Úvod

Tento stroj je sekačka na trávu vybavená vřetenovými žacími noži a sedátkem pro řidiče; měla by být používána profesionálními pracovníky pro komerční účely. Je určena zejména k sekání trávy na dobře udržovaných travnatých plochách v parcích, na golfových a sportovních hřištích a na komerčních pozemcích. Není určena k sekání křovin, trávy a jiných porostů podél silnic ani k zemědělskému použití.

Important: V zájmu zajištění maximální bezpečnosti, výkonu a správného provozu tohoto stroje je důležité, abyste si pečlivě přečetli provozní příručku a plně porozuměli jejímu obsahu. V případě nedodržení těchto provozních pokynů nebo vynechání řádného školení hrozí nebezpečí zranění. Více informací o bezpečných provozních postupech, bezpečnostních rad a školicích materiálů naleznete na stránkách www.Toro.com.

Společnost Toro můžete kontaktovat přímo na adrese www.Toro.com, kde najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Čísla si zapište do následujícího pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiné údaje o výrobku, pomocí mobilního telefonu můžete naskenovat QR kód (dle výbavy) na štítku sériového čísla.

g259773

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení, která jsou označena varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, jež může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v tomto návodu používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na zvláštní informace mechanického charakteru a Upozornění zdůrazňuje všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Používání nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v části 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie, části 4442 a 4443.

Přiložená uživatelská příručka k motoru obsahuje informace o předpisech pro ochranu životního prostředí USA (EPA) a kontrolu emisí státu Kalifornie pro emisní systémy a informace o údržbě a záruce. Náhradní uživatelskou příručku k motoru je možné objednat u výrobce motoru.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny dieselového motoru mohou podle znalostí státu Kalifornie způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem

Vývody baterie, svorky a související príslušenství obsahují olovo a slouceniny olova, tj. chemikálie, které jsou ve státe Kalifornie známy jako látky škodlivé pro reprodukcní orgány a vyvolávající rakovinu. Po manipulaci s baterií si rádne omyjte ruce.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou EN ISO 5395:2013 a ANSI B71.4-2017.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a vrhat předměty. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a okolostojícím.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze a pokud nejsou funkční další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

 • Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od všech odhazovacích otvorů. Přihlížející osoby a zvířata musí vždy zůstat v bezpečné vzdálenosti od stroje.

 • Děti se nesmí pohybovat v pracovním prostoru. Nikdy nedovolte dětem stroj obsluhovat.

 • Před prováděním údržby, doplňováním paliva nebo uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj a vypněte motor.

Nesprávné používání nebo údržba tohoto stroje mohou vést ke zranění. Pro snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který znamená Upozornění, Výstrahu nebo Nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Další doplňující informace o bezpečnosti jsou uvedeny v této provozní příručce na příslušných místech.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decal93-6681
decal93-6688
decal93-7276
decal94-3353
decal99-3444
decal110-0806
decal117-3270
decal121-3598
decal121-3628
decal133-8062
decalbatterysymbols
decal121-3607
decal121-3619
decal121-3620
decal121-3623

Nastavení

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální pracovní poloze.

Montáž kol

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Sestavy předních kol2
Sestava zadního kola1
 1. Namontujte sestavy kol na jednotlivé náboje kol (ventilkem směrem ven).

  Important: Zadní kolo má užší ráfek než přední kola.

 2. Namontujte pojistné matice a utáhněte je na utahovací moment 61 až 88 Nm.

Montáž volantu

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Volant1
Krytka volantu1
Velká podložka1
Pojistná matice1
Šroub1
 1. Nasaďte volant na hřídel volantu (Obrázek 3).

  g010834
 2. Nasaďte podložku na hřídel volantu (Obrázek 3).

 3. Zajistěte volant na hřídeli pomocí pojistné matice. Matici utáhněte na utahovací moment 27 až 35 Nm (Obrázek 3).

 4. Nasaďte kryt na volant a zajistěte jej šroubem (Obrázek 3).

Aktivace, nabíjení a připojení baterie

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

ElektrolytDle potřeby

Důležité upozornění

Svorky akumulátoru, koncovky a související příslušenství obsahují olovo a sloučeniny olova, což jsou chemické látky, které jsou ve státě Kalifornie známé jako látky způsobující rakovinu a poškozující reprodukční systém. Po manipulaci s akumulátorem si umyjte ruce.

Note: Pokud není baterie naplněna elektrolytem nebo aktivována, zakupte tekutý elektrolyt se specifickou hustotou 1,260 od místního prodejce baterií a baterii naplňte.

Nebezpečí

Elektrolyt baterie obsahuje kyselinu sírovou, což je smrtelný jed, který může způsobit vážné poleptání.

 • Nepožívejte elektrolyt a dbejte, aby nepřišel do styku s pokožkou a nepotřísnil oči ani oděv. Chraňte si oči brýlemi a ruce gumovými rukavicemi.

 • Akumulátor doplňujte na místě, kde je k dispozici čistá voda pro opláchnutí pokožky.

 1. U místního prodejce baterií zakupte tekutý elektrolyt se specifickou hustotou 1,260.

 2. Otevřete kapotu.

 3. Sejměte kryt baterie (Obrázek 4).

  g008874
 4. Sejměte plnicí uzávěry z baterie a pomalu naplňte jednotlivé články, aby hladina elektrolytu byla těsně nad destičkami.

 5. Nasaďte zpět plnicí uzávěry a připojte 3 až 4A nabíječku akumulátoru k vývodům akumulátoru. Nabíjejte akumulátor proudem v hodnotě 3 až 4 A po dobu 4 až 8 hodin.

  Důležité upozornění

  Při nabíjení akumulátoru vznikají plyny, které mohou explodovat.

  • Neumisťujte akumulátor v blízkosti jisker a otevřeného ohně.

  • V blízkosti akumulátoru nikdy nekuřte.

 6. Jakmile je baterie nabitá, odpojte nabíječku z elektrické zásuvky a od vývodů baterie.

 7. Sejměte plnicí uzávěry. Pomalu doplňte elektrolyt do každé buňky po prstenec plnicího otvoru. Nasaďte plnicí uzávěry.

  Important: Baterii nepřeplňujte. Elektrolyt může přetéct na jiné součásti stroje a způsobit vážnou korozi a další poškození.

 8. Upevněte kladný kabel (červený) ke kladné (+) svorce a záporný kabel (černý) k záporné (-) svorce a zajistěte je pomocí šroubů a matic (Obrázek 5). Kladná svorka (+) musí být zcela na vývodu a kabel musí být umístěn těsně u baterie. Kabel se nesmí dotýkat krytu baterie.

  Důležité upozornění

  Nesprávné vedení kabelů baterie by mohlo způsobit poškození hnací jednotky a kabely by mohly zapříčinit jiskření. Jiskry by mohly zapříčinit explozi plynů z baterie a následné zranění osob.

  • Vždy odpojujte nejprve záporný (černý) kabel akumulátoru a teprve potom kladný (červený) kabel akumulátoru.

  • Vždy připojujte nejdříve kladný (červený) kabel akumulátoru a potom záporný (černý) kabel.

  g011213

  Important: Pokud budete baterii vyměňovat, namontujte šrouby svorek tak, aby hlavy šroubů byly dole a matice nahoře. Pokud jsou šrouby svorek obráceně, mohou překážet hydraulickému vedení při změně polohy žacích jednotek.

 9. Oba konektory baterie potřete mazivem Grafo 112X, obj. č. Toro 505-47, vazelínou nebo tenkou vrstvou oleje, abyste zabránili korozi.

 10. Nasuňte gumový návlek na kladnou svorku, aby nedošlo ke zkratu.

 11. Namontujte kryt akumulátoru.

Kontrola ukazatele úhlu

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Sklonoměr1

Nebezpečí

Chcete-li zabránit riziku zranění nebo smrti v důsledku převrácení stroje, nepoužívejte stroj na svazích se sklonem větším než 25°.

 1. Zaparkujte stroj na rovném, plochém povrchu.

 2. Pomocí ručního sklonoměru (dodávaného se strojem) zkontrolujte na příčce rámu vedle palivové nádrže, zda stroj stojí vodorovně (Obrázek 6). Sklonoměr musí ukazovat 0 stupňů při pohledu z místa obsluhy.

  g008873
 3. Pokud sklonoměr neukazuje 0 stupňů, přejeďte se strojem na místo, kde získáte nulovou hodnotu. Ukazatel úhlu umístěný na stroji musí nyní rovněž ukazovat 0 stupňů.

 4. Pokud ukazatel úhlu neukazuje 0 stupňů, povolte 2 šrouby a matice upevňující ukazatel úhlu k montážnímu držáku, seřiďte ukazatel tak, abyste dosáhli nulové hodnoty, a šrouby utáhněte.

Nalepení štítku CE

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Výstražný štítek (121-3598)1

Pokud je tento stroj používán v EU, upevněte štítek CE přes příslušný štítek nevztahující se k CE.

Montáž západky kapoty (pouze CE)

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Zajišťovací držák1
Nýt2
Podložka 1
Šroub (¼ x 2 palce)1
Pojistná matice (¼ palce)1
 1. Uvolněte západku kapoty z držáku.

 2. Demontujte nýty (2) upevňující držák západky ke kapotě (Obrázek 7). Odstraňte držák západky z kapoty.

  g012628
 3. Zarovnejte montážní otvory, umístěte zajišťovací držák CE a držák západky kapoty na kapotu. Zajišťovací držák musí být u kapoty (Obrázek 8). Neodstraňujte sestavu šroubu a matice z ramena zajišťovacího držáku.

  g012629
 4. Zarovnejte podložky s otvory uvnitř kapoty.

 5. Upevněte držáky pomocí nýtů a podložek ke kapotě (Obrázek 8).

 6. Zajistěte západku kapoty do držáku západky (Obrázek 9).

  g012630
 7. Našroubujte šroub do druhého ramena držáku západky kapoty a zajistěte západku na místě (Obrázek 10).

  Note: Šroub pevně utáhněte, avšak matici neutahujte.

  g012631

Montáž krytu výfuku (pouze CE)

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Kryt výfuku1
Samořezný šroub4
 1. Nasaďte kryt výfuku k tlumiči výfuku a zarovnejte montážní otvory s otvory na rámu (Obrázek 11).

  g008875
 2. Upevněte kryt výfuku k rámu pomocí 4 samořezných šroubů (Obrázek 11).

Montáž ochranného oblouku

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Montážní celek ochranného oblouku1
Šrouby s přírubovou hlavou4
Pojistné matice4
Hadicová svorka1

Important: Konstrukci ROPS (systém ochrany proti převrácení) nikdy nesvařujte ani neupravujte. Poškozenou konstrukci ROPS vyměňte, neopravujte ji.

 1. Položte ochranný oblouk na montážní držáky na hnací jednotce a zarovnejte montážní otvory. Ventilační trubice na ochranném oblouku musí být na levé straně stroje (Obrázek 12).

  g011160
 2. Upevněte ochranný oblouk na obou stranách k montážním držákům pomocí 2 šroubů s přírubovou hlavou a pojistných matic (Obrázek 12). Šroub utáhněte na utahovací moment 81 N∙m.

 3. Připevněte hadici ventilační trubice palivového vedení k ventilační trubici na ochranném oblouku pomocí hadicové svorky.

  Výstraha

  V případě nastartování motoru s ventilační hadicí palivového vedení odpojenou od ventilační trubice bude z hadice vytékat palivo, což povede ke zvýšenému riziku vzniku požáru nebo výbuchu. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  Připojte ventilační hadici palivového vedení k ventilační trubici ještě před tím, než se pokusíte nastartovat motor.

Montáž předních zvedacích ramen

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Zvedací ramena2
Otočná tyč2
Šroub (5/16 x ⅞ palce)2
 1. Vyšroubujte 2 šrouby, které upevňují spojovací článek otočných čepů zvedacích ramen k otočným čepům zvedacích ramen, a spojovací článek se šrouby odstraňte a uložte (Obrázek 13).

  g011161
 2. Zasuňte otočnou tyč do každého zvedacího ramena a zarovnejte montážní otvory (Obrázek 14).

  g011162
 3. Upevněte otočné tyče ke zvedacím ramenům pomocí 2 šroubů (5/16 x ⅞ palce).

 4. Nasaďte zvedací ramena na otočné čepy (Obrázek 15) a upevněte je pomocí spojovacího článku otočných čepů a šroubů, které jste vymontovali.

  Note: Šrouby utáhněte na utahovací moment 95 N∙m.

  g011966
 5. Odstraňte zadní přídržné kroužky upevňující montážní čepy k jednotlivým koncům zvedacího válce.

 6. Připevněte pravý konec zvedacího válce k pravému zvedacímu ramenu pomocí čepu a 2 rozpěrek (Obrázek 15). Zajistěte jej přídržným kroužkem.

 7. Připevněte levý konec zvedacího válce k levému zvedacímu ramenu pomocí čepu. Zajistěte jej přídržným kroužkem.

Montáž nosných rámů k žacím jednotkám

 1. Vyjměte žací jednotky z obalů. Seřiďte je podle pokynů v provozní příručce k žací jednotce.

 2. Přiložte přední nosný rám (Obrázek 16) ke každé z předních žacích jednotek.

  g011968
 3. Připevněte spojovací články k předním nosným rámům následujícím způsobem:

  • Připevněte přední spojovací články k prostředním otvorům v nosném rámu pomocí šroubu (⅜ x 2¼ palce), 2 plochých podložek a pojistné matice podle znázornění Obrázek 17. Při montáži umístěte podložku na obě strany článku. Upevňovací prvky utáhněte na utahovací moment 42 N∙m.

  • Připevněte zadní spojovací články k prostředním otvorům v nosném rámu pomocí šroubu (⅜ x 2¼ palce), 2 plochých podložek a pojistné matice podle znázornění Obrázek 17. Při montáži umístěte podložku na obě strany článku. Upevňovací prvky utáhněte na utahovací moment 42 N∙m.

   g012688
 4. Přiložte zadní nosný rám (Obrázek 18) k zadní žací jednotce.

  g012003
 5. Připevněte spojovací články k zadnímu nosnému rámu následujícím způsobem:

  • Připevněte přední spojovací články k otvorům v nosném rámu pomocí šroubu (⅜ x 2¼ palce), 2 plochých podložek a pojistné matice podle znázornění Obrázek 19. Při montáži umístěte podložku na obě strany článku. Upevňovací prvky utáhněte na utahovací moment 42 N∙m.

  • Připevněte zadní spojovací články k zadním otvorům v nosném rámu pomocí šroubu (⅜ x 2¼ palce), 2 plochých podložek a pojistné matice podle znázornění Obrázek 19. Při montáži umístěte podložku na obě strany článku. Upevňovací prvky utáhněte na utahovací moment 42 N∙m.

   g012689

Montáž žacích jednotek

 1. Nasaďte přítlačné podložky na otočné tyče předních zvedacích ramen.

 2. Nasaďte nosný rám žací jednotky na otočnou tyč a upevněte jej pojistným kolíkem (Obrázek 20).

  Note: U zadní žací jednotky umístěte přítlačnou podložku mezi zadní stranu nosného rámu a pojistný kolík.

  g012016
 3. Promažte všechny otočné body zvedacích ramen a nosného rámu.

  Important: Hadice nesmí být zkroucené nebo zalomené a hadice zadní žací jednotky musí být vedeny podle znázornění (Obrázek 21). Zvedněte žací jednotky a přesuňte je doleva (model 03171). Hadice zadní žací jednotky se nesmí dotýkat držáku kabelu ovládání pojezdu. V případě potřeby přemístěte upevňovací prvky a hadice.

  g011965
 4. Řetěz vyklápěcího mechanismu protáhněte výřezem na konci jednotlivých nosných držáků. Připevněte řetěz vyklápěcího mechanismu k horní straně nosného rámu pomocí šroubu, podložky a pojistné matice (Obrázek 22).

  g011218

Montáž hnacích motorů žacích jednotek

 1. Umístěte žací jednotky před otočné tyče zvedacích ramen.

 2. Odstraňte závaží a těsnicí kroužek (Obrázek 23) z vnitřní strany pravé žací jednotky.

  g011964
 3. Sejměte zátku z ložiskového pouzdra na vnější straně pravé žací jednotky a namontujte závaží a těsnění.

 4. Sejměte přepravní zátky z ložiskových pouzder u zbývajících žacích jednotek.

 5. Umístěte těsnicí kroužek (dodávaný se žací jednotkou) na přírubu hnacího motoru (Obrázek 24).

  g012025
 6. Namontujte motor ke hnací straně žací jednotky a upevněte jej pomocí dvou upevňovacích šroubů dodaných s žací jednotkou (Obrázek 24).

Seřízení zvedacích ramen

 1. Nastartujte motor, zvedněte zvedací ramena a zkontrolujte, zda je mezi jednotlivými zvedacími rameny a držákem podlahové desky mezera 5 až 8 mm (Obrázek 25).

  g008876

  Note: Pokud není mezera v tomto rozsahu, seřiďte válec následujícím způsobem:

  1. Posuňte dorazové šrouby dozadu a seřiďte válec tak, abyste dosáhli požadované mezery (Obrázek 26).

   g008877
  2. Posuňte pojistnou matici na válci dozadu (Obrázek 27).

   g008878
  3. Vytáhněte čep z konce tyče a otočte vidlicí.

  4. Namontujte čep a zkontrolujte mezeru.

  5. Podle potřeby opakujte kroky 1 až 4.

  6. Utáhněte pojistnou matici.

  Note: Pokud se zadní zvedací rameno během přepravy naklápí, zmenšete mezeru.

 2. Zkontrolujte, zda je mezi jednotlivými zvedacími rameny a dorazovým šroubem mezera 0,13 až 1,02 mm (Obrázek 26).

  Note: Pokud není mezera v tomto rozsahu, seřiďte dorazové šrouby tak, abyste dosáhli požadované mezery.

 3. Nastartujte motor, zvedněte zvedací ramena a zkontrolujte, zda je mezi stykovou deskou na horní straně obrusné lišty zadní žací jednotky a stykovou deskou nárazníku mezera 0,51 až 2,54 mm, viz Obrázek 28.

  g008879

  Pokud není mezera v tomto rozsahu, seřiďte zadní válec následujícím způsobem:

  1. Spusťte žací jednotky dolů a posuňte pojistnou matici na válci dozadu (Obrázek 29).

   g008880
  2. Uchopte tyč válce v blízkosti matice pomocí kleští a hadříku a otočte jí.

  3. Zvedněte žací jednotky a zkontrolujte mezeru.

  4. Podle potřeby opakujte kroky 1 až 3.

  5. Utáhněte pojistnou matici.

Important: Při nedostatečné mezeře mezi předními dorazy nebo u zadní obrusné lišty může dojít k poškození zvedacích ramen.

Montáž sady naklápěcího válce (volitelně)

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Sada naklápěcího válce (není součástí dodávky)1

Při použití vyšší výšky sekání doporučujeme namontovat sadu naklápěcího válce.

 1. Zvedněte žací jednotky do maximální výšky.

 2. Vyhledejte držák na rámu nad středovou žací jednotkou (Obrázek 30).

 3. Zatlačte na přední válec prostřední žací jednotky a určete, které otvory na držáku naklápěcího válce odpovídají otvorům v držáku na rámu, abyste dosáhli stejného kontaktu válců, když je namontován držák naklápěcího válce (Obrázek 30).

  g016925
 4. Spusťte žací jednotky a namontujte naklápěcí konzolu k rámu pomocí 2 vratových šroubů a 2 matic dodaných se sadou (Obrázek 30).

Součásti stroje

g008887

Pedály ovládání pojezdu

Sešlápněte pedál pro jízdu dopředu (Obrázek 31), chcete-li jet dopředu. Sešlápněte pedál pro jízdu dozadu (Obrázek 31), chcete-li jet dozadu nebo rychleji zastavit při jízdě dopředu. Při zastavení stroje nechejte pedál vrátit se do NEUTRáLNí polohy nebo jej přesuňte sami.

Přepínač sekání/přepravy

Patou přemístěte přepínač sekání/přepravy (Obrázek 31) doleva do přepravní polohy a doprava do polohy pro sekání. Žací jednotky jsou funkční pouze v poloze pro sekání.

Important: Rychlost při sekání je z výroby nastavena na 9,7 km/h. Lze ji zvýšit nebo snížit seřízením dorazového šroubu pro nastavení rychlosti (Obrázek 32).

g008888

Páka naklonění volantu

Zatáhněte páku naklonění volantu (Obrázek 31) dozadu a nastavte volant do požadované polohy. Poté polohu volantu zajistěte zatlačením páky dopředu.

Výřez ukazatele

Výřez na plošině obsluhy (Obrázek 31) ukazuje, kdy jsou žací jednotky ve středové poloze.

Ukazatel úhlu

Ukazatel úhlu (Obrázek 31) ukazuje sklon stroje ve svahu ve stupních.

Spínač zapalování

Spínač zapalování (Obrázek 33) sloužící ke spuštění, zastavení a předehřívání motoru má 3 polohy: VYPNUTO, ZAPNUTO/PřEDEHříVáNí a START. Otočte klíčkem do polohy ZAPNUTO/PřEDEHříVáNí, dokud kontrolka žhavicích svíček nezhasne (přibližně 7 sekund); poté otočením klíčku do polohy START spusťte startér. Jakmile motor nastartuje, klíček uvolněte. Klíček se automaticky vrátí do polohy ZAPNUTO/BěH. Chcete-li motor vypnout, otočte klíčkem do VYPNUTé polohy a vytáhněte jej ze zapalování, aby nemohlo dojít k náhodnému nastartování.

g191213

Škrticí klapka

Posunutím škrticí klapky (Obrázek 33) dopředu zvýšíte otáčky motoru, posunutím dozadu je snížíte.

Spínač pohonu žací jednotky

Spínač pohonu žací jednotky (Obrázek 33) má dvě polohy: ZAPNUTO a VYPNUTO. Kolébkový spínač řídí elektromagnetický ventil na bloku ventilů, který ovládá pohon žacích jednotek.

Počitadlo provozních hodin

Počitadlo provozních hodin (Obrázek 33) udává celkový počet provozních hodin stroje. Počitadlo provozních hodin se aktivuje vždy, když otočíte klíčkem zapalování do zapnuté polohy.

Ovládací páka žací jednotky

Chcete-li spustit žací jednotky dolů, přesuňte ovládací páku žací jednotky (Obrázek 33) dopředu. Žací jednotky se nespustí dolů, pokud motor neběží, a nebudou pracovat ve zvednuté poloze. Chcete-li žací jednotky zvednout, přesuňte ovládací páku dozadu do ZVEDNUTé polohy.

Posunutím páky doprava nebo doleva přesunete žací jednotky v příslušném směru. Tento krok provádějte pouze tehdy, když jsou žací jednotky zvednuté nebo když jsou spuštěné dolů a stroj je v pohybu (pouze model 03171).

Note: Páku není nutné držet v přední poloze, když jsou žací jednotky spuštěné dolů.

Nebezpečí

Přesunutí žacích jednotek ke straně ze svahu dolů snižuje stabilitu stroje. V takovém případě hrozí převrácení stroje, které může způsobit zranění či smrt.

Pokud je stroj napříč ve svahu, přesuňte žací jednotky ke straně, která je výše.

Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru

Výstražná kontrolka teploty (Obrázek 33) svítí, když je teplota chladicí kapaliny motoru vysoká. Pokud hnací jednotku nezastavíte a teplota chladicí kapaliny stoupne o dalších přibližně 5 °C (10 °F), motor se zastaví.

Výstražná kontrolka tlaku oleje

Výstražná kontrolka tlaku oleje (Obrázek 33) svítí, když tlak oleje klesne pod bezpečnou úroveň.

Kontrolka alternátoru

Když motor běží, musí být kontrolka alternátoru (Obrázek 33) zhasnutá. Pokud svítí, zkontrolujte a případně opravte systém dobíjení.

Kontrolka žhavicích svíček

Kontrolka žhavicích svíček (Obrázek 33) svítí, když jsou žhavicí svíčky v činnosti.

Parkovací brzda

Při každém vypnutí motoru zatáhněte parkovací brzdu (Obrázek 33), aby nedošlo k nežádoucímu pohybu stroje. Chcete-li zajistit parkovací brzdu, zatáhněte páku parkovací brzdy. Motor se zastaví, pokud sešlápnete pedál ovládání pojezdu při zatažené parkovací brzdě.

Zámek páky ovládání zdvihu

Posunutím zámku páky ovládání zdvihu (Obrázek 33) dozadu zabráníte pádu žacích jednotek.

Ovladač otáček vřeten

Ovladač otáček vřeten se nachází pod krytem ovládací konzoly (Obrázek 34). Chcete-li dosáhnout požadované rychlosti sekání (otáček vřeten), otočte ovladač otáček vřeten na odpovídající nastavení výšky sekání a rychlost sekačky. Další informace naleznete v části Volba rychlosti sekání (otáček vřeten).

g011168

Ovladač přelapování

Ovladač přelapování se nachází pod krytem ovládací konzoly (Obrázek 34). Otočením knoflíku do polohy R nastavíte režim přelapování a otočením do polohy F režim sekání. Neměňte polohu knoflíku, když se vřetena otáčejí.

Palivoměr

Palivoměr (Obrázek 35) měří množství paliva v nádrži.

g008890

Nastavení sedátka v podélném směru

Posuňte páku (Obrázek 35) na straně sedátka směrem ven, posuňte sedátko do požadované polohy a uvolněním páky zajistěte sedátko v dané poloze.

Note: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

Přepravní šířka203 cm při šířce sekání 183 cm234 cm při šířce sekání 216 cm
Šířka sekání183 cm nebo 216 cm
Délka236 cm
Výška193 cm s konstrukcí ROPS
Čistá hmotnost*1,860 lb (844 kg)
Kapacita palivové nádrže28 l
Pojezdová rychlostSečení: 0 až 10 km/h; přeprava: 0 až 14 km/h. Jízda vzad: 0 až 6 km/h
* Se žacími jednotkami a kapalinami

Přídavná zařízení/příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Věková hranice obsluhy může být omezena místními předpisy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Naučte se, jak rychle stroj zastavit a vypnout motor.

 • Přesvědčte se, zda jsou namontovány kontrolní prvky přítomnosti obsluhy, bezpečnostní spínače a ochranné kryty, a zda správně fungují. Stroj nepoužívejte, pokud tyto prvky nefungují správně.

 • Před sečením se vždy přesvědčte, zda jsou žací nože, jejich šrouby a montážní celky žací jednotky stroje v dobrém provozním stavu. Opotřebené nebo poškozené žací nože a šrouby vyměňujte po celých sadách, aby byla zachována mechanická rovnováha.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte nádrž palivem při spuštěném nebo horkém motoru.

 • Nedoplňujte ani nevypouštějte palivo v uzavřeném prostoru.

 • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

 • V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhýbejte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

Kontrola hladiny motorového oleje

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Motor je dodáván s olejem v klikové skříni; před a po prvním nastartování motoru je však nutné hladinu oleje zkontrolovat.

  Kapacita klikové skříně je přibližně 3,8 l včetně filtru.

  Používejte vysoce kvalitní motorový olej, který splňuje následující požadavky:

  • Požadovaná úroveň klasifikace API: CH-4, CI-4 nebo vyšší.

  • Preferovaný olej: SAE 15W-40 (nad -17 °C)

  • Alternativní olej: SAE 10W-30 nebo 5W-30 (všechny teploty)

  Note: U distributora lze pořídit olej Toro Premium Engine Oil s viskozitou 15W-40 nebo 10W-30. Objednací čísla naleznete v katalogu dílů.

  Note: Pro kontrolu motorového oleje je nejvhodnější doba před zahájením každodenní práce, kdy je motor studený. Pokud již motor běžel, před kontrolou nechejte olej alespoň 10 minut stékat zpět do olejové vany. Pokud je hladina oleje na značce dolní meze nebo pod ní, doplňte olej tak, aby hladina oleje byla na značce horní meze. Nádrž nepřeplňujte. Pokud je hladina oleje mezi značkou horní meze a dolní meze, není potřeba olej doplňovat.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, spusťte žací jednotky, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíček ze zapalování.

  2. Vytáhněte měrku (Obrázek 36) a otřete ji čistým hadrem.

   g008881
  3. Zasuňte měrku do trubice měrky a ujistěte se, že je zcela usazena. Poté ji vytáhněte a zkontrolujte hladinu oleje.

  4. Pokud je hladina oleje nízká, sejměte uzávěr plnicího otvoru (Obrázek 37), postupně doplňujte olej po malých dávkách a pravidelně hladinu oleje kontrolujte, dokud nedosáhne k rysce plného stavu na měrce.

   g008882
  5. Nasaďte uzávěr plnicího otvoru oleje a zavřete kapotu.

   Important: Hladina motorového oleje musí být mezi značkou horní a dolní meze na olejové měrce. Při přeplnění nebo nedostatečném naplnění motorovým olejem může dojít k poruše motoru.

  Plnění palivové nádrže

  Používejte pouze čistou čerstvou naftu nebo bionaftu s nízkým (pod 500 miliontin) nebo velmi nízkým (pod 15 miliontin) obsahem síry. Nafta musí mít minimální cetanové číslo 40. Aby byla zajištěna čerstvost, nakupujte palivo v takovém množství, aby je bylo možné spotřebovat do 180 dní.

  Palivová nádrž má objem přibližně 28 l.

  Při teplotách nad -7 °C používejte letní motorovou naftu (č. 2-D), při nižších teplotách zimní naftu (č. 1-D nebo směs č. 1-D/2-D). Zimní nafta má při nízkých teplotách nižší teplotu vznícení a vlastnosti tečení za studena, které usnadňují startování a omezují ucpávání palivového filtru.

  Používání letní nafty při teplotách nad -7 °C přispívá ve srovnání se zimní naftou k delší životnosti palivového čerpadla a vyššímu výkonu.

  Možnost použití bionafty

  U tohoto stroje lze rovněž použít palivo s podílem bionafty do stupně B20 (20 % bionafty, 80 % motorové nafty). Používejte výhradně bionaftu s nízkým nebo velmi nízkým obsahem síry. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

  • Podíl bionafty v palivu musí odpovídat specifikaci ASTM D6751 nebo EN14214.

  • Složení směsi paliva musí splňovat normu ASTM D975 nebo EN590.

  • Směsi s bionaftou mohou poškodit nátěr povrchů.

  • V chladném počasí používejte bionaftu B5 (obsah bionafty 5 %) nebo nižšího stupně.

  • Kontrolujte těsnění, hadice a vložky, které jsou v kontaktu s palivem, jelikož může docházet k jejich postupnému poškození.

  • Po určité době po přechodu na směs bionafty lze předpokládat ucpání palivového filtru.

  • Další informace o směsích bionafty získáte od distributora.

  1. Očistěte oblast kolem uzávěru palivové nádrže (Obrázek 38).

   g191214
  2. Sejměte uzávěr palivové nádrže.

  3. Naplňte nádrž ke spodnímu okraji plnicího hrdla.

   Note: Nádrž nepřeplňujte.

  4. Namontujte uzávěr.

  5. Rozlité palivo utřete.

  Kontrola chladicí soustavy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny motoru.
 • Každý den odstraňujte z chladiče nečistoty (Obrázek 39). Chladič čistěte každou hodinu, pokud jsou podmínky extrémně prašné a při velkém znečištění, viz Čištění chladicí soustavy motoru.

  g190823

  Chladicí systém je naplněn roztokem vody a celoroční nemrznoucí směsi etylenglykolu v poměru 50/50. Kontrolujte hladinu chladicí kapaliny na začátku každého dne před spuštěním motoru.

  Objem chladicí soustavy je přibližně 5,7 l.

  Výstraha

  Pokud motor běžel, může natlakovaná horká chladicí kapalina uniknout a způsobit popáleniny.

  • Neotevírejte uzávěr chladiče při běžícím motoru.

  • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  1. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v expanzní nádrži (Obrázek 40).

   g027618

   Note: Když je motor studený, musí být hladina chladicí kapaliny přibližně uprostřed mezi značkami na boku nádrže.

  2. Pokud je hladina chladicí kapaliny nízká, sejměte uzávěr expanzní nádrže a doplňte systém. Nádrž nepřeplňujte.

  3. Nasaďte uzávěr expanzní nádrže.

  Kontrola hydraulické soustavy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Nádrž hydraulické kapaliny je při výrobě naplněna přibližně 13,2 l vysoce kvalitní hydraulické kapaliny. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den.

  Kontrolu hladiny hydraulické kapaliny je nejlepší provádět, je-li kapalina studená. Stroj by měl být ve své přepravní poloze. Pokud je hladina kapaliny pod značkou dolní meze na měrce, doplňte kapalinu tak, aby její hladina sahala doprostřed přijatelného rozmezí. Nádrž nepřeplňujte. Pokud je hladina kapaliny mezi značkou horní a dolní meze, není potřeba kapalinu doplňovat.

  Doporučujeme používat hydraulickou kapalinu Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (K dispozici v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech. Objednací čísla naleznete v katalogu dílů nebo je zjistíte od distributora společnosti Toro.)

  Alternativní kapaliny: Není-li k dispozici kapalina Toro, lze použít jiné běžné kapaliny na bázi ropy, pokud splňují následující materiálové vlastnosti a průmyslové specifikace. Ověřte si u prodejce olejů, zda daná kapalina těmto specifikacím odpovídá.

  Note: Společnost Toro nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodnými náhražkami, proto používejte jen produkty od osvědčených výrobců, kteří zaručují kvalitu svých produktů.

  Vysoký index viskozity / hydraulická kapalina s ochranou proti opotřebení a nízkým bodem tuhnutí, ISO VG 46
   Materiálové vlastnosti:
    Viskozita, ASTM D445cSt při 40 °C: 44 až 48cSt při 100 °C: 7,9 až 9,1
    Index viskozity ASTM D2270140 nebo vyšší (vysoký index viskozity značí kapalinu různých hmotností)
    Teplota tuhnutí, ASTM D97-36.7 °C až -45 °C
    FZG, stupeň opotřebení11 nebo vyšší
    Obsah vody (nová kapalina)500 miliontin (maximum)
   Oborové specifikace:
    Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0 a Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Vhodné hydraulické kapaliny musí mít specifikaci pro mobilní stroje (nikoli pro použití v továrnách), různé hmotnosti a musí obsahovat aditiva proti opotřebení ZnDTP nebo ZDDP (nikoli bezpopelovou kapalinu).

  Important: Mnoho hydraulických kapalin je téměř čirých, takže zjišťování netěsností může být obtížné. Pro hydraulickou kapalinu je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Jedna lahvička dostačuje pro 15 až 22 l hydraulické kapaliny. Opatřete si díl obj. č. 44-2500 od autorizovaného distributora

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, spusťte žací jednotky, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíček ze zapalování.

  2. Očistěte oblast okolo plnicího hrdla a uzávěru hydraulické nádrže (Obrázek 41) a sejměte uzávěr.

   g008886
  3. Vytáhněte měrku z plnicího hrdla a otřete ji čistým hadrem.

  4. Zasuňte měrku do plnicího hrdla; poté ji vytáhněte a zkontrolujte hladinu kapaliny.

   Note: Hladina kapaliny by měla být do 6 mm od značky na měrce.

  5. Pokud je hladina nízká, doplňte odpovídající kapalinu tak, aby hladina dosahovala k horní značce.

  6. Vraťte měrku a uzávěr zpět na plnicí hrdlo.

  Kontrola tlaku v pneumatikách

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Pneumatiky jsou při přepravě nadměrně nahuštěné. Proto je nutné upustit z nich vzduch a snížit tlak. Správný tlak vzduchu v pneumatikách je 0,97 až 1,24 baru.

  Note: Ve všech pneumatikách udržujte doporučený tlak; zajistíte tak kvalitní sekání a správnou činnost stroje.

  Nebezpečí

  Při nízkém tlaku v pneumatikách se snižuje stabilita stroje ve svahu. V takovém případě hrozí převrácení stroje, které může způsobit zranění či smrt.

  Udržujte pneumatiky dostatečně nahuštěné.

  Kontrola kontaktu vřetena a plochého nože

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte kontakt vřetena a plochého nože.
 • Kontakt vřetena a plochého nože kontrolujte, i když dosud byla kvalita sekání dostatečná. K lehkému kontaktu musí docházet po celé délce vřetena a plochého nože; postupujte podle pokynů v části Seřízení plochého nože k vřetenu v provozní příručce k žací jednotce.

  Utažení matic kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Utáhněte matice kol.
 • Po prvních 10 hodinách
 • Utáhněte matice kol.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Utáhněte matice kol.
 • Matice kol utáhněte na utahovací moment 61 až 88 Nm.

  Důležité upozornění

  Při nedodržení správného utažení matic kol může dojít ke zranění osob.

  Přesvědčte se, zda jsou matice kol utaženy na utahovací moment 61 až 88 Nm.

  Bezpečnostní kroky během použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Majitel nebo obsluha odpovídají za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a je jejich povinností jim předcházet.

  • Používejte vhodný oděv, včetně ochrany zraku, pevné protiskluzové obuvi, dlouhých kalhot a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné šperky.

  • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unavení nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

  • Nikdy na stroji nepřevážejte spolujezdce a během provozu stroje zajistěte, aby se přihlížející osoby nebo zvířata zdržovala v bezpečné vzdálenosti.

  • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti, abyste se mohli vyhnout výmolům a nebezpečí skrytému v terénu.

  • Nesekejte mokrou trávu. Stroj může v důsledku snížené tahové síly podklouzávat.

  • Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda jsou všechny pohony v neutrální poloze, zda je zatažena parkovací brzda a zda zaujímáte správnou pracovní pozici.

  • Nepřibližujte ruce ani nohy k žacím jednotkám. Držte se v bezpečné vzdálenosti od vyhazovacího otvoru.

  • Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.

  • Buďte opatrní, pokud se blížíte k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, jež vám mohou bránit ve výhledu.

  • Nesečte v blízkosti prudkých svahů, příkopů nebo náspů. Pokud kolo přejede přes okraj nebo se okraj propadne, stroj se může náhle převrhnout.

  • Vypínejte žací jednotky pokaždé, když nesečete.

  • Pokud zasáhnete nějaký předmět nebo jestliže stroj nadměrně vibruje, zastavte jej, vypněte motor, vyjměte klíč a zkontrolujte žací jednotky. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

  • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky stroj zpomalte a počínejte si opatrně. Vždy dejte přednost jiným vozidlům.

  • Před nastavením výšky sečení vypněte pohon žací jednotky a motor (v případě, že výšku nelze nastavit z pracovní pozice).

  • Nikdy nespouštějte motor v prostoru, kde se mohou hromadit výfukové plyny.

  • Nikdy nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

  • Před opuštěním pracovní pozice proveďte následující úkony (včetně vyprázdnění sběracích košů nebo zprůchodnění vyhazovacího kanálu):

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vyřaďte pohon a všechna přídavná zařízení spusťte dolů.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.

  • Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

  • Nepoužívejte stroj jako vlečné vozidlo.

  • Používejte pouze příslušenství, přídavná zařízení a náhradní díly schválené společností Toro® Company.

  Bezpečnost při použití systému ochrany v případě převrácení (ROPS)

  • Neodstraňujte konstrukci ROPS ze stroje.

  • Přesvědčte se, zda jste připoutáni bezpečnostním pásem a zda jste schopni se v případě nouze rychle odpoutat.

  • Věnujte velkou pozornost překážkám nad hlavou a vyhýbejte se kontaktu s nimi.

  • Udržujte konstrukci ROPS v bezpečném provozním stavu a pravidelně pečlivě kontrolujte, zda není poškozená a zda jsou všechny montážní prvky utaženy.

  • Vyměňte poškozené součásti konstrukce ROPS. Nesnažte se je opravovat nebo upravovat.

  Stroje s pevným ochranným obloukem

  • Konstrukce ROPS je integrované bezpečnostní zařízení.

  • Vždy používejte bezpečnostní pás.

  Bezpečnost při práci ve svahu

  • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci na svahu odpovídá za bezpečnost pracovník obsluhy. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti.

  • Tato třívřetenová sekačka disponuje jedinečným systémem, který poskytuje mimořádnou tahovou sílu v kopcích. Kolo proti svahu neprokluzuje a nesnižuje tahovou sílu, jak je tomu u běžných třívřetenových sekaček. Pokud pracujete se strojem na příliš prudkém úbočí, před ztrátou tažné síly dojde k převrácení stroje.

  • Pokud je to možné, jezděte při sekání po svahu nahoru a dolů, nikoli napříč svahem.

  • Na úbočí přesunujte žací jednotky proti svahu (podle výbavy).

  • Pokud kola ztratí tahovou sílu, vypněte žací nůž (nože) a pomalu sjeďte ze svahu v přímém směru.

  • Pokud je zatáčení nevyhnutelné, úkon provádějte pokud možno pomalu a postupně po svahu dolů.

  • Po provedení průzkumu místa sekání a kontrole jeho stavu určete, zda je svah pro provoz stroje bezpečný. Při provádění tohoto průzkumu vždy používejte zdravý rozum a dobré úsudky.

  • Prostudujte si pokyny pro práci na svahu uvedené níže a vyhodnoťte podmínky, ve kterých budete stroj provozovat. Na základě toho stanovíte, zda může být stroj v daný den a na daném místě za těchto podmínek provozován. Změny v terénu mohou vést ke změně provozního sklonu stroje.

  • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte. Neměňte náhle rychlost ani směr. Zatáčejte pomalu a postupně..

  • Nepracujte se stroje v podmínkách, kde je ohrožena tahová síla, schopnost řízení nebo stabilita.

  • Odstraňte nebo vyznačte překážky, jako jsou příkopy, výmoly, koleje, hrboly, kameny neb jiné skryté předměty. Vysoká tráva může překážky skrýt. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout.

  • Uvědomte si, že při práci se strojem na mokré trávě, napříč svahem nebo po svahu dolů může dojít ke ztrátě jeho tahového výkonu. V případě ztráty trakce hnacích kol hrozí sklouznutí a ztráta brzdného účinku nebo řízení.

  • Při práci se strojem v blízkosti svahů, příkopů, náspů, vodních toků nebo jiných nebezpečných míst si počínejte velmi opatrně. Při přejetí kola přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečným místem dodržujte bezpečnou vzdálenost.

  • Nebezpečí vyhodnoťte na úpatí svahu. Pokud hrozí nebezpečí, sekejte na svahu pomocí stroje ovládaného za chůze.

  • Je-li to možné, při práci na svahu mějte žací jednotky spuštěné k zemi. Zvednutím žacích jednotek při práci na svahu může dojít k narušení stability stroje.

  • Při práci se systémem pro sběr trávy nebo jinými přídavnými zařízeními si počínejte velmi opatrně. Tato zařízení totiž mohou mít vliv na stabilitu stroje a způsobit ztrátu kontroly.

  Spuštění a vypnutí motoru

  Palivovou soustavu může být nutné odvzdušnit v následujících situacích, viz Odvzdušnění palivové soustavy:

  • Jedná se o první nastartování nového motoru.

  • Motor přestal běžet kvůli nedostatku paliva.

  • Byla provedena údržba součástí palivové soustavy, např. výměna filtru apod.

  Spuštění motoru

  1. Parkovací brzda musí být zatažena a spínač pohonu vřeten musí být ve VYPNUTé poloze.

  2. Sundejte nohu z pedálu ovládání pojezdu a ujistěte se, že je pedál v neutrální poloze.

  3. Posuňte páku škrticí klapky do polovičního nastavení.

  4. Vložte klíč do zapalování a otočte jím do polohy ZAPNUTO/PřEDEHříVáNí, dokud kontrolka žhavicích svíček nezhasne (přibližně 7 sekund); poté otočením klíčku do polohy START spusťte startér. Jakmile motor nastartuje, klíček uvolněte.

   Note: Klíč se automaticky vrátí do polohy ZAPNUTO/BěH.

   Important: Aby nedošlo k přehřívání startéru, nespínejte startér na dobu delší než 15 sekund. Po 10 sekundách souvislého startování vyčkejte 60 sekund před opětovným sepnutím.

  5. Při prvním nastartování motoru nebo po generální opravě motoru jezděte strojem dopředu nebo dozadu po dobu 1 až 2 minut. Rovněž použijte páku ovládání zdvihu a spínač pohonu žacích jednotek a ověřte funkčnost všech součástí.

   Note: Otočením volantu doleva a doprava zkontrolujte odezvu řízení, poté vypněte motor a zkontrolujte, zda není patrný únik oleje, uvolněné součásti a další viditelné závady.

   Výstraha

   Při kontrole úniku oleje, uvolněných součástí a jiných závad hrozí nebezpečí zranění.

   Před kontrolou úniku oleje, uvolněných součástí a dalších závad vypněte motor a vyčkejte, až se všechny pohybující se součásti zastaví.

  Vypnutí motoru

  Přesuňte ovladač škrticí klapky do VOLNOBěžNé polohy, přepněte spínač pohonu vřeten do VYPNUTé polohy a otočte klíčkem zapalování do VYPNUTé polohy.

  Note: Vytáhněte klíček ze zapalování, aby nedošlo k náhodnému nastartování.

  Odvzdušnění palivové soustavy

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, spusťte žací jednotky, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíček ze zapalování.

  2. Přesvědčte se, zda palivo sahá alespoň do poloviny palivové nádrže.

  3. Odjistěte a zvedněte kapotu.

  4. Otevřete odvzdušňovací šroub na čerpadle vstřikování paliva (Obrázek 42).

   g008891
  5. Otočte klíčem zapalování do ZAPNUTé polohy. Elektrické palivové čerpadlo zahájí činnost a vytlačí vzduch okolím odvzdušňovacího šroubu.

   Note: Ponechte klíč v ZAPNUTé poloze, dokud kolem šroubu nezačne vytékat souvislý proud paliva.

  6. Utáhněte šroub a otočte klíčem do vypnuté polohy.

  Note: Po provedení uvedených postupů odvzdušnění by měl motor normálně nastartovat. Pokud však motor nenastartuje, mohlo dojít k zachycení vzduchu mezi čerpadlem vstřikování a vstřikovači; postupujte podle pokynů v části Odvzdušnění palivové soustavy.

  Bezpečnostní opatření po použití

  • V zájmu předcházení vzniku požáru odstraňujte z žacích jednotek, tlumičů výfuku a motoru trávu a jiné nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Pokud jsou žací jednotky v přepravní poloze, před ponecháním stroje bez dozoru použijte spolehlivý mechanický zámek (máte-li jej k dispozici).

  • Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech nechejte vždy vychladnout motor.

  • Před skladováním nebo převozem stroje zavřete přívod paliva.

  • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.

  • Udržujte všechny součásti stroje v bezvadném provozním stavu a všechny upevňovací prvky utažené, zejména upevňovací prvky žacích nožů.

  • Nahraďte všechny opotřebené nebo poškozené štítky.

  Kontrola bezpečnostního blokovacího systému

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte bezpečnostní blokovací systém.
 • Výstraha

  Jestliže jsou ochranné spínače odpojeny nebo poškozeny, stroj se může za provozu chovat nepředvídatelně a způsobit zranění osob.

  • S ochrannými spínači nemanipulujte.

  • Denně funkci ochranných spínačů kontrolujte a jakýkoli poškozený spínač před použitím stroje vyměňte.

  1. V oblasti provozu stroje se nesmí zdržovat žádné osoby. Nepřibližujte ruce ani nohy k žacím jednotkám.

  2. Když sedíte na sedátku, nesmí motor nastartovat, pokud je zapnutý spínač žacích jednotek nebo sešlápnutý pedál ovládání pojezdu. V případě nesprávné funkce poruchu opravte.

  3. Když sedíte na sedadle, přesuňte pedál ovládání pojezdu do neutrální polohy, uvolněte parkovací brzdu a přepněte spínač žacích jednotek do VYPNUTé polohy. Motor musí nastartovat. Zvedněte se ze sedadla a pomalu sešlápněte pedál ovládání pojezdu. Motor se musí do 1 až 3 sekund zastavit. V případě nesprávné funkce poruchu opravte.

  Note: Parkovací brzda stroje je vybavena ochranným spínačem. Motor se zastaví, pokud sešlápnete pedál ovládání pojezdu při zatažené parkovací brzdě.

  Určení upínacích míst

  g190824

  Přeprava stroje

  • Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo používejte nájezdové plošiny stejně široké jako stroj.

  • Stroj bezpečně upevněte.

  Vlečení stroje

  V nouzové situaci je možné stroj vléct na krátkou vzdálenost. Společnost Toro však nedoporučuje používat vlečení jako standardní postup.

  Important: Při vlečení nepřekračujte rychlost 3 až 4 km/h, jinak hrozí nebezpečí poškození hnacího systému. Pokud potřebujete stroj přepravit na větší vzdálenost, naložte jej na nákladní automobil nebo přívěs.

  1. Vyhledejte obtokový ventil na čerpadle (Obrázek 44) a otočte jej o 90°.

   g008892
  2. Před nastartováním motoru zavřete obtokový ventil otočením o 90° (1/4 otáčky). Nestartujte motor, pokud je ventil otevřený.

  Použití standardní řídicí jednotky (SCM)

  Standardní řídicí jednotka je integrované elektronické zařízení, které je vyráběno v univerzální konfiguraci. Tato jednotka používá elektronické a mechanické součásti k monitorování a řízení standardních elektrických funkcí nutných pro bezpečný provoz výrobku.

  Jednotka monitoruje vstupy včetně neutrální polohy, parkovací brzdy, pohonu žacích nožů, startování, přelapování a vysoké teploty. Jednotka budí výstupy včetně pohonu žacích nožů, startéru a elektromagnetu napájení motoru (ETR).

  Jednotka je rozdělena na vstupy a výstupy. Stav vstupů a výstupů je signalizován kontrolkami LED na desce plošných spojů.

  Vstup startovacího obvodu je napájen stejnosměrným napětím 12 V. Všechny ostatní vstupy jsou pod napětím, když je obvod uzavřen na kostru. Kontrolky LED pro jednotlivé vstupy se rozsvítí, když je příslušný obvod pod napětím. Kontrolky LED pro vstupy slouží k řešení potíží se spínači a vstupními obvody.

  Výstupní obvody jsou pod napětím při splnění příslušné skupiny vstupních podmínek. Tři výstupy jsou označeny PTO, ETR a START. Kontrolky LED výstupů monitorují stav relé a signalizují přítomnost napětí u jedné ze tří příslušných výstupních svorek.

  Výstupní obvody neinformují o neporušenosti výstupního zařízení; řešení elektrických potíží tedy zahrnuje kontrolu kontrolek LED i tradiční testování neporušenosti zařízení a kabelového svazku. Změřte impedanci odpojené součásti, impedanci kabelového svazku (odpojte u jednotky SCM) nebo proveďte dočasné testovací buzení“ příslušné součásti.

  Jednotka SCM se nepřipojuje k externímu počítači ani přenosnému zařízení, nemůže zaznamenávat data přerušovaných závad pro účely řešení potíží ani ji nelze znovu naprogramovat.

  Štítek na jednotce SCM obsahuje pouze symboly. Symboly tří výstupních kontrolek LED jsou zobrazeny ve výstupním poli. Všechny ostatní kontrolky LED představují vstupy. Symboly jsou popsány v následujícím grafu.

  g190826

  Zařízení SCM využívá následující logické postupy řešení potíží.

  1. Určete závadu výstupu, kterou chcete vyřešit (PTO, START nebo ETR).

  2. Otočte klíčem zapalování do ZAPNUTé polohy a zkontrolujte, zda svítí červená kontrolka LED napájení.

  3. Přepněte všechny vstupní spínače a zkontrolujte, zda se změní stav kontrolek LED.

  4. Umístěte vstupní zařízení do odpovídající polohy, abyste dosáhli požadovaného výstupu. Podle následující logické tabulky určete příslušný vstupní stav.

  5. Pokud kontrolka LED určitého výstupu svítí, ale odpovídající výstupní funkce není aktivní, zkontrolujte výstupní kabeláž, spojení a odpovídající součást. V případě potřeby proveďte opravu.

  6. Pokud kontrolka LED určitého výstupu nesvítí, zkontrolujte obě pojistky.

  7. Pokud kontrolka LED určitého výstupu nesvítí a vstupy jsou v odpovídajícím stavu, připojte novou jednotku SCM a zkontrolujte, zda závada zmizí.

  Každý řádek (podélný) logické tabulky označuje požadavky na vstup a výstup jednotlivých funkcí výrobku. Funkce výrobku jsou uvedeny v levém sloupci. Symboly označují konkrétní stav obvodu včetně spojení na napětí, uzavření na kostru a otevření na kostru.

  VSTUPYVÝSTUPY
  FunkceNapájení zapnutoV neutrální polozeStartování zapnutoBrzda zajištěnaPohon PTO zapnutNa sedátkuVysoká teplota PřelapováníStart Napájení motoru (ETR)Pohon žacích nožů (PTO)
  Start+OOOO++O
  Běh (vypnutá jednotka)OOOOOOO+O
  Běh (zapnutá jednotka)OOOOOO+O
  SekáníOOOOO++
  PřelapováníOOOOO++
  Vysoká teplota  O    OOO
  • Symbol (–) označuje obvod uzavřený na kostru – kontrolka LED svítí.

  • Symbol (O) označuje obvod otevřený na kostru nebo nenapájený – kontrolka LED nesvítí.

  • Symbol (+) označuje napájený obvod (cívka spojky, elektromagnet nebo vstup startování) – kontrolka LED svítí.

  • Prázdné pole označuje obvod, který není součástí logického systému.

  Při řešení potíží otočte klíčkem, aniž byste nastartovali motor. Určete příslušnou funkci, která nefunguje, a použijte logickou tabulku. Zkontrolujte, zda stav jednotlivých kontrolek LED vstupů odpovídá logické tabulce.

  Pokud jsou kontrolky LED vstupů v pořádku, zkontrolujte kontrolky LED výstupů. Pokud kontrolka LED výstupu svítí, ale zařízení není napájeno, změřte napětí dodávané do výstupního zařízení, zkontrolujte, zda není přerušeno spojení v odpojeném zařízení, a potenciální napětí kostřicího obvodu (ukostření na jinou součást). Postup opravy se liší v závislosti na zjištěném stavu.

  Provozní tipy

  Obecné tipy pro model 03171

  Nebezpečí

  Sekačka je vybavena jedinečným systémem pojezdu, který umožňuje pohyb stroje dopředu bokem ve svahu, i když se výše položené kolo zvedne nad zem. V takovém případě však hrozí převrácení stroje, které může způsobit vážné nebo smrtelné zranění obsluhy nebo přihlížejících osob.

  Úhel sklonu, při kterém dojde k převrácení stroje, závisí na mnoha faktorech. Mezi ně patří podmínky sekání, jako je mokrý nebo zvlněný trávník, rychlost (zejména při zatáčení), poloha žacích jednotek (se zařízením Sidewinder), tlak v pneumatikách a zkušenost obsluhy.

  Při sklonu svahu do 15 stupňů je riziko převrácení nízké. Pokud se úhel sklonu blíží maximálnímu doporučenému limitu 25 stupňů, riziko převrácení narůstá na středně nebezpečnou úroveň. Nepřekračujte úhel sklonu 20 stupňů; při tomto sklonu je riziko převrácení s následkem vážného zranění či smrti velmi vysoké.

  Proveďte průzkum místa, kde budete sekat, a určete, na kterých kopcích a svazích lze bezpečně pracovat. Při prohlídce místa se vždy snažte rozumně posoudit situaci a zohledněte stav trávníku a možné riziko převrácení stroje. Ke zjištění skutečnosti, na kterých svazích a kopcích lze bezpečně pracovat, použijte sklonoměr, který je dodáván ke každému stroji. Chcete-li provést průzkum místa, položte laťku o délce 1,25 m na povrch svahu a změřte úhel sklonu. Laťka o délce 1,25 m umožní zjistit průměrný sklon, nezohledňuje však průhyby a jámy, které mohou způsobit náhlou změnu úhlu sklonu svahu. Maximální boční sklon svahu nesmí překročit 20 stupňů.

  Stroj je rovněž vybaven ukazatelem úhlu umístěným na trubici volantu. Ukazuje boční sklon svahu, po němž stroj jede, a uvádí doporučené maximální omezení 25 stupňů.

  • Vyzkoušejte si ovládání stroje a důkladně se s ním seznamte.

  • Nastartujte motor a nechejte jej běžet ve volnoběžných otáčkách, aby se zahřál. Přesuňte páku škrticí klapky do krajní přední polohy, zvedněte žací jednotky, uvolněte parkovací brzdu, sešlápněte pedál ovládání pojezdu dopředu a opatrně vyjeďte na otevřenou plochu.

  • Vyzkoušejte si jízdu dopředu a dozadu i startování a zastavení motoru. Chcete-li stroj zastavit, sundejte nohu z pedálu ovládání pojezdu a nechejte pedál vrátit se do neutrální polohy nebo jej sešlápněte do polohy pro jízdu dozadu; pak stroj zastavte. Při jízdě dolů ze svahu můžete k zastavení potřebovat pedál pro jízdu dozadu.

  • Při jízdě ve svazích jezděte pomalu, abyste neztratili kontrolu nad řízením, a vyhněte se zatáčení, aby nedošlo k převrácení stroje. Při jízdě napříč svahem přesuňte žací jednotky Sidewinder ke straně, která je výše ve svahu, abyste získali lepší stabilitu. Přesunutím žacích jednotek na stranu, která směřuje dolů ze svahu, naopak stabilitu snížíte. Toto nastavení proveďte vždy před jízdou napříč svahem.

  • Pokud je to možné, jezděte při sekání nahoru a dolů ze svahu, nikoli napříč svahem. Při sjíždění ze svahu nechte žací jednotky spuštěné dolů, zajistíte tak kontrolu nad řízením. Ve svahu nezatáčejte.

  • Vyzkoušejte si jízdu kolem překážek se žacími jednotkami nahoře a dole. Při jízdě mezi překážkami dávejte pozor na možné poškození stroje nebo žacích jednotek.

  • Je vhodné získat cit pro záběr žacích jednotek, abyste je neumístili příliš vysoko nebo je nějakým způsobem nepoškodili.

  • Jednotky lze přesunout ze strany na stranu, pokud jsou spuštěny dolů a stroj je v pohybu nebo pokud jsou zvednuty do přepravní polohy. Pokud žací jednotky přesunete, když jsou spuštěné dolů a stroj není v pohybu, může dojít k poškození trávníku.

  • Po nerovném terénu jezděte vždy pomalu.

  • Pokud se v blízkosti místa provozu objeví jiná osoba, zastavte stroj a počkejte, až bude opět bezpečno v práci pracovat. Stroj je určen pro použití jednou osobou. Nikdy nedovolte, aby s vámi na stroji jela jiná osoba. Je to velmi nebezpečné, neboť by mohlo dojít k vážnému zranění.

  • Nehoda se může přihodit každému. Mezi nejčastější příčiny nehod patří nadměrná rychlost, prudké zatáčení, terén (neznalost svahů a kopců, na nichž lze bezpečně sekat), nezastavení motoru před opuštěním sedátka obsluhy a požití látek, které snižují schopnost reakce. Léky na nachlazení a další léky na předpis mohou způsobit ospalost; stejně tak je nebezpečný alkohol a drogy. Je nezbytné být bdělý a dbát na bezpečnost. V opačném případě hrozí nebezpečí vážného zranění.

  • Sekačku neobsluhujte, jste-li unaveni, nemocní nebo pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

  • Jednotka Sidewinder umožňuje maximální převis 33 cm, díky kterému můžete sekat blíže k okrajům písečných bunkrů a dalších překáže, a přitom mít kola traktoru co nejdále od okrajů bunkrů a vodních ploch.

  • Pokud máte v cestě překážku, přesuňte žací jednotky, abyste mohli její okolí snadno posekat.

  • Při přepravě stroje z jedné pracovní oblasti do druhé zvedněte žací jednotky do krajní horní polohy, přesuňte přepínač sekání/přepravy doleva do režimu pro přepravu a škrticí klapku přesuňte do polohy pro RYCHLý běh.

  Obecné tipy pro model 03170

  Nebezpečí

  Sekačka je vybavena jedinečným systémem pojezdu, který umožňuje pohyb stroje dopředu bokem ve svahu, i když se výše položené kolo zvedne nad zem. V takovém případě však hrozí převrácení stroje, které může způsobit vážné nebo smrtelné zranění obsluhy nebo přihlížejících osob.

  Úhel sklonu, při kterém dojde k převrácení stroje, závisí na mnoha faktorech. Mezi ně patří podmínky sekání, jako je mokrý nebo zvlněný trávník, rychlost (zejména při zatáčení), poloha žacích jednotek, tlak v pneumatikách a zkušenost obsluhy.

  Při sklonu svahu do 20 stupňů je riziko převrácení nízké. Pokud se úhel sklonu blíží maximálnímu doporučenému limitu 25 stupňů, riziko převrácení narůstá na středně nebezpečnou úroveň. Nepřekračujte úhel sklonu 25 stupňů; při tomto sklonu je riziko převrácení s následkem vážného zranění či smrti velmi vysoké.

  Proveďte průzkum místa, kde budete sekat, a určete, na kterých kopcích a svazích lze bezpečně pracovat. Při prohlídce místa se vždy snažte rozumně posoudit situaci a zohledněte stav trávníku a možné riziko převrácení stroje. Ke zjištění skutečnosti, na kterých svazích a kopcích lze bezpečně pracovat, použijte sklonoměr, který je dodáván ke každému stroji. Chcete-li provést průzkum místa, položte laťku o délce 1,25 m na povrch svahu a změřte úhel sklonu. Laťka o délce 1,25 m umožní zjistit průměrný sklon, nezohledňuje však průhyby a jámy, které mohou způsobit náhlou změnu úhlu sklonu svahu. Maximální boční sklon svahu nesmí překročit 25 stupňů.

  Stroj je rovněž vybaven ukazatelem úhlu umístěným na trubici volantu. Ukazuje boční sklon svahu, po němž stroj jede, a uvádí doporučené maximální omezení 25 stupňů.

  • Vyzkoušejte si ovládání stroje a důkladně se s ním seznamte.

  • Nastartujte motor a nechejte jej běžet ve volnoběžných otáčkách, aby se zahřál. Přesuňte páku škrticí klapky do krajní přední polohy, zvedněte žací jednotky, uvolněte parkovací brzdu, sešlápněte pedál ovládání pojezdu dopředu a opatrně vyjeďte na otevřenou plochu.

  • Vyzkoušejte si jízdu dopředu a dozadu i startování a zastavení motoru. Chcete-li stroj zastavit, sundejte nohu z pedálu ovládání pojezdu a nechejte pedál vrátit se do neutrální polohy nebo jej sešlápněte do polohy pro jízdu dozadu; pak stroj zastavte. Při jízdě dolů ze svahu můžete k zastavení potřebovat pedál pro jízdu dozadu.

  • Při jízdě ve svazích jezděte pomalu, abyste neztratili kontrolu nad řízením, a vyhněte se zatáčení, aby nedošlo k převrácení stroje.

  • Pokud je to možné, jezděte při sekání nahoru a dolů ze svahu, nikoli napříč svahem. Při sjíždění ze svahu nechte žací jednotky spuštěné dolů, zajistíte tak kontrolu nad řízením. Ve svahu nezatáčejte.

  • Vyzkoušejte si jízdu kolem překážek se žacími jednotkami nahoře a dole. Při jízdě mezi překážkami dávejte pozor na možné poškození stroje nebo žacích jednotek.

  • Je vhodné získat cit pro záběr žacích jednotek, abyste je neumístili příliš vysoko nebo je nějakým způsobem nepoškodili.

  • Po nerovném terénu jezděte vždy pomalu.

  • Pokud se v blízkosti místa provozu objeví jiná osoba, zastavte stroj a počkejte, až bude opět bezpečno v práci pracovat. Stroj je určen pro použití jednou osobou. Nikdy nedovolte, aby s vámi na stroji jela jiná osoba. Je to velmi nebezpečné, neboť by mohlo dojít k vážnému zranění.

  • Nehoda se může přihodit každému. Mezi nejčastější příčiny nehod patří nadměrná rychlost, prudké zatáčení, terén (neznalost svahů a kopců, na nichž lze bezpečně sekat), nezastavení motoru před opuštěním sedátka obsluhy a požití látek, které snižují schopnost reakce. Léky na nachlazení a další léky na předpis mohou způsobit ospalost; stejně tak je nebezpečný alkohol a drogy. Je nezbytné být bdělý a dbát na bezpečnost. V opačném případě hrozí nebezpečí vážného zranění.

  • Sekačku neobsluhujte, jste-li unaveni, nemocní nebo pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

  • Při přepravě stroje z jedné pracovní oblasti do druhé zvedněte žací jednotky do krajní horní polohy, přesuňte přepínač sekání/přepravy doleva do režimu pro přepravu a škrticí klapku přesuňte do polohy pro RYCHLý běh.

  Techniky sekání

  • Při zahájení sekání nejdříve zapněte žací jednotky a poté pomalu přijeďte k sekané oblasti. Jakmile jsou přední žací jednotky nad sekanou oblastí, spusťte žací jednotky dolů.

  • Chcete-li dosáhnout profesionálně rovného posekání a pásů, které jsou v některých případech požadovány, vyhledejte vzdálený strom nebo jiný objekt a jeďte přímo k němu.

  • Jakmile přední žací jednotky dosáhnou okraje sekané oblasti, zvedněte je a proveďte manévr ve tvaru slzy, kterým se rychle srovnáte pro další průjezd.

  • Ke snadnému sekání kolem bunkrů, vodních ploch a dalších překážek slouží jednotka Sidewinder. Přesuňte ovládací páku doleva nebo doprava podle potřeby. Žací jednotky lze rovněž přesunout, aby nevznikaly stopy po pneumatikách.

  • Žací jednotky mají tendenci odhazovat trávu k přední nebo zadní straně stroje. Přední odhazování je vhodné při sekání menšího množství trávy; je tak dosaženo lepšího vzhledu posekaného trávníku. Chcete-li odhazovat posekanou trávu směrem dopředu, zavřete zadní kryt na žacích jednotkách.

  Výstraha

  Aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození stroje, nemanipulujte s kryty žacích jednotek, když motor běží.

  Před otevřením nebo zavřením krytů žacích jednotek vypněte motor a vyčkejte, až se zastaví všechny pohyblivé součásti.

  • Při sekání většího množství trávy umístěte kryty tak, aby byly v téměř vodorovné pozici. Neotevírejte kryty příliš, jinak hrozí nahromadění velkého množství posekané trávy na rámu, zadní mřížce chladiče a v oblasti motoru.

  • Žací jednotky jsou rovněž vybaveny vyvažovacími závažími na protilehlé straně motoru, čímž je zajištěno rovnoměrné sekání. Pokud není trávník posekaný rovnoměrně, můžete závaží přidat nebo odstranit.

  Po dokončení sekání

  Po dokončení sekání stroj důkladně omyjte pomocí zahradní hadice bez trysky, aby příliš silný proud vody nerozprostřel znečištění a nepoškodil těsnění a ložiska. Chladič motoru a chladič oleje pravidelně čistěte od nahromaděných nečistot a posekané trávy. Po čištění zkontrolujte, zda u stroje není patrný únik hydraulické kapaliny a poškození či opotřebení hydraulických a mechanických součástí. Zkontrolujte, zda jsou žací nože žacích jednotek nabroušené, a zajistěte správné seřízení kontaktu vřetena a plochého nože.

  Important: Po umytí stroje přesuňte mechanismus jednotky Sidewinder několikrát doleva a doprava, čímž odstraníte vodu uvízlou mezi bloky ložisek a křížovou trubicí (pouze model 03171).

  Volba rychlosti sekání (otáček vřeten)

  Chcete-li dosáhnout konzistentní vysoké kvality sekání a jednotného vzhledu posekaného trávníku, je důležité, aby otáčky vřeten odpovídaly výšce sekání.

  Important: Pokud jsou otáčky vřeten příliš nízké, budou patrné známky po sekání. Jsou-li otáčky vřeten příliš vysoké, může mít posekaný trávník nerovnoměrný vzhled.

  Upravte rychlost sekání (otáčky vřeten) následujícím způsobem:

  1. Zkontrolujte nastavení výšky sekání na žacích jednotkách. V příslušném sloupci tabulky pro vřetena s 5 nebo 8 žacími noži vyhledejte výšku sekání, která je nejblíže skutečnému nastavení. V tabulce vyhledejte číslo, jež odpovídá dané výšce sekání.

   TABULKA VOLBY OTÁČEK VŘETEN
   Výška sekáníVřeteno s 5 nožiVřeteno s 8 nožiVřeteno s 11 noži
   8 km/h9,6 km/h8 km/h9,6 km/h8 km/h9,6 km/h
   63,5 mm2½ palce333*3*
   60,3 mm2⅜ palce343*3*
   57,2 mm2¼ palce343*3*
   54,0 mm2⅛ palce343*3*
   50,8 mm2 palce343*3*
   47,6 mm1⅞ palce453*3*
   44,5 mm1¾ palce453*3*
   41,3 mm1⅝ palce563*3*
   38,1 mm1½ palce5734
   34,9 mm1⅜ palce5834
   31,8 mm1¼ palce6944
   28,8 mm1⅛ palce89*45
   25,00 mm1 palec99*56
   22,2 mm⅞ palce9*9*57
   19,1 mm¾ palce9*9*7967
   15,9 mm⅝ palce9*9*99*77
   12,7 mm½ palce9*9*99*88
   9,5 mm⅜ palce9*9*99*99

   * Společnost Toro tuto výšku sekání a/nebo rychlost pojezdu při sekání nedoporučuje.

   Note: Vyšší číslo znamená vyšší rychlost.

  2. Otočte ovladač otáček vřeten (Obrázek 46) na číslo nastavení zjištěné v kroku č. 1.

  3. Po několika dnech práce se strojem zkontrolujte výsledky sekání a zhodnoťte kvalitu. Ovladač otáček vřeten lze přesunout o 1 polohu doleva či doprava oproti poloze určené v tabulce podle rozdílů ve stavu trávníku, v délce useknuté trávy a osobních preferencí.

   g011168

  Údržba

  Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální pracovní poloze.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Utáhněte matice kol.
 • Po prvních 10 hodinách
 • Utáhněte matice kol.
 • Zkontrolujte stav a napnutí všech řemenů.
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte olej a olejový filtr.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny motoru.
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Zkontrolujte kontakt vřetena a plochého nože.
 • Zkontrolujte bezpečnostní blokovací systém.
 • Vypusťte vodu z odlučovače.
 • Vyčistěte chladič motoru a chladič oleje.
 • Zkontrolujte hydraulické potrubí a hadice.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu elektrolytu.(V případě odstavení stroje provádějte kontrolu každých 30 dnů.)
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte všechna ložiska a pouzdra(Mazání ložisek a pouzder provádějte každý den, pokud jsou provozní podmínky výrazně prašné a při zvýšeném množství nečistot.)
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte stav a napnutí všech řemenů.
 • Po každých 150 hodinách provozu
 • Vyměňte olej a olejový filtr.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Utáhněte matice kol.
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru(Častěji v prašném nebo špinavém prostředí.)
 • Zkontrolujte seřízení parkovací brzdy.
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte palivové potrubí a spojky.
 • Vyměňte nádobu palivového filtru.
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Promažte ložiska zadní nápravy.
 • Každé 2 roky
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Vypusťte a vypláchněte chladicí soustavu (předejte stroj autorizovanému prodejci nebo distributorovi společnosti Toro nebo postupujte podle servisní příručky).
 • Výstraha

  Jestliže ponecháte klíč ve spínači zapalování, může kdokoli spustit motor a způsobit vám nebo okolostojícím osobám vážné zranění.

  Před prováděním jakékoli údržby vytáhněte klíček za zapalování.

  Seznam denní údržby

  Tuto stránku si zkopírujte pro každodenní použití.

  Úkon údržbyPro týden:
  PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
  Zkontrolujte činnost ochranných spínačů.       
  Zkontrolujte činnosti brzd.       
  Zkontrolujte hladinu paliva.       
  Zkontrolujte hladinu motorového oleje.       
  Zkontrolujte hladinu kapaliny v chladicí soustavě.       
  Vypusťte odlučovač vody a paliva.       
  Zkontrolujte vzduchový filtr, prachovou nádobu a přetlakový ventil.       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk motoru.1       
  Zkontrolujte znečištění chladiče a mřížky.       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk při provozu.       
  Zkontrolujte hladinu oleje v hydraulické soustavě.       
  Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hydraulických hadic.       
  Zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapalin.       
  Zkontrolujte hladinu paliva.       
  Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.       
  Zkontrolujte správnou funkci nástrojů.       
  Zkontrolujte seřízení kontaktu vřetena a plochého nože.       
  Zkontrolujte seřízení výšky sekání.       
  Promažte všechny maznice.2       
  Opravte poškozený lak.       

  1 Při obtížném startování, nadměrné tvorbě kouře nebo těžkém chodu motoru zkontrolujte žhavicí svíčku a trysky vstřikovačů.

  2Po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.

  Important: Další úkony údržby najdete v návodu k obsluze motoru.

  Note: Pokud potřebujete elektrické schéma nebo hydraulické schéma svého stroje, navštivte www.Toro.com.

  Zápis problematických oblastí

  Kontrolu provedl(a):
  PoložkaDatumInformace
     
     
     
     
     
     
     

  Tabulka servisních intervalů

  decal121-3607

  Postupy před údržbou stroje

  Bezpečnost před provedením úkonů údržby

  • Před nastavováním, čištěním, opravou nebo opuštěním stroje proveďte následující kroky:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Přesuňte spínač ovládání škrticí klapky do polohy pro nízké volnoběžné otáčky.

   • Vypněte žací jednotky.

   • Spusťte žací jednotky dolů.

   • Přesvědčte se, zda je pohon v neutrální poloze.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.

   • Před provedením údržby nechejte vychladnout všechny součásti stroje.

  • Je-li to možné, neprovádějte údržbu se spuštěným motorem. Nepřibližujte se k pohybujícím se částem.

  • Pokud je třeba stroj nebo jeho součásti podepřít, použijte montážní podstavce.

  • Ze součástí, ve kterých je uložena energie, opatrně uvolněte tlak.

  Demontáž kapoty

  Kapotu lze snadno odstranit, a usnadnit tak postupy údržby v motorovém prostoru stroje.

  1. Odjistěte a zvedněte kapotu.

  2. Odstraňte závlačku, která zajišťuje otočný čep kapoty k montážním držákům (Obrázek 48).

   g008908
  3. Přesuňte kapotu doprava, zvedněte opačnou stranu a vytáhněte ji z držáků.

  Note: Nasazení kapoty proveďte opačným postupem.

  Mazání

  Mazání ložisek a pouzder

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte všechna ložiska a pouzdra(Mazání ložisek a pouzder provádějte každý den, pokud jsou provozní podmínky výrazně prašné a při zvýšeném množství nečistot.)
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Promažte ložiska zadní nápravy.
 • Stroj je vybaven maznicemi, které je třeba pravidelně promazávat univerzálním mazivem č. 2 na bázi lithia. Mazání ložisek a pouzder provádějte denně, pokud jsou provozní podmínky výrazně prašné a při zvýšeném množství nečistot. Při provozu v prašných podmínkách se zvýšeným množstvím nečistot mohou nečistoty vniknout do ložisek a pouzder a způsobit rychlejší opotřebení. Maznice promažte okamžitě po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.

  Umístění maznic a množství maziva je následující:

  • Otočný čep zadní žací jednotky (Obrázek 49)

   g008894
  • Otočný čep přední žací jednotky (Obrázek 50)

   g008895
  • Konce válců jednotky SideWinder (2; pouze model 03171) (Obrázek 51)

   g008896
  • Svislý čep řízení (Obrázek 52)

   g190873
  • Otočný čep zadního zvedacího ramena a zvedací válec (2) (Obrázek 53)

   g008898
  • Otočný čep levého předního zvedacího ramena a zvedací válec (2) (Obrázek 54)

   g008899
  • Otočný čep pravého předního zvedacího ramena a zvedací válec (2) (Obrázek 55)

   g008900
  • Mechanismus seřízení neutrální polohy (Obrázek 56)

   g008901
  • Přepínač sekání/přepravy (Obrázek 57)

   g008902
  • Otočný čep napnutí řemene (Obrázek 58)

   g008903
  • Válec řízení (Obrázek 59).

   g008904

   Note: V případě potřeby namontujte další maznici na opačný konec válce řízení. Demontujte kolo, namontujte maznici, promažte ji, odstraňte a nasaďte zátku (Obrázek 60).

   g190872

  Kontrola krytých ložisek

  Ložiska jsou velmi zřídka postižena závadami způsobenými materiálem a zpracováním. Nejčastější příčinou závady je vlhkost a znečištění, které proniknou za ochranná těsnění. Ložiska, která je nutno mazat, vyžadují pravidelnou údržbu a odstraňování škodlivých nečistot z oblasti ložisek. Zapouzdřená ložiska vyžadují počáteční naplnění speciálním mazivem a odolné integrované těsnění, jež brání průniku vlhkosti a nečistot k valivým prvkům.

  Zapouzdřená ložiska nevyžadují mazání ani příliš častou údržbu. Je tak minimalizována potřeba pravidelného servisu i potenciální poškození trávníku kvůli znečištění mazivem. Zapouzdřená ložiska zajišťují při běžném použití odpovídající výkonnost a životnost, je však nutné provádět pravidelné kontroly stavu ložisek a neporušenosti těsnění. Tato ložiska kontrolujte jednou za sezónu a v případě poškození nebo opotřebení je vyměňte. Ložiska musí fungovat hladce bez známek poškození, jako jsou vysoká teplota, hluk, uvolnění nebo známky koroze (rez).

  Z důvodu provozních podmínek jsou ložiska a těsnění vystavena působení písku, chemikálií pro ošetření trávníku, vody, nárazů apod. Jedná se o běžné vlivy opotřebení. Na poruchy ložisek z jiných důvodů, než je vada materiálu nebo zpracování, se obvykle záruka nevztahuje.

  Note: Životnost ložisek může být negativně ovlivněna nesprávným způsobem mytí. Neumývejte stroj, pokud je dosud zahřátý, a nestříkejte proudem vody pod vysokým tlakem přímo na ložiska.

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor.

  • Neměňte otáčky regulátoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru(Častěji v prašném nebo špinavém prostředí.)
  • Zkontrolujte, zda není plášť vzduchového filtru poškozen, což by mohlo způsobit únik vzduchu. V případě poškození jej vyměňte. Zkontrolujte, zda se v celém sacím systému nevyskytují netěsnosti, poškození nebo uvolněné hadicové svorky.

  • Údržbu vzduchového filtru provádějte v doporučeném servisním intervalu nebo dříve, pokud výkonnost motoru klesá z důvodu extrémně prašných podmínek či velkého znečištění. Předčasná výměna vzduchového filtru pouze zvyšuje nebezpečí vniknutí nečistot do motoru při demontovaném filtru.

  • Kryt musí být správně usazen a musí těsnit s pláštěm vzduchového filtru.

  1. Uvolněte západky, které upevňují kryt vzduchového filtru k plášti vzduchového filtru (Obrázek 61).

   g027707
  2. Sejměte kryt z pláště vzduchového filtru.

  3. Před vyjmutím filtru odstraňte pomocí nízkotlakého vzduchu (čistého a suchého vzduchu o tlaku 2,76 baru) velké shluky nečistot nahromaděné mezi vnější stranou primárního filtru a nádobou. Nepoužívejte vysokotlaký vzduch, který by mohl nečistoty protlačit přes filtr do sacího systému. Tento postup čištění zabrání vniknutí nečistot do systému sání, když je primární filtr odstraněn.

  4. Vyjměte a vyměňte primární filtr (Obrázek 62).

   Note: Čištění použité vložky může poškodit médium ve filtru.

   g008910
  5. Kontrolou těsnicího konce filtru a pláště zjistěte, zda nový filtr nebyl poškozen při přepravě. Nepoužívejte poškozenou vložku.

  6. Zasuňte nový filtr tlakem na vnější obrubu vložky a usaďte jej v nádobě. Netlačte na pružný střed filtru.

  7. Očistěte otvor pro vypuzování nečistot ve snímatelném krytu.

  8. Vyjměte z krytu gumový výtlačný ventil, vyčistěte dutinu a výtlačný ventil nasaďte zpět.

  9. Nasaďte kryt tak, aby gumový výtlačný ventil směřoval dolů, přibližně mezi 5. a 7. hodinu při pohledu od konce.

  10. Zajistěte kryt západkami.

  Výměna motorového oleje a filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte olej a olejový filtr.
 • Po každých 150 hodinách provozu
 • Vyměňte olej a olejový filtr.
  1. Sejměte některou z vypouštěcích zátek (Obrázek 63) a nechejte olej vytéci do nádoby. Jakmile olej přestane vytékat, zátku opět nasaďte.

   g008911
  2. Demontujte olejový filtr (Obrázek 64).

   g008912
  3. Těsnění nového filtru lehce potřete čistým olejem a filtr namontujte.

   Note: Filtr nadměrně neutahujte.

  4. Doplňte olej do klikové skříně; postupujte podle pokynů v části Kontrola hladiny motorového oleje.

  Údržba palivového systému

  Nebezpečí

  Za jistých okolností jsou nafta a palivové výpary vysoce hořlavé a výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  • Palivo doplňujte do nádrže pomocí trychtýře venku na otevřeném prostranství a při vypnutém a studeném motoru. Rozlitý benzin ihned utřete.

  • Neplňte palivovou nádrž až po horní okraj. Doplňujte palivo, dokud jeho hladina v nádrži nedosáhne 6 až 13 mm pod spodní hranu hrdla palivové nádrže. Tento prázdný prostor v nádrži umožňuje expanzi paliva.

  • Při manipulaci s palivem nikdy nekuřte a držte se stranou od otevřeného ohně nebo míst, kde se palivové výpary mohou vznítit od jiskry.

  • Palivo skladujte v čisté a schválené nádobě uzavřené víčkem.

  Servis palivové nádrže

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každé 2 roky
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Nádrž vypusťte a vyčistěte, pokud je palivová soustava kontaminována nebo má být stroj po delší dobu odstaven z provozu. K vypláchnutí nádrže použijte čisté palivo.

  Kontrola palivového potrubí a spojek

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte palivové potrubí a spojky.
 • Zkontrolujte, zda není palivové potrubí narušené nebo poškozené a spojky nejsou uvolněné.

  Vypuštění odlučovače vody

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vypusťte vodu z odlučovače.
  1. Umístěte pod palivový filtr čistou nádobu.

  2. Povolte vypouštěcí ventil na spodní straně nádoby filtru (Obrázek 65).

   g009880
  3. Po vypuštění ventil utáhněte.

  Výměna nádoby palivového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte nádobu palivového filtru.
  1. Vyčistěte montážní oblast nádoby filtru (Obrázek 65).

  2. Odstraňte nádobu filtru a vyčistěte montážní plochu.

  3. Promažte těsnění na nádobě filtru čistým olejem.

  4. Rukou namontujte nádobu filtru tak, aby se těsnění dotýkalo montážní plochy, a poté ji otočte o další 1/2 otáčky.

  Odvzdušnění vstřikovačů

  Note: Tento postup proveďte pouze tehdy, pokud jste palivový systém odvzdušnili běžným postupem a motor přesto nelze nastartovat; viz Odvzdušnění palivové soustavy.

  1. Povolte přípojku potrubí k sestavě trysky č. 1 a držáku.

   g008913
  2. Posuňte škrticí klapku do polohy pro RYCHLý běh.

  3. Otočte klíčkem zapalování do polohy START a sledujte průtok paliva kolem přípojky. Jakmile je průtok souvislý, otočte klíčkem do VYPNUTé polohy.

  4. Přípojku potrubí bezpečně utáhněte.

  5. Opakujte postup u zbývajících trysek.

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnost při práci s elektrickým systémem

  • Před opravou odpojte akumulátor. Jako první odpojte zápornou svorku a jako poslední kladnou svorku. Jako první připojte kladný kabel a jako poslední záporný kabel.

  • Akumulátor dobíjejte v dobře větraném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jiskření nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru nejprve odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nářadí.

  Údržba akumulátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu elektrolytu.(V případě odstavení stroje provádějte kontrolu každých 30 dnů.)
 • Je nutné udržovat správnou hladinu elektrolytu v baterii a čistit horní část baterie. Pokud je stroj odstaven na místech s extrémně vysokými teplotami, baterie se vybije mnohem rychleji, než pokud je stroj uložen na mírně chladném místě.

  Nebezpečí

  Elektrolyt baterie obsahuje kyselinu sírovou, což je smrtelný jed, který může způsobit vážné poleptání.

  • Elektrolyt nepijte a dbejte na to, aby nepřišel do styku s pokožkou a zrakem a nepotřísnil oděv. Chraňte si oči brýlemi a ruce gumovými rukavicemi.

  • Akumulátor doplňujte na místě, kde je k dispozici čistá voda pro opláchnutí pokožky.

  • Nabíjení baterie provádějte na dostatečně větraném místě, aby se mohly rozptýlit plyny vznikající během nabíjení.

  • Jelikož jsou tyto plyny výbušné, neprovádějte nabíjení v prostorách, kde je otevřený oheň či kde dochází ke vzniku elektrických jisker, a v blízkosti baterie nekuřte.

  • Vdechnutí plynů může způsobit nevolnost.

  • Před připojením nebo odpojením kabelů nabíječky od vývodů baterie odpojte nabíječku od elektrické zásuvky.

  Udržujte hladinu v článcích pomocí destilované nebo demineralizované vody. Nenaplňujte články nad úroveň rozděleného prstence uvnitř článku. Namontujte uzávěry plnicích otvorů tak, aby větrací otvory byly otočeny dozadu (směrem k palivové nádrži).

  Horní část baterie udržujte v čistotě pravidelným umýváním pomocí kartáče namočeného v roztoku amoniaku nebo uhličitanu sodného. Po čištění opláchněte horní plochu baterie vodou. Během čištění baterie nesundávejte uzávěry plnicích otvorů.

  Kabely baterie musí být těsně upevněny ke svorkám, aby byl zajištěn dostatečný elektrický kontakt.

  Pokud se na svorkách vyskytne koroze, odpojte kabely (záporný kabel (-) nejdříve) a oškrábejte zvlášť svorky a kontakty. Připojte kabely, kladný kabel (+) nejdříve, a potřete svorky vazelínou.

  Skladování baterie

  Pokud bude stroj odstaven déle než 30 dnů, vyjměte baterii a plně ji dobijte. Uložte ji na polici nebo uvnitř stroje. V případě uložení ve stroji ponechte kabely odpojené. Uložte baterii v chladném prostředí, aby nedocházelo k rychlému vybití baterie. Aby nedošlo ke zmrznutí baterie, ujistěte se, že je zcela nabitá. Specifická hustota elektrolytu plně nabitého akumulátoru je 1,265 až 1,299.

  Kontrola pojistek

  Pojistky se nacházejí pod krytem ovládací konzoly stroje.

  Údržba hnací soustavy

  Seřízení pohonu pojezdu pro neutrální polohu

  Pokud se stroj pohybuje, když je pedál ovládání pojezdu v neutrální poloze, seřiďte vačkový mechanismus ovládání pojezdu.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, spusťte žací jednotky, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíček ze zapalování.

  2. Zvedněte jedno přední kolo a jedno zadní kolo nad zem a podepřete rám pomocí bloků.

   Note: Jedno přední a jedno zadní kolo musí být zvednuto nad zem, jinak by během seřizování mohlo dojít k pohybu stroje.

  3. Povolte pojistnou matici vačkového mechanismu pro seřízení pohonu (Obrázek 67).

   g008922
  4. Nastartujte motor a otáčením šestihranným koncem vačky v obou směrech určete střední polohu neutrálního pásma.

  5. Zajistěte seřízenou polohu utažením pojistné matice.

  6. Vypněte motor.

  7. Odstraňte podpěry a spusťte stroj na zem. Proveďte zkoušku pojezdu stroje a ověřte, zda nedochází k pomalému pohybu.

  Údržba chladícího systému

  Bezpečnost při práci s chladicím systémem

  • Při požití chladicí kapaliny motoru hrozí zranění nebo smrt. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

  • Vypuštění horké chladicí kapaliny pod tlakem nebo kontakt s horkým chladičem a okolními částmi mohou způsobit vážná popálení.

   • Před otevřením uzávěru chladiče nechejte motor vychladnout po dobu alespoň 15 minut.

   • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  Čištění chladicí soustavy motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vyčistěte chladič motoru a chladič oleje.
 • Každé 2 roky
 • Vypusťte a vypláchněte chladicí soustavu (předejte stroj autorizovanému prodejci nebo distributorovi společnosti Toro nebo postupujte podle servisní příručky).
 • Nečistoty odstraňujte z chladiče oleje a chladiče motoru každý den. Ve znečištěných podmínkách provádějte čištění častěji.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, spusťte žací jednotky, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíček ze zapalování.

  2. Zvedněte kapotu.

  3. Důkladně odstraňte všechny nečistoty z motorového prostoru.

  4. Odstraňte přístupový panel.

  5. Obě strany chladiče pečlivě očistěte vodou nebo stlačeným vzduchem (Obrázek 68).

   g190823
  6. Nasaďte přístupový panel a zavřete kapotu.

  Údržba brzd

  Seřízení parkovací brzdy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Zkontrolujte seřízení parkovací brzdy.
  1. Povolte stavěcí šroub zajišťující knoflík na páce parkovací brzdy (Obrázek 69).

   g008923
  2. Otáčejte knoflíkem, dokud nevyvinete sílu 41–68 Nm nutnou k aktivaci páky.

  3. Po seřízení zajistěte polohu utažením stavěcího šroubu.

  Údržba řemenů

  Servis řemenů motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 10 hodinách
 • Zkontrolujte stav a napnutí všech řemenů.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte stav a napnutí všech řemenů.
 • Napnutí řemene alternátoru/ventilátoru

  1. Otevřete kapotu.

  2. Zkontrolujte napnutí stlačením řemene alternátoru/ventilátoru uprostřed mezi řemenicemi alternátoru a klikového hřídele silou 30 Nm (Obrázek 70).

   Note: Řemen by se měl prohnout o 11 mm.

   g008916
  3. Pokud prohnutí neodpovídá uvedené hodnotě, proveďte následující postup napnutí řemene.

   1. Povolte šroub upevňující držák k motoru a šroub upevňující alternátor k držáku.

   2. Mezi alternátor a motor zasuňte páčidlo a páčením vychylte alternátor.

   3. Jakmile dosáhnete správného napnutí řemene, zajistěte seřízenou polohu utažením šroubu alternátoru a šroubu držáku.

  Výměna hnacího řemene hydrostatu

  1. Nasaďte nástrčkový klíč nebo malou trubku na konec pružiny napínající řemen.

   Důležité upozornění

   Při povolování napnutí pružiny buďte opatrní, protože pružina je silně napnutá.

  2. Zatlačením konce pružiny (Obrázek 71) dolů a dopředu pružinu uvolněte z držáku a povolte její napnutí.

   g008917
  3. Nasaďte řemen zpět.

  4. Napnutí pružiny proveďte opačným postupem.

  Údržba ovládacích prvků

  Seřízení škrticí klapky

  1. Přesuňte páku škrticí klapky dozadu až na doraz k výřezu v ovládacím panelu.

  2. Povolte konektor kabelu škrticí klapky na ramenu páky čerpadla vstřikování (Obrázek 72).

   g008918
  3. Přidržte rameno páky čerpadla vstřikování k dorazu pro nízké volnoběžné otáčky a utáhněte spojku lanka.

  4. Povolte šrouby upevňující ovladač škrticí klapky k ovládacímu panelu.

  5. Zatlačte ovládací páku škrticí klapky do krajní přední polohy.

  6. Posuňte dorazovou desku tak, aby se dotýkala páky škrticí klapky, a utáhněte šrouby, které upevňují ovladač škrticí klapky k ovládacímu panelu.

  7. Pokud během provozu nezůstává škrticí klapka na místě, utáhněte pojistnou matici sloužící k nastavení třecího prvku páky škrticí klapky na utahovací moment 5 až 6 Nm.

   Note: Maximální síla nutná k ovládání páky škrticí klapky by měla být 27 Nm.

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit do několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsnícím místům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Výměna hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Pokud je kapalina znečištěná, požádejte distributora Toro o vypláchnutí hydraulické soustavy. Znečištěná hydraulická kapalina má ve srovnání s čistou kapalinou mléčnou nebo černou barvu.

  1. Vypněte motor a zvedněte kapotu.

  2. Odpojte hydraulické vedení (Obrázek 73) nebo odstraňte hydraulický filtr (Obrázek 74) a nechte hydraulickou kapalinu vytéct do vypouštěcí nádoby.

   g008919
   g190871
  3. Jakmile hydraulická kapalina přestane vytékat, připojte hydraulické vedení.

  4. Naplňte nádrž (Obrázek 75) přibližně 13,2 l hydraulické kapaliny; postupujte podle pokynů v části Kontrola hydraulické soustavy.

   Important: Používejte pouze určené hydraulické kapaliny. Jiné kapaliny mohou způsobit poškození hydraulické soustavy.

   g008886
  5. Nasaďte uzávěr nádrže, nastartujte motor a použijte všechny ovládací prvky hydraulické soustavy, aby došlo k naplnění systému hydraulickou kapalinou.

  6. Přesvědčte se, zda nejsou patrné netěsnosti; poté motor vypněte.

  7. Zkontrolujte hladinu kapaliny a doplňte dostatečné množství, aby hladina dosahovala ke značce plného stavu na měrce. Nádrž nepřeplňujte.

  Výměna hydraulického filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 10 hodinách
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Použijte originální náhradní filtr Toro (obj. č. 54-0110).

  Important: Použití jiného filtru může vyústit v ukončení platnosti záruky na některé součásti.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, spusťte žací jednotky, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíček ze zapalování.

  2. Zavěste hadici k montážní desce filtru.

  3. Vyčistěte okolí místa montáže filtru.

  4. Postavte pod filtr nádobu na zachycení oleje (Obrázek 74) a filtr odstraňte.

  5. Namažte těsnění nového filtru a naplňte filtr hydraulickou kapalinou.

  6. Okolí místa montáže filtru musí být čisté. Našroubujte filtr tak, aby se těsnění dotýkalo montážní desky, a poté filtr dotáhněte o 1/2 otáčky.

  7. Uvolněte hadici z montážní desky filtru.

  8. Nastartujte motor a nechejte jej běžet přibližně 2 minuty, aby byl ze systému odstraněn vzduch.

  9. Vypněte motor a zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapaliny.

  Kontrola hydraulického potrubí a hadic

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hydraulické potrubí a hadice.
 • Zkontrolujte, zda u hydraulického potrubí a hadic nejsou patrné netěsnosti, zalomené potrubí, volné montážní držáky, opotřebení, volné spoje a narušení vlivem počasí a chemikálií. Před provozem proveďte všechny nezbytné opravy.

  Důležité upozornění

  Hydraulická kapalina unikající pod tlakem může proniknout do kůže a způsobit zranění.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsným otvorům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  • Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

  Údržba systému žacích jednotek

  Bezpečnost při použití žací jednotky

  Opotřebená nebo poškozená žací jednotka může prasknout a  úlomek vřetena nebo plochého nože může sekačka odmrštit na obsluhu nebo okolostojící osoby a způsobit vážné zranění nebo smrt.

  • Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k opotřebení či poškození žacích jednotek.

  • Při kontrole žacích jednotek buďte opatrní. Před prováděním servisních prací vřeten a plochých nožů je zabalte nebo použijte rukavice a postupujte se zvýšenou opatrností. Vřetena a ploché nože pouze vyměňujte nebo ostřete – nikdy se je nepokoušejte rovnat nebo svařovat.

  • U strojů s několika žacími noži buďte opatrní, neboť rotace jednoho vřetena může způsobit rotaci ostatních nožů.

  Přelapování žacích jednotek

  Nebezpečí

  Kontakt s vřeteny může způsobit zranění či smrt.

  • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti vřeten, když motor běží.

  • Během přelapování se mohou vřetena zastavit a poté opět spustit.

  • Nepokoušejte se spustit vřetena rukou nebo nohou.

  • Neprovádějte seřízení vřeten, když motor běží.

  • Pokud se vřeteno zastaví, nejdříve vypněte motor a poté vřeteno vyčistěte.

  1. Odstavte stroj na čistém rovném povrchu, spusťte žací jednotky, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíček ze zapalování.

  2. Sejměte kryt ovládací konzoly, čímž získáte přístup k ovládacím prvkům.

  3. Otočte ovladač přelapování do polohy pro přelapování (R). Otočte ovladač otáček vřeten do polohy 1 (Obrázek 76).

   g011168

   Note: Spínač sedátka je přemostěn, když je ovladač přelapování v poloze přelapování. Není nutné, abyste seděli na sedadle, musí však být zatažená parkovací brzda, jinak nebude možné motor spustit.

   Important: Neotáčejte ovladač přelapování z polohy sekání do polohy přelapování, když motor běží, jinak hrozí poškození vřeten.

  4. Před přelapováním proveďte příslušné počáteční seřízení vřetena a plochého nože u všech žacích jednotek. Nastartujte motor a nechte jej běžet nízkými volnoběžnými otáčkami.

  5. Zapněte vřetena zapnutím spínače pohonu žacích nožů na ovládacím panelu.

  6. Naneste brusnou směs kartáčem s dlouhou rukojetí.

  7. Chcete-li žací jednotky seřídit během přelapování, vypněte vřetena a zastavte motor. Po provedení úprav zopakujte kroky 4 až 6..

  8. Po přelapování vypněte motor, otočte ovladač přelapování do polohy pro sekání (F), nastavte ovladače otáček vřeten do požadovaného nastavení a omyjte brusnou směs ze žacích jednotek.

   Note: Další pokyny a postupy přelapování jsou k dispozici v základních postupech pro vřetenovou sekačku Toro (s pokyny pro ostření), formulář 09168SL.

   Note: Chcete-li dosáhnout dokonalejšího ostří, přejeďte po přelapování brouskem přes přední stranu plochého nože. Odstraníte tak otřepy a nerovnosti, které mohly na ostří vzniknout.

  Uskladnění

  Příprava před dlouhodobým odstavením

  Tyto postupy proveďte vždy, když stroj odstavujete na dobu delší než 30 dnů.

  Příprava hnací jednotky

  1. Pečlivě očistěte hnací jednotku, žací nástavce a motor.

  2. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. Nahustěte všechny pneumatiky na 0,97 až 1,24 baru.

  3. Zkontrolujte, zda nejsou povolené upevňovací prvky, a v případě potřeby je utáhněte.

  4. Namažte nebo potřete olejem všechny maznice a otočné čepy. Přebytečné mazivo utřete.

  5. Lehce přebruste a přelakujte poškrábané, popraskané nebo zkorodované lakované plochy. Opravte všechny důlky v kovovém plášti.

  6. Následujícím způsobem proveďte údržbu akumulátoru a kabelů:

   1. Sejměte svorky akumulátoru z vývodů akumulátoru.

   2. Vyjměte baterii.

   3. Před odstavením a pak každých 60 dnů baterii pomalu nabíjejte po dobu 24 hodin, aby nedošlo k vylučování síranu olovnatého.

    Note: Aby nedošlo ke zmrznutí baterie, ujistěte se, že je zcela nabitá. Specifická hustota elektrolytu plně nabitého akumulátoru je 1,265 až 1,299.

   4. Akumulátor, svorky a vývody očistěte ocelovým kartáčem a roztokem jedlé sody.

   5. Na svorky kabelů a vývody baterie naneste tenkou vrstvu maziva Grafo 112X (obj. č. Toro 505-47) nebo vazelíny, abyste zabránili korozi.

   6. Uložte baterii na polici nebo ve stroji, a to na chladném místě. Pokud je baterie uložena ve stroji, ponechte kabely odpojené.

  Příprava motoru

  1. Vypusťte motorový olej z motoru a nainstalujte vypouštěcí zátku.

  2. Demontujte a zlikvidujte olejový filtr.

  3. Namontujte nový olejový filtr.

  4. Naplňte motor přibližně 3,8 l motorového oleje SAE 15W-40.

  5. Nastartujte motor a nechejte jej běžet přibližně 2 minuty ve volnoběžných otáčkách.

  6. Vypněte motor.

  7. Vypusťte veškeré palivo z palivové nádrže, potrubí palivové soustavy, palivového filtru a odlučovače vody.

  8. Propláchněte palivovou nádrž čerstvou čistou motorovou naftou.

  9. Utáhněte všechny spojky palivové soustavy.

  10. Pečlivě vyčistěte sestavu vzduchového filtru a proveďte jeho údržbu.

  11. Vstup vzduchového filtru a výstup výfuku utěsněte voděodolnou páskou.

  12. Zkontrolujte nemrznoucí směs a podle potřeby doplňte nemrznoucí směs/chladicí kapalinu v závislosti na očekávané minimální teplotě.