Indledning

Dette er en greenstromle, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til at tromle greens, tennisbaner og andre overflader på fine velholdte plæner i parker, på golfbaner, sportsbaner og kommercielle områder.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få flere oplysninger, herunder sikkerhedstip, undervisningsmaterialer, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

g036786

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som vedligeholdes og er i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Udstødningsgassen fra dette produkt indeholder kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende samt giver fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 12100:2010 og ANSI B71.4-2017.

Important: Påkrævede CE-lovgivningsmæssige data kan findes i overensstemmelseserklæringen, der følger med maskinen.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan forårsage personskade. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold omkringstående og kæledyr på sikker afstand af maskinen.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stop maskinen, og sluk motoren, før den efterses, fyldes med brændstof eller ryddes for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan der være risiko for personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger, hvor det er nødvendigt, forskellige steder i denne betjeningsvejledning.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal93-6686
decal104-7049
decal111-5649
decal111-5650
decal120-0627
decal127-5885
decal130-8322
decal131-0440
decal133-1701
decal133-8062
decal127-5884
decal132-9299

Opsætning

Montering af transporthjulene

Dele, der skal bruges til dette trin:

Transporthjul 2
 1. Fjern låsemøtrikkerne, der fastgør hjulnavene til leveringsbeslagene (Figur 3). Fjern ligeledes møtrikkerne, der er skruet på hjulnavenes tapper.

  g024006
 2. Tag forsigtigt leveringsbeslaget ud af kasserne.

 3. Monter transporthjulene på hjulnavene med låsemøtrikkerne. Stram låsemøtrikkerne med hånden.

  Note: Låsemøtrikkerne tilspændes i slutningen af trin 2.

 4. Juster dæktrykket til 1,03 bar.

Montering af bugsertræksamlingen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Låsebeslag1
Bolt (M10 X 30 mm)4
Låseskive (M10)4
Spændeskive (M10)6
Møtrik (M10)4
Bugsertræksamling 1
Bolt (M10 x 100 mm)1
Låsemøtrik (M10)1
Bolt (M12 x 100 mm)1
Spændeskive (M12)2
Låsemøtrik (M12)1
Afstandsspændskive (hvis relevant)2
 1. Monter låsebeslaget på maskinstellet som vist i Figur 4.

  Note: Tilspænd møtrikkerne med et moment på 52 N∙m.

  g036890
 2. Fastgør bugsertrækket på aksebeslaget med de relevante bolte og møtrikker. Se Figur 5.

  • I de forreste huller – fastgør med en bolt (M10 x 100 mm), to spændeskiver (M10) og en låsemøtrik (M10).

  • I de bageste huller – fastgør med en bolt (M12 x 100 mm), to spændeskiver (M12) og en låsemøtrik (M12).

  • Hvis din maskine fås med en tredje spændeskive til hver bolt, skal du bruge disse spændeskiver som afstandsbøsninger mellem bugsertrækket og indvendigt i bugsertrækkets aksebeslag (Figur 6).

  Note: Brug hullerne i bugsertrækkets aksebeslag til at matche højden på bugseringskøretøjets bugsertræk.

  g025914
  g025915
 3. Tilspænd den lille bolt med et moment på 73 N·m og den store bolt med et moment på 126 N·m.

 4. Skub op på bugsertræksamlingen, indtil låsegrebet kommer fri af låsen i slæden (Figur 7).

  g024011
 5. Træk bugsertrækket ned.

 6. Træd på bugsertrækpedalen, indtil bugsertrækket låser på plads (Figur 8).

  g024197
 7. Før låsepinden ind (Figur 8).

 8. Tilspænd låsemøtrikkerne på transporthjulene med et moment på 108 N∙m.

Flytning af maskinen fra pallen

 1. Fjern træblokkene i den ende af pallen, bugsertrækket vender mod.

  g024330
 2. Placer nogle træplader på jorden for enden af pallen.

  Note: Træpladerne skal være lidt lavere end pallen. Du kan bruge stykker, der er taget af siderne, og/eller sider af kassen.

 3. Rul forsigtigt maskinen af pallen på træpladerne og til sidst ned på jorden.

  Important: Sørg for, at rullerne ikke kommer i kontakt med pallen, når maskinen kommer ned på jorden.

 4. Fjern evt. tilbageværende emballage.

Smøring af maskinen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Smøremidler (medfølger ikke)

Inden du betjener maskinen, skal du smøre den for at sikre, at den fungerer korrekt. Se Smøring. Hvis maskinen ikke smøres korrekt, kan det føre til for tidligt svigt i de afgørende elementer.

Produktoversigt

g036787
g019903

Note: Se motorens betjeningsvejledning for at få fyldestgørende oplysninger om styring.

Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen skal aktiveres, før maskinen kan starte. Træk parkeringsbremsehåndtaget tilbage for at aktivere parkeringsbremsen (Figur 12). Den deaktiveres ved at skubbe håndtaget frem.

g027608

Rat

Drej rattet (Figur 10) med uret for at dreje maskinen i fremadgående retning.

Drej rattet mod uret for at dreje maskinen i bagudgående retning.

Note: Da retningen skifter i slutningen af hver kørsel, skal du øve dig med maskinen for at vænne dig til styringen.

Rattet styrer glattevalsenes vinkel, der til gengæld styrer maskinen. Rattet kan kun drejes en anelse, så maskinen har en stor vendecirkel.

Ratindstillingspedal

Hvis du vil vippe rattet mod dig, skal du træde på fodpedalen (Figur 10) og trække ratstammen mod dig til den mest komfortable position og dernæst slippe pedalen.

Driftspedaler

De fodbetjente driftspedaler (Figur 10), der sidder på hver side af ratstammen, styrer drevtromlens bevægelser. Pedalerne er forbundne, så de ikke begge kan trykkes ned samtidigt. Du kan kun trykke 1 pedal ad gangen. Hvis du trykker højre pedal ned, kører maskinen til højre, og hvis du trykker venstre pedal ned, kører maskinen til venstre. Jo hårdere du trykker pedalen ned, jo højere er din hastighed i den pågældende retning.

Note: Stands fuldstændigt, inden du skifter maskinens retning. Undgå bratte ændringer af pedalretningen. Dette overbelaster traktionsdrevet og fører til for tidlig transmissionssvigt. Aktiver pedalerne langsomt og jævnt for at undgå potentiel opkradsning af plænen og beskadigelse af transmissionskomponenterne.For at sikre tilstrækkelig traktion når du kører på skråninger, skal drevrullen vende nedad. I modsat fald kan det medføre beskadigelse af plænen.

Bugsertræksamling

Brug bugsertræksamlingen (Figur 10) til at bugsere maskinen og til at hæve/sænke transporthjulene.

Sædejusteringshåndtag

Du kan flytte sædet frem og tilbage. Drej sædejusteringshåndtaget (Figur 10) opad, og skub sædet fremad eller bagud. Slip derefter håndtaget.

Bolte til justering af armlæn

Du kan justere hvert armlæn ved at dreje på den respektive justeringsbolt (Figur 13).

g038454

Lygtekontakt

Brug lygtekontakten til at tænde og slukke for lygterne (Figur 10).

Timetæller

Timetælleren (Figur 10) angiver samlet antal timer af maskinbrug.

Motorens betjeningsanordninger

Tænd/sluk-kontakt

Tænd/sluk-kontakten (Figur 14) starter og slukker for motoren. Denne kontakt sidder forrest på motoren. Drej tænd/sluk-kontakten til ON (tændt) for at starte motoren. Drej tænd/sluk-kontakten til positionen OFF (slukket) for at slukke for motoren.

g021103

Chokerhåndtag

Chokerhåndtaget (Figur 15) er nødvendigt, når du skal starte en kold motor. Før du trækker tilbageslagsstarthåndtaget, skal du flytte chokerhåndtaget til den LUKKEDE position. Når motoren kører, skal chokerhåndtaget flyttes til den åBNE position. Anvend ikke chokeren, hvis motoren allerede er varm, eller hvis lufttemperaturen er høj.

g019815

Gashåndtag

Gashåndtaget (Figur 15) sidder ved siden af chokerhåndtaget. Det styrer motorens hastighed og kontrollerer derfor maskinens hastighed. For at opnå den bedste tromleydelse skal du sætte denne betjeningsanordning til den HURTIGE position.

Brændstofafbryderventil

Brændstofsafbryderventilen (Figur 15) sidder under chokerhåndtaget. Flyt den til den åbne position, inden det forsøges at starte motoren. Når du er færdig med at bruge maskinen, og du har slukket motoren, skal du flytte brændstofsafbryderventilen til den LUKKEDE position.

Startsnorens håndtag

Hvis du vil starte motoren, skal du trække i tilbageslagsstarthåndtaget (Figur 11) hurtigt for at tørne motoren. Motorens betjeningsanordninger, der er beskrevet ovenfor, skal alle indstilles korrekt, så motoren kan starte.

Kontakt til oliestand

Kontakten til oliestand findes inde i motoren. Den forhindrer motoren i at køre, hvis oliestanden falder under grænsen for sikker drift.

Vægt 308 kg
Længde 136 cm
Bredde 122 cm
Højde 107 cm
Maksimal hastighed 12,8 km/t. ved 3600 o/min.

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller en autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man standser maskinen og motoren hurtigt.

 • Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Før betjening skal du altid efterse maskinen for at sikre, at komponenterne og fastgørelsesanordningerne er i god driftsmæssig stand. Udskift slidte eller defekte komponenter og fastgørelsesanordninger.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

Brændstofsikkerhed

 • Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

 • Du må ikke påfylde eller tømme brændstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

Klargøring til anvendelse af maskinen

 1. Fjern snavs over og under maskinen.

 2. Sørg for, at al planlagt vedligeholdelse er blevet udført.

 3. Sørg for, at alle afskærmninger og dæksler er på plads og godt fastmonteret.

 4. Kontrollér motoroliestanden.

 5. Sørg for, at der er brændstof i brændstoftanken.

 6. Sørg for, at parkeringsbremsen er aktiveret.

 7. Løft transporthjulene fri fra jorden, og sørg for, at de er låst sikkert på plads.

Kontrol af hydraulikslangerne og -fittingerne

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikslangerne og -fittingerne.
 • Kontroller hydrauliksystemet for lækager, løse monteringsholdere, slid, løse fittinger, nedbrydning på grund af vejrlig og kemisk påvirkning. Foretag alle nødvendige reparationer, før maskinen betjenes.

  Advarsel

  Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader.

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér motoroliestanden.
 • Note: Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien på er, når motoren er kold, og inden den startes første gang på en dag. Hvis motoren allerede har kørt, skal olien have lov at dræne tilbage i sumpen i mindst 10 minutter før, der udføres kontrol.

  Krumtaphusets kapacitet: 0,60 l

  Type: API-serviceklassifikation SL, SM, SN eller højere

  Viskositet: Skal vælges i henhold til den omgivende temperatur. Se Figur 16.

  g018667
  1. Placer maskinen på en plan overflade, så motoren står plant.

  2. Stop motoren, vent på, at den køler af, og rengør området omkring oliepåfyldningsdækslet/målepinden (Figur 17).

   g024013
  3. Fjern oliepåfyldningsdækslet/målepinden ved at dreje mod uret.

  4. Tør oliepåfyldningsdækslet/målepinden af, og sæt det/den i påfyldningshullet.

   Note: Skru ikke målepinden fast i hullet.

  5. Fjern målepinden, og kontroller oliestanden.

   Note: Hvis oliestanden er tæt på eller under mærket for minimal oliestand på målepinden, skal der påfyldes så meget olie, at oliestanden stiger til mærket for maksimal oliestand (nederste kant af oliepåfyldningshullet). Se (Figur 18). Kontroller oliestanden igen. Fyld ikke for meget på krumtaphuset.

   g024239
  6. Sæt oliepåfyldningsdækslet/målepinden på igen, og tør spildt olie op.

  Note: Hvis motoren kører, mens oliestanden er ved den nedre grænse, kan det medføre, at motoren lukker ned i situationer, hvor maskinen skifter retning på en skråning.

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér hydraulikvæskestanden.
 • Hydrauliksystemet fyldes på fabrikken med hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller hydraulikvæskestanden, før motoren startes første gang, og derefter dagligt.

  Note: Sluk motoren for at tage trykket af systemet, inden du arbejder på nogen dele af det hydrauliske drivsystem. Før motoren startes efter vedligeholdelse af hydrauliksystemet, og før hydraulikrørerne sættes under tryk, skal du kontrollere alle slanger og forbindelser for skader og sikre, at de er stramme. Udskift evt. beskadigede slanger, og stram om nødvendigt løse koblinger.

  Anbefalet hydraulikvæske: Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (Fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l. Læs reservedelskataloget, eller kontakt din autoriserede Toro-forhandler, hvis du har brug for reservedelsnumre).

  Alternative væsker: Såfremt Toro-væsken ikke kan fås, kan man anvende andre gængse, mineraloliebaserede væsker, forudsat at de overholder alle følgende materialeegenskaber og branchespecifikationer. Spørg din olieleverandør, om olien overholder specifikationerne.

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Slidhæmmende Multigrade-hydraulikvæske med højt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISO VG 46
  Materialeegenskaber:
  Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C: 44 til 48cSt ved 100 °C: 7,9 til 9,1
  Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller højere
  Flydepunkt, ASTM D97-37 °C til -45 °C
  FZG, belastningstrin11 eller højere
  Vandindhold (ny væske):500 ppm (maksimum)
  Branchespecifikationer:
  Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  De rette hydraulikvæsker skal angives for mobile maskiner (dvs. maskiner, der ikke bruges i industrielle anlæg), multivægttype, med slidbeskyttende ZnDTP- eller ZDDP-tilsætningsstoffer (ikke en askefri væsketype).

  Note: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, og det kan derfor være svært at få øje på lækager. Der kan fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikvæsken i flasker med 20 ml. En flaske er nok til 15 til 22 l hydraulikvæske. Bestil delnr. 44-2500 hos den autoriserede Toro-forhandler.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Træk sædelåsen tilbage, og vip sædet frem (Figur 19).

   g027775
  3. Fjern dækslet til hydrauliktanken, og kontroller væskestanden med målepinden (Figur 20).

   Note: Væskestanden skal være mellem den øvre og nedre grænse på målepinden (Figur 21).

   g036795
   g036796
  4. Hvis væskestanden er lav, skal du påfylde tilstrækkelig væske til at hæve den til det korrekte niveau.

  5. Monter tankhætten.

  6. Tør eventuelt spildt væske op.

  7. Sænk og fastlås sædet.

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket i transporthjulene.
 • Sørg for, at transportdækkene er pumpet op til 1,03 bar.

  Opfyldning af brændstoftanken

  • Du opnår de bedste resultater ved kun at bruge ren og frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

  • Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

  • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

  • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofbeholdere hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator

  • Fyld ikke olie i benzin.

  Brændstoftankens kapacitet: 3,6 l

  1. Rengør området omkring brændstoftankens dæksel, og tag dækslet af tanken (Figur 22). Fyld brændstoftanken med blyfri benzin (mindst 87 oktan) til cirka 25 mm under kanten af tanken for at give brændstoffet plads til at udvide sig.

   Important: Fyld ikke for meget på tanken. Hvis du fylder mere brændstof på end anbefalet, bryder motoren sammen pga. mætning i dampgenindvindingsanlægget, og motorens ydeevne forringes. Denne fejl er ikke dækket af garantien, og den kræver udskiftning af brændstofdækslet.

   Important: Brug aldrig metanol, benzin, der indeholder metanol, benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol, benzintilsætningsstoffer, superbenzin eller hvid gas, da dette kan medføre skader på brændstofsystemet. Bland ikke olie i benzinen.

   g028433
  2. Monter dækslet til brændstoftanken, og tør eventuelt spildt brændstof op.

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, skridsikker, kraftig fodbeskyttelse, lange bukser og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løsthængende smykker.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Kør aldrig med passagerer på maskinen, og hold omkringstående personer og kæledyr væk fra maskinen under drift.

  • Betjen kun maskinen ved god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

  • Undgå drift på vådt græs. Nedsat traktion kan få maskinen til at skride ud.

  • Før du starter motoren, skal du sørge for, at alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for dit udsyn.

  • Brug ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde. Maskinen kan pludselig vælte, hvis en kant giver efter.

  • Stop maskinen, og efterse redskabet, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår en unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Lad aldrig motoren køre i et område, hvor udstødningsgasser er lukket inde.

  • Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader betjeningspositionen, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk derefter motoren.

   • Vent, til alle bevægelige dele standser.

  • Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Anvend ikke maskinen som et bugseringskøretøj.

  • Brug kun tilbehør, redskaber og reservedele, der er godkendt af Toro® Company.

  • Hold hænder og fødder væk fra tromlerne.

  • Vær forsigtig, når du kobler maskinen til og fra bugseringskøretøjet.

  Sikkerhed på skråninger

  • Fastlæg dine egne procedurer og regler i forbindelse med arbejde på skråninger. Disse procedurer bør inkludere en besigtigelse af stedet for at fastslå, hvilke skråninger der er sikre at betjene maskinen på. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Operatøren er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Betjen maskinen ved en lavere hastighed, når du arbejder på en skråning.

  • Hvis du føler dig utryg ved det, skal du undlade at betjene maskinen på en skråning.

  • Vær opmærksom på huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte. Højt græs kan skjule forhindringer.

  • Vælg en lav kørehastighed, så du ikke behøver at standse eller skifte gear, når du kører på en skråning.

  • Maskinen kan vælte, inden dækkene mister traktion.

  • Undgå at betjene maskinen på vådt græs. Hjul kan miste traktion, uanset om bremserne er tilgængelige og fungerer eller ej.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på en skråning.

  • Udfør al bevægelse på skråninger langsomt og gradvis. Undlad pludseligt at ændre maskinens hastighed eller retning.

  Start af motoren

  Note: Sørg for, at tændrørskablet er sluttet til tændrøret.

  1. Kontroller, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at driftspedalerne er i NEUTRAL position.

  2. Drej tænd/sluk-kontakten til positionen ON (tændt).

  3. Drej brændstofsafbryderventilen til den åBNE position.

  4. Sæt chokerhåndtaget i positionen ON (tændt), når en kold motor startes.

   Note: Det er muligvis ikke nødvendigt at bruge choker, når du starter en varm motor.

  5. Flyt gashåndtaget til positionen FAST (hurtig).

  6. Stå bagved maskinen, og træk tilbageslagsstarthåndtaget ud, indtil du opnår positiv indkobling. Træk derefter hårdt i håndtaget for at starte motoren.

   Important: Træk ikke i startsnoren til dens yderste grænse, og slip ikke starthåndtaget, når snoren er trukket ud, da snoren kan knække, og tilbageslagsmekanismen kan blive beskadiget.

  7. Når motoren er startet, skal chokerhåndtaget skubbes til positionen OFF (slukket).

  8. Flyt gashåndtaget til positionen FAST (hurtig) for at opnå den højeste tromleydelse.

  Sluk af motoren

  1. Sæt driftspedalerne i NEUTRAL position igen, og aktiver parkeringsbremsen, når du er færdig med at bruge maskinen.

  2. Lad motoren køre i tomgang i 10 til 20 sekunder.

  3. Drej tænd/sluk-kontakten til positionen OFF (slukket).

  4. Drej brændstofsafbryderventilen til den LUKKEDE position.

  Kontrol af sikkerhedslåsesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
 • Forsigtig

  Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen fungere uventet og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

  Important: Hvis sikkerhedslåsesystemet ikke fungerer som beskrevet i det følgende, skal der straks tilkaldes en autoriseret Toro-forhandler for at reparere det.

  1. Aktiver parkeringsbremsen, kontroller, at driftspedalerne er i NEUTRAL position, og start motoren.

  2. Tag plads i sædet.

  3. Tryk forsigtigt en driftspedal ned, imens parkeringsbremsen er aktiveret. Motoren skal slukke efter ca. 1 sekund.

  4. Rejs dig op, imens motoren kører, og parkeringsbremsen er deaktiveret, og bekræft, at motoren slukkes efter 1 sekund.

  Note: Sikkerhedslåsesystemet er ligeledes beregnet til at slukke motoren, hvis operatøren rejser sig fra sædet, mens maskinen er i bevægelse.

  Sikkerhed efter drift

  • Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, eller bloker om nødvendigt hjulene, sluk motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader maskinen.

  • Fjern græs og andet affald fra lydpotte- og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

  • Luk for brændstoftilførslen, inden maskinen opbevares eller transporteres.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

  • Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende mærkater.

  Brug af bugsertrækkets lås

  Kobling af maskinen til bugseringskøretøjet

  Skub ned på bugsertrækkets låsegreb, mens du fører bugsertrækssamlingen op på bugseringskøretøjets træk. Slip grebet, når bugsertrækket og bugsertræksamlingen er ud for hinanden (Figur 23).

  Important: Kontroller, at grebet vender tilbage til positionen Op, og at bugsertrækket og bugsertræksamlingen er koblet sammen.

  g028434

  Kobling af maskinen fra bugseringskøretøjet

  Parker maskinen på en plan flade, og bloker hjulene.

  Skub ned på bugsertrækkets lås, mens du tager bugsertrækssamlingen af bugseringskøretøjets træk (Figur 23). Slip låsen, når trækket og bugsertræksamlingen er koblet fra hinanden.

  Transport af maskinen

  1. Kør maskinen til transportkøretøjet.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Flyt gashåndtaget til den langsomme position, og lad motoren køre i tomgang i 10 til 20 sekunder.

  4. Drej tænd/sluk-kontakten til positionen OFF (slukket).

  5. Drej brændstofsafbryderventilen til den LUKKEDE position.

  6. Hæv maskinen op på transporthjulene på følgende måde:

   1. Skub op på bugsertræksamlingen, indtil låsegrebet kommer fri af låsen i slæden (Figur 24).

    g024011
   2. Løft låsegrebet, så det glider frit, og træk bugsertrækket ned.

    g024010
   3. Træd på bugsertrækpedalen, indtil bugsertrækket låser på plads (Figur 26).

    g024197
   4. Før låsepinden ind (Figur 26).

  7. Sænk maskinen på rullerne på følgende måde:

   1. Fjern låsepinden (Figur 27).

    g024199
   2. Løft i bugsertrækket lidt for at tippe maskinen opad.

   3. Tryk ned på bugsertrækkets lås for at låse bugsertrækket op (Figur 27).

   4. Hæv bugsertrækket (Figur 28), indtil låsegrebet kommer i låsen i slæden (Figur 24).

    g024332

  Betjening af maskinen

  1. Sørg for, at parkeringsbremsen er aktiveret.

  2. Sæt dig i førersædet, og pas på, at du ikke berører driftspedalerne, når du sætter dig ned.

  3. Juster sædet og rattet, så de er behagelige for dig.

  4. Deaktiver parkeringsbremsen.

  5. Tag fat i rattet, og tryk langsomt enten venstre eller højre driftspedal ned med henholdsvis venstre eller højre fod, for at køre i den retning, du vil.

   Note: Jo hårdere, du trykker pedalen, jo hurtigere kører du i den pågældende retning.

  6. Slip fodpedalen for at stoppe maskinen.

   Note: Efterhånden som du bliver fortrolig med maskinen, finder du ud af, hvornår du skal slippe fodpedalen, hvilket er før, du vil afslutte kørslen, da maskinen fortsætter fremdriften i et kort stykke tid, efter at du har sluppet pedalen. Når maskinen stopper helt, skal du forsigtigt trykke den anden fodpedal ned ved returkørslen.

   Note: Tryk ikke fodpedalerne ned for hurtigt, da det kan medføre udskridning og opkradsning af plænen under drevrullen samt skader på drivsystemet. Du skal altid betjene fodpedalerne på en kontrolleret måde.

  7. Drej rattet med uret for at dreje maskinen i fremadgående retning.

   Drej rattet mod uret for at dreje maskinen i bagudgående retning.

   Note: Da retningen skifter i slutningen af hver kørsel, skal du øve dig med maskinen for at vænne dig til styringen.

   Important: For at stoppe maskinen i et nødstilfælde skal du trykke den anden pedal i NEUTRAL position. Hvis du f.eks. har trykket den højre pedal ned og drejer mod højre, skal du trykke den venstre pedal i NEUTRAL position for at standse maskinen. Dette skal være en stabil, men ikke pludselig handling, da det kan medføre, at maskinen vælter mod siden.

  8. Deaktiver parkeringsbremsen.

  9. Inden du stiger ned fra maskinen, skal du sørge for, at den er parkeret på en plan overflade.

  Bugsering af maskinen

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses i en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen forsvarligt.

  Tip vedrørende betjening

  • For at sikre tilstrækkelig traktion når du kører på skråninger, skal drevrullen vende nedad. I modsat fald kan det medføre beskadigelse af plænen.

  • For at opnå den bedste tromleydelse, skal du jævnligt fjerne evt. ophobet græs fra tromlerne.

  Vedligeholdelse

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Kontroller, om der er løse møtrikker, bolte eller fittings, og tilspænd dem efter behov.
 • Efter de første 20 timer
 • Skift motorolien.
 • Skift hydraulikvæsken og -filteret.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikslangerne og -fittingerne.
 • Kontrollér motoroliestanden.
 • Kontrollér hydraulikvæskestanden.
 • Kontroller dæktrykket i transporthjulene.
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
 • Smør drevtromlens leje(smør straks efter vask).
 • Kontroller luftfilteret.
 • Kontroller, at parkeringsbremsen forhindrer maskinen i at rulle, når den er parkeret.
 • Kontroller, om der er løse møtrikker, bolte eller fittings, og tilspænd dem efter behov.
 • Kontroller, om der er brændstof i brændstoftanken.
 • Efter hver anvendelse
 • Fjern eventuel snavs på tromlen, særligt omkring motoren.
 • For hver 50 timer
 • Rens luftfilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien.
 • Kontroller/juster tændrøret.
 • Rengør bundfældningsskålen.
 • For hver 300 timer
 • Udskift papirindsatsen.
 • Udskift tændrøret.
 • Kontroller og juster ventilafstanden.
 • For hver 400 timer
 • Skift hydraulikvæsken og -filteret.
 • Før opbevaring
 • Maling af beskadigede overflader.
 • Årlig
 • Kontroller hele maskinen, og sørg ligeledes for, at alle møtrikker og bolte er tilspændte.
 • Important: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få yderligere oplysninger om procedurer for vedligeholdelse.

  Note: Du kan finde ledningsdiagram eller hydraulikdiagram til din maskine på www.Toro.com.

  Advarsel

  Hvis du ikke er forsigtig med farlige stoffer, kan de medføre alvorlig personskade.

  • Læs mærkater og vejledninger for de materialer, du anvender.

  • Bær de påkrævede personlige værnemidler, og vær forsigtig, når du anvender farlige stoffer.

  Følgende væsker er identificeret som farlige:

  Stoffer Vurderet risiko
  BenzinLav
  Smøreolie Lav
  Hydraulikvæske Lav
  Fedt Lav
  • Når du bruger ovenstående væsker, skal du bære beskyttelsesbriller og -handsker, og undlade at spilde.

  • Undgå kontakt med huden, og vask spildte væsker af med sæbe og vand.

  • Undgå kontakt med øjnene. Vask med rindende vand, og søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.

  • Undgå indtagelse. Søg lægehjælp, hvis dette sker.

  • Pas på væsker under højtryk, der slipper ud fra huller, revnede forbindelser osv. Væsker under højtryk kan trænge ind i huden. Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske på huden.

  • Brug altid et stykke pap eller papir, når du søger efter lækager.

  • Det må ikke være muligt for affaldsprodukter at forurene overfladevand, afløb eller kloaksystemer.

   Important: Beskyt miljøet. Bortskaf farlige stoffer korrekt. Når farlige affaldsprodukter skal bortskaffes, bringes de til en autoriseret losseplads.

  Bemærkninger om problemområder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til daglig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontroller, at omdrejningssammenføjningerne virker.       
  Kontroller brændstofstanden.       
  Kontroller motoroliestanden.       
  Kontroller hydraulikvæskestanden.       
  Kontroller luftfilteret.       
  Kontroller sikkerhedslåsesystemet.       
  Rengør motorens køleribber.       
  Kontroller for usædvanlige motorlyde.       
  Kontroller, om slangerne er beskadigede.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Smør alle fedtfittinger.       
  Kontroller dæktrykket.       
  Reparer beskadiget maling.       

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Tip ikke maskinen, medmindre det er nødvendigt. Hvis maskinen tippes, er der en risiko for, at motorolien trænger ind i motorens cylindertopstykke, og der kan lække hydraulikvæske fra oliedækslet, der sidder øverst på tanken. Disse lækager kan resultere i omfattende reparationer af maskinen. Hvis du skal udføre eftersyn under skjoldet, skal du løfte maskinen med et hejseapparat eller en lille kran.

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Gør følgende før justering, rengøring eller reparation af maskinen, eller før maskinen forlades:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Indstil gasreguleringskontakten til den lave tomgangshastighed.

   • Sørg for, at traktionen er i neutral.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk derefter motoren.

   • Vent, til alle bevægelige dele standser.

   • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Brug donkrafte til at understøtte maskinen eller komponenter efter behov.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  Smøring

  Smøring af drevtromlens leje

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Smør drevtromlens leje(smør straks efter vask).
 • Fedttype: Lithiumbaseret fedt nr. 2

  1. Tør området rent, så der ikke kan komme fremmedlegemer ind i lejet.

  2. Pump fedt ind i smøreniplen som vist i Figur 29.

   g036790g036789
  3. Tør overskydende smørefedt op.

   Important: Efter smøring skal du kort køre maskinen af plænen for at sprede overskydende smøremiddel, så plænen ikke beskadiges.

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Sluk motoren, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

  • Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren med for høj hastighed.

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 20 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien.
  1. Start motoren, og lad den køre i nogle få minutter for at varme olien op. Sluk derefter motoren.

  2. Hæv maskinen op på transporthjulene.

  3. Vip maskinen, så maskinens motorende er tættere på jorden, og understøt den anden ende, så den holdes i denne position.

  4. Monter dræningsslangen på dræningsventilen (Figur 30).

  5. Placer slangens anden ende i en passende beholder til olie (Figur 30).

   g029369
  6. Drej oliedræningsventilen 1/4 omgang mod uret for at starte oliedræningen (Figur 30).

  7. Når al olien er drænet, skal du dreje oliedræningsventilen 1/4 omgang med uret for at lukke ventilen (Figur 30).

  8. Tag dræningsslangen af, og tør eventuelt spildt olie op.

  9. Fyld krumtaphuset med den angivne olie. Se Kontrol af motoroliestanden.

  10. Olien skal bortskaffes på forsvarlig vis. Genbrug den i henhold til gældende, lokale retningslinjer.

  Serviceeftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller luftfilteret.
 • For hver 50 timer
 • Rens luftfilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 300 timer
 • Udskift papirindsatsen.
  1. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.

  2. Afmonter vingemøtrikken, som fastgør luftfilterdækslet på luftfilteret, og afmonter dækslet (Figur 31).

   g025916
  3. Rengør dækslet grundigt.

  4. Fjern vingemøtrikken fra luftfiltret, og fjern filteret (Figur 31).

  5. Fjern skumfilteret fra papirfilteret(Figur 31).

  6. Efterse begge luftfilterindsatser, og udskift dem, hvis de er beskadiget.

   Note: Udskift altid papirluftfilterets indsats ved det planlagte interval.

  7. Rengør skumindsatsen på følgende måde:

   1. Vask skumindsatsen i en opløsning af flydende sæbe og varmt vand.

    Note: Tryk den sammen for at fjerne snavset, men du må ikke vride den, idet du derved risikerer at rive den i stykker.

   2. Tør den ved at pakke den ind i en ren klud.

    Note: Klem kluden med skumindsatsen, så den tørrer, men du må ikke vride den, idet der er risiko for, at skummet rives i stykker.

   3. Gennemvæd indsatsen med ren motorolie.

    Note: Tryk indsatsen sammen for at fjerne overskydende olie og fordele olien jævnt. Skumindsatsen skal være fugtig med olie.

  8. Rengør papirindsatsen ved at banke filteret flere gange mod en hård overflade, så snavset fjernes.

   Note: Børst aldrig snavset af indsatsen, og brug ikke trykluft til at fjerne snavs. Børstning tvinger snavs ind i fibrene, og trykluft beskadiger papirindsatsen.

  9. Monter skumindsatsen, papirindsatsen og luftfilterdækslet igen.

   Important: Betjen aldrig motoren uden luftfilterindsatser, da dette sandsynligvis vil medføre ekstrem motorslitage og beskadigelse.

  Serviceeftersyn af tændrøret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller/juster tændrøret.
 • For hver 300 timer
 • Udskift tændrøret.
 • Type: NGK BPR6ES-tændrør eller tilsvarende.

  Afstand: 0,70 til 0,80 mm. Se Figur 33

  1. Kobl tændrørskablet fra tændrøret (Figur 32).

   g019905
  2. Rengør området omkring tændrøret, og fjern tændrøret fra topstykket.

   Important: Udskift tændrøret, hvis det er revnet, beskadiget eller snavset. Elektroderne må ikke sandblæses, skrabes eller renses, da motoren kan påføres skade af partikler, som trænger ind i cylinderen.

  3. Indstil afstanden til 0,70 til 0,80 mm(Figur 33).

   g019300
  4. Monter tændrøret med korrekt mellemrum manuelt for at undgå, at gevindet ødelægges.

  5. Når tændrøret er monteret, skal det tilspændes med en tændrørsnøgle for at presse tætningsskiven sammen.

   • Ved montering af et nyt tændrør skal det tilspændes med 1/2 omgang, efter at tændrøret har sat sig, for at presse skiven sammen.

   • Ved montering af det gamle tændrør skal det tilspændes 1/8-1/4 omgang, efter at tændrøret har sat sig, for at presse skiven sammen.

   Note: Et løst tændrør kan overophedes og beskadige motoren. Hvis tændrøret strammes for meget, kan det beskadige gevindene i cylindertopstykket.

  6. Sæt tændrørskablet til tændrøret.

  Kontrol og justering af ventilafstanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 300 timer
 • Kontroller og juster ventilafstanden.
 • Important: Se motorens betjeningsvejledning.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Rengøring af bundfældningsskålen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Rengør bundfældningsskålen.
 • Fare

  Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  • Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet ligger 25 mm under kanten af tanken. Dette tomrum i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig.

  • Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist.

  • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn. Køb ikke benzin til mere end 30 dages forbrug.

  • Anbring altid brændstofbeholdere på jorden et stykke fra køretøjet, før påfyldningen påbegyndes.

  • Fyld ikke brændstofbeholdere inde i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger, da indvendige tæpper eller plastikforinger i lastbiler kan isolere dunken og forsinke tabet af eventuel statisk elektricitet.

  • Når det er praktisk muligt, skal brændstofdrevet udstyr fjernes fra lastbilen eller anhængeren og påfyldes, mens hjulene står på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen af udstyret finde sted på en lastbil eller anhænger med en bærbar dunk i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

  • Hvis det er nødvendigt at benytte benzinstanderen, skal mundstykket hele tiden være i kontakt med kanten af åbningen i benzintanken eller dunken, indtil påfyldningen afsluttes.

  1. Flyt brændstofafbryderventilen til positionen OFF (fra), og fjern derefter bundfældningsskålen til brændstof og O-ringen (Figur 34).

   g025917
  2. Vask bundfældningsskålen og o-ringen i ikke-brændbart opløsningsmiddel, og tør dem grundigt.

  3. Anbring O-ringen i brændstofafbryderventilen, og monter bundfældningsskålen. Spænd bundfældningsskålen sikkert fast.

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske sprøjtet ind under huden skal fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Udskiftning af hydraulikvæsken og -filteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 20 timer
 • Skift hydraulikvæsken og -filteret.
 • For hver 400 timer
 • Skift hydraulikvæsken og -filteret.
 • Important: Brug kun Toro Premium All Season-hydraulikvæske (ISO VG 46) eller en tilsvarende væske. Andre væsker kan beskadige systemet.

  1. Anbring en dræningsbakke under hydrauliktankens aftapningsprop. (Figur 35).

   g036888
  2. Fjern aftapningsproppen fra bunden af tanken (Figur 35).

  3. Når al væsken er aftappet, sættes aftapningsproppen på plads igen.

  4. Rengør det område, hvor filteret monteres.

  5. Anbring en drænbakke under filteret, og afmonter filteret (Figur 36).

   g036797
  6. Fyld erstatningsfilteret med en egnet hydraulikvæske.

  7. Smør forseglingspakningen, og monter filteret med hånden, indtil pakningen er i berøring med filterhovedet. Stram dernæst endnu 3/4 omgang.

   Note: Filteret skulle nu være forseglet.

  8. Fjern hydrauliktankens dæksel (Figur 20).

  9. Fyld en egnet væske på tanken. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

  10. Monter tankhætten.

  11. Tør eventuelt spildt væske op.

  12. Start maskinen, og kør den i lav tomgang i 3 til 5 minutter for at cirkulere væsken og fjerne luft, som er fanget i systemet.

  13. Sluk motoren, kontroller hydraulikvæskestanden, og påfyld væske om nødvendigt.

  14. Sænk og fastlås sædet.

  15. Bortskaf væsken og filteret i henhold til gældende retningslinjer.

  Vedligeholdelse af bremser

  Kontrol og justering af parkeringsbremsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller, at parkeringsbremsen forhindrer maskinen i at rulle, når den er parkeret.
 • Kontroller, at parkeringsbremsen forhindrer maskinen i at rulle, når den er parkeret.

  Juster parkeringsbremsen som følger:

  • Tilspænd bremsens låsemøtrik for at øge bremsekraften (Figur 37).

  • Løsn bremsens låsemøtrik for at mindske bremsekraften (Figur 37).

  g027634

  Note: Sørg for, at bremsen deaktiveres helt, når bremsehåndtaget er i deaktiveret position.

  Rengøring

  Rengør tromlerne efter behov ved at sprøjte vand igennem hullerne i tromlehusene (Figur 38).

  g036889

  Sørg for, at området omkring hydraulikmotoren er rent, ved at fjerne snavs og affald (Figur 39).

  g036788

  Opbevaring

  1. Græs og snavs fjernes fra alle maskinens ydre dele, særligt tromlerne og motoren. Fjern snavs og avner fra ydersiden af ribberne på motorens cylinderhoved og blæserhuset.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt nær motoren.

  2. Ved længere tids opbevaring af maskinen (mere end 90 dage) skal brændstoffet i tanken tilsættes brændstofstabilisator.

   1. Lad motoren køre i 5 minutter for at fordele brændstoffet i brændstofsystemet.

   2. Du kan enten slukke for motoren, lade den køle af og dræne brændstoftanken eller lade motoren køre, indtil den slår fra.

   3. Start motoren, og lad den køre, indtil den slår fra. Gentag processen med chokeren aktiveret, indtil motoren ikke starter igen.

   4. Brændstoffet skal bortskaffes på forsvarlig vis. Genbrug den i henhold til gældende retningslinjer.

  3. Kontroller og stram alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle slidte og beskadigede dele.

  4. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret Toro-forhandler.

  5. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.