Úvod

Tento stroj je uren na pouvanie vlastnkmi domov. Navrhnut je najm na odstraovanie snehu z dldench povrchov, ako naprklad prjazdovch ciest a chodnkov, a z inch povrchov urench na dopravu v obytnch alebo komernch priestoroch. Nie je navrhnut na odstraovanie inch materilov, ako je sneh, ani na odstraovanie snehu zo trkovch povrchov.

Tieto informcie si pozorne pretajte, aby ste sa vrobok nauili sprvne ovlda audriava aaby ste predchdzali zraneniam apokodeniu vrobku. Zodpovedte za sprvnu abezpen obsluhu vrobku.

So spolonosou Toro sa mete skontaktova priamo na lokalite www.Toro.com, kde zskate informcie obezpenosti vrobkov, koliacich materiloch tkajcich sa prevdzky, prsluenstve a tie pomoc pri hadan predajcu alebo registrcii vrobku.

Ak potrebujete servis, originlne diely od spolonosti Toro alebo doplujce informcie, obrte sa na autorizovanho servisnho predajcu alebo zkazncke stredisko spolonosti Toro a pripravte si slo modelu a sriov slo vho stroja. Figure 1 oznauje miesto na stroji sslom modelu asriovm slom. sla si zaznamenajte do poskytnutho priestoru.

Important: Ak chcete zaregistrova svoj produkt a zska prstup k informcim o zruke, sastiach a k alm informcim o produkte, oskenujte kd QR na ttku so sriovm slom (ak sa nachdza na produkte) pomocou mobilnho zariadenia.

g216757

Tto prruka identifikuje potencilne rizik abezpenostn upozornenia s vnej oznaen vstranm symbolom (Figure 2), ktor signalizuje, e nedodranie odporanch opatren me vies kvnemu alebo smrtenmu zraneniu.

g000502

Vtejto prruke sa pouvaj na zvraznenie informci dve slov. Slovo Dleit upriamuje pozornos na pecilne mechanick informcie aslovo Poznmka zdrazuje veobecn informcie, ktor si zaslia pecilnu pozornos.

Vrobok vyhovuje vetkm prslunm eurpskym smerniciam. Podrobnosti njdete vsamostatnom hrku so pecifickm vyhlsenm ozhode.

Important: Ak pouvate tento stroj nepretrite nad 1500 m, skontrolujte, i bola naintalovan sprava High Altitude Kit na pouvanie vo vysokej nadmorskej vke, aby stroj spal nariadenia o emisich CARB/EPA. Sprava High Altitude Kit zvyuje vkon stroja a zrove zabrauje zaneseniu zapaovacej svieky, tvrdmu tartu a zvenm emisim. Po naintalovan spravy pripevnite ttok pre vysok nadmorsk vku veda sriovho ttka na stroji. Sprvnu spravu High Altitude Kit a ttok pre vysok nadmorsk vku pre v stoj zskate od autorizovanho servisnho predajcu spolonosti Toro. Najbliieho predajcu njdete na naej webovej lokalite www.Toro.com alebo sa obrte na oddelenie starostlivosti o zkaznkov spolonosti Toro na slach uvedench vo vyhlsen o systme istenia vfukovch plynov.Pri optovnom spusten motora pod 1500 m odstrte spravu z motora a obnovte jeho pvodn vrobn nastavenia. Neprevdzkujte motor konvertovan na prcu vo vysokej nadmorskej vke pri niej nadmorskej vke. Mohlo by djs k jeho prehriatiu a pokodeniu.Ak si nie ste ist, i bol stroj konvertovan na pouitie vo vysokej nadmorskej vke, pozrite si nasledujci ttok (Figure 3).

decal127-9363

Bezpečnosť

Tento stroj spa poiadavky normy EN ISO 8437.

Veobecn bezpenos

 • Pred natartovanm motora si pretajte tto pouvatesk prruku a oboznmte sa s jej obsahom. Zarute, aby kad osoba pouvajca tento produkt vedela, ako ho m pouva a ako rchlo vypn motor, a rozumela varovaniam.

 • Vdy ke z akhokovek dvodu opustte prevdzkov polohu, vypnite motor.

 • Do blzkosti pohyblivch sast stroja nedvajte ruky ani nohy.

 • Stroj neprevdzkujte bez vetkch ochrannch prvkov ainch namontovanch afunknch ochrannch zariaden.

 • Udrujte odstup od vetkch vstupnch otvorov. Do oblasti prevdzky nepajte okolostojace osoby, najm mal deti.

 • Nikdy nedovote, aby stroj obsluhovali deti.

Bezpečnostné a inštrukčné štítky

Graphic

Opertor dobre vid bezpenostn ttky apokyny, ktor s umiestnen vkadom priestore spotencilne hroziacim nebezpeenstvom. Pokoden alebo chbajce ttky nahrate.

decal94-2577
decal115-5660
decal117-9102
decal117-9103

Nastavenie

Rozloenie rukovte

g263299

Mont vstupnho abu

g262492

Naplnenie motora olejom

g253610

Nastavenie ovldacieho lanka

Súčasti stroja

g011431
ModelHmotnosDkarkaVka
3856337 kg122 cm54 cm107 cm
 
3856839 kg   
 

Nadstavce/prsluenstvo

K dispozcii je cel rad schvlench nadstavcov a prsluenstva znaky Toro na pouitie so strojom pre podporu a rozrenie jeho monost. Zoznam vetkch schvlench nadstavcov a prsluenstva vm poskytne autorizovan servisn predajca alebo autorizovan distribtor spolonosti Toro alebo navtvte strnku www.Toro.com.

Ak chcete zarui optimlny vkon a zachovanie platnosti bezpenostnho osvedenia stroja, pouvajte len originlne nhradn diely a prsluenstvo spolonosti Toro. Nhradn diely a prsluenstvo od inch vrobcov by mohli by nebezpen a v prpade ich pouitia by mohla by platnos zruky na produkt zruen.

Obsluha

Pred prevádzkou

Bezpenos pred prevdzkou

Veobecn bezpenos

 • Len pre modely s elektrickm tartrom: pouvajte predlovacie kble a zsuvky, ako je pecifikovan v prruke. Elektrick kbel pred zapojenm do zsuvky skontrolujte. Ak je kbel pokoden, vymete ho. Kbel napjania odpojte vdy, ke stroj netartujete.

 • Noste vhodn odev vrtane ochrannch okuliarov, dlhch nohavc, pevnej protimykovej obuvi a ochrany sluchu. Dlh vlasy si zviate, von odev si zakate a nenoste von perky.

 • Dkladne skontrolujte oblas, v ktorej budete stroj pouva, a odstrte vetky rohoky, sane, dosky, kble a in cudzie predmety.

 • Ak je kryt, bezpenostn zariadenie alebo ttok pokoden, neitaten alebo chba, pred spustenm prevdzky ho opravte alebo nahrate. Taktie dotiahnite vetky uvonen fixan prvky.

 • Len dvojstupov modely: vku pla zberaa nastavte tak, aby bol nad vkou trkovho povrchu alebo povrchu z drvenho kamea.

Bezpenos pri narban s palivom

Palivo je mimoriadne horav a vbun. Poiar alebo vbuch paliva me spsobi popleniny vm ainm osobm.

 • Zapleniu paliva statickm vbojom zabrnite umiestnenm ndoby alebo stroja pred plnenm na zem anie na vozidlo ani na in predmet.

 • Ndr plte vonku, ke je motor studen. Bezpene nasate palivov uzver a utrite rozliate palivo.

 • Spalivom nemanipulujte poas fajenia alebo ke sa vblzkosti nachdza otvoren ohe alebo iskry.

 • Palivo skladujte v schvlenej ndobe na palivo mimo dosahu det.

 • Ke je palivo v ndri, stroj naklajte len v smere definovanom v pokynoch.

 • Ak ste si palivo vyliali na odev, okamite sa prezlete.

Plnenie palivovej ndre

 • Najlepie vsledky dosiahnete pouvanm istho erstvho (menej ako 30 dn starho) bezolovnatho benznu soktnovm slom 87 alebo vym (poda metdy klasifikcie (R+M)/2).

 • Mono poui okyslien palivo s max. 10% objemu etanolu alebo s 15% objemu MTBE (metyltributylteru).

 • Nepouvajte etanolov benznov zmesi (naprklad E15 alebo E85) s vym obsahom etanolu ako 10%. Prevdzkov problmy alebo pokodenie motora nemus by zahrnut v zruke.

 • Nepouvajte benzn s obsahom metanolu.

 • Vzimnom obdob neuskladujte palivo vpalivovej ndri ani vpalivovch kanistroch bez pouitia palivovho stabiliztora.

 • Do benznu nepridvajte olej.

Nenapajte nad spodn okraj plniaceho hrdla palivovej ndre (Figure 9).

g216203

Important: Na dosiahnutie najlepch vsledkov kupujte vdy len tak mnostvo paliva, ktor vyuijete do 30dn. V opanom prpade mete v stroji vdy pouva palivov stabiliztor/kondicionr, aby zostalo palivo dlhie erstv. Muste sa pritom riadi pokynmi vrobcu palivovho stabiliztora.

Kontrola hladiny motorovho oleja

Servisný intervalPostup pri údržbe
Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu oleja avprpade, e je to potrebn, olej doplte.
 • g253610

  Počas prevádzky

  Bezpenos poas prevdzky

  Veobecn bezpenos

  • Pred uvonenm upchatia vypnite motor a vdy pouvajte palicu alebo istiaci nstroj na sneh (ak je sasou vbavy).

  • Poas prevdzky stroja zostate za dradlami a mimo vstupnho otvoru. Tvr, ruky, nohy avetky ostatn asti tela alebo obleenia nepribliujte kpohyblivm alebo rotujcim astiam.

  • Vstupn ab nikdy nesmerujte na ud alebo do oblast, kde me djs k pokodeniu majetku.

  • Pouvaniu stroja venujte maximlnu pozornos. Nevenujte sa iadnej inej aktivite, ktor by vs mohla rozptyova. V opanom prpade me djs k zraneniu osb alebo pokodeniu majetku.

  • Dvajte si pozor, aby ste zabrnili pomyknutiu alebo pdu, najm ke stroj pouvate so sptnm chodom.

  • Vdy si bute ist svojm postojom a pevne sa drte dradiel. Krajte, nikdy nebete.

  • Pri pouvan stroja na svahu postupujte zvl opatrne.

  • Stroj neprevdzkujte bez dobrej viditenosti alebo svetla.

  • Pri cvan sa pozerajte dozadu a postupujte opatrne.

  • Ke aktvne neistte sneh, uvonite vrtk zo zberu.

  • Pri pouvan stroja na trkovch cestch, chodnkoch alebo vozovkch alebo pri prechdzan cez ne (len dvojstupov modely) postupujte zvl opatrne. Zostate ostrait kvli skrytm nebezpeenstvm alebo doprave.

  • Poas prevdzky motora sa nikdy nepokajte robi iadne zmeny okrem prpadov, ke sa to uvdza v pokynoch.

  • Po zasiahnut cudzieho predmetu vypnite motor, vyberte k zo zapaovania (len modely s elektrickm tartrom) a stroj skontrolujte, i nie je pokoden. Pred natartovanm stroja opravte vetky poruchy.

  • Ak stroj zane neobvykle vibrova, vypnite motor ahne zistite prinu.

  • Motor neprevdzkujte v interiri. Vfukov plyny s nebezpen.

  • Kapacitu stroja nepreaujte snahou o prli rchle odstrnenie snehu.

  • Pred natartovanm motora odpojte vetky spojky a prerate do neutrlu.

  • Motor vypnite, vdy ke opate prevdzkov polohu, pred vyistenm alebo uvonenm upchatho zberaa, pohaa alebo vstupnho abu a vdy ke vykonvate akkovek opravy, pravy alebo kontroly.

  • Na klzkch povrchoch stroj nikdy neprevdzkujte pri vysokej rchlosti dopravy.

  Natartovanie motora

  Note: Pri zatlan stia si dajte dolu rukavicu, aby z otvoru erpadla nemohol unikn vzduch.

  Important: Zapaovacie erpadlo ani sti nepouvajte, ak motor u beal a je zohriaty. Nadmern pouvanie stia me zaplavi motor a zabrni tak jeho natartovaniu.

  tandardn modely

  g257388

  Modely s elektrickm tartrom

  g257387

  Note: Pouvajte len schvlen 1,29 mm predlovac kbel, ktor sa odpora na pouitie v exteriri a nie je dlh ako 15 metrov.

  Dôležité upozornenie

  Elektrick kbel sa me pokodi a spsobi zsah elektrickm prdom alebo poiar.

  Elektrick kbel pred zapojenm do zsuvky dkladne skontrolujte. Ak je kbel pokoden, nepouvajte ho na tartovanie stroja. Pokoden kbel okamite vymete alebo opravte. Kontaktujte autorizovanho servisnho predajcu, ktor vm poskytne pomoc.

  Výstraha

  Ak stroj nechte zapojen do zsuvky, niekto by ho mohol nemyselne natartova a zrani osoby alebo pokodi majetok (len modely s elektrickm tartrom).

  Kbel napjania odpojte vdy, ke stroj netartujete.

  Zapojenie epel rotora

  Aby ste zapojili do innosti epele rotora, podrte ovldaciu ty pritlaen k rukovti (Figure 12).

  g219303

  Odpojenie epel rotora

  Ak chcete deaktivova epele rotora, uvonite ovldaciu ty (Figure 13).

  g011230

  Vypnutie motora

  Motor vypnete otoenm ka zapaovania proti smeru hodinovch ruiiek do polohy OFF (Figure 14).

  g011433

  Nastavenie vstupnho abu a deflektora abu

  Vstupn ab nastavte tak, e stlate spa ovldania Quick Shoot ™ na pravej strane rukovte a posuniete ho nahor alebo nadol pozd rukovte. Posunutie ovldaa pod rukov oto vstupn ab doava. Posunutie ovldaa nad rukov oto vstupn ab doprava (Figure 15).

  g006399

  Ak chcete zdvihn alebo spusti deflektor abu, stlate spa na deflektore a posute deflektor abu nahor alebo nadol (Figure 16).

  g006398

  Vyistenie upchatho vstupnho abu

  istenie abu:

  • Vypnite motor!

  • Pokajte 10 seknd, aby ste sa uistili, i sa epele rotora zastavili.

  • Na istenie vdy pouite istiaci nstroj, nikdy neistite rukami.

  Provozné tipy

  Dôležité upozornenie

  epele rotora mu vyhadzova skaly, hraky a in cudzie predmety a spsobi vne zranenie vm alebo okolostojacim osobm.

  • isten oblas udriavajte bez predmetov, ktor by lopatky rotora mohli zdvihn a odhodi.

  • Do oblasti prevdzky nepajte iadne deti adomce zvierat.

  • Sneh odstraujte o mono najskr po jeho napadnut.

  • Kad zber prekryte, aby ste zabezpeili plne odstrnenie snehu.

  • Vdy, ke je to mon, nasmerujte vstup snehu v smere vetra.

  • Ak sa na klzkom povrchu alebo v akom snehu stroj nepohybuje dopredu sm, zatlate na rukov smerom dopredu, ale umonite stroju postupova vlastnou rchlosou.

  • Stroj me na novom alebo svetlom betne zanecha stopy po gume. Pred pouitm ho otestujte na mieste, ktor nie je prli viditen. Tieto stopy nie s trval.

  Po prevádzke

  Bezpenos po prevdzke

  Veobecn bezpenos

  • Stroj s benznom v ndri nikdy neskladujte vo vntri budov, kde s prtomn zdroje vznietenia, naprklad ohrievae vody, ohrievae priestoru alebo suiky odevu. Pred uskladnenm stroja vakomkovek uzavretom priestore nechajte motor vychladn.

  • Ke sa chystte stroj uskladni na viac ako 30 dn, dleit informcie njdete vasti Pred uskladnením.

  • Po odhadzovan snehu nechajte stroj niekoko mint v prevdzke, aby ste zabrnili zamrznutiu zberaa a pohaa.

  Zabrnenie zamrznutiu po pouit

  • Nechajte motor niekoko mint bea, aby ste zabrnili zamrznutiu pohyblivch ast. Vypnite motor, pokajte, km sa nezastavia vetky pohybliv asti, a potom zo stroja odstrte ad a sneh.

  • Vyistite vetok sneh aad zo spodnej strany abu.

  • Otajte vstupn ab doava a doprava, aby ste z neho uvonili vytvoren ad.

  • S kom zapaovania vpolohe OFF (Vypnut) niekokokrt potiahnite rukov navjacieho tartra alebo pripojte napjac kbel do zsuvky akstroju ajedenkrt stlate tlaidlo elektrickho tartovania, aby ste zabrnili zamrznutiu navjacieho tartra alebo elektrickho tartra (len pre modely s elektrickm tartrom).

  • V snehu a v studench podmienkach mu niektor ovldacie prvky a pohybliv asti zamrzn. Pri snahe o ovldanie zamrznutch ovldacch prvkov nepouvajte nadmern silu. Ak mte problmy sobsluhou ktorhokovek ovldacieho prvku alebo asti, natartujte motor aniekoko mint ho nechajte bea.

  Údržba

  Odporúčaný harmonogram údržby

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvej hodine
 • Ovldacie lano skontrolujte a v prpade potreby ho nastavte.
 • Skontrolujte uvonen fixan prvky avprpade potreby ich dotiahnite.
 • Po prvých 2 hodinách
 • Vymete motorov olej.
 • Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu oleja avprpade, e je to potrebn, olej doplte.
 • Každý rok
 • Ovldacie lano skontrolujte a v prpade potreby ho nastavte.
 • Skontrolujte epele rotora a v prpade potreby nechajte epele rotora a krabk vymeni v autorizovanom servisnom stredisku.
 • Vymete motorov olej.
 • Vykonajte servis zapaovacej svieky a v prpade potreby ju vymete.
 • Skontrolujte uvonen fixan prvky avprpade potreby ich dotiahnite.
 • Nechajte autorizovanm servisnm predajcom skontrolova hnac reme avprpade potreby ho nechajte vymeni.
 • Každý rok alebo pred uskladnením
 • Pripravte stroj na uskladnenie.
 • Bezpenos pri drbe

  Pred vykonanm akejkovek drby stroja si pretajte nasledujce bezpenostn opatrenia:

  • Pred vykonanm servisu, pravy alebo istenia stroja vypnite motor a vyberte k zo zapaovania. V prpade potreby vekch oprv kontaktujte autorizovanho servisnho predajcu.

  • Poas vykonvania pravy alebo opravy vdy noste ochrann okuliare, aby ste si chrnili zrak pred vniknutm cudzch predmetov, ktor mu odlietava od stroja.

  • Fixan prvky asto kontrolujte, i s sprvne dotiahnut, aby ste sa ubezpeili, e stroj je vbezpenom pracovnom stave.

  • Nemete nastavenie regultora motora.

   Kupujte len originlne nhradn diely aprsluenstvo znaky Toro.

  Nastavenie ovldacieho lanka

  Kontrola ovldacieho lanka

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvej hodine
 • Ovldacie lano skontrolujte a v prpade potreby ho nastavte.
 • Každý rok
 • Ovldacie lano skontrolujte a v prpade potreby ho nastavte.
 • Posute ovldaciu litu sp smerom k rukovti, aby ste odstrnili nedostaton napnutie ovldacieho lanka (Figure 17).

  g011233

  Note: Uistite sa, e medzi ovldacou tyou a rukovou je medzera irok 2 a 3 mm (Figure 17).

  Important: Ovldacie lanko mus ma mierny previs, ke uvonte ovldaciu litu epel rotora, aby sa tieto sprvne zastavili.

  Nastavenie ovldacieho lanka

  1. Vysute nahor kryt pruiny a odpojte pruinu z oka nastavovaa (Figure 18).

   g006402

   Note: Oko nastavovaa a lanko mete potiahnu smerom nahor, aby ste odpojenie pruiny uahili.

  2. Posute armatru Z do vyieho alebo niieho otvoru na oku nastavovaa, aby ste medzi ovldacou tyou a rukovou dosiahli medzeru 2 a 3 mm (Figure 18).

   Note: Posun armatry Z vyie zmenuje medzeru medzi ovldacou litou a rukovou; posun niie zvuje medzeru.

  3. Pripojte pruinu k oku nastavovaa a nasute kryt pruiny na oko nastavovaa.

  4. Skontrolujte nastavenie. Pozrite si as Kontrola ovldacieho lanka.

   Note: Po dlhom pouvan me by hnac reme opotrebovan a strati sprvne napnutie. Ak hnac reme skzne (nepretrite vzga) pri akej zai, odpojte pruinu od ramena nastavovaa a presute horn koniec pruiny k otvoru, ktor je alej od orientanho bodu na ovldacej tyi (Figure 19). Potom pripojte pruinu k ramenu nastavovaa a nastavte ovldacie lanko.

   g011232

   Note: V mokrch podmienkach me reme preklzva (pska); aby ste systm vysuili, natartujte motor a nechajte ho bea bez zaaenia 30 seknd.

  Kontrola epel rotora

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Každý rok
 • Skontrolujte epele rotora a v prpade potreby nechajte epele rotora a krabk vymeni v autorizovanom servisnom stredisku.
 • Pred kadou novou seznou pouvania skontrolujte epele rotora na opotrebovanie. Ke sa hrana epele rotora opotrebovala a po otvor indiktora opotrebovania, nechajte epele rotora a krabk vymeni v autorizovanom servisnom stredisku (Figure 20).

  g011544

  Vmena motorovho oleja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 2 hodinách
 • Vymete motorov olej.
 • Každý rok
 • Vymete motorov olej.
 • Ak je to mon, pred vmenou oleja nechajte motor niekoko mint bea, aby sa olej zahrial. Zohriaty olej lepie vytek a odna viac neistt.

  pecifikcie motorovho oleja

  Objem motorovho oleja 0,60 l
  Viskozita olejaPozrite si as Figure 23.
  Klasifikcia APISJ alebo vyie
  1. Vypustite palivo z palivovej ndre do schvlenej ndoby na palivo alebo nechajte motor bea, km sa nevypne.

  2. Stroj presute na rovn povrch.

  3. Pod vpustn ztku oleja umiestnite zchytn ndobu, demontujte ztku, naklote stroj smerom dozadu avypustite pouit olej do zchytnej ndoby (Figure 21).

   g006372
  4. Po vypusten pouitho oleja vrte stroj sp do prevdzkovej polohy.

  5. Namontujte vpustn ztku oleja a bezpene ju dotiahnite.

  6. Vyistite okolie ztky plniaceho otvoru oleja (Figure 22).

   g006316
  7. Odskrutkujte ztku plniaceho otvoru a odstrte ju (Figure 22).

  8. Ke je stroj v prevdzkovej polohe, opatrne nalejte olej do plniaceho otvoru a po bod pretekania (Figure 24).

   Note: Stroj mete nakloni dopredu (s rukovou smerom nahor), aby ste uahili doplnenie oleja. Pred kontrolou hladiny oleja nezabudnite stroj vrti sp do prevdzkovej polohy.

   Important: Stroj nenaklajte plne dopredu a na jeho predn hranu, pretoe by zo stroja mohlo vytiec palivo.

   Pomocou niie uvedenho obrzka Figure 23 vyberte najlepiu viskozitu oleja pre oakvan rozsah vonkajch teplt.

   g011606
   g006374
  9. Pokajte tri minty, km sa olej neustli, a potom pridajte dostaton mnostvo oleja a po bod pretekania.

  10. Naskrutkujte ztku plniaceho otvoru oleja a bezpene ju dotiahnite rukou.

  11. Poutierajte rozliaty olej.

  12. Pouit olej sprvne zlikvidujte v miestnom recyklanom stredisku.

  Servis zapaovacej svieky

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Každý rok
 • Vykonajte servis zapaovacej svieky a v prpade potreby ju vymete.
 • Pouite zapaovaciu svieku NGK BPR6ES alebo Champion RN9YC alebo ekvivalentn.

  1. Zastavte motor a akajte, pokm sa nezastavia vetky pohybliv asti.

  2. Otote vstupn ab tak, aby smeroval dopredu.

  3. Odmontujte vstupn ab, rukov vstupnho abu a jeho tesnenie tak, e odstrnite tri vek skrutky a jednu mal (Figure 25).

   g006489
  4. Odmontujte 4 skrutky, ktor prichytvaj kryt (Figure 26).

   g011435
  5. Odmontujte uzver palivovej ndre.

  6. Odmontujte kryt (Figure 26).

  7. Nasate uzver palivovej ndre.

  8. Drt odpojte od zapaovacej svieky.

  9. Vyistite priestor okolo zapaovacej svieky.

  10. Vyberte zapaovaciu svieku z hlavy valca.

   Important: Vymete prasknut alebo zneisten zapaovaciu svieku. Elektrdy neistite, pretoe neistoty mu spadn do valca a pokodi motor.

  11. Nastavte odtrh zapaovacej svieky na hodnotu 0,76mm, ako je zobrazen na Figure 27.

   g000533
  12. Namontujte zapaovaciu svieku a dotiahnite ju na hodnotu 27 a 30 N∙m.

  13. K zapaovacej svieke pripojte drt.

   Note: Skontrolujte, i odvzduovacia hadica vedie ponad kbel zapaovacej svieky poda nkresu na Figure 28.

   g011440
  14. Odmontujte uzver palivovej ndre.

  15. Namontujte kryt a skrutky, ktor ste odmontovali v kroku 4.

   Note: Uistite sa, e horn a doln kryt do seba v bonch drkach zapadn.

  16. Nasate uzver palivovej ndre.

  17. Namontujte tesnenie abu, vstupn ab a rukov vstupnho abu na stroj. Pouite spojovac materil odmontovan v kroku 3.

   Note: Mal skrutka prechdza malm otvorom tesnenia abu na prednej strane otvoru vstupnho abu.

  Vmena hnacieho remea

  Ak sa hnac reme opotrebuje, nasiakne olejom, nadmerne poprask, zoderie sa alebo sa inak pokod, vymete ho.

  1. Demontujte kryt hnacieho remea odskrutkovanm troch skrutiek poda nkresu na Figure 29.

   g008238
  2. Odpojte pruinu brzdy z pomocnej pky riadenia a uvonite napnutie remea (Figure 29).

  3. Odskrutkujte skrutku a vyberte obl podloku, ktor upevuje remenicu rotora (Figure 29).

  4. Demontujte remenicu rotora a hnac reme (Figure 29).

  5. Namontujte nov hnac reme a vete ho poda nkresu na Figure 30.

   g008317

   Note: Nov hnac reme vete najprv okolo remenice motora, potom remenice pky riadenia a napokon okolo vonej remenice rotora nachdzajcej sa tesne nad hriadeom rotora (Figure 29).

  6. Namontujte remenicu rotora na hriade rotora (Figure 29).

  7. Namontujte obl podloku a skrutku remenice rotora a pevne ju utiahnite (Figure 29).

   Note: Konkvna strana podloky mus by otoen k vonkajej strane remenice.

  8. Namontujte na pomocn pku riadenia pruinu brzdy (Figure 30).

  9. Namontujte kryt a skrutky hnacieho remea, ktor ste odmontovali v kroku 1.

   Note: Dbajte na to, aby bol hnac reme sprvne nastaven a funkn. Pozrite si asti Kontrola ovldacieho lanka a Nastavenie ovldacieho lanka.

  Nastavenie ovldania Quick Shoot

  Ak je va v lanku Quick Shoot (Figure 31) via ako 13 mm alebo ak sa vstupn ab neota doava a doprava v rovnakom uhle, nastavte ovldacie lank Quick Shoot.

  g006514
  1. Uvonite dve svorky ovldacch laniek Quick Shoot (Figure 32).

   g006406
  2. Umiestnite ovldanie Quick Shoot medzi dve pky umiestnen na pravej strane hornej rukovte (Figure 33).

   g006405
  3. Otote vstupn ab priamo dopredu tak, aby bola pka na zadnej strane vstupnho abu zarovnan so pkou na kryte (Figure 34).

   g006521
  4. Pridrte vstupn ab otoen dopredu a ahajte obal spodnho lanka nadol, aby sa odstrnila jeho va. Poriadne utiahnite skrutku na spodnej svorke lanka (Figure 35).

   g006512
  5. ahajte obal hornho kbla dopredu, km sa neodstrni va lanka. Poriadne utiahnite skrutku na hornej svorke lanka (Figure 36).

   g006513

   Note: Lank prli nenapnajte. Ak lank napnete prli, bude ovldanie Quick Shoot aie.

  Uskladnenie

  Uskladnenie stroja

  Dôležité upozornenie

  Palivov vpary s extrmne horav, vbun avprpade inhalcie nebezpen. Ak vrobok skladujete v oblasti s otvorenm ohom, benznov vpary sa mu vznieti aspsobi vbuch.

  • Stroj neskladujte vdome (obvanej asti), pivnici ani viadnej inej oblasti, kde sa mu nachdza zdroje vznietenia, naprklad ohrievae vody alebo priestoru, suiky odevov, pece ain zariadenia.

  • Stroj nenaklajte dopredu ani dozadu, ke sa vndri nachdza palivo. Vopanom prpade me palivo zo stroja vytiec.

  • Stroj neskladujte s rukovou sklopenou smerom nadol na zem, pretoe olej preteie do valca motora a na zem a motor sa nebude da natartova ani prevdzkova.

  1. Pri poslednom dopan paliva v sezne pridajte do erstvho paliva poda pokynov vrobcu stabiliztor paliva.

   Important: Palivo neskladujte dlhie, ako odpora vrobca stabiliztora paliva.

  2. Motor nechajte v prevdzke 10 mint, aby sa upraven palivo dostalo do celho palivovho systmu.

  3. Vypnite motor, nechajte ho vychladn avypustite palivov ndr alebo nechajte motor bea, km sa nezastav.

  4. Natartujte motor anechajte ho vprevdzke, km sa nezastav.

  5. Naerpajte palivo do motora alebo pouite sti, natartujte motor tretkrt a nechajte ho bea dovtedy, km sa nenatartuje.

  6. Vypustite palivo z karburtora cez vypaciu skrutku karburtora do schvlenej ndoby na benzn.

  7. Sprvnym spsobom zlikvidujte nepouit palivo. Recyklujte ho poda miestnych predpisov alebo ho pouite vautomobile.

  8. Ke je motor ete stle zohriaty, vymete olej. Pozrite si as Vmena motorovho oleja.

  9. Demontujte zapaovaciu svieku. Pozrite si as Servis zapaovacej svieky.

  10. Do otvoru na zapaovaciu svieku nalejte 10 ml (dve ajov lyiky) oleja.

  11. Zapaovaciu svieku namontujte rukou a potom ju dotiahnite na hodnotu 27 a 30 N∙m.

  12. S kom zapaovania v polohe OFF pomaly vyahujte rukov navjacieho tartovania, aby sa olej rovnomerne naniesol na vntorn stranu valca.

  13. Stroj oistite.

  14. Otlen povrchy pretrite nterom, ktor vm poskytne autorizovan servisn predajca. Postihnut oblasti pred natretm oistite brsnym papierom apouite antikorzny prostriedok, ktor zabrni zhrdzaveniu kovovch dielov.

  15. Dotiahnite vetky uvonen fixan prvky. Vetky pokoden diely opravte alebo vymete.

  16. Stroj zakryte auskladnite ho na istom asuchom mieste mimo dosahu det. Pred uskladnenm stroja vakomkovek uzavretom priestore nechajte motor vychladn.