z przodu ramy i w środkowej części zespołu tnącego jak pokazano na Rysunek 17. Umieść podkładkę z każdej strony zaczepu. Dokręć elementy mocujące z momentem 42 N∙m.

  • Tylny zaczep przykręcamy śrubami ⅜ x 2¼ cala z podkładkami i nakrętkami do otworów montażowych z przodu ramy i w środkowej części zespołu tnącego jak pokazano na Rysunek 17. Umieszczamy podkładkę z każdej strony zaczepu. Dokręć elementy mocujące z momentem 42 N∙m.

   g012688
 4. Na tylny zespół tnący zakładamy tylną ramę nośną (Rysunek 18).

  g012003
 5. Należy połączyć tylną ramę nośną z jej zespołem tnącym następującymi zaczepami:

  • Przedni zaczep przykręcamy śrubami ⅜ x 2¼ cala z podkładkami i nakrętkami do otworów montażowych w ramie i w zespole tnącym jak pokazano na Rysunek 19. Umieść podkładkę z każdej strony zaczepu. Dokręć elementy mocujące z momentem 42 N∙m.

  • Tylny zaczep przykręcamy śrubami ⅜ x 2¼ cala z podkładkami i nakrętkami do otworów montażowych w ramie i w zespole tnącym jak pokazano na Rysunek 19. Umieść podkładkę z każdej strony zaczepu. Dokręć elementy mocujące z momentem 42 N∙m.

   g012689

Montaż zespołów tnących

 1. Na oś każdego przedniego ramienia podnoszącego zakładamy tarczę oporową.

 2. Na oś należy nasunąć ramę nośną z zespołem tnącym i zabezpieczyć ją przed spadnięciem zawleczką (Rysunek 20).

  Note: W przypadku tylnego zespołu tnącego tarczę oporową zakłada się między tył ramy nośnej z zespołem a zawleczkę zabezpieczającą.

  g012016
 3. Należy nasmarować wszystkie obrotowe złącza w ramieniu podnoszącym i ramie nośnej.

  Important: Konieczne jest upewnienie się, czy węże hydrauliczne nie są skręcone ani załamane i czy węże tylnego zespołu tnącego są ułożone jak na (Rysunek 21). Należy podnieść zespoły tnące i przesunąć je w lewo (model 03171). Węże tylnego zespołu tnącego nie mogą dotykać uchwytu kabli trakcyjnych. W razie potrzeby konieczna jest zmiana położenia złączek/węży hydraulicznych.

  g011965
 4. Przewlekamy łańcuch zabezpieczający przez wycięcie na końcu każdej ramy nośnej. Koniec łańcucha przykręcamy na górze ramy śrubą z podkładką i nakrętką (Rysunek 22).

  g011218

Montaż napędu zespołów tnących

 1. Przesuń zespoły tnące na przód osi ich ramion podnoszących.

 2. Z wewnętrznej strony prawego zespołu tnącego należy zdemontować przeciwwagę i o-ring (Rysunek 23).

  g011964
 3. Wykręć korek z gniazda łożyska na zewnętrznym końcu prawego zespołu tnącego i zamocuj tam przeciwwagi i uszczelkę.

 4. Z pozostałych gniazd łożysk zespołów napędowych wykręcamy korki wkręcone tam na czas transportu.

 5. Na kołnierz silnika hydraulicznego zakładamy o-ring dostarczony z zespołem tnącym (Rysunek 24).

  g012025
 6. Zamocuj silnik na napędzanym końcu zespołu tnącego i przykręć go 2 śrubami niewypadającymi dostarczonymi z zespołem tnącym (Rysunek 24).

Regulacja ramion podnoszących

 1. Uruchomić silnik, podnieść ramiona i skontrolować luz między każdym ramieniem a uchwytem płyty podłogowej – winien on mieścić się w zakresie 5-8 mm (Rysunek 25).

  g008876

  Note: Jeśli luz nie mieści się w podanym zakresie, trzeba wyregulować siłownik następująco:

  1. Należy poluzować nakrętkę oporową i regulując położenie siłownika sprowadzić luz do zalecanego zakresu (Rysunek 26).

   g008877
  2. Poluzuj nakrętkę kontrującą na przednim siłowniku (Rysunek 27).

   g008878
  3. Zdejmij zawleczkę na końcu tłoka i obróć strzemiączko.

  4. Załóż zawleczkę i skontroluj luz.

  5. W razie potrzeby powtórz kroki 1 - 4.

  6. Dociągnij nakrętkę kontrującą strzemiączka.

  Note: Gdyby w trakcie transportu tylne ramie podnoszące klekotało, należy zmniejszyć jego luz.

 2. Konieczne jest skontrolowanie, czy luz między ramieniem podnoszącym a jego nakrętką oporową mieści się w zakresie 0,13-1,02 mm (Rysunek 26).

  Note: Jeśli luz nie mieści się w podanym zakresie, trzeba przekręcić nakrętkę oporową tak, aby sprowadzić go do zalecanego zakresu.

 3. Uruchom silnik, podnieś ramiona i sprawdź, czy odstęp między listwą a taśmą zderzaka u góry tylnego zespołu napędowego mieści się w zakresie od 0,51 do 2,54 mm, jak pokazano na Rysunek 28.

  g008879

  Jeśli luz nie mieści się w podanym zakresie wyreguluj tylny siłownik następująco:

  1. Należy opuścić zespoły tnące i poluzować nakrętkę kontrującą siłownika (Rysunek 29).

   g008880
  2. W pobliżu nakrętki chwyć szczypcami przez szmatę tłoczysko siłownika i przekręć je.

  3. Podnieś zespoły tnące i skontroluj luz.

  4. W razie potrzeby powtórz kroki 1 - 3.

  5. Dociągnij nakrętkę kontrującą strzemiączka.

Important: Zbyt mały luz przednich oporów lub tylnej listwy zderzaka może doprowadzić do uszkodzenia ramion podnoszących.

Montaż zestawu do odchylania rolek (opcjonalny)

Części potrzebne do tej procedury:

Zestaw do odchylania rolek (dostępny osobno)1

Wykorzystanie zestawu do odchylania rolek jest zalecane przy koszeniu z większą wysokością cięcia.

 1. Unieś jednostki tnące do maksymalnej pozycji.

 2. Zlokalizuj uchwyt na ramie powyżej centralnej jednostki tnącej (Rysunek 30).

 3. Naciskając w dół przednią rolkę centralnej jednostki tnącej ustal, które otwory we wsporniku odchylania pasują do otworów w uchwycie na ramie, dzięki czemu po zamontowaniu wspornika odchylania zachowany zostanie ten sam punkt kontaktu z rolką (Rysunek 30).

  g016925
 4. Opuść jednostki tnące i przykręć do ramy wspornik odchylania za pomocą 2 śrub zamkowych i 2 nakrętek dostarczonych w zestawie (Rysunek 30).

Przegląd produktu

g008887

Pedały trakcyjne

Wciśnij pedał jazdy do przodu (Rysunek 31), aby ruszyć do przodu. Wciśnij pedał jazdy do tyłu (Rysunek 31), aby ruszyć do tyłu albo wspomóc zatrzymywanie podczas jazdy do przodu. Aby zatrzymać kosiarkę, należy zwolnić oba pedały albo aktywnie przestawić je w położenie NEUTRALNE.

Przełącznik koszenie/transport

Piętą przesuń przełącznik koszenie/transport (Rysunek 31) w lewo, aby przejść do jazdy bez koszenia lub w prawo, aby przejść do koszenia. Zespoły tnące pracują tylko wtedy, gdy przełącznik koszenie/transport znajduje się w pozycji koszenie.

Important: Szybkość jazdy podczas koszenia jest fabrycznie ustawiona na 9,7 km/h (6 MPH). Można ją jednak regulować śrubą (Rysunek 32).

g008888

Dźwignia regulacji kierownicy

Pociągnij dźwignię regulacji kierownicy (Rysunek 31) do tyłu, ustaw kolumnę kierownicy w pożądanym położeniu, popchnij dźwignię do przodu, aby zablokować kierownicę w tym położeniu.

Szpara obserwacyjna

Szpara (Rysunek 31) w podłodze pozwala wzrokowo sprawdzić, czy zespoły tnące znajdują się w pozycji środkowej.

Wskaźnik kąta

Wskaźnik kąta (Rysunek 31) pokazuje bieżący kąt nachylenia terenu w stopniach.

Wyłącznik zapłonu (stacyjka)

Wyłącznik zapłonu (Rysunek 33) posiada trzy pozycje używane do nagrzania świec żarowych, uruchomienia silnika i do jego zatrzymania, są to: pozycja WYłąCZENIA, ZAPłONU/PODGRZEWANIA oraz ROZRUCHU. Aby uruchomić rozrusznik, przekręć kluczyk do pozycji ZAPłON/PODGRZEWANIE, odczekaj (ok. 7 sekund) aż zgaśnie kontrolka świecy żarowej, następnie przekręć kluczyk do pozycji ROZRUCH. Gdy silnik zaskoczy, zwolnij kluczyk. Kluczyk automatycznie przejdzie w położenie ZAPłON/PRACA. Aby wyłączyć silnik, przekręć kluczyk do pozycji WYłąCZENIA, po czym wyjmij go ze stacyjki, aby zapobiec uruchamianiu silnika przez nieupoważnione osoby.

g191213

Przepustnica

Przesuń przepustnicę (Rysunek 33) do przodu, aby zwiększyć obroty silnika lub do tyłu, aby zmniejszyć obroty.

Przełącznik napędu zespołów tnących

Przełącznik napędu zespołów tnących (Rysunek 33) ma 2 pozycje: WłąCZONE i WYłąCZONE. Uchylnym przełącznikiem steruje się elektrozaworem włączającym hydrauliczny napęd zespołów tnących.

Licznik godzin

Licznik godzin (Rysunek 33) wskazuje łączną liczbę godzin pracy maszyny. Licznik godzin uruchamia się z chwilą przekręcenia kluczyka w stacyjce do pozycji pracy.

Dźwignia opuszczania/podnoszenia zespołów tnących

Aby opuścić zespoły tnące, przesuń dźwignię (Rysunek 33) do przodu. Jeśli silnik nie pracuje, zespoły tnące nie zostaną opuszczone, a w podniesionej pozycji nie będą pracować. Aby podnieść zespoły tnące, przesuń dźwignię do tyłu w pozycję UNIESIENIA.

Aby przesunąć zespoły tnące w lewo/w prawo, przesuwamy dźwignię w lewo/w prawo. Zespoły powinno się przesuwać w lewo/w prawo, gdy są podniesione albo gdy są opuszczone i kosiarka jedzie (dotyczy tylko modelu 03171).

Note: Nie trzeba trzymać dźwigni w pozycji do przodu” przez cały czas opuszczania zespołów tnących.

Niebezpieczeństwo

Przy jeździe w dół zbocza przesunięcie zespołów tnących obniża stabilność kosiarki. Może to przyczynić się do wywrotki i w konsekwencji do obrażeń lub śmierci operatora.

Na zboczu przesuwamy zespoły tnące w kierunku, gdzie jest wyżej.

Kontrolka temperatury chłodziwa

Kontrolka temperatury (Rysunek 33) zapali się, gdy płyn w chłodnicy silnika przegrzeje się. Jeśli maszyna nie zostanie zatrzymana, a temperatura płynu chłodzącego wzrośnie o kolejne 6°C, silnik zostanie automatycznie wyłączony.

Kontrolka ciśnienia oleju

Kontrolka oleju (Rysunek 33) zapali się, gdy ciśnienie oleju w silniku spadnie poniżej bezpiecznego progu.

Kontrolka alternatora

Kontrolka alternatora (Rysunek 33) winna być zgaszona, gdy pracuje silnik. Jej zapalenie się sygnalizuje konieczność sprawdzenia i naprawy układu ładowania akumulatora.

Kontrolka świecy żarowej

Kontrolka świecy żarowej (Rysunek 33) pali się, gdy świece żarowe są włączone.

Hamulec postojowy

Aby zapobiec niekontrolowanemu przesuwaniu się kosiarki, po każdym wyłączeniu jej silnika zaciągnij hamulec postojowy (Rysunek 33). Aby zaciągnąć hamulec postojowy, pociągnij jego dźwignię do góry. Jeśli naciśniesz pedał jazdy przy załączonym hamulcu postojowym, silnik zgaśnie.

Blokada dźwigni podnoszenia

Aby uniemożliwić opuszczenie zespołów tnących, przesuń blokadę dźwigni podnoszenia (Rysunek 33) do tyłu.

Pokrętło regulacji obrotów wrzecion

Pokrętło regulacji obrotów wrzecion znajduje się pod pokrywą konsoli (Rysunek 34). Aby wyregulować pożądane obroty wrzecion (tj. tempo koszenia), obróć pokrętło do pozycji wynikającej z nastawionej wysokości cięcia trawy i szybkości jazdy kosiarki. Patrz Obroty wrzecion.

g011168

Przełączanie kierunku obrotów wrzecion

Przełącznik kierunku obrotów wrzecion znajduje się pod pokrywą konsoli (Rysunek 34). Przestaw przełącznik kierunku obrotów wrzecion w pozycję R (ostrzenie wrzecion), bądź w pozycję F (koszenie). Nie należy przestawiać przełącznika kierunku obrotów wrzecion, gdy wrzeciona obracają się.

Wskaźnik paliwa

Wskaźnik paliwa (Rysunek 35) pokazuje ilość paliwa w baku.

g008890

Regulacja przód/tył położenia fotela operatora

Przesuń dźwignię (Rysunek 35) z boku fotela na zewnątrz, przesuń fotel do pożądanego położenia, zwolnij dźwignię, aby zablokować fotel w tym położeniu.

Note: Dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Szerokość jednostki jezdnej203 cm przy szerokości koszenia 183 cm 234 cm przy szerokości koszenia 216 cm
Szerokość koszenia183 cm lub 216 cm
Długość248 cm
Wysokość193 cm z pałąkiem ROPS
Masa netto*844 kg (1,860 funtów)
Pojemność zbiornika paliwa28 litrów.
Szybkość jazdyKoszenie: od 0 do 10 km/h; jazda transportowa: od 0 do 14 km/h. Jazda do tyłu: od 0 do 6 km/h
*z zamontowanymi zespołami tnącymi i płynami eksploatacyjnymi

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama zatwierdzonego przez firmę Toro sprzętu i akcesoriów przeznaczonych do stosowania z maszyną, zwiększających jej możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę wszystkich zatwierdzonych akcesoriów i osprzętu.

Aby zapewnić maksymalną wydajność i zachować certyfikat bezpieczeństwa maszyny, używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów firmy Toro. Części zamienne i akcesoria pochodzące od innych producentów mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może spowodować utratę gwarancji maszyny.

Działanie

Note: Określaj lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione. Przepisy lokalne mogą ograniczać wiek operatora. Za szkolenie operatorów i mechaników odpowiada właściciel.

 • Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz symbolami bezpieczeństwa.

 • Operator musi umieć szybko zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

 • Należy sprawdzić czujniki obecności operatora i właściwe działanie wyłączników bezpieczeństwa, a także osłony pod kątem prawidłowego zamocowania i działania. Nie używać maszyny, jeśli nie działa ona prawidłowo.

 • Przed użyciem sprawdź, czy ostrza, śruby ostrzy i zespoły tnące są w dobrym stanie technicznym. Aby zachować równowagę zespołu tnącego, wymieniaj cały zestaw zużytych lub uszkodzonych ostrzy i śrub.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Podczas posługiwania się paliwem zachowaj szczególną ostrożność. Paliwo jest wysoce palne, a jego opary mają właściwości wybuchowe.

 • Zgaś papierosy, cygara, fajki i wszelkie inne źródła zapłonu.

 • Używaj wyłącznie zatwierdzonego kanistra na paliwo.

 • Nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

 • Nie dolewaj ani nie spuszczaj paliwa w zamkniętym pomieszczeniu.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

 • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika, unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Silnik dostarczany jest ze skrzynią korbową napełnioną olejem. Przed pierwszym uruchomieniem silnika i po pierwszym uruchomieniu należy sprawdzić poziom oleju.

  Pojemność skrzyni korbowej z założonym filtrem wynosi ok. 3,8 l.

  Używaj oleju silnikowego wysokiej jakości, zgodnego z następującymi specyfikacjami:

  • Wymagany poziom klasyfikacji API: CH-4, CI-4 lub wyższy.

  • Preferowany typ oleju: SAE 15W-40 (w temperaturach otoczenia powyżej –17ºC)

  • Inne oleje: SAE 10W-30 lub 5W-30 (wszystkie temperatury)

  Note: Dystrybutorzy firmy Toro oferują olej Toro Premium w dwóch klasach lepkości: 15W-40 lub 10W-30. Numery katalogowe można znaleźć w katalogu części.

  Note: Olej najlepiej sprawdzać, gdy silnik jest zimny, przed uruchomieniem. Jeśli silnik został już włączony, zanim rozpoczniesz sprawdzanie, odczekaj co najmniej 10 minut, aż olej ścieknie do miski olejowej. Jeśli poziom oleju jest poniżej oznaczenia Add (dodaj) na wskaźniku poziomu lub jest na poziomie tego oznaczenia, dodaj oleju w takiej ilości, aby jego poziom sięgał oznaczenia Full (pełny). Nie przepełniaj zbiornika. Jeśli poziom oleju znajduje się między kreską add” a kreską full” na bagnecie, oleju nie trzeba uzupełniać.

  1. Zaparkuj maszynę na płaskim podłożu, opuść zespoły tnące, wyłącz silnik, załącz hamulec postojowy i wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Wyciągnij bagnet (Rysunek 36) i przetrzyj go czystą szmatką.

   g008881
  3. Wsuń bagnet w otwór do pomiaru poziomu oleju, upewnij się, czy całkowicie osiadł w swoim gnieździe, wyciągnij go i odczytaj poziom.

  4. Jeśli poziom oleju okaże się za niski, odkręć korek wlewu (Rysunek 37) i stopniowo dolewaj olej małymi porcjami, często sprawdzając jego poziom, aż zostanie osiągnięta kreska full” na bagnecie.

   g008882
  5. Wkręć korek i zamknij maskę silnika.

   Important: Upewnij się, że poziom oleju znajduje się pomiędzy górną i dolną wartością graniczną zaznaczoną na wskaźniku poziomu oleju. Przepełnienie lub niedostateczne napełnienie olejem silnikowym może powodować awarię silnika.

  Uzupełnianie paliwa

  Należy używać wyłącznie czystego, świeżego oleju napędowego lub oleju napędowego bio o niskiej (< 500 ppm) albo bardzo niskiej (< 15 ppm) zawartości siarki. Minimalna liczba cetanowa powinna wynosić 40. Aby zachować świeżość oleju, kupujemy go w ilościach, które zostaną zużyte w ciągu 180 dni.

  Zbiornik paliwa mieści ok. 28 litrów paliwa.

  Używaj letniego oleju napędowego (nr 2-D) przy temperaturze powyżej -7°C oraz zimowego (nr 1-D lub mieszanki paliw 1-D/2-D) poniżej tej temperatury. Dzięki niższemu punktowi zapłonu i niższej lepkości olej zimowy ułatwi rozruch silnika w niskich temperaturach i zredukuje zapychanie się filtra paliwa.

  Stosowanie letniego oleju napędowego w temperaturze wyższej niż -7°C przyczynia się do wydłużenia trwałości pompy paliwowej i zwiększenia mocy w porównaniu z olejem zimowym.

  Możliwość stosowania paliwa typu biodiesel”

  Maszyna może być napędzana paliwem typu biodiesel klasy do B20 (20% oleju pochodzenia roślinnego, 80% oleju pochodzenia mineralnego). Zawartość siarki w konwencjonalnym oleju napędowym powinna być niska lub bardzo niska. Należy pamiętać o następujących zastrzeżeniach:

  • Komponent oleju napędowego bio musi spełniać normę ASTM D6751 lub EN14214.

  • Zmieszane paliwo musi spełniać normę ASTM D975 lub EN590.

  • Mieszanka paliwowa z dodatkiem olejów roślinnych może uszkadzać powłoki malarskie.

  • Przy niskich temperaturach udział olejów roślinnych nie powinien przekroczyć 5% (biodiesel B5).

  • Monitorujemy stan uszczelek, węży i podkładek uszczelniających stykających się paliwem, ponieważ z czasem mogą się one degradować.

  • Jakiś czas po przejściu na mieszankę paliwową z udziałem olejów roślinnych można oczekiwać zatkania filtra paliwa.

  • Więcej informacji o mieszankach paliwowych typu biodiesel można uzyskać u dystrybutora.

  1. Oczyść obszar wokół korka zbiornika paliwa (Rysunek 38).

   g191214
  2. Odkręć korek zbiornika paliwa.

  3. Napełniaj zbiornik, aż poziom paliwa sięgnie dolnej krawędzi szyjki wlewu.

   Note: Nie wlewaj nadmiernej ilości paliwa do zbiornika.

  4. Zakręć korek wlewu paliwa.

  5. Wytrzyj ewentualnie rozlane paliwo.

  Sprawdzanie układu chłodzenia

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom cieczy chłodzącej silnik.
 • Codziennie usuwaj zanieczyszczenia z chłodnicy (Rysunek 39). Podczas eksploatacji w szczególnie ciężkich warunkach (duże zapylenie, duża ilość brudu) czyść chłodnicę co godzinę, patrz Czyszczenie układu chłodzenia silnika.

  g190823

  Układ chłodzenia jest napełniony roztworem wody i trwałego glikolu etylenowego zapobiegającego zamarzaniu w stosunku 50/50. Poziom płynu w układzie chłodzenia sprawdzaj codziennie przed uruchomieniem silnika.

  Pojemność układu chłodzenia wynosi około 5,7 litra.

  Ostrożnie

  Gdy silnik pracuje, będący pod ciśnieniem płyn chłodzący może wydostać się na zewnątrz i spowodować oparzenia.

  • Nie odkręcaj korka chłodnicy, gdy silnik pracuje.

  • Do odkręcania korka użyj szmatki i wyciągaj go powoli pozwalając wydostać się nagromadzonej parze.

  1. Należy sprawdzać poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym (Rysunek 40).

   g027618

   Note: Przy zimnym silniku poziom płynu w układzie chłodzenia winien znajdować się mniej więcej w połowie między górną i dolną kreską zaznaczoną na boku zbiornika.

  2. Jeśli poziom płynu w układzie chłodzenia jest zbyt niski, odkręcamy korek wlewu do zbiornika wyrównawczego i uzupełniamy płyn w układzie. Nie wolno przepełniać zbiornika.

  3. Zakręć korek wlewu do zbiornika wyrównawczego.

  Przegląd układu hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju hydraulicznego.
 • Zbiornik oleju hydraulicznego jest fabrycznie napełniony wysokiej jakości olejem hydraulicznym w ilości ok. 13,2 litra. Sprawdź poziom oleju hydraulicznego zanim po raz pierwszy uruchomisz silnik i powtarzaj tę czynność codziennie.

  Olej hydrauliczny najlepiej sprawdzać, gdy jest zimny. Maszyna powinna znajdować się w konfiguracji transportowej. Jeśli poziom oleju znajduje się poniżej oznaczenia Add (dolej) na wskaźniku poziomu, dolej jego odpowiednią ilość, aby poziom osiągnął połowę dopuszczalnego zakresu. Nie wlewaj nadmiernej ilości paliwa do zbiornika. Jeśli poziom oleju zawiera się pomiędzy znaczkami Full i Add, nie ma konieczności uzupełniania zbiornika.

  Zalecany jest olej Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (dostępny w pojemnikach 19 litrów oraz beczkach 210 litrów. Patrz katalog lub skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Toro).

  Alternatywne rodzaje oleju: jeśli olej Toro jest niedostępny, można użyć innego tradycyjnego oleju zawierającego środki ropopochodne o odpowiednich właściwościach materiałowych i parametrach branżowych. Należy sprawdzić u dostawcy, czy olej spełnia te specyfikacje.

  Note: Firma Toro nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez zastosowanie nieodpowiednich zamienników. Należy stosować wyłącznie płyny renomowanych producentów, którzy gwarantują wysoką jakość swoich produktów.

  Uniwersalny płyn hydrauliczny o wysokim wskaźniku lepkości i niskiej temperaturze płynięcia, ISO VG 46
   Właściwości materiałowe:
    Lepkość, ASTM D445cSt przy 40°C: 44 do 48cSt przy 100°C: 7,9 do 9,1
    Wskaźnik lepkości, ASTM D2270140 lub wyższy (wyższy wskaźnik lepkości oznacza olej wielosezonowy)
    Temperatura krzepnięcia, ASTM D97od -36,7°C do -45°C
    FZG, etap błędu11 lub wyższy
    Zawartość wody (świeży płyn)500 ppm (maksymalnie)
   Specyfikacje przemysłowe:
    Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Odpowiednie płyny hydrauliczne muszą być określone dla urządzeń mobilnych (przeciwnie do zastosowań wewnątrzzakładowych), typu multiweight, z dodatkiem środków antyzużyciowych ZnDTP lub ZDDP (nie olej typu bezpopiołowego).

  Important: Istnieje wiele bezbarwnych płynów hydraulicznych, dlatego ciężko zauważyć ich wyciek. Czerwony barwnik do oleju układu hydraulicznego jest dostępny w butelkach 20 ml (2/3 uncji objętości). Jedna butelka wystarcza na 15 do 22litrów oleju hydraulicznego. Zamów część nr 44-2500 u autoryzowanego dystrybutora Toro.

  1. Zaparkuj maszynę na płaskim podłożu, opuść zespoły tnące, wyłącz silnik, załącz hamulec postojowy i wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Oczyść okolice szyjki i korka wlewu oleju hydraulicznego do zbiornika (Rysunek 41), po czym odkręć korek.

   g008886
  3. Wyciągnij bagnet i przetrzyj go czystą szmatką.

  4. Wsuń bagnet w otwór do pomiaru poziomu oleju hydraulicznego, wyciągnij go i odczytaj poziom oleju.

   Note: Ślad oleju na bagnecie nie może być odległy od kreski o więcej niż 6 mm.

  5. Jeśli jest niżej, dolewamy odpowiedniego oleju, aby podnieść poziom do kreski.

  6. Wetknij bagnet na swoje miejsce i zakręć korek wlewu.

  Sprawdzanie ciśnienia w oponach

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • W dostarczonej kosiarce opony są napompowane do wyższego ciśnienia niż ciśnienie eksploatacyjne. Dlatego trzeba upuścić nieco powietrza, aby obniżyć ciśnienie. Ciśnienie eksploatacyjne winno mieścić się w zakresie 0,97–1,24 bara.

  Note: Dla dobrej pracy i uzyskania wysokiej jakości koszenia utrzymujemy właściwe ciśnienie we wszystkich oponach kosiarki.

  Niebezpieczeństwo

  Zbyt niskie ciśnienie obniża stabilność kosiarki na zboczach. Może to grozić wywrotką, co może skutkować śmiercią lub obrażeniami ciała.

  Dbamy, aby ciśnienie w oponach nie było zbyt niskie.

  Kontrola styku wrzecion z nożem stacjonarnym

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź styk wrzecion z nożem stacjonarnym.
 • Regularnie sprawdzamy styk wrzecion z nożem stacjonarnym, nawet jeśli dotychczasowa jakość cięcia była zadowalająca. Wrzeciona powinny lekko stykać się z nożem stacjonarnym na całej jego długości; więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Regulacja wrzecion i noża stacjonarnego” w podręczniku użytkownika zespołów tnących.

  Dociąganie nakrętek kół

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszej godzinie
 • Dociągnij nakrętki kół.
 • Po pierwszych 10 godzinach
 • Dociągnij nakrętki kół.
 • Co 200 godzin
 • Dociągnij nakrętki kół.
 • Dokręć nakrętki kół z momentem od 61 do 88 N·m

  Ostrzeżenie

  Utrzymywanie nieprawidłowego momentu dokręcania nakrętek kół może spowodować obrażenia ciała.

  Upewnij się, że nakrętki kół dokręcone są z momentem od 61 do 88 N·m.

  Bezpieczeństwo w czasie pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Właściciel/operator może zapobiegać wypadkom i jest odpowiedzialny za obrażenia ciała innych osób i uszkodzenia mienia wynikłe wskutek wypadków.

  • Należy nosić odpowiedni ubiór, w tym ochronę oczu, pełne obuwie ochronne z podeszwą antypoślizgową, długie spodnie i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś luźnej biżuterii.

  • Nie używaj maszyny będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  • W żadnym wypadku nie przewoź pasażerów na maszynie ani nie pozwalaj osobom postronnym i zwierzętom przebywać w pobliżu maszyny podczas pracy.

  • Aby uniknąć dziur lub niewidocznych zagrożeń, korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności.

  • Unikaj koszenia mokrej trawy. Pogorszona przyczepność może być przyczyną poślizgu.

  • Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że wszystkie napędy są w położeniu neutralnym, hamulec postojowy jest załączony i że siedzisz w fotelu operatora.

  • Nie zbliżaj dłoni ani stóp do zespołów tnących. Wylot wyrzutnika zawsze powinien być drożny.

  • Zanim rozpoczniesz cofanie obejrzyj się, aby upewnić się, że teren za kosiarką jest pusty.

  • Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do zakrętów, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą utrudniać widoczność.

  • Nie koś blisko zboczy, rowów ani skarp. Nagłe przejechanie kołem przez obrzeże lub obsunięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny.

  • Zatrzymuj jednostki tnące zawsze, gdy nie wykonujesz koszenia.

  • Po uderzeniu w przedmiot lub w razie wystąpienia odbiegających od normy drgań zatrzymaj maszynę, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i sprawdź jednostki tnące. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  • Zwolnij i zachowaj ostrożność podczas skręcania i przejeżdżania przez jezdnie i chodniki. Zawsze ustępujemy drogi takim pojazdom.

  • Przed regulacją wysokości koszenia odłączaj napęd od jednostki tnącej i wyłączaj silnik (chyba że regulację można wykonać ze stanowiska operatora).

  • Nigdy nie uruchamiaj silnika w pomieszczeniu zamkniętym, bez ujścia spalin.

  • Nie wolno pozostawiać uruchomionej maszyny bez nadzoru.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora (dotyczy również opróżniania zestawu do zbierania trawy lub udrożnienia kanału) wykonaj następujące czynności:

   • Parkujemy maszynę wyłącznie na równym podłożu.

   • Odłącz odbiór mocy i opuść sprzęt.

   • Załącz hamulec postojowy.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

   • Zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

  • Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

  • Nie używaj maszyny do holowania innych pojazdów.

  • Stosuj wyłącznie akcesoria, osprzęt i części zamienne zatwierdzone przez firmę Toro®.

  Układ zabezpieczający przed przewróceniem (ROPS)

  • Nie demontuj pałąka ROPS z maszyny.

  • Upewnij się, że pas bezpieczeństwa jest pewnie zamontowany i sprawdź, czy możesz go szybko odpiąć w sytuacji awaryjnej.

  • Dokładnie sprawdź, czy nad głową operatora nie znajdują się nisko zawieszone przeszkody i unikaj dotykania ich.

  • Należy utrzymywać ROPS w dobrym stanie, przeprowadzając okresowe, dokładne kontrole układu pod kątem uszkodzeń i stanu dokręcenia łączników.

  • Uszkodzone części układu zabezpieczającego przed przewróceniem należy wymienić. Zabrania się naprawiania lub modyfikowania ich.

  Maszyny ze stałym pałąkiem bezpieczeństwa

  • Pałąk ROPS stanowi integralne urządzenie zabezpieczające.

  • Podczas prowadzenia kosiarki operator winien mieć zawsze zapięty pas bezpieczeństwa.

  Bezpieczeństwo pracy na zboczu

  • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Operator odpowiada za bezpieczną pracę na zboczach. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych i zboczach wymaga dodatkowej uwagi.

  • Ta trójjednostkowa kosiarka posiada unikalny układ napędowy zapewniający najlepszą przyczepność na wzniesieniach. Inaczej niż w typowych kosiarkach trójjednostkowych koło znajdujące się bliżej szczytu nie wpada w poślizg, ograniczając przyczepność. Nie wolno kosić zbyt stromych zboczy wzgórz, gdyż grozi to przewróceniem się maszyny zanim dojdzie do utraty przyczepności.

  • Gdy tylko to możliwe, należy kosić, jadąc pod górę lub w dół zbocza i unikać koszenia w poprzek zbocza.

  • Na zboczu należy przesunąć zespoły tnące w kierunku szczytu wzniesienia (jeżeli konfiguracja maszyny na to pozwala).

  • Jeżeli opony tracą przyczepność, odłącz ostrza i powoli jedź prosto w dół terenu pochyłego.

  • Jeżeli musisz skręcić, rób to powoli i stopniowo w dół.

  • Oceń warunki miejscowe w danym dniu, w tym zbadaj lokalizację, aby określić, czy praca maszyny na zboczu będzie bezpieczna. Podczas dokonywania takiej oceny powinieneś zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

  • Aby określić, czy maszynę można obsługiwać w warunkach występujących danego dnia w danym miejscu, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi użytkowania maszyny na zboczach oraz z warunkami, w których maszyna ma być użytkowana. Zmiany terenowe mogą skutkować zmianą kierunku zbocza dla maszyny.

  • Unikaj ruszania, zatrzymywania i skręcania na zboczach. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy. Skręcaj powoli i stopniowo..

  • Nie używaj maszyny w warunkach, w których przyczepność, sterowanie lub stabilność są niepewne.

  • Usuń lub oznacz przeszkody takie jak rowy, dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte zagrożenia. Przeszkody mogą być ukryte w wysokiej trawie. Na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny.

  • Pamiętaj, że używanie maszyny na mokrej trawie, w poprzek lub w dół zbocza może skutkować utratą przyczepności przez maszynę. Utrata przyczepności przez koła napędowe może skutkować poślizgiem i utratą możliwości hamowania lub sterowania.

  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania maszyny w pobliżu urwisk, rowów, nasypów, wody i innych miejsc niebezpiecznych. Nagłe przejechanie kołem przez obrzeże lub zapadnięcie się obrzeża może spowodować wywrócenie się maszyny. Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od wszelkich zagrożeń.

  • Zidentyfikować zagrożenia przy podstawie zbocza. W przypadku występowania zagrożenia, zbocza należy kosić za pomocą kosiarki obsługiwanej przez stojącego operatora.

  • W miarę możliwości podczas pracy na zboczach, jednostki tnące maszyny powinny być obniżone. Podniesienie jednostek tnących podczas pracy na zboczu może powodować niestabilność maszyny.

  • Podczas używania systemów workowania trawy lub innego osprzętu należy zachować szczególną ostrożność. Mogą one spowodować zmianę stabilności maszyny i utratę kontroli.

  Uruchamianie i zatrzymywanie silnika

  W niżej podanych sytuacjach może zajść potrzeba odpowietrzania układu paliwowego (więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Płukanie układu paliwowego:

  • Pierwsze uruchomienie nowego silnika.

  • Silnik zatrzymał się wskutek wyczerpania paliwa.

  • Wykonano roboty dotyczące układu paliwowego, takie jak wymiana filtra paliwa itp.

  Uruchamianie silnika

  1. Należy upewnić się, że hamulec postojowy został załączony i że przełącznik napędu wrzecion znajduje się w pozycji ODłąCZONEJ.

  2. Zwolnij pedał trakcyjny i sprawdź, czy znalazł się w pozycji neutralnej.

  3. Przepustnicę ustaw w połowie zakresu.

  4. Przekręć kluczyk zapłonu w położenie ZAPłON/PODGRZANIE, przytrzymaj go aż zgaśnie kontrolka świecy żarowej (ok. 7 sekund), po czym przekręć go w położenie ROZRUCH, co uruchomi rozrusznik. Gdy tylko silnik, zaskoczy zwolnij kluczyk.

   Note: Kluczyk automatycznie przejdzie do pozycji ZAPłON/PRACA.

   Important: Aby zapobiec przegrzaniu rozrusznika, nie włączaj go na dłużej niż 15 s. Jeśli po 10 sekundach ciągłej pracy rozrusznika silnik nie zaskoczy, przed następnym skorzystaniem z rozrusznika odczekaj 60 sekund.

  5. Po pierwszym uruchomieniu silnika, a także po remoncie silnika, jedź do przodu i do tyłu przez jedną do dwóch minut. Uruchom też podnośnik oraz napęd zespołów tnących i upewnij się, czy wszystkie podzespoły działają poprawnie.

   Note: Pokręcając kierownicą w lewo i w prawo sprawdź reakcję układu kierowniczego. Wyłącz silnik i przejrzyj całą maszynę w poszukiwaniu przecieków, obluzowanych części, bądź innych rzucających się w oczy objawów nieprawidłowości.

   Ostrożnie

   Sprawdzenie, czy nie ma wycieków, obluzowanych części lub innych usterek może wiązać się z ryzykiem zranienia.

   Przed przeprowadzeniem kontroli pod kątem wycieków oleju, poluzowanych części i innych usterek należy wyłączyć silnik i poczekać, aż wszystkie części ruchome zatrzymają się.

  Zatrzymywanie silnika

  Przestaw przepustnicę w pozycję OBROTóW JAłOWYCH, przełącznik napędu wrzecion w pozycję ODłąCZONą i przekręć kluczyk zapłonu w pozycję WYłąCZENIA.

  Note: Wyjmij kluczyk ze stacyjki, aby zapobiec uruchamianiu silnika przez nieupoważnione osoby.

  Płukanie układu paliwowego

  1. Zaparkuj maszynę na płaskim podłożu, opuść zespoły tnące, wyłącz silnik, załącz hamulec postojowy i wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Upewnij się, że zbiornik paliwa jest napełniony co najmniej w połowie.

  3. Należy odpiąć zatrzask maski i podnieść maskę.

  4. Odkręć śrubę odpowietrzania na pompie wtryskowej paliwa (Rysunek 42).

   g008891
  5. Przekręć kluczyk zapłonu w położenie ZAPłONU. Elektrycznie napędzana pompa paliwa zacznie pracę, wypychając powietrze z układu paliwowego przez szpary wokół odkręconej śruby odpowietrzania.

   Note: Pozostaw kluczyk w położeniu ZAPłONU, aż spod śruby odpowietrzania będzie wyciekać ciągły strumień paliwa.

  6. Dokręć śrubę odpowietrzania i przekręć kluczyk zapłonu w położenie wyłączenia.

  Note: Zazwyczaj po odpowietrzeniu układu paliwowego silnik startuje bez problemów. Gdyby jednak silnik nie dał się uruchomić, między pompą wtryskową a wtryskiwaczami może być uwięzione powietrze, patrz rozdział Płukanie układu paliwowego.

  Bezpieczeństwo po skończonej pracy

  • Usuń trawę i pozostałości z zespołów tnących, tłumików i komory silnika, aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

  • Jeżeli jednostki tnące są w pozycji transportowej, przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru użyj blokady mechanicznej (jeżeli jest dostępna).

  • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu, zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  • Przed rozpoczęciem magazynowania lub transportowania urządzenia należy odciąć dopływ paliwa.

  • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

  • Utrzymuj wszystkie części maszyny w nienagannym stanie. Wszystkie elementy muszą być dobrze dokręcone – dotyczy to zwłaszcza mocowań ostrzy.

  • Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone etykiety.

  Kontrola systemu zabezpieczeń

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź system zabezpieczeń.
 • Ostrożnie

  Jeżeli przełączniki blokad bezpieczeństwa są odłączone lub uszkodzone, maszyna może nieoczekiwanie uruchomić się, co może doprowadzić do obrażeń ciała.

  • Nie manipuluj przy przełącznikach blokad.

  • Codziennie, przed przystąpieniem do obsługi maszyny, sprawdzaj działanie przełączników blokad i wymieniaj wszystkie uszkodzone przełączniki.

  1. Dbamy, aby osoby postronne nie zbliżały się do rejonu pracy kosiarki. Ręce i nogi należy trzymać z dala od jej zespołów tnących.

  2. Silnik nie powinien dać się uruchomić, gdy przełącznik napędu zespołów tnących znajduje się w pozycji On bądź jest wciśnięty pedał jazdy. Jeśli zabezpieczenie nie działa poprawnie, należy skorygować problem.

  3. Siedząc na fotelu operatora, przestaw pedał w pozycję neutralną, zwolnij hamulec postojowy i/lub przestaw przełącznik napędu zespołów tnących w pozycję WYłąCZENIA. Silnik powinien dać się uruchomić. Podnieś się z fotela i powoli wciśnij pedał jazdy – silnik powinien zatrzymać się w ciągu 1 do 3 sekund. Jeśli zabezpieczenie nie działa poprawnie, skoryguj problem.

  Note: Hamulec postojowy kosiarki jest wyposażony w przełącznik. Jeśli naciśniesz pedał jazdy przy załączonym hamulcu postojowym, silnik zgaśnie.

  Lokalizacja punktów mocowania maszyny

  g190824

  Przewożenie maszyny na przyczepie

  • Do załadunku maszyny na przyczepę i zdejmowania jej z przyczepy używaj jednoczęściowych podestów o pełnej szerokości.

  • Zamocuj maszynę w pewny sposób.

  Holowanie maszyny

  W sytuacjach nadzwyczajnych kosiarkę można holować na krótkich dystansach, jednak firma Toro nie zaleca holowania jako procedury standardowej.

  Important: Pod groźbą uszkodzenia napędu jazdy zabrania się holować kosiarkę z prędkością większą niż 3-4 km/h. Maszynę, która wymaga przemieszczenia na jakieś dalsze odległości należy transportować na ciężarówce lub przyczepie.

  1. Odszukaj zawór obejścia na pompie (Rysunek 44) i przekręć go o 90°.

   g008892
  2. Przed uruchomieniem silnika zamknij zawór obejścia obracając go o 90° (ćwierć obrotu). Nie uruchamiaj silnika, gdy zawór obejścia jest otwarty.

  Używanie standardowego modułu sterowania (SCM – Standard Control Module)

  Moduł SCM to hermetycznie zamknięte urządzenie elektroniczne o uniwersalnej budowie, pasujące do każdej konfiguracji kosiarki. Dzięki swym elementom półprzewodnikowym i mechanicznym moduł pozwala monitorować sygnały elektryczne z zabezpieczeń zapewniających bezpieczną eksploatację kosiarki i sterować określonymi funkcjami kosiarki.

  Moduł monitoruje stan wejść: pedał jazdy w pozycji neutralnej, stan hamulca postojowego, stan napędu hydraulicznego, silnik uruchomiony, kierunek obrotów wrzecion, za wysoka temperatura. Moduł wystawia sygnały wyjściowe: włącz napęd hydrauliczny (PTO), włącz rozrusznik (START), uaktywnij elektrozawór (ETR).

  Moduł dzieli się na część obsługującą sygnały wejściowe i część obsługującą sygnały wyjściowe. Sygnały wejściowe i wyjściowe są identyfikowane zielonymi diodami LED na płytce drukowanej.

  Sygnałem wejściowym silnik uruchomiony” jest napięcie 12 VDC. Na wszystkich innych wejściach sygnałem jest zwarcie linii do masy. Z każdym wejściem jest stowarzyszona dioda LED, która zapala się w obecności danego sygnału. Obserwując stan diod LED można łatwiej odszukać przyczynę diagnozowanego problemu.

  Sygnały wyjściowe pojawiają się, gdy są spełnione odpowiednie kombinacje warunków wejściowych. Trzy sygnały wyjściowe to: włącz napęd hydrauliczny (PTO), uaktywnij elektrozawór (ETR), uruchom silnik (START). Z każdym wyjściem jest stowarzyszona dioda LED monitorująca stan odpowiedniego przekaźnika i sygnalizująca obecność napięcia na jednym z trzech wyjść.

  Układy wyjściowe nie określają integralności urządzeń wyjściowych, zatem wyszukiwanie przyczyn diagnozowanych problemów obejmuje inspekcję stanu diod sygnalizacyjnych oraz konwencjonalne sprawdzanie stanu tych urządzeń i integralności ich okablowania. Służą do tego pomiary impedancji odłączonych elementów, pomiary rezystancji kabli (odłączonych od modułu SCM) lub testowe pobudzanie określonych komponentów.

  Moduł SCM nie jest przystosowany do połączenia z żadnym zewnętrznym komputerem ani urządzeniem naręcznym, nie można go przeprogramować ani nie rejestruje sporadycznie pojawiających się sygnałów awarii.

  Naklejka umieszczona na module SCM zawiera wyłącznie symboliczny opis diod LED. Trzy symbole opisujące diody sygnalizujące wyjścia są obwiedzione wyróżniającą obwódką. Pozostałe symbole opisują diody sygnalizujące stan wejść. Symbole objaśniono na ilustracji poniżej.

  g190826

  Poniżej kroki procedury wyszukiwania przyczyn diagnozowanych problemów za pomocą modułu SCM.

  1. Określ czy problem dotyczy napędu (PTO), rozruchu (START), czy elektrozaworu (ETR).

  2. Przekręć kluczyk w stacyjce do pozycji ZAPłON i sprawdź, czy zapaliła się czerwona kontrolka LED.

  3. Przestaw wszystkie przełączniki wejściowe i sprawdź, że wszystkie kontrolki LED zmieniły swój stan.

  4. Ustaw urządzenia wejściowe w pozycjach odpowiednich dla osiągnięcia zamierzonego stanu wyjściowego. Odpowiednie pozycje urządzeń wejściowych można określić, posiłkując się poniższą tabelą zależności logicznych.

  5. Jeśli jedna z diod wyjściowych LED zapala się bez uaktywnienia odpowiedniej dla niej funkcji wyjściowej, sprawdź wchodzące w grę kable, połączenia i podzespoły. Należy naprawić uszkodzone elementy.

  6. Jeśli oczekiwana dioda wyjściowa LED nie zapala się, sprawdź oba bezpieczniki.

  7. Jeśli oczekiwana dioda wyjściowa LED nie zapala się, mimo iż wejścia znajdują się w odpowiednich stanach, podłącz inny moduł SCM i sprawdź, czy błąd nie zniknie.

  Każdy wiersz w poniższej tabeli zależności logicznych identyfikuje wymagane stany wejść i wyjść dla każdej określonej funkcji produktu. Funkcje produktu są wymienione w lewej kolumnie. Symbolami oznaczono określone warunki obwodów elektrycznych: pod napięciem, zwarty z masą, rozwarty.

  SYGNAŁY WEJŚCIOWESYGNAŁY WYJŚCIOWE
  FunkcjaZasilanie podanePedał jazdy w pozycji neutralnejSilnik uruchomionyHamulec zaciągniętyNapęd hydrauliczny włączonyOperator w foteluZa wysoka temperatura Ostrzenie wrzecionUruchom silnik Uaktywnij elektrozawór ETRWłącz napęd PTO
  Uruchomienie silnika+OOOO++O
  Praca (zespoły tnące wyłączone)OOOOOOO+O
  Praca (zespoły tnące uaktywnione)OOOOOO+O
  KoszenieOOOOO++
  Ostrzenie wrzecionOOOOO++
  Reakcja na przegrzanie  O    OOO
  • (–) – tak oznaczono obwody zwarte do masy – odpowiednie diody świecą się.

  • (O) – tak oznaczono obwody odłączone od masy lub nieaktywne – odpowiednie diody nie świecą się.

  • (+) – tak oznaczono obwody pod napięciem (cewka sprzęgła, elektrozawór, sygnał wejściowy silnik uruchomiony”) — odpowiednie diody świecą się.

  • ( ) – tak oznaczono obwody niebiorące udziału w realizacji danej funkcji.

  Aby rozpocząć poszukiwanie przyczyn problemów, przekręć kluczyk w stacyjce nie uruchamiając silnika. Ustalamy, która funkcja nie działa i należy zajrzeć do tabeli zależności logicznych. Po kolei sprawdź diody sygnalizujące wchodzące w grę sygnały wejściowe i upewnij się, czy ich stan odpowiada stanowi określonemu w tabeli.

  Jeśli wszystkie diody wejściowe są w prawidłowym stanie, sprawdź stan diod wyjściowych. Jeśli dioda wyjściowa jest zapalona lecz odpowiednie urządzenie wyjściowe nie jest uaktywnione, zmierz napięcie dochodzące do tego urządzenia, sprawdź ciągłość jego obwodów po odłączeniu go od maszyny i potencjał jego masy (masa pływająca”). Zakres koniecznych napraw będzie uzależniony od wyników powyższych pomiarów.

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  Ogólne wskazówki dla modelu 03171

  Niebezpieczeństwo

  Kosiarka posiada układ jezdny umożliwiający jazdę do przodu po zboczach nawet w sytuacji, gdy koło znajdujące się wyżej straci kontakt z podłożem. W takich warunkach kosiarka może wywrócić się, a operator i osoby znajdujące się w pobliżu mogą odnieść poważne obrażenia lub ponieść śmierć.

  Graniczne nachylenie terenu, przy którym kosiarka wywróci się, zależy od wielu czynników. Należą do nich warunki koszenia, takie jak mokry lub pofałdowany teren, szybkość jazdy (zwłaszcza na zakrętach), położenie zespołów tnących (w przypadku maszyn z zespołami Sidewinder), ciśnienie powietrza w oponach, doświadczenie operatora.

  Ryzyko wywrotki jest niewielkie dopóki nachylenie terenu nie przekracza 15 stopni. Wraz ze wzrostem nachylenia do zalecanego maksymalnego dopuszczalnego (25 stopni) ryzyko wywrotki rośnie do umiarkowanego. Pod groźbą znacznego ryzyka wywrotki z konsekwencjami poważnych obrażeń lub śmierci nie wjeżdżamy na teren o nachyleniu powyżej 20 stopni.

  Aby określić wzgórza i stoki, na których użytkowanie kosiarki będzie bezpieczne, musimy przeprowadzić terenową inspekcję całego obszaru przeznaczonego do koszenia. Podczas takiego przeglądu terenu kieruj się zdrowym rozsądkiem biorąc pod uwagę stan murawy i ryzyko wywrotki. Aby sprawdzić czy maszynę można bezpiecznie użytkować na danym wzgórzu/stoku, posłuż się przyrządem do pomiaru nachylenia terenu dostarczanym z każdą kosiarką. Aby przeprowadzić inspekcję terenową, połóż listwę o długości 1,25 m na powierzchni zbocza i zmierz jego nachylenie. Długa na 1,25 m deska pozwoli uśrednić nachylenie zbocza, choć lokalne zagłębienia i otwory, które mogą znacznie zmieniać lokalne nachylenie terenu, nie zostaną uwzględnione. Kosiarką można wjeżdżać na zbocza o maksymalnym nachyleniu 20 stopni.

  Dodatkowo kosiarka jest wyposażona we wskaźnik nachylenia na kolumnie kierownicy. Wskazuje on nachylenie zbocza, na którym kosiarka się aktualnie znajduje i identyfikuje zalecany limit nachylenia 25 stopni.

  • Należy ćwiczyć posługiwanie się kosiarką dopóki nie zaznajomimy się z nią wszechstronnie.

  • Po uruchomieniu silnika nagrzej go na luzie z obrotami na połowie maksymalnych. Pchnij dźwignię przepustnicy do oporu do przodu, podnieś zespoły tnące, zwolnij hamulec postojowy, wciśnij pedał jazdy w przód i ostrożnie wyjedź na jakąś otwartą przestrzeń.

  • Przećwicz jazdę do przodu/do tyłu oraz zatrzymywanie i uruchamianie maszyny. Aby zatrzymać kosiarkę, zdejmij stopę z pedału jazdy i poczekaj, aż pedał powróci do położenia neutralnego albo wciśnij pedał jazdy w kierunku do tyłu. Zatrzymanie kosiarki jadącej w dół zbocza może wymagać użycia pedału jazdy wstecz.

  • Po zboczach jedź powoli, aby nie utracić kontroli nad kosiarką i unikaj wykonywania skrętów, aby ograniczyć ryzyko wywrotki. Operując w terenie pagórkowatym przesuń boczne zespoły tnące na stronę kosiarki od góry zbocza, aby zwiększyć stabilność maszyny. I odwrotnie, przesunięcie bocznych zespołów tnących na stronę kosiarki od dołu zbocza zmniejszy stabilność maszyny. Taką operację zawsze wykonuje się przed wjazdem na zbocze.

  • Gdy tylko to możliwe, należy kosić jadąc pod górę lub w dół zbocza i unikać koszenia w poprzek zbocza. W dół zbocza zjeżdżaj z opuszczonymi zespołami tnącymi, aby polepszyć zdolności manewrowe kosiarki. Nie próbuj zawracać na zboczu.

  • Wyćwicz się w objeżdżaniu przeszkód terenowych, zarówno z podniesionymi, jak i z opuszczonymi zespołami tnącymi. Podczas przejeżdżania między przeszkodami zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić maszyny bądź jej zespołów tnących.

  • Ustawiaj zasięg zespołów tnących z wyczuciem, aby nie zawisnąć nimi na przeszkodzie ani nie uszkodzić ich w inny sposób.

  • Nie przesuwaj zespołów tnących z boku na bok chyba że są one opuszczone i kosiarka porusza się albo są one podniesione do pozycji transportowej. Przesuwanie zespołów tnących, gdy są one opuszczone lecz kosiarka nie porusza się może doprowadzić do zniszczenia murawy.

  • W ciężkich obszarach poruszaj się bardzo powoli.

  • Zatrzymaj kosiarkę, gdy na koszonym terenie albo w jego bezpośrednim sąsiedztwie pojawi się jakaś osoba postronna i nie wznawiaj koszenia dopóki teren nie będzie opróżniony. Maszyna została zaprojektowana dla jednej osoby. Nie zezwalaj nikomu na wspólną jazdę w tej samej maszynie. Takie zachowanie jest nadzwyczaj niebezpieczne i grozi poważnymi obrażeniami.

  • Wypadek może zdarzyć się każdemu. Najczęstszą przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość, wykonywanie nagłych skrętów, nieznajomość terenu (koszenie zbyt stromych zboczy), niezatrzymanie silnika przed opuszczeniem fotela operatora, prowadzenie pod wpływem narkotyków upośledzających czujność. Środki na przeziębienie lub leki na receptę mogą powodować senność, podobnie jak alkohol i narkotyki. Bądź czujny, aby zachować bezpieczeństwo. Nieprzestrzeganie powyższych wytycznych może doprowadzić do poważnych obrażeń.

  • Nie obsługuj kosiarki, jeśli jesteś zmęczony, chory, pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  • Boczny zespół tnący może być wysunięty maksymalnie 33 cm poza kosiarkę, co pozwala przycinać trawę blisko krawędzi bunkrów piaskowych i innych przeszkód bez konieczności niebezpiecznego zbliżania opon traktora do takich krawędzi, oczek wodnych itd.

  • Jeśli na drodze traktora znajdzie się jakaś przeszkoda, przesuń zespoły tnące, aby łatwo skosić trawę wokół przeszkody.

  • Przygotowując maszynę do transportu z jednego obszaru koszenia do innego, podnieś zespoły tnące do najwyższej pozycji, przesuń suwak koszenie/transport w lewo do pozycji transportu i ustaw przepustnicę w położeniu SZYBKO.

  Ogólne wskazówki dla modelu 03170

  Niebezpieczeństwo

  Kosiarka posiada układ jezdny umożliwiający jazdę do przodu po zboczach nawet w sytuacji, gdy koło znajdujące się wyżej straci kontakt z podłożem. W takich warunkach kosiarka może wywrócić się, a operator i osoby znajdujące się w pobliżu mogą odnieść poważne obrażenia lub ponieść śmierć.

  Graniczne nachylenie terenu, przy którym kosiarka wywróci się, zależy od wielu czynników. Należą do nich warunki koszenia takie jak mokry lub pofałdowany teren, szybkość jazdy (zwłaszcza na zakrętach), położenie zespołów tnących, ciśnienie powietrza w oponach, doświadczenie operatora.

  Ryzyko wywrotki jest niewielkie dopóki nachylenie terenu nie przekracza 20 stopni. Wraz ze wzrostem nachylenia do zalecanego maksymalnego dopuszczalnego (25 stopni) ryzyko wywrotki rośnie do umiarkowanego. Pod groźbą znacznego ryzyka wywrotki z konsekwencjami poważnych obrażeń lub śmierci nie wjeżdżaj na teren o nachyleniu powyżej 25 stopni.

  Aby określić wzgórza i stoki, na których użytkowanie kosiarki będzie bezpieczne, musisz przeprowadzić terenową inspekcję całego obszaru przeznaczonego do koszenia. Podczas takiego przeglądu terenu kieruj się zdrowym rozsądkiem biorąc pod uwagę stan murawy i ryzyko wywrotki. Aby sprawdzić czy maszynę można bezpiecznie użytkować na danym wzgórzu/stoku, posłuż się przyrządem do pomiaru nachylenia terenu dostarczanym z każdą kosiarką. Aby przeprowadzić inspekcję terenową, połóż listwę o długości 1,25 m na powierzchni zbocza i zmierz jego nachylenie. Długa na 1,25 m deska pozwoli uśrednić nachylenie zbocza, choć lokalne zagłębienia i otwory, które mogą znacznie zmieniać nachylenie terenu, nie zostaną uwzględnione. Kosiarką można wjeżdżać na zbocza o maksymalnym nachyleniu 25 stopni.

  Dodatkowo kosiarka jest wyposażona we wskaźnik nachylenia na kolumnie kierownicy. Wskazuje on nachylenie zbocza, na którym kosiarka się aktualnie znajduje i identyfikuje zalecany limit nachylenia 25 stopni.

  • Należy ćwiczyć posługiwanie się kosiarką dopóki nie zaznajomimy się z nią wszechstronnie.

  • Po uruchomieniu silnika nagrzej go na luzie z obrotami na połowie maksymalnych. Pchnij dźwignię przepustnicy do oporu do przodu, podnieś zespoły tnące, zwolnij hamulec postojowy, wciśnij pedał jazdy w przód i ostrożnie wyjedź na jakąś otwartą przestrzeń.

  • Poćwicz jazdę do przodu/do tyłu oraz zatrzymywanie i uruchamianie maszyny. Aby zatrzymać kosiarkę, zdejmij stopę z pedału jazdy i poczekaj, aż pedał powróci do położenia neutralnego albo wciśnij pedał jazdy w kierunku do tyłu. Zatrzymanie kosiarki jadącej w dół zbocza może wymagać użycia pedału jazdy wstecz.

  • Po zboczach jedź powoli, aby nie utracić kontroli nad kosiarką i unikaj wykonywania skrętów, aby ograniczyć ryzyko wywrotki.

  • Gdy tylko to możliwe, należy kosić jadąc pod górę lub w dół zbocza i unikać koszenia w poprzek zbocza. W dół zbocza zjeżdżaj z opuszczonymi zespołami tnącymi, aby polepszyć zdolności manewrowe kosiarki. Nie próbuj zawracać na zboczu.

  • Wyćwicz się w objeżdżaniu przeszkód terenowych, zarówno z podniesionymi, jak i z opuszczonymi zespołami tnącymi. Podczas przejeżdżania między przeszkodami zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić maszyny bądź jej zespołów tnących.

  • Ustawiaj zasięg zespołów tnących z wyczuciem, aby nie zawisnąć nimi na przeszkodzie ani nie uszkodzić ich w inny sposób.

  • W ciężkich obszarach poruszaj się bardzo powoli.

  • Zatrzymaj kosiarkę, gdy na koszonym terenie albo w jego bezpośrednim sąsiedztwie pojawi się jakaś osoba postronna i nie wznawiaj koszenia dopóki teren nie będzie opróżniony. Maszyna została zaprojektowana dla jednej osoby. Nie zezwalaj nikomu na wspólną jazdę w tej samej maszynie. Takie zachowanie jest nadzwyczaj niebezpieczne i grozi poważnymi obrażeniami.

  • Wypadek może zdarzyć się każdemu. Najczęstszą przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość, wykonywanie nagłych skrętów, nieznajomość terenu (koszenie zbyt stromych zboczy), niezatrzymanie silnika przed opuszczeniem fotela operatora, prowadzenie pod wpływem narkotyków upośledzających czujność. Środki na przeziębienie lub leki na receptę mogą powodować senność, podobnie jak alkohol i narkotyki. Bądź czujny, aby zachować bezpieczeństwo. Nieprzestrzeganie powyższych wytycznych może doprowadzić do poważnych obrażeń.

  • Nie obsługuj kosiarki, jeśli jesteś zmęczony, chory, pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  • Przygotowując maszynę do transportu z jednego obszaru koszenia do innego, podnieś zespoły tnące do najwyższej pozycji, przesuń suwak koszenie/transport w lewo do pozycji transportu i ustaw przepustnicę w położeniu SZYBKO.

  Techniki koszenia

  • Włącz napęd zespołów tnących i powoli zbliż się do obszaru koszenia. Gdy przednie zespoły tnące znajdą się nad obszarem koszenia, należy je opuścić.

  • Aby uzyskać profesjonalnie wyglądające proste pokoszone pasy (pożądane w niektórych zastosowaniach), znajdź w oddali jakieś drzewo/inny obiekt i stale kieruj się na nie/niego.

  • Gdy przednie zespoły tnące dotrą do krawędzi obszaru koszenia podnieś je i zawróć kosiarkę przebywając drogę o kształcie odrywającej się kropli. Taka droga pozwala szybko ustawić kosiarkę na torze jazdy wymaganym do zgrania następnego pasa koszenia z poprzednim.

  • Obszary przylegające do bunkrów, oczek wodnych, stawów, lub innych nieregularnych konturów koś lewym lub prawym bocznym zespołem tnącym (przesuń dźwignię napędu w lewo lub w prawo, zależnie od sytuacji). Zespoły tnące można też przesuwać w poziomie, aby dopasować je do toru jazdy.

  • Trawa skoszona przez zespoły tnące może być wyrzucana przed lub za kosiarkę. Wyrzucanie do przodu stosuj kosząc niewysoką trawę. Przy tej metodzie uzyskuje się lepszy wygląd skoszonych powierzchni. Aby ścinki zostały skierowane do przodu po prostu, zamknij tylną osłonę zespołów tnących.

  Ostrożnie

  Aby zapobiec obrażeniom i/lub uszkodzeniom maszyny, nie otwieraj ani nie zamykaj osłon zespołów tnących podczas pracy silnika.

  Przed otwarciem/zamknięciem osłon zespołów tnących wyłącz silnik i odczekaj aż wszystkie ruchome części kosiarki zatrzymają się.

  • Przystępując do koszenia większej ilości trawy przestaw osłony do pozycji tuż pod horyzontalnych. Osłon nie otwieraj za szeroko, gdyż może to doprowadzić do akumulacji nadmiernej ilości ścinków na ramie, ekranie tylnej chłodnicy i w obszarze silnika.

  • Aby zapewnić równe cięcie, zespoły tnące są wyposażone w przeciwwagi zamontowane od strony przeciwnapędowej. Gdyby na koszonej murawie zrównoważenie nie było wystarczające, możesz dodawać/ujmować ciężary przeciwwagi.

  Po koszeniu

  Po koszeniu dokładnie umyj maszynę wężem ogrodowym niezakończonym dyszą (aby zapobiec nadmiernemu ciśnieniu wody, które mogłoby doprowadzić do zanieczyszczenia/uszkodzenia uszczelek i/lub łożysk). Oczyść dokładnie chłodnicę silnika i chłodnicę oleju z brudu i ścinków trawy. Po czyszczeniu przejrzyj maszynę w poszukiwaniu przecieków oleju hydraulicznego i śladów uszkodzeń/zużycia elementów hydraulicznych bądź mechanicznych. Skontroluj wrzeciona i noże w zespołach tnących (czy są ostre i czy prawidłowo się stykają).

  Important: Po umyciu maszyny kilka razy przesuń boczny zespół tnący ze strony lewej na prawą, aby pozbyć się wody z bloku łożysk i poprzecznej rurki (dotyczy tylko modelu 03171).

  Obroty wrzecion

  Aby stale uzyskiwać wysoką jakość koszenia i jednorodny wygląd po koszeniu ważne jest, aby prawidłowo dobierać obroty wrzecion do wysokości cięcia.

  Important: Przy zbyt niskich obrotach będzie widać ślady uszczypnięć”. Przy zbyt wysokich obrotach skoszona powierzchnia może mieć rozmyty” wygląd.

  Procedura regulacji obrotów wrzeciona:

  1. Zweryfikuj ustawienie wysokości cięcia w zespołach tnących. Odszukaj kolumnę tabeli dotyczącą 5 lub 8 wrzecion i wiersz dotyczący ustawionej wysokości cięcia. Na przecięciu odszukanej kolumny i wiersza odczytaj liczbę.

   TABELA OBROTÓW WRZECION
   Wysokość koszeniaBęben z 5 wrzecionamiBęben z 8 wrzecionamiBęben z 11 wrzecionami
   8 km/h9,6 km/h8 km/h9,6 km/h8 km/h9,6 km/h
   63,5 mm2½ cala333*3*
   60.3 mm2⅜ cala343*3*
   57.2 mm2¼ cala343*3*
   54.0 mm2⅛ cala343*3*
   50,8 mm2 cale343*3*
   47.6 mm1⅞ cala453*3*
   44.5 mm1¾ cala453*3*
   41.3 mm1⅝ cala563*3*
   38.1 mm1½ cala5734
   34.9 mm1⅜ cala5834
   31.8 mm1¼ cala6944
   28.8 mm1⅛ cala89*45
   25 mm1 cal99*56
   22.2 mm⅞ cala9*9*57
   19.1 mm¾ cala9*9*7967
   15.9 mm⅝ cala9*9*99*77
   12.7 mm½ cala9*9*99*88
   9.5 mm⅜ cala9*9*99*99

   * Firma Toro nie zaleca tej kombinacji wysokości cięcia lub szybkości jazdy kosiarki.

   Note: Im wyższa liczba, tym wyższe obroty wrzecion.

  2. Pokrętem regulacji obrotów wrzecion (Rysunek 46) ustaw obroty oznaczone liczbą odczytaną w kroku1.

  3. Po kilku dniach eksploatacji maszyny, należy sprawdzić jakość koszenia. Obroty wrzeciona można nastawić jedną pozycję wyżej lub niżej niż pozycja odczytana z tabeli, aby uwzględnić różny stan trawy, różną wielkość ścinków i preferencje osobiste.

   g011168

  Konserwacja

  Note: Określaj lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszej godzinie
 • Dociągnij nakrętki kół.
 • Po pierwszych 10 godzinach
 • Dociągnij nakrętki kół.
 • Sprawdź stan i napięcie wszystkich pasków napędowych.
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień olej silnikowy i filtr oleju.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Sprawdź poziom cieczy chłodzącej silnik.
 • Sprawdź poziom oleju hydraulicznego.
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Sprawdź styk wrzecion z nożem stacjonarnym.
 • Sprawdź system zabezpieczeń.
 • Osusz separator wody.
 • Oczyść chłodnicę główną i chłodnicę oleju.
 • Sprawdź przewody i węże hydrauliczne.
 • Co 25 godzin
 • Sprawdź poziom elektrolitu.(W akumulatorze przechowywanej maszyny poziom elektrolitu sprawdzaj raz na miesiąc.)
 • Co 50 godzin
 • Nasmaruj wszystkie łożyska i panewkiSmaruj łożyska i panewki codziennie w przypadku eksploatacji kosiarki w warunkach dużego zapylenia i brudu.
 • Co 100 godzin
 • Sprawdź stan i napięcie wszystkich pasków napędowych.
 • Co 150 godzin
 • Wymień olej silnikowy i filtr oleju.
 • Co 200 godzin
 • Dociągnij nakrętki kół.
 • Obsługa filtra powietrzaCzynność tę wykonuj częściej, im większe jest zapylenie lub większe są zabrudzenia w pobliżu maszyny.
 • Sprawdź wyregulowanie hamulca postojowego.
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Co 400 godzin
 • Sprawdź przewody i połączenia paliwowe.
 • Wymień obudowę filtra paliwa.
 • Wymień olej hydrauliczny.
 • Co 500 godzin
 • Smaruj łożyska tylnej osi.
 • Co 2 lata
 • Opróżnij i oczyść zbiornik paliwa.
 • Opróżnij i przepłucz system chłodzenia (czynność tę można zlecić autoryzowanym punktom serwisowym lub dystrybutorowi lub wykonać samemu zgodnie z instrukcjami w podręczniku serwisowym).
 • Ostrożnie

  Jeśli zostawisz kluczyk w stacyjce, ktoś może przypadkowo uruchomić silnik i spowodować poważne obrażenia ciała operatora lub osób postronnych.

  Przez przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyciągnij kluczyk ze stacyjki.

  Lista kontrolna codziennych czynności konserwacyjnych

  Skopiuj te stronę, aby wykorzystać ją do rutynowych czynności kontrolnych.

  Sprawdzany elementTydzień:
  PnWt.Śr.Czw.Pt.Sob.Nd
  Sprawdź działanie blokady bezpieczeństwa.       
  Sprawdź działanie hamulca.       
  Sprawdź poziom paliwa.       
  Sprawdź poziom oleju w silniku.       
  Sprawdź poziom płynu w chłodnicy.       
  Spuść wodę z separatora wilgoci z paliwa.       
  Sprawdź filtr powietrza, kołpak przeciw-kurzowy i zawór upustowy.       
  Sprawdź, czy z silnika nie dobiegają nieprawidłowe odgłosy.1       
  Usuń zanieczyszczenia z chłodnicy i osłony       
  Sprawdź, czy podczas eksploatacji nie słychać żadnych nieprawidłowych odgłosów.       
  Sprawdź poziom oleju hydraulicznego w układzie.       
  Sprawdź, czy węże hydrauliczne nie noszą śladów uszkodzeń.       
  Sprawdź maszynę pod kątem wycieków.       
  Sprawdź poziom paliwa.       
  Sprawdź ciśnienie w oponach.       
  Sprawdź działanie przyrządów.       
  Sprawdź regulację kontaktu wrzecion z nożem stacjonarnym.       
  Sprawdź ustawienie wysokości koszenia.       
  Uzupełnij smar we wszystkich smarowniczkach.2       
  Napraw wszystkie uszkodzenia powłok malarskich.       

  1Jeśli silnik nie daje się łatwo uruchomić, wydziela on podczas pracy dużo dymu lub pracuje nieregularnie, skontroluj świece żarowe i dysze wtryskiwaczy.

  2Bezzwłocznie po każdym myciu, niezależnie od podanego harmonogramu.

  Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Note: Aby uzyskać schemat elektryczny lub hydrauliczny maszyny, odwiedź witrynę www.Toro.com.

  Notatki dotyczące obszarów wymagających szczególnej uwagi

  Osoba przeprowadzająca przegląd:
  Lp.DataInformacje
     
     
     
     
     
     
     

  Harmonogram przeglądów

  decal121-3607

  Przed wykonaniem konserwacji

  Bezpieczeństwo przed przystąpieniem do serwisowania maszyny

  • Przed przystąpieniem do regulacji, czyszczenia, naprawy oraz przed opuszczeniem maszyny wykonaj następujące czynności:

   • Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

   • Ustaw dźwignię przepustnicy w położeniu niskie obroty/bieg jałowy.

   • Rozłącz napęd zespołów tnących.

   • Opuść zespoły tnące.

   • Upewnij się, że dźwignia jazdy jest w pozycji neutralnej.

   • Załącz hamulec postojowy.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

   • Zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

   • Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych poczekaj, aż maszyna ostygnie.

  • W miarę możliwości nie wykonuj czynności serwisowych przy włączonym silniku. Nie zbliżaj się do ruchomych części.

  • W razie potrzeby do podparcia maszyny lub jej elementów użyj podpórek.

  • Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z podzespołów magazynujących energię.

  Demontaż maski

  Maskę można łatwo zdemontować i w ten sposób ułatwić sobie wykonywanie procedur konserwacji silnika maszyny.

  1. Odepnij zaczep i podnieś maskę.

  2. Zdejmij zawleczkę (Rysunek 48) mocującą maskę do jej wspornika.

   g008908
  3. Przesuń maskę w prawo, podnieś od przeciwnej strony i wysuń ze wsporników.

  Note: Maskę montuje się, postępując odwrotnie.

  Smarowanie

  Smarowanie łożysk i panewek

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Nasmaruj wszystkie łożyska i panewkiSmaruj łożyska i panewki codziennie w przypadku eksploatacji kosiarki w warunkach dużego zapylenia i brudu.
 • Co 500 godzin
 • Smaruj łożyska tylnej osi.
 • Maszyna wyposażona jest w smarowniczki, które należy regularnie smarować smarem nr 2 na bazie litu. Podczas eksploatacji w warunkach dużego zapylenia i zabrudzenia łożyska i tuleje smaruj codziennie. gdyż inaczej brud, który się do nich dostanie bardzo przyspieszy tempo ich zużywania się. Bezzwłocznie po każdym myciu, niezależnie od podanego harmonogramu konserwacji, uzupełnij smar w smarowniczkach.

  Położenie smarowniczek i częstotliwość smarowania:

  • Oś tylnego zespołu tnącego (Rysunek 49)

   g008894
  • Oś przedniego zespołu tnącego (Rysunek 50)

   g008895
  • Końcówki siłownika bocznych zespołów tnących (2; dotyczy tylko modelu 03171) (Rysunek 51)

   g008896
  • Oś kierownicy (Rysunek 52)

   g190873
  • Oś i siłownik tylnego ramienia podnoszącego (2) (Rysunek 53)

   g008898
  • Oś i siłownik przedniego lewego ramienia podnoszącego (2) (Rysunek 54)

   g008899
  • Oś i siłownik przedniego prawego ramienia podnoszącego (2) (Rysunek 55)

   g008900
  • Mechanizm regulacji pozycji neutralnej (Rysunek 56)

   g008901
  • Suwak koszenie/transport (Rysunek 57)

   g008902
  • Oś napinacza paska (Rysunek 58)

   g008903
  • Siłownik wspomagania kierownicy (Rysunek 59).

   g008904

   Note: Istnieje możliwość zainstalowania dodatkowej smarowniczki na drugim końcu siłownika wspomagania kierownicy. Zdejmij koło, załóż smarowniczkę, napełnij ją smarem, zdejmij ją i załóż korek (Rysunek 60).

   g190872

  Sprawdzanie łożysk uszczelnionych

  Łożyska rzadko zawodzą wskutek wad materiałowych lub robocizny. Najczęściej spotykaną przyczyną awarii łożysk jest wilgoć i brud, które przedostały się za ochronne uszczelki. Najlepszą metodą niedopuszczenia do szkodliwego wpływu brudu/wilgoci na łożyska jest ich regularne smarowanie. Szczelne łożyska są fabrycznie wypełnione specjalnym smarem. Smar ten i wbudowane solidne uszczelki utrzymują zanieczyszczenia i wilgoć z dala od elementów tocznych.

  Szczelne łożyska nie wymagają smarowania ani konserwacji w krótkim horyzoncie czasowym. Oznacza to mniejsze nakłady na rutynową obsługę i redukuje potencjalne ryzyko zanieczyszczenia murawy smarami. Eksploatowane w warunkach normalnych pakiety łożyska/ uszczelki mogą doskonale pracować przez długi czas, lecz wymagają okresowej kontroli stanu łożysk i integralności uszczelek, aby uniknąć przestojów. Łożyska te należy sprawdzać sezonowo i wymieniać w razie uszkodzenia lub zużycia. Szczelne łożyska winny pracować bezproblemowo bez objawów takich jak przegrzewanie się, hałas, luzy, ślady korozji (rdza).

  Ze względu na warunki pracy zespoły łożysko/uszczelki kosiarki są narażone na niekorzystne czynniki (piasek, chemikalia do utrzymania murawy, woda, urazy mechaniczne itp.), które zwiększają tempo normalnego zużycia. Łożyska, które ulegną awarii z powodów innych niż wady materiałowe lub robocizny zazwyczaj nie są objęte gwarancją.

  Note: Na czas eksploatacji łożyska negatywny wpływ mogą mieć niewłaściwe procedury mycia. Urządzenia nie wolno myć, gdy jest gorące. Należy również unikać kierowania na łożyska strumienia pod wysokim ciśnieniem lub o dużej objętości.

  Konserwacja silnika

  Bezpieczeństwo obsługi silnika

  • Przed sprawdzeniem poziomu oleju lub przed jego uzupełnieniem w skrzyni korbowej wyłącz silnik.

  • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika ani nie ustawiaj nadmiernej prędkości obrotowej.

  Konserwacja oczyszczacza powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Obsługa filtra powietrzaCzynność tę wykonuj częściej, im większe jest zapylenie lub większe są zabrudzenia w pobliżu maszyny.
  • Sprawdź czy korpus filtra nie ma uszkodzeń, które mogłyby doprowadzić do zasysania bocznego powietrza. Wymień go, jeśli jest uszkodzony. Przejrzyj cały układ zasysania powietrza poszukując przecieków, uszkodzeń, obluzowanych cybantów.

  • Wkład filtra wymieniaj zgodnie z harmonogramem albo częściej, jeśli silnik zaczyna pracować gorzej w warunkach dużego zapylenia albo brudu. Wcześniejsza wymiana filtra niż jest to konieczne zwiększa możliwość przedostania się zanieczyszczeń do silnika podczas usuwania filtra.

  • Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo osadzona i szczelnie przylega do obudowy filtra powietrza.

  1. Zwolnij zaczepy mocujące pokrywę filtra powietrza do obudowy filtra powietrza (Rysunek 61).

   g027707
  2. Zdejmij pokrywę z obudowy filtra powietrza.

  3. Przed zdjęciem pokrywy filtra zdmuchnij strumieniem czystego suchego powietrza pod niewielkim ciśnieniem (2,76 bara) zanieczyszczenia, które osiadły między zewnętrzną powierzchnią filtra głównego a obudową. Nie stosuj strumieni pod zbyt dużym ciśnieniem, aby nie ryzykować wbicia zanieczyszczeń przez filtr do wnętrza układu zasysania powietrza. Takie czyszczenie zapobiegnie migracji zanieczyszczeń do wnętrza układu po wyjęciu wkładu filtra.

  4. Wymień wkład filtra (Rysunek 62).

   Note: Czyszczenie wkładu może go uszkodzić.

   g008910
  5. Sprawdź czy nowy wkład – w szczególności krawędź uszczelniająca się na brzegu obudowy – nie nosi śladów uszkodzeń powstałych w transporcie. Nie używaj uszkodzonych części.

  6. Wsuń nowy wkład filtra naciskając na jego zewnętrzną obręcz i pewnie osadź go w obudowie. Nie naciskaj na elastyczny środek wkładu.

  7. Oczyść otwór usuwania zanieczyszczeń znajdujący się w zdejmowanej pokrywie.

  8. Zdejmij gumową podkładkę z pokrywy, oczyść zagłębienie i wymień podkładkę.

  9. Załóż pokrywę skierowaną gumową podkładką w dół (między 5 a 7 godziną na zegarze, patrząc od tyłu).

  10. Zatrzaśnij pokrywę na obudowie filtra.

  Wymiana oleju silnikowego wraz z filtrem

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień olej silnikowy i filtr oleju.
 • Co 150 godzin
 • Wymień olej silnikowy i filtr oleju.
  1. Wykręć jeden z dwóch korków spustu oleju (Rysunek 63) i odczekaj, aż olej spłynie do podstawionej wanienki, a następnie wkręć korek.

   g008911
  2. Wyciągnij filtr oleju (Rysunek 64).

   g008912
  3. Posmaruj uszczelkę nowego filtra cienką warstwą świeżego oleju, a następnie wkręć filtr oleju.

   Note: Nie dokręcaj filtra zbyt mocno.

  4. Dolej olej do skrzyni korbowej; patrz: Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego.

  Konserwacja układu paliwowego

  Niebezpieczeństwo

  W niektórych warunkach olej napędowy i jego opary są łatwopalne i wybuchowe. Pożar lub eksplozja paliwa może spowodować poważne poparzenia i straty materialne.

  • Stosuj lejek i napełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, kiedy silnik nie pracuje i jest zimny. Wycieraj rozlane paliwo.

  • Nie napełniaj całego zbiornika. Dolewaj paliwo do baku aż jego poziom znajdzie się 6 do 13 mm poniżej szyjki wlewu paliwa. Wolna przestrzeń w zbiorniku umożliwia rozszerzanie się objętości paliwa.

  • Nigdy nie pal papierosów podczas używania paliwa i trzymaj się z dala od otwartego płomienia lub miejsc, gdzie opary paliwowe mogą zapalić się od iskry.

  • Paliwo przechowujemy w czystych, zamkniętych, certyfikowanych kontenerach.

  Serwisowanie zbiornika paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 2 lata
 • Opróżnij i oczyść zbiornik paliwa.
 • Opróżnij i oczyść zbiornik paliwa, jeśli układ paliwowy został zanieczyszczony albo jeśli kosiarka ma być przechowywana przez dłuższy czas. Czystym paliwem przepłucz zbiornik.

  Przegląd przewodów paliwowych i ich połączeń

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Sprawdź przewody i połączenia paliwowe.
 • Przejrzyj przewody paliwowe i ich połączenia w poszukiwaniu złego stanu, uszkodzeń i/lub obluzowanych połączeń.

  Osuszanie separatora wody

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Osusz separator wody.
  1. Pod filtr paliwa podstaw czysty pojemnik.

  2. Odkręć śrubę spustową na dole obudowy filtra (Rysunek 65).

   g009880
  3. Po osuszeniu separatora dokręć śrubę spustową.

  Wymiana obudowy filtra paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Wymień obudowę filtra paliwa.
  1. Wyczyść obszar wokół obudowy filtra (Rysunek 65).

  2. Wyjmij filtr i oczyść powierzchnię montażową.

  3. Nasmaruj uszczelkę w obudowie filtra czystym olejem.

  4. Ręką wkręcaj obudowę filtra dopóki uszczelka nie dotknie powierzchni uszczelniającej, następnie dociągnij obudowę o dodatkowe pół obrotu.

  Odpowietrzanie wtryskiwaczy

  Note: Wykonuj tę procedurę tylko wtedy, gdy po odpowietrzeniu układu paliwowego w typowy sposób nadal nie można uruchomić silnika, patrz Płukanie układu paliwowego.

  1. Poluzuj złączkę przewodu paliwowego dochodzącego do uchwytu wtryskiwacza nr 1.

   g008913
  2. Przestaw przepustnicę w pozycję FAST.

  3. Przekręć kluczyk zapłonu w pozycję ROZRUCH i obserwuj paliwo wypływające z poluzowanej złączki. Przekręć kluczyk zapłonu w pozycję WYłąCZENIA, gdy w strumieniu wypływającego paliwa nie będzie pęcherzyków.

  4. Dokręć złączkę.

  5. Powtórz powyższe kroki na pozostałych wtryskiwaczach.

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Bezpieczeństwo obsługi układu elektrycznego

  • Przed przystąpieniem do naprawy maszyny odłącz akumulator. W pierwszej kolejności odłącz zacisk ujemny, a następnie dodatni. W pierwszej kolejności podłącz zacisk dodatni, a następnie ujemny.

  • Ładuj akumulator na otwartym, dobrze wentylowanym obszarze, z dala od źródeł iskier i ognia. Przed podłączeniem lub odłączeniem od akumulatora odłącz ładowarkę od źródła zasilania. Używaj odzieży ochronnej oraz narzędzi z izolacją.

  Konserwacja akumulatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Sprawdź poziom elektrolitu.(W akumulatorze przechowywanej maszyny poziom elektrolitu sprawdzaj raz na miesiąc.)
 • Utrzymuj właściwy poziom elektrolitu w akumulatorze, a górę akumulatora – w czystości. W maszynie przechowywanej w wysokich temperaturach akumulator rozładuje się szybciej niż w maszynie przechowywanej w niskich temperaturach.

  Niebezpieczeństwo

  Elektrolit akumulatora zawiera śmiertelnie trujący kwas siarkowy, powodujący silne poparzenia.

  • Nie pij elektrolitu i unikaj jego kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Noś okulary ochronne i gumowe rękawice.

  • Uzupełniaj akumulator w miejscu z ciągłym dostępem do wody, aby móc opłukać skórę.

  • Ładuj akumulator w dobrze wentylowanym miejscu, aby gazy wytwarzane w procesie ładowania mogły się łatwo rozproszyć.

  • W związku z tym, że gazy te grożą wybuchem, należy ładować akumulator z dala od iskier i płomieni; nie wolno palić tytoniu przy ładowanym akumulatorze.

  • Wdychanie gazów wytwarzanych w procesie ładowania akumulatora może wywołać nudności.

  • Przed podłączeniem/odłączeniem przewodów prostownika do/od biegunów akumulatora odłącz go od sieci.

  Poziom elektrolitu w celach akumulatora utrzymujemy dolewając do cel wodę destylowaną lub demineralizowaną. Nie napełniamy cel powyżej poziomu wyznaczonego przez spody separatorów płyt. Korki cel zakładamy zorientowane otworami wentylacyjnymi do tyłu (w kierunku zbiornika paliwa).

  Utrzymujemy górę akumulatora w czystości okresowo przemywając ją pędzlem zmoczonym w wodnym roztworze amoniaku lub sody oczyszczonej Po czyszczeniu spłucz górę akumulatora wodą. Podczas czyszczenia nie zdejmuj korków cel.

  Klemy przewodów akumulatora muszą być mocno osadzone na biegunach, aby zapewnić dobry kontakt elektryczny.

  Jeśli bieguny akumulatora skorodują, odłącz kable (wpierw czarny ujemny) i osobno oskrob bieguny oraz klemy z produktów korozji. Podłącz kable z powrotem (najpierw czerwony dodatni) i pokryj bieguny oraz klemy warstwą wazeliny.

  Przechowywanie akumulatora

  Z maszyny, która ma być przechowywana ponad 30 dni wyjmij akumulator i naładuj go do pełna. Naładowany akumulator można przechowywać na półce lub w maszynie. Jeśli akumulator ma być przechowywany w maszynie, jego kable winny pozostać niepodłączone. Przechowuj akumulator w chłodzie, aby uniknąć szybkiego samorozładowania. Aby zapobiec zamarznięciu akumulatora dbaj, aby zawsze był w pełni naładowany. Ciężar właściwy w całkowicie naładowanym akumulatorze wynosi od 1,265 do 1,299.

  Sprawdzanie bezpieczników

  Bezpieczniki zlokalizowane są pod pokrywą konsoli.

  Konserwacja układu napędowego

  Regulacja położenia neutralnego

  Gdyby kosiarka poruszała się, gdy pedał jazdy znajduje się w pozycji neutralnej, wyreguluj mimośród trakcji.

  1. Zaparkuj maszynę na płaskim podłożu, opuść zespoły tnące, wyłącz silnik, załącz hamulec postojowy i wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Podnieś jedno przednie koło oraz jedno tylne koło w górę i umieść pod ramą bloki wsporcze.

   Note: Aby maszyna nie poruszała się w trakcie regulacji, nad podłoże musi być uniesione jedno przednie koło i jedno tylne koło.

  3. Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą na mimośrodzie regulacji trakcji (Rysunek 67).

   g008922
  4. Uruchom silnik i przekręć sześciokąt mimośrodu w obydwu kierunkach, aby znaleźć neutralne położenie środkowe.

  5. Dociągnij nakrętkę zabezpieczającą, fiksując regulację.

  6. Wyłącz silnik.

  7. Usuń bloki podpierające i opuść maszynę na podłoże. Wykonaj jazdę próbną, aby upewnić się, czy maszyna nie pełznie.

  Konserwacja układu chłodzenia

  Bezpieczeństwo obsługi układu chłodzenia

  • Połknięcie płynu chłodzącego silnik może spowodować obrażenia ciała lub śmierć. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

  • Spuszczanie gorącego płynu chłodzącego pod ciśnieniem lub dotykanie gorącej chłodnicy i otaczających ją części może spowodować poważne obrażenia.

   • Przed odkręceniem korka chłodnicy poczekaj co najmniej 15 minut, aż silnik ostygnie.

   • Do odkręcania korka użyj szmatki i wyciągaj go powoli pozwalając wydostać się nagromadzonej parze.

  Czyszczenie układu chłodzenia silnika

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść chłodnicę główną i chłodnicę oleju.
 • Co 2 lata
 • Opróżnij i przepłucz system chłodzenia (czynność tę można zlecić autoryzowanym punktom serwisowym lub dystrybutorowi lub wykonać samemu zgodnie z instrukcjami w podręczniku serwisowym).
 • Codziennie usuwaj zanieczyszczenia z chłodnicy oleju i chłodnicy głównej. Jeśli kosiarka jest eksploatowana w ciężkich warunkach, chłodnice trzeba czyścić nawet częściej.

  1. Zaparkuj maszynę na płaskim podłożu, opuść zespoły tnące, wyłącz silnik, załącz hamulec postojowy i wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Unieś pokrywę.

  3. Oczyść komorę silnikową ze wszystkich zanieczyszczeń.

  4. Zdemontuj panel dostępowy.

  5. Dokładnie oczyść obie strony chłodnicy wodą albo sprężonym powietrzem (Rysunek 68).

   g190823
  6. Załóż panel dostępowy i opuść maskę.

  Konserwacja hamulców

  Regulacja hamulca postojowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Sprawdź wyregulowanie hamulca postojowego.
  1. Poluzuj śrubę ustalającą mocującą gałkę do dźwigni hamulca postojowego (Rysunek 69).

   g008923
  2. Obracaj gałkę, aż moment potrzebny do uruchomienia dźwigni hamulca wyniesie od 41 do 68 N·m.

  3. Dociągnij śrubę ustalającą.

  Konserwacja pasków napędowych

  Serwisowanie pasków w komorze silnika

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 10 godzinach
 • Sprawdź stan i napięcie wszystkich pasków napędowych.
 • Co 100 godzin
 • Sprawdź stan i napięcie wszystkich pasków napędowych.
 • Napięcie paska napędu alternatora/wentylatora

  1. Otwórz maskę.

  2. Sprawdź naprężenie paska alternatora/wentylatora, mierząc jego ugięcie pod naciskiem siły 30 N·m przyłożonej w połowie odległości między kołami pasowymi alternatora i wału korbowego (Rysunek 70).

   Note: Pasek powinien ugiąć się o 11 mm.

   g008916
  3. Jeśli ugięcia paska jest inne wykonaj poniższą procedurę regulacji jego napięcia:

   1. Poluzuj śrubę mocującą wspornik do silnika i śrubę mocującą alternator do wspornika.

   2. Łomem włożonym między alternator i silnik podważ alternator.

   3. Po uzyskaniu prawidłowego napięcia paska dociągnij śruby mocujące alternator do wspornika i wspornik do silnika.

  Wymiana paska napędu hydrostatu

  1. Na koniec sprężyny napinającej pasek nałóż klucz nasadowy albo niewielki odcinek rurki.

   Ostrzeżenie

   Zwalniając sprężynę zachowaj najwyższą ostrożność, ponieważ jest ona bardzo mocno napięta.

  2. Popchnij w dół i do przodu koniec sprężyny (Rysunek 71), aby odczepić ją ze wspornika i zwolnić jej napięcie.

   g008917
  3. Wymień pasek.

  4. Postępując odwrotnie napnij sprężynę.

  Konserwacja elementów sterowania

  Regulacja przepustnicy

  1. Przesuń dźwignię przepustnicy w jej wycięciu w panelu operatora do oporu do tyłu.

  2. Poluzuj nakrętkę mocującą linkę przepustnicy do ramienia pompy wtryskowej (Rysunek 72).

   g008918
  3. Dociśnij ramię pompy wtryskowej do oporu w kierunku pozycji niskich obrotów biegu jałowego i dokręć nakrętkę mocującą linkę.

  4. Poluzuj nakrętki mocujące dźwignię przepustnicy w panelu operatora.

  5. Przesuń dźwignię przepustnicy do oporu do przodu.

  6. Dosuń płytkę oporową do dźwigni przepustnicy i dociągnij nakrętki mocujące dźwignię w panelu operatora.

  7. Jeśli w trakcie pracy dźwignia przepustnicy nie zachowuje ustawionej pozycji, dokręć nakrętkę dociskającą tarczkę oporową do dźwigni z momentem 5-6 N·m.

   Note: Maksymalna siła wymagana do obsługi dźwigni przepustnicy nie powinna przekraczać 27 N·m.

  Konserwacja instalacji hydraulicznej

  Bezpieczeństwo obsługi układu hydraulicznego

  • Jeśli płyn przedostanie się pod skórę, natychmiast wezwij pomoc medyczną. Olej wstrzyknięty pod skórę musi zostać usunięty chirurgicznie w ciągu kilku najbliższych godzin przez lekarza.

  • Przed podaniem ciśnienia na układ hydrauliczny upewnij się, że wszystkie jego przewody i węże są w dobrym stanie, a połączenia/złączki – szczelne.

  • Operator musi znajdować się w bezpiecznej odległości od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają olej hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

  • Używaj kartonu lub papieru, aby sprawdzić wycieki hydrauliczne.

  • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z układem hydraulicznym w bezpieczny sposób uwolnij całe ciśnienie z układu.

  Wymiana oleju hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Wymień olej hydrauliczny.
 • Jeśli olej w układzie hydraulicznym zanieczyści się, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem produktów Toro w celu zlecenia przepłukania układu. Zanieczyszczenie oleju hydraulicznego objawia się jego mętnym lub czarnym wyglądem w porównaniu do świeżego oleju.

  1. Wyłącz silnik i podnieś maskę.

  2. Odłącz przewód hydrauliczny (Rysunek 73) albo zdemontuj filtr oleju hydraulicznego (Rysunek 74) i spuść olej z układu do podstawionej wanienki.

   g008919
   g190871
  3. Gdy olej przestanie ściekać przykręć przewód hydrauliczny.

  4. Napełnij zbiornik (Rysunek 75) ok. 13,2 litra świeżego oleju hydraulicznego, patrz Przegląd układu hydraulicznego.

   Important: Stosujemy wyłącznie zalecane oleje hydrauliczne. Inne płyny mogą uszkodzić układ hydrauliczny.

   g008886
  5. Zakręć korek wlewu oleju hydraulicznego, uruchom silnik i po kolei użyj wszystkich organów sterowania, aby rozprowadzić olej po całym układzie hydraulicznym.

  6. Sprawdź, czy nie ma wycieków, a następnie wyłącz silnik.

  7. Sprawdź poziom oleju hydraulicznego i uzupełnij do kreski Full na bagnecie. Nie wolno przepełniać zbiornika.

  Wymiana filtra oleju hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 10 godzinach
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Co 200 godzin
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Stosuj wyłącznie oryginalny filtr (część Toro nr. kat. 54-0110).

  Important: Użycie innego filtra może unieważnić gwarancję na niektóre podzespoły.

  1. Zaparkuj maszynę na płaskim podłożu, opuść zespoły tnące, wyłącz silnik, załącz hamulec postojowy i wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Ściągnij przewód idący do płytki montażowej filtra.

  3. Oczyść obszar wokół filtra.

  4. Podstaw pod filtr wanienkę na olej (Rysunek 74) i odkręć filtr.

  5. Nasmaruj uszczelkę nowego filtra i napełnij filtr olejem hydraulicznym.

  6. Upewniwszy się, czy obszar wokół filtra jest czysty, wkręć filtr aż jego uszczelka dotknie płytki montażowej, po czym dociągnij o dodatkowe pół obrotu.

  7. Zwolnij przewód idący do płytki montażowej filtra.

  8. Uruchom silnik i pozwól mu popracować ok. 2 minuty w celu odpowietrzania układu.

  9. Wyłącz silnik i sprawdź, czy nie ma wycieków.

  Sprawdzanie przewodów i węży hydraulicznych.

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź przewody i węże hydrauliczne.
 • Przejrzyj przewody i węże hydrauliczne w poszukiwaniu wycieków, załamań, obluzowanych wsporników montażowych i/lub łączników, oznak zużycia, starzenia, niekorzystnego wpływu chemikaliów. Przed przystąpieniem do eksploatacji wykonaj wszystkie niezbędne naprawy maszyny.

  Ostrzeżenie

  Płyn hydrauliczny wydostający się pod ciśnieniem może przedostać się przez skórę i spowodować obrażenia ciała.

  • Przed podaniem ciśnienia na układ hydrauliczny upewnij się, czy wszystkie jego przewody i węże są w dobrym stanie a połączenia/złączki – szczelne.

  • Nie zbliżaj rąk ani innych części ciała do punktowych przecieków bądź dysz, z których olej hydrauliczny jest/może być wyrzucany pod dużym ciśnieniem.

  • Używaj kartonu lub papieru, aby sprawdzić wycieki hydrauliczne.

  • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z układem hydraulicznym w bezpieczny sposób uwolnij całe ciśnienie z układu.

  • Jeśli płyn przedostanie się pod skórę, natychmiast wezwij pomoc medyczną.

  Konserwacja układu zespołów tnących

  Zasady bezpieczeństwa dotyczące jednostek tnących

  Uszkodzona lub zużyta jednostka tnąca może się złamać, a kawałki wrzeciona lub ostrza mogą być wyrzucone w kierunku operatora lub osób postronnych, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć.

  • Regularnie sprawdzaj jednostki tnące pod kątem zużycia i uszkodzeń.

  • Sprawdzając jednostki tnące, zachowaj ostrożność. Na czas wykonywania czynności serwisowych przy wrzecionach i nożach dolnych owiń ostrze lub załóż rękawice i zachowaj ostrożność. Wrzeciona i nóż dolny można wymieniać lub naostrzyć, nie wolno ich prostować ani spawać.

  • Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku maszyn wieloostrzowych, ponieważ obrót jednego wrzeciona może spowodować obracanie się innych ostrzy.

  Ostrzenie zespołów tnących

  Niebezpieczeństwo

  Kontakt z wrzecionami zespołów tnących grozi obrażeniami ciała a nawet śmiercią.

  • Nigdy nie zbliżaj rąk ani nóg do wrzecion, gdy silnik pracuje.

  • Podczas ostrzenia wrzeciona mogą się zaciąć, po czym nagle ruszyć ponownie.

  • Nie próbuj odblokować zaciętych wrzecion dłonią ani stopą.

  • Nie reguluj wrzecion, gdy silnik pracuje.

  • Jeśli wrzeciona się zablokują, przed przystąpieniem do ich odblokowania zatrzymaj silnik.

  1. Umieść maszynę na pustym i płaskim podłożu, opuść zespoły tnące, wyłącz silnik, załącz hamulec postojowy i wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Zdejmij pokrywę konsoli, aby odsłonić organy sterowania.

  3. Przełącznik kierunku obrotów wrzecion przestaw w pozycję R (ostrzenie). Przełącznik regulacji obrotów wrzecion przestaw w pozycję 1 (Rysunek 76).

   g011168

   Note: Czujnik obecności operatora w fotelu jest nieaktywny, gdy przełącznik kierunku obrotów wrzecion znajduje się w pozycji ostrzenia. Operator nie musi siedzieć w fotelu, ale hamulec postojowy musi być załączony, aby dało się uruchomić silnik.

   Important: Nie przestawiaj przełącznika kierunku obrotów wrzecion z pozycji koszenia w pozycję ostrzenia podczas pracy silnika. Grozi to uszkodzeniem wrzecion.

  4. We wszystkich zespołach tnących przesuń wrzeciona w stosunku do noży stacjonarnych na odległość odpowiednią do ostrzenia. Uruchom silnik na wolnych obrotach biegu jałowego.

  5. Przełącznikiem PTO w panelu operatora włącz napęd wrzecion.

  6. Szczotką na długim kiju podaj masę szlifierską.

  7. Gdyby zaszła potrzeba przeregulowania ostrzonych zespołów tnących, wyłącz napęd wrzecion i wyłącz silnik. Po dokonaniu regulacji powtórz kroki 4 i 6..

  8. Po zakończeniu ostrzenia zatrzymaj silnik, przestaw przełącznik kierunku obrotów wrzecion w pozycję koszenia (F), przestaw przełącznik regulacji obrotów wrzecion w pozycję odpowiadającą pożądanym obrotom i spłucz masę szlifierską z zespołów tnących.

   Note: Dodatkowe instrukcje i opis procedur ostrzenia na obrotach wstecznych można znaleźć w podręczniku zatytułowanym Toro Reel Mower Basics (with sharpening guidelines)” (Podstawy obsługi kosiarki wirnikowej Toro (zawiera wskazówki dotyczące ostrzenia), nr kat. 09168SL.

   Note: Aby uzyskać bardziej ostrą krawędź tnącą, po wykonaniu operacji ostrzenia przesuń pilnikiem po przedniej krawędzi ostrza dolnego. Pozwoli to usunąć wszelkie zadziory lub chropowatości krawędzi, które mogły powstać na krawędzi tnącej.

  Przechowywanie

  Przygotowanie do zimowego przechowania

  Niżej opisane procedury wykonać za każdym razem, gdy kosiarka ma być przechowywana przez okres dłuższy niż 30 dni.

  Przygotowanie zespołu trakcyjnego

  1. Dokładnie wyczyść zespół trakcyjny, jednostki tnące oraz silnik.

  2. Sprawdź ciśnienie w oponach. Napompuj wszystkie opony do ciśnienia 0,97–1,10 bara.

  3. Sprawdź, czy któryś z łączników nie obluzował się i w razie potrzeby dociągnij go.

  4. Uzupełnij smar lub olej we wszystkich smarowniczkach i osiach obrotu. Wytrzyj nadmiar smaru.

  5. Delikatnie przetrzyj papierem ściernym i zamaluj miejsca porysowane, zardzewiałe lub z odłupaną farbą. Usuń wgniecenia w metalowej karoserii.

  6. Przeprowadź konserwację akumulatora i kabli w następujący sposób:

   1. Usuń zaciski z czopów biegunowych akumulatora.

   2. Wyjmij akumulator.

   3. Powoli (przez 24 godziny) naładuj do pełna akumulator przed odstawieniem maszyny do przechowania i następnie doładowuj go co 60 dni, aby zapobiec zasiarczeniu jego płyt.

    Note: Aby zapobiec zamarznięciu akumulatora dbaj, aby zawsze był w pełni naładowany. Ciężar właściwy w całkowicie naładowanym akumulatorze wynosi od 1,265 do 1,299.

   4. Oczyść akumulator, klemy i bieguny za pomocą drucianej szczotki i roztworu sody oczyszczonej.

   5. Aby zabezpieczyć zaciski kablowe i bieguny akumulatora przed korozją, pokryj je smarem powlekającym Grafo 112X (nr kat. Toro 505-47) lub wazeliną techniczną.

   6. Naładowany akumulator można przechowywać na półce lub w maszynie w chłodnym otoczeniu. Jeśli akumulator ma być przechowywany w maszynie, jego kable winny pozostać niepodłączone.

  Przygotowanie silnika

  1. Spuść olej silnikowy z silnika, a następnie wkręć korek spustowy.

  2. Wykręć filtr oleju.

  3. Zamocuj nowy filtr.

  4. Do silnika wlej ok. 3,8 litra oleju silnikowego SAE 15W-40.

  5. Uruchom silnik i pozostaw go na biegu jałowym przez dwie minuty.

  6. Wyłącz silnik.

  7. Dokładnie spuść całe paliwo ze zbiornika, przewodów paliwowych, filtra paliwa i z separatora wody w paliwie.

  8. Przepłucz zbiornik paliwa świeżym i czystym olejem napędowym.

  9. Zabezpiecz wszystkie łączniki układu paliwowego.

  10. Dokładnie oczyścić zespół filtra powietrza i przeprowadzić jego konserwację.

  11. Zaklej wlot powietrza i wylot układu wydechowego taśmą odporną na warunki atmosferyczne.

  12. Sprawdź zawartość dodatku chroniącego przed zamarzaniem i w miarę potrzeby uzupełnij go według oczekiwanych temperatur minimalnych w danym rejonie.