Introduktion

Maskinen är en greenvält av åkmodell som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för vältning av greener, tennisbanor och andra fina gräsytor på väl underhållna parkgräsmattor, golfbanor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Gå till www.Toro.com om du behöver mer information, inklusive säkerhetsråd, utbildningsmaterial, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare, eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

g036786

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med SS-EN ISO 12100:2010 och ANSI B71.4-2017.

Important: Uppgifter om överensstämmelse med tillämpliga EU-direktiv finns i den försäkran som medföljer maskinen.

Allmän säkerhet

Den här produkten kan orsaka personskador. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående och husdjur på säkert avstånd från maskinen.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stanna maskinen och stäng av motorn innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Ytterligare säkerhetsinformation finns i den här bruksanvisningen.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal93-6686
decal104-7049
decal111-5649
decal111-5650
decal120-0627
decal127-5885
decal130-8322
decal131-0440
decal133-1701
decal133-8062
decal127-5884
decal132-9299

Montering

Montera transporthjulen

Delar som behövs till detta steg:

Transporthjul 2
 1. Ta bort hjulmuttrarna som fäster hjulnaven till transportfästena (Figur 3). Ta även bort muttrarna som har gängats på tappen på varje hjulnav.

  g024006
 2. Ta försiktigt bort transportfästena från lådorna.

 3. Montera transporthjulen på hjulnaven med hjulmuttrarna. Dra åt hjulmuttrarna för hand.

  Note: Hjulmuttrarna ska dras åt ordentligt när steg 2 har slutförts.

 4. Justera däcktrycket till 1,03 bar.

Montera dragkroksenheten

Delar som behövs till detta steg:

Låsfäste1
Skruv (M10 x 30 mm)4
Låsbricka (M10)4
Bricka (M10)6
Mutter (M10)4
Dragkroksenhet 1
Skruv (M10 x 100 mm)1
Låsmutter (M10)1
Skruv (M12 x 100 mm)1
Bricka (M12)2
Låsmutter (M12)1
Distansbricka (om tillämpligt)2
 1. Montera fast låsfästet på maskinens ram enligt Figur 4.

  Note: Dra åt muttrarna till 52 Nm.

  g036890
 2. Fäst dragkroken på tappfästet med lämpligt fästelement. Se Figur 5.

  • Använd en skruv (M10 x 100 mm), två brickor (M10) och en låsmutter (M10) i de främre hålen.

  • Använd en skruv (M12 x 100 mm), två brickor (M12) och en låsmutter (M12) i de bakre hålen.

  • Om en tredje bricka medföljer varje maskinskruv använder du dessa brickor som distansbrickor mellan dragkroken och tappfästets insida (Figur 6).

  Note: Använd hålen i dragkrokens tappfäste för att anpassa dragkrokens höjd efter bogserfordonets dragkrok.

  g025914
  g025915
 3. Dra åt den lilla skruven till 73 N·m och den stora skruven till 126 N·m.

 4. Tryck dragkroksenheten uppåt tills låsspaken har låsts upp från reglagets spärrläge (Figur 7).

  g024011
 5. Dra ned dragkroken.

 6. Trampa på dragkrokens pedal tills dragkroken låses på plats (Figur 8).

  g024197
 7. Sätt i låspinnen (Figur 8).

 8. Dra åt hjulmuttrarna på transporthjulen till 108 Nm.

Ta bort maskinen från lastpallen

 1. Ta bort träklossarna från dragkroksänden på lastpallen.

  g024330
 2. Lägg några träskivor på marken vid lastpallens ände.

  Note: Höjden på träskivorna ska vara något lägre än lastpallen. Du kan använda stycken som har tagits bort från lastpallens sidor och/eller ändar.

 3. Rulla försiktigt maskinen av lastpallen, ned på träskivorna och sedan ned på marken.

  Important: Se till att rullarna inte kommer i kontakt med lastpallen när maskinen rullas ned på marken.

 4. Ta bort återstående förpackningsmaterial.

Smörja maskinen

Delar som behövs till detta steg:

Smörjmedel (medföljer ej)

Innan du använder maskinen ska du smörja den för att korrekt funktion ska kunna garanteras. Mer information finns i Smörjning. Om man inte smörjer maskinen på rätt sätt kommer viktiga komponenter att gå sönder i förtid.

Produktöversikt

g036787
g019903

Note: Fullständig information om maskinens reglage finns i bruksanvisningen till motorn.

Parkeringsbroms

Lägg i parkeringsbromsen så att maskinen kan startas. Du lägger i parkeringsbromsen (Figur 12) genom att dra spaken bakåt. Koppla ur den genom att skjuta spaken framåt.

g027608

Ratt

Vrid ratten (Figur 10) medurs för att driva maskinen framåt.

Vrid ratten moturs för att driva maskinen bakåt.

Note: Eftersom riktningen ändras i slutet på varje sträcka måste du öva dig på att styra maskinen.

Ratten styr vinkeln på vältningsrullarna, som i sin tur styr maskinen. Rattvridningen är begränsad, vilket betyder att maskinens svängradie är stor.

Rattlutningspedal

Om du vill luta ratten mot dig ska du trampa ned fotpedalen (Figur 10) och dra ratten mot dig så att du får en bekväm körposition, och sedan släppa upp pedalen.

Åkpedaler

De fotstyrda åkpedalerna (Figur 10) som sitter på var sin sida längst ned vid rattstången styr drivrullens rörelser. Pedalerna är sammankopplade så att de inte kan trampas ned samtidigt – du kan således endast trampa ned en pedal åt gången. Maskinen svänger åt höger när du trampar ned den högra pedalen och åt vänster när du trampar ned den vänstra pedalen. Ju längre ned du trampar en pedal, desto snabbare åker du i den valda riktningen.

Note: Byt inte riktning med pedalerna på ett abrupt sätt; utan stanna helt innan du ändrar maskinens riktning. Det gör att drivlinan överbelastas och leder till att dess komponenter går sönder i förtid. Undvik eventuellt grässlitage och skador på drivlinans komponenter genom att aktivera pedalerna långsamt och mjukt.Vid körning i sluttning kontrollerar du att drivrullen är på nedsidan för tillbörlig drivning. I annat fall kan gräsmattan skadas.

Dragkroksenhet

Använd dragkroksenheten (Figur 10) för att bogsera maskinen och för att sänka/höja transporthjulen.

Sätesjusteringsspak

Du kan skjuta sätet framåt och bakåt. Vrid sätesjusteringsspaken (Figur 10) uppåt och skjut sätet framåt eller bakåt innan du släpper spaken.

Justeringsskruvar för armstöd

Du kan justera armstöden genom att vrida på respektive justeringsskruv (Figur 13).

g038454

Ljusomkopplare

Använd denna omkopplare för att slå på och av lamporna (Figur 10).

Timmätare

Timmätaren (Figur 10) visar det totala antalet timmar som maskinen har varit i drift.

Motorreglage

Strömbrytare

Föraren kan starta och stänga av motorn med strömbrytaren (Figur 14). Brytaren sitter på motorns framsida. Vrid strömbrytaren till På-LäGET för att starta och köra motorn. Vrid strömbrytaren till AV-LäGET för att stänga av motorn.

g021103

Chokereglage

Chokereglaget (Figur 15) behövs vid start av kall motor. För chokereglaget till det STäNGDA läget innan du drar i startsnörehandtaget. För chokereglaget till det öPPNA läget när motorn är igång. Använd inte choken om motorn redan är varm eller lufttemperaturen är hög.

g019815

Gasreglage

Gasreglaget (Figur 15) sitter bredvid choken. Det reglerar motorns varvtal och därmed maskinens hastighet. För reglaget till det SNABBA läget för bästa rullprestanda.

Bränslekran

Bränslekranen (Figur 15) sitter under chokereglaget. Du måste öppna den innan du startar motorn. Vrid bränslekranen till det STäNGDA läget när du inte ska använda maskinen mer och har stängt av motorn.

Startsnörehandtag

Du startar motorn genom att snabbt dra i startsnörehandtaget (Figur 11). Alla de motorreglage som beskrivs ovan måste vara korrekt inställda för att motorn ska kunna startas.

Oljenivåbrytare

Oljenivåbrytaren sitter inuti motorn. Den förhindrar att motorn körs om oljenivån sjunker under gränsen för säker drift.

Vikt 308 kg
Längd 136 cm
Bredd 122 cm
Höjd 107 cm
Maxhastighet 12,8 km/h vid 3 600 varv/minut

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller Toro-återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Kontrollera att komponenter och fästen är i gott bruksskick innan du använder maskinen. Byt ut slitna eller skadade komponenter och fästen.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll inte på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll inte på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Förbereda användning av maskinen

 1. Avlägsna allt skräp på och under maskinen.

 2. Kontrollera att allt schemalagt underhåll har genomförts.

 3. Kontrollera att alla skydd och kåpor är ordentligt fastsatta på rätt plats.

 4. Kontrollera nivån för motorolja.

 5. Kontrollera att det finns bränsle i bränsletanken.

 6. Kontrollera att parkeringsbromsen ligger i.

 7. Lyft upp transporthjulen från marken och lås dem på plats.

Kontrollera hydraulslangarna och rören

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulslangarna och rören.
 • Kontrollera hydraulsystemet för att se om det finns tecken på läckor, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage. Reparera alla eventuella skador innan du använder maskinen igen.

  Varning

  Hydraulvätska som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

  • Sök läkare omedelbart om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden.

  • Kontrollera att alla hydraulvätskeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Kontrollera nivån för motorolja

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera nivån för motorolja.
 • Note: Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall innan den har startats för dagen. Om motorn redan har varit igång, ska du låta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den.

  Vevhusvolym: 0,60 liter

  Typ: APl-serviceklassifikationen SL, SM, SN eller högre

  Viskositet: Väljs i enlighet med omgivningens temperatur. Mer information finns i Figur 16.

  g018667
  1. Placera maskinen på ett plant underlag så att motorn står jämnt.

  2. Stäng av motorn, låt den svalna och rengör området runt påfyllningslocket/oljestickan (Figur 17).

   g024013
  3. Ta bort påfyllningslocket/oljestickan genom att skruva locket motsols.

  4. Torka av påfyllningslocket/oljestickan och stick ned den i påfyllningsöppningen.

   Note: Skruva inte fast den i öppningen.

  5. Ta ut oljestickan och kontrollera oljenivån.

   Note: Om oljenivån ligger nära eller under den nedre markeringen på oljestickan ska du endast tillsätta den mängd olja som krävs för att höja nivån till den övre markeringen (den nedre kanten på oljepåfyllningshålet), se Figur 18. Kontrollera oljenivån igen. Fyll inte på med för mycket olja i vevhuset.

   g024239
  6. Sätt tillbaka påfyllningslocket/oljestickan och torka upp eventuell utspilld olja.

  Note: Om du kör maskinen och oljenivån ligger vid den nedre gränsen kan det leda till att motorn oväntat stängs av under drift när maskinen byter riktning i en uppförs- eller nedförslutning.

  Kontrollera hydraulvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Hydraulsystemet fylls med högkvalitativ hydraulvätska på fabriken. Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen.

  Note: Innan du arbetar på någon del av det hydrauliska drivsystemet, ska du stanna motorn och sänka trycket i systemet. Innan du startar motorn efter underhåll på hydraulsystemet, och innan du trycksätter hydraulledningarna, ska du kontrollera alla slangar och kopplingar avseende skador och se till att de är täta. Byt ut skadade slangar och dra vid behov åt lösa kopplingar.

  Rekommenderad hydraulvätska: Toro Premium All Season (finns i 19 liters spannar eller 208 liters fat. Titta i reservdelskatalogen eller kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för artikelnummer.)

  Alternativa vätskor: Om du inte har tillgång till Toro-vätskan kan du använda andra konventionella och petroleumbaserade vätskor, under förutsättning att de uppfyller följande materialegenskaper och branschspecifikationer. Kontrollera med din oljeleverantör att oljan uppfyller dessa specifikationer.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska med låg flytpunkt, av den flergradiga typen ISO VG 46
  Materialegenskaper:
  Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C: 44 till 48cSt vid 100 °C: 7,9 till 9,1
  Viskositetsindex, ASTM D2270140 eller högre
  Flytpunkt, ASTM D97–37 °C till –45 °C
  FZG, steg för fel11 eller bättre
  Vatteninnehåll (ny vätska): 500 ppm (max.)
  Branschspecifikationer:
  Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Lämpliga hydraulvätskor måste vara angivna för mobila maskiner (i motsats till användning på en industriell anläggning), av flerviktstyp, med nötningsförhindrande ZnDTP- eller ZDDP-tillsatspaket (inte en askfri vätsketyp).

  Note: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillsats till hydraulvätskan i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Uppge artikelnr 44-2500 när du beställer från din auktoriserade Toro-återförsäljare.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Dra sätesspärren bakåt och luta sätet framåt (Figur 19).

   g027775
  3. Ta bort hydraultanklocket och kontrollera vätskenivån på oljestickan (Figur 20).

   Note: Vätskenivån ska vara mellan den övre och den nedre markeringen på oljestickan (Figur 21).

   g036795
   g036796
  4. Fyll på tillräckligt med vätska om vätskenivån är låg.

  5. Sätt tillbaka tanklocket.

  6. Torka upp eventuellt utspilld vätska.

  7. Sänk och säkra sätet.

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera lufttrycket i transporthjulen.
 • Kontrollera att transporthjulen är pumpade till 1,03 bar.

  Fylla på bränsletanken

  • Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod (R+M)/2).

  • Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. Använd aldrig bensin som innehåller över 10 % etanol baserat på volym, som E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

  • Använd inte bensin som innehåller metanol.

  • Lagra inte bränsle i bränsletanken eller i bränsledunkar under vintern om inte en bränslestabiliserare används

  • Tillsätt inte olja i bensinen.

  Bränsletankens kapacitet: 3,6 liter

  1. Rengör omkring tanklocket och ta bort locket från tanken (Figur 22). Fyll på med blyfri bensin (minst 87 oktan) i bränsletanken tills det är cirka 25 mm kvar till tankens överkant, så att bränslet ges utrymme för expansion.

   Important: Fyll inte på tanken för mycket. Om tanken fylls över den angivna nivån kommer systemet för återföring av bensinångor att mättas, vilket leder till att motorn skadas och inte fungerar som den ska. Detta fel medför att tanklocket måste bytas och det täcks inte av garantin.

   Important: Använd aldrig metanol, bensin som innehåller metanol, bensin som innehåller mer än 10 % etanol, bensintillsatser, premiumbensin eller fotogen eftersom detta kan skada bränslesystemet. Blanda inte olja i bensinen.

   g028433
  2. Skruva på tanklocket och torka upp eventuellt bränslespill.

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, halkfria och ordentliga skor, långbyxor och hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Kör aldrig maskinen på vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

  • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Kör inte nära stup, diken eller flodbäddar. Maskinen kan välta plötsligt om en kant ger med sig.

  • Stanna maskinen och undersök redskapet om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Låt aldrig motorn gå i ett utrymme där avgaser inte kan komma ut.

  • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Gör följande innan du lämnar förarplatsen:

   • Ställ maskinen på en plan yta.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Använd inte maskinen som bogserfordon.

  • Använd endast tillbehör, redskap och reservdelar som har godkänts av Toro®.

  • Håll händer och fötter borta från rullarna.

  • Var försiktig när du kopplar maskinen till eller från bogserfordonet.

  Säkerhet i sluttningar

  • Skapa egna rutiner och regler för körning i sluttningar. Rutinerna ska innehålla en kartläggning av arbetsplatsen för att avgöra vilka sluttningar som är säkra för maskindrift. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Det är föraren som är ansvarig för säker manövrering i sluttningar. Om du kör maskinen i en sluttning måste du alltid vara extra försiktig.

  • Kör maskinen i en lägre hastighet när du befinner dig i en sluttning.

  • Om du känner dig osäker när du kör maskinen i sluttningar ska du inte köra där.

  • Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs.

  • Välj en låg hastighet så att du inte behöver stanna eller växla när du kör i en sluttning.

  • Maskinen kan välta innan däcken förlorar greppet.

  • Kör aldrig maskinen på vått gräs. Rullarna kan förlora greppet oavsett om bromsarna är tillgängliga och fungerar.

  • Undvik att starta, stänga av eller vända maskinen i en sluttning.

  • Rörelse i sluttningar ska ske långsamt och gradvis. Ändra inte maskinens hastighet eller riktning tvärt.

  Starta motorn

  Note: Kontrollera att tändkabeln är ansluten till tändstiftet.

  1. Kontrollera att parkeringsbromsen ligger i och att åkpedalerna är i NEUTRALLäGET.

  2. Vrid strömbrytaren till På-LäGET.

  3. Vrid bränslekranen till det öPPNA läget.

  4. För chokereglaget till På-LäGET när du startar en kall motor.

   Note: Choken behövs kanske inte när du startar en varm motor.

  5. För gasreglaget till det SNABBA läget.

  6. Ställ dig bakom maskinen, dra ut startsnörehandtaget tills du känner ett motstånd och dra därefter kraftigt för att starta motorn.

   Important: Dra inte startsnöret ända ut och släpp inte handtaget när snöret dras ut eftersom snöret kan gå av och enheten kan skadas.

  7. För chokereglaget till AV-LäGET när motorn har startats.

  8. För gasreglaget till det SNABBA läget för att få bästa rullprestanda.

  Stänga av motorn

  1. Låt åkpedalerna återgå till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen när du inte ska använda maskinen mer.

  2. Låt motorn gå på tomgång i cirka 10–20 sekunder.

  3. Vrid strömbrytaren till AV-LäGET.

  4. Vrid bränslekranen till det STäNGDA läget.

  Kontrollera säkerhetssystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt gå igång, vilket kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan maskinen körs.

  Important: Låt omedelbart en auktoriserad Toro-återförsäljare reparera säkerhetssystemet om det inte fungerar enligt nedanstående beskrivning.

  1. Lägg i parkeringsbromsen, kontrollera att åkpedalerna är i NEUTRALLäGET och starta motorn.

  2. Sitt på sätet.

  3. När parkeringsbromsen är ilagd trycker du försiktigt ned en av åkpedalerna. Motorn bör stanna efter cirka 1 sekund.

  4. Låt motorn gå och frigör bromsen. Ställ dig upp och kontrollera att motorn stängs av efter 1 sekund.

  Note: Säkerhetssystemet är även konstruerat så att motorn stängs av om föraren reser sig från sätet när maskinen rör sig.

  Säkerhet efter användning

  • Parkera maskinen på ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen eller blockera hjulen vid behov, stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.

  • Ta bort gräs och skräp från ljuddämparen och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring och transport.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga fästelement åtdragna.

  • Byt ut slitna och skadade dekaler, eller ersätt de som saknas.

  Använda dragkrokens lås

  Koppla maskinen till bogserfordonet

  Tryck ned dragkrokens låsspak samtidigt som du sätter i dragkroksenheten i bogserfordonets dragkrok. Släpp spaken när dragkroken och dragkroksenheten har riktats in efter varandra (Figur 23).

  Important: Se till att spaken återgår till upp-läget och att dragkroken och dragkroksenheten har kopplats ihop.

  g028434

  Koppla loss maskinen från bogserfordonet

  Parkera maskinen på ett plant underlag och blockera hjulen.

  Tryck ned dragkrokens låsspak samtidigt som du tar bort dragkroksenheten från bogserfordonets dragkrok (Figur 23). Släpp spärren när dragkroken och dragkroksenheten har kopplats loss.

  Transportera maskinen

  1. Kör fram maskinen till transportfordonet.

  2. Dra åt parkeringsbromsen.

  3. För gasreglaget till det långsamma läget och låt motorn gå i cirka 10–20 sekunder.

  4. Vrid strömbrytaren till AV-LäGET.

  5. Vrid bränslekranen till det STäNGDA läget.

  6. Så här lyfter du upp maskinen på transporthjulen:

   1. Tryck dragkroksenheten uppåt tills låsspaken har låsts upp från reglagets spärrläge (Figur 24).

    g024011
   2. Lyft låsspaken så att den kan glida fritt och dra ned dragkroken.

    g024010
   3. Trampa på dragkrokens pedal tills dragkroken låses på plats (Figur 26).

    g024197
   4. Sätt i låspinnen (Figur 26).

  7. Så här sänker du ned maskinen på rullarna:

   1. Dra ut låspinnen (Figur 27).

    g024199
   2. Lyft dragkroksenheten uppåt för att luta maskinen en aning uppåt.

   3. Tryck nedåt på dragkrokens spärrhak för att låsa upp dragkroken (Figur 27).

   4. Lyft upp dragkroken (Figur 28) tills låsspaken låses fast i reglagets spärrläge (Figur 24).

    g024332

  Använda maskinen

  1. Kontrollera att parkeringsbromsen ligger i.

  2. Sätt dig i förarsätet utan att vidröra åkpedalerna.

  3. Justera sätet och ratten så att du sitter bekvämt.

  4. Lossa parkeringsbromsen.

  5. Fatta tag om ratten och tryck långsamt ned vänster eller höger åkpedal med motsvarande fot i avsedd körriktning.

   Note: Ju längre ned du trycker pedalen desto snabbare åker du i den valda riktningen.

  6. Släpp upp fotpedalen för att stanna maskinen.

   Note: När du har bekantat dig med maskinen vet du när du ska släppa fotpedalen, det vill säga just innan du avslutar en sträcka eftersom maskinen hinner rulla ett litet stycke innan den stannar. När maskinen har stannat helt trycker du långsamt ned den andra fotpedalen för att starta retursträckan.

   Note: Tryck inte ned fotpedalerna för snabbt eftersom det kan leda till sladdar, nötning av gräset under drivrullen samt skador på drivsystemet. Du måste alltid använda fotpedalerna på ett kontrollerat sätt.

  7. Vrid ratten medurs för att driva maskinen framåt.

   Vrid ratten moturs för att driva maskinen bakåt.

   Note: Eftersom riktningen ändras i slutet på varje sträcka måste du öva dig på att styra maskinen.

   Important: Du stoppar maskinen i en nödsituation genom att trycka ned den andra pedalen till NEUTRALLäGET. När du svänger till höger med den högra pedalen nedtryckt ska du alltså trycka ned den vänstra pedalen till NEUTRALLäGET för att stoppa maskinen. Din rörelse måste vara bestämd men inte plötslig, eftersom maskinen riskerar att tippa.

  8. Lossa parkeringsbromsen.

  9. Innan du stiger av maskinen ska du se till att den har parkerats på ett plant underlag.

  Transportera maskinen

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert.

  Arbetstips

  • Vid körning i sluttning kontrollerar du att drivrullen är på nedsidan för tillbörlig drivning. I annat fall kan gräsmattan skadas.

  • Ta regelbundet bort ansamlingar på rullarna för att få bästa rullverkan.

  Underhåll

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Kontrollera så att det inte finns några lösa muttrar, skruvar eller fästanordningar, och dra åt dem vid behov.
 • Efter de första 20 timmarna
 • Byt ut motoroljan.
 • Byt ut hydraulvätskan och hydraulfiltret.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulslangarna och rören.
 • Kontrollera nivån för motorolja.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Kontrollera lufttrycket i transporthjulen.
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Smörj drivrullens lager(smörj omedelbart efter tvätt).
 • Kontrollera luftrenaren.
 • Kontrollera att parkeringsbromsen förhindrar att maskinen rullar när den står parkerad.
 • Kontrollera så att det inte finns några lösa muttrar, skruvar eller fästanordningar, och dra åt dem vid behov.
 • Kontrollera att det finns bränsle i bränsletanken.
 • Efter varje användning
 • Ta bort eventuell smuts på rullen, speciellt runt motorn.
 • Var 50:e timme
 • Rengör luftrenaren(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Var 100:e timme
 • Byt ut motoroljan.
 • Kontrollera/justera tändstiftet.
 • Rengöra sedimentskålen.
 • Var 300:e timme
 • Byt pappersinsatsen.
 • Byt ut tändstiftet.
 • Kontrollera och justera ventilspelet.
 • Var 400:e timme
 • Byt ut hydraulvätskan och hydraulfiltret.
 • Före förvaring
 • Måla i lackskador.
 • Årligen
 • Genomför en översyn av hela maskinen, däribland en kontroll av att samtliga muttrar och skruvar är åtdragna.
 • Important: Ytterligare information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Note: Om du behöver ett el- eller hydraulschema för din maskin hittar du det på www.Toro.com.

  Varning

  Om du inte är försiktig med farliga ämnen kan de ge upphov till allvarliga personskador.

  • Läs etiketterna och anvisningarna för de material som du använder.

  • Använd nödvändig personlig skyddsutrustning och var försiktig när du använder farliga ämnen.

  Följande ämnen är farliga:

  Ämnen Risk
  BensinLåg
  Smörjolja Låg
  Hydraulvätska Låg
  Fett Låg
  • Om du handskas med någon av vätskorna ovan ska du bära skyddsglasögon och handskar och vara noga med att undvika spill.

  • Undvik hudkontakt och tvätta bort spill med tvål och vatten.

  • Undvik kontakt med ögonen – skölj med rinnande vatten och uppsök läkare om symptomen kvarstår.

  • Sök läkarhjälp omedelbart vid sväljning.

  • Håll avståndet till trycksatta vätskor som kan spruta ut från småläckor, spruckna kopplingar, etc. Trycksatta vätskor kan penetrera huden. Sök läkarhjälp omedelbart om något ämne penetrerar huden.

  • Använd alltid kartong eller papper för att söka efter läckor.

  • Avfallsprodukter får inte kasseras så att de förorenar vattendrag, dränerings- eller avloppssystem.

   Important: Förhindra skador på miljön. Kassera farliga ämnen på ett ansvarsfullt sätt. Kassera farligt avfall på en behörig återvinningsstation.

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera att svänglederna rör sig fritt.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera nivån för motorolja.       
  Kontrollera hydraulvätskenivån.       
  Kontrollera luftfiltret.       
  Kontrollera säkerhetssystemet.       
  Rengör motorkylflänsarna.       
  Kontrollera ovanliga motorljud.       
  Kontrollera att det inte finns skador på slangarna.       
  Kontrollera att systemet inte har några vätskeläckor.       
  Smörj alla smörjnipplar.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Bättra på skadad lack.       

  Förberedelser för underhåll

  Luta inte maskinen såvida det inte är nödvändigt. Om du lutar maskinen kan motorolja komma in i motorns cylinderhuvud och hydraulvätska kan läcka från locket som sitter ovanpå tanken. Sådana läckor kan leda till kostsamma reparationer av maskinen. Lyft upp maskinen med en liten kran eller annan lyftutrustning vid service under klippdäcket.

  Säkerhet vid underhåll

  • Gör följande innan du justerar, rengör eller reparerar maskinen, eller när du lämnar den utan uppsikt:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Flytta gasreglaget till läget för låg tomgång.

   • Se till att drivningen är i neutralläge.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen eller dess komponenter med domkrafter när så behövs.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

  Smörjning

  Smörja drivrullens lager

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Smörj drivrullens lager(smörj omedelbart efter tvätt).
 • Typ av fett: Litiumfett nr 2

  1. Torka av området så att främmande partiklar inte kan leta sig in i lagret.

  2. Pumpa in fett i smörjnippeln enligt Figur 29.

   g036790g036789
  3. Torka bort överflödigt fett.

   Important: Efter smörjningen ska du köra bort maskinen från gräsområdet ett ögonblick för att avlägsna eventuellt överflödigt fett som kan skada gräset.

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 20 timmarna
 • Byt ut motoroljan.
 • Var 100:e timme
 • Byt ut motoroljan.
  1. Starta och kör motorn i ett par minuter för att värma upp motoroljan och stäng därefter av motorn.

  2. Lyft upp maskinen på transporthjulen.

  3. Luta maskinen så att maskinens motorände befinner sig närmast marken och stötta den andra änden för att hålla maskinen på plats.

  4. Montera tömningsslangen på tömningsventilen (Figur 30).

  5. Placera den andra änden av slangen i en lämplig behållare för olja (Figur 30).

   g029369
  6. Vrid oljetömningsventilen ett kvarts varv motsols för att börja tömma ut oljan (Figur 30).

  7. När all olja har tömts ut ska du vrida oljetömningsventilen ett kvarts varv medsols för att stänga ventilen (Figur 30).

  8. Ta bort tömningsslangen och torka upp eventuell utspilld olja.

  9. Fyll på angiven olja i vevhuset – se Kontrollera nivån för motorolja.

  10. Kassera oljan på lämpligt sätt. Återvinn den enligt lokala föreskrifter.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera luftrenaren.
 • Var 50:e timme
 • Rengör luftrenaren(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Var 300:e timme
 • Byt pappersinsatsen.
  1. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  2. Ta bort vingmuttern som fäster luftrenarkåpan på luftrenaren och ta bort kåpan (Figur 31).

   g025916
  3. Rengör kåpan ordentligt.

  4. Ta bort vingmuttern från luftfiltret och ta bort filtret (Figur 31).

  5. Ta bort skumplastfiltret från pappersfiltret(Figur 31).

  6. Kontrollera båda luftfilterinsatserna och byt ut dem om de är skadade.

   Note: Byt alltid ut pappersluftfilterinsatsen vid de schemalagda intervallen.

  7. Så här rengör du skumplastinsatsen:

   1. Tvätta skumplastinsatsen i en lösning av flytande tvål och varmt vatten.

    Note: Krama ur den för att avlägsna smuts, men vrid inte eftersom det kan skada skumplasten.

   2. Torka skumplasten genom att linda in den i en ren trasa.

    Note: Krama ur trasan och skumplastinsatsen för att torka insatsen, men vrid inte eftersom detta kan skada skumplasten.

   3. Dränk in insatsen i ren motorolja.

    Note: Krama insatsen så att oljan fördelas jämnt i insatsen och överflödig olja avlägsnas. Skumplastinsatsen ska vara fuktig av olja.

  8. Rengör pappersinsatsen genom att knacka filterinsatsen flera gånger mot en hård yta för att avlägsna smutsen.

   Note: Borsta aldrig bort smuts från insatsen och använd inte tryckluft för att ta bort smuts, eftersom smutsen då tränger in i fibrerna och tryckluften skadar pappersfiltret.

  9. Sätt tillbaka skumplastinsatsen, pappersinsatsen och luftrenarkåpan.

   Important: Kör inte motorn utan att en luftrenare har installerats eftersom detta kan leda till extremt motorslitage och trolig skada.

  Serva tändstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera/justera tändstiftet.
 • Var 300:e timme
 • Byt ut tändstiftet.
 • Typ: Tändstift av typen NGK BPR6ES eller motsvarande.

  Luftgap: 0,70 till 0,80 mm. Se Figur 33.

  1. Lossa tändkabeln från tändstiftet (Figur 32).

   g019905
  2. Rengör området runt tändstiftet och avlägsna stiftet från cylinderhuvudet.

   Important: Ett sprucket, skadat eller smutsigt tändstift måste bytas ut. Elektroderna får inte sandblästras, skrapas eller rengöras, eftersom partiklar då kan ta sig in i cylindern och orsaka skador på motorn.

  3. Ställ in luftgapet på 0,70 till 0,80 mm(Figur 33).

   g019300
  4. Montera tändstiftet (med korrekt luftgap) noga för hand för att undvika korsgängning.

  5. När tändstiftet sitter på plats drar du åt det med en tändstiftsnyckel för att pressa samman tätningsbrickan.

   • När du monterar ett nytt tändstift ska du dra åt tändstiftet ett halvt varv efter att det har satts på plats för att pressa samman brickan.

   • När du monterar det ursprungliga tändstiftet drar du åt det ett åttondels till ett kvarts varv efter att det har satts på plats för att pressa samman brickan.

   Note: Ett löst tändstift kan överhettas och skada motorn. Om du drar åt tändstiftet för mycket kan du skada gängorna i cylinderhuvudet.

  6. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

  Kontrollera och justera ventilspelet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 300:e timme
 • Kontrollera och justera ventilspelet.
 • Important: Se motorns bruksanvisning.

  Underhålla bränslesystemet

  Rengöra sedimentskålen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Rengöra sedimentskålen.
 • Fara

  Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Fyll inte tanken helt full. Fyll bränsletanken med bränsle tills nivån ligger på 25 mm under tankens överkant. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  • Rök aldrig när du handskas med bränsle och håll dig borta från öppen eld och platser där ångor kan antändas av gnistor.

  • Förvara bränslet i en godkänd dunk och håll den utom räckhåll från barn. Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom en månad.

  • Ställ alltid bränsledunkar på marken en bit bort från ditt fordon före påfyllning.

  • Fyll inte på bränsledunkar inne i ett fordon eller på lastbilsflak eller släp, eftersom plastmattor och liknande kan isolera dunken och förlänga urladdningstiden för statisk elektricitet.

  • Lasta om möjligt av bränsledrivna maskiner från lastbilen eller släpet och tanka när hjulen står på marken. Fyll hellre på maskinen från en dunk än munstycket på en bensinpump om det inte är möjligt att lasta av maskinen från lastbilen eller släpet.

  • Om tankning måste ske från en bensinpump ska munstycket hela tiden vara i kontakt med kanten på bränsletankens eller dunkens öppning tills tankningen är klar.

  1. Vrid bränslekranen till AV-läget och lossa därefter bränslesedimentskålen och O-ringen (Figur 34).

   g025917
  2. Rengör sedimentskålen och O-ringen med ett lösningsmedel som inte är lättantändligt och torka noga.

  3. Placera O-ringen i bränslekranen och montera sedimentskålen. Dra åt sedimentskålen noga.

  Underhålla drivsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Sök omedelbart läkare om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 20 timmarna
 • Byt ut hydraulvätskan och hydraulfiltret.
 • Var 400:e timme
 • Byt ut hydraulvätskan och hydraulfiltret.
 • Important: Använd enbart hydraulvätska av typen Toro Premium All Season (ISO VG 46) eller en motsvarande vätska. Andra vätskor kan orsaka skador på systemet.

  1. Placera ett kärl under hydraultankens avtappningsplugg (Figur 35).

   g036888
  2. Ta bort avtappningspluggen från tankens undersida (Figur 35).

  3. Sätt i avtappningspluggen igen när all vätska har runnit ut.

  4. Rengör runt området där filtret monteras.

  5. Ställ ett avtappningskärl under filtret och ta bort filtret (Figur 36).

   g036797
  6. Fyll ersättningsfiltret med lämplig hydraulvätska.

  7. Smörj packningen och montera filtret för hand tills packningen nuddar vid filterhuvudet och dra sedan åt ytterligare ett 3/4 varv.

   Note: Filtret ska nu vara tätt.

  8. Ta bort hydraultanklocket (Figur 20).

  9. Fyll tanken med lämplig vätska. Mer information finns i Kontrollera hydraulvätskenivån.

  10. Sätt tillbaka tanklocket.

  11. Torka upp eventuellt utspilld vätska.

  12. Starta maskinen och låt den gå på låg tomgång i 3–5 minuter så att vätskan cirkulerar och eventuell luft avlägsnas från systemet.

  13. Stäng av motorn, kontrollera hydraulvätskenivån och fyll på vätska vid behov.

  14. Sänk och säkra sätet.

  15. Kassera vätskan och filtret i enlighet med lokala bestämmelser.

  Underhålla bromsarna

  Kontrollera och justera parkeringsbromsen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera att parkeringsbromsen förhindrar att maskinen rullar när den står parkerad.
 • Kontrollera att parkeringsbromsen förhindrar att maskinen rullar när den står parkerad.

  Justera parkeringsbromsen på följande vis:

  • Öka bromskraften genom att dra åt bromsens låsmutter (Figur 37).

  • Minska bromskraften genom att lossa bromsens låsmutter (Figur 37).

  g027634

  Note: Kontrollera att bromsen kopplas ur helt när bromsspaken har lossats.

  Rengöring

  Rengör rullarna efter behov genom att spruta vatten genom hålen i rullarnas hus (Figur 38).

  g036889

  Se till att området runt hydraulmotorn är rent genom att ta bort smuts och skräp (Figur 39).

  g036788

  Förvaring

  1. Avlägsna gräsklipp, smuts och fett från maskinens utvändiga delar, särskilt rullarna och motorn. Rensa bort smuts och skräp från utsidan av motorns kylflänsar och fläkthus.

   Important: Tvätta maskinen med ett milt rengöringsmedel och vatten. Högtryckstvätta inte maskinen. Undvik att använda alltför mycket vatten, särskilt nära motorn.

  2. Tillsätt en bränslestabiliserare/konditionerare till bränslet i tanken när gräsklipparen ska förvaras under en längre tid (mer än tre månader).

   1. Kör motorn för att fördela det stabiliserade bränslet i bränslesystemet (5 minuter).

   2. Du kan antingen stänga av motorn, låta den svalna och tappa ur bränslet, eller också köra motorn tills den stannar.

   3. Starta motorn och kör den tills den stängs av. Upprepa proceduren med hjälp av choken tills det inte går att starta motorn igen.

   4. Kassera bränslet på lämpligt sätt. Återvinn det enligt lokala föreskrifter.

  3. Kontrollera och dra åt alla bultar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut utslitna och skadade delar.

  4. Måla i lackskador och bara metallytor. Färg finns att köpa hos auktoriserade Toro-återförsäljare.

  5. Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme. Täck över maskinen för att skydda den och hålla den ren.