Wprowadzenie

Odniearka jest przeznaczona dla uytkownikw domowych. Maszyna suy gwnie do odnieania nawierzchni brukowanych, takich jak podjazdy i chodniki, a take innych nawierzchni komunikacyjnych w obiektach mieszkaniowych i handlowych. Nie naley uywa maszyny do usuwania innych materiaw ni nieg. Opisywany model nie jest przeznaczony do odnieania nawierzchni wirowych.

Przeczytaj uwanie ponisze informacje, aby pozna zasady waciwej obsugi i konserwacji urzdzenia, nie uszkodzi go i unikn obrae ciaa. Odpowiedzialno za prawidowe i bezpieczne uytkowanie produktu spoczywa na uytkowniku.

Z firm Toro mona skontaktowa si bezporednio poprzez stron www.Toro.com w kwestiach dotyczcych materiaw szkoleniowych z zakresu bezpieczestwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriw, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urzdzenia.

Aby skorzysta z serwisu, zakupi oryginalne czci Toro lub uzyska dodatkowe informacje, skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsugi klienta firmy Toro, a take przygotuj numer modelu i numer seryjny maszyny. Figure 1 przedstawia pooenie numeru modelu i numeru seryjnego na maszynie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urzdzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeli wystpuje), aby zarejestrowa swoje urzdzenie i uzyska informacje o gwarancji, czciach zamiennych i innych kwestiach zwizanych z produktem.

g216757

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagroe, a zawarte w niej ostrzeenia zostay oznaczone symbolem ostrzegawczym (Figure 2), ktry sygnalizuje niebezpieczestwo mogce spowodowa powane obraenia lub mier w razie zlekcewaenia zalecanych rodkw ostronoci.

g000502

W niniejszej instrukcji wystpuj 2 sowa podkrelajce wag informacji. Wane zwraca uwag na szczeglne informacje techniczne, a Uwaga podkrela informacje oglne, wymagajce szczeglnej uwagi.

Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami europejskimi. Szczegowe informacje mona znale w osobnej deklaracji zgodnoci produktu (DOC) dotyczcej tego wyrobu.

Important: W przypadku eksploatowania tej maszyny na wysokoci powyej 1500 m przez duszy czas naley zainstalowa zestaw na du wysoko n.p.m., aby silnik mg spenia wymagania CARB/EPA w zakresie emisji. Zestaw na du wysoko n.p.m. poprawia parametry pracy silnika, zapobiegajc jednoczenie powstawaniu nagaru na elektrodach wiec zaponowych, trudnociom z uruchamianiem silnika i zwikszonej emisji zanieczyszcze. Po zainstalowaniu zestawu na maszynie naley umieci stosown naklejk, obok naklejki z numerem seryjnym. Aby uzyska zestaw na du wysoko n.p.m. i naklejki, naley skontaktowa si z autoryzowanym serwisem Toro. Adresy dealerw mona znale na naszej stronie internetowej www.Toro.com lub kontaktujc si z Dziaem Obsugi Klienta Toro pod numer podany w owiadczeniu dotyczcym gwarancji na ukad kontroli emisji spalin.W przypadku eksploatacji poniej wysokoci 1500 m naley zdemontowa zestaw z silnika i przywrci oryginaln konfiguracj. Silnika przystosowanego do pracy na duej wysokoci n.p.m. nie naley uywa na niszych wysokociach, gdy moe to doprowadzi do jego przegrzania i uszkodzenia.Jeeli nie wiadomo, czy dana maszyna zostaa przystosowana do eksploatacji na duej wysokoci n.p.m., naley poszuka nastpujcej naklejki (Figure 3).

decal127-9363

Bezpieczeństwo

Maszyna spenia wymagania normy EN ISO 8437.

Oglne zasady bezpieczestwa

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika naley zapozna si z niniejsz instrukcj obsugi. Kady uytkownik tego urzdzenia musi by zaznajomiony ze sposobem jego obsugi, sposobem szybkiego zatrzymania silnika i musi rozumie ostrzeenia.

 • Zanim opucisz stanowisko operatora z jakiegokolwiek powodu wycz silnik.

 • Nie zbliaj doni ani stp do ruchomych czci maszyny.

 • Zabronione jest uytkowanie maszyny bez zaoonych i dziaajcych wszystkich oson oraz innych urzdze zabezpieczajcych.

 • Nie zblia si do wyrzutnika. Nie zezwalaj osobom postronnym, a w szczeglnoci maym dzieciom na podchodzenie w poblie obszaru pracy.

 • Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsugiwa maszyn.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczce bezpieczestwa oraz instrukcje s wyranie widoczne dla operatora i znajduj si w pobliu wszystkich miejsc potencjalnego zagroenia. Uszkodzone i brakujce etykiety naley wymieni.

decal94-2577
decal115-5660
decal117-9102
decal117-9103

Montaż

Rozkadanie uchwytu

g263299

Monta tunelu wyrzutowego

g262492

Uzupenianie oleju w silniku

g253610

Regulacja linki sterujcej

Przegląd produktu

g011431
ModelMasaDugoSzerokoWysoko
3856337 kg122 cm54 cm107 cm
(82 funtw)
3856839 kg(48 cali)(21 cali)(42 cali)
(87 funtw)

Osprzt/akcesoria

Dostpna jest gama osprztu i akcesoriw akceptowanych przez firm Toro przeznaczonych do stosowania z urzdzeniem i zwikszajcych jego moliwoci. Skontaktuj si z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub odwied stron www.Toro.com, aby uzyska list wszystkich zatwierdzonych akcesoriw i osprztu.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny naley stosowa wycznie czci zamienne/akcesoria zalecane przez firm Toro. Czci zamienne i akcesoria pochodzce od innych producentw mog stwarza zagroenie dla bezpieczestwa. Korzystanie z nich moe spowodowa utrat gwarancji maszyny.

Działanie

Before Operation

Bezpieczestwo przed rozpoczciem pracy

Oglne zasady bezpieczestwa

 • Tylko modele z rozrusznikiem elektrycznym: Uywaj przeduaczy i gniazd okrelonych w instrukcji. Sprawd przewd elektryczny przed podczeniem go do rda zasilania. Jeli przewd jest uszkodzony, naley go wymieni. Zawsze, kiedy nie uruchamiasz maszyny, odczaj przewd zasilajcy.

 • No odpowiedni odzie, w tym ochron oczu, dugie spodnie, pene obuwie robocze z podeszw antypolizgow i ochronniki suchu. Zwi wosy, jeli s dugie, zabezpiecz lune ubranie, i nie no lunej biuterii.

 • Dokadnie sprawd obszar, na ktrym bdziesz uywa maszyny, i usu wszystkie wycieraczki, sanki, deski, przewody i inne przedmioty.

 • Jeli osona, zabezpieczenie lub naklejka ulegnie uszkodzeniu, stanie si nieczytelna lub zaginie, napraw j lub wymie przed przystpieniem do pracy. Dokr take wszelkie poluzowane mocowania.

 • Tylko modele dwustopniowe: Wyreguluj wysoko obudowy kolektora tak, aby nie zawadzaa o powierzchni szutrow lub tuczniow.

Bezpieczestwo zwizane z paliwem

Paliwo jest niezwykle atwopalne i wybuchowe. Poar lub wybuch paliwa moe poparzy Ciebie i innych.

 • Aby zapobiec zapaleniu paliwa przez adunek elektrostatyczny, przed napenianiem ustaw kanister i/lub maszyn na podou, a nie w pojedzie lub na innym przedmiocie.

 • Uzupeniaj paliwo na zewntrz, kiedy silnik jest zimny. Za z powrotem korek paliwa mocujc go poprawnie i wytrzyj rozlane paliwo.

 • Nie zbliaj si do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie moe znajdowa si w pobliu otwartego pomienia ani iskier.

 • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasigiem dzieci.

 • Gdy zbiornik jest napeniony paliwem, przechylaj maszyn tylko w sposb podany w instrukcji.

 • Ubranie oblane paliwem naley natychmiast zmieni.

Uzupenianie paliwa

 • Aby uzyska najlepsze rezultaty, uywaj tylko czystej, wieej (poniej 30 dni) benzyny bezoowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyszej (metoda klasyfikacji [R+M)/2]).

 • Mona stosowa paliwo nasycone tlenem, zawierajce do 10% etanolu lub 15% MTBE (objtociowo).

 • Nie uywaj benzyny z etanolem (takiej jak E15 lub E85) o zawartoci etanolu powyej 10% (objtociowo). Mog wystpi problemy z wydajnoci i/lub uszkodzenie silnika, ktre moe nie by objte gwarancj.

 • Nie uywaj benzyny zawierajcej metanol.

 • Zabrania si przechowywania paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, jeeli nie zosta uyty stabilizator paliwa.

 • Zabrania si dodawania oleju do benzyny.

Nie nalewa paliwa powyej dolnego poziomu szyjki zbiornika (Figure 9).

g216203

Important: W celu uzyskania jak najlepszych rezultatw, kupuj tylko tyle paliwa, ile zamierzasz zuy w cigu 30 dni. Moesz take w kadej sytuacji skorzysta ze rodka stabilizujcego/dodatku uszlachetniajcego paliwo w maszynie dodajc go zgodnie z zaleceniami dodatku stabilizujcego paliwo, aby paliwo duej zachowywao wieo.

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawd poziom oleju i w razie potrzeby uzupenij.
 • g253610

  Before Operation

  Bezpieczestwo w czasie pracy

  Oglne zasady bezpieczestwa

  • Wycz silnik przed przystpieniem do udraniania kanau wyrzutowego i zawsze korzystaj z kijka lub narzdzia do usuwania niegu (jeeli byo dostarczone).

  • W czasie uytkowania maszyny stj za uchwytami, z dala od otworu wyrzutnika. Nie zbliaj twarzy, doni, stp ani innych czci ciaa ani odziey do ruchomych lub wirujcych czci.

  • Nigdy nie kieruj wyrzutnika w stron ludzi lub miejsc, gdzie moe doj do uszkodzenia mienia.

  • Podczas obsugi maszyny zachowaj pene skupienie. Nie podejmuj adnych rozpraszajcych czynnoci, w przeciwnym razie moesz spowodowa obraenia lub wyrzdzi szkody w mieniu.

  • Uwaaj, aby si nie polizgn lub przewrci, zwaszcza podczas cofania.

  • Zawsze utrzymuj stabiln pozycj i mocno trzymaj uchwyty. Chod; nie biegaj.

  • Podczas uywania maszyny na pochyym terenie zachowuj najwysz ostrono.

  • Nie uywaj maszyny nie majc dobrej widocznoci ani odpowiedniego owietlenia.

  • Podczas cofania maszyny patrz do tyu i zachowaj ostrono.

  • W przypadku przerwy w odnieaniu wycz napd ruby.

  • Zachowaj szczegln ostrono podczas uywania maszyny do pracy na wirowych podjazdach (tylko modele dwustopniowe), alejkach lub drogach oraz podczas przejedania przez nie. Uwaaj na ukryte zagroenia oraz ruch uliczny.

  • Nigdy nie prbuj dokonywa jakichkolwiek regulacji przy uruchomionym silniku, chyba, e takie polecenie podano w instrukcji.

  • Po kolizji z ciaem obcym zatrzymaj silnik, wyjmij kluczyk zaponu (tylko modele z elektrycznym rozruchem) i sprawd maszyn pod ktem uszkodze. Przed uruchomieniem maszyny napraw wszelkie uszkodzenia.

  • Jeli maszyna zaczyna nadmiernie drga, wycz silnik i natychmiast sprawd przyczyn.

  • Nie wolno uruchamia silnika wewntrz pomieszczenia, gdy spaliny stwarzaj zagroenie.

  • Nie przeciaj maszyny, usiujc odniea zbyt szybko.

  • Przed uruchomieniem silnika zwolnij wszystkie sprzga i wcz bieg jaowy.

  • Zawsze wyczaj silnik, kiedy opuszczasz stanowisko operatora, aby odblokowa kolektor, wirnik lub tunel wyrzutowy, a take przed napraw, regulacj lub kontrol.

  • Nigdy nie odnieaj z du prdkoci przejazdow na liskich nawierzchniach.

  Uruchamianie silnika

  Note: Zdejmij rkawiczk, kiedy naciskasz pompk, aby z jej otworu nie mogo wydosta si powietrze.

  Important: Nie uywaj pompki ani ssania, jeli silnik ju pracowa i jest gorcy. Nadmierna ilo podanego paliwa moe zala silnik i uniemoliwi rozruch.

  Modele standardowe

  g257388

  Modele z rozruchem elektrycznym

  g257387

  Note: Uywaj tylko atestowanych przeduaczy o rednicy przewodu min. 1,5 mm, nie duszych ni 15 m, przeznaczonych do stosowania na zewntrz.

  Ostrzeżenie

  Przewd elektryczny moe ulec uszkodzeniu, powodujc poraenie prdem lub poar.

  Dokadnie sprawd przewd elektryczny przed podczeniem go do rda zasilania. Jeli przewd jest uszkodzony, nie uywaj go do uruchamiania maszyny. Natychmiast wymie lub napraw uszkodzony przewd. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu, aby uzyska pomoc.

  Ostrożnie

  Jeli zostawisz maszyn podczon do rda zasilania, kto moe przypadkowo j uruchomi, powodujc obraenia i szkody (tylko modele z rozruchem elektrycznym).

  Zawsze, kiedy nie uruchamiasz maszyny, odczaj przewd zasilajcy.

  Zaczanie opatek wirnika

  Aby zaczy opatki wirnika, przycinij dwigni sterujc do uchwytu (Figure 12).

  g219303

  Wyczanie opatek wirnika

  Aby wyczy opatki wirnika, zwolnij dwigni sterujc (Figure 13).

  g011230

  Zatrzymywanie silnika

  Aby wyczy silnik, przekr kluczyk zaponu w lewo w pozycj OFF (Figure 14).

  g011433

  Regulacja tunelu wyrzutowego i deflektora

  Aby wyregulowa tunel wyrzutowy, nacinij przycisk sterowania Quick Shoot ™ z prawej strony uchwytu i przesu je w gr lub w d na uchwycie. Przesunicie sterowania w d uchwytu obraca tunel wyrzutowy w lewo; natomiast przesunicie sterowania w gr uchwytu obraca tunel wyrzutowy w prawo (Figure 15).

  g006399

  Aby zwikszy lub zmniejszy kt deflektora tunelu wyrzutowego, nacinij przycisk na deflektorze i przesu go w gr lub w d (Figure 16).

  g006398

  Odblokowywanie tunelu wyrzutowego

  Aby odblokowa tunel:

  • Zatrzymaj silnik!

  • Odczekaj 10 sekund, aby mie pewno, e opatki wirnika zatrzymay si.

  • Do czyszczenia zawsze uywaj odpowiedniego narzdzia, nigdy nie wykorzystuj do tego celu doni.

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  Ostrzeżenie

  opaty wirnika mog wyrzuca kamienie, zabawki i inne przedmioty, powodujc powane obraenia u operatora lub osb postronnych.

  • Uprztnij z odnieanego obszaru wszystkie przedmioty, ktre opatki wirnika mogyby pochwyci i wyrzuci.

  • Nie pozwalaj dzieciom ani zwierztom przebywa na odnieanym obszarze.

  • Odnieaj, gdy tylko spadnie nieg.

  • Aby odnieanie byo dokadne, trasy przejazdu odniearki powinny nieco si nakada.

  • W miar moliwoci wyrzucaj nieg z wiatrem.

  • Jeli maszyna nie porusza si sama do przodu na liskich nawierzchniach lub w cikim niegu, popychaj uchwyt, ale pozwl jej pracowa wasnym tempem.

  • Maszyna moe pozostawia lady gumy na wieym betonie szczotkowanym lub zabarwionym na jasny kolor. Przed jej uyciem sprawd jej zachowanie w niewidocznym miejscu. Takie lady nie s trwae.

  After Operation

  Bezpieczestwo po skoczonej pracy

  Oglne zasady bezpieczestwa

  • Nigdy nie przechowuj maszyny z paliwem w zbiorniku w budynku, gdzie wystpuj otwarte rda zaponu, takie jak podgrzewacze c.w.u., wolnostojce grzejniki, suszarki do ubra itp. Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekaj, a silnik ostygnie.

  • Jeeli maszyna ma by przechowywana przez okres duszy ni 30 dni, zapoznaj si z wanymi informacjami podanymi w Przed składowaniem.

  • Po zakoczeniu odnieania zostaw maszyn uruchomion przez kilka minut, aby zapobiec zamarzniciu kolektora i wirnika.

  Zapobieganie zamarzaniu po pracy

  • Zostaw silnik uruchomiony na kilka minut, aby zapobiec zamarzniciu ruchomych czci. Wycz silnik, zaczekaj, a wszystkie ruchome czci si zatrzymaj, po czym usu ld i nieg z maszyny.

  • Usu cay nieg i ld z podstawy tunelu wyrzutowego.

  • Obr tunel wyrzutowy w lewo i prawo, aby pozby si nagromadzonego lodu.

  • Po ustawieniu kluczyka zaponu w pozycji WYCZENIA pocignij kilka razy za uchwyt rozrusznika linkowego lub podcz przewd elektryczny do rda zasilania i maszyny, i nacinij jeden raz przycisk rozrusznika elektrycznego, aby zapobiec zamarzniciu rozrusznika linkowego i/lub elektrycznego (tylko modele z rozruchem elektrycznym).

  • Kiedy pada nieg i panuje niska temperatura, niektre elementy sterowania i ruchome czci mog zamarza. Nie uywaj nadmiernej siy, prbujc poruszy zamarznite elementy sterowania. W razie problemw z poruszeniem dowolnego elementu sterowania lub czci, uruchom silnik i zostaw uruchomiony na kilka minut.

  Konserwacja

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszej godzinie
 • Sprawd i w razie potrzeby wyreguluj link sterujc.
 • Sprawd i w razie potrzeby dokr lune mocowania.
 • Po pierwszych 2 godzinach
 • Wymie olej silnikowy.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawd poziom oleju i w razie potrzeby uzupenij.
 • Co rok
 • Sprawd i w razie potrzeby wyreguluj link sterujc.
 • Sprawd opatki wirnika i w razie potrzeby zle wymian opatek i zgarniacza przedstawicielowi autoryzowanego serwisu.
 • Wymie olej silnikowy.
 • Serwisuj i w razie potrzeby wymie wiec zaponow.
 • Sprawd i w razie potrzeby dokr lune mocowania.
 • Zle przedstawicielowi autoryzowanego serwisu kontrol i ewentualn wymian paska napdowego.
 • Co rok lub przed składowaniem
 • Przygotuj maszyn do przechowywania.
 • Zasady bezpieczestwa podczas konserwacji

  Przed przystpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynnoci konserwacyjnych w maszynie naley zapozna si z nastpujcymi zasadami bezpieczestwa:

  • Przed przystpieniem do serwisowania, regulacji czy czyszczenia maszyny wycz silnik i wyjmij kluczyk. W sprawie powanych napraw kontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  • Zawsze zakadaj okulary ochronne lub oson oczu przed przystpieniem do regulacji lub naprawy maszyny, aby chroni oczy przed przedmiotami, ktre mog by przez ni wyrzucane.

  • Czsto regularnie sprawdzaj dokrcenie wszystkich mocowa, aby zapewni bezpieczn eksploatacj maszyny.

  • Nie zmieniaj ustawie regulatora silnika.

   Kupuj tylko oryginalne czci zamienne i akcesoria firmy Toro.

  Regulacja linki sterujcej

  Kontrola linki sterujcej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszej godzinie
 • Sprawd i w razie potrzeby wyreguluj link sterujc.
 • Co rok
 • Sprawd i w razie potrzeby wyreguluj link sterujc.
 • Przesu dwigni sterujc do tyu w stron uchwytu, aby usun luz linki sterujcej (Figure 17).

  g011233

  Note: Upewnij si, e midzy dwigni i uchwytem jest szczelina 2-3 mm (Figure 17).

  Important: Linka sterujca musi mie pewien luz przy zwalnianiu dwigni sterujcej, aby opatki wirnika mogy si prawidowo zatrzyma.

  Regulacja linki sterujcej

  1. Przesu w gr oson spryny i odczep spryn od cznika regulacyjnego (Figure 18).

   g006402

   Note: Moesz pocign w gr cznik regulacyjny i link, aby uatwi odczepianie spryny.

  2. Przesu mocowanie Z odpowiednio w wyszy lub niszy otwr na czniku regulacyjnym, aby uzyska szczelin 2-3 mm midzy dwigni sterujc i uchwytem (Figure 18).

   Note: Przesunicie mocowania Z wyej zmniejsza, a przesunicie go niej zwiksza szczelin midzy dwigni sterujc i uchwytem.

  3. Zaczep spryn na czniku regulacyjnym i nasu na niego oson.

  4. Sprawd regulacje; patrz Kontrola linki sterujcej.

   Note: Po duszym uytkowaniu pasek napdowy moe ulec zuyciu i poluzowaniu. Jeli pasek napdowy lizga si (bez przerwy piszczy) przy duym obcieniu, odcz spryn od cznika regulacyjnego i przesu grny koniec spryny w otwr znajdujcy si dalej od osi przegubu w dwigni (Figure 19). Nastpnie zaczep spryn na czniku regulacyjnym i wyreguluj link sterujc.

   g011232

   Note: Przy mokrej pogodzie pasek moe si lizga (piszcze); aby wysuszy ukad napdowy, uruchom wirnik i pozwl mu pracowa bez obcienia przez 30 sekund.

  Kontrola opatek wirnika

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Sprawd opatki wirnika i w razie potrzeby zle wymian opatek i zgarniacza przedstawicielowi autoryzowanego serwisu.
 • Przed kadym odnieaniem sprawdzaj zuycie opatek wirnika. Kiedy krawd opatki wirnika zuyje si do otworu wskazujcego zuycie, zle wymian opatek wirnika i zgarniacza przedstawicielowi autoryzowanego serwisu (Figure 20).

  g011544

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 2 godzinach
 • Wymie olej silnikowy.
 • Co rok
 • Wymie olej silnikowy.
 • W miar moliwoci uruchom silnik na kilka minut przed wymian oleju, aby go rozgrza. Rozgrzany olej atwiej wypywa i zawiera wicej zanieczyszcze.

  Specyfikacja oleju silnikowego

  Ilo oleju silnikowego 0,60 litra
  Lepko olejuPatrz Figure 23.
  Klasa serwisowa APISJ lub wysza
  1. Spu paliwo ze zbiornika do atestowanego kanistra lub zostaw silnik uruchomiony, a si zatrzyma.

  2. Ustaw maszyn na rwnym podou.

  3. Umie pojemnik na zuyty olej pod korkiem spustowym; wyjmij korek i przechyl maszyn do tyu, aby spuci zuyty olej do pojemnika (Figure 21).

   g006372
  4. Po spuszczeniu zuytego oleju ustaw maszyn w pozycji roboczej.

  5. Za korek spustowy oleju i mocno go dokr.

  6. Wyczy obszar wok korka wlewu oleju (Figure 22).

   g006316
  7. Odkr i zdejmij korek wlewu oleju (Figure 22).

  8. Po ustawieniu maszyny w pozycji roboczej ostronie wlej olej do wlewu do punktu przelewu (Figure 24).

   Note: Moesz przechyli maszyn do przodu (uchwyt w gr), aby uatwi dolewanie oleju. Pamitaj, aby przed sprawdzeniem poziomu oleju ustawi maszyn w pozycji roboczej.

   Important: Nie przechylaj maszyny cakowicie do przodu, poniewa moe z niej wyciec paliwo.

   Wykorzystaj Figure 23 poniej, aby wybra najlepsz lepko oleju dla spodziewanego zakresu temperatur na zewntrz.

   g011606
   g006374
  9. Odczekaj 3 minut, aby olej si usta i dolej odpowiedni ilo, aby poziom zrwna si z punktem przepenienia.

  10. Wkr korek wlewu oleju do otworu i dokr go rcznie.

  11. Wytrzyj cay rozlany olej.

  12. Oddaj zuyty olej do lokalnego centrum recyklingu.

  Serwisowanie wiecy zaponowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Serwisuj i w razie potrzeby wymie wiec zaponow.
 • Uywaj wiec NGK BPR6ES, Champion RN9YC lub podobnych.

  1. Wycz silnik i zaczekaj, a wszystkie ruchome czci si zatrzymaj.

  2. Obr tunel wyrzutowy, aby by skierowany do przodu.

  3. Zdemontuj tunel wyrzutowy, uchwyt i uszczelk tunelu, odkrcajc 3 due i jedn ma rub (Figure 25).

   g006489
  4. Odkr 4 ruby mocujce oson (Figure 26).

   g011435
  5. Odkr korek zbiornika paliwa.

  6. Zdejmij oson (Figure 26).

  7. Za korek zbiornika paliwa.

  8. Odcz kabel od wiecy zaponowej.

  9. Wyczy obszar wok wiecy zaponowej.

  10. Wyjmij wiec zaponow z gowicy cylindra.

   Important: Wymie, jeli wieca jest pknita lub zanieczyszczona. Nie czy elektrod, poniewa drobne zanieczyszczenia, ktre dostan si do cylindra, mog uszkodzi silnik.

  11. Ustaw przerw na wiecy na 0,76 mm w sposb widoczny na Figure 27.

   g000533
  12. Wkr wiec zaponow i dokr j momentem 27–30 N∙m.

  13. Podcz kabel do wiecy zaponowej.

   Note: Dopilnuj, aby rura odpowietrznika zostaa poprowadzona nad kablem wiecy zaponowej, jak pokazuje Figure 28.

   g011440
  14. Odkr korek zbiornika paliwa.

  15. Zamocuj oson za pomoc rub odkrconych w kroku 4.

   Note: Upewnij si, e grna i dolna osona dopasoway si w bocznych rowkach.

  16. Za korek zbiornika paliwa.

  17. Za uszczelk tunelu, tunel wyrzutowy i uchwyt tunelu na maszynie za pomoc rub odkrconych w kroku 3.

   Note: Maa ruba przechodzi przez may otwr w uszczelce tunelu z przodu otworu tunelu wyrzutowego.

  Wymiana paska napdowego

  Jeli pasek napdowy zuyje si, nasiknie olejem, bdzie nadmiernie spkany lub pomarszczony lub ulegnie innemu uszkodzeniu, wymie pasek.

  1. Zdejmij pokryw paska napdowego – w tym celu odkr 3 ruby pokazane na Figure 29.

   g008238
  2. Odczep spryn hamulca z ramienia koa pasowego lunego, aby zwolni napicie paska (Figure 29).

  3. Odkr rub i zdejmij podkadk zakrzywion, ktre mocuj koo pasowe wirnika (Figure 29).

  4. Zdejmij koo pasowe wirnika i pasek napdowy (Figure 29).

  5. Zamontuj nowy pasek napdowy, prowadzc go w sposb przedstawiony na Figure 30.

   g008317

   Note: Poprowad nowy pasek napdowy najpierw wok koa pasowego silnika, nastpnie przez koo pasowe lune i wreszcie wok lunego koa pasowego wirnika, znajdujcego si tu nad waem wirnika (Figure 29)

  6. Zamontuj koo pasowe wirnika na wale wirnika (Figure 29).

  7. Za podkadk wykrzywion i przykr rub koa pasowego wirnika. Przykr je dokadnie (Figure 29).

   Note: Wklsa strona podkadki wykrzywionej powinna by skierowana na zewntrz koa pasowego.

  8. Za spryn hamulca na rami koa pasowego lunego (Figure 30).

  9. Zainstaluj pokryw paska napdowego za pomoc rub odkrconych w kroku 1.

   Note: Upewnij si, e pasek napdowy jest odpowiednio wyregulowany i dziaa poprawnie, patrz Kontrola linki sterujcej i Regulacja linki sterujcej.

  Regulacja sterowania Quick Shoot

  Jeli linka Quick Shoot (Figure 31) ma ponad 13 mm luzu lub tunel wyrzutowy nie obraca si w lewo i w prawo o jednakowy kt, naley wyregulowa linki sterujce Quick Shoot.

  g006514
  1. Poluzuj 2 zaciski linki sterujcej Quick Shoot (Figure 32).

   g006406
  2. Ustaw sterowanie Quick Shoot midzy 2 strzakami umieszczonymi po prawej stronie grnego uchwytu (Figure 33).

   g006405
  3. Obr tunel wyrzutowy w taki sposb, aby by skierowany bezporednio do przodu, a strzaka z tyu tunelu zrwnaa si ze strzak na osonie (Figure 34).

   g006521
  4. Przytrzymaj tunel wyrzutowy skierowany do przodu, cignij doln oson linki w d, a zlikwidujesz luz linki, po czym dokr mocno rub na dolnym zacisku linki (Figure 35).

   g006512
  5. Cignij grn oson linki do przodu, a zlikwidujesz luz linki, po czym dokr mocno rub na grnym zacisku linki (Figure 36).

   g006513

   Note: Nie napinaj linek zbyt mocno. Jeli linki zostan zbyt mocno napite, obsuga Quick Shoot bdzie utrudniona.

  Przechowywanie

  Przechowywanie maszyny

  Ostrzeżenie

  Opary paliwa s atwopalne, wybuchowe i niebezpieczne w razie wdychania. Przechowujc produkt w miejscu, gdzie wystpuje otwarty pomie, moe doj do zaponu oparw paliwa i wybuchu.

  • Nie przechowuj maszyny w domu (mieszkaniu), piwnicy, ani innych miejscach, gdzie mog wystpowa rda zaponu, takie jak podgrzewacze c.w.u., wolnostojce grzejniki, suszarki do ubra, piece i podobne urzdzenia.

  • Nie przechylaj maszyny do przodu ani do tyu z paliwem w zbiorniku, poniewa paliwo moe z niej wyciec.

  • Nie przechowuj maszyny z uchwytem opuszczonym na podoe, gdy spowoduje to napynicie oleju do cylindra silnika i wyciek na podoe, a silnik nie da si uruchomi i nie bdzie w stanie pracowa.

  1. Przy ostatnim tankowaniu w sezonie dodaj stabilizator paliwa, aby je odwiey, zgodnie z zaleceniami producenta stabilizatora paliwa.

   Important: Nie naley przechowywa paliwa duej ni sugeruje to producent stabilizatora do paliwa.

  2. Uruchom silnik na 10 minut, aby rozprowadzi wzbogacone paliwo w ukadzie paliwowym.

  3. Wycz silnik, zaczekaj, a ostygnie i spu paliwo ze zbiornika lub zostaw silnik uruchomiony, a si zatrzyma.

  4. Uruchom silnik i pozwl, aby pracowa a do wyczenia.

  5. Wcz ssanie lub zalej ukad paliwowy silnika, uruchom go po raz trzeci i prbuj tak dugo, a nie bdzie go mona uruchomi.

  6. Spu paliwo z ganika przez rub spustow do atestowanego kanistra na benzyn.

  7. Odpowiednio usu niewykorzystane paliwo. Oddaj je do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami lub wykorzystaj w samochodzie.

  8. Kiedy silnik bdzie jeszcze ciepy, wymie olej silnikowy. Patrz Wymiana oleju silnikowego.

  9. Wyjmij wiec zaponow, patrz Serwisowanie wiecy zaponowej.

  10. Wlej 10ml (2 yeczki) oleju do otworu po wiecy zaponowej.

  11. Wkr wiec zaponow rk, po czym dokr j momentem 27–30 N∙m.

  12. Po ustawieniu kluczyka zaponu w pozycji OFF pocignij powoli za uchwyt rozrusznika linkowego, aby rozprowadzi olej wewntrz cylindra.

  13. Wyczy maszyn.

  14. Pomaluj miejsca, w ktrych odprysn lakier, lakierem dostpnym u przedstawiciela autoryzowanego serwisu. Przed malowaniem przeszlifuj te miejsca papierem ciernym i zagruntuj rodkiem antykorozyjnym, aby zabezpieczy elementy metalowe przed korozj.

  15. Dokr wszelkie poluzowane mocowania. Napraw lub wymie wszystkie uszkodzone czci.

  16. Przykryj maszyn i przechowaj j w czystym, suchym miejscu, poza zasigiem dzieci. Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekaj, a silnik ostygnie.