Úvod

Tento stroj je válec greenů vybavený sedačkou řidiče. Je provozován najímanými profesionály pro komerční účely. Je primárně určen na válcování greenů, tenisových kurtů a jiných dobře udržovaných travnatých ploch parků, golfových a sportovních hřišť a komerčních prostor.

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění a jeho poškození. Jste odpovědní za řádnou a bezpečnou obsluhu stroje.

Více informací naleznete na stránce www.Toro.com včetně bezpečnostních pokynů, podkladů pro školení a informací o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Čísla si zapište do následujícího pole.

g036786

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení, která jsou označena varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, jež může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v tomto návodu používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na zvláštní informace mechanického charakteru a Upozornění zdůrazňuje všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Používání nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v části 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie, části 4442 a 4443.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny tohoto výrobku obsahují chemikálie, které podle znalostí státu Kalifornie mohou způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou EN ISO 12100:2010 a ANSI B71.4-2017.

Important: Požadované regulační údaje CE naleznete v prohlášení o shodě dodávaném se strojem.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může způsobit zranění. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a okolostojícím.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze a pokud nejsou funkční další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Přihlížející osoby a zvířata musí vždy zůstat v bezpečné vzdálenosti od stroje.

 • Děti se nesmí pohybovat v pracovním prostoru. Nikdy nedovolte dětem stroj obsluhovat.

 • Před prováděním údržby, doplňováním paliva nebo uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj a vypněte motor.

Nesprávné používání nebo údržba tohoto stroje mohou vést ke zranění. Pro snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který znamená Upozornění, Výstrahu nebo Nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Další doplňující informace o bezpečnosti jsou uvedeny v této provozní příručce na příslušných místech.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decal93-6686
decal104-7049
decal111-5649
decal111-5650
decal120-0627
decal127-5885
decal130-8322
decal131-0440
decal133-1701
decal133-8062
decal127-5884
decal132-9299

Nastavení

Instalace přepravních kol

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Přepravní kolo 2
 1. Demontujte pojistné matice zajišťující náboje kol k přepravním držákům (Obrázek 3). Demontujte rovněž matice našroubované na šrouby jednotlivých nábojů kol.

  g024006
 2. Opatrně vyjměte přepravní držáky z beden.

 3. Namontujte přepravní kola na náboje kol pomocí upevňovacích matic. Upevňovací matice utáhněte rukou.

  Note: Upevňovací matice dotáhnete při dokončení kroku 2.

 4. Upravte tlak v pneumatikách na 1,03 barů.

Instalace montážního celku závěsu

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Zajišťovací držák1
Šroub (M10 x 30 mm)4
Pojistná podložka (M10)4
Podložka (M10)6
Matice (M10)4
Montážní celek závěsu 1
Šroub (M10 x 100 mm)1
Pojistná matice (M10)1
Šroub (M12 x 100 mm)1
Podložka (M12)2
Pojistná matice (M12)1
Rozpěrná podložka (je-li vyžadována)2
 1. Namontujte zajišťovací držák na rám stroje, viz Obrázek 4.

  Note: Matice utáhněte na utahovací moment 52 N∙m.

  g036890
 2. Upevněte závěs k otočné konzole závěsu pomocí vhodných upevňovacích prvků; viz Obrázek 5.

  • Pro přední otvory použijte šroub (M10 x 100 mm), 2 podložky (M10) a pojistnou matici (M10).

  • Pro zadní otvory použijte šroub (M12 x 100 mm), 2 podložky (M12) a pojistnou matici (M12).

  • Jestliže je stroj dodáván s třetí podložkou pro každý šroub, použijte tyto podložky jako rozpěrné kroužky mezi závěsem a vnitřní stranou otočné konzoly závěsu (Obrázek 6).

  Note: S pomocí otvorů v otočné konzole závěsu zajistěte zarovnání výšky závěsu s výškou závěsu tažného vozidla.

  g025914
  g025915
 3. Utáhněte malý šroub na utahovací moment 73 N∙m a velký šroub na utahovací moment 126 N∙m.

 4. Tlakem vysuňte montážní celek závěsu směrem nahoru, dokud se páka západky neuvolní z výřezu (Obrázek 7).

  g024011
 5. Zatlačte závěs směrem dolů.

 6. Sešlápněte pedál závěsu tak, aby závěs zapadl na místo (Obrázek 8).

  g024197
 7. Nasaďte pojistný kolík (Obrázek 8).

 8. Utáhněte upevňovací matice na přepravních kolech na utahovací moment 108 N∙m.

Přesunutí stroje z palety

 1. Odstraňte dřevěné bloky na straně palety se závěsem.

  g024330
 2. U konce palety položte na zem dřevěná prkna.

  Note: Výška dřevěných prken musí být o něco nižší než výška palety. Můžete použít prkna z bočních stěn nebo okrajů bedny.

 3. Pomalu sjeďte se strojem z palety na dřevěná prkna a poté na zem.

  Important: Při sjetí stroje na zem nesmí válce přijít do kontaktu s paletou.

 4. Odstraňte zbývající součásti obalu.

Mazání stroje

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Maziva (nejsou součástí dodávky stroje)

Před uvedením do provozu stroj promažte, abyste zajistili správné provozní vlastnosti; postupujte podle pokynů v části Mazání. Pokud stroj správně nepromažete, bude docházet k předčasným poruchám klíčových součástí.

Součásti stroje

g036787
g019903

Note: Kompletní informace o ovládání stroje najdete v provozní příručce motoru.

Parkovací brzda

Zatáhněte parkovací brzdu, aby bylo možné stroj nastartovat. Chcete-li zajistit parkovací brzdu (Obrázek 12), zatáhněte páku parkovací brzdy dozadu. Chcete-li brzdu uvolnit, zatlačte páku dopředu.

g027608

Volant

Otočením volantu doprava (Obrázek 10) uvedete stroj v chod ve směru vpřed.

Otočením volantu doleva uvedete stroj v chod ve směru vzad.

Note: Ovládání volantu při změně směru na konci každého průjezdu vyžaduje trénink.

Volant reguluje úhel natočení hladicích válců, které pak řídí stroj. Protože rozsah otáčení volantu je omezený, je poloměr otáčení stroje velký.

Pedál naklonění volantu

Chcete-li naklonit volant k sobě, sešlápněte pedál (Obrázek 10) dolů, přitáhněte sloupek řízení směrem k sobě do optimální polohy a poté pedál uvolněte.

Jízdní pedály

Dva nohou ovládané jízdní pedály (Obrázek 10) umístěné po stranách sloupku volantu ovládají pohyb hnacího válce. Pedály jsou propojeny takovým způsobem, že je nelze sešlápnout současně; vždy lze sešlápnout pouze jeden pedál. Sešlápnutím pravého pedálu se stroj rozjede doprava, sešlápnutím levého pedálu se stroj rozjede doleva. Čím více pedály sešlápnete, tím rychleji se bude stroj v daném směru pohybovat.

Note: Před změnou směru jízdy stroje jej zcela zastavte; neměňte náhle polohu pedálu pro volbu směru. Pokud tak učiníte, dojde k nadměrnému namáhání pohonu pojezdu a následnému předběžnému poškození součástí hnacího ústrojí. Pedály ovládejte pomalu a plynule, abyste předešli možnému vytrhávání trávy a také poškození součástí hnacího ústrojí.Pokud pracujete se strojem ve svahu, hnací válec musí směřovat po svahu dolů, aby byla zajištěna dostatečná tahová síla. Jestliže tak neučiníte, hrozí nebezpečí poškození trávníku.

Montážní celek závěsu

Montážní celek závěsu (Obrázek 10) používejte k vlečení stroje a ke spuštění či zvednutí přepravních kol.

Páka nastavení sedadla

Sedadlo je možné posunout dopředu a dozadu. Otočte páku nastavení sedadla (Obrázek 10) nahoru, posuňte sedadlo dopředu nebo dozadu a poté páku uvolněte.

Nastavovací šrouby loketní opěrky

Polohu každé loketní opěrky můžete nastavit otáčením příslušného nastavovacího šroubu (Obrázek 13).

g038454

Spínač osvětlení

Spínačem osvětlení zapnete nebo vypnete světla (Obrázek 10).

Počitadlo provozních hodin

Počitadlo provozních hodin (Obrázek 10) udává celkový počet provozních hodin stroje.

Řídicí prvky motoru

Vypínač

Vypínač (Obrázek 14) umožňuje obsluze stroje spustit a zastavit motor. Nachází se na přední části motoru. Chcete-li motor nastartovat a nechat spuštěný, otočte vypínač do polohy ZAPNUTO. Chcete-li motor vypnout, otočte vypínač do polohy VYPNUTO.

g021103

Páčka sytiče

Páčka sytiče (Obrázek 15) se používá při startování studeného motoru. Než zatáhnete za rukojeť ručního startéru, přesuňte páčku sytiče do ZAVřENé polohy. Jakmile je motor nastartován, přesuňte páčku sytiče do OTEVřENé polohy. Sytič nepoužívejte, jestliže je motor již zahřátý nebo je teplota okolního vzduchu vysoká.

g019815

Páčka škrticí klapky

Páčka škrticí klapky (Obrázek 15) (akcelerátoru) se nachází vedle ovládání sytiče a ovládá otáčky motoru a tím tedy pojezdovou rychlost stroje. Nejvyšší výkon pojezdu stroje zajistíte přepnutím páčky do RYCHLé polohy.

Uzavírací ventil paliva

Uzavírací ventil paliva (Obrázek 15) se nachází pod páčkou sytiče. Před startováním motoru ventil otevřete. Po ukončení práce se strojem a vypnutí motoru uzavírací ventil paliva ZAVřETE.

Rukojeť ručního startéru

Chcete-li nastartovat motor, rychlým zatažením za rukojeť ručního startéru (Obrázek 11) jej začněte protáčet. Před nastartováním motoru musí být všechny výše uvedené ovládací prvky správně nastavené.

Spínač hladiny oleje

Spínač hladiny oleje se nachází uvnitř motoru. Brání motoru v chodu, pokud hladina oleje klesne pod bezpečnou provozní úroveň.

Hmotnost 308 kg
Délka 136 cm
Šířka 122 cm
Výška 107 cm
Maximální rychlost 12,8 km/h při 3 600 ot./min

Přídavná zařízení/příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Věková hranice obsluhy může být omezena místními předpisy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Naučte se, jak stroj a motor rychle vypnout.

 • Přesvědčte se, zda jsou namontovány kontrolní prvky přítomnosti obsluhy, bezpečnostní spínače a ochranné kryty, a zda správně fungují. Stroj nepoužívejte, pokud tyto prvky nefungují správně.

 • Před obsluhou vždy zkontrolujte stroj a přesvědčte se, zda jeho součásti a upevňovací prvky jsou v dobrém provozním stavu. Opotřebené nebo poškozené součásti a upevňovací prvky neprodleně vyměňte.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte nádrž palivem při spuštěném nebo horkém motoru.

 • Nedoplňujte ani nevypouštějte palivo v uzavřeném prostoru.

 • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

 • V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhýbejte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

Příprava stroje k použití

 1. Odstraňte nečistoty z horní i spodní části stroje.

 2. Proveďte veškerou naplánovanou údržbu.

 3. Všechny ochranné kryty musí být namontovány a pevně zajištěny.

 4. Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

 5. V palivové nádrži musí být palivo.

 6. Parkovací brzda musí být zatažená.

 7. Nadzvedněte přepravní kola nad zem a zajistěte je ve správné poloze.

Kontrola hydraulických hadic a spojek

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hydraulické hadice a spojky.
 • Zkontrolujte, zda u hydraulického systému nejsou netěsnosti, volné montážní držáky ani volné spojky a zda nedošlo k opotřebení a narušení systému vlivem počasí a chemikálií. Před použitím stroje proveďte všechny nezbytné opravy.

  Důležité upozornění

  Hydraulická kapalina unikající pod tlakem může proniknout do kůže a způsobit zranění.

  • Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

  • Před natlakováním hydraulického systému zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsnícím místům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Kontrola hladiny motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Note: Pro kontrolu motorového oleje je nejvhodnější doba před zahájením každodenní práce, kdy je motor studený. Pokud již motor běžel, před kontrolou nechejte olej alespoň 10 minut stékat zpět do olejové vany.

  Objem klikové skříně: 0,6 l

  Typ: Klasifikace APl SL, SM, SN nebo vyšší

  Viskozita: Zvolte podle okolní teploty (viz Obrázek 16).

  g018667
  1. Umístěte stroj na rovný povrch tak, aby byl motor v rovině.

  2. Vypněte motor, počkejte, až vychladne, a očistěte oblast kolem uzávěru plnicího otvoru / měrky hladiny oleje (Obrázek 17).

   g024013
  3. Otočením proti směru hodinových ručiček uzávěr plnicího otvoru / měrku hladiny oleje odstraňte.

  4. Uzávěr plnicího otvoru / měrku hladiny oleje očistěte a vložte do plnicího otvoru.

   Note: Nezašroubovávejte měrku do otvoru.

  5. Vyjměte měrku a zkontrolujte hladinu oleje.

   Note: Pokud je hladina oleje pod dolní ryskou na měrce nebo se jí blíží, doplňte olej tak, aby hladina dosahovala k horní rysce (dolní okraj plnicího otvoru); viz Obrázek 18. Zkontrolujte znovu hladinu oleje. Klikovou skříň nepřeplňujte.

   g024239
  6. Nasaďte uzávěr plnicího otvoru / měrku hladiny oleje zpět a případný rozlitý olej otřete.

  Note: Jestliže motor pracuje s nízkou hladinou oleje, může dojít k nežádoucímu zastavení motoru v provozních situacích, kdy stroj mění směr jízdy proti svahu nebo po svahu dolů.

  Kontrola hladiny hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Hydraulický systém je z výroby naplněn vysoce kvalitní hydraulickou kapalinou. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den.

  Note: Před prováděním prací na kterékoli součásti hydraulického hnacího systému vypněte motor a uvolněte tlak v systému. Před spuštěním motoru po provádění údržby hydraulického systému a natlakováním hydraulického vedení zkontrolujte, zda žádné hadice a přípojky nejsou poškozené a zda jsou všechny správně utažené. Poškozené hadice vyměňte a podle potřeby dotáhněte volné spojky.

  Doporučená hydraulická kapalina: Hydraulická kapalina Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (K dispozici v 19litrových nádobách nebo 208litrových sudech. Objednací čísla naleznete v katalogu dílů nebo u autorizovaného distributora Toro.)

  Alternativní kapaliny: Není-li k dispozici kapalina Toro, lze použít jiné běžné kapaliny na bázi ropy, pokud splňují následující materiálové vlastnosti a průmyslové specifikace. Ověřte si u prodejce olejů, zda daný olej těmto specifikacím odpovídá.

  Note: Společnost Toro nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodnými náhražkami, proto používejte jen produkty od osvědčených výrobců, kteří zaručují kvalitu svých produktů.

  Vysoký index viskozity / hydraulická kapalina s ochranou proti opotřebení a nízkým bodem tuhnutí, ISO VG 46
  Materiálové vlastnosti:
  Viskozita, ASTM D445cSt při 40 °C 44 až 48cSt při 100 °C 7,9 až 9,1
  Index viskozity ASTM D2270140 nebo vyšší
  Bod tuhnutí, ASTM D97-37 °C až -45 °C
  FZG, stupeň opotřebení11 nebo vyšší
  Obsah vody (nová kapalina):500 miliontin (maximum)
  Oborové specifikace:
  Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0 a Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Vhodné hydraulické kapaliny musí mít specifikaci pro mobilní stroje (nikoli pro použití v továrnách), různé hmotnosti a musí obsahovat aditiva proti opotřebení ZnDTP nebo ZDDP (nikoli bezpopelovou kapalinu).

  Note: Mnoho hydraulických kapalin je téměř čirých, takže zjišťování netěsností může být obtížné. Pro hydraulickou kapalinu je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Jedna lahvička dostačuje pro 15 až 22 l hydraulické kapaliny. Opatřete si díl obj. č. 44-2500 od autorizovaného distributora

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, vypněte motor a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Zatáhněte za západku sedadla a sklopte sedadlo dopředu (Obrázek 19).

   g027775
  3. Sejměte uzávěr nádrže hydraulické kapaliny a zkontrolujte hladinu kapaliny na měrce (Obrázek 20).

   Note: Hladina kapaliny by měla být mezi značkami horní a dolní hladiny na měrce (Obrázek 21).

   g036795
   g036796
  4. Pokud je hladina kapaliny nízká, doplňte ji tak, aby se zvedla na potřebnou úroveň.

  5. Namontujte uzávěr nádrže.

  6. Veškerou rozlitou kapalinu utřete.

  7. Spusťte a zajistěte sedadlo.

  Kontrola tlaku v pneumatikách

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak v přepravních kolech.
 • Pneumatiky přepravních kol musí být nahuštěny na tlak 1,03 barů.

  Tankování paliva do nádrže

  • Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete používat pouze čistý, čerstvý (ne starší než 30 dnů) bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 87 nebo vyšším (metoda stanovení (R+M)/2).

  • Etanol: Přijatelná jsou i paliva s až 10 % etanolu nebo 15 % MTBE (metyltercbutyléter). Etanol a MTBE jsou různé látky. Paliva s více než 15 % etanolu (E15) nejsou schválena k použití. Nikdy nepoužívejte paliva obsahující více než 10 % etanolu, například E15 (obsahuje 15 % etanolu), E20 (obsahuje 20 % etanolu) nebo E85 (obsahuje 85 % etanolu). Použití neschváleného paliva může mít za následek problémy s výkonem nebo poškození motoru, na které se nevztahuje záruka.

  • Nepoužívejte benzín obsahující metanol.

  • Neuchovávejte palivo přes zimu v palivové nádrži nebo nádobách na palivo bez použití stabilizátoru paliva

  • Nepřidávejte do benzínu olej.

  Objem palivové nádrže: 3,6 l

  1. Očistěte okolí uzávěru palivové nádrže a uzávěr odšroubujte (Obrázek 22). Při použití bezolovnatého benzinu (minimální oktanové číslo 87) naplňte palivovou nádrž přibližně 25 mm pod horní okraj nádrže, aby se mohlo palivo rozpínat.

   Important: Nádrž nepřeplňujte. Pokud je doplněno palivo nad stanovenou úroveň, dojde k selhání motoru v důsledku nasycení systému rekuperace výparů, což povede ke snížení výkonu motoru. Na tuto závadu se nevztahuje záruka. Bude nutná výměna uzávěru palivové nádrže.

   Important: Nikdy nepoužívejte metanol, palivo obsahující metanol nebo palivovou směs obsahující více než 10 % etanolu, aditiva do benzinu, benzin special nebo technický benzin; mohlo by dojít k poškození palivového systému. Nemíchejte palivo s olejem.

   g028433
  2. Namontujte uzávěr hrdla palivové nádrže a otřete případně rozlité palivo.

  Bezpečnostní kroky během použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Majitel nebo obsluha odpovídají za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a je jejich povinností jim předcházet.

  • Používejte vhodný oděv, včetně ochrany zraku, pevné protiskluzové ochranné obuvi, dlouhých kalhot a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné šperky.

  • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unavení nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

  • Nikdy na stroji nepřevážejte spolujezdce a během provozu stroje zajistěte, aby se přihlížející osoby nebo zvířata zdržovala v bezpečné vzdálenosti.

  • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti, abyste se mohli vyhnout výmolům a nebezpečí skrytému v terénu.

  • Nepracujte na mokré trávě. Stroj může v důsledku snížené tahové síly podklouzávat.

  • Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda jsou všechny pohony v neutrální poloze, zda je zatažena parkovací brzda a zda zaujímáte správnou pracovní pozici.

  • Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.

  • Buďte opatrní, pokud se blížíte k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, jež vám mohou bránit ve výhledu.

  • Stroj nepoužívejte blízko srázů, příkopů či nábřeží. Pokud se uvolní okraj, stroj se může náhle převrhnout.

  • Pokud zasáhnete nějaký předmět nebo jestliže stroj nadměrně vibruje, zastavte jej a zkontrolujte přídavné zařízení. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

  • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky stroj zpomalte a počínejte si opatrně. Vždy dejte přednost jiným vozidlům.

  • Nikdy nespouštějte motor v prostoru, kde se mohou hromadit výfukové plyny.

  • Nikdy nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

  • Před opuštěním pracovní polohy proveďte následující:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor.

   • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.

  • Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

  • Nepoužívejte stroj jako vlečné vozidlo.

  • Používejte pouze příslušenství, přídavná zařízení a náhradní díly schválené společností Toro® Company.

  • Nepřibližujte ruce a nohy k válcům.

  • Při připojování stroje k vlečnému vozidlu nebo odpojování od něj postupujte opatrně.

  Bezpečnost při práci ve svahu

  • Pro práci ve svazích si stanovte vlastní postupy a pravidla. Tyto postupy musí zahrnovat průzkum místa, abyste stanovili, které svahy jsou bezpečné pro provoz stroje. Při provádění tohoto průzkumu vždy používejte zdravý rozum a dobré úsudky.

  • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci na svahu odpovídá za bezpečnost pracovník obsluhy. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti.

  • Jste-li na svahu, pracujte se strojem se sníženou rychlostí.

  • Pokud se při práci ve svahu cítíte nejistě, práci přerušte.

  • Věnujte pozornost dírám, vyjetým kolejím, hrbolům, kamenům a jiným skrytým předmětům. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout. Vysoká tráva může překážky skrýt.

  • Volte nízkou pojezdovou rychlost, abyste ve svahu nemuseli zastavovat nebo řadit.

  • Může dojít k převrácení ještě dříve, než kola ztratí tahový výkon.

  • Vyvarujte se práci se strojem na mokré trávě. Válce mohou ztratit tahový výkon bez ohledu na to, zda jsou dostupné a funkční brzdy.

  • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte.

  • Na svahu se pohybujte pomalu a plynule. Neměňte náhle rychlost a směr jízdy se strojem.

  Spuštění motoru

  Note: K zapalovací svíčce musí být připojen kabel.

  1. Parkovací brzda musí být zatažená a jízdní pedály v NEUTRáLNí poloze.

  2. Přepněte vypínač do ZAPNUTé polohy.

  3. OTEVřETE uzavírací ventil paliva.

  4. Při startování studeného motoru přesuňte páčku sytiče do ZAPNUTé polohy.

   Note: Při startování zahřátého motoru bude sytič pravděpodobně zbytečný.

  5. Přesuňte páčku ovládání škrticí klapky do polohy pro VYSOKé OTáčKY.

  6. Postavte se k zadní části stroje, vytáhněte rukojeť ručního startéru, vyčkejte, až se aktivuje, a poté rychlým zatažením začněte protáčet motor.

   Important: Netahejte za ruční lanko až na doraz ani neuvolňujte rukojeť startéru, pokud je lanko vytažené; lanko by se mohlo přetrhnout nebo by mohlo dojít k poškození montážního celku ručního startéru.

  7. Když motor nastartuje, přepněte páčku sytiče do VYPNUTé polohy.

  8. Přesunutím páčky škrticí klapky do polohy RYCHLéHO chodu nastavte nejvyšší výkon pojezdu.

  Vypnutí motoru

  1. Po dokončení práce se strojem vraťte jízdní pedály do NEUTRáLNí polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Snižte otáčky motoru na volnoběh na dobu 10 až 20 sekund.

  3. Přepněte vypínač do VYPNUTé polohy.

  4. ZAVřETE uzavírací ventil paliva.

  Kontrola činnosti bezpečnostního blokovacího systému

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému.
 • Výstraha

  Jestliže jsou ochranné spínače odpojeny nebo poškozeny, stroj se může za provozu chovat nepředvídatelně a způsobit zranění osob.

  • S ochrannými spínači nemanipulujte.

  • Funkci blokovacích spínačů denně kontrolujte a jakýkoli poškozený spínač před použitím stroje vyměňte.

  Important: Jestliže zjistíte, že systém nepracuje v souladu s níže uvedeným popisem, nechte stroj neprodleně opravit u autorizovaného prodejce Toro.

  1. Zatáhněte parkovací brzdu, přesvědčte se, zda jsou jízdní pedály v NEUTRáLNí poloze, a nastartujte motor.

  2. Sedněte si na sedadlo.

  3. Při zatažené parkovací brzdě zlehka sešlápněte jízdní pedál; motor by se měl přibližně po 1 sekundě zastavit.

  4. Při spuštěném motoru a uvolněné brzdě se postavte a přesvědčte se, zda se motor vypne po 1 sekundě.

  Note: Bezpečnostní blokovací systém je rovněž navržen tak, aby došlo k zastavení motoru v případě, kdy se obsluha při jízdě se strojem zvedne ze sedadla.

  Bezpečnostní opatření po použití

  • Než opustíte stroj, odstavte jej na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu, případně založte kola klíny, vypněte motor a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části.

  • V zájmu předejití vzniku požáru odstraňujte z tlumiče výfuku a motoru trávu a jiné nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech nechejte vždy vychladnout motor.

  • Před skladováním nebo převozem stroje zavřete přívod paliva.

  • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.

  • Udržujte všechny díly stroje v dobrém stavu a dbejte na to, aby byly utaženy veškeré upevňovací prvky.

  • Všechny opotřebené, poškozené nebo chybějící štítky nahraďte novými.

  Použití pojistky závěsu

  Připojení stroje k vlečnému vozidlu

  Zatlačte směrem dolů na zajišťovací páku závěsu a vsaďte montážní celek závěsu do závěsu vlečného vozidla. Když jsou závěs a montážní celek závěsu vyrovnány, uvolněte páku (Obrázek 23).

  Important: Přesvědčte se, zda se páka vrátí do horní polohy a zda se zapojí montážní celek závěsu.

  g028434

  Odpojení stroje od vlečného vozidla

  Zaparkujte stroj na rovném povrchu a založte kola klíny.

  Zatlačte směrem dolů na pojistnou páku závěsu a odpojte montážní celek závěsu od závěsu vlečného vozidla (Obrázek 23). Když jsou závěs a montážní celek závěsu uvolněny, uvolněte západku.

  Přeprava stroje

  1. Přijeďte se strojem k přepravnímu vozidlu.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Přesuňte páčku škrticí klapky do polohy pro nízkou rychlost a nechte motor běžet 10 až 20 sekund.

  4. Přepněte vypínač do VYPNUTé polohy.

  5. ZAVřETE uzavírací ventil paliva.

  6. Zvedněte stroj na přepravní kola následujícím způsobem:

   1. Tlakem vysuňte montážní celek závěsu směrem nahoru, dokud se páka západky neuvolní z výřezu (Obrázek 24).

    g024011
   2. Zvedněte páku západky tak, aby volně klouzala, a zatáhněte závěs směrem dolů.

    g024010
   3. Sešlápněte pedál závěsu tak, aby závěs zapadl na místo (Obrázek 26).

    g024197
   4. Nasaďte pojistný kolík (Obrázek 26).

  7. Spusťte stroj na válce následujícím způsobem:

   1. Vytáhněte pojistný kolík (Obrázek 27).

    g024199
   2. Zvedněte montážní celek závěsu tak, aby se stroj mírně naklonil.

   3. Zatlačte na západku závěsu směrem dolů, aby se závěs uvolnil (Obrázek 27).

   4. Zvedněte závěs (Obrázek 28), až páka západky zapadne do výřezu (Obrázek 24).

    g024332

  Provoz stroje

  1. Parkovací brzda musí být zatažená.

  2. Posaďte se na sedadlo obsluhy. Dávejte pozor, abyste se přitom nedotkli jízdních pedálů.

  3. Seřiďte sedadlo a volant do pohodlné provozní polohy.

  4. Deaktivujte parkovací brzdu.

  5. Uchopte volant a příslušnou nohou pomalu sešlápněte levý nebo pravý jízdní pedál podle toho, kterým směrem se chcete rozjet.

   Note: Čím více pedál sešlápnete, tím rychleji se bude stroj v daném směru pohybovat.

  6. Chcete-li stroj zastavit, uvolněte ovládací pedál.

   Note: Po uvolnění pedálu stroj ještě ujede určitou vzdálenost. Až se se strojem lépe seznámíte, získáte cit pro to, kdy uvolnit pedál, abyste zastavili přesně na požadovaném místě. Po úplném zastavení stroje se mírným sešlápnutím druhého pedálu rozjeďte zpět.

   Note: Pedály nesešlapujte příliš rychle; mohlo by dojít ke smyku stroje nebo vytrhání trávy pod válci a také poškození systému pohonu. Při obsluze nožních pedálů buďte pozorní.

  7. Otočením volantu doprava uvedete stroj v chod ve směru vpřed.

   Otočením volantu doleva uvedete stroj v chod ve směru vzad.

   Note: Ovládání volantu při změně směru na konci každého průjezdu vyžaduje trénink.

   Important: Chcete-li stroj nouzově zastavit, sešlápněte opačný pedál do NEUTRáLNí POLOHY. Chcete-li například stroj zastavit při jízdě doprava se sešlápnutým pravým pedálem, sešlápněte levý pedál do NEUTRáLNí polohy. Pedál sešlapujte bez zaváhání, ale ne příliš prudce, aby nedošlo k překlopení stroje na stranu.

  8. Deaktivujte parkovací brzdu.

  9. Před demontáží zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  Přeprava stroje

  • Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo používejte nájezdové plošiny stejně široké jako stroj.

  • Stroj bezpečně upevněte.

  Provozní tipy

  • Pokud pracujete se strojem ve svahu, hnací válec musí směřovat po svahu dolů, aby byla zajištěna dostatečná tahová síla. Jestliže tak neučiníte, hrozí nebezpečí poškození trávníku.

  • K zajištění nejlepšího valivého účinku pravidelně odstraňujte veškerý nános na válcích.

  Údržba

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 5 hodinách
 • Zkontrolujte, zda nejsou některé matice, šrouby nebo spoje povolené, a v případě potřeby je dotáhněte.
 • Po prvních 20 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hydraulické hadice a spojky.
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Zkontrolujte tlak v přepravních kolech.
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému.
 • Namažte ložisko hnacího válce(promazání proveďte ihned po mytí).
 • Prohlédněte vzduchový filtr.
 • Při zaparkovaném stroji se přesvědčte, zda parkovací brzda zabraňuje jeho rozjezdu.
 • Zkontrolujte, zda nejsou některé matice, šrouby nebo spoje povolené, a v případě potřeby je dotáhněte.
 • Zkontrolujte, zda je v nádrži dostatek paliva.
 • Po každém použití
 • Odstraňte nečistoty z válce, především z okolí motoru.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Vyčistěte vzduchový filtr(v prašném nebo špinavém prostředí provádějte čištění častěji).
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej.
 • Zkontrolujte/seřiďte zapalovací svíčku.
 • Vyčistěte nádobku s nánosem usazenin.
 • Po každých 300 hodinách provozu
 • Vyměňte papírovou vložku.
 • Vyměňte zapalovací svíčku.
 • Zkontrolujte a seřiďte vůli ventilů.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr.
 • Před uskladněním
 • Opravte lak na poškozených místech.
 • Každý rok
 • Zkontrolujte celý stroj a přesvědčte se, zda jsou dotaženy všechny matice a šrouby.
 • Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v uživatelské příručce k motoru.

  Note: Pokud potřebujete elektrické schéma nebo hydraulické schéma svého stroje, navštivte www.Toro.com.

  Důležité upozornění

  Při neopatrném zacházení s nebezpečnými látkami hrozí vážné zranění.

  • Přečtěte si štítky a pokyny k materiálům, které používáte.

  • Používejte požadované osobní ochranné pomůcky a při práci s nebezpečnými látkami buďte opatrní.

  Za nebezpečné kapaliny jsou považovány následující látky:

  Látky Úroveň nebezpečí
  BenzínNízká
  Mazací olej Nízká
  Hydraulická kapalina Nízká
  Mazivo Nízká
  • Při manipulaci s výše uvedenými kapalinami používejte ochranné brýle a rukavice a dbejte, aby se tyto kapaliny nerozlily.

  • Zabraňte kontaktu s pokožkou; rozlitou látku odstraňte mýdlem a vodou.

  • Zabraňte vniknutí látky do očí; v případě zasažení oči propláchněte proudem tekoucí vody, a pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

  • Zabraňte polknutí; v případě požití ihned vyhledejte lékaře.

  • Zabraňte kontaktu s kapalinou pod vysokým tlakem, která může unikat otvory, poškozenými spoji apod. Kapaliny pod vysokým tlakem mohou proniknout pokožkou. Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

  • Při vyhledávání netěsností vždy použijte kus kartonu nebo list papíru.

  • Odpadní produkty nesmí kontaminovat povrchovou vodu, odtoky ani kanalizaci.

   Important: Zabraňte poškození životního prostředí. Nebezpečné materiály likvidujte požadovaným způsobem. Nebezpečný odpad likvidujte na autorizované skládce.

  Zápis problematických oblastí

  Kontrolu provedl(a):
  PoložkaDatumInformace
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Seznam denní údržby

  Tuto stránku si zkopírujte pro každodenní použití.

  Úkon údržbyPro týden:
  PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
  Zkontrolujte, zda se otočné spoje mohou volně pohybovat.       
  Zkontrolujte hladinu paliva.       
  Zkontrolujte hladinu motorového oleje.       
  Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.       
  Prohlédněte vzduchový filtr.       
  Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému.       
  Vyčistěte chladicí žebra motoru.       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk motoru.       
  Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hadic.       
  Zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapalin.       
  Promažte všechny maznice.       
  Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.       
  Opravte poškozený lak.       

  Postupy před údržbou stroje

  Nenaklánějte stroj, pokud to není nezbytně nutné. Při naklopení stroje může motorový olej proniknout do hlavy válce motoru a hydraulická kapalina může uniknout uzávěrem na horní straně nádrže. Únik oleje si může vyžádat nákladné opravy stroje. Pokud je třeba provést servisní práce pod plošinou, zvedněte stroj na zvedáku nebo pomocí malého jeřábu.

  Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Před nastavováním, čištěním, opravou nebo opuštěním stroje proveďte následující kroky:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Přesuňte spínač ovládání škrticí klapky do polohy pro nízké volnoběžné otáčky.

   • Přesvědčte se, zda je pohon v neutrální poloze.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor.

   • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.

   • Před provedením údržby nechejte vychladnout všechny součásti stroje.

  • Je-li to možné, neprovádějte údržbu se spuštěným motorem. Nepřibližujte se k pohybujícím se částem.

  • Pokud je třeba stroj nebo jeho součásti podepřít, použijte montážní podstavce.

  • Ze součástí, ve kterých je uložena energie, opatrně uvolněte tlak.

  Mazání

  Mazání ložiska hnacího válce

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Namažte ložisko hnacího válce(promazání proveďte ihned po mytí).
 • Typ maziva: mazivo č. 2 na bázi lithia

  1. Očistěte plochu tak, aby do ložiska nemohly proniknout cizí částice.

  2. Aplikujte mazivo do maznice, viz Obrázek 29.

   g036790g036789
  3. Otřete přebytečné mazivo.

   Important: Po promazání stroj krátce uveďte do provozu mimo trávník, aby se nadbytečné mazivo rozptýlilo a nedošlo k poškození trávníku.

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor.

  • Neměňte otáčky regulátoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  Výměna motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 20 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej.
  1. Nastartujte motor a nechejte jej několik minut běžet, aby se motorový olej zahřál. Poté motor vypněte.

  2. Zvedněte stroj na přepravní kola.

  3. Nakloňte stroj tak, aby strana s motorem byla blíže k zemi, a podepřete opačný konec v příslušné poloze.

  4. Nasaďte vypouštěcí hadici na vypouštěcí ventil (Obrázek 30).

  5. Opačný konec hadice vložte do vhodné nádoby na olej (Obrázek 30).

   g029369
  6. Otočte vypouštěcí ventil o ¼ otáčky proti směru hodinových ručiček, aby olej začal vytékat (Obrázek 30).

  7. Když je všechen olej vypuštěn, uzavřete vypouštěcí ventil otočením o ¼ otáčky ve směru hodinových ručiček (Obrázek 30).

  8. Odstraňte vypouštěcí hadici a otřete případný rozlitý olej.

  9. Doplňte do klikové skříně předepsaný typ oleje podle pokynů v části Kontrola hladiny motorového oleje.

  10. Olej likvidujte podle platných předpisů. Recyklaci proveďte v souladu s místními předpisy.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Prohlédněte vzduchový filtr.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Vyčistěte vzduchový filtr(v prašném nebo špinavém prostředí provádějte čištění častěji).
 • Po každých 300 hodinách provozu
 • Vyměňte papírovou vložku.
  1. Odpojte kabel od zapalovací svíčky.

  2. Odstraňte křídlovou matici připevňující kryt filtru ke vzduchovému filtru a kryt sejměte (Obrázek 31).

   g025916
  3. Kryt důkladně vyčistěte.

  4. Vyšroubujte křídlovou matici vzduchového filtru a filtr vyjměte (Obrázek 31).

  5. Oddělte pěnovou vložku filtru od papírové vložky(Obrázek 31).

  6. Obě vložky vzduchového filtru prohlédněte, a pokud jsou poškozené, vyměňte je.

   Note: Papírovou vložku vzduchového filtru pravidelně měňte v určených intervalech.

  7. Pěnové vložky čistěte následujícím způsobem:

   1. Pěnovou vložku vyčistěte v roztoku tekutého mýdla a teplé vody.

    Note: Vymačkáním z vložky odstraňte nečistoty, ale neždímejte ji, aby se neroztrhla.

   2. Osušte ji zabalením do čistého hadříku.

    Note: Mačkáním hadříku vložku osušte, avšak neždímejte ji, aby se neroztrhla.

   3. Vložku napusťte čistým motorovým olejem.

    Note: Mačkáním vložky odstraňte přebytečný olej a rovnoměrně rozptylte vsáklý olej. Pěnová vložka musí být nasáklá olejem.

  8. Papírovou vložku vyčistěte opakovaným poklepáním na tvrdý povrch, aby nečistoty vypadly.

   Note: Nečistoty z vložky nevytírejte a nepoužívejte stlačený vzduch; tření zatlačuje nečistoty do vláken a stlačený vzduch může papírovou vložku poškodit.

  9. Nasaďte pěnovou vložku, papírovou vložku a kryt vzduchového filtru.

   Important: Nenechávejte běžet motor bez nasazených vložek vzduchového filtru; mohlo by dojít k výraznému opotřebení a poškození motoru.

  Údržba zapalovací svíčky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte/seřiďte zapalovací svíčku.
 • Po každých 300 hodinách provozu
 • Vyměňte zapalovací svíčku.
 • Typ: Zapalovací svíčka NGK BPR6ES nebo obdobná

  Vzdálenost elektrod: 0,70 až 0,80 mm; viz Obrázek 33

  1. Odpojte kabel od zapalovací svíčky (Obrázek 32).

   g019905
  2. Očistěte okolí zapalovací svíčky a vyjměte svíčku z hlavy válce.

   Important: Prasklou, zanesenou nebo znečištěnou svíčku vyměňte. Nečistěte elektrody pískováním ani z nich nečistoty neseškrabujte ani neotírejte, protože úlomky pronikající do válce by mohly poškodit motor.

  3. Nastavte vzdálenost mezi elektrodami na 0,70 až 0,80 mm(Obrázek 33).

   g019300
  4. Opatrně rukou namontujte novou svíčku se správně nastavenou mezerou. Dbejte na správné usazení závitu.

  5. Jakmile je zapalovací svíčka správně usazena, utáhněte ji speciálním klíčem na zapalovací svíčky tak, abyste stlačili těsnicí podložku.

   • Při montáži nové zapalovací svíčky dotáhněte svíčku po usazení ještě o ½ otáčky, čímž podložku stlačíte.

   • Při opětovné montáži původní zapalovací svíčky dotáhněte svíčku po usazení o další ⅛ až ¼ otáčky, čímž podložku stlačíte.

   Note: Uvolněná zapalovací svíčka může přehřát nebo poškodit motor. Přetažení zapalovací svíčky může poškodit závity v hlavě válce.

  6. Připojte kabel k zapalovací svíčce.

  Kontrola a seřízení vůle ventilů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 300 hodinách provozu
 • Zkontrolujte a seřiďte vůli ventilů.
 • Important: Viz příručka k obsluze motoru.

  Údržba palivového systému

  Vyčištění nádobky s nánosem usazenin

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyčistěte nádobku s nánosem usazenin.
 • Nebezpečí

  Za určitých podmínek je palivo extrémně hořlavé a vysoce výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  • Palivo doplňujte do nádrže venku na otevřeném prostranství a při studeném motoru. Rozlitý benzin ihned utřete.

  • Neplňte palivovou nádrž až po horní okraj. Doplňujte palivo do okamžiku, kdy hladina paliva v nádrži dosáhne úrovně 25 mm pod horním okrajem nádrže. Tento prázdný prostor v nádrži umožňuje expanzi paliva.

  • Při manipulaci s palivem nikdy nekuřte a držte se stranou od otevřeného ohně nebo míst, kde se palivové výpary mohou vznítit od jiskry.

  • Palivo skladujte ve schválených nádobách a držte z dosahu dětí. Nekupujte zásobu paliva na dobu přesahující 30 dní.

  • Před tankováním vždy pokládejte nádoby na palivo na zem, stranou od vozidla.

  • Neplňte nádoby palivem uvnitř vozidla nebo na korbě nákladního vozu nebo přívěsu, protože koberce v interiéru nebo plastové obložení lůžka mohou kontejner izolovat a zpomalit vybití elektrostatického náboje.

  • Pokud je to možné, sjeďte z nákladního vozidla a/nebo podvalníku a natankujte zařízení tak, aby kola byla na zemi. Jestliže to není možné, doplňte palivo do vozidla umístěného na nákladním vozidle nebo přívěsu z kanystru, nikoli plnicí pistolí.

  • Pokud musíte použít plnicí palivovou pistoli, dotýkejte se tryskou obruby neustále palivové nádrže nebo hrdla kanystru až do úplného načerpání paliva.

  1. Přesuňte uzavírací palivový ventil do VYPNUTé polohy a vyjměte nádobku na usazeniny z paliva a těsnicí kroužek (Obrázek 34).

   g025917
  2. Omyjte nádobku s nánosem usazenin a těsnicí kroužek v nehořlavém rozpouštědle a důkladně je osušte.

  3. Vložte těsnicí kroužek do uzavíracího palivového ventilu a nádobku na usazeniny z paliva namontujte zpět na příslušné místo. Nádobku s nánosem usazenin bezpečně utáhněte.

  Údržba hnací soustavy

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit do několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsnícím místům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Výměna hydraulické kapaliny a filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 20 hodinách
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr.
 • Important: Používejte pouze hydraulickou kapalinu Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (ISO VG 46) nebo podobnou kapalinu. Jiné kapaliny by mohly systém poškodit.

  1. Umístěte nádobu pod vypouštěcí zátku nádrže hydraulické kapaliny (Obrázek 35).

   g036888
  2. Demontujte vypouštěcí zátku na spodní straně nádrže (Obrázek 35).

  3. Když je veškerá hydraulická kapalina vypuštěna, nasaďte vypouštěcí zátku.

  4. Vyčistěte okolí místa montáže filtru.

  5. Umístěte pod filtr nádobu a filtr demontujte (Obrázek 36).

   g036797
  6. Naplňte náhradní filtr odpovídající hydraulickou kapalinou.

  7. Promažte těsnění, rukou namontujte filtr tak, aby těsnění dosedlo k hlavě filtru, a poté dotáhněte o další 3/4 otáčky.

   Note: Filtr by nyní měl být utěsněný.

  8. Sejměte uzávěr nádrže hydraulické kapaliny (Obrázek 20).

  9. Naplňte nádrž odpovídající kapalinou; postupujte podle pokynů v části Kontrola hladiny hydraulické kapaliny.

  10. Namontujte uzávěr nádrže.

  11. Veškerou rozlitou kapalinu utřete.

  12. Spusťte stroj a nechejte motor pracovat na nízké volnoběžné otáčky 3 až 5 minut, aby mohla kapalina obíhat a systém se odvzdušnil.

  13. Vypněte motor, zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny a v případě potřeby ji doplňte.

  14. Spusťte a zajistěte sedadlo.

  15. Kapalinu a filtr zlikvidujte řádným způsobem podle místních předpisů.

  Údržba brzd

  Kontrola a seřízení parkovací brzdy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Při zaparkovaném stroji se přesvědčte, zda parkovací brzda zabraňuje jeho rozjezdu.
 • Při zaparkovaném stroji se přesvědčte, zda parkovací brzda zabraňuje jeho rozjezdu.

  Parkovací brzdu seřiďte následovně:

  • Chcete-li zvýšit brzdnou sílu, utáhněte pojistnou matici brzdy (Obrázek 37).

  • Chcete-li snížit brzdnou sílu, povolte pojistnou matici brzdy (Obrázek 37).

  g027634

  Note: S rukojetí parkovací brzdy v uvolněné poloze se přesvědčte, zda je brzda zcela uvolněná.

  Čištění

  Podle potřeby vyčistěte válce stříkáním vody do otvorů v pouzdrech válce (Obrázek 38).

  g036889

  Odstraňte veškeré nečistoty z oblasti kolem hydraulického motoru (Obrázek 39).

  g036788

  Uskladnění

  1. Odstraňte zbytky trávy, nečistoty a špínu ze všech vnějších ploch stroje, zejména z válců a motoru. Očistěte žebra hlavy válců a kryt ventilátoru na motoru od nečistot a chomáčů posekané trávy.

   Important: Stroj můžete umýt vodným roztokem mírně působícího saponátu. Stroj nemyjte tlakovou vodou. Nepoužívejte velké množství vody, zejména v blízkosti motoru.

  2. Pokud stroj nebudete delší dobu používat (déle než 90 dnů), přidejte k palivu v nádrži stabilizační aditivum.

   1. Nechejte motor 5 minut pracovat, aby se upravené palivo rozptýlilo po celém palivovém systému.

   2. Buď vypněte motor a nechejte jej vychladnout, a poté palivovou nádrž vypusťte, nebo nechejte motor běžet, dokud se nezastaví.

   3. Spusťte motor a nechte jej běžet, dokud se sám nezastaví. Zopakujte postup se zapnutým sytičem, dokud nebude možné motor znovu spustit.

   4. Palivo řádně zlikvidujte. Recyklaci proveďte v souladu s místními předpisy.

  3. Zkontrolujte a dotáhněte všechny šrouby, svorníky a matice. Všechny opotřebené nebo poškozené části opravte nebo vyměňte.

  4. Natřete poškrábaná místa a odkrytý kovový povrch. Lak lze zakoupit u místního autorizovaného prodejce Toro.

  5. Stroj uskladněte ve skladu anebo garáži v čistém a suchém prostředí. Stroj přikryjte, aby byl chráněn před poškozením a nečistotami.